Aeg-Electrolux | S70250KA | User manual | Aeg-Electrolux S70250KA Handleiding

Aeg-Electrolux S70250KA Handleiding
SANTO 70250 KA
Koelautomaat
Fridge
Refrigerador
Gebruiks-en montage-annwijzing
Operating Instructions
Instruções de utilização
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
2223 205-51
05/05
Wijzigingen voorbehouden
Subject to change without notice
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe
koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een
veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren om lager nog eens iets na te kunnen
lezen.. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen
in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die
op uw apparaat betrekking hebben.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren
van het apparaat. Hier absoluut op letten.
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch
gebruik van het apparaat.
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen
om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze service-afdeling u te
allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uw koelapparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Muur-afstandshouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Bedienings- en controle-inrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
In gebruik nemen en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Variabele binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Koelen van levensmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ontdooien van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Lamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt
voor het koelen. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt
kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen
is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het
koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van
kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt
• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is.
• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen
onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsdelen (bijv. folies, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!
• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het
stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige
snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt
voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht
4
Serviço de assistência técnica
Se, em caso de avaria, não conseguir solucionar o problema com o auxílio
destas instruções de utilização, é favor dirigirse à casa especializada mais
próxima ou ao nosso serviço de assistência técnica.
Uma listagem precisa das peças sobressalentes necessárias, poderá evitar
perdas de tempo e custos desnecessários. Por isso, é favor indicar os seguintes dados do seu aparelho:
• Designação do modelo
• Número do produto (PNC)
• Número de fabrico (S-No.)
Estas indicações encontramse na placa de características, no interior do aparelho. Para que possa ter estes dados sempre à mão, recomendamos que os
registe aqui.
Se a indicação da temperatura assinalar uma falha (F1, F2, etc.), é favor participar ao serviço de assistência técnica a falha indicada.
Nota: uma deslocação injustificada do serviço de assistência técnica está
sujeita a pagamento, mesmo durante o prazo de garantia.
Prescrições, normas, directivas
Este aparelho frigorífico foi concebido para uso doméstico e fabricado em
conformidade com as normas vigentes para este tipo de aparelhos. Durante a sua produção tomaram-se as providências necessárias, especialmente as
que são prescritas pela lei sobre a segurança de aparelhos (GSG), pelas prescrições para a prevenção de acidentes relativas a instalações frigoríficas
(VBG 20) e pelos regulamentos da Associação dos Electrotécnicos Alemães
(VDE).
O circuito de refrigeração foi testado quanto ao seu estancamento.
Este aparelho corresponde às seguintes directivas da CE:
– 73/23/CEE de 19.2.1973 - Directiva referente à baixa tensão
– 89/336/CEE de 3.5.1989
(inclusivé directiva de rectificação 92/31/CEE) - Directiva referente à compatibilidade electromagnética
49
Avaria
Causa possível
O aparelho não está direito
Ruídos estranhos.
Solução
Reajustar os pés reguláveis
frontais
O aparelho está em tacto com
Afastar o aparelho um pouco
a parede ou com outros
da parede.
objectos.
Um elemento, p. ex. um tubo,
Curvar, eventualmente, o elena parte de trás do aparelho,
mento em causa cuida- dosatoca num outro elemento do
mente
aparelho ou na parede.
Apòs a modificação do ajuste
O compressor funciona autoIsto é normal, não se trata de
de temperatura, o compressor
maticamente apòs um certo
um defeito
não funciona imediatamente,
tempo
Agua no chão do refrigerador O orifìcio de descarga para a Veja o capìtlo “Limpeza e cuiou nas pratleiras
àgua do degel est entupido dados
Substituição da lâmpada
1.
2.
3.
4.
5.
Aviso! Perigo de choque eléctrico! Antes de proceder à substituição da lâmpada, desligar o aparelho e retirar a ficha de ligaçã o à rede da tomada ou
desconectar o fusível.
Dados da lâmpada: Sustituir la lámpara por otra de igual potencia (la
potencia máxima está indicada en el difusor de luz).
Para desligar o aparelho.
Retirar a ficha de ligaçã o à rede da
tomada.
Para a eventual substituição da
lâmpada apertar o engate traseiro e
simultaneamente desenfiar a tampa no sentido das setas.
Substituir a lâmpada fundida.
Instalar novamente a cobertura da
lâmpada .
en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Bij dagelijks gebruik
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door
de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
• Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachines, mixers etc.) in het
koelapparaat gebruiken.
• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken of de zekering in de uitschakelen huisinstallatie.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan
het snoer.
Bij storing
• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen
niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.
• Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wend
u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze service-afdeling.
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar
weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en
worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken binnenin.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe CFKvrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer bij
het oudpapier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging
toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken
voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen,
48
5
eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden
(verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Avaria
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de
plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
• Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd.
• Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
Uw apparatuur is voorzien van
blokkeringen, waardoor de platen tijA
dens het transport op hun plaats blijven.
Handel als volgt om deze te verwijderen:
B
Beweeg de blokkeringen in de richting van de pijl, til de glasplaat aan
de achterkant op en duw deze in de
richting van de pijl tot deze los raakt
C
en verwijder de blokkeringen.
6
O aparelho não funciona
Causa possível
Solução
O aparelho não está ligado. Ligar o aparelho.
A ficha de ligação à rede não
Encaixar a ficha de ligação à
está encaixada ou está mal
rede na tomada.
encaixada.
O fusível disparou ou está
avariado.
A tomada está estragada.
Aparelo gela demais
A temperatura ajustada é
munito baixa
Controlar o fusível, substida
tuílo em caso de necessidade.
As avarias na rede eléctrica
são reparadas pelo seu electricista.
Ajustar temporariamente o
regulador de temperatura em
uma temperatura mais alta
A temperatura não está regu- É favor consultaro capítulo
lada correctamente.
"Regulação da temperatura"
A porta ficou aberta durante Deixar a porta aberta só
um período de tempo prolon- durante o tempo estritamente
gado.
necessário.
Os géneros alimentìcios estão
quente demais
Nas últimas 24 horas foram Ajustar temporariamente o
armazenadas grandes quanti- reguldor de temperatura em
dades de alimentos quentes. uma temperatura mais baixa
A iluminação interior não
funciona.
O aparelho está instalado ao
lado de uma fonte de calor.
É favor consultar o capítulo
"Local de instalação"
A lâmpada está estragada.
É favor consultar o ponto
"Substituição da lâmpada"
neste capítulo.
Aquecer, cuidadosamente,
com um secador de cabelo os
pontos da vedação da porta
que não vedam bem (não a
Forte formação de geada no A vedaç ã o da porta não
uma temperatura superior a
aparelho, eventualmente
veda bem (event. depois de
também na vedaç ã o da por- mudar o lado de abertura da aprox. 50 °C). Esticar, simultaneamente, a vedaç ã o da
ta.
porta).
porta aquecida para a pôr em
forma, de maneira a ficar correctamente assente.
47
O que fazer, se ...
Soluções para a eliminaçã o de falhas
Caso surja uma avaria, tratase provavelmente de uma pequena falha que
poderá ser reparada por si com o auxílio das indicações seguintes. Não execute outros trabalhos de reparação por sua conta, caso as seguintes informações não dêem solução ao seu problema concreto.
Aviso! O aparelho frigorífico só pode ser reparado por pessoal especializado.
Reparações impróprias podem dar origem a perigos graves para o utilizador.
Sendo necessário efectuar reparações, dirija-se à casa especializada mais
próxima ou ao nosso serviço de assistência técnica.
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatklassees staan op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant
van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort:
Klimaatklasse
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen,
aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische fornuizen 3 cm;
– tot olie- en kolenfornuizen 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolerendeplaat tussen fornuis en koelapparaat aan te bevelen.
Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een
afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens
vormt aan de buitenkant van de apparaten.
Uw koelapparaat heeft lucht
nodig
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven de
afbeelding.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet
worden afgedekt.
10 mm
• Não instalar o aparelho nas proximidades de fogões, aquecimentos ou de
outras fontes de calor. Com uma temperatura ambiente elevada o compressor trabalha mais frequentemente e por períodos de tempo mais prolongados.
• Assegurar uma ventilaçã o e evacuaçã o de ar suficientes na base e na
parte de trás do aparelho. Nunca tapar os orifícios de ventilação.
• Não colocar alimentos quentes no aparelho. Esperar que os alimentos
arrefeçam.
• Deixar a porta aberta apenas o tempo estritamente necessário.
• Não regular uma temperatura mais fria do que o necessário.
• Manter o liquefactor, situado na parte de trás do aparelho, sempre limpo.
Opstelplaats
100 mm
Conselhos práticos para poupar energia
Opstellen
10 mm
6.
posterior do frigorífico. Se o orifício de escoamento da água estiver entupido, desentupilo com o auxílio de um arame.
Grandes camadas de pó no liquefactor reduzem a capacidade frigorífica e
aumentam o consumo de energia. Por isso, limpar uma vez por ano o liquefactor, na parte de trás do aparelho, com uma escova macia ou com o aspirador.
Depois de estar tudo seco, ligar novamente o aparelho.
NP007
46
7
Descrição do aparelho
Muur-afstandhouders
In het documentenzakje bevinden
zich twee afstandhouders die in de
bovenste hoeken aan de achterzijde
geplaatst dienen te worden.
Draai de schroeven los steek de
afstandhouder onder de schroefkop
en draai de schroeven weer vast.
1.
2.
3.
4.
D594
Limpeza e conservação
Overzetten van het deurscharnier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin het wordt afgeleverd) naar
links overgezet worden als dat voor de opstelplaats nodig is.
Waarschuwing! Bij het overzetten van de deurscharnieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit het
stopcontact halen.
Ga nu verder als volgt te werk:
Trek het ventilatierooster (D), dat door
palwerk vastgezet is, uit.
F
E
Verwijder het onderscharnier (E) door
F
de twee schroeven, die het bevestigen;
verwijder de deur.
F
Draai de schroeven weer vast.
D
Verwijder de beschermdopjes van de
schroeven linksonder en plaats ze op
F
de schroeven rechts.
Draai de twee schroeven linksonder
los.
Draai de stift van het bovenscharnier
los en monteer haar aan de linkerkant.
Plaats de deur op de bovenstift.
Hermonteer het onderscharnier
(E) aan de andere kant door
middel van de twee schroeven
die u eerder verwijderd hebt.
G
Por uma questão de higiene, o interior do aparelho e o seu equipa-mento
interior deveriam ser limpos regularmente.
Aviso!
• Durante a limpeza, o aparelho não pode estar ligado à rede. Perigo de choque eléctrico! Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, desligar o aparelho
e retirar a ficha da tomada ou desligar o fusível.
• Nunca limpar o aparelho com aparelhos de limpeza a vapor. Poderia penetrar humidade nos componentes eléctricos: perigo de choque eléctrico! O
vapor quente poderia danificar as peças de plástico.
• O aparelho tem de estar seco quando voltar a colocá-lo em funcionamento.
Atenção!
1.
2.
3.
4.
5.
8
Se pretender pôr o aparelho fora de serviço por um período de tempo mais
prolongado:
Desligar o aparelho.
Retirar a ficha de ligaçã o à rede da tomada ou desconectar o fusível.
Descongelar o congelador e limpálo a fundo (ver capítulo "Limpeza e conservação").
Deixar, por fim, a porta aberta para evitar maus cheiros.
•Ó leos etéreos e solventes orgânicos podem corroer as peças de plástico, p.
ex.
– Sumo da casca de limão ou de laranja;
– Ácido butírico;
– Detergentes com ácido acético.
Não deixar que estas substâncias entrem em contacto com as peças
do aparelho.
• Não utilizar detergentes abrasivos.
Limpar o congelador antes de descongelálo (ver capítulo "Descongelar").
Desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada ou desconectar o fusível.
Limpar o aparelho e o seu equipamento interior com um pano e água morna. Juntar, eventualmente, um pouco de detergente da louça.
Em seguida, limpar novamente com água limpa.
Controlar o orifício de escoamento da água de descongelaçã o na parede
45
Refrigeração dos alimentos
•
•
Para obter um melhor rendimento do seu aparelho: reparta as provisões de
maneira a que o ar possa circular, facilmente, à volta delas;
não introduza, na caixa, alimentos ainda quentes ou líquidos em evaporação;
cubra os alimentos, de especial modo se são aromáticos;
Conselhos para a refrigeração
Carne (de qualquer tipo): envolva esses alimentos em sacos plásticos e
coloque-as na divisão imediatamente acima das caixas para legumes.
O período de conservação é de 1 a 2 dias, no máximo.
Alimentos cozidos, pratos frios, etc: coloque-os, bem cobertos, numa prateleira qualquer.
Frutas e legumes: nas caixas de legumes depois de lavados.
Bananas, batatas, cebola e alho, se não forem preparados, não se
conservam no refrigerador.
Descongelar
44
10.
11.
Verwijder het stopstuk (F) uit het
ventilatierooster (D) door het naar de
pijlrichting te duwen en breng het
aan de andere kant weer aan.
Hermonteer het ventilatierooster (D),
voer het door palwerk in.
De handgreep losschroeven. Aan de
andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een
priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de
bijgeleverde dopjes; deze vindt u in
het zakje van de documentatie.
Belangrijk
Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het
rubber warm maken met een föhn.
Elektrische aansluiting
O frigorífico
Uma vez que a maior incidência de
humidade tem lugar quando se abre
a porta, a frequência das fases de
descongelação é determinada pelo
número de vezes que se abre a porta
e pelo tempo que se mantém a porta aberta.
A água de condensação é recolhida
na calha de escoamento, situada na
parede posterior do frigorífico, é
conduzida através do orifício de
escoamento para o recipiente de
recolha do compressor e é aqui evaporada.
9.
D037
Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde
contactdoos met randaarde vereist. De contactdoos moet zodanig worden
geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken.
De elektrische zekering dient minstens 10 Ampère te zijn.
Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk
is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het
apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
• Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of
de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het
lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
9
Voor ingebruikname
Acessorios internos
• Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het
eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).
Bedienings- en controle-inrichting
Posicionamento das prateleiras
• A prateleira inteira em cima das
gavetas de verdura/fruta deve permanecer sempre nesta posição para
manter mais frescas a verdura e a
fruta no tempo.
As outras prateleiras são reguláveis na altura:
• Para tal, puxar a prateleira para a
frente até que seja possível deslocála para cima ou para baixo e retirála.
• A introdução em outra altura é efetuada em sentido contrário.
A
A.
B.
B
D338
Posicionamento das prateleiras na porta
• Conforme as necessidades, os compartimento de prateleira na porta
podem ser extraidos para cima e portanto inseridos em outros apoios.
Lichtnetcontrolelampje (groen)
Temperatuurregelaar en schakelaar AAN/UIT
De bedienings- en kontrole-inrichting omvat:
Temperatuurregelaar (A) die tevens dient om het toestel in- en uit te
schakelen.
Het groene kontrolelampje (B) brandt als het toestel aan netspanning aangesloten en ingeschakeld is. In deze schakelstand is het koelakkgregaat
automatisch in bedrijf.
In gebruik nemen en temperatuurregeling
• U steekt de steker van de koelkast in een contactdoos met randaarde.
Als u de koelkastdeur opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld.
Stand „0“ betekent: uit.
Stand „1“ betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling.
Stand „4“ betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling.
Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat
10
43
Colocação em funcionamento e Regulação da
temperatura
• Encaixar a ficha de ligação à rede na tomada. Apra a porta e coloque o
botão do termòstato além da posição “O”.
Posição „0“: desligada.
Posição „1“: temperatura interna mais alta.
Posição „4“: temperatura interna mais baixa.
Os seguintes factores são importantes para temperatura interna:
– temperatura ambiente;
– quantidade e temperatura dos produtos armazenados;
– abrir a porta muitas vezes ou por longo tempo .
Sin embargo, si se quiere obtener una congelación más rápida de los alimentos, girar el mando del termostato hacia la posición de frío máximo. Con
el mando en dicha posición, la temperatura del compartimento refrigerante puede descender por debajo de 0°C. Si ocurriere esso, volver a poner el
mando del termóstato a una posición que permita una temperatura menos
baja en el frigorífico.
Importante!
Temperaturas ambiente altas (por exemplo, em dias quentes de verão) e ajuste baixo do regulador de temperatura (posição “3” até “4”) podem provocar o funcionamento contìnuo do compressor.
Neste caso, ajuste o regulador para uma temperatura mais alta (posição”3”
até “4”). Com este ajuste, o compressor funciona novamente de forma regular e descongelamento voltar a ocorrer automaticamente.
de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
- de kamertemperatuur;
- de frequentie waarmee de deuren geopend worden;
- de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
- de plaats van het apparaat.
De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden geregeld
worden.
Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u stand „4“
kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet beneden 0°C
komt en zet de temperatuurregelaar tijdig op stand „2“ of „3“ terug.
Belangrijk!
Hoge omgevingstemperatuur (bijv. op hete zomerdagen) en koude instelling
van de temperatuurregelaar (stand “3” tot “4”) kunnen er voor zorgen dat
de compressor continu werkt.
Zet in dat geval de temperatuurregelaar op een warmere stand (stand “2”
tot “3”). Bij deze instelling wordt de compressor geregeld en begint het ontdooien weer automatisch.
Interieur
Legvlakken
Naargelang het model is het apparaat voorzien van glazen legvlakken.
Het legvlak van glas boven de groente- en fruitbakken moet altijd op die
plaats blijven liggen, opdat groente
en fruit langer vers blijven.
De overige legvlakken zijn in hoogte
verstelbaar:
D338
Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden.
Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde
te werk gaan.
Variabele binnendeur
Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen
worden en op andere plaatsen gezet worden.
42
11
Koelen van levensmiddelen
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende
eenvoudige regels in acht te nemen:
• Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte;
• dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;
• plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren.
Enkele belangrijke tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de
groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen, goed afgedekt, op elk legvlak geplaatst worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de groentelade(n) gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt.
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het flessenrek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook
niet in de koelkast.
Ligação eléctrica
Para a ligação eléctrica é necessária uma tomada com contacto de segurança, devidamente instalada. A protecção eléctrica por fusível terá que perfazer, no mínimo, 10 amperes.
Se, depois de instalado o aparelho, não se tiver mais acesso à tomada, terá
que se tomar uma providência adequada na instalação eléctrica que permita desligar o aparelho da rede (p. ex. fusível, interruptor protector de linha,
interruptor de corrente de defeito ou semelhantes, com uma abertura de
contactos de, pelo menos, 3 mm).
• Antes da colocação em funcionamento, verificar se os valores da rede
eléctrica do local de instalação correspondem à tensão de conexão e ao
tipo de corrente indicados na placa de características.
P. ex.: AC 220 ... 240 V 50 Hz ou
220 ... 240 V~50 Hz
(isto é, corrente alternada de 220 a 240 Volt, 50 Hertz)
A placa de características encontra-se no interior do aparelho, à esquerda.
Antes de colocar o aparelho em funcionamento
• Por favor, antes do primeiro uso, limpe o interior e todas as peças do aparelho (vide capítulo “Limpeza e conservação").
Ontdooien van het apparaat
Het ontdooien van de koelruimte
Painel de controlo
Als de compressor loopt vormt zich op de achterwand van de koelruimte
een rijplaag. Deze laag wordt automatisch verwijderd, wanneer de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een gootje in de achterwand van
de koelruimte opgevangen en via een afvoeropening naar een verzamelbak
boven de compressor gevoerd, alwaar het verdampt.
A
B
A. luz de aviso (verde)
B. botão do termóstato
A luz de aviso verde (A) acende-se quando a aparelhagem está sob tensão e
o aparelho estiver ligado.
12
41
4.
Desmonte la bisagra intermedia
(H).
5.
Quite la puerta superior sacándola del perno superior (G).
6.
Desenrosque el perno superior (G)
G
y vuelva a montarlo en la parte
opuesta.
7.
Quite los dos tapones de las
puertas (donde están previstos),
dejando descubiertos los agujeros
para los pernos de la bisagra y
vuelva a montarlos en el lado
opuesto; monte nuevamente la
puerta superior.
8.
Vuelva a montar la bisagra intermedia del lado opuesto.
9.
Con una llave de 10 mm desenrosque el perno de la bisagra (E) y
vuelva a montarlo en el lado
opuesto de la bisagra.
10. Vuelva a montar la puerta inferior.
11.
Vuelva a montar la bisagra inferior (E) en el lado opuesto utilizando
los tornillos que se habían quitado; introduzca los cubreagujeros (G)
en la bisagra inferior. Quite los cubreagujeros (F) de la rejilla de ventilación (D) empujándolos en el sentido de la flecha y móntelos nuevamente en el lado opuesto.
12.
Vuelva a montar la rejilla de ventilación (D) encajándola.
13. Desenrosque las manillas. Colóquelas nuevamente en el lado opuesto
después de haber perforado los tapones con un punzón. Cubra los
agujeros que han quedado descubiertos con los tapones contenidos
en la bolsita entregada junto con la documentación.
Para alinear las puertas se puede graduar la bisagra intermedia.
La bisagra intermedia se gradúa horizontalmente con la ayuda de
una herramienta, después de haber aflojado los dos tornillos (ver la
figura).
Atenção
Depois de mudado o sentido de abertura da porta, controle se a
vedação magnética fica pegada ao móvel. Nesse caso, pode esperar pela natural recuperação da vedação ou tornar mais rápido esse
processo aquecendo a parte interessada com um normal secador
40
de cabelos.
Apparaat uitzetten
1.
2.
3.
4.
5.
Voor het uitzetten de temperatuurregelaar op stand “0” draaien.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
Levensmiddelen uit koelruimte en vriesvak nemen.
Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand “0” draaien.
Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk “Reiniging en
onderhoud”).
Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.
Reiniging en onderhoud
1.
2.
3.
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden.
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit.
• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan
vocht in de elektrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete
damp kan kunstof onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen
wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.
– Sap van citroen– of sinaasappelschillen;
– boterzuur;
– schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Koel– en diepvriesartikelen er uit halen. Diepvriesartikelen in meerdere
lagen kranten verpakken. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.
Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk “Ontdooien”).
Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering
in de huisinstallatie uitschakelen.
13
7.
Coloque o aparelho longe de qualquer fonte de calor (aquecimento,
fogões, ou raios solares demasiado
intensos).Verifique que nas parses
posterior, superior e inferior o ar
pode circular livremente. Para um
melhor funcionamento verifique
que a parse superior têm pelo
menos 100 mm de distancia de
algum móvel suspenso por cima NP007
do aparelho. A solução preferível é
indicada na Fig. (sem móvel).
Um ou vários pés niveladores situados na base têm a função de nivelar o aparelho correctamente.O aparelho deve poder ser desligado da
rede; uma vez realizada a instalação, portanto, é necessário que a ficha
fique acessível.
10 mm
6.
Colocação
100 mm
5.
Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken.
Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
Stof op de condensor verhoogt het
energieverbruik. Daarom eenmaal
per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een
zachte borstel of met de stofzuiger
voorzichtig schoonmaken.
Het dooiwaterafvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwaterafvoergat
met behulp van het groene stopje
dat met het toestel is meegeleverd
schoonmaken.
Als alles droog is, de levensmiddelen
D037
er weer in doen en het apparaat weer
in bedrijf nemen.
10 mm
4.
Espaçadores posteriores
Na bolsinha da documentação
encontram se dois espaçadores
que hão de ser montados nos
cantos superiores da parte traseira. Desapertar os parafusos,
inserir o espaçador debaixo da
cabeça do parafuso e voltar a
apertar.
Tips om energie te besparen
• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur
werkt de compressor vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het
apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
• Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De koude
in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt.
• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het apparaat, schoon.
Reversibilidade das portas
1.
2
3.
14
PR153
Antes de qualquer operação tire a
ficha da tomada de corrente.
Para a inversão aja da seguinte
maneira:
Extraiga la rejilla de ventilación
(D) encajada.
Desmonte el cubreagujero (G) y la
bisagra inferior (E) desenroscando
los dos tornillos que la fijan.
Quite la puerta inferior sacándola
de la bisagra intermedia.
E
E
F
F
F
D
F
PR18
39
Remoção da protecção de transporte
Tanto o aparelho como algumas das peças do equipamento interior são protegidos para o transporte.
• Remover todas as fitas adesivas, bem como as peças de almofadar, do
interior do aparelho.
Fixadores para prateleiras
A
O seu aparelho é equipado com fixadores para prateleiras que permitem
de bloquear as prateleiras durante o
transporte. Para removê-los executar
quanto segue: mexer os fixadores de
prateleiras no sentido da seta, levantar o vidro na parte traseira e purrálo para a frente até liberá-lo e
remover os fixadores.
B
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die u zelf aan de hand van
de volgende aanwijzingen kunt oplossen. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder
helpt.
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze
service-afdeling.
C
Storing
Instalação
Oplossing
Apparaat is niet aangezet.
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het stopconStekker in stopcontact steken.
tact of zit los.
Local de instalação
O aparelho deverá ser instalado num local seco e bem arejado.
A temperatura ambiente influencia o consumo de energia eléctrica e o bom
funcionamento do aparelho. Por isso, o aparelho
– não deveria ser exposto à radiação directa do sol;
– não deveria ser instalado perto de radiadores, ao lado de um fogão nem
de outras fontes de calor;
– só deveria ser instalado num local com uma temperatura ambiente correspondente à classe climática para a qual o aparelho foi concebido.
A classe climática é indicada na placa de características, situada à esquerda
no interior do aparelho.
A tabela seguinte mostra a temperatura ambiente correspondente a cada
classe climática:
Classe climática
para uma temperatura ambiente de
SN
+10 a +32 °C
N
+16 a +32 °C
ST
+18 a +38 °C
T
+18 a +43 °C
Se a instalação ao lado de uma fonte de calor não puder ser evitada, terão
que se respeitar os seguintes intervalos laterais mínimos:
– em relação a fogões e aquecedores eléctricos 3 cm;
– em relação a aquecedores a óleo e a carvão 30 cm.
Se estes intervalos não puderem ser respeitados, é necessário instalar uma
placa isotérmica entre o fogão/aquecedor e o aparelho frigorífico.
38
Mogelijke oorzaken
Apparaat werkt niet.
Zekering is los of kapot.
Stopcontact is kapot.
Apparaat koelt te sterk.
Temperatuur is te laag ingesteld.
Zekering controleren,eventueel
vernieuwen
Storingen in het lichtnet door
uw elektrovakman laten
verhelpen.
Temperatuurregelaar tijdelijk
op een hogere stand zetten.
Temperatuur is niet juist ingeZie hoofdstuk “Ingebruikname”.
steld.
De levensmiddelen zijn te
warm.
Binnenverlichting werkt niet.
Sterke rijpvorming in het
apparaat, eventueel ook aan
de deurafdichting.
Deur heeft te lang opengestaan.
In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme
levensmiddelen opgeslagen.
Het apparaat staat naast een
warmtebron.
Deur slechts zo lang open
laten als nodig is.
Temperatuurregelaar op een
koudere stand zetten.
Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.
Lamp is kapot.
Zie hoofdstuk “Lamp vervangen”.
Deurafdichting is lek (eventueel na het overzetten van
het deurscharnier).
Op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met
een föhn verwarmen (niet heter
dan ca. 50 °C). Tegelijkertijd de
verwarmde deurafdichting met
de hand zo in vorm trekken dat
hij weer helemaal sluit.
15
Storing
Mogelijke oorzaken
Oplossing
Apparaat staat niet recht.
Stelvoetjes bijstellen.
Apparaat komt tegen de muur
of tegen andere voorwerpen Apparaat iets wegtrekken.
aan.
Ongewone geluiden.
Een onderdeel, bijv. een leiding,
aan de achterkant van het
Dit onderdeel voorzichtig wegapparaat komt tegen een
buigen.
ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur.
Na het wijzigen van de tempeDit is normaal, het betreft
ratuurinstelling start de comgeen storing.
pressor niet direct.
Water op de bodem van de
koelruimte of op de legDooiwaterafvoer is verstopt.
vlakken.
De compressor start na enige
tijd automatisch.
Zie hoofdstuk “Reiniging en
onderhoud”.
Lamp vervangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16
Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok! Voor het vervangen van de
lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de
zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
Lampgegevens: 220-240 V
Om het apparaat uit te zetten de
temperatuurregelaar op stand „0"
draaien.
Stekker uit het stopcontact
trekken.
Voor het vervangen van de lamp,
dient men op de achterste
vasthechting te drukken en tegelijkertijd het dekseltje in de richting van de pijltjes weg te nemen.
Defecte lamp vervangen (Vervang de lamp met een exemplaar
van gelijke sterkte (het maximum
vermogen staat op de lichtverspreider aangegeven).
De afdekking weer monteren.
De koelkast aanzetten.
Remoção de materiais
Informações sobre a embalagem do aparelho
Todos os materiais utilizados são compatíveis com o meio-ambiente! Eles
podem ser depositados numa lixeira ou queimados numa instalação de incineração de lixo, sem perigo!
Quanto aos materiais: os plásticos são recicláveis e estão marcados da
seguinte forma:
>PE< para polietileno, p. ex. nos invólucros exteriores e nos sacos que se
encontram no interior.
>PS< para poliestireno, p. ex. nas peças utilizadas para almofadar, por
princípio sem hidrocarboneto clorofluorado.
As peças de cartão são fabricadas à base de papel reciclado e deveriam ser
novamente entregues num posto de recolha de papel reciclável.
Remoção de aparelhos usados
Por questões de protecção do meio-ambiente, os aparelhos frigoríficos têm
que ser removidos de forma controlada. Isto é válido para o aparelho que
usou até à data e - um dia, depois de servir o seu tempo - para o seu novo
aparelho.
Aviso! É favor inutilizar os aparelhos usados sem conserto, antes de proceder à sua remoção controlada. Retirar a ficha de ligação à rede da tomada,
desmontar o cabo de ligação à rede, retirar ou destruir eventuais fechaduras de mola ou de ferrolho. Evitará, assim, que quaisquer cri-anças se
fechem por brincadeira no aparelho (perigo de asfixia!) ou que se exponham
a quaisquer outras situações em que possam correr perigo de vida.
Indicações relativas à remoção controlada:
• O aparelho não pode ser removido juntamente com o lixo caseiro nem
pelo serviço de recolha de móveis e utensílios domésticos usados.
• O circuito de refrigeração, especialmente o permutador térmico situ-ado
na parte de trás do aparelho, não pode ser danificado.
• El símbolo
en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar.
Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas
para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto
no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda
donde compró el producto.
37
Retirar a ficha de ligação à rede da tomada, desmontar o cabo de ligação
à rede, retirar ou destruir eventuais fechaduras de mola ou de ferrolho.
Evitará, assim, que quaisquer crianças se fechem por brincadeira no aparelho (perigo de asfixia!) ou que se exponham a quaisquer outras situações
em que possam correr perigo de vida.
• As crianças não sabem, muitas vezes, avaliar os perigos relacionados com
a utilização de aparelhos domésticos. Providencie uma vigilância adequada e não permita que as crianças brinquem com o aparelho!
No funcionamento diário
• Recipientes que contenham gases ou líquidos inflamáveis, podem tornarse permeáveis por acção do frio. Perigo de explosão! Não guarde no aparelho frigorífico recipientes com latas de spray, recargas para isqueiros, etc.
• Garrafas e latas não podem ser colocadas no congelador. Elas podem
estalar quando o seu conteúdo congela - se o seu conteúdo incluir
gás, elas podem até explodir! Nunca coloque laranjadas, sumos, cerveja, vinho, champanhe, etc., no congelador. Excepção: bebidas com
elevado teor de álcool podem ser postas no congelador.
• Não meter na boca gelado nem cubos de gelo acabados de sair do congelador. O gelado ou gelo muito frio pode ficar agarrado aos lábios ou à
língua e causar ferimentos.
• Não pegar nos produtos congelados com as mãos molhadas. As mãos
poderiam congelar e ficar agarradas aos produtos.
• Não operar aparelhos eléctricos (p. ex. máquinas eléctricas de fazer gelados, batedeiras eléctricas) no aparelho frigorífico.
• Antes de iniciar trabalhos de limpeza, desligar sempre o aparelho e retirar
a ficha da tomada ou desconectar o fusível da casa.
• Para retirar a ficha da tomada, puxar a ficha e não o cabo.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de
fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de
Duitse wet op de veiligheid van apparaten (GSG), volgens de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koudeinstallaties (VBG 20) en
volgens de bepalingen van de vereniging van Duitse elektotechnici (VDE). De
koudecirculatie is op dichtheid getest.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EG) - EMC-richtlijn
Em caso de avarias
• Se algum dia o aparelho tiver uma avaria, consulte primeiro o capí-tulo
"O que fazer, se ..." destas instruções de utilização. Se as indicações contidas neste capítulo não oferecerem uma solução para o problema, é favor
não proceder a outros trabalhos por sua conta.
• Os aparelhos frigoríficos só podem ser reparados por pessoal especi-alizado. Reparações impróprias podem dar origem a perigos graves. Sendo
necessário efectuar reparações, dirija-se à casa especializada mais próxima ou ao nosso serviço de assistência técnica.
36
17
Dear customer,
Before placing your new refrigerator/freezer into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for
safe use, for installation and for care of the appliance.
Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on
to possible new owners of the appliance.
Notes which are important for your safety or for the proper functioning of
the appliance are stressed with a warning triangle and/or with signal words
(Warning!, Caution!, Attention!). Please observe the following carefully.
Supplementary information regarding operation and practical applications
of the appliance appear after this symbol.
Tips and notes concerning economical and environmentally sound use of
the appliance are marked with the flower.
The operating instructions contain instructions for the correction of possible malfunctions by the user in the section "What to do if ...". If these
instructions should not be sufficient, our customer service department is
always available to you.
Segurança
A segurança dos nossos aparelhos frigoríficos corresponde aos regulamentos técnicos vigentes e à lei sobre a segurança de aparelhos. Contudo, sentimonos na obrigação de lhe dar a conhecer as seguintes indicações de
segurança:
Utilização conforme às disposições
• O aparelho frigorífico destina-se ao uso doméstico. Ele serve para refrigerar e congelar alimentos e para guardar produtos congelados, bem como
para preparar gelo. Se o aparelho for utilizado para outros fins ou operado incorrectamente, o fabricante não assume qualquer responsabilidade
pelos danos eventuais.
• Não é permitido efectuar remodelações ou alterações no aparelho frigorífico, por razões de segurança.
• Se utilizar o aparelho frigorífico para fins comerciais ou para outros fins
além da refrigeração e congelação de alimentos e do armazenamento de
produtos congelados, é favor observar as prescrições legais vigentes na
sua zona.
Antes da primeira colocação em funcionamento
• Verifique se o aparelho frigorífico apresenta danos de transporte. Não
colocar, de modo algum, aparelhos danificados em funcionamento! Em
caso de danos, é favor dirigir-se aos fornecedores.
Agente de refrigeração
O aparelho contém, no circuito de refrigeração, o agente de refrigeração
isobutano (R600a), um gás natural altamente compatível com o meio
ambiente, mas que é, contudo, inflamável.
• Ao transportar e instalar o aparelho, preste atenção para que nenhuma
das peças do circuito de refrigeração seja danificada.
• Se o circuito de refrigeração for danificado:
– É indispensável evitar fogo aberto e fontes de inflamação;
– Arejar bem o compartimento em que se encontra o aparelho.
Printed on paper manufactured with environmentally sound processes.
who thinks ecologically acts accordingly ...
18
Segurança das crianças
• Os elementos de embalagem (p. ex. folhas, esferovite) podem ser perigosos para as crianças. Perigo de asfixia! Manter os materiais de embalagem fora do alcance das crianças!
• Antes da remoção de aparelhos usados sem conserto, é favor inutilizá los.
35
Indice
Contents
Segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Remoção de materiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Informações sobre a embalagem do aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Remoção de aparelhos usados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Remoção da proteção de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fixadores para prateleiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Local de instalção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Colocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Espaçadores posteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Reversibilidade das portas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ligação elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Antes de colocar o aparelho em funcionamento . . . . . . . . . . . . . . .41
Painel de controlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Colocação em funcionamento e reulação da temperatura . . . . . . .42
Acessorios internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Posicionamento das prateleiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Posicionamento das prateleiras na porta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Refrigeração dos alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Descongelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Descrição do aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Limpeza e conservação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Conselhos pràticos para poupar energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
O que fazer, se... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Soluções para a eliminaça o de falhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Substituição da lâmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Serviço de assistência técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Prescrições, normas, directivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Appliance Packaging Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Disposal of old Appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Remove transport safeguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Installation Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Your appliance needs air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rear spacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rehingeing the door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Prior to Inital Start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Starting up and temperature regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Interior Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Storage shelves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Door rack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Fresh food refrigeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Defrosting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Switching off the appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Energy Saving Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
What to do if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Correcting Malfunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Changing the light bulb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Regulations, Standards, Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
34
19
Safety
The safety aspects of our refrigerators/freezers comply with accepted technical standards and the German Appliance Safety Law. Nevertheless, we consider it our obligation to make you aware of the following safety information:
Intended use
• The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the cooling food. If the appliance is used for purposes other than those intended
or used incorrectly, no liability can be accepted by the manufacturer for
any damage that may be caused.
• Alterations or changes to the freezer are not permitted for reasons of
safety.
• If you use the refrigerator in a commercial application or forpurposes
other than the cooling of foods, please observe all valid legal regulations
for your application.
Prior to initial start–up
• Check the refrigerator for transport damage. Under no circumstance
should a damaged appliance be plugged in! In the event of damage, please
contact the vendor.
Cara cliente, caro cliente
Antes de colocar o seu novo aparelho frigorífico em funcionamento, leia,
por favor, atentamente estas instruções de utilização. Elas incluem informações importantes sobre a utilização segura, a instalação e a conservação
do aparelho.
Guarde, por favor, as instruções de utilização para uma consulta posterior.
Entregue-as aos eventuais proprietários posteriores do aparelho.
O triângulo de sinalização e/ou as palavras de advertência (Aviso!, Cuidado!,
Atenção!) destacam as indicações importantes para a sua segurança ou
para o funcionamento do aparelho. Observar impreterivelmente.
Este símbolo significa que, em seguida, irá obter informações suplementares sobre a operação e utilização prática do aparelho.
A folha de trevo assinala conselhos e indicações para que o aparelho possa
ser utilizado de forma económica e não prejudicial ao meio ambiente.
As instruções de utilização fornecem-lhe indicações para a eliminação de
falhas eventuais, ver capítulo "O que fazer, se...". Se estas indicações não
forem suficientes, o nosso serviço de assistência técnica está sempre ao seu
dispor.
Refrigerant
The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
• During transportation and installation of the appliance, be certain that
none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
• If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition;
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
Safety of children
• Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is
a risk of suffocation! Keep packaging material away from children!
• Please make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains
plug, cut off the mains cable, break or remove spring or boltcatches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the
fridge when playing (there is risk of suffocation!)or get themselves into
other dangerous situations.
• Often children cannot recognise the hazards present in household
appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision
and never let children play with the appliance!
20
Imprimido em papel fabricado ecologicamente
Quem pensa ecologicamente, age do mesmo modo ...
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising