Aeg-Electrolux SCD71800S0 Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux SCD71800S0 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
SCD71800S0
EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
2
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της
AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση
για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα
κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που
ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας
παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε
τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
χρήση της συσκευής σας.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της AEG, θα βρείτε όλα όσα
χρειάζεστε για να διατηρείτε όλες σας τις συσκευές AEG
σε άψογη εμφάνιση και άριστη λειτουργική κατάσταση. Με
ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένων και
κατασκευασμένων με τα υψηλά πρότυπα που αναμένετε,
από ειδικά μαγειρικά σκεύη μέχρι καλάθια για πιατικά,
από σχάρες μπουκαλιών μέχρι καλαίσθητους σάκους για
τα άπλυτα…
Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση
www.aeg.com/shop
Περιεχόμενα
3
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
4
7
10
10
13
15
17
20
20
27
Πληροφορίες ασφαλείας
Πίνακας χειριστηρίων
Πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
Χρήσιμες συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Τι να κάνετε αν...
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εγκατάσταση
Περιβαλλοντικά θέματα
Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:
Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την
ασφάλειά σας και πληροφορίες σχετικά με
την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
4
Πληροφορίες ασφαλείας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και
την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών
λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της.
Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή
πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι
σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών
χρήσης επειδή ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν από παραλείψεις.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα
για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης μέσα στη συσκευή παιδιών που παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικά λάστιχα πόρτας, θα αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα ή το καπάκι, μην παραλείψετε να καταστρέψετε το μάνδαλο προτού απορρίψετε την παλαιά συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
• Η συσκευή προορίζεται για τη φύλαξη τροφίμων ή/και αναψυκτικών σε ένα συνηθισμένο
νοικοκυριό, όπως εξηγείται στο παρόν φυλλάδιο οδηγιών.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσωτερικό
ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
Πληροφορίες ασφαλείας
5
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το
οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά
σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού υγρού.
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυτού του
προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η αντικατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδοσίας, φις, συμπιεστής)
πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή από καταρτισμένο προσωπικό σέρβις.
•
•
•
•
1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην υποστεί ζημιά το φις τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής. Εάν το φις του καλωδίου τροφοδοσίας συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά,
ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα1) εσωτερικού φωτισμού.
Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέχετε κατά τη μεταφορά της.
Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από την κατάψυξη αν τα χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα, καθώς μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυοπαγήματα.
Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής σε άμεσο ηλιακό φως.
Οι λαμπτήρες2) που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή είναι ειδικοί λαμπτήρες που
έχουν επιλεγεί για χρήση μόνο σε οικιακές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλοι για το φωτισμό
δωματίων.
Καθημερινή χρήση
•
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν.
Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας πάνω στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα. 3)
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται και πάλι αφού αποψυχθούν.
Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή για κατεψυγμένα τρόφιμα.
1) Εάν προβλέπεται κάλυμμα λαμπτήρα.
2) Εάν προβλέπεται λαμπτήρας.
3) Αν η συσκευή δεν συγκεντρώνει πάγο.
6
Πληροφορίες ασφαλείας
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των παρασκευαστών της
συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας ζημιές στη συσκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύστρα.
• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε την αποστράγγιση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, θα συσσωρεύεται νερό
στο κάτω μέρος της συσκευής.
Εγκατάσταση
Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη συσκευή
εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φυλάξτε τη συσκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή, ώστε
το έλαιο να επιστρέψει και πάλι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Διαφορετικά
θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για την επίτευξη επαρκούς κυκλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες της εγκατάστασης.
• Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συσκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε τοίχο για την
αποφυγή επαφής ή πιασίματος με ζεστά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και της πιθανότητας εγκαύματος.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρνους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση
της συσκευής.
• Συνδέετε μόνο με παροχή πόσιμου νερού.4)
Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να
εκτελούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο ειδικό.
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις, ενώ
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
4) Εάν προβλέπεται σύνδεση νερού.
Πίνακας χειριστηρίων
7
Προστασία του περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο στρώμα
του όζοντος, είτε στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η συσκευή δε θα
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
που θα λάβετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή και σημειώνονται με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα.
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6 7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
Λυχνία λειτουργίας ψυγείου
Διακόπτης ON/OFF ψυγείου
Ρυθμιστής θερμοκρασίας ψυγείου, κουμπί +
Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
Ρυθμιστής θερμοκρασίας ψυγείου, κουμπί Ένδειξη DYNAMICAIR
Κουμπί DYNAMICAIR
Λυχνία λειτουργίας συσκευής
Διακόπτης ON/OFF συσκευής
Ρυθμιστής θερμοκρασίας καταψύκτη, κουμπί +
Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
Ρυθμιστής θερμοκρασίας καταψύκτη, κουμπί Ένδειξη FROSTMATIC
Κουμπί FROSTMATIC
Ένδειξη συναγερμού
Κουμπί σίγασης συναγερμού
Ενεργοποίηση
1.
2.
3.
4.
Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
Πιέστε το διακόπτη ON/OFF .
Θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας.
Η λυχνία συναγερμού αναβοσβήνει αφού έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία.
Ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός.
5. Πιέστε το κουμπί μηδενισμού συναγερμού για επαναφορά του συναγερμού.
8
Πίνακας χειριστηρίων
Απενεργοποίηση του ψυγείου
1. Κρατήστε πατημένο το διακόπτη ON/OFF για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
2. Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση, από -3 -2 -1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «1», το ψυγείο απενεργοποιείται. Η ένδειξη θερμοκρασίας σβήνει. Η
λυχνία λειτουργίας σβήνει επίσης.
Απενεργοποίηση της συσκευής
1. Κρατήστε πατημένο το διακόπτη ON/OFF για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
2. Στις ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση, από -3 -2 -1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «1», η συσκευή απενεργοποιείται. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας σβήνουν. Οι λυχνίες λειτουργίας σβήνουν επίσης.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Στην περίπτωση μη φυσιολογικής αύξησης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του καταψύκτη
(π.χ. διακοπή ρεύματος), θα αρχίσει να αναβοσβήνει μια λυχνία συναγερμού και θα ηχήσει
ο βομβητής.
Πιέστε το κουμπί μηδενισμού συναγερμού για να απενεργοποιήσετε το βομβητή, ενώ η λυχνία συναγερμού θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.
Ο βομβητής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία επιστρέψει στο φυσιολογικό
ενώ η λυχνία συναγερμού θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.
Πιέστε το κουμπί μηδενισμού συναγερμού. Η λυχνία συναγερμού σβήνει και ταυτόχρονα η
ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη εμφανίζει για περίπου 5 δευτερόλεπτα την υψηλότερη
θερμοκρασία που επιτεύχθηκε στο θάλαμο κατάψυξης.
Κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας. Τα κουμπιά αυτά είναι
συνδεδεμένα με την ένδειξη θερμοκρασίας.
• Κάθε φορά που πιέζεται ένα από τα δύο κουμπιά, η θερμοκρασία ρυθμίζεται κατά 1°C. Η
θερμοκρασία που έχετε επιλέξει θα επιτευχθεί εντός 24 ωρών.
Ενδείξεις θερμοκρασίας
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν διάφορες πληροφορίες:
• Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη.
• Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η ένδειξη που αναβοσβήνει υποδεικνύει την τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου/καταψύκτη.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Ρυθμίστε την απαιτούμενη θερμοκρασία πιέζοντας τον αντίστοιχο ρυθμιστή θερμοκρασίας. Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει αμέσως την αλλαγμένη ρύθμιση και η ένδειξη
θερμοκρασίας αναβοσβήνει.
2. Κάθε φορά που πιέζεται ο ρυθμιστής θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ρυθμίζεται κατά 1
°C. Η θερμοκρασία που έχετε ορίσει θα επιτευχθεί εντός 24 ωρών.
3. Η ένδειξη θερμοκρασίας παύει να αναβοσβήνει και παραμένει μόνιμα αναμμένη.
Πίνακας χειριστηρίων
9
Για τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι παρακάτω θερμοκρασίες:
• +5 °C στο ψυγείο
• -18 °C στον καταψύκτη.
Όταν αλλάξει η ρύθμιση, ο συμπιεστής δεν εκκινείτε αμέσως εάν πραγματοποιείται αυτόματη απόψυξη. Επειδή η θερμοκρασία αποθήκευσης στο εσωτερικό του ψυγείου επιτυγχάνεται
γρήγορα, μπορείτε να αποθηκεύετε τα τρόφιμα αμέσως μόλις το ενεργοποιήσετε.
Λειτουργία DYNAMICAIR
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί DYNAMICAIR .
2. Εμφανίζεται η ένδειξη DYNAMICAIR .
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί DYNAMICAIR .
2. Η ένδειξη DYNAMICAIR σβήνει.
Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί αυτόματα, η ένδειξη DYNAMICAIR δεν εμφανίζεται (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθημερινή χρήση»).
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας DYNAMICAIR αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
Λειτουργία COOLMATIC
Η λειτουργία COOLMATIC είναι ιδανική για τη γρήγορη ψύξη μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων στο ψυγείο.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου - (αρκετές φορές αν απαιτείται) μέχρι να εμφανιστεί η λέξη «SC» στην οθόνη.
Επιλέγεται αυτόματα η θερμοκρασία +2°C.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου + .
Η λειτουργία COOLMATIC διακόπτεται αυτόματα μετά από περίπου 6 ώρες.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία COOLMATIC, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ρύθμισης
θερμοκρασίας.
Λειτουργία Διακοπών
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο για μια μεγάλη
περίοδο διακοπών (π.χ. τις καλοκαιρινές διακοπές) χωρίς το σχηματισμό άσχημων οσμών.
Ο θάλαμος του ψυγείου πρέπει να είναι άδειος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία των
διακοπών.
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας:
1. Πιέστε συνεχόμενα το ρυθμιστή θερμοκρασίας (κουμπί +) μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα "H" [Holiday (Διακοπές)] στην ένδειξη θερμοκρασίας. Η λειτουργία Holiday ρυθμίζει
10
Πρώτη χρήση
τη θερμοκρασία περίπου στους +15°C. Το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:
1. Ρυθμίστε την απαιτούμενη θερμοκρασία πιέζοντας τον αντίστοιχο ρυθμιστή ψυγείου.
Λειτουργία FROSTMATIC
Η λειτουργία FROSTMATIC επιταχύνει την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και ταυτόχρονα
προστατεύει τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα από ανεπιθύμητο ζέσταμα.
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Πιέστε το κουμπί FROSTMATIC.
2. Η ένδειξη FROSTMATIC ανάβει.
Η λειτουργία FROSTMATIC παύει αυτόματα μετά από πάροδο 52 ωρών.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή:
1. Πιέστε το κουμπί FROSTMATIC.
2. Η ένδειξη FROSTMATIC θα σβήσει.
ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και όλα τα
εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά των καινούριων προϊόντων και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, διότι καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και για τη
μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων βαθιάς κατάψυξης.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FROSTMATIC τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων προς κατάψυξη στο θάλαμο του καταψύκτη.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη στον επάνω θάλαμο.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε 24 ώρες αναγράφεται
στην πλακέτα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της
συσκευής.
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς κατάψυξη.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες σε
υψηλότερες ρυθμίσεις.
Καθημερινή χρήση
11
Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα συρτάρια
και τα καλάθια από τη συσκευή και τοποθετήστε τα τρόφιμα επάνω στα ράφια ψύξης για την
επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν υπερβαίνουν το όριο φορτίου που αναγράφεται στην πλευρά
του άνω τμήματος (όπου ισχύει)
Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης, για παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,
εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος ανόδου", τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν
και πάλι (μετά την ψύξη).
Ημερολόγιο κατεψυγμένων τροφίμων
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους τύπους
κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων και την επεξεργασία
τους πριν καταψυχθούν.
Ξεπάγωμα
Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνονται στο
θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα το διαθέσιμο χρόνο ξεπαγώματος.
Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον
καταψύκτη: σε αυτή την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο.
Παγάκια
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν ή περισσότερους δίσκους για να παρασκευάζετε
παγάκια. Γεμίστε αυτούς τους δίσκους με νερό και στη συνέχεια βάλτε τους στον καταψύκτη.
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για την αφαίρεση των δίσκων από τον καταψύκτη.
Παγοκύστες
Μαζί με τον καταψύκτη παρέχονται μία ή περισσότερες παγοκύστες. Οι παγοκύστες αυξάνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης.
12
Καθημερινή χρήση
Μετακινούμενα ράφια
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδιασμένα με
μια σειρά αυλακώσεων ώστε να είναι δυνατή η
κατ' επιλογή τοποθέτηση των ραφιών.
Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, τα μισά
μπροστινά ράφια μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στα πίσω ράφια.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια της
πόρτας μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικό ύψος.
Τοποθέτηση της συρόμενης θήκης
Η συρόμενη θήκη μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προσαρμογές, κάντε τα εξής:
1. ανυψώστε το ράφι με τη συρόμενη θήκη
προς τα επάνω για να βγεί από τα στηρίγματα της πόρτας
2. βγάλτε το στήριγμα συγκράτησης από τον
οδηγό κάτω από το ράφι
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά για να τοποθετήσετε τη συρόμενη θήκη σε διαφορετικό ύψος.
Χρήσιμες συμβουλές
13
DYNAMICAIR
Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει μια διάταξη που
επιτρέπει την ταχεία ψύξη των τροφίμων και την
πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του.
Αυτή η διάταξη ενεργοποιείται αυτόματα όταν
χρειάζεται, π.χ. για γρήγορη ανάκτηση της θερμοκρασίας μετά από άνοιγμα της πόρτας ή όταν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.
Όταν απαιτείται, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
διάταξη και χειροκίνητα (ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία DYNAMICAIR »).
Η διάταξη DYNAMICAIR απενεργοποιείται όταν
είναι ανοιχτή η πόρτα και επανεκκινείται αμέσως
με το κλείσιμο της πόρτας.
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται
στην υψηλότερη ρύθμιση και η συσκευή είναι εντελώς φορτωμένη, ο συμπιεστής ίσως
λειτουργεί συνεχώς δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστήρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να είναι δυνατή
η αυτόματη απόψυξη κι επομένως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω
τους
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι
επάνω από το συρτάρι των λαχανικών.
Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέρες το πολύ.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κλπ: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχεται(ονται).
14
Χρήσιμες συμβουλές
Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο
τον αέρα.
Μπουκάλια γάλακτος: αυτά θα πρέπει να είναι ταπωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται
στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα, πρέπει
να διατηρούνται στο ψυγείο.
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγράφεται στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δε θα
πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για κατάψυξη;
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα;
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης
κατάψυξή του και το μεταγενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαιτούμενης ποσότητας;
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων;
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά;
το αλάτι μειώνει τη δυνατή διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων;
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη, μπορούν
να προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο;
• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να μπορείτε να συνάγετε το χρόνο αποθήκευσης;
Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση από αυτή τη συσκευή, θα πρέπει:
• να είστε σίγουροι ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς;
• να εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το κατάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη;
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο από ότι είναι
απολύτως απαραίτητο.
• Μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα χαλάνε γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν και
πάλι.
• Μην υπερβαίνετε τους χρόνους αποθήκευσης που υποδεικνύονται από τους παρασκευαστές των τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
15
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα της; Οι εργασίες συντήρησης και επαναφόρτισης θα πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τακτικό καθάρισμα
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό σαπούνι.
• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας και σκουπίστε τα για να εξασφαλίσετε ότι είναι
καθαρά και δεν φέρουν ακαθαρσίες.
• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά.
Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και καλώδια που βρίσκονται στο
εσωτερικό του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, σκόνες που χαράζουν, καθαριστικά με πολύ άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά φθείρουν την επιφάνεια και αφήνουν έντονη οσμή.
Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρίλια) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής
με μια βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα. Κάτι τέτοιο βελτιώνει την απόδοση της συσκευής
και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια.
Προσέχετε ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπορούν να προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή. Για το
λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μόνο με χλιαρό
νερό αφού προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα.
Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον εξοπλισμό στην κεντρική παροχή.
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε φορά που
σταματά ο συμπιεστής κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό από τον
πάγο αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, επάνω από το συμπιεστή κινητήρα, όπου κι εξατμίζεται.
16
Φροντίδα και καθάρισμα
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή
αποστράγγισης του νερού από τον πάγο στη μέση
του καναλιού του θαλάμου ψύξης ώστε να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα
τρόφιμα στο εσωτερικό του. Χρησιμοποιείτε τον ειδικό καθαριστήρα που παρέχεται, τον οποίο θα
βρείτε ήδη τοποθετημένο μέσα στην οπή αποστράγγισης.
Απόψυξη του καταψύκτη
Στα ράφια του καταψύκτη και γύρω από τον πάνω θάλαμο σχηματίζεται πάντα κάποια ποσότητα πάγου.
Κάντε απόψυξη του καταψύκτη όταν το στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5 mm.
Περίπου 12 ώρες πριν από την απόψυξη, μετακινήστε το διακόπτη θερμοκρασίας προς μια
υψηλότερη ρύθμιση, ώστε να δημιουργηθούν επαρκή αποθέματα ψύξης για διακοπή της
λειτουργίας.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και τοποθετήστε
τα σε δροσερό μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα με βρεγμένα χέρια. Τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν πάνω στα τρόφιμα.
3. Αφήστε την πόρτα ανοικτή και εισάγετε
την πλαστική ξύστρα στην κατάλληλη
υποδοχή στο κάτω κεντρικό τμήμα, τοποθετώντας μια λεκάνη από κάτω για να
συλλέξετε το νερό απόψυξης
Για να επιταχυνθεί η διαδικασία απόψυξης, τοποθετήστε ένα σκεύος με ζεστό νερό στο θάλαμο του καταψύκτη. Επίσης, απομακρύνετε
τα κομμάτια πάγου που πέφτουν πριν ολοκληρωθεί η απόψυξη.
4. Μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης,
στεγνώστε καλά το εσωτερικό και φυλάξτε
την ξύστρα για μελλοντική χρήση.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Τι να κάνετε αν...
17
6. Μετά από δύο ή τρεις ώρες, τοποθετήστε και πάλι στο θάλαμο τα τρόφιμα που αφαιρέσατε.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για την απόξεση του πάγου από τον
εξατμιστήρα, καθώς μπορεί να υποστεί ζημιά.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή τεχνητά μέσα για επιτάχυνση της διαδικασίας
απόψυξης διαφορετικά από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια
της απόψυξης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του διαστήματος ασφαλούς αποθήκευσης των
τροφίμων.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παίρνετε τις ακόλουθες
προφυλάξεις:
• αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία
• αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα
• κάντε απόψυξη5) και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα
• αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοικτές για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.
Εάν ο θάλαμος επρόκειτο να παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιον να τον
ελέγχει αν τακτά διαστήματα για να μην χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να διεξάγεται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης ακούγονται κάποιοι ήχοι (συμπιεστής, κυκλοφορία
ψυκτικού).
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή κάνει θόρυβο
Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
σταθερή (πρέπει να ακουμπούν
στο δάπεδο και τα τέσσερα πόδια)
Η συσκευή δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις
τροφοδοσίας στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα.
5) Εάν προβλέπεται.
18
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συρεύμα. Δεν υπάρχει τάση ρεύμα- σκευή στην πρίζα.
τος στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Δεν λειτουργεί ο λαμπτήρας.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση του λαμπτήρα».
Αναβοσβήνει η λυχνία
λειτουργίας.
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
Επικοινωνήστε με επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Ακούγεται ο ηχητικός
συναγερμός. Αναβοσβήνει η λυχνία συναγερμού.
Η θερμοκρασία στον καταψύκτη
είναι πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας».
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο
της πόρτας».
Ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά. Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή
περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Η θερμοκρασία των προϊόντων
είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την
αποθήκευση.
Η θερμοκρασία δωματίου είναι
πολύ υψηλή.
Μειώστε τη θερμοκρασία δωματίου.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν
αμέσως μετά από το πάυπάρχει δυσλειτουργία.
τημα του κουμπιού
FROSTMATIC ή
COOLMATIC ή μετά από
την αλλαγή της θερμοκρασίας.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα.
Υπάρχει ροή νερού στην
πίσω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτόματης
διαδικασίας απόψυξης, ο πάγος
αποψύχεται στην πίσω πλάκα.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχουν προϊόντα που εμποδίζουν τη ροή του νερού στο
συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα δεν
έρχονται σε επαφή με την πίσω
πλάκα.
Τι να κάνετε αν...
19
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία FROSTMATIC ή
COOLMATIC.
Απενεργοποιήστε χειροκίνητα τη
λειτουργία FROSTMATIC ή
COOLMATIC ή περιμένετε να γίνει αυτόματη επαναφορά της λειτουργίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία FROSTMATIC» ή
«Λειτουργία COOLMATIC».
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή
ή πολύ υψηλή.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη
θερμοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο
της πόρτας».
Η θερμοκρασία των προϊόντων
είναι πολύ υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την
αποθήκευση.
Αποθηκεύετε ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό προϊόντων.
Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα
ταυτόχρονα.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή.
Δεν υπάρχει καθόλου κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Η θερμοκρασία στον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.
Τα προϊόντα είναι τοποθετημένα
πολύ κοντά μεταξύ τους.
Αποθηκεύστε τα προϊόντα κατά
τρόπον ώστε να υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα.
Έχει σχηματιστεί πολύς
πάγος.
Τα τρόφιμα δεν είναι σωστά τυλιγμένα.
Τυλίξτε τα τρόφιμα σωστά.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο
της πόρτας».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία.
Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED μακράς διάρκειας.
Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη φωτισμού.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα. Ανατρέξτε στο "Εγκατάσταση".
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
20
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις εσοχής
Ύψος
1780 mm
Πλάτος
560 mm
Βάθος
550 mm
Χρόνος ανόδου
24 ώρες
Τάση
230-240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην εσωτερική
αριστερή πλευρά της συσκευής, καθώς και στην ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν την εγκατάσταση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις "Πληροφορίες ασφάλειας" για
την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί
στην κλιματική κατηγορία που υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής:
Κλιματική κατηγορία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι'
αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη
γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής δε
φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
Εγκατάσταση
21
Αντιστροφή πόρτας
Η πόρτα της συσκευής ανοίγει προς τα δεξιά. Εάν θέλετε η πόρτα να ανοίγει προς τα αριστερά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν από την εγκατάσταση της συσκευής:
1. Χαλαρώστε τον επάνω πείρο και αφαιρέστε τον αποστάτη.
2. Αφαιρέστε τον επάνω πείρο και την επάνω πόρτα.
3. Ξεβιδώστε τους πείρους (B) και τους αποστάτες (C).
4. Αφαιρέστε την κάτω πόρτα.
C
B
C
5. Χαλαρώστε τον κάτω πείρο.
Στην άλλη πλευρά:
1. Τοποθετήστε τον κάτω πείρο.
2. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα.
3. Τοποθετήστε ξανά τους πείρους (Β) και
τους αποστάτες (C) στο μεσαίο μεντεσέ
στην άλλη πλευρά.
4. Τοποθετήστε την πάνω πόρτα.
5. Σφίξτε τον αποστάτη και τον πάνω πείρο.
22
Εγκατάσταση
Απαιτήσεις εξαερισμού
Η ροή αέρα πίσω από τη συσκευή πρέπει να είναι
επαρκής.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Εγκατάσταση της συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να κινείται ελεύθερα.
Ακολουθήστε τα εξής βήματα.
1. Εάν απαιτείται, κόψτε την αυτοκόλλητη
στεγανοποιητική λωρίδα και στη συνέχεια εφαρμόστε την στη συσκευή,
όπως φαίνεται στο σχήμα.
x
x
2.
Ανοίξτε οπή στο κάλυμμα του μεντεσέ A,
όπως φαίνεται στο σχήμα.
Εφαρμόστε τα καλύμματα A και A1 (παρέχονται στη σακούλα με τα εξαρτήματα) στο μεσαίο μεντεσέ.
A
A1
Εγκατάσταση
3.
Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της.
Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύθυνση του βέλους (1) μέχρι το κάλυμμα
του άνω διάκενου να σταματήσει στα
ντουλάπια της κουζίνας.
Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύθυνση του βέλους (2) πάνω στο ντουλάπι στην αντίθετη πλευρά του μεντεσέ.
23
2
1
4.
5.
Προσαρμόστε τη συσκευή στη θέση της.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και το μπροστινό άκρο του
ντουλαπιού είναι 44 mm.
Το κάλυμμα του κάτω μεντεσέ (παρέχεται στη σακούλα με τα εξαρτήματα) διασφαλίζει ότι η απόσταση ανάμεσα στη
συσκευή και το έπιπλο της κουζίνας είναι σωστή.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και το ντουλάπι είναι 4 mm.
Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το κάλυμμα του κάτω μεντεσέ στη θέση του.
Στερεώστε τη συσκευή στη θέση της με 4
βίδες.
4mm
44mm
I
I
24
Εγκατάσταση
6.
Αφαιρέστε το σωστό τμήμα από το κάλυμμα του μεντεσέ (E). Βεβαιωθείτε ότι
έχετε αφαιρέσει το τμήμα DX στην περίπτωση του δεξιού μεντεσέ και το τμήμα
SX στην περίπτωση του αριστερού.
7.
Τοποθετήστε τα καλύμματα (C, D) στις
γλωττίδες και τις οπές του μεντεσέ.
Τοποθετήστε τη γρίλια εξαερισμού (B).
Τοποθετήστε τα καλύμματα (E) στο μεντεσέ.
D
C
E
E
8.
B
Εάν η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
πλευρικά στη διακοσμητική πόρτα της
κουζίνας:
a) Χαλαρώστε τις βίδες στους βραχίονες στερέωσης (H).
b) Μετακινήστε τους βραχίονες (H).
c) Σφίξτε ξανά τις βίδες.
H
H
Εγκατάσταση
9.
Αποσυνδέστε τα τμήματα (Ha), (Hb),
(Hc) και (Hd).
10. Τοποθετήστε το τμήμα (Ha) στην εσωτερική πλευρά της πόρτας των ντουλαπιών της κουζίνας.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Σπρώξτε το τμήμα (Hc) στο τμήμα (Ha).
Ha
Hc
25
26
Εγκατάσταση
12. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και τη
διακοσμητική πόρτα της κουζίνας σε γωνία 90°.
Εισαγάγετε το μικρό τετράγωνο τμήμα
(Hb) στον οδηγό (Ha).
Βάλτε δίπλα-δίπλα την πόρτα της συσκευής και τη διακοσμητική πόρτα και
σημαδέψτε τις οπές.
8 mm
Ha
Hb
13. Αφαιρέστε τα στηρίγματα και τοποθετήστε ένα σημάδι στο σημείο όπου πρέπει
να τοποθετηθεί το καρφί (Κ) σε απόσταση 8 mm από το εξωτερικό άκρο της
πόρτας.
8 mm
K
Ha
14. Τοποθετήστε ξανά το μικρό τετράγωνο
στον οδηγό και στερεώστε το με τις βίδες που παρέχονται.
Ευθυγραμμίστε τη διακοσμητική πόρτα
με την πόρτα της συσκευής προσαρμόζοντας το τμήμα (Hb).
Hb
Περιβαλλοντικά θέματα
15. Σπρώξτε το τμήμα (Hd) στο τμήμα (Hb).
Κάντε ένα τελικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε
ότι:
• Όλες οι βίδες είναι σφιγμένες.
• Η στεγανοποιητική λωρίδα είναι καλά στερεωμένη στο ντουλάπι.
• Η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά.
27
Hb
Hd
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ
εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται
στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το
προϊόν.
www.aeg.com/shop
222357221-A-492010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement