Electrolux | ENN2914COW | User manual | Electrolux ENN2914COW Uživatelský manuál

Electrolux ENN2914COW Uživatelský manuál
ENN2914COW
..................................................
CS CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU
PL CHŁODZIARKOZAMRAŻARKA
SL HLADILNIK Z
ZAMRZOVALNIKOM
...............................................
NÁVOD K POUŽITÍ
2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
26
NAVODILA ZA UPORABO
52
2
www.electrolux.com
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou
spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl
navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé
dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐
tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omy‐
ly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby,
které budou používat tento spotřebič, seznámily
s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Ty‐
to pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho použí‐
vání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a
uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a po‐
škození způsobené jejich nedodržením.
BEZPEČNOST DĚTÍ A
HENDIKEPOVANÝCH OSOB
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včet‐
ně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud je ne‐
sledují osoby odpovědné za jejich bezpeč‐
nost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k
použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hro‐
zí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte
zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel
(co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře,
aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetic‐
kým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou)
na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvi‐
dací pružinový zámek znehodnotit. Děti se
pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
Udržujte volně průchodné větrací otvory na po‐
vrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potra‐
vin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte me‐
chanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje (např. výrobníky
zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo
v chladicím okruhu spotřebiče, je zemní plyn,
který je dobře snášen životním prostředím, ale
je za určitých podmínek hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte
na to, aby nedošlo k poškození žádné části
chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený
oheň a všechny jeho možné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli
jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jaké‐
koli poškození kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napáje‐
cí kabel, zástrčku, kompresor) smí z dů‐
vodu možného rizika vyměňovat pouze
autorizovaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
1.
2.
3.
4.
5.
UPOZORNĚNÍ
6.
Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená
nebo poškozená zadní stranou spotřebi‐
če. Stlačená nebo poškozená zástrčka
se může přehřát a způsobit požár.
Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
Netahejte za napájecí kabel.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná, neza‐
sunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního
osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí
provozovat.
4
www.electrolux.com
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se
jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ru‐
ce, protože byste si mohli způsobit odřeniny
nebo omrzliny.
• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
• V tomto spotřebiči se používají speciální žá‐
rovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze
pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žá‐
rovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na pla‐
stové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny,
protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory
v zadní stěně. (Pokud je spotřebič beznámra‐
zový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí
znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte pod‐
le pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchová‐
ní potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se
příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vy‐
sokým obsahem kysličníku uhličitého nebo
nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na
nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a po‐
škodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mraznič‐
ky, hrozí nebezpečí popálení.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor
na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolně‐
te ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda
na dno chladničky.
INSTALACE
U elektrického připojení se pečlivě řiďte
pokyny uvedenými v příslušných od‐
stavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není po‐
škozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapo‐
jujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě
nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkula‐
ce vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení
dostatečného větrání se řiďte pokyny k insta‐
laci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát za‐
dní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části
nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a ne‐
mohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiá‐
torů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je
k dispozici vodovodní přípojka).
SERVIS
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapo‐
jení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se
na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních mate‐
riálech. Spotřebič nelikvidujte společně
s domácím odpadem a smetím. Izolační
pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič
je nutné zlikvidovat podle příslušných
předpisů, které získáte na obecním
úřadě. Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti výmění‐
ku tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné.
ČESKY
5
OVLÁDACÍ PANEL
˚C
1
2
MODE
3
4
1 Vypínač ZAP/VYP
6
5 Tlačítko funkce
Tlačítko vypnutí zvukové výstrahy
2 Regulátor teploty mrazničky
6 Regulátor teploty chladničky
3 Tlačítko ukazatele teploty chladničky s mra‐
zničkou
4 Displej
Displej
1 2
5
3
4
5 8
7
6
1 Ukazatel chladicího oddílu
VYPNUTÍ
4 Kontrolka teploty
5 Funkce Action Freeze
Spotřebič se vypíná stisknutím vypínače ZAP/
VYP na více než 1 vteřinu.
Poté se zobrazí odpočítávání teploty -3 -2 -1.
Jestliže je spotřebič vypnutý, displej se také vy‐
pne.
7 Funkce D.A.C.
UKAZATEL TEPLOTY
2 Ukazatel mrazicího oddílu
3 Ukazatel kladné nebo záporné teploty
6 Funkce Shopping
8 Funkce Performance Optimization
ZAPNUTÍ
Jestliže se po zasunutí zástrčky do zásuvky dis‐
plej nerozsvítí, stiskněte vypínač ZAP/VYP.
Jakmile je spotřebič zapnutý, na ovládacím pan‐
elu se objeví následující signály:
• Ukazatel pozitivní nebo negativní teploty bude
pozitivní a označuje tedy teplotu nad nulou.
• Teplota bliká, pozadí displeje je červené a
uslyšíte zvukový signál.
Stiskněte tlačítko funkce a zvukový signál se vy‐
pne (viz také část „Poplach nadměrné teploty“).
Nastavte požadovanou teplotu (viz "Regulace te‐
ploty").
1) V normálních podmínkách.
Po každém stisknutí tlačítka ukazatele teploty
chladničky s mrazničkou se na displeji zobrazí v
následujícím pořadí:
1. – Ukazatel chladicího oddílu je zapnutý.
– Na displeji je teplota chladničky.
2. – Ukazatel mrazicího oddílu je zapnutý. 1)
– Na displeji je teplota mrazničky.
V každém případě se za 10 vteřin obnoví nor‐
mální stav displeje.
NABÍDKA FUNKCÍ
Po každém stisknutí tlačítka Funkce se postupně
směrem doprava aktivují následující funkce:
• Funkce Action Freeze
• Funkce Shopping
• Funkce D.A.C.
6
www.electrolux.com
• Funkce Performance Optimization
• Žádný symbol: běžný provoz.
Můžete ZAPNOUT vždy pouze jednu
funkci.
Chcete-li funkce VYPNOUT, stiskněte několikrát
tlačítko Funkce, až všechny ikony zmizí.
REGULACE TEPLOTY
Teplota ve spotřebiči se reguluje ovladačem te‐
ploty umístěným nahoře ve spotřebiči.
Teplotu chladicího oddílu lze regulovat otáčením
regulátoru teploty chladničky a může se lišit v
rozmezí od +2°C do +8°C.
Teplotu mrazicího oddílu lze regulovat otáčením
regulátoru teploty mrazničky a může se lišit v
rozmezí od -15°C do -24°C.
Aby byly podmínky uložení potravin správné, na‐
stavte následující teploty:
+5 °C v chladničce
-18 °C v mrazničce.
Při normálním provozu se na ukazateli teploty
zobrazuje momentálně nastavená teplota.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty po směru hodino‐
vých ručiček, chcete-li dosáhnout maximální‐
ho chladu
• otočte regulátorem teploty proti směru hodino‐
vých ručiček, chcete-li dosáhnout minimálního
chladu.
Obvykle je nejvhodnější střední poloha.
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti,
že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří spotřebiče
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
PERFORMANCE OPTIMIZATION
FUNKCE
Funkce Performance optimization se zapíná stis‐
knutím tlačítka Funkce (popřípadě několikrát), až
.
se objeví příslušná ikona
Nyní se automaticky nastaví zvolené teploty pro
nejlepší uchování potravin, a dokud je tato funk‐
ce zapnutá, není možné provést tlačítky žádnou
změnu.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím tla‐
čítka funkce (viz „Zapnutí funkcí“).
SHOPPING FUNKCE
Potřebujete-li uložit do velké množství teplých
potravin, například po nákupu, doporučujeme za‐
pnout funkci Shopping, aby se potraviny rychleji
zchladily a nezahřály další potraviny, které jsou
už v chladničce.
Funkce Shopping se zapíná stisknutím tlačítka
Funkce (popřípadě několikrát), až se objeví
příslušná ikona
.
Funkce Shopping se automaticky vypne asi za
šest hodin.
Během funkce Shopping se uvnitř chladicího od‐
dílu automaticky aktivuje i ventilátor.
Ventilátor uvnitř chladicího oddílu se ta‐
ké automaticky zapne, jestliže je teplota
místnosti příliš vysoká (nad 38°C), i
když není zapnutá funkce Shopping.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím tla‐
čítka funkce (viz „Nabídka funkcí“).
FUNKCE ACTION FREEZE
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné
zapnout funkci Action Freeze. Stiskněte tlačítko
Funkce (popřípadě několikrát), až se objeví
příslušná ikona.
Funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím tla‐
čítka Funkce (viz "Nabídka funkcí").
POPLACH VYSOKÉ TEPLOTY
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky (například z
důvodu výpadku proudu) je signalizováno:
• blikající teplotou
• blikáním mrazicího oddílu (ukazatele mrazicí‐
ho oddílu )
• červeným osvětlením displeje
• zvukovým signálem
• symbolem poplachu.
Po obnovení normálních podmínek:
• zvukový signál se vypne
• hodnota teploty bude dále blikat
• osvětlení displeje bude stále červené.
Po stisknutí tlačítka Funkce/ spínače resetu po‐
plachu se na displeji
na několik vteřin obje‐
ví nejvyšší dosažená teplota v oddílu.
V tomto okamžiku blikání přestane a osvětlení
displeje se změní z červené na bílou.
Během fáze poplachu je možné vypnout zvukový
signál stisknutím tlačítka Funkce/ spínače resetu
poplachu
ČESKY
Osvětlení displeje zůstane červené, dokud se
neobnoví normální podmínky pro uskladnění po‐
travin.
7
8
www.electrolux.com
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek
a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, a pak
vše důkladně utřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
KONTROLKA TEPLOTY
Tento spotřebič se prodává i ve Francii.
V souladu s předpisy platnými v této zemi musí
být vybaven speciálním zařízením (viz obrázek)
umístěným v dolním oddílu chladničky k označe‐
ní její nejchladnější zóny.
ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH
POTRAVIN
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte
funkci Action Freeze minimálně 24 hodiny před
uložením zmrazovaných potravin do mrazicího
oddílu.
Potraviny, které chcete zmrazovat, vložte do hor‐
ní části mrazničky, kde je její nejchladnější
místo.
Maximální množství čerstvých potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typo‐
vém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době ne‐
vkládejte do spotřebiče žádné další potraviny ke
zmrazení.
SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH
POTRAVIN
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vlo‐
žením potravin běžet nejméně 12 h s nastave‐
ním Action Freeze.
Jestliže chcete vložit velké množství potravin, vy‐
jměte ze spotřebiče všechny zásuvky a koše a
položte potraviny na chladicí polici; potraviny se
tak lépe zmrazí.
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda nepřekračujete maxi‐
mální množství uvedené na boku horní
části (je-li to uvedeno).
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce technických
údajů, je nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po ochla‐
zení).
ROZMRAZOVÁNÍ
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je
možné před použitím rozmrazit v chladničce ne‐
bo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte
času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmraze‐
né, přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v
tomto případě delší.
AKUMULÁTORY CHLADU
Mraznička obsahuje nejméně jeden akumulátor
chladu, který prodlužuje dobu uchování potravin
v případě výpadku proudu nebo poruchy.
VÝROBA LEDOVÝCH KOSTEK
Spotřebič je vybaven jednou nebo více nádobka‐
mi pro výrobu ledových kostek. Naplňte je vodou,
a pak je vložte do mrazničky.
ČESKY
9
K vyjmutí nádobek z mrazničky nepou‐
žívejte kovové nástroje.
PŘEMÍSTITELNÉ POLICE
Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých
se podle přání zasunují police.
Pro lepší využití prostoru mohou přední poloviční
police ležet na zadních policích.
UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH POLIC
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
Tyto úpravy provedete následujícím způsobem:
pomalu posunujte polici ve směru šipek, dokud
se neuvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy.
1
2
REGULACE VLHKOSTI
Ve skleněné polici jsou štěrbiny (nastavitelné po‐
suvnou páčkou), které umožňují regulaci teploty
v zásuvce nebo zásuvkách na zeleninu.
Když jsou větrací štěrbiny zavřené:
přirozená vlhkost potravin v zásuvkách na ovoce
a zeleninu se uchová po delší dobu.
Když jsou větrací štěrbiny otevřené:
dochází k větší cirkulaci vzduchu a tedy ke sní‐
žení vlhkosti vzduchu v zásuvkách na ovoce a
zeleninu.
10 www.electrolux.com
RECIRKULACE VZDUCHU - (FUNKCE DYNAMICKÉHO CHLAZENÍ
VZDUCHEM (DAC))
Chladicí oddíl je vybaven speciálním ventiláto‐
rem DAC (dynamické chlazení vzduchem).
Tento systém umožňuje rychlé zchlazení potra‐
vin a udržení rovnoměrnější teploty uvnitř oddílu.
Zapněte ventilátor stisknutím tlačítka funkce
(popřípadě několikrát), dokud se neobjeví
.
příslušná ikona
Ventilátor je možné kdykoli vypnout stisknutím
tlačítka funkce, dokud příslušná ikona
nezmi‐
zí.
Pokud je teplota prostředí vyšší než 25 °C, za‐
pněte ventilátor.
Jestliže je teplota místnosti vyšší než 38 °C, ne‐
bo je zapnutá funkce Shopping, ventilátor je au‐
tomaticky zapnutý.
ČESKY
11
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor te‐
ploty je na vyšším nastavení a spotřebič je
zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námra‐
za nebo led. V tomto případě je nutné nastavit
regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil
spotřebu energie.
TIPY PRO CHLAZENÍ ČERSTVÝCH
POTRAVIN
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny ne‐
bo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejmé‐
na mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
TIPY PRO CHLAZENÍ
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénové‐
ho sáčku a položte na skleněnou polici nad zá‐
suvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte
maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt
a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné,
vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek),
které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné
nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
TIPY PRO ZMRAZOVÁNÍ
POTRAVIN
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu
dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné
zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém
štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době
nepřidávejte žádné další potraviny ke zmraze‐
ní;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby se
mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak mo‐
žné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu
a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěs‐
né;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotý‐
kat již zmrazených potravin, protože by zvýšily
jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v le‐
pším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bez‐
pečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okam‐
žitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit po‐
páleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditel‐
ně datum uskladnění, abyste mohli správně
dodržet dobu uchování potravin.
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ
ZMRAZENÝCH POTRAVIN
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z ob‐
chodu přineseny v co nejkratším možném ča‐
se;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a ne‐
smí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou vý‐
robcem na obalu.
12 www.electrolux.com
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zá‐
strčku spotřebiče ze zdroje elektrického
napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný
pracovník.
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na za‐
dní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím se
zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladi‐
cí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umě‐
lou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporuču‐
jeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou
vodou s trochou tekutého mycího prostředku na
nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické
síti.
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo ka‐
bely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce pa‐
rfémované čisticí prostředky nebo vo‐
sková leštidla, protože mohou poškodit
povrch a zanechat silný pach.
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY
Během normálního používání se námraza auto‐
maticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu
při každém vypnutí motoru kompresoru. Rozmra‐
zená voda vytéká žlábkem do speciální nádoby
na zadní straně spotřebiče nad motorem kom‐
presoru, kde se odpařuje.
Pravidelně čistěte odtokový otvor pro rozmraže‐
nou vodu, který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, aby voda nemohla přetéct a ka‐
pat na uložené potraviny. Používejte speciální či‐
sticí nástroj, který najdete již zasunutý do odto‐
kového otvoru.
ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se
vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy do‐
sáhne tloušťky kolem 3—5 mm.
Asi 12 h před rozmrazováním nastavte
regulátor teploty na vyšší nastavení,
aby se vytvořila dostatečná zásoba
chladu pro případ přerušení chodu
spotřebiče.
ČESKY
13
Námrazu odstraníte následujícím způsobem:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, za‐
balte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.
3.
4.
5.
6.
POZOR
Nedotýkejte se zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
Nechte dveře spotřebiče otevřené, plasto‐
vou škrabku vložte do určeného místa dole
uprostřed a pod ní dejte misku na rozmraže‐
nou vodu.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte
do mrazicího oddílu hrnek s teplou vo‐
dou. Odstraňujte také kusy ledu, které
odpadnou ještě před dokončením od‐
mrazování.
Po skončení odmrazování vysušte důkladně
vnitřní prostor a škrabku uschovejte pro dal‐
ší použití.
Zapněte spotřebič.
Po dvou nebo třech hodinách uložte vyjmu‐
té potraviny zpět do příslušných oddílů.
K odstraňování námrazy z výparníku nepoužívej‐
te nikdy ostré kovové nástroje. Mohli byste jej
poškodit.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mecha‐
nické nebo jiné pomocné prostředky, které nej‐
sou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmrazených potravin během od‐
mrazování může zkrátit dobu jejich skladování.
VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z
PROVOZU
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte (předpokládá-li se) a vyčistěte
spotřebič a všechno příslušenství
• nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte ně‐
koho, aby ho občas zkontroloval, zda se potravi‐
ny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu.
14 www.electrolux.com
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Při hledání a odstraňování závady vy‐
táhněte zástrčku z nástěnné zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvede‐
no v tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Během normálního používání vydává
spotřebič různé zvuky (kompresor, chla‐
dicí okruh).
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není zasunutá správ‐
ně do zásuvky.
Zástrčku zasuňte správně do
zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zá‐
suvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku ji‐
ného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Zazní zvukový signál.
Příliš vysoká teplota v mraznič‐ Řiďte se pokyny v části "Po‐
ce.
plach nadměrné teploty"
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v klidovém stavu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz "Výměna žárovky".
Není správně nastavená teplo‐
ta.
Nastavte vyšší teplotu.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří".
Otvírali jste příliš často dveře.
Nenechávejte dveře otevřené
déle, než je nezbytně nutné.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na po‐
kojovou teplotu, a teprve pak ho
vložte do spotřebiče.
Teplota místnosti je příliš vyso‐ Snižte teplotu místnosti.
ká.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmra‐
zování se na zadní stěně roz‐
mrazuje námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odtoku Přemístěte potraviny tak, aby se
vody do odtokového otvoru.
nedotýkaly zadní stěny.
Na podlahu teče voda.
Vývod rozmrazené vody neústí Vložte vývod rozmrazené vody
do misky nad kompresorem.
do vypařovací misky.
Teplota spotřebiče je příliš Regulátor teploty není správně
nízká.
nastavený.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Nastavte nižší teplotu.
Regulátor teploty není správně
nastavený.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří".
ČESKY
Problém
15
Možná příčina
Řešení
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na po‐
kojovou teplotu, a teprve pak ho
vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství Dávejte do spotřebiče raději mé‐
potravin najednou.
ně potravin.
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Vždy zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Příliš mnoho námrazy.
Potraviny nejsou správně za‐
baleny.
Zabalte je správně.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří".
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením
pomocí LED diod s dlouhou životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze autorizo‐
vané servisní středisko. Kontaktujte servisní
středisko.
ZAVŘENÍ DVEŘÍ
1.
2.
3.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny v části „Instalace“.
V případě potřeby vadné těsnění dveří vy‐
měňte. Obraťte se na autorizované servisní
středisko.
16 www.electrolux.com
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní infor‐
mace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu
spotřebiče.
UMÍSTĚNÍ
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém
štítku spotřebiče:
Klimatic‐
ká třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku
odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zá‐
strčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vyba‐
vena příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v
souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě
nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Dveře spotřebiče se otvírají doprava. Chcete-li,
aby se dveře otvíraly doleva, postupujte před in‐
stalací spotřebiče následovně:
• Uvolněte horní čep a vyjměte rozpěrku.
• Odstraňte horní čep a sejměte horní dveře.
• Odšroubujte čepy (B) a rozpěrky (C).
C
B
C
ČESKY
17
• Vysaďte dolní dveře.
• Uvolněte dolní čep.
Na opačné straně:
• Nasaďte dolní čep.
• Nasaďte dolní dveře.
• Opět nasaďte čepy (B) a rozpěrky (C) do
prostředního závěsu na opačné straně.
• Nasaďte horní dveře.
• Utáhněte rozpěrku a horní čep.
POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ
5 cm
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dosta‐
tečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
INSTALACE SPOTŘEBIČE
Postupujte následujícím způsobem.
POZOR
Zkontrolujte, zda můžete s napájecím
kabelem volně pohybovat.
V případě potřeby odřízněte samolepicí těsnicí pá‐
sek a přilepte jej na spotřebič, jak je znázorněno
na obrázku.
x
x
18 www.electrolux.com
Kryt závěsu A provrtejte dle obrázku.
Nasaďte kryty A a A1 (dodané v sáčku) na
postřední závěs.
A
A1
2
Zasuňte spotřebič do výklenku.
Posunujte spotřebič ve směru šipky (1), dokud se
kryt horní mezery nezastaví o kuchyňskou skříňku.
Posuňte spotřebič ve směru šipky (2) po kuchyň‐
ské skříňce na opačné straně závěsu.
1
4 mm
44 mm
Vyrovnejte spotřebič ve výklenku.
Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 44 mm mezi
spotřebičem a předním okrajem skříňky.
Kryt dolního závěsu (v sáčku s příslušenstvím) je
zárukou správné vzdálenosti mezi kuchyňskou
skříňkou a spotřebičem.
Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 4 mm mezi
spotřebičem a skříňkou.
Otevřete dveře spotřebiče. Nasaďte kryt dolního
závěsu.
ČESKY
19
Připevněte spotřebič k výklenku čtyřmi šrouby.
I
I
Odstraňte správnou část krytu závěsu (E). Dbejte
na to, abyste odstranili část označenou DX v
případě pravého závěsu a část SX v případě levé‐
ho závěsu.
Připevněte kryty (C, D) k příchytkám a otvorům zá‐
věsu.
Namontujte větrací mřížku (B).
Připevněte kryty závěsu (E) k závěsu.
C
D
E
E
B
20 www.electrolux.com
Pokud se spotřebič připojuje ke dveřím kuchyňské
skříňky bočně:
1. Uvolněte šrouby v držácích (H).
2. Posuňte držáky (H).
3. Znovu utáhněte šrouby.
H
H
Oddělte díly (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd).
Instalujte díl (Ha) na vnitřní stranu kuchyňské
skříňky.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
ČESKY
21
Nasuňte díl (Hc) na díl (Ha).
Ha
Hc
Otevřete dveře spotřebiče a dvířka skříňky o 90°.
Do vodicí lišty (Ha) vložte malý čtvereček (Hb).
Přiložte k sobě dveře spotřebiče a dvířka skříňky a
vyznačte otvory.
8 mm
Ha
Hb
Odstraňte držáky a vyznačte vzdálenost 8 mm od
vnějšího okraje dveří, kam se připevní hřebík (K).
8 mm
K
Ha
22 www.electrolux.com
Malý čtvereček opět umístěte na vodicí lištu a
připevněte ho přiloženými šrouby.
Vyrovnejte dveře spotřebiče a dvířka kuchyňské
skříňky seřízením dílu (Hb).
Hb
Přitiskněte díl (Hd) na díl (Hb).
Hb
Hd
Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Izolační pásek je připevněný těsně ke skříni
spotřebiče.
• Dveře se dobře otvírají i zavírají.
ČESKY
23
ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič rů‐
zné zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
24 www.electrolux.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poruše
24 h
Napětí
230-240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
ČESKY
25
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
26 www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO ZROBIĆ, GDY… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i
innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz
zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz
informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
27
30
33
36
38
40
42
49
50
51
POLSKI
27
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni‐
ka i bezawaryjnej pracy urządzenia przed insta‐
lacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐
czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną
uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady
jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć nie‐
potrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o za‐
chowanie instrukcji obsługi przez cały czas uży‐
wania urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu
użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób
oraz szkód materialnych należy przestrzegać
środków ostrożności podanych w niniejszej in‐
strukcji obsługi, gdyż producent nie jest odpowie‐
dzialny za szkody spowodowane wskutek ich
nieprzestrzegania.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB
UPOŚLEDZONYCH
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograni‐
czonych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐
nych czy umysłowych, a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego
typu urządzeń, chyba, że będą one nadzoro‐
wane lub zostaną poinstruowane na temat ko‐
rzystania z tego urządzenia przez osobę od‐
powiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko udu‐
szenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wy‐
jąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasi‐
lający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić
drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
porażeniem prądem lub przed zamknięciem
się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne
uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z
blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub
w pokrywie, przed oddaniem starego urządze‐
nia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapo‐
biegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziec‐
ka.
OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub
w zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczy‐
szczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowy‐
wania żywności i/lub napojów w zwykłych wa‐
runkach domowych, tak jak to opisano w ni‐
niejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie
wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elek‐
trycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one
dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszko‐
dzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje
się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który
jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak
jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i
instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, na‐
leży:
– unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakie‐
kolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub pora‐
żenie prądem.
OSTRZEŻENIE!
Aby można było uniknąć niebezpie‐
czeństwa, wymiany elementów elek‐
trycznych (przewód zasilający, wtyczka,
sprężarka) może dokonać wyłącznie
technik autoryzowanego serwisu lub
osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
1.
Nie wolno przedłużać przewodu zasilają‐
cego.
28 www.electrolux.com
Należy upewnić się, że tylna ścianka
urządzenia nie przygniotła ani nie uszko‐
dziła wtyczki przewodu zasilającego.
Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
może się przegrzewać i spowodować po‐
żar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki prze‐
wodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo elektryczne jest obluzowa‐
ne, nie wolno wkładać do niego wtyczki
przewodu zasilającego. Występuje za‐
grożenie pożarem lub porażeniem prą‐
dem.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza
żarówki (jeśli występuje) oświetlenia
wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować os‐
trożność podczas jego przenoszenia.
Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów
w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rę‐
koma, ponieważ może to spowodować uszko‐
dzenie skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpo‐
średnie działanie promieni słonecznych.
Do oświetlenia urządzenia zastosowano spe‐
cjalne żarówki (jeśli występują) przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają
się one do oświetlania pomieszczeń domo‐
wych.
2.
•
•
•
•
CODZIENNA EKSPLOATACJA
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plasti‐
kowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów
ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio
przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance.
(Jeśli urządzenie jest odszraniane automa‐
tycznie)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po
rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej pro‐
ducenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek do‐
tyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie in‐
strukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać na‐
pojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie
w pojemniku może spowodować ich eksplozję
i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmro‐
żeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio po
ich wyjęciu z zamrażarki.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐
du zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do
usuwania szronu z urządzenia. Należy stoso‐
wać plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływo‐
wy skroplin w chłodziarce. W razie koniecz‐
ności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpły‐
wowy jest zablokowany, woda zacznie się
zbierać na dnie chłodziarki.
INSTALACJA
Podłączenie elektryczne urządzenia na‐
leży wykonać zgodnie z wskazówkami
podanymi w odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie
jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wolno
podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy
zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech
godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze
wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia
wentylacja prowadzi do jego przegrzewania.
Aby uzyskać wystarczającą wentylację, należy
postępować zgodnie z wskazówkami dotyczą‐
cymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia
należy ustawić od ściany, aby uniknąć dotyka‐
nia lub chwytania za ciepłe elementy (sprężar‐
ka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym opa‐
rzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządze‐
nia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do in‐
stalacji doprowadzającej wodę pitną (jeśli
POLSKI
przewidziane jest podłączenie do sieci wodo‐
ciągowej).
SERWIS
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwi‐
sowaniem urządzenia powinny być przepro‐
wadzone przez wykwalifikowanego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykony‐
wane w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.
OCHRONA ŚRODOWISKA
W obiegu czynnika chłodniczego ani w
materiałach izolacyjnych urządzenia nie
ma gazów szkodliwych dla warstwy
ozonowej. Urządzenia nie należy wy‐
rzucać wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera
łatwopalne gazy: urządzenie należy uty‐
lizować zgodnie z obowiązującymi prze‐
pisami, które można uzyskać od władz
lokalnych. Należy unikać uszkodzenia
układu chłodniczego, szczególnie z tyłu
przy wymienniku ciepła. Materiały za‐
stosowane w urządzeniu, które są oz‐
, nadają się do
naczone symbolem
ponownego przetworzenia.
29
30 www.electrolux.com
PANEL STEROWANIA
˚C
1
2
MODE
3
4
1 Wyłącznik (WŁ./WYŁ.)
Przycisk kasowania alarmu
6 Regulator temperatury chłodziarki
3 Przycisk wyświetlacza temperatury chło‐
dziarko-zamrażarki
4 Wyświetlacz
Wyświetlacz
3
1 Wskaźnik komory chłodziarki
2 Wskaźnik komory zamrażarki
3 Wskaźnik dodatniej lub ujemnej temperatury
4 Wskaźnik temperatury
5 Funkcja Action Freeze
6 Funkcja Shopping
7 Funkcja D.A.C.
8 Funkcja Performance Optimization
WŁĄCZANIE
Jeśli po włożeniu wtyczki przewodu zasilającego
do gniazdka nie włączy się podświetlenie wy‐
świetlacza, nacisnąć wyłącznik (WŁ./WYŁ.).
Po uruchomieniu na panelu sterowania pojawią
się następujące wskaźniki:
• Wskaźnik ujemnej lub dodatniej temperatury
będzie dodatni, co oznacza, że temperatura
jest powyżej zera.
• Wskaźnik temperatury pulsuje, tło wyświetla‐
cza jest czerwone i słychać brzęczyk.
Wcisnąć przycisk funkcji, a brzęczyk się wyłączy
(patrz również „Alarm przekroczenia temperatu‐
ry” ).
Ustawić żądaną temperaturę (patrz "Regulacja
temperatury").
2) W normalnych warunkach.
6
5 Przycisk funkcyjny
2 Regulator temperatury zamrażarki
1 2
5
4
5 8
7
6
WYŁĄCZANIE
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przy‐
cisk WŁ./WYŁ. i przytrzymać go przez ponad 1
sekundę.
Następnie wyświetli się wskazanie odliczania
temperatury w kolejności -3 -2 -1.
Gdy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz
gaśnie.
WSKAŹNIK TEMPERATURY
Po każdym wciśnięciu przycisku wskaźnika tem‐
peratury chłodziarko-zamrażarki na wyświetlaczu
pojawiają się następujące informacje w kolejnoś‐
ci:
1. – Wskaźnik komory chłodziarki jest włączo‐
ny.
– Na wyświetlaczu pojawia się temperatura
chłodziarki.
2. – Wskaźnik komory zamrażarki jest włą‐
czony. 2)
– Na wyświetlaczu pojawia się temperatura
zamrażarki.
Zawsze po 10 sekundach powraca normalny
stan wyświetlania.
POLSKI
MENU FUNKCJI
Po każdym wciśnięciu przycisku funkcji włączają
się następujące funkcje, w kolejności zgodnej z
ruchem wskazówek zegara:
• Funkcja Action Freeze
• Funkcja Shopping
• Funkcja D.A.C.
• Funkcja Performance Optimization
• Bez symbolu: normalne działanie.
Można włączyć tylko jedną funkcję na‐
raz.
Aby wyłączyć funkcje, należy wciskać przycisk
funkcji dopóki nie znikną wszystkie symbole.
REGULACJA TEMPERATURY
Temperaturą w urządzeniu steruje regulator tem‐
peratury znajdujący się w górnej części urządze‐
nia.
Obracając pokrętłem regulacji temperatury chło‐
dziarki można ustawić temperaturę komory chło‐
dziarki w zakresie od +2°C do +8°C.
Obracając pokrętłem regulacji temperatury za‐
mrażarki można ustawić temperaturę komory za‐
mrażarki w zakresie od -15°C do -24°C.
Aby zapewnić odpowiednie przechowywanie
żywności, należy ustawić następującą tempera‐
turę:
+5°C w komorze chłodziarki,
-18°C w komorze zamrażarki.
W normalnych warunkach pracy wskaźnik tem‐
peratury pokazuje aktualnie ustawioną tempera‐
turę.
Aby korzystać z urządzenia, należy:
• obrócić pokrętło regulatora temperatury zgod‐
nie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać
największe chłodzenie,
• obrócić pokrętło regulatora temperatury w kie‐
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zega‐
ra, aby uzyskać najmniejsze chłodzenie.
Zwykle najbardziej odpowiednie jest ustawienie
w położeniu pośrednim.
Ustawiając temperaturę należy jednak uwzględ‐
nić to, że temperatura wewnątrz urządzenia zale‐
ży od:
• temperatury w pomieszczeniu,
• jak często otwiera się drzwi urządzenia,
• ilości przechowywanej żywności,
• umiejscowienia urządzenia.
31
FUNKCJA PERFORMANCE
OPTIMIZATION
Funkcję Performance optimization włącza się,
wciskając przycisk funkcji (kilka razy w razie po‐
.
trzeby), dopóki nie pojawi się symbol
W tym trybie pracy, wybrane temperatury usta‐
wiane są automatycznie dla optymalnych warun‐
ków przechowywania żywności. Dlatego, gdy
włączona jest ta funkcja, naciskanie przycisków
nie powoduje zmiany temperatury.
Tę funkcję można wyłączyć w dowolnym czasie,
naciskając przycisk funkcji (patrz „Włączanie
funkcji”).
FUNKCJA SHOPPING
Jeżeli istnieje konieczność przechowania więk‐
szej ilości ciepłych produktów spożywczych, na
przykład po dokonaniu zakupów, zaleca się uru‐
chomienie funkcji Shopping, w celu szybkiego
schłodzenia produktów bez doprowadzania do
podwyższenia temperatury żywności będącej już
wewnątrz chłodziarki.
Funkcję Shopping włącza się, wciskając przycisk
funkcji (kilka razy w razie potrzeby), dopóki nie
.
pojawi się symbol
Funkcja Shopping wyłącza się automatycznie po
około 6 godzinach.
Przy włączonej funkcji Shopping automatycznie
włącza się również wentylator w komorze chło‐
dziarki.
Wentylator w komorze chłodziarki włą‐
cza się automatycznie również wtedy,
gdy temperatura w pomieszczeniu jest
wysoka (powyżej 38°C), nawet jeśli
funkcja Shopping nie jest włączona.
Funkcję tę można w dowolnym czasie wyłączyć,
naciskając przycisk funkcji (patrz „Menu funkcji”).
FUNKCJA ACTION FREEZE
W celu zamrożenia świeżej żywności należy włą‐
czyć funkcję Action Freeze. Wciskać przycisk
funkcji (kilka razy w razie potrzeby), dopóki nie
pojawi się odpowiedni symbol.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzi‐
nach.
Funkcję tę można w dowolnym czasie wyłączyć,
naciskając przycisk funkcji (patrz "Menu Funk‐
cji").
32 www.electrolux.com
ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki (np.
spowodowany awarią zasilania) jest sygnalizo‐
wany poprzez:
• pulsowanie wskaźnika temperatury
• pulsowanie wskaźnika komory zamrażarki
• czerwone podświetlenie wyświetlacza
• emitowanie sygnału akustycznego
• symbol alarmu.
Po przywróceniu normalnych warunków pracy:
• wyłącza się sygnał akustyczny
• dalej miga wskaźnik temperatury
• wyświetlacz jest nadal podświetlony na czer‐
wono.
Po wciśnięciu przycisku funkcji / przycisku kaso‐
wania alarmu w celu wyłączenia alarmu na
przez kilka sekund pojawia się
wskaźniku
informacja o najwyższej temperaturze, jaką
osiągnęła komora.
W tym momencie miganie ustaje, a podświetle‐
nie wyświetlacza zmienia kolor z czerwonego na
biały.
W trakcie alarmu sygnał dźwiękowy można wyłą‐
czyć, wciskając przycisk funkcji/przycisk kasowa‐
nia alarmu.
Podświetlenie wyświetlacza pozostaje czerwone
do momentu przywrócenia normalnych warun‐
ków przechowywania.
POLSKI
33
CODZIENNA EKSPLOATACJA
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia na‐
leży wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim
elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a na‐
stępnie dokładnie je wysuszyć.
Nie należy stosować detergentów ani
proszków do szorowania, ponieważ mo‐
gą one uszkodzić powierzchni urządze‐
nia.
WSKAŹNIK TEMPERATURY
To urządzenie jest sprzedawane we Francji.
Zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju,
urządzenie musi być wyposażone w specjalny
przyrząd (patrz rysunek) umieszczony w najniżej
położonej komorze chłodziarki, którego zada‐
niem jest wskazywanie miejsca o najniższej tem‐
peraturze.
ZAMRAŻANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki jest przeznaczona do dłu‐
gotrwałego przechowywania artykułów mrożo‐
nych i głęboko mrożonych, a także do zarażenia
świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności, należy
włączyć funkcję Action Freeze co najmniej 24
godziny przed umieszczeniem żywności prze‐
znaczonej do zamrożenia w komorze zamrażar‐
ki.
Umieścić żywność do zamrożenia w górnej częś‐
ci zamrażarki, ponieważ jest to jej najchłodniej‐
sza część.
Informacje o maksymalnej ilości żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym cza‐
sie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej
partii żywności.
PRZECHOWYWANIE
ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
W przypadku pierwszego uruchomienia lub po
okresie nieużywania urządzenia, przed włoże‐
niem żywności do komory należy odczekać co
najmniej 12 godziny od włączenia urządzenia
przy ustawieniu Action Freeze.
W razie przechowywania dużych ilości żywności
wyjąć wszystkie szuflady i kosze z urządzenia,
umieścić żywność na półkach, aby uzyskać naj‐
lepszą wydajność urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Należy upewnić się, że żywność nie
przekracza dopuszczalnego limitu ob‐
ciążenia podanego na boku górnej
części urządzenia (tam, gdzie ma to za‐
stosowanie)
Jeżeli dojdzie do przypadkowego roz‐
mrożenia żywności, np. spowodowane‐
go awarią zasilania oraz jeśli urządze‐
nie było wyłączone przez czas dłuższy
niż podany w tabeli danych technicz‐
nych w punkcie "czas utrzymywania
temperatury bez zasilania", należy
szybko skonsumować rozmrożoną żyw‐
ność lub niezwłocznie poddać ją obrób‐
ce termicznej, po czym ponownie za‐
mrozić (po ostudzeniu).
ROZMRAŻANIE
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki nale‐
ży przed użyciem rozmrozić w komorze chło‐
dziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie
od czasu przeznaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożo‐
nym, od razu po wyjęciu z zamrażarki. W takim
przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
34 www.electrolux.com
AKUMULATORY ZIMNA
Zamrażarka posiada co najmniej jeden akumula‐
tor zimna, który wydłuża czas przechowywania w
razie awarii lub braku zasilania.
wodą, a następnie umieścić w komorze zamra‐
żarki.
Do wyjmowania tacek z zamrażarki nie
należy używać metalowych narzędzi.
WYTWARZANIE KOSTEK LODU
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej
tacek do wytwarzania kostek lodu. Napełnić tacki
ZMIANA POŁOŻENIA PÓŁEK
Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka
prowadnic umożliwiających umieszczenie półek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Aby lepiej wykorzystać miejsce, przednią część
dzielonej półki można położyć na jej tylnej częś‐
ci.
ROZMIESZCZANIE PÓŁEK NA DRZWIACH
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spoży‐
wczych w opakowaniach o różnej wielkości, półki
w drzwiach można umieszczać na różnych wyso‐
kościach.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo wy‐
ciągać półkę w kierunku strzałek, a następnie
umieścić ją w wymaganym miejscu.
1
2
POLSKI
35
KONTROLA WILGOTNOŚCI
Szklana półka posiada mechanizm ze szczelina‐
mi (regulowanymi dźwigienką), dzięki któremu
można regulować temperaturę w szufladzie na
warzywa.
Gdy szczeliny wentylacyjne są zamknięte:
artykuły w szufladzie na warzywa i owoce dłużej
zachowują naturalną wilgotność.
Gdy szczeliny wentylacyjne są otwarte:
większa cyrkulacja powietrza powoduje obniże‐
nie wilgotności powietrza w komorze na warzywa
i owoce.
OBIEG POWIETRZA – FUNKCJA DAC
Komora chłodziarki jest wyposażona w specjalny
wentylator dynamicznego chłodzenia powietrzem
(ang. Dynamic Air Cooling – DAC).
Urządzenie to umożliwia szybkie schładzanie
żywności i zapewnia jednolitą temperaturę w ko‐
morze.
Włączyć wentylator naciskając przycisk funkcyj‐
ny (w razie potrzeby kilkakrotnie), aż pojawi się
.
symbol
Wentylator można wyłączyć w dowolnej chwili,
naciskając przycisk funkcyjny, aż zniknie symbol
.
Włączać wentylator, gdy temperatura otoczenia
przekracza 25°C.
Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza
38°C lub gdy włączona jest funkcja Shopping,
wentylator włącza się automatycznie.
36 www.electrolux.com
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
ZAMRAŻANIA
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, po‐
krętło regulacji temperatury jest ustawione w
najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni za‐
ładowane sprężarka będzie pracowała bezus‐
tannie, powodując zbieranie się szronu lub lo‐
du na parowniku. W takim przypadku należy
obrócić pokrętło regulacji temperatury w kie‐
runku niższego ustawienia, aby umożliwić au‐
tomatyczne usuwanie szronu i jednocześnie
zmniejszyć zużycie energii.
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, nale‐
ży skorzystać z poniższych ważnych wskazó‐
wek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można za‐
mrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz‐
ce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym
czasie nie należy wkładać do zamrażarki wię‐
cej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy‐
szczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby
móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później
rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową
lub polietylenową zapewniającą hermetyczne
zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, nie‐
zamrożonej żywności z zamrożonymi produk‐
tami, aby uniknąć wzrostu temperatury pro‐
duktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się le‐
piej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłuszczu.
Sól powoduje skrócenie okresu przechowywa‐
nia żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu
z komory zamrażarki może spowodować od‐
mrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na
każdym opakowaniu w celu kontrolowania dłu‐
gości okresu przechowywania.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ
ŻYWNOŚCI
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowy‐
wać ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owi‐
nąć, szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wo‐
kół artykułów spożywczych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietyleno‐
wych worków i umieścić na szklanej półce nad
szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przecho‐
wywać w ten sposób najwyżej przez jeden lub
dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: nale‐
ży je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i
umieścić w przeznaczonych dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych
hermetycznych pojemnikach lub zapakować w
folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki
i przechowywać na półce na butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie
są zapakowane, nie należy przechowywać w
chłodziarce.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
PRZECHOWYWANIA
ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wydajnoś‐
cią, należy:
• Upewnić się, że mrożonki były odpowiednio
przechowywane w sklepie.
• Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
POLSKI
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świe‐
żość i nie może być ponownie zamrażana.
• nie przekraczać okresu przechowywania pod‐
anego przez producenta żywności.
37
38 www.electrolux.com
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych, należy odłączyć
urządzenie od zasilania.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z
tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to
wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie ener‐
gii elektrycznej.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera
węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącz‐
nie technicy autoryzowanego serwisu.
Należy uważać, aby nie uszkodzić ukła‐
du chłodniczego.
OKRESOWE CZYSZCZENIE
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomo‐
cą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego myd‐
ła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić usz‐
czelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają
substancje chemiczne, które mogą uszkodzić
tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego
względu zaleca się mycie zewnętrznych części
urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu
do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie
do zasilania.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie ni‐
szczyć rurek i/lub przewodów umie‐
szczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie
stosować środków czyszczących,
proszków do szorowania, pachnących
środków czyszczących lub wosku do
polerowania, gdyż mogą one uszkodzić
powierzchnię i pozostawić silny zapach.
ROZMRAŻANIE CHŁODZIARKI
Podczas normalnego użytkowania za każdym ra‐
zem po wyłączeniu się silnika sprężarki następu‐
je automatyczne usunięcie szronu z parownika
komory chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego pojemni‐
ka znajdującego się z tyłu urządzenia nad sprę‐
żarką, skąd następnie odparowuje.
Należy co jakiś czas czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w komorze
chłodziarki, aby zapobiec przelewaniu się wody i
kapaniu na żywność. Należy używać specjalnej
przetyczki dostarczonej wraz z urządzeniem i
umieszczonej w otworze odpływowym.
ROZMRAŻANIE ZAMRAŻARKI
Na półkach zamrażarki oraz w górnej części ko‐
mory zawsze powstaje pewna ilość szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość ok. 3–5 mm.
Na około 12 godzin przed planowanym
rozmrażaniem pokrętło regulacji tempe‐
ratury należy ustawić na większe chło‐
dzenie, aby zapewnić odpowiednią re‐
zerwę energii chłodniczej w zamrożo‐
nych produktach na czas przerwy w
działaniu
POLSKI
39
Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły
spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet i
umieścić w chłodnym miejscu.
3.
4.
5.
6.
UWAGA!
Nie wolno dotykać zamrożonej żywnoś‐
ci mokrymi rękoma. Ręce mogłyby przy‐
marznąć do mrożonki.
Pozostawić drzwi otwarte i wsunąć plasty‐
kową skrobaczkę w odpowiednie miejsce
pośrodku na dole, umieszczając poniżej na‐
czynie na spływającą wodę.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze zamrażarki
miskę z ciepłą wodą. Należy również
usuwać kawałki lodu, które odrywają się
podczas rozmrażania.
Po zakończeniu rozmrażania dokładnie osu‐
szyć wnętrze i zachować skrobaczkę do ko‐
lejnego rozmrażania.
Włączyć urządzenie.
Po upływie dwóch lub trzech godzin ponow‐
nie załadować wcześniej wyjętą żywność do
komory.
Nigdy nie wolno używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania szronu z parownika,
ponieważ może to spowodować jego uszkodze‐
nie.
Do przyśpieszenia rozmrażania nie wolno uży‐
wać urządzeń mechanicznych ani żadnych in‐
nych sztucznych metod z wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Wzrost temperatury zamrożonych artykułów spo‐
żywczych podczas rozmrażania może spowodo‐
wać skrócenie czasu ich bezpiecznego przecho‐
wywania.
OKRESY PRZERW W
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi
czas, należy wykonać następujące czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić (jeśli przewidziano) i wyczyścić
urządzenie oraz wszystkie akcesoria
• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć po‐
wstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy
poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
40 www.electrolux.com
CO ZROBIĆ, GDY…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do usunięcia
problemu należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Naprawy nieuwzględnione w niniejszej
instrukcji mogą być wykonywane wy‐
łącznie przez wykwalifikowanego elek‐
tryka lub osobę kompetentną.
Podczas normalnej pracy urządzenia
słychać odgłosy pracy urządzenia
(sprężarka, obieg czynnika chłodnicze‐
go).
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Nie
działa oświetlenie.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilające‐ Włożyć wtyczkę prawidłowo do
go nie została właściwie włożo‐ gniazdka.
na do gniazdka.
Brak zasilania urządzenia.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie elek‐
tryczne do tego samego gniazd‐
ka.
Skontaktować się z wykwalifiko‐
wanym elektrykiem.
Emitowany jest sygnał
akustyczny.
Temperatura w zamrażarce
jest zbyt wysoka.
Patrz "Alarm wysokiej tempera‐
tury".
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie czu‐
wania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Żarówka jest uszkodzona.
Patrz "Wymiana żarówki".
Temperatura nie jest ustawio‐
na prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz "Zamykanie drzwi".
Drzwi są otwierane zbyt częs‐
to.
Nie pozostawiać drzwi otwartych
dłużej niż to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Poczekać, aż produkty ostygną
do temperatury pokojowej i do‐
piero wtedy włożyć je do urzą‐
dzenia.
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomie‐
szczeniu.
Po tylnej ściance chło‐
dziarki spływa woda.
Podczas procesu automatycz‐
nego rozmrażania szron roz‐
mraża się na tylnej ściance.
Jest to właściwe.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany.
Wyczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają spły‐
wanie skroplin do rynienki na
tylnej ścianie.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Sprężarka pracuje bezus‐
tannie.
POLSKI
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Woda wypływa na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego skropliny nie jest
skierowana do pojemnika
umieszczonego nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
sprężarką.
Temperatura w urządzeniu Regulator temperatury nie jest
jest zbyt niska.
ustawiony prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Temperatura w urządzeniu Regulator temperatury nie jest
jest zbyt wysoka.
ustawiony prawidłowo.
Ustawić niższą temperaturę.
41
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz "Zamykanie drzwi".
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Poczekać, aż produkty ostygną
do temperatury pokojowej i do‐
piero wtedy włożyć je do urzą‐
dzenia.
Zbyt wiele produktów włożono
na raz do przechowania.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Temperatura w chłodziar‐
ce jest zbyt wysoka.
Brak cyrkulacji zimnego powie‐ Zapewnić cyrkulację zimnego
trza w urządzeniu.
powietrza w urządzeniu.
Temperatura w zamrażar‐
ce jest zbyt wysoka.
Produkty są umieszczone zbyt
blisko siebie.
Produkty należy przechowywać
w sposób umożliwiający cyrkula‐
cję zimnego powietrza.
Zbyt dużo szronu.
Produkty spożywcze nie są
właściwie zapakowane.
Prawidłowo zapakować produk‐
ty spożywcze.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz "Zamykanie drzwi".
WYMIANA OŚWIETLENIA
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wnę‐
trza typu LED o wydłużonej żywotności.
Wymiany oświetlenia może dokonać wyłącznie
pracownik serwisu. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
ZAMYKANIE DRZWI
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować drzwi. Patrz
punkt „Instalacja”.
W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Skontaktować się z punk‐
tem serwisowym.
42 www.electrolux.com
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia należy do‐
kładnie przeczytać "Informacje dotyczą‐
ce bezpieczeństwa" w celu zapewnienia
własnego bezpieczeństwa i prawidłowe‐
go działania urządzenia.
USTAWIANIE
Urządzenie należy instalować w miejscu, w któ‐
rym temperatura otoczenia będzie odpowiadać
klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce zna‐
mionowej urządzenia:
Klasa kli‐ Temperatura otoczenia
matycz‐
na
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +16°C do +38°C
T
od +16°C do +43°C
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elek‐
trycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom domowej instalacji za‐
silającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka prze‐
wodu zasilającego dołączonego do urządzenia
posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasila‐
nia nie jest uziemione, urządzenie należy odręb‐
nie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uz‐
gadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
Unii Europejskiej.
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Drzwi urządzenia otwierają się w prawą stronę.
Aby zmienić kierunek otwierania drzwi na lewą
stronę, przed instalacją urządzenia należy wyko‐
nać następujące czynności:
• Odkręcić sworzeń górnego zawiasu i wyjąć
element dystansowy.
• Zdjąć sworzeń górnego zawiasu oraz górne
drzwi.
• Odkręcić sworznie (B) i podkładki dystansowe
(C).
C
B
C
POLSKI
43
• Wymontować dolne drzwi.
• Odkręcić sworzeń dolnego zawiasu.
Po przeciwnej stronie:
• Przykręcić sworzeń dolnego zawiasu.
• Zamontować dolne drzwi.
• Ponownie zamontować sworznie (B) i pod‐
kładki dystansowe (C) w środkowym zawiasie
po przeciwnej stronie.
• Zamontować górne drzwi.
• Zamocować element dystansowy i dokręcić
sworzeń górnego zawiasu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI
5 cm
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być
wystarczający.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
INSTALACJA URZĄDZENIA
Wykonać poniższe czynności.
UWAGA!
Upewnić się, że przewód zasilający nie
jest przyciśnięty.
Jeśli jest to konieczne, należy przyciąć na wymiar
samoprzylepną listwę i przykleić ją do urządzenia
tak, jak pokazano na rysunku.
x
x
44 www.electrolux.com
Nawiercić osłonę zawiasu A, jak pokazano na ry‐
sunku.
Założyć osłony A i A1 (znajdują się w torbie z ak‐
cesoriami) na środkowy zawias.
A
A1
2
Umieścić urządzenie we wnęce.
Przesunąć urządzenie w kierunku strzałki (1) aż
do oparcia osłony górnej szczeliny o szafkę ku‐
chenną.
Przesunąć urządzenie w kierunku strzałki (2) do
ściany szafki po stronie przeciwnej do zawiasów.
1
4 mm
44 mm
Wypoziomować urządzenie we wnęce.
Upewnić się, że odległość między urządzeniem a
przednią krawędzią szafki wynosi 44 mm.
Osłona dolnego zawiasu (znajdująca się w torebce
z akcesoriami) zapewnia prawidłowy odstęp po‐
między szafką a urządzeniem.
Upewnić się, że między urządzeniem a szafką jest
4 mm wolnej przestrzeni.
Otworzyć drzwi. Zamocować osłonę dolnego za‐
wiasu w odpowiednim położeniu.
POLSKI
45
Przykręcić urządzenie do wnęki 4 wkrętami.
I
I
Usunąć właściwą część osłony zawiasu (E). Nale‐
ży zwrócić uwagę, aby usunąć część DX, gdy za‐
wias zamontowano po prawej stronie, lub część
SX, gdy zawias znajduje się po lewej stronie.
Wcisnąć zaślepki (C, D) w otwory montażowe i ot‐
wory zawiasów.
Zamontować kratkę wentylacyjną (B).
Założyć osłony zawiasów (E) na zawiasy.
C
D
E
E
B
46 www.electrolux.com
Jeśli urządzenie musi zostać przymocowane bo‐
kiem do drzwi szafki:
1. Poluzować śruby wsporników mocujących
(H).
2. Przesunąć wsporniki (H).
3. Ponownie dokręcić śruby.
H
H
Rozdzielić elementy (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd).
Zamontować prowadnicę (Ha) po wewnętrznej
stronie drzwi szafki.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
POLSKI
47
Wcisnąć osłonę (Hc) w prowadnicę (Ha).
Ha
Hc
Otworzyć drzwi urządzenia oraz drzwi szafki pod
kątem 90°.
Umieścić mały kątownik (Hb) w prowadnicy (Ha).
Przytrzymać razem drzwi urządzenia i drzwi szaf‐
ki, a następnie odrysować otwory.
8 mm
Ha
Hb
Zdjąć kątowniki i w odległości 8 mm od zewnętrz‐
nej krawędzi drzwi zaznaczyć gwoździem (K)
miejsca na otwory.
8 mm
K
Ha
48 www.electrolux.com
Umieścić ponownie małe kątowniki na prowadnicy
i przykręcić dołączonymi wkrętami.
Wyrównać drzwi szafki kuchennej i drzwi urządze‐
nia, odpowiednio ustawiając element (Hb).
Hb
Wcisnąć element (Hd) w element (Hb).
Hb
Hd
Na końcu upewnić się, czy:
• Wszystkie wkręty zostały dokręcone.
• Listwa uszczelniająca dobrze przylegaja do
obudowy urządzenia.
• Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo.
POLSKI
49
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnego działania urządzenia sły‐
chać odgłosy pracy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
50 www.electrolux.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
DANE TECHNICZNE
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Czas utrzymywania tempera‐
tury bez zasilania
24 godz.
Napięcie
230-240 V
Częstotliwość
Dane techniczne podane są na tabliczce znamio‐
nowej znajdującej się z lewej strony wewnątrz
50 Hz
urządzenia oraz na etykiecie informującej o zu‐
życiu energii.
POLSKI
51
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
52 www.electrolux.com
VSEBINA
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZVOKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
55
58
61
62
64
66
73
74
75
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja
profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli
ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
53
VARNOSTNA NAVODILA
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natanč‐
no preberite navodila za uporabo, vključno z na‐
sveti in opozorili. S tem zagotovite varno in pra‐
vilno uporabo. V izogib nepotrebnim napakam in
nesrečam poskrbite, da bodo vsi uporabniki hla‐
dilnika podrobno seznanjeni z njegovim delova‐
njem in varnostnimi funkcijami. Navodila shranite
in poskrbite, da ob selitvi ali prodaji ostanejo s
hladilnikom. Tako zagotovite, da so vsi kasnejši
uporabniki ustrezno seznanjeni z načinom upora‐
be in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme izvedite
varnostne ukrepe, opisane v navodilih za upora‐
bo. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, do
katerih pride ob neizvedenih ukrepih.
VARNOST OTROK IN OBČUTLJIVIH
OSEB
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe (vključno z
otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali raz‐
umskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkuš‐
njami in znanjem, razen v primeru, ko je ose‐
ba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zago‐
tovila nadzor oz. jih natančno seznanila z upo‐
rabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite
igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega otrok. Ob‐
staja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, izvlecite vtič
iz omrežne vtičnice, odrežite priključni kabel
(čim bližje hladilniku) in odstranite vrata. Tako
preprečite, da bi bili otroci izpostavljeni nevar‐
nosti udara električnega toka ali bi se zaprli v
hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali starejši
model, ki ima namesto magnetnega tesnjenja
vrat uporabljeno zaskočno (patentno) ključav‐
nico na vratih, pred odstranjevanjem rabljene‐
ga hladilnika pokvarite ključavnico (da ne bo
več možno zaklepanje). Na ta način prepreči‐
te, da rabljen hladilnik postane smrtno nevar‐
na past.
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA
• Naprava je namenjena hrambi hrane in/ali pi‐
jače v običajnem gospodinjstvu, kot je opisano
v teh navodilih za uporabo.
• Za pospeševanje odtajevanja ne uporabljajte
mehanske naprave ali umetnih sredstev.
• V hladilnih napravah ne uporabljajte drugih
električnih naprav (kot so aparati za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri proizvajalec.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• Znotraj hladilnega krogotoka naprave se na‐
haja hladilno sredstvo izobutan (R600a), na‐
ravni plin z visoko stopnjo okoljske neoporeč‐
nosti, ki pa je vseeno vnetljiv.
Pazite, da se med prevozom in nameščanjem
naprave ne poškodujejo sestavni deli hladilne‐
ga krogotoka.
Če se hladilni krogotok poškoduje, naredite
naslednje:
– izogibajte se odprtemu ognju in virom vži‐
ga,
– temeljito prezračite prostor, kjer stoji napra‐
va.
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali sa‐
mega izdelka je nevarno. Poškodbe kabla lah‐
ko povzročijo kratek stik, požar in/ali električni
udar.
OPOZORILO!
Da se izognete nevarnosti, mora vse
električne dele (električni kabel, vtič,
kompresor) zamenjati pooblaščen za‐
stopnik ali usposobljeno servisno oseb‐
je.
1.
2.
3.
4.
5.
OPOZORILO!
6.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali
vgradni konstrukciji naj ne bodo prekrite.
Električnega kabla ni dovoljeno podaljše‐
vati.
Pazite, da z zadnjim delom naprave ne
stisnete ali poškodujete vtiča. Stisnjen ali
poškodovan vtič se lahko pregreje in po‐
vzroči požar.
Poskrbite, da boste imeli dostop do elek‐
tričnega vtiča naprave.
Električnega priključnega kabla ne vleci‐
te.
Če je vtičnica za električni vtič zrahljana,
vanjo ne vstavljajte vtiča. Lahko pride do
električnega udara ali požara.
Naprave ne smete uporabljati brez name‐
ščenega pokrova žarnice (če je predvi‐
den) za notranjo osvetlitev.
54 www.electrolux.com
• Naprava je težka. Bodite previdni, ko jo premi‐
kate.
• Ne odstranite ali se dotikajte elementov v
predalih zamrzovalnika, če imate mokre/vlaž‐
ne roke, ker lahko pride do odrgnin ali ozeblin
na koži.
• Naprava ne sme biti dlje časa izpostavljena
neposrednemu soncu.
• Žarnice (če so predvidene) v tej napravi so
posebne vrste, namenjene le uporabi v gospo‐
dinjskih aparatih. Niso primerne za osvetlitev
prostora.
VSAKODNEVNA UPORABA
• Na plastične dele hladilnika ne postavljajte vr‐
očih posod.
• V hladilniku ne hranite vnetljivih plinov in teko‐
čin, ker lahko eksplodirajo.
• Živil ne postavljajte neposredno ob izstopno
odprtino za zrak na zadnji steni. (Če ima na‐
prava funkcijo samodejnega odtajevanja)
• Odtajanih zamrznjenih živil ni dovoljeno po‐
novno zamrzniti.
• Embalirana zamrznjena živila shranjujte v
skladu z navodili proizvajalca živil.
• Natančno upoštevajte priporočila proizvajalca
hladilnika za shranjevanje živil. Oglejte si us‐
trezna navodila.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pijač ne
shranjujte v zamrzovalniku, ker nastane pritisk
na posodo, ki lahko eksplodira in povzroči po‐
škodbo hladilnika.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebline, če jih
zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in izklju‐
čite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti.
• Za odstranjevanje zmrzali z naprave ne upo‐
rabljajte ostrih predmetov. Uporabite plastično
strgalo.
• Redno preverjajte odvod za odtajano vodo v
hladilniku. Odvod po potrebi očistite. Če je od‐
vod zamašen, se bo voda nabirala na dnu na‐
prave.
NAMESTITEV
Za priključitev na električno napetost
dosledno upoštevajte navodila v poseb‐
nih točkah.
• Odstranite embalažo in preverite hladilnik gle‐
de morebitnih poškodb. Če je hladilnik poško‐
dovan, ga ne priključite. Morebitne poškodbe
takoj sporočite v trgovino, kjer ste hladilnik ku‐
pili. V tem primeru obdržite embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hladilnika
počakate najmanj štiri ure, da olje steče nazaj
v kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno ustrez‐
no kroženje zraka, da ne pride do pregreva‐
nja. Za dosego zadostnega zračenja upošte‐
vajte navodila za pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran hladilnika
obrnjena proti steni, da je preprečeno dotika‐
nje vročih delov (kompresorja, kondenzatorja)
in posledičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiato‐
rjev ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi po na‐
mestitvi hladilnika.
• Priključite le na vodovodni sistem s pitno vodo
(Če je predvidena vodovodna napeljava).
SERVIS
• Vsa električna dela, potrebna za servisiranje
naprave, mora izvesti usposobljen električar
ali strokovno usposobljena oseba.
• Izdelek lahko servisira samo pooblaščen ser‐
viser, ki mora uporabljati samo originalne na‐
domestne dele
VARSTVO OKOLJA
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi lahko
poškodovali ozonsko plast - niti v hladil‐
nem krogotoku, niti v izolacijskih mate‐
rialih. Hladilnika ni dovoljeno odstranje‐
vati skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izolacijska pena vsebuje vnet‐
ljive pline: hladilnik odstranite v skladu z
veljavnimi predpisi, ki jih dobite na us‐
treznem občinskem uradu. Izogibajte se
poškodbam hladilne enote, predvsem
na zadnji strani poleg toplotnega izme‐
njevalnika. Materiali, ki so uporabljeni
pri tej napravi in so označeni s simbo‐
, se lahko reciklirajo.
lom
SLOVENŠČINA
55
UPRAVLJALNA PLOŠČA
˚C
1
2
MODE
3
4
1 Stikalo za VKLOP/IZKLOP
Stikalo za ponastavitev alarma
6 Regulator temperature v hladilniku
3 Tipka za prikaz temperature hladilnika in za‐
mrzovalnika
4 Prikazovalnik
Prikazovalnik
3
6
5 Funkcijska tipka
2 Regulator temperature v zamrzovalniku
1 2
5
4
5 8
7
6
1 Indikator hladilnika
IZKLOP
4 Prikazovalnik temperature
5 Funkcija Action Freeze
Napravo izklopite tako, da za več kot 1 sekundo
pritisnete na stikalo za vklop/izklop.
Potem se prikaže odštevanje temperature -3-2-1.
Ko je naprava izključena, se tudi prikazovalnik iz‐
klopi.
7 Funkcija D.A.C.
INDIKACIJA TEMPERATURE
2 Indikator zamrzovalnika
3 Indikator pozitivne ali negativne temperature
6 Funkcija Shopping
8 Funkcija Performance Optimization
VKLOP
Ko vtaknete vtič v vtičnico, če prikazovalnik ni
osvetljen, pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP.
Takoj po vklopu naprave se na upravljalni plošči
prikažejo naslednji signali:
• Indikator pozitivne ali negativne temperature
je pozitiven, ko je temperatura pozitivna
• Temperatura utripa, ozadje zaslona je rdeče
barve, oglasi se zvočni signal.
Pritisnite funkcijsko tipko in zvočni signal se bo
izklopil (glejte tudi »Opozorilo previsoke tempe‐
rature« ).
Nastavite želeno temperaturo (glejte poglavje
"Regulacija temperature").
3) Pri normalnih pogojih.
Z vsakim pritiskom na tipko za indikacijo tempe‐
rature hladilnika z zamrzovalnikom se na prika‐
zovalniku v zaporedju prikaže:
1. – Indikator hladilnika je vključen.
– Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
hladilniku.
2. – Indikator zamrzovalnika je vključen. 3)
– Prikazovalnik prikazuje temperaturo v za‐
mrzovalniku.
V obeh primerih se prikazovalnik po 10 sekun‐
dah povrne v normalno stanje.
MENI S FUNKCIJAMI
Ob vsakem pritisku na funkcijsko tipko se v smeri
urinega kazalca vključijo naslednje funkcije:
• Funkcija Action Freeze
56 www.electrolux.com
•
•
•
•
Funkcija Shopping
Funkcija D.A.C.
Funkcija Performance Optimization
ni simbola: normalno delovanje.
Naenkrat lahko vklopite eno funkcijo.
Funkcije izklopite tako, da funkcijsko tipko večk‐
rat pritisnete, dokler ne sveti nobena ikona več.
REGULACIJA TEMPERATURE
Temperaturo v kombinirani napravi nadzira regu‐
lator temperature, ki je nameščen na zgornjem
delu naprave.
Temperaturo hladilnika lahko regulirate z vrte‐
njem regulatorja temperature v hladilniku in se
lahko spreminja v območju od +2 °C do +8 °C.
Temperaturo zamrzovalnika lahko regulirate z vr‐
tenjem regulatorja temperature v zamrzovalniku
in se lahko spreminja v območju od -15 °C do
-24 °C.
Za pravilno shranjevanje živil je treba nastaviti
naslednji temperaturi:
+5°C v hladilniku,
-18°C v zamrzovalniku.
Med običajnim delovanjem prikazovalnik tempe‐
rature prikazuje trenutno nastavljeno temperatu‐
ro.
Napravo upravljajte na naslednji način:
• regulator temperature obrnite v smeri urnega
kazalca, da dosežete najnižjo temperaturo.
• za dosego najšibkejše ohlajenosti obrnite re‐
gulator temperature v nasprotni smeri urnega
kazalca.
Vmesni položaj je ponavadi najprimernejši.
Vendar pa je treba točno nastavitev izbrati ob
upoštevanju, da je temperatura v napravi odvis‐
na od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• prostora, kjer se naprava nahaja.
FUNKCIJA PERFORMANCE
OPTIMIZATION
Funkcijo Performance optimization vključite s pri‐
tiskanjem na funkcijsko tipko, dokler se ne pojavi
.
ustrezna ikona
V tem načinu so temperature samodejno nastav‐
ljene na najboljše pogoje za shranjevanje živil.
Dokler je ta funkcija vključena, pritiskanje na ka‐
terokoli tipko ne povzroči nobenih sprememb.
Funkcijo lahko kadarkoli izklopite s pritiskom
funkcijske tipke (glejte »Vklop funkcij«).
FUNKCIJA SHOPPING
Kadar morate v hladilnik shraniti večjo količino
toplih živil, npr. po večjih nakupih, vam priporo‐
čamo, da vklopite funkcijo Shopping. Le-ta vam
omogoča hitrejše ohlajevanje dodanih živil in
preprečuje, da bi se živila, ki so že v hladilniku,
segrela.
Funkcijo Shopping vključite s pritiskanjem na
funkcijsko tipko, dokler se ne pojavi ustrezna iko‐
.
na
Po približno šestih urah se funkcija Shopping sa‐
modejno izklopi.
Med delovanjem funkcije Shopping se samodej‐
no vklopi tudi ventilator v hladilniku.
Ventilator v hladilniku se samodejno
vključi tudi v primeru visoke temperatu‐
re v prostoru (nad 38 °C), tudi če funkci‐
ja Shopping ni vključena.
Funkcijo je mogoče kadarkoli izklopiti s pritiskom
funkcijske tipke (glejte »Meni funkcij«).
ACTION FREEZE - FUNKCIJA
Za zamrzovanje svežih živil vključite funkcijo Ac‐
tion Freeze. Večkrat pritisnite na funkcijsko tipko,
dokler se ne pojavi ustrezna ikona.
Ta funkcija se po 52-ih urah samodejno izklopi.
Funkcijo lahko s pritiskom na funkcijsko tipko ka‐
darkoli izključite (glejte poglavje "Meni s funkcija‐
mi").
ALARM ZARADI PREVISOKE
TEMPERATURE
Na dvig temperature v zamrzovalniku (npr. zara‐
di izpada elektrike) opozarja:
• utripanje temperature
• utripanje indikatorja na zamrzovalniku (indika‐
tor zamrzovalnika)
• rdeča osvetlitev prikazovalnika
• zvočni signal
• simbol alarma.
Ob ponovni vzpostavitvi normalnega stanja:
• se izklopi zvočni signal
• vrednost temperature še vedno utripa
• prikazovalnik je še vedno rdeče osvetljen.
Ko s pritiskom na funkcijsko tipko / stikalo za re‐
set alarma izklopite alarm, na indikatorju
SLOVENŠČINA
nekaj sekund utripa najvišja temperatura, dose‐
žena v zamrzovalniku.
V tem trenutku prikazovalnik preneha utripati,
njegova osvetlitev pa se spremeni z rdeče na be‐
lo.
V času alarma lahko zvočni signal izklopite s pri‐
tiskom na funkcijsko tipko / stikalo za reset alar‐
ma.
Rdeča osvetlitev prikazovalnika se ohrani do
vzpostavitve normalnih pogojev shranjevanja.
57
58 www.electrolux.com
VSAKODNEVNA UPORABA
ČIŠČENJE NOTRANJOSTI
Pred prvo uporabo hladilnika očistite notranjost
in vso notranjo opremo. Za čiščenje uporabite
mlačno vodo z nevtralnim milom, da odstranite ti‐
pičen vonj po novem izdelku. Hladilnik nato obri‐
šite do suhega.
Ne uporabljajte detergentov ali grobih
praškov, ker lahko poškodujete premaz.
PRIKAZOVALNIK TEMPERATURE
Ta naprava je na prodaj v Franciji.
V skladu s predpisi, ki veljajo v tej državi, mora
vključevati posebno napravo (glej sliko), name‐
ščeno v spodnjem predalu hladilnika, za prikaz
najhladnejšega predela v njem.
ZAMRZOVANJE SVEŽIH ŽIVIL
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje svežih
živil in dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in
globoko zamrznjenih živil.
Za zamrzovanje svežih živil najmanj 24 ur pred
vstavljanjem živil v zamrzovalnik vklopite funkcijo
Action Freeze.
Živila, ki jih želite zamrzniti, vstavite v zgornji, to
je najhladnejši del zamrzovalnika.
Največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v 24
urah, je določena na napisni ploščici, to je na na‐
lepki v notranjosti hladilnika.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: med tem ča‐
som ne dodajajte drugih živil za zamrznitev.
SHRANJEVANJE ZAMRZNJENIH
ŽIVIL
Pri prvem zagonu oz. pri zagonu po daljšem ob‐
dobju neuporabe pustite prazen hladilnik delovati
najmanj 12 ur na nastavitvi Action Freeze.
Za dosego najboljših rezultatov pri shranjevanju
večjih količin živil odstranite vse predale in koša‐
re ter živila položite na hladilne police.
OPOZORILO!
Prepričajte se, da količina živil ne pre‐
sega vrednosti, ki je navedena na stran‐
skem delu zgornjega razdelka (kjer se
uporablja)
Če pride po nesreči do odtaljevanja,
npr. zaradi izpada elektrike, in je bil iz‐
pad daljši od časovne vrednosti, ki je v
tehničnih karakteristikah navedena kot
"čas dviganja", odmrznjena živila čim
prej porabite ali pa jih skuhajte in nato
ponovno zamrznite (po ohladitvi).
ODTALJEVANJE
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila se
pred uporabo lahko odtajajo v hladilniku ali pri
sobni temperaturi, odvisno od časa, ki ga imate
na voljo za ta postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrznjene, ne‐
posredno iz zamrzovalnika: kuhanje bo v tem pri‐
meru trajalo dalj časa.
HLADILNI AKUMULATORJI
V zamrzovalniku je najmanj en hladilni akumula‐
tor, ki podaljša čas shranjevanja v primeru izpa‐
da električne napetosti ali okvare.
PRIPRAVA LEDENIH KOCK
Hladilnik ima najmanj en modelček za pripravo
ledenih kock. V modelčke nalijte vodo in jih vsta‐
vite v zamrzovalnik.
Za odstranjevanje modelčkov iz zamrz‐
ovalnika ne uporabljajte kovinskih pred‐
metov.
SLOVENŠČINA
59
PREMIČNE POLICE
Stene hladilnika so opremljene s številnimi vodili,
da so lahko police postavljene tako, kot želite.
Za boljši izkoristek prostora lahko sprednje police
polovične širine položite preko zadnjih.
NAMEŠČANJE VRATNIH POLIC
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih veliko‐
sti, so lahko vratne police nameščene na različ‐
nih višinah.
Za spreminjanje višine nadaljujte na naslednji
način: postopoma vlecite police v smeri puščic,
dokler jih ne odstranite, nato pa jih poljubno na‐
mestite.
1
2
NADZOR VLAGE
Steklena polica vključuje mehanizem z odprtina‐
mi (nastavljiv z drsnikom), ki omogoča regulira‐
nje temperature v predalu(ih) za zelenjavo.
Ko so prezračevalne odprtine zaprte:
se naravna vlaga hrane v predelkih za sadje in
zelenjavo ohrani dlje časa.
Ko so prezračevalne odprtine odprte:
večje kroženje zraka povzroči nižjo stopnjo vlage
v zraku v predelkih za sadje in zelenjavo.
60 www.electrolux.com
OBNAVLJANJE ZRAKA - (FUNKCIJA D.A.C.)
Hladilni prostor je opremljen s posebnim ventila‐
torjem za dinamično zračno hlajenje (Dynamic
Air Cooling – D.A.C.).
Ta naprava omogoča hitro ohladitev živil in v hla‐
dilniku ustvari enakomernejšo temperaturo.
VKLOPITE ventilator s pritiskanjem funkcijske
tipke (po potrebi večkrat), dokler se ne prikaže
.
ustrezna ikona
Ventilator lahko kadarkoli IZKLOPITE s pritiska‐
njem funkcijske tipke, dokler ikona
ne izgine.
Ko temperatura okolice preseže 25 °C, VKLOPI‐
TE ventilator.
Ko je sobna temperatura višja od 38 °C ali ko je
VKLOPLJENA funkcija Shopping, se ventilator
samodejno VKLOPI.
SLOVENŠČINA
61
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
NASVETI ZA VARČEVANJE Z
ENERGIJO
• Vrat ne odpirajte prepogosto ter jih ne držite
odprta dalj časa, kot je nujno potrebno.
• Če je temperatura okolice visoka, regulator
temperature na visoki nastavitvi in je hladilnik
polno naložen, lahko kompresor neprekinjeno
deluje, kar povzroči nastanek ivja ali ledu na
izparilniku. V tem primeru zavrtite regulator
temperature na nizko nastavitev, da omogoči‐
te samodejno odtaljevanje in tako zmanjšate
porabo energije.
NASVETI ZA SHRANJEVANJE
SVEŽIH ŽIVIL
Za najboljše rezultate:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali hlaplji‐
vih tekočin
• živila pokrijte ali ovijte, predvsem živila z moč‐
nim vonjem
• živila namestite tako, da je okoli njih omogo‐
čeno prosto kroženje zraka
NASVETI ZA SHRANJEVANJE ŽIVIL
Uporabni nasveti:
Meso (vse vrste): zavijte v polivinilaste vrečke in
odložite na stekleno polico nad predalom za ze‐
lenjavo.
Zaradi varnosti je takšno shranjevanje dopustno
največ dva dni.
Kuhana živila, hladne jedi itd.: pokrijte in jih odlo‐
žite na katerokoli polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in odložite v
poseben (posebne) predal(e).
Maslo in sir: postavite v posebne neprodušne po‐
sode ali zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v
polivinilaste vrečke, da v čim večji meri prepreči‐
te dostop zraka.
Steklenice mleka: biti morajo zaprte; shranjujte
jih v stojalu za steklenice v vratih.
Banan, krompirja, čebule in česna ni dovoljeno
shranjevati v hladilniku, če niso zapakirani.
NASVETI ZA ZAMRZOVANJE
Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši posto‐
pek zamrzovanja:
• največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v
času 24 ur je prikazana na napisni ploščici;
• postopek zamrzovanja traja 24 ur; med tem
časom ne dodajajte drugih živil za zamrznitev;
• zamrznete lahko samo visoko kakovostna,
sveža in temeljito očiščena živila;
• živila razdelite v manjše zavoje, da hitreje in
popolnoma zamrznejo, pozneje pa lahko odta‐
jate samo količino, ki jo potrebujete;
• živila zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v
polivinilaste vrečke, da zagotovite neproduš‐
nost;
• preprečite, da bi se sveža, nezamrznjena živi‐
la dotikala zamrznjenih živil, ker bi se lahko pri
tem povišala temperatura slednjih;
• pusta živila se shranjujejo bolje in daljši čas
kot mastna živila; sol skrajša čas shranjevanja
živil;
• če ledene kocke zaužijete takoj po jemanju iz
zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin;
• priporočamo, da na posamezne pakete napi‐
šete datum, da zagotovite pregled nad časom
shranjevanja.
NASVETI ZA SHRANJEVANJE
ZAMRZNJENIH ŽIVIL
Za najboljšo učinkovitost naprave morate narediti
naslednje:
• prepričajte se, da je imel prodajalec zamrznje‐
na živila primerno shranjena,
• poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz trgovi‐
ne v zamrzovalnik prenesena v najkrajšem
možnem času,
• vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte od‐
prtih dlje, kot je potrebno,
• odtajana živila hitro izgubijo kakovost in jih ne
smete ponovno zamrzniti,
• ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki ga na‐
vede proizvajalec živil.
62 www.electrolux.com
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
PREVIDNOST!
Pred vzdrževalnimi deli izklopite hladil‐
nik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti; vzdrževalna dela in ponovno pol‐
njenje lahko izvajajo samo pooblaščeni
tehniki.
REDNO ČIŠČENJE
Opremo je potrebno redno čistiti:
• Notranjost hladilnika in opremo očistite z
mlačno vodo in nevtralnim milom.
• Redno preverite tesnila vrat in jih dobro obriši‐
te; na tesnilu ne sme biti ostankov.
• Temeljito splaknite in posušite.
Kondenzator (črna mreža) in kompresor na hrbt‐
ni strani naprave očistite s krtačko. Na ta način
boste izboljšali delovanje naprave in prihranili po‐
rabo električne energije.
Pazite, da ne poškodujete hladilnega si‐
stema.
Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinjskih po‐
vršin vsebuje kemikalije, ki lahko razjedajo/po‐
škodujejo plastične dele hladilnika. Zaradi tega
priporočamo, da zunanje dele hladilnika čistite
samo s toplo vodo z dodano majhno količino
sredstva za pomivanje.
Hladilnik po čiščenju ponovno priključite na om‐
režno napetost.
Ne vlecite, premikajte ali poškodujte ce‐
vi in/ali kablov v notranjosti.
Za čiščenje notranjosti ne uporabljajte
detergentov, čistilnih praškov, močno
odišavljenih čistilnih sredstev ali loščil
na osnovi voska, ker poškodujejo po‐
vršino in puščajo močne vonjave.
ODMRZOVANJE HLADILNIKA
Med običajno uporabo se ob vsaki zaustavitvi
kompresorja ivje samodejno odtaja z izparilnika v
hladilnem prostoru. Odtajana voda odteka skozi
odprtino za odtekanje vode v posebno posodo
na zadnji strani naprave nad kompresorjem, kjer
izhlapi.
Redno čistite odprtino za odtekanje odtajane vo‐
de na sredini kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti. Za to uporabite priloženo posebno či‐
stilno palčko, ki je že vstavljena v odprtino za od‐
tekanje vode.
ODTAJEVANJE ZAMRZOVALNIKA
Na policah zamrzovalnika in okoli zgornjega
predala se vedno nabere določena količina ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja doseže de‐
belino okoli 3-5 mm.
Približno 12 ur pred odtajevanjem na‐
stavite regulator temperature proti višjim
vrednostim, da se nakopiči zadostna
zaloga ohladitve za poznejšo prekinitev
v delovanju.
SLOVENŠČINA
63
Za odstranjevanje ivja upoštevajte naslednja na‐
vodila:
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite shranjena živila, ovijte jih v več
plasti časopisnega papirja in postavite na
hladno mesto.
3.
4.
5.
6.
PREVIDNOST!
Zamrznjenih živil se ne dotikajte z mo‐
krimi rokami. Roke lahko primrznejo na‐
nje.
Vrata pustite odprta in v utor spodaj na sre‐
dini vstavite plastično strgalo ter pod njega
postavite posodo za zbiranje odtajane vode.
Da bi postopek tajanja pospešili, posta‐
vite v zamrzovalnik lonec tople vode.
Dodatno še pred končanim odtajeva‐
njem odstranite kose ledu, ki se odlomi‐
jo.
Ko je odtajevanje končano, temeljito osušite
notranjost zamrzovalnika in shranite strgalo
za naslednjič.
Vklopite napravo.
Po dveh ali treh urah ponovno vstavite pred‐
hodno odstranjena živila v zamrzovalnik.
Za strganje ivja nikoli ne uporabljajte ostrih ko‐
vinskih pripomočkov, saj lahko poškodujete za‐
mrzovalnik.
Za pospeševanje odtajevanja ne uporabljajte
mehanske naprave ali umetnih sredstev, ampak
samo tista, ki jih priporoča proizvajalec.
Dvig temperature zamrznjenih živil lahko med
odtajevanjem skrajša njihovo varno dobo shra‐
njevanja.
ČASI NEDELOVANJA
Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali, izve‐
dite naslednje ukrepe:
• napravo izključite iz električnega omrežja
• odstranite vsa živila
• odtajajte (če je predvideno) in očistite napravo
ter vso opremo,
• vrata hladilnika pustite priprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
Če ostane hladilnik vključen, prosite nekoga, da
občasno pogleda, če se ni hrana v njem pokvari‐
la zaradi morebitnega izpada elektrike.
64 www.electrolux.com
KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Pred odpravljanjem težav izvlecite vtič
iz omrežne vtičnice.
Težave, ki niso opisane v tem priročni‐
ku, mora odpraviti usposobljen elektri‐
čar ali strokovno usposobljena oseba.
Med običajnim delovanjem nastajajo
določeni zvoki (kompresor, kroženje
hladilne tekočine).
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje. Žarni‐
ca ne deluje.
Naprava je izključena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno priključen v om‐ Vtič pravilno priključite v omrež‐
režno vtičnico.
no vtičnico.
Na napravi ni električne nape‐ V omrežno vtičnico priključite
tosti. V omrežni vtičnici ni elek‐ drugo električno napravo.
trične napetosti.
Posvetujte se s strokovno uspo‐
sobljenim električarjem.
Oglasi se zvočni signal.
Temperatura v zamrzovalniku
je previsoka.
Oglejte si poglavje "Alarm zaradi
previsoke temperature"
Žarnica ne deluje.
Naprava je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Žarnica je okvarjena.
Oglejte si poglavje "Zamenjava
žarnice".
Kompresor deluje nepreki‐ Regulator temperature ni pra‐
njeno.
vilno nastavljen.
Nastavite višjo temperaturo.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapiranje
vrat".
Vrata se prepogosto odpirajo.
Vrat ne držite odprtih dalj časa,
kot je potrebno.
Temperatura živila je previso‐
ka.
Pred shranjevanjem živila poča‐
kajte, da se njegova temperatu‐
ra zniža na sobno temperaturo.
Temperatura v prostoru je pre‐
visoka.
Znižajte temperaturo v prostoru.
Na hrbtni plošči hladilnika
teče voda.
Med samodejnim postopkom
odmrzovanja se na hrbtni plo‐
šči taja ivje.
To je normalno.
Voda teče v hladilnik.
Iztok vode je zamašen.
Očistite iztok vode.
Živila preprečujejo odtekanje
vode v vodni zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati hrbt‐
ne plošče.
Voda teče na tla.
Staljena voda ne teče v zbiralni Izhod za staljeno vodo namesti‐
podstavek nad kompresorjem. te v zbiralni podstavek.
Temperatura v napravi je
prenizka.
Regulator temperature ni pra‐
vilno nastavljen.
Nastavite višjo temperaturo.
SLOVENŠČINA
65
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura v napravi je
previsoka.
Regulator temperature ni pra‐
vilno nastavljen.
Nastavite nižjo temperaturo.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapiranje
vrat".
Temperatura živila je previso‐
ka.
Pred shranjevanjem živila poča‐
kajte, da se njegova temperatu‐
ra zniža na sobno temperaturo.
Veliko živil je bilo shranjenih
istočasno.
Istočasno shranjujte manjšo ko‐
ličino izdelkov.
Temperatura v hladilniku
je previsoka.
V napravi ni kroženja hladnega Zagotovite kroženje hladnega
zraka.
zraka v napravi.
Temperatura v zamrzoval‐ Živila so postavljena preblizu
niku je previsoka.
skupaj.
Nastaja preveč ivja.
Živila niso pravilno embalirana. Živila pravilno embalirajte.
Vrata niso dobro zaprta.
ZAMENJAVA ŽARNICE
Naprava ima notranjo LED žarnico z dolgo živ‐
ljenjsko dobo.
Žarnico lahko zamenja le serviser. Obrnite se na
servisni center.
ZAPIRANJE VRAT
1.
2.
3.
Živila shranjujte tako, da lahko
med njimi kroži hladen zrak.
Očistite tesnilo v vratih.
Po potrebi nastavite vrata. Glejte »Namesti‐
tev«.
Po potrebi zamenjajte poškodovana tesnila
vrat. Obrnite se na servisni center.
Oglejte si poglavje "Zapiranje
vrat".
66 www.electrolux.com
NAMESTITEV
OPOZORILO!
Pred namestitvijo hladilnika natančno
preberite "varnostna navodila" za vašo
varnost in pravilno delovanje hladilnika.
NAMESTITEV
To napravo namestite v prostoru s temperaturo,
ki ustreza klimatskemu razredu s ploščice za teh‐
nične navedbe naprave:
Klimatski Temperatura okolice
razred
SN
+10 °C do +32 °C
N
+16 °C do +32 °C
ST
+16 °C do +38 °C
T
+16 °C do +43 °C
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO
NAPETOST
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta napetost
in frekvenca na napisni ploščici enaki kot sta om‐
režna napetost in frekvenca na mestu priključit‐
ve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen je na
napajalnem kablu nameščen varnostni omrežni
vtič. Če omrežna vtičnica ni ozemljena, priključite
hladilnik na ločeno ozemljitveno točko v skladu s
trenutno veljavnimi predpisi. Posvetujte se z
usposobljenim električarjem.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v pri‐
meru neupoštevanja zgornjih varnostnih opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi smer‐
nicami EGS.
MENJAVA STRANI ODPIRANJA VRAT
Vrata naprave se odpirajo v desno. Če želite, da
bi se odpirala v levo, pred namestitvijo naprave
izvedite naslednji postopek:
• Popustite zgornji zatič in odstranite distančnik.
• Odstranite zgornji zatič in zgornja vrata.
• Odvijte zatiča (B) in distančnika (C).
C
B
C
SLOVENŠČINA
67
• Odstranite spodnja vrata.
• Popustite spodnji zatič.
Na nasprotno stran:
• Namestite spodnji zatič.
• Namestite spodnja vrata.
• Znova namestite zatiča (B) in distančnika (C)
v srednji tečaj na nasprotni strani.
• Namestite zgornja vrata.
• Privijte distančnik in zgornji zatič.
ZAHTEVE ZA ZRAČENJE
5 cm
Na zadnji strani naprave mora biti zagotovljen
zadosten pretok zraka.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
NAMESTITEV NAPRAVE
Izvedite naslednje postopke.
PREVIDNOST!
Priključni kabel se mora prosto premika‐
ti.
Po potrebi odrežite lepilni tesnilni trak in ga pritrdi‐
te na napravo, kot prikazuje slika.
x
x
68 www.electrolux.com
Prevrtajte pokrovček tečaja A, kot prikazuje slika.
Namestite pokrovčka A in A1 (v vrečki z opremo) v
srednji tečaj.
A
A1
2
Napravo namestite v odprtino.
Napravo potiskajte v smeri puščice (1), dokler se
pokrov zgornje odprtine ne ustavi ob kuhinjski
omari.
Napravo potisnite v smeri puščice (2) ob omaro na
nasprotni strani tečaja.
1
4 mm
44 mm
Napravo poravnajte v odprtini.
Poskrbite, da bo razdalja med napravo in spred‐
njim robom omare 44 mm.
Pokrovček spodnjega tečaja (v vrečki z opremo)
poskrbi za pravilno razdaljo med napravo in oma‐
ro.
Poskrbite, da bo razmik med napravo in omaro 4
mm.
Odprite vrata. Pritrdite pokrovček spodnjega teča‐
ja.
SLOVENŠČINA
69
Napravo pritrdite v odprtino s štirimi vijaki.
I
I
Odstranite pravi del pokrovčka tečaja (E). Poskrbi‐
te za odstranitev dela DX v primeru desnega teča‐
ja ali dela SX v nasprotnem primeru.
Namestite pokrovčka (C, D) na ušesce in odprtini
tečaja.
Namestite prezračevalno rešetko (B).
Na tečaj namestite pokrovček (E).
C
D
E
E
B
70 www.electrolux.com
Če je treba napravo združiti z vrati kuhinjske oma‐
re s strani:
1. Odvijte vijake na pritrdilnih nosilcih (H).
2. Premaknite nosilca (H).
3. Ponovno privijte vijake.
H
H
Ločite dele (Ha), (Hb), (Hc) in (Hd).
Del (Ha) namestite na notranjo stran kuhinjske
omare.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
SLOVENŠČINA
71
Del (Hc) pritisnite na del (Ha).
Ha
Hc
Odprite vrata naprave in kuhinjske omare pod ko‐
tom 90°.
Majhen nosilni element (Hb) namestite na vodilo
(Ha).
Združite vrata naprave in vrata omare ter označite
luknje.
8 mm
Ha
Hb
Odstranite nosilce in označite razdaljo 8 mm od
zunanjega roba vrat, kamor morate zabiti žebelj
(K).
8 mm
K
Ha
72 www.electrolux.com
Ponovno namestite majhen nosilni element na vo‐
dilo in ga pritrdite s priloženima vijakoma.
Poravnajte vrata kuhinjske omare in vrata napra‐
ve, tako da prilagodite del (Hb).
Hb
Del (Hd) pritisnite na del (Hb).
Hb
Hd
Nazadnje preverite:
• Ali so priviti vsi vijaki.
• Ali tesnilni trak čvrsto tesni.
• Ali se vrata pravilno odpirajo in zapirajo.
SLOVENŠČINA
73
ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri
zvoki (kompresor, kroženje hladilnega sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
74 www.electrolux.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzija izreza
Višina
1780 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Čas naraščanja temperature
24 h
Napetost
230-240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za teh‐
nične navedbe na notranji levi strani naprave in
energijski nalepki.
SLOVENŠČINA
75
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
www.electrolux.com/shop
222357005-A-452011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising