IKEA | FBCF228/64 | User manual | IKEA FBCF228/64 Brugermanual

FROSTIG
BCF228/64
DK
NO
FI
SE
DANSK
4
NORSK
19
SUOMI
35
SVENSKA
52
DANSK
4
Indhold
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
4
6
7
9
10
12
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
IKEA-GARANTI
13
13
15
15
16
16
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det
vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først har
instrueret dem eller har kontrolleret, at de
kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern
døren, så børn ikke kan få elektrisk stød
eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på
det gamle apparat, inden du kasserer
det. Det sikrer, at det ikke kan blive en
dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i
denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre
de er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
• Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport
og installation af apparatet.
DANSK
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det
på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret installatør.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let
at komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet ikke sidder på 1)
den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af apparatet.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere tid.
Pærer 2)I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
1) Hvis der er lampedæksel på
2) Hvis pæren er aktuel
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
5
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Hvis der sjælden gang dannes rim (apparatet er af No Frost-typen): Brug ikke
skarpe ting til at skrabe rim af. Brug en
plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der
vand i bunden af apparatet.
Opstilling
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i det pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til Serviceafdelingen
(se under "Service"). Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det
overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
DANSK
6
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en væg,
så man ikke kan komme til at røre eller
hænge fast i varme dele (kompressor,
kondensator), med risiko for at brænde
sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af Serviceafdelingen, og der må kun bruges
originale reservedele. Du finder en liste
over servicenumrene under Serviceoplysninger.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds
eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal
bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden
ved siden af varmeveksleren. De materialer
i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Produktbeskrivelse
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, inden
du tager apparatet i brug.
1
12
2
3
4
11
5
10
9
8
6
7
DANSK
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Blæser
Led-belysning
Rum til smør og ost med låg
Dåsehylder
Flaskehylde
Fryserskuffe
Fryserskuffer
Betjeningspanel
9
10
11
12
Typeskilt
Grøntsagsskuffe
Opbevaringshylder
Flaskehylde
Mindst kølige zone
Mellemtemperaturzone
Køligste zone
Betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
1 Tænd/sluk-knap
2 Termostatknap, fryser
3 Temperaturindikationsknap til køle-/
fryseskab
4 Display
5 Funktionsknap
Knap til nulstilling af alarm
6 Termostatknap, køleskab
Display
1
2
3
1 Indikator, køleafdeling
2 Indikator, fryseafdeling
3 Positiv eller negativ temperaturindikator
4 Temperaturindikator
5 Action Freeze-funktion
6 Shopping-funktion
7 Blæserfunktion
4
5
6 7
Sådan tændes der
Hvis displayet ikke lyser, når stikket er sat i
stikkontakten, trykkes der på tænd-/slukknappen.
Så snart der er tændt for apparatet, vises
følgende signaler på betjeningspanelet:
• Indikatoren for positiv eller negativ temperatur er positiv som en angivelse af, at
temperaturen er positiv
DANSK
• temperaturen blinker, displayets baggrund er rød, og der lyder en alarm.
Tryk på funktionsknappen for at slukke for
alarmen (se også "Alarm ved for høj temperatur") .
Indstil den ønskede temperatur (se "Temperaturindstilling").
Sådan slukkes apparatet
Sluk for apparatet ved at trykke på tænd-/
sluk-knappen i mindst 1 sekund.
Herefter viser displayet en nedtælling af
temperaturen fra -3 -2 -1.
Når der slukkes for apparatet, slukkes displayet også.
Temperaturindikator
Hver gang, der trykkes på temperaturindikationsknappen til køle-/fryseskab, viser
displayet i rækkefølge:
1. – Indikatoren til køleafdelingen lyser.
– Displayet angiver køleskabets senest
indstillede temperatur.
2. – Indikatoren til fryseafdelingen lyser.4)
– Displayet angiver fryserens senest
indstillede temperatur.
Funktionsmenu
Hver gang der trykkes på funktionsknappen, aktiveres følgende funktioner i retning
med uret:
• Action Freeze-funktion
• Shopping-funktion
• Blæserfunktion
• Intet symbol: Normal drift.
Vigtigt Du kan når som helst indstille én
funktion til ON.
For at indstille funktionerne til OFF trykkes
på funktionsknappen flere gange, indtil der
ikke vises noget symbol.
Indstilling af temperatur
Temperaturen i apparatet reguleres med
termostatknappen.
Temperaturen i køleafdelingen reguleres
ved at dreje køleskabets termostatknap,
som kan varieres til alt mellem +2°C og
+8°C.
4) Under normale forhold.
8
Temperaturen i fryseafdelingen reguleres
ved at dreje fryserens termostatknap, som
kan varieres til alt mellem -15°C og -24°C.
Når termostatknappen drejes, blinker displayet og viser den ønskede temperatur.
Vælg følgende temperaturer for at sikre, at
maden opbevares korrekt:
+5 °C i køleskabet
-18°C i fryseren.
Når den ønskede temperatur er indstillet,
og hvis termostatknappen ikke drejes inden
for 5 sekunder, vil den senest indstillede
temperatur i fryseafdelingen blive vist.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen med uret for at
vælge maksimal køling
• Drej termostatknappen mod uret for at
vælge minimal køling.
Midterpositionen er normalt den mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor ofte døren åbnes
• Mængden af madvarer
• Apparatets placering
Shopping-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
f.eks. efter indkøb, anbefales det at aktivere
Shopping-funktionen for at køle varerne
hurtigere ned og for at undgå at opvarme
de andre fødevarer i køleskabet.
Shopping-funktionen slås til ved at trykke
på funktionsknappen (evt. flere gange), til
.
det tilhørende symbol kommer frem
Shopping-funktionen afbrydes automatisk
efter ca. 6 timer.
Under Shopping-funktionen slås blæseren
inde i køleafdelingen også automatisk til.
Vigtigt Blæseren i køleafdelingen slås også
automatisk til, når stuetemperaturen er høj
(over over 32°C), selv om Shoppingfunktionen ikke er slået til.
DANSK
Funktionen kan slås fra når som helst ved at
trykke på funktionsknappen (se "Funktionsmenu").
Blæserfunktion
Funktionen slås til ved at trykke på funktionsknappen (evt. flere gange), til det tilhørende symbol kommer frem .
Under disse forhold er blæseren i konstant
drift.
Det er muligt at slå funktionen fra når som
helst ved at trykke på funktionsknappen,
ikke vises.
indtil symbolet
Vigtigt Hvis funktionen slås til automatisk,
vises blæsersymbolet ikke (se "Daglig
brug").
Aktiveringen af blæserfunktionen øger
energiforbruget.
Funktionen Action Freeze
Ved indfrysning af friske madvarer skal du
aktivere funktionen Action Freeze. Tryk på
funktionsknappen (om nødvendigt flere
gange), indtil det tilsvarende ikon vises.
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Funktionen kan slås fra når som helst ved at
trykke på funktionsknappen (se "Funktionsmenu").
9
Alarm ved for høj temperatur
En øget temperatur i fryseren (f. eks. på
grund af strømsvigt), angives ved:
• Temperaturen blinker
• Fryseafdelingen blinker (indikatoren til
fryseafdelingen/alarmindikator for åben
dør)
• Displayet lyser rødt
• Summeren lyder
Når de normale forhold genoprettes:
• Lydsignalet afbrydes
• Temperaturen blive ved med at blinke
• Displayet lyser fortsat rødt.
Når der trykkes på funktionsknappen/
knappen til nulstilling af alarm for at slå
alarmen fra, vil den højeste temperatur, der
er målt i fryseren, blive vist i indikatoren
i nogle sekunder.
Herefter ophører alt med at blinke, og displayet lyser hvidt igen.
Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på funktionsknappen/knappen til
nulstilling af alarm.
Displayet fortsætter med at lyse rødt, indtil
der er oprettet normale opbevaringsforhold.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DANSK
10
Daglig brug
Tilbehør
Flytbare hylder
Køleskabets vægge
har en række skinner, så de hærdede
glashylder kan placeres efter ønske.
Æggebakke
x1
Vigtigt Flyt ikke
glashylden over
grøntsagsskuffen.
Den sikrer korrekt
luftcirkulation.
x1
Isætning af hylder i dør
Hylderne i døren kan
sættes i forskellig
2
højde, så der er
plads til madvarer af
forskellig størrelse.
De indstilles på føl1
gende måde: Træk
gradvis hylden opad, til den er fri (1).
Tag den ud ved at
trykke den indad (2), og sæt den så det ønskede sted.
Isterningbakke
Fryserblokke
x2
Vigtigt
Dette apparat
sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land
skal køleskabets nederste afdeling være
forsynet med en særlig enhed (se tegningen), der viser den
koldeste zone i denne.
Grøntsagsskuffe
Skuffen egner sig til
opbevaring af frugt
og grønt.
Skuffen har en skillevæg, der kan sættes
i forskellige stillinger,
så skuffen kan opdeles efter behag.
Nogle modeller har en rist i bunden af skuffen, der adskiller frugt og grønt fra den fugt,
der evt. kan samle sig i bunden.
Alle dele indvendigt i skuffen kan fjernes i
forbindelse med rengøring.
DANSK
11
Fan
Køleafdelingen er
udstyret med en enhed, der afkøler maden hurtigt og giver
mere ensartet temperatur i skabet.
Enheden aktiveres
automatisk efter behov, f.eks. for hurtigt
at opnå den ønskede temperatur, efter at døren er blevet åbnet, eller hvis omgivelsestemperaturen er
høj.
Enheden kan slås til manuelt efter behov (se
under "Blæserfunktionen").
Vigtigt Enheden slås fra, når døren er
åben, og slås automatisk til igen, når døren
lukkes.
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning
af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer startes
Action Freeze-funktionen mindst 24 før
madvarerne lægges i fryseafdelingen.
Læg de friske madvarer, der skal fryses, i
den øverste skuffe, der er det koldeste sted.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen
indvendig i skabet
Indfrysningsprocessen varer 24 timer. I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal indfryses.
Freezing Calender (frysekalender)
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste
tal for opbevaringstid gælder.
Opbevaring af frosne madvarer
Når apparatet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 12 timer i indstillingen Action Freeze, inden der lægges
madvarer ind.
Hvis der skal opbevares store mængder
mad, tages alle skuffer ud, og maden lægges på glashylderne for at opnå det bedste
resultat.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et
uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne optøningstid, er det
nødvendigt at spise madvarerne eller at
tilberede dem og derefter indfryse dem
igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Isterningbakker
Apparatet har en isterningbakke.
1. Fyld vand i bakken.
2. Sæt bakken i frostafdelingen
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at
løsne bakken fra frostrummet.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Køleelement
Der følger to køleelementer med fryseren.
Disse øger det tidsrum, maden kan holde
sig i tilfælde af strømafbrydelse eller driftsforstyrrelse.
DANSK
12
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis det sker,
sættes knappen på en lavere indstilling,
så den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Råd om køling
• Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
• Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på
alle hylder.
• Frugt og grønt: Bør renses grundigt og
lægges i skuffen.
• Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie
eller polyætylenposer, så luften holdes
bedst muligt ude.
• Mælkekartoner: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
• Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle tips til, hvordan du udnytter
fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind.
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
skab skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
DANSK
13
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
Advarsel Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i maskine.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig
lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i
apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt
vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift
afrimes fordamperen
i køleafdelingen
automatisk, hver
gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en
særlig beholder bag
på apparatet (over motorkompressoren),
hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper
ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Ingen afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim, hvis det er relevant
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad alle døre stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden
ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
Hvis noget går galt
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må udføre
DANSK
14
den fejlfinding, der ikke findes i denne
brugsanvisning.
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug
(kompressor, cirkulation af kølemiddel).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet er ikke korrekt installeret.
Se efter, om apparatet står
stabilt (alle benene skal hvile
på gulvet).
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i
stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er for høj stuetemperatur. Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen
under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandudløbet er tilstoppet.
Rens vandudløbet.
Madvarerne forhindrer vand- Sørg for, at madvarerne ikke
et i at løbe ned i vandopsam- rører ved bagpladen.
leren.
Der løber vand ud af
skabet.
Afrimningsvandet løber ikke
fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.
Temperaturen i appara- Temperaturen er ikke indstiltet er for lav/høj.
let korrekt.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Vælg en højere/lavere temperatur.
DANSK
15
Hvis apparatet stadig ikke virker som det
skal, når du har undersøgt ovenstående:
Kontakt Serviceafdelingen. Listen findes bagest i brugsanvisningen.
Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt Serviceafdelingen.
Tekniske data
Mål
Højde
1827 mm
Bredde
540 mm
Dybde
552 mm
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet indvendig
i køleskabet, på venstre væg, samt af
energimærket.
Rumfang (netto)
Køleskab
228 liter
Fryser
64 liter
Afrimningssystem
Køleskab
auto
Fryser
auto
Antal stjerner
Temperaturstigningstid
21 timer
Indfrysningskapacitet
8 kg/døgn
Energiforbrug
0,893 kWh/
døgn
Støjniveau
39 dB (A)
Energiklasse
A+
Installation
Bemærk Læs afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt,
før apparatet installeres for at forebygge
ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Vigtigt Se monteringsvejledningen vedr.
installation.
Placering
For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i god afstand fra varmekilder
som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.
Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring
kabinettets bagside.
DANSK
16
Placering
Apparatet kan også opstilles indendørs på
et tørt, ventileret sted (garage eller kælder),
men fungerer bedst, hvis det står et sted,
hvor omgivelsernes temperatur svarer til
den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal
i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse
af dette produkt.
Emballagematerialer
kan
Materialer mærket med symbolet
genanvendes. Aflever emballagen i den
rigtige container på kommunens genbrugsstation.
IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den
originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN,
og alle produkter, der er købt hos IKEA før
1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller
et net af autoriserede servicepartnere.
DANSK
Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften “Hvad omfatter garantien
ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne
til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele,
arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at
produktet er tilgængeligt for reparation
uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen
vedrører produktions- eller materialefejl,
der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr.
99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.
Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om
det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen
anses for omfattet af garantien, vil IKEAs
serviceudbyder eller dennes autoriserede
servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere
det defekte produkt eller udskifte det med
det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode
på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?
• Normalt slid.
• Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader der
skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der
skyldes for meget kalk i vandforsyningen,
skader, der skyldes unormale forhold i
det miljø, hvori produktet er opstillet.
• Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
17
• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
• Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller
rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og
lampeskærme, skærme, greb, kabinetter
og dele af kabinetter. Med mindre det
kan bevises, at sådanne skader skyldes
produktionsfejl.
• Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er
anvendt uoriginale dele.
• Reparationer, der skyldes installation, der
er defekt eller ikke i overensstemmelse
med specifikationen.
• Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
• Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden
adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for
de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være
dækket af denne garanti.
• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti,
vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det
reparerede apparat eller om nødvendigt
installere ombytningsapparatet.
Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i
et andet EU-land.
DANSK
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre
servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det
land, hvor garantikravet fremsættes;
• produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;
Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne
garanti;
2. at bede om oplysninger om installation
af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:
– den generelle installation af IKEAkøkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand
og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.
For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen
i denne brochure, før du kontakter os.
18
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service
Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede
kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.
Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du kontakter os,
skal du sørge for at have IKEAs
varenummer (8-cifret kode),
modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug
for assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder IKEAs
varebetegnelse og nummer (8-cifret kode)
på hver af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
NORSK
19
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
19
21
23
25
25
27
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
IKEA GARANTI
28
29
31
31
32
32
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for
første gang. For å unngå unødvendige feil
og ulykker er det viktig at du sørger for at
alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner
til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er
blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig)
og fjern døren for å forhindre at lekende
barn kan få elektrisk støt eller kan lukke
seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før du
kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri
for hindringer.
• Dette apparatet er beregnet for bruk i
vanlig husholdning.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning, slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks.
iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat,
dersom ikke dette utstyret er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
NORSK
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass,
men som likevel er brennbar.
• Pass på at ingen deler av kjølekretsen til
apparatet blir skadet under transport og
installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der apparatet står
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir skadet,
kan dette forårsake kortslutning, brann
og/eller elektrisk støt.
Advarsel Samtlige elektriske
komponenter (strømkabel, støpsel,
kompressor) må kun skiftes av sertifisert
servicetekniker eller kvalifisert
servicepersonell.
1.
Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem
eller kommer i skade på baksiden av
apparatet. Et støpsel som ligger i
klem eller som kommer i skade kan
bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel
er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må
du ikke sette støpselet inn i den. Det
er fare for strømstøt eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten
lampedeksel 5) på den innvendinge
lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, for
dette kan forårsake hudskader eller frostskader.
• Utsett ikke apparatet for direkte sollys
over lengre tid.
5) Hvis det skal være deksel over lampen
6) Hvis produktet er utstyrt med lys
7) Hvis apparatet er FrostFree
20
• Lyspærer 6)som brukes i dette produktet
er spesialpærer beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til
rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 7)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært tint.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre
til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av apparatet.
• Dersom det skulle danne seg for mye rim
(produktet har helautomatisk avriming.
"No-frost")må du ikke bruke skarpe gjenstander for å fjerne det. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert,
vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i gjeldende
avsnitt for tilkopling til strømnettet.
NORSK
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra hos kundeservice om eventuelle skader (se etter i
"Service"). I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen
kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at
man kan berøre eller komme i kontakt
med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet er
tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten
skal gjøres av en faglært elektriker eller
kvalifisert person.
• Dette produktet skal kun repareres av
kundeservice, og det må kun brukes originale reservedeler. Servicenumrene er
opplistet i serviceinformasjonen.
Produktbeskrivelse
Les bruksanvisningen nøye før du bruker
produktet.
21
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som
skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med alminnelig
husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal
avfallsbehandles i samsvar med gjeldende
bestemmelser om avfallsbehandling. Disse
får du hos kommunen der du bor. Unngå at
kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket
, kan gjenvinnes.
med symbolet
NORSK
22
1
12
2
3
4
11
5
10
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vifte
LED-lys
Rom med lokk til smør og ost.
Bokshyller
Flaskehylle
Fryseskuff
Fryseskuffer
Betjeningspanel
Typeskilt
Grønnsaksskuff
Oppbevaringshyller
Flaskehylle
Minst kalde sone
Sone med middels temperatur
Kaldeste sone
NORSK
23
Betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
PÅ/AV-bryter
Termostatbryter fryser
Temperaturindikator kjøleskap/fryser
Display
Funksjonsknapp
Bryter for tilbakestilling av alarm
6 Teermostatbryter kjøleskap
Display
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Indikator for kjøleseksjon
Indikator for fryseseksjon
Indikator for pluss- eller minusgrader
Temperaturindikator
Action Freeze-funksjon
Shopping-funksjon
Viftefunksjon
Kople inn
Når støpselet sitter i stikkontakten og displayet ikke lyser, trykk på PÅ/AV-bryteren.
Så snart apparatet er koplet inn, dukker følgende signaler opp på betjeningspanelet:
• Temperaturindikatoren viser at temperaturen er for høy i skapet.
• temperaturen blinker, displayets bakgrunn er rød og du hører et lydsignal.
Trykk på Funksjonsknappen og lydsignalet
stopper (se også etter i "Unormal temperaturalarm" ) .
8) Under normale forhold.
4
5
6 7
Still inn ønsket temperatur (se etter i "Regulere temperaturen").
Slå av
Produktet slås av ved å holde PÅ/AVknappen inne i minst 1 sekund.
Deretter vises en nedtelling av temperaturen fra -3 -2 -1.
Når produktet er slått av, slokker også displayet.
Temperaturindikator
Hver gang du trykker på temperaturindikatoren for kjøleskap/fryser, viser displayet i
rekkefølge:
1. – Indikatoren for kjøleskapet lyser.
– Displayet viser den sist innstilte temperaturen for kjøleskapet.
2. – Indikatoren for fryseren lyser.8)
– Displayet viser den sist innstilte temperaturen for fryseren.
NORSK
Funksjonsmeny
Hver gang du trykker på funksjonsknappen
aktiveres følgende funksjoner i retning med
klokken:
• Action Freeze-funksjon
• Shopping-funksjon
• Viftefunksjon
• ikke noe symbol: normal drift.
Viktig Du kan når som helst aktivere én
funksjon.
Du deaktiverer funksjonene ved å trykke
flere ganger på funksjonsknappen, inntil ingen symboler vises.
Regulere temperaturen
Temperaturen inne i produktet reguleres av
termostatbryteren.
Temperaturen i kjøleskapet kan reguleres
ved å dreie på termostatbryteren for kjøleskapet, og kan variere mellom +2 °C og
+8°C.
Temperaturen i fryseren kan reguleres ved
å dreie på termostatbryteren for fryseren,
og kan variere mellom -15 °C og -24 °C.
Når du dreier på termostatbryteren, blinker
displayet og viser ønsket temperatur.
For å oppnå riktige oppbevaringsforhold
for maten, bør følgende temperaturer stilles:
+5 °C i kjøleskapet
-18 °C i fryseren.
Når ønsket temperatur er innstilt og du ikke
dreier på termostatbryteren innen 5 sekunder, vises sist innstilte temperatur for fryseren.
Slik betjener du produktet:
• drei termostatbryteren mot klokken for å
oppnå maksimal kjøling
• drei termostatbryteren mot klokken for å
oppnå minimal kulde.
Mellomstillingen er som regel den mest passende.
Når du velger innstilling, bør du imidlertid
huske at temperaturen inne i produktet avhenger av:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• hvor mye mat som oppbevares
• produktets plassering.
24
Shopping-funksjonen
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at du
har handlet, foreslår vi at du aktiverer
Shopping-funksjonen på forhånd slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår
du at matvarene som allerede befinner seg
i kjøleskapet, blir oppvarmet.
Shopping-funksjonen aktiveres ved å trykke
på funksjonsknappen (flere ganger hvis
nødvendig), inntil det tilhørende symbolet
.
vises
Shopping-funksjonen slår seg automatisk av
etter ca. 6 timer.
Når Shopping-funksjonen er aktiv, starter
også viften inne i kjøleskapet automatisk.
Viktig Viften inne i kjøleskapet starter
dessuten automatisk når romtemperaturen
er høy (over 32 °C), selv om Shoppingfunksjonen ikke er aktivert.
Funksjonen kan når som helst deaktiveres
ved å trykke på funksjonsknappen (se
"Funksjonsmeny").
Viftefunksjon
Funksjonen aktiveres ved å trykke på funksjonsknappen (flere ganger hvis nødvendig), inntil det tilhørende symbolet vises.
Med denne innstillingen går viften kontinuerlig.
Funksjonen kan når som helst deaktiveres
ved å trykke på funksjonsknappen, inntil
slokker.
symbolet
Viktig Hvis funksjonen aktiveres automatisk,
vises ikke viftesymbolet (se "Daglig bruk").
Når viftefunksjonen er aktivert, øker strømforbruket.
Action Freeze -funksjon
Når du vil fryse ferske matvarer, må du aktivere Action Freeze-funksjonen. Trykk på
Funksjonsknappen (flere ganger om nødvendig) til tilsvarende symbol vises.
Denne funksjonen stopper automatisk etter
52 timer.
Du kan deaktivere funksjonen til enhver tid
ved å trykke på Funksjonsknappen (se etter
i "Funksjonsmeny").
NORSK
25
Alarm ved for høy temperatur
En økning i temperaturen i fryserommet (for
eksempel på grunn av strømbrudd) vises
ved:
• temperaturen blinker
• fryseren blinker (fryserindikator/alarmindikator for åpen dør)
• displayet lyser rødt
• det høres et lydsignal
Når normale driftsforhold er gjenopprettet:
• lydsignalet opphører
• temperaturen fortsetter å blinke
• displayet lyser fremdeles rødt.
Når du trykker på funksjonsknappen/bryteren for tilbakestilling av alarm for å deaktiden
vere armen, viser indikatoren
høyeste temperaturen som ble nådd, i noen
sekunder.
Blinkingen opphører og displayet skifter fra
rødt til hvitt.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås
av ved å trykke på bryteren for tilbakestilling av alarm.
Displayet fortsetter å lyse rødt inntil normale oppbevaringsforhold er gjenopprettet.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
Daglig bruk
Tilbehør
Fryseelementer
Eggholder
x2
x1
Isbitbeholder
x1
Viktig
Dette produktet
selges i Frankrike.
I samsvar med forskriftene i dette landet må det leveres
med en spesialenhet
(se figur) plassert i
kjøleskapets nedre
seksjon som skal vise
den kaldeste sonen.
NORSK
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke skinner, slik at
du kan plassere hyllene av sikkerhetsglass etter eget ønske.
Viktig Ikke flytt
glasshyllen over
grønnsakskuffen, da dette kan hindre riktig
luftsirkulering.
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
2
for oppbevaring av
matvarebeholdere
av forskjellig størrelse.
1
Gå frem som følger
for å justere høyden
på hyllene: trekk hyllen forsiktig oppover
til den frigjøres (1), fjern den ved å skyve
mot innsiden (2), sett den så på igjen slik du
vil ha den.
Grønnsaksskuff
Skuffen er egnet for
oppbevaring av frukt
og grønnsaker.
Det er en skillevegg
inne i skuffen, som
kan flyttes slik at du
kan inndele skuffen
etter eget behov.
Det ligger en rist (avhengig av modell) på
bunnen av skuffen, for at frukt og grønnsaker ikke skal komme i kontakt med fuktighet
som kan oppstå på bunnen.
Alle delene i skuffen kan tas ut for rengjøring.
26
Fan
Kjøledelen er utstyrt
med en enhet som
gir mulighet for rask
nedkjøling av matvarer og jevnere
temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres av seg selv
ved behov, f.eks. for
en raskt temperaturgjenvinning etter at døren er åpnet eller når
omgivelsestemperaturen er høy.
Kan brukes til å slå på enheten manuelt ved
behov (se "Viftefunksjon").
Viktig Enheten stopper når døren er åpen
og starter på nytt straks døren er lukket.
Frysing av ferske matvarer
Fryserommet egner seg til frysing av ferske
matvarer og oppbevaring av frossen og
dypfryst mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må Action
Freeze-funksjonen aktiveres minst 24 timer
før varene som skal fryses, legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i den øverste
skuffen, siden den har lavest temperatur.
Maksimal mengde mat som kan innfryses i
løpet av ett døgn, er spesifisert på typeskiltet, en etikett som sitter på innsiden av skapet.
Fryseprosessen tar 24 timer: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.
Frysekalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
NORSK
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike matvaretypene. Om det er den
øvre eller nedre angitte verdien som gjelder, avhenger av matvarenes kvalitet og
behandling før innfrysing.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når produktet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la det stå på i minst 12 timer
på innstillingenAction Freeze.
Ta ut alle skuffene og legg maten på glasshyllen hvis du skal oppbevare større mengde matvarer. Da oppnår du best mulig ytelse.
Viktig Dersom matvarene tiner ved et uhell,
for eksempel på grunn av strømbrudd, og
hvis strømmen er borte lenger enn tiden
som er oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under “stigetid”, må den tinte
maten brukes så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og deretter fryses på
nytt (etter avkjøling).
27
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: i så fall
tar tilberedningen lengre tid.
Isterningproduksjon
Dette apparatet er utstyrt med et brett for
produksjon av isterninger.
1. Fyll brettet med vann.
2. Sett brettet inn i fryseseksjonen
Viktig Ikke bruk gjenstander av metall for å
fjerne brettet fra fryseren.
Fryseelementer
Det følger med to fryseelementer som forlenger matens holdbarhetstid i tilfelle strømbrudd eller andre feil.
Nyttige tips og råd
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og
apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det
dannes rim eller is på fordamperen. Hvis
dette skjer, dreies termostatbryteren til en
lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Tips til kjøling
• Kjøtt (alle typer) : pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsakskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i en, maks.
to dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i skuffen.
• Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
• Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
• Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er
godt innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
NORSK
• Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er spesifisert på typeplaten.
• Innfrysingen tar ca. 24 timer. Det bør ikke
legges flere matvarer som skal fryses inn i
fryseren i denne perioden.
• Velg kun ferske matvarer av høy kvalitet,
og rens dem godt.
• Pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden som du vil bruke.
• Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette.
• Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse.
• Magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
• Saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden.
28
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med i oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• forsikre deg om at frosne matvarer har
vært oppbevart på riktig måte i butikken,
• forsikre deg om at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme
på kortest mulig tid.
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten
før du starter enhver rengjøring av
apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten; vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Advarsel Tilbehøret og delene til
apparatet er ikke egnet for vask i
oppvaskmaskin.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkernt vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og
vask dem rene for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i
apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondensatoren (svart rist) og kompressoren bak på produktet med en børste.
Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Viktig Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
NORSK
29
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk
blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
hver gang motorkompressoren stopper. Smeltevannet
ledes ut gjennom et
dreneringsrør og
ned i en beholder på
baksiden av apparatet, over motorkompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann midt i kjøleseksjonens kanal
med jevne mellomrom for å hindre at vannet svømmer over og drypper ned på maten inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er at
luften hele tiden sirkulerer inne i apparatet
ved hjelp av en automatisk kontrollert vifte.
Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere
tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim, etter modell
4. Rengjør apparatet og alt tilbehøret.
5. La alle dørene stå litt åpne for å unngå
at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid til
annen for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd.
Fryseren trenger ikke avriming
Fryseseksjonen i denne modellen er derimot
av "no frost"-typen. Det vil si at det ikke
danner seg rim mens apparatet er i drift,
verken på veggene eller på maten inne i
skapet.
Hva må gjøres, hvis...
Obs Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i
denne bruksanvisningen, må kun utbedres
av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Viktig Produktet lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet støyer.
Produktet er ikke riktig installert.
Kontroller at produktet står
stødig (alle føttene skal være
på gulvet).
Produktet virker ikke.
Lampen lyser ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet er ikke satt ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
NORSK
Feil
30
Mulig årsak
Løsning
Produktet får ikke strøm. Det
er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten for å
sjekke om den er strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Kompressoren går hele
tiden.
Temperaturen er ikke riktig
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte. Ikke la døren stå åpen lengre
enn nødvendig.
Maten har for høy temperatur.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den
inn i skapet.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Det renner vann på
bakveggen inne i kjøleskapet.
Rimet på bakveggen tiner
under den automatiske avrimingen.
Dette er normalt.
Det renner vann inne i
kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Innholdet i skapet hindrer at
vannet renner ned i oppsamlingsbeholderen.
Kontroller at innholdet i skapet
ikke berører bakveggen.
Smeltevannets utløp fører ikke ned på fordamperbrettet
over kompressoren.
Fest tinevannsrøret til fordamperbrettet.
Det renner vann ut på
gulvet.
Temperaturen i produk- Termostaten er ikke riktig inn- Still inn en lavere/høyere temtet er for høy/for lav.
stilt.
peratur.
Hvis produktet fremdeles ikke virker etter
kontrollene ovenfor, må du kontakte nærmeste kundeservice. Du finner listen bakerst
i denne bruksanvisningen.
Skifte lyspære
Skapet er utstyrt med et ekstra holdbart
LED-taklys.
Lyset kan bare skiftes av en servicetekniker.
Kontakt servicesenteret.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt kundeservice.
NORSK
31
Tekniske data
Mål
Høyde
1827 mm
Bredde
540 mm
Dybde
552 mm
De tekniske dataene
finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av kjøleskapet
og på energietiketten.
Volum (netto)
Kjøleskap
228 liter
Fryser
64 liter
Avrimingssystem
Kjøleskap
auto
Fryser
auto
Stjerneklasse
Stigetid
21 timer
Innfrysingskapasitet
8 kg/24t
Energiforbruk
0,893 kWt/24t
Støynivå
39 dB (A)
Energiklasse
A+
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon"
nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Viktig Se etter i monteringsanvisningene for
installasjon.
Lokalitet
For å sikre best mulig effekt, installer apparatet et godt stykke borte fra varmekilder,
som radiatorer, boilere, direkte sollys osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
Plassering
Dette produktet kan plasseres i et tørt, godt
ventilert rom innendørs (også garasje eller
kjeller), men for optimal ytelse bør det plasseres på et sted der omgivelsestemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er
angitt på typeskiltet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til 32°C
ST
+16°C til 38°C
T
+16°C til + 43°C
NORSK
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpselet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
32
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med. EU-direktiver.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasjemateriale
kan reMaterialene som er merket med
sirkuleres. Kast emballasjen i en passende
beholder for resirkulering.
IKEA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2)
år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet
av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften
”Det som ikke dekkes av denne garantien” I
garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle
feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og
reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten
ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
NORSK
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget
skjønn om det dekkes av denne garantien.
Dersom problemet er funnet å være dekket
av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør
eller autorisert servicepartner i sitt egent
servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte
det med det samme eller et tilsvarende produkt.
Det som ikke dekkes av denne garantien
• Slitasje i forbindelse med bruk.
• Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke ble
fulgt, feil installering eller tilkobling til feil
spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke begrenset
til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
• Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
• Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på
bruken av apparatet, inkludert riper og
eventuelle fargeforskjeller.
• Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller
fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
• Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger,
lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med
mindre det ikke kan bevises at slik skade
skyldes fabrikasjonsfeil.
• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
• Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller
dersom ikke-originaldeler er brukt.
• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
33
• Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse,
er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade
som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne
transporten være dekket av denne garantien.
• Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i samsvar
med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land.
Garantien vil på ingen måte gi dårligere
betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EUland og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene
som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen
er bare tilstede dersom:
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet
er fremsatt,
NORSK
• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de monteringsanvisningen
og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.
Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av
IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen
kan ikke forklare:
– den generelle installasjonen av et
IKEA-kjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel),
vann eller gass da dette må utføres
av en autorisert servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.
For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service
34
På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.
Viktig For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.
Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for
at garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har kjøpt.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEAbutikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter oss.
SUOMI
35
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
35
37
39
41
42
44
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
45
46
47
48
48
48
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä,
jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen
liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille
aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen
kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä,
elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä
tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
SUOMI
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
• Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto,
pistoke, kompressori) vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1.
2.
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan
laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua
ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus 9) on irrotettu.
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi
aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
9) Mikäli varusteena
10) Mikäli laitteessa on lamppu
11) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli
36
• Hehkulamput 10) ovat erityisiä lamppua,
joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne
eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 11)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia
tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se
voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta,
kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Jos huurretta on jostain syystä muodostunut (laite on tyypiltään huurtumaton), älä
käytä teräviä esineitä sen poistamisessa.
Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko
tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa,
vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja
ohjeita.
SUOMI
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle (katso kohta Kuluttajaneuvonta). Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy
ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Huolto
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua. Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot
on mainittu kohdassa Kuluttajaneuvonta.
Laitteen kuvaus
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
37
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta
jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symmerkityt materiaalit ovat kierräbolilla
tettäviä.
SUOMI
38
1
12
2
3
4
11
5
10
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tuuletin
LED-valo
Voi- ja juusto-osasto kannella
Purkkihyllyt
Pullohylly
Pakastuslaatikko
Pakastimen laatikot
Käyttöpaneeli
Arvokilpi
Vihanneslaatikko
Säilytyshyllyt
Pulloteline
Korkein lämpötila-alue
Keskisuuri lämpötila-alue
Alhaisin lämpötila-alue
SUOMI
39
Käyttöpaneeli
1
2
3
4
5
6
1 Virtakytkin
2 Pakastimen lämpötilan säädin
3 Jääkaappi-pakastimen lämpötilan
näyttävä painike
4 Näyttö
5 Toimintopainike
Hälytyksen kuittauspainike
6 Jääkaapin lämpötilan säädin
Näyttö
1
2
3
1 Jääkaappiosaston merkkivalo
2 Pakastinosaston merkkivalo
3 Positiivisen tai negatiivisen lämpötilan
merkkivalo
4 Lämpötilan merkkivalo
5 Action Freeze -toiminto
6 Shopping -toiminto
7 Tuuletustoiminto
Laitteen kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Jos näyttöön
ei syty valo, paina virtakytkintä.
Kun virta kytketään laitteeseen, seuraavanlaiset symbolit tulevat näkyviin toimintapaneelille:
• Kun lämpötilan osoitin on +-merkkinen,
lämpötila on positiivinen.
• lämpötila-arvo vilkkuu, näytön tausta on
punainen ja kuuluu merkkiääni.
4
5
6 7
Voit vaientaa merkkiäänen painamalla toimintopainiketta (katso myös kohta Lämpötilahälytys).
Aseta haluamasi lämpötila (katso kohta
Lämpötilan säätäminen).
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Katkaise laitteesta virta painamalla virtakytkintä reilun sekunnin ajan.
Sen jälkeen lämpötila-arvo näkyy näytössä
alenevasti: -3 -2 -1.
Kun laite kytketään pois toiminnasta, myös
näyttö sammuu.
SUOMI
Lämpötilanäyttö
Kun jääkaappi-pakastimen lämpötilan
näyttävää painiketta painetaan toistuvasti,
näytössä näkyy seuraavaa:
1. – Jääkaapin merkkivalo palaa.
– Näytössä näkyy viimeisin jääkaapin
lämpötila-asetus.
2. – Pakastimen merkkivalo palaa.12)
– Näytössä näkyy viimeisin pakastimen
lämpötila-asetus.
Toimintovalikko
Kun painat toimintopainiketta, seuraavat
toiminnot aktivoituvat myötäpäivään suunnassa:
• Action Freeze -toiminto
• Shopping -toiminto
• Tuuletustoiminto
• ei symbolia: normaali toiminta.
Tärkeää Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan milloin tahansa.
Kytke toiminnot pois päältä painamalla toimintopainiketta useita kertoja, kunnes mitään kuvaketta ei tule näkyviin.
Lämpötilan säätäminen
Laitteen lämpötilaa säädetään lämpötilan
säätimen avulla.
Jääkaapin lämpötilaa säädetään kiertämällä jääkaapin lämpötilan säädintä. Lämpötilan säätöalue on noin +2 °C - +8 °C.
Pakastimen lämpötilaa säädetään kiertämällä pakastimen lämpötilan säädintä.
Lämpötilan säätöalue on noin -15 °C - -24
°C.
Kun kierrät lämpötilan säädintä, näyttö vilkkuu ja näkyvissä on haluttu lämpötila.
Elintarvikkeiden oikeat säilytyslämpötilat
ovat seuraavat:
jääkaappi +5 °C
pakastin -18 °C.
Kun haluttu lämpötila on asetettu, eikä lämpötilan säädintä kierretä enää 5 sekunnin
kuluessa, näkyviin tulee pakastimen viimeisin lämpötila-asetus.
12) Normaaleissa olosuhteissa.
40
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään alhaisimmalle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä
myötäpäivään
• lämpötilaa säädetään korkeimmalle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä
vastapäivään.
Keskiasennossa lämpötila on yleensä sopivin.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Shopping Toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin
jälkeen, on suositeltavaa kytkeä Shoppingtoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden
lämpeneminen.
Shopping-toiminto otetaan käyttöön painamalla toimintopainiketta (tarvittaessa
useamman kerran), kunnes näyttöön tulee
.
kuvake
Shopping-toiminto kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin kuuden tunnin
kuluttua.
Shopping-toiminnon aikana myös jääkaapin tuuletin aktivoituu automaattisesti.
Tärkeää Jääkaapin tuuletin aktivoituu
automaattisesti myös silloin, kun huoneen
lämpötila on korkea (yli 32 °C), vaikka
toiminto Shopping olisikin pois päältä.
Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä milloin
tahansa painamalla toimintopainiketta
(katso kohta "Toimintovalikko").
Tuuletustoiminto
Toiminto otetaan käyttöön painamalla toimintopainiketta (tarvittaessa useamman
kerran), kunnes näyttöön tulee vastaava kuvake.
Puhallin toimii tällöin keskeytyksettä.
SUOMI
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla toimintopainiketta, kunnes
-kuvake sammuu.
Tärkeää Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti, tuulettimen kuvake ei pala
(katso kohta "Päivittäinen käyttö").
Tuuletustoiminnon käyttäminen lisää energiankulutusta.
Action Freeze-toiminto
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, käynnistä Action Freeze-toiminto. Paina toimintopainiketta (tarvittaessa useita kertoja),
kunnes toimintoa vastaava symboli syttyy
näytössä.
Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla toimintopainiketta (katso
kohta Toimintovalikko).
Lämpötilahälytys
Pakastinosaston liian korkeasta lämpötilasta (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoittaa:
41
• lämpötilan arvo vilkkuu
• pakastimen merkkivalo vilkkuu (pakastimen merkkivalo / avoimen oven hälytysmerkkivalo)
• näytössä palaa punainen valo
• laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kun normaaliolosuhteet palautetaan:
• äänimerkki lakkaa kuulumasta
• lämpötila-arvo vilkkuu edelleen
• näytössä palaa edelleen punainen valo
Kun nollaat hälytyksen painamalla toimintopainiketta / hälytyksen kuittauspainiketta,
näkyy muutaman sekunnin
näytössä
ajan korkein arvo, johon pakastimen lämpötila on noussut häiriön aikana.
Hälytyksen kuittauksen jälkeen arvon vilkkuminen lakkaa ja näytön väri muuttuu punaisesta valkoiseksi
Summeri voidaan kytkeä pois hälytysvaiheen aikana painamalla toimintopainiketta / hälytyksen kuittauspainiketta.
Näyttö jää palamaan, kunnes normaalit
säilytysolosuhteet palautuvat.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen ennen
käyttöönottoa
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella
poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai
hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat
pintoja.
SUOMI
42
Päivittäinen käyttö
Varusteet
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä
on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta turvalasihyllyt
voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Kananmunalokero
x1
Jääpala-astia
x1
Pakastimen kylmävaraajat
x2
Tärkeää
Tämä laite on
myynnissä
Ranskassa.
Maan määräysten
mukaisesti jääkaapin
alimpaan osastoon
tulee kiinnittää erikoisväline (katso kuva), joka ilmaisee
jääkaapin kylmimmän lämpötilan alueen.
Tärkeää Älä siirrä
vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa
lasihyllyä, jotta jääkaapin ilmanvaihto toimii
oikein.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan
sijoittaa eri korkeuk2
sille siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
Ovilokeroiden kor1
keus säädetään seuraavasti: Työnnä lokeroa varovasti ylöspäin, kunnes se vapautuu (1). Irrota lokero paikaltaan työntämällä sitä sisäänpäin (2) ja aseta sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
Vihanneslaatikko
Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten
säilyttämiseen.
Laatikossa on välilevy, jolla saadaan
tarvittavan kokoiset
lokerot asettamalla
levy haluttuun asentoon.
Laatikon pohjalla on ritilä, jota voidaan tarvittaessa käyttää pitämään hedelmät ja vihannekset erillään pohjalle mahdollisesti
muodostuvasta kosteudesta.
Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta varten.
SUOMI
43
Fan
Jääkaappiosastossa
on laite, joka mahdollistaa elintarvikkeiden nopean jäähdyttämisen ja tasaisemman lämpötilan.
Laite aktivoituu itsestään esimerkiksi oikean lämpötilan palauttamiseksi nopeasti oven avaamisen jälkeen tai silloin,
kun ympäristön lämpötila on korkea.
Mahdollistaa laitteen manuaalisen päälle
kytkemisen tarvittaessa (katso kohta "Tuuletustoiminto").
Tärkeää Laite pysähtyy, kun ovi on auki, ja
käynnistyy uudelleen oven sulkemisen
jälkeen.
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Action Freeze-toiminto vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.
Sijoita pakastettavat tuoreet elintarvikkeet
ylälaatikkoon. Se on kylmin kohta.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Pakastuskalenteri
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko vaihteluvälin alempaa vai ylempää arvoa riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä ennen pakastamista.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 12 tunnin
ajan Action Freeze-asetuksella.
Jos pakastat suuren määrän elintarvikkeita,
poista kaikki laatikot ja laita pakastettavat
tuotteet lasihyllylle parhaan pakastustuloksen aikaansaamiseksi.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi jääkuutioastia.
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastinosastoon.
Tärkeää Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
SUOMI
Pakastimen kylmävaraajat
Pakastimessa on kaksi kylmävaraaja. Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön
44
esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen näin
elintarvikkeiden säilymisaikaa.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi
kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori
voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä.
Käännä tässä tapauksessa lämpötilan
säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytysohjeita
• Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä
olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan
muutama päivä.
• Peitä kypsennetty ruoka, kylmät ruoat
jne. kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä jääkaapin vetolaatikossa.
• Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa
tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
• Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa
pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on joitakin ohjeita tehokkaan
pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
SUOMI
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
45
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa
suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja/tai
kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai
kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja
ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takana sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä
huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä.
Sulatusvesi valuu
laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se
haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä,
joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Huurtumaton pakastin
Tämän laitemallin pakastinosasto on huurtumatonta tyyppiä. Tämä merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu laitteen toiminnan
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
Huurtumattomuus perustuu automaattisesti
ohjattuun puhaltimeen, joka kierrättää kylmää ilmaa jatkuvasti osaston sisällä.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata tarvittaessa.
4. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
5. Jätä kaikki ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
SUOMI
46
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elin-
tarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Käyttöhäiriöt
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat
laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on
kova.
Laitetta ei ole asennettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti
paikallaan (kaikki jalat koskevat lattiaan).
Laite ei toimi lainkaan.
Valo ei syty.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pis- Kokeile kytkemällä pistorasitorasiaan ei tule jännitettä.
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin
laitat ruoat laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin
takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin
sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden
valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
SUOMI
47
Ongelma
Mahdollinen syy
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu komKiinnitä sulatusveden poistopressorin yläpuolella olevaan putki haihdutusastiaan.
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on
liian alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit pyytää lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen yhteystiedot kuluttujaneuvonnasta, jonka puhelinnumero löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
Lampun vaihtaminen
Jääkaapissa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Korjaustoimenpide
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteyttä asiakaspalveluun.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
1827 mm
Leveys
540 mm
Syvyys
552 mm
Tilavuus (netto)
Jääkaappi
228 litraa
Pakastin
64 litraa
Sulatusjärjestelmä
Jääkaappi
auto
Pakastin
auto
Pakastustehon tähtimerkintä
Käyttöönottoaika
21 tuntia
Pakastusteho
8 kg/24 h
Energiankulutus
0,893 kWh/24 h
Äänitaso
39 dB (A)
Energialuokka
A+
Tekniset tiedot on
merkitty jääkaappiosaston sisälle, vasemmalle puolelle
kiinnitettyyn arvokilpeen sekä energiatarraan.
SUOMI
48
Asennus
Huomio Lue huolellisesti
turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi
ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Tärkeää Lue asennusohjeet.
Sijoituspaikka
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin),
mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa
ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
IKEA-TAKUU
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
, ovat kierMateriaalit, joissa on symboli
rätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin
materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
SUOMI
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä
takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että
laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja
että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden
ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät
IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko
korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
49
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään
jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot,
ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot
mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus,
epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja
ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset,
näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden
osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa
valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista
kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen
asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät
takuuseen.
SUOMI
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun
kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus
takuun rajoissa on olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on
asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu
niiden mukaisesti.
50
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun
IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto
ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä
tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,
– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa
mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan
laitteen numero. Ennen kuin soitat meille,
ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan
takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on
mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero
(8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.
SUOMI
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysy-
51
myksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.
SVENSKA
52
Innehåll
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
52
54
56
58
58
60
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
61
63
64
64
65
65
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda kylen/frysen på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder kylen/frysen har
god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning
och se till att den följer med kylen/frysen
om den flyttas eller säljs, så att alla som använder kylen/frysen får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser
och följer säkerhetsföreskrifterna i denna
bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna
inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt
fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap,
om de inte instrueras och övervakas av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder kylen/frysen för att säkerställa att de
inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller
löper risk att bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/
frys som har en fjäderbelastad spärr i
dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den
gamla kylen/frysen. Då finns det ingen
risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för
barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Denna kyl/frys är endast avsedd för användning i hemmet.
• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av
matvaror och drycker i ett normalt hushåll
enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i kylen/frysen, t.ex. en glassmaskin,
såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
SVENSKA
• Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av kylen/frysen.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet där kylen/frysen står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt
på något sätt. En skadad nätkabel kan
orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex.
nätkabel, stickkontakt, kompressor) får
endats bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad
servicepersonal.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av kylens/frysens baksida.
En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när kylen/frysen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Kylen/frysen får inte användas utan
att lampglaset 13) sitter på plats över
den inre belysningen.
Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket,
och ta inte i dem, med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
Se till att kylen/frysen inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna14) som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkten. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.
13) I förekommande fall.
14) Om produkten har en lampa
15) Om kylen/frysen är frostfri.
53
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/frysen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i kylen/frysen eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. 15)
• Fryst mat får inte frysas om när den har
tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera
och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den
från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte kylen/frysen med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna eventuell frost från produkten
(den är av No Frost-typ). Använd en
plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet kylens/frysens
tömning av avfrostat vatten. Rengör vid
behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på kylens/frysens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp kylen/frysen och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador.
Anslut inte kylen/frysen om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare (se "Service") och spara i så fall förpackningsmaterialet.
SVENSKA
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter kylen/
frysen så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt kylen/frysen, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör kylens/frysens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med kylens/frysens varma delar
(kompressor, kondensor).
• Kylen/frysen får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när
kylen/frysen har installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på kylen/frysen skall utföras av en behörig elektriker
eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad
och endast originaldelar får användas.
Servicenumren anges i serviceinformationen.
Produktbeskrivning
Läs bruksanvisningen noga innan produkten används.
54
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon
gas som kan skada ozonlagret. Kylen/frysen får inte kasseras tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet
innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen
skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn.
Material i denna kyl/frys som är märkta
kan återvinnas.
med symbolen
SVENSKA
55
1
2
3
12
4
11
5
10
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fläkt
LED-belysning
Smör- och ostfack med lock
Burkhyllor
Flaskhylla
Infrysningslåda
Fryslådor
Kontrollpanel
Typskylt
Grönsakslåda
Förvaringshyllor
Flaskhylla
Den minst kalla zonen
Mellantemperaturzon
Kallaste zonen
SVENSKA
56
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
PÅ/AV-brytare
Temperaturreglage för frys
Temperaturdisplayknapp för kyl-frys
Display
Funktionsknapp
Larmåterställningsknapp
6 Temperaturreglage för kyl
Display
1
2
3
1 Kontrollampa för kylen
2 Kontrollampa för frysen
3 Kontrollampa för positiv eller negativ
temperatur
4 Temperaturdisplay
5 Action Freeze-funktion
6 Shopping-funktion
7 Fläktfunktion
Sätta på produkten
Tryck på strömbrytaren På/Av om displayen inte tänds när du ansluter produkten
till eluttaget.
När produkten sätts på visas följande symboler på kontrollpanelen:
• Indikatorn för positiv eller negativ temperatur är positiv för att markera att temperaturen är positiv.
• Temperaturen blinkar, displayens bakgrund är röd och du hör en ljudsignal.
4
5
6 7
Tryck på funktionsknappen för att stänga av
ljudsignalen (se även avsnittet "Larm vid
övertemperatur").
Ställ in önskad temperatur (se avsnittet
"Temperaturreglering").
Stänga av
Produkten stängs av genom att PÅ/AV-brytaren trycks in i mer än 1 sekund.
Efter detta visas en nedräkning av temperaturen från -3 -2 -1.
När produkten stängs av släcks även displayen.
SVENSKA
Temperaturdisplay
Varje gång man trycker temperaturdisplayknappen för kyl-frys, indikerar displayen
i ordningsföljd:
1. – Kontrollampan för kylen är tänd.
– Displayen indikerar den senast inställda temperaturen för kylen.
2. – Kontrollampan för frysen är tänd.16)
– Displayen indikerar den senast inställda temperaturen för frysen.
Funktionsmeny
Varje gång funktionsknappen trycks in aktiveras följande funktioner i medurs riktning:
• Action Freeze-funktion
• Shopping-funktion
• Fläktfunktion
• ingen symbol: normal funktion.
Viktigt Du kan sätta PÅ en funktion när som
helst.
För att stänga AV, tryck flera gånger på
funktionsknappen tills ingen ikon syns.
Temperaturreglering
Temperaturen i produkten kontrolleras av
temperaturreglaget.
Temperaturen i kylen kan regleras genom
att kyltemperaturreglaget roteras och kan
variera mellan mer eller mindre +2 °C och
+8 °C.
Temperaturen i frysen kan regleras genom
att frystemperaturreglaget roteras och kan
variera mellan mer eller mindre -15 °C och
-24 °C.
När du vrider på temperaturreglaget blinkar displayen och visar den valda temperaturen.
För korrekt lagring av matvaror bör följande temperaturer ställas in:
+5 °C i kylskåpet
-18 °C i frysen.
Om inte temperaturreglaget vrids inom 5
sekunder efter att den önskade temperaturen ställts in, visas den senast inställda temperaturen för frysen.
16) Under normala förhållanden.
57
Gör följande för att använda produkten:
• vrid temperaturreglaget medurs för att
erhålla höga kylnivåer
• vrid temperaturreglaget moturs för att erhålla låga kylnivåer.
Mellanläget är vanligtvis det mest lämpliga.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• produktens placering.
Shopping-funktionen
Om du behöver lägga in en större mängd
varma matvaror när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar Shoppingfunktionen för att kyla matvarorna snabbare för att inte värma upp andra matvaror i
produkten.
Shopping-funktionen aktiveras genom att
trycka på funktionsknappen (flera gånger
om det behövs) tills motsvarande symbol vi.
sas
Shopping funktionen stängs av automatiskt
efter cirka 6 timmar.
Under Shopping-funktionen aktiveras även
fläkten i kylutrymmet automatiskt.
Viktigt Fläkten i kylutrymmet aktiveras
också automatiskt när rumstemperaturen är
hög (mer än 32 °C), även om Shoppingfunktionen inte är aktiverad.
Man kan avaktivera funktionen när som
helst genom att trycka på funktionsknappen
(se "Funktionsmeny").
Fläktfunktion
Funktionen aktiveras när du trycker på funktionsknappen (flera gånger om det behövs)
tills motsvarande symbol visas.
I det här tillståndet är fläkten i drift kontinuerligt.
Du kan när som helst stänga av funktionen
genom att trycka på funktionsknappen tills
slocknar.
indikatorn
SVENSKA
58
Viktigt Om funktionen aktiveras automatiskt
visas inte fläktsymbolen (se "Daglig
användning").
Om du aktiverar fläktfunktionen ökar energiförbrukningen.
Funktionen Action Freeze
För att frysa in färska matvaror behöver du
aktivera funktionen Action Freeze. Tryck på
funktionsknappen (flera gånger vid behov)
tills motsvarande symbol visas.
Denna funktion stängs av automatiskt efter
52 timmar.
Du kan när som helst stänga av funktionen
genom att trycka på funktionsknappen (se
avsnittet "Funktionsmeny").
När normala förhållanden har återställts:
• ljudsignalen stängs av
• temperaturvärdet fortsätter att blinka
• displaybelysningen fortsätter att lysa röd.
När du trycker på funktionsknapp / Larmåterställningsknapp för att stänga av larmet,
visas den högsta uppnådda temperaturen i
under några
produkten på displayen
sekunder.
Nu slocknar blinkandet och displaybelysningen går över från röd till vit.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på funktionsknappen / larmåterställningsknappen.
Displaybelysningen förblir röd tills normala
förvaringsförhållanden återställts.
Temperaturlarm
En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund
av ett strömavbrott) indikeras på följande
sätt:
• blinkande temperatur
• blinkande frysfack (frysfackssymbol /
Larm vid öppen dörr-symbol)
• displayen lyser röd
• larmsignalen ljuder
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder kylen/frysen första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den
typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar kylens/frysens ytfinish.
Daglig användning
Tillbehör
Isbricka
Äggbricka
x1
x1
SVENSKA
59
Frysblock
x2
Viktigt
Denna produkt säljs i
Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta
land måste kylskåpet
förses med en speciell anordning (se
bild) som placeras i
det nedre facket för
att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är
försedda med ett
antal löpskenor så
att hyllorna av säkerhetsglas kan placeras enligt dina
önskemål.
Viktigt Flytta inte
glashyllan ovanför
grönsakslådan, detta för att säkerställa
korrekt luftcirkulation.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar
2
i olika storlekar kan
dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
Justera hyllorna på
1
följande sätt: dra
försiktigt hyllan uppåt tills den kommer
fri (1), avlägsna hyllan genom att trycka den inåt (2) och placera den sedan i önskad position.
Grönsakslåda
Den här lådan är
lämplig för förvaring
av frukt och grönsaker.
Det finns en avdelare (på vissa modeller) i lådan som kan
placeras i olika positioner så att du kan
dela in lådan enligt dina personliga behov.
Det finns ett galler (på vissa modeller) i lådans botten för att separera frukterna och
grönsakerna från eventuell fukt som kan bildas på botten.
Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring.
Fan
Kylen är utrustad
med en funktion som
möjliggör snabb
nedkylning av matvaror och en jämnare temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt
vid behov och ger till
exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har stått
öppen eller när omgivningstemperaturen är
hög.
Du kan aktivera funktionen manuellt vid behov (Se "Fläktfunktion").
Viktigt Produkten avaktiveras när dörren
öppnas och startar direkt igen när dörren
har stängts.
Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
Action Freeze-funktionen minst 24 timmar
innan livsmedlet som skall frysas placeras i
frysfacket.
Lägg de färska matvarorna som ska frysas i
den övrfe lådan, eftersom detta är den kallaste platsen.
SVENSKA
60
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under denna period.
Fryskalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror
på matvarans kvalitet och behandling före
infrysningen.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
12 timmar på Action Freeze-inställning innan du lägger in några matvaror.
Om stora mängder mat skall förvaras,
plocka ut alla lådor och lägg maten på
glashyllan för att erhålla bästa resultat.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott", måste den
tinade maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in på
nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur
beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Tillverkning av isbitar
Denna kyl/frys är utrustad med en bricka
för tillverkning av isbitar.
1. Fyll brickan med vatten.
2. Placera brickan i frysfacket.
Viktigt Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickan ur frysen.
Frysblock
Två frysblock medföljer i frysen. Det förlänger tiden som mat kan förvaras om det
blir strömavbrott eller haveri.
Råd och tips
Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög, och
temperaturreglaget är inställt på en hög
temperatur och kylen/frysen är full med
matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar,
ställ in temperaturreglaget på en lägre
temperatur för att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
SVENSKA
• förvara inte varm mat eller avdunstande
vätskor i kylskåpet.
• täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den.
Tips om kylning
• Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och
placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på
detta sätt i högst två dygn.
• Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri
hylla.
• Frukt och grönsaker: dessa produkter bör
rengöras noga och placeras i lådan.
• Smör och ost: dessa produkter bör läggas
i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar
för att evakuera så mycket luft som möjligt.
• Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
• Bananer, potatis och lökar som inte är
förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Tips om infrysning
Här följer några tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
61
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja kylens/
frysens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan du utför någon
form av underhåll.
Varning Tillbehören och andra delar
av kylen/frysen är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför
endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
SVENSKA
62
• rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av
kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg
som redan sitter i tömningshålet.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
kylen/frysen.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra kylen/frysen invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en
stark lukt.
Ingen avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär att det
inte bildas någon frost under drift, varken
på innerväggarna eller matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig
cirkulation av kalluft, som genereras av en
automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en
borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om kylen/
frysen inte skall användas under en längre
tidsperiod:
1. Koppla loss kylen/frysen från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta, om tillämpligt.
4. Rengör kylen/frysen och alla tillbehör.
5. Låt dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
Om kylen/frysen lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett
milt diskmedel.
Anslut kylen/frysen till eluttaget igen efter
rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade
vattnet töms ut via
en ränna i en särskild behållare som
sitter ovanför kompressorn på kylskåpets
baksida, där vattnet avdunstar.
SVENSKA
63
Om maskinen inte fungerar
Försiktighet Ta ur stickkontakten från
eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning som
inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Viktigt Vissa ljud hörs under normal
användning (kompressor, cirkulation av
köldmedel).
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten har inte installerats korrekt.
Kontrollera att produkten står
stadigt (alla fötterna skall ha
kontakt med golvet).
Produkten fungerar
Produkten har stängts av.
inte. Belysningen fungerar inte.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Produkten får ingen ström.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget.
Kontakta en behörig elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Kompressorn går oavbrutet.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på den
bakre väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner in i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Produkter hindrar vattnet
från att rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga produkter
har kontakt med den bakre
väggen.
SVENSKA
64
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produk- Temperaturen är felaktigt inten är för låg/hög.
ställd.
Kontakta vår serviceavdelning om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller. Du finner en lista i
slutet på denna bruksanvisning.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning bestående
av en LED-lampa med lång livslängd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Endast servicepersonal får byta ut lampan.
Kontakta vår serviceavdelning.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta kundtjänst.
Tekniska data
Mått
Höjd
1827 mm
Bredd
540 mm
Djup
552 mm
Volym (netto)
Kylskåp
228 liter
Frys
64 liter
Avfrostningssystem
Kylskåp
auto
Frys
auto
Stjärnmärkning
Temperaturökningstid
21 timmar
Fryskapacitet
8 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,893 kWh/24
timmar
Bullernivå
39 dB (A)
Energiklass
A+
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och
för att du skall kunna använda kylen/
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter
till vänster inne i kylfacket samt på energietiketten.
SVENSKA
65
frysen på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar kylen/frysen.
Viktigt Se monteringsanvisningarna för
installationen.
Placering
För att säkerställa bästa prestanda, installera kylen/frysen på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften
kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med
klimatklassen som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till +32 °C
N
+16 °C till +32 °C
ST
+16 °C till +38 °C
T
+16 °C till +43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med kylens/frysens märkdata som
anges på typskylten.
Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för
detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta kylen/frysen till en
separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
kan
Material märkta med symbolen
återvinnas. Kassera förpackningsmaterialet
i lämpliga behållare för återvinning.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
SVENSKA
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA
före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes
hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet
"Vad täcks inte av denna garanti?". Under
garantiperioden skall kostnaderna täckas
för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten
är tillgänglig för reparation utan speciella
utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks
av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer
(Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
66
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada
orsakad av kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada
orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och
färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller
diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av
produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan
auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till
någon annan adress, ansvarar inte IKEA
för eventuella skador som uppstår under
transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress
täcker garantin eventuella skador som
uppstår under denna leverans.
SVENSKA
• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten
enligt villkoren i denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist
som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till
land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En
skyldighet att utföra service inom ramen för
garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket
framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna
och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar /
beskrivningar som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
67
– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar
måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder
det specifika telefonnummer som listas i
slutet av denna handbok. Använd alltid
telefonnumret i den handbok som avser
produkten du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga koden) till
hands för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera
att försäljningskvittot också anger IKEA:s
produktnamn och artikelnummer (8-siffrig
kod) för varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
68
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
0700 10 218
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Deutschland
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Italia
Κυπρος
Magyarország
Nederland
Norge
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
0212121224
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
0207 85 1000
Kotimaan puhelun hinta
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
United Kingdom
69
70
71
222357911-A-122011
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-504210-1
Download PDF

advertising