Aeg SKS91200F0 Handleiding


Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Aeg SKS91200F0 Handleiding | Manualzz

SKS91200F0

NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual

FR Notice d'utilisation

2

16

29

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5.

REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.

PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8.

GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

9.

TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS

3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

– bed-and-breakfast-accommodatie;

– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

4 www.aeg.com

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

4.

5.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

1.4

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.

1.5

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

1.6

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

1.7

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen bescha-

2.

BEDIENINGSPANEEL

1

NEDERLANDS

5 digen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

6 5

1

Display (weergave)

2

3

Toets om de temperatuur hoger te zetten

Toets om de temperatuur lager te zetten

OK-toets

4

5

Mode-toets

6

ON/OFF-toets

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Mode -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele se-

4 3 2 conden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.

2.1

Display

7

1

2

3

1 2 3 4 5 6

Timerfunctie

COOLMATIC-functie in en uit

Minute Minder-functie in en uit

6 www.aeg.com

4

5

6

7

Kinderslotfunctie

Alarmlampje

Weergave temperatuur

Vakantiefunctie

2.2

Inschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:

1.

2.

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.

3.

Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.

4.

Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

2.3

Uitschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:

1.

Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.

2.

Het display wordt uitgeschakeld.

3.

Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.

2.4

Temperatuurregeling

De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken.

Standaard ingestelde temperatuur: +5

°C voor de koelkast.

Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.

Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

2.5

Minute Minder-functie

De Minute Minder -functie moet worden gebruikt om een akoestisch alarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat een mengsel een bepaalde tijd moet afkoelen.

Om de functie aan te zetten:

1.

Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

2.

3.

Het Minute Minder -lampje knippert.

De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).

Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot

90 minuten.

Druk op de OK-toets om te bevestigen.

Het Minute Minder -lampje wordt getoond.

De timer begint te knipperen (min).

Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:

1.

druk op de toets OK om het geluid uit te schakelen en de functie te beeindigen.

De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:

1.

Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.

2.

Druk op de OK-toets om te bevestigen.

3.

Het Minute Minder -lampje gaat uit.

Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

2.6

Kinderslot-functie

Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.

Voor inschakeling van de functie:

1.

2.

Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het indicatielampje Kinderslot knippert.

3.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.

Voor uitschakeling van de functie:

1.

2.

3.

Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.

2.7

COOLMATIC-functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de COOLMATICfunctie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

Om de functie aan te zetten:

1.

Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

2.

Het COOLMATIC-lampje knippert.

Druk op de toets OK om te bevestigen.

Het COOLMATIC-lampje wordt getoond.

De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.

Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:

1.

2.

Druk op de Mode-knop tot het

COOLMATIC-lampje knippert.

Druk op de OK-toets om te bevestigen.

3.

Het COOLMATIC-lampje gaat uit.

De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.

2.8

Vakantiefunctie

Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.

NEDERLANDS

Als de vakantiefunctie actief is, moet het koelvak leeg zijn.

7

Voor inschakeling van de functie:

1.

Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

2.

Het indicatielampje Vakantie knippert.

De temperatuurweergave van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Het indicatielampje Vakantie wordt getoond.

Voor uitschakeling van de functie:

1.

2.

3.

Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Vakantie knippert.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Het indicatielampje Vakantie gaat uit.

De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.

2.9

Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:

• Knipperende alarmindicator

• Zoemer

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.

Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.

3.

DAGELIJKS GEBRUIK

3.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

8 www.aeg.com

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

If “dEMo” verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".

3.2

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve plateaus over de achterste worden geplaatst.

3.3

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te

3.4

Het schuifvak plaatsen

maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Het schuifvak kan op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

1.

til het plateau met het schuifvak naar boven gericht uit de houders in de deur

2.

3.

verwijder de opsluitbeugel uit de geleiding onder het plateau

Om het schuifvak op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde.

4.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

4.1

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

4.2

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

4.3

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mo-

NEDERLANDS

9 gen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

5.

REINIGING EN ONDERHOUD

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

5.1

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

10 www.aeg.com

5.2

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

• trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

5.3

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Maak het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

6.

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Probleem

Het apparaat maakt lawaai

Het apparaat werkt niet. Het lampje brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat staat niet stabiel

Het apparaat is uitgeschakeld

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan).

Schakel het apparaat in.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

NEDERLANDS

11

Probleem

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het lampje staat in de stand-by stand.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak geopend.

De temperatuur van het product is te hoog.

De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op de

COOLMATIC schakelaar, of na het veranderen van de temperatuur.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Dit is normaal, er is geen storing.

Er loopt water in de koelkast.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan stromen.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Oplossing

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer dan noodzakelijk open.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de omgevingstemperatuur.

De compressor start na enige tijd.

Dit is juist

Reinig de waterafvoer.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Bewaar minder producten tegelijk.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

12 www.aeg.com

Probleem

Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.

dEMo verschijnt op het display.

Mogelijke oorzaak

Er is een fout opgetreden in de temperatuurmeting.

Het apparaat staat in de demonstratiestand (dE-

Mo).

Oplossing

Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).

Houd de knop OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot er een lang zoemgeluid klinkt en het display even uit gaat: het apparaat gaat weer werken.

Zie 'Alarm deur open'.

De zoemer klinkt.

Het display brandt rood.

De deur is niet goed gesloten.

6.1

Het lampje vervangen

2.

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met uw servicecentrum.

3.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

6.2

De deur sluiten

1.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

7.

MONTAGE

7.1

Opstelling

WAARSCHUWING!

Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken.

De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Omgevingstemperatuur Klimaatklasse

SN

N

ST

T

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

7.2

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typepla-

tje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,

7.3

Ventilatievereisten

5 cm min.

200 cm 2

NEDERLANDS

13 raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

min.

200 cm 2

8.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

OK

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR !

CRACK!

14 www.aeg.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

NEDERLANDS

15

9.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Voltage

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

10.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en

1225 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

16 www.aeg.com

CONTENTS

1.

SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.

CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.

DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.

HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.

CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.

WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

7.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

8.

NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

9.

TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

1.

ENGLISH

17

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

18 www.aeg.com

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

2.

3.

4.

5.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3

Daily use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

1.4

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

1.5

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.

Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only

(If a water connection is foreseen).

1.6

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

1.7

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable

2.

CONTROL PANEL

1

ENGLISH

19 gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

6

1

Display

2

Temperature warmer button

3

Temperature colder button

4

OK button

5

Mode button

6

ON/OFF button

It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together Mode button and

Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.

5

2.1

Display

7

5

6

7

3

4

1

2

1 2 3 4 5

Timer function

COOLMATIC function

Minute Minder function

Child Lock function

Alarm indicator

Temperature indicator

Holiday function

6

4 3 2

2.2

Switching on

To switch on the appliance do these steps:

1.

Connect the mains plug to the power socket.

2.

3.

Press the ON/OFF button if the display is off.

If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer to "What to do if..." paragraph.

4.

The temperature indicators show the set default temperature.

To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".

2.3

Switching off

To switch off the appliance do these steps:

1.

2.

3.

Press the ON/OFF button for 5 seconds.

The display switches off.

To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.

20 www.aeg.com

2.4

Temperature regulation

The set temperature of the fridge may be adjusted by pressing the temperature button.

Set default temperature: +5°C for the fridge.

The temperature indicator shows the set temperature.

The set temperature will be reached within 24 hours.

After a power failure the set temperature remains stored.

2.5

Minute Minder function

The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain length of time.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The Minute Minder indicator flashes.

2.

3.

The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.

Press the Timer regulator button to change the Timer set value from 1 to

90 minutes.

Press the OK button to confirm.

The Minute Minder indicator is shown.

The Timer start to flash (min).

At the end of the countdown the Minute

Minder indicator flashes and an audible alarm sounds:

1.

press OK button to switch off the sound and terminate the function.

It is possible to deactivate the function at any time during the countdown:

1.

Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

3.

The Minute Minder indicator goes off.

It is possible to change the time at any time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.

2.6

Child Lock function

To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.

To switch on the function:

1.

2.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The Child Lock indicator flashes.

3.

Press the OK button to confirm.

The Child Lock indicator is shown.

To switch off the function:

1.

2.

3.

Press the Mode button until the

Child Lock indicator flashes.

Press the OK button to confirm.

The Child Lock indicator goes off.

2.7

COOLMATIC function

If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

2.

The COOLMATIC indicator flashes.

Press the OK button to confirm.

The COOLMATIC indicator is shown.

The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.

To switch off the function before its automatic end:

1.

Press the Mode button until the

COOLMATIC indicator flashes.

2.

3.

Press the OK button to confirm.

The COOLMATIC indicator goes off.

The function switches off by selecting a different fridge set temperature.

2.8

Holiday function

This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long holiday period without the formation of a bad smell.

The fridge compartment must be empty with holiday function on.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

2.

The Holiday indicator flashes.

The fridge temperature indicator shows the set temperature.

Press the OK button to confirm.

The Holiday indicator is shown.

To switch off the function:

1.

2.

3.

Press the Mode button until the Holiday indicator flashes.

Press the OK button to confirm.

The Holiday indicator goes off.

The function switches off by selecting a different fridge set temperature.

2.9

Door open alarm

ENGLISH

21

An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm conditions are indicated by:

• flashing Alarm indicator

• acoustic buzzer

When normal conditions are restored

(door closed), the alarm will stop.

During the alarm, the buzzer can be switched off by pressing any button.

3.

DAILY USE

3.1

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

3.2

Movable shelves

If “dEMo” appears on the Display, the appliance is in demonstration mode: refer to “WHAT

TO DO IF...” paragraph.

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.

3.3

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

22 www.aeg.com

3.4

Positioning the sliding box

The sliding box can be placed at different heights.

Do make these adjustments proceed as follow:

1.

lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the door

2.

3.

remove the retaining bracket out of the guide under the shelf

Reverse the above operation to insert the sliding box at a different height.

4.

HELPFUL HINTS AND TIPS

4.1

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

4.2

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

4.3

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

ENGLISH

23

5.

CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/ damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

5.1

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance

5.2

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

• disconnect the appliance from electricity supply

• remove all food

• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

5.3

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

Periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

24 www.aeg.com

6.

WHAT TO DO IF…

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance is noisy

Possible cause

The appliance is not supported properly

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

Solution

Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on the floor)

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp does not work.

The lamp is defective.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The compressor operates continually.

The temperature is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

ENGLISH

25

Problem

The compressor does not start immediately after pressing the COOL-

MATIC switch, or after changing the temperature.

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

Water flows into the refrigerator.

The temperature in the appliance is too low/high.

The temperature in the refrigerator is too high.

Upper or lower square is shown in the temperature

Display.

dEMo appears on the Display.

Possible cause

This is normal, no error has occurred.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Products prevent that water flows into the water collector.

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

An error has occurred in measuring the temperature.

The appliance is in demonstration mode (dEMo).

Solution

The compressor starts after a period of time.

This is correct.

Clean the water outlet.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Store less products at the same time.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Call your service representative (the cooling system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).

Keep pressed approximately 10 sec. the OK button since a long sound of buzzer is heard and the

Display shut off for a short while: appliance start works regularly.

The buzzer sounds.

The Display is red.

6.1

The door is not closed correctly.

Replacing the lamp

The appliance is equipped with a longlife LED interior light.

Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service

Center.

2.

3.

Refer to "Door open alarm".

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

6.2

Closing the door

1.

Clean the door gaskets.

26 www.aeg.com

7.

INSTALLATION

7.1

Positioning

WARNING!

If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.

The appliance shall have the plug accessible after installation.

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Ambient temperature Climate class

SN

N

ST

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

Climate class

T

Ambient temperature

+16°C to + 43°C

7.2

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

7.3

Ventilation requirements

5 cm min.

200 cm 2

The airflow behind the appliance must be sufficient.

min.

200 cm 2

8.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

ENGLISH

27

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR !

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

28 www.aeg.com

9.

TECHNICAL DATA

Dimension of the recess

Height

Width

Voltage

Frequency

Depth

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

1225 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz

10.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

FRANÇAIS

29

SOMMAIRE

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.

BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.

UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.

CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

8.

BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.aeg.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

30 www.aeg.com

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.

Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.

Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

1.2

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

– dans les fermes et par les clients dans des hôtels, motels et autres lieux de séjour ;

– dans des hébergements de type chambre d'hôte ;

– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (comme des sorbetières

électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une

électrocution.

AVERTISSEMENT

Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent

être effectuées que par un professionnel qualifié.

1.

2.

3.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

4.

5.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à

être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

FRANÇAIS

31

1.3

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives

1.4

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur

Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil

1.5

Installation

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.

Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

32 www.aeg.com

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

1.6

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

1.7

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne con-

2.

BANDEAU DE COMMANDE

1 tiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas

être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

6 5

1

Écran

2

3

Touche d'augmentation de la température

Touche de diminution de la température

Touche OK

4

5

Touche Mode

6

Touche ON/OFF

Pour augmenter le volume défini lors de l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche de diminution de la température pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.

4 3 2

2.1

Affichage

7

6

7

4

5

1

2

3

1 2 3 4 5

Fonction Minuteur

Fonction COOLMATIC

Fonction Minute Minder

Fonction Sécurité enfants

Voyant d'alarme

Indicateur de température

Fonction Holiday

6

2.2

Mise en marche

Pour mettre l'appareil en marche, procédez comme suit :

1.

Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.

2.

Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.

3.

Si "dEMo" s'affiche, l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

4.

Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.

Pour sélectionner une température programmée différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».

2.3

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :

1.

Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 5 secondes.

2.

3.

L'affichage est désactivé.

Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.

2.4

Réglage de la température

La température de consigne du réfrigérateur est réglée en appuyant sur la touche de température.

Température par défaut : + 5 °C dans le compartiment réfrigérateur.

L'indicateur de température indique la température programmée.

La température programmée sera atteinte sous 24 heures.

Après une coupure de courant, la température programmée reste activée.

2.5

Fonction Minute Minder

La fonction Minute Minder doit être utilisée pour le réglage d'une alarme sonore

à une heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine.

Pour activer la fonction :

FRANÇAIS

33

1.

2.

3.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.

L'indicateur Minute Minder clignote.

La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur de consigne

(30 minutes).

Appuyez sur la touche de réglage de la minuterie pour modifier la valeur de consigne (1 à 90 minutes).

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur Minute Minder s'affiche.

La minuterie se met à clignoter

(min).

À la fin du décompte, le voyant Minute

Minder clignote et un signal sonore retentit :

1.

appuyez sur la touche OK pour désactiver le signal sonore et terminer la fonction.

Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :

1.

2.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Minute Minder clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

3.

Le voyant Minute Minder s'éteint.

Il est possible de modifier l'heure à tout moment pendant et à la fin du décompte en appuyant simultanément sur la touche de réglage pour obtenir plus de froid et sur la touche de réglage pour obtenir moins de froid.

2.6

Fonction Sécurité enfants

Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la fonction Sécurité enfants.

Pour activer la fonction :

1.

2.

3.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.

Le voyant Sécurité enfants clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

Le voyant Sécurité enfants apparaît.

Pour désactiver la fonction :

34 www.aeg.com

1.

2.

3.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

Le voyant Sécurité enfants s'éteint.

2.7

Fonction COOLMATIC

Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction COOLMATIC : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en

évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

Pour activer la fonction :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.

2.

L'indicateur COOLMATIC clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur COOLMATIC s'affiche.

La fonction COOLMATIC se désactive automatiquement au bout d'environ

6 heures.

Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :

1.

2.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur COOLMATIC clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

3.

L'indicateur COOLMATIC s'éteint.

La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.

2.8

Fonction Vacances

Cette fonction vous permet de laisser le compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant une longue période sans formation de mauvaises odeurs.

Avant d'activer la fonction Vacances, le compartiment réfrigérateur doit être vide.

Pour activer la fonction :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.

Le voyant Vacances clignote.

2.

Le voyant du thermostat du réfrigérateur indique la température programmée.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

Le voyant Vacances apparaît.

Pour désactiver la fonction :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Vacances clignote.

2.

3.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

Le voyant Vacances s'éteint.

La fonction s'éteint en choisissant une température différente pour le réfrigérateur.

2.9

Alarme porte ouverte

Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les conditions d'alarme porte ouverte sont indiquées par :

• Un voyant d'alarme clignotant

• Une alarme sonore.

Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.

Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur une touche quelconque.

3.

UTILISATION QUOTIDIENNE

3.1

Nettoyer l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède et un savon inodore (produit utilisé pour la vaisselle) puis séchez soigneusement.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec grattoir pour procéder au nettoyage intérieur et extérieur de votre appareil.

3.2

Clayettes amovibles

FRANÇAIS

35

Si “dEMo” s'affiche, l'appareil est en mode démonstration : reportez-vous au paragraphe « EN

CAS D'ANOMALIE DE FONC-

TIONNEMENT ».

Plusieurs glissières ont été installées sur les parois du réfrigérateur pour vous permettre de placer les clayettes comme vous le souhaitez.

Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au-dessus des clayettes arrière.

3.3

Emplacement des balconnets de la porte

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez.

3.4

Positionnement du bac coulissant

Le bac coulissant peut être positionné à différentes hauteurs.

Pour l'ajuster, procédez comme suit :

1.

soulevez l'ensemble balconnet et bac coulissant pour l'extraire des supports de la porte

2.

3.

retirez la patte de fixation de la glissière située sous le balconnet

Pour glisser le bac coulissant à une hauteur différente, suivez cette même procédure mais dans l'ordre inverse.

4.

CONSEILS UTILES

4.1

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

36 www.aeg.com

4.2

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

4.3

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

5.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

5.1

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

5.2

En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation

Prenez les précautions suivantes :

• débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

5.3

Dégivrage du réfrigérateur

FRANÇAIS

37

• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête.

L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Nettoyez régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

6.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez la fiche de la prise secteur.

La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.

Problème

L'appareil est bruyant

Cause possible Solution

L'appareil n'est pas stable Vérifiez que l'appareil est de niveau et d'aplomb

(tous les pieds doivent être en contact avec le sol)

38 www.aeg.com

Problème

L'appareil ne fonctionne pas. L'éclairage ne fonctionne pas.

L'ampoule ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

Cause possible

L'appareil est éteint.

La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

L'ampoule est en mode veille.

L'ampoule est défectueuse.

La température n'est pas réglée correctement.

Solution

Mettez l'appareil en marche.

Branchez correctement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.

Branchez un autre appareil

électrique à la prise de courant.

Contactez un électricien qualifié.

Fermez puis ouvrez la porte.

Reportez-vous au chapitre

« Remplacement de l'ampoule ».

Sélectionnez une température plus élevée.

Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche COOLMATIC ou après avoir modifié la température.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.

La porte n'est pas fermée correctement.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température du produit est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée.

Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil.

Diminuez la température ambiante.

Le compresseur démarre au bout d'un certain temps.

Ce phénomène est normal.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

FRANÇAIS

39

Problème Cause possible

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Solution

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Introduisez moins de produits en même temps.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/

élevée.

La température du réfrigérateur est trop élevée.

Un carré supérieur ou inférieur apparaît sur l'afficheur de température.

dEMo s'affiche.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Une erreur s'est produite lors de la mesure de la température.

L'appareil est en mode démonstration (dEMo).

Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

Contactez le service aprèsvente (le système de réfrigération continue de maintenir les aliments au froid, mais le réglage de la température n'est pas possible).

Maintenez la touche OK appuyée pendant environ

10 secondes, jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'écran s'éteigne un court instant : l'appareil commence à fonctionner de façon normale.

Reportez-vous au chapitre

« Alarme porte ouverte ».

Le signal sonore retentit. L'affichage est rouge.

La porte n'est pas fermée correctement.

6.1

Remplacement de l'ampoule

2.

L'appareil est équipé d'une ampoule d'intérieur à diode DEL longue durée.

Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.

3.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

6.2

Fermeture de la porte

1.

Nettoyez les joints de la porte.

40 www.aeg.com

7.

INSTALLATION

7.1

Emplacement

AVERTISSEMENT

Si l'appareil qui doit être mis au rebut est équipé d'un dispositif de fermeture, rendez celui-ci inutilisable de manière à ce que les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur de l'appareil.

La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Température ambiante Classe climatique

SN

N

ST

+10°C à +32°C

+16°C à +32°C

+16°C à +38°C

Classe climatique

T

Température ambiante

+16°C à +43°C

7.2

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un

électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

7.3

Ventilation

5 cm min.

200 cm 2

Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.

min.

200 cm 2

8.

BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

FRANÇAIS

41

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR !

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

42 www.aeg.com

9.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la niche d'encastrement

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté

1225 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

10.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

FRANÇAIS

43

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals