AEG | S92500CNM0 | User manual | Aeg S92500CNM0 Handleiding

Aeg S92500CNM0 Handleiding
S92500CNM0
NL Gebruiksaanwijzing
FR Notice d'utilisation
IT Istruzioni per l’uso
PT Manual de instruções
ES Manual de instrucciones
2
17
33
48
64
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals
uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
4
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instruc-
NEDERLANDS
•
•
•
•
ties met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
5
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds-
2. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
1 Toets om het apparaat ON/OFF te
zetten
2 Toets om de temperatuur van de
koelkast lager te zetten
3 Toets om de temperatuur van de
koelkast hoger te zetten
4 Mode-toets
5 OK -toets
6 Toets om de temperatuur van de
vriezer lager te zetten
7 Toets om de temperatuur van de
vriezer hoger te zetten
4
5
6
7
8
8 Display
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een
hard geluid door de Mode -toets en de
toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
6
www.aeg.com
2.1 Display
1
2
2.4 De wijnkelder uitschakelen
3
4
Off
FROST
MATIC
5
min
9 8 7
6
1 Indicatie wijnkoelercompartiment
2 Indicatie temperatuur en tijd wijn-
koeler
3 Indicatie wijnkoelervak uit
4 FROSTMATIC-functie in en uit
5 Vriezertemperatuur-indicator
6 Indicatie vriescompartiment
7 Alarmlampje
8 Kinderslotfunctie
9 Minute Minder-functie in en uit
2.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in
te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -toets van het
apparaat als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
4. Als "dEMo" verschijnt op het display, staat het apparaat in de demonstratiestand. Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Om de wijnkelder uit te schakelen:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicatie wijnkelder uit en de indicatie wijnkeldervak knipperen.
De indicatie van de wijnkeldertemperatuur toont streepjes.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De indicatie wijnkeldervak uit wordt
getoond.
2.5 De wijnkelder inschakelen
Om de wijnkoeler in te schakelen:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicatie wijnkeldervak uit knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De indicatie wijnkeldervak gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
2.6 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de wijnkelder en de vriezer kan worden ingesteld met de temperatuurknoppen.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +10°C voor de wijnkelder
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
2.3 Uitschakelen
2.7 FROSTMATIC-functie
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
NEDERLANDS
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het
FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
2.8 Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de
vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het
indicatielampje alarm uit.
2.9 Alarm deur open voor de
wijnkelder en de vriesvakken
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt
aangegeven door:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
7
2.10 Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
2.11 Minute Minder-functie
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen
of wanneer u niet wilt vergeten dat u
flessen in de vriezer hebt geplaatst om
ze snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder -lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot
90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het Minute Minder -lampje en klinkt een
alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
8
www.aeg.com
2.
Druk op de OK -knop om de klank
uit te schakelen en de functie te beeindigen.
U kunt de functie op elk moment uitzetten.
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -indicatielampje knippert.
2.
Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -indicatielampje
gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na
afloop altijd wijzigen door op de knop
Temperatuur kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Als "dEMo" op het display verschijnt,
staat het apparaat in demonstratiemodus. Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
3.2 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer
de FROSTMATIC-functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat u in wilt vriezen in vak 'X', zoals getoond in de afbeelding.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
3.3 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst.
NEDERLANDS
IIn het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
3.4 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
3.5 Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of
meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze
dan in het vriesvak.
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.
3.6 Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer
koudeaccumulators; hierdoor blijft het
voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
3.7 Rangschikking van de wijn
de temperatuur kan ingesteld worden
tussen + 6 en + 16°C.
9
Dit vak is ideaal voor het bewaren en
verfijnen van rode of witte wijnen voor
langere periodes.
Leg de flessen zo neer dat de kurken
niet uitdrogen.
Bewaar de wijn in het donker. De deur
van de koelkast is vervaardigd van dubbelverduisterings- en anti-UV-glas om de
wijn te beschermen tegen licht, in het
geval dat de koelkast in een goed verlichte ruimte staat.
Voorkomt dat u het licht van het apparaat te vaak of te lang aan zet. Wijn blijft
beter behouden in het donker.
Ga zorgvuldig om met de flessen, zodat
de wijn niet geschud wordt.
Let op de aanbevelingen en de adviezen
die u bij aanschaf heeft gekregen of die
vermeld zijn in de documentatie over de
kwaliteit, de duurzaamheid en de optimale bewaartemperatuur van de wijn.
3.8 Luchtcirculatie
Dek de legplateaus niet af met beschermend materiaal zoals papier, karton of
plastic omdat hierdoor de luchtcirculatie
kan worden geblokkeerd.
Plaats de flessen niet direct tegen de
achterkant van de wand van de koelruimte omdat hierdoor de luchtcirculatie
kan worden geblokkeerd.
3.9 Suggesties voor de
conservering
De conserveringsduur van de wijn is afhankelijk van de rijping, van de druivensoort, het alcoholgehalte en van het percentage fructose en tannine van de wijn.
Controleer, op het moment van aanschaf, of de wijn al gerijpt is of dat deze
met verloop van tijd beter wordt.
10 www.aeg.com
3.10 Legplateaus wijnkelder
Verwijder de legplanken om ze schoon
te maken.
De legplateaus kunnen worden gekanteld tussen de twee geleiders. Zorg ervoor dat de kleinste pinnetjes goed in
de bovenste zitting van de geleider worden gestoken en dat de voorkant van
het legplateau op de voorste geleider
rust.
Stel de houten legplateaus als volgt af:
Het korte legplateau kan op de twee
korte geleiders bovenin worden geplaatst.
Het lange legplateau kan op de drie lange middelste geleiders worden geplaatst en worden gekanteld tussen de
laatste korte geleider op de bodem en
de ondersteunende structuur van het
legplateau.
Plaats de ondersteunende structuur van
het legplateau op de bodem van het
vak.
Steek alleen de lange plateaus in de ondersteunende structuur van het legplateau.
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
4.2 Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• Druk voor het invriezen van de maximale hoeveelheid voedsel (zoals aangegeven op het typeplaatje) 24 uur
voordat u begint met invriezen op de
FROSTMATIC schakelaar, of 4 tot 6
uur van tevoren bij kleinere hoeveelheden Het lampje gaat branden
• De FROSTMATIC schakelaar hoeft
niet te worden ingedrukt voor het invriezen van kleine hoeveelheden
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
NEDERLANDS
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
4.3 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
11
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
5. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
12 www.aeg.com
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Het ontdooien van de
vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie
van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig)
en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
5.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat
oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektrotechnicus of een bevoegd
persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding
beschreven zijn.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai
Het apparaat staat niet
stabiel
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de
vloer staan).
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
NEDERLANDS
13
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De zoemer klinkt.
Het alarmlampje
knippert.
De temperatuur in de
vriezer is te hoog.
Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
De compressor
werkt continu.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur is te hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
De compressor start Dit is normaal, er is geen
niet onmiddellijk na storing.
het drukken op de
FROSTMATIC -knop,
of na het veranderen
van de temperatuur.
De compressor start na
enige tijd.
Producten verhinderen
dat water in de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet
raken.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere
temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in
de wijnkelder is te
hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in
de vriezer is te
hoog.
Producten zijn te dicht op Berg de producten zo op
elkaar geplaatst.
dat er een koude luchtcirculatie is.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
14 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.
Er is een fout opgetreden Neem contact op met de
in de temperatuurmeting. klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
dEMo verschijnt op
het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand (dEMo).
6.1 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
Oplossing
Houd de knop OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot er een lang
zoemgeluid klinkt en het
display even uit gaat: het
apparaat gaat weer werken.
2.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
6.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
7.1 Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een
deurslot of vergrendeling, zorg
er dan voor dat dit onbruikbaar
gemaakt wordt, zodat kinderen
er niet in opgesloten kunnen raken.
De stekker van het apparaat
moet na installatie toegankelijk
zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
7.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typepla-
NEDERLANDS
tje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
15
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
8. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
16 www.aeg.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1855 mm
Breedte
545 mm
Diepte
575 mm
Tijdsduur
25 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
17
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
23
25
26
27
30
30
32
32
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
18 www.aeg.com
1.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débar-
rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
19
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent
provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien,
mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice
d'évacuation de l'eau de dégivrage
dans le compartiment réfrigérateur.
Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est
bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l'appareil.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
20 www.aeg.com
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
2. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
1 Bouton ON/OFF de l'appareil
2 Touche de diminution de la tempé-
rature du réfrigérateur
3 Touche d'augmentation de la tem-
pérature du réfrigérateur
4 Bouton Mode
5 Touche OK
6 Touche de diminution de la tempé-
rature du congélateur
7 Touche d'augmentation de la tem-
pérature du congélateur
8 Indicateur
4
5
6
7
8
Pour augmenter le volume défini lors de
l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche
de diminution de la température pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.
FRANÇAIS
1.
Appuyez sur le bouton ON/OFF
pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension,
débranchez-le électriquement.
2.1 Affichage
1
2
21
3
4
Off
FROST
MATIC
5
min
9 8 7
6
1 Voyant du compartiment cave à vin
2 Indicateur de température du com-
partiment cave à vin et indicateur de
la minuterie
3 Voyant de désactivation du compartiment cave à vin
4 Fonction FROSTMATIC
5 Indicateur de température du con-
gélateur
6 Voyant du compartiment congéla-
teur
7 Voyant d'alarme
8 Fonction Sécurité enfants
9 Fonction Minute Minder
2.2 Mise en fonctionnement
Pour mettre l'appareil en marche, procédez comme suit :
1. Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si
l'écran est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher
au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportezvous au paragraphe « Alarme haute
température ».
4. Si "dEMo" s'affiche, l'appareil est en
mode démonstration. Reportez-vous
au paragraphe « En cas d'anomalie
de fonctionnement ».
5. Les indicateurs de température indiquent la température programmée
par défaut.
Pour sélectionner une température de
consigne différente, reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la température ».
2.3 Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez
comme suit :
2.4 Mise à l'arrêt de la cave à
vin
Pour désactiver la cave à vin :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur de mise à l'arrêt de la
cave à vin et l'indicateur du compartiment cave à vin clignotent.
L'indicateur de température de la
cave à vin affiche des tirets.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur de mise à l'arrêt de la
cave à vin s'allume.
2.5 Mise en fonctionnement
de la cave à vin
Pour activer la cave à vin :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur de mise à l'arrêt de la
cave à vin clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur de mise à l'arrêt de la
cave à vin s'éteint.
Pour sélectionner une température de
consigne différente, reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la température ».
2.6 Réglage de la température
La température de consigne de la cave à
vin et du congélateur peuvent être réglées en appuyant sur les dispositifs de
réglage de température.
Réglage de la température par défaut :
• +10°C pour la cave à vin
• -18 °C pour le compartiment congélateur
Les indicateurs de température indiquent la température programmée.
22 www.aeg.com
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Après une coupure de courant, la
température programmée reste
activée.
2.7 Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant
apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de
consigne différente.
2.8 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de courant) est indiquée par :
• Le clignotement de l'alarme et des
voyants de température du congélateur
• Le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitier l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L’alarme sonore s’éteint.
3. Le voyant de température du congélateur affiche la température maximum régnant dans le compartiment
durant quelques secondes. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
4. Le voyant alarme continue de clignoter jusqu'à ce que les conditions
normales de fonctionnement soient
rétablies.
Une fois l'alarme rétablie, le voyant alarme s'éteint.
2.9 Alarme de porte ouverte
pour les compartiments cave à
vin et congélateur
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme porte
ouverte sont indiquées par :
• Un indicateur d'alarme clignotant
• Une alarme sonore
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant
sur une touche quelconque.
2.10 Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
2.11 Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer cette fonction :
FRANÇAIS
1.
Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Minute Minder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage
de la minuterie pour modifier la valeur programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, le voyant Minute
Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le
compartiment de congélation.
23
2.
Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la
fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de réglage pour
obtenir plus de froid et sur la touche de
réglage pour obtenir moins de froid.
3. UTILISATION QUOTIDIENNE
3.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse
(pour supprimer toute odeur de neuf),
puis séchez-les soigneusement.
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques car ils
pourraient endommager le revêtement.
Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode démonstration : reportez-vous au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
24 www.aeg.com
3.2 Congélation de denrées fraîches
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et conserver longtemps des aliments congelés
ou surgelés.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
aliments frais à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les aliments à congeler dans le
compartiment « X », comme illustré.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
3.3 Conservation des aliments
congelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le
compartiment.
En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de
courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est
indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés
le plus rapidement possible ou
recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
3.4 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés
ou congelés peuvent être décongelés
dans le compartiment du réfrigérateur
ou à température ambiante en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable (la
cuisson sera cependant un peu plus longue).
3.5 Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau
ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.
N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs
du congélateur.
3.6 Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé
d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s)
vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en
cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés,
de maintenir le froid dans les produits
surgelés ou congelés durant la période
de dégivrage.
3.7 Rangement des bouteilles
de vin
La température peut être réglée entre
+6 et +16 °C.
Ce compartiment est idéal pour conserver, pendant de longues périodes, des
vins rouges ou blancs devant être affinés
en bouteille.
Couchez les bouteilles de façon à ce que
les bouchons ne sèchent pas.
FRANÇAIS
Conservez le vin à l'abri de la lumière. La
porte est constituée d'une double vitre
opaque anti-rayonnement UV, destinée
à protéger le vin de la lumière si l'appareil est installé dans une pièce particulièrement éclairée.
Évitez d'allumer trop fréquemment ou
pendant trop longtemps l'éclairage de
l'appareil. Le vin se conserve mieux à
l'abri de la lumière.
Manipulez les bouteilles avec soin, de façon à ne pas remuer le vin.
Respectez scrupuleusement les recommandations et les conseils qui vous ont
été fournis au moment de l'achat de votre appareil ou figurant dans la documentation technique, relatifs à la qualité,
à la durée et à la température optimale
de conservation des vins.
25
ou plastique, qui pourraient empêcher la
circulation d'air.
Ne placez pas les bouteilles directement
contre la paroi du fond du compartiment, ce qui obstruerait la circulation
d'air.
3.9 Recommandations en
matière de conservation
La durée de conservation d'un vin dépend de son vieillissement, du type de
raisin, de sa teneur en alcool et de son
taux de fructose et de tanin. Au moment
de l'achat, vérifiez si le vin est déjà vieilli
ou s'il bonifiera avec le temps.
3.8 Recirculation de l'air
Ne recouvrez pas les clayettes de matières protectrices, telles que papier, carton
3.10 Clayettes de la cave à vin
Démontez les clayettes pour les nettoyer.
Les clayettes peuvent être inclinées entre les deux guides, en s'assurant que les
goupilles les plus petites sont bien insérées dans le siège du guide supérieur et
que la partie avant de la clayette repose
sur le guide à l'avant.
Réglez les clayettes en bois comme suit :
La clayette courte peut être placée sur
les deux guides courts en haut.
La clayette longue peut être placée sur
les trois longs guides médians et inclinée entre le dernier guide court en bas
et la structure de support des clayettes.
Placez la structure de support des clayettes en bas du compartiment.
Insérez les clayettes longues dans la
structure de support des clayettes.
4. CONSEILS UTILES
4.1 Conseils pour l'économie
d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne
26 www.aeg.com
en régime continu, d'où un risque de
formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la
position du dispositif de réglage de
température de façon à obtenir des
périodes d'arrêt du compresseur et
ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
4.2 Conseils pour la
congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• Si vous congelez la quantité maximale
de denrées fraîches indiquée sur la
plaque signalétique, appuyez sur la
touche FROSTMATIC 24 heures avant
de congeler les aliments ou seulement
4 à 6 heures à l'avance pour une quantité inférieure. Le voyant s'allume.
• Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la
touche FROSTMATIC pour congeler
de petites quantités.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées) ;
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation ;
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers ;
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments ;
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures ;
• l'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
4.3 Conseils pour la
conservation des produits
surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le
revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
5.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
FRANÇAIS
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et
le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.
Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en
plastique utilisées dans cet appareil. Il
est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
27
n'y a aucune formation de givre pendant
son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur
du compartiment, sous l'impulsion d'un
ventilateur à commande automatique.
5.3 En cas d'absence
prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation
d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments en cas de panne de courant.
5.2 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez son cordon d'alimentation de la prise de courant.
La résolution des problèmes non
mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée à un électricien ou un professionnel qualifié.
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en
contact avec le sol).
28 www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Remettez en fonctionnement l'appareil.
La fiche du cordon d’alimentation n'est pas correctement branchée à la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche du cordon d’alimentation dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise de
courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de
courant.
Contactez un électricien
qualifié.
Le signal sonore se
La température du condéclenche. Le voyant gélateur est trop élevée.
Alarme clignote.
Reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ».
Le compresseur
fonctionne en permanence.
Le thermostat n'est pas
réglé correctement.
Réglez une température
plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Diminuez la température
ambiante.
Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une
anomalie.
Le compresseur démarre
au bout d'un certain
temps.
Des denrées empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas
l'évaporateur.
Le thermostat n'est pas
correctement réglé.
Augmentez/réduisez la
température.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Le compresseur ne
démarre pas immédiatement après
avoir appuyé sur le
bouton FROSTMATIC ou après avoir
réglé la température.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse/
élevée.
FRANÇAIS
Problème
29
Cause probable
Solution
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
Trop de produits sont
conservés en même
temps.
Conservez moins de produits en même temps.
La température de la L'air froid ne circule pas
cave à vin est trop
dans l'appareil.
élevée.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
La température du
congélateur est trop
élevée.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Rangez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Un carré supérieur
ou inférieur apparaît
sur l'affichage de
température.
Une erreur s'est produite
lors la mesure de la température.
Contactez le service aprèsvente (le système de réfrigération continuera de
maintenir les aliments au
froid, mais il ne sera pas
possible de régler la température).
dEMo s’affiche.
L'appareil est en mode
démonstration (dEMo).
Maintenez la touche OK
pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le déclenchement d'une alarme
sonore se fasse longuement entendre et que l'affichage s'éteigne momentanément : l'appareil commence à fonctionner régulièrement.
6.1 Remplacement de
l'ampoule
L'appareil est équipé d'une ampoule
d'intérieur à diode DEL longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un
technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.
6.2 Fermeture de la porte
1.
Nettoyez les joints de la porte.
2.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
30 www.aeg.com
7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil,
veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
7.1 Emplacement
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au
rebut est équipé d'un dispositif
de fermeture, rendez celui-ci inutilisable de manière à ce que les
enfants ne puissent pas rester
enfermés à l'intérieur de l'appareil.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climatique
SN
Classe Température ambiante
climatique
N
+16°C à +32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
7.2 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil,
si la tension et la fréquence indiquées
sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte
un logement pour mise à la terre. Si la
prise de courant murale n'est pas mise à
la terre, branchez l'appareil sur une prise
de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
+10°C à +32°C
8. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
FRANÇAIS
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
31
CLICK!
BRRR!
CRACK!
32 www.aeg.com
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1855 mm
Largeur
545 mm
Profondeur
575 mm
Temps de levée
25 h
Tension
230-240 V
Fréquence
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
50 Hz
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
ITALIANO
33
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANNELLO DEI COMANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZZO QUOTIDIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PULIZIA E CURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COSA FARE SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUMORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATI TECNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
36
39
41
42
43
45
46
47
47
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi
prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno
la vita - funzioni che non troverete sui normali elettrodomestici. Vi invitiamo di dedicare
qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
Visitate il nostro sito web per:
ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere
informazioni sull'assistenza.
www.aeg.com
registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.aeg.com/productregistration
acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero dell'apparecchio
(PNC), numero di serie.
Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza
Informazioni e consigli generali
Informazioni in materia di sicurezza ambientale
Con riserva di modifiche.
34 www.aeg.com
1.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i
suggerimenti e le avvertenze. Per evitare
errori e incidenti, è importante garantire
che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che
rimangano unite all'apparecchio in caso
di vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle
presenti istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
1.1 Sicurezza dei bambini e
delle persone fragili
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o
psichiche, oppure prive di conoscenza
e esperienza, a meno che non siano
state istruite all'uso dell'apparecchio
da parte dei responsabili della loro sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati
per assicurarsi che non giochino con
l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di
fuori della portata dei bambini. Alcuni
materiali possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino
possibile all'apparecchio) e smontare
lo sportello per evitare che i bambini
giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è
dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più
vecchio avente sportello o coperchio
con chiusure a molla, si deve rendere
inutilizzabili tali chiusure prima di eli-
minare l'apparecchio sostituito, per
evitare che diventi una trappola mortale per i bambini.
1.2 Norme di sicurezza
generali
AVVERTENZA!
Verificare che le aperture di ventilazione,
sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti
e/o bevande nelle modalità descritte
nelle presenti istruzioni.
• Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal
produttore allo scopo di accelerare il
processo di sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature
elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle
approvate per tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a),
un gas naturale con un elevato livello
di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione
dell'apparecchiatura, assicurarsi che
nessuno dei componenti del circuito
refrigerante venga danneggiato.
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– evitare fiamme libere e scintille
– aerare bene il locale in cui si trova
l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque
modo. Un danneggiamento del cavo
potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
ITALIANO
AVVERTENZA!
Tutti i componenti elettrici (cavo
di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti
da un tecnico certificato o da
personale d'assistenza qualificato
al fine di evitare di correre rischi.
1.
•
•
•
•
Non collegare prolunghe al cavo
di alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un
conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la
spina. Il collegamento potrebbe
provocare scosse elettriche o
creare un rischio di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere messa in funzione senza il coprilampada interno (se previsto).
Questa apparecchiatura è pesante.
Procedere con cautela durante gli
spostamenti.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con
le mani bagnate o umide; il contatto
potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Le lampadine utilizzate in questa apparecchiatura (se previste) sono lampade speciali selezionate esclusivamente per elettrodomestici. Non sono
adatte per l'illuminazione degli ambienti.
1.3 Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti
in plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Evitare di appoggiare gli alimenti contro la presa d'aria situata nella parete
•
•
•
•
•
35
posteriore (per le apparecchiature di
tipo no-frost)
Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
Osservare rigorosamente i consigli per
la conservazione degli alimenti del
produttore dell'apparecchio. Vedere
le relative istruzioni.
Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore
perché creano pressione sul recipiente
che può esplodere danneggiando
l'apparecchio.
I ghiaccioli possono provocare bruciature da gelo se consumati immediatamente dopo averli tolti dall'apparecchio.
1.4 Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere
l'apparecchio e staccare la spina dalla
presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti
metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la brina dall'apparecchio.
Usare un raschietto di plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se necessario, pulirlo. Se il
foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul
fondo dell'apparecchio.
1.5 Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni
dei paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato.
Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è stato acquistato. In questo caso conservare
l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due
ore prima di collegare l'apparecchio
per consentire all'olio di arrivare nel
compressore.
36 www.aeg.com
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio
dovrebbe essere posizionato contro
una parete per evitare di toccare le
parti calde o di rimanervi impigliati
(compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto
vicino a radiatori o piani di cottura a
gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
• Collegare solo a sorgenti d'acqua potabile (se è previsto un collegamento
alla rete idrica).
• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi
originali.
1.7 Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas
infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella
parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati
su questo apparecchio contrassono ricisegnati dal simbolo
clabili.
1.6 Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da
personale competente.
2. PANNELLO DEI COMANDI
1
2
3
1 Tasto ON/OFF dell'apparecchiatura
2 Tasto temperatura più fredda frigorifero
3 Tasto temperatura più calda frigorifero
4 Tasto Mode
5 Tasto OK
6 Tasto temperatura più fredda con-
gelatore
7 Tasto temperatura più calda congelatore
8 Display
È possibile modificare le impostazioni
audio predefinite dei tasti e impostarle
4
5
6
7
8
con un volume più alto, premendo contemporaneamente il tasto Mode e il tasto temperatura più fresca per alcuni secondi. La modifica è reversibile.
2.1 Display
1
2
3
4
Off
FROST
MATIC
5
min
9 8 7
6
1 Indicatore del vano cantinetta frigo
ITALIANO
2 Indicatore della temperatura e timer
della cantinetta frigo
3 Indicatore Off della cantinetta frigo
4 FunzioneFROSTMATIC
5 Indicatore della temperatura del
congelatore
6 Indicatore del vano congelatore
7 Spia allarme
8 Funzione Sicurezza bambini
9 FunzioneMinute Minder
2.2 Accensione
Per accendere l'apparecchiatura procedere come segue:
1. Inserire la spina nella presa di alimentazione.
2. Premere il tasto ON/OFF se il display è spento.
3. Il segnale acustico d'allarme potrebbe attivarsi dopo alcuni secondi.
Per resettare l'allarme, consultare la
sezione "Allarme di alta temperatura".
4. Se "dEMo" appare sul display, l'apparecchiatura si trova in modalità dimostrazione. Fare riferimento al paragrafo "COSA FARE SE...".
5. Gli indicatori di temperatura visualizzano la temperatura impostata predefinita.
Per selezionare una temperatura diversa,
vedere "Regolazione della temperatura".
2.3 Spegnimento
Per spegnere l'apparecchiatura, procedere come segue:
1. Premere il tasto ON/OFF per 5 secondi.
2. Il display si spegne.
3. Per scollegare l’apparecchiatura dalla corrente elettrica, staccare la spina dalla presa di alimentazione.
2.4 Spegnimento della
cantinetta frigo
Per spegnere la cantinetta frigo:
1. Premere il tasto Mode finché non
appare l'icona corrispondente.
37
L'indicatore Off della cantinetta frigo
e quello del vano cantinetta frigo
lampeggiano.
L'indicatore temperatura della cantinetta frigo visualizza dei trattini.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. Viene visualizzato l'indicatore Off
della cantinetta frigo.
2.5 Accensione della
cantinetta frigo
Per accendere la cantinetta frigo:
1. Premere il tasto Mode finché non
appare l'icona corrispondente.
L'indicatore Off della cantinetta frigo
lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. L'indicatore Off della cantinetta frigo
si spegne.
Per selezionare una temperatura diversa,
consultare la sezione "Regolazione della
temperatura".
2.6 Regolazione della
temperatura
È possibile regolare la temperatura impostata della cantinetta frigo e del congelatore, premendo i regolatori temperatura.
Impostare la temperatura predefinita:
• +10°C per la cantinetta frigo
• -18°C per il congelatore
Gli indicatori della temperatura visualizzano la temperatura impostata.
La temperatura impostata verrà raggiunta entro 24 ore.
Dopo un'interruzione di corrente
la temperatura impostata rimane
in memoria.
2.7 FROSTMATIC funzione
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode finché non
appare l'icona corrispondente.
L'indicatore FROSTMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
La spia FROSTMATIC viene visualizzata.
38 www.aeg.com
Questa funzione si interrompe in modo
automatico dopo 52 ore.
Per disattivare la funzione prima dello
spegnimento automatico:
1. Premere il tasto Mode fino a quando
la spia FROSTMATIC lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. La spia FROSTMATIC si spegne.
La funzione si disattiva selezionando un'impostazione di temperatura per il congelatore diversa.
2.8 Allarme di alta
temperatura
Un aumento di temperatura nel vano
congelatore (per esempio a causa di una
precedente interruzione dell'alimentazione elettrica) è indicato da:
• lampeggiamento degli indicatori di allarme e della temperatura del congelatore
• emissione di un segnale acustico.
Per resettare l'allarme:
1. Premere un tasto qualsiasi.
2. Il segnale acustico si spegne.
3. L'indicatore della temperatura del
congelatore visualizza per alcuni secondi la temperatura più alta raggiunta, quindi viene nuovamente visualizzata la temperatura impostata.
4. L'indicatore di allarme continua a
lampeggiare fino al ripristino delle
condizioni normali.
Quando l'allarme si interrompe, l'indicatore di allarme si spegne.
2.9 Allarme porta aperta per il
vano cantinetta frigo e
congelatore
Se la porta è lasciata aperta per alcuni
minuti, viene emesso un segnale acustico. Le condizioni di allarme della porta
aperta sono indicate da:
• indicatore allarme lampeggiante
• segnale acustico
Al ripristino delle condizioni normali
(porta chiusa), l'allarme si interrompe.
Durante l'allarme, il segnale acustico
può essere disattivato premendo qualsiasi tasto.
2.10 Funzione Sicurezza
Bambini
Per evitare che i tasti vengano premuti
accidentalmente, selezionare la funzione
Sicurezza Bambini.
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode fino a quando
non appare l'icona corrispondente.
2. L'indicatore Sicurezza Bambini lampeggia.
3. Premere il tasto OK per confermare.
Viene visualizzato l'indicatore Sicurezza Bambini.
Per disattivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode fino a quando
l'indicatore Sicurezza Bambini non
lampeggia.
2. Premere il tasto OK per confermare.
3. L'indicatore Sicurezza Bambini si
spegne.
2.11 Funzione Minute Minder
La funzione Minute Minder deve essere
usata per impostare un segnale acustico
in un preciso momento, utile per esempio quando una pietanza richiede il raffreddamento per un certo periodo di
tempo o quando è necessario un promemoria per non dimenticare le bottiglie messe in congelatore per un raffreddamento rapido.
Per attivare la funzione:
1. Premere il tasto Mode finché non
appare l'icona corrispondente.
L'indicatore Minute Minder lampeggia.
Il timer visualizza il valore impostato
(30 minuti) per alcuni secondi.
2. Premere il tasto Regolatore timer
per modificare il valore impostato da
1 a 90 minuti.
3. Premere il tasto OK per confermare.
La spia Minute Minder viene visualizzata.
Il Timer inizia a lampeggiare (min).
Al termine del conto alla rovescia la spia
Minute Minder lampeggia e viene emesso un segnale acustico:
1. Estrarre le eventuali bevande dal vano congelatore.
ITALIANO
2.
Premere il tasto OK per spegnere il
segnale acustico e porre fine alla
funzione.
È possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento durante il conto alla
rovescia:
1. Premere il tasto Mode fino a quando
la spia Minute Minder lampeggia.
39
2.
3.
Premere il tasto OK per confermare.
La spia Minute Minder si spegne.
È possibile modificare l'ora in qualsiasi
momento durante il conto alla rovescia e
alla fine premendo il tasto Temperatura
più fredda ed il Tasto temperatura più
calda.
3. UTILIZZO QUOTIDIANO
3.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Se sul display appare la scritta "dEMO",
l'apparecchiatura si trova in modalità dimostrazione: fare riferimento al paragrafo “COSA FARE SE…”.
Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che possano
danneggiare la finitura.
3.2 Congelazione di alimenti freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di alimenti freschi e alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati e surgelati.
Per congelare alimenti freschi, attivare la
funzione FROSTMATIC almeno 24 ore
prima di introdurli nel vano congelatore.
Riporre il cibo fresco da congelare nel
vano "X", come indicato nella figura.
La quantità massima di alimenti congelabile in 24 ore è riportata sulla targhetta,
un'etichetta presente sulle pareti interne
dell'apparecchiatura.
Il processo di congelamento dura 24 ore:
non aggiungere altri alimenti da congelare per tutta la durata del processo.
3.3 Conservazione dei
surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Se si verifica un'interruzione della
corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita" indicato
nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).
40 www.aeg.com
3.4 Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero o a temperatura ambiente,
in funzione del tempo disponibile per
questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere
cucinati ancora congelati, direttamente
dal congelatore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.
3.5 Produzione di cubetti di
ghiaccio
Questo apparecchio è equipaggiato con
una o più vaschette per la produzione di
cubetti di ghiaccio. Riempire d'acqua le
vaschette quindi inserirle nel vano congelatore.
Non usare strumenti metallici per
rimuovere le vaschette dal congelatore.
3.6 Accumulatori di freddo
Il congelatore dispone di uno o più accumulatori di freddo che prolungano la
durata di conservazione degli alimenti in
caso di guasto o interruzione dell'energia elettrica.
3.7 Disposizione del vino
La temperatura e’ regolabile tra + 6 e +
16 °C.
Questo vano è ideale per la conservazione e l’affinamento dei vini rossi o bianchi
per periodi lunghi.
Coricare le bottiglie in modo che i tappi
non si secchino.
Conservare il vino al buio. La porta è in
doppio vetro offuscato e anti UV per
proteggere il vino dalla luce nel caso in
cui l'apparecchiatura si trovi in un luogo
molto illuminato.
Evitare di accendere troppo spesso o
troppo a lungo o per troppo tempo la
luce dell'apparecchiatura. Il vino si conserva meglio al buio.
Maneggiare le bottiglie con cura per evitare di agitare il vino.
Fare attenzione alle raccomandazioni e
ai consigli ricevuti al momento dell'acquisto o riportati nella documentazione
tecnica relativa alla qualità, alla durata e
alla temperatura ottimale di conservazione del vino.
3.8 Circolazione dell'aria
Non coprire i ripiani con materiale protettivo, come carta, cartone o plastica, i
quali possono ostruire la circolazione
dell'aria.
Non sistemare le bottiglie direttamente
contro la parete posteriore del vano, per
evitare che ostruiscano la circolazione
dell'aria.
3.9 Suggerimenti per la
conservazione
Il tempo di conservazione del vino dipende dall’invecchiamento, dal tipo
d’uva, dal contenuto alcolico e dal livello
di fruttosio e tannino in esso contenuti.
Al momento dell’acquisto, controllare se
il vino è già invecchiato o se migliorerà
col passare del tempo.
ITALIANO
41
3.10 Ripiani del vano cantinetta frigo
Rimuovere i ripiani per eseguire la pulizia.
I ripiani possono essere inclinati tra le
due guide facendo attenzione che i perni più piccoli siano ben inseriti nella sede
della guida superiore e la parte anteriore
del ripiano sia in appoggio sulla guida
anteriore.
Regolare i ripiani in legno come segue:
Il ripiano corto è collocabile nelle due
guide corte in alto.
Il ripiano lungo è collocabile nelle tre
guide lunghe centrali e può essere inclinato tra l'ultima guida corta in basso e la
struttura supporto ripiano.
Sistemare la struttura del supporto ripiano sul fondo del vano.
Sistemarvi soltanto i ripiani lunghi.
4. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
4.1 Consigli per il risparmio
energetico
• Non aprire frequentemente la porta e
non lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata,
il termostato è impostato su una regolazione alta e l'apparecchio è a pieno
carico, il compressore può funzionare
in continuo causando la formazione di
brina o ghiaccio sull'evaporatore. In
questo caso, ruotare il termostato su
una regolazione più bassa per consentire lo scongelamento automatico risparmiando così energia.
4.2 Consigli per il
congelamento
Consigli importanti per un congelamento ottimale:
• Per congelare la quantità massima di
alimenti indicata sulla targhetta di
identificazione premere l'interruttore
FROSTMATIC 24 ore prima del congelamento, oppure per quantità più piccole tra 4 e 6 ore prima. La spia si accende.
• Non è necessario premere l'interruttore FROSTMATIC per congelare piccole quantità.
• Congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente lavati.
• Dividere gli alimenti in piccole porzioni in modo da facilitare un congelamento rapido e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria.
• Avvolgere gli alimenti in pellicola di alluminio o politene in modo da evitare
il contatto con l'aria.
• Non disporre gli alimenti freschi a
contatto con quelli già congelati per
evitare l'innalzamento della temperatura di questi ultimi.
• I cibi magri si conservano meglio e più
a lungo di quelli grassi; il sale riduce la
durata di conservazione dei cibi.
• I ghiaccioli, se consumati appena prelevati dal vano congelatore, possono
causare ustioni da freddo.
• È consigliabile riportare su ogni confezione la data di congelamento in modo da poter controllare il tempo di
conservazione.
42 www.aeg.com
4.3 Consigli per la
conservazione dei surgelati
Per ottenere risultati ottimali
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo
• Il tempo di trasferimento dei surgelati
dal punto vendita al congelatore domestico deve essere il più breve possibile;
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di apertura;
• Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono
essere ricongelati;
• Non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.
5. PULIZIA E CURA
ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio prima di eseguire lavori di
manutenzione.
Questo apparecchio contiene
idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la
ricarica devono pertanto essere
effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
5.1 Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• Pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro.
• Controllare regolarmente le guarnizioni della porta e verificare che siano pulite e prive di residui.
• Risciacquare e asciugare accuratamente.
Non tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive, prodotti per la pulizia
con una forte profumazione o cere lucidanti per pulire l'interno, in
quanto danneggiano la superficie e lasciano un odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il
compressore sul retro dell'apparecchio
con una spazzola. Questa operazione
migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i consumi di energia.
Non danneggiare il sistema di
raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca
contengono sostanze chimiche in grado
di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo
con acqua calda con un po' di liquido
detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio
alla rete di alimentazione.
5.2 Sbrinamento del vano
congelatore
Il vano congelatore in questo modello è
di tipo "no frost", cioè non forma ghiaccio sulle pareti interne e sugli alimenti
durante il funzionamento.
L'assenza di ghiaccio è dovuta alla circolazione continua di aria fredda prodotta
all'interno del vano da una ventola azionata automaticamente.
5.3 Periodi di inutilizzo
Quando l'apparecchio non è utilizzato
per lunghi periodi, adottare le seguenti
precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete
elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare (se necessario) e pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per
evitare odori sgradevoli.
ITALIANO
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a qualcuno di controllare ogni tanto
per evitare che il cibo contenuto marci-
43
sca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
6. COSA FARE SE…
AVVERTENZA!
Prima di eseguire la ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa di
alimentazione.
Le operazioni di ricerca guasti,
non descritte nel presente manuale, devono essere eseguite
esclusivamente da elettricisti
qualificati o da personale competente.
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura è
rumorosa
L'apparecchiatura non è
appoggiata in modo corretto
Controllare che l'apparecchiatura sia appoggiata in
modo stabile (tutti e quattro i piedini devono essere
a contatto con il pavimento)
L'apparecchiatura
non funziona.
L'apparecchiatura è spen- Accendere l’apparecchiato.
tura.
La spina non è inserita
Inserire correttamente la
correttamente nella presa spina nella presa di alidi alimentazione.
mentazione.
L'apparecchiatura non riceve corrente. Assenza di
tensione nella presa di
alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un altro apparecchio elettrico.
Rivolgersi ad un elettricista
qualificato.
Viene emesso un segnale acustico. La
spia di allarme lampeggia.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
Fare riferimento alla sezione "Allarme di alta temperatura".
Il compressore rimane sempre in funzione.
La temperatura non è impostata correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa cor- Consultare la sezione
rettamente.
"Chiusura della porta".
La porta viene aperta
troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il
tempo di apertura della
porta.
44 www.aeg.com
Problema
Possibile causa
Soluzione
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di mettere a conservare gli alimenti, lasciarli
raffreddare a temperatura
ambiente.
La temperatura ambiente
è troppo alta
Abbassare la temperatura
ambiente
Il compressore non si Ciò è normale, non si è
avvia immediataverificato alcun errore.
mente dopo avere
premuto il tasto
FROSTMATIC , oppure dopo aver cambiato la temperatura.
La temperatura all'interno dell'apparecchio è troppo
bassa/alta.
Il compressore si avvia dopo un certo periodo di
tempo.
Gli alimenti impediscono
all'acqua di fluire nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti a diretto contatto
con il pannello posteriore.
Il regolatore della temperatura non è impostato
correttamente.
Impostare una temperatura superiore/inferiore.
La porta non è chiusa cor- Consultare la sezione
rettamente.
"Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di mettere a conservare gli alimenti, lasciarli
raffreddare a temperatura
ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un
poco alla volta.
La temperatura nella L'aria fredda non circola
cantinetta frigo è
correttamente all'interno
troppo alta.
dell'apparecchio.
Adottare le misure necessarie per garantire una corretta circolazione dell'aria
fredda.
La temperatura nel
vano congelatore è
troppo alta.
I prodotti sono troppo vicini tra loro.
Disporre i prodotti in modo da consentire una corretta circolazione dell'aria
fredda.
Sul display della
temperatura è visualizzato un quadrato
superiore o inferiore.
Si è verificato un errore
durante la misurazione
della temperatura.
Contattare il servizio assistenza (il sistema refrigerante continuerà a tenere
gli alimenti freddi, ma non
sarà possibile regolare la
temperatura).
ITALIANO
45
Problema
Possibile causa
Soluzione
dEMo appare sul display.
L'apparecchiatura è in
modalità dimostrazione
(dEMo).
Tenere il tasto OK premuto per circa 10 sec., finché
non si sente un suono prolungato provenire dal cicalino ed il display si spegne
per un tempo brevissimo:
l'apparecchiatura inizia a
funzionare regolarmente.
6.1 Sostituzione della
lampadina
L'apparecchiatura è dotata di una lampadina interna a LED a lunga durata.
Solo al servizio assistenza è permesso
sostituire l'impianto d'illuminazione.
Contattare il Centro di assistenza locale.
Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il
Centro di assistenza locale.
2.
6.2 Chiusura della porta
1.
Pulire le guarnizioni della porta.
7. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la
vostra sicurezza e per il corretto
funzionamento dell'apparecchio
prima di procedere all'installazione.
7.1 Luogo d'installazione
AVVERTENZA!
Qualora occorra ritirare dall'uso
un apparecchio con serratura, si
raccomanda di rendere quest'ultima inservibile per evitare che i
bambini possano chiudersi all'interno.
La spina dell'apparecchio deve
essere accessibile dopo l'installazione.
Installare l'apparecchio in un luogo la cui
temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla targhetta
del modello:
Classe Temperatura ambiente
climatica
SN
da +10°C a +32°C
N
da +16°C a +32°C
ST
da +16°C a +38°C
T
da +16°C a +43°C
7.2 Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla
targhetta corrispondano ai valori della
rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto a tale scopo.
Se la presa della rete elettrica domestica
non è collegata a massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità alle norme relative alla corrente,
consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
46 www.aeg.com
Il presente apparecchio è conforme alle
direttive CEE.
8. RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o
del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
ITALIANO
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
47
CRACK!
9. DATI TECNICI
Nicchia di incasso
Altezza
1855 mm
Larghezza
545 mm
Profondità
575 mm
Tempo di salita
25 h
Tensione
230-240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato sinistro
interno dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei valori energetici.
10. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la
salute umana e a riciclare rifiuti
derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Non
smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai
normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più
vicino o contattare il comune di
residenza.
48 www.aeg.com
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O QUE FAZER SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUÍDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
51
54
56
57
58
60
61
62
63
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
1.
49
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de
instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do
utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho
conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de
transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade,
guarde as precauções destas instruções
de utilização, uma vez que o fabricante
não é responsável pelos danos causados
por omissão.
1.1 Segurança para crianças e
pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver
sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para
assegurar que não brincam com o
aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora
do alcance das crianças. Existe o risco
de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da
tomada, corte o cabo eléctrico (o mais
perto do aparelho possível) e retire a
porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se
fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de
porta magnéticos for substituir um
aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola
está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se
torne numa armadilha fatal para uma
criança.
1.2 Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação da
caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação
de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos
(como máquinas de fazer gelados)
dentro dos aparelhos de refrigeração,
a não ser que sejam aprovados para
este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho
contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito
de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o
aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações
ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito,
incêndio e/ou choque eléctrico.
50 www.aeg.com
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um
agente de assistência certificado
ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
Não deve colocar extensões no
cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não
está esmagada ou danificada pela
parte posterior do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de
choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar
sem a tampa da lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do
compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas,
pois pode sofrer abrasões na pele ou
queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas
neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas
para iluminação doméstica.
1.
•
•
•
•
1.3 Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente
em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost
Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem
ser estritamente cumpridas. Consulte
as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador, uma vez que
cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando
danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar
queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
1.4 Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos
de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um
raspador de plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de
descarga do frigorífico para presença
de água descongelada. Se necessário,
limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
1.5 Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se
existem danos. Não ligue o aparelho
se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local
onde o adquiriu. Nese caso, guarde a
embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos
duas horas antes de ligar o aparelho,
para permitir que o óleo regresse ao
compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação
PORTUGUÊS
•
•
•
•
suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
Sempre que possível, a traseira do
aparelho deve ficar virada para uma
parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e
possíveis queimaduras.
Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
51
cia autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças sobressalentes originais.
1.7 Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases
que possam danificar a camada
de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de
isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico. A espuma
de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser
eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter
junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte
traseira, perto do permutador de
calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símsão recicláveis.
bolo
1.6 Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho
devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser
efectuada por um Centro de Assistên-
2. PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
1 Botão ON/OFF do aparelho
2 Botão de diminuição da temperatu-
ra do frigorífico
3 Botão de aumento da temperatura
do frigorífico
4 Botão Mode
5 Botão OK
4
5
6
8
Mode e o botão de diminuição da temperatura durante alguns segundos. A alteração é reversível.
2.1 Visor
1
2
6 Botão de diminuição da temperatu-
ra do congelador
7 Botão de aumento da temperatura
do congelador
8 Visor
É possível alterar o som predefinido dos
botões para outro mais facilmente audível premindo simultaneamente o botão
7
3
4
Off
FROST
MATIC
5
min
9 8 7
6
1 Indicador do compartimento da gar-
rafeira
52 www.aeg.com
2 Indicador de temperatura e indica-
dor de temporizador da garrafeira
3 Indicador de garrafeira desligada
4 Função FROSTMATIC
5 Indicador de temperatura do conge-
lador
6 Indicador do compartimento do
congelador
7 Indicador de alarme
8 Função de Bloqueio de Segurança
para Crianças
9 Função Minute Minder
2.2 Ligar
Para ligar o aparelho, efectue os seguintes passos:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.
2. Prima o botão ON/OFF se o display
estiver desligado.
3. O alarme sonoro poderá funcionar
após alguns segundos.
Para silenciar o alarme, consulte
"Alarme de temperatura elevada".
4. Se o display indicar "dEMo", o aparelho está em modo de demonstração. Consulte o parágrafo "O QUE
FAZER SE...".
5. Os indicadores de temperatura
apresentam a temperatura predefinida.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da
temperatura".
2.3 Desligar
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
1. Prima o botão ON/OFF do aparelho
durante 5 segundos.
2. O visor desliga-se.
3. Para desligar o aparelho da corrente, desligue a ficha de alimentação
eléctrica da tomada.
2.4 Desligar a garrafeira
Para desligar a garrafeira:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador de garrafeira desligada
e o indicador do compartimento da
garrafeira ficam intermitentes.
O indicador de temperatura da garrafeira apresenta travessões.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. É apresentado o indicador de garrafeira desligada.
2.5 Ligar a garrafeira
Para ligar a garrafeira:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador de garrafeira desligada
fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador de garrafeira desligada
apaga-se.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da
temperatura".
2.6 Regulação da temperatura
A temperatura regulada da garrafeira e
do congelador pode ser ajustada, premindo os reguladores de temperatura.
Temperatura predefinida regulada:
• +10 °C para a garrafeira
• -18 °C para o congelador
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
A temperatura regulada será alcançada
dentro de 24 horas.
Após uma falha de energia, a
temperatura regulada permanece memorizada.
2.7 Função FROSTMATIC
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador FROSTMATIC fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador FROSTMATIC é apresentado.
Esta função pára automaticamente após
52 horas.
Para desligar a função antes do seu fim
automático:
PORTUGUÊS
1.
Prima o botão Mode até o indicador
FROSTMATIC ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador FROSTMATIC apaga-se.
A função é desligada se for seleccionada uma temperatura diferente para o congelador.
2.8 Alarme de temperatura
elevada
Um aumento da temperatura no compartimento do congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação)
é indicado por:
• intermitência do alarme e indicadores
de temperatura do congelador
• activação do alarme sonoro.
Para reiniciar o alarme:
1. Prima qualquer botão.
2. O alarme sonoro desliga-se.
3. O indicador de temperatura do frigorífico apresenta a temperatura
mais elevada atingida durante alguns segundos. Em seguida, apresenta novamente a temperatura regulada.
4. O indicador de alarme continua a
piscar até o restabelecimento das
condições normais.
Quando o alarme é restabelecido o indicador de alarme apaga-se.
2.9 Alarme de porta aberta
para os compartimentos da
garrafeira e do congelador
Ouve-se um alarme acústico se a porta
permanecer aberta durante alguns minutos. As condições do alarme de porta
aberta são indicadas por:
• indicador de Alarme intermitente
• alarme acústico
Quando as condições normais são restabelecidas (porta fechada), o alarme pára.
Durante o alarme, o alarme sonoro pode
ser desligado, premindo qualquer botão.
53
2.10 Função Bloqueio de
Segurança para Crianças
Para evitar o funcionamento não intencional dos botões, seleccione a função
Bloqueio de Segurança para Crianças.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
2. O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças pisca.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Bloqueio de Segurança para Crianças piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Bloqueio de Segurança
para Crianças apaga-se.
2.11 Função Minute Minder
A função Minute Minder serve para definir um sinal sonoro para uma hora escolhida, sendo útil, por exemplo, quando
uma receita requer o arrefecimento de
uma mistura durante um determinado
período de tempo ou quando é necessário um aviso para não se esquecer das
garrafas colocadas no congelador para
arrefecimento rápido.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador Minute Minder fica intermitente.
O Temporizador apresenta o valor
definido (30 minutos) durante alguns
segundos.
2. Prima o botão regulador do Temporizador para alterar o valor definido
do Temporizador de 1 a 90 minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
Aparece o indicador Minute Minder.
O Temporizador apresenta (min). a
piscar.
No final da contagem decrescente, o indicador Minute Minder fica intermitente
e é emitido um alarme sonoro:
1. Retire as bebidas que tiver colocado
no compartimento do congelador.
54 www.aeg.com
2.
Prima o botão OK para desligar o
som e terminar a função.
É possível desactivar a função em qualquer momento durante a contagem decrescente:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Minute Minder ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3.
O indicador Minute Minder apaga-se.
É possível alterar o tempo durante a
contagem decrescente e no final, premindo o botão de diminuição da temperatura e o botão de aumento da temperatura.
3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
3.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios com água morna e detergente
neutro, para remover o cheiro típico de
um produto novo, e seque minuciosamente.
Se o display indicar "dEMo", o aparelho
está em modo de demonstração: consulte o parágrafo "O QUE FAZER SE...".
Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes produtos
danificam o acabamento.
3.2 Congelação de alimentos frescos
O compartimento do congelador é adequado para congelar alimentos frescos e
conservar alimentos congelados e ultracongelados a longo prazo.
Para congelar alimentos frescos active a
função FROSTMATIC pelo menos 24 horas antes de colocar os alimentos a serem congelados no compartimento congelador.
Coloque os alimentos frescos a serem
congelados no compartimento "X", tal
como indicado na figura.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
uma etiqueta presente no interior do
aparelho.
O processo de congelação demora 24
horas: durante este período, não introduza novos alimentos para congelar.
3.3 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento,
deixe o aparelho em funcionamento du-
rante no mínimo 2 horas nas definições
mais elevadas.
PORTUGUÊS
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a
falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada por
mais tempo que aquele mostrado na tabela de características
técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm
de ser consumidos rapidamente
ou cozinhados imediatamente e
depois, novamente congelados
(depois de arrefecerem).
3.4 Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou
à temperatura ambiente, dependendo
do tempo disponível para esta operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo
ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a
confecção irá demorar mais.
3.5 Produção de cubos de
gelo
Este aparelho possui um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo. Encha estes tabuleiros com água, de
seguida coloque-os no compartimento
do congelador.
Não utilize instrumentos metálicos para remover os tabuleiros
do congelador.
3.6 Acumuladores de frio
O congelador está equipado com um ou
mais acumuladores de frio; estes aumentam o tempo de manutenção dos alimentos em caso de falha de corrente
eléctrica ou de avaria.
3.7 Disposição do vinho
A temperatura pode ser regulada entre
+6 e + 16°C.
55
Este compartimento é ideal para a conservação e refinamento dos vinhos tintos
ou brancos por longos períodos.
Coloque as garrafas de forma a que as
rolhas não fiquem secas.
Conserve o vinho no escuro. A porta
possui um vidro duplo fosco e anti-UV
para proteger o vinho da luz se o aparelho estiver colocado num local bem iluminado.
Evite acender a luz do aparelho muitas
vezes e durante muito tempo. O vinho
conserva-se melhor no escuro.
Manuseie as garrafas com cuidado para
não agitar o vinho.
Tenha em atenção as recomendações e
os conselhos que recebeu no momento
da compra ou os indicados na documentação técnica relativa à qualidade, duração e temperatura óptima de conservação do vinho.
3.8 Recirculação do ar
Não cubra as prateleiras com material
de protecção, como papel, cartão ou
plástico, que possa obstruir a circulação
de ar entre elas.
Não coloque as garrafas directamente
contra a parede posterior do compartimento, para não obstruir a circulação de
ar entre elas.
3.9 Sugestões de conservação
O tempo de conservação do vinho depende do envelhecimento, do tipo de
uva, do teor alcoólico e do nível de frutose e tanino nele contidos. No momento da compra, verifique se o vinho já está envelhecido ou se melhora com o
passar do tempo.
56 www.aeg.com
3.10 Prateleiras da garrafeira
Retire as calhas quando necessitar de as
limpar.
As prateleiras podem ser inclinadas entre as duas calhas, certificando-se de
que os pinos mais pequenos estão correctamente inseridos na posição da guia
superior e a parte frontal da prateleira
está apoiada na guia frontal.
Ajuste as prateleiras de madeira da seguinte forma:
A prateleira pequena pode ser colocada
nas duas guias pequenas na parte superior.
A prateleira comprida pode ser colocada nas três guias intermédias compridas
e inclinadas entre a última guia curta na
parte inferior e a estrutura de apoio das
prateleiras.
Coloque a estrutura de apoio das prateleiras no fundo do compartimento.
Coloque apenas prateleiras compridas
na estrutura de apoio das prateleiras.
4. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
4.1 Conselhos para poupar
energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o
regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura
com o aparelho completamente
cheio, o compressor pode funcionar
continuamente, causando gelo no
evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em
definições mais quentes, para permitir
a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.
4.2 Conselhos para a
congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• Para refrigerar a quantidade máxima
indicada na placa de características,
prima o botão FROSTMATIC 24 horas
antes da refrigeração ou apenas 4 a 6
horas no caso de quantidades menores. A luz acende-se.
• Não é necessário premir o botão
FROSTMATIC se pretender refrigerar
quantidades pequenas.
• congele apenas alimentos de alta
qualidade, frescos e extremamente
limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congeladas e
para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade
necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de
alumínio ou polietileno e certifique-se
de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos
e descongelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, evi-
PORTUGUÊS
tando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos
com gordura; o sal reduz o tempo de
armazenamento dos alimentos;
• a água congela, se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, pode possivelmente causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
4.3 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
57
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação
de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
5.1 Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com
água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de
que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos
dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós
abrasivos, produtos de limpeza
muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois
isto irá danificar a superfície e
deixar um odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o
compressor que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá
melhorar o desempenho do aparelho e
poupar consumo de electricidade.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que
podem atacar/danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é
aconselhável que a estrutura exterior
deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução
de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
58 www.aeg.com
5.2 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste
modelo, por sua vez, é do tipo "no
frost". Isto significa que não há qualquer
formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores,
quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação
contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador controlado automaticamente.
• desligue o aparelho da tomada da
electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o
aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
5.3 Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por
longos períodos, observe as seguintes
precauções:
6. O QUE FAZER SE…
ADVERTÊNCIA
Antes da resolução de problemas, retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
A resolução de problemas que
não se encontram neste manual
só deve ser efectuada por um
electricista qualificado ou por
uma pessoa competente.
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho faz barulho
O aparelho não está
apoiado correctamente
Verifique se o aparelho está estável (os quatro pés
devem estar no chão)
O aparelho não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue a máquina.
A ficha de alimentação
eléctrica não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha correctamente à tomada.
O aparelho não tem alimentação. Não existe
corrente na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista
qualificado.
É emitido o alarme
sonoro. A luz de
alarme pisca.
A temperatura no conge- Consulte "Alarme de temlador está demasiado ele- peratura elevada".
vada.
O compressor funciona continuamente.
A temperatura não está
definida correctamente.
Defina uma temperatura
mais elevada.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
59
Solução
A porta não está correcta- Consulte a secção "Fechar
mente fechada.
a porta".
O compressor não
arranca imediatamente após pressionar o botão FROSTMATIC ou após alterar a temperatura.
A porta foi aberta demasiadas vezes.
Não mantenha a porta
aberta mais tempo do que
o necessário.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
Isto é normal, não é um
erro.
O compressor arranca
após um período de tempo.
Os produtos impedem
Certifique-se de que os
que a água escorra para o produtos não entram em
colector de água.
contacto com a placa posterior.
A temperatura no
aparelho está demasiado baixa/elevada.
O regulador da temperatura não está definido
correctamente.
Regule uma temperatura
mais alta/baixa.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
Guardou demasiados
produtos ao mesmo tempo.
Guarde menos produtos
ao mesmo tempo.
A temperatura no
compartimento de
vinho está demasiado elevada.
Não há circulação de ar
frio no aparelho.
Certifique-se de que existe
circulação de ar frio no
aparelho.
A temperatura no
congelador está demasiado elevada.
Os produtos estão dema- Armazene os produtos de
siado perto uns dos ouforma a haver circulação
tros.
de ar frio.
60 www.aeg.com
Problema
Causa possível
Solução
O quadrado superior Ocorreu um erro na meou inferior é apredição da temperatura.
sentado no visor da
temperatura.
dEMo aparece no visor.
Entre em contacto com o
seu representante de assistência (o sistema de refrigeração irá continuar a
manter os produtos alimentares frios mas a regulação da temperatura não
será possível).
O aparelho está no modo Mantenha o botão OK prede demonstração (dEmido durante aproximadaMo).
mente 10 segundos a partir do momento em que
ouvir um sinal sonoro longo e o visor se apagar por
um breve momento: o
aparelho começa a funcionar normalmente.
6.1 Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com uma luz
interior LED de longa duração.
Apenas a assistência técnica está autorizada a substituir o dispositivo de iluminação. Contacte o seu Centro de Assistência Técnica.
2.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas
defeituosas da porta. Contacte o
Centro de Assistência Técnica.
6.2 Fechar a porta
1.
Limpe as juntas da porta.
7. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a
sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o
instalar.
7.1 Posicionamento
ADVERTÊNCIA
Se for eliminar um aparelho velho que tem um bloqueio ou um
fecho na porta, certifique-se de
não funciona para evitar que as
crianças fiquem trancadas lá dentro.
O aparelho deverá ter a ficha
acessível após a instalação.
Instale este aparelho num local com uma
temperatura ambiente que corresponde
à classe climática indicada na placa de
dados do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climática
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
PORTUGUÊS
7.2 Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a
tensão e a frequência indicadas na placa
de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra.
A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimenta-
61
ção doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra
separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista
qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança
acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
8. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação
do refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
62 www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
9. DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de
instalação
Altura
1855 mm
Largura
545 mm
Profundidade
575 mm
Tempo de reinício
25 h
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se
na placa de características no lado es-
querdo interno do aparelho e na etiqueta de energia.
PORTUGUÊS
10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
63
64 www.aeg.com
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL DE MANDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUÉ HACER SI… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
67
70
72
73
74
76
77
78
78
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
ESPAÑOL
1.
65
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes
de instalarlo y utilizarlo por primera vez
lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias.
Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al
tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas
junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan
siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes,
siga las normas de seguridad indicadas
en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños
provocados por omisiones.
1.1 Seguridad de niños y
personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física,
sensorial o mental, o con experiencia
y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con
el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños. Existe riesgo de
asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de
conexión (tan cerca del aparato como
pueda) y retire la puerta para impedir
que los niños al jugar puedan sufrir
descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de
muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo.
Evitará así que se convierta en una
trampa mortal para niños.
1.2 Instrucciones generales de
seguridad
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento
del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el
proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas para hacer helados)
dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata
de un gas natural con un alto nivel de
compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación
del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las
llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que
se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en modo alguno. Cualquier daño en el cable
de alimentación puede provocar un
cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
66 www.aeg.com
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un
técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.
1.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el
enchufe. Un enchufe aplastado o
dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo
de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de
la bombilla (si está provisto de
ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas, ya que podría
sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del
aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la
iluminación de la vivienda.
1.3 Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente
contra la salida de aire de la pared
posterior. (Si el aparato es No Frost,
es decir, no acumula escarcha.)
• Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que
se adquieren ya envasados, siguiendo
las instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del
aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o
con gas en el congelador, ya que se
genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el
hielo.
1.4 Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe
del agua descongelada del frigorífico.
Si es necesario, limpie el desagüe. Si
el desagüe se bloquea, el agua se
acumulará en la base del aparato.
1.5 Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe
que no tiene daños. No conecte el
aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso,
conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos
dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que
de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación
suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
ESPAÑOL
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra
una pared, para evitar que se toquen
las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder
al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista
una conexión de agua).
67
técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
1.7 Protección del medio
ambiente
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de
ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que
puede solicitar a las autoridades
locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte
trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este
aparato marcados con el símbolo
son reciclables.
1.6 Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá
realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio
2. PANEL DE MANDOS
1
2
3
1 Tecla ON/OFF del aparato
2 Tecla de enfriamiento de temperatura del frigorífico
3 Tecla de calentamiento de temperatura del frigorífico
4 Tecla Mode
4
5
6
7
8
tura durante unos segundos. El cambio
es reversible.
2.1 Pantalla
1
2
3
4
5 Tecla OK
Off
6 Tecla de enfriamiento de temperatu-
FROST
MATIC
min
ra del congelador
7 Tecla de calentamiento de tempera-
tura del congelador
8 Pantalla
Se puede cambiar el sonido predefinido
de las teclas a otro más alto manteniendo pulsadas al mismo tiempo la tecla
Mode y la de enfriamiento de tempera-
9 8 7
5
6
1 Indicador del compartimento de bo-
dega
2 Indicador de temperatura de la bo-
dega e indicador del temporizador
3 Indicador de apagado de la bodega
4 Función FROSTMATIC
68 www.aeg.com
5 Indicador de temperatura del con-
gelador
6 Indicador del compartimento congelador
7 Indicador de alarma
8 Función de bloqueo de seguridad
para niños
9 Función Minute Minder
2.2 Encendido
Para encender el aparato siga los siguientes pasos:
1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Pulse la tecla ON/OFF del aparato si
la pantalla está apagada.
3. Puede que oiga la señal acústica de
alarma tras unos segundos.
Para restaurar la alarma, consulte la
sección "Alarma de temperatura alta".
4. Si "dEMo" aparece en la pantalla, el
aparato está en el modo de demostración. Consulte el apartado “Qué
hacer si….”.
5. Los indicadores de temperatura
muestran la temperatura predeterminada programada.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de temperatura".
2.3 Apagado
Para apagar el aparato:
1. Pulse la tecla ON/OFF del aparato
durante 5 segundos.
2. La pantalla se apaga.
3. Para desconectar el aparato de la
corriente, desconecte el enchufe de
la toma de corriente.
2.4 Apagado de la vinoteca
Para apagar la vinoteca:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador de apagado de la vinoteca y el indicador de la vinoteca
parpadean.
El indicador de temperatura de la vinoteca muestra guiones.
2.
3.
Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Apagado de la
vinoteca.
2.5 Encendido de la vinoteca
Para encender la bodega:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Apagado de la vinoteca
parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Apagado de la vinoteca
se apaga.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
2.6 Regulación de
temperatura
La temperatura programada en la vinoteca y el congelador puede ajustarse
pulsando los reguladores de temperatura.
Ajuste de la temperatura predeterminada:
• +10°C para la vinoteca
• -18°C para el congelador
Los indicadores de temperatura muestran la temperatura programada.
La temperatura programada se alcanza
en un plazo de 24 horas.
Después de un corte del suministro eléctrico, la temperatura ajustada se guarda.
2.7 Función FROSTMATIC
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador FROSTMATIC parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador FROSTMATIC.
La función se detiene automáticamente
después de 52 horas.
Para apagar la función antes de que termine automáticamente:
1. Pulse la teclaMode hasta que parpadee el indicador FROSTMATIC.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
ESPAÑOL
3.
El indicador FROSTMATIC se apaga.
La función se apaga seleccionando una temperatura programada
diferente para el congelador.
2.8 Alarma de temperatura
alta
Un aumento de la temperatura del compartimento congelador (por ejemplo,
por falta de energía eléctrica) se indicará
mediante:
• indicadores de temperatura del congelador y alarma intermitentes
• emisión de una señal acústica.
Para reiniciar la alarma:
1. Pulse cualquier tecla.
2. El avisador acústico se apaga.
3. El indicador de temperatura del congelador muestra la temperatura más
alta alcanzada durante unos segundos. A continuación vuelve a mostrar
la temperatura programada.
4. El indicador de alarma sigue parpadeando hasta que se restablecen las
condiciones normales.
Cuando la alarma vuelve, el indicador se
apaga.
2.9 Alarma de puerta abierta
de los compartimentos
vinoteca y congelador
Si la puerta se queda abierta durante
unos minutos, sonará una señal acústica.
Los indicadores de puerta abierta son
los siguientes:
• indicador de alarma intermitente
• señal acústica
Una vez restablecidas las condiciones
normales (puerta cerrada), la alarma
acústica se detendrá.
La señal acústica se puede desactivar
durante la fase de alarma pulsando para
ello cualquier tecla.
2.10 Función Seguro contra la
manipulación por niños
Para bloquear los botones y evitar manipulaciones involuntarias, seleccione la
función de seguro para niños.
Para encender el horno:
69
1.
Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
2. El indicador de bloqueo para niños
parpadea.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador de bloqueo
para niños.
Para apagar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que el bloqueo para niños parpadee.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador de bloqueo para niños
se apaga.
2.11 Función Minute Minder
La función Minute Minder se utiliza para
ajustar una alarma acústica a la hora deseada y es útil, por ejemplo, para recetas
que precisan el enfriamiento de una
mezcla durante un tiempo determinado,
o cuando se necesita un recordatorio
para no olvidar que se han colocado botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Minute Minder parpadea.
El temporizador muestra el tiempo
programado (30 minutos) durante
unos segundos.
2. Pulse la tecla de ajuste del temporizador para programar un valor entre
1 y 90 minutos.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Minute Minder .
El Temporizador empieza a parpadear (min).
Al terminar la cuenta atrás, el indicador
Minute Minder parpadea y suena la alarma:
1. Saque todas las bebidas del compartimento congelador.
2. Pulse la tecla OK para apagar el sonido y desactivar la función.
La función se puede desactivar en cualquier momento durante la cuenta atrás:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Minute Minder .
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
70 www.aeg.com
3.
El indicador Minute Minder se apaga.
El tiempo puede modificarse durante la
cuenta atrás y al finalizar, pulsando las
teclas de enfriamiento o calentamiento
de temperatura.
3. USO DIARIO
3.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave el interior y los accesorios internos con agua templada y un jabón neutro para eliminar el típico olor de los
productos nuevos. A continuación seque
bien.
Si "dEMo" aparece en la pantalla, el
aparato está en el modo de demostración: consulte el apartado “Qué hacer
si….”.
No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar
el acabado.
3.2 Congelación de alimentos frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la
función FROSTMATIC al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a congelar en el compartimento "X", como se
indica en la figura.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas: durante ese tiempo no deben añadirse otros alimentos para congelar.
3.3 Almacenamiento de
alimentos congelados
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.
En caso de producirse una descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción
ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de elevación", los alimentos
descongelados deben consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar
(después de que se hayan enfriado).
ESPAÑOL
3.4 Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden
descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente
del congelador; en tal caso, el tiempo
de cocción será más prolongado.
3.5 Producción de cubitos de
hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos
de hielo. Llene las bandejas con agua y
colóquelas en el compartimento congelador.
No utilice instrumentos metálicos
para retirar las bandejas del congelador.
3.6 Acumuladores de frío
El congelador está provisto de uno o varios acumuladores de frío que incrementan el tiempo de conservación de los alimentos en caso de que se produzca un
corte de corriente o una avería.
3.7 Disposición del vino
La temperatura se puede regular entre
+6 y +16°C
Este compartimento es idóneo para conservar y refinar vinos tintos o blancos durante largos períodos.
Coloque las botellas acostadas de modo
que los tapones no se sequen.
71
Conserve el vino en la oscuridad. La
puerta del aparato es de doble vidrio oscuro y anti UV para proteger el vino de
la luz si el aparato está en un lugar iluminado.
Evite encender la luz del aparato con demasiada frecuencia y no la deje encendida durante demasiado tiempo. Los vinos
se conservan mejor en la oscuridad.
Manipule las botellas con cuidado para
que el vino no se agite.
Preste atención a las recomendaciones y
los consejos recibidos en el momento
de la compra o incluidos en la documentación técnica con relación a la calidad,
la duración y la temperatura de conservación óptima del vino.
3.8 Recirculación del aire
No recubra los estantes con material de
protección, como papel, cartón o plástico, ya que podría obstruir la circulación
de aire entre ellos.
No coloque las botellas directamente
contra la pared posterior del compartimiento, pues se podría obstruir la circulación de aire entre ellas.
3.9 Sugerencias para la
conservación
El tiempo de conservación del vino depende del añejamiento, del tipo de uva,
del contenido alcohólico y del porcentaje de fructosa y tanino que contenga. En
el momento de la compra hay que verificar si el vino ya está añejado o si mejorará con el tiempo.
72 www.aeg.com
3.10 Estantes de la vinoteca
Retire los estantes para la limpieza.
Los estantes se pueden inclinar entre las
dos guías, asegurándose de que los pasadores más pequeños se introducen
correctamente en el asiento de la guía
superior y la parte frontal del estante
descansa sobre la guía frontal.
Ajuste los estantes de madera de la siguiente forma:
El estante corto se puede colocar sobre
las dos guías cortas en la parte superior.
El estante largo se puede colocar en las
tres guías centrales largas e inclinarse
entre la última guía corta del fondo y la
estructura de apoyo de los estantes.
Coloque la estructura de apoyo de los
estantes en el fondo del compartimento.
Inserte solamente los estantes largos en
la estructura de apoyo de los estantes.
4. CONSEJOS ÚTILES
4.1 Consejos para ahorrar
energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha
ajustado en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua,
provocando la formación de escarcha
o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a
valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en
el consumo eléctrico.
4.2 Consejos sobre la
congelación
Para aprovechar al máximo el proceso
de congelación, tenga en cuenta:
• Para congelar la cantidad máxima indicada en la placa de características,
pulse el interruptor FROSTMATIC 24
horas antes de congelar, o 4 a 6 horas
•
•
•
•
•
•
•
antes si la cantidad es pequeña. Se
enciende la luz.
No es necesario pulsar el interruptor
FROSTMATIC para congelar cantidades pequeñas.
Congele sólo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente limpios.
Divida los alimentos en porciones pequeñas para agilizar el proceso de
congelación y facilitar la descongelación y uso de las cantidades necesarias.
Envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan herméticamente cerrados.
No permita que alimentos frescos y
sin congelar entren en contacto con
alimentos ya congelados, así evitará
que aumente su temperatura.
Los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos. La sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los alimentos.
El hielo que se consume inmediatamente después de extraerlo del con-
ESPAÑOL
gelador puede provocar quemaduras
por congelación en la piel.
• Se recomienda etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para
controlar el tiempo de almacenamiento.
4.3 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;
73
• procurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador
en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más del tiempo estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de
los alimentos.
5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
5.1 Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior
del armario.
No utilice detergentes, polvos
abrasivos, productos de limpieza
perfumados ni cera para limpiar
el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el
compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación mejo-
rará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos
que pueden atacar o dañar los plásticos
del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie
sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
5.2 Descongelación del
congelador
El compartimento congelador de este
modelo es de tipo "no frost" y no produce escarcha. Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma escarcha ni en las paredes internas del aparato ni sobre los alimentos.
La ausencia de escarcha se debe a la
continua circulación del aire frío en el interior del compartimento impulsado por
un ventilador controlado automáticamente.
74 www.aeg.com
5.3 Periodos sin
funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
• desconecte el aparato de la red
eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato y todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha,
solicite a alguien que lo inspeccione de
vez en cuando para evitar que los alimentos se echen a perder en caso de un
corte de energía.
6. QUÉ HACER SI…
ADVERTENCIA
Antes de solucionar problemas,
desenchufe el enchufe de alimentación de red de la toma
principal.
Las medidas de resolución de
problemas que no se indican en
este manual deben dejarse en
manos de un electricista o profesional cualificado y competente.
Problema
Posible causa
Solución
El aparato hace ruido
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes del aparato descansan
sobre una superficie estable (las cuatro patas deben
estar bien apoyadas en el
suelo).
El aparato no funcio- El aparato está apagado.
na.
Encienda el aparato.
El enchufe de alimentaEnchufe el aparato corrección no está correctamen- tamente a la toma de cote enchufado a la toma
rriente.
de corriente.
El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay
tensión en la toma de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de
corriente.
Llame a un electricista cualificado.
El aparato emite una La temperatura del conseñal acústica. La luz gelador es demasiado alde alarma parpadea. ta.
Consulte la sección "Alarma de temperatura alta".
El compresor funciona continuamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura no se ha
ajustado correctamente.
La puerta no está bien ce- Consulte la sección "Cierrada.
rre de la puerta".
ESPAÑOL
Problema
75
Posible causa
Solución
La puerta se ha abierto
con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la
puerta más tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos es demasiado alta.
Deje que la temperatura
de los alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Reduzca la temperatura
ambiente.
El compresor no se
Esto es normal y no signipone en marcha infica que exista un error.
mediatamente después de pulsar el botón FROSTMATIC o
tras cambiar la temperatura.
El compresor se pone en
marcha después de un
cierto tiempo.
Los alimentos impiden
Asegúrese de que los alique el agua fluya al colec- mentos no entran en contor.
tacto con la placa posterior.
La temperatura del
aparato es demasiado baja/alta.
El regulador de tempera- Seleccione una temperatutura no se ha ajustado co- ra más alta o baja.
rrectamente.
La puerta no está bien ce- Consulte la sección "Cierrada.
rre de la puerta".
La temperatura de los alimentos es demasiado alta.
Deje que la temperatura
de los alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos
al mismo tiempo.
La temperatura de la No hay circulación de aire Compruebe que el aire frío
vinoteca es demasia- frío en el aparato.
circula libremente en el
do alta.
aparato.
La temperatura del
Los alimentos están decongelador es dema- masiado juntos.
siado alta.
Disponga los alimentos de
modo que el aire frío pueda circular entre ellos.
En la pantalla de
Se ha producido un error
temperatura aparece en la medición de la temun cuadrado supeperatura.
rior o inferior.
Póngase en contacto con
su servicio técnico (el sistema de refrigeración seguirá manteniendo fríos los
alimentos, pero no podrá
ajustar la temperatura).
76 www.aeg.com
Problema
Posible causa
Solución
dEMo aparece en la
pantalla.
El aparato está en modo
de demostración (dEMo).
Mantenga pulsada aproximadamente 10 s la tecla
OK; se escucha un largo
sonido del zumbador y la
pantalla se apaga brevemente: el aparato empieza
a funcionar con normalidad.
6.1 Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.
El dispositivo de iluminación sólo debe
ser sustituido por el servicio técnico.
Póngase en contacto con el servicio técnico.
Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico.
2.
6.2 Cierre de la puerta
1.
Limpie las juntas de la puerta.
7. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Lea atentamente la "Información
sobre seguridad" para garantizar
su propia seguridad y el correcto
funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
7.1 Colocación
ADVERTENCIA
Si va a desechar un aparato antiguo que tiene una cerradura o
cierre en la puerta, deberá asegurarse de su inutilización para
impedir que niños pequeños
queden atrapados en su interior.
El enchufe del aparato debe tener fácil acceso después de la
instalación.
Instale el aparato en un punto en el que
la temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climática
SN
De +10°C a +32°C
N
De +16°C a +32°C
ST
De +16°C a +38°C
T
De +16°C a +43°C
7.2 Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que
aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la
vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra.
El enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin. Si
la toma de red de la vivienda carece de
conexión a tierra, conecte el aparato a
una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
ESPAÑOL
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
8. RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del
aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
77
78 www.aeg.com
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
9. DATOS TÉCNICOS
Medidas de la cavidad
Altura
1855 mm
Anchura
545 mm
Profundidad
575 mm
Tiempo de estabilización
25 h
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de características, situada en el
lado interior izquierdo del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
ESPAÑOL
79
222354053-A-192012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising