Zanussi | ZBA7230A | User manual | ZANUSSI ZBA7230A Brugermanual

ZANUSSI ZBA7230A Brugermanual
DA
NL
EN
FR
DE
NO
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Bruksanvisning
Køleskab
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
Kjøleskap
ZBA7230A
2
11
21
30
40
50
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
4
4
4
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Når der opstår fejl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det
forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt.
For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at
sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med
dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer
(herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har
ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem
eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for
kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten,
klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt)
og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre
apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren
eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det
ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
1) Hvis der er lampedæksel på
2
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/
eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som
forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i
køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan
(R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan
tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller
forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade
på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning,
stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret
serviceværksted eller en autoriseret montør.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget
af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget
stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets netstik er let at komme til.
4. Træk ikke i netledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder
løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed
ved flytning af apparatet.
• Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller
våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
• Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere
tid.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da
de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af
produktet. Se de relevante vejledninger.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden
rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret,
ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de
pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke
apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er
købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte
apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om
apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at
røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når
apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 2)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde
ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger
fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med
, kan genvanvendes.
symbolet
Betjening
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling
"O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at
vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at
vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske
på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
2) Hvis beregnet til tilslutning til vand
3
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er høj eller skabet
er helt fyldt, og termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller
is på bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen
på en højere temperatur, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl.
tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne
den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil
skade overfladen.
Daglig brug
Flytbare hylder
Isætning af hylder i dør
Køleskabets vægge har en
række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den slipper. Sæt den på det ønskede sted.
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
Råd om køling
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben
længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan
kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller
is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges
på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2
dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes
ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/
de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere
eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges
i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
4
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra strømforsyningen, før
der udføres nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de
er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør
og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret
rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig
rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren
bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger
apparatets ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte
plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber
over og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet
ved leveringen.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim 3)og rengør apparatet inkl. alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det
en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der
har været strømsvigt.
Når der opstår fejl
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket tages ud af
kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun
afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden
fagmand.
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift (kompressor,
kølekredsløb).
3) Hvis nødvendigt.
5
Fejl
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Mulig årsag
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat
ingen strøm i stikkontakten.
til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen Under automatisk afrimning smelter
i køleskabet.
rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Rens afløbet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan Sørg for, at madvarerne ikke rører bagløbe ned i vandbeholderen.
pladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet Sæt afløbet til afrimningsvand på forog ned i beholderen over kompresso- damperbeholderen.
ren.
Temperaturen i skabet er for lav. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er for høj. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder mad i på Læg mindre mad i ad gangen.
samme tid.
Der er ingen cirkulation af kold luft i
apparatet.
Udskiftning af pære
Bemærk Tag stikket ud af kontakten.
6
Sørg for, at der er cirkulation af kold luft
i apparatet.
1. Fjern skruen i lampedækslet.
2. Fjern lampedækslet (se ill.).
3. Erstat den defekte
pære med en ny
pære med samme
effekt (maks. styrke
fremgår af lampedækslet).
4. Monter lampedækslet.
5. Stram skruen i lampedækslet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
Tekniske data
Nichemål
Højde
1225 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at
forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen
passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har
en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
7
Vending af dør
I den modsatte side:
• Sæt nederste drejetap
på.
• Sæt døren på.
• Skru afstandsstykket
fast, og skru øverste drejetap fast.
Apparatets dør åbner mod
højre. Hvis den skal åbne
mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres:
• Løsn øverste drejetap,
og tag afstandsstykket
ud.
• Fjern øverste drejetap
og døren.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig
luftudskiftning bag apparatet.
Installation af apparatet
Bemærk Sørg for, at netledningen ikke er i klemme.
50 mm
min.
200 cm2
Gør så følgende:
min.
200 cm2
8
• Fjern døren.
• Løsn nederste drejetap.
2
I
4mm
1
44mm
I
Sæt apparatet i indbygningsnichen.
Skub apparatet i retning af
pilene (1), indtil den øverste dækliste støder mod
køkkenelementet. Sørg for,
at afstanden mellem apparatet og skabets forkant er
44 mm.
Skub apparatet i retning af
pilene (2), op mod skabet
modsat hængselsiden.
Sørg for, at apparatet er
mindst 4 mm fra køkkenelementet.
Juster placeringen i niSkru apparatet fast i nichen Tryk pakningen ind mellem
chen.
med 4 skruer.
apparatet og det tilstødenHuset til nederste hængsel
de skab.
(i posen med tilbehørsdele)
sikrer, at afstanden mellem
apparatet og køkkenelementet er korrekt.
Åbn døren. Sæt nederste
hængselhus på plads.
ca. 50 mm
Ha
D
Hb
C
21 mm
E
E
Fjern den relevante del på
hængselhuset (E). Sørg for
at fjerne del DX, hvis hængslet er i højre side, og del
SX, hvis det er i venstre side.
90°
Hc
90°
Hd
Sæt dækslerne (C, D) på
Adskil delene (Ha), (Hb),
øjerne og hængselhullerne. (Hc) og (Hd).
Sæt hængselhusene (E) på
hængslet.
ca. 50 mm
21 mm
Monter del (Ha) på indersiden af køkkenelementet.
9
Ha
8 mm
8 mm
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Tryk del (Hc) fast på del
(Ha).
Sæt apparatets dør og
skabslågen i en vinkel på
90°.
Sæt den lille firkantede plade (Hb) i styreskinnen (Ha).
Saml apparatets dør og
skabslågen, og mærk hullerne op.
Fjern beslagene, og sæt
mærke 8 mm fra dørens
yderkant, hvor skruen (K)
skal sidde.
Hb
Sæt den firkantede plade
tilbage på styreskinnen, og
skru den fast med de medfølgende skruer.
Flugt skabslågen og apparatets dør ved at stille på del
(Hb).
Hb
Hd
Tryk del (Hd) fast på del
(Hb).
Slut med at kontrollere, at:
• alle skruer er strammet.
• den magnetiske pakning sættes på skabet, så den slutter tæt.
Vigtigt Hvis rumtemperaturen er lav (f.eks. om vinteren)
krymper pakningen. Pakningen udvider sig, når
rumtemperaturen stiger.
Skån miljøet
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at
dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
10
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
13
13
13
14
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
15
16
17
20
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
11
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje. 4) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen
schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op
dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer
verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
4) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
5) Indien er een wateraansluiting voorzien is
12
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
5)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat
uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
13
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
Nuttige tips voor het koelen
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt
noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als
het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Reiniging en onderhoud
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
14
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voed-
sel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 6)en maak het apparaat en alle
accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden
te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er is
geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur werd te vaak geopend.
Laat de deur niet langer open staan dan
nodig is.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product tot op kamertemperatuur afkoelen voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
6) indien nodig,
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over de achterkant Tijdens het automatische ontdooipro- Dit is normaal.
van de koelkast.
ces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water de koelkast in.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in de Zorg ervoor dat de producten de achwateropvangbak kan stromen.
terwand niet raken.
Er stroomt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is De thermostaatknop is niet goed inte laag.
gesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is De thermostaatknop is niet goed inte hoog.
gesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product tot op kamertemperatuur afkoelen voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
apparaat.
in het apparaat is.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de
schroef van de afdekking van het
lampje.
2. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte
lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermo-
4.
5.
6.
7.
gen (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje).
Installeer de afdekking van het lampje.
Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
16
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
Op de tegenoverliggende
zijde:
• Monteer de onderste
pen.
• Monteer de deur.
• Zet de afstandhouder en
de bovenste pen vast.
De deur van het apparaat
gaat naar rechts open. Als
u wilt dat de deur naar links
open gaat, ga dan, voordat
u het apparaat installeert,
als volgt te werk:
• Maak de bovenste pen
los en verwijder de afstandhouder.
• Verwijder de bovenste
pen en de deur.
• Verwijder de deur.
• Maak de onderste pen
los.
17
Ventilatievereisten
Het apparaat installeren
De luchtstroom achter het
apparaat moet voldoende
zijn.
50 mm
Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan
bewegen.
min.
200 cm2
Ga als volgt te werk:
min.
200 cm2
2
I
4mm
1
44mm
I
Installeer het apparaat in de
nis.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (1)
totdat de afdekking van de
opening tegen het keukenmeubel aankomt. Zorg ervoor dat de afstand tussen
het apparaat en de voorste
rand van de kast 44 mm is.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (2)
tegen de kast aan de andere
kant van het scharnier. Zorg
ervoor dat er een ruimte van
4 mm tussen het apparaat
en de kast is.
18
Stel het apparaat in de nis Bevestig het apparaat met 4 Duw de afdichtstrip tussen
af.
schroeven in de nis.
het apparaat en de aangrenDe afdekking voor het onzende kast.
derste scharnier (in de zak
met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen
het apparaat en het keukenmeubel correct is.
Open de deur. Zet de afdekking van het onderste
scharnier op de juiste plek.
ca. 50 mm
Ha
D
Hb
21 mm
E
Ha
90°
Hc
E
Verwijder het juiste onderdeel van de scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier
aan de rechterkant of SX bij
een scharnier aan de linkerkant.
90°
C
Hd
ca. 50 mm
21 mm
Bevestig de afdekkingen
Maak de onderdelen (Ha),
(C, D) aan de uitsteeksels (Hb), (Hc) en (Hd) los.
en de gaten van de scharnieren.
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op het scharnier.
8 mm
8 mm
Ha
Hc
Monteer onderdeel (Ha)
aan de binnenkant van het
keukenmeubel.
K
Ha
Hb
Duw onderdeel (Hc) op on- Zet de deur van het apparaat
derdeel (Ha).
en de deur van het keukenmeubel open onder een
hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje
(Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat
en de deur van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm
vanaf de buitenrand van de
deur waar de nagel moet
worden vastgemaakt (K).
Hb
Plaats het kleine vierkantje
op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de deur van
het apparaat uit met behulp
van onderdeel Hb.
Hb
Hd
Duw onderdeel (Hd) op onderdeel (Hb).
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald.
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de
kast.
19
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan de omvang van de pakking kleiner
worden. De omvang van de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
20
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
22
23
23
23
Care and Cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
25
26
26
29
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to
replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock
unusable before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
21
or damaged power plug may overheat and cause
a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover7) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
•
•
•
•
•
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.8)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Care and cleaning
Environment Protection
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
7) If the lamp cover is foreseen
8) If a water connection is foreseen
22
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
Switching off
Temperature regulation
•
•
•
•
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
room temperature
how often the door is opened
the quantity of food stored
the location of the appliance.
A medium setting is generally the most suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water
and some neutral soap so as to remove the typical smell
of a brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
Daily use
Movable shelves
Positioning the door shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance
is fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
23
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored
in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Care and Cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/
or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains
supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner.
This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
24
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take
the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 9)and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling
in case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
The appliance is switched off.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The appliance has no power. There is Connect a different electrical appliance
no voltage in the mains socket.
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
During the automatic defrosting proc- This is correct.
ess, frost defrosts on the rear plate.
Water flows into the refrigerator. The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into Make sure that products do not touch
the water collector.
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow Attach the melting water outlet to the
in the evaporative tray above the com- evaporative tray.
pressor.
The temperature in the appliance The temperature regulator is not set
is too low.
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance The temperature regulator is not set
is too high.
correctly.
Set a lower temperature.
9) If foreseen.
25
Problem
Possible cause
Solution
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same Store less products at the same time.
time.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the mains
socket.
1. Remove the screw
from the lamp cover.
2. Remove the lamp
cover (refer to the
illustration).
3. Replace the used
lamp with a new
lamp of the same
4.
5.
6.
7.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
power (the maximum power is shown on the lamp
cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the plug to the mains socket.
Open the door. Make sure that the light comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
26
Climate
class
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
Door reversibility
On the opposite side:
• Install the lower pin.
• Install the door.
• Tighten the spacer and
tighten the upper pin.
The door of the appliance
opens to the right. If you
want to open the door to the
left, do these steps before
you install the appliance:
• Loosen the upper pin
and remove the spacer.
• Remove the upper pin
and the door.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
• Remove the door.
• Loosen the lower pin.
Installing the appliance
50 mm
Caution! Make sure that the mains cable can move
freely.
min.
200 cm2
Do the following steps:
min.
200 cm2
27
2
I
4mm
1
44mm
I
Install the appliance in the
niche.
Push the appliance in the
direction of the arrows (1)
until the upper gap cover
stops against the kitchen
furniture. Make sure that
the distance between the
appliance and the cupboard front-edge is 44 mm.
Push the appliance in the
direction of the arrows (2)
against the cupboard on the
opposite side of the hinge.
Make sure that the clearance between the appliance
and the cupboard is 4 mm.
Adjust the appliance in the Attach the appliance to the Push the sealing strip beniche.
niche with 4 screws.
tween the appliance and the
The lower hinge cover (in
adjacent cabinet.
the accessories bag) makes
sure that the distance between the appliance and the
kitchen furniture is correct.
Open the door. Put the lower hinge cover in position.
ca. 50 mm
Ha
D
Hb
C
21 mm
E
E
Remove the correct part
from the hinge cover (E).
Make sure to remove the
part DX, in the case of right
hinge, SX in opposite case.
28
90°
Hc
90°
Hd
Attach the covers (C, D) to Disconnect the parts (Ha),
the lugs and the hinge
(Hb), (Hc) and (Hd).
holes.
Attach the hinge covers (E)
to the hinge.
ca. 50 mm
21 mm
Install the part (Ha) on the
inner side of the kitchen
furniture.
8 mm
8 mm
Ha
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Push the part (Hc) on the
part (Ha).
Open the appliance door
and the kitchen furniture
door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb)
into guide (Ha).
Put together the appliance
door and the furniture door
and mark the holes.
Remove the brackets and
mark a distance of 8 mm
from the outer edge of the
door where the nail must be
fitted (K).
Hb
Place the small square on
the guide again and fix it
with the screws supplied.
Align the kitchen furniture
door and the appliance
door by adjusting the part
Hb.
Hb
Hd
Press the part (Hd) on the
part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached tightly to the
cabinet.
Important! If the ambient temperature is low (for example,
in the Winter), the size of the gasket decreases. The size
of the gasket increases when the ambient temperature
increases.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
29
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30
32
32
32
33
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _
33
34
36
36
39
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil.
Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne,
veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette
notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la
porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux
30
enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres
moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants
sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de
l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon
d'alimentation, prise, compresseur) doivent être
remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un
électricien spécialisé.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une
rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise
de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur
de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas sur la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 10) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux
rayons solaires.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé.
Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
Utilisation quotidienne
Maintenance
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans
l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les
instructions respectives
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
11)
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi
à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets
urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux
règlements applicables disponibles auprès des autorités
locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
10) Si le diffuseur est prévu
11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
31
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend
de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de
froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas,
il y a un risque de formation excessive de givre sur la
paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des économies de
courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à
récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Emplacement des balconnets de la porte
Les parois du réfrigérateur
sont équipées d'une série
de glissières pour que les
clayettes puissent être
placées en fonction des
besoins.
En fonction de la taille des
emballages des aliments
conservés, les balconnets
de la porte peuvent être
positionnés à différentes
hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches
pour les dégager, puis repositionnez-les selon les
besoins.
32
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
Conseils pour la réfrigération
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un
dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans
des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyezles en les essuyant pour éviter toute accumulation de
déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon
à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur
situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée
d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
33
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 12)et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher
et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments
en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les problèmes,
débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le
présent manuel, doit être exclusivement confiée à un
électricien qualifié ou une personne compétente.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Important Certains bruits pendant le fonctionnement
(compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Remède
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.
Branchez correctement la fiche sur la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La Branchez un autre appareil électrique
prise de courant n'est pas alimentée. sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
12) si cela est prévu.
34
L'ampoule est en mode veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule".
La température n'est pas correctement Sélectionnez une température plus éleréglée.
vée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
Anomalie
Cause possible
Remède
La température du produit est trop éle- Laissez le produit revenir à température
vée.
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
La température ambiante est trop éle- Réduisez la température ambiante.
vée.
De l'eau s'écoule sur la plaque Pendant le dégivrage automatique, le
arrière du compartiment réfrigé- givre fond sur la plaque arrière.
rateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation de l'eau de
dégivrage est obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau
dans le plateau d'évaporation situé au- au plateau d'évaporation.
dessus du compresseur.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
La température n'est pas correctement Sélectionnez une température plus éleréglée.
vée.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas correctement Sélectionnez une température plus basréglée.
se.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La température du produit est trop éle- Laissez le produit revenir à température
vée.
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits si- Introduisez moins de produits en même
multanément.
temps.
L'air froid ne circule pas dans l'appa- Assurez-vous que l'air froid circule dans
reil.
l'appareil.
Remplacement de l'ampoule
Attention Débranchez l'appareil du secteur.
1. Retirez la vis du diffuseur.
2. Retirez le diffuseur
(voir l'illustration).
3. Remplacez l'ampoule par un modèle semblable de
même puissance
(la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
4.
5.
6.
7.
Installez le diffuseur.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
35
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
36
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la
porte est orienté vers la
droite. Si vous souhaitez
modifier le sens d'ouverture de la porte (vers la gauche), effectuez les opérations suivantes avant d'installer définitivement l'appareil :
• Desserrez la goupille
• Enlevez la porte.
supérieure et retirez
• Desserrez la goupille inl'entretoise.
férieure.
• Retirez la goupille supérieure.
Conditions requises en matière de circulation d'air
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
50 mm
Sur le côté opposé :
• Installez la goupille inférieure.
• Installez la porte.
• Serrez l'entretoise et la
goupille supérieure.
Installation de l'appareil
Attention Veillez à ce que le cordon d'alimentation
soit accessible après avoir installé l'appareil.
min.
200 cm2
Procédez comme suit :
min.
200 cm2
37
2
I
4mm
1
44mm
I
Insérez l'appareil dans le
meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil dans le
sens indiqué par les flèches
(1) jusqu'à ce que le cache
de l'ouverture supérieure
s'aligne par rapport au
meuble de cuisine. Vérifiez
que la distance entre l'appareil et le rebord avant du
placard est de 44 mm.
Poussez l'appareil dans le
sens indiqué par les flèches
(2) contre le placard, du côté opposé à la charnière.
Assurez-vous qu'il y a un
écart de 4 mm entre l'appareil et le placard.
Réglez la position de l'ap- Fixez l'appareil au meuble
pareil dans le meuble d'en- d'encastrement à l'aide de
castrement.
4 vis.
Le cache de la charnière inférieure (disponible dans le
sachet des accessoires)
garantit une distance correcte entre l'appareil et le
meuble.
Ouvrez la porte. Installez le
cache de la charnière inférieure.
Poussez la bande isolante
entre l'appareil et le meuble
adjacent.
ca. 50 mm
Ha
D
Hb
C
21 mm
E
E
Retirez la pièce du cache
charnière (E). Veillez à enlever la partie DX, s'il s'agit
de la charnière de droite, la
partie SX pour la charnière
de gauche.
38
90°
Hc
90°
Hd
Fixez les caches (C, D) aux Détachez les pièces (Ha),
pattes et dans les trous des (Hb), (Hc) et (Hd).
charnières.
Fixez les caches (E) à la
charnière.
ca. 50 mm
21 mm
Installez la pièce (Ha) sur la
face intérieure du meuble
de cuisine.
Ha
8 mm
8 mm
K
Ha
Hc
Ha
Hb
Poussez la pièce (Hc) sur la Ouvrez la porte de l'appareil
pièce (Ha).
et celle du meuble à 90°
environ.
Introduisez la petite équerre (Hb) dans le guide (Ha).
Tenez ensemble la porte de
l'appareil et celle du meuble et marquez la position
des trous.
Enlevez les supports et
marquez le repère avec le
clou (K) à 8 mm du bord
externe de la porte.
Hb
Placez à nouveau la petite
équerre sur le guide et fixez-la à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble
de cuisine et la porte de
l'appareil en ajustant la pièce Hb.
Hb
Hd
Appuyez la pièce (Hd) sur
la pièce (Hb).
Vérifiez enfin que :
• Toutes les vis sont serrées.
• La bande isolante magnétique est fermement fixée à
l'armoire.
Important Si la température à l'intérieur de la pièce est
trop basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement. Inversément, si la température
ambiante augmente, le joint se dilate.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
39
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40
42
42
42
43
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerät aufstellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
43
44
46
46
49
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
40
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind
gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen
führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind
strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
•
•
•
•
•
•
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das
Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 14)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der
Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werden.
Symbol
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
13) wenn eine Abdeckung der
14) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
41
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf
eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes
von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten zum Einsetzen der Ablagen bieten.
42
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in
verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie den Türeinsatz
langsam in Pfeilrichtung,
bis er sich herausheben
lässt. Dann setzen Sie ihn
in die gewünschte Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
Hinweise für die Kühlung
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu
Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch
ermöglicht.
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw.
in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese
sind dafür speziell verpackt.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
43
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt
werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese
sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht
zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen
können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das
Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab, 15)Reinigen Sie das Gerät und
alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des
Gerätes verdirbt.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
15) falls dies vorgesehen ist.
44
einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Problem
Mögliche Ursache
Das Gerät funktioniert nicht. Die Das Gerät ist abgeschaltet.
Lampe funktioniert nicht.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in
der Steckdose.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät ein.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an
liegt keine Spannung an der Netzdieser Steckdose funktioniert.
steckdose an.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich in Stand-by. Schließen und öffnen Sie den Deckel.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Der Kompressor arbeitet ständig. Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
stellt.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät stellen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum Kollektor fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
Verdampferschale über dem Komder Verdampferschale.
pressor.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
stellt.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig einge- Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
stellt.
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät stellen.
45
Problem
Mögliche Ursache
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Abhilfe
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirku- Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
lieren.
Gerät zirkulieren kann.
Lampe wechseln
Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
1. Lösen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung.
2. Nehmen Sie die
Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die
Abbildung).
3. Ersetzen Sie die alte
Lampe durch eine Lampe der gleichen Leistung (die
maximal erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung).
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung
fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, dass die Lampe
brennt.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Gerät aufstellen".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
1225 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Die technischen Informationen befinden sich auf dem
Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
46
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlus-
ses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den
geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen
qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechsel des Türanschlags
Die Tür des Geräts öffnet
sich nach rechts. Wenn Sie
möchten, dass sich die Tür
nach links öffnet, gehen Sie
vor dem Einbau des Geräts
bitte nach den folgenden
Anweisungen vor:
• Lösen Sie den oberen
• Entfernen Sie die Tür.
Scharnierstift und ent- • Lösen Sie den unteren
fernen Sie das DistanzScharnierstift.
stück.
• Entfernen Sie den oberen Scharnierstift und
nehmen Sie die Tür vom
Gerät ab
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter
dem Gerät muss ausreichend groß sein.
50 mm
Auf der gegenüberliegenden Seite:
• Bringen Sie den unteren
Scharnierstift an.
• Installieren Sie die Tür.
• Legen Sie das Distanzstück ein und ziehen Sie
den oberen Scharnierstift fest.
Aufstellung des Geräts
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass sich das
Netzkabel des Gerätes frei bewegen kann.
min.
200 cm2
Gehen Sie wie folgt vor:
min.
200 cm2
47
2
I
4mm
1
44mm
I
Installieren Sie das Gerät in
der Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in
Pfeilrichtung (1), bis der
obere Anschlag am Küchenmöbel anliegt. Vergewissern Sie sich, dass der
Abstand zwischen dem Gerät und der Schrankvorderkante 44 mm beträgt.
Schieben Sie das Gerät auf
der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite in
Pfeilrichtung (2) soweit wie
möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.
Achten Sie darauf, dass der
Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 4 mm
beträgt.
Richten Sie das Gerät in der Befestigen Sie das Gerät
Nische aus.
mit 4 Schrauben in der NiMit der unteren Scharnier- sche.
abdeckung (im Beipack)
können Sie sicherstellen,
dass der Abstand zwischen
Gerät und Küchenmöbel
passt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken
Sie die untere Scharnierabdeckung auf.
Drücken Sie den Dichtungsstreifen zwischen das
Gerät und das angrenzende
Küchenmöbel.
ca. 50 mm
Ha
D
Hb
C
21 mm
E
E
Brechen Sie das gekennzeichnete Teil aus der
Scharnierabdeckung (E)
heraus. Achten Sie darauf,
beim rechten Scharnier Teil
DX bzw. beim anderen
Scharnier Teil SX abzunehmen.
48
90°
Hc
90°
Hd
Setzen Sie die beiliegenden Trennen Sie die Teile (Ha),
Abdeckkappen (C, D) in die (Hb), (Hc) und (Hd) ab.
Befestigungs- und Scharnierlöcher ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen (E) auf das
Scharnier auf.
ca. 50 mm
21 mm
Montieren Sie die Führungsschiene (Ha) an der
Innenseite der Tür des Küchenmöbels.
8 mm
8 mm
Ha
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Drücken Sie die Abdeckung (Hc) auf die Führungsschiene (Ha).
Öffnen Sie die Gerätetür
und die Tür des Küchenmöbels in einem Winkel
von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die Führungsschiene (Ha) ein.
Bringen Sie die Gerätetür
und die Küchenmöbeltür
zusammen und markieren
Sie die Bohrungen.
Nehmen Sie das Führungsstück (Hb) wieder ab.
Schlagen Sie 8 mm von der
Außenkante mit dem Nagel
(K) und einem Hammer je
ein kleines Loch in das Türblech.
Hb
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) erneut auf die
Führungsschiene (Ha) und
schrauben Sie es mit den
mitgelieferten Schrauben
fest.
Richten Sie die Küchenmöbeltür und die Gerätetür
mittels Führungsstück (Hb)
aus.
Hb
Hd
Drücken Sie Abdeckung
(Hd) auf das Führungsstück (Hb).
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen fest am Gerät befestigt ist.
Wichtig! Bei niedriger Umgebungstemperatur (zum
Beispiel im Winter) schrumpft die Dichtung. Bei höherer
Umgebungstemperatur dehnt sich die Dichtung aus.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
49
Innhold
Sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50
51
52
52
52
Rengjøring og stell _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hva må gjøres, hvis... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montering _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
53
54
55
55
58
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk,
bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for
første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er
det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner
til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du
selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon
om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell
skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader
som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk
helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet
som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende
barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne
i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske
dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig
at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør
en dødsfelle for et barn.
50
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
tildekkes.
• Apparatet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/
eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik det er
beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler
for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
• Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret
er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke ødelegg kjølekretsen.
• Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir
skadet under transport og installasjon.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– Unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist.
– Luft godt ut i rommet der apparatet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen
form for endringer på apparatet. Hvis strømkabelen blir
skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller
elektrisk støt.
Advarsel Samtlige elektriske komponenter (strømkabel, støpsel, kompressor) må kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en kvalifisert servicepersonell.
1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer
til skade på baksiden av apparatet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer til skade kan bli
overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at apparatets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette
i støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
6. Dette apparatet må ikke brukes uten lampedeksel
16) på den innvendige lampen.
• Dette apparatet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med
våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader
eller frostskader.
• Ikke utsett apparatet for direkte sollys over lengre tid.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet.
De kan eksplodere.
• Anbefalingene fra produsenten av apparatet vedrøredne oppbevaring må følges nøye. Les instruksjonene i
de aktuelle avsnittene.
Rengjøring og stell
• Slå av skapet og trekk støpselet ut av stikkontakten før
vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av produktet.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne
mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet
er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av skapet.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling
til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet.
Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i
butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader.
I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå
tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en
vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme
i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator)
og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator
eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at
apparatet er installert.
• Skal kun koples til drikkevannsforsyning. 17)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med
vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader
ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet
inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i
nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan gjenvinnes.
som er merket med symbolet
Bruk
Slå på
Regulere temperaturen
Sett støpselet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til middels innstilling.
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å
oppnå større kjøleeffekt.
Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå apparatet
av.
16) Hvis det skal være deksel over lampen
17) Dersom apparatet er utstyrt med vanntilkopling
51
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i apparatet
avhenger av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Viktig Dersom romtemperaturen er høy eller det
oppbevares store mengder matvarer og apparatet er
innstilt på laveste temperatur, vil apparatet muligens gå
kontinuerlig. Dermed kan det danne seg rim på
bakveggen. I så fall må bryteren stilles på en høyere
temperatur, slik at den automatiske avrimingsfunksjonen
aktiveres og energiforbruket dermed reduseres.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig
samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver,
da dette vil skade overflatebehandlingen.
Daglig bruk
Flyttbare hyller
Plassere dørhyllene
Veggene i kjøleskapet er
utstyrt med en rekke riller,
slik at hyllene kan plasseres etter ønske.
Dørhyllene kan plasseres i
ulike høyder for oppbevaring av matvarebeholdere
av forskjellig størrelse.
Trekk hyllen forsiktig i pilenens retning til den
kommer løs. Sett den deretter i ønsket posisjon.
Nyttige tips og råd
Tips til energisparing
Tips til kjøling av ferske matvarer
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn
absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren
står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat,
vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det
dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer,
dreies termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at
apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker
i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har
sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
52
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på
glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og
plasseres på hvilken som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i
aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt
som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
Rengjøring og stell
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før du
starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt
litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og vask dem
for å sikre at de er rene og fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på rør og/eller
kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt
parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette
skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av apparatet med en børste eller en støvsuger. Dette
gjør at apparatets ytelse blir bedre, og du sparer energi.
Viktig Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i
dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende
oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør
og ned i en beholder på baksiden av apparatet, over motorkompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann
midt i kjøleseksjonens kanal med jevne mellomrom for å
hindre at vannet svømmer over og drypper ned på maten
inne i seksjonen. Bruk vedlagte spesialrenser. Den sitter
allerede i dreneringshullet.
Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over et lengre tidsrom,
tas følgende forholdsregler:
• trekk støpselet ut av stikkontakten
• fjern alle matvarer
• avrim 18)og rengjør apparatet og alt tilbehøret
• la døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det danner
seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be noen om
å kontrollere det fra tid til annen for å sikre at ikke matevarene blir ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver gang motorkompressoren
18) Etter modell.
53
Hva må gjøres, hvis...
Advarsel Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av
stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne
bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert
elektriker eller faglært person.
Problem
Viktig Apparatet lager lyder under normal drift
(kompressor, kjølekrets).
Mulig årsak
Apparatet virker ikke. Lampen ly- Apparatet er slått av.
ser ikke.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Løsning
Slå apparatet på.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Apparatet får ikke strøm. Stikkontakten Kople et annet elektrisk apparat til stiker ikke spenningsførende.
kontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider uavbrutt.
Det renner vann på bakveggen i
kjøleskapet.
Lampen er i hvilemodus.
Lukk døren, og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se etter i "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se etter i "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur
før du legger den inn i apparatet.
Romtemperaturen er for høy.
Reduser romtemperaturen.
Under den automatiske avrimingspro- Dette er normalt.
sessen tiner rimet på bakveggen.
Det renner vann inn i kjøleskapet. Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at vannet får samle Pass på at ingen matvarer berører bakseg i vannoppsamlingsbeholderen.
veggen.
Det renner vann ned i bunnen.
Smeltevannets utløp fører ikke ned i
fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Temperaturen i apparatet er for
lav.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Temperaturen i apparatet er for
høy.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket skikkelig.
Se etter i "Lukke døren".
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til romtemperatur
før du legger den inn i apparatet.
54
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det er lagt mange matvarer inn i apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.
Det sirkulerer ikke kald luft i apparatet. Sørg for at den kalde luften kan sirkulere
i apparatet.
Skifte lyspære
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten.
1. Skru skruen ut av
lampedekselet.
2. Fjern lampedekselet (se figur).
3. Skift den brukte
pæren ut med en ny
pære med samme
effekt (maksimal effekt er oppført på
lampedekselet).
4.
5.
6.
7.
Sett lampedekselet på igjen.
Stram skruen på lampedekselet.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Åpne døren. Påse at lampen tennes.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installasjon".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.
Tekniske data
Nisjens dimensjon
Høyde
1225 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til
venstre på apparatets innside og på energietiketten.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din
egen sikkerhets skyld og for informasjon om korrekt
operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
55
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg
om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt
med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er
jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Omhengsling av døren
På motsatt side:
• Monter den nedre tappen.
• Monter døren.
• Fest avstandsstykket og
fest den øvre tappen.
Døren til apparatet åpnes
mot høyre. Dersom du ønsker at døren skal åpnes
mot venstre, følg disse trinnene før du installerer apparatet.
• Løsne den øvre tappen • Ta av døren.
og fjern avstandsstyk- • Løsne den nedre tappen.
ket.
• Fjern den øvre tappen og
døren.
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak apparatet må være tilstrekkelig.
Installere apparatet
Obs Påse at strømledningen kan beveges fritt.
50 mm
min.
200 cm2
Gå frem som følger:
min.
200 cm2
56
2
I
4mm
1
44mm
I
Monter skapet i nisjen.
Skyv apparatet mot pilene
(1) til det øvre panelet stopper mot kjøkkenskapet.
Sørg for at avstanden mellom apparatet og sideveggene er 44 mm.
Skyv apparatet i pilenes retning (2) mot skapet på motsatt side av hengselet. Sørg
for at avstanden mellom
apparatet og sideveggene
er 4 mm.
Juster apparatet i nisjen.
Fest apparatet i nisjen med
Det nedre hengseldekselet 4 skruer.
(finnes i posen med ekstrautstyr) sørger for at avstanden mellom apparatet og
kjøkkenskapene er riktig.
Åpne døren. Sett hengseldekselet på plass.
Dytt inn tetningslisten mellom apparatet og kjøkkenskapet ved siden av apparatet.
ca. 50 mm
Ha
D
Hb
C
21 mm
E
E
Fjern den riktige delen fra
hengseldekselets deksel
(E). Sørg for å fjerne delen
DX for et høyremontert
hengsel, SX i motsatt tilfelle.
90°
Hc
90°
Hd
Fest dekslene (C, D) til spo- Skru av delen (Ha), (Hb),
rene og hengselhullene.
(Hc) og (Hd).
Fest dekselet (E) over
hengselet.
ca. 50 mm
21 mm
Monter delen (Ha) på innsiden av kjøkkenskapet.
57
Ha
8 mm
8 mm
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Skyv delen (Hc) inn på de- Åpne apparatets dør og
len (Ha).
kjøkkenskapets dør til 90°vinkel.
Plasser den lille firkanten
(Hb) i skinnen (Ha).
Legg apparatets dør mot
skapdøren og marker hullene.
Fjern firkanten og avmerk
en avstand på 8 mm fra ytterkanten på døren der naglen skal plasseres (K).
Hb
Plasser den lille firkanten
på skinnen igjen og fest den
med medfølgende skruer.
Juster kjøkkenskapets dør
og apparatets dør ved å justere delen Hb.
Hb
Hd
Trykk delen (Hd) på del
(Hb).
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske pakningslisten er godt festet til kabinettet.
Viktig Dersom omgivelsestemperaturen er lav (for
eksempel om vinteren), kan pakningen krympe.
Pakningstykkelsen øker når omgivelsestemperaturen
øker.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at
dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak
for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å
sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til
58
å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette produktet,
vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
59
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.zanussi.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur:
www.zanussi.be
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.zanussi.dk
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.zanussi.nl
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.zanussi.no
www.zanussi.com
222352732-01-122009
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter:
www.zanussi.at
www.zanussi.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising