Electrolux | ERN23510 | User manual | Electrolux ERN23510 Manuel utilisateur

Electrolux ERN23510 Manuel utilisateur
gebruiksaanwijzing
notice d'utilisation
benutzerinformation
istruzioni per l’uso
manual de instrucciones
Koelkast
Réfrigérateur
Kühlschrank
Frigorifero
Frigorífico
ERN23510
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
4
5
5
Reiniging en onderhoud
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
6
7
9
9
13
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen
is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig
bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok
krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit
instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
electrolux 3
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van
het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor)
mogen uitsluitend vervangen worden
door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dit kan gevaar
opleveren van een elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje 1)
voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als
u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak
ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van
voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact
niet kunt bereiken, onderbreek dan de
stroomtoevoer.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt
is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke
beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi
in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te
voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen
worden en brandwonden veroorzaken.
4 electrolux
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar
is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 2)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij de
lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is
en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur van
2) Indien er een wateraansluiting voorzien is
een nieuw product weg te nemen. Droog
daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
electrolux 5
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal geleiders zodat de schappen op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen
de voorste halve schappen over de achterste
worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en plaats op een
andere gewenste hoogte terug.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op de hoogste instelling
staat en het apparaat volledig gevuld is,
kan de compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, draait u de thermostaatknop naar een lagere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plas-
6 electrolux
tic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Reiniging en onderhoud
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger.
Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
3) indien nodig,
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact,
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 3)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
electrolux 7
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden verricht door een gekwalificeerd
technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Raadpleeg "Het lampje vervangen".
De compressor werkt
continu.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een lagere temperatuur in.
steld.
8 electrolux
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet goed gesloten.
Raadpleeg "De deur sluiten".
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk op- Berg minder producten tegelijk op.
geborgen.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
(het maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).
5. Installeer de afdekking van het lampje.
6. Draai de schroef van de afdekking van het
lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Maak de deur open. Controleer of het
lampje gaat branden.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
electrolux 9
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig
door, alvorens het apparaat te
installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat:
Klimaatklasse
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het
apparaat installeert:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
hem.
2. Verwijder de deur.
3. Verwijder het afstandsstuk.
4. Maak de onderste pen met een sleutel
los.
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
Op de tegenoverliggende kant:
1. Zet de onderste pen vast.
2. Installeer het afstandsstuk.
3. Monteer de deur.
4. Zet de bovenste pen vast.
10 electrolux
2
1
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
min.
200 cm2
2. Stel het apparaat in de nis af.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat
en het keukenmeubel correct is.
Open de deur. Zet de afdekking van het
onderste scharnier op de juiste plek.
min.
200 cm2
4mm
44mm
De installatie van het apparaat
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk:
1. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de kast
44 mm is.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast tegenover het
scharnier. Zorg ervoor dat er een ruimte
van 4 mm tussen het apparaat en de
kast is.
3. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
aan de nis.
electrolux 11
6. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op
het scharnier.
I
D
C
E
4. Duw de afdichtstrip tussen het apparaat
en de naastliggende kast.
E
7. Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en
(Hd) los.
Ha
5. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de
linkerkant.
Hb
Hc
Hd
8. Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van het keukenmeubel.
12 electrolux
ca. 50 mm
8 mm
90°
21 mm
90°
Ha
ca. 50 mm
21 mm
9. Duw onderdeel (Hc) op onderdeel (Ha).
Hb
11. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van
de deur waar de nagel moet worden
vastgemaakt (K).
Ha
8 mm
Hc
K
Ha
10. Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel open in een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
12. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en maakt het goed met de
meegeleverde schroeven vast.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de
deur van het apparaat uit met behulp van
onderdeel Hb.
electrolux 13
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald.
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
laag is (bijv. in de winter), kan de omvang van
de pakking kleiner worden. De omvang van
de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt. U kunt
ook gebruik maken van een föhn om de
omvang van de pakking te vergroten.
Hb
13. Duw onderdeel (Hd) op onderdeel (Hb).
Hb
Hd
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
14 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Sommaire
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
14
16
16
17
17
18
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de sauvegarde de
l'environnement
19
21
21
25
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction
d'une personne responsable qui puisse
leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques
d'électrocution. Démontez la porte pour
éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation des aliments et à un usage
domestique normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou pour
d'autres buts que celui pour lequel il a été
conçu.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques, de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour
dégivrer ou accélérer le dégivrage de votre
appareil.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (par exemple : sorbetières électriques, mélangeurs ou sèche cheveux) à
l'intérieur de votre appareil.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
electrolux 15
• Conformément au règlement UTEC-73-997 de juillet 2006, seules les personnes ayant reçues une formation spécifique aux fluides inflammables peuvent intervenir sur cet appareil qui contient des
hydrocarbures. Ce gaz est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit n'est endommagée.
Si un composant du circuit réfrigérant est
endommagé :
– évitez les flammes nues (briquet) et toute autre source d'allumage (étincelles)
– aérez la pièce dans laquelle se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil.
Un cordon d'alimentation endommagé
peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou d'électrocutions.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un électricien qualifié.
1. N'utilisez pas de rallonge au niveau du
câble d'alimentation.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et causer
un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la
prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est
desserrée, ne la branchez pas dans la
prise murale. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 4) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors
de son déplacement.
• Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées ou les produits congelés ; la température très basse à laquelle
ils se trouvent peut provoquer des brûlures
ou un arrachement de la peau.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
4) si l'appareil en est équipé
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les recommandations de conservation. Consultez
les chapitres correspondants dans cette
notice d'utilisation.
Entretien et nettoyage
• Avant tout entretien, mettez l'appareil à
l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez
pas accès à la prise, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, le cas
échéant. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera au fond du compartiment réfrigérateur.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil
s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
16 electrolux
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. 5)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
Protection de l'environnement
C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables
disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans
cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
bouton du thermostat sur la position "0".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le
bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le
haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à
permettre un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse
pour supprimer l'odeur caractéristique du
"neuf" puis séchez soigneusement.
5) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
electrolux 17
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnezles selon les besoins.
Emplacement des balconnets de la
porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
thermostat est réglé sur Max et l'appareil
est plein. Il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur
l'évaporateur. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une position
moins élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent,
des économies de courant.
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation dans
le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
18 electrolux
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner
le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé
aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne
sont pas correctement emballés.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer
et laisser de fortes odeurs.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à
l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu
du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les
aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon
liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
6) si cela est prévu.
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 6)et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires
electrolux 19
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour
éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être
exclusivement confiée à un électricien
qualifié ou une personne compétente.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne
pas. La lampe ne fonctionne pas.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, système
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche n'est pas correctement
branchée sur la prise.
Branchez correctement la fiche sur
la prise.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique sur la prise.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule d'éclairage".
Le compresseur fonctionne en continu.
La température n'est pas bien ré- Choisissez une température plus
glée.
élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez la température du produit
rejoindre la température ambiante
avant de le stocker.
La température ambiante est trop
élevée.
Abaissez la température de la pièce.
De l'eau coule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau coule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des produits empêchent que
l'eau coule dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne coule pas
dans le plateau d'évaporation située au dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
plateau d'évaporation.
La température de l'appareil est trop basse.
Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.
Choisissez une température plus
élevée.
20 electrolux
Anomalie
La température de l'appareil est trop élevée
Cause possible
Solution
Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.
Choisissez une température plus
basse.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La température du produit est
trop élevée.
Laissez la température du produit
rejoindre la température ambiante
avant de le stocker.
Trop de produits ont été introduits ensemble.
Introduisez moins de produits en
même temps.
Il n'y a aucune circulation d'air
froid dans l'appareil.
Assurez-vous qu'il y ait une circulation d'air froid dans l'appareil.
Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule par un modèle
semblable de même puissance (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
5. Installez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Branchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez
le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
electrolux 21
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
d'énergie.
Installation
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :
Classe
climatique
Réversibilité de la porte
L'appareil est livré avec l'ouverture de la porte à droite. Si vous voulez que la porte s'ouvre à gauche, conformez-vous aux instructions ci-dessous avant d'installer l'appareil :
1. Dévissez et enlevez le pivot supérieur.
2. Enlevez la porte.
3. Enlevez l'entretoise.
4. À l'aide d'une clé, desserrez la tige supérieure.
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16° à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant
murale n'est pas mise à la terre, branchez
l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant
conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Du côté opposé :
1. Serrez le pivot inférieur.
2. Installez l'entretoise.
3. Installez la porte.
4. Serrez le pivot supérieur.
22 electrolux
2
1
Ventilation
La circulation d'air derrière l'appareil doit être
suffisante.
min.
200 cm2
2. Ajustez l'appareil dans la niche.
Le cache charnière inférieure (dans le
sac d'accessoires) sert à maintenir la
bonne distance entre l'appareil et le
meuble de cuisine.
Ouvrez la porte. Placez le cache charnière inférieure.
min.
200 cm2
4mm
44mm
Installation de l'appareil
Attention Veillez à ce que le cordon
d'alimentation soit accessible après
avoir installé l'appareil.
Procédez comme suit :
1. Installez l'appareil dans la niche.
Poussez l'appareil dans le sens des flèches (1) jusqu'à ce que le cache supérieur bute contre le meuble de cuisine.
Veillez à laisser un espace de 44 mm entre l'appareil et le bord avant du placard.
Poussez l'appareil dans le sens des flèches (2) contre le placard sur le côté opposé de la charnière. Laissez un espace
de 4 mm entre l'appareil et le placard.
3. Fixez l'appareil à la niche à l'aide de 4 vis.
electrolux 23
Fixez les caches charnière (E) à la charnière.
I
D
C
E
4. Poussez la bande isolante entre l'appareil et le meuble adjacent.
E
7. Détachez les pièces (Ha), (Hb), (Hc) et
(Hd).
Ha
Hb
Hc
5. Enlevez la partie correspondante du cache charnière (E). Veillez à enlever la partie DX, s'il s'agit de la charnière de droite,
la partie SX dans le cas contraire.
Hd
8. Installez la pièce (Ha) sur la face intérieure du meuble de cuisine.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
6. Fixez les caches (C, D) aux éléments de
fixation et aux orifices de la charnière.
21 mm
9. Poussez la pièce (Hc) sur la pièce (Ha).
24 electrolux
12. Placez de nouveau le petit carré sur la
glissière et fixez-le avec les vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine et
la porte de l'appareil en ajustant la pièce
Hb.
Ha
Hc
10. Ouvrez la porte de l'appareil et la porte
du meuble de cuisine à 90°.
Insérez le petit carré (Hb) dans la glissière
(Ha).
Unissez la porte de l'appareil et la porte
du meuble et marquez les trous.
Hb
13. Appuyez la pièce (Hd) sur la pièce (Hb).
8 mm
Hb
Ha
Hd
Hb
11. Sortez les supports et plantez le clou (K)
à 8 mm du bord extérieur de la porte.
8 mm
Vérifiez enfin que :
• Toutes les vis sont serrées.
• La bande isolante magnétique est fermement fixée à l'armoire.
Important Si la température ambiante est
basse (en hiver, par exemple), le joint diminue
de taille. La taille du joint augmente lorsque
la température ambiante augmente. Vous
pouvez utiliser un sèche-cheveux pour que
le joint augmente de taille.
K
Ha
electrolux 25
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
26 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Mehr zu unserem Denken finden Sie unter at
www.electrolux.com
Inhalt
Sicherheitshinweise
Betrieb
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
26
28
28
29
29
Reinigen und Pflegen
Was tun, wenn …
Technische Daten
Gerät aufstellen
Hinweise zum Umweltschutz
30
31
33
33
37
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und
Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen,
die das Gerät benutzen, mit der Bedienung
und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur
unter Aufsicht oder nach ausreichender
Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das
Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät)
ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag
geschützt sind und sich nicht in dem Gerät
einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf
dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen
des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen
müssen immer frei von Hindernissen
sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in
den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten,
wenn solche Geräte nicht ausdrücklich
vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
electrolux 27
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht
zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches
und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert
ist, gut lüften
• Änderungen der Spezifikationen und am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur
vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
gequetscht oder beschädigt wird. Ein
gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen
Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung, 7) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies
zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
7) wenn eine Abdeckung der
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.
Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
Reinigen und Pflegen
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Falls Sie nicht an
die Steckdose kommen, unterbrechen Sie
die Stromversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen.
Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich
das Wasser auf dem Boden des Gerätes
an.
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb,
wenn es beschädigt ist. Melden Sie die
Schäden umgehend dem Händler, bei
dem Sie es erworben haben. Bewahren
Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich
für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator)
möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
28 electrolux
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei
zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit
einer Trinkwasserzuleitung. 8)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie
stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie
normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase:
das Gerät muss gemäß den geltenden
Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des
Wärmetauschers. Die Materialien, die
bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt werden.
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal
mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur
im Innern des Gerätes von verschiedenen
Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses
aber auf die niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu
Frostbildung kommen. In diesem Fall muss
eine höhere Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen ermöglicht und
damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am
besten durch Auswaschen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
8) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die
Oberfläche beschädigt wird.
electrolux 29
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Anzahl von Führungsschienen ausgestattet,
die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die vorderen Halbteile der Ablagen auf die rückwärtigen hinaufgelegt werden.
Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie folgt
vor:
ziehen Sie den Einsatz langsam in Richtung
der Pfeile soweit heraus, bis er ganz aus der
Führung ist, und setzen Sie ihn dann nach
Wunsch wieder ein.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen
Sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Ist die Umgebungstemperatur hoch, der
Temperaturregler auf eine höhere Einstellung gedreht und das Gerät voll beladen,
kann es bei andauerndem Betrieb des
Kompressors zu Frost- oder Eisbildung
am Verdampfer kommen. In diesem Fall
muss mit dem Temperaturregler eine niedrigere Temperatur gewählt werden, die ein
automatisches Abtauen ermöglicht und
damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese
auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
30 electrolux
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf
diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in
die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu
haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in
der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell
verpackt.
Reinigen und Pflegen
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher
nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen
in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von
Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig
ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Motorkompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste oder einem
Staubsauger. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem
Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des
Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht
überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
electrolux 31
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab, 9)Reinigen Sie das
Gerät und alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um
das Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit
den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der
Fehlersuche immer den Netzstecker aus
der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Benutzerinformation nicht beschrieben
ist, darf nur von einem qualifizierten
Störung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht richtig in
die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Versuchen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose
funktioniert.
Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Ersetzen der Lampe".
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Produkttemperatur ist zu
hoch.
Lassen Sie die Produkttemperatur
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie die Produkte einlagern.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
9) falls dies vorgesehen ist.
32 electrolux
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt auf die hintere Platte des Kühlschranks.
Beim automatischen Abtauen
schmilzt der Frost auf der hinteren Platte.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserabflusskanal.
Die eingelegten Produkte verhindern, dass das Wasser zum Kollektor fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Produkte nicht die hintere Platte berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in Befestigen Sie den Tauwasserabdie Verdampferschale über dem lauf an der Verdampferschale.
Kompressor.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen der Tür".
Die Produkttemperatur ist zu
hoch.
Lassen Sie die Produkttemperatur
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie die Produkte einlagern.
Es wurden gleichzeitig zu viele
Produkte zum Eingefrieren eingelegt.
Legen Sie gleichzeitig weniger Produkte zum Eingefrieren ein.
Es zirkuliert keine Kaltluft im Innern des Gerätes.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert.
Ersetzen der Lampe
1. Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
4. Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine
Lampe der gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung).
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
8. Tür öffnen. Prüfen Sie, dass die Lampe
brennt.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu "Gerät aufstellen".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Kontaktieren Sie den
Kundendienst.
electrolux 33
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
1225 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Die technischen Informationen befinden sich
auf dem Typschild innen links im Gerät sowie
auf der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
vor der Aufstellung des Geräts sorgfältig
durch, um Gefahren für Sie selbst zu
vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Wechsel des Türanschlags
Die Tür des Geräts geht nach rechts auf.
Wenn Sie möchten, dass die Tür nach links
aufgeht, befolgen Sie bitte diese Schritte, bevor Sie das Gerät einbauen:
1. Lösen Sie den oberen Bolzen und entfernen Sie ihn.
2. Entfernen Sie die Tür.
3. Entfernen Sie das Distanzstück.
4. Lösen Sie den unteren Bolzen mit einem
Schlüssel.
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf
dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß
den geltenden Vorschriften erden und fragen
Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
1. Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.
2. Setzen Sie das Distanzstück ein.
3. Installieren Sie die Tür.
4. Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.
34 electrolux
Abstand zwischen dem Gerät und dem
Schrank 4 mm beträgt.
2
1
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss
ausreichend groß sein.
min.
200 cm2
2. Richten Sie das Gerät in der Nische aus.
Mit der unteren Scharnierabdeckung (im
Beipack) können Sie sicherstellen, dass
der Abstand zwischen Gerät und Küchenmöbel korrekt ist.
Öffnen Sie die Tür. Die untere Scharnierabdeckung korrekt ansetzen.
min.
200 cm2
4mm
Installation des Geräts
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass
sich das Netzkabel des Gerätes frei
bewegen kann.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Installieren Sie das Gerät in der Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung
(1), bis die obere Anschlagsleiste am Küchenmöbel anliegt. Vergewissern Sie
sich, dass der Abstand zwischen dem
Gerät und der Schrankvorderkante 44
mm beträgt.
Schieben Sie das Gerät auf der den
Scharnieren gegenüberliegenden Seite
in Pfeilrichtung (2), soweit wie möglich
gegen die Seitenwand des Küchenmöbels. Vergewissern Sie sich, dass der
44mm
3. Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Nische.
electrolux 35
6. Montieren Sie die Abdeckungen (C, D) in
den Öffnungen der oberen Anschlagleiste.
Bringen Sie die Scharnierabdeckungen
(E) am Scharnier an.
I
D
4. Drücken Sie den Dichtungsstreifen zwischen das Gerät und das angrenzende
Küchenmöbel.
C
E
E
7. Lösen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc) und
(Hd).
Ha
5. Entfernen Sie das korrekte Teil von der
Scharnierabdeckung (E). Vergessen Sie
nicht, Teil DX im Fall des rechten Scharniers oder Teil SX im entgegengesetzten
Fall abzunehmen.
Hb
Hc
Hd
8. Montieren Sie Teil (Ha) an der Innenseite
der Tür des Küchenmöbels.
36 electrolux
11. Nehmen Sie das Führungsstück ab.
Markieren Sie 8 mm von der Außenkante
entfernt die Stelle, an der der Nagel (K)
einzuschlagen ist.
ca. 50 mm
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
K
9. Drücken Sie Teil (Hc) auf Teil (Ha).
Ha
Ha
12. Setzen Sie das Führungsstück erneut
auf die Führungsschiene und schrauben
Sie es mit den mitgelieferten Schrauben
fest.
Richten Sie die Küchenmöbeltür und die
Gerätetür mittels Führungsstück (Hb)
aus.
Hc
10. Öffnen Sie die Gerätetür und die Tür des
Küchenmöbels in einem Winkel von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die
Führungsschiene (Ha) ein.
Bringen Sie die Gerätetür und die Küchenmöbeltür zusammen und markieren
Sie die Bohrungen.
Hb
8 mm
13. Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf Führungsstück (Hb).
Ha
Hb
electrolux 37
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen fest
am Gerät befestigt ist.
Hb
Hd
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur
niedrig (zum Beispiel im Winter), dann nimmt
die Größe der Dichtung ab. Mit zunehmender
Umgebungstemperatur nimmt auch die
Dichtung wieder an Umfang zu. Sie können
die Größe der Dichtung auch mit einem Föhn
vergrößern.
38 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Per conoscere meglio il nostro modo di pensare, visitate il sito
www.electrolux.com
Indice
Informazioni per la sicurezza
Uso dell'apparecchio
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
38
40
40
41
41
Pulizia e cura
Cosa fare se…
Dati tecnici
Installazione
Considerazioni ambientali
42
43
44
45
48
Con riserva di modifiche
Informazioni per la sicurezza
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e
del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le
avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è
importante garantire che tutte le persone che
utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza.
Conservare queste istruzioni e accertarsi che
rimangano unite all'apparecchio in caso di
vendita o trasloco, in modo che chiunque lo
utilizzi sia correttamente informato sull'uso e
sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle presenti istruzioni per l'utente, il produttore non
è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a
meno che non siano state istruite all'uso
dell'apparecchio da parte dei responsabili
della loro sicurezza, oppure sotto vigilanza
di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo
di collegamento (il più vicino possibile al-
l'apparecchio) e smontare lo sportello per
evitare che i bambini giocando possano
subire scosse elettriche o chiudersi dentro
l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con chiusure a
molla, si deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare che diventi una trappola
mortale per i bambini.
Sicurezza generale
Attenzione Assicurarsi che le aperture
di ventilazione non siano otturate.
• L'apparecchio è progettato per la conservazione di alimenti e bevande per il normale uso domestico, come spiegato nelle
presenti istruzioni per l'uso.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri
mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altri apparecchi elettrici (per
esempio gelatiere) all'interno dei frigoriferi,
a meno che non siano approvati per questo scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
electrolux 39
• Nel circuito refrigerante dell'apparecchio è
contenuto il refrigerante isobutano
(R600a), un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è però infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei
componenti del circuito refrigerante venga
danneggiato.
Se il circuito refrigerante dovesse venire
danneggiato:
– evitare fiamme libere e sorgenti di accensione
– ventilare la stanza in cui si trova l'apparecchio
• È pericoloso cambiare le specifiche o cercare di modificare il prodotto in qualunque
modo. Se il cavo è danneggiato potrebbe
provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse
elettriche.
Avvertenza Ogni componente elettrico
(cavo elettrico, spina, compressore) deve essere sostituito da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato.
1. Non si devono applicare prolunghe al
cavo elettrico.
2. Controllare che la spina non venga
schiacciata o danneggiata dal retro
dell'apparecchio. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e
provocare incendi.
3. Accertare di riuscire a raggiungere la
spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo di rete.
5. Se la presa è allentata, non inserire la
spina. si potrebbero provocare scosse
elettriche o incendi.
6. Non mettere in funzione l'apparecchio
senza la copertura della lampadina 10)
di illuminazione interna.
• Questo apparecchio è pesante. Spostarlo
con cautela.
• Non rimuovere né toccare alimenti riposti
nel vano congelatore con le mani bagnate/
umide, si potrebbero provocare abrasioni
della pelle o bruciature da gelo.
• Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.
10) Se la copertura della lampadina è prevista
Uso normale
• Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative
istruzioni.
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
Se non è possibile arrivare alla presa, interrompere l'alimentazione elettrica.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico
dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero.
Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato,
l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni dei
paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi
che non presenti danni. Non collegare
l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al
negozio in cui è stato acquistato. In questo
caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore
prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere
una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per evitare di toccare le parti calde o
di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
40 electrolux
• Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
• Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 11)
Assistenza tecnica
• Tutti gli interventi elettrici richiesti per gli interventi di assistenza dell'apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da una persona competente.
• Gli interventi di assistenza sul prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da
tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve
essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e
alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle autorità locali. Evitare di
danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte posteriore vicino
allo scambiatore di calore. I materiali
usati su questo apparecchio contrassegnati dal simbolo
sono riciclabili.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato di
Uso dell'apparecchio
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino a
una regolazione media.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione
bassa per un raffreddamento minimo.
• ruotare il termostato verso una regolazione
alta per un raffreddamento massimo.
Una regolazione media è in genere la più
adatta.
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere scelta tenendo a mente che la temperatura all'interno dell'apparecchio dipende
da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Importante Se la temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed è
regolato su temperature minime, può
funzionare in continuo causando la
formazione di brina sulla parete posteriore. In
questo caso la manopola deve essere
regolata su una temperatura per consentire
lo sbrinamento automatico riducendo così il
consumo di energia.
Primo utilizzo
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima
volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il
tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Importante Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che possano danneggiare la
finitura.
11) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica
electrolux 41
Utilizzo quotidiano
Ripiani mobili
Le pareti del frigorifero sono equipaggiate
con una serie di guide che permettono di
collocare i ripiani nella posizione desiderata.
Per un migliore sfruttamento dello spazio, i
semiripiani anteriori possono essere collocati
sopra a quelli posteriori.
Per regolare l'altezza delle mensole, procedere come segue:
tirare lentamente la mensola nella direzione
delle frecce finché non si sblocca, quindi riposizionarla all'altezza desiderata.
Posizionamento delle mensole
Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, le mensole della porta possono essere posizionate ad altezze differenti.
Consigli e suggerimenti utili
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non
lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il
termostato è impostato su una regolazione
alta e l'apparecchio è a pieno carico, il
compressore può funzionare in continuo
causando la formazione di brina o ghiaccio
sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il
termostato su una regolazione più bassa
per consentire lo scongelamento automatico risparmiando così energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi
freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi
in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se
emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa
circolare liberamente attorno ad esso
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di
politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra
il cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste
condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero
essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite
accuratamente e collocate nell'apposito/i
cassetto/i speciale/i.
42 electrolux
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti
in contenitori ermetici speciali o avvolti in pellicole di alluminio o sacchetti di politene per
escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate
e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
Pulizia e cura
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire lavori
di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto
essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• pulire l'interno e gli accessori con acqua
tiepida e un po' di sapone neutro.
• controllare regolarmente le guarnizioni della porta e verificare che siano pulite e prive
di residui.
• risciacquare e asciugare accuratamente.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale la brina è eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si
arresta. L'acqua di sbrinamento è scaricata
attraverso un condotto in un contenitore speciale sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di
scarico dell'acqua di sbrinamento al centro
del canale nel vano frigorifero per evitare che
l'acqua fuoriesca gocciolando sul cibo all'interno. Usare lo speciale detergente in dotazione, già inserito nel foro di scarico.
Importante Non tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive,
prodotti per la pulizia con una forte profumazione o cere lucidanti per pulire l'interno, in
quanto danneggiano la superficie e lasciano
un odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro con una spazzola o un
aspirapolvere. Questa operazione migliorerà
le prestazioni dell'apparecchio riducendo i
consumi elettrici.
Importante Non danneggiare il sistema di
raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po'
di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla
rete di alimentazione.
12) Se previsto.
Periodi di inutilizzo
Quando l'apparecchio non è utilizzato per
lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete
elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare 12)e pulire l'apparecchio e tutti gli
accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a
qualcuno di controllare ogni tanto per evitare
electrolux 43
che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
Cosa fare se…
Avvertenza Prima della ricerca guasti,
staccare la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non contenute nel presente manuale sono riservate solo ad elettricisti qualificati o a persone competenti.
Problema
L'apparecchio non funziona. La lampada non si
accende.
Importante Durante l'uso normale sono
emessi alcuni suoni (compressore,
circolazione del refrigerante).
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchio è spento.
Accendere l'apparecchio.
La spina non è collegata correttamente alla presa.
Collegare correttamente la spina
alla presa.
L'apparecchio non riceve energia. Non arriva tensione alla presa.
Collegare alla presa un apparecchio elettrico diverso.
Contattare un elettricista qualificato.
La lampada non funziona. La lampada è difettosa.
Vedere "Sostituzione della lampada".
Il compressore funziona
senza interruzione.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La porta è stata aperta troppo fre- Non tenere la porta aperta più a
quentemente.
lungo del necessario.
La temperatura del prodotto è
troppo alta.
Prima di riporlo, lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura
ambiente.
La temperatura ambiente è troppo alta.
Ridurre la temperatura ambiente.
L'acqua scorre sulla piastra posteriore del frigorifero.
Durante il processo di sbrinamen- Questo è corretto.
to automatico, la brina sulla piastra posteriore si scongela.
L'acqua scorre nel frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
I prodotti impediscono che l'acqua scorra nel relativo collettore.
Accertare che i prodotti non tocchino la piastra posteriore.
L'acqua scorre sul pavimento.
Lo scarico dell'acqua sciolta non
fluisce nella bacinella di evaporazione sopra il compressore.
Attaccare lo scarico dell'acqua di
fusione alla bacinella di evaporazione.
La temperatura nell'apparecchio è troppo bassa.
Il termostato non è regolato correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La temperatura nell'apparecchio è troppo alta.
Il termostato non è regolato correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
44 electrolux
Problema
Possibile causa
Soluzione
La temperatura del prodotto è
troppo alta.
Prima di riporlo, lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura
ambiente.
Molti prodotti sono riposti contemporaneamente.
Riporre meno prodotti contemporaneamente.
Nell'apparecchio non circola aria
fredda.
Accertare che nell'apparecchio circoli aria fredda.
Sostituzione della lampada
1. Staccare la spina dalla presa.
2. Rimuovere la vite dalla copertura della
lampada.
3. Rimuovere la copertura della lampada
(vedere l'illustrazione).
4. Sostituire la lampada usata con una nuova dalla stessa potenza (la potenza massima è indicata sulla copertura della lampada).
5. Installare la copertura della lampada.
6. Serrare la vite della copertura della lampada.
7. Collegare la spina alla presa.
8. Aprire la porta. Accertare che la lampada
si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere
"Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
della porta difettose. Contattare il Centro
di assistenza locale.
Dati tecnici
Nicchia di incasso
Altezza
1225 mm
Larghezza
560 mm
Profondità
550 mm
electrolux 45
Le informazioni tecniche sono riportate sulla
targhetta sul lato sinistro interno dell'apparecchio e sull'etichetta dei valori energetici.
Installazione
Prima di procedere all'installazione,
leggere con attenzione le "Informazioni
per la sicurezza", che riportano le misure
precauzionali da osservare per la propria
incolumità e per il corretto
funzionamento dell'apparecchio.
4. Svitare con una chiave il perno inferiore.
Posizionamento
Installare questo apparecchio in un punto in
cui la temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla sua targhetta:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da + 10°C a + 32°C
N
da + 16°C a + 32°C
ST
da + 16°C a + 38°C
T
da + 16°C a + 43°C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto a tale scopo. Se la presa
della rete elettrica domestica non è collegata
a massa, collegare l'apparecchio ad una
massa separata in conformità alle norme relative alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità
se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
Reversibilità delle porte
La porta dell'apparecchio si apre verso destra. Se si desidera che la porta si apra verso
sinistra, prima di installare l'apparecchio eseguire queste operazioni:
1. Allentare e rimuovere il perno superiore.
2. Rimuovere la porta.
3. Rimuovere il distanziatore.
Sul lato opposto:
1. Serrare il perno inferiore.
2. Installare il distanziatore.
3. Installare la porta.
4. Serrare il perno superiore.
Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchio deve essere sufficiente.
46 electrolux
che la distanza fra l'apparecchio e il mobile della cucina sia corretta.
Aprire la porta. Applicare il copricerniera
inferiore.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4mm
44mm
Installazione dell'apparecchio
Attenzione Accertare che il cavo di rete
possa muoversi liberamente.
Eseguire le seguenti operazioni:
1. Installare l'apparecchio nella nicchia.
Spingere l'apparecchio in direzione delle
frecce (1) finché la copertura dello spazio
superiore si arresta contro il mobile da
cucina. Accertarsi che la distanza fra
l'apparecchio e il bordo anteriore del
mobile sia di 44 mm.
Spingere l'apparecchio in direzione delle
frecce (2) contro il mobile sul lato opposto della cerniera. Accertarsi che lo spazio fra l'apparecchio e il mobile sia di 4
mm.
2
1
2. Regolare l'apparecchio nella nicchia.
Il copricerniera inferiore (nel sacchetto
degli accessori) permette di controllare
3. Fissare l'apparecchio alla nicchia con 4
viti.
I
4. Spingere la striscia sigillante fra l'apparecchio e il mobile adiacente.
electrolux 47
Ha
Hb
Hc
Hd
5. Rimuovere la parte corretta dal copricerniera (E). Rimuovere la parte DX nel caso
della cerniera destra o la parte SX nel
caso opposto.
8. Installare la parte (Ha) sul lato interno del
mobile da cucina.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
9. Spingere la parte (Hc) sulla parte (Ha).
6. Applicare i cappucci (C, D) sui coprigiunti
e nei fori delle cerniere.
Applicare il copricerniera (E).
D
Ha
C
Hc
E
E
7. Staccare le parti (Ha), (Hb), (Hc) e (Hd).
10. Aprire la porta dell'apparecchio e la porta del mobile da cucina con un'angolazione di 90°.
48 electrolux
Inserire la squadretta (Hb) nella guida
(Ha).
Unire la porta dell'apparecchio alla porta
del mobile e marcare i fori.
8 mm
Hb
Ha
13. Premere la parte (Hd) sulla parte (Hb).
Hb
11. Togliere le staffe e segnare la posizione
in cui deve essere inserito il chiodo (K) a
una distanza di 8 mm dal bordo esterno
della porta.
Hb
8 mm
Hd
K
Ha
12. Collocare nuovamente la squadretta sulla guida e fissarla con le viti in dotazione.
Allineare la porta del mobile da cucina
con quella dell'apparecchio regolando la
parte (Hb).
Effettuare un controllo finale per verificare
che:
• Tutte le viti siano serrate.
• La striscia sigillante magnetica sia attaccata saldamente al mobile.
Importante Se la temperatura ambiente è
bassa (ad esempio in inverno), è possibile
che la guarnizione si restringa. La guarnizione
torna alla dimensione normale con l'aumento
della temperatura ambiente. Per favorire
questo processo è possibile servirsi di un
asciugacapelli.
Considerazioni ambientali
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in
modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute, che potrebbero
derivare da uno smaltimento inadeguato del
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul
riciclaggio di questo prodotto, contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di
electrolux 49
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
50 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com
Índice de materias
Información sobre seguridad
Funcionamiento
Primer uso
Uso diario
Consejos útiles
50
52
52
52
53
Cuidado y limpieza
Qué hacer si…
Datos técnicos
Instalación
Aspectos medioambientales
54
55
56
56
60
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los
consejos y advertencias. Para evitar errores
y accidentes, es importante que todas las
personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y
de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a
lo largo de su vida útil dispongan siempre de
la información adecuada sobre el uso y la
seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga
las normas de seguridad indicadas en estas
instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado
para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o
mental, o con experiencia y conocimiento
insuficientes, a menos que una persona
responsable de su seguridad les supervise
o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y
retire la puerta para impedir que los niños
al jugar puedan sufrir descargas eléctricas
o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de
puerta magnéticas, sustituirá a un aparato
más antiguo con cierre de muelle (pestillo)
en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato
antiguo. Evitará así que se convierta en
una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución Mantenga las aberturas de
ventilación sin obstrucciones.
• El aparato está diseñado para conservar
los alimentos y bebidas de una vivienda
normal, como se explica en este folleto de
instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de
descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de
aparatos de refrigeración, a menos que el
fabricante haya autorizado su utilización.
• No dañe el circuito refrigerante.
• El circuito refrigerante del aparato contiene
isobutano (R600a). Es un gas natural con
un gran nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños
al circuito de refrigerante.
Si el circuito de refrigerante se daña:
– evite fuegos al descubierto y fuentes de
encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
electrolux 51
• Es peligroso alterar las especificaciones o
intentar modificar este producto en modo
alguno. Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar cortocircuito,
incendio o descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un técnico
autorizado o personal de reparaciones
profesional.
1. El cable de alimentación no se debe
prolongar.
2. Compruebe que el enchufe no está
aplastado ni dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la bombilla 13) de la iluminación interior.
• Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
• Evite la exposición prolongada del aparato
a la luz solar directa.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las
piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en
el aparato, ya que podrían estallar.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red. Si no puede acceder
a la toma de red, corte el suministro eléctrico.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• Inspeccione habitualmente el desagüe del
agua descongelada del frigorífico. Si es
necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe
se bloquea, el agua se acumulará en la
base del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión
eléctrica, siga atentamente las instrucciones
de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que
no tiene daños. No conecte el aparato si
está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material
de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato, para
permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de
aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para
conseguir una ventilación suficiente, siga
las instrucciones correspondientes a la
instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior
del producto debe estar contra una pared,
para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se
produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al
enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo con el suministro
de agua potable. 14)
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este
electrodoméstico.
13) Si está previsto el uso de cubierta para la bombilla
14) Si está prevista una conexión de agua
52 electrolux
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el
circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe de-
sechar junto con los residuos urbanos.
La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar
de acuerdo con la normativa vigente,
que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca
del intercambiador de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
símbolo
son reciclables.
Funcionamiento
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un ajuste intermedio.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera
siguiente:
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.
• Gire el regulador de temperatura hacia
ajustes más altos para obtener el frío máximo.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Importante Si la temperatura ambiente es
elevada o el aparato está totalmente lleno y
se ha ajustado a las temperaturas más bajas,
puede mantenerse en marcha de manera
continua provocando la formación de
escarcha en la pared posterior. En tal caso,
el mando debe colocarse a temperatura más
elevada para permitir la descongelación
automática y reducir así el consumo
energético.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de
eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Uso diario
Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con guías
para colocar los estantes del modo que se
prefiera.
Para aprovechar mejor el espacio, los estantes frontales más pequeños pueden colocarse encima de los traseros.
Importante No emplear detergentes o polvos abrasivos que podrían dañar las superficies.
electrolux 53
Colocación de los estantes de la puerta
Para poder guardar alimentos de distintos
tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.
Para realizar esos ajustes proceda de la manera siguiente:
eleve paulatinamente el estante en la dirección de la flecha hasta retirarlo del soporte y
colóquelo en la posición que desee.
Consejos útiles
Consejos para ahorrar energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje
abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la
temperatura del aparato se ha ajustado en
los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua, provocando la formación
de escarcha o hielo en el evaporador. Si
esto sucede, gire el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la
descongelación automática y ahorrar en el
consumo eléctrico.
Consejos para la refrigeración de
alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire
pueda circular libremente entre ellos.
Consejos para la refrigeración
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de
plástico y colóquela en el estante de vidrio,
sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese
modo durante uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los
debe cubrir y puede colocarlos en cualquiera
de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar en los cajones especiales
suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para
excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los
ajos, si no están empaquetados, no deben
guardarse en el frigorífico.
54 electrolux
Cuidado y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración; por tanto, el
mantenimiento y la recarga deben estar
a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• limpie el interior y los accesorios con agua
templada y un jabón neutro.
• revise periódicamente las juntas de la
puerta y límpielas para mantenerlas limpias y sin restos.
• aclare y seque a fondo.
se descarga hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre
el motor compresor, donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación
situado en la mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior.
Utilice el limpiador especial suministrado,
que hallará ya colocado en el orificio de desagüe.
Importante No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos,
productos de limpieza perfumados ni cera
para limpiar el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el
compresor de la parte posterior del aparato
con un cepillo o un aspirador. Esa operación
mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Importante Tenga cuidado de no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato.
Por tal razón, se recomienda que el exterior
del aparato se limpie sólo con agua templada
a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el
aparato a la toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del
evaporador del frigorífico cada vez que se
detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación
15) Si está previsto.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele 15)y limpie el aparato y todos
los accesorios;
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir
olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien que lo inspeccione de vez en
cuando para evitar que los alimentos se
echen a perder en caso de un corte de energía.
electrolux 55
Qué hacer si…
Advertencia Antes de realizar cualquier
reparación, desconecte el enchufe del
aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico profesional debe llevar a cabo cualquier reparación que no figure en este manual.
Problema
El aparato no funciona. La
luz no se enciende.
Importante Se producen ruidos durante el
funcionamiento normal (compresor,
circulación del refrigerante).
Causa posible
El aparato se apaga.
Solución
Encienda el aparato.
El enchufe no está bien conecta- Conecte el enchufe correctamendo a la toma de red.
te.
El aparato no recibe corriente. No Conecte otro aparato eléctrico a la
hay voltaje en la toma de red.
toma de red.
Llame a un electricista profesional.
La bombilla no funciona.
La bombilla es defectuosa.
El compresor funciona
continuamente.
El ajuste de temperatura es inco- Seleccione una temperatura más
rrecto.
elevada.
Consulte "Cambio de la bombilla".
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva frecuencia.
No mantenga la puerta abierta más
tiempo del necesario.
La temperatura del producto es
muy elevada.
Deje que la temperatura del producto descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlo.
La temperatura ambiente es muy
elevada.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la placa
posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación automática, la escarcha
se derrite en la placa posterior.
Esto es correcto.
El agua fluye al interior del
frigorífico.
La salida de agua está obstruida. Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el
agua fluya al colector de agua.
Compruebe que los productos no
tocan la placa posterior.
El agua fluye hacia el suelo.
La salida de agua de la descon- Fije la salida de agua de descongelación no fluye hacia la bandeja gelación a la bandeja de evaporade evaporación situada sobre el ción.
compresor.
La temperatura del aparato es muy baja.
El regulador de temperatura no
está situado correctamente.
Seleccione una temperatura más
elevada.
La temperatura del aparato es muy alta.
El regulador de temperatura no
está situado correctamente.
Fije una temperatura más baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura del producto es
muy elevada.
Deje que la temperatura del producto descienda a la temperatura
ambiente antes de guardarlo.
Se han almacenado muchos pro- Almacene menos productos a la
ductos a la vez.
vez.
56 electrolux
Problema
Causa posible
Solución
No hay circulación de aire frío en
el aparato.
Compruebe que existe circulación
de aire frío en el aparato.
Cambio de la bombilla
1. Desconecte el enchufe de la toma de red.
2. Extraiga el tornillo de la cubierta de la
bombilla.
3. Extraiga la cubierta de la bombilla (consulte la ilustración).
4. Cambie la bombilla por una nueva de la
misma potencia (la potencia máxima se
indica en la cubierta de la bombilla).
5. Instale la cubierta de la bombilla.
6. Apriete el tornillo de la cubierta de la bombilla.
7. Conecte el enchufe a la toma de red.
8. Abra la puerta. Compruebe que la bombilla se enciende.
Cierre de la puerta
1. Limpie las juntas de la puerta.
2. Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas de
puerta defectuosas. Contacte al Centro
de servicio técnico.
Datos técnicos
Medidas de la cavidad
Altura
1225 mm
Anchura
560 mm
Fondo
550 mm
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos en el lado interior iz-
Instalación
Lea atentamente la "Información de
seguridad" para garantizar su propia
quierdo del aparato y en la etiqueta de energía.
electrolux 57
seguridad y el correcto funcionamiento
del electrodoméstico antes de instalar el
electrodoméstico.
Colocación
Instale el aparato en un punto en el que la
temperatura ambiente se corresponda con
la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen
en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma
de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si
no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas
de la CEE.
Puerta reversible
La puerta del aparato se abre hacia la derecha. Si desea abrir la puerta hacia la izquierda, siga estas instrucciones antes de instalar
el aparato:
1. Afloje y extraiga el pasador superior.
2. Saque la puerta.
3. Quite el separador.
4. Empleando una llave, afloje el pasador
inferior.
En el lado opuesto:
1. Apriete el pasador inferior.
2. Instale el separador.
3. Instale la puerta.
4. Apriete el pasador superior.
Requisitos de ventilación
El flujo de aire de la parte posterior del aparato debería ser suficiente.
58 electrolux
entre el aparato y el mueble de cocina
sea la correcta.
Abra la puerta. Coloque la tapa de la bisagra inferior en su posición.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4mm
44mm
Instalación del aparato
Precaución Compruebe que el cable
de alimentación puede moverse con
facilidad.
Ejecute los pasos siguientes:
1. Instale el aparato en la cavidad.
Empuje el aparato en el sentido de las
flechas (1) hasta que la cubierta de la separación superior tope contra el mueble
de cocina. Verifique que entre el aparato
y el borde delantero del mueble haya una
distancia de 44 mm.
Empuje el aparato en el sentido de las
flechas (2) contra el mueble en el lado
opuesto de la bisagra. Verifique que entre el aparato y el mueble quede un espacio de 4 mm.
3. Fije el aparato a la cavidad con 4 tornillos.
I
4. Encaje la cinta selladora entre el aparato
y el armario adyacente.
2
1
2. Ajuste el aparato en el hueco.
La tapa de la bisagra inferior (en la bolsa
de accesorios) garantiza que la distancia
electrolux 59
7. Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc) y
(Hd).
Ha
Hb
Hc
5. Retire la parte correcta de la tapa de la
bisagra (E). No olvide extraer la pieza DX,
en el caso de la bisagra derecha, y la
pieza SX en el otro caso.
Hd
8. Instale la pieza (Ha) en el lado interno del
mueble de cocina.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
6. Fije las cubiertas (C, D) a las lengüetas y
a los orificios de bisagra.
Fije las tapas de bisagra (E) a la bisagra.
21 mm
9. Empuje la pieza (Hc) contra la pieza (Ha).
Ha
D
C
E
E
Hc
60 electrolux
10. Abra la puerta del aparato y la del mueble de cocina en un ángulo de 90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb) en
la guía (Ha).
Coloque juntas las puertas del aparato y
del mueble y marque los orificios.
8 mm
Hb
Ha
13. Presione la pieza (Hd) contra la pieza
(Hb).
Hb
11. Quite las escuadras y ponga una marca
a una distancia de 8 mm desde el borde
exterior de la puerta en la que se debe
colocar el clavo (K).
Hb
8 mm
Hd
K
Ha
12. Vuelva a colocar el cuadrado pequeño
en la guía y fíjelo con los tornillos suministrados.
Alinee las puertas del mueble de cocina
y del aparato mediante el ajuste de la
pieza Hb.
Realice una verificación final para comprobar
que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora magnética está firmemente sujeta al armario.
Importante Si la temperatura ambiente es
baja (por ejemplo, en invierno), el tamaño de
la junta disminuye. El tamaño de la junta
aumenta cuando sube la temperatura
ambiente. También puede utilizar un secador
de pelo para aumentar el tamaño de la junta.
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto no
se puede tratar como un residuo normal del
hogar. Se deberá entregar, sin coste para el
poseedor, bien al distribuidor, en el acto de
la compra de un nuevo producto similar al
que se deshecha, bien a un punto municipal
de recolección selectiva de equipos
electrolux 61
eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al
asegurarse de que este producto se
desecha correctamente, usted ayudará a
evitar posibles consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud pública, lo
cual podría ocurrir si este producto no se
gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje
de este producto, póngase en contacto con
el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
62 electrolux
electrolux 63
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.electrolux.nl
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur:
www.electrolux.be
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.electrolux.be
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter:
www.electrolux.de
www.electrolux.it
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite
nuestro site:
www.electrolux.es
222352741-00-022009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising