ZANUSSI ZBA23020SV Handleiding


Add to My manuals
28 Pages

advertisement

ZANUSSI ZBA23020SV Handleiding | Manualzz

NL

FR

DE

Gebruiksaanwijzing

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

Koelkast

Réfrigérateur

Kühlschrank

2

10

18

ZBA23020SV

2

Inhoud

Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.

Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Waarschuwing!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

www.zanussi.com

voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.

Installatie

Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

www.zanussi.com

3

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat

Bediening

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

Het eerste gebruik

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van

Dagelijks gebruik

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.

In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

4 www.zanussi.com

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.

Trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug.

Nuttige aanwijzingen en tips

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

Reiniging en onderhoud

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

www.zanussi.com

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

5

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Problemen oplossen

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

• trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Probleem

Het apparaat werkt niet. Het lampje brandt niet.

Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Oplossing

Schakel het apparaat in.

6 www.zanussi.com

Probleem

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Mogelijke oorzaak Oplossing

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Het lampje staat in stand-by.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld. Stel een hogere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is te vaak open gedaan.

De temperatuur van het product is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

De waterafvoer is verstopt.

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het product is te hoog.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Maak de waterafvoer schoon.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Berg minder producten tegelijk op.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.

Het lampje vervangen

Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.

www.zanussi.com

7

Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.

Verwijder de afdekking van het lampje (raadpleeg de afbeelding).

Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is voor huishoudelijke apparaten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje).

Installeer de afdekking van het lampje.

Draai de schroef van de afdekking van het lampje vast.

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing

Spanning

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

Montage

Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de

"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.

Neem contact op met de klantenservice.

1225 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

8 www.zanussi.com

SN

N

ST

T

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het milieu

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Belangrijk! Raadpleeg de montage-instructies voor de installatie.

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.

Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

www.zanussi.com

9

Sommaire

Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ 14

Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _ 17

Sous réserve de modifications.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour

éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Consignes générales de sécurité

Avertissement

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.

10 www.zanussi.com

Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.

1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à

être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

www.zanussi.com

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil

Installation

Important Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.

(Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un

Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

11

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma-

Fonctionnement

Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil sur une prise murale.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.

• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Première utilisation

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température ambiante est élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.

Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

12 www.zanussi.com

Utilisation quotidienne

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.

Emplacement des balconnets de la porte

Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.

Conseils utiles

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

Entretien et nettoyage

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

Attention débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

www.zanussi.com

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

13

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Important Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

Dégivrage du réfrigérateur

Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compres-

En cas d'anomalie de fonctionnement

seur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation

Prenez les précautions suivantes :

• débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

Avertissement Avant de résoudre les problèmes, débranchez l'appareil.

La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un

électricien qualifié ou une personne compétente.

Anomalie

L'appareil ne fonctionne pas.

L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil est à l'arrêt.

Important Certains bruits pendant le fonctionnement

(compresseur, système réfrigérant) sont normaux.

Remède

Mettez l'appareil en fonctionnement.

14 www.zanussi.com

L'ampoule ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

Anomalie

La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

L'ampoule est en mode veille.

L'ampoule est défectueuse.

La température n'est pas correctement réglée.

La porte n'est pas correctement fermée.

Cause possible

La porte a été ouverte trop souvent.

La température du produit est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

Remède

Branchez correctement la fiche sur la prise de courant.

Branchez un autre appareil électrique sur la prise de courant.

Faites appel à un électricien qualifié.

Ouvrez et fermez la porte.

Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule".

Sélectionnez une température plus élevée.

Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans l'appareil.

Réduisez la température ambiante.

Ce phénomène est normal.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du compartiment réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.

De l'eau coule sur le sol.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

La gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstruée.

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé audessus du compresseur.

La température n'est pas correctement réglée.

La température n'est pas correctement réglée.

La porte n'est pas correctement fermée.

La température du produit est trop élevée.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Nettoyez la gouttière d'évacuation.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau au plateau d'évaporation.

Sélectionnez une température plus élevée.

Sélectionnez une température plus basse.

Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans l'appareil.

Introduisez moins de produits en même temps.

www.zanussi.com

15

Anomalie Cause possible

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Remède

Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.

Remplacement de l'ampoule

Attention Débranchez l'appareil du secteur.

Retirez la vis du diffuseur.

Retirez le diffuseur (voir l'illustration).

Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement con-

çue pour les appareils

électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).

Installez le diffuseur de l'ampoule.

Serrez la vis du diffuseur.

Branchez l'appareil sur le secteur.

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

Fermeture de la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.

2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la niche d'encastrement

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

1225 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz

16 www.zanussi.com

Installation

Attention Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique

SN

N

ST

T

Température ambiante

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

En matière de sauvegarde de l'environnement

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

Important Consultez la notice de montage lors de l'installation.

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.

Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet

(collecte et recyclage du matériel électrique et

électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

www.zanussi.com

17

Inhalt

Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24

Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des

Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben

Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres

Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen

Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren

Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von

Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein

älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an

18 der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den

Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen

Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des

Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des

Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu

Stromschlägen führen.

www.zanussi.com

Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,

Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter

Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des

Geräts frei zugänglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere

Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten

Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder

Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

• Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden

Anweisungen.

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.

www.zanussi.com

Montage

Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.

Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,

Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine

Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder

Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden

Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten

Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an

Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

19

Betrieb

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des

Geräts in die Position "O".

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere

Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Erste Inbetriebnahme

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife.

Sorgfältig nachtrocknen.

Täglicher Gebrauch

Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer

Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das

Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste

Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem

Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch.

Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.

20 www.zanussi.com

Positionierung der Türeinsätze

Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.

Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in

Pfeilrichtung, bis es sich herausheben lässt, dann setzen Sie es in die neue

Position ein.

Praktische Tipps und Hinweise

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der

Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere

Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie beste Ergebnisse:

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

Reinigung und Pflege

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig

Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit

Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

www.zanussi.com

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes

Fachpersonal ausgeführt werden.

21

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmä-

ßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls

Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte

Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die

Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den

Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die

Netzversorgung an.

Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des

Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des

Was tun, wenn …

Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine

Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des

Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des

Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte

Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung

• entnehmen Sie alle Lebensmittel

• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen

Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.

• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des

Gerätes verdirbt.

Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden

Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von

Störung

Das Gerät funktioniert nicht. Die

Lampe funktioniert nicht.

einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten

Person durchgeführt werden.

Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

Mögliche Ursache

Das Gerät ist abgeschaltet.

Abhilfe

Gerät einschalten.

22 www.zanussi.com

Störung

Wasser fließt in den Kühlschrank.

Mögliche Ursache

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Abhilfe

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.

Die Lampe funktioniert nicht.

Die Lampe befindet sich im Standby-

Modus.

Die Lampe ist defekt.

Der Kompressor arbeitet ständig. Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.

Die Temperatur der einzufrierenden

Lebensmittel ist zu hoch.

Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das

Gerät legen.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

Reinigen Sie den Ablauf.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.

Wasser fließt auf den Boden.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum Wasserablauf fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die

Verdampferschale über dem Kompressor.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Stellen Sie eine niedrigere Temperatur

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Die Temperatur der einzufrierenden

Lebensmittel ist zu hoch.

Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt.

ein.

Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das

Gerät legen.

Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.

www.zanussi.com

23

Störung Mögliche Ursache

Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im

Gerät zirkulieren kann.

Lampe wechseln

Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker von der

Netzversorgung.

Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.

Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (siehe hierzu die Abbildung).

Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine Lampe der gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung), die speziell für

Haushaltsgeräte vorgesehen ist.

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Öffnen Sie die Tür. Prüfen

Sie, ob die Lampe brennt.

Schließen der Tür

1. Reinigen Sie die Türdichtungen.

2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu

„Montage“.

3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.

Technische Daten

Abmessung der Aussparung

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Informationen befinden sich auf dem

Typschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.

24

1225 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz www.zanussi.com

Montage

Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten

Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die

Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Klimaklasse

SN

N

ST

T

Umgebungstemperatur

+10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

Hinweise zum Umweltschutz

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die

Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.

Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

Wichtig! Beachten Sie bei der Installation die

Montageanleitung.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler

Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch

Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer

Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem

Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

www.zanussi.com

25

26 www.zanussi.com

www.zanussi.com

27

www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals