Electrolux ERZ45800 User manual

Electrolux ERZ45800 User manual
kyl - och frysskåp / jääkaappi - pakastin /
køle - fryseskab / kjøle - ogFryseskap / fridge - freezer
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
INSTRUCTION BOOK
ERZ 45800
S
FI
N
DK
2223 214-83
GB
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet,
bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt
med apparatets funktion og de relevante advarsler.
Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med
smæklås, anbefales det at gøre denne smœklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende
børn ikke kan komme i fare.
Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør lœse dem grundigt igennem,
inden apparatet installeres eller tages i brug.
Generelle sikkerhedsoplysninger
•
Dette apparat er beregnet til at blive betjent af
voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved
knapperne eller lege med apparatet.
•
Det er farligt at ændre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
•
Inden der udføres rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at
apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
•
Reparationer udført af usagkyndige kan medføre
skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det
nærmeste servicecenter og forlang altid originale
reservedele.
Anvendelse
•
Køleskabe og frysere til hjemmebrug er
udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
•
Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det
flyttes.
•
Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de
en gang har vaeret optøet.
•
Ispinde kan forårsage kuldeforbrændinger, hvis
de indtages straks efter, at de er taget ud af
apparatet.
•
Producentens anvisninger vedrørende opbevaring
af madvarer bør overholdes nøje. Læs
vejledningen på den pågældende emballage.
•
Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke
beskadiges, da dette kan medføre lækage.
•
•
Skabet må ikke placeres i nærheden af
radiator eller komfur.
•
Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i
længere tid.
De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer
fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til
+38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse
N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets
klasse er angivet på identifikationspladen
(anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af
grøntsagsskuffen).
•
Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt
om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må
ikke beskadiges.
•
•
Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i
kælderen (ikke indbygningsmodeller).
•
El-apparater såsom ismaskiner må ikke
benyttes inden i et køleskab.
Apparatets indvendige foring består af kanaler,
som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på
disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det
ikke kan repareres, og det vil medføre tab af
madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE
til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved
at anvende den medfølgende skraber. Islag bør
under ingen omstaendigheder skrabes af de
indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af
apparatet. Se afrimningsvejledningen.
•
Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må
ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i
flasken eller beholderen, som kan få den til at
eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.
•
Der må ikke anvendes andre genstande eller
hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end
dem, som er anbefalet af producenten.
Service/reparation
•
Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere
apparatet, bør dette udføres af en autoriseret elinstallatør eller anden kompetent person.
•
Reparationer på apparatet bør kun udføres af et
autoriseret servicecenter og kun originale
reservedele bør anvendes.
•
46
Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under
ingen omstændigheder selv forsøge at reparere
apparatet.
Installation
•
Under normal drift bliver kondensator og
kompressor på bagsiden af skabet varme. Af
sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor
mindst have de ventilationsdimensioner, som er
angivet på figuren.
Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
•
De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på
el-ledningen.
Vigtig: Hvis el-ledningen ødelagt, skal det skiftes
ud med en speciel el-ledning, der kan købes ved
henvendelse til kundeservice.
•
Når apparatet er i brug, bliver komponenterne
bag på apparatet varme. Der skal altid være
tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå
fejl og manglende køling. Se
installationsvejledningen.
•
Komponenter, som bliver varme, må ikke være
tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt
muligt altid placeres mod en væg.
•
Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det
ske, at olien i kompressoren løber ud i
kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til
kompressoren efter transporten tilrådes det at
vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes
igen.
Miljøbeskyttelse
Hverken i kølekredsløbet eller
isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter,
som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning
skal skabet afleveres på den kommunale
genbrugsstation. Køleenheden må ikke
beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på
bagsiden.
De materialer i dette apparat, som er mærket
med symbolet
, kan genbruges.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering
kan medføre. For nær mere infor masjon om
resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen
der du anskaffet det.
VIGTIGE ANVISNINGER
Placering af apparatet
•
Man skal placere apparatet på det sted hvor man
ønsker at det skal stå.
•
Drej vinkelbeslaget 180° for at komme frem til
den rette stilling (2).
Udgangsstillingen (1) er stillingen ved
afsendelsen.
•
Fastgøre det til muren med der tilhørende
fastgørelsesplade.
1
2
47
INDHOLD
Advarsler og vigtige anvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Brug - Indvendig rengøring - Fryserens kontrolpanel - Opstarting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Brug - Auto freeze - Nedfrysnig af friske madvarer - Konservering af frysevarerne - Optøning . . . . .50
Brug - Fryserum - Gode råd ved nedfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Brug - Køleskabets kontrolpanel - Opstarting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Brug - Auto fresh - Kølerum - Rum med 0° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Vedligeholdelse - Intern rengøring - Afrimning af køleskabet - Udskiftelse af pærerne . . . . . . . . . . .54
Hvis noget ikke fungerer - Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Garanti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Installation - Placering - El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Instruktioner til indbygning - Regulering af højden - Montering af sidepanelerne . . . . . . . . . . . . . .58
Instruktioner til indbygning - Legestilling af dørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Instruktioner til indbygning - Placering af apparatet - Montering af fodpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
48
BRUG
Indvendig rengøring
Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det
indvendigt med lunkent vand og et mildt
rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et
nyt produkt.
De må ikke bruge stærke rengøringsmidler
eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.
Fryserens kontrolpanel
A - Kontrollampe TÆNDT/SLUKKET
B - Tast TÆNDT/SLUKKET fryseren
C - Taster til regulering af fryserens temperatur
(varmere)
D - Fryserens temperatur indikator
F - Alarm Kontrollampe
G-
Tast til disaktivering af alarmen
H - Kontrollampe Auto Freeze
I-
Funktionstast Auto Freeze
E - Taster til regulering af fryserens temperatur (koldere)
Taster til temperatur regulering
Temperaturdisplay
Regulering af temperaturen skal fortages med tasterne
”+” og ”-”.
Tasterne er tilsluttet til temperaturdisplayet.
Temperaturdisplayet kan vise forskellige infomationer.
• Under normal funktion fremvise den temperatur
som der er inden i fryserummet. (den
EFFEKTIVE temperatur).
•
Ved at trykke på en af tasterne ”+” (VARMERE)
eller ”-” (KOLDERE), vil displayet variere fra den
REELLE temperatur (Temperaturdisplayet er
tændt) til den NOMINELLE temperatur
(temperaturdisplayet blinker).
•
•
Ved et ekstra tryk på en af de to taster vil den
nominale temperatur forhøjes med 1°C. Den
nominele temperatur skal opnås inden 24 timer.
Opstartning – Regulering af
temperaturen
•
Ved at trykke på en tast, vil temperaturdisplayet
gå tilbage til den REELLE temperatur efter ca. 5
sekunder.
Den NOMINELLE temperatur betyder:
Den temperatur som der skal være inden i kølerummet.
Den NOMINELLE temperatur vises med blinkende tal.
Den REELLE temperatur betyder:
Temperaturdisplayet viser den temperatur som der reelt
er inden i kølerummet. Den REELLE temperatur vises
med konstant lysende tal.
Under regulering af temperaturen, vises den
indstillede temperatur som der skal være i
fryserummet (den NOMINALE temperatur) med
blinkende tal.
1. Man skal tilsluttet stikket.
2. Trykke på ON/OFF tasten. Den grønne
kontrollampe vil tændes. Alarmkontrollampen (F)
vil blive ved med at blinke, indtil temperaturen
indvendigt ikke når den indstillede temperatur.
Den akustiske signalator aktiveres.
3. Trykke på tasten ”+” (C) eller på ”-” (E).
Temperaturdisplayet varierer og man kan nu
læse den indstillede NOMINALE temperatur med
blinkende tal.
4. Man skal indstille den ønskede temperatur med
tasterne ”+” (C) og ”-” (E) (se paragraffen ”Taster
til temperatur regulering)”). Temperaturdisplayet
vil med det samme vise den nyindstillede
temperatur. Ved hvert tryk på tasterne forhøjes
temperaturen med 1°C.
49
Fødevarevidenskaben siger at en temperatur på 18°C i fryseren er den perfekte
opbevaringstemperatur.
5. Den akustiske signalator slukkes, når fryseren
har nået den indstillede temperatur. Man skal
trykke på tasten til disaktivering af alarmen for at
diskativere alarmkontrollampen.
Auto Freeze
Auto Freeze funktionen accellererer de friske
produkters nedfrysningsfase og beskytter på samme tid
de allerede nedfrosne varer mod en uønsket
opvarmning.
1. Ved at trykke på tasten Auto Freeze aktiveres
Auto Freeze funktionen og den gule kontrollampe
tændes. Når der trykkes på denne tast, ser man
ordlyden SP på displayet.
Hvis Auto Freeze funktionen ikke slukkes
manuelt, vil apparatets elektroniske
komponeneter slukke funktionen efter 24 timer.
Den gule kontrollampe slukkes.
2. Ved igen at trykke på tasten Auto Freeze er det
muligt manuelt at diskativere Auto Freeze
funktionen når som helst man ønsker det. Den
gule kontrollampe slukkes.
Tast til diskaktivering af alarm
En unormal forøgelse af temperaturen i fryseren (f.eks.
manglende el tilførelse) vil blive signaleret af at
kontrollampen (F) blinker og af en akustisk signalator.
Ved en genoprettelse af de normale forhold slukkes det
akustiske signal mens kontrollampen bliver ved med at
blinke.
Ved at trykke på alarmtasten fremvises, på indikatoren,
den højeste temperatur som fryseren har nået.
Nedfrysning af friske madvarer
Dette rum
er tilpasset nedfrysning af friske
madvarer og til langtids konservering af de
nedfrosne madvarer og de købte frysevarer.
Ved nedfrysning af friske madvarer skal man
aktivere funktionen Auto freeze mindst 24 timer
tidligere.
Man skal lægge de madvarer som skal nedfryses på
i det øverste rum, da dette er det koldeste.
Giv agt!
Hvornår Auto freeze-funktionen skal anvendes:
50
cirka. 6
timer før
Indsætning af mindre mængder
friske fødevarer (cirka 5 kg)
cirka 24
timer før
Indsætning af den højest tilladte
mængde friske fødevarer (jævnfør
specifikationsmærkatet)
ikke
Indsætning af dybfrost
nødvendigt
Indsætning af mindre mængder
ikke
friske fødevarer på daglig basis, op til
nødvendigt
2 kg
Konservering af frysevarerne
Når apparatet opstartes eller efter en lang periode
hvor apparatet har været slukket, skal man først
lægge madvarerne ind i fryseren efter at fyseren har
været tændt på funktionen Auto freeze i mindst 2
timer, derefter stoppes denne funktion.
Vigtigt
I tilfælde, hvor madvarerne optøs ved et uheld
(eksempelvis som følge af strømsvigt), som følge
af tidsrummet for afbrydelse er længere end
tidsrummet for temperaturforøgelse, er det
nødvendigt at tilberede og spise madvarerne
straks. Alternativt er det muligt at tilberede og
herefter nedfryse madvarerne igen (når de er
afkølede).
Optøning
De frosne eller dybfrosne levnedsmidler bør optøs
inden brug, idet de bedst optøs i køleskabet eller alt
efter den tid, der er til rådighed, ved stuetemperatur.
Små stykker kan koges i frossen tilstand. Kogetiden
forlænges naturligvis herved.
Tilberedning af isterninger
Der medfølger isterningebakker, som kan fyldes med
vand og stilles ind i fryserummet. Isterningerne kan
tages ud ved kort at holde isterningebakken under
løbende vand. Der bør ikke anvendes
metalgenstande til at tage isterningerne ud af
bakken med.
Fryserum
•
Hvis fødevarerne nedfryses lige efter
installeringen eller en længere afbrydelse, skal
man trykke på knappen og lade apparatet køre
tomt i mindst 4 timer, før fødevarerne sættes ind.
Hvis fryseren allerede er i drift, og der er
fødevarer inde i den, skal man trykke på knappen
24 timer før nedfrysningen.
•
De produkter som skal nedfryses, skal lægges på
den hylde med hurtig nedfrysning for derefter at
bliver lagt i de forskellige kurve, dette efter
afsluttet nedfrysning.
•
Nedfrysningsstyrken er max 12 kg/24h.
Man skal aldrig overstige denne mængde på en
gang.
Gode råd ved nedfrysning
•
Man skal kun fryse produkter af bedste kvalitet.
•
De produkter som skal fryses skal være friske og
rene.
•
Hver pakke som lægges i fryseren skal være
tilpasset familien, så hele mængden kan bruges
på samme gang.
•
Pakker med små størrelser giver mulighed for
hurtig og god nedfrysning.
•
Optøede produkter må ikke nedfryses igen.
•
De optøede produkter kan nedfryses igen, efter
at være blevet tilberedte, de mister dog en del af
deres originale kvalitet.
•
Fedtfattige produkter opbevares bedre end
fedtrige produkter. Saltet reducerer nemlig
konserverings varigheden.
Man skal lægge produkterne i plastikposer eller
pakke dem ind i film eller i sølvpapir. Man skal
sørge for at pakkerne er tætte og hermetisk
lukkede.
Hvis nedfrysningsperioden er for lang, vil
konserveringen være kortere: det er tilrådeligt
ikke at overstige den max. mængde produkter
som må nedfryses på samme tid. Dette er
indikeret på matrikelmærkaten.
Hvis nedfrysningen skal gentages flere dage i
træk, rådes man til at reducere mængden at
produkter til en tredjedel.
•
•
51
Køleskabets kontrolpanel
J
Kontrollampe TÆNDT/SLUKKET
K
Tast TÆNDT/SLUKKET køleskabets kølerum
L
Taster til regulering af køleskabets temperatur
(varmere)
M
Køleskabets temperatur indikator
Taster til regulering af temperatur
Regulering af temperaturen udføres med tasterne
”+” (VARMERE) og ”-” (KOLDERE).
Tasterne er tilsluttet til temperaturdisplayet.
•
•
Ved at trykke på en af tasterne ”+” (VARMERE)
eller ”-” (KOLDERE), vil displayet variere fra den
REELLE temperatur (Temperaturdisplayet er
tændt) til den NOMINELLE temperatur
(temperaturdisplayet blinker).
Ved et ekstra tryk på en af de to taster vil den
nominelle temperatur forhøjes med 1°C. Den
nominelle temperatur skal opnås inden 24 timer.
Ved at trykke på en tast, vil temperaturdisplayet gå
tilbage til den REELLE temperatur efter ca. 5
sekunder.
Den NOMINELLE temperatur betyder:
Den temperatur som der skal være inden i
køleskabet. Den NOMINELLE temperatur vises med
blinkende tal.
Den REELLE temperatur betyder:
Temperaturdisplayet viser den temperatur som der
reelt er inden i køleskabet. Den REELLE temperatur
vises med konstant lysende tal.
Temperaturdisplay
Temperaturdisplayet kan vise forskellige
infomationer.
• Under normal funktion fremvise den temperatur
som der er inden i køleskabet. (den EFFEKTIVE
temperatur).
•
52
Under regulering af temperaturen, vises den
indstillede temperatur som der skal være i
køleskabet (den NOMINELLE temperatur) med
blinkende tal.
N
Taster til regulering af køleskabets temperatur
(koldere)
O
Kontrollampe Auto Fresh
P
Funktionstast Auto Fresh
Opstartning – Regulering af
temperaturen
1. Man skal tilslutte stikket.
2.Trykke på ON/OFF tasten. Den grønne
kontrollampe vil tændes.
3. Trykke på tasten ”+” (VARMERE) eller på ”-”
(KOLDERE). Temperaturdisplayet varierer og
man kan nu læse den indstillede NOMINELLE
temperatur med blinkende tal.
4. Man skal indstille den ønskede temperatur med
tasterne ”+” (VARMERE) og ”-” (KOLDERE) (se
paragraffen ”Taster til temperatur regulering)”).
Temperaturdisplayet vil med det samme vise den
nyindstillede temperatur.
Ved hvert tryk på tasterne forhøjes temperaturen
med 1°C.
Fødevarevidenskaben siger at en temperatur på
5°C i køleskabet er den perfekte
opbevaringtemperatur.
Bemærk: I tilfældet af ændring af reguleringen, vil
kompressoren ikke starte med det samme hvis den
automatiske afrimning er i funktion. Eftersom
opbevaringstemperaturen nåes meget hurtigt kan
man stille madvarer og drikkevarer i køleskabet lige
efter at man har tændt det.
Auto Fresh
Auto Fresh funktionen er specielt egnet til hurtig
nedkølning af store madvaremængder som skal
nedkøles i nedkølingsrummet, f.eks drikkevare,
salater i tilfældet af fester osv..
1. Ved at trykke på tasten Auto Fresh vil funktionen
Auto Fresh blive aktiveret og den gule
kontrollampe vil tændes.
Når der er gået 6 timer, slukkes Auto Fresh
funktionen automatisk. Derefter aktiveres den
tidligere indstillede NOMINEL temperatur, og
temperaturindikatoren vil nu indikere den
nuværende nedkølingstemperatur.
2. Funktionen kan blokeres manuelt på et hvilket
som helst tidspunkt. Dette gøres ved at følge de
selvsamme indikationer til aktivering af denne
funktion.
Funktionen Auto Fresh vil på dette tidspunkt
sørge for en intensiv nedkøling. På denne måde
indstilles der automatisk en NOMINEL
temperatur på 2°C.
Kølerum
For at sikre en rigtig åbning og lukning af
køleskabets døre, bør man bevæge begge døre
samtidigt (som vist på billedet).
•
Man skal ikke sætte varme drikkevarer eller
madvarer i køleskabet: Man skal først lade dem
afkøle ved normal rumtemperatur.
•
Man skal tildække madvarerne, specielt dem
med stærke eller aromatiske lugte.
•
Man skal placere madvarerne på en sådan måde
at luften kan cirkulere frit.
Termostatens indstilling kan ændres så man kan
kompensere variationer af den interne temperatur,
som kan afstedkommes af:
•
Hvor tit lågen åbnes.
•
Forskel på omgivelsernes temperatur
•
Mængden af madvarer som opbevares i
køleskabet.
For bedre at udnytte pladsen, kan de forreste hylder
lægges ovenpå de bagerste.
Rum med 0°C
Temperaturen i dette rum (fra 0°C til +3°C) holdes
konstant vedlige, dette foretages af en speciel
sonde. Der er ikke behov for nogen form for
regulering.
•
De produkter som opbevares i dette rum
vedligeholder deres friske tilstand og deres
naturlige kvaliteter.
•
Kød og fisk kan opbevares dobbelt så længe som
i et normalt rum i et køleskab.
•
Man rådes til at pakke de forskellige madvarer
ind i sølvpapir eller i film.
•
For at nedkøle drikkevarer hurtigere kan de
sættes ind i dette rum, uden risiko for at de
fryser.
•
Man rådes til altid, at sørge for at skufferne er
skubbet helt ind, før man lukker lågen.
53
VEDLIGEHOLDELSE
Vigtig:
Før ethvert vedligeholdelsesindgreb skal
strømtilførslen afbrydes.
Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden.
Vedligeholdelse af køleenheden og efterfølgende
påfyldning må derfor kun udføres af autoriserede
teknikere.
Før man går i gang med en hvilken som helst form
for vedligeholdelse, også dem som er indikerede i
dette kapitel, skal man tage strømmen fra apparatet.
Intern rengøring
Man skal gøre apparatets indre dele og tilbehør rent,
med lunkent vand med bikarbonat (en skefuld per 4 l
vand) Man skal sørge for at fjerne alle vandrester og
tørre grundigt af indvendigt. Skufferne i
nedfrysningsområdet kan tages ud, så man lettere
kan gøre ordentligt rent. For at tage skufferne ud,
skal man trække dem helt ud og derefter løftes de
og fjernes. For at sætte dem på plads igen skal man
placere dem korrekt på guiderne og holde dem løftet
samtidigt med at man skubber dem ind.
Afrimning af køleskabet
For at afrime køleskabet automatisk , er det
nødvendigt at kompressoren har nogle
pauseperioder. Hvis bagpanelt i køleskabet er meget
tilrimet, skal man dreje termostaten om på en
varmere indstilling, indtil kompressoren har nogle
pauseperioder.
Man skal ikke glemme at rengøre hullet til udtømning
af afrimningsvand, dette befinder sig indvendigt i
afdrypningsrummet på køleskabet bagpanel. For at
foretage dette skal man bruge den der tilhørende
pind som allerede befinder sig i udtømningshullet.
Bemærk
Man rådes til ikke at bruge metalredskaber til at
fjerne rimen med, dette for at undgå
beskadigelser af apparatet.
Man skal ikke bruge mekaniske redskaber eller
andre kustige redskaber for at skynde på
afrimningstiden. Man skal kun bruge dem man
rådes til at bruge.
D037
Udskiftning af pærerne
Man skal tage stikket ud af stikkontakten før man går
i gang med at udskifte en af pærerne.
Inde i køleskabet:
Man skal fjerne lyspladen og derefter udskifte
pæren. Man skal bruge pærer på max.15W.
D051
54
HVIS NOGET IKKE FUNGERER
Hvis der er noget som ikke fungerer, skal man ,før
man henvender sig hos Kundeservice, kontrollere
om man har fulgt og udført alt det som er beskrevet i
denne brugermanual.
Hvis hele kølefryseapparatet ikke fungerer,skal man
prøve på at tilslutte et andet apparatet til selvsamme
stikkontakt. Og hvis dette apparatet heller ikke
fungerer, betyder det at der er gået en sikring, eller
at der er en defekt i det elektriske kredsløb, og her er
der behov for en kvalificeret elektriker.
Hvis man finder vand i bunden af køleskabet, er
hullet til udtømning af afrimningsvand tilstoppet eller
tildækket af et eller andet.
Hvis apparatet, når man drejer håndtaget om på
hurtig nedfrysning, ikke starter, behøver det ikke at
betyde at apparatet er i stykker; det kan betyde at
termostaten lige har afbrudt kompressorens
funktion; en sikkerhedsanordning sørger for en
forsinket opstartning af kompressoren.
Det samme kan ske når man tager stikket ud af
stikkontakten mens kompressoren er i funktion eller
lige er stoppet. Når man tilslutter stikket til
stikkontakten vil kompressoren ikke starte med det
samme.
Hvis den røde kontrollampe forbliver tændt, skal man
dreje håndtaget om på indstillingen til hurtig
nedfryning, man skal ikke åbne lågen og derefter
informere Kundeservice med det samme.
Hvis fryserummet ikke fungerer, skal man informere
Kundeservice med det samme.
Hvis den interne belysning ikke fungerer, skal man
kontrollere om pæren er skruet ordentligt fast eller
om pæren skulle være gået.
En ikke optimal funktion af apparatet kan
afstedkommes af: at lågen åbnes for tit, en for stor
mængde varer som skal nedfryses, eller af en dårlig
ventilation.
TEKNISKE DATA
Køleskab nettokapacitet
294
Fryseskabets nettokapacitet
96
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t
1,107
Energiforbrug udtrykt i kWh/år
404
Nedfrysningskapacitet på 24 timer
13
Tidsrum for temperaturforøgelse fra -18°C til -9°C
14
De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.
55
GARANTI
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
Produktansvar
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”.
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service
A/S. Se telefonnummer i afsnittet “Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
•
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
•
At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
•
Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner
det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
•
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
•
At der er brugt uoriginale reservedele.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
•
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer elle defekte sikringer.
At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
•
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Reparation
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.
Reparation må kun foretages af autoriseret service.
Se servicekortet.
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis
en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er
udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis
ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale
reservedele.
Udpakning
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon
70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele
bestilles af
Private hos nærmeste forhandler
eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon
45 88 77 55
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste servicecenter.
56
INSTALLATION
Placering
Merk:
Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af
radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved
anden form for varmekilde.
Det skal være muligt at koble strømmen fra
apparatet. Det er således nødvendigt, at det er
muligt at opnå adgang til stikket efter installation af
apparatet.
El-tilslutning
Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at
spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til
den spænding, der er angivet på skabets
mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til
stikkontakt eller afbryder i den faste installation.
De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes,
når skabet tilsluttes.
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt.
ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt
ekstrabeskyttelse.
installatøren opsætte en HFI-afbryder.
Dette apparat overholder følgende EFdirektiver:
– 73/23 EØF af 19.2.73 (direktiv om lavspænding)
og efterfølgende ændringer;
– 89/336 EØF af 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende
ændringer.
Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr.
87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af
radiostøj.
Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge
stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv
om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende
køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle
stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen
i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som
beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes
til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er
for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop,
og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes
jordklemmen (mærket
), hv is stikkontakten kun
er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.
Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på
det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet køleskabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-
57
INSTRUKTIONER
TIL INDBYGNING
Regulering af højden
Apparatet giver mulighed for at kunne regulere
højden for at kunne tilpasse apparatet med de andre
møbler i køkkenet, som skal have en højde mellem
820mm eller 870mm.
Før man placerer apparatet mellem møblerne,skal
man regulere højden på de bagerste hjul og på
fødderne.
Hjulene er normalt reguleret på en højde på 820mm.
For at kunne liniere apparatet til en højde på 870mm
skal man løfte det, og derefter dreje på de fire
fødder, med den der tilhørende nøgle , derefter skal
man fjerne hjulene, og fastgøre dem på den laveste
position.
820
870
820
870
Montering af sidepanelerne
BAGERSTE
KANT
•
Man skal fastgøre fastgørelsepladerne på
panelerne på den position som er indikeret på
tegningen. Målet 260* mm er forudset ved brug
af et fodpanel, som monteres nedenunder
panelet på en høje på 100mm. Ved brug af
fodpaneler med andre mål, skal målet 260* mm
forstørres i henhold til fodpanelets mål.
FORRESTE
KANT
HØJRE SIDEPANEL
15
820
27,5
997
INTERNE
SIDE
15
280
82,2
520,8
3
541 7,5
•
Stil panelerne på apparatet.
•
Fastgør de bagerste vinkelbeslag i betragtning af
panelernes tykkelse (skabets maks. bredde 900
mm))
•
For at sikre en lige opstilling skal man kontrollere,
om der er en afstand på 45 mm mellem
apparatet og skabet.
•
Fastgør panelerne foran.
•
Kontrollér om dørene står lige ved at løsne
fastgøringsskruerne og foretag nødvendige
reguleringer på referencerne og sprækkerne.
•
Stram de forventede fastgøringsskruer.
•
Tilføj en blokeringsskrue (følger med i
tilbehørsposen) til dørpaneler på de nedre
hængsler.
260*
45
58
Ligestilling af dørene
(om nødvendigt)
•
Luk døren igen og kontrollér, om rammen
befinder sig i den rigtige højde, foretag de
nødvendige reguleringer med de dertil beregnede
skruer over pladen og over hænglset.
•
Anvend ovennævnte reguleringsskruer til den
lodrette ligestilling af rammerne.
•
Kontrollér om rammerne er placeret lige på det
vandrette plan og ret om nødvendigt på deres
placering ved at forskyde dem langs med
sprækkerne.
•
Åbn døren.
Sørg for, at rammerne står helt plant ved at
foretage de nødvendige reguleringer på
justeringsbøsningen og det nedre vinkelbeslag.
•
Når dørene er stillet helt lige, skal man fastgøre
en låseskrue inde i bøsningerne (nedre og øvre
hængsel) og det nederste vinkelbeslag. Stram
skruerne inde i sprækkerne.
59
Placering af apparatet
1
•
Man skal placere apparatet på det sted hvor man
ønsker at det skal stå.
•
Drej vinkelbeslaget 180° for at komme frem til
den rette stilling (2).
Udgangsstillingen (1) er stillingen ved
afsendelsen.
•
Fastgøre det til muren med der tilhørende
fastgørelsesplade.
2
50
Den øverste del af apparatet skal være fri, dette for
at kunne garantere en bedre luftcirkulering. I det
tilfælde hvor man monterer et skab ovenover, skal
dette have en afstand fra muren på mindst 50mm og
den øverste del af skabet skal have en afstand på
50mm fra loftet.
50
25
Montering af fodpanel
Bordhøjde H=820 mm
820
870
•
Med et fodpanel på en højde mellem 140mm til
170mm skal man udføre en udskœring på dette
som indikeret på tegningen.
170
220
90
0
140
30 190
100
•
60
Med en fodpanel som er større end 100mm og
mindre end 140mm skal man skære af
tilpasningsstykkerne, som følger med apparatet,
af og montere den mellem fodpanelet og
luftgitteret, og derefter fastgøre det med et tryk
under luftgitteret.
140
190
•
Med et fodpanel på 100mm skal man montere
hele den regulerbare udsmykningkompensator
inde bagved.
Bordhøjde H=870 mm
•
Med en fodpanel med en højde på 190mm til
220mm skal man udføre udskœring som
indikeret på tegningen på den foregående side.
•
Med et fodpanel på over 150mm og mindre end
190mm skal man skære tilpasningsstykkerne,
som følger med apparatet, af og montere den
mellem fodpanelet og luftgitteret, og derefter
fastgøre det med et tryk under luftgitteret.
•
Med et fodpanel på 150mm skal man montere
hele den regulerbare tilpasningsstykkerne inden
bagved.
•
Hvis apparatet placeres i køkkenet, når dette er
blevet monteret, skal man placere foden E for at
kunne fastgøre fodpanelet.
30
100
100
150
E
61
www.electrolux.com
www.electrolux.dk
www.electrolux.fi
www.electrolux.no
www.electrolux.ru
www.electrolux.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement