Electrolux ERO4521 User manual

Electrolux ERO4521 User manual
kyl - och frysskåp / jääkaappi - pakastin /
køle - fryseskab / kjøle - ogFryseskap / fridge - freezer
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
INSTRUCTION BOOK
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se
ERO 4521
S
FI
N
DK
2223 214-82
GB
•
Med en sockel på 100 mm, ska du montera hela
kompensationslisten.
•
Med et fodpanel på 100mm skal man montere
hele den regulerbare udsmykningkompensator
inde bagved.
Uppställningshöjd H = 870
Bordhøjde H=870 mm
•
•
•
Med en sockelhöjd mellan 190 och 220 mm, ska
du installera den i enlighet med illustrationen på
föregående sida.
Med en sockelhöjd som är över 150 och under
190 mm, ska du skära av kompensationslisten
som bifogas och montera den mellan sockeln och
ventilationsgallret. (Illustration på föregående
sida.)
30
100
16
Med en fodpanel med en højde på 190mm til
220mm skal man udføre udskœring som
indikeret på tegningen på den foregående side.
•
Med et fodpanel på over 150mm og mindre end
190mm skal man skære tilpasningsstykkerne,
som følger med apparatet, af og montere den
mellem fodpanelet og luftgitteret, og derefter
fastgøre det med et tryk under luftgitteret.
100
150
•
Med et fodpanel på 150mm skal man montere
hele den regulerbare tilpasningsstykkerne inden
bagved.
•
Hvis apparatet placeres i køkkenet, når dette er
blevet monteret, skal man placere foden E for at
kunne fastgøre fodpanelet.
Med en sockel på 150 mm, ska du montera hela
kompensationslisten.
E
•
•
Om skåpet ska installeras i köket, ska du sätta in
foten E för att fästa sockeln.
30
100
100
150
E
61
TÄRKEÄÄ
Placering af apparatet
1
•
Man skal placere apparatet på det sted hvor man
ønsker at det skal stå.
•
Drej vinkelbeslaget 180° for at komme frem til
den rette stilling (2).
Udgangsstillingen (1) er stillingen ved
afsendelsen.
•
Tämä ohjekirja tulee ehdottomasti säilyttää laitteen yhteydessä myöhempää käyttöä varten. Mikäli laite
myydään tai siirretään uudelle omistajalle tai jos laitteen käyttäjä muuttaa ja jättää laitteen vanhaan
huoneistoon, on varmistettava, että käyttöohje jää uuden käyttäjän saataville. Uudella käyttäjällä on
oltava mahdollisuus tutustua laitteen käyttöohjeisiin ja sitä koskeviin varoituksiin.
2
Mikäli tämä jääkaappi, jonka ovi sulkeutuu magneettisesti, korvaa vanhan lukollisen jääkaapin,
irroittakaa vanhan kaapin ovi tai rikkokaa lukko. Muussa tapauksessa leikkivät lapset voivat joutua
hengenvaaraan jäädessään ansaan kaapin sisään.
Fastgøre det til muren med der tilhørende
fastgørelsesplade.
Nämä ohjeet on annettu turvallisuussyistä. Lue ne huolellisesti ennen kuin ryhdyt asentamaan tai
käyttämään laitetta.
Yleinen turvallisuus
50
Den øverste del af apparatet skal være fri, dette for
at kunne garantere en bedre luftcirkulering. I det
tilfælde hvor man monterer et skab ovenover, skal
dette have en afstand fra muren på mindst 50mm og
den øverste del af skabet skal have en afstand på
50mm fra loftet.
•
Med et fodpanel på en højde mellem 140mm til
170mm skal man udføre en udskœring på dette
som indikeret på tegningen.
170
220
0
140
30 190
100
60
Med en fodpanel som er større end 100mm og
mindre end 140mm skal man skære af
tilpasningsstykkerne, som følger med apparatet,
af og montere den mellem fodpanelet og
luftgitteret, og derefter fastgøre det med et tryk
under luftgitteret.
140
190
Käyttö
Laite on raskas. Noudata varovaisuutta laitetta
siirtäessäsi.
•
Suoraan pakastimesta otetut erittäin kylmät
tuotteet voivat aiheuttaa paleltumisvammoja.
•
Noudata erityistä varovaisuutta laitetta
käsitellessäsi, jotta jäähdytysyksikkö ei
vahingoittuisi. Vahingoittumisesta voi seurata
nestevuotoja.
•
Laitetta ei saa asentaa kaasulieden tai
lämpöpatterien läheisyyteen.
•
Laitetta ei tulisi asentaa paikkaan, jossa
siihen kohdistuu suora auringonvalo.
•
Laitteen takaosaan tulee jättää riittävästi tilaa
tuuletusta varten. Jäähdytyspiirin
vahingoittuminen on estettävä.
•
Älä käytä jäähdytyslaitteiden sisällä muita
sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta).
Huolto/korjaus
90
•
Ennen kuin ryhdyt mihinkään puhdistus- tai
huoltotöihin, kytke laite pois toiminnasta ja
virtajohto irti virtalähteestä.
Älä koskaan käytä metallisia esineitä laitteen
puhdistamiseen, sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
•
Montering af fodpanel
820
870
•
•
•
Bordhøjde H=820 mm
Laitteen ominaisuuksien muuttaminen millään
tavoin on vaarallista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyjä.
Tästä syystä huolto ja jälleentäyttö on annettava
ainoastaan valtuutetun huoltohenkilökunnan
tehtäväksi.
Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
Lasten ei saa antaa koskea säätimiin tai leikkiä
laitteella.
50
25
•
•
•
Laitteen asennustyö tulee antaa valtuutetun
henkilön tai sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.
•
Laite tulee huollattaa valtuutetussa
huoltoliikkeessä ja varaosina tulee käyttää vain
alkuperäisiä varaosia.
•
Älä milloinkaan yritä korjata laitetta itse.
Asiantuntemattoman henkilön tekemät korjaukset
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai pahentaa
vikaa entisestään. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ja vaadi aina, että laitteessa
käytetään alkuperäisiä varaosia.
•
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut jääkaapit ja
pakastimet on tarkoitettu ainoastaan
elintarvikkeiden säilytykseen.
•
Laitteen suorituskyky on parhaimmillaan silloin,
kun ympäristön lämpötila on +18°C ja +43°C
välillä (Luokka T); +18°C ja +38°C välillä (Luokka
ST); +16°C ja +32°C välillä (Luokka N); +10°C e
+32°C (Luokka SN). Laitteen luokka on osoitettu
sarjanumerokyltissä (sijoitettu vihannestilan
sivulla olevaan kennoon).
Huomio: Noudata seuraavia ohjeita, mikäli
ympäristön lämpötila on luokalle osoitettujen
rajojen ulkopuolella: kun ympäristön lämpötila
putoaa minimiarvon alapuolelle pakastelokeron
säilytyslämpötilaa ei voida taata. Tämän vuoksi
suosittelemme pakastelokerossa olevien
elintarvikkeiden käyttämistä mahdollisimman
nopeasti.
•
Pakastettua ruokaa ei tulisi pakastaa uudelleen
sen jälkeen, kun se on kerran sulanut.
•
Noudata tarkasti valmistajan antamia
säilytysohjeita. Tarkasta ohjeet tuotteen
pakkauksesta.
•
Laitteen sisäpinta muodostuu kanavista, joiden
läpi jäähdytysaine virtaa. Jos tällaiseen kanavaan
puhkaistaan reikä, laite vaurioituu
korjauskelvottomaksi ja säilytettävä ruoka
tuhoutuu. ÄLÄ KÄYTÄ TERÄVIÄ ESINEITÄ
huurteen tai jään poistamiseen. Huurretta
voidaan kaapia pois laitteen mukana tulevaa
muovilastaa käyttäen. Kiinteää jäätä ei saa
missään tapauksessa yrittää väkisin irrottaa
laitteen sisäpinnasta, vaan sen on annettava
sulaa pois. Ks. sulatusohjeet.
17
•
•
Älä laita hiilihappopitoisia tai kuohuvia juomia
pakastimeen, sillä jäätymisen aiheuttama paine
voi räjäyttää pullon ja vaurioittaa laitetta.
Älä käytä mekaanisia apuvälineitä äläkää yritä
nopeuttaa sulamista keinotekoisesti muuten kuin
valmistajan suosittelemilla menetelmillä.
Asennus
•
Normaalissa käytössä laitteen takana sijaitsevat
kondensaattori ja kompressori kuumenevat
huomattavasti. Turvallisuussyistä on
huolehdittava ao. kuvan mukaisesta
vähimmäistuuletuksesta.
HUOMIO: huolehdi, että tuuletusaukkojen
edessä ei ole ilman virtausta haittaavia esteitä
•
Käyttäjän tulee huolehtia, että laitetta ei ole
asetettu sähköjohdon päälle.
Tärkeää: jos sähköjohto vahingoittuu, se tulee
vaihtaa valmistajalta tai huoltopalvelusta
saatavaan erikoisjohtoon tai -sarjaan.
•
Laitteen tietyt osat kuumenevat huomattavasti.
Varmista aina riittävä tuuletus, sillä tämän
laiminlyöminen voi aiheuttaa osien rikkoutumisen
ja säilytettävän ruuan tuhoutumisen. Ks.
asennusohjeet.
•
Kuumenevia osia ei tule jättää avoimiksi. Mikäli
mahdollista, laitteen takaosa tulee asettaa seinää
kohti.
•
Mikäli laitetta on kuljetettu vaakasuorassa
asennossa, saattaa moottorin kompressorin öljyä
valua jäähdytysainekiertoon. Kuljetuksen jälkeen
tulisi odottaa vähintään kaksi tuntia ennen
laitteen kytkemistä käyttöön, jotta öljy valuisi
takaisin kompressoriin.
Ympäristönsuojelu
•
Laitteen jäähdytyspiiri ja eristeet eivät sisällä
otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja. Laitetta
ei saa hävittää talousjätteen mukana. Varo
vahingoittamasta jäähdytysyksikköä,
erityisesti takana olevan lauhduttimen
ympäristöä. Pyydä paikallisilta viranomaisilta
lisätietoja alueen kaatopaikoista. Tässä
laitteessa käytetyt materiaalit, jotka on
merkitty symbolilla
Ligestilling af dørene
(om nødvendigt)
•
Luk døren igen og kontrollér, om rammen
befinder sig i den rigtige højde, foretag de
nødvendige reguleringer med de dertil beregnede
skruer over pladen og over hænglset.
•
Anvend ovennævnte reguleringsskruer til den
lodrette ligestilling af rammerne.
•
Kontrollér om rammerne er placeret lige på det
vandrette plan og ret om nødvendigt på deres
placering ved at forskyde dem langs med
sprækkerne.
•
Åbn døren.
ovat kierrätettäviä.
Käytöstä poistettujen laitteiden
hävitys
Symboli
joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava
sopivaan
sähköja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja ter veyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa
tapauksessa
tämän
tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi
jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Sørg for, at rammerne står helt plant ved at
foretage de nødvendige reguleringer på
justeringsbøsningen og det nedre vinkelbeslag.
TÄRKEÄÄ
Laitteen asennus
1
2
•
Aseta laite sille tarkoitettuun aukkoon.
•
Käännä kulmakappaletta 180°, jotta se asettuu
oikein paikoilleen (2).
Alkuperäistä asentoa (1) käytetään kuljetuksen
yhteydessä.
•
18
Kiinnitä se seinään sopivalla tuella.
•
Når dørene er stillet helt lige, skal man fastgøre
en låseskrue inde i bøsningerne (nedre og øvre
hængsel) og det nederste vinkelbeslag. Stram
skruerne inde i sprækkerne.
59
SISÄLLYSLUETTELO
INSTRUKTIONER
TIL INDBYGNING
Regulering af højden
Apparatet giver mulighed for at kunne regulere
højden for at kunne tilpasse apparatet med de andre
møbler i køkkenet, som skal have en højde mellem
820mm eller 870mm.
Før man placerer apparatet mellem møblerne,skal
man regulere højden på de bagerste hjul og på
fødderne.
Hjulene er normalt reguleret på en højde på 820mm.
For at kunne liniere apparatet til en højde på 870mm
skal man løfte det, og derefter dreje på de fire
fødder, med den der tilhørende nøgle , derefter skal
man fjerne hjulene, og fastgøre dem på den laveste
position.
820
870
Tärkeää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Käyttö - Puhdistaminen - Toimintopaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Käyttö - Käyttöönotto - Hälytysmerkkivalo - Frostmatic - Tuoreiden ruokien pakastaminen - . . . . . . . . . .
Pakasteruokien säilyttäminen - Sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Käyttö - Pakastin - Hyödyllisiä pakastusneuvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Käyttö - Jääkaapin ohjauspaneeli - Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Käyttö - Coolmatic - Jääkaappi - Osasto 0° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Huolto ja hoito - Tärkeää - Sisäinen puhdistus - Jääkaapin sulatus - Lamppujen vaihto . . . . . . . . . . .24
Jos jotain on vialla - Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Tekniset tiedot - Asennus - Huom - Sijoitus - Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Asennus - Korkeuden säätäminen - Sivupaneelien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Asennus - Ovien linjoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Asennus - Laitteen asennus - Sokkelin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
KÄYTTÖ
820
Puhdistaminen
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä,
mietoa pesuainetta ja pehmeää riepua.
870
ÄLÄ käytä synteettisiä pesuaineita tai
hankauspulveria, joka voi pilata pinnan ja aiheuttaa
naarmuja.
Pakastimen ohjauspaneeli
Montering af sidepanelerne
BAGERSTE
KANT
•
Man skal fastgøre fastgørelsepladerne på
panelerne på den position som er indikeret på
tegningen. Målet 260* mm er forudset ved brug
af et fodpanel, som monteres nedenunder
panelet på en høje på 100mm. Ved brug af
fodpaneler med andre mål, skal målet 260* mm
forstørres i henhold til fodpanelets mål.
FORRESTE
KANT
HØJRE SIDEPANEL
15
820
AB C
27,5
997
INTERNE
SIDE
15
280
82,2
520,8
3
541 7,5
D
E FG H I
A. Merkkivalo ON/OFF
F. Hälytyksen merkkivalo
B. Pakastimen ON/OFF -painike
G. Hälytyksen kuittauspainike
C. Painike “+” (lämpimämpi) pakastimen lämpötilan
säätämiseen
H. Merkkivalo Frostmatic
D. Pakastimen lämpötilanäyttö
I. Frostmatic-painike
E. Painike “-” (kylmempi) pakastimen lämpötilan
säätämiseen
260*
•
Stil panelerne på apparatet.
Painikkeet lämpötilan säätämiseen
NIMELLINEN lämpötila:
•
Fastgør de bagerste vinkelbeslag i betragtning af
panelernes tykkelse (skabets maks. bredde 900
mm))
Lämpötila on säädettävissä painikkeiden “+”
(lämpimämpi) ja “-” (kylmempi) avulla.
asetettu lämpötila, joka pitäisi olla pakastimessa.
NIMELLINEN lämpötila vilkkuu lämpötilanäytössä.
•
For at sikre en lige opstilling skal man kontrollere,
om der er en afstand på 45 mm mellem
apparatet og skabet.
Painikkeet on liitetty lämpötilanäyttöön.
TODELLINEN lämpötila:
•
Painamalla painiketta “+” (lämpimämpi) tai “-”
(kylmempi), lämpötilanäyttö vaihtuu
TODELLISESTA lämpötilasta ( = lämpötila näkyy
lämpötilanäytössä) NIMELLISEEN lämpötilaan
(lämpötila vilkkuu lämpötilanäytössä).
sen hetkinen pakastimen lämpötila. TODELLINEN
lämpötila näkyy lämpötilanäytössä.
Jokaisen painikkeen painalluksen jälkeen
NIMELLINEN lämpötila muuttuu 1 °C.
Asetettu NIMELLINEN lämpötila saavutetaan 24
tunnin kuluessa.
Lämpötilanäytössä näkyy:
•
Fastgør panelerne foran.
•
Kontrollér om dørene står lige ved at løsne
fastgøringsskruerne og foretag nødvendige
reguleringer på referencerne og sprækkerne.
•
Stram de forventede fastgøringsskruer.
•
Tilføj en blokeringsskrue (følger med i
tilbehørsposen) til dørpaneler på de nedre
hængsler.
•
45
58
Painamalla lämpötilan säätöpainiketta
lämpötilanäytössä näkyy TODELLINEN lämpötila 5
sekunnin kuluttua.
Lämpötilanäyttö
•
pakastimen sen hetkinen lämpötila
(TODELLINEN lämpötila).
•
pakastimeen asetettava lämpötila (NIMELLINEN
lämpötila) vilkkuu lämpötilanäytössä.
19
Käyttöönotto - Lämpötilan
säätäminen
Tuoreiden ruokien pakastamiseksi kytke
FROSTMATIC-toiminto toimintaan vähintään 24
tuntia aikaisemmin.
INSTALLATION
1. Työnna pistoke pistorasiaan.
Aseta pakastettavat ruoat ylimmälle pakastimen
hyllylle.
Placering
Merk:
Huomio!
Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af
radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved
anden form for varmekilde.
Det skal være muligt at koble strømmen fra
apparatet. Det er således nødvendigt, at det er
muligt at opnå adgang til stikket efter installation af
apparatet.
2. Paina ON/OFF -painiketta. Vihreä merkkivalo
syttyy. Hälytyksen merkkivalo (F) vilkkuu, kunnes
asetettu lämpötila on saavutettu. Äanimerkki
kuuluu.
3. Paina painiketta C “+” (LÄMPIMÄMPl) TAI E “-”
(KYLMEMPI).
Lämpötilanäytössä vilkkuu NIMELLINEN
lämpötila.
4. Aseta haluamasi lämpötila painamalla painiketta
C “+” (LÄMPIMÄMPl) tai E “-” (KYLMEMPI), katso
kappale “Painikkeet lämpötilan säätämiseen”.
Lämpötilanäytössä näkyy asetettamasi lämpötila.
Jokainen painikkeen painallus muuttaa
lämpötilaa 1°C:een.
Ravitsemustiedon mukaan -18°C on riittävä
pakasteiden säilytyslämpötila.
5. Hälytysääni lakkaa, kun asetettu lämpötila on
saavutettu. Paina hälytyksen kuittauspainiketta,
jolloin hälytyksen merkkivalo sammuu.
FROSTMATIC
FROSTMATIC-toiminto nopeuttaa tuoreiden
ruokatarvikkeiden pakastumista ja estää jo
pakastuneiden tuotteiden lämmönnousun.
1. Kytke FROSTMATIC-toiminto toimintaan
painamalla FROSTMATIC-painiketta. Keltainen
merkkivalo (H) syttyy.
FROSTMATIC-toiminto kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta 24 tunnin kuluttua, keltainen
merkkivalo sammuu.
2. Painamalla FROSTMATIC-painiketta voit
halutessasi kytkeä sen pois toiminnasta.
Keltainen merkkivalo sammuu. Tämän painikkeen
painamisen yhteydessä näytölle ilmestyy kirjoitus
SP.
Hälytyksen kuittauspainike
Jos lämpötila pakastimessa nousee liian korkeaksi,
syttyy hälytyksen rnerkkivalo (F) ja äänimerkki
kuuluu. Kun lämpötila pakastimessa on laskenut
riittävästi, lakkaa hälytyksen äänimerklki
kuulumasta, mutta hälytyksen merkkivalo vilkkuu
edelleen. Painamalla hälytyksen kuittauspainilketta,
näkyy lämpötilanäytössä korkein lämpötila, joka on
ollut pakastimessa.
Tuoreiden ruokien pakastaminen
Pakastin on sopiva tuoreiden ruokien
pakastamiseen ja pakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
20
Frostmatic- toiminnon käyttö:
noin 6
tuntia
ennen
Pienten tuoreiden elintarvikemäärien
asetus (noin 5 kg)
noin 24
tuntia
ennen
Tuoreiden elintarvikkeiden
maksimimäärän asetus (katso
arvokylttiä)
ei tarpeen Pakastettujen tuotteiden asetus
ei tarpeen
Pienten tuoreiden elintarvikkeiden
päivittäinen asetus aina 2 kg saakka
Pakasteruokien säilyttäminen
Ottaessasi laitteen käyttöön, sekä pakastimen oltua
poissa käytöstä, aseta elintarvikkeet pakastimeen,
kun FROSTMATIC-toiminto on ollut toiminnassa
vähintään kahden tunnin ajan, tämän jälkeen kytke
toiminto pois päältä.
Tärkeää
Jos pakastin on pois päältä esim. sähkökatkon
vuoksi yli teknisten tietojen taulukon kohdassa
“lämpötilan kohoamisaika” annetun arvon, käytä
elintarvikkeet mahdollisimman pian tai valmista
ne välittömästi ja pakasta uudelleen
(jäähtyneinä).
Sulatus
Syväjäädytetyt tai pakastetut elintarvikkeet voidaan
ennen käyttöä sulattaa jääkaapissa tai
huoneenlämmössä riippuen sulatukseen
käytettävissä olevasta ajasta.
Pienet annokset voidaan valmistaa ruoaksi
sulattamatta, suoraan pakastimesta: tällöin
valmistusaika luonnollisesti pitenee.
Jääpalojen valmistus
Laitteessa on yksi tai useampi astia jääpalojen
valmistukseen.
El-tilslutning
Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at
spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til
den spænding, der er angivet på skabets
mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til
stikkontakt eller afbryder i den faste installation.
De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes,
når skabet tilsluttes.
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt.
ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt
ekstrabeskyttelse.
installatøren opsætte en HFI-afbryder.
Dette apparat overholder følgende EFdirektiver:
– 73/23 EØF af 19.2.73 (direktiv om lavspænding)
og efterfølgende ændringer;
– 89/336 EØF af 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende
ændringer.
Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr.
87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af
radiostøj.
Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge
stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv
om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende
køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle
stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen
i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som
beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes
til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er
for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop,
og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes
jordklemmen (mærket
), hv is stikkontakten kun
er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.
Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på
det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
Täytä astiat vedellä ja laita ne pakastimeen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet køleskabet.
Älä käytä metalliesineitä astioiden irrottamiseen
pakastimesta.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader el-
57
GARANTI
Pakastin
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
Produktansvar
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”.
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service
A/S. Se telefonnummer i afsnittet “Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Forbehold
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
•
At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
•
Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner
det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
•
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
•
At der er brugt uoriginale reservedele.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
•
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer elle defekte sikringer.
At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
•
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
Reparation
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.
Reparation må kun foretages af autoriseret service.
Se servicekortet.
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis
en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er
udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis
ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale
reservedele.
Paina painiketta ja anna laitteen käydä tyhjillään
vähintään (I) 4 tunnin ajan ennen elintarvikkeiden
asettamista sen sisälle, jos joudut pakastamaan
elintarvikkeita heti jääkaapin asennuksen tai
sulattamisen jälkeen.
Jos pakastin on jo päällä ja elintarvikkeet ovat
sen sisällä, paina painiketta (I) 24 tuntia ennen
pakastuksen aloittamista.
•
Pakastusteho on 13 kg max./24 h
Annettua määrää ei tule koskaan ylittää yhdellä
kertaa.
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
•
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
•
Udpakning
Service
Hyödyllisiä pakastusneuvoja
•
Pakasta ainoastaan ensiluokkaisia elintarvikkeita
•
Pakastamiseen tarkoitettujen elintarvikkeiden on
oltava tuoreita ja huolellisesti pestyjä.
•
Jokainen pakasterasia tulee mitoittaa perheen
käyttöön niin että se käytetään yhdellä kertaa.
•
Pienikokoiset paketit takaavat nopean ja tasaisen
jäätymisen.
•
Jo kerran sulanneita elintarvikkeita ei voida enää
toistamiseen pakastaa.
•
Sulaneet elintarvikkeet voidaan ruoaksi
valmistamisen jälkeen pakastaa, mutta ne
kadottavat osan alkuperäisestä laadustaan.
•
Rasvattomat elintarvikkeet säilyvät kauemmin ja
paremmin kuin rasvaiset. Suola vähentää
säilytysaikaa.
•
Pakkaa tuotteet elintarvikkeille tarkoitettuihin
pusseihin tai tuore- tai alumiinifolioon ja kääri
paketit tiukasti ja sulje ilmatiivisti.
•
Mikäli pakastusaika on liian pitkä vähenee
säilyvyysaika; älä ylitä pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärää, joka on
luettavissa merkkikilvestä. Mikäli pakastat
monena peräkkäisenä päivänä, on suositeltavaa
että vähennät enimmäismäärää kolmanneksella.
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon
70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele
bestilles af
Private hos nærmeste forhandler
eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon
45 88 77 55
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste servicecenter.
56
21
Jääkaapin ohjauspaneeli
HVIS NOGET IKKE FUNGERER
Hvis der er noget som ikke fungerer, skal man ,før
man henvender sig hos Kundeservice, kontrollere
om man har fulgt og udført alt det som er beskrevet i
denne brugermanual.
J K L
J. Merkkivalo ON/OFF
K. Jääkaapin ON/OFF -painike
L. Painike “+” (lämpimämpi) jääkaapin lämpötilan
säältämiseen
M
N OP
N. Painike “-” (kylmempi) jääkaapin lämpötilan
säätämiseen
O. Merkkivalo Coolmatic
P. Coolmatic-painike
M. Jääkaapin lämpötilanäyttö
Painikkeet lämpötilan säätämiseen
Lämpötila on säädettävissä painikkeiden “+”
(lämpimämpi) ja “-” (kylmempi) avulla. Painikkeet on
liitetty lämpötilanäyttöön.
•
•
Käyttöönotto - Lämpötilan
säätäminen
1. Työnnä pistoke pistorasiaan.
Painamalla painiketta ”+” (lämpimämpi) tai “-”
(kylmempi), lämpötilanäyttö vaihtuu
TODELLISESTA lämpötilasta (= lämpötila palaa
lämpötilanäytössä) NIMELLISEEN lampötilaan
(lämpötila vikkuu lämpötilanäytössä).
2. Paina ON/OFF —painiketta. Vihreä merkkivalo
syttyy.
Jokaisen painikkeen painalluksen jälkeen
NIMELLINEN lämpötila muuttuu 1 °C.
4. Aseta haluamasi lämpötila painamalla “+”
(LÄMPlMÄMPI) TAI “-” (KYLMEMPI), katso
kappale “Painikkeet lämpötilan säätämiseen”.
Lämpötilanäytössä näkyy asetettamasi lämpötila.
Asetettu NIMELLINEN lämpötila saavutetaan 24
tunnin kuluessa.
Painamalla lämpötilan säätöpainiketta
lämpötilanäytössä näkyy TODELLINEN lämpötila 5
sekunnin kuluttua.
NIMELLINEN lämpötila:
asetettu lämpötila, joka pitäisi olla jääkaapissa.
NIMELLINEN lämpötila vilkkuu lämpötilanäytössä.
TODELLINEN lämpötila:
sen hetkinen jääkaapin lämpötila. TODELLINEN
lämpötila näkyy lämpötilanäytössä.
Hvis hele kølefryseapparatet ikke fungerer,skal man
prøve på at tilslutte et andet apparatet til selvsamme
stikkontakt. Og hvis dette apparatet heller ikke
fungerer, betyder det at der er gået en sikring, eller
at der er en defekt i det elektriske kredsløb, og her er
der behov for en kvalificeret elektriker.
3. Paina painiketta “+” (LÄMPlMÄMPI) TAI “-”
(KYLMEMPI). Lämpötilanäytössä vilkkuu
NIMELLINEN lämpötila.
Jokainen painikkeen painallus muuttaa lämpötilaa
1°C:een.
Ravitsemustiedon mukaan, +5 °C jääkaapissa on
riittävä säilytyslämpötila.
Varoitus: mikäli säätöjä muutetaan, ei kompressori
käynnisty välittömästi mikäli automaattisulatus on
käynnissä. Säilytyslämpötila jääkaappiosastossa
saavutetaan nopeasti ja näinollen voit asettaa juomia ja
ruokia jääkaappiin välittömästi kytkettyäsi sen
toimintaan.
Hvis man finder vand i bunden af køleskabet, er
hullet til udtømning af afrimningsvand tilstoppet eller
tildækket af et eller andet.
Hvis apparatet, når man drejer håndtaget om på
hurtig nedfrysning, ikke starter, behøver det ikke at
betyde at apparatet er i stykker; det kan betyde at
termostaten lige har afbrudt kompressorens
funktion; en sikkerhedsanordning sørger for en
forsinket opstartning af kompressoren.
Det samme kan ske når man tager stikket ud af
stikkontakten mens kompressoren er i funktion eller
lige er stoppet. Når man tilslutter stikket til
stikkontakten vil kompressoren ikke starte med det
samme.
Hvis den røde kontrollampe forbliver tændt, skal man
dreje håndtaget om på indstillingen til hurtig
nedfryning, man skal ikke åbne lågen og derefter
informere Kundeservice med det samme.
Hvis fryserummet ikke fungerer, skal man informere
Kundeservice med det samme.
Hvis den interne belysning ikke fungerer, skal man
kontrollere om pæren er skruet ordentligt fast eller
om pæren skulle være gået.
En ikke optimal funktion af apparatet kan
afstedkommes af: at lågen åbnes for tit, en for stor
mængde varer som skal nedfryses, eller af en dårlig
ventilation.
TEKNISKE DATA
Køleskab nettokapacitet
294
Fryseskabets nettokapacitet
96
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t
1,5
Energiforbrug udtrykt i kWh/år
548
Nedfrysningskapacitet på 24 timer
13
Tidsrum for temperaturforøgelse fra -18°C til -9°C
14
Lämpötilanäyttö
Lämpötilanäytössä näkyy:
•
jääkaapin sen hetkinen lämpötila (TODELLlNEN
lämpötila).
•
jääkaappiin asetettava lämpötila (NIMELLINEN
lampötila) vilkkuu Iämpötilanäytössa.
22
De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.
55
VEDLIGEHOLDELSE
Vigtig:
Før ethvert vedligeholdelsesindgreb skal
strømtilførslen afbrydes.
COOLMATIC
Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden.
Vedligeholdelse af køleenheden og efterfølgende
påfyldning må derfor kun udføres af autoriserede
teknikere.
Før man går i gang med en hvilken som helst form
for vedligeholdelse, også dem som er indikerede i
dette kapitel, skal man tage strømmen fra apparatet.
Intern rengøring
Man skal gøre apparatets indre dele og tilbehør rent,
med lunkent vand med bikarbonat (en skefuld per 4 l
vand) Man skal sørge for at fjerne alle vandrester og
tørre grundigt af indvendigt. Skufferne i
nedfrysningsområdet kan tages ud, så man lettere
kan gøre ordentligt rent. For at tage skufferne ud,
skal man trække dem helt ud og derefter løftes de
og fjernes. For at sætte dem på plads igen skal man
placere dem korrekt på guiderne og holde dem løftet
samtidigt med at man skubber dem ind.
COOLMATIC-toiminto on sopiva suurien määrien
nopeaan jäädyttämiseen jääkaapissa, esim. juomien ja
salaattien kohdalla ennen juhlia.
1. Painamalla painiketta COOLMATIC, toiminto
COOLMATIC aktivoituu ja keltainen merkkivalo
syttyy.
Toiminto COOLMATIC suorittaa nyt intensiivisen
jäähdytyksen. Tällä tavalla asetetaan
automaattisesti NIMELLINEN lämpötila joka on +
2 °C. Kuuden tunnin jälkeen, kytkeytyy toiminto
COOLMATIC pois päältä automaattisesti. Tämän
jälkeen lämpötila aktivoituu NIMELLISEKSI
lämpötilaksi, ja lämpötila palautuu aikaisemmin
valituksi.
2. Toiminto voidaan kytkeä pois päältä
manuaalisesti koska tahansa, suorittamalla
uudelleen samassa järjestyksessä yllämainitut
toimenpiteet kuin toiminnon aktivoimiseksi.
Jääkaappi
Jääkaapin aukaisun ja sulkemisen yhteydessä on
parempi, että suljet tai aukaiset molemmat ovet
samanaikaisesti (kuvassa osoitetulla tavalla).
Afrimning af køleskabet
For at afrime køleskabet automatisk , er det
nødvendigt at kompressoren har nogle
pauseperioder. Hvis bagpanelt i køleskabet er meget
tilrimet, skal man dreje termostaten om på en
varmere indstilling, indtil kompressoren har nogle
pauseperioder.
Man skal ikke glemme at rengøre hullet til udtømning
af afrimningsvand, dette befinder sig indvendigt i
afdrypningsrummet på køleskabet bagpanel. For at
foretage dette skal man bruge den der tilhørende
pind som allerede befinder sig i udtømningshullet.
•
Älä aseta jääkaappiin kuumia juomia tai
elintarvikkeita, anna niiden ensin jäähtyä
huoneenlämmössä.
•
Peitä elintarvikkeet, erityisesti jos ne ovat
voimakastuoksuisia tai voimakkaasti maustettuja.
•
Aseta elintarvikkeet niin että ilma pystyy
kiertämään vapaasti.
Termostaatin asentoa voidaan säätää vastaamaan
sisäisiä lämpötilanvaihteluja jotka johtuvat:
•
Ovien yhtämittaisesta avaamisesta
•
Huoneenlämpötilan vaihteluista
•
Säilytettyjen elintarvikkeiden määrästä
Eummaiset hyllyt voidaan tarvittaessa asentaa
takimmaisten päälle.
Bemærk
Osasto 0° C
Man rådes til ikke at bruge metalredskaber til at
fjerne rimen med, dette for at undgå
beskadigelser af apparatet.
Man skal ikke bruge mekaniske redskaber eller
andre kustige redskaber for at skynde på
afrimningstiden. Man skal kun bruge dem man
rådes til at bruge.
D037
Udskiftning af pærerne
Man skal tage stikket ud af stikkontakten før man går
i gang med at udskifte en af pærerne.
Lämpötila tässä osastossa (0°C:sta +3°C:een)
pysyy vakaana erityisen tunnistimen avulla.
Lämpötilaa ei tarvitse säätää.
•
Tuotteet, jotka säilytetään tässä osastossa,
pysyvät tuoreina ja säilyttävät laatunsa.
•
Liha ja kala säilyvät kaksi kertaa kauemmin kuin
jääkaapissa.
•
Suosittelemme, että elintarvikkeet kääritään
alumiinifolioon tai tuorekelmuun.
•
Jäähdyttääksesi juomia nopeasti voit asettaa ne
tähän osastoon ilman, että ne jäätyvät.
•
Suosittelemme, että laatikot työnnetään loppuun
asti ennen oven sulkemista.
Inde i køleskabet:
Man skal fjerne lyspladen og derefter udskifte
pæren. Man skal bruge pærer på max.15W.
D051
54
23
HUOLTO JA HOITO
Ennen kuin suoritat mitään huoltotoimenpiteitä,
mukaanluettuna tässä luvussa mainitut, on laite
irroitettava sähköverkosta.
Sisäinen puhdistus
Auto Fresh
Tärkeää
Tämän laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyjä.Tästä syystä ainoastaan valtuutettu
ammattilainen saa suorittaa laitteen huollon ja
täyttämisen.
1. Ved at trykke på tasten Auto Fresh vil funktionen
Auto Fresh blive aktiveret og den gule
kontrollampe vil tændes.
Kølerum
For at sikre en rigtig åbning og lukning af
køleskabets døre, bør man bevæge begge døre
samtidigt (som vist på billedet).
Jääkaapin sulatus
Jotta jääkaapin sulatus toimii automaattisesti, on
välttämätöntä että kompressorilla pidetään on
taukoja. Mikäli jääkaapin takaosa on jään peitossa,
käännä termostaatin väännintä pienempään
asentoon, jotta sulatusjasko käynnistyisi.
Muista myös puhdistaa säännöllisesti sulamisveden
poistoaukko joka on jääkaapin takaseinän kourussa.
Suorittaaksesi puhdistuksen käytä apuna aukossa
olevaa puikkoa.
•
Man skal ikke sætte varme drikkevarer eller
madvarer i køleskabet: Man skal først lade dem
afkøle ved normal rumtemperatur.
•
Man skal tildække madvarerne, specielt dem
med stærke eller aromatiske lugte.
•
Man skal placere madvarerne på en sådan måde
at luften kan cirkulere frit.
Termostatens indstilling kan ændres så man kan
kompensere variationer af den interne temperatur,
som kan afstedkommes af:
Huomio:
Suosittelemme että jään poistamiseen ei käytetä
metalliesineitä, nämä voivat aiheuttaa vakavia
vauroita laitteeseen.
D037
•
Hvor tit lågen åbnes.
•
Forskel på omgivelsernes temperatur
•
Mængden af madvarer som opbevares i
køleskabet.
For bedre at udnytte pladsen, kan de forreste hylder
lægges ovenpå de bagerste.
Rum med 0°C
Temperaturen i dette rum (fra 0°C til +3°C) holdes
konstant vedlige, dette foretages af en speciel
sonde. Der er ikke behov for nogen form for
regulering.
Lamppujen vaihto
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat lampun
vaihtamisen.
•
De produkter som opbevares i dette rum
vedligeholder deres friske tilstand og deres
naturlige kvaliteter.
•
Kød og fisk kan opbevares dobbelt så længe som
i et normalt rum i et køleskab.
•
Man rådes til at pakke de forskellige madvarer
ind i sølvpapir eller i film.
•
For at nedkøle drikkevarer hurtigere kan de
sættes ind i dette rum, uden risiko for at de
fryser.
•
Man rådes til altid, at sørge for at skufferne er
skubbet helt ind, før man lukker lågen.
Jääkaappi:
vaihto suoritetaan poistamalla heijastinpaneeli.
Käytä max. 15 W lamppuja.
D051
24
2. Funktionen kan blokeres manuelt på et hvilket
som helst tidspunkt. Dette gøres ved at følge de
selvsamme indikationer til aktivering af denne
funktion.
Funktionen Auto Fresh vil på dette tidspunkt
sørge for en intensiv nedkøling. På denne måde
indstilles der automatisk en NOMINEL
temperatur på 2°C.
Pese laite sisäpuolelta ja sen eri osat haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella. Huuhtele ja kuivaa hyvin.
Pakastinosan laatikot voidaan poistaa puhdistusta
varten. Poistaaksesi laatikot vedä niitä ulospäin ja
niiden ollessa loppusuoralla nosta ylöspäin ja irroita
kiskoilta. Asettaaksesi ne takaisin paikalleen, aseta
kiskoille ja pitäen laatikoita kohotettuna työnnä
sisäänpäin.
Älä käytä mitään mekaanisia laitteita tai muuta
keinotekoista tapaa, nopeuttaaksesi jään
sulamista, ainoastaan tässä käyttöohjeessa
annettuja tapoja.
Auto Fresh funktionen er specielt egnet til hurtig
nedkølning af store madvaremængder som skal
nedkøles i nedkølingsrummet, f.eks drikkevare,
salater i tilfældet af fester osv..
Når der er gået 6 timer, slukkes Auto Fresh
funktionen automatisk. Derefter aktiveres den
tidligere indstillede NOMINEL temperatur, og
temperaturindikatoren vil nu indikere den
nuværende nedkølingstemperatur.
53
Køleskabets kontrolpanel
JOS JOTAIN ON VIALLA
J K L
J
Kontrollampe TÆNDT/SLUKKET
K
Tast TÆNDT/SLUKKET køleskabets kølerum
L
Taster til regulering af køleskabets temperatur
(varmere)
M
Køleskabets temperatur indikator
Taster til regulering af temperatur
Regulering af temperaturen udføres med tasterne
”+” (VARMERE) og ”-” (KOLDERE).
Tasterne er tilsluttet til temperaturdisplayet.
•
•
Ved at trykke på en af tasterne ”+” (VARMERE)
eller ”-” (KOLDERE), vil displayet variere fra den
REELLE temperatur (Temperaturdisplayet er
tændt) til den NOMINELLE temperatur
(temperaturdisplayet blinker).
Ved et ekstra tryk på en af de to taster vil den
nominelle temperatur forhøjes med 1°C. Den
nominelle temperatur skal opnås inden 24 timer.
Ved at trykke på en tast, vil temperaturdisplayet gå
tilbage til den REELLE temperatur efter ca. 5
sekunder.
Den NOMINELLE temperatur betyder:
Den temperatur som der skal være inden i
køleskabet. Den NOMINELLE temperatur vises med
blinkende tal.
Den REELLE temperatur betyder:
Temperaturdisplayet viser den temperatur som der
reelt er inden i køleskabet. Den REELLE temperatur
vises med konstant lysende tal.
Temperaturdisplay
Temperaturdisplayet kan vise forskellige
infomationer.
• Under normal funktion fremvise den temperatur
som der er inden i køleskabet. (den EFFEKTIVE
temperatur).
•
52
Under regulering af temperaturen, vises den
indstillede temperatur som der skal være i
køleskabet (den NOMINELLE temperatur) med
blinkende tal.
M
N OP
N
Taster til regulering af køleskabets temperatur
(koldere)
O
Kontrollampe Auto Fresh
P
Funktionstast Auto Fresh
Opstartning – Regulering af
temperaturen
1. Man skal tilslutte stikket.
2.Trykke på ON/OFF tasten. Den grønne
kontrollampe vil tændes.
Jos jokin osa ei toimi, niin ennen kuin otat yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, tarkista että kaikkia
tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita on seurattu.
Mikäli koko jääkaappi/pakastinyhdistelmä ei toimi
niin kokeile asentamalla joku toinen laite samaan
sähköpistorasiaan. Mikäli myöskään tämä laite ei
toimi, tarkoittaa tämä että sähköjärjestelmän sulake
on viallinen tai että sähköjärjestelmä on vaurioitunut
ja vika vaati pätevän sähkökorjaajan kutsumista
paikalle.
Mikäli jääkaapin pohjalla on vettä, on sulatusveden
poistoaukko tukossa tai jonkin esineen peittämä.
Mikäli kompressori ei lähde käyntiin käännettäessä
väännin pikapakastusohjelmalle, ei tämä välttämättä
merkitse sen olevan viallinen: tämä saattaa merkitä
että termostaatti on juuri keskeyttänyt kompressorin
toiminnan; turvallisuusjärjestelmä hidastuttaa
kompressorin käynnistämisen. Sama saattaa
myöskin tapahtua jos poistat koskettimen
pistorasiasta kompressorin toiminnan aikana tai juuri
kun se on lakannut toimimasta.
Asettaessasi koskettimen takaisin ei kompressori
käynnisty välittömästi.
Mikäli punainen hälytysvalo palaa pidemmän aikaa,
käännä väännin pikapakastusohjelmalle ja ota
välittömästi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Mikäli pakastinosasto ei toimi ota välittömästi
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Mikäli sisävalo ei toimi tarkista, onko lamppu
kierretty huonosti paikalleen tai jos se on palannut.
Laitteen vajaatoiminta saattaa johtua ovien
yhtämittaisesta avaamisesta tai liian suuresta
määrästä elintarvikkeita asetettuna laitteeseen
yhdellä kertaa tai tuulettimen vajaatoiminnasta.
3. Trykke på tasten ”+” (VARMERE) eller på ”-”
(KOLDERE). Temperaturdisplayet varierer og
man kan nu læse den indstillede NOMINELLE
temperatur med blinkende tal.
4. Man skal indstille den ønskede temperatur med
tasterne ”+” (VARMERE) og ”-” (KOLDERE) (se
paragraffen ”Taster til temperatur regulering)”).
Temperaturdisplayet vil med det samme vise den
nyindstillede temperatur.
Ved hvert tryk på tasterne forhøjes temperaturen
med 1°C.
Fødevarevidenskaben siger at en temperatur på
5°C i køleskabet er den perfekte
opbevaringtemperatur.
Bemærk: I tilfældet af ændring af reguleringen, vil
kompressoren ikke starte med det samme hvis den
automatiske afrimning er i funktion. Eftersom
opbevaringstemperaturen nåes meget hurtigt kan
man stille madvarer og drikkevarer i køleskabet lige
efter at man har tændt det.
HUOLTO JA VARAOSAT
Takuu
Huolto ja varaosat
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
•
ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä
ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Maahantuoja
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 /min) tai
katsomalla puhelinluettelon keltaisilta kohdasta
“kodinkoneiden huoltoa“. *)
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX,
Porissa, puh. (20) 622 33 00.
Pakkalankuja 6
*) Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa
yhteys huoltoliikkeeseen.
01510 VANTAA
MOD (Malli):........................................................
Kuluttajaneuvonta
PROD.NO (Tuotenumero):..................................
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 /min). Voit olla
yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa [email protected]
SER:NO (Sarjanumero):......................................
ELECTROLUX-KODINKONEET
Osoite:
Ostopäivä............................................................
25
TEKNISET TIEDOT
Fryserum
Jääkaapin nettotilavuus litroina
294
Pakastimen nettotilavuus litroina
96
Sähkönkulutus, kWh/24 h
1,5
Sähkönkulutus, kWh/vuosi
548
Pakastusteho, 24 h
13
Lämpötilan nousuaika -18°C -9°C:seen (tuntia)
14
•
Hvis fødevarerne nedfryses lige efter
installeringen eller en længere afbrydelse, skal
man trykke på knappen og lade apparatet køre
tomt i mindst 4 timer, før fødevarerne sættes ind.
Hvis fryseren allerede er i drift, og der er
fødevarer inde i den, skal man trykke på knappen
24 timer før nedfrysningen.
•
De produkter som skal nedfryses, skal lægges på
den hylde med hurtig nedfrysning for derefter at
bliver lagt i de forskellige kurve, dette efter
afsluttet nedfrysning.
•
Nedfrysningsstyrken er max 12 kg/24h.
Man skal aldrig overstige denne mængde på en
gang.
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisälle vasemmalle puolelle.
Gode råd ved nedfrysning
•
Man skal kun fryse produkter af bedste kvalitet.
ASENNUS
•
De produkter som skal fryses skal være friske og
rene.
Huom
•
Hver pakke som lægges i fryseren skal være
tilpasset familien, så hele mængden kan bruges
på samme gang.
•
Pakker med små størrelser giver mulighed for
hurtig og god nedfrysning.
•
Optøede produkter må ikke nedfryses igen.
•
De optøede produkter kan nedfryses igen, efter
at være blevet tilberedte, de mister dog en del af
deres originale kvalitet.
•
Fedtfattige produkter opbevares bedre end
fedtrige produkter. Saltet reducerer nemlig
konserverings varigheden.
Man skal lægge produkterne i plastikposer eller
pakke dem ind i film eller i sølvpapir. Man skal
sørge for at pakkerne er tætte og hermetisk
lukkede.
Hvis nedfrysningsperioden er for lang, vil
konserveringen være kortere: det er tilrådeligt
ikke at overstige den max. mængde produkter
som må nedfryses på samme tid. Dette er
indikeret på matrikelmærkaten.
Hvis nedfrysningen skal gentages flere dage i
træk, rådes man til at reducere mængden at
produkter til en tredjedel.
Tämän jääkaappi-pakastimen ovet sulkeutuvat
magneettitiivisteen avulla. Vanhan kaapin
romuttamisen yhteydessä varmista, että kaikki lukot
ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko
ovi.
Tärkeää
Laite tulee pystyä kytkemään irti sähköverkosta.
Koskettimen tulee olla helposti saavutettavassa
paikassa laitteen asentamisen jälkeen.
Sijoitus
Kaappia ei saa sijoittaa lämpölähteiden läheisyyteen
(esim. lämpöpatterit, uunit, suora auringonvalo jne).
Mikäli kyseessä on kalusteisiin asennettava kaappi
ja mahdollinen oven aukeamissuunnan vaihto, lue
asiaa koskeva jakso.
•
Sähköliitäntä
•
Kytke kaappi maadoitettuun pistorasiaan.
Jännite: 230 V.
Sulake 10 A.
Tämä laite täyttää seuraavien EY- direktlivien
vaatimukset:
- 87/308 EEC/päiväys 2.ó.87 radiohäirintää
koskevan
- 73/23 EEC/päiväys 19.2.73 (pienjännite-direktiivi)
ja seurannaismuutokset;
- 89/336 EEC/päiväys 3.5.89 (direktiivi
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) ja
seurannaismuutokset.
26
51
Fødevarevidenskaben siger at en temperatur på 18°C i fryseren er den perfekte
opbevaringstemperatur.
5. Den akustiske signalator slukkes, når fryseren
har nået den indstillede temperatur. Man skal
trykke på tasten til disaktivering af alarmen for at
diskativere alarmkontrollampen.
Auto Freeze
Auto Freeze funktionen accellererer de friske
produkters nedfrysningsfase og beskytter på samme tid
de allerede nedfrosne varer mod en uønsket
opvarmning.
1. Ved at trykke på tasten Auto Freeze aktiveres
Auto Freeze funktionen og den gule kontrollampe
tændes. Når der trykkes på denne tast, ser man
ordlyden SP på displayet.
Hvis Auto Freeze funktionen ikke slukkes
manuelt, vil apparatets elektroniske
komponeneter slukke funktionen efter 24 timer.
Den gule kontrollampe slukkes.
2. Ved igen at trykke på tasten Auto Freeze er det
muligt manuelt at diskativere Auto Freeze
funktionen når som helst man ønsker det. Den
gule kontrollampe slukkes.
Tast til diskaktivering af alarm
En unormal forøgelse af temperaturen i fryseren (f.eks.
manglende el tilførelse) vil blive signaleret af at
kontrollampen (F) blinker og af en akustisk signalator.
Ved en genoprettelse af de normale forhold slukkes det
akustiske signal mens kontrollampen bliver ved med at
blinke.
Ved at trykke på alarmtasten fremvises, på indikatoren,
den højeste temperatur som fryseren har nået.
Nedfrysning af friske madvarer
Dette rum
er tilpasset nedfrysning af friske
madvarer og til langtids konservering af de
nedfrosne madvarer og de købte frysevarer.
Ved nedfrysning af friske madvarer skal man
aktivere funktionen Auto freeze mindst 24 timer
tidligere.
Man skal lægge de madvarer som skal nedfryses på
i det øverste rum, da dette er det koldeste.
cirka. 6
timer før
Indsætning af mindre mængder
friske fødevarer (cirka 5 kg)
cirka 24
timer før
Indsætning af den højest tilladte
mængde friske fødevarer (jævnfør
specifikationsmærkatet)
Korkeuden säätäminen
Laite on valmistettu niin että sen korkeus on
säädettävissä muiden keittiökalusteiden tasolle joko
820 mm tai 870 mm.
820
ikke
Indsætning af dybfrost
nødvendigt
870
Indsætning af mindre mængder
ikke
friske fødevarer på daglig basis, op til
nødvendigt
2 kg
Konservering af frysevarerne
Når apparatet opstartes eller efter en lang periode
hvor apparatet har været slukket, skal man først
lægge madvarerne ind i fryseren efter at fyseren har
været tændt på funktionen Auto freeze i mindst 2
timer, derefter stoppes denne funktion.
820
Ennen kuin asennat laitteen kalusteiden väliin säädä
takapyörien ja jalkojen korkeutta. Pyörät ovat
alunperin asennettu 820 mm:in korkeudelle.
Säätääksesi laitteen korkeuden 870 mm:in tasolle,
säädä neljää jalkaa sopivan avaimen avulla, poista
tämän jälkeen pyörät ja asenna ne alempaan
asentoon.
Vigtigt
I tilfælde, hvor madvarerne optøs ved et uheld
(eksempelvis som følge af strømsvigt), som følge
af tidsrummet for afbrydelse er længere end
tidsrummet for temperaturforøgelse, er det
nødvendigt at tilberede og spise madvarerne
straks. Alternativt er det muligt at tilberede og
herefter nedfryse madvarerne igen (når de er
afkølede).
Sivupaneelien asennus
ETUREUNA
TAKAREUNA
•
Optøning
Kiinnitä tuet paneeleihin kuvassa esitetyn
mukaisesti. Mitta 260* mm on tarkoitettu yhdelle
sokkelille, paneelin alla, jonka korkeus on
100 mm. Jos sokkelin mitat vaihtelevat, on lukua
260* mm tästä johtuen suurennettava.
OIKEA SIVUPANEELI
15
820
De frosne eller dybfrosne levnedsmidler bør optøs
inden brug, idet de bedst optøs i køleskabet eller alt
efter den tid, der er til rådighed, ved stuetemperatur.
Små stykker kan koges i frossen tilstand. Kogetiden
forlænges naturligvis herved.
27,5
997
SISÄPUOLI
15
280
82,2
Tilberedning af isterninger
Der medfølger isterningebakker, som kan fyldes med
vand og stilles ind i fryserummet. Isterningerne kan
tages ud ved kort at holde isterningebakken under
løbende vand. Der bør ikke anvendes
metalgenstande til at tage isterningerne ud af
bakken med.
520,8
3
541 7,5
•
Aseta paneelit laitetta vasten.
•
Kiinnitä takimmaiset kulmakappaleet ja huomioi
paneelien paksuus (kaapin maks. leveys on 900
mm)
•
Samansuuntaisuus on oikea silloin, kun laitteen
ja kaapin välinen etäisyys on 45 mm.
•
Kiinnitä paneelit edestä.
•
Säädä ovien samansuuntaisuus löysäämällä
kiinnitysruuveja sekä säätimiä ja uria käyttämällä.
•
Kiristä jo olemassa olevat kiinnitysruuvit.
•
Kiinnitä ovipaneelin lukitusruuvi
(lisätarvikepakkauksessa) alempiin saranoihin.
Giv agt!
Hvornår Auto freeze-funktionen skal anvendes:
870
50
260*
27
45
Ovien linjoittaminen
(mikäli tarpeen)
•
BRUG
Sulje ovi uudelleen ja tarkista, että ovenpuolisko
on vaaditulla korkeudella. Säädä tarvittaessa
levyn ja saranan päälle sijoitetuilla säätöruuveilla.
Indvendig rengøring
•
Käytä samoja säätöruuveja ovenpuoliskojen
pystysäätöön.
Fryserens kontrolpanel
•
Tarkista ovenpuoliskojen vaakasuuntaus ja korjaa
sitä tarvittaessa siirtämällä niitä aukkoja pitkin.
Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det
indvendigt med lunkent vand og et mildt
rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et
nyt produkt.
AB C
D
De må ikke bruge stærke rengøringsmidler
eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.
E FG H I
A - Kontrollampe TÆNDT/SLUKKET
B - Tast TÆNDT/SLUKKET fryseren
C - Taster til regulering af fryserens temperatur
(varmere)
D - Fryserens temperatur indikator
F - Alarm Kontrollampe
G-
Tast til disaktivering af alarmen
H - Kontrollampe Auto Freeze
I-
Funktionstast Auto Freeze
E - Taster til regulering af fryserens temperatur (koldere)
•
Avaa ovi.
Säädä ovenpuoliskojen samansuuntaisuutta
säätöholkkia ja alempaa kulmakappaletta
käyttämällä.
•
28
Kun olet suunnannut ovet täydellisesti, kiinnitä
lukitusruuvi holkkien (ylempi ja alempi sarana) ja
alakulmamitan sisälle. Kiristä urien ruuvit.
Taster til temperatur regulering
Temperaturdisplay
Regulering af temperaturen skal fortages med tasterne
”+” og ”-”.
Tasterne er tilsluttet til temperaturdisplayet.
Temperaturdisplayet kan vise forskellige infomationer.
• Under normal funktion fremvise den temperatur
som der er inden i fryserummet. (den
EFFEKTIVE temperatur).
•
Ved at trykke på en af tasterne ”+” (VARMERE)
eller ”-” (KOLDERE), vil displayet variere fra den
REELLE temperatur (Temperaturdisplayet er
tændt) til den NOMINELLE temperatur
(temperaturdisplayet blinker).
•
•
Ved et ekstra tryk på en af de to taster vil den
nominale temperatur forhøjes med 1°C. Den
nominele temperatur skal opnås inden 24 timer.
Opstartning – Regulering af
temperaturen
•
Ved at trykke på en tast, vil temperaturdisplayet
gå tilbage til den REELLE temperatur efter ca. 5
sekunder.
Den NOMINELLE temperatur betyder:
Den temperatur som der skal være inden i kølerummet.
Den NOMINELLE temperatur vises med blinkende tal.
Den REELLE temperatur betyder:
Temperaturdisplayet viser den temperatur som der reelt
er inden i kølerummet. Den REELLE temperatur vises
med konstant lysende tal.
Under regulering af temperaturen, vises den
indstillede temperatur som der skal være i
fryserummet (den NOMINALE temperatur) med
blinkende tal.
1. Man skal tilsluttet stikket.
2. Trykke på ON/OFF tasten. Den grønne
kontrollampe vil tændes. Alarmkontrollampen (F)
vil blive ved med at blinke, indtil temperaturen
indvendigt ikke når den indstillede temperatur.
Den akustiske signalator aktiveres.
3. Trykke på tasten ”+” (C) eller på ”-” (E).
Temperaturdisplayet varierer og man kan nu
læse den indstillede NOMINALE temperatur med
blinkende tal.
4. Man skal indstille den ønskede temperatur med
tasterne ”+” (C) og ”-” (E) (se paragraffen ”Taster
til temperatur regulering)”). Temperaturdisplayet
vil med det samme vise den nyindstillede
temperatur. Ved hvert tryk på tasterne forhøjes
temperaturen med 1°C.
49
INDHOLD
Laitteen asennus
1
Advarsler og vigtige anvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Brug - Indvendig rengøring - Fryserens kontrolpanel - Opstarting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
•
Aseta laite sille tarkoitettuun aukkoon.
Brug - Auto freeze - Nedfrysnig af friske madvarer - Konservering af frysevarerne - Optøning . . . . .50
•
Käännä kulmakappaletta 180°, jotta se asettuu
oikein paikoilleen (2).
Alkuperäistä asentoa (1) käytetään kuljetuksen
yhteydessä.
•
Kiinnitä se seinään sopivalla tuella.
Brug - Fryserum - Gode råd ved nedfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Brug - Køleskabets kontrolpanel - Opstarting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Brug - Auto fresh - Kølerum - Rum med 0° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2
Vedligeholdelse - Intern rengøring - Afrimning af køleskabet - Udskiftelse af pærerne . . . . . . . . . . .54
Hvis noget ikke fungerer - Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Garanti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Installation - Placering - El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Instruktioner til indbygning - Regulering af højden - Montering af sidepanelerne . . . . . . . . . . . . . .58
Instruktioner til indbygning - Legestilling af dørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Instruktioner til indbygning - Placering af apparatet - Montering af fodpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
50
50
Laitteen yläosa on jätettävä vapaaksi niin, että ilma
pystyy kiertämään vapaasti. Mikäli laitteen päälle
asennetaan kaapisto on tämän oltava irti seinästä 50
mm ja yläosan on oltava irti katosta 50 mm.
25
Sokkelin asennus
820
870
Tasoituskorkeus H= 820
•
Sokkelin korkeuden ollessa 140 ja 170 mm välillä,
leikkaa siihen aukko kuvan mukaisesti.
170
220
90
0
140
30 190
100
•
48
Sokkelin korkeuden ollessa yli 100 ja alle 140 mm
leikkaa laitteen mukana toimitettu peitetasoitin ja
asenna se sokkelin ja ilmankiertoritilän väliin,
kiinnittäen sen painamalla ilmankiertoritilän alle.
140
190
29
•
Sokkelin ollessa 100 mm asenna koko syvyydeltä
säädettävissä oleva peitetasoitin.
Installation
•
Tasoituskorkeus H= 870
•
•
•
Sokkelin korkeuden ollessa välillä 190 mm 220 mm, leikkaa aukko kuten esitetty kuvassa
edellisellä sivulla.
Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
•
Sokkelin korkeuden ollessa yli 150 ja alle 190
mm leikkaa laitteen mukana toimitettu
peitetasoitin ja asenna se sokkelin ja
ilmankiertoritilän väliin (kuva edellisellä sivulla).
Sokkelin ollessa 150 mm asenna syvyydeltä
säädettävissä oleva peitetasoitin.
30
100
•
Under normal drift bliver kondensator og
kompressor på bagsiden af skabet varme. Af
sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor
mindst have de ventilationsdimensioner, som er
angivet på figuren.
100
150
De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på
el-ledningen.
Vigtig: Hvis el-ledningen ødelagt, skal det skiftes
ud med en speciel el-ledning, der kan købes ved
henvendelse til kundeservice.
•
Når apparatet er i brug, bliver komponenterne
bag på apparatet varme. Der skal altid være
tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå
fejl og manglende køling. Se
installationsvejledningen.
•
Komponenter, som bliver varme, må ikke være
tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt
muligt altid placeres mod en væg.
•
Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det
ske, at olien i kompressoren løber ud i
kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til
kompressoren efter transporten tilrådes det at
vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes
igen.
Mikäli laite asennetaan keittiökalusteisiin, aseta
asennusvaiheen lopussa jalka E sokkelin
kiinnittämiseksi.
E
Hverken i kølekredsløbet eller
isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter,
som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning
skal skabet afleveres på den kommunale
genbrugsstation. Køleenheden må ikke
beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på
bagsiden.
De materialer i dette apparat, som er mærket
med symbolet
, kan genbruges.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering
kan medføre. For nær mere infor masjon om
resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen
der du anskaffet det.
VIGTIGE ANVISNINGER
Placering af apparatet
30
Miljøbeskyttelse
•
Man skal placere apparatet på det sted hvor man
ønsker at det skal stå.
•
Drej vinkelbeslaget 180° for at komme frem til
den rette stilling (2).
Udgangsstillingen (1) er stillingen ved
afsendelsen.
•
Fastgøre det til muren med der tilhørende
fastgørelsesplade.
1
2
47
ADVARSEL OG VIKTIGE OPPLYSNINGER
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet,
bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt
med apparatets funktion og de relevante advarsler.
Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med
smæklås, anbefales det at gøre denne smœklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende
børn ikke kan komme i fare.
Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør lœse dem grundigt igennem,
inden apparatet installeres eller tages i brug.
Generelle sikkerhedsoplysninger
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til at blive betjent af
voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved
knapperne eller lege med apparatet.
Det er farligt at ændre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
Inden der udføres rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at
apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
•
•
Ispinde kan forårsage kuldeforbrændinger, hvis
de indtages straks efter, at de er taget ud af
apparatet.
•
Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke
beskadiges, da dette kan medføre lækage.
•
•
Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i
længere tid.
•
Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt
om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må
ikke beskadiges.
•
Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i
kælderen (ikke indbygningsmodeller).
•
El-apparater såsom ismaskiner må ikke
benyttes inden i et køleskab.
•
Service/reparation
•
Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere
apparatet, bør dette udføres af en autoriseret elinstallatør eller anden kompetent person.
•
Reparationer på apparatet bør kun udføres af et
autoriseret servicecenter og kun originale
reservedele bør anvendes.
•
46
Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under
ingen omstændigheder selv forsøge at reparere
apparatet.
Reparationer udført af usagkyndige kan medføre
skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det
nærmeste servicecenter og forlang altid originale
reservedele.
Disse advarslene gis av hensyn til sikkerheten. Les dem nøye før du installerer apparatet eller tar det i
bruk.
Generell sikkerhet
•
•
Dette apparatet er kun beregnet til å bli brukt av
voksne. La ikke barn leke med knappene eller
med apparatet.
•
Det er farlig å foreta tekniske inngrep i apparatet.
•
Slå av strømmen og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold av apparatet.
•
Køleskabe og frysere til hjemmebrug er
udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
Dette apparatet er tungt. Pass på når apparatet
skal flyttes.
•
Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de
en gang har vaeret optøet.
Ispinner kan gi frostskader hvis de spises direkte
fra fryseren.
•
Vær forsiktig når du håndterer apparatet slik
at det ikke oppstår skader på kjølesystemet
og dermed mulighet for væskelekkasje.
Anvendelse
•
Skabet må ikke placeres i nærheden af
radiator eller komfur.
Om dette skapet med magnetlist på døren skal erstatte et gammelt skap med dørlås må denne låsen
fullstendig ødelegges før skapet kastes. Dette for å hindre at det gamle skapet blir en dødsfelle for barn.
•
Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det
flyttes.
•
Det er meget viktig at denne instruksjonsboken oppbevares sammen med apparatet til senere bruk.
Dersom apparatet selges eller overdras til andre, eller hvis du flytter og etterlater apparatet, må du sørge
for at instruksjonsboken vedlegges apparatet slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan det
virker og advarslene i instruksjonsboken.
Producentens anvisninger vedrørende opbevaring
af madvarer bør overholdes nøje. Læs
vejledningen på den pågældende emballage.
De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer
fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til
+38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse
N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets
klasse er angivet på identifikationspladen
(anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af
grøntsagsskuffen).
Apparatets indvendige foring består af kanaler,
som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på
disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det
ikke kan repareres, og det vil medføre tab af
madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE
til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved
at anvende den medfølgende skraber. Islag bør
under ingen omstaendigheder skrabes af de
indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af
apparatet. Se afrimningsvejledningen.
Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må
ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i
flasken eller beholderen, som kan få den til at
eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.
Der må ikke anvendes andre genstande eller
hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end
dem, som er anbefalet af producenten.
•
Apparatet må ikke plasseres nær radiatorer
eller gasskomfyrer.
•
Sørg for at apparatet ikke utsettes for direkte
sollys i lengre perioder.
•
Det må være tilstrekkelig ventilasjon på
baksiden av apparatet, og skader på
kjølekretsløpet må absolutt unngås.
•
Det beste stedet å plassere fryseren er i
kjelleren (gjelder ikke innbyggingsmodeller).
•
Bruk ikke andre elektriske apparater (som
f.eks. iskremmaskiner) inne i kjøle.
bare utføres av autorisert personell.
•
Bruk
•
Kjøleskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer.
•
De beste ytelsene oppnås med en omgivelsestemperatur mellom +18°C og +43°C (Klasse T);
+18°C og +38°C (Klasse ST); +16°C og +32°C
(Klasse N); +10°C og +32°C (Klasse SN);
klassen produktet hører til er oppført på
merkeskiltet (det er plassert i kjølerommet ved
siden av grønnsakskuffen).
Advarsel: For andre omgivelsestemperaturer enn
de som er oppgitte i produktets tilhørende klimaklasse, må følgende anvisninger overholdes: når
omgivelsestemperaturen synker under minimumsverdien kan ikke oppbevaringstemperaturen i
fryseren garanteres, og det anbefales at
matvarene konsumeres så raskt som mulig.
•
Frosne matvarer som har tint, må ikke fryses ned
igjen.
•
Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing bør overholdes nøye. Se opplysningene på
emballasjen.
•
Den indre kledningen i apparatet består av kanaler
som kjølemiddelet ledes igjennom. Hvis det
kommer hull på disse, er apparatet ødelagt for
alltid, og matvarene vil gå tapt. BRUK DERFOR
IKKE SKARPE GJENSTANDER til å skrape bort
rim eller is. Rimen fjernes best med den skrapen
som følger med. Under ingen omstendigheter må
rimlaget fjernes fra den indre kledningen med
makt. Isklumper må få lov til å smelte når
apparatet avrimes. Se avrimingsveiledningen.
•
Ikke legg kullsyreholdige eller musserende
drikkevarer i fryseren, da det frembringer et trykk
i flasken som gjør at den kan bli sprengt i stykker
og dermed skade apparatet.
•
Bruk ikke andre mekaniske redskaper eller
kunstige midler for å fremskynde
smelteprosessen enn de som anbefales av
produsenten.
Service / reparasjon
•
Alt elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen
av dette apparatet må bare utføres av en autorisert elektroinstallatør eller annen kompetent person.
•
La bare et autorisert servicesenter utføre service
på apparatet og sørg for at det bare brukes
originale reservedeler eller deler som leveres av
servicesenteret.
•
Du må under ingen omstendigheter forsøke å
foreta reparasjoner på dette apparatet selv.
•
Reparasjoner som er utført av ukyndige personer,
kan medføre skader eller alvorlige funksjonsfeil. Ta
kontakt med ditt lokale servicesenter.
•
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjølesystemet; vedlikehold og påfylling må derfor
Bruk ikke metallredskaper når du rengjør apparatet, da det kan medføre skader på apparatet.
31
•
Installasjon
•
Under normal bruk vil kondensatoren og
kompressoren på baksiden av apparatet bli svært
varme. Av sikkerhetsgrunner må de
minimumsmålene for ventilasjon som er vist på
den relevante figuren, overholdes.
Merk: Ventilasjonsåpningene må ikke
tilstoppes.
•
Sørg for at apparatet ikke står på den elektriske
ledningen.
Viktig: dersom nettkabelen ødelegges, må den
skiftes ut med en spesialkabel eller et sett som
kan fåes ved henvendelse til produsenten eller
kundeservice.
•
•
•
Visse deler i dette apparatet blir svært varme. Sørg
derfor alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon.
Hvis du unnlater å gjøre dette, kan du risikere at
komponenter bryter sammen, og at matvarer går til
spille. Se installasjonsveiledningen.
Deler som blir varme, bør være tildekket. Om
mulig bør baksiden av apparatet stå opp mot en
vegg.
Hvis apparatet har vært transportert liggende,
kan det forekomme at oljen i kompressoren løper
ut i kjølekretsløpet. Det er derfor best å vente
minst to timer før apparatet tilkobles slik at oljen
kan renne tilbake i kompressoren.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan
skade ozonlaget, verken i kjølesystemet eller i
isoleringsmaterialet. Apparatet må ikke skrotes
sammen med husholdningsavfall eller
dagrenovasjon. Unngå å skade kjølesystemet,
spesielt på baksiden nær varmeveksleren. Ta
eventuelt kontakt med kommunen for å få
opplysninger om lokale mottaksstasjoner for
spesialavfall. Alle materialer på apparatet som er
merket med symbolet
kan resirkuleres.
Symbolet
på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering
kan medføre. For nær mere infor masjon om
resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen
der du anskaffet det.
Med en sokkel på 100mm.: sett på hele
tilpasseren som følger med kjøleskapet, uten å
skjære den til.
Høyde = 870
•
Med en sokkel på 190 til 220 mm.: gjør som vist
på figuren på forrige side.
•
Med en sokkel som er høyere enn 150 mm. og
lavere enn 190 mm.: skjær til tilpasseren som
følger med skapet og fest den mellom sokkelen
og luftventilatoren som vist på figuren på forrige
side.
•
Med en sokkel på 150 mm.: sett på hele
tilpasseren som følger med kjøleskapet, uten å
skjære den til.
•
Hvis kjøleskapet skal stå på kjøkkenet, bruk til
sist ben E for å feste sokkelen skikkelig.
30
100
100
150
E
VIKTIGE OPPLYSNINGER
Sette inn kjøleskapet
1
•
Sett kjøleskapet inn der det skal stå.
•
Vri vinkelbeslaget 180° for å oppnå eksakt
posisjon (2).
Den innledende posisjonen (1) brukes ved
spedisjon.
•
Fest det i veggen med skruene som følger med.
32
2
45
Sette inn kjøleskapet
INNHOLD
•
Sett kjøleskapet inn der det skal stå.
•
Vri vinkelbeslaget 180° for å oppnå eksakt
posisjon (2).
Den innledende posisjonen (1) brukes ved
spedisjon.
•
Fest det i veggen med skruene som følger med.
Advarsel og viktige opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Betjening/ Innvendig rengjøring - Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Betjening/ Frysing av ferske matvarer - oppbevaring av frosne matvarer - Opptining - Isbiter . . . . . . . .35
Betjening/ Fryseboks - Nyttig råd for frysning av matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Betjening/ Kjøledel - Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Betjening/ Oppstart og regulering av temperaturen - Kjøleskapet - Boks med 0 °C . . . . . . . . . . . . . . .38
Vedlikehold /Rengjøring inne i kjøleskapet - Avising av kjøleskapet - Bytting av lyspaerer . . . . . . . . . .39
Hvis noe ikke virker som det skal - Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Garanti, Service og Reservedeler - Installering / Plassering - Elektisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Installering / Regulering av høyden - Monterig av sideveggene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Installering / Innretting av døren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Installering / Sette inn kjøleskapet - Montering av sokkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
50
50
Den øvre delen av skapet må være utildekket slik at
luften kan sirkulere fritt. Hvis man setter et annet
kjøkkenmøbel oppå, må dette stikke 50 mm. ut fra
veggen og fra den øvre delen må det være 50 mm.
under taket.
25
Montering av sokkelen
820
870
Høyde = 820
170
220
•
Med en sokkelhøyde på 140 til 170 mm.: gjør som
vist på figuren.
90
0
140
30 190
100
•
44
Med en sokkel som er høyere enn 100 mm. og
lavere enn 140 mm.: skjær til tilpasseren som
følger med skapet og fest den mellom sokkelen
og luftventilatoren ved å presse den i stilling
under ventilatoren.
140
190
33
Innretting av dørene
(om nødvendig)
BETJENING
Innvendig rengjøring
Før skapet tas i bruk, vaskes det innvendig med
lunkent vann og en nøytral såpe for å fjerne den
spesielle lukten av «nytt produkt», og tørkes godt.
IKKE bruk syntetisk vaskemiddel eller
pulver som kan ripe og ødelegge overflaten.
•
Lukk døren igjen og kontrollere at den er plassert
i ønsket høyde. Justere eventuelt ved hjelp av
skruene som befinner seg over platen og
hengselet.
•
Bruk de samme justeringsskruene for å rette op
døren vertikalt.
•
Kontrollere at dørene står vannrette også og rett
eventuelt opp posisjonen ved å flytte døren
langsetter.
•
Åpne døren.
Betjeningspanel
AB C
D
E FG H I
E-
Knapp for regulering av temperaturen
(kaldere)
Knapp for regulering av temperaturen
(varmere)
F-
Varsellampe for alarm
G-
Knapp for deaktivering av alarm
Temperaturindikator for frysedelen
H-
Varsellampe for funksjonen Frostmatic
I-
Knapp for funksjonen Frostmatic
A-
Varsellampe for apparat PÅ/AV
B-
PÅ/AV knapp til frysedelen
CD-
A.
Varsellampe for apparat PÅ/AV
D. Temperaturindikator
B.
PÅ/AV knapp
Under den normale funksjonen vises temperaturen i
frysedelen.
PÅ:
Trykk på knappen (B). Varsellampen (A) tennes.
AV:
Hold knappen (B) nedtrykt helt til varsellampen
(A) og temperaturindikatoren slukkes.
C og E.
Knapper for regulering
av temperaturen
Temperaturen kan stilles inn mellom -15 °C og -24°C.
Advarsel!
Det er vanlig at det er litt forskjell på temperaturen
som vises og den innstilte temperaturen. Dette skjer
særskilt:
Ved å trykke på knappen (C eller E), blinker den
innstilte temperaturen på indikatoren (D). Endring av
den innstilte temperaturen er bare mulig når
indikatoren blinker. Trykk på knappen (C) for å stille
inn en varmere temperatur, eller trykk på knappen (E)
for å stille inn en kaldere temperatur. Indikatoren viser
fremdeles i noen sekunder temperaturen som du
nettopp har valgt. Deretter vises temperaturen i delen.
-
når den innstilte temperaturen nylig har blitt
endret.
-
når døren har stått lenge åpen.
-
når varme matvarer har blitt lagt inn.
Den innstilte temperaturen oppnås innen 24 timer.
G. Knapp for deaktivering av
alarm
Advarsel!
I løpet av stabiliseringsperioden ved oppstart er det
mulig at temperaturen som vises ikke tilsvarer den
innstilte temperaturen.
F.
Niveller dørene i forhold til hverandre ved bruk av
justerbøssingene og det nederste vinkelstykket.
Varsellampe for alarm
En unormal temperaturøking i frysedelen (f.eks.
strømbrudd) angis av at varsellampen (F) blinker og
av et lydsignal.
•
Idet dørene står fullstendig jevnt, feste en
blokkeringsskrue inne i kompassene (nederste og
øverste hengsel) og den nedre vinkelen. Stram til
skruene i de avlange hullene.
Etter at de vanlige forholdene har blitt gjenopprettet,
slukkes lydsignalet mens varsellampen fortsetter å
blinke.
Trykk på alarmknappen (G), og den høyeste
temperaturen som har blitt nådd i delen dukker opp
på indikatoren (D) i noen sekunder.
34
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement