Zanussi | ZBT3204 | User manual | ZANUSSI ZBT3204 Handleiding

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
13
24
36
Koelkast-Vriezer
Fridge-Freezer
Réfrigérateur-congélateur
Integrierbare Kühl-/Gefrierkombination
ZBT3204
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
5
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
2
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van
obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te
voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes
zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening
in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het be-
waren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die
daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
3
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.
4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de
minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de
maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op
de koudste instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur
gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
4
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de temperatuur in
de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste
vak.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het
niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Overzicht bevroren voedsel
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer
gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal
de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het
maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze
dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen instrumenten om de
laden uit de vriezer te halen.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Het plaatsen van de deurschappen
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de
bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste
of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en
eventuele bereiding voordat het werd ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk
te maken, kunnen de
schappen op verschillende
hoogtes geplaatst worden.
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en
plaats op een andere gewenste hoogte terug.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
5
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het
een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg
ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al
ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke;
zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen,
dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo
snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en
kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant
aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
6
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig
droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat
het apparaat twee tot drie uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen
raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast5), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
De vriezer ontdooien
vak.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
5) Indien nodig,
7
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden te
horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om in Zorg ervoor dat de producten de achterde wateropvangbak te lopen.
wand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is
te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is
te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
8
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het
apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat is.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het stopcontact.
1. Verwijder de
schroef van de afdekking van het
lampje.
2. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
3. Vervang het kapotte
lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat speciaal bedoeld is voor huishoudelijke ap-
4.
5.
6.
7.
paraten (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het lampje).
Installeer de afdekking van het lampje.
Draai de schroef van de afdekking van het lampje
vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen.
Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
20 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
9
Klimaatklasse
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
• Maak de bovenste pen
los en verwijder de afstandhouder.
• Verwijder de bovenste
pen en de bovenste
deur.
• Draai het middelste
scharnier los.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het
apparaat moet voldoende
zijn.
De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt
dat de deur naar links open gaat, ga dan als volgt te werk,
voordat u het apparaat installeert:
• Verwijder de onderste
deur.
• Maak de onderste pen
los.
Op de tegenoverliggende
kant:
• Monteer de onderste
pen.
• Monteer de onderste
deur.
• Zet het middelste scharnier vast.
• Monteer de bovenste
deur.
• Zet de afstandhouder en
de bovenste pen vast.
Het apparaat installeren
50 mm
Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan
bewegen.
min.
200 cm2
Ga als volgt te werk:
min.
200 cm2
10
Omkeerbaarheid van de deur
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op
maat en bevestig het op het
apparaat zoals aangegeven
op de afbeelding.
Installeer het apparaat in de
nis.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (1)
totdat het bovenblad tegen
het keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (2)
tegen de inbouwopening
met aan de andere kant het
scharnier.
Stel het apparaat af in de
Bevestig het apparaat met 4
nis.
schroeven in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand
tussen het apparaat en de
voorste rand van de kast 44
mm is.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak
met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen
het apparaat en het keukenmeubel correct is.
Zorg ervoor dat er een
ruimte van 4 mm tussen het
apparaat en de kast aanwezig is.
Open de deur. Zet het afdekplaatje van het onderste
scharnier op de juiste plek.
ca. 50 mm
Ha
D C
Hb
21 mm
E
E
Verwijder het juiste onderdeel van de scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier
aan de rechterkant of SX bij
een scharnier aan de linkerkant.
90°
B
Hc
90°
Hd
Bevestig de afdekkingen (C, Maak de onderdelen (Ha),
D) aan de uitsteeksels en
(Hb), (Hc) en (Hd) los.
de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op het scharnier.
ca. 50 mm
21 mm
Monteer onderdeel (Ha)
aan de binnenkant van het
keukenmeubel.
11
Ha
8 mm
8 mm
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Duw onderdeel (Hc) op on- Zet de deur van het appaderdeel (Ha).
raat en de deur van het keukenmeubel open in een
hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje
(Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de deur van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm
vanaf de buitenrand van de
deur waar de nagel moet
worden vastgemaakt (K).
Hb
Plaats het kleine vierkantje
op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de deur van
het apparaat uit met behulp
van onderdeel Hb.
Hb
Hd
Duw onderdeel (Hd) op onderdeel (Hb).
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de
kast.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in
de winter), kan de omvang van de pakking kleiner worden.
De omvang van de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
12
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
15
15
16
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
18
20
20
23
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed
13
or damaged power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover6) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
• Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.8)
• Frozen food must not be re-frozen once it has been
thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
8) If the appliance is Frost Free.
9) If a water connection is foreseen.
14
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 9)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium
setting.
A medium setting is generally the most suitable.
Temperature regulation
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to
obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings
to obtain the maximum coldness.
Important! If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run continuously causing
frost to form on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow automatic defrosting
and therefore reduced energy consumption.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator
to the "O" position.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as
these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food
and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
When first starting-up or after a period out of use, before
putting the products in the compartment let the appliance
run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In this condition, the refrigerator compartment
temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example due to a power failure, if the power has been off
for longer than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly or cooked immediately
and then re-frozen (after cooling).
Place the fresh food to be frozen on the top compartment.
15
Frozen Food Calendar
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. Whether the upper or
lower value of the indicated storage time is valid depends
on the quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be
thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Positioning the door shelves
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for the
production of ice-cubes. Fill these trays with water, then
put them in the freezer compartment.
Important! Do not use metallic instruments to remove the
trays from the freezer.
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• position food so that air can circulate freely around it
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for refrigeration
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
16
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here
are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be frozen in
24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to
be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned,
foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly
and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which
is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt
reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from
the freezer compartment, can possibly cause the skin to
be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage
time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you
should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were
adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be
refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food
manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush or a vacuum clean-
er. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
17
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the frost layer reaches
a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum
coldness and run the appliance for two or three hours
using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it. Do not use a
mechanical device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those recommended by the
manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the
following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost10) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
The appliance is switched off.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
10) If foreseen.
18
The appliance has no power. There is
no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
Problem
Possible cause
Solution
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into
the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow
in the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance
is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance
is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same
time.
Store less products at the same time.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the mains
socket.
1. Remove the screw
from the lamp cover.
2. Remove the lamp
cover (refer to the
illustration).
3. Replace the used
lamp with a new
lamp of the same
4.
5.
6.
7.
power and specifically designed for household appliances (the maximum power is shown on the lamp
cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the plug to the mains socket.
Open the door. Make sure that the light comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
19
Technical data
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Electrical connection
SN
+10°C to + 32°C
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
N
+16°C to + 32°C
Door reversibility
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
The door of the appliance opens to the right. If you want to
open the door to the left, do these steps before you install
the appliance:
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
20
Ambient temperature
• Loosen the upper pin
and remove the spacer.
• Remove the upper pin
and the upper door.
• Loosen the middle
hinge.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
• Remove the lower door.
• Loosen the lower pin.
On the opposite side:
• Install the lower pin.
• Install the lower door.
• Tighten the middle
hinge.
• Install the upper door.
• Tighten the spacer and
tighten the upper pin.
Installing the appliance
50 mm
Caution! Make sure that the mains cable can move
freely.
min.
200 cm2
Do the following steps:
min.
200 cm2
21
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
If necessary cut the adhesive sealing strip and then
apply it to the appliance as
shown in figure.
Install the appliance in the
niche.
Push the appliance in the
direction of the arrows (1)
until the upper gap cover
stops against the kitchen
furniture.
Push the appliance in the
direction of the arrows (2)
against the cupboard on the
opposite side of the hinge.
Adjust the appliance in the Attach the appliance to the
niche.
niche with 4 screws.
Make sure that the distance
between the appliance and
the cupboard front-edge is
44 mm.
The lower hinge cover (in
the accessories bag) makes
sure that the distance between the appliance and the
kitchen furniture is correct.
Make sure that the clearance between the appliance
and the cupboard is 4 mm.
Open the door. Put the lower hinge cover in position.
ca. 50 mm
Ha
D C
Hb
21 mm
E
E
Remove the correct part
from the hinge cover (E).
Make sure to remove the
part DX, in the case of right
hinge, SX in opposite case.
22
90°
B
Attach the covers (C, D) to
the lugs and the hinge
holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E)
to the hinge.
Hc
90°
Hd
Disconnect the parts (Ha),
(Hb), (Hc) and (Hd).
ca. 50 mm
21 mm
Install the part (Ha) on the
inner side of the kitchen
furniture.
8 mm
8 mm
Ha
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Push the part (Hc) on the
part (Ha).
Open the appliance door
and the kitchen furniture
door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb)
into guide (Ha).
Put together the appliance
door and the furniture door
and mark the holes.
Remove the brackets and
mark a distance of 8 mm
from the outer edge of the
door where the nail must be
fitted (K).
Hb
Place the small square on
the guide again and fix it
with the screws supplied.
Align the kitchen furniture
door and the appliance
door by adjusting the part
Hb.
Hb
Hd
Press the part (Hd) on the
part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached tightly to the
cabinet.
Important! If the ambient temperature is low (for example,
in the Winter), the size of the gasket decreases. The size of
the gasket increases when the ambient temperature
increases.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
23
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
26
27
28
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _
29
30
32
32
35
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin
qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa
sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et
respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des
enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le
câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour
éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte
pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux en24
fants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation
ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation
d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un usage
domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants
sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil
afin de ne pas endommager des parties du circuit de
refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement
n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un
cordon d'alimentation endommagé peut être la cause
de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées
que par un professionnel qualifié.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une
fois que l'installation est terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée,
ne la branchez pas dans la prise murale. Risque
d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent11) pour l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.
• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules12) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec
des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à
l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en
plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables
dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie
d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 13)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux
instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les
instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons
gazeuses dans le compartiment congélateur, car la
pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait
le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors
tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche
de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau
de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement électrique,
respectez scrupuleusement les instructions fournies dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les
dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant
de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une
ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact
avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source
de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop
intenses).
11) Si le diffuseur est prévu.
12) Si l'ampoule est prévue.
13) Si l'appareil est sans givre.
25
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible
après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.
14)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un
Service après-vente autorisé, exclusivement avec des
pièces d'origine.
préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques,
notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisont
sés dans cet appareil identifiés par le symbole
recyclables.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du
fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est élevée et
que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un
risque de formation excessive de givre sur la paroi
postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température
plus élevée de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des économies de
courant.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique
du "neuf" puis séchez soigneusement.
14) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
26
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
La décongélation
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou
congelés pendant longtemps.
Pour congeler les denrées fraîches, il n'est pas nécessaire
de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le
bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage
de froid maximum.
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température
ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.
Important Dans ce cas, la température du compartiment
réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se
produit, repositionnez le bouton du thermostat sur un
réglage plus chaud.
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et mettez-les dans le
compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment supérieur.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le
thermostat sur la position Max pendant 2 heures environ,
avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple
à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus
longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section Caractéristiques
techniques, consommez les aliments décongelés le plus
rapidement possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
Calendrier des aliments congelés
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois
correspondant aux différents types d'aliments congelés.
La validité du temps de stockage maximum ou minimum
indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
Fabrication de glaçons
Important N'utilisez pas d'instruments métalliques pour
décoller les bacs du congélateur.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur
sont équipées d'une série
de glissières pour que les
clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Emplacement des balconnets de la porte
Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Tirez progressivement
dans le sens des flèches
pour les dégager, puis repositionnez-les selon les
besoins.
27
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps
que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de
réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif
de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments,
surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets
en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts
sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s)
bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement
emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
28
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre
denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches,
de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de
la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie
du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la
durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés
et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et
congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et
ne la laisser ouverte que le temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute opération
d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son
circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
pêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui
se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau
tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les
en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à
ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le système de
réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés
par les fabricants contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage
située au milieu du compartiment réfrigérateur pour em-
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur
les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de
la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre
objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche
de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique
ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le
fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
29
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez15) et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir
la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher
et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments
en cas de panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant de résoudre les problèmes,
débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le
présent manuel, doit être exclusivement confiée à un
électricien qualifié ou une personne compétente.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Important Certains bruits pendant le fonctionnement
(compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Remède
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.
Branchez correctement la fiche sur la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La
prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
sur la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement
de l'ampoule".
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
La température ambiante est trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du compartiment réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le
givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation de l'eau de
dégivrage est obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
15) Si cela est prévu.
30
Anomalie
Cause possible
Remède
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
dans le plateau d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau
au plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse.
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas correctement
réglée.
Sélectionnez une température plus basse.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de
la porte".
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à température
ambiante avant de le ranger dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même
temps.
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans
l'appareil.
Remplacement de l'ampoule
Attention Débranchez l'appareil du secteur.
1. Retirez la vis du
diffuseur.
2. Retirez le diffuseur
(voir l'illustration).
3. Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule
neuve de puissance
identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers
(la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
4.
5.
6.
7.
Installez le diffuseur.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
31
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de remontée en température
20 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer
l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la
fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
32
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si
la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux
normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident
suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la porte est orienté vers la droite.
Si vous souhaitez modifier le sens d'ouverture de la porte
(vers la gauche), effectuez les opérations suivantes avant
d'installer définitivement l'appareil :
• Desserrez la goupille
• Desserrez la charnière
supérieure et retirez l'enintermédiaire.
tretoise.
• Retirez la goupille supérieure et la porte supérieure.
Conditions requises en matière de circulation d'air
Veillez à garantir une circulation d’air suffisante à
l’arrière de l’appareil.
50 mm
Sur le côté opposé :
• Installez la goupille inférieure.
• Installez la porte inférieure.
• Serrez la charnière intermédiaire.
• Enlevez la porte inférieu- • Installez la porte supérieure.
re.
•
Serrez l'entretoise et la
• Desserrez la goupille ingoupille supérieure.
férieure.
Installation de l'appareil
Attention Assurez-vous que le cordon d'alimentation
n'est pas coincé sous l'appareil.
min.
200 cm2
Procédez comme suit :
min.
200 cm2
33
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
Si nécessaire, coupez la
bande adhésive d'étanchéité et appliquez-la sur l'appareil, comme indiqué sur
la figure.
Installez l'appareil dans son
emplacement.
Poussez l'appareil dans le
sens indiqué par les flèches
(1) jusqu'à ce que le cache
de l'ouverture supérieure
bute sur le meuble de cuisine.
Poussez l'appareil dans le
sens indiqué par les flèches
(2) contre le meuble, dans
le sens opposé aux charnières.
Calez l'appareil dans son
Fixer l'appareil dans son
emplacement.
emplacement à l'aide de 4
La distance entre l'appareil vis.
et le bord de la face avant
du meuble est de 44 mm.
Pour le cache-charnière inférieur (dans le sachet des
accessoires), vérifiez si la
distance entre l'appareil et
le meuble de cuisine est
correcte.
Le jour entre l'appareil et le
meuble doit être de 4 mm.
Ouvrez la porte. Positionnez le cache-charnière.
ca. 50 mm
Ha
D C
Hb
21 mm
E
E
Retirez la pièce du cache
charnière (E). Veillez à enlever la partie DX, s'il s'agit
de la charnière de droite, la
partie SX dans le cas contraire.
34
90°
B
Hc
90°
Hd
Fixez les caches (C, D) aux Détachez les pièces (Ha),
pattes et dans les trous des (Hb), (Hc) et (Hd).
charnières.
Installez la grille de ventilation (B).
Fixez les caches (E) à la
charnière.
ca. 50 mm
21 mm
Installez la pièce (Ha) sur la
face intérieure du meuble
de cuisine.
Ha
8 mm
8 mm
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Poussez la pièce (Hc) sur la Ouvrez la porte de l'appapièce (Ha).
reil et celle du meuble à
90° environ.
Introduisez la petite équerre
(Hb) dans le guide (Ha).
Tenez ensemble la porte de
l'appareil et celle du meuble et marquez la position
des trous.
Enlevez les supports et
marquez avec le clou (K) à
8 mm du bord externe de la
porte.
Hb
Placez à nouveau la petite
équerre sur le guide et fixez-la à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble
de cuisine et la porte de
l'appareil en ajustant la pièce Hb.
Hb
Hd
Appuyez la pièce (Hd) sur
la pièce (Hb).
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• Le joint d'étanchéité magnétique adhère fortement au
meuble.
n'adhère pas parfaitement. Inversément, si la température
ambiante augmente, la dimension du joint augmente
également.
Important Si la température à l'intérieur de la pièce est
trop basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
35
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
38
38
39
40
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
42
44
44
47
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des
Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben
Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie
bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer,
so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres
Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen
Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern),
deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht
oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht
am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
36
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht
zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des
Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des
Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung16), der Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
• Die Leuchtmittel17) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile
des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass
auf der Rückwand. 18)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten
strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in
den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in
den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen,
wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif
und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen
Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum
in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es
erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in
den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
16) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
17) Falls Lampe vorhanden.
18) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
37
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 19)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symmarkiert sind, können recycelt werden.
bol
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des
Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere
Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung
kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur
gewählt werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den
typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
19) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
38
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung
der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen
Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.
Legen Sie die einzufrierenden frischen Lebensmittel in das
obere Fach.
Lagerung gefrorener Produkte
ob der obere oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die
Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die
Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder
nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein
legen.
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum Herausholen der
Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien aus
Metall.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall,
der länger dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert (siehe
"Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen)
erneut eingefroren werden.
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Verstellbare Ablagen
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für das entsprechende Gefriergut an. Es hängt von der Qualität der
Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab,
39
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in
verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern
verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie das Türabstellfach nach und nach in
Pfeilrichtung, bis es sich
herausheben lässt, dann
setzen Sie es in die neue
Position ein.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der
Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie
diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft
frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
40
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen
oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können
abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse
gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind
dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen
optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb
von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein,
damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie
später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets
luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte
Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen
kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus
dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand
auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen
Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen
gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihren
Gefrierschrank zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und
eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung
sollte nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls
Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den
Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste
oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien,
die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät
außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die
Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des
Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des
Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit
das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
41
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in
das Fach hinein.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern
des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und
lagern Sie es an einem kühlen Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie
den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden
mit dieser Einstellung laufen.
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen;
halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit
dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab20), Reinigen Sie das Gerät und
alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des
Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von
Störung
Das Gerät funktioniert nicht. Die
Lampe funktioniert nicht.
20) Falls dies vorgesehen ist.
42
einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten
Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in
die Steckdose.
Störung
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es
liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an
dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das Das ist normal.
abgetaute Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhin- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel
dern, dass das Wasser zum Wasserab- nicht die Rückwand berühren.
lauf fließt.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an
der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der einzufrierenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
43
Lampe wechseln
Vorsicht! Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.
1. Lösen Sie die
Schraube an der
Lampenabdeckung.
2. Nehmen Sie die
Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die
Abbildung).
3. Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine Lampe der gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Lampenabdeckung), die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
5. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung
fest.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
7. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, dass die Lampe
brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu
"Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
1225 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
20 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
Aufstellung
N
+16°C bis + 32°C
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes,
ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlus44
ses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die
Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden
oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
• Lösen Sie den oberen
Scharnierstift und entfernen Sie das Distanzstück.
• Lösen Sie den oberen
Bolzen und die obere
Tür.
• Lösen Sie das mittlere
Scharnier.
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter
dem Gerät muss ausreichend groß sein.
50 mm
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechsel des Türanschlags
Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts. Wenn Sie
möchten, dass sich die Tür nach links öffnet, gehen Sie
vor dem Einbau des Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:
• Entfernen Sie die untere
Tür.
• Lösen Sie den unteren
Scharnierstift.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
• Bringen Sie den unteren
Scharnierstift an.
• Installieren Sie die untere Tür.
• Ziehen Sie das mittlere
Scharnier fest.
• Installieren Sie die obere
Tür.
• Legen Sie das Distanzstück ein und ziehen Sie
den oberen Scharnierstift fest.
Aufstellung des Gerätes
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass sich das
Netzkabel des Gerätes frei bewegen lässt.
min.
200 cm2
Gehen Sie wie folgt vor:
min.
200 cm2
45
x
2
I
4mm
x
1
44mm
I
Schneiden Sie bei Bedarf
den Dichtungsstreifen zu
und bringen Sie ihn, wie in
der Abbildung gezeigt, am
Gerät an.
Setzen Sie das Gerät in die
Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in
Pfeilrichtung (1), bis die
obere Lückenblende am
Küchenmöbel anliegt.
Schieben Sie das Gerät auf
der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite in
Pfeilrichtung (2) so weit
wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.
Richten Sie das Gerät in der Befestigen Sie das Gerät
Einbaunische aus.
mit 4 Schrauben in der EinVergewissern Sie sich,
baunische.
dass der Abstand zwischen
dem Gerät und der
Schrankvorderkante 44 mm
beträgt.
Mit der unteren Scharnierabdeckung (im Beipack)
können Sie sicherstellen,
dass der Abstand zwischen
dem Gerät und dem Küchenmöbel richtig ist.
Achten Sie darauf, dass der
Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 4 mm
beträgt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken
Sie die untere Scharnierabdeckung auf.
ca. 50 mm
Ha
D C
Hb
21 mm
E
E
Brechen Sie das gekennzeichnete Teil aus der
Scharnierabdeckung (E)
heraus. Achten Sie darauf,
beim rechten Scharnier Teil
DX bzw. beim anderen
Scharnier Teil SX abzunehmen.
46
90°
B
Hc
90°
Hd
Setzen Sie die beiliegenden Trennen Sie die Teile (Ha),
Abdeckkappen (C, D) in die (Hb), (Hc) und (Hd) ab.
Befestigungs- und Scharnierlöcher ein.
Bauen Sie das Entlüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen (E) auf das
Scharnier auf.
ca. 50 mm
21 mm
Montieren Sie die Führungsschiene (Ha) an der
Innenseite der Tür des Küchenmöbels.
Ha
8 mm
8 mm
Ha
Hc
K
Ha
Hb
Drücken Sie die Abdeckung Öffnen Sie die Gerätetür
(Hc) auf die Führungsund die Tür des Küchenschiene (Ha).
möbels in einem Winkel
von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die Führungsschiene (Ha) ein.
Bringen Sie die Gerätetür
und die Küchenmöbeltür
zusammen und markieren
Sie die Bohrungen.
Nehmen Sie das Führungsstück (Hb) wieder ab.
Schlagen Sie 8 mm von der
Außenkante mit dem Nagel
(K) und einem Hammer je
ein kleines Loch in das
Türblech.
Hb
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) erneut auf die
Führungsschiene (Ha) und
schrauben Sie es mit den
mitgelieferten Schrauben
fest.
Richten Sie die Küchenmöbeltür und die Gerätetür
mittels Führungsstück (Hb)
aus.
Hb
Hd
Drücken Sie Abdeckung
(Hd) auf das Führungsstück
(Hb).
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen sicher am Gerät befestigt ist.
Wichtig! Wenn die Umgebungstemperatur (z.B. im Winter)
niedrig ist, schrumpft die Dichtung. Die Größe der
Dichtung erhöht sich, wenn sich die
Umgebungstemperatur erhöht.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
47
222324617-A-472010
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising