Zanussi | ZI2003/2T | User manual | ZANUSSI ZI2003/2T Handleiding

ZANUSSI ZI2003/2T Handleiding
KÜHLGEFRIERSCHRANK
REFRIGERATEURCONGELATEUR
TWEEDEURSKOELKAST
ZI 2003/ 2T
2223 246-11
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
11.Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd
voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra
kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten
laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe
waarborgtermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een
toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te
vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de
waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
GEBRAUCH
Reinigung der Innenteile
Kühlen der Lebensmittel
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen «Neugeruch» am besten durch
Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser
und einem neutralen Reinigungsmittel Sorgfältig
nachtrocknen.
Um die besten Leistungen des Kühlschrankes zu
erreichen, beachten Sie bitte folgendes:
Bitte keine Reinigungs- bzw. Scheuermittel
verwenden, die das Gerät beschädigen
könnten.
Inbetriebnahme
Den Stecker in die Steckdose einsetzen. Kühlschranktür öffnen und Thermostatknopf von der
Stellung «O» (STOP) aus im Uhrzeigersinn drehen.
Das Gerät ist eingeschaltet. Den Stillstand des
Gerätes erhält man durch Drehen des
Thermostatknopfes auf das Symbol «O».
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt und kann
erhöht werden (wärmer) durch Drehen des Thermostatknopfes auf niedrigere Einstellungen oder
verringert (kälter) durch das Drehen auf höhere
Zahlen. Die richtige Einstellung erhält man, unter
Berücksichtigung folgender, die Innentemperatur
beeinflussender Faktoren:
•
Raumtemperatur,
•
Häufigkeit des Türöffnens,
•
Menge der eingelagerten Lebensmittel,
•
Aufstellung des Gerätes.
Die mittlere Einstellung ist meistens die
geeignetste.
Wichtig
Höchste Kälteeinstellung bei hoher Raumtemperatur und erheblicher Lebensmittelmenge
kann fortdauernden Kühlschrank-Betrieb verursachen, dabei kann sich eine Reif- oder Eisschicht an der hinteren Innenwand bilden. In
diesem Falle den Thermostatknopf auf wärmere
Temperaturen stellen, damit das automatische
Abtauen, mit folglich geringerem
Stromverbrauch, gewährleistet werden kann.
44
•
Keine warmen Speisen oder dampfenden
Flüssigkeiten in den Kühlschrank einstellen.
•
Geruchverbreitende Lebensmittel müssen
abgedeckt oder eingewickelt werden.
•
Die Lebensmittel müssen so eingelagert werden,
daß die Kälte um sie frei zirkulieren kann.
Einfrieren von frischen
Lebensmitteln
Das 4 Sterne-Gefrierfach eignet sich zur
langfristigen Einlagerung von Tiefkühlkost sowie
zum Einfrieren frischer Kost.
Für das Einfrieren von Lebensmitteln ist es nicht
nötig, die Thermostateinstellung zu ändern. Wünscht
man aber ein rasches Einfrieren, so muß der
Thermostatknopf auf die höchste Stellung gedreht
werden. Sollte jedoch bei dieser Einstellung die
Temperatur im Kühlraum unter 0°C sinken, so muß
eine niedrigere Reglerstellung gewählt werden..
Die einzufriereden Lebensmittel in das oberes Fach
legen.
Aufbewahrung der Tiefkühlkost
Nach einem längeren Stillstand oder bei der ersten
Inbetriebnahme des Gerätes muß vor der
Einlagerung der Tiefkühlkost die höchste Stellung
des Thermostatknopfes gewählt werden. Nach ca. 2
Std. kann dieser auf eine mittlere Stellung
zurückgedreht werden.
Wichtig
Im Falle einer Stromunterbrechung während der
Lagerung von Tiefkühlkost bzw. von
eingefrorenen Lebensmitteln soll die Tür des
Gefrierfaches nicht geöffnet werden. Die
Tiefkühlkost verdirbt nicht, wenn es sich um eine
kurze Unterbrechung handelt (bis 6-8 Std.) und
das Gerät voll ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist
es nötig, die tiefgefrorenen Lebensmittel
innerhalb kurzer Zeit zu verbrauchen (eine
Temperaturerhöhung der Tiefkühlkost verkürzt
die Aufbewahrungsdauer).
5
Eiswürfelbereitung
Auftauen
Das Gerät hat eine oder mehrere Eiswürfelschalen,
welche mit Wasser aufgefüllt in das Gefrierfach
gestellt werden.
Die eingefrorenen oder tiefgekühlten Lebensmittel
sollten vor dem Gebrauch aufgetaut werden, indem
man sie am besten im Kühlabteil oder je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit bei Raumtemperatur
auftaut. Kleine Stücke können eingefroren gekocht
werden. Selbstverständlich verlängert sich dabei die
Kochzeit.
Bitte zur Entnahme der Eiswürfelschalen keine
Metallgegenstände benutzen!
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van
de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet
aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk
gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in,
dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
Höhenverstellbare Abstellregale
Der Abstand zwischen den verschiedenen
Abstellregalen kann je nach Wunsch geändert
werden. Dazu die Regale herausnehmen und auf
das gewünschte Niveau einsetzen.
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
D338
Höhenverstellung der
Innentürablagen
Zur Einlagerung von Lebensmittel-Packungen
verschiedener Größe, sind die Abstellregale der
Innentür höhenverstellbar.
Hierzu wie folgt vorgehen:
das Abstellregal stufenweise in Pfeilrichtung drücken
bis es frei wird; dann in der gewünschten Höhe
wieder anbringen.
(B)
D758
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen unterschiedliche Arten von Tiefkühlgut.
Die Zahlen geben für die jeweilige Art von Tiefkühlgut die Lagerzeit in Monaten an. Ob der obere oder der
untere Wert der angegebenen Lagerzeiten gültig ist, hängt von der Qualität der Lebensmittel und deren
Vorbehandlung vor dem Einfrieren ab.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel
die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze
waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen
worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid
is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in
acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze
klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
6
43
16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij
wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen
van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en
kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag
worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel
binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke
oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal
deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel
worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied,
zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de
werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a)
de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b)
ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument
plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in
werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a)
direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de
consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b)
een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c)
voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de
noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het
apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van
minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een
beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de
voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik
opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij
het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar
of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te
42
TIPS
Tips für das Kühlen
Nachstehend einige praktische Ratschläge:
•
Fleisch (alle Sorten) in Plastikfolie einpacken und
auf die Glasplatte, die sich über der Gemüseschale
(über den Gemüseschalen) befindet, legen.
Es sollten keine kohlensäurehaltigen
Getränke in das Gefrierfach eingestellt
werden, da sie explodieren können.
In dieser Lage kann das Fleisch längstens 1-2
Tage aufbewahrt werden.
Tips für Tiefkühlkost
Gekochte Nahrungsmittel, kalte Platten, usw.
zugedeckt aufbewahren. Sie können auf jeden
beliebigen Rost gelegt werden.
Um optimale Leistungen des Gerätes zu erhalten,
sich vergewissern,
Obst und Gemüse: nach vorherigem Säubern und
Waschen in der Gemüseschale (in den
Gemüseschalen) aufbewahren.
Butter und Käse: in speziellen Behältern aufbewahren oder in Alu- bzw. Plastikfolie einpacken, um
den Kontakt mit der Luft zu vermeiden.
Milch in Flaschen: gut verschlossen auf die Konsol
der Innentür stellen.
Wenn Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch nicht verpackt sind, sollen sie nicht
in den Kühlschrank gegeben werden.
•
daß die Tiefkühlkost beim Verkäufer gut
aufbewahrt wurde
•
daß der Transport vom Verkäufer zum
Verbraucher in kurzer Zeit erfolgt.
•
Tür so wenig wie möglich öffnen und nicht offen
lassen.
•
Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben
schnell und können kein ein zweites Mal
eingefroren werden.
•
Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten
werden.
Tips für das Einfrieren
Für ein einwandfreies Einfrieren der Lebensmittel
geben wir folgende Ratschläge:
•
Das Gefriervermögen des Gefrierabteils (in 24
Std.) kann auf dem Typenschild abgelesen
werden.
•
Der Gefriervorgang dauert ca. 24 Stunden. In
dieser Zeit sollte keine zusätzliche Ware in das
Gefrierabteil eingelegt werden.
•
Die Nahrungsmittel vor dem Einfrieren in kleine
Portionen einteilen, damit der Gefriervorgang
beschleunigt wird; dies ermöglicht das spätere
Auftauen von kleineren Portionen.
•
Die Lebensmittel in Alu- oder Polyäthylenfolien
luftdicht verpacken.
•
Es soll vermieden werden, daß die
einzufrierenden Lebensmittel mit den bereits
eingefrorenen in Berührung kommen, um eine
Wärmeübertragung an diese zu verhindern.
•
Speiseeis, direkt aus dem Gefrierfach
genommen, kann Kälte-Brandwunden
verursachen.
•
Es ist empfehlenswert, auf der Verpackung das
Einfrierdatum zu notieren, damit die
Aufbewahrungszeit eingehalten werden kann.
7
WARTUNG
Garantievoorwaarden
Stillstandszeiten
Vor jeder Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Bei längerem Stillstand des Gerätes, müssen Sie
folgendermaßen vorgehen:
Achtung
den Stecker aus der Steckdose ziehen;
Dieses Gerät enthält im Kältekreislauf Kohlenwasserstoff. Aus diesem Grund darf die Wartung
und das Nachfüllen aussschließlich von
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
alle Lebensmittel herausnehmen;
Regelmäßige Reinigung
Gerät abtauen, Innenraum und Zubehörteile
reinigen;
die Türen offen lassen, um im Innern eine gute
Luftzirkulation zu gewährleisten und somit
Geruchsbildung zu vermeiden.
Benutzen Sie nie Metallgegenstände um das Gerät
zu reinigen, da es beschädigt werden könnte. Den
Innenraum mit lauwarmem Wasser und Natron
reinigen.
Gut nachwaschen und sorgfältig trocknen.
Den Kondensator und den Motorkompressor mit
einer Bürste oder einem Staubsauger reinigen. Dies
begünstigt den guten Betrieb mit folglicher
Stromersparnis
Viele spezifisch für die Reinigung von
Küchenoberflächen erhältliche Mittel enthalten
chemische Substanzen, die die Kunststoffteile
dieses Geräts angreifen bzw. beschädigen
können. Aus diesem Grund ist es
empfehlenswert, das Gerät außen nur mit
warmem Wasser und etwas flüssigem
Tellerspülmittel zu reinigen.
Innenbeleuchtung
Die Innenbeleuchtungslampe im Kühlabteil ist durch
folgende Arbeitsschritte zugänglich:
•
Lösen Sie die Befestigungsschraube der
Lampenabdeckung.
•
Heben Sie den beweglichen Teil ab, indem Sie
wie in der Abbildung gezeigt darauf drücken.
D411
Sollte sich die Beleuchtung beim Öffnen
der Türe nicht einschalten, ist zu überprüfen, ob
die Glühbirne fest eingeschraubt ist; wenn die
Störung dennoch bestehen bleibt, die defekte
Glühbirne durch eine neue Birne gleicher
Leistung ersetzen.
Die maximale Leistung ist am Leuchtkörper
angegeben.
Abtauen
Die sich auf dem Verdampfer des Kühlschrankes
bildende Reifschicht taut jedesmal in den Stillstandzeiten des Motorkompressors von selbst ab. Das
Tauwasser läuft durch eine Rinne in eine Plastikschale auf der Rückseite des Gerätes (über dem
Kompressor) und verdunstet dort.
8
(NL)
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product
die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen
worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden
overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid
is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in
acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar
onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd
voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten
aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste
van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe
garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
D037
41
Verwijder de haken en zet met de spijker (K) een
teken op 8 mm van de buitenste rand van de deur.
Wir empfehlen, das in der Mitte der
Abtauwasserrinne des Kühlraumes befindliche
Ablaufloch für das Abtauwasser regelmäßig zu
reinigen, um zu vermeiden, daß das
Abtauwasser auf die eingelagerten Lebensmittel
tropft. Verwenden Sie den dafür vorgesehenen
Reiniger,der sich schon im Ablaufloch befindet.
8mm
K
Ha
Wenn sich jedoch eine dicke Eisschicht bildet, muß
man vollkommen abtauen. Um ein vollständiges
Abtauen durchzuführen, geht man wie folgt vor:
Plaats het ijzer opnieuw op de geleider en bevestig
het met de bijgeleverde schroeven.
Voor het rechtstellen van de kastdeur kunt u gebruik
maken van de langwerpige gaten.
Achtung:
Benutzen Sie niemals Metallgegenstände, um die
Reifschicht abzukratzen, damit eine
Beschädigungen des Gerätes vermieden werden
kann.
Benutzen Sie kein mechanisches oder anderes
Mittel für einen schnelleren Abtauprozeß mit
Ausnahme der vom Hersteller empfohlenen.
Ein Temperaturanstieg der Tiefkühlkost während
des Abtauens könnte die Aufbewahrungsdauer
verkürzen.
1. Den Thermostatknopf auf «O» einstellen oder
den Stecker aus der Steckdose herausziehen.
Tenslotte dient u te controleren of de deur van het
apparaat goed sluit.
2. Die eventuell im Frosterfach liegenden Lebensmittel herausnehmen, sie in Zeitungspapier
einwickeln und sehr kühl aufbewahren.
Hb
3. Die Tür offen lassen. .
4. Nach beendetem Abtauprozeß das Gefrierteil gut
nachtrocknen.
PR168
5. Den Thermostatknopf wieder in die gewünschte
Stellung drehen bzw. den Stecker wieder
einstecken.
Afdekking (Hd) op geleider (Hb) vastklikken.
Hb
STÖRUNGEN
Hd
PR167/1
Controleer na de richting van de deuren
gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed
vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed
op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de
winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval
is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter
aangepast hebben. Wilt u dat bespoedi-gen, dan
kunt u het rubber warm maken met een föhn.
Die sich im Gefrierfach bildende Reifschicht soll,
sobald diese eine Stärke von 4 mm erreicht hat, mit
einem Plastikschaber abgekratzt werden. Während
dieses Vorganges ist es nicht nötig, das Gerät
auszuschalten und die Nahrungsmittel
herauszunehmen.
6. Nachdem das Gerät für 2-3 Std. in Betrieb
genommen wurde, können tiefgefrorene
Lebensmittel darin zurückgelegt
Falls das Gerät Störungen aufweisen sollte,
überprüfen Sie zuerst folgendes:
•
•
Steckt der Netzstecker in der Steckdose?
•
Befindet sich der Hauptschalter der elektrischen
Anlage in der richtigen Stellung?
•
Ist die Stromzufuhr unterbrochen?
•
Befindet sich der Thermostatknopf in richtiger
Stellung?
•
Wasserpfütze auf dem Boden des Kühlfaches:
Sollten Sie nach o.e. Prüfungen zu keinem Resultat
kommen, so wenden Sie sich bitte an unseren
nächsten Kundendienst.
Um ein rasches Beheben des Schadens zu
ermöglichen, ist es beim Anruf an den
Kundendienst notwendig, die Modell- und
Seriennummer anzugeben, die Sie dem
Garantieschein oder dem Typenschild (– linke
Seite – unten) entnehmen können.
Abtauwasserloch verstopft? (siehe Abschnitt
“Abtauen”)
INSTALLATION
Aufstellung
Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen aufgestellt und
vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Die beste Leistung erzielt man erfahrungsgemäß bei
Raumtemperaturen
ACHTUNG!
Es muß möglich sein, das Gerät vom Netz zu
trennen; nach der Installation muß die Steckdose
daher zugänglich bleiben.
Für den Einbau bitte den entsprechenden Abschnitt
durchlesen.
40
9
Transportsicherungen
A
Bevestig het ventilatierooster (B). Breng, onder lichte
druk, het dekseltje (E) aan.
Ihr Gerät ist mit Transportsicherung versehen, die
die Ablage während des Transportes sichern.
Entfernen Sie diese wie folgt:
Breng de afdichtstopsels (C-D) in de gaten in de
deklijsten aan.
C
D
B
E
Ablage hinten hochheben, in Pfeilrichtung ziehen bis
sich die Ablage löst und die Sicherungen entfernen.
B
Onderdelen Ha, Hb, Hc, Hd scheiden zoals u in de
tekening ziet.
Elektrischer Anschluß
Bevor Sie den Stecker in die Steckdose einstecken,
überprüfen Sie bitte, daß die auf dem Typenschild
des Gerätes angegebene Spannung sowie
Frequenz mit dem Anschlußwert des Hauses
übereinstimmen. Eine Abweichung von ±6% von der
Nominalspannung ist zulässig. Für die Anpassung
des Gerätes an andere Spannungen muß ein
Spartransformator angemessener Leistung
vorgeschaltet werden.
Das Gerät muß unbedingt vorschriftsmäßig geerdet
werden. Zu diesem Zweck ist der Stecker des
Speisekabels mit dem dafür vorgesehenen Kontakt
versehen. Sollte die Netzleitung im Haus nicht mit
einer Erdleitung versehen sein, so muß das Gerät
an eine getrennte Erdleitung vorschriftsmäßig und
unter Hinzuziehung eines Fachmanns
angeschlossen werden.
Hb
Ha
Die Erzeugerfirma lehnt jede Verantwortung ab,
falls diese Unfallverhütungsvorschrift nicht
beachtet wird.
Dieses Gerät entspricht der folgende EWG
Richtlinie:
Hc
Hd
- 87/308 EWG vom 2.6.87 (DeutschlandAusführung) bzw. der ÖVE-Richtlinie Nr. F
61/84 (Österreich-Ausführung) bezüglich
Funkentstörung.
- 73/23 EWG vom 19/02/73 (Niederspannung)
und folgende Änderungen;
- 89/336 EWG vom
03/05/89(Elektromagnetische Verträglichkeit)
und folgende Änderungen.
PR266
Geleider (Ha) tegen de binnenkant van de kastdeur
aan de boven- en onderkant houden volgens de
tekening en de plaats van de buitenste gaten
aangeven. Nadat u de gaten geboord heeft de
geleider met de bijgeleverde schroeven vastzetten.
ca. 50 mm
90°
21 m
m
90°
ca. 50 mm
21 m
m
Afdekking Hc) op geleider (Ha) vastklikken.
Ha
Türanschlagwechsel
Das Gerät wird mit Türanschlag von
rechts oder von links geliefert. Falls einen
gegenüberliegenden Türanschlag erfordert
wird; gehen Sie wie folgt vor bevor Sie das
Gerät einbauen.
1. Obere Scharnierstift abschrauben und
Kunstoffteil entfernen.
2. Obere Tür abnehmen.
3. Mittlere Scharnier und Abdeckstöpsel
abschrauben und auf gegenüberliegende Seite
wieder anschrauben.
Hc
PR33
De deur van het apparaat en die van de kast met
een hoek van ongeveer 90° openen. IJzer (Hb) in
geleider (Ha) aanbrengen. De deuren samen
vasthouden en de gaten aangeven zoals in de
tekening.
8mm
4. Obere Tür wieder einsetzen.
10
Ha
PR167
Hb
39
50 mm
Aanwijzingen voor de
geïntegreerde inbouw
5. Oberen Scharnierstift mit den Kunstoffteil und auf
gegenüberliegende Seite wieder anmontieren.
min. 2
200 cm
6. Untere Scharnierstift abschrauben und
Kunstoffteil entfernen und auf gegenüberliegende
Seite wieder anmontieren.
Nismaten
Hoogte
(1) 1225 mm
Diepte
(2)
550 mm
Breedte
(3)
560 mm
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig
zijn als aangegeven in Fig.
min.
200 cm2
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
540
De nis moet tevens voorzien zijn van een
luchtkanaal met de volgende afmetningen:
diepte
50 mm
breedte
540 mm
Montageanleitung für den
integrierten Einbau
D567
50
3
2
50 mm
Nischenmaße
1
Höhe
(1)
1225 mm
Tiefe
(2)
550 mm
Breite
(3)
560 mm
min. 2
200 cm
Aus Gründen der Sicherheit muß eine
Mindestbelüftung gesichert sein, wie aus der
Abb.hervorgeht.
Achtung: Die Ventilations - Öffnungen müssen
immer saubergehalten werden.
PR01
min.
200 cm2
D567
Ferner ist auch am hinteren Einbauschrankteil ein
Lüftungskamin mit filgenden Massen notwendig:
Tiefe
Zet de apparatuur in de ruimte en zet deze net zover
in de richting van de binnenwand tot de bedekkende
rand (1) tegen de ombouw aanstaat en verzeker u
ervan dat de onderste scharnier in één lijn staat met
de wand van het meubel (2).
1
540
50 mm
50
3
Breite 540 mm
1
2
2
PR01
D023
Bevestig het apparaat met de vier rneegeleverde
schrm even.
I
Gerät in die Nische einschieben, bis die
Anschlagleiste (1) oben am Möbel anliegt und die
vordere Kante des Scharniers mit der
Türöffnungsseite bündig an der Nischenseitenwand
ansteht (2).
1
2
D023
Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen
apparaat en meubel aan.
Gerät mit den 4 beiliegenden Schrauben befestigen.
I
38
D724
11
Fugenabdeckprofiloben um die Winkeldicke
ausschneiden und zwischen Gerät und
Möbelseitenwand eindrücken.
Verander de draaizin van de deuren
De apparatuur wordt geleverd met deuren
die naar rechts of naar links opengaan. Om
de deur naar de tegenovergestelde kant te
laten openen, dient men de volgende
handelingen te verrichten alvorens de
installatie uit te voeren.
D724
1. Draai de bovenste stift uit en verwijder de
afstandshouder.
In die Befestigungs- und Scharnierlöcher
beiliegende Abdeckkappen (C-D) eindrücken.
Belüttungsgitter (B) und Scharnierabdeckung (E)
aufstecken.
2. Neem de bovenste deur los.
D
C
E
B
Die Teile Ha, Hb, Hc, Hd abnehmen, wie in der Abb.
gezeigt wird.
3. Draai het middelste scharnier en de pennen uit
en bevestig ze aan de andere kant.
Hb
Ha
4. Bevestig de bovenste deur, de bovenste stift en
de afstandhouder aan de andere kant.
Hc
Hd
5. Draai de onderste stift uit, verwijder de
afstandhouder en bevestig ze aan de andere
kant.
PR266
Die Schiene (Ha) auf der Innenseite der Möbeltür
oben und unten auflegen (siehe Abb.) und die
Position der äußeren Bohrlöcher anzeichnen.
Nachdem die Löcher gebohrt wurden, die Schiene
mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
ca. 50 mm
90°
21 m
m
90°
ca. 50 mm
12
21 m
m
37
STORING
Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert,
kontroleer dan:
•
of de steker goed in het stopkontakt zit;
•
of de elektriciteit soms uitgevallen is;
•
of de thermostaatknop op de juiste stand staat;
•
en indien er water op de bodem van de koeler
ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie
hoofdstuk “Het ontdooien”).
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en
verhelpen,raadpleeg dan de dichtsbijzijnde
servicedienst.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer
van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich
linksonder aan de binnenzijde van het apparaat
bevindt.
INSTALLATIE
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle
zonnestralen enz. Zie voor inbouw de betreffende
aanwijzingen.
Die Abdeckung (Hc) in die Schiene (Ha) eindrücken,
bis sie einrastet.
Belangrijk:Het apparaat moet van het
elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de
stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar
blijven.
Ha
Hc
PR33
Gerätetür und Möbeltür auf ca. 90° öffnen. Den
Winkel (Hb) in der Schiene (Ha) einsetzen.
Gerätetür und Möbeltür zusammenhalten und die
Bohrlöcher anzeichnen (siehe Abb.).
8mm
Ha
Hb
PR167
Schapblokkering
Uw apparatuur is voorzien van schapblokkeringen,
zodat de schappen tijdens het transport op hun
plaats blijven.
A
Die Winkeleisen entfernen und 8 mm vom äusseren
Rand der Tür mit dem Nagel (K) kennzeichnen.
8mm
Handel als volgt om deze te verwijderen:
Til het schap aan de achterkant op en duw het in de
richting van de pijl tot het los raakt en verwijder de
blokkeringen.
B
K
Ha
Den Winkel wieder auf der Schiene anbringen und
mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Een afwijking
op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan. Bij aansluiting op een andere spanning
dient u een geschikte transformator te gebruiken.
De steker mag alleen geplaatst worden in een
geaard stopkontakt. De kast is daarom voorzien van
een speciaal drie-aderig snoer, geschikt voor een
geaard stopkontakt. Mocht het stopkontakt in uw
woning niet geaard zijn, dan dient een erkend
installateur het apparaat volgens de geldende
normen te aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
36
Für eine allfällig notwendige Ausrichtung der
Möbeltür, den Spielraum der Langlöcher nutzen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen:
- 87/308 EG-richtlijn van 2.6.87 met betrekking tot
de radio-ontstoring.
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning)
en opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzingen.
Nach Beendigung der Arbeiten den einwandfreien
Verschluß der Gerätetür überprüfen.
Die Abdeckung (Hd) in die Schiene (Hb) eindrücken,
bis sie einrastet.
Hb
PR168
Vergewissern Sie sich nach Ausführung des
Anschlagwechsels der Türen, daß alle Schrauben
fest angezogen sind und überprüfen Sie auch,
ob die Magnetdichtung am Möbel perfekt anliegt.
Bei einer niedrigen Raumtemperatur (z.B. im
Winter) kann es vorkommen, dass die Dichtung
nicht perfekt am Schrank haftet. Die
Wiederherstellung der Dichtung erfolgt
automatisch nach gewisser Zeit. Wollen Sie aber
diesen Prozess beschleunige, so genögt es die
Dichtung mit einem Fön zu erwärmen.
Hb
Hd
PR167/1
13
GARANTIEBEDINGUNGEN
(B)
Unsere Geräte werden mit größter Sorgfalt hergestellt. Trotzdem kann es einmal zu einem Defekt kommen.
Unser Kundendienst übernimmt auf Anfrage gerne die Reparatur, und zwar sowohl während des
Garantiezeitraums als auch danach. So ist gewährleistet, dass ein Defekt nicht zu einer Verkürzung der
Lebensdauer des Geräts führt.
Die vorliegenden Garantiebedingungen beruhen auf der Richtlinie der Europäischen Union 99/44/EG sowie
den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die dem Kunden aufgrund dieser Gesetze zustehenden
Rechte können durch die vorliegenden Garantiebedingungen nicht geändert werden.
Diese Garantiebedingungen ziehen keine Einschränkung der Garantieverpflichtungen des Verkäufers
gegenüber dem Endbenutzer nach sich. Die Garantie für das Gerät erfolgt im Rahmen und unter Beachtung
folgender Bedingungen:
1. Bei Beachtung der in den Absätzen 2 bis 15 niedergelegten Bestimmungen beheben wir kostenlos jeden
Defekt, der während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Datum der Übergabe des Geräts an den
ersten Endkunden auftritt.
Diese Garantiebedingungen gelten nicht im Falle einer Nutzung des Geräts zu gewerblichen oder
vergleichbaren Zwecken.
2. Die Garantieleistung zielt auf eine Wiederherstellung des Gerätezustands vor dem Auftreten des Defekts
ab. Die defekten Bestandteile werden ausgetauscht oder repariert. Kostenlos ausgetauschte Bestandteile
gehen in unser Eigentum über.
3. Um schwereren Schäden vorzubeugen, müssen wir über den Defekt unverzüglich in Kenntnis gesetzt
werden.
4. Bedingung für die Gewährung der Garantieleistung ist, dass der Kunde die Kaufbelege mit dem Kaufund/oder Übergabedatum vorlegt.
5. Die Garantie greift nicht, wenn Schäden an empfindlichen Bestandteilen, wie z.B. Glas (Glaskeramik),
Kunststoffen oder Gummi, auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
6. Eine Inanspruchnahme der Garantie ist nicht möglich bei kleinen Veränderungen ohne Auswirkungen auf
Gesamtwert und -stabilität des Geräts.
7. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn der Defekt auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist:
• eine chemische oder elektrochemische Reaktion infolge von Wassereinwirkung,
• allgemein anomale Umweltbedingungen,
• unsachgemäße Betriebsbedingungen,
• Kontakt mit aggressiven Substanzen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf außerhalb unseres Verantwortungsbereichs auftretende
Transportschäden. Auch Schäden infolge unsachgemäßer Aufstellung oder Installation, mangelnder
Wartung, oder Nicht-Beachtung der Aufstellungs- und Installationshinweise sind durch die Garantie nicht
gedeckt.
9. Durch die Garantie nicht gedeckt sind ferner Defekte infolge von Reparaturen oder Eingriffen durch nichtqualifizierte oder nicht-kompetente Personen, oder infolge des Einbaus von nicht-originalen Zubehör- oder
Ersatzteilen.
10.Leicht zu transportierende Geräte müssen beim Kundendienst abgegeben bzw. dorthin geschickt werden.
Heimkundendienst kommt nur bei großen Geräten oder bei Einbaugeräten in Frage.
11.Bei Einbau- oder Unterbaugeräten sowie bei Geräten, die derart befestigt oder aufgehängt sind, dass für
den Aus- und Wiedereinbau in die betreffende Einbaunische mehr als eine halbe Stunde erforderlich ist,
werden die anfallenden Zusatzleistungen in Rechnung gestellt. Etwaige Schäden infolge derartiger Ausund Wiedereinbauarbeiten gehen zu Lasten des Kunden.
12.Wenn während des Garantiezeitraums eine wiederholte Reparatur ein und desselben Defekts zu keinem
befriedigenden Ergebnis führt, oder bei unverhältnismäßig hohen Reparaturkosten kann, in Abstimmung mit
dem Kunden, ein Austausch des defekten Geräts durch ein gleichwertiges anderes erfolgen.
In diesem Fall behalten wir uns das Recht vor, vom Kunden eine finanzielle Beteiligung zu verlangen, die
anteilig zum verstrichenen Nutzungszeitraum berechnet wird.
13.Eine Reparatur im Rahmen der Garantie zieht weder eine Verlängerung des normalen Garantiezeitraums
noch den Beginn eines neuen Garantiezyklus nach sich.
14.Auf Reparaturen gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten, unter Beschränkung auf das Wiederauftreten
desselben Defekts.
14
zodoende het energieverbruik. Naar behoefte kunt u
de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm
water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel,
daarna afnemen met schoon water. Het verdient
aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte
(auto-) was te zetten.
Veel specifieke schoonmaakmiddelen voor
keukenoppervlakken bevatten chemische
agentia die de kunststof gedeeltes van dit
apparaat kunnen aantasten/beschadigen.
Aangeraden wordt dus de externe bekleding van
dit apparaat uitsluitend met warm water en een
klein beetje afwasmiddel schoon te maken.
Geprolongeerd stilstand
Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te
voeren:
• neem de steker uit de wandkontaktdoos;
• verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
• laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke
goed schoon;
• laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan
van onaangename geur te voorkomen.
Vervangen van de lamp
Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze
bereikbaar:
•
Schroef het afschermkapje los;
•
Verwijder het losse deel door er lichte druk op uit
te oefenen (zie figuur).
Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan
eerst of het soms los in de fitting zit.
Als het lampje dan nog niet brandt,
vervang het dan door een lampje met hetzelfde
vermogen. Het maximale vermogen is op het
afschermkapje aangegeven.
D411
Het ontdooien
Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch
plaats elke keer dat de kompressor stopt. Het
dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen
in een bakje dat zich aan de achterkant van het
apparaat boven de kompressor bevindt. Hier
verdampt het water.
Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal
regelmatig schoon te maken, teneinde te
voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen
nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het
staafje dat zich in het gaatje bevindt.
In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen,
wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt.
Gebruik hiervoor het plastic spatel. Voor het
uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat
niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken.
Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft,
dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
1. draai de thermostaatknop op «O» of trek de
steker uit het stopkontakt; omwikkel de
levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar
ze op een koele plaats;
2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere
kranten en bewaar ze op een koele plaats;
D037
3. laat de deur openstaan;
4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig
en sluit het gaatje weer af met de dop;
5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand
of steek de steker weer in het stopkontakt.
6. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesprodukten
weer terugplaatsen.
Belangrijk:
Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit
metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen
beschadigen.
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van diepvriesprodukten kan
hun houdbaarheidsduur verkorten.
35
Diepvrieskalender
De symbolen geven de diverse soorten diep-vriesproducten aan.
De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de opslagtijd in maanden aan. Of de hoogste of de
laagste waarde van de aangegeven opslagtijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de
behandeling voorafgaand aan het invriezen.
15.Mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, wird durch die vorliegenden
Garantiebedingungen jede durch den Kunden u.U. geforderte Entschädigung für über das Gerät
hinausgehende Schäden ausgeschlossen. Im Falle der gesetzlich niedergelegten Haftung erfolgt maximal
eine Entschädigung in Höhe des Kaufpreises des Geräts.
Diese Garantiebedingungen gelten ausschließlich für in Belgien gekaufte und benutzte Geräte. Bei Geräten,
die exportiert werden, muss sich der Kunde zunächst vergewissern, dass sämtliche technischen Vorgaben
(z.B. Netzspannung und -frequenz, Anschlussvorschriften, Gasart usw.) für das betreffende Land erfüllt sind
und dass das Gerät sich für die Klima- und Umweltbedingungen vor Ort eignet. Bei im Ausland gekauften
Geräten muss der Kunde sich zunächst vergewissern, dass sie die Vorschriften und Anforderungen für Belgien
erfüllen. Etwaige erforderliche oder gewünschte Änderungen sind durch die Garantie nicht abgedeckt und sind
nicht in allen Fällen möglich.
Der Kundendienst steht auch nach Ablauf des Garantiezeitraums jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.
Adresse unseres Kundendiensts:
TIPS
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien:
Tips het koelen
Enkele praktische tips:
•
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de
glazen plaat boven de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.
verpak de levensmiddelen in handzame porties.
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooie;
•
zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren
produkten; de temperatuur van deze laatste zou
daardoor kunnen stijgen;
•
vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden;
•
schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren;
•
plaats geen koolzuurhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak; de
blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen,
goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de
lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard
of in plastic- of alluminiumfolie vepakt .
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.
Tips het invriezen
Enkele belangrijke tips:
•
de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt
invriezen in 24 uur staat aangegeven op het
“typeplaatje”;
•
het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe;
•
verdeel de levensmiddelen in handzame porties.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 – B-1502 LEMBEEK
Tel. 02.3630444
Tips het diepvriesprodukten
Neem de volgende regels in acht:
•
breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel
mogelijk over naar het vriesvak;
•
open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
•
Wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
ONDERHOUD
Periodieke reiniging
Neem vóór iedere handeling altijd eerst de
steker uit de wandkontaktdoos.
Belangrijk: Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient
daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen
deskundig personeel uitgevoerd te worden.
34
Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee
keer per jaar de kondensor en de motor (beide aan
de achterkant van de kast) stofvrij met een borstel of
stofzuiger met borstel.
Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt
15
AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS
Il est très important que cette notice d’utilisation soit gardée avec l’appareil pour toute future
consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la
notice d’utilisation suive l’appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du
fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs.Si cet appareil, muni de fermeture
magnétique, doit être employé pour en remplacer un autre avec une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de mettre l’ancien appareil de côté. Cela dans le but
d’éviter que des enfants puissent s’y renfermer et se mettre ainsi en danger de mort.
Ces avertissements sont donnés pour votre sûreté et pour celle d’autrui.Nous vous prions donc de
bien vouloir les lire attentivement avant d’installer et d’utiliser l’appareil.
Sécurité
•
Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des
adultes. Veillez donc à ce que les enfants n’y
touchent pas ou qu’ils ne l’utilisent pas comme
un jouet.
•
Débranchez toujours la prise de courant avant de
procéder au nettoyage intérieur et extérieur de
l’appareil et au remplacement de la lampe
d’éclairage (pour les appareils qui en sont
équipés).
•
Ne consommez pas certains produits tels que les
bâtonnets glacés dès leur sortie de l’appareil; la
température très basse à laquelle ils se trouvent
peut provoquer des brûlures.
•
Cet appareil est lourd. Faites attention lors du
déplacement.
•
Faites très attention lorsque vous déplacez
l’appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de réfrigérant et ainsi
d’éviter le risque de fuites de liquide.
•
L’appareil ne doit pas être situé à proximité de
radiateurs ou cuisinières à gaz.
•
Evitez une exposition prolongée de l’appareil
aux rayons solaires.
•
II doit y avoir une circulation d’air suffisante à
la partie arrière de l’appareil et il faut éviter
tout endommagement du circuit réfrigérant.
•
Seulement pour congélateurs (sauf modèles
encastrés): un emplacement optimal est la
cave.
•
Ne pas mettre d’instruments électriques à
l’intérieur de l’appareil (sorbetière, par
exemple).
Service/Réparation
•
Une éventuelle modification à l’installation
électrique de votre maison qui devait être nécessaire pour l’installation de l’appareil ne devra être
effectuée que par du personnel qualifié.
•
Il est dangereux de modifier ou d’essayer de
modifier les caractéristiques de cet appareil.
•
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
16
son circuit de réfrigérant; I’entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
•
En cas de panne, n’essayez pas de réparer
l’appareil vous-même. Les réparations effectuées
par du personnel non qualifié peuvent provoquer
des dommages. Contactez le Service AprèsVente le plus proche et n’exigez que des pièces
détachées originales.
Bewaren van diepvriesprodukten
Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt
of haar weer gebruikt na een periode van stilstand,
dient u de thermostaatknop op de koudste stand te
draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na
twee uur in de kast en draai de thermostaat terug
naar de gebruikelijke stand.
Belangrijk
Open de vriesvakdeur niet tijdens stroomuitval.
Wij adviseren u om na een stroomuitval de
diepvries-produkten in korte tijd te konsumeren
(een temperatuurstijging verkort de
houdbaarheidsduur van de produkten). De
normale houdbaarheid wordt niet aangetast
indien de stroomuitval kort was (minder dan 6-8
uur) en het vriesvak vol is.
Het ontdooien van ingevroren
produkten
De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al
naar gelang de beschikbare tijd.
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
Jslaatjes
Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes
voor het maken van ijsblokjes geleverd. Vul ze met
drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes
los te wrikken!
Installation
•
•
•
Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, que
celuici ne repose pas sur le câble d’alimentation.
Verplaatsbare platen
Important: en cas de dommage au câble
d’alimentation, il faudra le remplacer avec un
câble spécial ou un ensemble disponibles chez le
fabricant ou le service technique aprés-vente.
De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat
u de platen naar wens op verschillende hoogten
kunt plaatsen.
L’appareil se réchauffe sensibilment au niveau du
condenseur et du compresseur. Veillez à ce que
l’air circule librement tout autour de l’appareil.
Une ventilation insuffisante entraìnerait un
mauvais fonctionnement et des dommages sur
l’appareil. Suivez les instructions données pour
l’installation.
A cause du système de transport, l’huile
contenue dans le compresseur pourrait s’écouler
dans le circuit réfrigérant. Attendez 2 heures au
moins avant de brancher l’appareil pour
permettre à l’huile de refluer dans le
compresseur.
Utilisation
•
Les réfrigérateurs et/ou congélateurs ménagers
sont destinés uniquement à la conservation et/ou
congélation des aliments et des boissons.
•
Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la
température ambiante du local doit être comprise
entre +18°C et +43°C (Classe T); +18°C et
+38°C (Classe ST); +16°C et +32°C (Classe N);
+10°C et +32°C (Classe SN); La classe
d’appartenance est indiquée sur la plaque
signalétique.
D338
Het verplaatsen van deurvakken
De ruimte tussen deurvakken kan naar behoefte
aangepast worden. Ga daartoe als volgt te werk:
Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt. Daarna
verplaats het vak naar de gewenste hoogte.
D758
ATTENTION: En dehors des températures
ambiantes indiquées par la classe climatique
33
d’appartenance de ce produit, il est obligatoire de
respecter les indications suivantes: lorsque la
température ambiante descend sous la valeur
minimum, la température de conservation du
compartiment congélateur peut ne pas être
garantie; il est donc conseillé de consommer les
produits que ce dernier contient au plus vite.
INHOUD
Waarschuwingen en Belangrijke adviezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aanwijzingzn voor het wegwerpen van verpakkingsmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Het gebruik - Reiniging van de binnenkant - Ingebruikname - Temperatuurinstelling - Koelen van . . . .
levensmiddelen - Het invriezen van verse levensmiddelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Het gebruik - Jslaatjes - Bewaren van diepvriesprodukten - Het ontdooien van ingevroren produkten . .
Verplaatsbare platen - Het verplaatsen van deurvakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het gebruik - Diepvrieskalender - Tips - Tips het koelen - Tips het invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips - Tips het diepvriesprodukten - Onderhoud - Periodieke reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Onderhoud - Geprolongeerd stilstand - Vervangen ven de lamp - Het ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Storing - Installatie - Plaats van opstelling - Schapblokkering - Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . 36
Installatie - Verander de draaizin van deuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Installatie - Aanwijzingen voor de geintegreerde inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Garantiebepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
HET GEBRUIK
•
Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
•
Suivez les indications du fabricant pour la
conservation et/ou congélation des aliments.
•
Dans tous les appareils de réfrigération et
congélation il y a des surfaces qui se couvrent de
givre. Suivant le modèle, ce givre peut être
éliminé automatiquement (dégivrage
automatique) ou bien manuellement.
•
N’essayez jamais d’enlever le givre avec un objet
métallique, vous risqueriez d’endommager
irréparablement l’évaporateur. N’employez pour
cela que une spatule en plastique.
•
De même, ne décollez jamais les bacs à glace
avec un couteau ou tout autre objet tranchant.
•
Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons
gazeuses dans le congélateur/compartiment à
basse température, elles pourraient exploser.
Reiniging van de binnenkant
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het
apparaat zou kunnen beschadigen.
Ingebruikname
Steek de steker in de wandkontaktdoos. Open de
deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de
stand «O» (STOP-stand). De koelkast is nu in
werking.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O» te draaien.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote
hoeveelheden dranken, de kompressor kontinu
loopt, waardoor automatische ontdooiing van de
koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs
afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop
naar een wat minder koude stand, zodat
automatische ontdooing kan plaatsvinden;
hierdoor spaart u tevens energie.
Koelen van levensmiddelen
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in
acht te nemen:
•
Plaats geen warme of dampende spijzen of
dranken in de koelruimte;
•
dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak
het;
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u
er rekening mee te houden dat de temperatuur in
het apparaat afhankelijk is van:
•
plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan cirkuleren.
•
de kamertemperatuur;
•
de frekwentie waarmee de deuren geopend
worden;
•
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
•
de plaats van het apparaat.
Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de
gebruikelijke stand laten staan. Wilt u sneller
invriezen, dan dient u de thermostaatknop op de
koudste stand te draaien. In deze stand kan de
temperatuur in het koelvak echter beneden 0°C
dalen. In dat geval dient u de knop op een minder
koude stand te draaien.
Temperatuurinstelling
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de
midden-stand te draaien.
32
Het invriezen van levensmiddelen
In het -diepvriesvak kunt u verse levensmiddelen
invriezen en diepvriesprodukten bewaren.
Protection de l’environnement
Cet appareil ne contient pas, dans son circuit de
réfrigérant et ses matières isolantes, de gaz
réfrigérant nocifs à la couche d’ozone. L’appareil
ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères et la ferraille. Il faut éviter d’endommager le circuit de réfrigérant, surtout à l’arrière
de l’appareil, près de l’échangeur thermique.
Vous pouvez vous renseigner sur les centres de
ramassage auprès de votre bureau municipal.
Les matériaux utilisés dans cet appareil
identifiés par le symbole
sont recyclables.
RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉLIMINATION
DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Tous les matériaux et les accessoires utilisés pour
emballer nos grands électroménagers, sauf ceux qui
sont en bois recyclables et peuvent donc se
récupérer. Voici ce que nous vous conseillons:
•
•
Déposez les emballages en papier, en carton et
en carton ondulé aux endroits prévus pour le
ramassage de ce genre de matériau.
Mettez les piéces en plastique dans les
conteneurs prévus à cet effet. Si ce genre de
conteneurs n’existent pas encore à l’endroit où
vous habitez, vous pouvez éliminer les matériaux
en question en les mettant dans les ordures
ménagères.
Pour les emballages de matières plastiques
recyclables, par example:
Les exemples reportent les symboles suivants:
02**
05
06
PE
PP
PS
PE pour polyéthylène** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD
PP pour le polypropylène
PS pour le polystyrène
PIÉCES EN MATIÈRE PLASTIQUE
Pour faciliter l’élimination et :ou le recyclage des
matériaux, la plupart des pièces de l’appareil ont
une contremarque qui en facilite l’indentification.
PS
SAN
ABS
Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het
bovenste vak; daar is de temperatuur het laagst.
17
minimum waarde daalt, wordt de
bewaartemperatuur in het vriesvak niet meer
gegarandeerd; u kunt de bewaarde
levensmiddelen dan het beste zo snel mogelijk
nuttigen.
SOMMAIRE
Avertissements et conseils importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Renseignements pour l’élimination des matériaux d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Utilisation - Nettoyage - Mise en service - Réglage de la température - Réfrigération - Congélation .18
Utilisation - Conservation des produits surgelés - Décongélation - Glaçons - Tablettes amovibles - . . . . .
Positionnement des balconnets de la contre-porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Utilisation - Calendrier de congelation - Conseils - Conseils pour la réfrigeration . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseils - Conseils pour la congélation - Conseils pour la surgélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Entretien- Arrêt prolongé - Nettoyage - Changement de l’ampoule - Dégivrage . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Anomalie de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Installation - Emplacement - Arrêts pour clayettes - Branchement électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Installation - Réversibilité de la porte - Instructions pour l’encastrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Condition de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
UTILISATION
Nettoyage
L’appareil étant convenablement installé, nous vous
conseillons de le nettoyer soigneusement avec de
l’eau tiède savonneuse, pour enlever l’odeur
caractéristique de «neuf».
N’utilisez pas de produits abrasifs, de
poudre à récurer ni d’éponge métallique.
Mise en service
Branchez la prise de courant et ouvrez la porte.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des
aiguilles d’une montre au-delà de la position «O»
(arrêt).
maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il est possible
que le compresseur fonctionne en régime
continu. Dans ce cas, il y a un risque de
formation excessive de givre sur la paroi
postérieure à l’intérieur de l’appareil. Pour éviter
cet inconvénient, placez le thermostat sur une
position moins élevée, de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par conséquent, des
économies de courant.
Réfrigération
Pour obtenir le meilleur rendement du compartiment
réfrigérateur:
•
n’introduisez pas d’aliments encore chauds ou de
liquides en évaporation dans la cuve;
•
couvrez les aliments, surtout s’ils sont
aromatiques;
•
placez les denrées de façon à ce que l'air puisse
circuler tout autour.
L’appareil est ainsi en état de fonctionnement.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement et peut
être augmentée (moins froid) en tournant le bouton
vers les numéros les plus bas ou bien diminuée
(plus froid) en le tournant vers les numéros les plus
élevés. En tout cas, l’exacte position doit être
repérée en considérant que la température interne
dépend des facteurs suivants:
•
température ambiante;
•
fréquence d’ouverture des portes;
•
quantité d’aliments conservés;
•
emplacement de l’appareil.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Pour arrêter le fonctionnement, placez l’indicateur du
bouton en correspondance du symbole «O».
Congélation
Le compartiment à 4 étoiles sert à congeler des
aliments frais et à conserver des denrées congelées
et surgelées pendant un certain temps. Pour
congeler les aliments frais il n’est pas nécessaire de
régler le thermostat sur une position différente de
celle employée en état de fonctionnement habituel.
Toutefois, si vous désirez congeler plus rapidement
vous pouvez régler le thermostat sur une position
plus froide tout en veillant à ce que la température
ne descende pas en dessous de 0°C dans le
compartiment réfrigérateur.
Dans ce cas il faudra ramener le thermostat sur une
position moins froide.
Important
Si le thermostat est réglé sur la position de froid
18
Placez les aliments à congeler dans le panier
supérieur: c’est la position la plus froide.
•
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten mogen, om gezondheidsredenen, niet
wederom ingevroren worden.
•
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en
bederf van de levensmiddelen veroorzaakt.
•
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
Installatie
•
Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd
raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij onze service-afdeling.
•
De warmte welke het apparaat aan de spijzen en
dranken onttrekt, moet onbelemmerd aan de
omgeving afgestaan kunnen worden. Slechte
ventilatie onder, achter en boven het apparaat
resulteert in slechte koel-en/of vriesprestaties
door ongewild tijdelijk uitschakelen van de
compressor of onjuiste werking van de
absorptieunit .
•
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
•
Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten
minste een half uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee geeft
u de olie de gelegenheid in de compressor terug
te vloeien. Apparaten welke van een absorptieunit voorzien zijn kunnen direct in bedrijf
genomen worden. Controleer circa 24 uur na het
in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren
werkt.
Milieubescherming
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de
isolatie, geen ozononvriendelijke stoffen.
Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden.
Afgedankte koel- en vriesapparaten moeten volgens
de plaatselijke regelingen op deskundige wijze
verwerkt worden. Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden in uw woonplaats.
Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral
aan de achterkant in de buurt van de
warmtewisselaar.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van
het symbool
zijn geschikt voor recycling.
AANWIJZINGZN VOOR HET WEGWERPEN
VAN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het verpakkingsmateriaal van onze grote elektische
huishoudelijke apparaten kan met uitzondering van
houten onderdelen, gerecycled worden en dus bij
het kringloopafval worden gezet. Wij bevelen u aan
om:
• Papier, karton en golfkarton in de speciale
papierbakken te werpen.
• Plastik verpakkingsmateriaal in de speciaal
daarvoor bestemde plastic-containers te gooien.
Indien dit soort bakken in uw buurt nog niet
voorkomen mag u hat materiaal aan de
vuilnisman meegeven.
Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts
recycleerbare kunststoffen, zoals bijv.:
In de voorbeelden staatt
02**
05
06
PE
PP
PS
PE voor Polyethyleen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD
PP voor Polypropyleen
PS voor Polystyrol
PLASTIC BESTANDDELEN
Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het
materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en /of
recycleren zijn er op verschillende punten
herkenbare symbolen op aangebracht.
PS
SAN
ABS
31
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is
het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te
hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
•
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
•
Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de stekker uit het stopcontact.
•
•
•
Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
Onderhoud / Reparatie
•
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat
de delen van het koelcircuit niet zodanig worden
beschadigd, dat de koelvloeistof naar buiten zou
kunnen lekken.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een
centrale verwarming of een gasfornuis.
Laat het apparaat niet langdurig in direct
zonlicht staan.
Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd schade
aan de koelkringloop.
Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de
kelder geplaatst worden.
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer,
ten behoeve van de installatie van dit apparaat,
mag uitsluitend door een daartoe bevoegd
persoon uitgevoerd worden. Het betreffende
stopcontact dient, ook na eventuele onder- of
inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
Werkzaamheden welke door personen zonder de
noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen
schade of letsel tot gevolg hebben.
•
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door de ELECTROLUX SERVICE en
laat geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
•
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELECTROLUX SERVICE.
Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische
schok bloot kunnen staan.
30
Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines)
nooit in de kast, tenzij dat door de fabrikant
goedgekeurd is.
•
Conservation des produits
surgelés
A la première mise en fonctionnement ou après un
arrêt prolongé faites fonctionner l’appareil pendant
deux heures au moins, avec le bouton du thermostat
sur la position de froid maximum. Ramenez ensuite
le thermostat sur une position moyenne.
Attention
En cas de coupure de courant abstenez-vous
d’ouvrir la porte. Si l’interruption est de courte
durée (jusqu’à 6-8 heures) et si le congélateur
est rempli, il n’y a aucun risque d’altération pour
les aliments. En cas contraire vous devrez
consommer les aliments le plus rapidement
possible (une augmentation de la température
peut réduireremarquablement la durée de
conservation des aliments).
Glaçons
L'appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à
glace pour faire des glaçons. Il faut remplir ces bacs
d'eau potable et les placer dans le congélateur.
N’employez pas d’objet métallique pour décoller
les bacs à glace.
D338
Positionnement des balconnets de
la contre-porte
Il est possible de changer de place les balconnets.
A cet effet procédez comme suit:
De beste resultaten worden bereikt bij een
omgevingstemperatuur tussen +18°C en +43°C
(klasse T); tussen +18°C en 38°C (klasse ST);
tussen +16°C en 32°C (klasse N); +10°C en
32°C (klasse SN); de klasse staat op het
typeplaatje vermeld.
S’il s’agit de produits minces ou divisés, placez-les
directement à cuire: dans ce cas le temps de
cuisson sera plus long.
Les glissières se trouvant sur les parois de la cuve
vous permettent de positionner les tablettes à
différentes hauteurs, selon vos besoins.
•
•
Avant d’être utilisés, les aliments congelés ou
surgelés doivent être décongelés dans le
réfrigérateur ou à température ambiante, selon le
temps dont on dispose pour cette opération.
Tablettes amovibles
Gebruik
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
Décongélation
Dégagez les balconnets en agissant dans le sens
indiqué par les flèches. Remontez les balconnets à
la hauteur désirée.
D758
Attentie: u dient niet alleen rekening te houden
met de omgevingstemperatuur voor dit type
product maar tevens met de volgende
aanwijzingen: wanneer de
omgevingstemperatuur onder de aangeduide
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising