Electrolux ERN23601 Handleiding

Electrolux ERN23601 Handleiding
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
istruzioni per l’uso
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Frigorifero-Congelatore
ERN23601
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
5
5
6
Onderhoud en reiniging
7
Problemen oplossen
8
Technische gegevens
10
Montage
10
Het milieu
15
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen
is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig
bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok
krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit
instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van
het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
electrolux 3
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor)
mogen uitsluitend vervangen worden
door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat er
een risico op een elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje.
1) voor de binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als
u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak
ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat
is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Het lampje
3) Als het apparaat vorstvrij is
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van
voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen aan
het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken
als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt
is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke
beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi
in dat geval de verpakking niet weg.
4 electrolux
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te
voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen
worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar
is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij de
lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is
en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
electrolux 5
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog
daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C
dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop
op een warmere stand instellen.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal geleiders zodat de schappen op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen
de voorste halve schappen over de achterste
worden geplaatst.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op
het bovenste vak.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer
is uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of
op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u
als volgt te werk:
6 electrolux
trek het schap geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en plaats op een
andere gewenste hoogte terug.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is,
kan de compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
electrolux 7
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op ge-
•
•
•
•
schikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger.
Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
8 electrolux
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale
koude en laat het apparaat twee tot drie
uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug
in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen
om de rijp van de verdamper te krabben,
deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of kunstmatige middelen
om het ontdooiproces te versnellen, behalve
die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm
bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzetten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 5)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden verricht door een gekwalificeerd
technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
5) indien nodig,
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
electrolux 9
Probleem
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen
de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk op- Berg minder producten tegelijk op.
geborgen.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het product is niet goed verpakt. Verpak het product op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
10 electrolux
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
(het maximumvermogen is vermeld op de
afdekking van het lampje).
5. Plaats het lampenkapje terug.
6. Draai de schroef van de afdekking van het
lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1446 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
20 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig
door, alvorens het apparaat te
installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat:
electrolux 11
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het
apparaat installeert:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
hem.
2. Verwijder de bovenste deur.
3. Verwijder het afstandsstuk.
4. Draai het middelste scharnier los.
5. Verwijder de onderste deur.
6. Maak de onderste pen los en verwijder
hem.
Op de tegenoverliggende kant:
1. Zet de onderste pen vast.
2. Monteer de onderste deur.
3. Zet het middelste scharnier vast.
4. Installeer het afstandsstuk.
5. Monteer de bovenste deur.
6. Zet de bovenste pen vast.
12 electrolux
2
1
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
50-min. cm2200
2. Stel het apparaat in de nis af.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat
en het keukenmeubel correct is.
Open de deur. Zet de afdekking van het
onderste scharnier op de juiste plek.
min.
cm2200
4mm
Het apparaat installeren
44mm
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de kast
44 mm is.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast aan de andere
kant van het scharnier. Zorg ervoor dat
er een ruimte van 4 mm tussen het apparaat en de kast aanwezig is.
3. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
in de nis.
electrolux 13
I
6. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op
het scharnier.
D
C
4. Druk de afdichtstrip tussen het apparaat
en de naastliggende kast.
E
E
B
7. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd
los
Ha
5. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de
linkerkant.
Hb
Hc
Hd
8. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
14 electrolux
ca. 50 mm
8 mm
90°
21 mm
90°
Ha
ca. 50 mm
21 mm
9. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
Hb
11. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van
de deur waar de nagel moet worden
vastgemaakt (K).
Ha
8 mm
Hc
K
Ha
10. Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel open onder een
hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
12. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de
deur van het apparaat uit met behulp van
onderdeel Hb.
electrolux 15
Gebruik het schuifsysteem zoals hierboven geïllustreerd
of open een van de deuren door de meegeleverde, smalle handgreep te bevestigen.
Hb
13. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Hb
Hd
14. Volg deze stappen om de deuren te openen
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
laag is (bijv. in de winter), kan de omvang van
de pakking kleiner worden. De omvang van
de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
16 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Contents
16
18
18
18
19
Care and cleaning
20
What to do if…
22
Technical data
23
Installation
24
Environmental concerns
28
Subject to change without notice
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents,
it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its
operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be
properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap
for a child.
Safety information
Operation
First use
Daily use
Helpful hints and tips
SAFETY INFORMATION
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you
can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid,
be sure to make that spring lock unusable
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level of
environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit,
fire and/or electric shock.
electrolux 17
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service agent or
qualified service personnel.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover6) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are
special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.8)
• Frozen food must not be re-frozen once it
has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
6) If the lamp cover is foreseen
7) If the lamp is foreseen
8) If the appliance is Frost Free
9) If a water connection is foreseen
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible
damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation
follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.9)
18 electrolux
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine
spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in
either its refrigerant circuit or insulation
materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse
and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near
the heat exchanger. The materials used
on this appliance marked by the symbol
are recyclable.
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to
a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside
the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures,
it may run continuously causing frost to form
on the rear wall. In this case the dial must be
set to a higher temperature to allow
automatic defrosting and therefore reduced
energy consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap
so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn
the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop below
0°C. If this occurs reset the temperature
regulator to a warmer setting.
Place the fresh food to be frozen on the top
compartment.
electrolux 19
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2
hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending
on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more
trays for the production of ice-cubes. Fill
these trays with water, then put them in the
freezer compartment.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition as
required.
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
For better use of space, the front half-shelves
can lie over the rear ones.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded,
the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If
this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
20 electrolux
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on any
shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added
during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only
the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance with
electrolux 21
a brush or a vacuum cleaner. This operation
will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the
water overflowing and dripping onto the food
inside. Use the special cleaner provided,
which you will find already inserted into the
drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Important! Defrost the freezer when the
frost layer reaches a thickness of about 3-5
mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a
cool place.
3. Leave the door open.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this
setting.
7. Reload the previously removed food into
the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as you
could damage it. Do not use a mechanical
device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 10)and clean the appliance and all
accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody
to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
10) If foreseen.
22 electrolux
WHAT TO DO IF…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that
is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does not Attach the melting water outlet to
flow in the evaporative tray above the evaporative tray.
the compressor.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
electrolux 23
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is cold
air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Remove the screw from the lamp cover.
3. Remove the lamp cover (refer to the illustration).
4. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power and specifically designed for household appliances. (the
maximum power is shown on the lamp
cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the mains
socket.
8. Open the door. Make sure that the lamp
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1446 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
20 h
24 electrolux
INSTALLATION
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the right.
If you want to open the door to the left, do
these steps before you install the appliance:
1. Loosen and remove the upper pin.
2. Remove the upper door.
3. Remove the spacer.
4. Loosen the middle hinge.
5. Remove the lower door.
6. Loosen and remove the lower pin.
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the lower door.
3. Tighten the middle hinge.
4. Install the spacer.
5. Install the upper door.
6. Tighten the upper pin.
electrolux 25
2
1
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
50-min. cm2200
2. Adjust the appliance in the niche.
The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance
between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Open the door. Put the lower hinge cover
in position.
min.
cm2200
4mm
Installing the appliance
44mm
Caution! Make sure that the mains
cable can move freely.
Do these steps.
1. Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of the
arrows (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture. Make
sure that the distance between the appliance and the cupboard front-edge is
44 mm.
Push the appliance in the direction of the
arrows (2) against the cupboard on the
opposite side of the hinge. Make sure
that the clearance between the appliance and the cupboard is 4 mm.
3. Attach the appliance to the niche with 4
screws.
26 electrolux
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
I
D
C
E
4. Push the sealing strip between the appliance and the adjacent cabinet.
E
B
7. Disconnect the parts Ha, Hb, Hc and Hd
Ha
Hb
Hc
Hd
5. Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
8. Install the part Ha on the inner side of the
kitchen furniture.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
9. Push the part Hc on the part Ha.
6. Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
electrolux 27
8 mm
Ha
K
Hc
Ha
10. Open the appliance door and the kitchen
furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and the
furniture door and mark the holes.
12. Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part Hb.
8 mm
Ha
Hb
Hb
13. Press the part Hd on the part Hb.
11. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the
door where the nail must be fitted (K).
Hb
Hd
14. To open the doors do these steps.
28 electrolux
Use the sliding system previously illustrated
or open one of the two doors by fitting
the small handle supplied as an accessory.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached
tightly to the cabinet.
Important! If the ambient temperature is low
(for example, in the Winter), the size of the
gasket decreases. The size of the gasket
increases when the ambient temperature
increases.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
electrolux 29
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Sommaire
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
29
31
32
32
33
34
En cas d'anomalie de fonctionnement
35
Caractéristiques techniques
38
Installation
38
En matière de sauvegarde de
l'environnement
42
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction
d'une personne responsable qui puisse
leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques
d'électrocution. Démontez la porte pour
éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d’aliments et/ou de boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système
artificiel pour accélérer le processus de
dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils sont
homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez
l'appareil afin de ne pas endommager des
30 electrolux
parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout
autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits,
d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un technicien d’entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple
(risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est
terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble, particulièrement lorsque
l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est
desserrée, ne la branchez pas dans la
prise murale. Risque d'électrocution
ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent. 11) pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en
le déplaçant.
11) Si le diffuseur est prévu
12) Si l'ampoule est équipée d'un diffuseur d'éclairage.
13) Si l'appareil est sans givre
• Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de
la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules 12) utilisées dans cet appareil
sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec des appareils
ménagers. Elles ne conviennent pas à
l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 13)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant de
l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des
brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil hors tension et débranchez-le de
la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule
en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si be-
electrolux 31
soin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil
s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. 14)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables
disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans
cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
FONCTIONNEMENT
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
• tournez le bouton du thermostat vers le
haut pour obtenir un réglage de froid maximum.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
bouton du thermostat sur la position "O".
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le
bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
14) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
Une position moyenne est la plus indiquée.
32 electrolux
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à
permettre un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse
pour supprimer l'odeur caractéristique du
"neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler les denrées fraîches, il n'est
pas nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.
Important Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut chuter audessous de 0°C. Si cela se produit,
repositionnez le bouton du thermostat sur un
réglage plus chaud.
Placez les denrées fraîches à congeler dans
le compartiment supérieur.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de courant, si
la panne doit se prolonger plus longtemps
qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent
être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant
d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas,
la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs
bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs
et mettez-les dans le compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
electrolux 33
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnezles selon les besoins.
Emplacement des balconnets de la
porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte
peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
CONSEILS UTILES
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
dispositif de réglage de température est
sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu,
d'où un risque de formation excessive de
givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci,
modifiez la position du dispositif de réglage
de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où
des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation dans
le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner
le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé
aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne
sont pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
34 electrolux
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit
être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température
de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés
au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être
recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer
et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon
liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est
electrolux 35
collectée dans un récipient spécial situé à
l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu
du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les
aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
3.
4.
5.
6.
7.
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
Laissez la porte ouverte.
Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur, et remettez le bouchon.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
Réglez le thermostat pour obtenir plus de
froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce
réglage.
Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de
couteau ou tout autre objet tranchant,
d'objet métallique pour gratter la couche de
givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez
aucun autre dispositif mécanique ou moyen
artificiel que ceux qui sont recommandés par
le fabricant pour accélérer le dégivrage de
votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire leur
durée de conservation.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 15)et nettoyez l'appareil et tous
les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour
éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être
15) si cela est prévu.
exclusivement confiée à un électricien
qualifié ou une personne compétente.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, système
réfrigérant) sont normaux.
36 electrolux
Anomalie
Cause possible
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche d’alimentation n'est pas
correctement branchée dans la
prise de courant.
Branchez correctement la fiche
d’alimentation dans la prise de
courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du dispositif de
réglage de température pour obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau est Nettoyez l'orifice.
obstrué.
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
Des produits empêchent l'eau de Assurez-vous que les produits ne
s'écouler dans le réservoir d'eau. touchent pas la plaque arrière.
De l'eau s'écoule sur le
sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
pas dans le plateau d'évaporaplateau d'évaporation.
tion situé au-dessus du compresseur.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
basse.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du dispositif de
réglage de température pour obtenir moins de froid.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
élevée.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du dispositif de
réglage de température pour obtenir plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés
en même temps.
Conservez moins de produits en
même temps.
electrolux 37
Anomalie
Cause possible
Solution
La température du réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule
dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du dispositif de
réglage de température pour obtenir moins de froid.
Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule par un modèle
semblable de même puissance (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).
5. Installez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Branchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez
le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
38 electrolux
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1446 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de remontée en température
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté gau-
20 h
che à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
d'énergie.
INSTALLATION
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant
murale n'est pas mise à la terre, branchez
l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant
conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la porte est orienté
vers la droite. Si vous souhaitez modifier le
sens d'ouverture de la porte (vers la gauche),
effectuez les opérations suivantes avant
d'installer définitivement l'appareil :
1. Dévissez et enlevez le pivot supérieur.
2. Retirez la porte supérieure.
3. Enlevez l'entretoise.
4. Desserrez la charnière intermédiaire.
5. Retirez la porte inférieure.
6. Desserrez et enlevez le pivot inférieur.
electrolux 39
50-min. cm2200
min.
cm2200
Installation de l'appareil
Sur le côté opposé :
1. Serrez le pivot inférieur.
2. Installez la porte inférieure.
3. Serrez la charnière intermédiaire.
4. Installez l'entretoise.
5. Installez la porte supérieure.
6. Serrez le pivot supérieur.
Attention Assurez-vous que le cordon
d'alimentation n'est pas coincé.
Procédez comme suit.
1. Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (1) jusqu'à ce que le cache de l'ouverture supérieure bute sur le
meuble de cuisine. Assurez-vous que la
distance entre l'appareil et le rebord
avant du meuble est de 44 mm.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (2) contre le meuble, du
côté opposé aux charnières. Assurezvous que l'écartement entre l'appareil et
le meuble est de 4 mm.
2
Conditions requises en matière de
circulation d'air
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
1
2. Réglez la position de l'appareil dans le
meuble d'encastrement.
40 electrolux
Le cache de la charnière inférieure (disponible dans le sachet des accessoires)
garantit une distance correcte entre l'appareil et le meuble de cuisine.
Ouvrez la porte. Mettez en place le cache de la charnière inférieure.
4mm
5. Retirez la partie voulue du cache de
charnière (E). Veillez à retirer la partie DX,
s'il s'agit de la charnière de droite, la partie SX dans le cas contraire.
44mm
3. Fixez l'appareil au meuble d'encastrement à l'aide de 4 vis.
I
6. Fixez les caches (C, D) aux pattes de fixation et dans les trous des charnières.
Installez la grille de ventilation (B).
Fixez les caches (E) à la charnière.
4. Enfoncez le joint d'étanchéité entre l'appareil et le meuble adjacent.
D
C
E
E
B
7. Détachez les pièces Ha, Hb, Hc et Hd.
electrolux 41
Ha
Hb
Maintenez ensemble la porte de l'appareil et celle du meuble et marquez la position des trous.
8 mm
Hc
Hd
Ha
8. Posez la pièce Ha sur la partie interne du
meuble de cuisine.
ca. 50 mm
Hb
11. Retirez les supports et faites une marque
à 8 mm du bord externe de la porte, au
moyen d'un clou (K).
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
K
9. Emboîtez la pièce Hc sur la pièce Ha.
Ha
Hc
10. Ouvrez la porte de l'appareil et celle du
meuble de cuisine à 90°.
Introduisez la petite pièce carrée (Hb)
dans le guide (Ha).
Ha
12. Replacez la petite pièce carrée sur le
guide et fixez-la à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine et
la porte de l'appareil en ajustant la pièce
Hb.
42 electrolux
Utilisez le système coulissant préalablement illustré
ou ouvrez l'une des deux portes en installant la petite poignée fournie avec les
accessoires.
Hb
13. Emboîtez la pièce Hd sur la pièce Hb.
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont serrées.
• Le joint d'étanchéité magnétique est solidement fixé au meuble.
Hb
Hd
14. Pour ouvrir les portes, procédez comme
suit.
Important Si la température ambiante est
trop basse (en hiver, par exemple), la
dimension du joint diminue. Inversement, si
la température ambiante augmente, la
dimension du joint augmente également.
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
electrolux 43
Electrolux. Thinking of you.
Per conoscere meglio il nostro modo di pensare, visitate il sito
www.electrolux.com
Indice
Informazioni per la sicurezza
Uso dell'apparecchio
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
43
45
45
46
47
Pulizia e cura
48
Cosa fare se…
49
Dati tecnici
51
Installazione
51
Considerazioni ambientali
56
Con riserva di modifiche
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e
del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le
avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è
importante garantire che tutte le persone che
utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza.
Conservare queste istruzioni e accertarsi che
rimangano unite all'apparecchio in caso di
vendita o trasloco, in modo che chiunque lo
utilizzi sia correttamente informato sull'uso e
sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle presenti istruzioni per l'utente, il produttore non
è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a
meno che non siano state istruite all'uso
dell'apparecchio da parte dei responsabili
della loro sicurezza, oppure sotto vigilanza
di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo
di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per
evitare che i bambini giocando possano
subire scosse elettriche o chiudersi dentro
l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con chiusure a
molla, si deve rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare che diventi una trappola
mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
Attenzione Accertarsi che le aperture di
ventilazione non siano ostruite.
• L'apparecchiatura è progettata per la conservazione domestica di alimenti e/o bevande nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri
mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del
frigorifero, salvo quelle approvate per tale
scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura
contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un elevato livello di compatibilità
ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante
venga danneggiato.
44 electrolux
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– Evitare fiamme libere e scintille
– Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un
danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse
elettriche.
Avvertenza Tutti i componenti elettrici
(cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato.
•
•
•
•
1. Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il
collegamento potrebbe provocare
scosse elettriche o creare un rischio di
incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere
messo in funzione senza il coprilampada interno. 16) della luce interna.
Questa apparecchiatura è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarla.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti
riposti nel vano congelatore con le mani
bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Lampadine 17) utilizzate in questa apparecchiatura sono lampadine speciali selezionate per essere usate unicamente negli
elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione degli ambienti.
16) Per le apparecchiature che prevedono il coprilampada
17) Le lampadine
18) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Non collocare gli alimenti direttamente
contro l'uscita dell'aria nella parete posteriore. 18)
• Gli alimenti congelati non devono essere
ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore
dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative
istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti
nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente che può esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature
da gelo se consumati immediatamente
dopo averli tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere
la brina dall'apparecchio. Usare un raschietto di plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico
dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero.
Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato,
l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni dei
paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi
che non presenti danni. Non collegare
l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al
negozio in cui è stato acquistato. In questo
caso conservare l'imballaggio.
electrolux 45
• Si consiglia di attendere almeno due ore
prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere
un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può surriscaldare. Per ottenere
una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per evitare di toccare le parti calde o
di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la
presa rimanga accessibile.
• Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 19)
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura
devono essere eseguiti esclusivamente da
elettricisti qualificati o da personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato di
ozono nel circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve
essere smaltito assieme ai rifiuti urbani e
alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle autorità locali. Evitare di
danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte posteriore vicino
allo scambiatore di calore. I materiali
usati su questo apparecchio contrassegnati dal simbolo
sono riciclabili.
USO DELL'APPARECCHIO
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino a
una regolazione media.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come
segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione
bassa per un raffreddamento minimo.
• ruotare il termostato verso una regolazione
alta per un raffreddamento massimo.
Una regolazione media è in genere la più
adatta.
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere scelta tenendo a mente che la temperatura all'interno dell'apparecchio dipende
da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Importante Se la temperatura ambiente è
elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed è
regolato su temperature minime, può
funzionare in continuo causando la
formazione di brina sulla parete posteriore. In
questo caso la manopola deve essere
regolata su una temperatura per consentire
lo sbrinamento automatico riducendo così il
consumo di energia.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima
volta, lavare l'interno e gli accessori interni
con acqua tiepida e un po' di sapone neutro
in modo a togliere il tipico odore dei prodotti
nuovi, quindi asciugare accuratamente.
19) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica
46 electrolux
Importante Non usare detergenti corrosivi o
polveri abrasive che danneggiano le finiture.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo
termine di cibi congelati e surgelati.
Per congelare cibi freschi non è necessario
cambiare la regolazione media.
Tuttavia, per un'operazione di congelamento
più rapida, ruotare il termostato verso una
regolazione più alta per ottenere il massimo
raffreddamento.
Ripiani mobili
Le pareti del frigorifero sono equipaggiate
con una serie di guide che permettono di
collocare i ripiani nella posizione desiderata.
Per un migliore sfruttamento dello spazio, i
semiripiani anteriori possono essere collocati
sopra a quelli posteriori.
Importante In questa condizione la
temperatura del vano frigorifero può
scendere sotto 0°C. In questo caso riportare
il termostato verso una regolazione più calda.
Riporre i cibi freschi da congelare nel comparto superiore.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura
per almeno 2 ore con una regolazione alta
prima di introdurre gli alimenti.
Importante Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata superiore al
"tempo di salita" indicato nella tabella dei dati
tecnici, il cibo scongelato deve essere
consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato (dopo
il raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati
possono essere scongelati nel vano frigorifero o a temperatura ambiente, in funzione
del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere cucinati ancora congelati, direttamente dal
congelatore: in questo caso la cottura durerà
più a lungo.
Produzione di cubetti di ghiaccio
Questo apparecchio è equipaggiato con una
o più vaschette per la produzione di cubetti
di ghiaccio. Riempire d'acqua le vaschette
quindi inserirle nel vano congelatore.
Importante Non usare strumenti metallici
per rimuovere le vaschette dal congelatore.
Posizionamento dei ripiani della porta
Per consentire di riporre pacchetti di cibo di
varie dimensioni, i ripiani della porta possono
essere collocati ad altezze diverse.
Per tali regolazioni, procedere come segue:
tirare gradualmente il ripiano nella direzione
delle frecce fino a liberarlo, quindi riposizionarlo come desiderato.
electrolux 47
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non
lasciarla aperta più di quanto assolutamente necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il
termostato è impostato su una regolazione
alta e l'apparecchio è a pieno carico, il
compressore può funzionare in continuo
causando la formazione di brina o ghiaccio
sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il
termostato su una regolazione più bassa
per consentire lo scongelamento automatico risparmiando così energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi
freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi
in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se
emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa
circolare liberamente attorno ad esso
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di
politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra
il cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste
condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero
essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite
accuratamente e collocate nell'apposito/i
cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti
in contenitori ermetici speciali o avvolti in pellicole di alluminio o sacchetti di politene per
escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate
e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale,
ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore.
In questo periodo non aggiungere altro cibo da congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima
qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per
consentire un congelamento rapido e
completo e per scongelare in seguito solo
la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o
in politene e verificare che i pacchetti siano
ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato
entri in contatto con quello già congelato,
per evitare un aumento della temperatura
in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a
lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente
dopo la rimozione dal vano congelatore,
possono causare ustioni da congelamento
della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a tenere traccia del tempo di conservazione;
Conservazione per la conservazione di
cibi congelati
Per ottenere i migliori risultati con questo apparecchio:
• accertare che i cibi congelati commercialmente siano adeguatamente conservati
dal rivenditore;
• fare in modo che i cibi congelati siano trasferiti dal negozio al congelatore nel più
breve tempo possibile;
• non aprire la porta frequentemente o lasciarla aperta più del tempo strettamente
necessario.
• Una volta scongelato, il cibo si deteriora
rapidamente e non può essere ricongelato.
• Non superare il periodo di conservazione
indicato dal produttore.
48 electrolux
PULIZIA E CURA
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire lavori
di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto
essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
ciale sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di
scarico dell'acqua di sbrinamento al centro
del canale nel vano frigorifero per evitare che
l'acqua fuoriesca gocciolando sul cibo all'interno. Usare lo speciale detergente in dotazione, già inserito nel foro di scarico.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• pulire l'interno e gli accessori con acqua
tiepida e un po' di sapone neutro.
• controllare regolarmente le guarnizioni della porta e verificare che siano pulite e prive
di residui.
• risciacquare e asciugare accuratamente.
Importante Non tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi all'interno
dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive,
prodotti per la pulizia con una forte profumazione o cere lucidanti per pulire l'interno, in
quanto danneggiano la superficie e lasciano
un odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro con una spazzola o un
aspirapolvere. Questa operazione migliorerà
le prestazioni dell'apparecchio riducendo i
consumi elettrici.
Importante Non danneggiare il sistema di
raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po'
di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla
rete di alimentazione.
Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale la brina è eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si
arresta. L'acqua di sbrinamento è scaricata
attraverso un condotto in un contenitore spe-
Sbrinamento del congelatore
Una certa quantità di brina si formerà
sempre sui ripiani del congelatore e attorno allo scomparto superiore.
Importante Sbrinare il congelatore quando
lo strato di brina raggiunge uno spessore di
ca. 3-5 mm.
Per rimuovere la brina, seguire le istruzioni
sottostanti:
1. Spegnere l'apparecchio.
2. Rimuovere il cibo eventualmente conservato, avvolgendolo in diversi strati di carta
di giornale e collocandolo in un luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta.
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno e reinserire la spina.
5. Accendere l'apparecchio.
6. Regolare il termostato sul raffreddamento
massimo e fare funzionare l'apparecchio
con questa regolazione per due o tre ore.
7. Ricaricare nel vano il cibo precedentemente rimosso.
electrolux 49
Importante Non usare utensili metallici
appuntiti per rimuovere la brina
dall'evaporatore per non danneggiarlo. Non
usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali
per accelerare il processo di scongelamento
diversi da quelli raccomandati dal
fabbricante. Un aumento di temperatura dei
pacchetti di cibo congelato durante lo
sbrinamento può ridurre la loro durata di
conservazione.
Periodi di inutilizzo
Quando l'apparecchio non è utilizzato per
lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
• scollegare l'apparecchio dalla rete
elettrica
• rimuovere tutto il cibo
• sbrinare 20)e pulire l'apparecchio e tutti gli
accessori
• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a
qualcuno di controllare ogni tanto per evitare
che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
COSA FARE SE…
Avvertenza Prima della ricerca guasti,
estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
Problema
L'apparecchiatura non
funziona. La lampadina
non si accende.
La lampadina non si accende.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
20) Se previsto.
Importante Durante l'uso, alcuni rumori di
funzionamento (come quelli del compressore
o del circuito refrigerante) sono da
considerarsi normali.
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l'apparecchiatura.
La spina non è inserita correttamente nella presa.
Inserire correttamente la spina nella presa.
L'apparecchiatura non riceve
corrente. Non arriva tensione alla
presa elettrica.
Collegare alla presa un'altra apparecchiatura elettrica.
Rivolgersi a un elettricista qualificato.
La lampadina è in stand-by.
Aprire e chiudere la porta.
La lampadina è difettosa.
Vedere "Sostituzione della lampadina".
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La porta viene aperta troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo di
apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura
ambiente.
La temperatura ambiente è troppo alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
50 electrolux
Problema
Possibile causa
Soluzione
Scorre acqua sul pannello
posteriore del frigorifero.
Durante lo sbrinamento automa- Non si tratta di un'anomalia.
tico, la brina che si forma sul pannello posteriore si scioglie.
Scorre acqua all'interno
del frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono all'acqua di scorrere nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti direttamente contro la parete posteriore.
Scorre acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non vie- Collegare lo scarico dell'acqua di
ne scaricata nella bacinella di
sbrinamento alla bacinella di evaevaporazione posta sopra il com- porazione.
pressore.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo bassa.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo alta.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura
ambiente.
Sono stati introdotti molti alimenti Introdurre gli alimenti poco alla volinsieme.
ta.
La temperatura nel vano
frigorifero è troppo alta.
L'aria fredda non circola corretta- Adottare le misure necessarie per
mente all'interno dell'apparecgarantire una corretta circolazione
chiatura.
dell'aria fredda.
I surgelati sono troppo vicini tra
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta. loro.
Si forma troppa brina.
Disporre i surgelati in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
Gli alimenti non sono avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Sostituzione della lampada
1. Staccare la spina dalla presa.
2. Rimuovere la vite dalla copertura della
lampada.
3. Rimuovere la copertura della lampada
(vedere l'illustrazione).
4. Sostituire la lampada usata con una nuova dalla stessa potenza (la potenza massima è indicata sulla copertura della lampada).
5. Installare la copertura della lampada.
6. Serrare la vite della copertura della lampada.
7. Collegare la spina alla presa.
8. Aprire la porta. Accertare che la lampada
si accenda.
electrolux 51
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere
"Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni
della porta difettose. Contattare il Centro
di assistenza locale.
DATI TECNICI
Nicchia di incasso
Altezza
1446 mm
Larghezza
560 mm
Profondità
550 mm
Tempo di risalita
20 h
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del
modello, applicata sul lato sinistro interno
dell'apparecchio, e sull'etichetta dei valori
energetici.
INSTALLAZIONE
Leggere con attenzione le "Informazioni
di sicurezza" per la vostra sicurezza e
per il corretto funzionamento
dell'apparecchio prima di procedere
all'installazione.
Posizionamento
Installare questo apparecchio in un punto in
cui la temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla sua targhetta:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da + 10°C a + 32°C
N
da + 16°C a + 32°C
ST
da + 16°C a + 38°C
T
da + 16°C a + 43°C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto a tale scopo. Se la presa
della rete elettrica domestica non è collegata
a massa, collegare l'apparecchio ad una
massa separata in conformità alle norme relative alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità
se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
52 electrolux
Reversibilità delle porte
La porta dell'apparecchio si apre verso destra. Se si desidera che la porta si apra verso
sinistra, prima di installare l'apparecchio eseguire le seguenti operazioni:
1. Allentare e rimuovere il perno superiore.
2. Rimuovere lo sportello superiore.
3. Rimuovere il distanziatore.
4. Allentare la cerniera centrale.
5. Rimuovere lo sportello inferiore.
6. Allentare e rimuovere il perno inferiore.
Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchio deve essere sufficiente.
50-min. cm2200
min.
cm2200
Installazione dell'apparecchio
Attenzione Accertarsi che il cavo di rete
possa muoversi liberamente.
Sul lato opposto:
1. Serrare il perno inferiore.
2. Installare lo sportello inferiore.
3. Serrare la cerniera centrale.
4. Installare il distanziatore.
5. Installare lo sportello superiore.
6. Serrare il perno superiore.
Procedere come segue.
1. Installare l'apparecchio nella nicchia.
Spingere l'apparecchio in direzione delle
frecce (1) finché la copertura dello spazio
superiore si arresta contro il mobile da
cucina. Accertarsi che la distanza fra
l'apparecchio e il bordo anteriore del
mobile sia di 44 mm.
Spingere l'apparecchio in direzione delle
frecce (2) contro il mobile sul lato opposto della cerniera. Accertarsi che lo spazio fra l'apparecchio e il mobile sia di 4
mm.
electrolux 53
2
I
1
2. Regolare l'apparecchio nella nicchia.
Il copricerniera inferiore (incluso nel sacchetto degli accessori) permette di controllare che la distanza fra l'apparecchio
e il mobile della cucina sia corretta.
Aprire la porta. Applicare il copricerniera
inferiore.
4. Spingere la striscia sigillante fra l'apparecchio e il mobile adiacente.
4mm
44mm
5. Rimuovere la parte appropriata del copricerniera (E). Rimuovere la parte DX
per la cerniera di destra, o la parte SX per
quella di sinistra.
3. Fissare l'apparecchio nella nicchia con 4
viti.
6. Applicare i cappucci (C, D) sui coprigiunti
e nei fori delle cerniere.
54 electrolux
Installare la griglia di sfiato (B).
Applicare i copricerniera (E).
Ha
D
C
Hc
E
E
B
7. Staccare le parti Ha, Hb, Hc e Hd
Ha
Hb
10. Aprire la porta dell'apparecchio e la porta del mobile da cucina con un'angolazione di 90°.
Inserire la squadretta (Hb) nella guida
(Ha).
Unire la porta dell'apparecchio alla porta
del mobile e marcare i fori.
8 mm
Hc
Hd
Ha
8. Installare la parte Ha sul lato interno del
mobile da cucina.
ca. 50 mm
11. Togliere le staffe e segnare la posizione
in cui deve essere inserito il chiodo (K) a
una distanza di 8 mm dal bordo esterno
della porta.
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
Hb
21 mm
9. Spingere la parte Hc sulla parte Ha.
electrolux 55
14. Per aprire le porte, procedere come segue.
Usare il sistema di guide precedentemente illustrato,
oppure aprire una delle due porte installando la piccola maniglia in dotazione.
8 mm
K
Ha
12. Riapplicare la squadretta sulla guida e
fissarla con le viti in dotazione.
Allineare la porta del mobile con quella
dell'apparecchio regolando la parte (Hb).
Effettuare un controllo finale per verificare
che:
• Tutte le viti siano serrate.
• La striscia sigillante magnetica sia fissata
saldamente al mobile.
Hb
13. Premere la parte Hd sulla parte Hb.
Hb
Hd
Importante Se la temperatura ambiente è
bassa (ad esempio in inverno), è possibile
che la guarnizione si restringa. La guarnizione
torna alla dimensione normale con l’aumento
della temperatura ambiente.
56 electrolux
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in
modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute, che potrebbero
derivare da uno smaltimento inadeguato del
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul
riciclaggio di questo prodotto, contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
electrolux 57
58 electrolux
electrolux 59
www.electrolux.com/shop
222326415-00-032010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement