Aeg SCS41800S0 Handleiding
SCS41800S0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
22
41
62
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals
uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
4
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instruc-
NEDERLANDS
•
•
•
•
ties met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds-
5
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
2. BEDIENING
2.1 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
2.2 Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
2.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
6
www.aeg.com
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
3.3 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat
u er producten in plaatst.
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, alle laden en
korven uit het apparaat verwijderen en
het voedsel op de koelschappen zetten,
hiermee verkrijgt u het beste resultaat.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
3.2 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter
op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot
onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op
een warmere stand instellen.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste vak.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat het voedsel de
beladingslimiet, die op de zijkant
van het bovenste gedeelte is vermeld, niet overschrijdt (indien
van toepassing)
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
3.4 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
NEDERLANDS
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
3.5 Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of
meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze
dan in het vriesvak.
7
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.
3.6 Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer
koudeaccumulators; hierdoor blijft het
voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
3.7 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
3.8 Het plaatsen van de
deurschappen
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
4.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
4.3 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mo-
8
www.aeg.com
gen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
4.4 Tips voor het invriezen
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
4.5 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
5. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te ver-
NEDERLANDS
zekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
9
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Maak het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
5.3 De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
Zet, ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de temperatuurregelaar op een hogere stand,
om voldoende koudereserve op
te bouwen voor de onderbreking
tijdens de werking.
10 www.aeg.com
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
1. Het apparaat uitschakelen
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
LET OP!
Raak ingevroren voedsel niet met
natte handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor
bedoelde opening in het midden
van de bodem, plaats er een opvangbak onder om het dooiwater op
te vangen.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien
voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en
de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel
na twee tot drie uur terug in het
vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd kunnen
raken.
Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
5.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig)
en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
NEDERLANDS
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het be-
11
waarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort,
de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het lampje werkt
niet.
De compressor
werkt continu.
Het lampje staat in stand- Sluit en open de deur.
by.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is
te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over
Tijdens het automatische
de achterkant van de ontdooiproces ontdooit
koelkast.
de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
12 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer
schoon.
Producten verhinderen
Zorg ervoor dat de prohet water om in de water- ducten de achterwand niet
opvangbak te lopen.
raken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt Maak de dooiwaterafvoer
niet in de verdamperbak vast op de verdamperbak.
boven de compressor.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere
temperatuur in.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in
de vriezer is te
hoog.
Producten zijn te dicht op Bewaar de producten op
elkaar geplaatst.
een manier die een koude
luchtcirculatie mogelijk
maakt.
Er is te veel rijpvorming.
Het product is niet goed
verpakt.
Verpak het op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuurregelaar
is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
6.1 Het lampje vervangen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.
Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte lampje door
een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op
de afdekking van het lampje).
Plaats de afdekking van het lampje
terug.
Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
NEDERLANDS
6.2 De deur sluiten
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
1.
3.
13
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
tje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
SN
+10°C tot + 32°C
7.3 Omkeerbaarheid van de
deur
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
7.1 Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
7.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaDe deur van het apparaat gaat naar
rechts open. Als u wilt dat de deur naar
links open gaat, ga dan, voordat u het
apparaat installeert, als volgt te werk.
• Maak de bovenste pen los en verwijder deze.
• Verwijder de bovenste deur.
• Verwijder het afstandsstuk.
14 www.aeg.com
• Draai het middelste scharnier los.
• Verwijder de onderste deur
• Maak de onderste pen los en verwijder deze.
Op de tegenoverliggende zijde:
• Zet de onderste pen vast.
• Monteer de onderste deur.
• Zet het middelste scharnier vast.
• Installeer het afstandsstuk.
• Monteer de bovenste deur.
• Zet de bovenste pen vast.
7.4 Ventilatievereisten
5 cm
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 De installatie van het
apparaat
LET OP!
Zorg ervoor dat het aansluitsnoer
vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk:
NEDERLANDS
15
Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op
het apparaat zoals aangegeven op de
afbeelding.
x
x
2
Plaats het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (1) totdat het afdekplaatje van de
opening aan de bovenkant tegen het
keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (2) tegen de kast tegenover het
scharnier.
1
4 mm
44 mm
Stel het apparaat af in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de
kast 44 mm is.
Het afdekplaatje voor het onderste
scharnier (in de zak met accessoires)
zorgt ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en het keukenmeubel correct
is.
Zorg ervoor dat er een ruimte van 4
mm tussen het apparaat en de kast
aanwezig is.
Open de deur. Bevestig het afdekplatje van het onderste scharnier op de
juiste plek.
16 www.aeg.com
Bevestig het apparaat met 4 schroeven
in de nis.
I
I
Verwijder het juiste onderdeel van het
afdekplaatje van het scharnier (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier
rechts staat, of onderdeel SX als het
scharnier links staat.
Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan
de uitsteeksels en de gaten van de
scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het
scharnier.
C
D
E
E
B
NEDERLANDS
G
H
17
Bevestig het apparaat tegen de zijkant
van het keukenmeubel:
1. Draai de schroeven van onderdeel
(G) los en plaats onderdeel (G) tegen het keukenmeubel.
2. Draai de schroeven van het onderdeel (G) weer vast.
3. Bevestig het onderdeel (H) aan het
onderdeel (G).
Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en
(Hd) los.
Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van de keukenkastdeur.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
18 www.aeg.com
Duw onderdeel (Hc) op onderdeel
(Ha).
Ha
Hc
Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur open onder een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de
geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.
8 mm
Ha
Hb
Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand
van de deur waar de spijker moet worden vastgemaakt (K).
8 mm
K
Ha
NEDERLANDS
19
Plaats het kleine vierkantje terug op de
geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en
de deur van het apparaat uit met behulp van het onderdeel (Hb).
Hb
Druk onderdeel (Hd) op onderdeel
(Hb).
Voer een eindcontrole uit en verzeker
u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• De afdichtingsstrip goed bevestigd
is aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Hb
Hd
8. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CR
AC
K!
20 www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
NEDERLANDS
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
24 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
21
22 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
25
27
28
31
33
38
40
40
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
23
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
24 www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
ENGLISH
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refriger-
25
ant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
2. OPERATION
2.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
2.2 Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
2.3 Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the
maximum coldness.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to
the lowest temperatures, it may
run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case
the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced
energy consumption.
3. DAILY USE
3.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
26 www.aeg.com
3.2 Freezing fresh food
3.4 Thawing
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary
to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
In this condition, the refrigerator
compartment temperature might
drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to
a warmer setting.
Place the fresh food to be frozen on the
top compartment.
3.5 Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of icecubes. Fill these trays with water, then
put them in the freezer compartment.
Do not use metallic instruments
to remove the trays from the
freezer.
3.3 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours on the higher settings.
If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from
appliance and place food on cooling
shelves to obtain the best performance.
WARNING!
Make sure that foods do not exceed the load limit stated on the
side of the upper section (where
applicable)
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
3.6 Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the
length of time for which food will keep in
the event of a power failure or breakdown.
ENGLISH
27
3.7 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
3.8 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
4.2 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
4.3 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
4.4 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
28 www.aeg.com
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
4.5 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
ENGLISH
29
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough
into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
Periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.
5.3 Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings, in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.
30 www.aeg.com
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put
it in a cool place.
CAUTION!
Do not touch frozen goods with
wet hands. Hands can freeze to
the goods.
3. Leave the door open and insert the
plastic scraper in the appropriate
seating at the bottom centre, placing a basin underneath to collect the
defrost water.
In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm
water in the freezer compartment. In addition, remove pieces
of ice that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry
the interior thoroughly and keep the
scraper for future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the
previously removed food into the
compartment.
Never use sharp metal tools to scrape
off frost from the evaporator as you
could damage it.
Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process other than those recommended
by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
5.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent
unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
ENGLISH
31
6. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The temperature is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
The lamp does not
work.
The compressor operates continually.
32 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
Products prevent that wa- Make sure that products
ter flows into the water
do not touch the rear
collector.
plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet Attach the melting water
does not flow in the evap- outlet to the evaporative
orative tray above the
tray.
compressor.
The temperature in
the appliance is too
low/high.
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The temperature in
the refrigerator is
too high.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is
cold air circulation in the
appliance.
The temperature in
the freezer is too
high.
Products are too near to
each other.
Store products so that
there is cold air circulation.
There is too much
frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The temperature regulator is not set correctly.
Set a higher temperature.
6.1 Replacing the lamp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.2 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
Remove the screw from the lamp
cover.
Remove the lamp cover (refer to the
illustration).
Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is
shown on the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the mains plug to the mains
socket.
Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
ENGLISH
33
7. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
7.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
7.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.3 Door reversibility
The door of the appliance opens to the
right. To open the door to the left, do
these steps before you install the appliance.
• Loosen and remove the upper pin.
• Remove the upper door.
• Remove the spacer.
• Loosen the middle hinge.
• Remove the lower door.
34 www.aeg.com
• Loosen and remove the lower pin.
On the opposite side:
• Tighten the lower pin.
• Install the lower door.
• Tighten the middle hinge.
• Install the spacer.
• Install the upper door.
• Tighten the upper pin.
7.4 Ventilation requirements
5 cm
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 Installing the appliance
Do the following steps:
CAUTION!
Make sure that the mains cable
can move freely.
If necessary cut the adhesive sealing
strip and apply it to the appliance as
shown in figure.
x
x
ENGLISH
2
35
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of
the arrow (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of
the arrow (2) against the cupboard on
the opposite side of the hinge.
1
Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between
the appliance and the cupboard frontedge is 44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance
between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4
mm.
Open the door. Put the lower hinge
cover in position.
4 mm
44 mm
Attach the appliance to the niche with
4 screws.
I
I
36 www.aeg.com
Remove the correct part from the
hinge cover (E). Make sure to remove
the part DX, in the case of right hinge,
SX in opposite case.
Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the
hinge.
C
D
E
E
B
G
H
Connect the appliance laterally to the
kitchen furniture sidewall:
1. Loosen the screws of the part (G)
and move the part (G) till the furniture sidewall.
2. Tighten the screws of the part (G)
again.
3. Attach the part (H) to the part (G).
ENGLISH
37
Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc)
and (Hd).
Install the part (Ha) on the inner side of
the kitchen furniture door.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Push the part (Hc) on the part (Ha).
Ha
Hc
Open the appliance door and the
kitchen furniture door at an angle of
90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and
the furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
38 www.aeg.com
Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of
the door where the nail must be fitted
(K).
8 mm
K
Ha
Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and
the appliance door by adjusting the
part (Hb).
Hb
Press the part (Hd) on the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly
to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
Hb
Hd
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
ENGLISH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
39
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
40 www.aeg.com
9. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
41
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
44
45
46
48
51
53
59
61
61
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
42 www.aeg.com
1.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débar-
rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
43
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent
provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien,
mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice
d'évacuation de l'eau de dégivrage
dans le compartiment réfrigérateur.
Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est
bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l'appareil.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
44 www.aeg.com
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
2. FONCTIONNEMENT
2.1 Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une
position moyenne.
2.2 Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez
le bouton du thermostat sur la position
"O".
2.3 Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers
le bas pour obtenir un réglage de
froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers
le haut pour obtenir un réglage de
froid maximum.
Une position moyenne est la plus
indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en
tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
FRANÇAIS
45
Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein,
il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque
de formation excessive de givre
sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.
3. UTILISATION QUOTIDIENNE
3.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge
métallique pour ne pas abîmer la
finition.
3.2 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des denrées fraîches et
conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler les denrées fraîches, il
n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le bouton du thermostat
vers le haut pour obtenir un réglage de
froid maximum.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut
chuter au-dessous de 0°C. Si cela
se produit, repositionnez le bouton du thermostat sur un réglage
plus chaud.
Placez les denrées fraîches à congeler
dans le compartiment supérieur.
3.3 Congélation de denrées
fraîches
Votre appareil porte le sigle normalisé 4
étoiles c'est à dire qu'il vous permet de
congeler vous même des denrées fraîches et des plats cuisinés, et de conserver des aliments surgelés ou congelés.
Pour congeler des aliments frais, activez
la fonction Congélation Rapide au moins
24 heures avant de placer les denrées à
congeler dans le compartiment congélateur.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la quantité
d'aliments ne dépasse pas la
charge limite indiquée sur le côté
de la section supérieure (si besoin).
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure a duré plus longtemps qu'indiqué au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du chapitre
Caractéristiques techniques, consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).
46 www.aeg.com
3.4 La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson est plus longue.
3.5 Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau
ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.
N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs
du congélateur.
3.6 Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé
d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s)
vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en
cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés,
de maintenir le froid dans les produits
surgelés ou congelés durant la période
de dégivrage.
3.7 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières pour que
les clayettes puissent être placées en
fonction des besoins.
3.8 Emplacement des
balconnets de la porte
les clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que
4. CONSEILS UTILES
4.1 Conseils pour l'économie
d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne
en régime continu, d'où un risque de
formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la
position du dispositif de réglage de
température de façon à obtenir des
périodes d'arrêt du compresseur et
ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
4.2 Conseils pour la
réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
FRANÇAIS
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
4.3 Conseils pour la
réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du
bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes
fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène,
pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte
réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et
ail ne se conservent pas au réfrigérateur,
s'ils ne sont pas correctement emballés.
4.4 Conseils pour la
congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24
heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette
période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et
•
•
•
•
•
47
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation.
enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
4.5 Conseils pour la
conservation des produits
surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le
revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
48 www.aeg.com
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
5.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et
le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.
Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en
plastique utilisées dans cet appareil. Il
est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
5.2 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque fois que le compresseur s'arrête.
L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur,
d'où elle s'évapore.
Nettoyez régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de
l'eau de dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à
l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'orifice
d'écoulement de l'eau de dégivrage
avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà
dans l'orifice.
FRANÇAIS
5.3 Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ
3-5 mm.
49
Environ 12 heures avant d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du thermostat vers le haut,
de manière à assurer une réserve
de froid pendant l'interruption
du fonctionnement.
50 www.aeg.com
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Éteignez l'appareil.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans
un endroit frais.
ATTENTION
Ne touchez pas les produits congelés et les surfaces givrées avec
les mains humides. Risque de
brûlures ou d'arrachement de la
peau.
3. Laissez la porte ouverte et utilisez la
spatule en plastique comme gouttière en l'insérant dans l'emplacement
prévu à cet effet. Placez au-dessous
un récipient dans lequel s'écoulera
l'eau de dégivrage
Le dégivrage peut être accéléré
en plaçant un récipient d'eau
chaude dans le compartiment
congélateur. Retirez également
les morceaux de glace au fur et à
mesure qu'ils se détachent, avant
que le processus de dégivrage
ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez soigneusement l'intérieur et
conservez la spatule pour une utilisation ultérieure.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Attendez deux à trois heures avant
de replacer les denrées surgelées ou
congelées dans le compartiment.
N'utilisez en aucun cas d'objets métalliques ou tranchants pour gratter la couche de givre sur l'évaporateur, car vous
risqueriez de le détériorer.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre moyen artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage hormis ceux recommandés dans cette notice d'utilisation.
Une élévation de la température des
denrées congelées, pendant le dégivrage, peut réduire leur durée de conservation.
FRANÇAIS
5.4 En cas d'absence
prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
51
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation
d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments en cas de panne de courant.
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant de résoudre les problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non
mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié
ou une personne compétente.
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil ne fonctionne pas. L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise de
courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de
courant.
Contactez un électricien
qualifié.
L'ampoule est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
La température n'est pas
réglée correctement.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur
fonctionne en permanence.
52 www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Diminuez la température
ambiante.
De l'eau s'écoule sur
la plaque arrière du
réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule
dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
Des produits empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
De l'eau coule sur le
sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas
réglé correctement.
Augmentez/réduisez la
température.
La température du
réfrigérateur est
trop élevée.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
La température du
congélateur est trop
élevée.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les aliments correctement.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Le thermostat n'est pas
réglé correctement.
Sélectionnez une température plus élevée.
FRANÇAIS
53
6.1 Remplacement de l'éclairage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.2 Fermeture de la porte
1.
2.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3.
Débranchez l'appareil de la prise
secteur.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers. (La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.)
Installez le diffuseur de l'ampoule.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil,
veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
7.1 Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
7.2 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil,
si la tension et la fréquence indiquées
sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte
un logement pour mise à la terre. Si la
prise de courant murale n'est pas mise à
la terre, branchez l'appareil sur une prise
de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
7.3 Réversibilité de la porte
54 www.aeg.com
La porte de l'appareil s'ouvre vers la
droite. Pour modifier le sens d'ouverture
de la porte (vers la gauche), effectuez les
opérations suivantes avant d'installer définitivement l'appareil :
• Dévissez, puis retirez le pivot supérieur.
• Retirez la porte supérieure.
• Retirez l'entretoise.
• Desserrez la charnière intermédiaire.
• Retirez la porte inférieure.
• Dévissez, puis retirez le pivot inférieur.
Du côté opposé :
• Serrez le pivot inférieur.
• Mettez en place la porte inférieure.
• Serrez la charnière intermédiaire.
• Mettez en place l'entretoise.
• Mettez en place la porte supérieure.
• Serrez le pivot supérieur.
FRANÇAIS
55
7.4 Ventilation
5 cm
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 Installation de l'appareil
Procédez comme suit :
ATTENTION
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous
l'appareil.
Si nécessaire, coupez la bande d'étanchéité adhésive puis appliquez-la sur
l'appareil, comme indiqué sur la figure.
x
x
56 www.aeg.com
2
1
Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil dans la direction indiquée par la flèche (1) jusqu'à ce que
la partie couvrant l'interstice en haut
de l'appareil butte contre le meuble
de cuisine.
Poussez l'appareil dans la direction indiquée par la flèche (2) contre le meuble, du côté opposé à la charnière.
Ajustez la position de l'appareil dans le
meuble d'encastrement.
Assurez-vous que la distance entre
l'appareil et le bord avant du meuble
est de 44 mm.
Le cache de la charnière inférieure
(dans le sachet d'accessoires) vous permet de vérifier que la distance entre
l'appareil et le meuble de cuisine est
correcte.
Assurez-vous que l'écart entre l'appareil et le meuble est de 4 mm.
Ouvrez la porte. Mettez en place le cache de la charnière inférieure.
4 mm
44 mm
Fixez l'appareil au meuble d'encastrement à l'aide de 4 vis.
I
I
FRANÇAIS
57
Retirez la pièce correcte du cachecharnière (E). Assurez-vous que vous
retirez bien la pièce DX s'il s'agit de la
charnière droite, SX s'il s'agit de l'autre
charnière.
Fixez les protections (C, D) sur les ergots et dans les trous des charnières.
Mettez en place la grille d'aération (B).
Fixez les cache-charnières (E) sur la
charnière.
C
D
E
E
B
G
H
Placez l'appareil contre la paroi latérale du meuble de cuisine :
1. Desserrez les vis de la pièce (G) et
déplacez la pièce (G) jusqu'à la paroi latérale du meuble.
2. Serrez de nouveau la vis de la pièce (G).
3. Fixez la pièce (H) à la pièce (G).
58 www.aeg.com
Détachez les pièces (Ha), (Hb), (Hc) et
(Hd).
Mettez en place la pièce (Ha) sur la face intérieure du meuble de cuisine.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Poussez la pièce (Hc) sur la pièce (Ha).
Ha
Hc
Ouvrez la porte de l'appareil et la porte du meuble de cuisine à un angle de
90°.
Insérez le petit carré (Hb) dans le guide
(Ha).
Joignez la porte de l'appareil et la porte du meuble et repérez les trous.
8 mm
Ha
Hb
FRANÇAIS
59
Retirez les supports et repérez une distance de 8 mm à partir de l'arête extérieure de la porte où le clou doit être
posé (K).
8 mm
K
Ha
Placez de nouveau le petit carré sur le
guide et fixez-le à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine
et celle de l'appareil en réglant la pièce (Hb).
Hb
Appuyez la pièce (Hd) sur la pièce (Hb).
Faites une dernière vérification pour
vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Le joint d'étanchéité est solidement
fixé au meuble.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Hb
Hd
8. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
60 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
FRANÇAIS
61
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de levée
24 h
Tension
230-240 V
Fréquence
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
50 Hz
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
62 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
65
66
67
69
72
74
80
82
82
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
63
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation
aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Aufstellung des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
64 www.aeg.com
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem
Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderen-
DEUTSCH
•
•
•
•
falls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
65
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
2. BETRIEB
2.1 Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
2.2 Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
"O".
2.3 Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
66 www.aeg.com
Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so
kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.
In diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
3.2 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren
Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel
ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung
zu erreichen.
In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Legen Sie die einzufrierenden frischen
Lebensmittel in das obere Fach.
3.3 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang mit höherer
Einstellung laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln
aufbewahrt werden, entfernen Sie alle
Körbe und Schubladen aus dem Gerät
und legen Sie die Lebensmittel auf Kühlablagen, um die optimale Leistung zu erhalten.
WARNUNG!
Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Beladungsgrenze nicht
zu überschreiten, die seitlich im
oberen Teil angegeben ist (wo
zutreffend)
.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
3.4 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
DEUTSCH
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
3.5 Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen
mit Wasser und stellen Sie diese in das
Gefrierfach.
67
Bitte verwenden Sie zum Herausholen der Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien aus
Metall.
3.6 Kälteakku(s)
Der Gefrierschrank wird mit einem oder
mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese
verlängern die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder
einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
3.7 Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
3.8 Positionierung der
Türeinsätze
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit
4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
4.1 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
4.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
4.3 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
68 www.aeg.com
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;
Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf
der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
4.4 Hinweise zum Einfrieren
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen
als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie gerade benötigen;
4.5 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
DEUTSCH
69
5. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.1 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
70 www.aeg.com
5.2 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft
durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über
dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung des Tauwassers in der
Mitte des Kühlschrankkanals, damit das
Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie
dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
5.3 Abtauen des
Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks
und im Innern des oberen Fachs wird
sich stets etwas Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn
die Reifschicht eine Stärke von etwa 3
bis 5 mm erreicht hat.
Stellen Sie den Temperaturregler
bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung,
damit eine ausreichende Kälte
als Reserve für die Unterbrechung im Betrieb entstehen
kann.
DEUTSCH
71
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend
erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
VORSICHT!
Fassen Sie gefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen an.
Ihre Hände könnten an den Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen
stehen und setzen Sie den Kunststoffschaber in die entsprechende
Aufnahme unten in der Mitte; stellen
Sie eine Schale zum Auffangen des
Tauwassers darunter.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das Gefrierfach,
um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich
lösen lassen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und bewahren
Sie den Kunststoffschaber für eine
spätere Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Nachdem das Gerät zwei bis drei
Stunden in Betrieb ist, können Sie
die ausgelagerten Lebensmittel wieder in den Gefrierraum hineinlegen.
Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer bitte niemals mit scharfen metallischen Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Geräts kann
die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
72 www.aeg.com
5.4 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes
müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen
lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das
Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
6. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Benutzerinformation
nicht beschrieben ist, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Problem
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Das Gerät funktioDas Gerät ist ausgeschalniert nicht. Die Lam- tet.
pe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor ist
durchgehend in Betrieb.
Abhilfe
Gerät einschalten.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit
Spannung versorgt. Es
liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
DEUTSCH
Problem
73
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das Tauwasser an der Rückwand des
Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern,
dass das Wasser in den
Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass das
Kühlgut nicht die Rückwand berührt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht
in die Verdampferschale
über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch/
niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät Stellen Sie sicher, dass die
nicht zirkulieren.
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
Die Lebensmittel liegen
zu dicht aneinander.
Lagern Sie die Lebensmittel so, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Es bildet sich zu viel
Eis.
Die Lebensmittel sind
nicht richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
74 www.aeg.com
6.1 Ersetzen der Lampe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.2 Schließen der Tür
1.
2.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die defekte Lampe
durch eine Lampe mit der gleichen
Leistung, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (Die maximale Leistung ist auf der Lampenabdeckung angegeben.)
Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob
die Lampe brennt.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
7.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
7.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
DEUTSCH
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
75
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
7.3 Wechsel des Türanschlags
Die Tür des Geräts öffnet sich nach
rechts. Wenn die Tür sich nach links öffnen soll, gehen Sie vor der Montage des
Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:
• Lösen und entfernen Sie den oberen
Bolzen.
• Entfernen Sie die obere Tür.
• Nehmen Sie das Distanzstück ab.
• Lösen Sie das mittlere Scharnier.
• Entfernen Sie die untere Tür.
• Lösen und entfernen Sie den unteren
Bolzen.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
• Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.
• Bringen Sie die untere Tür an.
• Ziehen Sie das mittlere Scharnier fest.
• Setzen Sie das Distanzstück ein.
• Bringen Sie die obere Tür an.
• Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.
76 www.aeg.com
7.4 Anforderungen an die Belüftung
5 cm
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Gehen Sie wie folgt vor:
7.5 Installation des Geräts
VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass sich
das Netzkabel des Gerätes frei
bewegen kann.
Schneiden Sie bei Bedarf den Dichtungsstreifen zu und bringen Sie ihn,
wie in der Abbildung gezeigt, am Gerät an.
x
x
DEUTSCH
2
1
77
Setzen Sie das Gerät in die Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung
(1), bis die obere Spaltabdeckung am
Küchenmöbel anliegt.
Schieben Sie das Gerät auf der den
Scharnieren gegenüberliegenden Seite in Pfeilrichtung (2) soweit wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.
Richten Sie das Gerät in der Einbaunische aus.
Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und der
Schrankvorderkante 44 mm beträgt.
Mit der unteren Scharnierabdeckung
(im Beipack) können Sie sicherstellen,
dass der Abstand zwischen dem Gerät
und dem Küchenmöbel richtig ist.
Achten Sie darauf, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und dem Schrank
4 mm beträgt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken Sie die untere Scharnierabdeckung auf.
4 mm
44 mm
Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Einbaunische.
I
I
78 www.aeg.com
Entfernen Sie das entsprechende Teil
aus der Scharnierabdeckung (E). Achten Sie darauf, im Falle eines rechten
Scharniers Teil DX bzw. bei einem gegenüberliegenden Scharnier Teil SX zu
entfernen.
Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkappen (C, D) in die Befestigungs- und
Scharnierlöcher ein.
Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen
(E) auf das Scharnier auf.
C
D
E
E
B
G
H
Schließen Sie das Gerät seitlich wie
folgt an das Küchenmöbel an:
1. Lösen Sie die Schrauben von Teil
(G) und verschieben Sie Teil (G) zur
Küchenmöbel-Seitenwand.
2. Ziehen Sie die Schrauben vom Teil
(G) erneut fest.
3. Befestigen Sie Teil (H) am Teil (G).
DEUTSCH
79
Trennen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc)
und (Hd) ab.
Montieren Sie die Führungsschiene
(Ha) an der Innenseite der Tür des Küchenmöbels.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Drücken Sie das Teil (Hc) auf das Teil
(Ha).
Ha
Hc
Öffnen Sie die Gerätetür und die Möbeltüre in einem Winkel von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in
die Führungsschiene (Ha) ein.
Halten Sie die Gerätetür an die Tür des
Küchenmöbels, und markieren Sie die
Bohrungen.
8 mm
Ha
Hb
80 www.aeg.com
Nehmen Sie die Halterungen wieder
ab. Markieren Sie 8 mm ab der Türaußenkante die Stelle, an der der Nagel
(K) eingesetzt werden muss.
8 mm
K
Ha
Setzen Sie das Führungsstück erneut
auf die Führungsschiene und schrauben Sie es mit den mitgelieferten
Schrauben fest.
Richten Sie die Tür des Einbaumöbels
und die Gerätetür mit dem Führungsstück (Hb) aus.
Hb
Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf das
Führungsstück (Hb).
Führen Sie eine Endkontrolle durch,
um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der Dichtungsstreifen sicher am Gerät befestigt ist.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Hb
Hd
8. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
DEUTSCH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
81
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
82 www.aeg.com
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessung der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
24 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Gerät sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
DEUTSCH
83
222360271-A-142012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement