Progress | PKG1845 | User manual | Progress PKG1845 Brugermanual

brugsanvisning
gebruiksaanwijzing
user manual
kasutusjuhend
Køle-/fryseskab
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Külmik-sügavkülmuti
PKG1845
2 progress
INDHOLD
Sikkerhedsanvisninger
Betjening
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
2
4
4
6
7
Hvis noget går galt
Installation
Støj
Tekniske data
8
9
15
17
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er
fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger
apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget:
Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det.
Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater,
som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden for
detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre
de er godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
progress 3
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør for at undgå
fare.
•
•
•
•
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er
let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet er
udstyret med et sådan) ikke sidder
korrekt monteret på den indvendige
belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus')
i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes der
vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
4 progress
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isole-
ringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i
henhold til gældende bestemmelser.
Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanvendes.
med symbolet
BETJENING
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Vigtigt Hvis den omgivende temperatur er
høj eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det koldeste trin,
kan kompressoren køre konstant, så der
dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
højere temperatur, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
DAGLIG BRUG
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal indfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en højere
indstilling for at få maksimal køling.
Hvis der skal opbevares store mængder
mad, tages alle skuffer og kurve ud, og maden lægges på hylderne for at opnå det
bedste resultat.
Vigtigt I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme under 0°C. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på en
varmere indstilling.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne optøningstid, er det
nødvendigt at spise madvarerne eller at
tilberede dem og derefter fryse dem ned
igen (efter afkøling).
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Advarsel Sørg for ikke at overskride
den maks. frysekapacitet, der er
angivet på siden af øverste afdeling
(hvis relevant).
progress 5
Dybfrostkalender
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste
tal for opbevaringstid gælder.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
Vigtigt dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette land skal
køleskabets nederste afdeling være forsynet med en særlig enhed (se tegningen),
der viser den koldeste zone i denne.
Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til isterninger. Fyld bakkerne med vand, og sæt
dem i frostafdelingen.
Vigtigt Brug ikke metalgenstande til at tage
bakkerne ud af frostrummet.
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
6 progress
Placering af lågehylder
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig
størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:
træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil
hylden er fri, og sæt den derpå i den ønskede højde.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den
ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis det sker,
sættes knappen på en lavere indstilling,
så den automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især
hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle
hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r). Når det
kommer i kontakt med dit køleskabs plastikdele, kan citronsaft misfarve dem. Det
anbefales derfor at opbevare citrusfrugt i
separate beholdere.
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller
polyætylenposer, så luften holdes bedst
muligt ude.
Flasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver
ikke at lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
progress 7
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets
ydeevne og sparer strøm.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige
kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet, over kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper
ned på maden i skabet.
Afrimning af fryseren
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5
mm tykt.
Vigtigt Ca. 12 timer før afrimningen sættes
termostatknappen på en højere indstilling
for at opbygge tilstrækkelig ekstra køling til
afbrydelsen i driften.
Rimlaget fjernes på følgende måde:
8 progress
1. Sluk apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
Bemærk Rør ikke frostvarer med våde
hænder. Hænderne kan fryse fast til
pakken.
3. Lad døren stå åben.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de stykker is,
der går løs under afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig.
5. Tænd for apparatet.
6. Efter 2-3 timer lægges madvarerne ind
igen.
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande
til at skrabe rim af innerliningen. Det kan
beskadige det.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre det er anbefalet af
producenten.
Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget
under afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden
ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
HVIS NOGET GÅR GALT
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Fejl
Apparatet virker ikke.
Pæren lyser ikke.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Mulig årsag
Løsning
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke åben stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
progress 9
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der løber vand ned ad
bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i
at løbe ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør
ved bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra
afløbet og ned i beholderen over
kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Temperaturen i køleafdelingen er for høj.
Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer kold
luft i apparatet.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Madvarerne ligger for tæt på hinanden.
Læg madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere.
Der dannes for meget
rim.
Maden er ikke rigtigt indpakket.
Pak maden rigtigt ind.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Udskiftning af pæren
Bemærk Tag stikket ud af kontakten.
1
2
1
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under "Installation".
1. Udvid samtidigt det gennemsigtige dæksel op og ned med fingrene, og løsn det i
pileretningen.
2. Udskift pæren med en, der har samme effekt og form, og som er specielt beregnet
til husholdningsapparater. (den maksimale
effekt er angivet på lampedækslet).
3. Genmontér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lugen. Kontrollér, at lampen lyser.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret.
INSTALLATION
Læs afsnittet "Om sikkerhed" grundigt,
før apparatet installeres. Dette for at
forebygge ulykker og sikre, at
apparatet bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt:
10 progress
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til 32 °C
N
+16 °C til 32 °C
ST
+16 °C til 38 °C
T
+16 °C til 43 °C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Vending af dør
Apparatets dør åbner til højre. For at åbne
døren mod venstre, gør du følgende, inden
apparatet installeres.
• Løsn øverste drejetap og tag den ud.
• Tag den øverste dør af.
• Fjern afstandsstykket.
• Løsn midterhængslet.
• Tag den underste dør af.
• Løsn og fjern den underste stift.
I den modsatte side:
• Skru nederste drejetap fast.
• Sæt den nederste dør på.
• Skru midterhængslet fast.
• Sæt afstandsstykket på.
• Sæt øverste dør på.
• Skru øverste drejetap fast.
progress 11
Krav til lufttilførsel
5 cm
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
bag apparatet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installation af apparat
Gør følgende:
Bemærk Sørg for, at elkablet kan
bevæges frit.
Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt det
på apparatet, som vist på tegningen.
x
x
2
1
Installér køleskabet i nichen.
Skub apparatet i retning af pilen (1), til
den øverste dækliste støder mod køkkenskabet.
Skub apparatet i retning af pilen (2), op
mod skabet modsat hængselsiden.
12 progress
Tilpas køleskabet i nichen.
Sørg for, at afstanden mellem køleskabet
og skabets forkant er 44 mm.
Det underste hængsels afdækning (i posen med tilbehør) sikrer, at afstanden
mellem apparatet og køkkenskabet er
korrekt.
Sørg for, at afstanden mellem apparatet
og skabet er 4 mm.
Åbn lugen. Sæt det underste hængsels
afdækning på plads.
4 mm
44 mm
Fastgør køleskabet til nichen med 4 skruer.
I
I
Fjern den rigtige del fra hængslets afdækning (E). Sørg for at fjerne den højre del
på det højre hængsel og den venstre del
på det venstre hængsel.
progress 13
Sæt afdækningerne (C, D) i øskenerne og
hængselhullerne.
Montér udluftningsristen (B).
Sæt hængselafdækningerne (E) på
hængslet.
C
D
E
E
B
G
H
Forbind apparatet til køkkenmodulets side:
1. Skru skruerne i del (G) løs, og flyt delen (G) til køkkenskabets sidevæg.
2. Stram skruerne på delen (G) igen.
3. Fastgør delen (H) til delen (G).
Adskil delene (Ha), (Hb), (Hc) og (Hd).
14 progress
Monter del (Ha) på indersiden af køkkenskabslågen.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Tryk del (Hc) fast på del (Ha).
Ha
Hc
Åbn køleskabets dør og skabslågen i en
vinkel på 90°.
Sæt den lille firkantede plade (Hb) i skinnen (Ha).
Sæt apparatets dør sammen med skabslågen og afmærk hullerne.
8 mm
Ha
Hb
progress 15
Fjern beslagene og afmærk en afstand på
8 mm fra dørens udvendige kant, hvor
sømmet skal fastgøres (K).
8 mm
K
Ha
Anbring den lille vinkel på skinnen igen og
fastgør den med de medfølgende skruer.
Flugt skabslågen og apparatets dør ved
at stille på del (Hb).
Hb
Tryk del (Hd) fast på del (Hb).
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Isolerbåndet slutter helt tæt til kabinettet.
• Døren åbner og lukker rigtigt.
Hb
Hd
STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
16 progress
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
progress 17
TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
22 t
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
18 progress
INHOUD
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
18
20
21
22
23
Problemen oplossen
Montage
Geluiden
Technische gegevens
25
26
33
34
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van
de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande
als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
progress 19
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een
erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt
door de achterkant van het apparaat.
Een platgedrukte of beschadigde
stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische
schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat
zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend
bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het
apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren
van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
20 progress
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan kan
de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels
die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar.
bool
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
progress 21
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld
is en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale
koude te kunnen verkrijgen.
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard
moeten worden, alle laden en korven uit het
apparaat verwijderen en het voedsel op de
koelschappen zetten, hiermee verkrijgt u
het beste resultaat.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan
de temperatuur in de koelkast tot onder de
0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand
instellen.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die op de
kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur op een hoge
instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat het
voedsel de beladingslimiet, die op de
zijkant van het bovenste gedeelte is
vermeld, niet overschrijdt (indien van
toepassing)
Kalender ingevroren voedsel
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden
aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste
waarde van de aangegeven bewaartijd van
toepassing is, hangt af van de kwaliteit van
het voedsel en eventuele bereiding voordat
het werd ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
deze bladen met water en zet ze dan in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
22 progress
Belangrijk! dit apparaat is verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de richtlijnen die
gelden in dit land, moet dit apparaat worden geleverd met een speciaal onderdeel
(zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst in
de onderste lade van de koelkast om de
koudste zone aan te geven.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen
worden.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende
hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte terug.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ont-
dooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
progress 23
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de
koelkast verkleuren. Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te
bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel
mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld
op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
24 progress
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat
alleen schoon te maken met warm water
met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak
verwijderd. Het dooiwater loopt via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan
de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Belangrijk! Zet, ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de temperatuur-regelaar op
een hogere stand, om voldoende
koudereserve op te bouwen voor de
onderbreking tijdens de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.
Let op! Raak ingevroren voedsel niet
met natte handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien, de binnenkant grondig droog maken.
5. Zet het apparaat aan.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na
twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van het rubber aan
de binnenzijde te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan
de veilige bewaartijd verkorten.
progress 25
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
26 progress
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over de
vloer.
Probleem
De dooiwaterafvoer loopt niet in
de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag/hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig
is.
De temperatuur in de
vriezer is te hoog.
Producten zijn te dicht op elkaar
geplaatst.
Bewaar de producten op een manier die een koude luchtcirculatie
mogelijk maakt.
Er is te veel rijpvorming.
Het product is niet goed verpakt.
Verpak het op de juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuurregelaar is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
Let op! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1
2
1
1. Op hetzelfde moment, beweeg met de
vingers het doorschijnend deksel omhoog
en omlaag, en verwijder het in de richting
van de pijlen.
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen en
vorm dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking
van het lampje).
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de
klantenservice.
MONTAGE
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat:
progress 27
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De netsnoerstek-
ker is voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan, voordat u het apparaat installeert, als volgt te werk.
• Maak de bovenste pen los en verwijder
deze.
• Verwijder de bovenste deur.
• Verwijder het afstandsstuk.
• Draai het middelste scharnier los.
• Verwijder de onderste deur
28 progress
• Maak de onderste pen los en verwijder
deze.
Op de tegenoverliggende zijde:
• Zet de onderste pen vast.
• Monteer de onderste deur.
• Zet het middelste scharnier vast.
• Installeer het afstandsstuk.
• Monteer de bovenste deur.
• Zet de bovenste pen vast.
Ventilatievereisten
5 cm
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
De installatie van het apparaat
Ga als volgt te werk:
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op het apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.
x
x
progress 29
2
Plaats het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (1) totdat het afdekplaatje van de opening aan de bovenkant tegen het keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (2) tegen de kast tegenover het scharnier.
1
Stel het apparaat af in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de kast
44 mm is.
Het afdekplaatje voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat
en het keukenmeubel correct is.
Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm
tussen het apparaat en de kast aanwezig
is.
Open de deur. Bevestig het afdekplaatje
van het onderste scharnier op de juiste
plek.
4 mm
44 mm
Bevestig het apparaat met 4 schroeven in
de nis.
I
I
30 progress
Verwijder het juiste onderdeel van het afdekplaatje van het scharnier (E). Verwijder
onderdeel DX als het scharnier rechts
staat, of onderdeel SX als het scharnier
links staat.
Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het
scharnier.
C
D
E
E
B
G
H
Bevestig het apparaat tegen de zijkant
van het keukenmeubel:
1. Draai de schroeven van onderdeel
(G) los en plaats onderdeel (G) tegen
het keukenmeubel.
2. Draai de schroeven van het onderdeel (G) weer vast.
3. Bevestig het onderdeel (H) aan het
onderdeel (G).
progress 31
Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en
(Hd) los.
Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van de keukenkastdeur.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Duw onderdeel (Hc) op onderdeel (Ha).
Ha
Hc
32 progress
Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur open onder een hoek van
90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de
gaten.
8 mm
Ha
Hb
Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van
de deur waar de spijker moet worden
vastgemaakt (K).
8 mm
K
Ha
Plaats het kleine vierkantje terug op de
geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de
deur van het apparaat uit met behulp van
het onderdeel (Hb).
Hb
progress 33
Druk onderdeel (Hd) op onderdeel (Hb).
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• De afdichtingsstrip goed bevestigd is
aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Hb
Hd
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
34 progress
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
BRRR!
CRACK!
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
22 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
CRACK!
progress 35
CONTENTS
Safety instructions
Operation
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
35
37
37
39
40
What to do if…
Installation
Noises
Technical data
41
43
49
51
Subject to change without notice.
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for
damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance
having a spring lock (latch) on the door or
lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appli-
ance. This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household and similar applications such
as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
36 progress
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel to avoid
hazard.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back
of the appliance. A squashed or
damaged power plug may overheat
and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected
for household appliances use only. They
are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked,
water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the
appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid
touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
progress 37
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
are recyclable.
by the symbol
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise
to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures,
it may run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case the dial
must be set to a higher temperature to
allow automatic defrosting and therefore
reduced energy consumption.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop
below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
If large quantities of food are to be stored,
remove all drawers and baskets from appliance and place food on cooling shelves to
obtain the best performance.
38 progress
Warning! Make sure that foods do not
exceed the load limit stated on the side
of the upper section (where applicable)
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
that the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly
or cooked immediately and then re-frozen
(after cooling).
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen
goods.
The numbers indicate storage times in
months for the appropriate types of frozen
goods. Whether the upper or lower value of
the indicated storage time is valid depends
on the quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
Important! this appliance is sold in France.
In accordance with regulations valid in this
country it must be provided with a special
device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Fill these trays with water, then put them in
the freezer compartment.
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of supports so that the
shelves can be positioned as desired.
progress 39
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed
at different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition
as required.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to
allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc.: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruits and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact,
lemon juice can discolor the plastic parts of
your fridge. It is therefore recommended to
keep citruses in separate containers.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and
to make it possible subsequently to thaw
only the quantity required;
40 progress
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in
the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
polishes to clean the interior as this will
damage the surface and leave a strong
odour.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
progress 41
Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water drains
out through a drain hole into a special container at the back of the appliance, over the
motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
Important! About 12 hours prior to
defrosting, set the Temperature regulator
toward higher settings , in order to build up
sufficient chill reserve for the interruption in
operation.
To remove the frost, follow the instructions
below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place.
Caution! Do not touch frozen goods
with wet hands. Hands can freeze to
the goods.
3. Leave the door open.
In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the
previously removed food into the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the innerliner as you
could damage it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the
manufacturer.
A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten their
safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a
power failure.
WHAT TO DO IF…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
42 progress
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the
appliance is too low/
high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The temperature in the
refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the
mains socket.
progress 43
1. At the same time, with the fingers expand
up and down the transparent cover and
unhook it in the direction of the arrows.
2. Replace the lamp with one of the same
power and shape, specifically designed
for household appliances. (the maximum
power is shown on the light bulb cover).
3. Reassemble the lamp cover.
4. Connect the plug to the mains socket.
5. Open the door. Make sure that the light
comes on.
1
2
1
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
INSTALLATION
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of
the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
44 progress
The door of the appliance opens to the
right. To open the door to the left, do these
steps before you install the appliance.
• Loosen and remove the upper pin.
• Remove the upper door.
• Remove the spacer.
• Loosen the middle hinge.
• Remove the lower door.
• Loosen and remove the lower pin.
On the opposite side:
• Tighten the lower pin.
• Install the lower door.
• Tighten the middle hinge.
• Install the spacer.
• Install the upper door.
• Tighten the upper pin.
progress 45
Ventilation requirements
5 cm
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installing the appliance
Do the following steps:
Caution! Make sure that the mains
cable can move freely.
If necessary cut the adhesive sealing strip
and apply it to the appliance as shown in
figure.
x
x
2
1
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of the
arrow (1) until the upper gap cover stops
against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of the
arrow (2) against the cupboard on the
opposite side of the hinge.
46 progress
Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between the
appliance and the cupboard front-edge is
44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories
bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4 mm.
Open the door. Put the lower hinge cover
in position.
4 mm
44 mm
Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
I
Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
progress 47
Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
C
D
E
E
B
G
H
Connect the appliance laterally to the
kitchen furniture sidewall:
1. Loosen the screws of the part (G)
and move the part (G) till the furniture
sidewall.
2. Tighten the screws of the part (G)
again.
3. Attach the part (H) to the part (G).
Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and
(Hd).
48 progress
Install the part (Ha) on the inner side of
the kitchen furniture door.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Push the part (Hc) on the part (Ha).
Ha
Hc
Open the appliance door and the kitchen
furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and the
furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
progress 49
Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the
door where the nail must be fitted (K).
8 mm
K
Ha
Place the small square on the guide again
and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part (Hb).
Hb
Press the part (Hd) on the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly to
the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
Hb
Hd
NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
50 progress
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
progress 51
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
22 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
52 progress
SISUKORD
Ohutusjuhised
Käitus
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
52
54
54
56
57
Mida teha, kui...
Paigaldamine
Helid
Tehnilised andmed
58
60
65
67
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSJUHISED
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh
näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne
kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle
käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need
juhised alles ja veenduge, et need oleksid
alati seadmega kaasas, kui selle asukohta
muudetakse või seadme müümise korral, nii
et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides
tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis
toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei
vastuta.
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste
turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või
kogemuse ja teadmiste puudus seda ei
võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme
kasutamisel isik, kes nende turvalisuse
eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik
pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära
uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme,
siis enne vana seadme äraviskamist
veenduge, et lukustusmehhanismi poleks
võimalik enam kasutada. Vastasel juhul
võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks.
Üldine ohutus
Hoiatus
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säilitamiseks.
– personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
– puhkemajades, hotellides, motellides ja
muudes majutuskohtades;
– hommikusöögiga ööbimiskohtades;
– toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates ettevõtetes.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui
tootja ei ole vastavat sobivust otseselt
kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik
gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal
tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle
mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik.
progress 53
Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt.
•
•
•
•
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest
tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades olge
ettevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on
niisked/märjad, kuna see võib põhjustada
nahamarrastusi või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid (kui
need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei
sobi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme
plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat
gaasi või vedelikku, sest need võivad
plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud
toitu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud
jooke, kuna see tekitab anumas rõhju,
mis võib põhjustada plahvatuse, mis
omakorda kahjustab seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik seinakontaktist.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage
plastmassist kaabitsat.
• Kontrollige regulaarselt külmutuskapi sulamisvee äravoolu. Vajadusel puhastage
äravooluava. Kui see on ummistunud, koguneb vesi seadme põhja.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige
hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjustuste osas. Ärge ühendage seadet, kui
see on viga saanud. Teatage võimalikest
kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel
juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kolm tundi, et õli
saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane
õhuringlus, selle puudumine toob kaasa
ülekuumenemise. Et tagada küllaldane
ventilatsioon, järgige paigaldamisjuhiseid.
• Kus võimalik, peaks seadme tagakülg
olema vastu seina, et vältida soojade
osade (kompressor, kondensaator) puudutamist ja võimalikke põletusi.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge,
et toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
• Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui
veeühendus on ette nähtud).
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.
54 progress
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada
tohib ainult originaal varuosi.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos
muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade
tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud materjalid, millel on sümbol
, on korduvkasutatavad.
KÄITUS
Sisselülitamine
Ühendage pistik pistikupessa.
Keerake temperatuuri regulaatorit päripäeva
keskmisele seadele.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuri regulaator "O" asendisse.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Seadme kasutamiseks toimige järgmisel viisil:
• keerake temperatuuri regulaatorit madalamate seadete suunas, et saavutada minimaalne külmus.
• keerake temperatuuri regulaatorit kõrgemate seadete suunas, et saavutada maksimaalne külmus.
Reeglina on keskmine asend sobivaim.
Kuid täpset seadet valides tuleks meeles pidada, et seadmes valitsev temperatuur sõltub:
• toa temperatuurist
• kui sageli ust avatakse
• kui palju toitu seal säilitatakse
• seadme asukohast.
Tähtis Kui ümbritsev temperatuur on kõrge
või kui kõige madalamale temperatuurile
reguleeritud seade on täis, võib see pidevalt
töötada, mis põhjustab härmatise tekkimist
tagaseinale. Sel juhul tuleb valida kõrgem
temperatuur, et oleks võimalik
automaatsulatus ja seega madalam
energiakulu.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Värske toidu sügavkülmutamine
Sügavkülmuti vahe sobib värske toidu sügavkülmutamiseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks ei ole
vajalik muuta seadeid.
Ükskõik, millist külmutust soovite, keerake
regulaator maksimaalse külmutuse asendisse.
Tähtis Selles asendis langeb jahuti
temperatuur alla 0°C. Kui juhtute
termoregulaatorit seadma soojemale
temperatuurile.
Külmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel vähemalt 2 tundi suuremal võimsusel töötada,
enne kui sügavkülmikuosasse toiduaineid
asetate.
Kui kavatsete suuri toidukoguseid säilitada,
siis eemaldage parima jõudluse tagamiseks
seadmest kõik sahtlid ja korvid ning asetage toit jahutusriiulitele.
Hoiatus Jälgige, et paigutatava toidu
hulk ei ületaks ülemise sektsiooni (kui
see on olemas) kõrval märgitud
piirmäära
Tähtis Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks elektrikatkestuse tõttu,
kui seade on olnud toiteta kauem kui
tehniliste andmete tabelis toodud
"temperatuuri tõusu aeg" seda lubaks, tuleb
sulatatud toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja seejärel uuesti
külmutada (pärast jahtumist).
progress 55
Külmutatud toidu kalender
Sümbolid tähistavad eri tüüpi külmutatud
toiduaineid.
Numbrid tähistavad külmutatavate toiduainete jaoks sobivat säilitusaega kuudes.
See, kas kõige pikem ja kõige lühem säilitusaeg kindla toiduaine puhul kehtib, sõltub
toidu kvaliteedist ja külmutamiseelsest töötlusest.
Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toidu võib
enne kasutamist külmikuvahes või toatemperatuuril üles sulatada, olenevalt sellest,
kui palju selleks aega on.
Väikesi tükke võib valmistada ka külmutatult, otse sügavkülmikust: sel juhul kulub
toiduvalmistamiseks rohkem aega.
Tähtis seda seadet müüakse
Prantsusmaal.
Vastavalt selles riigis kehtivatele määrustele
peab see olema varustatud spetsiaalses
seadisega (vt joonist), mis asub külmiku alumises vahes ja osutab selle kõige külmemale tsoonile.
Jääkuubikute valmistamine
Antud seade on varustatud ühe või mitme
alusega jääkuubikute valmistamiseks. Täitke
need alused veega, asetage need seejärel
sügavkülmutusse.
Tähtis Ärge kasutage aluste
sügavkülmutusest väljavõtmiseks metallist
instrumente.
Liigutatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu riiulituge, mis võimaldavad riiuleid paigaldada nii, nagu teile
meeldib.
56 progress
Ukseriiulite paigutamine
Erineva suurusega toidupakendite hoiustamiseks saab ukseriiuleid paigutada erinevatele kõrgustele.
Selleks võite teha järgmist:
tõmmake riiulit järk-järgult nooltega näidatud suunas, kuni see lahti tuleb, ning paigutage soovikohaselt ümber.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Lambi asendamine
• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik.
• Kui ruumi temperatuur on kõrge või kui
seade on täis ja temperatuuriregulaator
on seatud madalale tasemele, võib kompressor pidevalt töötada, põhjustades
härmatise või jää tekkimist aurustil. Sellisel juhul seadke temperatuuriregulaator
soojemale tasemele, et võimaldada automaatset sulatamist ja vähendada seeläbi
energia tarbimist.
Puu- ja köögiviljad: puhastada korralikult ja
panna vastava(te)sse sahtli(te)sse. Pindadele sattudes võib sidrunimahl külmiku plastist
osade värvi muuta. Seetõttu on soovitatav
hoida tsitrusvilju eraldi karpides.
Või ja juust: need tuleb panna spetsiaalsetesse õhukindlalt sulguvatesse karpidesse
või mähkida fooliumi või polüteenkottidesse,
et suruda välja võimalikult palju õhku.
Pudelid: sulgeda korgiga ja säilitada seadme ukse küljes oleval alusel.
Pakendamata banaane, kartuleid, sibulaid
ja küüslauku ei tohi hoida külmikus.
Märkusi värske toidu säilitamiseks
külmikus
Parima tulemuse saamiseks:
• ärge säilitage sooja toitu ega auravaid vedelikke külmikus;
• katke toit kinni või pakkige sisse, eriti kui
sellel on tugev lõhn;
• asetage toit nii, et õhk võiks selle ümber
vabalt ringelda.
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaalselt ära kasutada, siinkohal mõned olulised näpunäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik külmutada 24 tunni jooksul. on ära
toodud seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi.
Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja korralikult puhastatud toiduaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi
ning et seda oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajalikus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja
veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad;
Näpunäiteid külmiku kasutamiseks
Kasulikke näpunäiteid:
Liha (iga tüüpi): mähkige polüteenkottidesse
ja asetage klaasist riiulile köögiviljasahtli kohal.
Turvalisuse huvides säilitage sel viisil ainult
üks või kaks päeva.
Küpsetatud toidud, külmad road jms: tuleks
kinni katta; paigutada võib neid igale riiulile.
progress 57
• ärge laske värskel külmutamata toidul
puutuda vastu juba külmutatud toitu; nii
väldite temperatuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased; sool vähendab toidu
säilivusaega;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast
sügavkülmutusest võtmist, võib põhjustada nahal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgida.
• veenduma, et poest ostetud külmutatud
toiduaineid säilitatakse juhiseid järgides;
• pange külmutatud toit pärast ostmist niipea kui võimalik sügavkülmikusse;
• ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik;
• ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja seda
ei tohi enam uuesti külmutada;
• ärge ületage toidu tootja poolt ette nähtud säilitusaega.
Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu
säilitamiseks
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:
PUHASTUS JA HOOLDUS
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
tustooteid või vahapolituure sisemuses puhastamiseks, sest see rikub pindu ja jätab
kappi tugeva lõhna.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis
on süsivesinikku; seega peab hooldust
ja täitmist korraldama ainult volitatud
tehnik.
Puhastage seadme tagaküljel asuv kondensaator (must võrestik) ja kompressor harjaga. See parandab seadme jõudlust ja vähendab elektritarbimist.
Perioodiline puhastamine
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
• puhastage sisemus ja tarvikud leige veega ning neutraalse seebiga;
• kontrollige regulaarselt ukse tihendeid ja
pühkige neid, et need oleksid puhtad;
• loputage ja kuivatage korralikult.
Tähtis Ärge tõmmake, liigutage ega
vigastage kapis olevaid torusid ja/või
juhtmeid.
Ärge kunagi kasutage pesuaineid, abrasiivseid pulbreid, tugevalt lõhnastatud puhas-
Tähtis Olge ettevaatlik, et mitte vigastada
jahutussüsteemi.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada
selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet
väljast ainult sooja veega, millele on lisatud
pisut nõudepesuvahendit.
Pärast puhastamist ühendage seade uuesti
vooluvõrku.
Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse härmatis külmiku aurusti küljest automaatselt
iga kord, kui kompressor seiskub. Sulamisvesi nõrgub väljavooluava kaudu spetsiaalsesse seadme tagaküljel kompressori kohal
asuvasse anumasse, kus see aurustub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees keskel
olevat äravooluava auku, et ära hoida vee
kogunemist ja külmikus olevatesse toiduainetesse imbumist.
58 progress
Sügavkülmuti sulatamine
Sügavkülmuti riiulitel ja ülemise kambri ümbruses moodustub alati teatud määral härmatist.
Sulatage sügavkülmutit, kui härmatisekihi
paksus on umbes 3–5 millimeetrit.
Tähtis Ligikaudu 12 tundi enne sulatamist
seadke temperatuuriregulaator kõrgemale
sättele, et luua piisav külmareserv
katkestuse ajaks.
Härmatise eemaldamiseks järgige alltoodud
juhiseid:
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse ja
asetage jahedasse kohta.
Ettevaatust Ärge puudutage
külmutatud tooteid märgade kätega.
Käed võivad külmutatud toodete külge
kinni jääda.
3. Jätke uks lahti.
Sulatamisprotsessi kiirendamiseks asetage sügavkülmakambrisse sooja veega täidetud keedunõu. Lisaks eemaldage sulatamisel murduvad jäätükid.
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
seadme sisemust hoolikalt.
5. Lülitage seade sisse.
6. Pärast kahe-kolme tunni möödumist
pange väljavõetud toiduained uuesti
kappi tagasi.
Tähtis Sisepinna vigastamise vältimiseks
ärge kasutage härmatise eemaldamisel
teravaid metallist tööriistu.
Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehhaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid peale tootja poolt soovitatute.
Külmutatud toiduainete temperatuuri tõus
sulatamise ajal võib lühendada nende säilimisaega.
Töö vahepealsed ajad
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel,
rakendage järgmisi abinõusid:
• ühendage seade vooluvõrgust lahti;
• võtke kogu toit välja;
• sulatage (kui see on ette nähtud) ja puhastage seade ning kõik tarvikud;
• jätke uks/uksed irvakile, et hoida ära ebameeldiva lõhna tekkimist.
Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev
toit voolukatkestuse korral ei rikneks.
MIDA TEHA, KUI...
Hoiatus Enne veaotsingut võtke pistik
pesast välja.
Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis
äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.
Probleem
Seade ei tööta. Valgusti
ei põle.
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pidevalt.
Tähtis Normaalsel kasutamisel on kuulda
mõningast müra (kompressor,
jahutusvedeliku ringlus).
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Seade ei saa toidet. Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni muu
elektriseade.
Võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Valgusti on rikkis.
Vt jaotist "Lambi vahetamine".
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
progress 59
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ust on avatud liiga tihti.
Ärge hoidke ust lahti kauem kui
vaja.
Mõne toiduaine temperatuur on
liiga kõrge.
Laske toidul jahtuda toatemperatuurini, enne kui selle seadmesse
panete.
Toa temperatuur on liiga kõrge.
Alandage toa temperatuuri.
Vesi voolab mööda külmutuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulatamisprotsessi
ajal sulab tagapaneelil olev härmatis.
See on õige.
Vesi voolab külmutuskappi.
Vee väljavooluava on ummistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Toiduained takistavad vee voolamist veekogumisnõusse.
Veenduge, et toiduained ei ole
vastu tagapaneeli.
Vesi voolab maha.
Sulamisvesi ei voola kompressori kohal asuvasse aurustumisrenni.
Kinnitage sulamisvee väljavoolujuhik aurustumisrenni.
Temperatuur seadmes
on liiga madal/kõrge.
Temperatuuri regulaator ei ole
õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam temperatuur.
Temperatuur külmutuskapis on liiga kõrge.
Seadmes ei ole külma õhu ringlust.
Veenduge, et seadmes on tagatud külma õhu ringlus.
Temperatuur sügavkülmutiosas on liiga kõrge.
Toiduained paiknevad üksteisele
liiga lähedal.
Paigutage toiduained nii, et on tagatud külma õhu ringlus.
Härmatist on liiga palju.
Toiduained ei ole korralikult pakendatud.
Pakendage toiduained õigesti.
Uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Temperatuuriregulaator ei ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Lambi asendamine
Ettevaatust Eemaldage toitepistik
pistikupesast.
1
2
1
Ukse sulgemine
1. Puhastage ukse tihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist
"Paigaldamine".
1. Lükake läbipaistvat katet õrnalt üles ja alla
ning samal ajal tõmmake see nooltega
näidatud suunas lahti.
2. Vahetage vana lamp uue vastu, mis on
vanaga sarnase võimsuse ja kujuga ning
spetsiaalselt kodumasinate jaoks mõeldud. (Maksimumvõimsus on märgitud
lambi kattele.)
3. Pange lambi kate tagasi.
4. Ühendage toitepistik pistikupessa.
5. Avage uks. Kontrollige, kas lamp läheb
põlema.
3. Vajadusel asendage katkised uksetihendid uutega. Pöörduge teeninduskeskusse.
60 progress
PAIGALDAMINE
Lugege "Ohutusjuhendeid" hoolikalt
enne seadme paigaldamist, et tagada
turvalisus ja seadme õige töö.
Paigutamine
Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev
temperatuur vastaks seadme andmeplaadil
osutatud klliimaklassile:
Kliimaklass
Ümbritsev temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul
kui teie kodune seinapistik pole maandatud,
maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu
kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui
ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
Ukse avamissuuna muutmine
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud
Seadme uks avaneb paremale. Kui soovite,
et uks avaneks vasakule, siis toimige enne
seadme paigaldamist järgmiselt:
• Keerake ülemine tihvt lahti ja võtke see
välja.
• Tõstke ülemine uks eest.
• Eemaldage vahepuks.
• Keerake lahti keskmine hing.
• Eemaldage alumine uks.
progress 61
• Keerake alumine tihvt lahti ja võtke see
välja.
Vastasküljel:
• Keerake lahti alumine tihvt.
• Paigaldage alumine uks.
• Pinguldage keskmine hing.
• Paigaldage vahepuks.
• Paigaldage ülemine uks.
• Pinguldage ülemine tihvt.
Ventilatsiooninõuded
5 cm
Seadme taga tuleb tagada piisav õhuringlus.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Seadme paigaldamine
Toimige järgmiselt:
Ettevaatust Veenduge, et toitejuhet
saab vabalt liigutada.
Vajadusel lõigake sobivas pikkuses liimiga
tihendiriba ja kinnitage see joonisel kujutatud viisil seadme külge.
x
x
62 progress
2
Paigutage seade paigaldusnišši.
Lükake seadet noolega näidatud suunas
(1), kuni ülemine vahe kate puutub vastu
köögimööblit.
Lükake seadet noolega näidatud suunas
(2) vastu uksehinge vastasküljel asuvat
kappi.
1
Kohandage seadme asendit nišis.
Jälgige, et seadme ja kapi esiserva vahele
jääb 44 mm vaba ruumi.
Alumise hinge kate (leiate tarvikute kotist)
tagab seadme ja köögimööbli vahelise õige vahekauguse.
Jälgige, et seadme ja kapi vahele jääb 4
mm vaba ruumi.
Avage uks. Paigutage alumise hinge kate
oma kohale.
4 mm
44 mm
Kinnitage seade nišši 4 kruvi abil.
I
I
progress 63
Eemaldage hinge kattelt õige osa (E). Parempoolse hinge puhul eemaldage osa
DX, vasakpoolse hinge puhul osa SX.
Kinnitage katted (C, D) hoidikutele ja hingeavaustele.
Paigaldage ventilatsioonivõre (B).
Kinnitage hingedele hingekatted (E).
C
D
E
E
B
G
H
Ühendage seade köögimööbli külgseinaseina külge järgmiselt:
1. Keerake osa (G) kruvid lahti ja lükake
osa (G) köögimööbli külgseina vastu.
2. Keerake osa (G) kruvid uuesti kinni.
3. Kinnitage osa (H) osa (G) külge.
64 progress
Eemaldage osad (Ha), (Hb), (Hc) ja (Hd).
Paigaldage osa (Ha) köögimööbli ukse siseküljele.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Lükake osa (Hc) osale (Ha).
Ha
Hc
Avage seadme uks ja köögimööbli uks
90-kraadise nurga all.
Asetage väike kandiline detail (Hb) juhikusse (Ha).
Pange seadme uks ja köögimööbliuks
kokku ja märgistage avauste kohad.
8 mm
Ha
Hb
progress 65
Eemaldage kinnitused ja märgistage ukse
välisservast 8 mm kaugusele koht, kuhu
kinnitatakse nael (K).
8 mm
K
Ha
Asetage väike kandiline detail uuesti kohale ja kinnitage siis juuresolevate kruvide
abil.
Seadke köögimööbli uks ja seadme uks
kohakuti osa Hb abil.
Hb
Vajutage osa (Hd) osale (Hb).
Lõpuks kontrollige kõik üle, veendumaks,
et:
• Kõik kruvid on kinni keeratud.
• Kinnitusriba on tihedalt vastu kappi.
• Uks avaneb ja sulgub õigesti.
Hb
Hd
HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale
mõningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).
66 progress
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
progress 67
TEHNILISED ANDMED
Niši mõõtmed
Kõrgus
1780 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Temperatuuri tõusu aeg
22 h
Elektripinge
230-240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme vasakul siseküljel, ja energiasildil.
www.progress-hausgeraete.de
222368901-A-192013
Download PDF

advertising