Progress | PKV1205 | User manual | Progress PKV1205 Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
kasutusjuhend
käyttöohje
notice d'utilisation
Koelkast
Fridge
Külmik
Jääkaappi
Réfrigérateur
PKV1205
2 progress
INHOUD
Veiligheidsvoorschriften
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
6
6
10
Onderhoud en reiniging
11
Problemen oplossen
12
Technische gegevens
13
Montage
13
Het milieu
14
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van
de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande
als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
progress 3
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een
erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt
door de achterkant van het apparaat.
Een platgedrukte of beschadigde
stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische
schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat
zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend
bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het
apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren
van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
4 progress
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan kan
de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels
die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar.
bool
BEDIENINGSPANEEL
1
2
Functions
6
1 ON/OFF -toets
2 Display
3 Toets om de temperatuur hoger te zetten
4 Toets om de temperatuur lager te zetten
5 OK-toets
5
4
3
6 Functions-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Functions-toets en de toets
om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te
drukken. U kunt deze wijziging ook weer
ongedaan maken.
progress 5
Display
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B C
Timer-functie
Intensive Cooling-functie
Drinks Chill-functie
Child Lock-functie
Alarmlampje
Temperatuurweergave
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te
schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden
weerklinken.
Zie 'Alarm deur open' voor informatie
over het resetten van het alarm.
Als “DEMO” verschijnt op het display,
staat het apparaat in de demonstratiestand: raadpleeg de paragraaf 'Probleemoplossing'.
4. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te
schakelen:
1. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact om
de stroomtoevoer naar het apparaat af
te sluiten.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast
kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur: +5 °C
voor de koelkast.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
D E
F
Belangrijk! Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
Drinks Chill-functie in en uit
De Drinks Chill-functie moet worden gebruikt om een akoestisch alarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld
handig als in een recept staat dat een
mengsel een bepaalde tijd moet afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Functions-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Drinks Chill -lampje knippert.
De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur lager of
de knop Temperatuur hoger om de
waarde van de timer te wijzigen van 1
tot 90 minuten.
3. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het Drinks Chill -lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
Drinks Chill -lampje en klinkt een alarm:
1. druk op de toets OK om het geluid uit
te schakelen en de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Functions-toets tot het
lampje Drinks Chill knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het Drinks Chill -lampje gaat uit.
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het
aftellen en voor het einde van de ingestelde
tijd, de tijd te veranderen door op de toets
voor het lager zetten van de temperatuur en
op de toets voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
Kinderslotfunctie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen
onbedoelde bediening.
Om de functie aan te zetten:
6 progress
1. Druk op de Functions-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Functions-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Intensive Cooling-functie in en uit
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Intensive Cooling-functie in
te schakelen om deze producten sneller te
koelen en om te voorkomen dat voedsel
dat al in de koelkast ligt warm wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Functions-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Intensive Cooling-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het Intensive Cooling-lampje wordt getoond.
De Intensive Cooling-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch afloopt:
1. Druk op de Functions-knop tot het Intensive Cooling-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het Intensive Cooling-lampje gaat uit.
Belangrijk! De functie gaat uit door een
andere ingestelde koelkasttemperatuur te
selecteren.
Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:
• Knipperende alarmindicator
• Zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
If “dEMo” verschijnt op het display, het
apparaat staat in de demonstratiestand. Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".
DAGELIJKS GEBRUIK
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve plateaus over de achterste worden geplaatst.
progress 7
Het plaatsen van de deurschappen
Om
het
bewaren
van
voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes worden
geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte terug.
0 °C-vak
In het 0 °C-vak wordt de temperatuur automatisch geregeld. Deze blijft constant op
ongeveer 0 °C, afstelling is niet nodig.
De constante bewaartemperatuur van ongeveer 0 °C en de bijbehorende luchtvochtigheid van tussen 45 en 90 % zorgen voor
optimale omstandigheden voor de verschillende soorten levensmiddelen.
Belangrijk!
U kunt dus verschillende soorten verse levensmiddelen bewaren in het 0 °C-vak,
waar ze maximaal 3 keer langer houdbaar
en van betere kwaliteit zijn vergeleken met
normale vakken van koelkasten. Zo kunt u
meer verse levensmiddelen opslaan.
Smaak, versheid, kwaliteit en voedingswaarde (vitamines en mineralen) blijven
goed bewaard. Groenten en fruit verliezen
minder gewicht. Voedsel behoudt een hogere voedingswaarde.
Belangrijk!
Het 0 °C-vak is ook geschikt om levensmiddelen te ontdooien.
In dat geval kunnen ontdooide levensmiddelen maximaal twee dagen bewaard worden.
8 progress
Vochtigheidsregeling
Beide laden kunnen worden gebruikt in
overeenstemming met de gewenste opslagcondities, onafhankelijk van elkaar, met
lagere of hogere luchtvochtigheid.
Elke lade wordt apart geregeld met behulp
van een schuifklep op de voorzijde van de
lade.
• "Droog": lage luchtvochtigheid, tot 50%
relatieve luchtvochtigheid
Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt bereikt wanneer beide schuifkleppen in deze positie worden gezet en de ventilatie-openingen helemaal open staan.
• Vochtig": hoge relatieve luchtvochtigheid,
maximaal 90%
Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt bereikt wanneer beide schuifkleppen in deen de venze positie worden gezet
tilatie-openingen zijn gesloten. Het vocht
in de lucht blijft behouden en kan niet
ontsnappen.
Bewaartijd van verse levensmiddelen in het 0 °C-vak
Soort levensmiddel
Instelling luchtvochtigheid
Bewaartijd
Ui
"droog"
maximaal 5 maanden
Boter
"droog"
maximaal 1 maand
Grote stukken varkensvlees
"droog"
maximaal 10 dagen
Rundvlees, wild, kleine stukken varkensvlees, gevogelte
"droog"
maximaal 7 dagen
Tomatensaus
"droog"
maximaal 4 dagen
Vis, schelpdieren, bereide
vleesproducten
"droog"
maximaal 3 dagen
Bereide zeevis en schelpdieren
"droog"
maximaal 2 dagen
Sla, groenten wortelen, kruiden, spruitjes, selderij
"vochtig"
maximaal 1 maand
Artisjokken, bloemkool, witlof,
ijsberg sla, andijvie, veldsla,
sla, prei, radicchio
"vochtig"
maximaal 21 dagen
Broccoli, Chinese kool, boerenkool, kool, radijsjes, Savooiekool
"vochtig"
maximaal 14 dagen
Erwten, koolrabi
"vochtig"
maximaal 10 dagen
Lente-uitjes, radijsjes, asperges, spinazie
"vochtig"
maximaal 7 dagen
progress 9
Soort levensmiddel
1)
Instelling luchtvochtigheid
Bewaartijd
Fruit
Peren, dadels (vers), aardbeien, perziken 1)
"vochtig"
maximaal 1 maand
Pruimen 1)
rabarber, kruisbessen
"vochtig"
maximaal 21 dagen
Appels (niet gevoelig voor koude), kweeperen
"vochtig"
maximaal 20 dagen
Abrikozen, kersen
"vochtig"
maximaal 14 dagen
Damastpruimen, druiven
"vochtig"
maximaal 10 dagen
Bramen, bessen
"vochtig"
maximaal 8 dagen
Vijgen (vers)
"vochtig"
maximaal 7 dagen
Bosbessen, frambozen
"vochtig"
maximaal 5 dagen
1) Hoe rijper het fruit, des te korter de bewaartijd
Belangrijk!
Taarten die room bevatten en andere soorten gebak kunnen 2 tot 3 dagen in het 0 °C
compartiment bewaard worden.
Belangrijk!
Niet in het 0 °C compartiment horen:
• fruit dat gevoelig is voor koude dat bewaard moet worden op kelder- of kamertemperatuur zoals ananas, bananen, grapefruit, meloenen, mango, papaya, sinaasappelen, citroenen, kiwi's.
• Soorten levensmiddelen die hierboven
niet genoemd zijn moeten in het koelvak
bewaard worden (bijv. alle soorten kaas,
vleeswaren, enz.)
Belangrijk!
Het luchtvochtigsheidsniveau in de lades is
afhankelijk van de vochtigheidsgraad van
de opgeslagen levensmiddelen, groeten en
fruit en van de frequentie van het openen
van de deur
Het 0° C compartiment is ook geschikt om
levensmiddelen langzaam te ontdooien. In
dat geval kunnen ontdooide levensmiddelen
maximaal twee dagen in het 0 °C-vak bewaard worden.
Tips:
• Let op de versheid van de levensmiddelen, met name op de vervaldatum. Kwaliteit en versheid zijn van invloed op de bewaartijd.
• De hele bewaarcyclus is afhankelijk van
de bewaaromstandigheden van vóór de
uiteindelijke opslag in de koelkast.
• Levensmiddelen, fruit of groenten moeten
altijd verpakt zijn voordat u ze opbergt.
• Bewaar dierenvoedsel altijd verpakt en
droog.
• Levensmiddelen met een hoog eiwitgehalte bederven sneller. Dat betekent dat
schelpdieren eerder bederven dan vis,
dat op zijn beurt sneller bederft dan
vlees. Als u levensmiddelen in een 0 °Cvak bewaart kan de bewaartijd van dit
soort levensmiddelen tot wel driemaal
verlengd worden zonder verlies van kwaliteit.
• Alle in een 0 °C-vak bewaarde levensmiddelen moeten ongeveer 15-30 minuten voor consumptie uit de laden gehaald
worden, met name fruit en groenten die
zonder aanvullende bereiding opgegeten
gaan worden. Door fruit en groenten op
kamertemperatuur te laten komen wordt
de structuur en de smaak verbeterd.
10 progress
Lade
De draadlegplanken in de lades zorgen ervoor dat lucht vrij kan circuleren en het
voedsel bijgevolg beter bewaard wordt.
Het vak beschikt over stoppers om ervoor
te zorgen dat de lades niet uit het apparaat
vallen wanneer ze geheel naar buiten worden getrokken.
Om de lades te verwijderen (bijv. om ze
schoon te maken), trek ze zo ver mogelijk
uit, til ze op en haal ze eruit.
Temperatuurweergave
Belangrijk! Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de richtlijnen die
gelden in dit land, moet dit apparaat worden geleverd met een speciaal onderdeel
(zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst
in de onderste lade van de koelkast om de
koudste zone aan te geven.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de
koelkast verkleuren. Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te
bewaren.
progress 11
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel
mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• Controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon en vrij van restjes zijn.
• Spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Het onderste schap dat het koelvak scheidt
van het 0°C-vak kan worden verwijderd om
het te reinigen. Trek het schap recht uit.
De dekplaten boven de lades in het vak
kunnen worden verwijderd om te worden
gereinigd.
Belangrijk!
Om ervoor te zorgen dat het 0°C-vak goed
functioneert, moeten het onderste vak en
de dekplaten na reiniging worden teruggeplaatst op hun oorspronkelijke plek.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat
alleen schoon te maken met warm water
met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Het vriesvak wordt automatisch ontdooid.
Het water loopt in een opvangbak op de
compressor en verdampt. De opvangbak
kan niet worden verwijderd.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
12 progress
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Haal de stekker uit
het stopcontact voordat u problemen
gaat oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of
een bevoegde persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Belangrijk! Tijdens een normale gebruik
hoort u geluiden (compressor,
koelmiddelcirculatie).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in de stand-by
stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Verlaag de temperatuur in de kamer.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water
in de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in
de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
IStel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
progress 13
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Bewaar minder producten tegelijk.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig
is.
Er wordt een vierkantje
boven- of onderin het
temperatuurdisplay
weergegeven.
Er is een fout in de temperatuurmeting opgetreden
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud
te houden, maar de temperatuur
kan niet aangepast worden).
dEMo verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de demonstratiestand (dEMo)
Houd de knop OK ongeveer 10
seconden ingedrukt tot er een
lang zoemgeluid klinkt en het display even uit gaat: het apparaat
gaat weer werken.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LED-binnenlampje dat een lange levensduur heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de
klantenservice.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat:
14 progress
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
HET MILIEU
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
progress 15
CONTENTS
Safety instructions
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
15
17
19
19
22
Care and cleaning
23
What to do if…
23
Technical data
25
Installation
25
Environmental concerns
26
Subject to change without notice.
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for
damages caused by omission.
ance. This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
SAFETY INSTRUCTIONS
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance
having a spring lock (latch) on the door or
lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appli-
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household and similar applications such
as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
16 progress
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel to avoid
hazard.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back
of the appliance. A squashed or
damaged power plug may overheat
and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected
for household appliances use only. They
are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked,
water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the
appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid
touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
progress 17
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
are recyclable.
by the symbol
Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
CONTROL PANEL
1
2
Functions
6
1
2
3
4
5
6
A)
B)
C)
D)
E)
F)
4
3
It is possible to change predefined sound of
buttons to a loudly one by pressing together Functions button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.
ON/OFF button
Display
Temperature warmer button
Temperature colder button
OK button
Functions button
A
5
Display
B C
Timer function
Intensive Cooling function
Drinks Chill function
Child Lock function
Alarm indicator
Temperature indicator
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the ON/OFF button if the display
is off.
D E
F
3. The alarm buzzer may sound after a
few seconds.
To reset the alarm refer to "Door open
alarm".
If “DEMO” appears on the Display, the
appliance is in demonstration mode: refer to “Troubleshooting” paragraph.
4. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer to
"Temperature regulation".
18 progress
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the
power disconnect the mains plug from
the power socket.
Temperature regulation
The set temperature of the fridge may be
adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature: +5°C for the
fridge.
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be reached within
24 hours.
Important! After a power failure the set
temperature remains stored.
Drinks Chill function
The Drinks Chill function is to be used to
set an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when you want to rapidly
chill a bottle of wine for a certain length of
time.
To switch on the function:
1. Press the Functions button until the
corresponding icon appears.
The Drinks Chill indicator flashes.
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder or Temperature warmer button to change the
Timer set value from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Drinks Chill indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Drinks
Chill indicator flashes and an audible alarm
sounds:
1. press OK button to switch off the
sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown:
1. Press the Functions button until the
Drinks Chill indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Drinks Chill indicator goes off.
It is possible to change the time at any time
during the countdown and at the end by
pressing the Temperature colder button
and the Temperature warmer button.
Child Lock function
To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Functions button until the
corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Functions button until the
Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
Intensive Cooling function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the
Intensive Cooling function to chill the products more rapidly and to avoid warming the
other food which is already in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Functions button until the
corresponding icon appears.
The Intensive Cooling indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The Intensive Cooling indicator is
shown.
The Intensive Cooling function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Functions button until the Intensive Cooling indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Intensive Cooling indicator goes
off.
Important! The function switches off by
selecting a different fridge set temperature.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is
left open for a few minutes. The door open
alarm conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored (door
closed), the alarm will stop.
progress 19
During the alarm, the buzzer can be switched off by pressing any button.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
If “dEMo” appears on the Display, the
appliance is in demonstration mode:
refer to “WHAT TO DO IF...” paragraph.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.
Positioning the door shelves
To
0°C Compartment
In the 0°C compartment the temperature is
controlled automatically. It stays constantly
at about 0°C, no adjustment is necessary.
The constant storage temperature of about
0°C and the relative humidity of between 45
and 90 % provide optimal conditions for the
various kinds of food.
Important!
permit storage of food packages of various
sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition
as required.
You can therefore store a variety of fresh
food in the 0°C compartment, where it will
last up to 3 times longer with better quality
compared to normal refrigerator compartments. This allows you to stock more fresh
food. Taste, degree of freshness, quality
and nutritional values (vitamins and minerals) are well preserved. Loss of weight in
vegetables and fruit diminishes. Food yields
a higher degree of nutritional value.
Important!
The 0°C compartment is also suitable for
defrosting food.
20 progress
In this case the thawed food can be stored
up to two days .
Humidity control
Both drawers can be used according to the
desired storage conditions independently
of each other with lower or higher humidity.
Regulation for each drawer is separate and
is controlled using the slide valve at the
front of the drawer.
• „Dry“: low air humidity - up to 50 % relative humidity
This humidity level is reached when both
sliders are set into this position and the
ventilation openings are wide open.
• Humid“: high relative humidity - up to
90%
This humidity level is reached when both
and
sliders are set in this position
the ventilation openings are closed. Humidity is kept and can not escape.
Storage time in the 0°C compartment for fresh food
Type of food
Air humidity adjustment
Storage time
Onion
"dry”
up to 5 months
Butter
“dry”
up to 1 month
Large pork cuts
“dry”
up to 10 days
Beef, venison, small pork cuts,
poultry
“dry”
up to 7 days
Tomato sauce
“dry”
up to 4 days
Fish, shellfish, cooked meat
products
“dry”
up to 3 days
Cooked seafood
“dry”
up to 2 days
Salad, vegetables Carrots,
herbs, Brussels sprouts, celery
“humid”
up to 1 month
Artichokes, cauliflower, chicory, iceberg lettuce, endive,
lamb’s lettuce, lettuce, leeks,
radicchio
“humid”
up to 21 days
Broccoli, Chinese leaves, kale,
cabbage, radishes, Savoy
cabbage
“humid”
up to 14 days
Peas, kohlrabi
“humid”
up to 10 days
Spring onions, radishes, asparagus, spinach
“humid”
up to 7 days
Fruit 1)
Pears, dates (fresh), strawberries, peaches 1)
“humid”
up to 1 month
progress 21
Type of food
1)
Air humidity adjustment
Storage time
Plums
rhubarb, gooseberries
“humid”
up to 21 days
Apples (not sensitive to cold),
quinces
“humid”
up to 20 days
Apricots, cherries
“humid”
up to 14 days
Damsons, grapes
“humid”
up to 10 days
Blackberries, currants
“humid”
up to 8 days
Figs (fresh)
“humid”
up to 7 days
Blueberries, raspberries
“humid”
up to 5 days
1) The riper the fruit, the shorter the storage time
Important!
Cakes containing cream and other kinds of
pastry products can be stored in the 0°C
compartment for 2 or 3 days.
Important!
Not to be placed in the 0°C compartment:
• cold sensitive fruit which have to be stored at cellar or room temperature like
pineapple, bananas, grapefruit, melons,
mango, papaya, oranges, lemons, kiwi
fruit.
• The types of food not mentioned above
should be stored in the refrigerator compartment (e.g. all sorts of cheese, cold
cuts, etc.)
Important!
The level of air humidity in the drawers depends on the content of humidity in the
stored food, vegetable and fruit and on the
frequency of door opening
The 0°C compartment is also suitable for
slow thawing of food. In this case the
thawed food can be stored in the 0°C compartment for up to two days.
Tips:
• Pay attention to the freshness of the
food, especially on the expiry date. Quality and freshness influence the storage
time.
• The whole storage cycle time will depend
on the preservation conditions made prior to the final storage in the fridge.
• Food, fruit or vegetables should always
be packed or wrapped up before storage.
• Animal food always store packed and
dry.
• Food rich in proteins will go bad quicker.
This means seafood will spoil before fish
which in turn will spoil before meat. While
storing food in a 0°C compartment storage time for that kind of food can be increased by up to three times as well
without loss on quality.
• All food stored in a 0°C compartment
should be taken out of the drawers
roughly 15-30 min before consumption,
particularly fruit and vegetables to be
consumed without any additional cooking
process. Allowing fruit and vegetables to
return to room temperature will improve
the texture and flavour.
22 progress
Drawer
The wire shelves inside the drawers permit
that air can circulate freely and consequently a better conservation of foods.
The compartment has stops to prevent the
drawers from falling out when fully extended.
To remove the drawers (e.g. for cleaning
purposes), pull them out as far as the
stops, lift and extract.
Temperature Indicator
Important! This appliance is sold in
France.
In accordance with regulations valid in this
country it must be provided with a special
device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to
allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc.: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruits and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact,
lemon juice can discolor the plastic parts of
your fridge. It is therefore recommended to
keep citruses in separate containers.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
progress 23
Bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will
damage the surface and leave a strong
odor.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
The lowest shelf, dividing the cooler compartment from the 0°C compartment can
be removed only for cleaning. To remove
pull out the shelf straight.
The cover plates above the drawers in the
compartment can be taken out for cleaning.
plates must be put back in their original position after cleaning.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Defrosting of the fridge compartment is automatic.
The water that forms flows into a recipient
on the compressor and evaporates. This recipient cannot be removed.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a
power failure.
Important!
To make sure fully functionality of the 0°C
compartment the lowest shelf and cover
WHAT TO DO IF…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
24 progress
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
progress 25
Problem
Possible cause
Solution
Upper or lower square is
shown in the temperature display.
An error has occurred in measuring the temperature
Call your service representative
(the cooling system will continue
to keep food products cold, but
temperature adjustment will not
be possible).
dEMo appears on the
Display.
The appliance is in demonstration mode (dEMo)
Keep pressed approximately 10
sec. the OK button since a long
sound of buzzer is heard and the
Display shut off for a short while:
appliance start works regularly.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service Center .
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of
the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power sup-
26 progress
ply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your
municipal office.
progress 27
SISUKORD
Ohutusjuhised
Juhtpaneel
Esimene kasutamine
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
27
29
31
31
34
Puhastus ja hooldus
35
Mida teha, kui...
35
Tehnilised andmed
37
Paigaldamine
37
Keskkonnainfo
38
Jäetakse õigus teha muutusi.
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh
näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne
kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle
käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need
juhised alles ja veenduge, et need oleksid
alati seadmega kaasas, kui selle asukohta
muudetakse või seadme müümise korral, nii
et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides
tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis
toodud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei
vastuta.
siis enne vana seadme äraviskamist
veenduge, et lukustusmehhanismi poleks
võimalik enam kasutada. Vastasel juhul
võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks.
OHUTUSJUHISED
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste
turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või
kogemuse ja teadmiste puudus seda ei
võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme
kasutamisel isik, kes nende turvalisuse
eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik
pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära
uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihenditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme,
Üldine ohutus
Hoiatus
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säilitamiseks.
– personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
– puhkemajades, hotellides, motellides ja
muudes majutuskohtades;
– hommikusöögiga ööbimiskohtades;
– toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates ettevõtetes.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui
tootja ei ole vastavat sobivust otseselt
kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik
gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal
tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
28 progress
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle
mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik.
Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt.
•
•
•
•
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjustatud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Tagage juurdepääs seadme toitepistikule.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest
tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepistikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades olge
ettevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on
niisked/märjad, kuna see võib põhjustada
nahamarrastusi või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid (kui
need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei
sobi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme
plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat
gaasi või vedelikku, sest need võivad
plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulatamist uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud
toitu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid juhiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud
jooke, kuna see tekitab anumas rõhju,
mis võib põhjustada plahvatuse, mis
omakorda kahjustab seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik seinakontaktist.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage
plastmassist kaabitsat.
• Kontrollige regulaarselt külmutuskapi sulamisvee äravoolu. Vajadusel puhastage
äravooluava. Kui see on ummistunud, koguneb vesi seadme põhja.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige
hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjustuste osas. Ärge ühendage seadet, kui
see on viga saanud. Teatage võimalikest
kahjustustest koheselt toote müüjale. Sel
juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kolm tundi, et õli
saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane
õhuringlus, selle puudumine toob kaasa
ülekuumenemise. Et tagada küllaldane
ventilatsioon, järgige paigaldamisjuhiseid.
• Kus võimalik, peaks seadme tagakülg
olema vastu seina, et vältida soojade
osade (kompressor, kondensaator) puudutamist ja võimalikke põletusi.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge,
et toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
• Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui
veeühendus on ette nähtud).
progress 29
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada
tohib ainult originaal varuosi.
mutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos
muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade
tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud materjalid, millel on sümbol
, on korduvkasutatavad.
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle kül-
JUHTPANEEL
1
2
Functions
6
1
2
3
4
5
6
A)
B)
C)
D)
E)
F)
4
3
Nuputoonide eelmääratud helitugevust
saab muuta valjuks, vajutades mõne sekundi jooksul korraga Functions-nuppu ja temperatuuri alandamise nuppu. Teistkordne
vajutamine taastab algseade.
Funktsiooni ON/OFF nupp
Ekraan
Temperatuuri tõstmise nupp
Temperatuuri vähendamise nupp
Funktsiooni OK nupp
Funktsiooni Functions nupp
A
5
Ekraan
B C
Taimeri funktsioon
Funktsioon Intensive Cooling
Funktsioon Drinks Chill
Funktsioon Child Lock
Hoiatusindikaator
Temperatuuri indikaator
Sisselülitamine
Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Kui ekraan on väljas, vajutage nuppu
ON/OFF.
D E
F
3. Mõne sekundi pärast võib kõlada hoiatussignaal.
Signaali lähtestamiseks vaadake jaotist
"Lahtise ukse signaal".
Kui ekraanile ilmub sümbol “DEMO”, on
seade demorežiimis: vt jaotist "Veaotsing...".
4. Temperatuuriindikaatoritel kuvatakse
määratud vaiketemperatuur.
Teistsuguse temperatuuri määramiseks vt
jaotist "Temperatuuri reguleerimine".
Välja lülitamine
Seadme väljalülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu ON/OFF (Sees/Väljas)
5 sekundit.
2. Ekraan lülitub välja.
30 progress
3. Seadme toitevõrgust lahutamiseks
ühendage toitepistik toitepistikupesast
lahti.
Temperatuuri reguleerimine
Külmiku temperatuuri saab reguleerida temperatuurinuppu vajutades.
Määrake vaiketemperatuur: +5°C külmiku
jaoks.
Temperatuuri indikaatoril kuvatakse valitud
temperatuur.
Valitud temperatuur saavutatakse 24 tunni
jooksul.
Tähtis Pärast elektrikatkestust jääb
määratud temperatuur salvestatuks.
Funktsioon Drinks Chill
Funktsioon Drinks Chill on mõeldud valitud
ajaks helisignaali seadmiseks, mis on kasulik variant näiteks juhul, kui teil on vaja kiiresti teatud aja jooksul veinipudeleid jahutada.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Functions, kuni ilmub
vastav ikoon.
Funktsiooni Drinks Chill indikaator vilgub.
Mõneks sekundiks kuvab taimer määratud aja (30 minutit).
2. Taimeri väärtuse muutmiseks 1 minutilt
90 minutile vajutage temperatuuri vähendamise ja temperatuuri tõstmise
nuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator Drinks Chill.
Taimer hakkab vilkuma (min).
Mahalugemise lõppedes hakkab indikaator
Drinks Chill vilkuma ja kõlab helisignaal:
1. helisignaali väljalülitamiseks ja funktsiooni peatamiseks vajutage nuppu OK.
Pöördloenduse ajal saab funktsiooni igal
ajal välja lülitada:
1. Vajutage nuppu Functions, kuni indikaator Drinks Chill hakkab vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
3. Indikaator Drinks Chill kustub.
Aega saab pöördloenduse ajal ja enne lõppu alati muuta, vajutades temperatuuri vähendamise või suurendamise nuppu.
Lapselukufunktsioon
Kasutage funktsiooni Child Lock (Lapselukk), et lukustada nupud seadme tahtmatu
käivitumise vältimiseks.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Functions, kuni ilmub
vastav ikoon.
2. Lapseluku indikaator vilgub.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse lapseluku indikaator.
Funktsiooni väljalülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Functions, kuni lapseluku indikaator hakkab vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
3. Lapseluku indikaator kustub.
Funktsioon Intensive Cooling
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toitu (näiteks pärast sisseostude
tegemist), on soovitatav aktiveerida funktsioon Intensive Cooling, et toit kiiremini maha
jahutada ja vältida külmutuskapis juba olevate toitude soojenemist.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Functions, kuni ilmub
vastav ikoon.
Funktsiooni Intensive Cooling indikaator
vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator Intensive Cooling.
Funktsioon Intensive Cooling lülitub automaatselt välja ligikaudu 6 tunni pärast.
Funktsiooni väljalülitamiseks enne selle automaatset lõppemist tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Functions, kuni indikaator Intensive Cooling hakkab vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
3. Indikaator Intensive Cooling kustub.
Tähtis Määrates külmiku jaoks mõne muu
temperatuuri, lülitub see funktsioon välja.
Lahtise ukse signaal
Kui uks jääb lahti kauemaks kui paariks minutiks, kõlab hoiatav helisignaal. Lahtise ukse hoiatusindikaatorid on järgmised:
• vilkuv alarmi indikaator;
• helisignaal.
Kui tavalised tingimused taastatakse (uks
suletakse), alarmsignaal vaikib.
Alarmi ajal saab helisignaali välja lülitada mis
tahes nuppu vajutades.
progress 31
ESIMENE KASUTAMINE
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
seadme sisemus ja kõik siseseadmed, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn, seejärel kuivatage täielikult.
Kui ekraanile ilmub sümbol “dEMo”, on
seade demorežiimis: Vt jaotist "MIDA
TEHA, KUI...".
Tähtis Ärge kasutage pesuaineid või abrasiivpulbreid, mis võivad seadme viimistluskihti kahjustada.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Teisaldatavad riiulid
Külmiku seintel on mitu siini, mille abil saab
riiuleid paigaldada nii, nagu teile meeldib.
Ruumi paremaks kasutamiseks saab eesmised poolriiulid asetada tagumistele.
Ukseriiulite paigutamine
Erineva
0°C sektsioon
0°C sektsioonis reguleeritakse temperatuuri
automaatselt. See püsib pidevalt umbes
0°C juures – reguleerida pole vaja.
Püsiv temperatuur 0°C ja suhteline õhuniiskus 45 kuni 90 % tagavad erinevatele toiduainetele optimaalsed säilitamistingimused.
Tähtis
suurusega toidupakendite hoiustamiseks
saab ukseriiuleid paigutada erinevatele kõrgustele.
Selleks võite teha järgmist:
tõmmake riiulit järk-järgult nooltega näidatud suunas, kuni see lahti tuleb, ning paigutage soovikohaselt ümber.
Seetõttu võite 0°C sektsioonis hoida mitmesuguseid värskeid toiduaineid – need
säilivad seal 3 korda kauem ja parema kvaliteediga kui tavalistes külmikuosades. Nii
saate korraga rohkem toitu varuda. Maitse,
värskus, kvaliteet ja toiteväärtused (vitamiinid ja mineraalid) säilivad hästi. Köögi- ja
puuviljade kaalukadu väheneb. Toiteväärtus
säilib kõrgemal tasemel.
Tähtis
0°C sektsioon sobib ka toidu sulatamiseks.
Sellisel juhul saab sulatatud toitu säilitada
kuni kaks päeva.
32 progress
Niiskuse reguleerimine
Sahtlitele saab teineteisest sõltumatult
määrata madalama või kõrgema niiskusastmega säilitamistingimused.
Sahtleid reguleeritakse eraldi sahtli esiküljel
oleva liugklapi abil.
• „Kuiv”: madal õhuniiskus – suhteline õhuniiskus kuni 50 %
Niiskus jõuab vajalikule tasemele, kui
mõlemad liugurid on asendis ja ventilatsiooniavad on täiesti lahti.
• Niiske“: kõrge suhteline niiskus - kuni
90%
Niiskus jõuab vajalikule tasemele, kui
ja
mõlemad liugurid on asendis
ventilatsiooniavad on kinni. Niiskus säilib
ning ei saa kaduda.
Värske toidu säilitusaeg 0°C sektsioonis
Toidu tüüp
Õhuniiskuse säte
Säilitamisaeg
Sibul
„kuiv”
kuni 5 kuud
Või
„kuiv”
kuni 1 kuu
Suured sealihalõigud
„kuiv”
kuni 10 päeva
Veiseliha, vasikaliha, väiksed
sealihalõigud, linnuliha
„kuiv”
kuni 7 päeva
Tomatikaste
„kuiv”
kuni 4 päeva
Kala, koorikloomad, küpsetatud lihatooted
„kuiv”
kuni 3 päeva
Küpsetatud mereannid
„kuiv”
kuni 2 päeva
Salat, köögiviljad Porgandid,
ürdid, rooskapsas, seller
„niiske”
kuni 1 kuu
Artišokk, lillkapsas, sigur, jääsalat, endiivia, põldkännak, salat, porrulauk, punasigur
„niiske”
kuni 21 päeva
Brokoli, hiina kapsas, lehtkapsas, kapsas, redised, kähar
peakapsas
„niiske”
kuni 14 päeva
Herned, nuikapsas
„niiske”
kuni 10 päeva
Talisibulad, redised, spargel,
spinat
„niiske”
kuni 7 päeva
Puuviljad 1)
Pirnid, datlid (värsked), maasikad, virsikud 1)
„niiske”
kuni 1 kuu
Ploomid 1)
rabarber, karusmarjad
„niiske”
kuni 21 päeva
Õunad (mitte külmatundlikud),
küdooniad
„niiske”
kuni 20 päeva
progress 33
Toidu tüüp
Õhuniiskuse säte
Säilitamisaeg
Aprikoosid, kirsid
„niiske”
kuni 14 päeva
Kreegid, viinamarjad
„niiske”
kuni 10 päeva
Murakad, sõstrad
„niiske”
kuni 8 päeva
Viigimarjad (värsked)
„niiske”
kuni 7 päeva
Mustikad, vaarikad
„niiske”
kuni 5 päeva
1) Mida küpsem puuvili, seda lühem hoiustamisaeg
Tähtis
Kreemikooke ja muid kondiitritooteid võib
0°C sektsioonis hoida 2 kuni 3 päeva.
Tähtis
0°C sektsioon ei ole sobiv hoiukoht järgmistele toiduainetele:
• keldri- või toatemperatuuril säilitavad külmatundlikud puuviljad, nagu ananass,
banaanid, greip, melonid, mango, papaia,
apelsinid, sidrunid, kiivid.
• Ülal mittenimetatud toidutüüpe tuleks hoida külmiku tavaosas (näiteks igasugused
juustud, külmad praelõigud jne).
Tähtis
Õhuniiskuse tase sõltub säilitatava toidu,
köögi- ja puuvilja niiskussisaldusest ning ukse avamissagedusest
0°C sektsioon sobib ka toidu aeglaseks sulatamiseks. Sellisel juhul saab 0°C sektsioonis sulatatud toitu hoida kuni kaks päeva.
Näpunäited:
• Pöörake tähelepanu toidu värskusele, eriti
aegumistähtajale. Kvaliteet ja värskus
mõjutavad säilitamisaega.
• Säilitamistsükli üldpikkus sõltub sellest,
millised säilitustingimused loodi enne lõplikku külmikus säilitamist.
• Toidud, puu- või köögiviljad tuleks enne
säilitamist alati pakkida või kilesse mässida.
• Loomatoitu hoidke alati pakitult ja kuivas.
• Valgurikas toit läheb kiiremini halvaks.
See tähendab, et mereannid riknevad enne kala, mis omakorda rikneb enne liha.
Värskena säilitamise 0°C sektsioonis saate pikendada selliste toitude säilitamisaega kuni kolm korda, ilma et kvaliteet väheneks.
• Kõik 0°C sektsioonis säilitatavad toiduained tuleks 15-30 minutit enne tarvitamist
välja võtta, eriti värskelt söödavad puu- ja
köögiviljad, mis täiendavat valmistamist ei
nõua. Toatemperatuuri saavutanud puuja köögiviljadel on parem tekstuur ja maitse.
34 progress
Sahtel
Sahtlite sees paiknevad traatkorvid võimaldavad vaba õhuringlust ja aitavad seeläbi
toiduainetel paremini säilida.
Seinas olevad spetsiaalsed hoidikud takistavad sahtlitel välja kukkumast, kui need liiga kaugele välja tõmmatakse.
Sahtlite eemaldamiseks (näiteks puhastamiseks) tõmmake neid kuni hoidikuteni,
tõstke siis ülespoole ja tõmmake edasi.
Temperatuuri indikaator
Tähtis Seda seadet müüakse Prantsusmaal.
Vastavalt selles riigis kehtivatele eeskirjadele peab seadmel olema spetsiaalne seadis
(vt joonist), mis on paigutatud külmiku alumisse kambrisse, et tähistada selle kõige
külmemat tsooni.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Lambi asendamine
• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik.
• Kui ruumi temperatuur on kõrge või kui
seade on täis ja temperatuuriregulaator
on seatud madalale tasemele, võib kompressor pidevalt töötada, põhjustades
härmatise või jää tekkimist aurustil. Sellisel juhul seadke temperatuuriregulaator
soojemale tasemele, et võimaldada automaatset sulatamist ja vähendada seeläbi
energia tarbimist.
Märkusi värske toidu säilitamiseks
külmikus
Parima tulemuse saamiseks:
• ärge säilitage sooja toitu ega auravaid vedelikke külmikus;
• katke toit kinni või pakkige sisse, eriti kui
sellel on tugev lõhn;
• asetage toit nii, et õhk võiks selle ümber
vabalt ringelda.
Näpunäiteid külmiku kasutamiseks
Kasulikke näpunäiteid:
Liha (iga tüüpi): mähkige polüteenkottidesse
ja asetage klaasist riiulile köögiviljasahtli kohal.
Turvalisuse huvides säilitage sel viisil ainult
üks või kaks päeva.
Keedetud toiduained, külmad road jne: tuleks knni katta ja võib asetada mistahes riiulile.
Puu- ja köögivili: need tuleb korralikult puhastada ja asetada kaasasoleva(te)sse
spetsiaalse(te)sse sahtli(te)sse.
Või ja juust: need tuleb panna spetsiaalsetesse õhukindlalt sulguvatesse karpidesse
või mähkida fooliumi või polüteenkottidesse,
et suruda välja võimalikult palju õhku.
Piimapudelid: neil peab olema kork ning
neid tuleks hoida uksel olevas pudeliraamis.
progress 35
Pakendamata banaane, kartuleid, sibulaid
ja küüslauku ei tohi hoida külmikus.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis
on süsivesinikku; seega peab hooldust
ja täitmist korraldama ainult volitatud
tehnik.
Regulaarne puhastamine
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
• puhastage seadme sisemus ja tarvikud
leige vee ja neutraalse seebiga;
• Kontrollige regulaarselt uksetihendeid ja
pühkige need puhtaks, eemaldades mustuse ja prahi.
• Loputage ja kuivatage põhjalikult.
Tähtis Ärge tõmmake, teisaldage ega
vigastage torusid ja/või kaableid, mis
paiknevad korpuses.
Ärge kasutage seadme sisemuse puhastamiseks kunagi pesuaineid, abrasiivseid pulbreid, tugeva lõhnaga puhastusvahendeid
ega -vaha, kuna need võivad pinda kahjustada ja jätta tugeva lõhna.
Puhastage seadme tagaküljel asuv kondensaator (must võrestik) ja kompressor harjaga. See parandab seadme jõudlust ja vähendab elektritarbimist.
Alumist riiulit, mis eraldab jahutussektsiooni
0°C sektsioonist, võib välja võtta ainult puhastamiseks. Eemaldamiseks tõmmake riiul
otse välja.
Sahtlite kohal asuvaid katteplaate saab puhastamiseks eemaldada.
Et tagada 0°C sektsiooni töö maksimaalne
tõhusus, tuleb kõige alumine riiul ja katteplaadid pärast puhastamist oma õigetele
kohtadele tagasi panna.
Tähtis Olge ettevaatlik, et vältida
jahutussüsteemi vigastamist.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad kahjustada
selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovitatakse puhastada seda seadet
väljast ainult sooja veega, millele on lisatud
pisut nõudepesuvahendit.
Pärast puhastamist ühendage seade uuesti
vooluvõrku.
Külmiku sulatamine
Külmikuosa sulatamine toimub automaatselt.
Sulamisvesi voolab kompressoril olevasse
mahutisse ja aurustub. Seda mahutit eemaldada ei saa.
Töö vahepealsed ajad
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel,
rakendage järgmisi abinõusid:
• ühendage seade vooluvõrgust lahti;
• võtke kogu toit välja;
• sulatage (kui see on ette nähtud) ja puhastage seade ning kõik tarvikud;
• jätke uks/uksed irvakile, et hoida ära ebameeldiva lõhna tekkimist.
Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev
toit voolukatkestuse korral ei rikneks.
Tähtis
MIDA TEHA, KUI...
Hoiatus Enne tõrkeotsingut
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Käesolevas kasutusjuhendis mitte leiduva tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
Tähtis Tavakasutusel võib seade tuua
kuuldavale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
36 progress
Probleem
Seade ei tööta. Valgusti
ei põle.
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pidevalt.
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Seade ei saa toidet. Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni muu
elektriseade.
Võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Valgusti on rikkis.
Vt jaotist "Lambi vahetamine".
Temperatuur ei ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Ust on avatud liiga tihti.
Ärge hoidke ust lahti kauem kui
vaja.
Mõne toiduaine temperatuur on
liiga kõrge.
Laske toidul jahtuda toatemperatuurini, enne kui selle seadmesse
panete.
Toa temperatuur on liiga kõrge.
Alandage toa temperatuuri.
Vesi voolab mööda külmutuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulatamisprotsessi
ajal sulab tagapaneelil olev härmatis.
See on õige.
Vesi voolab külmutuskappi.
Vee väljavooluava on ummistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Toiduained takistavad vee voolamist veekogumisnõusse.
Veenduge, et toiduained ei ole
vastu tagapaneeli.
Vesi voolab maha.
Sulamisvesi ei voola kompressori kohal asuvasse aurustumisrenni.
Kinnitage sulamisvee väljavoolujuhik aurustumisrenni.
Temperatuur seadmes
on liiga madal.
Temperatuuriregulaator ei ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Temperatuur seadmes
on liiga kõrge.
Temperatuuriregulaator ei ole õigesti seadistatud.
Valige madalam temperatuur.
Uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Mõne toiduaine temperatuur on
liiga kõrge.
Laske toidul jahtuda toatemperatuurini, enne kui selle seadmesse
panete.
Samaaegselt on külmikusse
pandud liiga palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse samaaegselt liiga palju toiduaineid.
Seadmes ei ole külma õhu ringlust.
Veenduge, et seadmes on tagatud külma õhu ringlus.
Temperatuuri mõõtmisel ilmes
tõrge
Võtke ühendust teeninduskeskusega (jahutussüsteem hoiab jätkuvalt toiduained külmana, kuid
temperatuuri reguleerimine pole
võimalik).
Temperatuurinäidikul kuvatakse alumine või ülemine ruut.
progress 37
Probleem
dEMo ilmub ekraanile.
Võimalik põhjus
Seade on demorežiimis (dEMo)
Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaajalise sisemise
valgusdioodlambiga.
Valgustusseadet tohib vahetada ainult hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge kohalikku
hoolduskeskusse.
Lahendus
Vajutage ja hoidke umbes 10 sekundit all nuppu OK, kuni kostab
pikk helisignaal ja ekraan lülitub
hetkeks välja: seade hakkab tavalisel moel tööle.
2. Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist
"Paigaldamine".
3. Vajadusel asendage katkised uksetihendid uutega. Pöörduge teeninduskeskusse.
Ukse sulgemine
1. Puhastage ukse tihendid.
TEHNILISED ANDMED
Niši mõõtmed
Kõrgus
1225 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Elektripinge
230-240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme vasakul siseküljel, ja energiasildil.
PAIGALDAMINE
Ohutuse huvides ja seadme õige töö
tagamiseks lugege enne seadme
paigaldamist hoolega läbi peatükk
„Ohutusinfo”.
Paigutamine
Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev
temperatuur vastaks seadme andmeplaadil
osutatud klliimaklassile:
Kliimaklass
Ümbritsev temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud
pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul
kui teie kodune seinapistik pole maandatud,
maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu
kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui
ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
38 progress
Nõuded ventilatsioonile
Seadme taga tuleb tagada piisav õhuringlus.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
KESKKONNAINFO
Sümboliga tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist
ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
progress 39
SISÄLLYS
Turvallisuusohjeet
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
39
41
43
43
46
Hoito ja puhdistus
47
Käyttöhäiriöt
47
Tekniset tiedot
49
Asennus
49
Ympäristönsuojelu
50
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä,
jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä
estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
TURVALLISUUSOHJEET
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen
liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen
vaara.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen normaalissa kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä,
joita ovat muun muassa:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt
– ateriapalvelut ja vastaavat vähittäismyynnistä poikkeavat käytöt.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten
laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin
tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan laitteen
kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
40 progress
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
•
•
•
•
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan
laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua
ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus (jos varusteena) puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen
voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita
varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne
eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai
poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi
räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja,
jos ne nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen,
kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta
laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi
jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon (jos
laitteessa on vesiliitäntä).
progress 41
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua
laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen
käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
merkityt materiaalit ovat
symbolilla
kierrätettäviä.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä
KÄYTTÖPANEELI
1
2
Functions
6
1
2
3
4
5
6
4
3
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan
asettaa korkeaksi painamalla samanaikaisesti Functions-painiketta ja lämpötilan
alennuspainiketta muutaman sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
ON/OFF -painike
Näyttö
Lämpötilan lisäyspainike
Lämpötilan alennuspainike
OK -painike
Functions -painike
Näyttö
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
5
B C
Ajastin
Intensive Cooling -toiminto
Drinks Chill -toiminto
Child Lock -toiminto
Hälytyksen merkkivalo
Lämpötilanäyttö
Laitteen käynnistäminen
Laite kytketään toimintaan seuraavalla tavalla:
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina ON/OFF-painiketta, jos näyttö ei
ole päällä.
D E
F
3. Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua
muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta "Avoimen oven hälytys".
Jos näyttöön tulee näkyviin “DEMO”,
laite on esitystilassa: katso kohta “Vianmääritys”.
4. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Laitteen kytkeminen pois päältä
Laite kytketään pois päältä seuraavalla tavalla:
1. Paina ON/OFF-painiketta viisi sekuntia.
2. Näyttö sammuu.
42 progress
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää jääkaapin lämpötila-asetuksia.
Aseta oletuslämpötila: jääkaappi +5 °C.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Tärkeää Asetettu lämpötila säilyy laitteen
muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
Drinks Chill -toiminto
Drinks Chill-toimintoa voi käyttää hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun haluat nopeasti jäähdyttää viinipullon tietyssä ajassa.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Drinks Chill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia
painamalla jääkaapin lämpötilan alennus- tai lisäyspainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
Drinks Chill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
Drinks Chill-merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkkejä:
1. Paina OK-painiketta äänimerkin pois
päältä kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa ajastuksen aikana:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes
Drinks Chill-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. Drinks Chill-toiminnon merkkivalo sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa ajastuksen aikana ja sen päättyessä
painamalla lämpötilan alennuspainiketta ja
lämpötilan lisäyspainiketta.
Lapsilukko
Jos haluat estää painikkeiden tahattoman
käytön, lukitse painikkeet valitsemalla lapsilukkotoiminto.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Vahvista OK-painikkeella.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
Intensive Cooling -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on suositeltavaa kytkeä Intensive
Cooling-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät
nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Intensive Cooling alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Intensive Cooling-merkkivalo syttyy.
Intensive Cooling-toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta automaattisesti noin kuuden
tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen
automaattista päättymistä:
1. Paina Functions-painiketta, kunnes Intensive Cooling-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. Intensive Cooling-toiminnon merkkivalo
sammuu.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven aukiolo
ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkki
• äänimerkki
Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu.
Hälytyksen aikana merkkiääni voidaan sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.
progress 43
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen
hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi
huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Jos näyttöön tulee näkyviin “dEMo”, laite on esittelytilassa: katso kohta “Käyttöhäiriöt”.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa
halutulle tasolle.
Tilankäytön parantamiseksi hyllyjen etuosat
voidaan työntää takaosien päälle.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Pysyvä 0 °C säilytyslämpötila ja 45-90 %
suhteellinen kosteus takaavat optimaaliset
olosuhteet erilaisille elintarvikkeille.
Tärkeää
Voit säilyttää erilaisia tuoreita elintarvikkeita
0 °C osastossa, jossa elintarvikkeet säilyvät
jopa 3 kertaa pitempään ja laadukkaampina
normaaleihin jääkaappiosastoihin verrattuna. Voit täten säilyttää jääkaapissa enemmän tuoreita elintarvikkeita. Maku, tuoreus,
laatu ja ravintoarvot (vitamiinit ja kivennäisaineet) säilyvät hyvin. Vihanneksien ja hedelmien painohäviö pienenee. Ruokien ravintoarvot ovat paremmat.
Tärkeää
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti:
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
0 °C osasto
0 °C osastossa on automaattinen lämpötilansäätö. Lämpötila on jatkuvasti noin 0 °C
eikä sen säätäminen ole tarpeen.
0 °C osasto sopii myös ruokien sulattamiseen.
Sulanutta ruokaa voidaan tällöin säilyttää
osastossa jopa kahden päivän ajan.
44 progress
Kosteuden säätö
Molempia laatikoita voidaan käyttää haluttujen säilytysolosuhteiden mukaan toisistaan riippumatta alhaisemmalla tai suuremmalla kosteustasolla.
Laatikoita säädetään erikseen laatikon
edessä olevalla liukusäätimellä.
• "Kuiva": alhainen ilmankosteus - 50 %
suhteellinen kosteus
Kyseinen kosteustaso saavutetaan, kun
molemmat liukusäätimet on asetettu tähän asentoon ja tuuletusaukot ovat kokonaan auki.
• "Kostea": korkea suhteellinen kosteus 90 %
Kyseinen kosteustaso saavutetaan, kun
molemmat liukusäätimet on asetettu täja tuuletusaukot on
hän asentoon
suljettu. Kosteus säilyy eikä se voi poistua.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytysaika 0 °C osastossa
Ruokalaji
Ilmankosteuden säätö
Säilytysaika
Sipuli
"kuiva”
5 kuukautta
Voi
"kuiva”
1 kuukausi
Suuret porsaanlihapalat
"kuiva”
10 päivää
Naudanliha, hirvenliha, pienet
porsaanlihapalat, lintupaisti
"kuiva”
7 päivää
Tomaattikastike
"kuiva”
4 päivää
Kala, äyriäiset, kypsennetyt lihatuotteet
"kuiva”
3 päivää
Kypsennetyt merenherkut
"kuiva”
2 päivää
Salaatti, vihannekset porkkanat, yrtit, ruusukaali, selleri
“kostea”
1 kuukausi
Artisokka, kukkakaali, sikuri,
jäävuorisalaatti, lehtisikuri, vuonankaali, lehtisalaatti, purjosipuli, punasikuri
“kostea”
21 päivää
Parsakaali, kiinankaali, lehtikaali, kaali, retiisit, kurttukaali
“kostea”
14 päivää
Herneet, kyssäkaali
“kostea”
10 päivää
Vihersipulit, retiisit, parsa, pinaatti
“kostea”
7 päivää
Hedelmät 1)
Päärynät, taatelit (tuoreet),
mansikat, persikat 1)
“kostea”
1 kuukausi
progress 45
Ruokalaji
1)
Ilmankosteuden säätö
Säilytysaika
Luumut
Raparperi, karviaismarjat
“kostea”
21 päivää
Omenat (ei kylmälle herkät),
kvittenit
“kostea”
20 päivää
Aprikoosit, kirsikat
“kostea”
14 päivää
Kriikunat, rypäleet
“kostea”
10 päivää
Karhunvatukat, viinimarjat
“kostea”
8 päivää
Viikunat (tuoreet)
“kostea”
7 päivää
Mustikat, vadelmat
“kostea”
5 päivää
1) Mitä kypsempi hedelmä, sitä lyhempi säilytysaika
Tärkeää
Kermaa sisältäviä kakkuja ja muita leivonnaisia voidaan säilyttää 0 °C osastossa 2-3
päivän ajan.
Tärkeää
Seuraavia ruokia ei saa laittaa 0 °C osastoon:
• kylmälle herkät hedelmät, jotka tulee säilyttää kellarissa tai huoneenlämpötilassa,
mm. ananas, banaanit, greipit, melonit,
mango, papaija, appelsiinit, sitruunat, kiivi.
• Ruokia, joita ei ole mainittu yllä, tulee säilyttää jääkaappiosastossa (esim. juustot,
leikkeleet, jne.)
Tärkeää
Laatikoiden kosteustaso riippuu säilytettyjen
ruokien, vihannesten ja hedelmien kosteuspitoisuudesta sekä oven avaamistiheydestä.
0 °C osasto sopii myös ruokien hitaaseen
sulattamiseen. Sulanutta ruokaa voidaan
säilyttää 0 °C osastossa kahden päivän
ajan.
Vinkkejä:
• Tarkasta ruokien tuoreus, erityisesti viimeinen käyttöpäivämäärä. Laatu ja tuoreus vaikuttavat säilytysaikaan.
• Kokonaissäilytysaika riippuu säilytysolosuhteista ennen elintarvikkeiden asettamista jääkaappiin.
• Elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset
tulee aina pakata tai kääriä ennen kuin
laitat ruoat laitteeseen.
• Eläinten ruoat tulee säilyttää aina pakkauksissa ja kuivassa paikassa.
• Runsaasti proteiinia sisältävät ruoat pilaantuvat nopeammin. Tämä tarkoittaa,
että merenherkut pilaantuvat ennen kalaa, joka puolestaan pilaantuu ennen lihaa. Säilyttäessä elintarvikkeita 0 °C
osastossa kyseisten ruokien säilytysaika
voi olla jopa kolme kertaa pitempi laatua
heikentämättä.
• Kaikki 0 °C osastossa säilytetyt ruoat tulee poistaa laatikoista noin 15-30 minuuttia ennen niiden käyttöä. Tämä koskee
erityisesti hedelmiä ja vihanneksia, joita ei
kypsennetä ennen käyttöä. Kun hedelmät
ja vihannekset palautetaan huoneenlämpötilaan, niiden maku ja koostumus paranevat.
46 progress
Säilytyslaatikko
Laatikoiden sisällä olevat ritilähyllyt mahdollistavat hyvän ilmankierron ja täten elintarvikkeiden paremman säilymisen.
Pysäyttimet estävät laatikoiden putoamisen
pois, kun ne vedetään ulos ääriasentoon.
Voit poistaa laatikot (esim. puhdistusta varten) vetämällä ne ulos ääriasentoon, nostamalla ja irrottamalla.
Lämpötilan merkkivalo
Tärkeää Tämä laite on myynnissä Ranskassa.
Maan määräysten mukaisesti jääkaapin
alimpaan osastoon tulee kiinnittää erikoisväline (katso kuva), joka ilmaisee jääkaapin
kylmimmän lämpötilan alueen.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi
käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen
muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä
tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden
ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin
ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.: säilytä suojattuina ja millä hyllyllä tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/
laatikoissa. Jos sitruunamehua pääsee jääkaapin muoviosiin, niissä voi tapahtua värimuutoksia. Sitrushedelmät on täten suositeltavaa säilyttää erillisissä astioissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai
pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
progress 47
Pullot: säilytä suljettuina oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
HOITO JA PUHDISTUS
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita
tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takaosassa sijaitsevat
lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Alin hylly, joka erottaa jäähdytysosaston 0
°C osastosta, voidaan poistaa ainoastaan
puhdistusta varten. Poista hylly vetämällä
suoraan.
Laatikoiden päällä olevat suojakannet voidaan poistaa puhdistusta varten.
asettaa takaisin paikoilleen puhdistuksen
jälkeen.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen
ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Jääkaappiosaston sulatus tapahtuu automaattisesti.
Sulatuksen aikana muodostunut vesi valuu
kompressorin astiaan ja haihtuu. Astiaa ei
voi poistaa.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
• Kytke laite irti verkkovirrasta.
• Ota kaikki ruoat pois.
• Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite sekä
kaikki sen varusteet.
• Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle
ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Tärkeää
0 °C osaston virheettömän toiminnan takaamiseksi alin hylly ja suojakannet tulee
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Varoitus! Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole
mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
48 progress
Ongelma
Laite ei toimi lainkaan.
Valo ei syty.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan
jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin
on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin asetat
ruoat laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana takaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on
liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila on
liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen
lämpötilaan ennen kuin asetat
ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Laitteen kylmän ilman kierto ei
toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
On tapahtunut lämpötilan mittausvirhe.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä
pitää elintarvikkeet kylminä, mutta
lämpötilaa ei voi säätää).
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ylä- tai alaneliö näkyy
lämpötilanäytössä.
progress 49
Ongelma
dEMo tulee näkyviin
näyttöön.
Mahdollinen syy
Laite on esitystilassa. (dEMo)
Lampun vaihtaminen
Jääkaapissa on pitkäikäinen LED-valo.
Vain huoltopalvelu saa vaihtaa lampun. Ota
yhteyttä asiakaspalveluun.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
Korjaustoimenpide
Paina OK-painiketta noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän
äänimerkin ja näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi: laite käynnistyy ja
toimii normaalisti.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
Asennustilan mitat
Korkeus
1225 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
ASENNUS
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen
asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi ennen kuin aloitat
laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - +32 °C
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
T
+16 °C - +43 °C
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita
ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
50 progress
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
progress 51
SOMMAIRE
Instructions de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
51
53
55
56
59
60
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de sauvegarde de
l'environnement
61
62
63
63
Sous réserve de modifications.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter
toute erreur ou accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice
avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire,
afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de
ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez
la fiche de la prise électrique, coupez le
cordon d'alimentation au ras de l'appareil
et démontez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à
la conservation des aliments et/ou des
boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et
autres lieux de travail ;
– dans les fermes et par les clients dans
des hôtels, motels et autres lieux de
séjour ;
– dans des hébergements de type
chambre d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à l'intérieur des appareils de
52 progress
réfrigération à moins que cette utilisation
n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient
de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec
l’environnement mais qui est néanmoins
inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant
écrasée ou endommagée peut
s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors
de son déplacement.
• Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement
de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à être
utilisées sur des appareils ménagers.
Elles ne sont pas du tout adaptées à un
éclairage quelconque d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant
de l'appareil. Consultez les instructions
respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie
de l'appareil, car ils peuvent provoquer
des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil hors tension et débranchez-le
de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le,
si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l'appareil.
progress 53
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil
les dommages constatés. Dans ce cas,
gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. (Si un branchement sur le
réseau d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver
l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux
utilisés dans cet appareil identifiés par
sont recyclables.
le symbole
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
Functions
6
1
2
3
4
5
6
Touche ON/OFF
Indicateur
Touche « Moins de froid »
Touche « Plus de froid »
Touche OK
Touche Functions
5
4
3
Pour augmenter le volume de la tonalité des
touches, appuyez simultanément sur la touche Functions et la touche de diminution de
la température pendant plusieurs secondes.
Ce changement est réversible.
Indicateur
54 progress
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B C
Fonction Minuteur
Fonction Intensive Cooling
Fonction Drinks Chill
Fonction Child Lock
Voyant d'alarme
Indicateur de température
Mise en fonctionnement
Pour mettre en fonctionnement l'appareil,
procédez comme suit :
1. Branchez électriquement l'appareil.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher au
bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous
au paragraphe « Alarme porte ouverte ».
Si “DEMO” s'affiche, l'appareil est en
mode démonstration : Reportez-vous
au chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
4. Les voyants du thermostat indiquent la
température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température programmée différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
Réglage de la température
La température de consigne du réfrigérateur est réglée en appuyant sur la touche
de température.
Température par défaut : + 5 °C dans le
compartiment réfrigérateur.
L'indicateur de température indique la température programmée.
La température programmée sera atteinte
sous 24 heures.
D E
F
Important Après une coupure de courant,
la température programmée reste activée.
Fonction Drinks Chill
La fonction Drinks Chill doit être utilisée
pour le réglage d'une alarme sonore à une
heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir rapidement une bouteille de vin pendant un certain temps.
Pour activer cette fonction :
1. Appuyez sur la touche Functions jusqu'à ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Drinks Chill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution ou
d'augmentation de la température pour
changer la valeur programmée de la
minuterie de 1 à 90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Le voyant Drinks Chill s'allume.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée, le
voyant Drinks Chill clignote et un signal sonore retentit :
1. appuyez sur la touche OK pour éteindre le signal et désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à
tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Functions jusqu'à ce que le voyant Drinks Chill clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Drinks Chill s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure à tout moment et avant la fin du décompte en appuyant sur la touche de réglage pour obtenir
plus de froid et sur la touche de réglage
pour obtenir moins de froid.
progress 55
Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir
les erreurs de manipulation, sélectionnez la
fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Functions jusqu'à ce que le symbole correspondant
apparaisse.
2. L'indicateur Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
L'indicateur Sécurité enfants s'affiche.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur Functions jusqu'à ce que
l'indicateur Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
3. L'indicateur Sécurité enfant s'éteint.
Fonction Intensive Cooling
Si vous devez ranger une grande quantité
d'aliments dans votre réfrigérateur, par
exemple après avoir fait vos courses, nous
vous suggérons d'activer la fonction Intensive Cooling : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées
dans le réfrigérateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Functions jusqu'à ce que le symbole correspondant
apparaisse.
Le voyant Intensive Cooling clignote.
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Le voyant Intensive Cooling s'affiche.
La fonction Intensive Cooling se désactive
automatiquement au bout d'environ 6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur la touche Functions jusqu'à ce que le voyant Intensive Cooling
clignote.
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
3. Le voyant Intensive Cooling s'éteint.
Important La fonction se désactive en sélectionnant une température programmée
différente.
Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la porte
reste ouverte pendant quelques minutes.
Les conditions d'alarme porte ouverte sont
indiquées par :
• Un voyant d'alarme clignotant
• Une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions normales
(porte fermée), l'alarme s'arrête.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore
peut être désactivée en appuyant sur une
touche quelconque.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyer l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède et un savon inodore (produit utilisé pour la vaisselle) puis
séchez soigneusement.
Important N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec
grattoir pour procéder au nettoyage intérieur et extérieur de votre appareil.
Si “dEMo” s'affiche, l'appareil est en
mode démonstration : reportez-vous
au paragraphe « EN CAS D'ANOMALIE
DE FONCTIONNEMENT ».
56 progress
UTILISATION QUOTIDIENNE
Clayettes amovibles
Plusieurs glissières ont été installées sur les
parois du réfrigérateur pour vous permettre
de placer les clayettes comme vous le souhaitez.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous
pouvez placer les demi-clayettes avant audessus des clayettes arrière.
Emplacement des balconnets de la
porte
Selon
la
taille
des
emballages
des
ali-
ments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement le balconnet dans le
sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon les besoins.
Compartiment 0°C
Dans le compartiment 0°C, la température
est contrôlée automatiquement. Elle est
maintenue à environ 0°C (constant) et aucun réglage ne s'avère nécessaire.
Une température de conservation constante aux alentours de 0°C et une humidité relative entre 45 et 90 % garantissent des
conditions optimales de conservation pour
les différents types d'aliments.
Important
Dans le compartiment 0°C, il est donc possible de conserver une vaste gamme d'aliments frais qui se conserveront jusqu'à 3
fois plus longtemps et avec une qualité bien
supérieure par rapport à ce que l'on peut
obtenir dans les réfrigérateurs traditionnels.
Ceci permettra de conserver davantage
d'aliments frais. Le goût, le degré de fraîcheur, la qualité et les valeurs nutritionnelles
(vitamines et minéraux) seront parfaitement
conservés. La perte de poids des fruits et
des légumes sera en outre minimisée. Les
aliments apporteront une plus grande
quantité de substances nutritives.
Important
Le compartiment 0 °C est également indiqué pour la décongélation des aliments.
Dans ce cas, les aliments décongelés pourront être conservés dans ce compartiment
de 1 à 2 jours maximum.
progress 57
Contrôle de l'humidité
Les deux bacs peuvent s'utiliser suivant les
conditions de conservation souhaitées indépendamment l'un de l'autre avec un niveau d'humidité plus ou moins élevé.
Les bacs se règlent séparément et se contrôlent par les vannes coulissantes situées
à l'avant des bacs.
• « Sec » : humidité faible - humidité relative jusqu'à 50 %
Ce niveau d'humidité est atteint lorsque
les deux glissières sont réglées en position et que les orifices d'aération sont
complètement ouverts.
• « Humide » : humidité relative élevée, jusqu'à 90 %
Ce niveau d'humidité est atteint lorsque
les deux glissières sont réglées en posiet que les orifices d'aération
tion
sont fermés. L'humidité est capturée et
ne peut s'échapper.
Durée de conservation des aliments frais stockés dans le compartiment 0°C
Type d'aliment
Réglage de l'humidité de
l'air
Durée de conservation
Oignon
"sec"
5 mois maximum
Beurre
"sec"
1 mois maximum
Charcuterie en grands morceaux
"sec"
10 jours maximum
Bœuf, gibier charcuterie, volaille
"sec"
7 jours maximum
Sauce tomate
"sec"
4 jours maximum
Poisson, fruits de mer, viande
cuite
"sec"
3 jours maximum
Poisson cuit
"sec"
2 jours maximum
Salades, légumes carottes,
herbes aromatiques, choux de
Bruxelles, céleri
"humide"
1 mois maximum
Artichauts, choux-fleurs, chicorée, laitue iceberg, endives,
mâche, laitue, poireaux, chicorée italienne
"humide"
21 jours maximum
Brocolis, feuilles de chou chinois, chou frisé, chou, radis,
chou de Savoie
"humide"
14 jours maximum
Petits pois, chou-rave
"humide"
10 jours maximum
58 progress
Type d'aliment
Réglage de l'humidité de
l'air
Durée de conservation
Petits oignons, radis, asperges, épinard
"humide"
7 jours maximum
Fruits 1)
Poires, dattes (fraîches), fraises, pêches 1)
"humide"
1 mois maximum
Prunes 1)
rhubarbe, groseilles
"humide"
21 jours maximum
Pommes (non sensibles au
froid), coings
"humide"
20 jours maximum
Abricots, cerises
"humide"
14 jours maximum
Quetsches, prunes
"humide"
10 jours maximum
Mûres, cassis
"humide"
8 jours maximum
Figues (fraîches)
"humide"
7 jours maximum
Myrtilles, framboises
"humide"
5 jours maximum
1) Plus les fruits sont mûrs, plus leur durée de conservation sera courte.
Important
Les gâteaux contenant de la crème et d'autres pâtisseries peuvent être conservés
pendant 2 à 3 jours dans le compartiment 0
°C.
•
Important
Ne conservez pas dans le compartiment 0
°C les aliments suivants :
• les fruits sensibles au froid qui doivent
être conservés à la cave ou à température ambiante comme les ananas, bananes, pamplemousses, melons, mangues,
papayes, oranges, citrons, kiwis.
• Les produits alimentaires qui ne sont pas
mentionnés ci-dessus doivent être conservés dans le compartiment réfrigérateur
(p.ex. fromages, plats froids, etc.).
•
•
•
Important
Le taux d'humidité de l'air dans les tiroirs
dépend de la teneur en humidité des aliments conservés, fruits et légumes, et de la
fréquence d'ouverture de la porte.
Le compartiment 0°C est également indiqué pour une décongélation lente des aliments. Dans ce cas, les aliments décongelés pourront être conservés dans ce compartiment pendant 2 jours maximum.
Conseils :
• Tenez compte du degré de fraîcheur des
aliments et respectez impérativement la
•
Date Limite de Conservation (DLC) indiquée sur l'emballage. La qualité et la fraîcheur des aliments influent sur la durée
de conservation.
La durée de conservation totale dépend
des conditions de conservation des aliments avant leur introduction dans le
compartiment réfrigérateur.
Tous les aliments, fruits ou légumes doivent être correctement emballés avant
d'être placés au réfrigérateur.
Conservez toujours les aliments d'origine
animale au sec et correctement emballés.
Les aliments riches en protéines ont tendance à se détériorer plus rapidement.
Cela signifie que les fruits de mer se détériorent plus vite que le poisson qui, à
son tour, se détériore plus vite que la
viande. La conservation de ce type d'aliments dans un compartiment 0 °C, permet de multiplier par trois leur durée de
conservation, sans perte de qualité.
Tous les aliments conservés dans un
compartiment 0 °C doivent être sortis du
tiroir 15 à 30 min avant leur consommation, en particulier les fruits et légumes
qui doivent être consommés sans aucune cuisson préliminaire. Laissez les fruits
et légumes revenir à la température ambiante améliore sensiblement leur texture
et leur saveur.
progress 59
Bac
Les grilles métalliques se trouvant dans les
tiroirs permettent à l'air de circuler librement, afin d'assurer une meilleure conservation des aliments.
Le compartiment est équipé de butées empêchant les tiroirs de tomber lorsqu'ils sont
tirés au maximum.
Pour retirer les tiroirs (pour les nettoyer par
exemple), tirez-les jusqu'aux butées, soulevez-les et sortez-les.
Indicateur de température
Important Cet appareil est vendu en France.
Pour respecter la réglementation en vigueur
dans ce pays, l'appareil doit être doté d'un
dispositif particulier placé dans la partie inférieure du compartiment réfrigérateur (voir
schéma) pour signaler la zone la plus froide
du compartiment.
CONSEILS UTILES
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
dispositif de réglage de température est
sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter
ceci, modifiez la position du dispositif de
réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur
et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent
être couverts et peuvent être placés sur
n'importe quelle clayette.
60 progress
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le bac à légumes. Le jus de citron peut décolorer les parties en plastique
de votre réfrigérateur s'il les touche. C'est
pourquoi il est recommandé de conserver
les agrumes dans des bacs séparés.
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'alu-
minium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un
bouchon et être placées dans le balconnet
porte-bouteilles de la porte.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux ;
• lavez régulièrement le joint de porte en
caoutchouc.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne tirez pas, ne déplacez pas,
n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez jamais de détergents, de poudres
abrasives, de produits de nettoyage très
parfumés ou de produits caustiques pour
nettoyer l'intérieur de l'appareil car cela risque d'endommager la surface et de laisser
une forte odeur.
Nettoyez le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse. Cette opération améliore
les performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
La clayette la plus basse, qui sépare le
compartiment réfrigérateur du compartiment 0 °C, ne doit être sortie qu'en vue de
son nettoyage. Pour la sortir, tirez tout droit
sur la clayette.
Les couvercles situés au-dessus des tiroirs
dans le compartiment peuvent être sortis
en vue de leur nettoyage.
Important
Pour garantir la complète fonctionnalité du
compartiment 0 °C, la clayette inférieure et
les couvercles doivent être remis dans leur
position d'origine après nettoyage.
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du compartiment
réfrigérateur
Le dégivrage du compartiment réfrigérateur
est automatique.
L'eau qui se forme s'écoule vers un réservoir situé sur le compresseur puis s'évapore. Ce réservoir ne peut pas être démonté.
En cas d'absence prolongée ou de
non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement
pour éviter la détérioration des aliments en
cas de panne de courant.
progress 61
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Avertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez son cordon
d'alimentation de la prise de courant.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice doit
être exclusivement confiée à un électricien ou un professionnel qualifié.
Problème
L'appareil ne fonctionne
pas. L'éclairage ne fonctionne pas.
Important L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement (compresseur,
circuit de réfrigérant).
Cause probable
Solution
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation
n'est pas correctement insérée
dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique à la prise de courant.
Contactez un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
La température n'est pas réglée
correctement.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Diminuez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage.
Des produits empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage ne s'écoule pas
dans le bac d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop basse.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Sélectionnez une température
plus élevée.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
62 progress
Problème
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop élevée.
Cause probable
Solution
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Sélectionnez une température
plus basse.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.
Un carré supérieur ou inférieur apparaît sur l'affichage de la température.
Une erreur s'est produite lors de
la mesure de la température.
Contactez le service après-vente
(le système de réfrigération continue de maintenir les aliments au
froid, mais le réglage de la température n'est pas possible).
dEMo s'affiche.
L'appareil est en mode démonstration (dEMo)
Maintenez la touche OK enfoncée
pendant environ 10 secondes,
jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage
s'éteigne un court instant : l'appareil commence à fonctionner de
façon normale.
Remplacement de l'ampoule
L'appareil est équipé d'un éclairage à diode
DEL longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage
doit uniquement être effectué par un technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre service après-vente.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
d'énergie.
progress 63
INSTALLATION
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les « Consignes de
sécurité » de cette notice d'utilisation
avant de procéder à l'installation.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de
courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre
conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des
consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez
vos produits électriques et électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant le
symbole avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre
local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
www.progress-hausgeraete.de
222368351-A-172013
Download PDF

advertising