Electrolux ENG2793AOW Uživatelský manuál

Electrolux ENG2793AOW Uživatelský manuál
ENG2793AOW
................................................ .............................................
CS CHLADNIČKA S
NÁVOD K POUŽITÍ
2
MRAZNIČKOU
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
BENUTZERINFORMATION
21
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐
tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad
a upozornění. K ochraně před nežádoucími omy‐
ly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby,
které budou používat tento spotřebič, seznámily
s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Ty‐
to pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho použí‐
vání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a
uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a po‐
škození způsobené jejich nedodržením.
1.1 Bezpečnost dětí a
hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včet‐
ně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud je ne‐
sledují osoby odpovědné za jejich bezpeč‐
nost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k
použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hro‐
zí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte
zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel
(co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře,
aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetic‐
kým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou)
na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvi‐
dací pružinový zámek znehodnotit. Děti se
pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
1.2 Všeobecné bezpečnostní
informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory na po‐
vrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potra‐
vin nebo nápojů v běžné domácnosti a podob‐
nému použití jako např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních
prostředích;
– farmářské domy a pro zákazníky hotelů,
motelů a jiných ubytovacích zařízení;
– penziony a ubytovny;
– catering a podobná neobchodní využití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte me‐
chanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje (např. výrobníky
zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo
v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní ze‐
mní plyn, který je dobře snášen životním
prostředím, ale je za určitých podmínek hořla‐
vý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte
na to, aby nedošlo k poškození žádné části
chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený
oheň a všechny jeho možné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli
jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jaké‐
koli poškození kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napáje‐
cí kabel, zástrčku, kompresor) smí z dů‐
vodu možného rizika vyměňovat pouze
autorizovaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
1.
2.
Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená
nebo poškozená zadní stranou spotřebi‐
če. Stlačená nebo poškozená zástrčka
se může přehřát a způsobit požár.
4
www.electrolux.com
Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, neza‐
sunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního
osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí
provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se
jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ru‐
ce, protože byste si mohli způsobit odřeniny
nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají speciální žá‐
rovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze
pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žá‐
rovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
3.
•
•
•
•
1.3 Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na pla‐
stové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny,
protože by mohly vybuchnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory
v zadní stěně. (Pokud je spotřebič beznámra‐
zový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí
znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skladujte pod‐
le pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchová‐
ní potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte se
příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vy‐
sokým obsahem kysličníku uhličitého nebo
nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na
nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a po‐
škodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mraznič‐
ky, hrozí nebezpečí popálení.
1.4 Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré
předměty. Použijte plastovou škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor
na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolně‐
te ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda
na dno chladničky.
1.5 Instalace
U elektrického připojení se pečlivě řiďte
pokyny uvedenými v příslušných od‐
stavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není po‐
škozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapo‐
jujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě
nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkula‐
ce vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení
dostatečného větrání se řiďte pokyny k insta‐
laci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát za‐
dní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části
nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a ne‐
mohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiá‐
torů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je
k dispozici vodovodní přípojka).
1.6 Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapo‐
jení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se
na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.
1.7 Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních mate‐
riálech. Spotřebič nelikvidujte společně
s domácím odpadem a smetím. Izolační
pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič
je nutné zlikvidovat podle příslušných
předpisů, které získáte na obecním
úřadě. Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti výmění‐
ČESKY
5
ku tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné.
2. OVLÁDACÍ PANEL
1
7
6
5
4
1 Displej
2 Tlačítko Drink Chill vypínač spotřebiče ON/
OFF
3 Tlačítko nižší teploty
4 Tlačítko vyšší teploty
5 Tlačítko chladicího oddílu
3
2
6 Tlačítko mrazicího oddílu
7 Tlačítko Mode
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit na hlasi‐
tější současným stisknutím tlačítka Mode a tlačít‐
ka nižší teploty na několik sekund. Změnu je mo‐
žné vrátit.
2.1 Displej
A
B
C
D
E
F
J
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
Ukazatel teploty chladničky
Ukazatel vypnuté chladničky
Režim Eco pro chladničku
ShoppingMode
Ukazatel výstrahy
Režim Eco pro mrazničku
Režim FastFreeze
Ukazatel teploty mrazničky
Režim DrinksChill
Ukazatel vypnuté mrazničky
G
H
I
Po volbě chladicího či mrazicího oddílu
se spustí animace
.
Po volbě teploty animace několik málo
minut bliká.
2.2 Zapnutí spotřebiče
Spotřebič se zapíná následujícím postupem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Ukazatele teploty ukazují nastavenou vý‐
chozí teplotu.
Pokud se na displeji zobrazí DEMO, spotřebič se
nachází v režimu Demo: viz odstavec „Co dělat,
když...“.
6
www.electrolux.com
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
2.3 Vypnutí chladničky
Chladničku vypnete následovně:
1. Na několik sekund stiskněte tlačítko chladi‐
cího oddílu.
2. Zobrazí se ukazatel OFF pro chladničku.
2.4 Zapnutí chladničky
Chladničku zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko chladicího oddílu.
Ukazatel OFF pro chladničku se přestane
zobrazovat.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
2.5 Vypnutí mrazničky
Mrazničku vypnete následovně:
1. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačít‐
ko Freezer Compartment .
2. Zobrazí se ukazatel OFF pro mrazničku.
2.6 Zapnutí mrazničky
Mraznička se zapíná následujícím postupem:
1. Stiskněte tlačítko mrazicího oddílu.
2. Po několika sekundách by se mohla spustit
zvuková výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz část „Výstraha
vysoké teploty“.
3. Ukazatel OFF pro mrazničku se přestane
zobrazovat.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
2.7 Vypnutí spotřebiče
Spotřebič se vypíná následujícím postupem:
1. Stiskněte vypínač spotřebiče ON/OFF a
držte jej po dobu tří sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě vytáh‐
nutím zástrčky ze síťové zásuvky.
2.8 Regulace teploty
Zvolte chladicí či mrazicí oddíl.
Pomocí tlačítka teploty nastavte teplotu.
Nastavená výchozí teplota:
• +4 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou uloženy i
při výpadku proudu.
2.9 Režim EcoMode pro chladicí a
mrazicí oddíl
Optimálních podmínek pro uskladnění potravin
dosáhnete zvolením režimu EcoMode.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Zvolte chladicí či mrazicí oddíl.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud
se nezobrazí příslušná ikona.
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou te‐
plotu:
– pro chladničku: +4 °C
– pro mrazničku: –18 °C
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Zvolte chladicí či mrazicí oddíl.
2. Stisknutím tlačítka Mode zvolte jinou nebo
žádnou funkci.
Tato funkce se vypne zvolením jiné na‐
stavené teploty.
2.10 ShoppingMode
Potřebujete-li například po nákupu uložit velké
množství teplých potravin, doporučujeme za‐
pnout režim ShoppingMode, aby se potraviny ry‐
chleji zchladily a nezahřály ostatní potraviny již
uložené v chladničce.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud
se nezobrazí příslušná ikona.
Režim ShoppingMode se automaticky vypne asi
za šest hodin.
Tuto funkci vypnete před jejím automatickým vy‐
pnutím následovně:
1. Stisknutím tlačítka Mode zvolte jinou nebo
žádnou funkci.
Tato funkce se vypne při nastavení jiné
teploty chladničky.
2.11 Režim FastFreeze
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Zvolte mrazicí oddíl.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud
se nezobrazí příslušná ikona.
ČESKY
Funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Tuto funkci vypnete před jejím automatickým vy‐
pnutím následovně:
1. Zvolte mrazicí oddíl.
2. Stisknutím tlačítka Mode zvolte jinou nebo
žádnou funkci.
Tato funkce se vypne při nastavení jiné
teploty mrazničky.
2.12 Režim DrinksChill
Pomocí režimu DrinksChill nastavíte, aby ve sta‐
novený moment zazněla zvuková výstraha
(například, když na určitou dobu potřebujete ne‐
chat vychladnout připravovanou směs nebo když
potřebujete připomenout, že máte v mrazničce
uložené lahve k rychlému zchlazení).
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stiskněte tlačítko DrinkChill .
Objeví se ukazatel DrinksChill.
Časovač zobrazí nastavenou hodnotu (30
minut).
2. Stisknutím tlačítka nastavení nižší nebo vy‐
šší teploty upravte nastavenou hodnotu ča‐
sovače v rozsahu od 1 do 90 minut.
3. Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká ukazatel
DrinksChill a rozezní se zvuková signalizace:
1. Vyndejte všechny nápoje z mrazničky.
2. Stisknutím tlačítka DrinkChill vypnete zvu‐
kovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli během odpočítávání vy‐
pnout:
1. Stiskněte tlačítko DrinkChill.
2. Ukazatel DrinksChill se přestane zobrazo‐
vat.
7
Nastavenou dobu lze kdykoliv během odpočtu
změnit současným stisknutím tlačítek nižší a vy‐
šší teploty.
2.13 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky (například z
důvodu výpadku proudu) je signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty mra‐
zničky
• zvukovým signálem.
Resetování výstrahy:
1. Stiskněte libovolné tlačítko.
2. Zvukový signál se vypne.
3. Ukazatel teploty mrazničky na pár sekund
zobrazí nejvyšší dosaženou teplotu. Poté
opět zobrazuje nastavenou teplotu.
4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat, dokud
nedojde k obnovení normálních provozních
podmínek.
Pokud podmínky výstrahy pominou, ukazatel vý‐
strahy se přestane zobrazovat.
2.14 Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut. Výstraha
otevřených dveří je signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek (zavřené
dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou signali‐
zaci vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek
a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Pokud se na displeji zobrazí DEMO, spotřebič se
nachází v režimu Demo: Viz odstavec „Co dělat,
když...“.
3.2 Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
8
www.electrolux.com
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte
funkci Fast Freeze minimálně 24 hodin před ulo‐
žením zmrazovaných potravin do mrazicího od‐
dílu.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazovat, vlož‐
te do oddílu Fast Freeze, kde je nejchladnější
místo.
Maximální množství čerstvých potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typo‐
vém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu nevklá‐
dejte do spotřebiče žádné další potraviny ke
zmrazení.
Při použití funkce Fast Freeze:
přibližně Vložení malého množ‐
o 6 ho‐ ství čerstvých potravin
din dříve (přibližně 5 kg)
přibližně Vložení maximálního
o 24 ho‐ množství potravin (viz ty‐
din dříve pový štítek)
není
třeba
Vložení zmrazených po‐
travin
není
třeba
Vložení malého množ‐
ství čerstvých potravin
každý den, maximálně 2
kg
3.3 Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vlo‐
žením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší
nastavení.
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší dobu,
než je uvedeno v tabulce technických
údajů, je nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po ochla‐
zení).
3.4 Výroba ledových kostek
Spotřebič je vybaven jednou nebo více nádobka‐
mi pro výrobu ledových kostek. Naplňte je vodou,
a pak je vložte do mrazničky.
K vyjmutí nádobek z mrazničky nepou‐
žívejte kovové nástroje.
3.5 Akumulátory chladu
Mraznička obsahuje nejméně jeden akumulátor
chladu, který prodlužuje dobu uchování potravin
v případě výpadku proudu nebo poruchy.
3.6 Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je
možné před použitím rozmrazit v chladničce ne‐
bo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte
času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmraze‐
né, přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v
tomto případě delší.
3.7 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých
se podle přání zasunují police.
Pro lepší využití prostoru mohou přední poloviční
police ležet na zadních policích.
ČESKY
9
3.8 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
Poličky nastavíte následovně:
pomalu posunujte polici ve směru šipek, dokud
se neuvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy.
1
2
3.9 Uhlíkový vzduchový filtr
Tento spotřebič je vybavený uhlíkovým filtrem za
klapkou na zadní stěně chladicího oddílu.
Filtr čistí vzduch odstraňováním nežádoucích pa‐
chů v chladničce a oddílu NATURAFRESH 0°C,
a dále tak zlepšuje kvalitu skladování potravin.
Při provozu musí být vzduchová klapka zavřená.
3.10 Oddíl Naturafresh 0°C
V oddílu Naturafresh 0°C je teplota řízena auto‐
maticky. Teplota je stabilně udržována na 0 °C a
není ji třeba upravovat.
Stálá skladovací teplota kolem 0 °C a relativní
vlhkost mezi 45 a 90 % zaručuje optimální pod‐
mínky pro různé druhy potravin.
V oddílu Naturafresh 0°C proto můžete uchová‐
vat řadu čerstvých potravin, které si zde udrží le‐
pší kvalitu až třikrát déle ve srovnání s běžnými
chladicími oddíly. Díky tomu můžete uchovávat
více čerstvých potravin. Chuť, čerstvost, kvalita a
nutriční hodnoty (vitamíny a minerály) zůstanou
zachovány. Úbytek na hmotnosti ovoce a zeleni‐
ny se sníží. Potraviny tak mají vyšší nutriční hod‐
notu.
Oddíl Naturafresh 0°C je také vhodný pro roz‐
mrazování potravin.
V takovém případě lze rozmrazené potraviny
uchovávat až dva dny.
10 www.electrolux.com
3.11 Regulace vlhkosti
V obou zásuvkách je možné nezávisle na
sobě udržovat požadované skladovací
podmínky a to včetně vyšší či nižší vlhkos‐
ti.
Regulace prostředí se v obou zásuvkách
provádí odděleně pomocí šoupátka na
přední straně zásuvky.
• „Suché“: nízká vlhkost vzduchu - rela‐
tivní vlhkost do 50 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když
jsou obě šoupátka nastavená do polohy
a ventilační otvory jsou zcela otevřené.
• „Vlhké“: vysoká relativní vlhkost - až 90
%
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když
jsou obě šoupátka nastavená do polohy
a ventilační otvory jsou zcela zavřené.
Vlhkost je zachycena a nemůže unikat.
Doba uchovávání čerstvých potravin v oddílu Naturafresh
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzduchu
Doba uchovávání
Cibule
„Suché“
až 5 měsíců
Máslo
„Suché“
až 1 měsíc
Větší kusy vepřového
„Suché“
až 10 dní
Hovězí, zvěřina, malé kusy
vepřového, drůbež
„Suché“
až 7 dní
Rajčatová omáčka
„Suché“
až 4 dní
Ryby, korýši, vařené masité
pokrmy
„Suché“
až 3 dny
Vařené mořské plody
„Suché“
až 2 dny
Salát, zelenina, mrkve, bylin‐
ky, růžičková kapusta, celer
„Vlhké“
až 1 měsíc
Artyčoky, květák, čekankový
kořen, ledový salát, čekanka,
polníček, hlávkový salát, pó‐
rek, salát radicchio
„Vlhké“
až 21 dní
Brokolice, čínské zelí, kapu‐
sta, zelí, ředkvičky
„Vlhké“
až 14 dní
Hrášek, kedlubny
„Vlhké“
až 10 dní
Jarní cibulky, ředkvičky,
chřest, špenát
„Vlhké“
až 7 dní
ČESKY
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzduchu
Doba uchovávání
Ovoce 1)
„Vlhké“
až 1 měsíc
Švestky 1)
rebarbora, angrešt
„Vlhké“
až 21 dní
Jablka (ne odrůdy citlivé na
chlad), kdoule
„Vlhké“
až 20 dní
Meruňky, třešně
„Vlhké“
až 14 dní
Slívy, hroznové víno
„Vlhké“
až 10 dní
Ostružiny, černý rybíz
„Vlhké“
až 8 dní
Fíky (čerstvé)
„Vlhké“
až 7 dní
Borůvky, maliny
„Vlhké“
až 5 dní
Hrušky, datle (čerstvé), jaho‐
dy, broskve 1)
11
1) Čím zralejší ovoce, tím kratší doba uchovávání
Koláče se šlehačkou nebo jiné druhy pečiva lze
uchovávat v oddílu Naturafresh 0°C po dva až tři
dny.
Co neukládat do oddílu Naturafresh 0°C:
• ovoce citlivé na chlad, které musí být uchová‐
váno ve sklepě nebo při pokojové teplotě, jako
například ananas, banány, grapefruity, melou‐
ny, mango, papája, pomeranče, citrony, kiwi.
• Druhy potravin, které nebyly uvedené výše, by
měly být uchovávány v chladicím oddílu (např.
všechny druhy sýrů, studené nářezy atd.).
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuvkách závisí na
vlhkosti obsažené v uchovávaných potravinách,
ovoci a zelenině a na četnosti otevírání dveří.
Oddíl Naturafresh 0°C je také vhodný pro poma‐
lé rozmrazování potravin. V takovém případě lze
rozmrazené potraviny v oddílu Naturafresh 0°C
uchovávat až dva dny.
Tipy:
• Věnujte pozornost čerstvosti potravin, obzvlá‐
ště pak datu spotřeby. Kvalita a čerstvost
ovlivňují dobu uchovávání.
• Celý cyklus doby uchovávání závisí na skla‐
dovacích podmínkách potravin před jejich ko‐
nečným uložením do chladničky.
• Potraviny, ovoce nebo zelenina by měly být
uchovávány v původním či dodatečném obalu.
• Krmivo pro domácí zvířata by mělo být vždy
uchováváno zabalené a suché.
• Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí rychleji.
To znamená, že mořské plody se zkazí ry‐
chleji než ryby, a ty se zkazí rychleji než ostat‐
ní maso. Při uchovávání potravin v oddílu Na‐
turafresh 0°C lze délku jejich skladování pro‐
dloužit až třikrát bez ztráty kvality.
• Veškeré potraviny uchovávané v oddílu Natu‐
rafresh 0°C by měly být ze zásuvek vyjmuty
přibližně 15–30 minut před konzumací, ob‐
zvláště pak ovoce a zelenina, které se konzu‐
mují bez další tepelné úpravy. Pokud necháte
ovoce či zeleninu určitou chvíli v pokojové te‐
plotě, zvýrazní se jejich textura a chuť.
12 www.electrolux.com
3.12 Zásuvka
Drátěné police uvnitř zásuvek umožňují volné
proudění vzduchu a tím lepší konzervaci potra‐
vin.
Tento oddíl má zarážky, které brání vypadnutí
zásuvek při plném vytažení.
Chcete-li zásuvky vyjmout (například za účelem
čištění), vytáhněte je až k zarážce, nadzvedněte
a vyjměte.
4. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
4.1 Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor te‐
ploty je na vyšším nastavení a spotřebič je
zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námra‐
za nebo led. V tomto případě je nutné nastavit
regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil
spotřebu energie.
4.2 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• Do chladničky nevkládejte teplé potraviny ne‐
bo tekutiny, které se odpařují
• Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejmé‐
na mají-li silnou vůni
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch
4.3 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénové‐
ho sáčku a položte na skleněnou polici nad zá‐
suvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte
maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt
a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné,
vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek),
které jsou součástí vybavení. Při kontaktu s citro‐
novou šťávou může dojít k zabarvení plastových
částí chladničky. Citrusy se proto doporučuje
uchovávat v oddělených nádobách.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné
nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
Lahve: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v
držáku na lahve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
4.4 Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu
dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné
zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém
štítku;
ČESKY
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době
nepřidávejte žádné další potraviny ke zmraze‐
ní;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby se
mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak mo‐
žné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu
a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěs‐
né;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotý‐
kat již zmrazených potravin, protože by zvýšily
jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v le‐
pším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bez‐
pečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okam‐
žitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit po‐
páleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditel‐
ně datum uskladnění, abyste mohli správně
dodržet dobu uchování potravin.
13
4.5 Tipy pro skladování zmrazených
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladovány;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z ob‐
chodu přineseny v co nejkratším možném ča‐
se;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte
otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a ne‐
smí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou vý‐
robcem na obalu.
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zá‐
strčku spotřebiče ze zdroje elektrického
napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný
pracovník.
5.1 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku.
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot.
• důkladně opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo ka‐
bely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce pa‐
rfémované čisticí prostředky nebo vo‐
sková leštidla, protože mohou poškodit
povrch a zanechat silný zápach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na za‐
dní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím se
zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Nejnižší polici oddělující chladicí oddíl od oddílu
NaturaFresh 0°C lze vyjmout, pouze však při je‐
jím čištění. Polici vyjměte vytažením.
Krytky nad zásuvkami lze při čištění vyjmout.
Plnou funkčnost oddílu NaturaFresh 0°C zajistíte
tak, že nejspodnější polici a krytky vrátíte po či‐
štění na své místo.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladi‐
cí systém.
14 www.electrolux.com
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umě‐
lou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporuču‐
jeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou
vodou s trochou tekutého mycího prostředku na
nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické
síti.
5.3 Odmrazování chladničky
5.2 Výměna uhlíkového filtru
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se
vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy do‐
sáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
K zajištění nejlepší účinnosti uhlíkového vzdu‐
chového filtru je nutné ho každý rok vyměnit.
Nové aktivní vzduchové filtry lze koupit u vašeho
místního prodejce.
Řiďte se pokyny v části „Instalace uhlíkového
vzduchového filtru“.
Vzduchový filtr je spotřební materiál a proto se
na něj nevztahuje záruka.
Odmrazování mrazicího oddílu se provádí auto‐
maticky.
Vzniklá voda odtéká do zásobníku na kompreso‐
ru a odpařuje se. Zásobník nelze vyjmout.
5.4 Odmrazování mrazničky
Asi 12 h před rozmrazováním nastavte
regulátor teploty na vyšší nastavení,
aby se vytvořila dostatečná zásoba
chladu pro případ přerušení chodu
spotřebiče.
ČESKY
15
Námrazu odstraníte následujícím způsobem:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, za‐
balte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.
3.
4.
5.
6.
POZOR
Nedotýkejte se zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
Nechte dveře spotřebiče otevřené, plasto‐
vou škrabku vložte do určeného místa dole
uprostřed a pod ní dejte misku na rozmraže‐
nou vodu.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte
do mrazicího oddílu hrnek s teplou vo‐
dou. Odstraňujte také kusy ledu, které
odpadnou ještě před dokončením od‐
mrazování.
Po skončení odmrazování vysušte důkladně
vnitřní prostor a škrabku uschovejte pro dal‐
ší použití.
Zapněte spotřebič.
Po dvou nebo třech hodinách uložte vyjmu‐
té potraviny zpět do příslušných oddílů.
K odstraňování námrazy z výparníku nepoužívej‐
te nikdy ostré kovové nástroje. Mohli byste jej
poškodit.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mecha‐
nické nebo jiné pomocné prostředky, které nej‐
sou doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmrazených potravin během od‐
mrazování může zkrátit dobu jejich skladování.
5.5 Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte (předpokládá-li se) a vyčistěte
spotřebič a všechno příslušenství
• nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte ně‐
koho, aby ho občas zkontroloval, zda se potravi‐
ny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu.
16 www.electrolux.com
6. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Před odstraňováním závady vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Odstraňování závady, která není uvede‐
na v tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasunu‐ Zasuňte zástrčku správně do
tá do zásuvky.
zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zá‐
suvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku ji‐
ného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Zazní zvukový signál.
Příliš vysoká teplota v mraznič‐ Řiďte se pokyny v části „Výstra‐
ce.
ha při nadměrné teplotě“.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovostním
režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Není správně nastavená teplo‐
ta.
Nastavte vyšší teplotu.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš často.
Nenechávejte dveře otevřené
déle, než je nezbytně nutné.
Teplota potravin je příliš vyso‐
ká.
Nechte potraviny vychladnout
na teplotu místnosti, a teprve
pak je vložte do spotřebiče.
Teplota v místnosti je příliš vy‐
soká.
Snižte teplotu v místnosti.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmra‐
zování se na zadní stěně roz‐
mrazuje námraza.
Nejde o závadu.
Na podlahu teče voda.
Vývod rozmrazené vody (kon‐
denzátu) neústí do odpařovací
misky nad kompresorem.
Vložte vývod rozmrazené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.
Není správně nastavený regu‐
látor teploty.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Vložili jste příliš velké množství Ukládejte do spotřebiče menší
lahví najednou.
množství potravin.
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Příliš mnoho námrazy.
Potraviny nejsou správně za‐
baleny.
Zabalte je správně.
17
Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“.
Na displeji teploty je zo‐
brazen horní nebo spodní
čtverec.
Při měření teploty došlo k chy‐
bě.
Zavolejte do místního servisního
centra (chladicí systém bude po‐
traviny nadále chladit, ale nebu‐
de možné nastavit teplotu).
DEMO se zobrazí na dis‐
pleji.
Spotřebič je v režimu Demo
(DEMO).
Na přibližně 10 sekund podržte
stisknuté tlačítko Mode, dokud
nezazní dlouhý zvukový signál a
na krátkou chvíli se nevypne
displej: spotřebič začne praco‐
vat v normálním režimu.
6.1 Výměna žárovky
2.
Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením
pomocí LED diod s dlouhou životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze autorizo‐
vané servisní středisko. Kontaktujte servisní
středisko.
3.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny v části „Instalace“.
V případě potřeby vadné těsnění dveří vy‐
měňte. Obraťte se na autorizované servisní
středisko.
6.2 Zavření dveří
1.
Vyčistěte těsnění dveří.
7. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Pro zajištění bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací
pečlivě přečtěte část „Bezpečnostní in‐
formace“.
7.1 Umístění
UPOZORNĚNÍ
Jestliže likvidujete starý spotřebič se zá‐
mkem nebo západkou na dveřích, mu‐
síte ho znehodnotit tak, aby se malé dě‐
ti nemohly uvnitř zavřít.
Síťová zástrčka musí být po instalaci
volně přístupná.
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém
štítku spotřebiče:
Klimatic‐
ká třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
7.2 Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku
odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zá‐
strčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vyba‐
vena příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a
18 www.electrolux.com
připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v
souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě
nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
7.3 Požadavky na větrání
5 cm
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dosta‐
tečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Instalace uhlíkového vzduchového filtru
1
2
Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivního uhlí‐
ku, který pohlcuje nepříjemné pachy a umožňu‐
je zachování té nejlepší chuti a vůně všech po‐
travin bez nebezpečí mísení vůní.
Uhlíkový filtr se dodává v plastovém sáčku, aby
se zachovaly jeho vlastnosti a životnost. Filtr
musí být umístěn za klapku před zapnutím
spotřebiče.
1. Otevřete kryt klapky (1).
2. Vyjměte filtr z plastového sáčku.
3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní straně kry‐
tu klapky (2).
4. Zavřete kryt klapky.
Při provozu musí být klapka vzducho‐
vého větrání zavřená.
S filtrem zacházejte opatrně, aby se z
jeho povrchu nemohlo nic uvolnit.
8. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič rů‐
zné zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).
ČESKY
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
19
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
20 www.electrolux.com
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poruše
24 h
Napětí
230-240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
DEUTSCH
21
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
27
33
34
37
39
40
42
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
22 www.electrolux.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der
Montage und dem ersten Gebrauch das
vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie
die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf
des Geräts dem neuen Besitzer, so dass
jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Gebrauchsanweisung, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Montage des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu
beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
DEUTSCH
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine
längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur
für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
23
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das
Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss
sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
24 www.electrolux.com
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
se nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind,
mit dem Symbol
können recycelt werden.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen die-
2. BEDIENFELD
1
7
6
5
4
3
2
1 Display
4 Taste zum Erhöhen der Temperatur
2 Drink Chill-Taste und ON/OFF-Taste
3 Taste zum Senken der Temperatur
5 Kühlraum-Taste
6 Gefrierfach-Taste
DEUTSCH
7 Mode-Taste
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie
dazu die Taste Mode und die Taste zum
25
Senken der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich
rückgängig machen.
2.1 Display
A
B
C
D
E
F
J
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
Anzeige „Kühlschranktemperatur“
Anzeige „Kühlschrank ausgeschaltet“
Kühlschrank EcoModus
ShoppingMode
Alarmanzeige
Gefriergerät EcoModus
Modus FastFreeze
Anzeige „Gefriergerättemperatur“
Modus DrinksChill
Anzeige „Gefriergerät ausgeschaltet“
Nach der Auswahl des Kühl- oder
Gefrierraums wird die Animation
gestartet.
Nach der Auswahl der Temperatur
blinkt die Animation einige Minuten.
2.2 Einschalten des Geräts
Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät
einzuschalten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Wenn DEMO auf dem Display angezeigt
wird, befindet sich das Gerät im DemoModus. Schlagen Sie dazu bitte unter
„Was tun, wenn...“ nach.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
G
H
I
2.3 Ausschalten des
Kühlschranks
Zum Ausschalten des Kühlraums:
1. Halten Sie die Taste „Kühlraum“ einige Sekunden lang gedrückt.
2. Die Kühlraumanzeige OFF erscheint.
2.4 Einschalten des
Kühlschranks
Zum Einschalten des Kühlschranks:
1. Drücken Sie die Taste „Kühraum“.
Die Kühlraumanzeige OFF erlischt.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
2.5 Ausschalten des
Gefriergeräts
Zum Ausschalten des Gefriergeräts:
1. Halten Sie die Taste Freezer Compartment einige Sekunden lang gedrückt.
2. Die Gefriergerätanzeige OFF erscheint.
2.6 Einschalten des
Gefriergeräts
Zum Einschalten des Gefriergeräts:
1. Drücken Sie die Taste „Gefriergerät“.
26 www.electrolux.com
2.
Nach ein paar Sekunden ertönt möglicherweise ein akustisches Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
3. Die Gefriergerätanzeige OFF erlischt.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
1.
2.7 Ausschalten des Geräts
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die
Aktivierung der Funktion ShoppingMode,
um die Produkte schneller zu kühlen und
um zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.
Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Funktion ShoppingMode wird nach
etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste „Mode“, um eine andere Funktion zu wählen.
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF 3 Sekunden gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der
Steckdose, um das Gerät vom Netz
zu trennen.
2.8 Temperaturregelung
Wählen Sie den Kühl- oder Gefrierraum
aus.
Drücken Sie die Temperaturtaste, um die
Temperatur einzustellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• +4 °C für den Kühlraum
• -18 °C für den Gefrierraum
Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellten Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb
von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
2.9 EcoMode für den Kühl- und
Gefrierraum
Wählen Sie für die optimale Nahrungsmittellagerung die Funktion EcoMode.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Wählen Sie den Kühl- oder Gefrierraum aus.
2. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an:
– für den Kühlschrank: +4 °C
– für das Gefriergerät: -18 °C
Zum Ausschalten der Funktion:
2.
Wählen Sie den Kühl- oder Gefrierraum aus.
Drücken Sie die Taste „Mode“, um eine andere Funktion zu wählen.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
ausgeschaltet.
2.10 ShoppingMode
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für
den Kühlraum ausgeschaltet.
2.11 Modus FastFreeze
Zum Einschalten der Funktion:
1. Wählen Sie das Gefriergerät aus.
2. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Wählen Sie das Gefriergerät aus.
2. Drücken Sie die Taste „Mode“, um eine andere Funktion zu wählen.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
DEUTSCH
27
2.12 Modus DrinksChill
2.13 Temperaturwarnung
Mit dem Modus DrinksChill lässt sich ein
Alarmton einstellen, der zu der gewünschten Zeit ertönt. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine gewisse Zeit
abkühlen muss oder Sie die Flaschen, die
Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben, nicht vergessen
möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste DrinkChill .
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Der Timer zeigt die eingestellte Zeit
(30 Minuten) an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Timereinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal.
1. Entnehmen Sie die Getränke aus dem
Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die
Funktion mit der Taste DrinkChill aus.
Diese Funktion kann während des Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden:
1. Drücken Sie die Taste DrinkChill.
2. Die Anzeige DrinksChill erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns
geändert werden, indem Sie die Tasten
zur Erhöhung und Verringerung der Temperatur drücken.
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach
(zum Beispiel nach einem Stromausfall)
wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und Temperaturanzeige des Gefrierschranks.
• Durch das Ertönen eines Summers.
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Summer wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang
an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis
die normalen Bedingungen wieder
hergestellt sind.
Danach erlischt die Alarmanzeige.
2.14 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm
„Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Alarmanzeige
• akustisches Signal
Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm
deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische
Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da
hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.
Wenn DEMO auf dem Display angezeigt
wird, befindet sich das Gerät im DemoModus. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt „Was tun, wenn...“.
3.2 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
28 www.electrolux.com
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie bitte die Fast Freeze-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Fach Fast Freeze, da dies der
kälteste Bereich ist.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild angegeben, das sich im Innern des Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel
in das Gerät.
Wann müssen Sie die Fast Freeze
Funktion aktivieren:
Etwa 6
Stunden
vorher
Einlegen kleiner Mengen frischer Lebensmittel (ca. 5 kg)
Etwa
24
Stunden
vorher
Einlegen der maximalen Menge an Lebensmitteln (siehe
Typenschild)
Nicht
erforderlich
Einlegen gefrorener
Lebensmittel
Nicht
erforderlich
Einlegen kleiner Mengen frischer Lebensmittel, ca. 2 kg täglich maximal
3.3 Lagerung gefrorener
Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren
Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
3.4 Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit
Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Bitte verwenden Sie zum Herausholen der Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien aus
Metall.
3.5 Kälteakkumulatoren
Der Gefrierschrank wird mit einem oder
mehreren Gefrierakkumulatoren geliefert.
Diese verlängern die Zeitdauer, in der die
Lebensmittel bei einem Stromausfall oder
einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
3.6 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas
länger.
DEUTSCH
29
3.7 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für
das Einsetzen der Ablagen bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die
vorderen Hälften der Ablagen auf die hinteren Hälften gelegt werden.
3.8 Positionieren der Türablagen
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit das
Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie den Einsatz langsam in Pfeilrichtung, bis er sich herausheben lässt,
und setzen Sie ihn dann nach Wunsch
wieder ein.
1
2
3.9 Kohlefilter
Das Gerät ist mit einem Kohlefilter hinter
einer Klappe in der Rückwand des Kühlraums ausgerüstet.
Der Filter reinigt die Luft von unerwünschten Gerüchen im Kühlraum und im Fach
NATURAFRESH 0°C und verbessert so
die Lagerungsqualität.
Die Lüftungsklappe muss während des
Betriebs stets geschlossen sein.
3.10 Naturafresh 0°C-Fach
Im Naturafresh 0°C-Fach wird die Temperatur automatisch geregelt. Sie bleibt konstant auf ca. 0 °C, es ist keine Einstellung
erforderlich.
Die konstante Lagertemperatur von ca. 0
°C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 90 % bieten optimale La-
gerbedingungen für die verschiedensten
Lebensmittel.
Sie können daher eine Vielfalt von frischen
Lebensmitteln im Naturafresh 0°C -Fach
lagern, in dem die Lebensmittel bis zu 3
Mal länger ohne Qualitätseinbußen im
30 www.electrolux.com
Vergleich zu den normalen Kühlschrankfächern halten. Auf diese Weise können Sie
mehr frische Lebensmittel einlagern. Der
Geschmack, Frischegrad und die Nährstoffe (Vitamine und Mineralien) bleiben
gut erhalten. Das Gemüse und Obst verlieren weniger Gewicht. Die Lebensmittel
behalten ihren Nährwert besser.
Das Naturafresh 0°C-Fach eignet sich
auch zum Auftauen von Lebensmitteln.
In diesem Fall können die aufgetauten Lebensmittel bis zu zwei Tage aufbewahrt
werden.
3.11 Feuchtigkeitsregulierung
Beide Schubladen können je nach
den gewünschten Lagereigenschaften unabhängig von einander mit
niedriger oder höherer Feuchtigkeit
genutzt werden.
Die Feuchtigkeit kann für jede
Schublade über die Schieberegler
an der Vorderseite der Schublade
separat geregelt werden.
• „Trocken“: niedrige Luftfeuchtigkeit - bis zu 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird erreicht, wenn beide Schieberegler auf
diese Position gestellt und die Lüftungsschlitze ganz geöffnet sind.
• „Feucht“: hohe relative Luftfeuchtigkeit - bis zu 90 %
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird erreicht, wenn beide Schieberegler auf
diese Position gestellt und die
Lüftungsschlitze geschlossen sind.
Die Feuchtigkeit wird eingeschlossen und kann nicht entweichen.
Lagerzeit für frische Lebensmittel im Naturafresh -Fach
Lebensmittel
Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Lagerzeit
Zwiebeln
„trocken“
bis zu 5 Monate
Butter
„trocken“
bis zu 1 Monat
Große Stücke Schweinefleisch
„trocken“
bis zu 10 Tage
Rind- und Wildfleisch,
kleine Stücke Schweinefleisch, Geflügel
„trocken“
bis zu 7 Tage
Tomatensauce
„trocken“
bis zu 4 Tage
DEUTSCH
Lebensmittel
Einstellung der Luftfeuchtigkeit
31
Lagerzeit
Fisch, Krustentiere, gekochte Fleischgerichte
„trocken“
bis zu 3 Tage
Gekochte Meeresfrüchte
„trocken“
bis zu 2 Tage
Salat, Gemüse Karotten, Kräuter, Rosenkohl,
Sellerie
„feucht“
bis zu 1 Monat
Artischocken, Blumenkohl, Chicorée, Eisbergsalat, Endivien, Feldsalat,
Kopfsalat, Lauch, Radicchio
„feucht“
bis zu 21 Tage
Brokkoli, Chinakohl,
Grünkohl, Kohl, Rettich,
Wirsing
„feucht“
bis zu 14 Tage
Erbsen, Kohlrabi
„feucht“
bis zu 10 Tage
Frühlingszwiebeln, Radieschen, Spargel, Spinat
„feucht“
bis zu 7 Tage
Obst 1)
Birnen, (frische) Datteln,
Erdbeeren, Pfirsiche 1)
„feucht“
bis zu 1 Monat
Pflaumen 1)
Rhabarber, Stachelbeeren
„feucht“
bis zu 21 Tage
Äpfel (keine kälteempfindlichen Sorten), Quitten
„feucht“
bis zu 20 Tage
Aprikosen, Kirschen
„feucht“
bis zu 14 Tage
Zwetschgen, Trauben
„feucht“
bis zu 10 Tage
Brombeeren, Johannisbeeren
„feucht“
bis zu 8 Tage
Feigen (frisch)
„feucht“
bis zu 7 Tage
Blaubeeren, Himbeeren
„feucht“
bis zu 5 Tage
1) Je reifer die Frucht, desto kürzer die Lagerzeit
Kuchen mit Sahne und andere Produkte
aus Teig können 2 bis 3 Tage lang im Naturafresh 0°C -Fach aufbewahrt werden.
Die folgenden Lebensmittel dürfen nicht
im Naturafresh 0°C-Fach gelagert werden:
• Kälteempfindliches Obst, wie z.B. Ananas, Bananen, Grapefruits, Melonen,
Mangos, Papayas, Orangen, Zitronen,
Kiwis, das bei Keller- oder Raumtemperatur gelagert werden muss.
32 www.electrolux.com
• Lebensmittel, die oben nicht genannt
sind, müssen im Kühlraum aufbewahrt
werden (z.B. alle Arten von Käse, Aufschnitt usw.).
•
•
Der Grad der Luftfeuchtigkeit in den
Schubladen hängt vom Feuchtigkeitsgehalt der gelagerten Lebensmittel, des Gemüses und Obsts und davon ab, wie häufig die Tür geöffnet wird.
Das Naturafresh 0°C-Fach eignet sich
auch zum langsamen Auftauen von Lebensmitteln. In diesem Fall können die
aufgetauten Lebensmittel bis zu zwei Tage lang im Naturafresh 0°C-Fach aufbewahrt werden.
Tipps:
• Achten Sie auf die Frische der Lebensmittel, insbesondere auf das Haltbarkeitsdatum. Qualität und Frische wirken
sich auf die Aufbewahrungsdauer aus.
• Die Gesamtaufbewahrungsdauer hängt
von den Aufbewahrungsbedingungen
•
•
vor der endgültigen Lagerung im Kühlschrank ab.
Lebensmittel, Obst oder Gemüse müssen vor der Einlagerung immer in Behälter oder Folie verpackt werden.
Tiernahrung ist immer verpackt und trocken zu lagern.
Proteinreiche Lebensmittel verderben
schneller. So verderben Meeresfrüchte
schneller als Fisch und Fisch schneller
als Fleisch. In einem Naturafresh 0°CFach lässt sich diese Art von Lebensmitteln bis zu dreimal länger und ohne
Qualitätsverlust lagern.
Alle in einem Naturafresh 0°C-Fach gelagerten Lebensmittel sind ca. 15-30
Minuten vor dem Verzehr aus der
Schublade zu nehmen. Dies gilt insbesondere für Obst und Gemüse, das ohne weiteres Kochen verzehrt werden
soll. Nehmen Obst und Gemüse wieder
Raumtemperatur an, verbessern sich
Konsistenz und Geschmack.
3.12 Schublade
Dank der Gitterablagen in den Schubladen kann die Luft ungehindert zirkulieren
und somit die Lebensmittel besser frisch
halten.
Die Anschläge im Fach verhindern ein Herausfallen der Schubladen, wenn diese
vollständig herausgezogen werden.
Zum Entfernen der Schubladen (z. B. zur
Reinigung) ziehen Sie diese bis zum Anschlag heraus, heben diese an und ziehen
diese dann ganz heraus.
DEUTSCH
33
4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
4.1 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
4.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in
den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
4.3 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie
diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine
der Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und
in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n)
legen. Wenn die Kunststoffteile Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird
empfohlen, Zitrusfrüchte in getrennten
Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in le-
bensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen
stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür
speziell verpackt.
4.4 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild
angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später nur
die Menge auftauen müssen, die Sie
gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu
haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der
Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren,
34 www.electrolux.com
um einen genauen Überblick über die
Lagerzeit zu haben.
4.5 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten
werden.
5. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.1 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Motorkompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert
sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Die unterste Ablage, die das Kühlfach
vom NaturaFresh 0°C Fach abtrennt, sollte nur für Reinigungszwecke entfernt werden. Ziehen Sie die Ablage gerade aus
dem Gerät heraus.
Die Abdeckplatten über den Schubladen
im Fach können zu Reinigungszwecken
herausgenommen werden.
Damit die volle Funktionalität des NaturaFresh 0°C Fachs gewährleistet ist, müssen die unterste Ablage und die Abdeckplatten nach der Reinigung wieder in ihre
ursprüngliche Position eingesetzt werden.
DEUTSCH
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
5.2 Ersetzen des AktivkohleFilters
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie
den Kohlefilter einmal jährlich wechseln.
Neue Aktivkohle-Filter erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.
Die Anleitung unter „Einsetzen des Kohlefilters“ beachten.
Bei dem Luftfilter handelt es sich um Verbrauchsmaterial, das nicht unter die Garantie fällt.
35
5.3 Abtauen des Kühlschranks
Der Kühlraum taut automatisch ab.
Das dabei angesammelte Wasser läuft in
einen Behälter am Kompressor und verdunstet. Dieser Behälter kann nicht entfernt werden.
5.4 Abtauen des
Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und
im Innern des oberen Fachs wird sich
stets etwas Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn
die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis
5 mm erreicht hat.
Stellen Sie den Temperaturregler
bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung,
damit eine ausreichende Kälte als
Reserve für die Unterbrechung im
Betrieb entstehen kann.
36 www.electrolux.com
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend
erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
3.
4.
5.
6.
VORSICHT!
Fassen Sie gefrorene Lebensmittel
nicht mit nassen Händen an. Ihre
Hände könnten an den Lebensmitteln festfrieren.
Lassen Sie die Tür des Geräts offen
stehen und setzen Sie den Kunststoffschaber in die entsprechende
Aufnahme unten in der Mitte; stellen
Sie eine Schale zum Auffangen des
Tauwassers darunter.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in das Gefrierfach,
um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie bereits
während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich lösen
lassen.
Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und bewahren Sie
den Kunststoffschaber für eine spätere Verwendung auf.
Schalten Sie das Gerät ein.
Nachdem das Gerät zwei bis drei
Stunden in Betrieb ist, können Sie die
ausgelagerten Lebensmittel wieder in
den Gefrierraum hineinlegen.
Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer bitte niemals mit scharfen metallischen
Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Geräts kann
die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
5.5 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
DEUTSCH
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
37
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall
nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
6. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Eine Fehlersuche, die von der in
der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebenen Fehlersuche
abweicht, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer
Fachkraft durchgeführt werden.
Problem
Mögliche Ursache
Das Gerät funktioDas Gerät ist ausgeschalniert nicht. Die Lam- tet.
pe funktioniert nicht.
Abhilfe
Gerät einschalten.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit
Spannung versorgt. Es
liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker.
Es ertönt ein akustisches Signal.
Die Temperatur im Gefrier- Siehe hierzu den Abschnitt
raum ist zu hoch.
„Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch)“.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Der Kompressor ist
durchgehend in Betrieb.
38 www.electrolux.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur des Kühlguts ist zu hoch.
Lassen Sie das Kühlgut auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie es in das Gerät
stellen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Wasser fließt an der Beim automatischen AbDas ist normal.
Rückwand des Kühl- tauen fließt das Tauwasser
schranks herunter.
an der Rückwand des Geräts herunter.
Wasser fließt auf
den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht
in die Verdampferschale
über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Es wurden zu viele ProLegen Sie weniger Produkdukte auf einmal eingelegt. te auf einmal ein.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
Die Lebensmittel liegen zu
dicht aneinander.
Lagern Sie die Lebensmittel
so, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.
Es bildet sich zu viel
Eis.
Die Lebensmittel sind nicht Verpacken Sie die Lebensrichtig verpackt.
mittel richtig.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Temperaturanzeige zeigt oben
oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter (das Kühlsystem hält
zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
DEMO erscheint im
Display.
Das Gerät befindet sich im Halten Sie die Mode-Taste
Demo-Modus (DEMO).
ca. 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display für eine kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Danach arbeitet das
Gerät wieder normal.
6.1 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
DEUTSCH
6.2 Schließen der Tür
1.
2.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
39
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die „Sicherheitshinweise“ vor der Montage des
Geräts sorgfältig durch, um Gefahren für sich selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
7.1 Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss
oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss
bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu verhindern, dass sich spielende Kinder
darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss
des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
7.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
40 www.electrolux.com
7.3 Anforderungen an die Belüftung
5 cm
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine ausreichende Luftzirkulation sein.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Einsetzen des Kohlefilters
1
2
Der Kohlefilter ist ein Aktivkohlefilter, der
schlechte Gerüche aufsaugt und so den
Geschmack und das Aroma der Lebensmittel ohne Risiko von Geruchsübertragung optimal aufrecht erhält.
Der Filter wird mit einer Plastikumhüllung
geliefert, die seine Haltbarkeit und die
Bewahrung seiner Eigenschaften gewährleistet. Der Filter muss hinter der
Klappe eingesetzt werden, bevor das
Gerät eingeschaltet wird.
1. Öffnen Sie die Klappenabdeckung
(1).
2. Entnehmen Sie den Filter aus der
Kunststoffverpackung.
3. Setzen Sie den Filter in den Schlitz
an der Rückseite der Klappenabdeckung (2) ein.
4. Schließen Sie die Klappenabdeckung.
Die Lüftungsklappe muss während des Betriebs stets geschlossen sein.
Behandeln Sie den Filter sorgfältig, damit sich keine Partikel von
der Oberfläche ablösen.
8. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
DEUTSCH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
41
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
42 www.electrolux.com
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessung der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
24 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Gerät sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
nicht mit
Geräte mit diesem Symbol
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
43
222369186-A-292013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement