Electrolux EUGP2244AW User manual

Electrolux EUGP2244AW User manual
Electrolux
Cooling
Külmik
EUGP2244AW
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KASULIKKE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HELID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
EESTI – KLIENDITEENINDUS JA TUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.RegisterElectrolux.com
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSJUHISED
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐
sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja
hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐
sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida
asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik
seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult
selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need
juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati
seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetak‐
se või seadme müümise korral, nii et kõik kasu‐
tajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul
selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult infor‐
meeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb
kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ette‐
vaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud
kahjustuste eest tootja ei vastuta.
1.1 Laste ja riskirühma kuuluvate
inimeste turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen‐
soorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja
teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul,
kui nende üle teostab järelvalvet või neid ju‐
hendab seadme kasutamisel isik, kes nende
turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus
kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast
välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult
seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängi‐
vad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks
end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihen‐
ditega versioon vahetab välja vanema vedru‐
lukustussüsteemiga seadme, siis enne vana
seadme äraviskamist veenduge, et lukustus‐
mehhanismi poleks võimalik enam kasutada.
Vastasel juhul võib seade muutuda lapse
jaoks surmalõksuks.
1.2 Üldine ohutus
HOIATUS
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva
kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide
selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säili‐
tamiseks.
– personalile mõeldud köökides kauplustes,
kontorites ja mujal;
– puhkemajades, hotellides, motellides ja
muudes majutuskohtades;
– hommikusöögiga ööbimiskohtades;
– toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates et‐
tevõtetes.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks me‐
haanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahen‐
deid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid
(näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole
vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine
isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu,
kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb
vältida jahutusaine süsteemi komponentide
kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle mis
tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toite‐
juhtme kahjustamine võib põhjustada lühiü‐
henduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
HOIATUS
Elektriliste komponentide (toitejuhe, pis‐
tik, kompressor) asendustööd tuleb ohu
vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehni‐
kult või teenusepakkujalt.
1.
2.
3.
4.
5.
Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
Veenduge, et toitepistik ei ole seadme ta‐
gakülje poolt muljutud ega kahjustatud.
Muljutud või kahjustatud toitepistik võib
üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
Tagage juurdepääs seadme toitepistiku‐
le.
Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmba‐
mise teel.
Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepisti‐
kut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
4
www.electrolux.com
Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti
katteta (kui see on ette nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades olge et‐
tevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas
olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/mär‐
jad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi
või külmahaavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐
sese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need
on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks
üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide
valgustamiseks.
6.
•
•
•
•
1.3 Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plast‐
massist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi
või vedelikku, sest need võivad plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas
asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist
härmatisevaba seadmega)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulata‐
mist uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toi‐
tu vastavalt toidu tootja juhistele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid
hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid ju‐
hiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke,
kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põh‐
justada plahvatuse, mis omakorda kahjustab
seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest
söömisel külmapõletust tekitada.
1.4 Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise eemalda‐
miseks terevaid esemeid. Kasutage plastmas‐
sist kaabitsat.
1.5 Paigaldamine
Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjustuste
osas. Ärge ühendage seadet, kui see on viga
saanud. Teatage võimalikest kahjustustest ko‐
heselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend
alles.
• On soovitatav enne seadme taasühendamist
oodata vähemalt kolm tundi, et õli saaks kom‐
pressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane õhu‐
ringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuu‐
menemise. Et tagada küllaldane ventilatsioon,
järgige paigaldamisjuhiseid.
• Kus võimalik, peaks seadme tagakülg olema
vastu seina, et vältida soojade osade (kom‐
pressor, kondensaator) puudutamist ja võima‐
likke põletusi.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lä‐
hedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toi‐
tepistikule oleks olemas juurdepääs.
• Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui
veeühendus on ette nähtud).
1.6 Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd
peab teostama kvalifitseeritud elektrik või
kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volita‐
tud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib
ainult originaal varuosi.
1.7 Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle kül‐
mutussüsteemis ega isolatsioonimater‐
jalides. Seadet ei tohi likvideerida koos
muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisal‐
dab kergestisüttivaid gaase: seade tu‐
leb utiliseerida vastavalt kohaldatavate‐
le määrustele, mille saate oma kohali‐
kust omavalitsusest. Vältige jahutus‐
seadme kahjustamist, eriti taga soojus‐
vaheti läheduses. Selles seadmes ka‐
sutatud materjalid, millel on sümbol
, on korduvkasutatavad.
EESTI
5
2. JUHTPANEEL
1
6
5
4
1 Ekraan
3
2
6 Funktsiooni ON/OFF nupp
Nuputoonide eelmääratud helitugevust saab
muuta valjuks, vajutades mõne sekundi jooksul
korraga Mode-nuppu ja temperatuuri alandamise
nuppu. Teistkordne vajutamine taastab algsea‐
de.
2 Temperatuuri tõstmise nupp
3 Temperatuuri vähendamise nupp
4 Funktsiooni OK nupp
5 Funktsiooni Mode nupp
2.1 Ekraan
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B
Taimeri funktsioon
Funktsioon Drinks Chill
Funktsioon Action Freeze
Funktsioon Child Lock
Hoiatusindikaator
Temperatuuri indikaator
2.2 Sisselülitamine
Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Kui ekraan on väljas, vajutage nuppu ON/
OFF .
3. Mõne sekundi pärast võib alarmsignaal töö‐
le hakata.
Alarmi lähtestamiseks vaadake jaotist "Kõr‐
ge temperatuuri alarm".
4. Kui ekraanile ilmub sümbol "dEMo", on sea‐
de demorežiimis. Vt jaotist "Mida teha,
kui...".
5. Temperatuuri indikaatoritel kuvatakse mää‐
ratud vaiketemperatuur.
Teistsuguse temperatuuri määramiseks vt jaotist
"Temperatuuri reguleerimine".
C
DE
F
2.3 Välja lülitamine
Seadme väljalülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu ON/OFF (Sees/Väljas) 5
sekundit.
2. Ekraan lülitub välja.
3. Seadme toitevõrgust lahutamiseks ühenda‐
ge toitepistik toitepistikupesast lahti.
2.4 Temperatuuri reguleerimine
Sügavkülmiku määratud temperatuuri saab regu‐
leerida temperatuuri nupule vajutades.
Määrake vaiketemperatuur:
• -18°C sügavkülmuti jaoks.
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud tempera‐
tuur.
Valitud temperatuur saavutatakse 24 tunni jook‐
sul.
Pärast elektrikatkestust jääb määratud
temperatuur salvestatuks.
2.5 Funktsioon Action Freeze
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
6
www.electrolux.com
Funktsiooni Action Freeze indikaator vilgub.
Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator Action Freeze .
See funktsioon lülitub 52 tunni pärast automaat‐
selt välja.
Funktsiooni väljalülitamiseks enne selle auto‐
maatset lõppemist tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Mode, kuni indikaator Ac‐
tion Freeze hakkab vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
3. Indikaator Action Freeze kustub.
2.
Määrates sügavkülmiku jaoks mõne
muu temperatuuri, lülitub see funktsioon
välja.
2.6 Funktsioon Drinks Chill
Funktsiooni Drinks Chill Minute Minder saab ka‐
sutada helisignaali ajastatud määramiseks, näi‐
teks juhul, kui retsept nõuab taigna kindla aja
jooksul jahutamist või kui kardate unustada sü‐
gavkülmikusse kiireks jahutamiseks pandud pu‐
deleid.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni Drinks Chill indikaator vilgub.
Mõneks sekundiks kuvab taimer määratud
aja (30 minutit).
2. Määratud aja muutmiseks vahemikus 1 kuni
90 minutit vajutage taimeri reguleerimisnup‐
pu.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator Drinks Chill.
Taimer hakkab vilkuma (min).
Mahalugemise lõppedes hakkab indikaator
Drinks Chill vilkuma ja kõlab helisignaal:
1. Võtke sügavkülmikuosast kõik joogid välja.
2. Helisignaali väljalülitamiseks ja funktsiooni
peatamiseks vajutage nuppu OK.
Pöördloenduse ajal saab funktsiooni igal ajal väl‐
ja lülitada:
1. Vajutage nuppu Mode, kuni indikaator
Drinks Chill hakkab vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
3. Indikaator Drinks Chill kustub.
Aega saab pöördloenduse ajal ja enne lõppu
muuta, vajutades temperatuuri vähendamise või
suurendamise nuppu.
2.7 Lapselukufunktsioon
Kasutage funktsiooni Child Lock (Lapselukk), et
lukustada nupud seadme tahtmatu käivitumise
vältimiseks.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
1. Vajutage nuppu Mode (Režiim), kuni näidi‐
kul kuvatakse vastav ikoon.
2. Indikaator Child Lock (Lapselukk) vilgub.
3. Vajutage nuppu OK kinnitamiseks.
Kuvatakse indikaator Child Lock (Lapse‐
lukk).
Funktsiooni väljalülitamiseks:
1. Vajutage nuppu Mode (Režiim), kuni indi‐
kaator Child Lock (Lapselukk) hakkab vilku‐
ma.
2. Vajutage nuppu OK kinnitamiseks.
3. Indikaator Child Lock (Lapselukk) lülitub väl‐
ja.
2.8 Kõrge temperatuuri alarm
Temperatuuri tõusust sügavkülmikuosas (näiteks
varasema elektrikatkestuse tõttu) annab märku:
• alarmi ja sügavkülmuti temperatuuriindikaato‐
rite vilkumine;
• summeri signaal.
Alarmi lähtestamiseks:
1. Vajutage suvalist nuppu.
2. Summer lülitub välja.
3. Sügavkülmuti temperatuuri indikaatoril ku‐
vatakse mõneks sekundiks kõrgeim saavu‐
tatud temperatuur. Seejärel kuvatakse taas
määratud temperatuur.
4. Alarmi indikaator jätkab vilkumist normaal‐
tingimuste taastumiseni.
Kui alarmieelne olek on taastunud, siis lülitub
alarmi indikaator välja.
2.9 Avatud ukse hoiatus
Kui uks jäetakse rohkem kui 80 sekundiks lahti,
kõlab helisignaal.
Kui normaalsed tingimused taastuvad (uks sule‐
takse), lakkab helisignaal.
EESTI
7
3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
3.1 Sisemuse puhastamine
3.4 Sulatamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, peske
seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja
neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toode‐
tele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt.
Sügavkülmutatud või külmutatud toidu võib enne
kasutamist külmikuvahes või toatemperatuuril
üles sulatada, olenevalt sellest, kui palju selleks
aega on.
Väikesi tükke võib valmistada ka külmutatult, ot‐
se sügavkülmikust: sel juhul kulub toiduvalmista‐
miseks rohkem aega.
Ärge kasutage pesuvahendeid ja abra‐
siivseid pulbreid, kuna need kahjusta‐
vad sisepindu.
3.2 Värske toidu sügavkülmutamine
Sügavkülmuti sobib värske toidu sügavkülmuta‐
miseks ja külmutatud ning sügavkülmutatud toidu
pikaajaliseks säilitamiseks.
Värske toidu sügavkülmutamiseks aktiveerige
Action Freeze funktsioon vähemalt 24 tunniks
enne külmutatava toidu sügavkülmutusvahesse
asetamist.
Külmutamiseks asetage toiduained kahte ülemis‐
se osasse.
Maksimaalne toidukogus, mida on võimalik 24
tunni hooksul külmutada, on ära toodud andme‐
plaadil , sildil, mis asub seadme sees.
Sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi: sel ajal
ei tohi lisada külmutamiseks toitu.
3.5 Jääkuubikute valmistamine
Antud seade on varustatud ühe või mitme aluse‐
ga jääkuubikute valmistamiseks. Täitke need alu‐
sed veega, asetage need seejärel sügavkülmu‐
tusse.
Ärge kasutage aluste sügavkülmutusest
väljavõtmiseks metallist instrumente.
3.6 Külma akumulaatorid
Sügavkülmikul on vähemalt üks külma akumu‐
laator, mis pikendab säilitusaega voolukatkestu‐
se või rikke korral.
3.3 Sügavkülmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaeg‐
set mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt
2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui
asetate toiduained seadmesse.
Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voo‐
lukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära
pikemalt väärtusest, mis on äratoodud
tehnilise iseloomustuse peatükis "tem‐
peratuuri tõusu aeg", peab ülessulanud
toiduained koheselt ära tarbima või val‐
mistama ning seejärel uuesti külmuta‐
ma (peale mahajahtumist).
4. KASULIKKE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
4.1 Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi maksimaal‐
selt ära kasutada, siinkohal mõned olulised nä‐
punäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on võimalik
külmutada 24 tunni jooksul. on ära toodud
seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tundi. Sel
ajal ei tohi külmutamiseks toitu lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja
korralikult puhastatud toiduaineid;
8
www.electrolux.com
• valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et
see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et se‐
da oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajali‐
kus koguses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja veendu‐
ge, et pakendid oleksid õhukindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul puutu‐
da vastu juba külmutatud toitu; nii väldite tem‐
peratuuri tõusu viimases;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem
kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusae‐
ga;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sü‐
gavkülmutusest võtmist, võib põhjustada na‐
hal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev
igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgi‐
da.
4.2 Näpunäiteid sügavkülmutatud
toidu säilitamiseks
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:
• veenduma, et poest ostetud külmutatud toi‐
duaineid säilitatakse juhiseid järgides;
• pange külmutatud toit pärast ostmist niipea kui
võimalik sügavkülmikusse;
• ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge
jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik;
• ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja seda ei
tohi enam uuesti külmutada;
• ärge ületage toidu tootja poolt ette nähtud säi‐
litusaega.
5. PUHASTUS JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Enne mistahes hooldustegevust tõm‐
make seadme toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis
on süsivesinikku; seega peab hooldust
ja täitmist korraldama ainult volitatud
tehnik.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisalda‐
vad kemikaale, mis võivad kahjustada selles
seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovi‐
tatakse puhastada seda seadet väljast ainult
sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesu‐
vahendit.
Pärast puhastamist ühendage seade uuesti voo‐
luvõrku.
5.1 Perioodiline puhastamine
5.2 Sügavkülmuti sulatamine
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
• puhastage sisemus ja tarvikud leige veega
ning neutraalse seebiga;
• kontrollige regulaarselt ukse tihendeid ja püh‐
kige neid, et need oleksid puhtad;
• loputage ja kuivatage korralikult.
Seevastu on selle mudeli sügavkülmiku osa "mit‐
tejäätuvat" tüüpi. See tähendab, et jääkirmet ei
teki, kui seade töötab, ei sisemistele seintele ega
toidule.
Jääkirme puudumine on tingitud automaatjuhita‐
va ventilaatori poolt liikuma pandud külma õhu
pidevast ringlemisest sügavkülmikus.
Ärge tõmmake, liigutage ega vigastage
kapis olevaid torusid ja/või juhtmeid.
Ärge kunagi kasutage pesuaineid, abra‐
siivseid pulbreid, tugevalt lõhnastatud
puhastustooteid või vahapolituure sise‐
muses puhastamiseks, sest see rikub
pindu ja jätab kappi tugeva lõhna.
Puhastage seadme tagaküljel asuv kondensaa‐
tor (must võrestik) ja kompressor harjaga. See
parandab seadme jõudlust ja vähendab elektri‐
tarbimist.
Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahu‐
tussüsteemi.
5.3 Töö vahepealsed ajad
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, raken‐
dage järgmisi abinõusid:
• ühendage seade vooluvõrgust lahti;
• võtke kogu toit välja;
• sulatage (kui see on ette nähtud) ja puhastage
seade ning kõik tarvikud;
• jätke uks/uksed irvakile, et hoida ära ebameel‐
diva lõhna tekkimist.
Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi se‐
da aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voolu‐
katkestuse korral ei rikneks.
EESTI
9
6. MIDA TEHA, KUI...
HOIATUS
Enne tõrkeotsingut eemaldage toitepis‐
tik pistikupesast.
Käesolevas kasutusjuhendis mitte leidu‐
va tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda
ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev
isik.
Tavakasutusel võib seade tuua kuulda‐
vale mõningaid helisid (kompressor,
külmutusagensi süsteem).
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult pis‐
tikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Seade ei saa toidet. Pistikupe‐
sas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade.
Võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Temperatuur sügavkülmikus
on liiga kõrge.
Vt jaotist "Liiga kõrge tempera‐
tuuri signaal".
Seadme uks ei ole korralikult
suletud.
Vt "Avatud ukse hoiatussignaal".
Kostab helisignaal. Hoia‐
tustuli vilgub.
Kompressor töötab pide‐
valt.
Temperatuur ei ole õigesti sea‐ Valige kõrgem temperatuur.
distatud.
Seadme uks ei ole korralikult
suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Ust on avatud liiga tihti.
Ärge hoidke ust lahti kauem kui
vaja.
Mõne toiduaine temperatuur on Laske toidul jahtuda toatempe‐
liiga kõrge.
ratuurini, enne kui selle sead‐
messe panete.
Toa temperatuur on liiga kõrge. Alandage toa temperatuuri.
Temperatuur sügavkülmi‐
kus on liiga madal.
Temperatuur sügavkülmi‐
kus on liiga kõrge.
Funktsioon Action Freeze on
sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Action Freeze ".
Temperatuuriregulaator ei ole
õigesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Funktsioon Action Freeze on
sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Action Freeze ".
Temperatuuriregulaator ei ole
õigesti seadistatud.
Valige madalam temperatuur.
Seadme uks ei ole korralikult
suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Mõne toiduaine temperatuur on Laske toidul jahtuda toatempe‐
liiga kõrge.
ratuurini, enne kui selle sead‐
messe panete.
10
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Samaaegselt on külmikusse
pandud liiga palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse sa‐
maaegselt liiga palju toiduaineid.
Toiduained paiknevad ükstei‐
sele liiga lähedal.
Paigutage toiduained nii, et on
tagatud külma õhu ringlus.
Temperatuurinäidikul ku‐
Temperatuuri mõõtmisel ilmes
vatakse alumine või ülemi‐ tõrge
ne ruut.
Võtke ühendust teeninduskes‐
kusega (jahutussüsteem hoiab
jätkuvalt toiduained külmana,
kuid temperatuuri reguleerimine
pole võimalik).
dEMo ilmub ekraanile.
Vajutage ja hoidke umbes 10
sekundit nuppu OK, kuni kostab
pikk helisignaal ja ekraan lülitub
hetkeks välja: seade hakkab ta‐
valisel moel tööle.
Seade on demorežiimis (dE‐
Mo).
6.1 Ukse sulgemine
1.
2.
Puhastage ukse tihendid.
Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist "Paigal‐
damine".
3.
Vajadusel asendage katkised uksetihendid
uutega. Pöörduge teeninduskeskusse.
7. PAIGALDAMINE
HOIATUS
Ohutuse huvides ja seadme õige töö ta‐
gamiseks lugege enne seadme paigal‐
damist hoolega läbi peatükk „Ohutusin‐
fo”.
7.1 Paigutamine
Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev tempera‐
tuur vastaks seadme andmeplaadil osutatud kllii‐
maklassile:
Kliimak‐
lass
Ümbritsev temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
7.2 Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrolli‐
ge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja
sagedus vastaksid teie majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel
on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodu‐
ne seinapistik pole maandatud, maandage seade
eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pida‐
des eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülal‐
toodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võe‐
tud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.
EESTI
7.3 Nõuded ventilatsioonile
Seadme taga tuleb tagada piisav õhuringlus.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
11
12
www.electrolux.com
ø 2 mm
10
m
m
A
1x
B
1x
C
1x
D
1x
E
1x
F
2x
G
6x
H
2x
I
26 x
J
4x
K
2x
L
1x
M
2x
N
18 x
Ø3,5 - 13 mm
O
2x
Ø3,5 - 16 mm
Ø3,5 - 13 mm
L/L
Ø3,5 - 16 mm
EESTI
1
2
8.
90°
3.
3
13
14
www.electrolux.com
4
5
EESTI
6
180°
7
15
16
www.electrolux.com
8
B
9
10
11
12
~3 mm
J
I
L
EESTI
13
19 mm
C
D
16 mm
C
D
14
15
C
D
16
17
I
O
O
H
17
18
www.electrolux.com
18
19
K
N
20
21
~5 mm
X
~5 mm
22
23
X
=
=
90º
EESTI
24
25
1
2
45°
3
26
1698 mm
1147 mm
937 mm
797.5 mm
628 mm
19
20
www.electrolux.com
27
a
b
2
J
28
A
F
J
L/L
1
c
d
G
G
8. HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõ‐
ningaid helisid (kompressor, külmutusagensi
süsteem).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
BL
SSSRRR!
UB
B!
CLICK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
EESTI
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
9. TEHNILISED ANDMED
Niši mõõtmed
Kõrgus
1780 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Temperatuuri tõusu aeg
21 h
Elektripinge
230-240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andme‐
sildil, mis asub seadme vasakul siseküljel, ja
energiasildil.
10. EESTI – KLIENDITEENINDUS JA TUGI
EE
BRRR!
CRACK!
21
22
www.electrolux.com
Informatsiooni, kuidas käituda rikke korral ja
hooldada toodet, leiate kasutusjuhendist ja meie
kodulehelt www.electrolux.ee
Toote remonti ja paigaldust võivad teostada ai‐
nult pädevust omavad tehnikud. Kontakteerumi‐
sel hooldusega veenduge, et on olemas ostudo‐
kument ja järgnevad andmed:
Mudel (Model): ......................................
Seeria number (Serial number): .....................
Toote number (Product number): .............
Ostukuupäev (kviitungilt): ..............................
Täiendavat abi leiate meie veebisaidilt; samuti
võite sealt alla laadida kasutusjuhendid. Regis‐
treerige oma toode ja hankige juurdepääs vajali‐
kule teabele oma toote kohta:
www.RegisterElectrolux.com
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153,
11624 Tallinn
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
23
Kasutusjuhend: Eesti
222369307-A-342013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement