Electrolux EAKP5959AX, ENKP2549AX User manual

Electrolux EAKP5959AX, ENKP2549AX User manual
Electrolux
Cooling
Koel-vriescombinatie
ENKP2549AX
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BELGIE - CUSTOMER CARE EN SUPPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.RegisterElectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
4
www.electrolux.com
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer,
indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
kan de olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
5
kwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een ge-
2. BEDIENINGSPANEEL
1
8
7
6
1 Weergave
2 Toets om de temperatuur van de vrie-
zer hoger te zetten
3 Toets om de temperatuur van de vriezer lager te zetten
4 OK-toets
5 Mode-toets
6 Toets om de temperatuur van de
koelkast hoger te zetten
7 Toets om de temperatuur van de
koelkast lager te zetten
5
4
3
2
8 Toets om het apparaat ON/OFF te
zetten
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een hard
geluid door de Mode-toets en de toets
om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in
te drukken. U kunt deze wijziging ook
weer ongedaan maken.
6
www.electrolux.com
2.1 Display (weergave)
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B
Timer-functie
Drinks Chill -functie
Action Freeze-functie
Child Lock-functie
Alarmlampje
Temperatuurweergave
2.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te
schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -toets van het
apparaat als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het
alarm.
4. Als "dEMo" verschijnt op het display,
staat het apparaat in de demonstratiestand. Raadpleeg de paragraaf
"Problemen oplossen".
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
2.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
2.4 De wijnkelder inschakelen
Om de wijnkoeler in te schakelen:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
C
DE
F
De indicatie wijnkeldervak uit knippert.
Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De indicatie wijnkeldervak gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
2.
2.5 De wijnkelder uitschakelen
Om de wijnkelder uit te schakelen:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicatie wijnkelder uit en de indicatie wijnkeldervak knipperen.
De indicatie van de wijnkeldertemperatuur toont streepjes.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. De indicatie wijnkeldervak uit wordt
getoond.
2.6 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de wijnkelder en de vriezer kan worden ingesteld
met de temperatuurknoppen.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +10°C voor de wijnkelder
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur opgeslagen.
2.7 Action Freeze-functie in en
uit
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Action Freeze-lampje knippert.
NEDERLANDS
2.
Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het Action Freeze -lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het Action
Freeze-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het Action Freeze-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur
te selecteren.
2.8 Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere
stroomuitval) wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.
2.9 Alarm deur open voor de
wijnkelder en de vriesvakken
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt
aangegeven door:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
7
2.10 Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
2.11 Drinks Chill-functie in en uit
DeDrinks Chill Minute Minder-functie
wordt gebruikt om een akoestisch alarm
in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen
of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Drinks Chill-lampje knippert.
De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het Drinks Chill-lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
Drinks Chill-lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
8
www.electrolux.com
2.
Druk op de OK-toets om de klank uit
te schakelen en de functie te be?ndigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Drinks
Chill-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3.
Het Drinks Chill-lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door de drukken op de
toets om de temperatuur kouder te zetten
en de toets om de temperatuur warmer te
zetten.
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Als "dEMo" op het display verschijnt, staat
het apparaat in demonstratiemodus.
Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".
3.2 Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer de
Action Freeze-functie ten minste 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat u in wilt vriezen in vak 'X', zoals getoond in de afbeelding.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, staat vermeld op het typeplaatje, een etiket dat
zich aan de binnenkant van het apparaat
bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
3.3 Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling te laten werken
voordat u er producten in plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
NEDERLANDS
3.4 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
3.5 Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
deze bladen met water en zet ze dan in
het vriesvak.
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
3.6 Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer
koudeaccumulators; hierdoor blijft het
voedsel langer koud als de stroom uitvalt
of als er een storing is.
9
Bewaar de wijn in het donker. De deur
van de koelkast is vervaardigd van dubbelverduisterings- en anti-UV-glas om de
wijn te beschermen tegen licht, in het geval dat de koelkast in een goed verlichte
ruimte staat.
Voorkomt dat u het licht van het apparaat
te vaak of te lang aan zet. Wijn blijft beter
behouden in het donker.
Ga zorgvuldig om met de flessen, zodat
de wijn niet geschud wordt.
Let op de aanbevelingen en de adviezen
die u bij aanschaf heeft gekregen of die
vermeld zijn in de documentatie over de
kwaliteit, de duurzaamheid en de optimale
bewaartemperatuur van de wijn.
3.8 Luchtcirculatie
Dek de legplateaus niet af met beschermend materiaal zoals papier, karton of
plastic omdat hierdoor de luchtcirculatie
kan worden geblokkeerd.
Plaats de flessen niet direct tegen de achterkant van de wand van de koelruimte
omdat hierdoor de luchtcirculatie kan
worden geblokkeerd.
3.7 Rangschikking van de wijn
3.9 Suggesties voor de
conservering
de temperatuur kan ingesteld worden tussen + 6 en + 16°C.
Dit vak is ideaal voor het bewaren en verfijnen van rode of witte wijnen voor langere periodes.
Leg de flessen zo neer dat de kurken niet
uitdrogen.
De conserveringsduur van de wijn is afhankelijk van de rijping, van de druivensoort, het alcoholgehalte en van het percentage fructose en tannine van de wijn.
Controleer, op het moment van aanschaf,
of de wijn al gerijpt is of dat deze met verloop van tijd beter wordt.
10 www.electrolux.com
3.10 Legplateaus wijnkelder
Verwijder de legplanken om ze schoon te
maken.
De legplateaus kunnen worden gekanteld
tussen de twee geleiders. Zorg ervoor dat
de kleinste pinnetjes goed in de bovenste
zitting van de geleider worden gestoken
en dat de voorkant van het legplateau op
de voorste geleider rust.
Stel de houten legplateaus als volgt af:
Het korte legplateau kan op de twee korte
geleiders bovenin worden geplaatst.
Het lange legplateau kan op de drie lange
middelste geleiders worden geplaatst en
worden gekanteld tussen de laatste korte
geleider op de bodem en de ondersteunende structuur van het legplateau.
Plaats de ondersteunende structuur van
het legplateau op de bodem van het vak.
Steek alleen de lange plateaus in de ondersteunende structuur van het legplateau.
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
4.2 Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• Druk voor het invriezen van de maximale hoeveelheid voedsel (zoals aangegeven op het typeplaatje) 24 uur voordat u
begint met invriezen op de FROSTMATIC schakelaar, of 4 tot 6 uur van tevoren bij kleinere hoeveelheden Het lampje gaat branden
• De FROSTMATIC schakelaar hoeft niet
te worden ingedrukt voor het invriezen
van kleine hoeveelheden
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen
die hoeveelheid laten ontdooien die u
nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel, om
te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
NEDERLANDS
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
4.3 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
11
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
5. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het ap-
paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van
koude lucht in het vak, die aangedreven
wordt door een automatisch geregelde
ventilator.
5.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
12 www.electrolux.com
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.
Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon mag
problemen oplossen die niet in
deze handleiding beschreven zijn.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat staat niet
stabiel
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan).
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
De zoemer klinkt.
Het alarmlampje
knippert.
De temperatuur in de vriezer is te hoog.
Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
De compressor
werkt continu.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur Verlaag de temperatuur in
is te hoog.
de kamer.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
13
Oplossing
De compressor start Dit is normaal, er is geen
niet onmiddellijk na storing.
het drukken op de
Action Freeze-knop,
of na het veranderen
van de temperatuur.
De compressor start na enige tijd.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producwater in de wateropvang- ten de achterwand niet rabak kan stromen.
ken.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Bewaar minder producten
tegelijk.
De temperatuur in
de wijnkelder is te
hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in
de vriezer is te
hoog.
Producten zijn te dicht op
elkaar geplaatst.
Bewaar de producten op
een manier die een koude
luchtcirculatie mogelijk
maakt.
Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.
Er is een fout opgetreden
in de temperatuurmeting.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
dEMo verschijnt op
het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand (dEMo).
Houd de knop OK ongeveer 10 seconden ingedrukt
tot er een lang zoemgeluid
klinkt en het display even uit
gaat: het apparaat gaat
weer werken.
6.1 Het lampje vervangen
6.2 De deur sluiten
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
14 www.electrolux.com
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
7.1 Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit
dat voorzien is van een deurslot of
vergrendeling, zorg er dan voor
dat dit onbruikbaar gemaakt
wordt, zodat kinderen er niet in
opgesloten kunnen raken.
De stekker van het apparaat moet
na installatie toegankelijk zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
7.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor
dit doel Als het stopcontact niet geaard is,
sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
NEDERLANDS
A
M5- (5+2)x
I
1x
B
M5- (4+2)x
J
1x
C
4.2- (20+2)x
K
1x
D
M8- (4+2)x
L
1x
E
24mm- 4x
M
1x
F
1x
N
1x
G
3x
O
4x
H
1x
P
4x
15
16 www.electrolux.com
1
2
NEDERLANDS
3
D
E
40 mm
P
O
17
18 www.electrolux.com
4
20 mm
60 mm
N
20 mm
60 mm
N
NEDERLANDS
5
F
B
19
20 www.electrolux.com
6
C
G
23 mm
35 mm
G
C
C
G
NEDERLANDS
7
21
22 www.electrolux.com
8
I
I
I
NEDERLANDS
9
C
C
C
A
A
A
23
24 www.electrolux.com
10
M
M
M
M
NEDERLANDS
11
K
L
L
C
25
26 www.electrolux.com
12
H
NEDERLANDS
13
J
J
14
A
A
27
28 www.electrolux.com
15
min. 40 mm
min. 50 mm
min. 15 mm
NEDERLANDS
8. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
29
30 www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1855 mm
Breedte
545 mm
Diepte
575 mm
Tijdsduur
25 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. BELGIE - CUSTOMER CARE EN SUPPORT.
BE
In de gebruiksaanwijzing en op www.electrolux.be kunt u lezen wat u moet doen bij
een storing en hoe u uw apparaat dient te
onderhouden. Op deze website staan ook
de eigen garantie- en reparatievoorwaarden van Electrolux (fabrieksgarantie), die u
kunt downloaden en opslaan.
U kunt desgewenst een schriftelijke versie
van deze voorwaarden bestellen via de af-
deling Customer Care, Raketstraat 40,
1130 Brussel of telefoon 02 - 7162444.
Heeft u onverhoopt een defect aan het
apparaat, neemt u dan contact op met
onze Customer Care afdeling telefoon 02
- 7162444. Zorgt u dan dat u de volgende
informatie bij de hand heeft:
Merk: ........................................
Model: ........................................
Serienummer: .............................
Productnummer: ..........................
NEDERLANDS
31
Aankoopdatum: .........................
Via onze website kunt u meer hulp krijgen
en onze gebruikershandleidingen downloaden. Registreer uw product en krijg
eenvoudig toegang tot meer nuttige informatie over uw product:
www.RegisterElectrolux.com
11. NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT.
NL
In de gebruiksaanwijzing en op www.electrolux.nl kunt u lezen wat u moet doen bij
een storing en hoe u uw apparaat dient te
onderhouden.
Op deze website staan ook de eigen garantie- en reparatievoorwaarden van Electrolux (fabrieksgarantie), die u kunt downloaden en opslaan. U kunt desgewenst
een schriftelijke versie van deze voorwaarden bestellen via de afdeling Customer
Care, Postbus 120, 2400 AC Alphen aan
den Rijn of telefoon 0172- 468300. Heeft
u onverhoopt een defect aan het apparaat, neemt u dan contact op met onze
Customer Care afdeling telefoon 0172 468300. Zorgt u dan dat u de volgende
informatie bij de hand heeft:
Merk: .....................................................
Serie nummer: ...................................
Model: ...................................................
Aankoop datum: ...............................
Product nummer:......................................
Via onze website kunt u meer hulp krijgen
en onze gebruikershandleidingen downloaden. Registreer uw product en krijg
eenvoudig toegang tot meer nuttige informatie over uw product:
www.RegisterElectrolux.com
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG
Alphen aan den Rijn
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool
niet weg
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
Gebruiksaanwijzing: Nederlands
222369313-A-342013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement