Electrolux ERKP3319AX, EAKP5959AX User manual

Electrolux ERKP3319AX, EAKP5959AX User manual
Electrolux
Cooling
Koelkast
ERKP3319AX
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BELGIE - CUSTOMER CARE EN SUPPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.RegisterElectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
4
www.electrolux.com
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
NEDERLANDS
5
gen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadi-
2. BEDIENINGSPANEEL
1
6
5
1 Display
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te zet-
ten
4 OK -toets
5 Mode-toets
4
3
2
6 ON/OFF -toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een hard
geluid door de Mode -toets en de toets
om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in
te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
2.1 Weergave
A
A)
B)
C)
D)
E)
Timer-functie
FreeStore-functie
Shopping-functie
Drinks Chill-functie
Vakantiefunctie
B C D E F G
H
F) Kinderslotfunctie
G) Alarmlampje
H) Temperatuurweergave
6
www.electrolux.com
2.2 Inschakelen
2.
Ga als volgt te werk om het apparaat in te
schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-knop als het display uit is.
3. Als "dEMo" verschijnt op het display,
staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.
4. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
3.
2.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
2.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de
thermostaatknoppen te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur: +5 °C
voor de koelkast.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur opgeslagen.
Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het FreeStore-lampje gaat uit.
Als de functie automatisch wordt
geactiveerd, wordt het indicatielampje FreeStore niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").
Het activeren van de functie
FreeStore verhoogt het energieverbruik.
2.6 Shopping-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Shopping -functie
in te schakelen om deze producten sneller
te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Shopping-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het Shopping-lampje wordt getoond.
De Shopping-functie wordt automatisch
na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-toets tot het lampje
Shopping knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het Shopping-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur
te selecteren.
2.5 FreeStore-functie
2.7 Drinks Chill-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FreeStore-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het FreeStore-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het lampje
FreeStore knippert.
De Drinks Chill-functie moet worden gebruikt om een akoestisch alarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld
handig als in een recept staat dat een
mengsel een bepaalde tijd moet afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Drinks Chill-lampje knippert.
NEDERLANDS
De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het Drinks Chill-lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
Drinks Chill-lampje en klinkt een alarm:
1. druk op de toets OK om het geluid uit
te schakelen en de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-toets tot het lampje
Drinks Chill knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het Drinks Chill -lampje gaat uit.
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het
aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de
toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.
2.8 Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.
Als de vakantiefunctie actief is,
moet het koelvak leeg zijn.
Voor inschakeling van de functie:
Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Vakantie knippert.
De temperatuurweergave van de
koelkast toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
1.
7
Het indicatielampje Vakantie wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Vakantie knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Vakantie gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur
te selecteren.
2.9 Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
2.10 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De
alarmtoestand bij geopende deur wordt
aangegeven door:
• Knipperende alarmindicator
• Zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
8
www.electrolux.com
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
If “dEMo” verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Raadpleeg de
paragraaf "Problemen oplossen".
3.2 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte
kunnen de voorste halve plateaus over de
achterste worden geplaatst.
3.3 Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte
terug.
Het model is voorzien van een variabel
bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.
NEDERLANDS
9
3.4 Temperatuurweergave
Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de richtlijnen die gelden in dit land, moet
dit apparaat worden geleverd met
een speciaal onderdeel (zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst in
de onderste lade van de koelkast
om de koudste zone aan te geven.
3.5 FreeStore
Het koelvak is voorzien van een apparaat
dat snelle koeling van voedsel mogelijk
maakt en een gelijkmatigere temperatuur
in het vak.
Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend of
als de omgevingstemperatuur hoog is.
Stelt u in staat om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig (zie
'FreeStore-functie').
Het FreeStore-apparaat stopt als de deur
open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de deur is gesloten.
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
4.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
4.3 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
10 www.electrolux.com
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van
de koelkast verkleuren. Daarom wordt
aangeraden om citrusvruchten in aparte
bakjes te bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
5. REINIGING EN ONDERHOUD
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het ap-
paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
NEDERLANDS
11
5.3 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een gootje in een speciale opvangbak aan
de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Maak het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig
schoon om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast
gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.
Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon mag
problemen oplossen die niet in
deze handleiding beschreven zijn.
Tijdens het normale gebruik hoort
u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat staat niet
stabiel
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan).
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
Het lampje werkt
niet.
De compressor
werkt continu.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
12 www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur Verlaag de temperatuur in
is te hoog.
de kamer.
De compressor start Dit is normaal, er is geen
niet onmiddellijk na storing.
het drukken op de
Shopping schakelaar, of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige tijd.
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
Dit is juist.
ontdooiproces ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producwater in de wateropvang- ten de achterwand niet rabak kan stromen.
ken.
De temperatuur kan
niet worden ingesteld.
Shopping-functie is ingeschakeld.
Schakel de Shopping functie handmatig uit, of wacht
met het instellen van de
temperatuur tot de functie
automatisch wordt uitgeschakeld. Raadpleeg
"Shopping-functie".
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Bewaar minder producten
tegelijk.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
NEDERLANDS
13
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.
Er is een fout opgetreden
in de temperatuurmeting.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
dEMoverschijnt op
het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand (dEMo).
Houd de knop OK ongeveer 10 seconden ingedrukt
tot er een lang zoemgeluid
klinkt en het display even uit
gaat: het apparaat gaat
weer werken.
6.1 Het lampje vervangen
2.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met uw servicecentrum.
3.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact met
de service-afdeling.
6.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
7.1 Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit
dat voorzien is van een deurslot of
vergrendeling, zorg er dan voor
dat dit onbruikbaar gemaakt
wordt, zodat kinderen er niet in
opgesloten kunnen raken.
De stekker van het apparaat moet
na installatie toegankelijk zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
7.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor
dit doel Als het stopcontact niet geaard is,
sluit het apparaat dan aan op een afzon-
14 www.electrolux.com
derlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
NEDERLANDS
A
M5- (5+2)x
I
1x
B
M5- (4+2)x
J
1x
C
4.2- (20+2)x
K
1x
D
M8- (4+2)x
L
1x
E
24mm- 4x
M
1x
F
1x
N
1x
G
3x
O
4x
H
1x
P
4x
15
16 www.electrolux.com
1
2
NEDERLANDS
3
D
E
40 mm
P
O
17
18 www.electrolux.com
4
20 mm
60 mm
N
20 mm
60 mm
N
NEDERLANDS
5
F
B
19
20 www.electrolux.com
6
C
G
23 mm
35 mm
G
C
C
G
NEDERLANDS
7
21
22 www.electrolux.com
8
I
I
I
NEDERLANDS
9
C
C
C
A
A
A
23
24 www.electrolux.com
10
M
M
M
M
NEDERLANDS
11
K
L
L
C
25
26 www.electrolux.com
12
H
NEDERLANDS
13
J
J
14
A
A
27
28 www.electrolux.com
15
min. 40 mm
min. 50 mm
min. 15 mm
NEDERLANDS
8. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
29
30 www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1855 mm
Breedte
545 mm
Diepte
575 mm
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. NEDERLAND - CUSTOMER CARE EN SUPPORT.
NL
In de gebruiksaanwijzing en op www.electrolux.nl kunt u lezen wat u moet doen bij
een storing en hoe u uw apparaat dient te
onderhouden.
Op deze website staan ook de eigen garantie- en reparatievoorwaarden van Electrolux (fabrieksgarantie), die u kunt downloaden en opslaan. U kunt desgewenst
een schriftelijke versie van deze voorwaarden bestellen via de afdeling Customer
Care, Postbus 120, 2400 AC Alphen aan
den Rijn of telefoon 0172- 468300. Heeft
u onverhoopt een defect aan het apparaat, neemt u dan contact op met onze
Customer Care afdeling telefoon 0172 468300. Zorgt u dan dat u de volgende
informatie bij de hand heeft:
Merk: .....................................................
Serie nummer: ...................................
Model: ...................................................
Aankoop datum: ...............................
Product nummer:......................................
Via onze website kunt u meer hulp krijgen
en onze gebruikershandleidingen down-
NEDERLANDS
loaden. Registreer uw product en krijg
eenvoudig toegang tot meer nuttige informatie over uw product:
www.RegisterElectrolux.com
31
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG
Alphen aan den Rijn
11. BELGIE - CUSTOMER CARE EN SUPPORT.
BE
In de gebruiksaanwijzing en op www.electrolux.be kunt u lezen wat u moet doen bij
een storing en hoe u uw apparaat dient te
onderhouden. Op deze website staan ook
de eigen garantie- en reparatievoorwaarden van Electrolux (fabrieksgarantie), die u
kunt downloaden en opslaan.
U kunt desgewenst een schriftelijke versie
van deze voorwaarden bestellen via de af-
deling Customer Care, Raketstraat 40,
1130 Brussel of telefoon 02 - 7162444.
Heeft u onverhoopt een defect aan het
apparaat, neemt u dan contact op met
onze Customer Care afdeling telefoon 02
- 7162444. Zorgt u dan dat u de volgende
informatie bij de hand heeft:
Merk: ........................................
Model: ........................................
Serienummer: .............................
Productnummer: ..........................
Aankoopdatum: .........................
Via onze website kunt u meer hulp krijgen
en onze gebruikershandleidingen downloaden. Registreer uw product en krijg
eenvoudig toegang tot meer nuttige informatie over uw product:
www.RegisterElectrolux.com
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
Gebruiksaanwijzing: Nederlands
222369337-A-342013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement