Electrolux EAKP5959AX, ENKP2549AX User manual

Electrolux EAKP5959AX, ENKP2549AX User manual

Electrolux

Cooling

Külmik-sügavkülmuti

ENKP2549AX

2 www.electrolux.com

SISUKORD

1. OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5. PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6. MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7. PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8. HELID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

9. TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

10. EESTI – KLIENDITEENINDUS JA TUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

SULLE MÕELDES

Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal

Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:

Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: www.electrolux.com

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.RegisterElectrolux.com

Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.

Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Hoiatus / oluline ohutusinfo.

Üldine info ja nõuanded

Keskkonnainfo

Jäetakse õigus teha muutusi.

EESTI 3

1. OHUTUSJUHISED

Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐ sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐ sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetak‐ se või seadme müümise korral, nii et kõik kasu‐ tajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult infor‐ meeritud.

Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis toodud ette‐ vaatusabinõudest, sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastuta.

1.1 Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste turvalisus

• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen‐ soorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid ju‐ hendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab.

Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.

• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.

• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pesast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimalikult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängi‐ vad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi.

• Juhul kui käesolev magnetiseeritud uksetihen‐ ditega versioon vahetab välja vanema vedru‐ lukustussüsteemiga seadme, siis enne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustus‐ mehhanismi poleks võimalik enam kasutada.

Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks.

1.2 Üldine ohutus

HOIATUS

Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.

• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säili‐ tamiseks.

– personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;

– puhkemajades, hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;

– hommikusöögiga ööbimiskohtades;

– toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates et‐ tevõtetes.

• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks me‐ haanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahen‐ deid.

• Ärge kasutage külmikus muid elektriseadmeid

(näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud.

• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.

• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.

Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi komponentide kahjustamist.

Kui jahutusaine süsteem peaks viga saama:

– vältige tuleallikate lähedust,

– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb.

• Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toite‐ juhtme kahjustamine võib põhjustada lühiü‐ henduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.

HOIATUS

Elektriliste komponentide (toitejuhe, pis‐ tik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehni‐ kult või teenusepakkujalt.

1.

2.

3.

4.

5.

Toitejuhtme pikendamine on keelatud.

Veenduge, et toitepistik ei ole seadme ta‐ gakülje poolt muljutud ega kahjustatud.

Muljutud või kahjustatud toitepistik võib

üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.

Tagage juurdepääs seadme toitepistiku‐ le.

Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmba‐ mise teel.

Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepisti‐ kut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!

4 www.electrolux.com

6.

Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta (kui see on ette nähtud).

• See seade on raske. Seda liigutades olge et‐ tevaatlik.

• Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmas olevaid esemeid, kui teie käed on niisked/mär‐ jad, kuna see võib põhjustada nahamarrastusi või külmahaavandeid.

• Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐ sese päikesevalgusega.

• Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks

üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks.

1.3 Igapäevane kasutamine

• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme plast‐ massist osadele.

• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikku, sest need võivad plahvatada.

• Ärge paigutage toiduaineid vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui on tegemist härmatisevaba seadmega)

• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast sulata‐ mist uuesti külmutada.

• Säilitage eelpakendatud sügavkülmutatud toi‐ tu vastavalt toidu tootja juhistele.

• Rangelt tuleb järgida seadme tootja poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaadake vastavaid ju‐ hiseid.

• Ärge paigaldage külmikusse gaseeritud jooke, kuna see tekitab anumas rõhju, mis võib põh‐ justada plahvatuse, mis omakorda kahjustab seadet.

• Seadmega tehtud jää võib otse seadmest söömisel külmapõletust tekitada.

1.4 Hooldus ja puhastamine

• Enne hooldust lülitage seade välja ja eemal‐ dage toitepistik seinakontaktist.

• Ärge puhastage masinat metallist esemetega.

• Ärge kasutage seadmest härmatise eemalda‐ miseks teravaid esemeid. Kasutage plastmas‐ sist kaabitsat.

• Kontrollige regulaarselt külmutuskapi sulamis‐ vee äravoolu. Vajadusel puhastage äravoo‐ luava. Kui see on ummistunud, koguneb vesi seadme põhja.

1.5 Paigaldamine

Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid.

• Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjustuste osas. Ärge ühendage seadet, kui see on viga saanud. Teatage võimalikest kahjustustest ko‐ heselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles.

• On soovitatav enne seadme taasühendamist oodata vähemalt kolm tundi, et õli saaks kom‐ pressorisse tagasi voolata.

• Seadme ümber peab olema küllaldane õhu‐ ringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuu‐ menemise. Et tagada küllaldane ventilatsioon, järgige paigaldamisjuhiseid.

• Kus võimalik, peaks seadme tagakülg olema vastu seina, et vältida soojade osade (kom‐ pressor, kondensaator) puudutamist ja võima‐ likke põletusi.

• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lä‐ hedal.

• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toi‐ tepistikule oleks olemas juurdepääs.

• Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui veeühendus on ette nähtud).

1.6 Teenindus

• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.

• Käesolev toode tuleb teenindusse viia volita‐ tud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi.

1.7 Keskkonnakaitse

Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle kül‐ mutussüsteemis ega isolatsioonimater‐ jalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisal‐ dab kergestisüttivaid gaase: seade tu‐ leb utiliseerida vastavalt kohaldatavate‐ le määrustele, mille saate oma kohali‐ kust omavalitsusest. Vältige jahutus‐ seadme kahjustamist, eriti taga soojus‐ vaheti läheduses. Selles seadmes ka‐ sutatud materjalid, millel on sümbol

, on korduvkasutatavad.

EESTI 5

2. JUHTPANEEL

1

8 7 6 5 4 3 2

1

2

3

4

5

6

Ekraan

Sügavkülmuti temperatuuri tõstmise nupp

Sügavkülmuti temperatuuri alandamise nupp

Funktsiooni OK nupp

Funktsiooni Mode nupp

Külmiku temperatuuri tõstmise nupp

2.1 Ekraan

A B

7

Külmiku temperatuuri alandamise nupp

8

Seadme ON/OFF-nupp

Nuputoonide eelmääratud helitugevust saab muuta valjuks, vajutades mõne sekundi jooksul korraga Mode-nuppu ja temperatuuri alandamise nuppu. Teistkordne vajutamine taastab algsea‐ de.

C D E F

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Taimeri funktsioon

Funktsioon Drinks Chill

Funktsioon Action Freeze

Funktsioon Child Lock

Hoiatusindikaator

Temperatuuri indikaator

2.2 Sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

1.

2.

Ühendage toitepistik pistikupessa.

Kui ekraan on väljas, vajutage seadme nup‐ pu ON/OFF .

3.

Mõne sekundi pärast võib alarmsignaal töö‐ le hakata.

Alarmi lähtestamiseks vaadake jaotist "Kõr‐ ge temperatuuri alarm".

4.

Kui ekraanile ilmub sümbol "dEMo", on sea‐ de demorežiimis. Vt jaotist "MIDA TEHA,

KUI...".

Temperatuuri indikaatoritel kuvatakse mää‐ 5.

ratud vaiketemperatuur.

Mõne muu temperatuuri määramiseks vt jaotist

"Temperatuuri reguleerimine".

2.3 Väljalülitamine

2.

3.

Seadme väljalülitamiseks tehke järgmist.

1.

Vajutage 5 sekundit seadme nuppu ON/

OFF.

Ekraan lülitub välja.

Seadme toitevõrgust lahutamiseks eemal‐ dage toitepistik pistikupesast.

2.4 Veinikeldri sisselülitamine

Veinikeldri sisselülitamiseks:

1.

Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav ikoon.

2.

Veinikelder väljas-indikaator vilgub.

Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.

3.

Veinikelder väljas-indikaator kustub.

Teistsuguse temperatuuri määramiseks vt jaotist

"Temperatuuri reguleerimine".

2.5 Veinikeldri väljalülitamine

Veinikeldri väljalülitamiseks:

1.

Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav ikoon.

6 www.electrolux.com

2.

3.

Veinikelder väljas-indikaator ja veinikeldri‐ sektsiooni indikaator vilguvad.

Veinikeldri temperatuuri indikaator kuvab kriipse.

Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.

Ekraanil kuvatakse veinikelder väljas-indi‐ kaator.

2.6 Temperatuuri reguleerimine

Veinikeldri või sügavkülmiku temperatuuri saab reguleerida temperatuuri regulaatorite abil.

Määrake vaiketemperatuur:

• +10°C veinikeldri jaoks

• -18°C sügavkülmiku jaoks

Temperatuuri indikaatorid näitavad määratud temperatuuri.

Valitud temperatuur saavutatakse 24 tunni jook‐ sul.

Pärast elektrikatkestust jääb määratud temperatuur salvestatuks.

2.7 Funktsioon Action Freeze

Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1.

Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav ikoon.

2.

Funktsiooni Action Freeze indikaator vilgub.

Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

2.

3.

Kuvatakse indikaator Action Freeze .

See funktsioon lülitub 52 tunni pärast automaat‐ selt välja.

Funktsiooni väljalülitamiseks enne selle auto‐ maatset lõppemist tehke järgmist.

1.

Vajutage nuppu Mode, kuni indikaator Ac‐ tion Freeze hakkab vilkuma.

Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Indikaator Action Freeze kustub.

Määrates sügavkülmiku jaoks mõne muu temperatuuri, lülitub see funktsioon välja.

2.8 Kõrge temperatuuri alarm

Temperatuuri tõusust sügavkülmikuosas (näiteks varasema elektrikatkestuse tõttu) annab märku:

• alarmi ja sügavkülmuti temperatuuriindikaato‐ rite vilkumine;

• summeri signaal.

Alarmi lähtestamiseks:

1.

Vajutage suvalist nuppu.

2.

Summer lülitub välja.

3.

Sügavkülmuti temperatuuri indikaatoril ku‐ vatakse mõneks sekundiks kõrgeim saavu‐ tatud temperatuur. Seejärel kuvatakse taas määratud temperatuur.

4.

Alarmi indikaator jätkab vilkumist normaal‐ tingimuste taastumiseni.

Kui alarmieelne olek on taastunud, siis lülitub alarmi indikaator välja.

2.9 Veinikeldri ja sügavkülmiku sektsioonide lahtise ukse hoiatus

Kui uks jääb mõneks minutiks lahti, kõlab hoia‐ tussignaal. Lahtise ukse hoiatusindikaatorid on järgmised:

• vilkuv hoiatusindikaator,

• helisignaal.

Tavaliste tingimuste taastumisel (uks sulgemisel) helisignaal vaikib.

Hoiatuse ajal saab heli välja lülitada, kui vajutate suvalist nuppu.

2.10 Lapselukufunktsioon

2.

3.

Kasutage funktsiooni Child Lock (Lapselukk), et lukustada nupud seadme tahtmatu käivitumise vältimiseks.

Funktsiooni sisselülitamiseks:

1.

Vajutage nuppu Mode (Režiim), kuni näidi‐ kul kuvatakse vastav ikoon.

Indikaator Child Lock (Lapselukk) vilgub.

Vajutage nuppu OK kinnitamiseks.

2.

3.

1.

Kuvatakse indikaator Child Lock (Lapse‐ lukk).

Funktsiooni väljalülitamiseks:

Vajutage nuppu Mode (Režiim), kuni indi‐ kaator Child Lock (Lapselukk) hakkab vilku‐ ma.

Vajutage nuppu OK kinnitamiseks.

Indikaator Child Lock (Lapselukk) lülitub väl‐ ja.

2.11 Funktsioon Drinks Chill

Funktsiooni Drinks Chill Minute Minder saab ka‐ sutada helisignaali ajastatud määramiseks, näi‐ teks juhul, kui retsept nõuab taigna kindla aja jooksul jahutamist või kui kardate unustada sü‐ gavkülmikusse kiireks jahutamiseks pandud pu‐ deleid.

Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1.

Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav ikoon.

Funktsiooni Drinks Chill indikaator vilgub.

2.

3.

Mõneks sekundiks kuvab taimer määratud aja (30 minutit).

Määratud aja muutmiseks vahemikus 1 kuni

90 minutit vajutage taimeri reguleerimisnup‐ pu.

Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Kuvatakse indikaator Drinks Chill.

Taimer hakkab vilkuma (min).

Mahalugemise lõppedes hakkab indikaator

Drinks Chill vilkuma ja kõlab helisignaal:

1.

Võtke sügavkülmikuosast kõik joogid välja.

EESTI 7

2.

Helisignaali väljalülitamiseks ja funktsiooni peatamiseks vajutage nuppu OK.

Pöördloenduse ajal saab funktsiooni igal ajal väl‐ ja lülitada:

1.

2.

Vajutage nuppu Mode, kuni indikaator

Drinks Chill hakkab vilkuma.

Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

3.

Indikaator Drinks Chill kustub.

Aega saab pöördloenduse ajal ja enne lõppu muuta, vajutades temperatuuri vähendamise või suurendamise nuppu.

3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

3.1 Sisemuse puhastamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peske lei‐ ge vee ja neutraalse seebiga üle seadme sise‐ mus ja kõik sisetarvikud, et eemaldada uuele tootele omane lõhn, seejärel kuivatage täielikult.

Ärge kasutage pesuaineid või abrasiiv‐ pulbreid, mis võivad seadme viimistlus‐ kihti kahjustada.

Kui ekraanile ilmub sümbol "dEMo", on seade demorežiimis: vt jaotist "MIDA TEHA, KUI...".

3.2 Värske toidu külmutamine

Sügavkülmikuosa sobib värske toidu külmutami‐ seks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.

Värske toidu külmutamiseks lülitage sisse funkt‐ sioon Action Freeze vähemalt 24 tundi enne toi‐ du sügavkülmikuossa panemist.

Paigutage külmutatav toit sektsiooni "X", nagu näha joonisel.

Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni jooksul külmutada saab, on ära toodud seadme sisekül‐ jel asuval andmeplaadil.

Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja jook‐ sul ärge muid toiduaineid külmutamiseks lisage.

3.3 Sügavkülmutatud toidu säilitamine

Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaaeg‐ set mittekasutamist tuleb lasta seadmel vähemalt

2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui asetate toiduained seadmesse.

Juhuslikul ülessulatamisel, näiteks voo‐ lukatkestuse tõttu, kui vool on olnud ära pikemalt väärtusest, mis on äratoodud tehnilise iseloomustuse peatükis "tem‐ peratuuri tõusu aeg", peab ülessulanud toiduained koheselt ära tarbima või val‐ mistama ning seejärel uuesti külmuta‐ ma (peale mahajahtumist).

8 www.electrolux.com

3.4 Sulatamine

Sügavkülmutatud või külmutatud toidu võib enne kasutamist külmikuvahes või toatemperatuuril

üles sulatada, olenevalt sellest, kui palju selleks aega on.

Väikesi tükke võib valmistada ka külmutatult, ot‐ se sügavkülmikust: sel juhul kulub toiduvalmista‐ miseks rohkem aega.

3.5 Jääkuubikute valmistamine

Antud seade on varustatud ühe või mitme aluse‐ ga jääkuubikute valmistamiseks. Täitke need alu‐ sed veega, asetage need seejärel sügavkülmu‐ tusse.

Ärge kasutage aluste sügavkülmutusest väljavõtmiseks metallist instrumente.

3.6 Külma akumulaatorid

Külmikuga tuleb kaasa üks või enam külmaaku‐ mulaatorit; need pikendavad toidu temperatuuri säilitamist juhul kui peaks toimuma elektrikatkes‐ tus või külmik peaks rikki minema.

3.7 Veinide paigutamine

Temperatuuri saab reguleerida vahemikuks +6 kuni +16 °C.

3.10 Veinikülmiku riiulid

See sektsioon sobib ideaalselt nii punase kui ka valge veini säilitamiseks pikema perioodi jooksul.

Paigutage pudelid nii, et korgid ei jääks kuivaks.

Hoidke veine pimedas. Uks on UV-kindlast tume‐ dast topeltklaasist, et kaitsta veini valguse eest, kui seade asub väga valges kohas.

Ärge lülitage valgustust sisse liiga tihti või liiga kauaks. Pimedas säilib vein paremini.

Käsitsege pudeleid ettevaatlikult, et veini mitte raputada.

Järgige seadme ostmisel saadud vői tehnilises dokumentatsioonis olevaid soovitusi ja nőuan‐ deid veini säilitamise kvaliteedi, kestvuse ja opti‐ maalse temperatuuri osas.

3.8 Őhuringlus

Ärge katke riiuleid kaitsva materjaliga (paber, papp, kile), sest see võib takistada õhu liikumist.

Ärge asetage pudeleid otse vastu tagumist sei‐ na, sest nii takistate te õhu ringlemist.

3.9 Säilitusnőuanded

Veinide säilitamise aeg sőltub veini vanusest, vii‐ namarjasordist, alkoholi-, fruktoosi- ning parkai‐ nete sisaldusest. Ostmisel kontrollige, kas vein on juba őige vanusega vői kas selle kvaliteet pa‐ raneb aja jooksul.

Eemaldage riiulid puhastamise ajaks.

Riiuleid saab kahe juhiku vahele kaldu asetada, jälgides, et väiksemad tihvtid on korralikult lüka‐ tud ülemistesse juhikupesadesse ja et riiuli esi‐ külg toetub eesmisele juhikule.

Puidust riiulite reguleerimine:

Lühikese riiuli saab paigutada kahele üleval asu‐ vale lühikesele juhikule.

Pika riiuli saab paigutada kolmele pikale keskmi‐ sele juhikule ja seada kaldesse seadme põhjal oleva lühikese juhiku ja riiuli tugielemendi vahele.

Paigutage riiuli tugielement sektsiooni põhja.

Riiuli tugielemendi külge käivad ainult pikad riiu‐ lid.

EESTI 9

4. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

4.1 Näpunäiteid energia säästmiseks

• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik.

• Kui ruumi temperatuur on kõrge või kui seade on täis ja temperatuuriregulaator on seatud madalale tasemele, võib kompressor pidevalt töötada, põhjustades härmatise või jää tekki‐ mist aurustil. Sellisel juhul seadke tempera‐ tuuriregulaator soojemale tasemele, et võimal‐ dada automaatset sulatamist ja vähendada seeläbi energia tarbimist.

4.2 Näpunäiteid sügavkülmutamiseks

Selleks, et sügavkülmutusprotsessi maksimaal‐ selt ära kasutada, toome teile mõned olulised nä‐ punäited:

• Kui soovite külmutada andmesildil näidatud maksimumkogust, siis vajutage 24 tundi enne külmutamist FROSTMATIC -lülitit; väiksemate koguste puhul piisab 4 kuni 6 tunnist. Tuli süt‐ tib.

• Väikeste koguste külmutamisel ei pea

FROSTMATIC -lülitit vajutama.

• külmutage ainult tippkvaliteetseid, värskeid ja korralikult puhastatud toiduaineid;

• valmistage toit ette väikeste portsjonitena, et see külmuks kiiresti ja täielikult läbi ning et se‐ da oleks hiljem võimalik sulatada ainult vajali‐ kus koguses;

• mähkige toit fooliumi või kilesse ja veenduge, et pakendid oleksid õhukindlad;

• ärge laske värskel külmutamata toidul puutu‐ da vastu juba külmutatud toitu; nii väldite tem‐ peratuuri tõusu viimases;

• lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusae‐ ga;

• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sü‐ gavkülmutusest võtmist, võib põhjustada na‐ hal külmapõletust;

• soovitatakse märkida külmutamise kuupäev igale pakendile, et saaksite säilitusaega jälgi‐ da.

4.3 Näpunäiteid sügavkülmutatud toidu säilitamiseks

Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:

• veenduma, et poest ostetud külmutatud toi‐ duaineid säilitatakse juhiseid järgides;

• pange külmutatud toit pärast ostmist niipea kui võimalik sügavkülmikusse;

• ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik;

• ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja seda ei tohi enam uuesti külmutada;

• ärge ületage toidu tootja poolt ette nähtud säi‐ litusaega.

5. PUHASTUS JA HOOLDUS

ETTEVAATUST

Enne mistahes hooldustegevust tõm‐ make seadme toitejuhe seinast.

Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik.

5.1 Perioodiline puhastamine

Seadet tuleb regulaarselt puhastada:

• puhastage sisemus ja tarvikud leige veega ning neutraalse seebiga;

• kontrollige regulaarselt ukse tihendeid ja püh‐ kige neid, et need oleksid puhtad;

• loputage ja kuivatage korralikult.

Ärge tõmmake, liigutage ega vigastage kapis olevaid torusid ja/või juhtmeid.

Ärge kunagi kasutage pesuaineid, abra‐ siivseid pulbreid, tugevalt lõhnastatud puhastustooteid või vahapolituure sise‐ muses puhastamiseks, sest see rikub pindu ja jätab kappi tugeva lõhna.

Puhastage seadme tagaküljel asuv kondensaa‐ tor (must võrestik) ja kompressor harjaga. See parandab seadme jõudlust ja vähendab elektri‐ tarbimist.

Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahu‐ tussüsteemi.

10 www.electrolux.com

Mitmed köögipindade puhastusvahendid sisalda‐ vad kemikaale, mis võivad kahjustada selles seadmes kasutatud plastmasse. Seetõttu soovi‐ tatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesu‐ vahendit.

Pärast puhastamist ühendage seade uuesti voo‐ luvõrku.

5.2 Sügavkülmuti sulatamine

Seevastu on selle mudeli sügavkülmiku osa "mit‐ tejäätuvat" tüüpi. See tähendab, et jääkirmet ei teki, kui seade töötab, ei sisemistele seintele ega toidule.

Jääkirme puudumine on tingitud automaatjuhita‐ va ventilaatori poolt liikuma pandud külma õhu pidevast ringlemisest sügavkülmikus.

5.3 Töö vahepealsed ajad

Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, raken‐ dage järgmisi abinõusid:

• ühendage seade vooluvõrgust lahti;

• võtke kogu toit välja;

• sulatage (kui see on ette nähtud) ja puhastage seade ning kõik tarvikud;

• jätke uks/uksed irvakile, et hoida ära ebameel‐ diva lõhna tekkimist.

Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi se‐ da aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voolu‐ katkestuse korral ei rikneks.

6. MIDA TEHA, KUI...

HOIATUS

Enne tõrkeotsingut eemaldage toitepis‐ tik pistikupesast.

Käesolevas kasutusjuhendis mitte leidu‐ va tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.

Probleem

Seade teeb liiga valju mü‐ ra

Võimalik põhjus

Seade ei ole korralikult toesta‐ tud

Seade ei tööta.

Kostab helisignaal. Hoia‐ tustuli vilgub.

Kompressor töötab pide‐ valt.

Seade on välja lülitatud.

Toitepistik ei ole korralikult pis‐ tikupessa ühendatud.

Seade ei saa toidet. Pistikupe‐ sas ei ole voolu.

Temperatuur sügavkülmikus on liiga kõrge.

Temperatuur ei ole õigesti sea‐ distatud.

Seadme uks ei ole korralikult suletud.

Ust on avatud liiga tihti.

Lahendus

Veenduge, et seadme asend on stabiilne (kõik neli jalga peavad olema vastu põrandat)

Lülitage seade sisse.

Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa.

Ühendage pistikupessa mõni muu elektriseade.

Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

Vt jaotist "Kõrge temperatuuri hoiatus".

Valige kõrgem temperatuur.

Vt jaotist "Ukse sulgemine".

Ärge hoidke ust lahti kauem kui vaja.

EESTI 11

Probleem

Kompressor ei hakka kohe tööle pärast Action Free‐ ze-lüliti vajutamist või pä‐ rast temperatuuri muut‐ mist.

6.1 Lambi asendamine

Võimalik põhjus Lahendus

Mõne toiduaine temperatuur on liiga kõrge.

Laske toidul jahtuda toatempe‐ ratuurini, enne kui selle sead‐ messe panete.

Toa temperatuur on liiga kõrge. Alandage toa temperatuuri.

See on normaalne, viga ei ole. Kompressor käivitub mõne aja pärast.

Temperatuur seadmes on liiga madal/kõrge.

Temperatuur veinikeldris on liiga kõrge.

Temperatuur sügavkülmi‐ kus on liiga kõrge.

Temperatuurinäidikul ku‐ vatakse alumine või ülemi‐ ne ruut. dEMo ilmub ekraanile.

Toiduained takistavad vee voo‐ lamist veekogumisnõusse.

Temperatuuriregulaator ei ole

õigesti seadistatud.

Seadme uks ei ole korralikult suletud.

Mõne toiduaine temperatuur on liiga kõrge.

Samaaegselt on külmikusse pandud liiga palju toiduaineid.

Seadmes ei ole külma õhu ringlust.

Toiduained paiknevad ükstei‐ sele liiga lähedal.

Temperatuuri mõõtmisel ilmes tõrge.

Seade on demorežiimis (dE‐

Mo).

Seade on varustatud pikaajalise sisemise val‐ gusdioodlambiga.

Lampi tohib vahetada ainult hoolduskeskuse töö‐ taja. Pöörduge kohalikku hoolduskeskusse.

2.

3.

Veenduge, et toiduained ei ole vastu tagapaneeli.

Valige kõrgem/madalam tempe‐ ratuur.

Vt jaotist "Ukse sulgemine".

Laske toidul jahtuda toatempe‐ ratuurini, enne kui selle sead‐ messe panete.

Ärge pange külmikusse sa‐ maaegselt liiga palju toiduaineid.

Veenduge, et seadmes on taga‐ tud külma õhu ringlus.

Paigutage toiduained nii, et on tagatud külma õhu ringlus.

Võtke ühendust teeninduskes‐ kusega (jahutussüsteem hoiab jätkuvalt toiduained külmana, kuid temperatuuri reguleerimine pole võimalik).

Vajutage ja hoidke umbes 10 sekundit all nuppu OK, kuni kos‐ tab pikk helisignaal ja ekraan lü‐ litub hetkeks välja: seade hak‐ kab tavalisel moel tööle.

Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist "Paigal‐ damine".

Vajadusel asendage katkised uksetihendid uutega. Pöörduge teeninduskeskusse.

6.2 Ukse sulgemine

1.

Puhastage ukse tihendid.

12 www.electrolux.com

7. PAIGALDAMINE

HOIATUS

Lugege "Ohutusjuhendeid" hoolikalt en‐ ne seadme paigaldamist, et tagada tur‐ valisus ja seadme õige töö.

7.1 Paigutamine

HOIATUS

Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme, mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed lapsed end kappi ei lukustaks.

Seadme pistikule peab olema pärast paigaldamist juurdepääs.

Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev tempera‐ tuur vastaks seadme andmeplaadil osutatud klii‐ maklassile:

Kliimak‐ lass

SN

Ümbritsev temperatuur

+ 10 °C kuni + 32 °C

Kliimak‐ lass

N

ST

T

Ümbritsev temperatuur

+ 16 °C kuni + 32 °C

+ 16 °C kuni + 38 °C

+ 16 °C kuni + 43 °C

7.2 Elektriühendus

Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrolli‐ ge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale.

See seade peab olema maandatud. Toitejuhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodu‐ ne seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pida‐ des eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga.

Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülal‐ toodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võe‐ tud.

See seade on vastavuses EMÜ direktiividega.

A

M5- (5+2)x

B

M5- (4+2)x

C

4.2- (20+2)x

D

M8- (4+2)x

E

24mm- 4x

F

1x

G

3x

H

1x

I

1x

J

1x

K

1x

L

1x

M

1x

N

1x

O

4x

P

4x

EESTI 13

14 www.electrolux.com

1

2

3

D

E

EESTI 15

40 mm

P

O

16 www.electrolux.com

4

20 mm

60 mm

N

20 mm

60 mm

N

5

EESTI 17

F

B

18 www.electrolux.com

6

C

G

23 mm

35 mm

G

C

G

C

7

EESTI 19

20 www.electrolux.com

8

I

I

I

EESTI 21

9

C

C

C

A

A

A

22 www.electrolux.com

10

M

M

M

M

11

L

L

C

K

EESTI 23

24 www.electrolux.com

12

H

13

14

J

A

A

J

EESTI 25

26 www.electrolux.com

15

min. 40 mm min. 50 mm min. 15 mm

EESTI 27

8. HELID

Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõ‐ ningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR

!

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

28 www.electrolux.com

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

9. TEHNILISED ANDMED

Niši mõõtmed

Temperatuuri tõusu aeg

Elektripinge

Kõrgus

Laius

Sügavus

Sagedus

Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andme‐ sildil, mis asub seadme vasakul siseküljel, ja energiasildil.

1855 mm

545 mm

575 mm

25 h

230-240 V

50 Hz

10. EESTI – KLIENDITEENINDUS JA TUGI

EE

Informatsiooni, kuidas käituda rikke korral ja hooldada toodet, leiate kasutusjuhendist ja meie kodulehelt www.electrolux.ee

Mudel (Model): ......................................

Toote number (Product number): .............

Täiendavat abi leiate meie veebisaidilt; samuti võite sealt alla laadida kasutusjuhendid. Regis‐ treerige oma toode ja hankige juurdepääs vajali‐ kule teabele oma toote kohta:

Toote remonti ja paigaldust võivad teostada ai‐ nult pädevust omavad tehnikud. Kontakteerumi‐ sel hooldusega veenduge, et on olemas ostudo‐ kument ja järgnevad andmed:

Seeria number (Serial number): .....................

Ostukuupäev (kviitungilt): ..............................

www.RegisterElectrolux.com

+37 2 66 50 030

Pärnu mnt. 153,

11624 Tallinn

EESTI 29

11. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse

Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.

Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

30 www.electrolux.com

31

Kasutusjuhend: Eesti

222369333-A-342013

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project