Aeg SCT71800S1 Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Aeg SCT71800S1 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
SCT71800S1
EL Οδηγίες Χρήσης
HU Használati útmutató
2
26
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ΘΌΡΥΒΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει
άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας
πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας
παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε
την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.aeg.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ.
προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα‐
σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της
συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομέ‐
νων των συμβουλών και των προειδο‐
ποιήσεών του. Για την αποφυγή περιτ‐
τών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημα‐
ντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα
που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρί‐
ζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις
οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παρα‐
μένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή
πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της
ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος
για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της πε‐
ριουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυ‐
τών των οδηγιών χρήσης επειδή ο κατα‐
σκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές
που θα προκληθούν από παραλείψεις.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και
ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανο‐
μένων των παιδιών) με μειωμένη σω‐
ματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλει‐
ψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδη‐
γίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
με τη συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευα‐
σίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος ασφυξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε
το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από
την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης
(όσο μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή)
και αφαιρέστε την πόρτα για να την
αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευ‐
σης μέσα στη συσκευή παιδιών που
παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μα‐
γνητικά λάστιχα πόρτας, θα αντικατα‐
στήσει μια παλαιότερη συσκευή με
μάνδαλο στην πόρτα ή το καπάκι, μην
παραλείψετε να καταστρέψετε το μάν‐
δαλο προτού απορρίψετε την παλαιά
συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα απο‐
τρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε
θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
1.2 Γενικές πληροφορίες για
την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της
συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Η συσκευή προορίζεται για φύλαξη
τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός
συνηθισμένου νοικοκυριού και παρό‐
μοιων εφαρμογών, όπως:
– οι χώροι κουζίνας προσωπικού σε
καταστήματα, γραφεία και άλλα ερ‐
γασιακά περιβάλλοντα,
– οι αγροικίες και οι πελάτες σε ξενο‐
δοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά πε‐
ριβάλλοντα,
– τα περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (για
ύπνο και πρωινό),
– η συλλογική εστίαση και παρόμοιες
εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συ‐
σκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώ‐
ματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές
συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο
εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός
αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυ‐
τό από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που
περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό
αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντι‐
κής συμβατότητας, το οποίο, ωστόσο,
είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση
της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν
προκαλείται ζημιά σε κανένα εξάρτημα
του κυκλώματος ψυκτικού υγρού.
4
www.aeg.com
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυ‐
κτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις
πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών
χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυ‐
τού του προϊόντος είναι επικίνδυνη.
Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύ‐
κλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή κινδύνων, η
αντικατάσταση των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδο‐
σίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να
γίνεται από πιστοποιημένο αντι‐
πρόσωπο ή από καταρτισμένο
προσωπικό σέρβις.
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέ‐
πει να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να
μην υποστεί ζημιά το φις τροφοδο‐
σίας στο πίσω μέρος της συ‐
σκευής. Εάν το φις τροφοδοσίας
συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχε‐
ται να υπερθερμανθεί και να προ‐
καλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας της συ‐
σκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδο‐
σίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλα‐
ρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρό‐
κλησης πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησι‐
μοποιείται χωρίς το κάλυμμα του
λαμπτήρα του εσωτερικού φωτι‐
σμού (εάν προβλέπεται).
Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να
προσέχετε κατά τη μεταφορά της.
Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικεί‐
μενα στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα
χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι
μπορεί να προκληθούν εκδορές στο
δέρμα ή κρυοπαγήματα.
Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση
της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται
σε αυτή τη συσκευή (εάν προβλέπο‐
1.
•
•
•
•
νται) είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού,
επιλεγμένοι για χρήση μόνο σε οικια‐
κές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλοι για
φωτισμό οικιακών χώρων.
1.3 Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες
στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και
υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να
εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας σε
επαφή με την έξοδο αέρα στο πίσω
τοίχωμα. (Εάν η συσκευή είναι Frost
Free.)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει
να καταψύχονται και πάλι αφού απο‐
ψυχθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα
κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή για κατε‐
ψυγμένα τρόφιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι
συστάσεις αποθήκευσης των παρα‐
σκευαστών της συσκευής. Ανατρέξτε
στις σχετικές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά
στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται
πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να
εκραγεί, προκαλώντας ζημιές στη συ‐
σκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπο‐
ρεί να προκαλέσουν εγκαύματα από
πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας
από τη συσκευή.
1.4 Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργο‐
ποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλ‐
λικά αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμε‐
να για να αφαιρείτε τον πάγο από τη
συσκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύ‐
στρα.
• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση
του ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν
χρειαστεί, καθαρίστε την αποστράγγι‐
ση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμέ‐
νη, θα συσσωρεύεται νερό στο κάτω
μέρος της συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.5 Εγκατάσταση
5
1.6 Σέρβις
Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδη‐
γίες που δίνονται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαι‐
τούνται για το σέρβις της συσκευής θα
πρέπει να εκτελούνται από επαγγελμα‐
τία ηλεκτρολόγο ή άλλο ειδικό.
• Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επι‐
σκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέν‐
τρα Σέρβις, ενώ θα πρέπει να χρησι‐
μοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτι‐
κά.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξ‐
τε αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε
τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές
στο μέρος όπου αγοράσατε τη συ‐
σκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φυλάξ‐
τε τη συσκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχι‐
στον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη
συσκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει
και πάλι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλο‐
φορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρ‐
μανση. Για την επίτευξη επαρκούς κυ‐
κλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχε‐
τικές οδηγίες της εγκατάστασης.
• Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συ‐
σκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε
τοίχο για την αποφυγή επαφής ή πια‐
σίματος με ζεστά μέρη (συμπιεστής,
συμπυκνωτής) και της πιθανότητας
εγκαύματος.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται
κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρ‐
νους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρό‐
σβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή
πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύν‐
δεση νερού).
1.7 Προστασία του
περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέ‐
ρια τα οποία μπορούν να προκα‐
λέσουν ζημιά στο στρώμα του
όζοντος, είτε στο κύκλωμα ψυκτι‐
κού υγρού ή στα μονωτικά υλικά
της. Η συσκευή δε θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης
περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συ‐
σκευή θα πρέπει να απορρίπτε‐
ται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς που θα λάβετε από
τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να
προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική
μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος
κοντά στον εναλλάκτη θερμότη‐
τας. Τα υλικά που χρησιμοποιού‐
νται σε αυτή τη συσκευή και ση‐
εί‐
μειώνονται με το σύμβολο
ναι ανακυκλώσιμα.
2. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
3
1 Κουμπί ON/OFF συσκευής
2 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυ‐
γείου
4
5
6
7
8
3 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυ‐
γείου
4 Κουμπί Mode
6
www.aeg.com
5 Κουμπί OK
6 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας κατα‐
ψύκτη
7 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας κα‐
ταψύκτη
8 Οθόνη
Μπορείτε να αλλάξετε τον προκαθορι‐
σμένο ήχο των κουμπιών σε έναν πιο
ηχηρό, πατώντας μαζί το κουμπί Mode
και το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας για
μερικά δευτερόλεπτα. Η αλλαγή είναι
αναστρέψιμη.
2.3 Απενεργοποίηση
2.1 Οθόνη
1
2
ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερ‐
μοκρασίας».
4. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "dEMo"
στην οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην
ενότητα «ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ...».
5. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανί‐
ζουν την καθορισμένη προεπιλεγμέ‐
νη θερμοκρασία.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα‐
σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
3
4
Off COOL
MATIC
5
6
7
FROST
MATIC
min
12
11 10 9
8
1 Ένδειξη θαλάμου ψυγείου
2 Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου και
ένδειξη χρονοδιακόπτη
3 Ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
4 Λειτουργία COOLMATIC
5 Λειτουργία διακοπών
6 Λειτουργία FROSTMATIC
7 Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
8 Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη
9 Ένδειξη συναγερμού
10 Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας
για παιδιά
11 Λειτουργία Minute Minder
12 Λειτουργία DYNAMICAIR
2.2 Ενεργοποίηση της
συσκευής
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακο‐
λουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF της συ‐
σκευής, εάν η οθόνη είναι σβηστή.
3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί
να τεθεί σε λειτουργία ο ηχητικός
συναγερμός.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγα‐
ση του συναγερμού, ανατρέξτε στην
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5 δευ‐
τερόλεπτα.
2. Η οθόνη σβήνει.
3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή
από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
2.4 Απενεργοποίηση του
ψυγείου
Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
και η ένδειξη θαλάμου ψυγείου ανα‐
βοσβήνουν.
Στην ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
εμφανίζονται παύλες.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίη‐
σης ψυγείου.
2.5 Ενεργοποίηση του ψυγείου
Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο:
1. Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
ψυγείου.
Ή:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργο‐
ποίησης ψυγείου.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
σβήνει.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα‐
σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
3.
2.6 Ρύθμισης θερμοκρασίας
Η καθορισμένη θερμοκρασία του ψυ‐
γείου και του καταψύκτη μπορούν να
τροποποιηθούν πιέζοντας τους ρυθμι‐
στές θερμοκρασίας.
Καθορισμένη προεπιλεγμένη θερμοκρα‐
σία:
• +5°C για το ψυγείο
• -18 °C για τον καταψύκτη
Η συσκευή ενεργοποιεί μια λειτουργία
που παρέχει τη δυνατότητα βελτιστο‐
ποίησης της συντήρησης τροφίμων και
της κατανάλωσης ενέργειας.
Η λειτουργία αυτή εγγυάται τη μέγιστη
αθόρυβη λειτουργία της συσκευής.
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν
την καθορισμένη θερμοκρασία.
Η καθορισμένη θερμοκρασία θα επιτευ‐
χθεί εντός 24 ωρών.
Η καθορισμένη θερμοκρασία πα‐
ραμένει αποθηκευμένη ακόμα και
μετά από διακοπή ρεύματος.
2.7 Λειτουργία Minute Minder
Η λειτουργία Minute Minder μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την
ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερ‐
μού σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπο‐
ρεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα,
όταν μια συνταγή απαιτεί την ψύξη ενός
μίγματος για ορισμένο χρονικό διάστημα,
ή όταν απαιτείται υπενθύμιση για μπου‐
κάλια που βρίσκονται στην κατάψυξη για
γρήγορη ψύξη.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Minute
Minder .
Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο κα‐
θορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λί‐
γα δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το κουμπί ρύθμισης του χρο‐
νοδιακόπτη για να αλλάξετε τον κα‐
θορισμένο χρόνο από 1 έως 90 λε‐
πτά.
7
Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Minute
Minder .
Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβο‐
σβήνει (min).
Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,
αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder και
ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης:
1. Αφαιρέστε κάποια μπουκάλια που
μπορεί να βρίσκονται στο θάλαμο
του καταψύκτη.
2. Πιέστε το κουμπί OK για να διακόψε‐
τε τον ήχο και να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρ‐
κεια της αντίστροφης μέτρησης:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
Minute Minder .
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη Minute Minder σβήνει.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο κατά τη
διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, κα‐
θώς και στο τέλος, πιέζοντας το κουμπί
μείωσης θερμοκρασίας ή το κουμπί αύ‐
ξησης θερμοκρασίας.
3.
2.8 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Για να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να
αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίησή
τους, επιλέξτε τη λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
2. Αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας
για παιδιά σβήνει.
8
www.aeg.com
2.9 Συναγερμός υψηλής
θερμοκρασίας
Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του θα‐
λάμου κατάψυξης (π.χ. λόγω προηγού‐
μενης διακοπής ρεύματος) υποδηλώνεται
από τα εξής:
• αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερ‐
μού και θερμοκρασίας καταψύκτη
• ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.
Για τη σίγαση του συναγερμού:
1. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί.
2. Ο ηχητικός συναγερμός απενεργο‐
ποιείται.
3. Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύ‐
κτη εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα
τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύ‐
χθηκε. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξα‐
νά η καθορισμένη θερμοκρασία.
4. Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να
αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν
οι φυσιολογικές συνθήκες.
Μετά τη σίγαση του συναγερμού, η ένδει‐
ξη συναγερμού απενεργοποιείται.
2.10 Συναγερμός ανοιχτής
πόρτας
Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μερι‐
κά λεπτά, ακούγεται ένας ηχητικός συν‐
αγερμός. Ο συναγερμός ανοιχτής πόρ‐
τας υποδεικνύεται από τα εξής:
• Αναβοσβήνει η λυχνία συναγερμού
• Ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κα‐
νονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η
πόρτα), ο συναγερμός απενεργοποιείται.
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο
βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί
πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί.
2.11 Λειτουργία COOLMATIC
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο
μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων,
για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο
σούπερ μάρκετ, συστήνεται η ενεργο‐
ποίηση της λειτουργίας COOLMATIC για
την πιο γρήγορη ψύχρανση των προϊό‐
ντων και την αποφυγή θέρμανσης των
υπόλοιπων τροφίμων που βρίσκονται
ήδη στο ψυγείο.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη
COOLMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη COOLMATIC.
Η λειτουργία COOLMATIC απενεργο‐
ποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6
ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
COOLMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας διαφορετική θερμο‐
κρασία για το ψυγείο.
2.12 Λειτουργία διακοπών
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δια‐
τηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν
απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο διά‐
στημα, χωρίς να σχηματίζονται δυσάρε‐
στες οσμές.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λει‐
τουργία διακοπών, ο θάλαμος
του ψυγείου πρέπει να είναι
άδειος.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου
εμφανίζει την καθορισμένη θερμο‐
κρασία.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη διακοπών.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
διακοπών.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη διακοπών σβήνει.
1.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας διαφορετική θερμο‐
κρασία για το ψυγείο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2.13 Λειτουργία FROSTMATIC
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη
FROSTMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη
FROSTMATIC.
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα
μετά από 52 ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
FROSTMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη FROSTMATIC σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας μια διαφορετική ρύθ‐
μιση θερμοκρασίας για τον κατα‐
ψύκτη.
9
Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη
DYNAMICAIR .
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη
DYNAMICAIR .
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
DYNAMICAIR .
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη DYNAMICAIR σβήνει.
1.
Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί
αυτόματα, η ένδειξη
DYNAMICAIR δεν εμφανίζεται
(ανατρέξτε στην ενότητα «Καθη‐
μερινή χρήση»).
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας
DYNAMICAIR αυξάνει την κατα‐
νάλωση ενέργειας.
2.14 Λειτουργία DYNAMICAIR
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
3.1 Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και
όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό
νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να
αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά του και‐
νούργιου προϊόντος και, στη συνέχεια,
στεγνώστε τα πάντα καλά.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντι‐
κά ή σκόνες που χαράσσουν, κα‐
θότι θα καταστρέψουν το φινίρι‐
σμα.
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «dEMo» στην
οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε κατάστα‐
ση επίδειξης: ανατρέξτε στην ενότητα «ΤI
NA KANETE AN...».
3.2 Κατάψυξη φρέσκων
τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλλη‐
λος για την κατάψυξη φρέσκων τροφί‐
μων, καθώς και για τη μακροχρόνια απο‐
θήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και
προϊόντων βαθιάς κατάψυξης.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία
FROSTMATIC τουλάχιστον 24 ώρες
προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θά‐
λαμο κατάψυξης.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς
κατάψυξη στο θάλαμο FROSTMATIC.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο‐
ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζε‐
10 www.aeg.com
ται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι‐
κών, μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσω‐
τερικό της συσκευής.
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέ‐
πει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
3.3 Αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά
από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για του‐
λάχιστον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμί‐
σεις.
Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες
ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα
συρτάρια και τα καλάθια από τη συσκευή
και τοποθετήστε τα τρόφιμα επάνω στα
ράφια ψύξης για την επίτευξη της βέλτι‐
στης απόδοσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
υπερβαίνουν το όριο φορτίου
που αναγράφεται στην πλευρά
του άνω τμήματος (όπου ισχύει)
Σε περίπτωση κατά λάθος από‐
ψυξης, για παράδειγμα σε περί‐
πτωση διακοπής ρεύματος, εάν
το ρεύμα ήταν κομμένο για περισ‐
σότερο από την τιμή που ανα‐
γράφεται στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα
"χρόνος ανόδου", τα αποψυγμέ‐
να τρόφιμα πρέπει να καταναλω‐
θούν σύντομα ή να μαγειρευτούν
αμέσως και στη συνέχεια να κα‐
ταψυχθούν και πάλι (μετά την
ψύξη).
3.4 Ξεπάγωμα
Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν
τη χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνο‐
νται στο θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρα‐
σία δωματίου, ανάλογα το διαθέσιμο
χρόνο ξεπαγώματος.
Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύο‐
νται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας
από τον καταψύκτη: σε αυτή την περί‐
πτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότε‐
ρο.
3.5 Παγάκια
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
έναν ή περισσότερους δίσκους για να
παρασκευάζετε παγάκια. Γεμίστε αυτούς
τους δίσκους με νερό και στη συνέχεια
βάλτε τους στον καταψύκτη.
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά
αντικείμενα για την αφαίρεση των
δίσκων από τον καταψύκτη.
3.6 Παγοκύστες
Μαζί με τον καταψύκτη παρέχονται μία ή
περισσότερες παγοκύστες. Οι παγοκύ‐
στες αυξάνουν το χρόνο διατήρησης των
τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύ‐
ματος ή βλάβης.
3.7 Ένδειξη θερμοκρασίας
Η συσκευή αυτή πωλείται στη
Γαλλία.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στη χώρα αυτή,
πρέπει να παρέχεται με μια ειδική
διάταξη (βλ. εικόνα) τοποθετημέ‐
νη στον κάτω θάλαμο του ψυ‐
γείου για να υποδεικνύει την πιο
κρύα ζώνη του.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
3.8 Μετακινούμενα ράφια
A
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδια‐
σμένα με μια σειρά στηριγμάτων ώστε να
είναι δυνατή η κατ' επιλογή τοποθέτηση
των ραφιών.
Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, τα
μισά μπροστινά ράφια μπορούν να τοπο‐
θετηθούν κάτω από τα πίσω ράφια.
B
3.9 Τοποθέτηση των ραφιών
της πόρτας
θών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συ‐
σκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγε‐
3.10 Τοποθέτηση της συρόμενης θήκης
Η συρόμενη θήκη μπορεί να τοποθετηθεί
σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προ‐
σαρμογές, κάντε τα εξής:
1. ανυψώστε το ράφι με τη συρόμενη
θήκη προς τα επάνω για να βγεί από
τα στηρίγματα της πόρτας
2. βγάλτε το στήριγμα συγκράτησης
από τον οδηγό κάτω από το ράφι
3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με
αντίστροφη σειρά για να τοποθετή‐
σετε τη συρόμενη θήκη σε διαφορετι‐
κό ύψος.
12 www.aeg.com
3.11 DYNAMICAIR
Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει μια διά‐
ταξη που επιτρέπει την ταχεία ψύξη των
τροφίμων και την πιο ομοιόμορφη κατα‐
νομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό
του.
Αυτή η διάταξη ενεργοποιείται αυτόματα
όταν χρειάζεται, π.χ. για γρήγορη ανά‐
κτηση της θερμοκρασίας μετά από άνοιγ‐
μα της πόρτας ή όταν η θερμοκρασία πε‐
ριβάλλοντος είναι υψηλή.
Όταν απαιτείται, μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε τη διάταξη και χειροκίνητα (ανατρέξ‐
τε στην ενότητα «Λειτουργία
DYNAMICAIR »).
Η διάταξη DYNAMICAIR απενεργοποιεί‐
ται όταν είναι ανοιχτή η πόρτα και επα‐
νεκκινείται αμέσως με το κλείσιμο της
πόρτας.
4. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
4.1 Συμβουλές εξοικονόμησης
ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο
από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος εί‐
ναι υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας
βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και
η συσκευή είναι εντελώς φορτωμένη, ο
συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς
δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστή‐
ρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε
το ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις
χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι επομέ‐
νως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέρ‐
γειας.
4.2 Συμβουλές ψύξης φρέσκων
τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους
4.3 Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστι‐
κές σακούλες και τοποθετήστε το στο
γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των
λαχανικών.
Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με
αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέ‐
ρες το πολύ.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κ.λπ.:
αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπο‐
ρούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε
ράφι.
Φρούτα και λαχανικά αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται
στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχε‐
ται(ονται). Ο χυμός λεμονιού μπορεί να
αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη του
ψυγείου αν έρθει σε επαφή μαζί τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συνεπώς, συνιστάται να φυλάσσετε τα
εσπεριδοειδή σε ξεχωριστά δοχεία.
Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να το‐
ποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία
ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε
πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το
δυνατόν περισσότερο τον αέρα.
Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι τα‐
πωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται
στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια
και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευα‐
σμένα, πρέπει να διατηρούνται στο ψυ‐
γείο.
4.4 Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύε‐
στε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυ‐
ξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές
συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που
μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες.
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πε‐
ριόδου δε θα πρέπει να προστίθενται
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη;
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφι‐
μα;
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές με‐
ρίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη
και πλήρης κατάψυξή του και το μετα‐
γενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαι‐
τούμενης ποσότητας;
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο
ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζε‐
τε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
13
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να απο‐
τρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας
των δεύτερων;
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται κα‐
λύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυ‐
νατή διάρκεια αποθήκευσης των τρο‐
φίμων;
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέ‐
σως μετά την έξοδό τους από την κα‐
τάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν
στο δέρμα εγκαύματα από πάγο;
• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερο‐
μηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία
ώστε να μπορείτε να συνάγετε το χρό‐
νο αποθήκευσης;
4.5 Συμβουλές για την
αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή από‐
δοση της συσκευής αυτής:
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατά‐
στημα αγοράς τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή με‐
ταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη,
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώ‐
νονται γρήγορα και δεν μπορούν να
καταψυχθούν ξανά,
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευ‐
σης που υποδεικνύεται από τους πα‐
ρασκευαστές των τροφίμων.
5. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη συ‐
σκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρο‐
γονάνθρακες στην ψυκτική μονά‐
δα της; Οι εργασίες συντήρησης
και επαναφόρτισης θα πρέπει
επομένως να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένους τε‐
χνικούς.
5.1 Τακτικό καθάρισμα
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτι‐
κά:
14 www.aeg.com
• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτή‐
ματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό
σαπούνι.
• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρ‐
τας και σκουπίστε τα για να εξασφαλί‐
σετε ότι είναι καθαρά και δεν φέρουν
ακαθαρσίες.
• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά.
Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρί‐
λια) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος
της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικα‐
σία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συ‐
σκευής και εξοικονομεί κατανάλωση ρεύ‐
ματος.
Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προ‐
καλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και
καλώδια που βρίσκονται στο
εσωτερικό του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυ‐
παντικά, σκόνες που χαράζουν,
καθαριστικά με πολύ άρωμα ή
γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε
το εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά
φθείρουν την επιφάνεια και αφή‐
νουν έντονη οσμή.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για
την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπο‐
ρούν να προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα
πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή
τη συσκευή. Για το λόγο αυτό συστήνεται
το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να
καθαρίζεται μόνο με χλιαρό νερό αφού
προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα.
Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον
εξοπλισμό στην κεντρική παροχή.
Προσέχετε ώστε να μην προκλη‐
θεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.
5.2 Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος διαλύεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό
από την απόψυξη αποστραγγίζεται μέσω
μιας οπής σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω
μέρος της συσκευής, επάνω από το συ‐
μπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της από‐
ψυξης στο μέσον του αγωγού του θαλά‐
μου ψύξης, προκειμένου να αποτρέπεται
η υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα
τρόφιμα στο εσωτερικό του θαλάμου.
5.3 Απόψυξη της κατάψυξης
Ο θάλαμος κατάψυξης αυτού του μοντέ‐
λου, είναι "no frost". Αυτό σημαίνει ότι
δεν υπάρχει συσσώρευση πάγου όταν
λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά τοιχώμα‐
τα ούτε στα τρόφιμα.
Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συν‐
εχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτε‐
ρικό του θαλάμου, η οποία παράγεται
από έναν αυτόματα ελεγχόμενο ανεμι‐
στήρα.
5.4 Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, παίρνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
• αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία
• αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα
• κάντε απόψυξη (εάν προβλέπεται) και
καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρ‐
τήματα
• αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες
οσμές.
Εάν ο θάλαμος επρόκειτο να παραμείνει
ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιον
να τον ελέγχει αν τακτά διαστήματα για
να μην χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτε‐
ρικό στην περίπτωση διακοπής ρεύμα‐
τος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
6. ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από την αντιμετώπιση προ‐
βλημάτων, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η αντιμετώπιση προβλημάτων τα
οποία δεν αναφέρονται στο πα‐
ρόν εγχειρίδιο πρέπει να διεξάγε‐
ται μόνο από πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή κάνει θό‐
ρυβο
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι σταθερή (πρέπει να
ακουμπούν στο δάπεδο
και τα τέσσερα πόδια)
Η συσκευή δεν λει‐
τουργεί. Ο λαμπτήρας
δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενερ‐
γοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συ‐
σκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις
στην πρίζα.
Η συσκευή δεν τροφοδο‐
τείται με ρεύμα. Δεν
υπάρχει τάση ρεύματος
στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρι‐
κή συσκευή στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με πιστο‐
ποιημένο ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την
πόρτα.
Ο λαμπτήρας είναι ελατ‐
τωματικός.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Αντικατάσταση του λαμ‐
πτήρα».
Ακούγεται ο ηχητικός
συναγερμός. Αναβο‐
σβήνει η λυχνία συν‐
αγερμού.
Η θερμοκρασία στον κα‐
ταψύκτη είναι πολύ υψη‐
λή.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Συναγερμός υψηλής θερ‐
μοκρασίας».
Ο συμπιεστής λει‐
τουργεί συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
η θερμοκρασία.
Επιλέξτε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Ανοίγετε πολύ συχνά την
πόρτα.
Μην αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή περισσότερο από
ό,τι είναι απολύτως απα‐
ραίτητο.
Η θερμοκρασία των
προϊόντων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία
των προϊόντων να μειωθεί
στη θερμοκρασία δωματίου
πριν από την αποθήκευση.
Ο λαμπτήρας δεν λει‐
τουργεί.
16 www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η θερμοκρασία δωματίου
είναι πολύ υψηλή.
Μειώστε τη θερμοκρασία
δωματίου.
Ο συμπιεστής δεν εκ‐
κινεί αμέσως μετά το
πάτημα του κουμπιού
FROSTMATIC ή
COOLMATIC, ή μετά
από την αλλαγή της
θερμοκρασίας.
Αυτό είναι φυσιολογικό,
δεν υπάρχει δυσλειτουρ‐
γία.
Ο συμπιεστής εκκινεί μετά
από κάποιο χρονικό διά‐
στημα.
Υπάρχει ροή νερού
στην πίσω πλάκα του
ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυ‐
Αυτό είναι φυσιολογικό.
τόματης διαδικασίας από‐
ψυξης, ο πάγος αποψύχε‐
ται στην πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού
στο εσωτερικό του
ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νε‐
ρού.
Υπάρχουν προϊόντα που
εμποδίζουν τη ροή νερού
προς το συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα προϊό‐
ντα δεν έρχονται σε επαφή
με την πίσω πλάκα.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
ο ρυθμιστής θερμοκρα‐
σίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμη‐
λότερη θερμοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των
προϊόντων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία
των προϊόντων να μειωθεί
στη θερμοκρασία δωματίου
πριν από την αποθήκευση.
Αποθηκεύετε ταυτόχρονα
μεγάλο αριθμό προϊό‐
ντων.
Αποθηκεύστε λιγότερα
προϊόντα ταυτόχρονα.
Η θερμοκρασία στη
συσκευή είναι πολύ
χαμηλή/υψηλή.
Η θερμοκρασία στο
ψυγείο είναι πολύ
υψηλή.
Δεν υπάρχει κυκλοφορία Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
κρύου αέρα στη συσκευή. κυκλοφορία κρύου αέρα
στη συσκευή.
Η θερμοκρασία στον
καταψύκτη είναι πολύ
υψηλή.
Τα προϊόντα είναι τοποθε‐ Αποθηκεύστε τα προϊόντα
τημένα πολύ κοντά μεταξύ έτσι ώστε να υπάρχει κυ‐
τους.
κλοφορία κρύου αέρα.
Έχει σχηματιστεί πο‐
λύς πάγος.
Τα τρόφιμα δεν είναι σω‐
στά τυλιγμένα.
Τυλίξτε τα τρόφιμα σωστά.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
ο ρυθμιστής θερμοκρα‐
σίας.
Επιλέξτε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το πάνω ή κάτω τε‐
τράγωνο εμφανίζεται
στην ένδειξη θερμο‐
κρασίας.
Παρουσιάστηκε σφάλμα
κατά τη μέτρηση της θερ‐
μοκρασίας.
Επικοινωνήστε με τον αντι‐
πρόσωπο τεχνικής υπο‐
στήριξης (το σύστημα ψύ‐
ξης θα συνεχίσει να ψύχει
τα τρόφιμά σας, αλλά δεν
θα είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας).
dEMo εμφανίζεται
στην οθόνη.
Η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης
(dEMo).
Κρατήστε πατημένο το
κουμπί OK για περίπου 10
δευτερόλεπτα από τη στιγ‐
μή που θα αρχίσει να ηχεί
ένας παρατεταμένος ήχος
βομβητή και απενεργο‐
ποιηθεί η οθόνη για ένα μι‐
κρό χρονικό διάστημα: η
συσκευή αρχίζει να λει‐
τουργεί κανονικά.
6.1 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
2.
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό
LED μακράς διάρκειας.
Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις
επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη
φωτισμού. Επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις.
3.
Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την
πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Εγκατάσταση».
Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστι‐
χα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
6.2 Κλείσιμο της πόρτας
1.
Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστι‐
χα της πόρτας.
7. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν την εγκατάσταση της συ‐
σκευής διαβάστε προσεκτικά τις
"Πληροφορίες ασφάλειας" για την
ασφάλειά σας και τη σωστή λει‐
τουργία της συσκευής.
Κλιμα‐ Θερμοκρασία περιβάλλο‐
τική κα‐ ντος
τηγορία
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
7.1 Τοποθέτηση
ST
+16°C έως + 38°C
Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηρι‐
στικών της συσκευής:
T
+16°C έως + 43°C
7.2 Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
18 www.aeg.com
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της πα‐
ροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα
δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή
σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με
τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμ‐
βουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρο‐
λόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπά‐
νω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατα‐
σκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις
ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
7.3 Δυνατότητα αντιστροφής
της πόρτας
Η πόρτα της συσκευής ανοίγει προς τα
δεξιά. Για να ανοίγετε την πόρτα προς τα
αριστερά, ακολουθήστε τα εξής βήματα
πριν από την εγκατάσταση της συ‐
σκευής:
• Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τον επάνω πεί‐
ρο.
• Αφαιρέστε την επάνω πόρτα.
• Αφαιρέστε τον αποστάτη.
• Χαλαρώστε το μεσαίο μεντεσέ.
• Αφαιρέστε την κάτω πόρτα.
• Χαλαρώστε και αφαιρέστε τον κάτω
πείρο.
Στην αντίθετη πλευρά:
• Σφίξτε τον κάτω πείρο.
• Τοποθετήστε την κάτω πόρτα.
• Σφίξτε το μεσαίο μεντεσέ.
• Τοποθετήστε τον αποστάτη.
• Τοποθετήστε την επάνω πόρτα.
• Σφίξτε τον επάνω πείρο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
7.4 Απαιτήσεις αερισμού
5 cm
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα
πίσω από τη συσκευή.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 Εγκατάσταση της συσκευής
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τρο‐
φοδοσίας μπορεί να κινείται ελεύ‐
θερα.
Εάν απαιτείται, κόψτε την αυτοκόλλητη
στεγανοποιητική λωρίδα και εφαρμόστε
την στη συσκευή, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
x
x
20 www.aeg.com
2
Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της.
Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύ‐
θυνση του βέλους (1) μέχρι το κάλυμμα
του άνω διάκενου να σταματήσει στο
ντουλάπι κουζίνας.
Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύ‐
θυνση του βέλους (2) πάνω στο ντου‐
λάπι που βρίσκεται στην αντίθετη πλευ‐
ρά του μεντεσέ.
1
Προσαρμόστε κατάλληλα τη θέση της
συσκευής στην εσοχή.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και το μπροστινό άκρο
του ντουλαπιού είναι 44 mm.
Το κάλυμμα του κάτω μεντεσέ (παρέχε‐
ται στη σακούλα με τα εξαρτήματα) δια‐
σφαλίζει ότι η απόσταση ανάμεσα στη
συσκευή και το ντουλάπι κουζίνας είναι
σωστή.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και το ντουλάπι είναι 4
mm.
Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το κά‐
λυμμα του κάτω μεντεσέ στη θέση του.
4 mm
44 mm
Στερεώστε τη συσκευή στη θέση της με
4 βίδες.
I
I
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
Αφαιρέστε το σωστό τμήμα από το κά‐
λυμμα του μεντεσέ (E). Βεβαιωθείτε ότι
έχετε αφαιρέσει το τμήμα DX στην περί‐
πτωση του δεξιού μεντεσέ και το τμήμα
SX στην περίπτωση του αριστερού.
Τοποθετήστε τα καλύμματα (C, D) στις
γλωττίδες και τις οπές του μεντεσέ.
Τοποθετήστε τη γρίλια εξαερισμού (B).
Τοποθετήστε τα καλύμματα μεντεσέ (E)
στο μεντεσέ.
C
D
E
E
B
G
H
Συνδέστε τη συσκευή πλευρικά στο
πλευρικό τοίχωμα του ντουλαπιού κου‐
ζίνας:
1. Χαλαρώστε τις βίδες του τμήματος
(G) και μετακινήστε το τμήμα (G)
μέχρι το πλευρικό τοίχωμα του
ντουλαπιού κουζίνας.
2. Σφίξτε ξανά τις βίδες του τμήματος
(G).
3. Συνδέστε το τμήμα (H) στο τμήμα
(G).
22 www.aeg.com
Αποσυνδέστε τα τμήματα (Ha), (Hb),
(Hc) και (Hd).
Τοποθετήστε το τμήμα (Ha) στην εσω‐
τερική πλευρά της διακοσμητικής πόρ‐
τας.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Σπρώξτε το τμήμα (Hc) στο τμήμα (Ha).
Ha
Hc
Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και τη
διακοσμητική πόρτα σε γωνία 90°.
Εισαγάγετε το μικρό τετράγωνο τμήμα
(Hb) στον οδηγό (Ha).
Βάλτε δίπλα-δίπλα την πόρτα της συ‐
σκευής και τη διακοσμητική πόρτα και
σημαδέψτε τις οπές.
8 mm
Ha
Hb
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
Αφαιρέστε τα στηρίγματα και σημαδέψ‐
τε το σημείο όπου πρέπει να τοποθετη‐
θεί το καρφί (Κ) σε απόσταση 8 mm
από το εξωτερικό άκρο της πόρτας.
8 mm
K
Ha
Τοποθετήστε ξανά το μικρό τετράγωνο
τμήμα στον οδηγό και στερεώστε το με
τις βίδες που παρέχονται.
Ευθυγραμμίστε τη διακοσμητική πόρτα
με την πόρτα της συσκευής προσαρμό‐
ζοντας το τμήμα (Hb).
Hb
Πιέστε το τμήμα (Hd) επάνω στο τμήμα
(Hb).
Κάντε ένα τελικό έλεγχο για να βεβαιω‐
θείτε ότι:
• Όλες οι βίδες είναι σφιγμένες.
• Η στεγανοποιητική λωρίδα είναι καλά
προσαρτημένη στο ντουλάπι.
• Η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά.
Hb
Hd
8. ΘΌΡΥΒΟΙ
Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρ‐
κεια της κανονικής λειτουργίας (συμπιε‐
στής, κυκλοφορία ψυκτικού υγρού).
24 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις εσοχής
Ύψος
1780 mm
Πλάτος
560 mm
Βάθος
550 mm
Χρόνος ανόδου
21 ώρες
Τάση
230-240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συ‐
σκευής, καθώς και στην ετικέτα ενεργεια‐
κής κατανάλωσης.
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν
το σύμβολο . Τοποθετήστε τα
υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα
δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα
οικιακά απορρίμματα συσκευές που
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε
το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
26 www.aeg.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIT TEGYEK, HA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
29
33
35
37
38
40
46
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk
kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk
olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben
megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet
az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.aeg.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
27
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Saját biztonsága és a helyes használat
biztosítása érdekében a készülék üzem‐
be helyezése és első használata előtt ol‐
vassa át figyelmesen ezt a használati út‐
mutatót, beleértve a tippeket és figyel‐
meztetéseket is. A szükségtelen hibák
és balesetek elkerülése érdekében fon‐
tos annak biztosítása, hogy mindenki,
aki a készüléket használja, jól ismerje
annak működését és biztonságos hasz‐
nálatát. Őrizze meg ezt a használati út‐
mutatót, és ha a készüléket elajándékoz‐
za vagy eladja, az útmutatót is mellékel‐
je hozzá, hogy annak teljes élettartamán
keresztül mindenki, aki használja, meg‐
felelő információkkal rendelkezzen an‐
nak használatát és biztonságát illetően.
Az emberi élet és a vagyontárgyak biz‐
tonsága érdekében tartsa be a jelen
használati útmutatóban szereplő óvin‐
tézkedéseket, mivel a gyártó nem felelős
az ezek elmulasztása miatt bekövetkező
károkért.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal
élő személyek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan,
hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek (beleértve a gyermekeket
is) használhassák, hacsak a biztonsá‐
gukért felelős személy nem biztosít
számukra felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felü‐
gyeletéről annak biztosítása érdeké‐
ben, hogy ne játsszanak a készülék‐
kel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a
gyermekektől távol. Fulladásveszélye‐
sek.
• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a
dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a
hálózati tápkábelt (olyan közel a ké‐
szülékhez, amennyire csak lehet), és
távolítsa el az ajtót annak megelőzése
érdekében, hogy a játszó gyermekek
áramütést szenvedjenek, vagy magu‐
kat a készülékbe zárják.
• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott
készülék egy rugózáras (kilincses) aj‐
tóval vagy fedéllel ellátott régi készü‐
lék helyére kerül, akkor ne felejtse el a
régi készülék kidobása előtt haszná‐
latra alkalmatlanná tenni a rugós zá‐
rat. Ennek az a célja, hogy gyerekek
ne tudjanak bennrekedni a készülék‐
ben.
1.2 Általános biztonsági
tudnivalók
VIGYÁZAT
A készülékházon vagy a beépített szer‐
kezeten lévő szellőzőnyílásokat tartsa
akadálymentesen
• A készülék rendeltetése háztartási
élelmiszerek és/vagy italok tárolása,
és hasonló felhasználási területen va‐
ló alkalmazása, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahe‐
lyeken kialakított személyzeti kony‐
hák;
– tanyaházak, hotelek, motelek és
egyéb lakás céljára szolgáló ingatla‐
nok esetén az ügyfelek számára;
– szállások reggelivel;
– étkeztetés és hasonló, nem keres‐
kedelmi jellegű alkalmazások.
• Ne használjon mechanikus szerkeze‐
tet vagy mesterséges eszközöket a le‐
olvasztási folyamat elősegítésére.
• Ne működtessen más elektromos ké‐
szüléket (például fagylaltkészítő gé‐
pet) hűtőberendezések belsejében,
hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá
nem hagyja.
• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
• Izobután (R600a) hűtőanyagot tartal‐
maz a készülék hűtőköre, ez a környe‐
zetre csekély hatást gyakorló, termé‐
szetes gáz, amely ugyanakkor gyúlé‐
kony.
A készülék szállítása és üzembe he‐
lyezése során bizonyosodjon meg ar‐
ról, hogy a hűtőkör semmilyen össze‐
tevője nem sérült meg.
Ha a hűtőkör megsérült:
28 www.aeg.com
– kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszkö‐
zök használatát
– alaposan szellőztesse ki azt a helyi‐
séget, ahol a készülék található
• Veszélyes a termék műszaki jellemzőit
megváltoztatni vagy a terméket bármi‐
lyen módon átalakítani. A hálózati táp‐
kábel bármilyen sérülése rövidzárlatot,
tüzet vagy áramütést okozhat.
VIGYÁZAT
A veszélyhelyzetek megelőzése
érdekében mindenféle elektro‐
mos részegység (hálózati tápká‐
bel, dugasz, kompresszor) cseré‐
jét hivatalos szervizképviselőnek
vagy szakképzett szervizmunka‐
társnak kell elvégeznie.
A hálózati tápkábelt nem szabad
meghosszabbítani.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati du‐
gaszt ne nyomja össze vagy káro‐
sítsa a készülék hátlapja. Az ös‐
szenyomott vagy sérült hálózati
dugasz túlmelegedhet és tüzet
okozhat.
3. Gondoskodjon arról, hogy a ké‐
szülék hálózati dugasza hozzáfér‐
hető legyen.
4. Ne húzza a hálózati kábelt.
5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva,
ne csatlakoztassa a hálózati du‐
gaszt. Áramütés vagy tűz veszé‐
lye.
6. Nem szabad működtetni a készü‐
léket, ha a belső világítás lámpa‐
búrája nincs a helyén (ha van a
készüléken).
Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor
körültekintéssel járjon el.
Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból,
és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a
keze nedves vagy vizes, mivel ez a
bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti
égési sérüléseket eredményezhet.
Ne tegye ki hosszú időn keresztül köz‐
vetlen napsütésnek a készüléket.
Az ebben a készülékben működő izzó‐
lámpák (ha vannak ilyenek a készülék‐
ben) kizárólag háztartási eszközökhöz
kifejlesztett, különleges fényforrások.
Nem alkalmasak helyiségek megvilá‐
gítására.
1.
•
•
•
•
1.3 Napi használat
• Ne tegyen meleg edényt a készülék
műanyag részeire.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folya‐
dékot a készülékben, mert azok felrob‐
banhatnak.
• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül
a hátsó falon lévő levegőkimenet elé.
(Ha a készülék Frost Free rendszerű)
• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás
után többé nem szabad újra lefa‐
gyasztani.
• Az előrecsomagolt fagyasztott élelmi‐
szereket az élelmiszergyártó utasítá‐
saival összhangban tárolja.
• A készülék gyártójának tárolásra vo‐
natkozó ajánlásait szigorúan be kell
tartani. Olvassa el az idevonatkozó
utasításokat.
• Ne tegyen szénsavas italokat a fa‐
gyasztóba, mert nyomás keletkezik a
palackban, ami miatt felrobbanhat és
kárt okozhat a készülékben.
• A jégnyalóka fagyásból eredő égése‐
ket okozhat, ha rögtön a készülékből
kivéve enni kezdik.
1.4 Ápolás és tisztítás
• A karbantartás előtt kapcsolja ki a ké‐
szüléket, és a húzza ki a vezetéket a
fali aljzatból.
• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyak‐
kal.
• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek
a készülékről történő eltávolításához.
Használjon műanyag kaparókést.
• Rendszeresen vizsgálja meg a hűtő‐
szekrényben a leolvadt víz számára
kialakított vízelvezetőt. Szükség ese‐
tén tisztítsa meg a vízelvezetőt. Ha a
vízelvezető el van záródva, a víz ös‐
szegyűlik a készülék aljában.
1.5 Üzembe helyezés
Az elektromos hálózatra való
csatlakoztatást illetően kövesse
a megfelelő fejezetek útmutatá‐
sát.
• Csomagolja ki a készüléket, és ellen‐
őrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne
csatlakoztassa a készüléket, ha sérült.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
Az esetleges sérüléseket azonnal je‐
lentse ott, ahol a készüléket vásárolta.
Ilyen esetben őrizze meg a csomago‐
lást.
Ajánlatos legalább négy órát várni a
készülék bekötésével és hagyni, hogy
az olaj visszafolyjon a kompresszorba.
Megfelelő levegőáramlást kell biztosí‐
tani a készülék körül, ennek hiánya
túlmelegedéshez vezet. Az elégséges
szellőzés elérése érdekében kövesse
a vonatkozó üzembe helyezési utasí‐
tásokat.
Amikor csak lehetséges, a készülék
hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehes‐
sen kerülni a forró alkatrészek (komp‐
resszor, kondenzátor) megérintését
vagy megfogását az esetleges égési
sérülések megelőzése érdekében.
A készüléket nem szabad radiátorok
vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz
hozzáférhető legyen a készülék telepí‐
tése után.
Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható
(Ha fel van szerelve vízcsatlakozóval).
29
szakképzett villanyszerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégez‐
nie.
• A készüléket kizárólag arra felhatal‐
mazott szervizközpont javíthatja, és
csak eredeti pótalkatrészek használ‐
hatók.
1.7 Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolya‐
dék-keringető rendszerben, sem
a szigetelő anyagokban nem tar‐
talmaz az ózonréteget károsító
gázokat. A készüléket nem sza‐
bad a lakossági hulladékkal és
szeméttel együtt kidobni. A szi‐
getelőhab gyúlékony gázokat tar‐
talmaz: a készüléket a helyi ható‐
ságoktól beszerezhető vonatko‐
zó rendelkezésekkel összhang‐
ban kell hulladékba helyezni. Vi‐
gyázzon, ne sérüljön meg a hűtő‐
egység, különösen hátul a hő‐
cserélő környéke. A készüléken
szimbólummal
használt és
megjelölt anyagok újrahasznosít‐
hatóak.
1.6 Szerviz
• A készülék szervizeléséhez szüksé‐
ges minden villanyszerelési munkát
2. KEZELŐPANEL
1
2
3
1 Készülék ON/OFF gomb
2 Hűtőtér hőmérséklet-csökkentő
gomb
3 Hűtőtér hőmérséklet-növelő gomb
4 Mode gomb
5 OK gomb
6 Fagyasztó hőmérséklet-csökkentő
gomb
4
5
6
7
8
7 Fagyasztó hőmérséklet-növelő
gomb
8 Kijelzés
Lehetőség van a gyárilag beállított bil‐
lentyűhang hangerejének növelésére
úgy, hogy egyszerre lenyomja és né‐
hány másodpercig nyomva tartja a Mode
és a hőmérséklet-csökkentő gombot. Az
eredeti hang visszaállítható.
30 www.aeg.com
2.1 Kijelző
1
2
3
1.
4
5
Off COOL
6
2.
3.
7
FROST
MATIC
MATIC
min
12
11 10 9
8
1 Hűtőrekesz kijelzése
2 Hűtőtér hőmérséklet-visszajelző és
időkijelző
3 Hűtőtér kikapcsolás kijelző
Nyomja le 5 másodpercen át a ké‐
szülék ON/OFF gombját.
A kijelző kikapcsol.
A készülék áramtalanításához húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati alj‐
zatból.
2.4 A hűtő kikapcsolása
8 Fagyasztó rekesz kijelzése
A hűtő kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A hűtőtér kikapcsolás kijelzője és a
hűtőrekesz kijelzője villog.
A hűtő hőmérséklet-visszajelzőjén
vízszintes vonalak láthatóak.
2. A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
3. A hűtő kikapcsolás kijelzés látható.
9 Figyelmeztető kijelzés
10 Gyermekzár funkció
2.5 A hűtő bekapcsolása
4 COOLMATIC funkció
5 Nyaralás funkció
6 FROSTMATIC funkció
7 Fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
11 Minute Minder funkció
12 DYNAMICAIR funkció
2.2 Bekapcsolás
A készülék bekapcsolásához tegye a kö‐
vetkezőket:
1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlako‐
zóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Néhány másodperc után megszólal‐
hat a riasztó.
A riasztó nullázásához lásd a „Ma‐
gas hőmérséklet miatti riasztás” c.
részt.
4. Ha a "dEMo" megjelenik a kijelzőn, a
készülék bemutató üzemmódban
működik. Lásd a „MIT TEGYEK,
HA...” c. részt.
5. A hőmérséklet-visszajelző a beállí‐
tott alapértelmezett hőmérsékletet
mutatja.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
2.3 Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához tegye a kö‐
vetkezőket:
A hűtő bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a hűtő hőmérsékletszabályozóját.
Vagy:
1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A hűtő kikapcsolás kijelzés villog.
2. Nyomja meg az OK gombot a meg‐
erősítéshez.
3. A hűtő kikapcsolás kijelzés eltűnik.
Eltérő hőmérséklet beálltásához lásd a
"Hőmérséklet-szabályozás" c. részt.
2.6 A hőmérséklet beállítása
A hűtő vagy a fagyasztó beállított hő‐
mérséklete a hőmérséklet-szabályozó
gombokkal változtatható meg.
Beállított alapértelmezett hőmérséklet:
• +5°C a hűtő esetében
• -18°C a fagyasztó esetében
A készülék olyan üzemmódot aktivál,
amely optimalizálja az ételtartósítást és
az energiafogyasztást.
Ez az üzemmód garantálja a készülék
működése alatt a maximálisan csendes
üzemelést.
A hőmérséklet visszajelzők a beállított
hőmérsékletet mutatják.
A beállított új hőmérsékletet a készülék
24 órán belül éri el.
MAGYAR
A beállított hőmérsékletet a ké‐
szülék áramszünet esetén is
megjegyzi.
2.7 Minute Minder funkció
A Minute Minder funkció segítségével fi‐
gyelmeztető hangjelzést állíthat be a kí‐
vánt időre. Ez akkor lehet hasznos, ha
egy receptnél megadott ideig szükséges
hűteni a tésztát, vagy ha azt szeretné,
hogy ne feledkezzen meg a gyors lehű‐
lés érdekében a mélyhűtőbe tett palack‐
ról.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a meg‐
felelő ikon megjelenéséig.
A Minute Minder visszajelző villog.
Az Időzítő néhány másodpercig a
beállított értéket (30 perc) mutatja.
2. Nyomja meg az Időszabályozó gom‐
bot, és módosítsa az időzítési érté‐
ket 1 és 90 másodperc között.
3. Az OK gombot nyomja meg a meg‐
erősítéshez.
A Minute Minder visszajelző jelenik
meg.
Az időzítési érték villogni kezd (min).
A visszaszámlálás végén a Minute Mind‐
er visszajelző villogni kezd, és egy hang‐
jelzés hallható:
1. Vegye ki a fagyasztórekeszben lévő
italokat.
2. A hang kikapcsolásához és a funk‐
ció leállításához nyomja meg az OK
gombot.
A funkciót a visszaszámlálás során bár‐
mikor kikapcsolhatja:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a Minute Minder visszajelző villogni
kezd.
2. Az OK gombot nyomja meg a meg‐
erősítéshez.
3. A Minute Minder visszajelző nem vi‐
lágít tovább.
Az időt a visszaszámlálás során és lejá‐
ratkor módosíthatja, ha megnyomja a
hőmérséklet-csökkentő gombot és a hő‐
mérséklet-növelő gombot.
31
2.8 Gyermekzár funkció
A Gyermekzár funkció segítségével letilt‐
hatja a készülék gombjainak működteté‐
sét.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
2. A Gyermekzár visszajelző villog.
3. Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
A Gyermekzár visszajelző világít.
A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a Gyermekzár visszajelző villogni
kezd.
2. Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
3. A Gyermekzár visszajelző kialszik.
2.9 Magas hőmérséklet miatti
riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet (példá‐
ul áramkimaradás miatti) emelkedését a
következők jelzik:
• villognak a riasztó és a fagyasztó hő‐
mérséklet visszajelzői
• a riasztó hangjelzése.
A riasztó nullázásához:
1. Nyomja meg bármelyik gombot.
2. A hangjelző kikapcsol.
3. A fagyasztó hőmérséklet-visszajel‐
zője néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmaga‐
sabb hőmérsékletet. Ezután a beállí‐
tott hőmérsékletet mutatja.
4. A riasztó visszajelzője tovább villog,
a hőmérséklet helyreállásáig.
Ezután a riasztó visszajelzője kialszik.
2.10 Nyitott ajtó riasztás
Egy figyelmeztető hangjelzés hallható,
amikor az ajtó pár nyitva maradt. A nyi‐
tott ajtó miatti riasztás elemei a követke‐
zők:
• figyelmeztető fény villogása
• riasztó hangjelzés
Amikor a normál feltételek helyreálltak
(az ajtó zárva), a riasztás kikapcsol.
A riasztás alatt a csengő a riasztás
gomb megnyomásával kikapcsolható.
32 www.aeg.com
2.11 COOLMATIC funkció
Ha nagy mennyiségű meleg élelmiszert
szeretne berakni, például közvetlenül
bevásárlás után, javasoljuk, hogy akti‐
válja a COOLMATIC funkciót, hogy a
meleg élelmiszerek gyorsabban lehűlje‐
nek, így megelőzhető a többi élelmiszer
felmelegedése.
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A COOLMATIC visszajelző villog.
2. Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
A COOLMATIC visszajelző látható.
A COOLMATIC funkció kb. 6 óra eltelté‐
vel automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a COOLMATIC visszajelző villogni
kezd.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
3. A COOLMATIC visszajelző nem vi‐
lágít tovább.
A funkció akkor is kikapcsol, ha
eltérő hűtőtér-hőmérsékletet állít
be.
2.12 Nyaralás üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a
hűtőszekrény hosszabb távollét alatt zár‐
va és üresen álljon anélkül, hogy kelle‐
metlen szagok képződnének a készülék‐
ben.
A hűtőteret a távollét idejére ki
kell üríteni.
A funkció bekapcsolásához:
Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A Nyaralás üzemmód visszajelzője
villog.
A hűtőtér hőmérséklet visszajelzője
a beállított hőmérsékletet mutatja.
2. Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
A Nyaralás üzemmód visszajelzője
látható.
A funkció kikapcsolásához:
1.
1.
2.
3.
Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a Nyaralás üzemmód visszajelzője
villogni nem kezd.
Nyomja meg a OK gombot a meg‐
erősítéshez.
A Nyaralás üzemmód visszajelzője
kialszik.
A funkció akkor is kikapcsol, ha a
eltérő hőmérsékletet állít be.
2.13 FROSTMATIC funkció
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a meg‐
felelő ikon megjelenéséig.
A FROSTMATIC visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A FROSTMATIC visszajelző jelenik
meg.
Ez a funkció 52 óra elteltével automati‐
kusan kikapcsol.
A funkció automatikus befejeződése
előtti kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a FROSTMATIC visszajelző villogni
kezd.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
3. A FROSTMATIC visszajelző nem vi‐
lágít tovább.
A funkció egy másik fagyasztási
hőmérséklet kiválasztásával kap‐
csol ki.
2.14 DYNAMICAIR funkció
A funkció bekapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot a meg‐
felelő ikon megjelenéséig.
A DYNAMICAIR visszajelző villog.
2. Az OK gombot nyomja meg a meg‐
erősítéshez.
A DYNAMICAIR visszajelző jelenik
meg.
A funkció kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a Mode gombot, amíg
a DYNAMICAIR visszajelző villogni
nem kezd.
2. Az OK gombot nyomja meg a meg‐
erősítéshez.
MAGYAR
3.
A DYNAMICAIR visszajelző nem vi‐
lágít tovább.
33
Ha a funkció bekapcsolása auto‐
matikusan történik, a DYNAMI‐
CAIR jelzőfény nem világít (lásd
a „Napi használat” c. fejezetet).
A DYNAMICAIR funkció bekap‐
csolása növeli az energiafo‐
gyasztást.
3. NAPI HASZNÁLAT
3.1 A készülék belsejének
tisztítása
3.3 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első használat előtt mossa ki a ké‐
szülék belsejét és az összes belső tarto‐
zékot semleges kémhatású tisztítósze‐
res, langyos vízzel, hogy eltávolítsa a
teljesen új termékek tipikus szagát, majd
alaposan szárítsa ki a készüléket.
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná, üze‐
meltesse legalább 2 óráig a készüléket a
magasabb beállításokon.
ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, a legjobb teljesítmény elérése ér‐
dekében vegye ki az összes fiókot és
kosarat a készülékből, és az élelmiszert
helyezze a hűtőpolcokra.
Ne használjon mosószereket
vagy súrolóporokat, mert ezek
megsérthetik a felületet.
Ha a „dEMo” megjelenik a kijelzőn, a ké‐
szülék bemutató üzemmódban van: lásd
a „MIT TEGYEK, HA...” c. részt.
3.2 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmi‐
szerek lefagyasztására, valamint fa‐
gyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Friss élelmiszer lefagyasztásához akti‐
válja az FROSTMATIC funkciót legalább
24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani
kívánt élelmiszert behelyezi a fagyasztó‐
rekeszbe.
Helyezze a lefagyasztandó friss élelmi‐
szert a FROSTMATIC rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék belse‐
jében található adattáblán van feltüntet‐
ve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer
ne lépje túl a felső szekció oldal‐
falán feltüntetett terhelési határ‐
értéket (ahol van ilyen)
Véletlenszerűen, például áramki‐
maradás miatt bekövetkező le‐
olvadás esetén, amikor az áram‐
szünet hosszabb ideig tart, mint
az az érték, amely a műszaki jel‐
lemzők között a "felolvadási idő"
alatt fel van tüntetve, a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell fo‐
gyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig a (kihűlés után)
újra lefagyasztani.
3.4 Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élel‐
miszerek használat előtt a hűtőrekesz‐
ben vagy szobahőmérsékleten kiolvaszt‐
hatók, attól függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az eset‐
ben a főzés ideje meghosszabbodik.
34 www.aeg.com
3.5 Jégkockakészítés
3.6 Jégakkuk
A készülékben egy vagy több jégkocka‐
tartó található jégkockák készítéséhez.
Töltse fel a tartókat vízzel, majd tegye be
őket a fagyasztórekeszbe.
A fagyasztóhoz egy vagy több jégakku
van mellékelve; ezek megnövelik azt az
időtartamot, ameddig az élelmiszerek el‐
tarthatók áramkimaradás vagy áramszü‐
net esetén.
Amikor a jégkockatartókat ki
akarja venni a fagyasztóból, ne
próbáljon fémeszközzel segíteni.
3.7 Hőmérséklet visszajelző
Ezt a készüléket Franciaország‐
ban forgalmazzák.
Az ebben az országban érvény‐
ben lévő rendelkezésekkel össz‐
hangban a hűtőszekrényt az alsó
rekeszébe helyezett speciális
eszközzel (lásd az ábrát) kell
szállítani, hogy jelezze a készü‐
lék leghidegebb zónáját.
3.8 Mozgatható polcok
A
A hűtőszekrény falai több sor polctartó‐
val vannak ellátva, hogy a polcokat tet‐
szés szerinti helyre lehessen tenni.
A jobb térkihasználás érdekében az elül‐
ső félpolcok a hátsók alá helyezhetők.
B
3.9 Az ajtó polcainak
elhelyezése
Ha eltérő méretű élelmiszercsomagok
számára szeretne helyet biztosítani, az
ajtópolcokat különböző magasságokba
állíthatja.
MAGYAR
35
3.10 A fiók elhelyezése
A fiókot különböző magasságokra lehet
beállítani.
A polcok áthelyezésénél a következők
szerint járjon el:
1. a fiókkal emelje a polcot felfele és az
ajtóban lévő tartókból kifelé
2. vegye ki a tartókonzolt a polc alatti
vezetőelemből
3. A fenti műveletet fordítva hajtsa vég‐
re, ha a fiókot eltérő magasságban
szeretné elhelyezni.
3.11 DYNAMICAIR
A hűtőrekesz olyan eszközzel van fel‐
szerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb hő‐
mérséklet-eloszlást biztosít a rekeszben.
Ez az eszköz automatikusan bekapcsol,
amikor szükség van rá, például az ajtó‐
nyitás utáni hőmérséklet-visszaállításnál,
illetve amikor a külső hőmérséklet ma‐
gas.
Ha szükséges, az eszköz manuálisan is
bekapcsolható (lásd a „DYNAMICAIR
funkció” c. részt).
A DYNAMICAIR eszköz az ajtónyitáskor
kikapcsol, majd azonnal működésbe lép,
amint becsukja az ajtót.
4. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
4.1 Energiatakarékossági
ötletek
• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva.
• Ha a környezeti hőmérséklet magas, a
hőmérséklet-szabályozó magas beállí‐
táson van, és a készülék teljesen meg
van töltve, be, előfordulhat, hogy a
kompresszor folyamatosan üzemel,
ami miatt jég vagy dér képződik a pá‐
rologtatón. Ha ez bekövetkezik, for‐
gassa a hőmérséklet-szabályozót ala‐
csonyabb beállításokra, hogy lehetővé
tegye az automatikus leolvasztást, és
így takarékoskodjon az áramfogyasz‐
tással.
4.2 Ötletek friss élelmiszerek
hűtéséhez
A legjobb teljesítmény elérése érdeké‐
ben:
• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó
folyadékot a hűtőszekrényben
36 www.aeg.com
• takarja le vagy csomagolja be az élel‐
miszereket, különösen ha valamelyik‐
nek erős az aromája
• úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
őket.
4.3 Ötletek a hűtőszekrény
használatához
Hasznos tanácsok:
Hús (minden fajtája): csomagolja nejlon‐
zacskóba és helyezze a zöldséges fiók
feletti üveglapra.
Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy
két napnál hosszabb ideig ily módon a
húst.
Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le
kell takarni, majd bármelyik polcon elhe‐
lyezhetők.
Gyümölcsök és zöldségek: alaposan
meg kell őket tisztítani és számukra kü‐
lön biztosított fiók(ok)ban elhelyezni.
Amikor citromlé érintkezik a hűtővel, an‐
nak műanyag részeit elszínezheti. Ezért
ajánlott a citrusféléket külön tárolóe‐
dényben tartani.
Vaj és sajt: speciális légmentes tartóe‐
dényekbe kell helyezni, vagy alufóliába
vagy nejlonzacskókba csomagolni őket,
és a lehető legtöbb levegőt kiszorítani
körülöttük.
Palackok: legyen kupakjuk, és tárolja
őket az ajtó palacktartó rekeszében.
Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fok‐
hagyma nincs becsomagolva, tilos őket
a hűtőszekrényben tartani.
4.4 Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani a
fagyasztási eljárást, tartson be néhány
fontos ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a maxi‐
mális élelmiszer-mennyiséget, amely
24 órán belül lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe. Ez alatt az időszak alatt nem
szabad további fagyasztásra váró élel‐
miszert betenni;
• csak első osztályú, friss és alaposan
megtisztított élelmiszereket fagyas‐
szon le;
• készítsen kisebb adag ételeket, hogy
gyorsan és teljesen megfagyjanak, és
hogy a későbbiekben csak a kívánt
mennyiséget kelljen felolvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy
folpackba, és ellenőrizze, hogy sike‐
rült-e a csomagolással kizárni a leve‐
gőt;
• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem
fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a
már lefagyasztott adagokhoz, mert kü‐
lönben az utóbbiaknak megemelkedik
a hőmérséklete;
• a zsírszegény ételeket könnyebben és
hosszabb ideig lehet tárolni, mint a
zsírosakat; a só csökkenti az élelmi‐
szerek élettartamát;
• ha a vízből képződött jeget a fagyasz‐
tórekeszből történő kivétel után rögtön
fogyasztani kezdik, fagyásból eredő
égési sérüléseket okozhat a bőrön;
• ajánlatos minden egyes csomagon fel‐
tüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy
nyomon lehessen követni a tárolási
időket.
4.5 Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb telje‐
sítményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket megfe‐
lelően tárolta-e az eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott
élelmiszerek a lehető legrövidebb időn
belül elkerüljenek az élelmiszerüzlet‐
ből a fagyasztóba;
• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve
ne hagyja a feltétlenül szükségesnél
tovább nyitva;
• a kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, és nem fagyaszt‐
hatók vissza;
• ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
MAGYAR
37
5. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELEM
Bármilyen karbantartási művelet
előtt áramtalanítsa a készüléket
a hálózati csatlakozódugó kihú‐
zásával.
Ennél a készüléknél szénhidro‐
gén van a hűtőegységben; ezért
csak megbízott szerelő végezhet
rajta karbantartást, és töltheti fel
újra.
5.1 Időszakos tisztítás
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
• a készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
• rendszeresen ellenőrizze az ajtótömí‐
téseket, és törölje tisztára, hogy bizto‐
sítsa azok tisztaságát és szennyező‐
désmentességét.
• gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete
rács), majd a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével. Ezzel a mű‐
velettel javíthatja a készülék teljesítmé‐
nyét, és csökkentheti az áramfogyasz‐
tást.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőrendszer.
Számos konyhai felülettisztító olyan
vegyszereket tartalmaz, amelyek megtá‐
madhatják/károsíthatják a készülékben
használt műanyagokat. Ebből az okból
javasoljuk, hogy a készülék külső felüle‐
tét kizárólag meleg vízzel tisztítsa,
amelyhez egy kevés mosogatószert
adott.
A tisztítás után csatlakoztassa a készü‐
léket a táphálózathoz.
Ne húzza meg, ne mozgassa és
ne sértse meg a készülékházban
lévő csöveket és/vagy kábeleket.
Soha ne használjon mosószere‐
ket, súrolóporokat, erőteljesen il‐
latosított tisztítószereket vagy vi‐
aszos polírozószereket a beltér
tisztításához, mivel ezek károsít‐
ják a felületet, és erőteljes illatot
hagynak maguk után.
5.2 A hűtőszekrény leolvasztása
Rendeltetésszerű használat során a dér
minden alkalommal automatikusan leol‐
vad a hűtőrekesz elpárologtatójáról,
amint a kompresszor leáll. A jégmentesí‐
téssel keletkezett víz a készülék hátulján
a kompresszor felett egy vályún keresz‐
tül belefolyik egy különleges tartályba, és
ott elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet befo‐
gadja, rendszeresen megtisztítsa, ne‐
hogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.
38 www.aeg.com
5.3 A fagyasztó leolvasztása
Ennek a modellnek a fagyasztórekesze
"no frost" típusú. Ez azt jelenti, hogy a
működés közben nem képződik dér a
készülékben, sem a belső falakon, sem
pedig az élelmiszereken.
A dér hiánya annak köszönhető, hogy a
rekesz belsejében folyamatos a hideg le‐
vegő keringetése, amelyet egy automati‐
kus vezérlésű ventillátor biztosít.
5.4 A készülék üzemen kívül
helyezése
• válassza le a készüléket a táphálózat‐
ról;
• vegye ki az összes élelmiszert;
• olvassza le (évente javasolt) és tisztít‐
sa meg a készüléket és az összes tar‐
tozékot
• hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat,
hogy ne képződjenek kellemetlen sza‐
gok.
Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja,
kérjen meg valakit, hogy alkalmanként
ellenőrizze, nehogy egy áramkimaradás
esetén a benne lévő élelmiszer tönkre‐
menjen.
Amikor a készüléket hosszabb időn ke‐
resztül nem használják, tegye meg az
alábbi óvintézkedéseket:
6. MIT TEGYEK, HA...
VIGYÁZAT
A hibaelhárítás megkezdése előtt
húzza ki a hálózati csatlakozódu‐
gót a hálózati csatlakozóaljzat‐
ból.
Kizárólag szakképzett villanysze‐
relő vagy kompetens személy vé‐
gezhet olyan hibaelhárítást, ame‐
lyet ez a kézikönyv nem tartal‐
maz.
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék zajos
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készü‐
nem megfelelő.
lék stabilan áll-e (mind a
négy lábnak a padlón kell
állnia)
A készülék nem mű‐
ködik. A lámpa nem
működik.
A készülék ki van kap‐
csolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A hálózati dugasz nincs
megfelelően csatlakoztat‐
va a hálózati aljzatba.
Csatlakoztassa megfelelő‐
en a hálózati dugaszt a há‐
lózati csatlakozóaljzatba.
A készülék nem kap táp‐
feszültséget. Nincs fe‐
szültség a hálózati csatla‐
kozóaljzatban.
Csatlakoztasson egy má‐
sik elektromos készüléket
a hálózati csatlakozóaljzat‐
ba.
Forduljon szakképzett vil‐
lanyszerelőhöz.
A lámpa nem műkö‐
dik.
Megoldás
A lámpa készenléti üzem‐ Csukja be, majd nyissa ki
módban van.
az ajtót.
MAGYAR
Jelenség
39
Lehetséges ok
Megoldás
A lámpa meghibásodott.
Olvassa el az „Izzócsere”
c. részt.
Megszólal a riasztó
hangjelzés. A figyel‐
meztető lámpa villog.
A fagyasztóban a hőmér‐
séklet túl magas.
Olvassa el a „Magas hő‐
mérséklet miatti riasztás”
részt.
A kompresszor folya‐
matosan működik.
A hőmérséklet nincs he‐
lyesen beállítva.
Állítson be magasabb hő‐
mérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” részt.
Túl gyakori az ajtó nyito‐
gatása.
Ne hagyja nyitva az ajtót a
szükségesnél hosszabb
ideig.
A termék hőmérséklete
túl magas.
Tárolás előtt várja meg,
amíg a termék lehűl szoba‐
hőmérsékletűre.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Csökkentse a szoba hő‐
mérsékletét.
A kompresszor nem
Ez normális jelenség,
indul el azonnal a
nem történt hiba.
FROSTMATIC vagy a
COOLMATIC gomb
megnyomása, illetve
a hőmérséklet módo‐
sítása után.
A kompresszor kis idő múl‐
va elindul.
Víz folyik a hűtőszek‐
rény hátoldalán.
Az automatikus leolvasz‐
tás során a dér megolvad
a hátlapon.
Ez normális jelenség.
Víz folyik be a hűtő‐
szekrénybe.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy a ter‐
mékek ne érjenek a hátsó
falhoz.
A hőmérséklet-szabályo‐
zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb/ala‐
csonyabb hőmérsékletet.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” részt.
A termék hőmérséklete
túl magas.
Tárolás előtt várja meg,
amíg a termék lehűl szoba‐
hőmérsékletűre.
Egyszerre túl sok termék‐
et helyezett be.
Tároljon kevesebb termék‐
et egyszerre.
Nincs hideglevegő-kerin‐
getés a készülékben.
Gondoskodjon arról, hogy
legyen hideglevegő-kerin‐
getés a készülékben.
A készülékben a hő‐
mérséklet túl ala‐
csony/magas.
A hűtőszekrényben a
hőmérséklet túl ma‐
gas.
40 www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A fagyasztóban a hő‐
mérséklet túl magas.
A termékek túl közel van‐
nak egymáshoz.
Tárolja a termékeket úgy,
hogy ne akadályozzák a
hideglevegő-keringést.
Túl sok a dér.
Az élelmiszer nincs meg‐
felelően becsomagolva.
Csomagolja be megfelelő‐
en az élelmiszereket.
Az ajtó nincs jól becsuk‐
va.
Olvassa el „Az ajtó becsu‐
kása” részt.
A hőmérséklet-szabályo‐
zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb hő‐
mérsékletet.
A hőmérsékletkijelző
a felső vagy alsó
négyzetet mutatja.
Hiba lépett fel a hőmér‐
séklet mérése közben.
Forduljon a márkaszerviz‐
hez (a hűtőkészülék továb‐
bra is működik, és hidegen
tartja az élelmiszereket, de
nem lehetséges a hőmér‐
séklet szabályozása).
dEMo jelenik meg a
kijelzőn.
A készülék bemutató
Tartsa körülbelül 10 má‐
módban működik (dEMo). sodpercen át lenyomva az
OK gombot, míg egy hos‐
szú hangjelzés hallatszik,
és a kijelző rövid időre le‐
kapcsol: a készülék normál
üzemmódba vált.
6.1 Az izzó cseréje
A készüléket tartós belső LED-világítás‐
sal szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag szak‐
szerviz végezheti. Lépjen kapcsolatba a
márkaszervizzel.
2.
3.
Szükség esetén állítsa be az ajtót.
Olvassa el az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt.
Szükség esetén cserélje ki a hibás
ajtótömítéseket. Forduljon a márka‐
szervizhez.
6.2 Az ajtó záródása
1.
Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.
7. ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése
előtt figyelmesen olvassa el a
„Biztonsági információk” című
szakaszt saját biztonsága és a
készülék helyes üzemeltetése ér‐
dekében.
7.1 Elhelyezés
Olyan helyen helyezze üzembe a készü‐
léket, amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
MAGYAR
Klíma‐ Környezeti hőmérséklet
besoro‐
lás
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és + 38°C között
T
+16°C és + 43°C között
7.2 Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatás előtt győ‐
ződjön meg arról, hogy az adattáblán fel‐
tüntetett feszültség és frekvencia mege‐
gyezik-e a háztartási hálózati áram érté‐
keivel.
41
A készüléket kötelező földelni. A elektro‐
mos hálózatba illő vezeték dugója ilyen
érintkezéssel van ellátva. Ha a háztartá‐
si hálózati csatlakozóaljzat nincs leföl‐
delve, csatlakoztassa a készüléket az ér‐
vényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy ké‐
pesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít ma‐
gától, ha a fenti biztonsági óvintézkedé‐
seket nem tartják be.
Ez a készülék megfelel az EGK irányelv‐
eknek.
7.3 Az ajtó megfordításának
lehetősége
A készülék ajtaja jobbra nyílik. Ha azt
szeretné, hogy az ajtó balra nyíljon, hajt‐
sa végre a következő lépéseket a készü‐
lék üzembe helyezése előtt:
• Lazítsa ki és vegye le a felső csapot.
• Vegye le a felső ajtót.
• Vegye le a távtartót.
• Lazítsa meg a középső zsanért.
• Vegye le az alsó ajtót.
42 www.aeg.com
• Lazítsa ki és vegye le az alsó csapot.
Az ellenkező oldalon:
• Húzza meg az alsó csapot.
• Szerelje fel az alsó ajtót.
• Húzza meg a középső zsanért.
• Illessze fel a távtartót.
• Szerelje fel a felső ajtót.
• Húzza meg a felső csapot.
7.4 Szellőzési követelmények
5 cm
A készülék mögött megfelelő légáram‐
lást kell biztosítani.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.5 A készülék üzembe
helyezése
Hajtsa végre a következő lépéseket:
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy a hogy a há‐
lózati tápkábel szabadon mozog‐
jon.
Ha szükséges, vágjon egy darab önta‐
padós szalagot, majd az ábra szerint
ragassza a készülékre.
x
x
MAGYAR
2
43
Állítsa be a készüléket a fülkébe.
Tolja a készüléket a nyíl irányába (1),
amíg a felső fedél nekiütközik a kony‐
habútornak.
Tolja a készüléket a nyíl irányába (2) a
konyhaszekrény mentén, a zsanérral
ellentétes oldalon.
1
Igazítsa be a készüléket a fülkébe.
Ügyeljen arra, hogy a készülék és a
konyhaszekrény elülső széle közötti tá‐
volság 44 mm legyen.
A (tartozékok tasakjában lévő) alsó
zsanérfedél garantálja, hogy a készü‐
lék és a konyhabútor közötti távolság
megfelelő legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék és a
konyhaszekrény közötti térköz 4 mm
legyen.
Nyissa ki az ajtót. Tegye az alsó zsa‐
nérfedelet a helyére.
4 mm
44 mm
Rögzítse a készüléket a fülkéhez 4
csavarral.
I
I
44 www.aeg.com
Távolítsa el a zsanérfedélről a megfe‐
lelő részt (E). Feltétlenül távolítsa el a
DX jelzésű alkatrészt a jobb oldali zsa‐
nér esetén, illetve ellenkező esetben
az SX jelzésű alkatrészt.
Tegye fel a fedeleket (C, D) a fülekre
és zsanérnyílásokra.
Szerelje fel a szellőzőrácsot (B).
Tegye fel a zsanérfedeleket (E) a zsa‐
nérra.
C
D
E
E
B
G
H
Illessze a készüléket oldalirányból a
konyhabútor oldalfalához:
1. Lazítsa meg a (G) alkatrész csa‐
varjait, és mozgassa a (G) alkat‐
részt a bútor oldalfaláig.
2. Húzza meg a (G) alkatrész csavar‐
jait ismét.
3. Erősítse hozzá a (H) alkatrészt a
(G) alkatrészhez.
MAGYAR
45
Válassza le a (Ha), (Hb), (Hc) és (Hd)
részeket.
Szerelje fel a (Ha) alkatrészt a bútoraj‐
tó belső oldalára.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Nyomja a (Hc) részt a (Ha) részre.
Ha
Hc
Nyissa ki a készülék ajtaját és a búto‐
rajtót 90°-os szögben.
Tegye be a kis négyszögletű idomot
(Hb) a vezetőbe (Ha).
Szerelje össze a készülék ajtaját és a
bútorajtót, majd jelölje be a furatokat.
8 mm
Ha
Hb
46 www.aeg.com
Vegye ki a konzolokat, és jelöljön be 8
mm-es távolságot az ajtó külső szélétől
számítva, ahová a szeget kell tenni
(K).
8 mm
K
Ha
Tegye rá újra a kis négyszögletű ido‐
mot a vezetőelemre, majd rögzítse a
kapott csavarok segítségével.
Igazítsa be a bútorajtót és a készülék
ajtaját a (Hb) alkatrész beállításával.
Hb
Nyomja a (Hd) részt a (Hb) részre.
Hajtson végre egy végső ellenőrzést,
hogy megbizonyosodjon a következők‐
ről:
• Minden csavar meg van-e húzva.
• A tömítőcsík szorosan hozzátapad-e
a konyhaszekrényhez.
• Az ajtó megfelelően nyílik és csukó‐
dik-e.
Hb
Hd
8. ZAJOK
Normál működés közben bizonyos hang‐
ok hallhatók (kompresszor, hűtőfolyadék
áramlása).
MAGYAR
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
47
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
48 www.aeg.com
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Hűtőszekrény - fagyasztószekrény
Magasság a fülke
mm
1780
szélessége a fülke
mm
560
Mélység a fülke
mm
550
Hűtőtér nettó térfogata
liter
200
Fagyasztótér nettó térfogata
liter
63
Energiaosztály (A++ és G között,
ahol az A++ a leghatékonyabb, a
G a legkevésbé hatékony)
A+
Energiafogyasztás (a használattól kWh/év
és az elhelyezéstől függően)
297
Fagyasztótér csillagszám jele
Áramkimaradási biztomság
óra
21
Fagyasztási teljesítmény
kg/24 óra
10
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Feszültség
Volt
230-240
Zajteljesítmény
dB/A
39
Beépíthető
A műszaki adatok megtalálhatók a ké‐
szülék belsejében bal oldalon lévő adat‐
Igen
táblán és az energiatakarékossági cím‐
kén.
10. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra: .
Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és
hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
MAGYAR
49
50 www.aeg.com
MAGYAR
51
222369616-A-462013
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement