IKEA HÄFTIGT Handleiding


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

IKEA HÄFTIGT Handleiding | Manualzz
HÄFTIGT
GR
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
27
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία
Πρώτη χρήση
4
5
7
9
10
13
Καθημερινή χρήση
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά στοιχεία
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
13
16
18
19
22
23
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες
μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5
Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα
αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη
κατασκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά
τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του
θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν
είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από
τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
του σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι
βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν
συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή
ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να
μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο
συμπιεστή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους
ή εστίες μαγειρέματος.
• Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την
πλάτη στον τοίχο.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως
αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά
με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν
με την παροχή ρεύματος. Αν δεν
συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το Σέρβις
ή με ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,
εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για
τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα
ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο
(R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας.
Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο
θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα
από τον θάλαμο του καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.
Η συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
7
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια.
Θέση
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες,
άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
(γκαράζ ή κελάρι), αλλά για βέλτιστη
απόδοση, εγκαταστήστε την σε χώρο όπου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί
στην κλιματική κατηγορία που αναγράφεται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
της συσκευής:
Κλιματική
κατηγορία
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κλιματική
κατηγορία
8
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Περιγραφή προϊόντος
Επισκόπηση προϊόντος
1
2
3
12
4
11
5
10
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ψύξη με ανεμιστήρα
Λυχνία LED
Θάλαμος γαλακτοκομικών με καπάκι
Ράφια πόρτας
Ράφι μπουκαλιών με υποδοχή
Συρτάρι τροφίμων προς κατάψυξη
Συρτάρια καταψύκτη
Πίνακας χειριστηρίων
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
10 Συρτάρι λαχανικών
11 Γυάλινα ράφια
12 Σχάρα μπουκαλιών
Λιγότερο κρύα ζώνη
Ζώνη ενδιάμεσης θερμοκρασίας
Περισσότερο κρύα ζώνη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10
Λειτουργία
Ένδειξη
1
2
3
4
5
6
A+
1 Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
2 Ρυθμιστής θερμοκρασίας καταψύκτη
3 Κουμπί ένδειξης θερμοκρασίας
ψυγειοκαταψύκτη
4 Ένδειξη
5 Κουμπί Function
Διακόπτης σίγασης συναγερμού
6 Ρυθμιστής θερμοκρασίας ψυγείου
Ένδειξη
A
B C
A) Ένδειξη θαλάμου ψυγείου
B) Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη
C) Ένδειξη θετικής ή αρνητικής
θερμοκρασίας
D) Ένδειξη θερμοκρασίας
E) Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
F) Λειτουργία Νέες προμήθειες
G) Λειτουργία ψύξης με ανεμιστήρα
Ενεργοποίηση της συσκευής
1. Αφού συνδέσετε το φις στην πρίζα, εάν
δεν ανάβει η οθόνη, πιέστε τον διακόπτη
ON/OFF .
D
E
F G
Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, στον
πίνακα χειριστηρίων εμφανίζονται τα
ακόλουθα σήματα:
• Αναβοσβήνει η ένδειξη θετικής ή
αρνητικής θερμοκρασίας.
• η ένδειξη θερμοκρασίας
αναβοσβήνει, ο οπίσθιος φωτισμός
της οθόνης είναι κόκκινος και
ακούγεται ένας βομβητής.
2. Πιέστε το Function και ο βομβητής θα
σταματήσει (ανατρέξτε επίσης στην
ενότητα «Συναγερμός υψηλής
θερμοκρασίας»).
11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η οθόνη θα εμφανίσει την πραγματική
θερμοκρασία καταψύκτη για μερικά
δευτερόλεπτα.
3. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία
(ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμισης
θερμοκρασίας»).
Απενεργοποίηση της συσκευής
Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF για
περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Στη συνέχεια, εμφανίζεται η αντίστροφη
μέτρηση της θερμοκρασίας από -3 -2 -1.
Όταν η συσκευή
απενεργοποιηθεί, σβήνει επίσης
η και οθόνη.
Απενεργοποίηση του θαλάμου του
ψυγείου
Για να απενεργοποιήσετε τον θάλαμο του
ψυγείου, περιστρέψτε τον Ρυθμιστή
θερμοκρασίας ψυγείου αριστερόστροφα
μέχρι τη θέση «Ο».
Από τη στιγμή που ο θάλαμος του ψυγείου
είναι απενεργοποιημένος, η μόνη
θερμοκρασία που εμφανίζεται είναι αυτή
του θαλάμου καταψύκτη.
Στην περίπτωση αυτή, ο φωτισμός στον
θάλαμο ψυγείου θα είναι
απενεργοποιημένος.
Ο θάλαμος καταψύκτη θα συνεχίσει να
λειτουργεί.
Ένδειξη θερμοκρασίας
Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί ένδειξης
θερμοκρασίας του ψυγειοκαταψύκτη, η
οθόνη εμφανίζει διαδοχικά:
1. • Ανάβει η ένδειξη θαλάμου ψυγείου.
• Η οθόνη υποδεικνύει την πιο
πρόσφατη θερμοκρασία ρύθμισης
για το ψυγείο.
2. • Ανάβει η ένδειξη θαλάμου καταψύκτη
(Σε κανονικές συνθήκες).
• Η οθόνη υποδεικνύει την πιο
πρόσφατη θερμοκρασία ρύθμισης
για τον καταψύκτη.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της
συσκευής ελέγχεται από τον ρυθμιστή
θερμοκρασίας.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του
θαλάμου ψυγείου περιστρέφοντας το
ρυθμιστή θερμοκρασίας ψυγείου, ο οποίος
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ +2°C και +8°C.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του
θαλάμου καταψύκτη περιστρέφοντας το
ρυθμιστή θερμοκρασίας καταψύκτη, ο
οποίος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ -15°C
και -24°C.
Για τη σωστή αποθήκευση των τροφίμων, θα
πρέπει να ρυθμιστούν οι παρακάτω
θερμοκρασίες:
+5°C στο ψυγείο
-18°C στον καταψύκτη.
Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας,
η ένδειξη Θερμοκρασίας εμφανίζει τη
θερμοκρασία της τρέχουσας ρύθμισης.
Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία,
ενεργήστε ως εξής
1. στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
δεξιόστροφα για να επιτύχετε τη μέγιστη
ψύξη
2. στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
αριστερόστροφα για να επιτύχετε την
ελάχιστη ψύξη.
Η πιο κατάλληλη είναι συνήθως η
ενδιάμεση θέση.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση πρέπει να
επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η
θερμοκρασία στο εσωτερικό της
συσκευής εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία δωματίου
• πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα
• την ποσότητα των αποθηκευμένων
τροφίμων
• τη θέση της συσκευής.
12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Τυχόν αύξηση της θερμοκρασίας στον
θάλαμο καταψύκτη (π.χ. λόγω διακοπής
ρεύματος) υποδεικνύεται από τα εξής:
• θερμοκρασία που αναβοσβήνει
• θάλαμος καταψύκτη που αναβοσβήνει
(Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη / Ένδειξη
συναγερμού ανοιχτής πόρτας)
• ενεργοποιείται ο βομβητής
• η οθόνη ανάβει με κόκκινο χρώμα
Όταν αποκατασταθούν οι κανονικές
συνθήκες:
• το ηχητικό σήμα διακόπτεται
• η τιμή της θερμοκρασίας συνεχίζει να
αναβοσβήνει
• η οθόνη συνεχίζει να ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Όταν πιέσετε το Function/ διακόπτη σίγασης
συναγερμού για να απενεργοποιήσετε τον
συναγερμό, η υψηλότερη θερμοκρασία που
επιτεύχθηκε στον θάλαμο εμφανίζεται για
μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη
.
Σε αυτό το σημείο η θερμοκρασία σταματά
να αναβοσβήνει, και το χρώμα της οθόνης
αλλάζει από κόκκινο σε λευκό.
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο
βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί
πατώντας το Function/ διακόπτη σίγασης
συναγερμού.
Το χρώμα της οθόνης παραμένει κόκκινο
μέχρι να επιτευχθούν κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης.
Μενού λειτουργιών
Κάθε φορά που πιέζεται το Function,
μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες
λειτουργίες:
•
•
•
•
Λειτουργία Shopping
Λειτουργία Fast Freezing
Λειτουργία ψύξης με ανεμιστήρα
κανένα σύμβολο: κανονική λειτουργία
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε
οποιαδήποτε λειτουργία
οποιαδήποτε στιγμή και να την
απενεργοποιήσετε πιέζοντας το
Function αρκετές φορές μέχρι να
μην εμφανίζεται κανένα σύμβολο.
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, θα
πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Ταχεία Κατάψυξη.
Πιέστε το Function (πολλές φορές εάν
χρειαστεί) μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο
εικονίδιο.
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται
αυτόματα μετά από 52 ώρες.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας
το Function (ανατρέξτε στο «Μενού
λειτουργιών»).
Λειτουργία Shopping
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο μια
μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων, για
παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο σούπερ
μάρκετ, συνιστάται η ενεργοποίηση της
λειτουργίας Shopping για την πιο γρήγορη
ψύξη των προϊόντων και την αποφυγή
θέρμανσης των υπόλοιπων τροφίμων που
βρίσκονται ήδη στο ψυγείο.
Η λειτουργία Shopping
απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από περίπου 6 ώρες.
1. Πιέστε το Function μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Shopping.
2. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Shopping.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν
από την αυτόματη διακοπή της, επαναλάβετε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τη διαδικασία έως ότου η ένδειξη Shopping
σβήσει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για το ψυγείο.
Λειτουργία ψύξης με ανεμιστήρα
Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει μια
διάταξη που επιτρέπει την ταχεία ψύξη των
τροφίμων και την πιο ομοιόμορφη κατανομή
της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας
το Function (πολλές φορές εάν χρειαστεί)
μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο
13
Στην περίπτωση αυτή, ο ανεμιστήρας
λειτουργεί συνεχώς.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το
Function μέχρι να σβήσει το εικονίδιο
Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί
αυτόματα, το εικονίδιο
ανεμιστήρα δεν εμφανίζεται
(ανατρέξτε στην ενότητα
«Καθημερινή χρήση»). Η
ενεργοποίηση της λειτουργίας
ανεμιστήρα αυξάνει την
κατανάλωση ενέργειας.
.
Πρώτη χρήση
Καθάρισμα του εσωτερικού
1. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και
όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό
νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να
αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά των
καινούριων προϊόντων.
2. Στεγνώστε σχολαστικά.
Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια.
Εξαρτήματα
Αβγοθήκη
x1
Παγοθήκη
.
14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,
τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις
προσαρμογές, κάντε τα εξής: τραβήξτε
σταδιακά προς τα πάνω το ράφι έως ότου
ελευθερωθεί (1), αφαιρέστε το
σπρώχνοντας προς τα μέσα (2) και κατόπιν
τοποθετήστε ξανά όπως απαιτείται.
x1
Παγοκύστες
Συρτάρι λαχανικών
x2
Μετακινούμενα ράφια
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την
αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι
εφοδιασμένα με μια σειρά αυλακώσεων
ώστε να είναι δυνατή η κατ’ επιλογή
τοποθέτηση των γυάλινων ραφιών
ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλίσετε
τη σωστή κυκλοφορία του αέρα,
μη μετακινήσετε το γυάλινο ράφι
πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
2
1
Στο εσωτερικό του συρταριού υπάρχει ένα
διαχωριστικό που μπορεί να τοποθετηθεί σε
διάφορες θέσεις, ώστε να διαιρείται ο
χώρος του συρταριού σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες.
Στο κάτω μέρος του συρταριού υπάρχει μια
γρίλια η οποία διαχωρίζει τα φρούτα και τα
λαχανικά από την υγρασία που μπορεί να
σχηματιστεί στην κάτω επιφάνειά του.
Όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του
συρταριού μπορούν να αφαιρεθούν για
καθάρισμα.
15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ψύξη με ανεμιστήρα
Η συσκευή αυτή πωλείται στη
Γαλλία. Σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ισχύουν στη
χώρα αυτή, πρέπει να παρέχεται
με μια ειδική διάταξη (βλ. εικόνα)
τοποθετημένη στον κάτω θάλαμο
του ψυγείου για να υποδεικνύει
την πιο κρύα ζώνη του.
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Αυτή η διάταξη ενεργοποιείται αυτόματα
όταν χρειάζεται, π.χ. για γρήγορη ανάκτηση
της θερμοκρασίας μετά από άνοιγμα της
πόρτας ή όταν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι υψηλή.
Όταν απαιτείται, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη διάταξη και χειροκίνητα
(ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία ψύξης
με ανεμιστήρα»).
Η διάταξη απενεργοποιείται όταν
είναι ανοιχτή η πόρτα και
επανεκκινείται αμέσως με το
κλείσιμο της πόρτας.
Ένδειξη θερμοκρασίας
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων,
καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Fast Freezing
τουλάχιστον 24 ώρες προτού τοποθετήσετε
τα τρόφιμα στον θάλαμο του καταψύκτη.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς
κατάψυξη στο επάνω συρτάρι, καθότι αυτό
είναι το πιο ψυχρό σημείο.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια
ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της
συσκευής.
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει
να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για
τουλάχιστον 12 ώρες στη ρύθμιση Ταχεία
Κατάψυξη.
Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες
ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
συρτάρια από τη συσκευή και τοποθετήστε
τα τρόφιμα επάνω σε γυάλινα ράφια για
επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.
Σε περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα λόγω
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα
ήταν κομμένο για περισσότερο
χρόνο από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην
ενότητα «χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να καταψυχθούν εκ
νέου (αφού έχουν κρυώσει).
16
Παγοκύστες
Ο καταψύκτης περιέχει δύο παγοκύστες, οι
οποίες αυξάνουν τον χρόνο διατήρησης των
τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
ή βλάβης.
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
υψηλή, ο Ρυθμιστής Θερμοκρασίας
βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία και η
συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, ο
συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς,
δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστήρα.
Σε αυτή την περίπτωση, θέστε τον
Ρυθμιστή Θερμοκρασίας προς
θερμότερες ρυθμίσεις, ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απόψυξη και
επομένως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Αν διατίθενται, μην αφαιρείτε τις
παγοκύστες από το καλάθι καταψύκτη.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε
πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το
στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι
των λαχανικών.
• Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με
αυτό τον τρόπο μόνο για μία ή δύο
ημέρες το πολύ.
• Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κ.λπ.:
αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και
μπορούν να τοποθετούνται σε
οποιοδήποτε ράφι.
• Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται
στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που
παρέχεται(ονται).
• Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να
τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή
δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο
ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας
όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.
• Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι
ταπωμένα και θα πρέπει να
αποθηκεύονται στο ράφι μπουκαλιών
στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα
μπουκαλιών.
• Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια
και το σκόρδο, εάν δεν είναι
συσκευασμένα, δεν πρέπει να
διατηρούνται στο ψυγείο.
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε
στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης,
ακολουθούν ορισμένες σημαντικές
συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που
μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες
αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών,
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου δεν θα πρέπει να προστίθενται
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές
μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη
•
•
•
•
•
και πλήρης κατάψυξή τους και η
μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της
απαιτούμενης ποσότητας
τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς
μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να
αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας
των δεύτερων
τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων
οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως
μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη,
μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα
εγκαύματα από πάγο
είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση
της συσκευής αυτής:
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των
κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς
τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή
μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη,
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά,
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους
παρασκευαστές των τροφίμων.
18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια.
Απόψυξη του ψυγείου
Τακτικός καθαρισμός
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
• καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
• ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
• ξεπλένετε και στεγνώνετε τις επιφάνειες
καλά.
Μην τραβάτε, μετακινείτε ή
προκαλείτε ζημιά σε σωληνώσεις
ή/και καλώδια που βρίσκονται
στο εσωτερικό του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά, σκόνες που
χαράζουν, καθαριστικά με πολύ
άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να
καθαρίσετε το εσωτερικό, καθότι
αυτά τα υλικά φθείρουν την
επιφάνεια και αφήνουν έντονη
οσμή.
Καθαρίζετε το συμπυκνωτή (μαύρη γρίλια)
και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της
συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικασία
αυτή βελτιώνει την απόδοση της συσκευής
και εξοικονομεί κατανάλωση ρεύματος.
Προσέξτε να μην προκληθεί
ζημιά στο σύστημα ψύξης.
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το
νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω
μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της
απόψυξης στη μέση του αγωγού του
θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να
αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του
θαλάμου. Χρησιμοποιείτε τον ειδικό
καθαριστήρα που παρέχεται, τον οποίο θα
βρείτε ήδη τοποθετημένο μέσα στην οπή
αποστράγγισης.
Απόψυξη του καταψύκτη
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι frost free.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσσώρευση
πάγου όταν λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά
τοιχώματα ούτε στα τρόφιμα.
Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συνεχή
κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτερικό του
θαλάμου, η οποία παράγεται από έναν
αυτόματα ελεγχόμενο ανεμιστήρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
2. Απόψυξη, εάν διατίθεται
3. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
4. Αφήστε όλες τις πόρτες ανοικτές για να
αποφευχθούν οι δυσάρεστες οσμές.
Εάν ο θάλαμος πρόκειται να
παραμείνει ενεργοποιημένος,
ζητήστε από κάποιο άτομο να
ελέγχει τον θάλαμο κατά
διαστήματα, ώστε να μη
χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις
τροφοδοσίας στην πρίζα.
Δεν υπάρχει τάση
ρεύματος στην πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι σταθερή.
Είναι ενεργοποιημένος
ακουστικός ή οπτικός
συναγερμός.
Ο θάλαμος τέθηκε
πρόσφατα σε λειτουργία ή
η θερμοκρασία είναι
ακόμη πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Συναγερμός Υψηλής
Θερμοκρασίας».
Η θερμοκρασία στη
Επικοινωνήστε με
συσκευή είναι πολύ υψηλή. πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή
με το πλησιέστερο Κέντρο
Σέρβις.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
20
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι
ελαττωματικός.
Επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
θερμοκρασία.
«Λειτουργία».
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες
τροφίμων.
Περιμένετε μερικές ώρες και
ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι πολύ
υψηλή.
Ανατρέξτε στον πίνακα
κλιματικής κατηγορίας στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Τα τρόφιμα που
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
τοποθετήσατε στη συσκευή να αποκτήσουν θερμοκρασία
ήταν πολύ ζεστά.
δωματίου πριν τα
αποθηκεύσετε.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η λειτουργία Fast Freezing Ανατρέξτε στην ενότητα
είναι ενεργοποιημένη.
«Λειτουργία Fast Freezing».
Η λειτουργία Shopping
είναι ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία Shopping».
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
αμέσως μετά το πάτημα του
Fast Freezing, ή μετά από
την αλλαγή της
θερμοκρασίας.
Αυτό είναι φυσιολογικό,
δεν υπάρχει
δυσλειτουργία.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
ένα χρονικό διάστημα.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
αμέσως μετά το πάτημα του
Shopping, ή μετά από την
αλλαγή της θερμοκρασίας.
Αυτό είναι φυσιολογικό,
δεν υπάρχει
δυσλειτουργία.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
ένα χρονικό διάστημα.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
21
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Υπάρχουν τρόφιμα που
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
εμποδίζουν τη ροή του
έρχονται σε επαφή με την πίσω
νερού στο συλλέκτη νερού. πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο
δάπεδο.
Η έξοδος του νερού
απόψυξης δεν είναι
συνδεδεμένη στο δίσκο
εξάτμισης που βρίσκεται
επάνω από το συμπιεστή.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στο δίσκο εξάτμισης.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Η λειτουργία Shopping
είναι ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τη
λειτουργία Shopping
χειροκίνητα, ή περιμένετε
μέχρι η λειτουργία να
επαναρυθμιστεί αυτόματα για
να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία Shopping».
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Η λειτουργία Fast Freezing Απενεργοποιήστε τη
είναι ενεργοποιημένη.
λειτουργία Fast Freezing
χειροκίνητα, ή περιμένετε
μέχρι η λειτουργία να
επαναρυθμιστεί αυτόματα για
να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία Fast Freezing».
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
ο ρυθμιστής
υψηλή.
θερμοκρασίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/
χαμηλότερη θερμοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των
τροφίμων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
τροφίμων να μειωθεί στη
θερμοκρασία δωματίου πριν
από την αποθήκευση.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Αποθηκεύστε λιγότερα
μεγάλες ποσότητες
τρόφιμα ταυτόχρονα.
τροφίμων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
22
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Ανοίγετε πολύ συχνά την
πόρτα.
Αντιμετώπιση
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η λειτουργία Fast Freezing Ανατρέξτε στην ενότητα
είναι ενεργοποιημένη.
«Λειτουργία Fast Freezing».
Η λειτουργία Shopping
είναι ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία Shopping».
Δεν υπάρχει κυκλοφορία
κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
κυκλοφορία κρύου αέρα στη
συσκευή.
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά μετά τους
παραπάνω ελέγχους,
επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις. Θα βρείτε τη λίστα στο
τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED
μακράς διάρκειας.
φωτισμού. Επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις.
Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις
επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη
Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις προϊόντος
Ύψος
1827 mm
Πλάτος
540 mm
Βάθος
552 mm
Όγκος (καθαρός)
Ψυγείο
228 λίτρα
Καταψύκτης
64 λίτρα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
Σύστημα απόψυξης
Ψυγείο
auto
Καταψύκτης
auto
Βαθμολογία αστεριών
Χρόνος ανόδου
21 ώρες
Χωρητικότητα κατάψυξης
8 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας
0,852 kWh/24 ώρες
Στάθμη θορύβου
39 dB (A)
Ενεργειακή κλάση
A+
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής,
καθώς και στην ετικέτα ενεργειακής
κατανάλωσης.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) έτη από
την αρχική ημερομηνία αγοράς της
συσκευής σας στην IKEA, με εξαίρεση τις
συσκευές που ονομάζονται LAGAN όπου
ισχύει εγγύηση μόνο δύο (2) ετών. Ως
αποδεικτικό αγοράς απαιτείται η αρχική
απόδειξη πώλησης. Αν στο πλαίσιο της
εγγύησης γίνουν εργασίες επισκευής, δεν
παρατείνεται η χρονική διάρκεια της
εγγύησης για τη συσκευή, ούτε για τα νέα
εξαρτήματα.
Ποιες συσκευές δεν καλύπτονται με την
εγγύηση πέντε (5) ετών της IKEA;
Η σειρά συσκευών με το όνομα LAGAN και
όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν στην
IKEA πριν από την 1η Αυγούστου 2007.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
24
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
• Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
• Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Πριν μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό είδους IKEA
(8-ψήφιος κωδικός) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο .
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
26
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
27
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Bediening
Het eerste gebruik
27
28
30
31
32
35
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
IKEA GARANTIE
35
37
39
40
43
44
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
NEDERLANDS
28
Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of
diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheidsvoorschriften
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen, ovens
of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
29
NEDERLANDS
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus om
de elektrische onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
30
NEDERLANDS
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat
lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Opstelling
Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte (garage of
kelder) geïnstalleerd worden, maar voor de
beste prestatie kunt u het apparaat beter
installeren op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die staat aangegeven op
het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
SN
Omgevingstemperatuur
+10°C tot + 32°C
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
NEDERLANDS
31
Beschrijving van het product
Productoverzicht
1
2
3
12
4
11
5
10
9
8
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Koelventilator
Led-lampje
Zuivelvak met klepje
Deurschappen
Flessen- en blikjesschap met houder
Vrieslade
Vrieslades
Bedieningspaneel
Typeplaatje
10 Groentelade
11 Glazen legplateaus
12 Flessenrek
Minst koude zone
Middelste temperatuurzone
Koudste zone
NEDERLANDS
32
Bediening
Weergave
1
2
3
4
5
6
A+
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Thermostaatknop van de vriezer
3 Temperatuurknop van de koelvriescombinatie
4 Weergave
5 Function-toets
Resetschakelaar van het alarm
6 Thermostaatknop van de koelkast
Weergave
A
B C
A) Indicatielampje koelvak
B) Indicatielampje vriesvak
C) Indicatie voor positieve of negatieve
temperatuur
D) Temperatuurweergave
E) Snelvriesfunctie
F) Boodschappen functie
G) Koelventilatorfunctie
Inschakelen
1. Nadat u de stekker in het stopcontact
heeft gestoken drukt u, als het display
niet verlicht is, op de ON/OFF schakelaar.
D
E
F G
Zodra het apparaat is ingeschakeld,
verschijnen de volgende signalen op het
bedieningspaneel:
• Indicatie positieve of negatieve
temperatuur knippert.
• de temperatuurweergave knippert,
de achtergrond van het display is
rood en u hoort een zoemer.
2. Druk op de Function en de zoemer zal
weerklinken (zie ook "Alarm overmatige
temperatuur").
Het display toont de daadwerkelijke
vriezertemperatuur gedurende een aantal
seconden.
3. Stel de gewenste temperatuur in (zie
"Temperatuuregeling").
33
NEDERLANDS
Uitschakelen
Door langer dan 1 seconde op de toets
ON/OFF te drukken, schakelt u het
apparaat uit.
Hierna wordt het aftellen van de
temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven.
Wanneer het apparaat wordt
uitgeschakeld, gaat het display
ook uit.
de koelkastemperatuur te draaien, en kan
variëren tussen ongeveer +2°C en +8°C.
De temperatuur van het vriesvak kan
worden geregeld door aan de knop voor
de vriezertemperatuur te draaien, en kan
variëren tussen ongeveer -15°C en -24°C.
Voor een juiste conservering van het
voedsel moeten de volgende temperaturen
worden ingesteld:
Het koelgedeelte uitschakelen
+5°C in de koelkast
Draai om het koelgedeelte uit te schakelen
de instelling van de koeltemperatuur
linksom naar stand "O".
Zodra het koelgedeelte is uitgeschakeld,
wordt alleen de temperatuur aangegeven
van het vriesgedeelte.
In deze stand is het lampje van het
koelgedeelte uitgeschakeld.
Het koelgedeelte blijft werken.
-18°C in de vriezer.
Temperatuurindicatie
Telkens als de temperatuurindicatieknop
van de koel-vriescombinatie wordt
ingedrukt, toont het display deze volgorde:
1. • Het indicatielampje van het koelvak
brandt.
• Het display toont de laatst
ingestelde temperatuur voor de
koelkast.
2. • Het indicatielampje van het vriesvak
brandt (onder normale
omstandigheden).
• Het display toont de laatst
ingestelde temperatuur voor de
vriezer.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt
geregeld door de temperatuurregeling.
De temperatuur van het koelvak kan
worden geregeld door aan de knop voor
Gedurende normaal functioneren zal de
temperatuuraanwijzer de momenteel
ingestelde temperatuur tonen.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
1. draai de temperatuurregeling naar
rechts voor maximale koudheid
2. draai de knop naar links om de
minimale koudheid te bereiken.
De gemiddelde positie is meestal het
meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt
bewaard
• de plaats van het apparaat
Alarm bij hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
stroomuitval) wordt aangegeven door:
• het knipperen van de temperatuur
• vriescompartiment knippert (lampje
vriescompartiment / alarmlampje deur
open
• het geluid van de zoemer
• rood lampje op het display
34
NEDERLANDS
Wanneer de normale omstandigheden
worden hersteld:
• het geluidssignaal gaat uit
• blijft de temperatuurwaarde knipperen
• display blijft rood branden.
Wanneer u op de Function/Alarmresetschakelaar drukt om het alarm uit te
schakelen, verschijnt de hoogst bereikte
temperatuur in het vak op het display
gedurende enkele seconden.
Hier stopt het knipperen en schakelt de
verlichting over van rood op wit.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op de Function/Alarmresetschakelaar te drukken.
De verlichting van het display blijft rood tot
de normale opslagomstandigheden zijn
hersteld.
Functiemenu
Elke keer als de Function wordt ingedrukt,
worden de volgende functies rechtsom
geactiveerd:
•
•
•
•
Shopping-functie
Fast Freezing-functie
Koelventilatorfunctie
geen symbool: normale werking
Als u de functies wilt
uitschakelen, drukt u meerdere
keren op de Function tot er geen
pictogram meer wordt
weergegeven.
Deze functie stopt automatisch
na 52 uur.
Het is mogelijk om de functie op elk moment
uit te schakelen door op de Function te
drukken (zie "Functiemenu")
Shopping-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen,
adviseren wij u de Shopping -functie in te
schakelen om deze producten sneller te
koelen en om te voorkomen dat voedsel dat
al in de koelkast ligt warm wordt.
De Shopping-functie wordt
automatisch na ongeveer 6 uur
uitgeschakeld.
1. Druk op Function tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Shopping-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Shopping-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u de
procedure totdat het bijbehorende
pictogram Shopping is uitgeschakeld.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
Koelventilatorfunctie
Om verse levensmiddelen in te vriezen,
moet u de Snelvriesfunctie inschakelen.
Het koelvak is voorzien van een apparaat
dat snelle koeling van voedsel mogelijk
maakt en een gelijkmatigere temperatuur in
het vak.
Druk op de Function (indien nodig
meerdere malen) tot het bijbehorende
pictogram verschijnt
The Function-functie wordt ingeschakeld
door op de functietoets te drukken (indien
nodig meerdere keren) tot het
Snelvriesfunctie
bijbehorende pictogram verschijnt
.
In deze stand werkt de ventilator continu.
NEDERLANDS
Het is mogelijk om de functie uit te zetten
door op de Function te drukken tot het
pictogram
verdwijnt.
35
Als de functie automatisch wordt
geactiveerd, wordt het
ventilatorsymbool niet
weergegeven (zie "Dagelijks
gebruik"). Het activeren van de
ventilatorfunctie verhoogt het
energieverbruik.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
1. Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen.
2. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Accessoires
Eierbakje
x1
Koudeaccu's
x1
Bakje voor ijsblokjes
x2
NEDERLANDS
36
Groentelade
Verplaatsbare legrekken
De lade is geschikt voor het opbergen van
fruit en groente.
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de
schappen van veiligheidsglas op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Let op! Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet om
een goede luchtcirculatie te
garanderen.
Het plaatsen van de deurschappen
Er zit een schotje in de lade dat in
verschillende standen gezet kan worden om
aan persoonlijke behoeftes te voldoen.
Er zit een rooster op de bodem van de lade
om fruit en groente op afstand te houden
van eventuele vochtigheid op het oppervlak
van de bodem
Alle onderdelen in de lade kunnen
verwijderd worden om ze schoon te maken.
Koelventilator
2
1
Om het bewaren van voedselverpakkingen
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op
verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk: trek het plateau
geleidelijk naar boven totdat het los komt
(1), verwijder het door het naar binnen te
duwen (2) en plaats vervolgens op een
andere gewenste hoogte terug
Het apparaat activeert zichzelf indien
nodig, bijvoorbeeld voor een snel
temperatuurherstel nadat de deur is
geopend of als de omgevingstemperatuur
hoog is.
Stelt u in staat om het apparaat handmatig
in te schakelen indien nodig (zie
'Ventilatorfunctie').
Het apparaat stopt als de deur
open is en start onmiddellijk
opnieuw nadat de deur is
gesloten.
NEDERLANDS
Temperatuurweergave
37
label dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens
deze periode geen ander voedsel toe om in
te vriezen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk. In overeenstemming
met de richtlijnen die gelden in
dit land, moet dit apparaat
worden geleverd met een
speciaal onderdeel (zie
afbeelding). Dit onderdeel is
geplaatst in de onderste lade
van de koelkast om de koudste
zone aan te geven.
Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer de
Fast Freezing-functie ten minste 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Leg het in te vriezen voedsel in de bovenste
lade, dat is namelijk het koudste punt.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje, een
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 12 uur op de
instelling Snelvriezen laten werken voordat
u er producten in plaatst.
Als er grote hoeveelheden voedsel
bewaard moeten worden, dient u alle
laden en korven uit het apparaat te
verwijderen en het voedsel op het glazen
schap te zetten, hiermee verkrijgt u het
beste resultaat.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'maximale bewaartijd bij
stroomuitval' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren
(nadat het afgekoeld is).
Koudeaccu's
De vriezer is uitgerust met twee
koudeaccu's; hierdoor blijft het voedsel
langer koud als de stroom uitvalt of als er
een storing is.
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
38
NEDERLANDS
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of uit
gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op de
verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet
u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
• Verwijder indien aangebracht de
koelelementen niet uit de vriesmand.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
• Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
• Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en
mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
• Fruit en groente: deze moeten
zorgvuldig schoongemaakt worden en in
de speciaal daarvoor bedoelde lade(n)
geplaatst worden.
• Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes
gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht in te sluiten.
• Flessen: deze moeten een dop hebben
en opgeslagen worden oftewel in het
flessenrek of het deurflessenrek (indien
voorzien).
• Bananen, aardappelen, uien en
knoflook, indien niet verpakt, mogen niet
in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, wordt
vermeld op het typeplaatje.
• Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden
ingevroren en zo kunt u later alleen die
hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt
• Mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt
NEDERLANDS
dat het voedsel minder lang in de vriezer
goed blijft
• Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
39
•
•
•
•
wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk;
als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
• Spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van
de kast en verplaats of
beschadig ze niet. Gebruik nooit
schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg
geparfumeerde
reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel. Deze
handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
NEDERLANDS
40
werkt, noch op de binnenwanden, noch op
het voedsel
Het ontdooien van de koelkast
Dit komt door de continue circulatie van
koude lucht binnen het vak door een
automatisch aangedreven ventilator
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die
al in het afvoergaatje zit.
1. verwijder al het voedsel
2. Ontdooien, indien van toepassing
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat alle deuren open staan om de
vorming van onaangename geurtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft als de stroom
uitvalt.
De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat er
geen rijp gevormd wordt als het vriesvak
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
NEDERLANDS
Probleem
41
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig Controleer of het apparaat
en stabiel geplaatst.
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de
is te hoog.
klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst,
was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De functie Fast Freezing is
ingeschakeld.
Raadpleeg "Fast Freezingfunctie".
De functie Shopping is ingeschakeld.
Raadpleeg "Shopping-functie".
NEDERLANDS
Probleem
42
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Fast Freezing of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige
tijd.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Shopping of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige
tijd.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer
aangesloten op de vervast op de verdamperbak.
damperbak boven de
compressor.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie Shopping is ingeschakeld.
Schakel Shopping handmatig
uit of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg
"Shopping-functie".
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie Fast Freezing is
ingeschakeld.
Schakel Fast Freezing handmatig uit of wacht tot de functie automatisch reset om de
temperatuur in te stellen.
Raadpleeg "Fast Freezingfunctie".
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
NEDERLANDS
Probleem
43
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie Fast Freezing is
ingeschakeld.
Raadpleeg "Fast Freezingfunctie".
De functie Shopping is ingeschakeld.
Raadpleeg "Shopping-functie".
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
Als het apparaat nog steeds niet
naar behoren werkt na uitvoeren
van de bovenstaande controles,
neem dan contact op met een
onderhoudsdienst. U kunt een
lijst aan het einde van deze
handleiding vinden.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op met
de klantenservice.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
Technische informatie
Technische gegevens
Productafmetingen
Hoogte
1827 mm
Breedte
540 mm
Diepte
552 mm
Nettovolume
Koelkast
228 Liter
NEDERLANDS
Vriezer
44
64 Liter
Ontdooisysteem
Koelkast
auto
Vriezer
auto
Aantal sterren
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
21 uur
Invriescapaciteit
8 kg/24u
Energieverbruik
0,852 kWh/24u
Geluidsniveau
39 dB (A)
Energieklasse
A+
Spanning
230 – 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf
de oorspronkelijke datum van aankoop van
uw apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat
van het merk LAGAN is, dan geldt een
garantieperiode van twee (2) jaar. De
originele kassabon is nodig als
aankoopbewijs. Als er tijdens de
garantieperiode werkzaamheden worden
uitgevoerd, wordt de garantie- periode van
het apparaat niet verlengd, dat geldt ook
voor de nieuwe onderdelen.
Welke apparatuur valt niet onder de vijf
(5) jaar garantie van IKEA?
De apparaten van het merk LAGAN en alle
apparaten die gekocht zijn vóór 1 augustus
2007.
NEDERLANDS
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
45
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
NEDERLANDS
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
46
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
NEDERLANDS
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Zorg
ervoor dat u het artikelnummer
(8 cijfers) van het IKEA apparaat
bij de hand hebt, voordat u ons
belt om assistentie te vragen.
47
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
BEWAAR DE KASSABON! Dit is
uw aankoopbewijs en nodig om
de garantie te doen gelden. Op
de kassabon staat ook de naam
van het IKEA artikel en het
nummer (8 cijfers) voor elk
apparaat dat u gekocht heeft.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
NEDERLANDS
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
48
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
NEDERLANDS
49
*
NEDERLANDS
50
NEDERLANDS
51
222369989-A-132014
© Inter IKEA Systems B.V. 2014
21552
AA-1165642-1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement