Zanussi | ZBA7330 | User manual | ZANUSSI ZBA7330 Brugermanual

ZANUSSI ZBA7330 Brugermanual
DA
NL
EN
ES
PT
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User manual
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Køleskab
Koelkast
Refrigerator
Frigorífico
Frigorífico
ZBA7330
2
12
23
34
45
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
5
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Hvis noget går galt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at
alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift
og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller
solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets
betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå
skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer
(herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret
for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har
kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for
kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten,
klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt)
og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller
smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre
apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det
ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
2
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger,
både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i
køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet
af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan
tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller
forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade
på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller
elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning,
stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
3.
4.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.
Træk ikke i elledningen.
5.
•
•
•
•
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder
løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan)
ikke sidder korrekt monteret på den indvendige
belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed
ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere
tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til
dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da
de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af
produktet. Se de relevante vejledninger.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden
rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand.
Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de
pågældende afsnit nøje følges.
•
•
•
•
•
apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er
købt. Gem i så fald emballagen.
Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte
apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at
røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når
apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand).1)
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde
ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige
køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke
apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på
1) Hvis beregnet til tilslutning til vand.
3
Betjeningspanel
MODE
1
2
3
4
Slukning
1 Tænd/sluk-knap
2 Visning
Sluk for fryseren ved at trykke på tænd-/sluk-knappen i
mindst 1 sekund.
Herefter viser displayet en nedtælling af temperaturen fra
-3 -2 -1.
Når der slukkes for fryseren, slukker displayet også.
3 Funktionsknap
4 Termostatknap
Visning
Temperaturindstilling
1
2
3
4
1 Alarmindikator for åben dør
2 Positiv eller negativ temperaturindikator
3 Temperaturindikator
4 Shopping-indikator
Sådan tændes der
Hvis displayet ikke lyser, når stikket sættes i stikkontakten,
trykkes der på tænd-/sluk-knappen for at tænde for apparatet.
Så snart der er tændt for apparatet, vises følgende signaler
på betjeningspanelet:
• Indikatoren for positiv eller negativ temperatur er positiv som en angivelse af, at temperaturen er positiv.
Sæt termostatknappen i midterstilling. Så indstilles apparatet til at levere følgende temperatur:
ca. +5°C i køleskabet.
Funktionsmenu
Hver gang der trykkes på funktionsknappen, aktiveres følgende funktioner i retning med uret:
• Shopping-funktion
• intet symbol: normal drift.
4
Temperaturen i fryseren reguleres med termostatknappen
øverst på kabinettet.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen med uret for at vælge maksimal
køling.
• Drej termostatknappen mod uret for at vælge minimum
køling.
Midterpositionen er normalt den mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal du dog huske på,
at temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor tit døren åbnes
• mængden af mad
• fryserens placering.
Shopping-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme
madvarer i køleskabet, for eksempel efter indkøb, anbefales det at slå Shopping-funktionen til for at køle varerne
hurtigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i
køleskabet.
Du slår Shopping-funktionen til ved at trykke på funktionsknappen (evt. flere gange), til det tilhørende symbol
.
bliver vist
Shopping-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på
funktionsknappen (se "Funktionsmenu").
Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis døren står åben i mere end ca. 5
minutter. Alarmen for åben dør vises på følgende måde:
• blinkende alarmindikator for åben dør
• rød display-belysning
• bip-lyd.
Tryk på funktionsknappen for at deaktivere alarmen.
Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper
summeren.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl.
tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne
den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Daglig brug
Flytbare hylder
Isætning af hylder i dør
Køleskabets vægge har en
række skinner, så hylderne
kan placeres efter ønske.
Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den slipper.
Sæt den på det ønskede
sted.
Udtagelig skuffe
Frugt, grøntsager og flasker bør anbringes i den specielle
nederste skuffe (se tegning).
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben
længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan
kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is
på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en
5
lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter,
og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges
på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2
dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes
ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de
særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften
holdes bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i
køleskab, med mindre de er pakket ind.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra strømforsyningen, før
der udføres nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en
autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er
rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen
automatisk, hver gang motorkompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over
og drypper ned på maden i skabet. Brug den medfølgende
special-flaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/
eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret
rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig
rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren
bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
6
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det
en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der
har været strømsvigt.
Hvis noget går galt
Advarsel Inden fejlfinding skal stikket tages ud af
kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne brugsanvisning må kun
afhjælpes af en autoriseret installatør eller anden fagmand.
Fejl
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift (kompressor,
kølekredsløb).
Mulig årsag
Apparatet virker ikke. Pæren lyser Der er slukket for apparatet.
ikke.
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele tiden.
Løsning
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er
ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat
til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen
i køleskabet.
Under automatisk afrimning smelter
rim på bagpladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet. Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så vandet ikke kan
løbe ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet
og ned i beholderen over kompressoren.
Sæt afløbet til afrimningsvand på fordamperbeholderen.
Temperaturen i skabet er for lav.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er for høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
7
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er lagt for store mængder mad i på Læg mindre mad i ad gangen.
samme tid.
Der er ingen cirkulation af kold luft i
apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af kold luft
i apparatet.
Udskiftning af pæren
1 Tag stikket ud af kontakten.
2 Tryk på den bageste krog, og skub samtidig lampedækslet i pilens retning.
3 Udskift lampen med en, der har samme effekt, og som
er specielt beregnet til husholdningsapparater. (den maksimale effekt er angivet på lampedækslet).
4 Montér lampedækslet ved at skubbe det på plads i
den oprindelig position.
5 Sæt stikket i stikkontakten.
6 Åbn døren. Se efter, at pæren lyser.
Lukke døren
1.
2.
3.
Rengør dørpakningerne.
Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation".
2
1
Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret.
Tekniske data
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt,
før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og
sikre at det bruges korrekt.
8
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen
passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Udtagning af hyldestop
Apparatet er forsynet med hyldestop, så hylderne kan låses fast under transport.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at
spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har
en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i
h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
De fjernes på følgende
måde:
1. Flyt hyldestoppene i
retning af pilen (A).
2. Løft bagenden af hylden op, og tryk den
fremad, til den er frigjort (B).
3. Fjern stoppene (C).
Vending af dør
Apparatets dør åbner mod
højre. Hvis den skal åbne
mod venstre, gør du følgende, inden apparatet installeres:
I den modsatte side:
• Sæt nederste drejetap
på.
• Sæt døren på.
• Skru afstandsstykket
fast, og skru øverste
drejetap fast.
• Løsn øverste drejetap,
• Fjern døren.
og tag afstandsstykket
• Løsn nederste drejetap.
ud.
• Fjern øverste drejetap og
døren.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig
luftudskiftning bag apparatet.
Installation af apparat
Bemærk Sørg for, at elkablet kan bevæges frit.
5 cm
min. 200cm2
Gør følgende:
min.
200cm2
9
13mm
x
Ø 2,5
I
x
I
2 Bor hul i enheden
1 Klip eventuelt isolerbåndet af, og sæt det på ap- med et Ø 2,5 mm bor
paratet, som vist på tegnin- (maks. 10 mm dybde).
Sæt vinkelbeslaget på
gen.
apparatet.
5 Skru apparatet fast i nichen med 4 skruer.
6 Fjern den rigtige del
fra hængslets afdækning
(E). Sørg for at fjerne den
højre del på det højre
hængsel og den venstre
del på det venstre hængsel.
2
1
Ha
C
4mm
D
44mm
E
E
4 Justér apparatet i nichen.
Installér apparatet i nichen. Sørg for, at afstanden
Skub apparatet i retning af mellem apparatet og skapilene (1), indtil den øverste bets forkant er 44 mm.
dækliste støder mod køkke- Det underste hængsels
afdækning (i posen med
nelementet.
Skub apparatet i pilenes ret- tilbehør) sikrer, at afstanning (2) mod skabet på den den mellem apparatet og
modsatte side af hængslet. køkkenskabet er korrekt.
Sørg for, at afstanden
mellem apparatet og skabet er 4 mm.
Åbn døren. Sæt det underste hængsels afdækning på plads.
3
Hc
B
Hd
8 Adskil delene (Ha),
7 Sæt dækslerne (C, D)
på øjerne og hængselhuller- (Hb), (Hc) og (Hd).
ne.
Montér udluftningsristen
(B).
Sæt hængselafdækningerne
(E) på hængslet.
50 mm
90°
Ha
21 mm
50 mm
21 mm
9 Montér del (Ha) på indersiden af køkkenskabet.
10
Hb
Hc
10 Tryk del (Hc) fast på
del (Ha).
8 mm
Hb
Hb
Hb
Ha
11 Sæt apparatets dør og
skabslågen i en vinkel på
90°.
Sæt den lille firkantede plade (Hb) i skinnen (Ha).
Sæt apparatets dør sammen
med skabslågen og afmærk
hullerne.
12 Sæt den lille firkantede plade tilbage på skinnen, og skru den fast
med de medfølgende
skruer.
Sørg for, at skabslågen
og apparatets dør flugter
ved at justere delen Hb.
Hd
13 Tryk del (Hd) fast på del
(Hb).
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Den magnetiske pakning sættes på skabet, så den slutter tæt.
Vigtigt Hvis rumtemperaturen er lav (f. eks. om vinteren),
reduceres pakningens størrelse. Pakningen udvider sig,
når rumtemperaturen stiger.
Skån miljøet
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at
dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
11
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
15
15
16
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
17
19
19
22
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat
alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje
te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij
zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen
of zichzelf in het apparaat opsluiten.
12
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig
ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te
voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat
kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een
elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan
als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal
geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het
apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van
de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer
verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen
zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn,
anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot
de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het
apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik
te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen
schoon.
13
Bescherming van het milieu
moet weggegooid worden conform de van toepassing
zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien
zijn recyclebaar.
zijn van het symbool
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het
isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
Bedieningspaneel
MODE
1
2
4
Functiemenu
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Display
Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de
volgende functies met de klok mee geactiveerd
• Shopping-functie
• geen symbool: normale werking.
3 Functietoets
4 Temperatuurknop
Display-
Uitschakelen
1
2
3
4
1 Alarmlampje deur open
2 Indicatie voor positieve of negatieve temperatuur
3 Temperatuurweergave
4 Shopping-indicatielampje
Inschakelen
Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt
u, als het display niet verlicht is, op de AAN/UIT-schakelaar, het apparaat wordt ingeschakeld.
Zodra het apparaat is ingeschakeld, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel:
• Indicatie positieve of negatieve temperatuur is positief,
wat aangeeft dat de temperatuur positief is.
Plaats de thermostaatknop in een middenstand en het apparaat is ingesteld om de volgende temperatuur te geven:
ruwweg +5°C in de koelkast.
14
3
Het apparaat wordt uitgeschakeld door de AAN/UIT schakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.
Daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1
weergegeven.
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, gaat het display ook uit.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt gecontroleerd door
de thermostaatknop die bovenop de kast zit.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de knop met de klok mee om de maximale koude
te verkrijgen
• draai de knop tegen de klok in om de minimale koude
te verkrijgen.
De middelste stand is gewoonlijk de meest geschikte.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening
houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• de plaats van het apparaat.
Shopping-functie
Alarm deur open
Indien een grote hoeveelheid warm eten wilt plaatsen na
bijvoorbeeld boodschappen te hebben gedaan, raden we
aan om de Shopping-functie te activeren om de producten
sneller te koelen en om te voorkomen dat ander voedsel in
de koelkast wordt verwarmd.
De Shopping-functie wordt ingeschakeld door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
.
De Shopping-functie wordt automatisch na ongeveer 6
uur uitgeschakeld.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functieactivering").
Als de deur ongeveer 5 minuten heeft opengestaan klinkt
er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur
wordt aangegeven door:
• Knipperend alarmlampje deur open
• rood branden van display
• de zoemer gaat af
Druk op de functietoets om het alarmgeluid uit te schakelen.
Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de
schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen worden.
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk
te maken, kunnen de
schappen op verschillende
hoogtes worden geplaatst.
Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pijlen
totdat het los komt en installeer het schap op een
andere gewenste hoogte.
15
Uitneembare lade
Fruit, groente en flessen kunnen geplaatst worden in de
speciale onderste lade (zie diagram).
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
Nuttige tips voor het koelen
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan
strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het
glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt
worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in
de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het
een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Reiniging en onderhoud
Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met
lauw water en wat neutrale zeep.
16
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze
schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en
vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg
geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op
de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt
zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon
te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker
weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje
in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in
het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken,
om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en
maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming
van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden te
horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan
op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
17
Probleem
De compressor werkt continu.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de achterkant
van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water om in Zorg ervoor dat de producten de achterde wateropvangbak te lopen.
wand niet raken.
Er loopt water over de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is
te laag.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is
te hoog.
De thermostaatknop is niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is te
hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het
apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat is.
Het lampje vervangen
1 Trek de stekker uit het stopcontact.
2 Druk op de achterste haak en trek tegelijkertijd het
lampenkapje in de richting van de pijl.
3 Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje
met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (de maximale voltage wordt
weergegeven op de kap van de lamp)
4 Installeer het lampenkapje door het terug te schuiven
in zijn oorspronkelijke positie.
5 Steek de stekker in het stopcontact.
6 Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.
18
1
2
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurrubbers.
Neem contact op met de klantenservice.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de
linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als
de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het verwijderen van de geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten tijdens transport.
Om deze te verwijderen
gaat u als volgt te werk:
1. Trek de schaphouders in de richting
van de pijl (A).
2. Til het schap aan de
achterkant op en duw
het naar voren tot het
vrij komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
19
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat
gaat naar rechts open. Als u
wilt dat de deur naar links
open gaat, ga dan, voordat
u het apparaat installeert,
als volgt te werk:
Op de tegenoverliggende
zijde:
• Monteer de onderste
pen.
• Monteer de deur.
• Zet de afstandhouder en
de bovenste pen vast.
• Maak de bovenste pen
los en verwijder de afstandhouder.
• Verwijder de bovenste
pen en de deur.
• Verwijder de deur.
• Maak de onderste pen
los.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het
apparaat moet voldoende
zijn.
13mm
x
5 cm
Ø 2,5
min. 200cm2
x
min.
200cm2
Het apparaat installeren
Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij
bewogen kan worden.
Ga als volgt te werk:
20
1 Knip indien nodig de
zelfklevende afdichtstrip op
maat en bevestig het op het
apparaat zoals aangegeven
op de afbeelding.
2 Boor gaten in het apparaat met een boor van
Ø 2,5 mm (max. doordringdiepte 10 mm).
Bevestig het vierkante
montagestuk aan het apparaat.
Ha
C
2
Hb
D
1
4mm
E
E
44mm
Hc
B
4 Stel het apparaat in
de nis af.
Installeer het apparaat in de Zorg ervoor dat de afstand tussen het appanis.
Duw het apparaat in de rich- raat en de voorste rand
ting van de pijlen (1) totdat van de kast 44 mm is.
de metalen strip aan de bo- Het afdekplaatje voor het
venkant van het apparaat te- onderste scharnier (in de
gen het keukenmeubel aan- zak met accessoires)
zorgt ervoor dat de afkomt.
Duw het apparaat in de rich- stand tussen het appating van de pijlen (2) tegen raat en het keukenmeude kast aan de andere kant bel correct is.
Zorg ervoor dat er een
van het scharnier.
ruimte van 4 mm tussen
het apparaat en de kast
aanwezig is.
Open de deur. Bevestig
het afdekplaatje van het
onderste scharnier op de
juiste plek.
3
I
Hd
8 Maak de onderdelen
7 Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de uitsteek- (Ha), (Hb), (Hc) en (Hd)
los.
sels en de gaten van de
scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de de afdekplaatjes
(E) op het scharnier.
50 mm
90°
Ha
21 mm
50 mm
21 mm
Hc
9 Monteer onderdeel (Ha) 10 Duw onderdeel (Hc)
aan de binnenkant van het
op onderdeel (Ha).
keukenmeubel.
8 mm
Hb
Hb
Ha
I
5 Bevestig het apparaat
6 Verwijder het juiste
met 4 schroeven aan de nis. onderdeel van de scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX als
het scharnier rechts
staat, of onderdeel SX
als het scharnier links
staat.
11 Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur
open in een hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje
(Hb) in de geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat
en de keukenkastdeur tegen
elkaar en markeer de gaten.
12 Plaats het kleine
vierkantje op de geleider
terug en bevestig het met
de bijgeleverde schroeven.
Lijn de keukenkastdeur
en de deur van het apparaat uit met behulp van
onderdeel Hb.
21
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de
kast.
Hb
Hd
13 Duw onderdeel (Hd) op
onderdeel (Hb).
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in
de winter), wordt de omvang van het deurrubber kleiner.
De omvang van het deurrubber neemt toe wanneer de
omgevingstemperatuur toeneemt.
Het milieu
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
22
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
25
26
26
26
Care and Cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27
28
29
30
33
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use,
before installing and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use
and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of
these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch)
on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or
in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or
beverages in a normal household as explained in this
instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means
to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility, which
is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance,
be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this
product in any way. Any damage to the cord may cause
a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
23
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the
lamp cover (if foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances
use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance,
because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain
is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow the
instructions given in specific paragraphs.
24
• Unpack the appliance and check if there are damages
on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or
cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the
appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service
Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the appliance
shall be disposed according to the applicable regulations
to obtain from your local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Control panel
MODE
1
2
3
4
Switching off
1 ON/OFF switch
2 Display
The appliance is shut off by pressing ON/OFF switch for
more than 1 second.
After this, a countdown of the temperature from -3 -2 -1
will be shown.
When the appliance is switched off, Display also goes off.
3 Function button
4 Temperature regulator
Display
Temperature regulation
1
2
3
4
1 Door open alarm indicator
2 Positive or negative temperature indicator
3 Temperature indicator
4 Shopping indicator
Switching on
After plugging the plug into the power outlet, if the display
is not illuminated, press ON/OFF switch, appliance on.
As soon as the appliance is turned on, the following signals will appear on the control panel:
• Positive or negative temperature indicator will be positive, indicating that the temperature is positive.
Place the Temperature setting regulator in a middle position, and the appliance will be set up to provide the following temperature:
roughly +5°C in the refrigerator.
Functions Menu
Each time Function button is pressed, the following functions are activated in a clockwise direction:
• Shopping function
• no symbol: normal operation.
The temperature within the appliance is controlled by the
Temperature regulator situated at the top of the cabinet.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the knob clockwise to obtain the maximum coldness
• turn the knob counter- clockwise to obtain the minimum coldness.
The intermediate position is usually the most suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in
mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Shopping Function
If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the Shopping function to chill the products more
rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.
The Shopping function is activated by pressing Function
button (several times if necessary) until the corresponding
icon appears
.
The Shopping function shuts off automatically after approximately 6 hours.
It is possible to de-activate the function at any time by
pressing Function button (see "Activation of functions" ) .
25
Door open alarm
An acoustic alarm will sound when the door is left open
for around 5 minutes refrigerator. The door open alarm
conditions are indicated by:
• flashing Door open alarm indicator
• red display illumination
• beeping sound.
Press the Function button to deactivate the acoustic alarm.
When normal conditions are restored (door closed), the
acoustic alarm will stop.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as
these will damage the finish.
Daily use
Movable shelves
Positioning the door shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
To permit storage of food
packages of various sizes,
the door shelves can be
placed at different heights.
Gradually pull the shelf in
the direction of the arrows
until it comes free, then
reposition as required.
Removable Drawer
Place fruit, vegetables and bottles in the special bottom
drawer provided (see the diagram).
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary.
26
• If the ambient temperature is high and the Temperature
Regulator is set to low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings
to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the
refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong
flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the
glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the
most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered
and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned
and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must
not be kept in the refrigerator.
Care and Cleaning
Caution! Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water
and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure
they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as
this will damage the surface and leave a strong odour.
casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of
the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel
to prevent the water overflowing and dripping onto the
food inside. Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at
the back of the appliance with a brush. This operation will
improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the
following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
27
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it
once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting, disconnect the
mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do
the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not operate.
The lamp does not operate.
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
The appliance is switched off.
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the Connect the mains plug to the mains
mains socket correctly.
socket correctly.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
The appliance has no power. There is
no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance
to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer than
necessary.
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear plate of
the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into
the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not flow
in the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance
is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the appliance
is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
28
Problem
Possible cause
Solution
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too high.
Let the product temperature decrease to
room temperature before storage.
Many products are stored at the same
time.
Store less products at the same time.
There is no cold air circulation in the
appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
Replacing the lamp
1 Disconnect the mains plug from the mains socket.
2 Press on the rear hook and at the same time slide the
lamp cover in the direction of the arrow.
3 Replace the lamp with one of the same power and
specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown on the light lamp cover)
4 Install the lamp cover by sliding it into its original position.
5 Connect the mains plug to the mains socket.
6 Open the door. Make sure that the lamp comes on.
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
2
1
If necessary, replace the defective door gaskets.
Contact the Service Center.
Technical data
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate
on the internal left side of the appliance and in the energy
label.
29
Installation
Caution! Read the "Safety Information" carefully for
your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency
shown on the rating plate correspond to your domestic
power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable
plug is provided with a contact for this purpose. If the do-
mestic power supply socket is not earthed, connect the
appliance to a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above
safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Removing the shelf holders
Your appliance is equipped with shelf retainers that make
it possible to secure the shelves during transportation.
To remove them proceed
as follows:
1. Move the shelf holders in the direction of
the arrow (A).
2. Raise the shelf from
the rear and push it
forward until it is
freed (B).
3. Remove the retainers
(C).
Door reversibility
The door of the appliance
opens to the right. If you
want to open the door to
the left, do these steps before you install the appliance:
On the opposite side:
• Install the lower pin.
• Install the door.
• Tighten the spacer and
tighten the upper pin.
• Loosen the upper pin
and remove the spacer.
• Remove the upper pin
and the door.
30
• Remove the door.
• Loosen the lower pin.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
5 cm
2
min. 200cm2
1
min.
200cm2
4mm
44mm
4 Adjust the appliance
in the niche.
Install the appliance in the Make sure that the distance between the appliniche.
ance and the cupboard
Push the appliance in the
front-edge is 44 mm.
direction of the arrows (1)
The lower hinge cover
until the upper gap cover
(in the accessories bag)
stops against the kitchen
makes sure that the disfurniture.
tance between the appliPush the appliance in the
ance and the kitchen furdirection of the arrows (2)
against the cupboard on the niture is correct.
opposite side of the hinge. Make sure that the clearance between the appliance and the cupboard is
4 mm.
Open the door. Put the
lower hinge cover in position.
3
Installing the appliance
Caution! Make sure that the mains cable can move
freely.
Do the following steps:
13mm
x
Ø 2,5
x
1 If necessary cut the adhesive sealing strip and
then apply it to the appliance as shown in figure.
2 Drill the unit using a
Ø 2.5 mm drill (10 mm
max. penetration).
Fix the square fitting to
the appliance.
I
I
5 Attach the appliance to
the niche with 4 screws.
6 Remove the correct
part from the hinge cover
(E). Make sure to remove
the part DX, in the case
of right hinge, SX in opposite case.
31
Ha
C
Hb
D
E
E
Hb
Hc
B
Hd
7 Attach the covers (C, D) 8 Disconnect the parts
(Ha), (Hb), (Hc) and
to the lugs and the hinge
(Hd).
holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E)
to the hinge.
50 mm
90°
Ha
21 mm
50 mm
21 mm
Hc
9 Install the part (Ha) on
10 Push the part (Hc) on
the inner side of the kitchen the part (Ha).
furniture.
8 mm
Hb
Hb
Ha
11 Open the appliance
door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb)
into guide (Ha).
Put together the appliance
door and the furniture door
and mark the holes.
32
12 Place the small
square on the guide
again and fix it with the
screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the appliance door by adjusting
the part Hb.
Hd
13 Press the part (Hd) on
the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached tightly to the
cabinet.
Important! If the ambient temperature is low (for example,
in the Winter), the size of the gasket decreases. The size of
the gasket increases when the ambient temperature
increases.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
33
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel de mandos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
37
37
38
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
38
39
41
41
44
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve
estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga las normas de
seguridad indicadas en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños provocados por
omisiones.
Seguridad de niños y personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo
usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el enchufe de la
toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato
como pueda) y retire la puerta para impedir que los niños al jugar puedan sufrir descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas de puerta magnéticas, sustituirá a un aparato más antiguo con cierre
de muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato an34
tiguo. Evitará así que se convierta en una trampa mortal para niños.
Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos
y bebidas de una vivienda normal, como se explica en
este folleto de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas
para hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, cerciórese de que ninguno de los componentes del circuito del refrigerante sufra daños.
Si el circuito del refrigerante resulta dañado:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de combustión
– ventile bien la habitación en la que se encuentra el
aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar
este producto en modo alguno. Cualquier daño en el
cable de alimentación puede provocar un cortocircuito,
un incendio o una descarga eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de
alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos
un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos.
1.
2.
•
•
•
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
Compruebe que la parte posterior del aparato no
aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado
o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del
aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de la bombilla (si
está provisto de ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este aparato (si está
provisto de ellas) son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos.
No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato, ya
que podrían estallar.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones
sobre almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
desagüe se bloquea, el agua se acumulará en la base
del aparato.
Instalación
Importante Para realizar la conexión eléctrica, siga
atentamente las instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que no tiene daños.
No conecte el aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos horas antes de
conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
• El aparato debe contar con circulación de aire adecuada alrededor, ya que de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y
se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de radiadores ni de
hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista una conexión de agua).
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas
que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un
centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben
utilizar recambios originales.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• Revise regularmente el desagüe del agua descongelada
del frigorífico. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el
35
Protección del medio ambiente
tiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de
acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a
las autoridades locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este aparato marcados con el
son reciclables.
símbolo
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la
capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en
los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar
junto con los residuos urbanos. La espuma aislante con-
Panel de mandos
MODE
1
2
3
4
Menú de funciones
1 Interruptor de encendido/apagado
2 Pantalla
Cada vez que se pulsa la tecla de funciones, se activan las
funciones siguientes de izquierda a derecha:
• Función Shopping
• sin símbolo: funcionamiento normal.
3 Tecla de función
4 Regulador de temperatura
Pantalla
Apagado
Para apagar el aparato, mantenga pulsado el interruptor
de encendido/apagado durante más de 1 segundo.
Comenzará la cuenta atrás de la temperatura (-3 -2 -1).
El indicador se apaga a la misma vez que el aparato.
Regulación de la temperatura
1
2
3
4
1 Indicador de alarma de puerta abierta
2 Indicador de temperatura positiva o negativa
3 Indicador de temperatura
4 Indicador Shopping
Encendido
Si la pantalla no se enciende después de conectar el enchufe a la toma de corriente, pulse el interruptor de encendido/apagado para poner en marcha el aparato.
En cuanto se enciende el aparato, el panel de mandos
muestra las señales siguientes:
• El indicador de temperatura positiva o negativa indica
positiva.
Desplace el regulador de la temperatura en el ajuste intermedio y el aparato se configurará para proporcionar la
temperatura siguiente:
aproximadamente +5 °C en el frigorífico.
36
La temperatura del interior del aparato se controla mediante el regulador de temperatura situado en la parte superior de la unidad.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• Gire el regulador hacia la derecha para obtener el frío
máximo.
• Gire el regulador hacia la izquierda para obtener el frío
mínimo.
La posición intermedia suele ser la más adecuada.
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la puerta
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
Shopping Función
Si necesita introducir una gran cantidad de alimentos calientes, por ejemplo, después de haber hecho la compra,
se aconseja activar la funciónShopping para enfriarlos
más rápidamente y evitar que suba la temperatura de los
que ya se guardan en el frigorífico.
La función Shopping se activa pulsando la tecla de funciones (varias veces, si es necesario) hasta que aparezca
.
el icono correspondiente
La función Shopping se desactiva automáticamente después de unas 6 horas.
Es posible desactivar esta función en cualquier momento
pulsando la tecla de funciones (consulte "Activación de
funciones").
• indicador intermitente de alarma de puerta abierta
• iluminación del indicador en color rojo
• emisión de una señal acústica
Pulse la tecla de función para desactivar la alarma acústica.
Al restablecerse las condiciones normales (puerta cerrada,
la alarma acústica se detendrá.
Alarma de puerta abierta
Sonará una alarma acústica si la puerta del frigorífico
queda abierta durante unos 5 minutos. La situación de
alarma de puerta abierta es indicada por:
Primer uso
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con
agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya
que podrían dañar el acabado
Uso diario
Estantes móviles
Colocación de los estantes de la puerta
Las paredes del frigorífico
cuentan con una serie de
guías para colocar los estantes del modo que se
prefiera.
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar a
diferentes alturas.
Eleve paulatinamente el
estante en la dirección de
las flechas hasta retirarlo
del soporte y colóquelo en
la posición que prefiera.
37
Cajón extraíble
En el cajón especial inferior proporcionado se deben colocar la fruta, la verdura y las botellas (consulte el diagrama).
Consejos útiles
Consejos para ahorrar energía
Consejos para la refrigeración
• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más
tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura
del aparato se ha ajustado en los valores más altos y
está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de
manera continua, provocando la formación de escarcha
o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la
descongelación automática y ahorrar en el consumo
eléctrico.
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de ese modo durante
uno o dos días, como máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc..: los debe cubrir y
puede colocarlos en cualquiera de los estantes.
Frutas y verduras: se deben limpiar a conciencia y colocar
en los cajones especiales suministrados a tal efecto.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de plástico, para excluir tanto aire como sea posible.
Botellas de leche: deben tener tapa y se colocarán en el
estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están empaquetados, no deben guardarse en el frigorífico.
Consejos para la refrigeración de alimentos frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen
sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos.
Mantenimiento y limpieza
Precaución Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de
refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.
Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
• Limpie el interior y los accesorios con agua templada y
un jabón neutro.
38
• Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta
para mantenerlas limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
Importante No mueva, dañe ni tire de los conductos o
cables del interior del armario.
No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de
limpieza perfumados ni cera para limpiar el interior, ya
que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el compresor de la
parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación
mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
Importante Tenga cuidado para no dañar el sistema de
refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina
contienen químicos que pueden atacar o dañar los plásticos del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie sólo con agua templada a la que
se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la
toma de red.
Descongelación del frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente del evaporador
del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga hacia un recipiente especial situado en
la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor,
donde se evapora.
Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida
del agua de descongelación situado en la mitad del canal
del compartimento frigorífico para evitar que el agua desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el
limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado
en el orificio de desagüe.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado,
tome las siguientes precauciones:
• desconecte el aparato de la red eléctrica;
• extraiga todos los alimentos;
• descongele (si así está previsto) y limpie el aparato y
todos sus accesorios.
• deje la puerta(s) entreabierta para prevenir olores desagradables.
Si va a mantener el armario en marcha, solicite a alguien
que lo inspeccione de vez en cuando para evitar que los
alimentos se echen a perder en caso de un corte de energía.
Qué hacer si…
Advertencia Antes de realizar cualquier reparación,
desconecte el enchufe del aparato de la toma de red.
Sólo un electricista o un técnico profesional debe llevar a
cabo cualquier reparación que no figure en este manual.
Problema
El aparato no funciona. La bombilla no funciona.
La bombilla no funciona.
El compresor funciona continuamente.
Importante Se producen ruidos durante el funcionamiento
normal (compresor, circulación del refrigerante).
Causa probable
Solución
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente enchufado a la toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la
toma de corriente.
El aparato no recibe corriente. No hay
tensión en la toma de corriente.
Enchufe otro aparato eléctrico a la toma
de corriente.
Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla está defectuosa.
Consulte "Cambio de la bombilla".
La temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
39
Problema
Causa probable
Solución
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La puerta se ha abierto con excesiva
frecuencia.
No mantenga abierta la puerta más
tiempo del necesario.
La temperatura de los productos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
La temperatura ambiente es demasiado alta.
Reduzca la temperatura ambiente.
El agua fluye por la placa posterior del frigorífico.
Durante el proceso de descongelación
automática, el hielo se descongela en
la placa posterior.
Esto es normal.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que el agua
fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.
El agua de la descongelación no fluye
hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación
a la bandeja de evaporación.
El agua fluye hacia el suelo.
La temperatura del aparato es de- El regulador de temperatura no se ha
masiado baja.
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más alta.
La temperatura del aparato es de- El regulador de temperatura no se ha
masiado alta.
ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más baja.
La puerta no está bien cerrada.
Consulte "Cierre de la puerta".
La temperatura de los productos es
demasiado alta.
Deje que la temperatura de los alimentos descienda a la temperatura ambiente
antes de guardarlos.
Se han guardado muchos productos al Guarde menos productos al mismo
mismo tiempo.
tiempo.
No hay circulación de aire frío en el
aparato.
40
Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.
Cambio de la bombilla
1 Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2 Presione sobre el gancho trasero mientras desliza la
cubierta de la bombilla en la dirección de la flecha.
3 Cambie la bombilla por otra de la misma potencia y
diseñada específicamente para aparatos domésticos (la
potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla).
4 Instale la cubierta de la bombilla deslizándola hasta
su posición original.
5 Conecte el enchufe a la toma de red.
6 Abra la puerta. Compruebe que la bombilla se ilumina.
Cierre de la puerta
1.
2.
2
1
3.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta. Consulte "Instalación".
Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Datos técnicos
Medidas de la cavidad
Altura
1780 mm
Anchura
560 mm
Fondo
550 mm
Voltaje
230-240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la placa de datos
técnicos en el lado interior izquierdo del aparato y en la
etiqueta de energía.
Instalación
Precaución Lea atentamente la "Información sobre
seguridad" para garantizar su propia seguridad y el
correcto funcionamiento del electrodoméstico antes de
instalar el electrodoméstico.
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
Colocación
N
+16°C a + 32°C
Instale el aparato en un punto en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
41
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y
la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a
tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme
con la normativa, después de consultar a un electricista
profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman
las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
Retire las sujeciones como
se indica a continuación:
1. Desplace las sujeciones de los estantes
en la dirección de la
flecha (A).
2. Eleve el estante desde atrás y empújelo
hacia delante hasta
que quede libre (B).
3. Retire las sujeciones
(C).
Extracción de las sujeciones de estante
El aparato está equipado con sujeciones de estante que
permiten asegurarlos durante el transporte.
Cambio del sentido de apertura de la puerta
La puerta del aparato se
abre hacia la derecha. Si
desea abrir la puerta hacia
la izquierda, siga estas instrucciones antes de instalar
el aparato:
En el lado opuesto:
• Instale el pasador inferior.
• Instale la puerta.
• Apriete el espaciador y
el pasador superior.
• Afloje el pasador supe- • Retire la puerta.
rior y extraiga el separa- • Afloje el pasador infedor.
rior.
• Retire el pasador superior y la puerta.
Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular
libremente por la parte
posterior del aparato.
Ejecute los pasos siguientes:
5 cm
min. 200cm2
min.
200cm2
Instalación del aparato
Precaución Compruebe que el cable de
alimentación pueda moverse con facilidad.
42
13mm
x
Ø 2,5
I
x
I
1 Si es necesario, corte la 2 Taladre la unidad
con una broca de Ø 2,5
cinta selladora adhesiva y
péguela al aparato como se mm (10 mm de penetración máxima).
muestra en la figura.
Monte el cuadrado de fijación en el aparato.
5 Fije el aparato al hueco
con 4 tornillos.
2
Ha
C
1
4 Ajuste el aparato en
3
el hueco.
Instale el aparato en el hue- Asegúrese de que haya
una distancia de 44 mm
co.
entre el aparato y el borEmpuje el aparato en el
de delantero del mueble.
sentido de las flechas (1)
hasta que la cubierta de se- La tapa de la bisagra inparación superior haga tope ferior (incluida en la bolcontra el mueble de cocina. sa de accesorios) garantiza la correcta separaEmpuje el aparato en el
ción entre el aparato y el
sentido de las flechas (2)
contra el mueble en el lado mueble.
Asegúrese de que quede
opuesto de la bisagra.
un espacio de 4 mm entre el aparato y el mueble.
Abra la puerta. Coloque
la tapa de la bisagra inferior en su lugar.
Hb
D
4mm
44mm
6 Retire la parte correcta de la tapa de la bisagra (E). No olvide extraer la pieza DX, en el
caso de la bisagra derecha, y la pieza SX en el
caso contrario.
E
E
Hc
B
7 Fije las tapas (C, D) a
las lengüetas y a los orificios de la bisagra.
Instale la rejilla de ventilación (B).
Fije las tapas (E) a la bisagra.
50 mm
Hd
8 Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc) y
(Hd).
90°
Ha
21 mm
50 mm
21 mm
9 Instale la pieza (Ha) en
el lado interno del mueble
de cocina.
Hc
10 Empuje la pieza (Hc)
contra la pieza (Ha).
43
8 mm
Hb
Hb
Hb
Ha
11 Abra la puerta del aparato y la del mueble de cocina en un ángulo de 90°.
Introduzca el cuadrado pequeño (Hb) en la guía (Ha).
Coloque juntas la puerta del
aparato y la puerta del mueble de cocina y marque los
orificios.
12 Vuelva a colocar el
cuadrado pequeño en la
guía y fíjelo con los tornillos suministrados.
Alinee la puerta del mueble de cocina y la puerta
del aparato mediante el
ajuste de la pieza Hb.
Hd
13 Presione la pieza (Hd)
contra la pieza (Hb).
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La cinta selladora magnética está firmemente sujeta al
armario.
Importante Si la temperatura ambiente es baja (por
ejemplo, en invierno), el tamaño de la junta disminuye. El
tamaño de la junta aumenta cuando sube la temperatura
ambiente.
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
44
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su
Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
45
47
48
48
49
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49
50
52
52
54
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as
pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados
quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não
brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o
cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram
choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos
for substituir um aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que
o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Advertência
Mantenha as aberturas de ventilação da caixa do aparelho
ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação de alimentos e/ou
bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito
de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este
produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou
choque eléctrico.
Advertência A substituição de qualquer componente
eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigo.
45
1.
•
•
•
•
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada
ou danificada pela parte posterior do aparelho.
Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do
aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha.
Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar sem a tampa da
lâmpada (se prevista) da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do compartimento do
congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer abrasões na pele ou queimaduras
provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar
directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste aparelho
são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para
electrodomésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do
aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho,
porque podem explodir.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes
do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue a máquina e retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Inspeccione regularmente o escoamento do frigorífico
quanto à presença de água descongelada. Se necessário, limpe o escoamento. Se o escoamento estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
46
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica, siga
atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos
específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se existem danos.
Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de
danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu.
Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes
de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse
ao compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do
aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as
instruções relevantes para a instalação.
• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar
virada para uma parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação
de água estiver prevista).
Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um
electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por
um Centro de Assistência autorizado, o qual deverá
utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A
espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite
danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na
parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais
são
utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
recicláveis.
Painel de controlo
MODE
1
2
3
4
Desligar
1 Botão LIGAR/DESLIGAR
2 Display
O aparelho é desligado premindo o botão ON/OFF durante
mais de 1 segundo.
A seguir, é exibida uma contagem decrescente da temperatura de -3 -2 -1.
Quando se desliga o aparelho, desliga-se também o visor.
3 Botão de função
4 Regulador de temperatura
Display
Regulação da temperatura
1
2
3
4
1 Indicador de alarme de porta aberta
2 Indicador de temperatura positiva ou negativa
3 Indicador de temperatura
4 Indicador Shopping
Ligar
Depois de ligar a ficha na tomada, se o visor não estiver
iluminado, prima o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o
aparelho.
Assim que o aparelho é ligado, surgem os seguintes sinais no painel de comando:
• O indicador de temperatura positiva ou negativa fica
positivo para indicar que a temperatura é positiva.
Coloque o regulador da temperatura numa posição central
e o aparelho será regulado para fornecer a seguinte temperatura:
aproximadamente +5°C no frigorífico.
Menu das funções
Sempre que o botão de função é pressionado, são activadas as seguintes funções no sentido dos ponteiros do relógio:
• Função Shopping
• sem símbolo: funcionamento normal.
A temperatura no interior do aparelho é controlada pelo
regulador de Temperatura situado na parte superior do armário.
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
• rode o botão para a direita para obter a frescura máxima
• rode o botão para a esquerda para obter a frescura mínima.
Normalmente, a posição intermédia é a mais adequada.
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo
em conta que a temperatura dentro do aparelho depende
da:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos conservados
• localização do aparelho.
Função Shopping
Se necessitar de inserir uma grande quantidade de alimentos quentes, por exemplo após fazer compras, sugerimos que active a função Shopping para arrefecer os produtos mais rapidamente e para evitar aquecer os outros
alimentos que já estejam no frigorífico.
A função Shopping é activada pressionando o botão de
função (algumas vezes se necessário) até o respectivo
.
ícone aparecer
A função Shopping desliga-se automaticamente após
aproximadamente 6 horas.
É possível desactivar a função em qualquer altura, pressionando o botão de função (consulte "Activação das funções" ) .
47
Alarme de porta aberta
Ouve-se um alarme acústico quando a porta é deixada
aberta durante aprox. 5 minutos. O alarme de porta aberta
é indicado por:
• Indicador de alarme de porta aberta intermitente
• iluminação a vermelho do visor
• sinal acústico.
Pressione o botão de função para desactivar o alarme
acústico.
Quando as condições normais forem restabelecidas (porta
fechada), o alarme sonoro pára.
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e
sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Importante Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois
estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Prateleiras móveis
Posicionar as prateleiras da porta
As paredes do frigorífico
estão equipadas com uma
série de calhas de modo a
que as prateleiras possam
ser posicionadas da forma
que pretender.
Para permitir o armazenamento de embalagens de
alimentos de várias dimensões, as prateleiras da
porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar e, em seguida, reposicione da forma pretendida.
Gaveta amovível
Coloque a fruta, os legumes e as garrafas na gaveta inferior especial fornecida (ver diagrama).
48
Sugestões e conselhos úteis
Conselhos para poupar energia
Conselhos para a refrigeração
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais
tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de
temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo
no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador
de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no
consumo de electricidade.
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e
coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia
ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar
cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos
e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de
alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de
ar possível.
Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser
armazenadas na prateleira de garrafas na porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.
Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes de efectuar
qualquer operação de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os
para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, desloque nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de
limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o
interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um
odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor que
está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar
consumo de electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar o sistema de
arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas
contêm químicos que podem atacar/danificar os plásticos
usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que
a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de
alimentação.
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do
compartimento do frigorífico sempre que o compressor de
motor pára, durante a utilização normal. A água resultante
da descongelação é descarregada por um canal para um
recipiente especial, colocado na parte traseira por cima do
aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.
49
É importante limpar periodicamente o orifício de descarga
da água resultante da descongelação no centro do canal
do compartimento do frigorífico para evitar que um fluxo
excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o
agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido
no orifício de descarga.
Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos,
observe as seguintes precauções:
• desligue o aparelho da tomada da electricidade
• retire todos os alimentos
• descongele (se previsto) e limpe o aparelho e todos os
acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no
interior se estraguem em caso de falha eléctrica.
O que fazer se…
Advertência Antes da resolução de problemas, retire
a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não se encontram no
manual só deve ser efectuada por um electricista
qualificado ou uma pessoa competente.
Problema
O aparelho não funciona. A lâmpada não funciona.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona continuamente.
50
Importante Existem alguns ruídos durante a utilização
normal (compressor, circulação de refrigerante).
Possível causa
Solução
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha do aparelho correctamente
à tomada de alimentação.
O aparelho não tem alimentação. Não
existe tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à
tomada.
Contacte um electricista qualificado.
A lâmpada está no modo de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está defeituosa.
Consulte "Substituir a lâmpada".
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A porta foi aberta muitas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
Problema
Possível causa
Solução
A temperatura ambiente está muito alta.
Diminua a temperatura ambiente.
A água escorre na placa traseira
do frigorífico.
Durante o processo de descongelação
automático, o gelo é descongelado na
placa traseira.
Isto está correcto.
A água escorre para o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Os produtos evitam que a água escorra para o colector de água.
Certifique-se de que os produtos não
tocam na placa traseira.
A água escorre para o chão.
A saída de água descongelada não escorre para o tabuleiro de evaporação
acima do compressor.
Engate a saída de água descongelada no
tabuleiro de evaporação.
A temperatura no aparelho está
demasiado baixa.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais elevada.
A temperatura no aparelho está
demasiado alta.
A temperatura não está regulada correctamente.
Defina uma temperatura mais baixa.
A porta não está fechada correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura do produto está muito
alta.
Deixe que a temperatura do produto diminua até à temperatura ambiente antes
de o guardar.
Muitos produtos armazenados ao
mesmo tempo.
Armazene menos produtos ao mesmo
tempo.
Não existe circulação de ar frio no
aparelho.
Certifique-se de que existe circulação
de ar frio no aparelho.
Substituir a lâmpada
1 Desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
2 Prima o gancho traseiro e, ao mesmo tempo, deslize
a tampa da lâmpada na direcção da seta.
3 Substitua a lâmpada por uma com a mesma potência
e especialmente concebida para aparelhos domésticos. (a
potência máxima está indicada na tampa da lâmpada)
4 Instale a tampa da lâmpada, deslizando-a para a sua
posição original.
5 Ligue a ficha eléctrica à tomada.
6 Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada acende.
Fechar a porta
1.
2.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
1
3.
2
Se necessário, substitua as juntas da porta defeituosas. Contacte o centro de assistência.
51
Dados técnicos
Dimensão do nicho de instalação
Altura
1780 mm
Largura
560 mm
Profundidade
550 mm
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de características no lado esquerdo do interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de segurança"
cuidadosamente para a sua segurança e
funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na
placa de dados do aparelho:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência
indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo
de alimentação é fornecida com um contacto para este ob-
52
jectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Retirar os suportes das prateleiras
O aparelho está equipado com retentores de prateleiras
que possibilitam fixá-las durante o transporte.
Para os remover, proceda
do seguinte modo:
1. Desloque os suportes das prateleiras na
direcção da seta (A).
2. Levante a prateleira
na parte de trás e puxe-a para a frente até
a soltar (B).
3. Retire os retentores
(C).
Reversibilidade da porta
A porta do aparelho abre
para a direita. Se pretender
abrir a porta para a esquerda, efectue estes passos
antes de instalar o aparelho:
No lado oposto:
• Instale o pino inferior.
• Instale a porta.
• Aperte o espaçador e o
pino superior.
• Desaperte o pino superi- • Retire a porta.
or e retire o espaçador. • Desaperte o pino inferi• Retire a cavilha superior
or.
e a porta.
Requisitos de ventilação
A circulação de ar na parte
traseira do aparelho tem
de ser suficiente.
5 cm
2
min. 200cm2
1
min.
200cm2
44mm
3
Instalar o aparelho
Cuidado Certifique-se de que o cabo de
alimentação não está preso.
Execute os seguintes passos:
13mm
x
Ø 2,5
x
1 Se necessário, corte a
tira adesiva vedante e aplique-a no aparelho, como
ilustrado na figura.
2 Perfure a unidade
utilizando uma broca
com diâmetro de 2,5 mm
(10 mm de penetração
máxima).
Fixe a peça quadrada ao
aparelho.
4mm
Instale o aparelho no nicho.
Empurre o aparelho na direcção das setas (1) até que
a tampa do espaço superior
pare contra o móvel de cozinha.
Empurre o aparelho na direcção das setas (2) contra
o armário no lado oposto da
dobradiça.
4 Ajuste o aparelho no
nicho.
Certifique-se de que a
distância entre o aparelho e a extremidade dianteira do armário é 44
mm.
A tampa da dobradiça inferior (está no saco de
acessórios) garante que
a distância entre o aparelho e o móvel da cozinha
está correcta.
Certifique-se de que a
folga entre o aparelho e
o armário é 4 mm.
Abra a porta. Coloque a
tampa da dobradiça inferior na posição correcta.
53
8 mm
I
Hb
I
Hb
Ha
5 Fixe o aparelho no nicho, com 4 parafusos.
6 Retire a peça correcta
da tampa da dobradiça
(E). Certifique-se de que
retira a peça DX, no caso
da dobradiça direita, SX
no lado oposto.
Ha
C
Hb
D
11 Abra a porta do aparelho e a porta do armário de
cozinha a um ângulo de
90°.
Insira o quadrado pequeno
(Hb) na calha (Ha).
Junte a porta do aparelho e
a porta do armário e marque
os pontos dos orifícios.
12 Coloque novamente
o quadrado pequeno na
calha e fixe-o com os
parafusos fornecidos.
Alinhe a porta do armário de cozinha e a porta
do aparelho, ajustando a
peça Hb.
E
E
Hc
B
7 Encaixe as tampas (C,
D) nas cavilhas e nos orifícios da dobradiça.
Instale a grelha de ventilação (B).
Encaixe as tampas da dobradiça (E) na dobradiça.
50 mm
Hd
8 Separe as peças
(Ha), (Hb), (Hc) e (Hd).
90°
Ha
21 mm
9 Coloque a peça (Ha) no
lado interior do móvel da
cozinha.
Hd
13 Pressione a peça (Hd)
contra a peça (Hb).
21 mm
50 mm
Hb
Faça uma verificação final para se certificar de que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A tira vedante magnética está bem encaixada no móvel.
Importante Se a temperatura ambiente for baixa (por
exemplo, no Inverno), o tamanho da junta diminui. O
tamanho da junta aumenta quando a temperatura
ambiente aumenta.
Hc
10 Pressione a peça
(Hc) contra a peça (Ha).
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
54
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
55
222336308-A-322011
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising