Aeg AGN71800F0 Korisnički priručnik

Aeg AGN71800F0 Korisnički priručnik
AGN71800F0
HR Upute za uporabu
DA Brugsanvisning
ET Kasutusjuhend
FI Käyttöohje
FR Notice d'utilisation
SV Bruksanvisning
2
15
27
39
51
66
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KORISNI SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ZVUKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
BRIGA ZA OKOLIŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio
godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta
na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.aeg.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
U interesu vaše sigurnosti i radi osigura‐
vanja ispravne uporabe, prije po‐
stavljanja i prve uporabe uređaja, proči‐
tajte pozorno upute sadržane u ovom
priručniku, uključujući savjete i upozo‐
renja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da
su sve osobe koje koriste uređaj dobro
upoznate s njegovim načinom rada i si‐
gurnosnim pitanjima. Spremite ove upu‐
te i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje,
tako da su sve osobe koje koriste ovaj
uređaj tijekom njegova radna vijeka
prikladno informirane o načinu uporabe
uređaja i o njegovim sigurnosnim pi‐
tanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridrža‐
vajte se mjera opreznosti iz ovih koris‐
ničkih uputa jer proizvođač nije odgovo‐
ran za štete nastale zbog propusta.
1.1 Sigurnost djece i slabijih
osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu
od strane osoba (uključujući djecu)
smanjenih fizičkih, osjetnih ili men‐
talnih sposobnosti, odnosno bez po‐
trebnog iskustva i znanja, osim ako ih
ne nadgleda ili uputi u uporabu ure‐
đaja osoba odgovorna za njihovu si‐
gurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osigu‐
ralo da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata
djece. Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni
kabel (što bliže uređaju) i demontirajte
vrata kako biste spriječili da djeca za
vrijeme igre zadobiju električni udar ili
da se zatvore u uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim
brtvama na vratima zamijeniti stariji
uređaj s bravom na vratima ili poklop‐
cu, svakako onesposobite bravu prije
zbrinjavanja starog uređaja. To će
spriječiti da uređaj postane smrtonos‐
na klopka za djecu.
1.2 Opća sigurnost
UPOZORENJE
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokira‐
ni.
• Uređaj je namijenjen čuvanju namirni‐
ca i/ili pića u kućanstvu kao što je opi‐
sano u ovoj knjižici s uputama.
• Ne koristite mehanička pomagala niti
bilo kakva druga sredstva za ubrza‐
vanje procesa otapanja.
• Ne koristite električne uređaje (npr.
aparate za pravljenje sladoleda) u ure‐
đajima za hlađenje, osim ako ih je pro‐
izvođač odobrio za tu namjenu.
• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Sustav hlađenja uređaja sadrži izobu‐
tan (R600a), prirodni plin s visokim
stupnjem ekološke kompatibilnosti,
koji je usprkos tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja ure‐
đaja pripazite da se ne ošteti nijedna
komponenta sustava hlađenja.
Ako se sustav hlađenja ošteti:
– izbjegavajte otvoreni plamen i izvore
zapaljenja
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
uređaj nalazi
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene
specifikacija ili samog proizvoda. Bilo
kakvo oštećenje kabela može prouzro‐
čiti kratki spoj, požar i/ili strujni udar.
UPOZORENJE
Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompre‐
sor) mora zamijeniti ovlašteni
serviser ili kvalificirani servisni
tehničar kako bi se izbjegla opas‐
nost.
1.
2.
3.
Kabel napajanja ne smije se pro‐
duživati.
Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač.
Prignječen ili oštećen utikač može
se pregrijati i prouzročiti požar.
Provjerite imate li pristup do
električnog utikača uređaja.
4
www.aeg.com
Ne povlačite kabel napajanja.
Ako utičnica nije dobro pričvršće‐
na, ne umećite utikač. Postoji
opasnost od strujnog udara ili po‐
žara.
6. Ne smijete upotrebljavati uređaj
ako na unutarnjem svjetlu nema
pokrova (ako je predviđen).
Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
Ne vadite i ne dirajte dijelove iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne/mokre jer to može uzrokovati
ogrebotine ili smrzotine.
Izbjegavajte produljeno izlaganje ure‐
đaja izravnom sunčevom svjetlu.
Žaruljice (ako su predviđene) koje se
nalaze u ovom uređaju posebno su
namijenjene uporabi samo s
kućanskim aparatima. Nisu prikladne
za osvjetljenje stambenih prostorija.
4.
5.
•
•
•
•
1.3 Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na
plastične dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove
i tekućine u uređaju, jer bi mogli
eksplodirati.
• Namirnice ne stavljajte direktno ispred
otvora za zrak na stražnjoj stijenci.
(Ako je uređaj Frost Free)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu
hranu u skladu s uputama proizvođa‐
ča zaleđene hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka pro‐
izvođača što se tiče čuvanja hrane.
Konzultirajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava
pića u odjeljak zamrzivača jer stvaraju
pritisak na spremnik koji ih sadrži, što
bi moglo dovesti do eksplozije i ošte‐
ćenja uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti
smrzotine ako se konzumiraju izravno
iz uređaja.
1.4 Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i iz‐
vadite električni utikač iz mrežne utič‐
nice.
• Ne čistite uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite
plastični strugač.
1.5 Postavljanje
Izvedite električno spajanje po‐
zorno slijedeći upute u odgova‐
rajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite
je li oštećen. Nemojte spajati uređaj
ukoliko je oštećen. Odmah javite
eventualne štete trgovini u kojoj ste ga
kupili. U tom slučaju nemojte baciti
ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja ure‐
đaja kako biste omogućili povrat ulja u
kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko ure‐
đaja, u suprotnome se uređaj pre‐
grijava. Slijedite upute vezane uz po‐
stavljanje kako biste postigli dostatan
stupanj ventilacije.
• Kad god je to moguće, stražnji dio pro‐
izvoda bi se trebao nalaziti uza zid
kako biste izbjegli dodirivanje toplih
dijelova (kompresor, kondenzator) i
spriječili mogućnost opeklina.
• Uređaj se ne smije postavljati pored
radijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja
uređaja električni utikač dostupan.
• Priključite samo na dobavu pitke vode
(ako je predviđen priključak na vodu)
1.6 Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za
servisiranje ovog uređaja mora izvršiti
kvalificirani električar ili kompetentna
osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašte‐
ni Servis, a smiju se koristiti samo ori‐
ginalni dijelovi.
1.7 Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi
mogli oštetiti ozonski sloj, ni u
rashladnom krugu niti u mate‐
rijalu koji služi za izolaciju. Uređaj
HRVATSKI
se ne smije zbrinjavati zajedno s
urbanim otpadom. Izolacijska
pjena sadrži zapaljive plinove:
uređaj mora biti zbrinut u skladu
s važećim propisima koje možete
dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da
5
ne oštetite rashladnu jedinicu,
naročito stražnji dio pored
izmjenjivača topline. Materijali
korišteni na ovom uređaju koji su
mogu se
označeni simbolom
reciklirati.
2. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
6
5
1 Prikaz
4
3
2
Ako je zaslon isključen, pritisnite
tipku ON/OFF.
3. Nakon nekoliko sekundi može se
oglasiti zvučni alarm.
Za poništavanje alarma pogledajte
"Alarm za visoku temperaturu".
4. Ako se na zaslonu pojavi "dEMo",
uređaj je u demonstracijskom načinu
rada. Pogledajte poglavlje "Rješa‐
vanje problema".
5. Indikatori temperature prikazuju po‐
stavljenu zadanu temperaturu.
Za odabir drugačije postavke temperatu‐
re pogledajte "Regulacija temperature".
2.
2 Tipka regulatora za više temperature
3 Tipka regulatora za niže temperature
4 OK tipka
5 Mode tipka
6 ON/OFF tipka
Moguće je promijeniti prethodno definira‐
ni zvuk tipki na glasniju razinu tako da
istovremeno pritisnete tipku Mode i tipku
regulatora za niže temperature na
nekoliko sekundi. Promjena je reverzi‐
bilna.
2.1 Zaslon
2.3 Isključivanje
2 FROSTMATIC funkcija
Za isključivanje uređaja učinite sljedeće:
1. Pritisnite tipku ON/OFF u trajanju od
5 sekundi.
2. Zaslon se isključuje.
3. Za isključivanje uređaja iz napajanja
izvucite utikač iz utičnice.
4 Funkcija roditeljske blokade
2.4 Podešavanje temperature
1
2
3 4 5
6
1 Funkcija tajmera
3 Minute Minder funkcija
5 Indikator alarma
6 Kontrolna žaruljica temperature
2.2 Uključivanje
Za uključivanje uređaja učinite sljedeće:
1. Utaknite utikač u utičnicu mrežnog
napajanja.
Postavljena temperatura zamrzivača
može se podesiti pritiskom tipke re‐
gulatora temperature.
Postavite zadanu temperaturu:
• -18°C za zamrzivač
Indikator temperature prikazuje po‐
stavljenu temperaturu.
Postavljena temperatura postiže se unu‐
tar 24 sata.
6
www.aeg.com
Nakon kvara napajanja po‐
stavljena temperatura ostaje
memorirana.
2.5 FROSTMATIC funkcija
Za uključivanje funkcije:
1. Pritišćite tipku Mode dok se ne
prikaže odgovarajući simbol.
Treperi indikator FROSTMATIC.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazuje se indikator FROSTMA‐
TIC.
Funkcija se automatski isključuje nakon
52 sata.
Za isključivanje funkcije prije njezinog
automatskog završetka:
1. Pritišćite tipku Modesve dok treperi
indikator FROSTMATIC.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator FROSTMA‐
TIC.
Funkcija se isključuje odabirom
drugačije postavke temperature
zamrzivača.
2.6 Minute Minder funkcija
Funkcija Minute Minder koristi se za po‐
stavljanje zvučnog alarma na željeno
vrijeme, korisna je primjerice kada se po
receptu mješavina jela treba hladiti za
određeno vremensko razdoblje ili kao
podsjetnik kada je potrebno postaviti bo‐
ce u zamrzivač radi bržeg hlađenja.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritišćite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajući simbol.
Treperi indikator Minute Minder .
Tajmer prikazuje postavljenu vrijed‐
nost (30 minuta) za nekoliko sekun‐
di.
2. Pritisnite tipku regulatora tajmera za
promjenu postavljene vrijednosti
tajmera od 1 do 90 minuta.
3. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazuje se indikator Minute Min‐
der .
Tajmer počinje treperiti (min).
Na kraju odbrojavanja treperi indikator
Minute Minder i oglašava se zvučni
alarm:
Izvadite pića koja se nalaze u pretin‐
cu zamrzivača.
2. Pritisnite tipku OK za isključivanje
zvuka i deaktiviranje funkcije.
Funkciju možete deaktivirati u bilo kojem
trenutku tijekom odbrojavanja:
1. Pritišćite tipku Mode sve dok treperi
indikator Minute Minder .
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator Minute Min‐
der .
Funkciju možete deaktivirati u bilo kojem
trenutku.
1.
2.7 Funkcija roditeljske blokade
Za zaključavanje tipki od nehotičnog ra‐
da odaberite funkciju roditeljska blokada.
Za uključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok se ne
prikaže odgovarajuća ikona.
2. Indikator roditeljske blokade treperi.
3. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
Prikazan je indikator roditeljske
blokade.
Za isključivanje funkcije:
1. Pritisnite tipku Mode sve dok treperi
indikator roditeljske blokade.
2. Za potvrdu pritisnite tipku OK.
3. Isključuje se indikator roditeljske
blokade.
2.8 Alarm za visoku
temperaturu
Porast temperature u pretincu zamrziva‐
ča (na primjer uslijed prekida dovoda
struje) naznačen je :
• treperenjem alarma i indikatorima
temperature zamrzivača
• oglašavanjem zvučnog signala.
Za ponovno postavljanje alarma:
1. Pritisnite bilo koju tipku.
2. Zvučni alarm se isključuje.
3. Indikator temperature zamrzivača
prikazuje najvišu postignutu tempe‐
raturu za nekoliko sekundi: Potom
ponovno prikazuje postavljenu
temperaturu.
4. Indikator alarma nastavlja treperiti
sve dok se ne obnove normalni
uvjeti.
HRVATSKI
Kada se alarm vratio, indikator alarma se
isključuje.
7
Kad se povrate uobičajeni uvjeti (vrata
zatvorena), zvučni alarm prestaje.
2.9 Alarm otvorenih vrata
Ako vrata ostavite otvorena duže od ot‐
prilike 80 sekundi, oglasit će se zvučni
alarm.
3. SVAKODNEVNA UPORABA
3.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost
i sav unutrašnji pribor operite toplom vo‐
dom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda, za‐
tim dobro osušite.
Ne koristite deterdžente ili abra‐
zivna sredstva jer mogu oštetiti
završni sloj.
Ako se na zaslonu pojavi "dEMo", uređaj
je u demonstracijskom načinu rada:
pogledajte poglavlje "RJEŠAVANJE
PROBLEMA".
3.2 Zamrzavanje svježih
namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za du‐
gotrajno zamrzavanje svježe hrane i za
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica
uključite funkciju FROSTMATIC
najmanje 24 sata prije stavljanja namirni‐
ca u odjeljak zamrzivača.
Stavite svježu hranu koju treba zamrznu‐
ti u gornja dva odjeljka.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na naz‐
ivnoj pločici , natpisu koji se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: za
vrijeme tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
3.3 Spremanje zamrznutih
namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
duljeg razdoblja nekorištenja, prije
stavljanja proizvoda u pretinac, pustite
uređaj da radi najmanje 2 sata.
Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i
jednostavno pronađete pakiranu hranu
koju želite. Ako se spremaju velike količi‐
ne namirnica, uklonite ladice. Na svim
policama moguće je postaviti namirnice
koje strše sve do ograničenja količine
koje je naznačeno na strani srednjeg
pretinca
(ako je predviđeno).
U slučaju neželjenog odmrza‐
vanja, na primjer uslijed prekida
dovoda električne energije ili ako
je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici teh‐
ničkih karakteristika pod „vrijeme
odgovora“, odmrznute namirnice
trebate ubrzo konzumirati ili
odmah skuhati i zatim zamrznuti
(nakon što se ohlade).
3.4 Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana,
prije upotrebe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovis‐
no o vremenu koje je na raspolaganju za
taj postupak.
Manji komadi se mogu čak kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U
tom slučaju, kuhanje će duže trajati.
3.5 Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više
posuda za proizvodnju kockica leda. Na‐
8
www.aeg.com
punite te posude vodom, zatim ih stavite
u odjeljak zamrzivača.
Nemojte koristiti metalne in‐
strumente za vađenje posuda iz
zamrzivača.
3.6 Akumulatori hladnoće
U zamrzivaču postoji jedan ili više
akumulatora: oni produžuju vrijeme oču‐
vanja hrane u slučaju nestanka struje ili
kvara.
4. KORISNI SAVJETI
4.1 Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od po‐
stupka zamrzavanja, slijedi nekoliko važ‐
nih savjeta:
• najveća količina namirnica koju može‐
te zamrznuti u roku od 24 sata.
prikazana je na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za
zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro očiš‐
ćene namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili
brzo i potpuno zamrzavanje i kako bi‐
ste omogućili naknadno otapanje
samo željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku
foliju ili polietilensku foliju kako biste
osigurali da je pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa, ne‐
zamrznuta hrana dođe u dodir s već
zamrznutom hranom, tako ćete
spriječiti porast temperature potonje;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok
čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate
odmah nakon vađenja iz odjela
zamrzivača, može prouzročiti smrzoti‐
ne na koži;
• preporučuje se da je datum zamrza‐
vanja dobro vidljiv na svakom
pakovanju, kako biste mogli voditi ra‐
čuna o vremenu pohranjivanja.
4.2 Savjeti za pohranjivanje
zamrznutih namirnica
Za postizanje najboljih performansi ure‐
đaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno ču‐
vao zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine namirni‐
cama prebacite u zamrzivač u što kra‐
ćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je po‐
trebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice
se brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti;
• namirnice ne čuvajte dulje od roka
kojeg je otisnuo proizvođač.
5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
POZOR
Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike
u rashladnoj jedinici; održavanje i
ponovo punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
5.1 Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom;
• redovito provjeravajte brtve na vratima
te čistite kako biste bili sigurni da su
čiste i bez naslaga;
• dobro isperite i osušite.
HRVATSKI
9
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kablove unutar
elementa.
Nikada nemojte koristiti deter‐
džente, abrazivna sredstva, sred‐
stva za čišćenje vrlo intenzivnih
mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti
jak miris.
da nema nakupina inja tijekom njegovog
rada, ni na unutrašnjim stijenkama niti
na hrani.
Inje se ne nakuplja zahvaljujući stalnom
kruženju hladnog zraka u unutrašnjosti
koji dovodi automatski kontroliran ven‐
tilator.
Kondenzator (crna rešetka) i kompresor
u stražnjem dijelu uređaja čistite četkom.
Ovaj će postupak poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju.
Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme,
poduzmite slijedeće mjere opreza:
• iskopčajte uređaj iz električnog na‐
pajanja;
• izvadite svu hranu;
• odmrznite (ako je predviđeno), i očisti‐
te uređaj i sav pribor
• ostavite vrata pritvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Ako ćete uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako toliko
provjeri kako biste spriječili da se hrana
u njemu pokvari u slučaju prekida na‐
pajanja.
Pazite da ne oštetite rashladni
sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čiš‐
ćenje kuhinjskih površina sadrže
kemikalije koje mogu napasti/oštetiti
plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog
toga preporučujemo da čistite vanjski dio
kućišta uređaja samo toplom vodom s
malo tekućeg deterdženta za pranje su‐
đa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključi‐
te uređaj na električnu mrežu.
5.3 Razdoblje nekorištenja
5.2 Odmrzavanje zamrzivača
S druge strane, odjeljak zamrzivača
ovog modela je vrste "no frost". To znači
6. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Prije rješavanja problema isključi‐
te električni utikač iz mrežne utič‐
nice.
Samo ovlašteni serviser smije
rješavati probleme koji nisu nave‐
deni u ovom priručniku.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije
ispravno utaknut u utični‐
cu mrežnog napajanja.
Ispravno utaknite utikač u
utičnicu mrežnog na‐
pajanja.
10 www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj nema napajanja.
Nema napona u utičnici
mrežnog napajanja.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja.
Obratite se ovlaštenom
serviseru.
Svjetlo alarma treperi. Temperatura u zamrziva‐
ču je previsoka.
Pogledajte: "Alarm za vi‐
soku temperaturu"
Kompresor neprekid‐
no radi.
Temperatura nije pravilno
postavljena.
Podesite višu temperaturu.
Vrata nisu pravilno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
„Zatvaranje vrata“.
Vrata su prečesto otvara‐
na.
Ne ostavljajte vrata otvore‐
na dulje no što je potreb‐
no.
Temperatura namirnica je Prije spremanja, namirnice
previsoka.
ostavite da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Temperatura u
zamrzivaču je pre‐
niska.
Temperatura u
zamrzivaču je previ‐
soka.
Sobna temperatura je
previsoka.
Snizite temperaturu u pro‐
storiji.
Uključena je funkcija
FROSTMATIC.
Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFROSTMATIC".
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Podesite višu temperaturu.
Uključena je funkcija
FROSTMATIC.
Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFROSTMATIC".
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite nižu temperatu‐
ru.
Vrata nisu pravilno zatvo‐
rena.
Pogledajte poglavlje
„Zatvaranje vrata“.
Temperatura namirnica je Prije spremanja, namirnice
previsoka.
ostavite da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Gornji ili donji četve‐
rokut prikazan je u
zaslonu temperature.
U uređaj ste odjednom
stavili mnogo namirnica.
Stavljajte manje namirnica
istovremeno.
Namirnice su postavljene
preblizu jedne do drugih.
Spremite namirnice tako
da omogućite kruženje
hladnog zraka.
Došlo je do pogreške u
mjerenju temperature.
Obratite se servisnom za‐
stupniku (rashladni sustav
će nastaviti održavati
namirnice hladnim, no ne‐
će biti moguće podeša‐
vanje temperature).
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
dEMo se pojavljuje na Uređaj je u demonstra‐
zaslonu.
cijskom načinu rada (dE‐
Mo).
6.1 Zatvaranje vrata
1.
2.
11
3.
Očistite brtve na vratima.
Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
Pritisnite i približno 10 sek.
držite tipku OK dok ne za‐
čujete dugi zvučni signal i
isključi se zaslon nedugo
za tim: uređaj će započeti
s normalnim radom.
Ako je potrebno, zamijenite ne‐
ispravne brtve na vratima. Obratite
se servisnom centru.
7. POSTAVLJANJE
7.1 Pozicioniranje
UPOZORENJE
Ako zbrinjavate stari uređaj koji
ima bravu na vratima, morate se
osigurati da ste je onesposobili
kako biste spriječili da mala djeca
ostanu zarobljena u unu‐
trašnjosti.
Utikač na uređaju mora biti do‐
stupan nakon postavljanja.
Postavite uređaj na mjesto gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats Sobna temperatura
ka
klasa
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
Klimats Sobna temperatura
ka
klasa
T
+16°C do + 43°C
7.2 Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da
voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici
odgovaraju električnom napajanju u va‐
šem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
kabelu električne energije isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna
električna utičnica nije uzemljena, spojite
uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu
s važećim propisima, pritom se obra‐
ćajući kvalificiranom električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza
nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU.
direktivama.
12 www.aeg.com
7.3 Ventilacijski zahtjevi
5 cm
Protok zraka iza uređaja mora biti do‐
voljan.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. ZVUKOVI
Tijekom normalnog rada čuju se razni
zvukovi (kompresor, kruženje rashlad‐
nog sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
HRVATSKI
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
BRRR!
CRACK!
9. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije prostora
Visina
1780 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Vrijeme odgovora
21 h
Napon
230-240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na naziv‐
noj pločici na unutrašnjoj lijevoj strani
uređaja i na energetskom natpisu.
13
CRACK!
14 www.aeg.com
10. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje
nadležnu službu.
DANSK
15
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
20
20
21
22
24
24
26
26
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
16 www.aeg.com
1.
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dødsfælde for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning, som forklaret
i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør for at undgå fare.
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og
starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
DANSK
5.
•
•
•
•
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis
apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
17
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder
brændbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere
oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at
18 www.aeg.com
beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i appa-
ratet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
2. BETJENINGSPANEL
1
6
5
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur
3 Knap til sænkning af temperatur
4 OK -knap
5 Mode-knap
6 ON/OFF -knap
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på
knappen Mode og knappen til sænkning
af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
2.1 Visning
1
2
3 4 5
6
1 Timer
2 FROSTMATIC-funktion
3 Minute Minder-funktion
4 Børnesikring
5 Alarmindikator
6 Lampe for temperatur
2.2 Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF , hvis displayet er slukket.
3. Alarmsignalet kan gå i gang efter få
sekunder.
4
3
2
Se "Alarm for for høj temperatur"
for at nulstille alarmen.
4. Hvis "dEMo" vises på displayet, er
apparatet i demo-tilstand. Se under
afsnittet "Hvis noget går galt".
5. Temperaturindikatoren viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
2.3 Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge disse trin:
1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
2.4 Indstilling af temperatur
Fryserens temperatur kan indstilles ved
at trykke på temperaturvælgeren.
Indstil standardtemperaturen:
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatoren viser temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.
2.5 FROSTMATIC-funktionen
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
DANSK
FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FROSTMATIC-kontrollampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil
FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. FROSTMATIC-kontrollampen slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren.
2.6 Minute Minder-funktionen
Minute Minder -funktionen benyttes til at
indstille en lydalarm til den ønskede tid.
Det er nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at en blanding køles af i en vis tid,
eller hvis du har brug for en påmindelse
om ikke at glemme, de flasker, du har
lagt i fryseren til hurtig afkøling.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Minute Minder-kontrollampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi
(30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Minute Minder-kontrollampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres
en lydalarm:
1. Fjern drikkevarer fra fryseren.
2. Tryk på OK -knappen for at slukke
for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt
tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på knappen Mode indtil Minute
Minder-indikatoren blinker.
19
2.
3.
Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Minute Minder -indikatoren slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
2.7 Børnesikring
Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
2. Indikatoren for børnesikringen blinker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Indikatoren for børnesikringen slukkes.
2.8 Alarm for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt) vises ved at:
• blinker alarm- og frysertemperaturindikatorerne
• alarmen lyder.
Sådan nulstilles alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Summeren afbrydes.
3. Fryserens temperaturindikator viser
den højeste opnåede temperatur i få
sekunder. Derefter vises den indstillede temperatur igen.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
Når alarmen er ophørt, slukkes alarmindikatoren.
2.9 Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis døren står åben
i mere end 80 sekunder.
Advarselslampen standser, når forholdene igen er normale (døren lukket).
20 www.aeg.com
3. DAGLIG BRUG
3.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
Hvis "dEMo" vises i displayet, er apparatet i demonstrationstilstand. Se afsnittet
"HVIS NOGET GÅR GALT".
3.2 Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning
af friske madvarer og til langtidsopbevaring af købte frostvarer og dybfrossen
mad.
Inden indfrysning af friske madvarer startes FROSTMATIC-funktionen mindst 24
før madvarerne lægges i fryseren.
Læg de madvarer, der skal nedfryses, i
de to øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen, en mærkat indvendig i skabet.
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer
i, som skal fryses.
3.3 Opbevaring af frosne
madvarer
Ved første start eller efter længere tids
stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i.
Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Tag alle skufferne ud, hvis du skal opbevare store mængder madvarer. Du kan
lægge mad, der rager ud indtil den
grænse, der er markeret på siden af midterste sektion, på alle hylder.
(Hvis nødvendigt).
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at
spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter fryse dem
ned igen (efter afkøling).
3.4 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
3.5 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger. Fyld bakkerne med vand, og
sæt dem i frostafdelingen.
Brug ikke metalgenstande til at
tage bakkerne ud af frostrummet.
3.6 Fryseelementer
Fryseren leveres med et eller flere fryseelementer; de forlænger det tidsrum,
som maden kan holde sig i tilfælde af
strømafbrydelse eller svigt.
4. PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet
pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
DANSK
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er
lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har
styr på holdbarheden.
21
4.2 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke
lade den stå åben længere end højst
nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af
en autoriseret tekniker.
5.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og
evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det,
at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
22 www.aeg.com
5.2 Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke
dannes rim, når den kører, hverken på
de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
5.3 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:
6. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Før fejlfinding skal du afbryde
strømmen fra stikkontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den
fejlfinding, der ikke er i denne
håndbog.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den
pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret
elektriker.
Advarselslampen
blinker.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Se under "Alarm for høj
temperatur"
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere temperastillet korrekt.
tur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
23
Funktionen FROSTMATIC Se under "FROSTMATICer aktiveret.
funktion".
Temperaturen i fryseren er for lav.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en højere temperastillet korrekt.
tur.
Funktionen FROSTMATIC Se under "FROSTMATICer aktiveret.
funktion".
Temperaturen i fryseren er for høj.
Temperaturen er ikke ind- Vælg en lavere temperastillet korrekt.
tur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Madvarerne ligger for tæt Læg madvarerne, så den
på hinanden.
kolde luft kan cirkulere.
Den øverste og neDer er sket en fejl under
derste firkant vises i temperaturmålingen.
temperaturdisplayet.
dEMo bliver vist på
displayet.
Apparatet er i demonstra- Hold OK-knappen nede i
tionstilstand (dEMo).
10 sekunder, eftersom der
lyder en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt.
6.1 Lukke døren
1.
2.
Kontakt servicerepræsentanten (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er
ikke muligt at regulere
temperaturen).
Rengør dørpakningerne.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
3.
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
24 www.aeg.com
7. INSTALLATION
7.1 Placering
ADVARSEL
Hvis du kasserer et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren: Sørg for at ødelægge den, så børn ikke kan
komme til at smække sig inde.
Der skal være adgang til stikket
efter installationen.
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen
på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende. EU-direktiver.
7.3 Krav til lufttilførsel
5 cm
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
DANSK
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
25
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
26 www.aeg.com
9. TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Temperaturstigningstid
21 t
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
EESTI
27
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASULIKKE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIDA TEHA, KUI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JÄÄTMEKÄITLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
30
32
33
33
34
36
37
38
38
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu
toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid –
omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning
lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.aeg.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.aeg.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
28 www.aeg.com
1.
OHUTUSINFO
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks
õiget kasutamist lugege kasutusjuhend,
sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt lä‐
bi, enne kui paigaldate masina ja kasuta‐
te seda esimest korda. Et vältida asja‐
tuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et
kõik seadet kasutavad inimesed tunnek‐
sid põhjalikult selle käitamist ja ohutus‐
seadiseid. Hoidke need juhised alles ja
veenduge, et need oleksid alati seadme‐
ga kaasas, kui selle asukohta muudetak‐
se või seadme müümise korral, nii et
kõik kasutajad oleksid kogu seadme ka‐
sutusaja jooksul selle kasutamisest ja
ohutusest põhjalikult informeeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvi‐
des tuleb kinni pidada selles kasutusju‐
hendis toodud ettevaatusabinõudest,
sest mittejärgimisest tingitud kahjustuste
eest tootja ei vastuta.
1.1 Laste ja riskirühma
kuuluvate inimeste turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasuta‐
miseks isikute (sh laste) poolt, kelle
füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed või kogemuse ja teadmiste
puudus seda ei võimalda, v.a. juhul,
kui nende üle teostab järelvalvet või
neid juhendab seadme kasutamisel
isik, kes nende turvalisuse eest vastu‐
tab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad sead‐
mega mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaa‐
matus kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik
pesast välja, lõigake toitekaabel läbi
(võimalikult seadme lähedalt) ja võtke
ära uks, et mängivad lapsed ei saaks
elektrilööki ega sulgeks end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud
uksetihenditega versioon vahetab väl‐
ja vanema vedrulukustussüsteemiga
seadme, siis enne vana seadme ära‐
viskamist veenduge, et lukustusmeh‐
hanismi poleks võimalik enam kasuta‐
da. Vastasel juhul võib seade muutu‐
da lapse jaoks surmalõksuks.
1.2 Üldine ohutus
HOIATUS
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eral‐
diseisva kui ka sisseehitatud seadme
puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või
jookide selles juhises kirjeldatud viisil
koduseks säilitamiseks.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendami‐
seks mehaanilisi seadmeid või muid
kunstlikke vahendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektri‐
seadmeid (näiteks jäätisevalmistajaid),
kui tootja ei ole vastavat sobivust otse‐
selt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjusta‐
mist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahu‐
tusaine isobutaan (R600a) on üsna
keskkonnaohutu, kuid siiski tuleohtlik
looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise
ajal tuleb vältida jahutusaine süsteemi
komponentide kahjustamist.
Kui jahutusaine süsteem peaks viga
saama:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles
seade paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või
selle mis tahes viisil modifitseerimine
on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine
võib põhjustada lühiühenduse, tule‐
kahju ja/või elektrilöögi.
HOIATUS
Elektriliste komponentide (toiteju‐
he, pistik, kompressor) asendus‐
tööd tuleb ohu vältimiseks tellida
kvalifitseeritud tehnikult või tee‐
nusepakkujalt.
1.
2.
Toitejuhtme pikendamine on kee‐
latud.
Veenduge, et toitepistik ei ole
seadme tagakülje poolt muljutud
ega kahjustatud. Muljutud või kah‐
justatud toitepistik võib üle kuume‐
neda ja põhjustada tulekahju.
EESTI
Tagage juurdepääs seadme toite‐
pistikule.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest
tõmbamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toi‐
tepistikut sisestage. Elektrilöögivõi tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sise‐
valgusti katteta (kui see on ette
nähtud).
See seade on raske. Seda liigutades
olge ettevaatlik.
Ärge eemaldage ega puudutage sü‐
gavkülmas olevaid esemeid, kui teie
käed on niisked/märjad, kuna see võib
põhjustada nahamarrastusi või külma‐
haavandeid.
Vältige seadme pikemaajalist kokku‐
puudet otsese päikesevalgusega.
Selles seadmes kasutatavad lambid
(kui need on ette nähtud) on mõeldud
kasutamiseks üksnes kodumasinates.
Need ei sobi ruumide valgustamiseks.
3.
•
•
•
•
1.3 Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage tuliseid nõusid seadme
plastmassist osadele.
• Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat
gaasi või vedelikku, sest need võivad
plahvatada.
• Ärge paigutage toiduaineid vastu taga‐
seinas asuvat õhu väljalaskeava. (Kui
on tegemist härmatisevaba seadme‐
ga)
• Külmutatud toituaineid ei tohi pärast
sulatamist uuesti külmutada.
• Säilitage eelpakendatud sügavkülmu‐
tatud toitu vastavalt toidu tootja juhis‐
tele.
• Rangelt tuleb järgida seadme tootja
poolseid hoiustamisnõuandeid. Vaa‐
dake vastavaid juhiseid.
• Ärge paigaldage külmikusse gaseeri‐
tud jooke, kuna see tekitab anumas
rõhju, mis võib põhjustada plahvatuse,
mis omakorda kahjustab seadet.
• Seadmega tehtud jää võib otse sead‐
mest söömisel külmapõletust tekitada.
29
1.4 Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lah‐
ti.
• Ärge puhastage masinat metallist ese‐
metega.
• Ärge kasutage seadmest härmatise
eemaldamiseks terevaid esemeid. Ka‐
sutage plastmassist kaabitsat.
1.5 Paigaldamine
Elektriühenduse puhul jälgige
hoolikalt vastavas alalõigus too‐
dud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige kah‐
justuste osas. Ärge ühendage seadet,
kui see on viga saanud. Teatage või‐
malikest kahjustustest koheselt toote
müüjale. Sel juhul jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taas‐
ühendamist oodata vähemalt kolm
tundi, et õli saaks kompressorisse ta‐
gasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane
õhuringlus, selle puudumine toob kaa‐
sa ülekuumenemise. Et tagada küllal‐
dane ventilatsioon, järgige paigalda‐
misjuhiseid.
• Kus võimalik, peaks seadme tagakülg
olema vastu seina, et vältida soojade
osade (kompressor, kondensaator)
puudutamist ja võimalikke põletusi.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või
pliitide lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veendu‐
ge, et toitepistikule oleks olemas juur‐
depääs.
• Ühendage ainult joogiveevarustusega
(kui veeühendus on ette nähtud).
1.6 Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud
elektritööd peab teostama kvalifitseeri‐
tud elektrik või kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia
volitatud teeninduskeskussesse ja ka‐
sutada tohib ainult originaal varuosi.
30 www.aeg.com
1.7 Keskkonnakaitse
de tuleb utiliseerida vastavalt ko‐
haldatavatele määrustele, mille
saate oma kohalikust omavalitsu‐
sest. Vältige jahutusseadme kah‐
justamist, eriti taga soojusvaheti
läheduses. Selles seadmes ka‐
sutatud materjalid, millel on süm‐
, on korduvkasutatavad.
bol
Käesolev seade ei sisalda osoo‐
nikihti kahjustada võivaid gaase
ei selle külmutussüsteemis ega
isolatsioonimaterjalides. Seadet
ei tohi likvideerida koos muu ol‐
meprügiga. Isolatsioonivaht sisal‐
dab kergestisüttivaid gaase: sea‐
2. JUHTPANEEL
1
6
5
1 Ekraan
4
3
2
Ühendage toitepistik pistikupessa.
Kui ekraan on väljas, vajutage nup‐
pu ON/OFF .
3. Mõne sekundi pärast võib alarmsig‐
naal tööle hakata.
Alarmi lähtestamiseks vaadake jao‐
tist "Kõrge temperatuuri alarm".
4. Kui ekraanile ilmub sümbol "dEMo",
on seade demorežiimis. Vt jaotist
"Mida teha, kui...".
5. Temperatuuri indikaatoritel kuvatak‐
se määratud vaiketemperatuur.
Mõne muu temperatuuri määramiseks vt
jaotist "Temperatuuri reguleerimine".
1.
2.
2 Temperatuuri tõstmise nupp
3 Temperatuuri vähendamise nupp
4 Funktsiooni OK nupp
5 Funktsiooni Mode nupp
6 Funktsiooni ON/OFF nupp
Nuputoonide eelmääratud helitugevust
saab muuta valjuks, vajutades mõne se‐
kundi jooksul korraga Mode-nuppu ja
temperatuuri alandamise nuppu. Teist‐
kordne vajutamine taastab algseade.
2.1 Ekraan
2.3 Välja lülitamine
1
2
3 4 5
6
1 Taimeri funktsioon
2 Funktsioon FROSTMATIC
3 Funktsioon Minute Minder
4 Lapselukufunktsioon
5 Hoiatusindikaator
6 Temperatuuri indikaator
2.2 Sisselülitamine
Seadme sisselülitamiseks tehke järg‐
mist.
Seadme väljalülitamiseks tehke järgmist.
1. Vajutage nuppu ON/OFF (Sees/Väl‐
jas) 5 sekundit.
2. Ekraan lülitub välja.
3. Seadme toitevõrgust lahutamiseks
ühendage toitepistik toitepistikupe‐
sast lahti.
2.4 Temperatuuri reguleerimine
Sügavkülmiku määratud temperatuuri
saab reguleerida temperatuuri nupule
vajutades.
Määrake vaiketemperatuur:
• -18°C sügavkülmuti jaoks.
EESTI
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
Valitud temperatuur saavutatakse 24
tunni jooksul.
Pärast elektrikatkestust jääb
määratud temperatuur salvesta‐
tuks.
2.5 Funktsioon FROSTMATIC
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järg‐
mist.
1. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub
vastav ikoon.
Funktsiooni FROSTMATIC indikaa‐
tor vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kuvatakse indikaator FROSTMATIC.
See funktsioon lülitub 52 tunni pärast au‐
tomaatselt välja.
Funktsiooni väljalülitamiseks enne selle
automaatset lõppemist:
1. Vajutage nuppuMode, kuni indikaa‐
torFROSTMATIC hakkab vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
3. Indikaator FROSTMATIC kustub.
Määrates sügavkülmuti jaoks
mõne muu temperatuuri, lülitub
see funktsioon välja.
2.6 Minute Minder-funktsioon
Funktsiooni Minute Minder saab kasuta‐
da helisignaali ajastatud määramiseks,
näiteks juhul, kui retsept nõuab taigna
kindla aja jooksul jahutamist või kui kar‐
date unustada sügavkülmikusse kiireks
jahutamiseks pandud pudeleid.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järg‐
mist.
1. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub
vastav ikoon.
Funktsiooni Minute Minder indikaator
vilgub.
Mõneks sekundiks kuvab taimer
määratud aja (30 minutit).
2. Määratud aja muutmiseks vahemi‐
kus 1 kuni 90 minutit vajutage taime‐
ri reguleerimisnuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.
Kuvatakse indikaator Minute Min‐
der .
31
Taimer hakkab vilkuma (min).
Mahalugemise lõppedes hakkab indikaa‐
tor Minute Minder vilkuma ja kõlab heli‐
signaal:
1. Võtke sügavkülmikuosast kõik joogid
välja.
2. Helisignaali väljalülitamiseks ja
funktsiooni peatamiseks vajutage
nuppu OK .
Pöördloenduse ajal saab funktsiooni igal
ajal välja lülitada:
1. Vajutage nuppuMode, kuni indikaa‐
tor Minute Minder hakkab vilkuma.
2. Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.
3. Indikaator Minute Minder kustub.
Funktsiooni saab igal ajal välja lülitada.
2.7 Funktsioon Child Lock
(Lapselukk)
Kasutage funktsiooni Child Lock (Lapse‐
lukk), et lukustada nupud seadme taht‐
matu käivitumise vältimiseks.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
1. Vajutage nuppu Mode (Režiim), kuni
näidikul kuvatakse vastav ikoon.
2. Indikaator Child Lock (Lapselukk) vil‐
gub.
3. Vajutage nuppu OK kinnitamiseks.
Kuvatakse indikaator Child Lock
(Lapselukk).
Funktsiooni väljalülitamiseks:
1. Vajutage nuppu Mode (Režiim), kuni
indikaator Child Lock (Lapselukk)
hakkab vilkuma.
2. Vajutage nuppu OK kinnitamiseks.
3. Indikaator Child Lock (Lapselukk) lü‐
litub välja.
2.8 Kõrge temperatuuri alarm
Temperatuuri tõusust sügavkülmikuosas
(näiteks varasema elektrikatkestuse tõt‐
tu) annab märku:
• alarmi ja sügavkülmuti temperatuuriin‐
dikaatorite vilkumine;
• summeri signaal.
Alarmi lähtestamiseks:
1. Vajutage suvalist nuppu.
2. Summer lülitub välja.
3. Sügavkülmuti temperatuuri indikaa‐
toril kuvatakse mõneks sekundiks
kõrgeim saavutatud temperatuur.
32 www.aeg.com
Seejärel kuvatakse taas määratud
temperatuur.
4. Alarmi indikaator jätkab vilkumist
normaaltingimuste taastumiseni.
Kui alarmieelne olek on taastunud, siis
lülitub alarmi indikaator välja.
2.9 Avatud ukse hoiatus
Kui uks jäetakse rohkem kui 80 sekun‐
diks lahti, kõlab helisignaal.
Kui normaalsed tingimused taastuvad
(uks suletakse), lakkab helisignaal.
3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
3.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
Ärge kasutage pesuaineid või
abrasiivpulbreid, mis võivad
seadme viimistluskihti kahjusta‐
da.
Kui ekraanile ilmub sümbol "dEMo", on
seade demorežiimis: vt jaotist "MIDA TE‐
HA, KUI...".
3.2 Värske toidu
sügavkülmutamine
Sügavkülmuti sobib värske toidu sügav‐
külmutamiseks ja külmutatud ning sü‐
gavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilita‐
miseks.
Värske toidu sügavkülmutamiseks akti‐
veerige FROSTMATIC funktsioon vähe‐
malt 24 tundi enne külmutatava toidu sü‐
gavkülmutusvahesse asetamist.
Külmutamiseks asetage toiduained kah‐
te ülemisse osasse.
Maksimaalne toidukogus, mida on või‐
malik 24 tunni hooksul külmutada, on
ära toodud andmeplaadil , sildil, mis
asub seadme sees.
Külmutusprotsessiks kulub 24 tundi: sel
ajal ei tohi lisada külmutamiseks toitu.
3.3 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast pi‐
kemaajalist kasutuspausi laske seadmel
vähemalt 2 tundi töötada, enne kui sü‐
gavkülmikuosasse toiduaineid asetate.
Tänu sügavkülmuti korvidele on vajalike
toidupakkide leidmine kiire ja lihtne. Kui
hoiustate suurtes kogustes toitu, siis ee‐
maldage kõik sahtlid. Kõikidele riiulitele
saab paigutada pikemaid toiduaineid, kui
nende pikkus ei ületa keskmise sektsioo‐
ni seinal asuval sildil toodud mahupiiran‐
guid
(kui nii on ette nähtud).
Sulatamisprotsessi tahtmatul käi‐
vitumisel, näiteks elektrikatkestu‐
se tõttu, kui seade on olnud toite‐
ta kauem kui tehniliste andmete
tabelis toodud "tempreatuuri tõu‐
su aeg" seda lubaks, tuleb sula‐
tatud toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja seejärel
uuesti külmutada (pärast jahtu‐
mist).
3.4 Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toidu
võib enne kasutamist külmikuvahes või
toatemperatuuril üles sulatada, olenevalt
sellest, kui palju selleks aega on.
Väikesi tükke võib valmistada ka külmu‐
tatult, otse sügavkülmikust: sel juhul ku‐
lub toiduvalmistamiseks rohkem aega.
3.5 Jääkuubikute valmistamine
Antud seade on varustatud ühe või mit‐
me alusega jääkuubikute valmistami‐
seks. Täitke need alused veega, aseta‐
ge need seejärel sügavkülmutusse.
Ärge kasutage aluste sügavkül‐
mutusest väljavõtmiseks metallist
instrumente.
EESTI
3.6 Külma akumulaatorid
Külmikuga tuleb kaasa üks või enam kül‐
maakumulaatorit; need pikendavad toidu
33
temperatuuri säilitamist juhul kui peaks
toimuma elektrikatkestus või külmik
peaks rikki minema.
4. KASULIKKE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
4.1 Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
Et saaksite sügavkülmutusprotsessi
maksimaalselt ära kasutada, siinkohal
mõned olulised näpunäited:
• maksimaalne toidukogus, mida on või‐
malik külmutada 24 tunni jooksul. on
ära toodud seadme andmeplaadil;
• sügavkülmutusprotsess kestab 24 tun‐
di. Sel ajal ei tohi külmutamiseks toitu
lisada;
• külmutage ainult tippkvaliteetseid,
värskeid ja korralikult puhastatud toi‐
duaineid;
• valmistage toit ette väikeste portsjoni‐
tena, et see külmuks kiiresti ja täieli‐
kult läbi ning et seda oleks hiljem või‐
malik sulatada ainult vajalikus kogu‐
ses;
• mähkige toit fooliumi või polüteeni ja
veenduge, et pakendid oleksid õhu‐
kindlad;
• ärge laske värskel külmutamata toidul
puutuda vastu juba külmutatud toitu;
nii väldite temperatuuri tõusu viima‐
ses;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased; sool vähendab
toidu säilivusaega;
• jää, kui seda tarvitatakse vahetult pä‐
rast sügavkülmutusest võtmist, võib
põhjustada nahal külmapõletust;
• soovitatakse märkida külmutamise
kuupäev igale pakendile, et saaksite
säilitusaega jälgida.
4.2 Näpunäiteid
sügavkülmutatud toidu
säilitamiseks
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksi‐
te:
• veenduma, et poest ostetud külmuta‐
tud toiduaineid säilitatakse juhiseid jär‐
gides;
• pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse;
• ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hä‐
davajalik;
• ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada;
• ärge ületage toidu tootja poolt ette
nähtud säilitusaega.
5. PUHASTUS JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Enne mistahes hooldustegevust
tõmmake seadme toitejuhe sei‐
nast.
Käesoleva seadme jahutussüs‐
teemis on süsivesinikku; seega
peab hooldust ja täitmist korral‐
dama ainult volitatud tehnik.
5.1 Perioodiline puhastamine
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
• puhastage sisemus ja tarvikud leige
veega ning neutraalse seebiga;
• kontrollige regulaarselt ukse tihendeid
ja pühkige neid, et need oleksid puh‐
tad;
• loputage ja kuivatage korralikult.
34 www.aeg.com
Ärge tõmmake, liigutage ega vi‐
gastage kapis olevaid torusid ja/
või juhtmeid.
Ärge kunagi kasutage pesuai‐
neid, abrasiivseid pulbreid, tuge‐
valt lõhnastatud puhastustooteid
või vahapolituure sisemuses pu‐
hastamiseks, sest see rikub pin‐
du ja jätab kappi tugeva lõhna.
Puhastage seadme tagaküljel asuv kon‐
densaator (must võrestik) ja kompressor
harjaga. See parandab seadme jõudlust
ja vähendab elektritarbimist.
Olge ettevaatlik, et mitte vigasta‐
da jahutussüsteemi.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid
sisaldavad kemikaale, mis võivad kah‐
justada selles seadmes kasutatud plast‐
masse. Seetõttu soovitatakse puhastada
seda seadet väljast ainult sooja veega,
millele on lisatud pisut nõudepesuvahen‐
dit.
Pärast puhastamist ühendage seade
uuesti vooluvõrku.
et jääkirmet ei teki, kui seade töötab, ei
sisemistele seintele ega toidule.
Jääkirme puudumine on tingitud auto‐
maatjuhitava ventilaatori poolt liikuma
pandud külma õhu pidevast ringlemisest
sügavkülmikus.
5.3 Töö vahepealsed ajad
Kui seade ei ole pikemat aega kasutu‐
sel, rakendage järgmisi abinõusid:
• ühendage seade vooluvõrgust lahti;
• võtke kogu toit välja;
• sulatage (kui see on ette nähtud) ja
puhastage seade ning kõik tarvikud;
• jätke uks/uksed irvakile, et hoida ära
ebameeldiva lõhna tekkimist.
Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda
kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et
sees olev toit voolukatkestuse korral ei
rikneks.
5.2 Sügavkülmuti sulatamine
Seevastu on selle mudeli sügavkülmiku
osa "mittejäätuvat" tüüpi. See tähendab,
6. MIDA TEHA, KUI...
HOIATUS
Enne tõrkeotsingut eemaldage
toitepistik pistikupesast.
Käesolevas kasutusjuhendis mit‐
te leiduva tõrke kõrvaldamisega
võib tegeleda ainult kvalifitseeri‐
tud elektrik või pädev isik.
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korrali‐
kult pistikupessa ühenda‐
tud.
Ühendage toitepistik korra‐
likult pistikupessa.
Seade ei saa toidet. Pisti‐
kupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa
mõni muu elektriseade.
Võtke ühendust kvalifitsee‐
ritud elektrikuga.
EESTI
35
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Alarmtuli vilgub.
Temperatuur külmikus on
liiga kõrge.
Vt jaotist "Kõrge tempera‐
tuuri alarm"
Kompressor töötab pi‐ Temperatuur ei ole õigesti Valige kõrgem tempera‐
devalt.
seadistatud.
tuur.
Uks ei ole korralikult sule‐ Vt jaotist "Ukse sulgemi‐
tud.
ne".
Temperatuur sügav‐
külmikus on liiga ma‐
dal.
Ust on avatud liiga tihti.
Ärge hoidke ust lahti
kauem kui vaja.
Mõne toiduaine tempera‐
tuur on liiga kõrge.
Laske toidul jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui
selle seadmesse panete.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Alandage ruumi tempera‐
tuuri.
FROSTMATIC on sisse
lülitatud.
Vt "Funktsioon FROSTMA‐
TIC".
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem tempera‐
ole õigesti seadistatud.
tuur.
FROSTMATIC on sisse
lülitatud.
Vt "Funktsioon FROSTMA‐
TIC".
Temperatuur külmikus Temperatuuriregulaator ei Valige madalam tempera‐
on liiga kõrge.
ole õigesti seadistatud.
tuur.
Uks ei ole korralikult sule‐ Vt jaotist "Ukse sulgemi‐
tud.
ne".
Mõne toiduaine tempera‐
tuur on liiga kõrge.
Laske toidul jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui
selle seadmesse panete.
Samaaegselt on külmi‐
kusse pandud liiga palju
toiduaineid.
Ärge pange külmikusse sa‐
maaegselt liiga palju toi‐
duaineid.
Toiduained paiknevad
üksteisele liiga ligidal.
Paigutage toiduained nii,
et on tagatud külma õhu
ringlus.
Temperatuurinäidikul Temperatuuri mõõtmisel
kuvatakse alumine või ilmes tõrge.
ülemine ruut.
Võtke ühendust teenindu‐
sega (jahutussüsteem
hoiab jätkuvalt toiduained
külmana, kuid temperatuuri
reguleerimine pole võima‐
lik).
dEMo ilmub ekraanile. Seade on demorežiimis
(dEMo).
Vajutage ja hoidke umbes
10 sekundit all nuppu OK,
kuni kostab pikk helisig‐
naal ja ekraan lülitub het‐
keks välja: seade hakkab
tavalisel moel tööle.
36 www.aeg.com
6.1 Ukse sulgemine
1.
2.
3.
Puhastage ukse tihendid.
Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist
"Paigaldamine".
Vajadusel asendage katkised ukseti‐
hendid uutega. Pöörduge teenindus‐
keskusse.
7. PAIGALDAMINE
7.1 Paigutamine
HOIATUS
Kui kõrvaldate kasutuselt vana
seadme, mille uksel on lukk, tu‐
leb see kindlasti kasutuskõlbma‐
tuks muuta, et väikesed lapsed
end kappi ei lukustaks.
Seadme pistikule peab olema
pärast paigaldamist juurdepääs.
Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev
temperatuur vastaks seadme andme‐
plaadil osutatud kliimaklassile:
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritsev temperatuur
SN
+ 10 °C kuni + 32 °C
N
+ 16 °C kuni + 32 °C
ST
+ 16 °C kuni + 38 °C
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritsev temperatuur
T
+ 16 °C kuni + 43 °C
7.2 Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist
kontrollige, et seadme andmeplaadil
märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie
majapidamise omale.
See seade peab olema maandatud. Toi‐
tejuhtmel on olemas ka vastav kontakt.
Juhul kui teie kodune seinapistik pole
maandatud, maandage seade eraldi
vastavalt elektrialastele nõudmistele pi‐
dades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elek‐
trikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest
kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole
tarvitusele võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiivi‐
dega.
7.3 Nõuded ventilatsioonile
5 cm
Seadme taga tuleb tagada piisav õhu‐
ringlus.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
EESTI
8. HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuulda‐
vale mõningaid helisid (kompressor, kül‐
mutusagensi süsteem).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
37
38 www.aeg.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
9. TEHNILISED ANDMED
Niši mõõtmed
Kõrgus
1780 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Temperatuuri tõusu aeg
21 h
Elektripinge
230-240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme vasakul
siseküljel, ja energiasildil.
10. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga tähistatud materjalid
võib ringlusse suunata. Selleks viige
pakendid vastavatesse
konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja
elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga tähistatud
seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige
seade kohalikku ringluspunkti või
pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
SUOMI
39
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
40
42
44
45
45
46
48
48
50
50
40 www.aeg.com
1.
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät
neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä
käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi
on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät
perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja
turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon
vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset
ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja
turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten
tai kokemattomien tai taitamattomien
henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän
pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota
laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven
tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa
on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus,
ennen kuin poistat vanhan laitteen
käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/
tai juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim.
jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon
laite on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien
muuttaminen tai muiden muutosten
tekeminen laitteeseen on vaarallista.
Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa
oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike
vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
2.
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu
puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai
vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
SUOMI
3.
•
•
•
•
Laitteen verkkovirtakytkennän on
oltava hyvin ulottuvilla siten, että
pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus (jos varusteena)
puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos
varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
1.3 Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen
muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost
Free -malli)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen
sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen
ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan
säilytysohjeita. Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä
pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
41
1.4 Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
1.5 Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista
välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen
kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta
öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa
esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin
(kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin
tai lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon
(jos laitteessa on vesiliitäntä).
1.6 Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät
sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan
alkuperäisten varaosien käyttäminen
on sallittua.
42 www.aeg.com
teen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä
vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen
läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
merkityt materiaalit
symbolilla
ovat kierrätettäviä.
1.7 Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa.
Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: lait-
2. KÄYTTÖPANEELI
1
6
5
4
3
2
1.
2.
1 Näyttö
2 Lämpötilan lisäyspainike
3 Lämpötilan alennuspainike
4 OK -painike
5 Mode -painike
6 ON/OFF -painike
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan
asettaa korkeaksi painamalla samanaikaisesti Mode -painiketta ja lämpötilan
alennuspainiketta muutaman sekunnin
ajan. Asetusta voidaan säätää.
2.1 Näyttö
Liitä pistoke pistorasiaan.
Paina ON/OFF -painiketta, jos näyttö ei ole päällä.
3. Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys".
4. Jos "dEMo" tulee näkyviin näyttöön,
laite on esitystilassa. Lue ohjeet kohdasta "Käyttöhäiriöt".
5. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
2.3 Laitteen kytkeminen pois
päältä
1
2
3 4 5
6
1 Ajastin
2 FROSTMATIC -toiminto
3 Minute Minder -toiminto
4 Lapsilukko
5 Hälytyksen merkkivalo
6 Lämpötilan merkkivalo
2.2 Laitteen käynnistäminen
Laite kytketään toimintaan seuraavalla
tavalla:
Laite kytketään pois päältä seuraavalla
tavalla:
1. Paina ON/OFF-painiketta viisi sekuntia.
2. Näyttö sammuu.
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla
laitteen pistoke pistorasiasta.
2.4 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää pakastimen lämpötila-asetuksia.
Aseta oletuslämpötila:
SUOMI
• pakastin -18 °C.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy laitteen
muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
2.5 FROSTMATIC -toiminto
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FROSTMATIC alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FROSTMATIC-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen
sen automaattista päättymistä:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
FROSTMATIC-merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. FROSTMATIC-toiminnon merkkivalo
sammuu.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla pakastimen lämpötila-asetusta.
2.6 Minute Minder-toiminto
Minute Minder -toiminnolla asetetaan
hälytyksen aktivoitumisaika, se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on jäähdytettävä jonkin aikaa tai
kun muistutus on tarpeen, ettei pulloja
unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen
aikana.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Minute Minder alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia painamalla ajastimen säätöpainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
Minute Minder-merkkivalo syttyy.
43
Ajastin alkaa vilkkua. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
Minute Minder-merkkivalo vilkkuu ja laitteesta kuuluu äänimerkkejä:
1. Poista juomat pakastimesta.
2. Paina OK-painiketta äänimerkin pois
päältä kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin
tahansa ajastuksen aikana:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes Minute Minder -merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
3. Minute Minder -toiminnon merkkivalo sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa ajastuksen aikana ja sen päättyessä painamalla
lämpötilan alennuspainiketta ja lämpötilan lisäyspainiketta.
2.7 Lapsilukko
Jos haluat estää painikkeiden tahattoman käytön, lukitse painikkeet valitsemalla lapsilukkotoiminto.
Ota toiminto käyttöön seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
2. Lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Lapsilukon merkkivalo syttyy.
Poista toiminto käytöstä seuraavasti:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes lapsilukon merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina OK-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
3. Lapsilukon merkkivalo sammuu.
2.8 Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston lämpötilan nousemisesta (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoitetaan seuraavilla tavoilla:
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
Kuittaa hälytys seuraavasti:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
2. Äänimerkki sammuu.
3. Pakastimen lämpötilanäytössä näkyy
korkein saavutettu lämpötila muuta-
44 www.aeg.com
man sekunnin ajan. Tämän jälkeen
näytössä näkyy uudelleen asetuslämpötila.
4. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo sammuu, kun hälytys on kuitattu.
2.9 Ovi auki -hälytys
Jos ovi on auki noin 80 sekuntia, laitteesta kuuluu hälytysääni.
Kun normaaliolosuhteet palautetaan (ovi
suljetaan), hälytysääni lakkaa kuulumasta.
3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
3.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle
tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai
hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
Jos näyttöön tulee näkyviin “dEMo”, laite on esitystilassa: katso kohta “Käyttöhäiriöt”.
3.2 Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita,
käynnistä FROSTMATIC-toiminto vähintään 24 tuntia ennen kuin laitat ruoat pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty
arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
3.3 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
tunnin ajan ennen kuin laitat siihen elintarvikkeita.
Pakastuskorien ansiosta löydät haluamasi
pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos haluat pakastaa suuria ruokamääriä, poista
kaikki laatikot. Kaikille hyllyille voi sijoittaa hyllyn reunan yli ulottuvia pakkauksia
aina keskiosan sivulla näkyvään merkkiin
saakka.
(mikäli varusteena).
Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi,
kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa "Käyttöönottoaika") mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti
tai valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
3.4 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna: Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
3.5 Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampia jääkuutioastioita. Täytä jääkuutioastiat vedellä ja laita ne pakastinosastoon.
Älä käytä apuna metallisia välineitä ottaessasi jääkuutioastiaa
pois pakastimesta.
SUOMI
3.6 Kylmävaraajat
Pakastimen mukana tulee yksi tai usempia kylmävaraajia. Sähkökatkon tai pa-
45
kastimen toimintahäiriön esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
4. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
4.1 Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa
kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
4.2 Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastelokeroon mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
5. HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
5.1 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia
puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan
tuoksun.
46 www.aeg.com
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat
lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori
harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet
sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä
laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä
ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
5.2 Pakastimen sulattaminen
Tämän mallin pakastinosasto on huurtumatonta tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toimiessa huurretta ei keräänny laitteen sisäpinnoille tai ruokatarvikkeiden
päälle.
Huurretta ei synny, koska automaattisesti
valvottu puhallin kierrättää koko ajan kylmää ilmaa pakastinosaston sisällä.
5.3 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
• Kytke laite irti verkkovirrasta.
• Ota kaikki ruoat pois.
• Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite
sekä kaikki sen varusteet.
• Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
6. KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita
ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Ongelma
Mahdollinen syy
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laittees- Kytke laitteeseen virta.
ta.
Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole kunnolla
kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Hälytysmerkkivalo
vilkkuu.
Pakastimen lämpötila on
liian korkea.
Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys".
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta
"Oven sulkeminen".
Ovea on avattu liian
usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
47
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin asetat ruoat laitteeseen.
Pakastimen lämpötila on liian alhainen.
Pakastimen lämpötila on liian korkea.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
FROSTMATIC-toiminto
on kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATIC-toiminto".
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
FROSTMATIC-toiminto
on kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATIC-toiminto".
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta
"Oven sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin asetat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Tuotteet ovat liian lähellä
toisiaan.
Järjestä tuotteet siten, että
kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.
Ylä- tai alaneliö näkyy lämpötilanäytössä.
On tapahtunut lämpötilan Ota yhteys valtuutettuun
mittausvirhe.
huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi säätää).
dEMo tulee näkymään näyttöön.
Laite on esittelytilassa.
(dEMo).
6.1 Oven sulkeminen
1.
2.
Puhdista oven tiivisteet.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
3.
Paina OK-painiketta noin
10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi
ajaksi: laite käynnistyy ja
toimii normaalisti.
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
48 www.aeg.com
7. ASENNUS
7.1 Sijoittaminen
VAROITUS!
Jos poistat käytöstä vanhan laitteen, jonka ovi on varustettu lukolla tai salvalla, riko lukko, jotta
pikkulapset eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.
Pistokkeen on oltava helposti
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmas- Ympäristön lämpötila
toluokka
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
Ilmas- Ympäristön lämpötila
toluokka
T
+16 °C – 43 °C
7.2 Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
7.3 Ilmanvaihtovaatimukset
5 cm
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
SUOMI
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
49
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
50 www.aeg.com
9. TEKNISET TIEDOT
Asennustilan mitat
Korkeus
1780 mm
Leveys
560 mm
Syvyys
550 mm
Käyttöönottoaika
21 h
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus
laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
FRANÇAIS
51
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
55
57
59
59
60
62
63
65
65
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
52 www.aeg.com
1.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été
construit selon des normes, directives
et/ou décrets pour une utilisation sur le
territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de
l'environnement, vous devez d'abord
lire attentivement les préconisations
suivantes avant toute utilisation de votre appareil.
ATTENTION
Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et
corporel, tenez les matériaux
d'emballage hors de portée des
enfants.
ATTENTION
Pour éviter tout risque (mobilier,
immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau,
gaz, électricité, évacuation selon
modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil
doivent être effectuées par un
professionnel qualifié.
ATTENTION
Votre appareil a été conçu pour
être utilisé par des adultes. Il est
destiné à un usage domestique
normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que
ceux pour lesquels il a été conçu.
Vous éviterez ainsi des risques
matériel et corporel.
ATTENTION
Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits
du commerce non corrosifs ou
non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque
d'électrocution.
ATTENTION
Si votre appareil est équipé d'un
éclairage, débranchez l'appareil
avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon,
etc.) pour éviter de s'électrocuter.
ATTENTION
Afin d'empêcher des risques
d'explosion ou d'incendie, ne
placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
ATTENTION
Lors de la mise au rebut de votre
appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un
danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.
Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au
rebut de l'appareil.
FRANÇAIS
ATTENTION
Respectez la chaîne de froid dès
l'acquisition d'un aliment jusqu'à
sa consommation pour exclure le
risque d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une
utilisation optimale de votre
appareil.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
53
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
54 www.aeg.com
3.
•
•
•
•
Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent
provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien,
mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. N'employez pour cela qu'une spatule en
plastique.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
FRANÇAIS
55
tiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien ou
par une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par votre service après
vente, exclusivement avec des pièces
d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne con-
2. BANDEAU DE COMMANDE
1
6
5
1 Écran
4
3
2
2.1 Afficheur
2 Touche d'augmentation de la tem-
pérature
3 Touche de diminution de la tempé-
rature
4 Touche OK
5 Touche Mode
6 Touche ON/OFF
Pour augmenter le volume défini lors de
l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche
de diminution de la température pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.
1
2
3 4 5
6
1 Fonction Minuteur
2 Fonction FROSTMATIC
3 Fonction Minute Minder
4 Fonction Sécurité enfants
5 Voyant d'alarme
6 Indicateur de température
2.2 Mise en fonctionnement
Pour mettre en fonctionnement l'appareil, procédez comme suit :
1. Branchez électriquement l'appareil.
56 www.aeg.com
2.
Appuyez sur la touche ON/OFF si
l'affichage est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher
au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportezvous au paragraphe « Alarme de
température ».
4. Si "dEMo" s'affiche, l'appareil est en
mode démonstration. Reportez-vous
au chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
5. Les voyants du thermostat indiquent
la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température programmée différente, reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la température ».
2.3 Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension,
débranchez-le électriquement.
2.4 Réglage de la température
La température de consigne du congélateur peut être réglée en appuyant sur la
touche de température.
Réglage de la température par défaut :
• -18 °C dans le compartiment congélateur
L'indicateur de température indique la
température programmée.
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Après une coupure de courant, la
température programmée reste
activée.
2.5 Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant
apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de
consigne différente.
2.6 Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer cette fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Minute Minder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage
de la minuterie pour modifier la valeur programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, le voyant Minute
Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le
compartiment de congélation.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la
fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
FRANÇAIS
1.
Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de réglage pour
obtenir plus de froid et sur la touche de
réglage pour obtenir moins de froid.
2.7 Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
57
exemple à cause d'une coupure de courant) est indiquée par :
• Le clignotement de l'alarme et des
voyants de température du congélateur
• Le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitier l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L’alarme sonore s’éteint.
3. Le voyant de température du congélateur affiche la température maximum régnant dans le compartiment
durant quelques secondes. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
4. Le voyant alarme continue de clignoter jusqu'à ce que les conditions
normales de fonctionnement soient
rétablies.
Une fois l'alarme rétablie, le voyant alarme s'éteint.
2.9 Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte est restée ouverte pendant 80 secondes environ.
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme sonore
s'arrête.
2.8 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
3. UTILISATION QUOTIDIENNE
3.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse
(pour supprimer toute odeur de neuf),
puis séchez-les soigneusement.
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques car ils
pourraient endommager le revêtement.
Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode démonstration : reportez-vous au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
58 www.aeg.com
3.2 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des denrées fraîches et
conserver des aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez
la fonction FROSTMATIC au moins 24
heures avant de placer les denrées à
congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler
dans les deux compartiments supérieurs.
La quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
Le processus de congélation prend 24
heures : vous ne devez ajouter aucune
autre denrée à congeler au cours de cette période.
3.3 Stockage d'aliments
congelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, faites fonctionner l'appareil
pendant 2 heures environ, avant d’introduire les produits dans le compartiment.
Les paniers de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement
les aliments dont vous avez besoin. Si
vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs. Sur
toutes les clayettes, vous pouvez placer
des aliments jusqu'à la limite indiquée
sur le côté de la section centrale
(si cela est prévu).
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'il
n'est prévu au paragraphe « Autonomie de fonctionnement », au
chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement
les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de
les recongeler (une fois refroidis).
3.4 La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson est plus longue.
3.5 Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau
ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.
N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs
du congélateur.
3.6 Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé
d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s)
vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en
cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés,
de maintenir le froid dans les produits
surgelés ou congelés durant la période
de dégivrage.
FRANÇAIS
59
4. CONSEILS
4.1 Conseils pour la
congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24
heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette
période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation.
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
4.2 Conseils pour la
conservation des produits
surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le
revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
5.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
60 www.aeg.com
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et
le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.
Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en
plastique utilisées dans cet appareil. Il
est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
n'y a aucune formation de givre pendant
son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur
du compartiment, sous l'impulsion d'un
ventilateur à commande automatique.
5.3 En cas d'absence
prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation
d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments en cas de panne de courant.
5.2 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez son cordon d'alimentation de la prise de courant.
La résolution des problèmes non
mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée à un électricien ou un professionnel qualifié.
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Remettez en fonctionnement l'appareil.
FRANÇAIS
Problème
61
Cause probable
Solution
La fiche du cordon d’alimentation n'est pas correctement branchée à la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche du cordon d’alimentation dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise de
courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de
courant.
Contactez un électricien
qualifié.
Le voyant Alarme cli- La température du congnote.
gélateur est trop élevée.
Reportez-vous à « Alarme
haute température »
Le compresseur
fonctionne en permanence.
Le thermostat n'est pas
réglé correctement.
Réglez une température
plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Diminuez la température
ambiante.
La fonction FROSTMATIC Consultez le paragraphe
est activée.
« Fonction FROSTMATIC ».
La température du
congélateur est trop
basse.
Le thermostat n'est pas
correctement réglé.
Réglez une température
plus élevée.
La fonction FROSTMATIC Consultez le paragraphe
est activée.
« Fonction FROSTMATIC ».
La température du
congélateur est trop
élevée.
Le thermostat n'est pas
correctement réglé.
Réglez une température
moins élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
62 www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
Trop de produits sont
conservés en même
temps.
Conservez moins de produits en même temps.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Rangez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Un carré supérieur
ou inférieur apparaît
sur l'affichage de la
température.
Une erreur s'est produite
lors la mesure de la température.
Contactez le service aprèsvente (le système de réfrigération continuera de
maintenir les aliments au
froid, mais il ne sera pas
possible de régler la température).
dEMo s’affiche.
L'appareil est en mode
démonstration (dEMo).
Maintenez la touche OK
pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le déclenchement d'une alarme
sonore se fasse longuement entendre et que l'affichage s'éteigne momentanément : l'appareil commence à fonctionner régulièrement.
6.1 Fermeture de la porte
1.
2.
3.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
7.1 Emplacement
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au
rebut est équipé d'un dispositif
de fermeture, rendez celui-ci inutilisable de manière à ce que les
enfants ne puissent pas rester
enfermés à l'intérieur de l'appareil.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10°C à +32°C
N
+16°C à +32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
FRANÇAIS
7.2 Branchement électrique
Votre appareil ne peut être branché
qu'en 230 V monophasé. Vérifiez que le
compteur électrique est peut supporter
l'intensité absorbée par votre appareil
compte tenu des autres appareils déjà
branchés. Calibre des fusibles en ligne
(un par phase) : 10 A à 230 V.
L'installation doit être réalisée
conformément aux règles de
l'art, aux prescriptions de la norme NF.C.15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie
électrique.
Utilisez un socle de prise de courant
comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccor-
dée conformément à la norme NF.C.
15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique ; cette prise
de courant doit impérativement être accessible. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
un câble d'alimentation certifié. Cette
opération ne peut être effectuée que
par une personne habilitée, par votre
vendeur, ou par le fabricant. L'appareil
ne doit pas être raccordée à l'aide d'un
prolongateur, d'une prise multiple ou
d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est
conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents
provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
7.3 Ventilation
5 cm
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
63
64 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
FRANÇAIS
65
9. INSTALLATION
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de levée
21 h
Tension
230-240 V
Fréquence
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
50 Hz
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
66 www.aeg.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANVÄNDBARA ANVISNINGAR OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
67
69
71
72
72
73
75
76
77
78
SVENSKA
1.
67
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt
sätt är det viktigt att du noggrant läser
igenom denna bruksanvisning, inklusive
tips och varningar, innan du installerar
och använder produkten första gången.
För att undvika onödiga misstag och
olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om
dess skötsel och skyddsanordningar.
Spara denna bruksanvisning och se till
att den följer med produkten om den
flyttas eller säljs, så att alla som använder
produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på
person och egendom är det viktigt att
du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren
ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med
nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet
och kunskap, om de inte instrueras
och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att
de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av
nätkabeln (så nära produkten som
möjligt) och demontera dörrarna så att
lekande barn inte utsätts för elektriska
stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att
göra fjäderspärren obrukbar innan du
kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir
en dödsfälla för barn.
1.2 Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för
detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig
naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld
och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna
produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand
och/eller elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att
undvika fara.
1.
Nätkabeln får inte förlängas.
68 www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Se till att stickkontakten inte kläms
eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska
stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan
att innerbelysningens lampglas (i
förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig
när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket
och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till
skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som
används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna.
De lämpar sig inte som rumsbelysning.
1.3 Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i
produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om
produkten är Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den
har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om
förvaring från produktens tillverkare.
Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta
skapar ett tryck i behållaren som då
kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
1.4 Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd
en plastskrapa.
1.5 Installation
För den elektriska anslutningen,
följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är
skadad på något sätt. Rapportera
omedelbart eventuella skador till din
återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att
undvika risken för brännskador genom
kontakt med produktens varma delar
(kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig
efter installation av produkten.
• Anslut endast till dricksvattenledning
(om det finns en vattenanslutning).
1.6 Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast
utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
SVENSKA
69
för kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från
de lokala myndigheterna. Undvik
att skada kylenheten, särskilt på
baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkkan återvinta med symbolen
nas.
1.7 Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte,
varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som
kan skada ozonlagret. Produkten
får inte kasseras tillsammans med
det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall där-
2. KONTROLLPANEL
1
6
5
1 Display
3
2
2.2 Slå på
2 Knapp för att höja temperaturen
3 Knapp för att sänka temperaturen
4 OK -knapp
5 Mode-knapp
6 ON/OFF -knapp
Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt trycka in Mode -knappen och knappen för att sänka temperaturen i några
sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
2.1 Display
1
4
2
3 4 5
1 Timerfunktion
2 FROSTMATIC-funktion
3 Minute Minder-funktion
4 Barnlås
5 Larmindikator
6 Temperaturdisplay
6
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF -knappen om displayen inte är tänd.
3. Larmet kan ljuda efter några sekunder.
För återställning av larmet, se "Larm
vid för hög temperatur".
4. Om "dEMo" visas på displayen är
produkten i demonstrationsläge. Se
avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
5. Temperaturindikeringarna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
2.3 Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av
produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från
strömkällan: Dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
70 www.aeg.com
2.4 Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för frysen
kan justeras genom att man trycker på
temperaturknapparna.
Ställa in standardtemperatur:
• -18 °C i frysen
Temperaturvisningen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås
inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas den
inställda temperaturen.
2.5 FROSTMATIC-funktion
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
FROSTMATIC-kontrollampan blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
FROSTMATIC-kontrollampan visas.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampanFROSTMATIC blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. FROSTMATIC-indikatorn släcks.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i frysen.
2.6 Minute Minder-funktion
Funktionen Minute Minder används för
att ställa in ett ljudlarm vid en önskad
tidpunkt. Den är användbar exempelvis
när ett recept kräver att man låter en
blandning svalna under en viss tid, eller
när en påminnelse behövs för att inte
glömma bort flaskor som har lagts i frysen för snabb kylning.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Minute Minder-kontrollampan blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra
det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Minute Minder-indikeringen visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar Minute
Minder -indikatorn och ett ljudlarm hörs:
1. Ta ut dryckerna ur frysen.
2. Tryck på OK -knappen för att stänga
av ljudet och avsluta funktionen.
Det går att avaktivera funktionen när
som helst under nedräkningen:
1. Tryck på Mode-knappen tills Minute
Minder-indikeringen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Minute Minder-indikeringen släcks.
Det går att avaktivera funktionen när
som helst.
2.7 Barnlås
Välj barnlåsfunktionen för att låsa knapparna så att de inte används oavsiktligt.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
2. Kontrollampan för barnlåset blinkar.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för barnlåset tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för barnlåset blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för barnlåset släcks.
2.8 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott) indikeras på följande sätt:
• Kontrollamporna för larm och frystemperatur blinkar.
• Larmet ljuder.
Återställa larmet:
SVENSKA
1.
2.
3.
Tryck på valfri knapp.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i
några sekunder. Därefter visas återigen den inställda temperaturen.
4. Kontrollampan för larm fortsätter att
blinka tills de normala förhållandena
har återställts.
71
När larmet har återställts släcks kontrollampan för larm.
2.9 Larm vid öppen dörr
En ljudsignal avges om dörren lämnas
öppen i cirka 80 sekunder.
När normala förhållanden återställs (dörren stängs) stängs ljudsignalen av.
3. DAGLIG ANVÄNDNING
3.1 Invändig rengöring
3.3 Förvaring av fryst mat
Innan du använder produkten första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att
ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt frysen stå på i
minst två timmar innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta den matvara du söker. Ska stora mängder mat frysas ska alla förvaringslådorna tas bort. På alla hyllor kan
du placera mat som sticker ut till gränsmarkeringen som du ser på sidan av den
mellersta sektionen.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom
sådana produkter skadar ytfinishen.
(om tillämpligt).
Om "dEMO" visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
3.2 Infrysning av färska
matvaror
Frysfacket är lämpligt för infrysning av
färska matvaror och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in färska matvaror, låt
FROSTMATIC-funktionen vara aktiverad
i minst 24 timmar innan du lägger in
matvarorna i frysfacket.
Placera de färska matvarorna som skall
frysas i de två övre facken.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på frysens insida.
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg
inte in andra livsmedel som skall frysas
under denna period.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre
än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste
den tinade maten konsumeras
snabbt eller omedelbart tillagas
och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
3.4 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till
förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite
längre tid.
3.5 Tillverkning av isbitar
Denna produkt är utrustad med en eller
flera brickor för tillverkning av isbitar. Fyll
72 www.aeg.com
dessa brickor med vatten och lägg dem
sedan i frysfacket.
rorna står sig i frysen i händelse av ett
strömavbrott eller funktionsfel.
Använd inga metallinstrument för
att plocka ut brickorna ur frysen.
3.6 Kalla ackumulatorer
En eller flera kalla ackumulatorer medföljer i frysen. Dessa ökar tiden som matva-
4. ANVÄNDBARA ANVISNINGAR OCH TIPS
4.1 Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan
frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör
inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning.
Sedan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller
lägg den i plastpåsar, och se till att
förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat, detta
för att temperaturen inte skall öka i
den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på
huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
4.2 Tips om förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras
av en auktoriserad servicetekniker.
5.1 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
SVENSKA
• rengör produkten insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell
smuts.
• skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik
att skada rörledningarna och
kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen och
efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och
kompressorn på produktens baksida
med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada
plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
73
Anslut produkten till eluttaget igen efter
rengöringen.
5.2 Avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är
emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär att det inte bildas någon frost under
drift, varken på innerväggarna eller matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras
av en automatiskt kontrollerad fläkt, inne
i frysavdelningen.
5.3 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en
längre tidsperiod:
• koppla loss produkten från eluttaget
• plocka ur alla matvaror
• avfrosta (i förekommande fall) och rengör produkten samt alla tillbehör
• Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte
matvarorna i den förstörs i händelse av
strömavbrott.
6. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller
annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs
i denna bruksanvisning.
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar
inte.
Produkten har stängts av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
74 www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten får ingen
Anslut en annan elektrisk
ström. Eluttaget är ström- produkt till eluttaget.
löst.
Kontakta en behörig elektriker.
Larmindikeringen
blinkar.
Temperaturen i frysen är
för hög.
Se avsnittet "Larm vid för
hög temperatur".
Kompressorn går
oavbrutet.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren har öppnats för
ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre än nödvändigt.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Funktionen FROSTMATIC Se "Funktionen FROSTär på.
MATIC".
Temperaturen i frysen är för låg.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Funktionen FROSTMATIC Se "Funktionen FROSTär på.
MATIC".
Temperaturen i frysen är för hög.
Övre eller undre fyrkanten visas på temperaturdisplayen.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Många produkter har
lagts in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre produkter för
förvaring samtidigt.
Matvaror är placerade för
nära varandra.
Placera matvarorna så att
kalluft kan cirkulera.
Ett fel har inträffat i mätningen av produktens
temperatur.
Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet
fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras).
SVENSKA
75
Problem
Möjlig orsak
dEMo visas på displayen.
Produkten är i demonstra- Håll OK-knappen intryckt
tionsläge (dEMo).
ca 10 sek tills ljudsignalen
hörs och displayen släcks
en stund: produkten börjar
arbeta normalt.
6.1 Stängning av dörren
1.
2.
Åtgärd
3.
Rengör dörrtätningarna.
Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.
7. INSTALLATION
7.1 Placering
VARNING
Om du kasserar ett gammalt kylskåp som har ett lås eller spärr i
dörren måste du göra låsanordningen obrukbar för att förhindra
att barn blir instängda i kylskåpet.
När kylskåpet har installerats skall
stickkontakten vara åtkomlig.
Installera kylskåpet på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimat- Omgivningstemperatur
klass
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
Klimat- Omgivningstemperatur
klass
T
+16 till +43 °C
7.2 Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag
att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med de värden som
anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en
kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EG-direktiven för CE-märkning.
76 www.aeg.com
7.3 Ventilationskrav
5 cm
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning
(kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
SVENSKA
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
9. TEKNISKA DATA
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Vikt
560 mm
Djup
550 mm
Temperaturökningstid
21 tim.
Nätspänning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i
produkten samt på energietiketten.
77
BRRR!
CRACK!
78 www.aeg.com
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
79
222336288-A-162012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement