Küppersbusch IKE309-62T Handleiding


Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Küppersbusch IKE309-62T Handleiding | Manualzz
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice
d'utilisation
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateurcongélateur
Kühl-/Gefrierschrank
IKE309-6-2T
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
6
7
8
Onderhoud en reiniging
9
Problemen oplossen
11
Technische gegevens
13
Montage
13
Het milieu
18
Wijzigingen voorbehouden
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van
de aanwijzingen veroorzaakt is.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Veiligheidsinformatie
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in
dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
3
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een
erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische schok
of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje1)
voor de binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat
is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren
van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
4
•
•
•
•
•
•
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan kan
de olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
Sluit het apparaat alleen aan op een
drinkwaterleiding. 4)
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels
die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar.
bool
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
Bedieningspaneel
˚C
1
2
MODE
3
4
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Thermostaatknop van de vriezer
3 Temperatuurknop van de koel-vriescombinatie
5
6
4 Display
5 Functietoets
Resetschakelaar van het alarm
6 Thermostaatknop van de koelkast
Display
1 2
1 Weergave koelvak
2 Weergave vriesvak
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
3
4
5 8
7
6
3 Lampje voor positieve of negatieve temperatuur
5
4
5
6
7
8
Weergave temperatuur
Fast Freeeze-functie
Shopping-functie
Minidac-functie
Performance Optimization-functie
Inschakelen
Nadat u de stekker in het stopcontact heeft
gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de toets AAN/UIT.
Zodra het apparaat ingeschakeld is, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel.
• De indicatie positieve of negatieve temperatuur blijft positief, wat aangeeft dat
de temperatuur positief is.
• de temperatuur knippert, de displayachtergrond wordt rood en u hoort een zoemer.
Druk op de functietoets en de zoemer gaat
uit (zie ook "Alarm te hoge temperatuur" ) .
Stel de gewenste temperatuur weer in (zie
"Temperatuurregeling").
Uitschakelen
Het apparaat wordt uitgeschakeld door de
toets ON/OFF langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.
Hierna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven.
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld,
gaat ook het display uit.
Temperatuurdisplay
Iedere keer dat de indicatietoets temperatuur van de koel-vriescombinatie wordt ingedrukt, geeft het display het volgende aan:
1. – De indicatie koelvak is aan.
– Het display geeft de koelkasttemperatuur aan.
2. – De indicatie vriesvak is aan. 5)
– Het display geeft de vriezertemperatuur aan.
Na tien seconden wordt het normale display weer weergegeven.
Functiemenu
Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de volgende functies rechtsom geactiveerd:
• Fast Freeze-functie
• Shopping-functie
5) Onder normale omstandigheden.
• Minidac-functie
• Performance Optimization-functie
• geen symbool: normale werking.
Belangrijk! U kunt één functie tegelijkertijd
op ON zetten.
Om de functies op OFF te zetten, drukt u
meerdere keren op de Functieknop tot er
geen pictogram verschijnt.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop, die zich aan
de bovenkant van het apparaat bevindt.
De temperatuur van het koelvak kan gereguleerd worden door de insteltoets koelruimte te draaien. De tempertuur kan variëren tussen +2°C en +8°C.
De temperatuur van het vriesvak kan gereguleerd worden door de insteltoets vriesruimte te draaien. De tempertuur kan variëren van -15°C tot -24°C.
Door te draaien aan de insteltoets, knippert
het display en wordt de gewenste temperatuur getoond.
Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden ingesteld:
+5°C in de koelkast
-18°C in de vriezer.
Als na het instellen van de gewenste temperatuur de themostaatknop niet binnen 5
seconden is gedraaid, wordt de temperatuur van het vriesvak aangegeven.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop rechtsom om
de maximale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop linksom om de
minimale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• de plaats van het apparaat.
6
Performance optimization -functie
The Performance optimization -functie
wordt ingeschakeld door op de functietoets
te drukken (indien nodig meerdere keren)
tot het bijbehorende pictogram verschijnt
.
In deze omstandigheden wordt de gekozen
temperatuur automatisch ingesteld in de
beste omstandigheden om voedsel te bewaren daardoor kan er zolang deze functie
is ingeschakeld geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functieactivering").
Shopping-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Shopping-functie in te
schakelen om deze producten sneller te
koelen en om te voorkomen dat voedsel
dat al in de koelkast ligt warm wordt.
The Shopping-functie wordt ingeschakeld
door op de functietoets te drukken (indien
nodig meerdere keren) tot het bijbehorende
.
pictogram verschijnt
De Shopping-functie wordt automatisch na
ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Tijdens de Shopping-functie wordt ook de
ventilator in het koelvak automatisch geactiveerd.
Belangrijk! De ventilator in het koelvak
wordt ook automatisch geactiveerd als de
kamertemperatuur hoog is (hoger dan
38°C), ook als de Shopping-functie niet
geactiveerd is.
Fast Freeze Functie
Om levensmiddelen in te vriezen, moet u de
functie Fast Freeze inschakelen.
Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu").
Alarm hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval)
wordt aangegeven door:
• het knipperen van de temperatuur
• het knipperen van het vriesvak (weergave
vriesvak)
• rood lampje op het display
• het geluid van de zoemer
• alarmsymbool
Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:
• het geluidssignaal gaat uit
• blijft de temperatuurwaarde knipperen
• display blijft rood branden.
Wanneer u op de Functietoets / de knop
om het alarm uit te schakelen drukt, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur in
gedurende enhet vak op het display
kele seconden.
Hier stopt het knipperen en schakelt de verlichting over van rood op wit.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Functietoets / Alarm-resetschakelaar te drukken.
De verlichting van het display blijft rood tot
de normale opslagomstandigheden zijn hersteld.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu").
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
7
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Schakel om vers voedsel in te vriezen de
functie Snelvriezen in, minstens 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden
ingevroren in het onderste compartiment.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje; een
label dat zich aan de binnenkant van de
koelkast bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens
deze periode geen ander voedsel in.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de functie Snelvriezen weer uitzetten
(zie "functie Snelvriezen").
deze bladen met water en zet ze dan in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking
of stroomuitval.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen
worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve schappen over de
achterste worden geplaatst.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur laten werken
voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die op de
kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
Het plaatsen van de deurschappen
Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap en dat naar de zijkant kan worden geschoven.
8
Zet de ventilator aan als de omgevingstemperatuur warmer is dan 25°C.
Als de Shopping-functie aan is, is de ventilator automatisch aan.
Het is mogelijk om de ventilator uit te zetten
door op de functieknop te drukken tot het
verdwijnt.
pictogram
Voor een grondiger reiniging kunnen de bovenste en onderste deurschappen gemakkelijk verwijderd worden en op hun plek teruggezet worden
A
Luchtcirculatie
Het koelvak is uitgerust met een speciale
D.A.C.(Dynamic Air Cooling)-ventilator.
Deze voorziening maakt snelle koeling van
levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een
gelijkmatige temperatuur in het vak.
Zet de ventilator aan door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende pictogram ver.
schijnt
Als het groene lampje (A) aan gaat, werkt
de ventilator.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel
mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
9
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld
op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat
alleen schoon te maken met warm water
met een beetje afwasmiddel.
10
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak
verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al
in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Belangrijk! Zet, ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de thermostaatknop op
een hogere stand, om voldoende
koudereserve op te bouwen voor de
onderbreking tijdens de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier
en leg het op een koele plaats.
Let op! Raak ingevroren voedsel niet
met natte handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de
bodem, plaats er een opvangbak onder
om het dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na
twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit
scherpe metalen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces
te versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
11
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast6), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
oplost, trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld staan, dient
te worden uitgevoerd door een gekwaProbleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
lificeerd technicus of deskundig persoon.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
6) Indien nodig,
12
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over de
vloer.
Probleem
De dooiwaterafvoer loopt niet in
de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op
dat er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt.
Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het lampje vervangen
Volg onderstaande aanwijzingen om het
lampje te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Druk op de achterste haak en schuif het
kapje tegelijkertijd in de richting van de
pijl.
3. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen dat specifiek ontworpen is
voor huishoudelijke apparaten. (het
maximale vermogen wordt weergegeven op de lamp zelf)
4. Vervang de afdekking van het lampje
door dit in de originele positie te schuiven.
5. Sluit het apparaat opnieuw aan.
6. Open de deur en controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
13
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
24 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
Montage
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels, raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan, voordat u het apparaat installeert, als volgt te werk:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
de afstandhouder.
2. Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.
3. Schroef de pennen (B) en de afstandhouders (C) los.
4. Verwijder de onderste deur.
5. Maak de onderste pen los.
14
50 - min. 200 cm2
C
B
min.
200 cm2
C
Op de tegenoverliggende zijde:
1. Monteer de onderste pen.
2. Monteer de onderste deur.
3. Bevestig de pennen (B) en de afstandhouders (C) weer op het middelste
scharnier aan de tegenoverliggende
kant.
4. Monteer de bovenste deur.
5. Zet de afstandhouder en de bovenste
pen vast.
Het apparaat installeren
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op
het apparaat zoals aangegeven op de
afbeelding.
x
x
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
2. Boor in het scharnierdeksel A, zoals
weergegeven op de afbeelding.
Breng de deksels A en A1 (in de zak)
op het middenscharnier aan.
15
A
A1
3. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de afdekking van de
opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast aan de andere
kant van het scharnier.
4mm
44mm
5. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
in de nis.
2
I
1
4. Stel het apparaat af in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de
kast 44 mm is.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt
ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.
Zorg ervoor dat er een ruimte van 4
mm tussen het apparaat en de kast
aanwezig is.
Open de deur. Zet de afdekking van
het onderste scharnier op de juiste
plek.
6. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat,
of onderdeel SX als het scharnier links
staat.
16
7. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E)
op het scharnier.
9. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd
los
Ha
D
Hb
C
E
Hc
Hd
E
B
8. Als het apparaat aan de zijkant moet
aansluiten op de keukenkastdeur:
a) Maak de schroeven in de bevestigingshaken (H) los.
b) Verwijder de haken (H).
c) Draai de schroeven weer vast.
10. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
17
8 mm
Ha
K
Hc
Ha
12. Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur open onder een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de
geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.
14. Plaats het kleine vierkantje terug op de
geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de keukenkastdeur en de deur van
het apparaat uit met behulp van onderdeel Hb.
8 mm
Ha
Hb
Hb
15. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
13. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand
van de deur waar de nagel moet worden vastgemaakt (K).
Hb
Hd
18
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
19
Contents
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
19
21
23
23
25
Care and cleaning
26
What to do if…
28
Technical data
29
Installation
29
Environmental concerns
34
Subject to change without notice
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for
damages caused by omission.
ance. This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
Safety information
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance
having a spring lock (latch) on the door or
lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appli-
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
20
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel to avoid
hazard.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover7) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps8) used in this appliance are
special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are
not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.9)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
7) If the lamp cover is foreseen.
8) If the lamp is foreseen.
9) If the appliance is Frost Free.
10) If a water connection is foreseen.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked,
water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the
appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid
touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 10)
21
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
are recyclable.
by the symbol
Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
Control panel
˚C
1
2
MODE
3
4
1 ON/OFF switch
2 Freezer temperature regulator
3 Fridge-Freezer temperature indication
button
5
6
4 Display
5 Function button
Alarm reset switch
6 Fridge temperature regulator
Display
1 2
3
1 Fridge compartment indicator
2 Freezer compartment indicator
3 Positive or negative temperature indicator
4 Temperature indicator
5 Fast Freeeze function
6 Shopping function
7 Minidac function
8 Performance Optimization function
Switching on
After plugging the plug into the power outlet, if the display is not illuminated, press
ON/OFF switch.
4
5 8
7
6
As soon as the appliance is turned on, the
following signals will appear on the control
panel:
• Positive or negative temperature indicator
will be positive, indicating that the temperature is positive
• the temperature flashes, the background
of the display is red and you will hear a
buzzer.
Press Function button and the buzzer will
go off (also refer to "Excessive temperature
alarm" ) .
Set the desired temperature (refer to "Temperature regulation").
22
Switching off
The appliance is shut off by pressing ON/
OFF switch for more than 1 second.
After this, a countdown of the temperature
from -3 -2 -1 will be shown.
When the appliance is switched off, Display
also goes off.
Temperature Indication
Each time the Fridge-Freezer temperature
indication button is pressed, the display indicates in sequence:
1. – The Fridge compartment indicator is
on.
– The display indicates the fridge temperature.
2. – The Freezer compartment indicator is
on.11)
– The display indicates the freezer temperature.
In any case, after 10 seconds normal display conditions are restored.
Functions menu
Each time Function button is pressed, the
following functions are activated in a clockwise direction:
• Fast Freeze function
• Shopping function
• Minidac function
• Performance Optimization function
• no symbol: normal operation.
Important! You can set one function ON at
a time.
To set the functions OFF, press the Function button several times until no icon appears.
Temperature regulation
The temperature within the appliance is
controlled by the Temperature regulator situated at the top of the appliance.
The temperature of the fridge compartment
may be regulated by rotating the Fridge
temperature regulator, and may vary between more or less +2°C and +8°C.
The temperature of the freezer compartment may be regulated by rotating the
Freezer temperature regulator, and may
vary between more or less -15°C and
-24°C.
11) In normal conditions.
By turning the Temperature regulator, the
display flashes and shows the desired temperature.
For a correct storage of the food the following temperatures should be set:
+5°C in the fridge
-18°C in the freezer.
After having set the desired temperature, if
the Temperature regulator is not rotated
within 5 seconds, the temperature of the
freezer compartment will be indicated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator clockwise
to obtain the maximum coldness
• turn the Temperature regulator counterclockwise to obtain the minimum coldness.
The intermediate position is usually the
most suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Performance optimization Function
The Performance optimization function is
activated by pressing Function button (several times if necessary) until the corre.
sponding icon appears
In this condition the chosen temperatures
are automatically set, in the best conditions
for storing food and therefore any possible
operation through the keys does not cause
any change as long as this function is activated.
It is possible to de-activate the function at
any time by pressing Function button (see
"Activation of functions" ) .
Shopping Function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the
Shopping function to chill the products
more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.
The Shopping function is activated by
pressing Function button (several times if
necessary) until the corresponding icon ap.
pears
23
The Shopping function shuts off automatically after approximately 6 hours.
During the Shopping function also the fan
inside the refrigerator compartment is automatically activated.
Important! The fan inside the refrigerator
compartment is automatically activated also
when the room temperature is high (over
38°C), even though the Shopping function
is not activated.
It is possible to de-activate the function at
any time by pressing Function button (refer
to "Functions Menu").
Fast Freeze Function
To freeze fresh foods, you will need to activate the Fast Freeze function.
Press Function button (several times if necessary) until the corresponding icon appears.
This function stops automatically after 52
hours.
It is possible to deactivate the function at
any time by pressing Function button (refer
to "Functions Menu").
• flashing temperature
• freezer compartment flashing (Freezer
compartment indicator )
• red illumination of display
• sounding of buzzer
• alarm symbol.
When normal conditions are restored:
• the acoustic signal shuts off
• the temperature value continues to flash
• the display illumination remains red.
When you press Function button / Alarm reset switch to deactivate the alarm, the highest temperature reached in the compartfor some
ment appears on indicator
seconds.
At this point the flashing stops and the display illumination changes over from red to
white.
During the alarm phase, the buzzer can be
switched off by pressing Function button /
Alarm reset switch.
The illumination of the display remains red
until normal storage conditions are restored.
Excessive temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer compartment (for example due to a power failure) is indicated by:
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast
Freezing function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the freezer
compartment.
Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the rating
plate, a label located on the inside of the
fridge.
The freezing process lasts 24 hours: during
this period do not add other food to be frozen.
After 24 hours, when the freezing process
is completed, deactivate the Fast Freezing
function (see "Fast Freezing function").
24
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly
or cooked immediately and then re-frozen
(after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
Positioning the door shelves
The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf
compartment and can be slide sideways.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Fill these trays with water, then put them in
the freezer compartment.
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Cold accumulators
The freezer contains at least one cold accumulator which increases storage time in the
event of a power cut or breakdown.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.
For more thorough cleaning, the top and
bottom door shelves can be easily removed
and refitted in position
Air recycling
The refrigerator compartment is equipped
with a special D.A.C. (Dynamic Air Cooling)
fan.
This device allows rapid cooling of foods
and a more uniform temperature in the
compartment.
Set the fan to ON by pressing the Function
button (several times if necessary) until the
.
corresponding icon appears
When the green light (A) comes on, the fan
is working.
When the ambient temperature exceeds
25°C, set the fan to ON.
When the Shopping function is ON, the fan
is automatically ON.
25
It is possible to set the fan OFF at any time
by pressing the Function button until the
goes out of view.
icon
A
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to
allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and
to make it possible subsequently to thaw
only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
26
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in
the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will
damage the surface and leave a strong
odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water drains
out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the
motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner
provided, which you will find already inserted into the drain hole.
27
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
Important! About 12 hours prior to
defrosting, set the Temperature regulator
toward higher settings , in order to build up
sufficient chill reserve for the interruption in
operation.
To remove the frost, follow the instructions
below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a
cool place.
Caution! Do not touch frozen goods
with wet hands. Hands can freeze to
the goods.
3. Leave the door open and insert the
plastic scraper in the appropriate seating at the bottom centre, placing a basin
underneath to collect the defrost water
In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete.
12) If foreseen.
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly and keep the scraper
for future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
Warning! Never use sharp metal tools
to scrape off frost from the evaporator
as you could damage it.
Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost12) and clean the appliance and all
accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a
power failure.
28
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
29
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in the
refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
Replacing the bulb
If you want to replace the bulb, do these
steps:
1. Break the circuit of the appliance.
2. Press on the rear hook and at the same
time slide the cover in the direction of
the arrow.
3. Replace the bulb with one of the same
power and specifically designed for
household appliances. the maximum
power is shown on the light bulb cover)
4. Replace the light cover by sliding it into
its original position.
5. Reconnect the appliance.
6. Open the door and check if the light
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
Installation
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
30
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of
the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the
right. If you want to open the door to the
left, do these steps before you install the
appliance:
1. Loosen the upper pin and remove the
spacer.
2. Remove the upper pin and the upper
door.
3. Unscrew the pins (B) and spacers (C).
4. Remove the lower door.
5. Loosen the lower pin.
C
B
C
On the opposite side:
1. Install the lower pin.
2. Install the lower door.
3. Refit the pins (B) and the spacers (C) on
the middle hinge on the opposite side.
4. Install the upper door.
5. Tighten the spacer and tighten the upper pin.
31
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
50 - min. 200 cm2
A
min.
200 cm2
A1
3. Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of
the arrows (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of
the arrows (2) against the cupboard on
the opposite side of the hinge.
Installing the appliance
Caution! Make sure that the mains
cable can move freely.
Do these steps.
1. If necessary cut the adhesive sealing
strip and then apply it to the appliance
as shown in figure.
2
1
x
x
2. Drill the hinge cover A, as shown in figure.
Apply the covers A and A1 (in the bag)
in to the intermediate hinge.
4. Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between
the appliance and the cupboard frontedge is 44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance
between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4
mm.
Open the door. Put the lower hinge
cover in position.
32
7. Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the
hinge.
4mm
D
44mm
C
E
5. Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
E
B
8. If the appliance must connect laterally
to the kitchen furniture door:
a) Slacken the screws in fixing brackets (H).
b) Move the brackets (H).
c) Retighten the screws.
6. Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
9. Disconnect the parts Ha, Hb, Hc and
Hd
33
Put together the appliance door and
the furniture door and mark the holes.
Ha
Hb
8 mm
Hc
Hd
10. Install the part Ha on the inner side of
the kitchen furniture.
Ha
Hb
13. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of
the door where the nail must be fitted
(K).
ca. 50 mm
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
K
11. Push the part Hc on the part Ha.
Ha
Hc
12. Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Ha
14. Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part
Hb.
34
Hb
Hb
15. Press the part Hd on the part Hb.
Hd
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached
tightly to the cabinet.
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
35
Sommaire
Consignes de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
35
37
40
40
41
42
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de sauvegarde de
l'environnement
44
46
46
51
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter
toute erreur ou accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice
avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire,
afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de
ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez
à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les
risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent
enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices
de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la
présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils
sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
36
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et
tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courtscircuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
•
•
•
•
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant
endommagée peut surchauffer et
provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est
terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble, particulièrement lorsque
l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation
est desserrée, ne la branchez pas
dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas
présent13) pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en
le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement
de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules14) utilisées dans cet appareil
sont des ampoules spéciales dédiées
uniquement à un usage avec des appa-
13) Si le diffuseur est prévu.
14) Si l'ampoule est prévue.
15) Si l'appareil est sans givre.
reils ménagers. Elles ne conviennent pas
à l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 15)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant
de l'appareil. Consultez les instructions
respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie
de l'appareil, car ils peuvent provoquer
des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil hors tension et débranchez-le
de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le,
si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
37
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil
les dommages constatés. Dans ce cas,
gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. 16)
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver
l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux
utilisés dans cet appareil identifiés par
sont recyclables.
le symbole
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
Bandeau de commande
˚C
1
2
3
1 Touche Marche/Arrêt
2 Dispositif de réglage de température du
compartiment congélateur
3 Touche d'affichage de la température
du réfrigérateur-congélateur
16) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
MODE
4
5
6
4 Afficheur
5 Touche Fonctions
Touche de réinitialisation d'alarme
6 Dispositif de réglage de température du
compartiment réfrigérateur
38
Afficheur
1 2
3
1 Voyant du compartiment réfrigérateur
2 Voyant du compartiment congélateur
3 Indicateur de température positive ou
négative
4 Indicateur de température
5 Fonction Fast Freeeze
6 Fonction Shopping
7 Fonction Minidac
8 Fonction Performance Optimization
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil. Si l'écran d'affichage
ne s'allume pas, appuyez sur la touche
Marche/Arrêt.
Dès que l'appareil est mis en fonctionnement, les signaux suivants apparaissent sur
le bandeau de commandes :
• L'indicateur de température sera positif,
indiquant que la température est positive
• La température clignote, le fond d'écran
est éclairé en rouge et l'alarme sonore retentit
Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la
touche Fonctions (veuillez vous reporter
aussi au chapitre "Alarme de température").
Réglez la température souhaitée (veuillez
vous reporter au chapitre "Réglage de la
température").
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, appuyez sur
la touche Marche / Arrêt pendant plus de
1 seconde.
L'afficheur effectue ensuite un décompte :
-3 -2 -1.
Lorsque l'appareil est à l'arrêt, l'afficheur
s'éteint également.
Affichage de la température
Chaque fois que la touche d'indication de la
température du réfrigérateur-congélateur
est activée, l'afficheur indique tour à tour :
17) En conditions normales.
4
5 8
7
6
1. – Le voyant du compartiment réfrigérateur est allumé.
– L'afficheur indique la température du
réfrigérateur.
2. – Le voyant du compartiment congélateur est allumé. 17)
– L'afficheur indique la température du
congélateur.
Dans tous les cas, les conditions d'affichage normales sont rétablies après 10 secondes.
Menu Fonctions
Chaque fois que vous appuyez sur la touche Fonction, les fonctions suivantes sont
activées, dans le sens des aiguilles d'une
montre :
• Fonction Fast Freeze
• Fonction Shopping
• Fonction Minidac
• Fonction Performance Optimization
• Aucun symbole : fonctionnement normal.
Important Vous ne pouvez activer qu'une
fonction à la fois.
Pour désactiver les fonctions, appuyez plusieurs fois sur la touche Fonction jusqu'à ce
qu'aucun symbole n'apparaisse plus.
Réglage de la température
La température régnant à l'intérieur de l'appareil est contrôlée par un thermostat situé
au-dessus de l'appareil.
La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée en tournant le thermostat du réfrigérateur, entre +2° C et +8°
C.
La température du compartiment congélateur peut être réglée en tournant le thermostat du congélateur, entre -15 °C et -24
°C.
En tournant le thermostat, l'afficheur clignote et indique la température souhaitée.
39
Pour une conservation correcte des aliments, sélectionnez les températures suivantes :
+5 °C dans le compartiment réfrigérateur
-18 °C dans le compartiment congélateur.
Après avoir réglé la température souhaitée,
si vous ne tournez pas le thermostat dans
les 5 secondes qui suivent, la température
du compartiment congélateur s'affiche.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le thermostat dans le sens des
aiguilles d'une montre pour obtenir un réglage de froid maximum
• tournez le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un réglage de froid minimum.
Une position médiane est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs
facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Fonction Performance optimization
Pour activer la fonction Performance optimization , appuyez sur la touche Fonction
(plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que
.
le symbole correspondant apparaisse
Avec cette fonction, les températures sélectionnées sont automatiquement réglées,
assurant des conditions optimales de conservation. Ainsi, aucune modification n'est
possible par l'intermédiaire des touches
tant que cette fonction est activée.
Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonction en appuyant sur la touche Fonction (reportez-vous au paragraphe « Activation des fonctions »).
Fonction Shopping
Si vous devez ranger une grande quantité
d'aliments dans votre réfrigérateur, par
exemple après avoir fait vos courses, nous
vous suggérons d'activer la fonction
Shopping : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le
réfrigérateur.
Pour activer la fonction Shopping, appuyez
sur la touche Fonction (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole corres.
pondant apparaisse
La fonction Shopping se désactive automatiquement au bout d'environ 6 heures.
Quand vous activez la fonction Shopping, le
ventilateur à l'intérieur du compartiment réfrigérateur se met automatiquement en
fonctionnement.
Important Le ventilateur à l'intérieur du
compartiment réfrigérateur se met
également en fonctionnement quand la
température ambiante est élevée,
supérieure à 38 °C, même si la fonction
Shopping n'est pas activée.
Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonction en appuyant sur la touche Fonction (reportez-vous au paragraphe « Menu
Fonctions »).
Fast Freeze Fonction
Pour congeler des aliments frais, vous devez activer la fonction Fast Freeze.
Appuyez sur la touche Fonctions (plusieurs
fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
Cette fonction s'arrête automatiquement au
bout de 52 heures.
Il est possible de désactiver la fonction à
n'importe quel moment en appuyant sur la
touche Fonctions (reportez-vous au chapitre "Fonctions du Menu").
Alarme de température
Une augmentation de la température dans
le compartiment congélateur (par exemple
lors d'une coupure de courant) est indiquée
par
• clignotement de la température
• clignotement du compartiment congélateur (voyant du compartiment congélateur)
• éclairage rouge de l'afficheur
• déclenchement d'une alarme sonore
• symbole d'alarme.
Au rétablissement des conditions normales :
• le signal sonore s'arrête
• la température continue de clignoter
• l'afficheur reste allumé en rouge
40
Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la
touche Fonctions / réinitialisation d'alarme.
La température maximale atteinte dans le
compartiment apparaît sur l'afficheur
pendant quelques secondes.
A ce stade, l'afficheur passe d'un affichage
clignotant à un affichage fixe et change de
couleur : il devient blanc
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore
peut être désactivée en appuyant sur la
touche Fonctions / réinitialisation d'alarme.
L'éclairage de l'afficheur demeure rouge
jusqu'à ce que les conditions de stockage
normales soient rétablies.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
à long terme des aliments surgelés ou congelés.
Pour congeler les denrées fraîches, activez
la fonction Congélation Rapide au moins 24
heures avant de placer les denrées à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans
le compartiment inférieur.
La quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures figure sur la
plaque signalétique, située à l'intérieur de
l’appareil.
Le processus de congélation dure 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre
denrée à congeler au cours de cette période.
Au bout de 24 heures, lorsque le processus
de congélation est terminé, désactivez la
fonction Congélation Rapide (reportez-vous
au chapitre « Fonction Congélation Rapide »).
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, faites fonctionner l'appareil pendant
2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage
involontaire, par exemple en cas de panne
de courant, si le courant a été interrompu
pendant un délai supérieur à celui indiqué
dans le tableau des caractéristiques
techniques sous " Temps de montée en
température ", les aliments décongelés
doivent être consommés rapidement ou
cuisinés immédiatement puis à nouveau
congelés ( une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent
être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant
d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce
cas, la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau
ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet d'augmenter l'autonomie de votre appareil en cas
de coupure de courant.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clay-
41
ettes puissent être placées en fonction des
besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
Emplacement des balconnets de la
porte
Le modèle est équipé d'un compartiment
de rangement réglable, qui est fixé sous un
balconnet de porte et qui peut glisser latéralement.
Recirculation de l'air
Le compartiment réfrigérateur est équipé
d'un ventilateur spécial appelé Dynamic Air
Cooling (DAC).
Ce dispositif permet le refroidissement rapide des aliments et l'obtention d'une température plus homogène dans le compartiment.
Pour mettre le ventilateur en fonctionnement, appuyez sur la touche Fonction (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le
.
symbole correspondant apparaisse
Quand le voyant vert (A) s'allume, le ventilateur fonctionne.
Quand la température ambiante dépasse
25 °C, mettez le ventilateur en fonctionnement.
Quand la fonction Shopping est activée, le
ventilateur se met automatiquement en
fonctionnement.
Vous pouvez à tout moment mettre à l'arrêt
le ventilateur en appuyant sur la touche
disFonction jusqu'à ce que le symbole
paraisse.
A
Pour faciliter le nettoyage, il est possible de
retirer, puis de remettre en place aisément
les balconnets supérieur et inférieur de la
contre-porte.
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
dispositif de réglage de température est
sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter
ceci, modifiez la position du dispositif de
réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur
42
et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé
aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne
doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation
à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas
être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être
43
effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
les aliments qui se trouvent à l'intérieur.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette
opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé
à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur et
autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur
de la couche de givre est d'environ 3-5
mm.
Important Environ 12 heures avant
d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du
thermostat vers le haut, de manière à
assurer une réserve de froid pendant
l'interruption du fonctionnement.
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
Attention Ne touchez pas d'aliments
surgelés avec des mains mouillées.
Vos mains risqueraient de rester
collées.
3. Laissez la porte entrouverte et glissez la
spatule en plastique dans le logement
prévu, en bas de de l'appareil. Placez
dessous un récipient pour recevoir l'eau
de dégivrage.
44
gratter la couche de givre, vous risquez
de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui
sont recommandés par le fabricant
pour accélérer le dégivrage de votre
appareil.
Une élévation de la température des
denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
Pour accélérer le dégivrage, placez un
récipient d'eau chaude dans le compartiment congélateur. De plus, retirez
les morceaux de givre qui se détachent
en se cassant avant la fin du dégivrage.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur du congélateur et
conservez la spatule pour une prochaine utilisation.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Deux ou trois heures plus tard, replacez
les produits surgelés ou congelés dans
le compartiment.
En cas d'absence prolongée ou de
non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez18) et nettoyez l'appareil et tous
les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement
pour éviter la détérioration des aliments en
cas de panne de courant.
Avertissement N'utilisez jamais de
couteau ou d'objet métallique pour
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice doit
être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.
Symptôme
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
18) Si cela est prévu.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche n'est pas correctement
branchée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
45
Symptôme
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Cause possible
Solution
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au paragraphe
« Remplacement de l'ampoule ».
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des produits empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau
au plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop basse.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop élevée.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
La température du réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Emballez les aliments correctement.
Le compresseur fonctionne en permanence.
46
Symptôme
Cause possible
La porte n'est pas correctement
fermée.
Remplacement de l'ampoule
Pour remplacer l'ampoule, suivez les instructions ci-dessous :
1. Débranchez l'appareil.
2. Tout en appuyant sur le crochet arrière,
faites glisser le diffuseur dans le sens de
la flèche.
3. Remplacez l'ampoule par un modèle de
puissance identique, spécifiquement
conçu pour les appareils électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur)
4. Remettez en place le diffuseur de l'ampoule d'éclairage dans sa position initiale.
5. Rebranchez l'appareil.
6. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule
fonctionne.
Solution
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Aprèsvente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de levée
24 h
Tension
230-240 V
Fréquence
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté
50 Hz
gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
Installation
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
47
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de
courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre
conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des
consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la porte est orienté
vers la droite. Si vous souhaitez modifier le
sens d'ouverture de la porte (vers la gauche), effectuez les opérations suivantes
avant d'installer définitivement l'appareil :
1. Desserrez la goupille supérieure et retirez l'entretoise.
2. Retirez le pivot supérieur et la porte supérieure.
3. Dévissez les pivots (B) et les entretoises
(C).
4. Retirez la porte inférieure.
5. Desserrez le pivot inférieur.
C
B
C
Sur le côté opposé :
1. Installez le pivot inférieur.
2. Installez la porte inférieure.
3. Remettez les pivots (B) et les entretoises
(C) sur la charnière intermédiaire du côté
opposé.
4. Installez la porte supérieure.
5. Serrez l'entretoise et le pivot supérieur.
48
Conditions requises en matière de
circulation d'air
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
50 - min. 200 cm2
A
min.
200 cm2
A1
3. Installez l'appareil dans son emplacement.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (1) jusqu'à ce que le cache de l'ouverture supérieure bute sur
le meuble de cuisine.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (2) contre le meuble,
dans le sens opposé aux charnières.
Installation de l'appareil
Attention Assurez-vous que le câble
n'est pas coincé.
Suivez les étapes ci-dessous.
1. Si nécessaire, coupez la bande adhésive d'étanchéité et appliquez-la sur l'appareil, comme indiqué sur la figure.
2
1
x
x
2. Percez le cache-charnière A comme indiqué sur la figure.
Placez les caches A et A1 (dans le sachet) sur la charnière intermédiaire.
4. Calez l'appareil dans son emplacement.
La distance entre l'appareil et le bord
de la face avant du meuble est de
44 mm.
Pour le cache-charnière inférieur (dans
le sachet des accessoires), vérifiez si la
distance entre l'appareil et le meuble
de cuisine est correcte.
Le jour entre l'appareil et le meuble doit
être de 4 mm.
Ouvrez la porte. Positionnez le cachecharnière.
49
4mm
44mm
5. Fixez l'appareil dans son emplacement
à l'aide de 4 vis.
I
7. Fixez les protections (C,D) aux saillies
et dans les trous des charnières.
Installez la grille d'aération.
Fixez les cache-charnières (E) sur les
charnières.
D
C
E
E
6. Retirez la bonne pièce du cache-charnière (E). Assurez-vous que vous retirez
bien la pièce DX dans le cas de la charnière de droite, et SX dans le cas de
l'autre charnière.
B
8. Si l'appareil doit être fixé latéralement à
la porte du meuble de cuisine :
a) Dévissez les vis dans les pattes de
fixation (H).
b) Réglez les pattes de fixation (H).
c) Revissez les vis.
50
Ha
Hc
9. Détachez les pièces Ha, Hb, Hc et Hd
Ha
12. Ouvrez la porte de l'appareil et la porte
du meuble de cuisine à 90 °.
Insérez le petit carré Hb) dans le guide
(Ha).
Joignez la porte de l'appareil et la porte
du meuble et repérez les trous.
Hb
8 mm
Hc
Hd
10. Installez la pièce Ha sur la face interne
du meuble de cuisine.
Hb
13. Retirez les supports et repérez une distance de 8 mm. à partir de l'arête extérieure de la porte où le clou doit passer
(K).
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
Ha
21 mm
11. Poussez la pièce Hc sur la pièce Ha.
51
15. Pressez la pièce Hd contre la pièce Hb.
8 mm
Hb
K
Ha
Hd
14. Placez de nouveau le petit carré sur le
guide et fixez-le à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine
et la porte de l'appareil en ajustant la
pièce Hb.
Faites une dernière vérification pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• La bande magnétique d'étanchéité est fixée solidement au coffre.
Hb
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
52
Inhalt
Sicherheitshinweise
Bedienfeld
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
52
54
56
57
58
Reinigung und Pflege
60
Was tun, wenn …
61
Technische Daten
63
Montage
63
Hinweise zum Umweltschutz
68
Änderungen vorbehalten
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und
Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften
vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei
einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag
geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen
Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So
verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu
einer Todesfalle für Kinder wird.
Sicherheitshinweise
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an
Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen
nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden,
die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das
Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät)
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen
müssen immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in
der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches
und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
53
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert
ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur
vom Kundendienst oder einer Fachkraft
ausgewechselt werden.
•
•
•
•
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
gequetscht oder beschädigt wird. Ein
gequetschter oder beschädigter
Netzstecker überhitzt und kann einen
Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich
ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung19), der Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da
dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel20) in diesem Gerät sind
Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht
zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass auf der Rückwand. 21)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.
Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur
Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen.
Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich
das Wasser auf dem Boden des Geräts
an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den
elektrischen Anschluss strikt an die
Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler,
19) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
20) Falls Lampe vorhanden.
21) Wenn das Gerät mit dem Frost-Free-System ausgestattet ist.
54
•
•
•
•
•
•
nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen
Sie stets Original-Ersatzteile.
bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung
auf.
Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich
für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator)
möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei
zugänglich ist.
Verbinden Sie das Gerät ausschließlich
mit einer Trinkwasserzuleitung. 22)
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie
normaler Hausmüll entsorgt werden.
Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recySymbol
celt werden.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese
Bedienfeld
˚C
1
2
MODE
3
4
1 EIN/AUS-Taste
2 Temperaturregler Gefriergerät
3 Kühl-/Gefrierschrank-Taste für Temperaturanzeige
5
6
4 Display
5 Funktionstaste
Lösch-Schalter für den Alarmton
6 Temperaturregler Kühlgerät
Display
1 2
22) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
3
4
5 8
7
6
55
1 Anzeige Kühlraum
2 Anzeige Gefrierraum
3 Positives oder negatives Temperaturvorzeichen
4 Temperatur-Kontrolllampe
5 Funktion Fast Freeeze
6 Funktion Shopping
7 Funktion Minidac
8 Funktion Performance Optimization
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Falls das Display nicht leuchtet,
drücken Sie die Taste ON/OFF (EIN/AUS).
Nach dem Einschalten des Geräts wird auf
dem Bedienfeld Folgendes angezeigt:
• Die Temperaturvorzeichenanzeige zeigt
ein Pluszeichen an
• Die Temperaturanzeige blinkt, der Hintergrund des Displays leuchtet rot und es
ertönt ein Signalton.
Drücken Sie die Funktionstaste, um den
Signalton abzuschalten (siehe auch "Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch).
Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein
(siehe "Temperaturregulierung").
Ausschalten
Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie die
EIN/AUS-Taste länger als 1 Sekunde lang
betätigen.
Danach wird ein Temperatur-Countdown
(-3 -2 -1) angezeigt.
Nach dem Abschalten des Gerätes erlischt
auch das Display.
Temperaturanzeige
Wenn die Taste für die Temperaturanzeige
des Kühl-/Gefrierschranks gedrückt wird,
zeigt das Display nacheinander Folgendes
an:
1. – Die Anzeige des Kühlschranks leuchtet.
– Das Display zeigt die Kühlschranktemperatur an.
2. – Die Anzeige des Gefrierschranks
leuchtet. 23)
– Das Display zeigt die Temperatur im
Gefrierschrank an.
23) Unter normalen Bedingungen.
Nach 10 Sekunden werden stets die normalen Anzeigebedingungen wiederhergestellt.
Funktionsmenü
Mit jeder Betätigung der Funktionstaste
werden nacheinander die folgenden Funktionen aktiviert:
• Funktion Fast Freeze
• Funktion Shopping
• Funktion Minidac
• Funktion Performance Optimization
• Kein Symbol: Normalbetrieb.
Wichtig! Sie können nur jeweils eine
Funktion aktivieren.
Drücken Sie zum Ausschalten der Funktion
mehrmals die Funktionstaste, bis kein Symbol mehr angezeigt wird.
Temperaturregelung
Die Temperatur im Gerät wird vom Temperaturregler geregelt, der sich oben am Gerät
befindet.
Die Temperatur des Kühlschranks kann
durch Drehen des Temperaturreglers für
den Kühlschrank mehr oder weniger zwischen +2°C und +8°C geregelt werden.
Die Temperatur des Gefrierfachs kann
durch Drehen des Temperaturreglers für
das Gefrierfach mehr oder weniger zwischen -15°C und -24°C geregelt werden.
Beim Drehen des Temperaturreglers blinkt
das Display und zeigt dabei die gewünschte
Temperatur an.
Für eine ordnungsgemäße Lagerung von
Lebensmitteln sollten Sie folgende Temperatur einstellen:
+5 °C im Kühlschrank
-18 °C im Gefriergerät.
Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt und der Temperaturregler innerhalb
der nächsten 5 Sekunden nicht mehr gedreht wurde, wird die Temperatur des Gefrierfachs angezeigt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen
• drehen Sie den Temperaturregler gegen
den Uhrzeigersinn, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen
56
Eine mittlere Stellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Performance optimization -Funktion
Die Performance optimization -Funktion
wird aktiviert, indem Sie die Funktionstaste
(gegebenenfalls mehrmals) drücken, bis das
.
gewünschte Symbol erscheint
Ist diese Funktion aktiviert, werden die ausgewählten Temperaturen automatisch auf
die optimalen Lagerbedingungen für Ihre
Lebensmittel eingestellt. Aus diesem Grund
ändert auch eine beliebige Betätigung der
Tasten nichts an dieser Einstellung, solange
diese Funktion aktiviert ist.
Die Funktion kann jederzeit durch Drücken
der Funktionstaste (siehe "Funktionen aktivieren") ausgeschaltet werden.
Shopping-Funktion
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf
größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Aktivierung der Shopping-Funktion, um die Produkte schneller zu kühlen und um zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank
befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.
Die Funktion Shopping wird aktiviert, indem
Sie die Funktionstaste (gegebenenfalls
mehrmals) drücken, bis das gewünschte
.
Symbol erscheint
Die Funktion Shopping wird nach ca. 6
Stunden automatisch abgeschaltet.
Bei aktivierter Shopping-Funktion wird auch
der Ventilator im Inneren des Kühlraums automatisch aktiviert.
Wichtig! Der Ventilator im Inneren des
Kühlraums wird auch dann automatisch
aktiviert, wenn die Raumtemperatur hoch
ist (über 38°C), selbst wenn die ShoppingFunktion nicht aktiviert ist.
Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe "Funktionsmenü") ausgeschaltet werden.
Fast Freeze Schnellgefrier-Funktion
Zum Einfrieren frischer Lebensmittel müssen Sie die Funktion Fast Freeze einschalten.
Drücken Sie die Funktionstaste gegebenenfalls mehrmals, bis das gewünschte Symbol
erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach 52
Stunden.
Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe "Funktionsmenü") ausgeschaltet werden.
Temperaturwarnung (Temperatur zu
hoch)
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach
(zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls)
wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Temperaturanzeige
• blinkende Anzeige (Gefrierfach-Anzeige)
• Display leuchtet rot
• durch das Ertönen eines Summers
• Alarmsymbol.
Sobald die normalen Bedingungen wieder
hergestellt sind:
• wird das akustische Signal ausgeschaltet
• blinkt der Temperaturwert weiterhin
• das Display leuchtet weiter rot.
Wenn Sie die Funktionstaste/den AlarmRückstellschalter zum Ausschalten des
Alarms betätigen, wird in der Anzeige
einige Sekunden lang die wärmste Temperatur im Fach angezeigt.
Die Temperaturanzeige hört zu diesem Zeitpunkt auf zu blinken, und das Display
leuchtet nicht mehr rot, sondern weiß.
In der Alarmphase kann das Signal durch
Drücken der Funktionstaste/des AlarmRückstellschalters ausgeschaltet werden.
Das Display leuchtet weiterhin rot, bis die
normalen Lagerbedingungen wiederhergestellt sind.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am
besten durch Auswaschen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einem neutra-
57
len Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die
Oberfläche beschädigt wird.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie bitte die Superfrost-Funktion
(Schnellgefrieren) mindestens 24 Stunden,
bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel
in den Gefrierraum legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die
eingefroren werden sollen, in das untere
Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist
auf dem Typenschild angegeben, das sich
im Inneren des Gerätes befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in
das Gerät.
Schalten Sie nach 24 Stunden, wenn der
Gefriervorgang beendet ist, die SuperfrostFunktion aus (siehe „Superfrost-Funktion“).
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit
nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden
lang eingeschaltet, bevor sie Lebensmittel
hineingeben.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in
der Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen
die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und nach
dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank
oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem
Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas
länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit
Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum
Herausholen der Schalen aus dem
Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.
Kälteakkumulatoren
Der Gefrierschrank wird mit einem oder
mehreren Gefrierakkumulatoren geliefert.
Diese verlängern die Zeitdauer, in der die
Lebensmittel bei einem Stromausfall oder
einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Anzahl von Führungsschienen ausgestattet,
die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die
vorderen Halbteile der Ablagen auf die
rückwärtigen hinaufgelegt werden.
58
Positionierung der Türeinsätze
Das Modell ist mit einem variablen Lagerfach ausgerüstet, das sich unter einer Türablage befestigen und seitlich verschieben
lässt.
Der Ventilator sorgt für eine rasche Kühlung
der Lebensmittel und für eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum.
Drücken Sie zum Einschalten des Ventilators (wenn notwendig mehrmals) die Funktionstaste, bis das entsprechende Symbol
aufleuchtet.
Die grün leuchtende Kontrolllampe (A) zeigt
an, dass der Ventilator in Betrieb ist.
Der Ventilator sollte eingeschaltet werden,
wenn die Umgebungstemperatur 25 °C
übersteigt.
Der Ventilator wird bei der Auswahl der
Funktion Shopping automatisch eingeschaltet.
Sie können den Ventilator jederzeit durch
Drücken der Funktionstaste ausschalten,
erlischt.
bis das Symbol
A
Die obere und untere Türablage kann für eine gründlichere Reinigung einfach entnommen und wieder eingesetzt werden.
Dynamische Luftkühlung
Der Kühlraum ist mit einem speziellen DACVentilator (Dynamic Air Cooling) ausgestattet.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und
damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem
Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
59
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf
diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in
die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung
zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in
der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren
werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel
in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel von
sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die
Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel
verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln
darauf, dass diese keinen Kontakt mit
Gefriergut bekommen, da dieses sonst
antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln
im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet,
können Sie zu Frostbrand auf der Haut
führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren, um
einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten
werden.
60
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten
und Nachfüllen von Kältemittel dürfen
daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei
von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig
ab.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem
Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft
durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte
des Kühlschrankkanals, damit das Wasser
nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte
das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das
sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver,
stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche
des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Motorkompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich
die Leistung des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas
flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und
im Innern des oberen Fachs wird sich stets
etwas Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
Wichtig! Stellen Sie den Temperaturregler
bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine
kühlere Einstellung, damit eine
ausreichende Kälte als Reserve für die
Unterbrechung im Betrieb entstehen kann.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Gerät ausstecken.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere
61
Schichten Zeitungspapier und lagern Sie
es an einem kühlen Ort.
Vorsicht! Fassen Sie eingefrorene
Lebensmittel nicht mit nassen Händen
an. Ihre Hände könnten an den
Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen und setzen Sie den Kunststoffschaber in den entsprechenden Sitz unten in
der Mitte; stellen Sie eine Schale zum
Auffangen des Tauwassers darunter
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in den Gefrierschrank hinein legen.
Warnung! Verwenden Sie niemals
scharfe Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis vom Verdampfer, da
dieser dadurch beschädigt werden
könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie
sich dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes
kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie vorsichtig Eisstücke von den
Wänden, bevor alles abgetaut ist.
4. Ist alles vollständig abgetaut, trocken
Sie die nassen Oberflächen gründlich ab
und bewahren Sie den Schaber für eine
spätere Verwendung auf.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab24), Reinigen Sie
das Gerät und alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um
das Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im
Innern des Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der
Fehlersuche immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualiStörung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
24) Falls dies vorgesehen ist.
fizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Das Gerät ist abgeschaltet.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät ein.
62
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich in
Stand-by.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät stellen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen
fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wasserablauf fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht
in die Verdampferschale über
dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät
zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
63
Störung
Mögliche Ursache
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel
richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Ersetzen der Lampe
Bitte ersetzen Sie die Lampe wie folgt:
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
2. Drücken Sie auf den Haken hinten und
schieben Sie die Abdeckung der Lampe
gleichzeitig in Pfeilrichtung.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit
der gleichen Leistung, die für Haushaltsgeräte geeignet sein muss. (die maximal
erlaubte Leistung steht auf der Abdeckung der Lampe).
4. Bringen Sie die Abdeckung der Lampe
wieder an, indem Sie sie an ihre ursprüngliche Position zurückschieben.
5. Schließen Sie das Gerät wieder an.
6. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob
die Beleuchtung funktioniert.
Abhilfe
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie
den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
24 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden
und einen korrekten Betrieb des Geräts
zu gewährleisten.
64
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte
gemäß den geltenden Vorschriften erden
und fragen Sie dafür einen qualifizierten
Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechseln des Türanschlags
Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts.
Wenn Sie möchten, dass sich die Tür nach
links öffnet, gehen Sie vor dem Einbau des
Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:
1. Lockern Sie den oberen Scharnierstift
und entfernen Sie das Distanzstück.
2. Entfernen Sie den oberen Stift und die
obere Tür.
3. Lösen Sie die Stifte (B) und die Distanzstücke (C).
4. Entfernen Sie die untere Tür.
5. Lösen Sie den unteren Scharnierstift.
C
B
C
Auf der gegenüberliegenden Seite:
1. Bringen Sie den unteren Scharnierstift
an.
2. Bringen Sie die untere Tür an.
3. Bringen Sie die Stifte (B) und die Distanzstücke (C) am mittleren Scharnier
auf der gegenüber liegenden Seite an.
4. Bringen Sie die obere Tür an.
5. Legen Sie das Distanzstück ein und ziehen Sie den oberen Scharnierstift fest.
65
x
x
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss
ausreichend groß sein
50 - min. 200 cm2
min.
200 cm2
Montage des Geräts
Vorsicht! Achten Sie darauf, dass sich
das Netzkabel des Geräts frei bewegen
lässt.
Führen Sie diese Schritte aus:
1. Schneiden Sie bei Bedarf den Dichtungsstreifen zu und bringen Sie ihn,
wie in der Abbildung gezeigt, am Gerät
an.
2. Bohren Sie die Scharnierabdeckung A,
wie in der Abbildung gezeigt, auf.
Bringen Sie die Abdeckungen A und A1
(im Beipack) am mittleren Scharnier an.
A
A1
3. Setzen Sie das Gerät in die Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung
(1), bis die obere Lückenblende am Küchenmöbel anliegt.
Schieben Sie das Gerät auf der den
Scharnieren gegenüberliegenden Seite
in Pfeilrichtung (2) so weit wie möglich
gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.
66
2
I
1
4. Richten Sie das Gerät in der Einbaunische aus.
Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und der
Schrankvorderkante 44 mm beträgt.
Mit der unteren Scharnierabdeckung
(im Beipack) können Sie sicherstellen,
dass der Abstand zwischen dem Gerät
und dem Küchenmöbel richtig ist.
Achten Sie darauf, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und dem Schrank
4 mm beträgt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken Sie die untere Scharnierabdeckung auf.
4mm
44mm
5. Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Einbaunische.
6. Entfernen Sie das entsprechende Teil
aus der Scharnierabdeckung (E). Achten Sie darauf, im Falle eines rechten
Scharniers Teil DX bzw. bei einem gegenüberliegenden Scharnier Teil SX zu
entfernen.
7. Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkappen (C, D) in die Befestigungs- und
Scharnierlöcher ein.
Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen
(E) auf das Scharnier auf.
67
Ha
D
Hb
C
E
Hc
E
Hd
B
8. Wenn das Gerät seitlich an die Küchenmöbeltür angeschlossen werden muss:
a) Lockern Sie die Schrauben in den
Haltewinkeln (H).
b) Verschieben Sie die Haltewinkel (H).
c) Ziehen Sie die Schrauben wieder
an.
10. Montieren Sie Teil Ha an der Innenseite
des Küchenmöbels.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
11. Drücken Sie Teil Hc auf Teil Ha.
Ha
9. Trennen Sie die Teile Ha, Hb, Hc und
Hd ab.
Hc
12. Öffnen Sie die Gerätetür und die Möbeltüre in einem Winkel von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in
die Führungsschiene (Ha) ein.
68
Bringen Sie die Gerätetür und die Möbeltüre zusammen und markieren Sie
die Bohrungen.
Richten Sie die Möbeltüre und die Gerätetür mittels des Führungsstücks (Hb)
aus.
8 mm
Ha
Hb
Hb
13. Nehmen Sie die Halterungen wieder
ab. Markieren Sie 8 mm ab der Türaußenkante die Stelle, an der der Nagel
(K) eingesetzt werden muss.
15. Drücken Sie Teil Hd auf Teil Hb.
8 mm
Hb
Hd
K
Ha
14. Setzen Sie das Führungsstück erneut
auf die Führungsschiene und schrauben Sie es mit den mitgelieferten
Schrauben fest.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen fest
am Gerät anliegt.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
69
70
71
222333526-A-492010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement