Electrolux ERB8530 User manual

Electrolux ERB8530 User manual
kyl - och frysskåp / kjøle - ogfryseskap
køle - fryseskab / Jääkaappipakastin
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
ERB 8530
S
N
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
DK
2223 334-71
FI
Omhængsling af dør
Distansr för baksidan
Før nogen form for indgreb påbegyndes, skal
skabets strømtilførsel afbrydes.
Udfør nedenstående handlinger for at omhængsle
døren:
1. ventilationsgitteret (D), som er placeret i et
gribesæde, tages af.
2. fjern det nederste hængsel (E), ved at skrue de
tre fæsteskruer af.
3. den underste dør tages af, idet den trækkes ud af
det midterste hængsel.
4. afmonter det midterste hængsel (H).
5. aftag den øverste dør, idet den trækkes af den
øverste tap (G).
6. den øverste tap (G) skrues af og monteres igen
på den modsatte side.
7. fjern de to propper på skabets døre (hvis
forudsete) således at borehullerne, hvor
hængslernes tapper skal sættes i, frigøres.
Propperne skal sættes i hullerne på den
modsatte side, hvorefter den øverste dør
monteres.
8. det midterste hængsel monteres på modsatte
side.
9. monter den nederste dør.
10.ved hjælp af en 10-mm’ skruenøgle, skrues
hængslets tap (E) af og genmonteres på den
modsatte side af samme hængsel.
11.monter det nederste hængsel (E) på modsatte
side ved hjælp af de skruer, der før blev skruet af.
Fjern borehuls-beskyttelsen (F) på
ventilationsgitteret (D), ved at trykke i pilens
retning, hvorefter den monteres på den modsatte
side.
12.monter ventilationsgitteret (D), der skal trykkes
på plads så der lyder et klik.
13.Håndtagene tages af og fastgøres på den
modsatte side.Plastpropperne på den modsatte
side af håndtagene gennemhulles med en syl. De
frie huller afdækkes med plastpropperne, som
findes i pakken med tilbehør.
Man indvirker på det midterste hængsel (H), for at
liniere dørene. De reguleres horisontalt, ved hjælp af
et værktøj, efter at de to skruer er blevet løsnet (se
figuren).
I påsen med det skriftliga materialet hittar du två
distanser som skall monteras på topplattans båda
hörn på baksidan av skåpet.
Bemærk:
Når dørene er blevet omhængslet, skal det
kontrolleres, at alle skruer er skruet helt fast, og at
tætningslisten slutter helt tæt til skabet. Hvis
temperaturen i lokalet er lav (f.eks. om vinteren), kan
det forekomme, at tætningsllsten ikke ligger helt tæt
ind til skabet. Efter en vis tid vil tætningslisten
automatisk slutte helt tæt. Men hvis De ønsker at
fremskynde denne proces, kan De opvarme
tætningslisten med en hårtørrer.
36
G
Detta görs genom att skruva bart skruvarna, placera
distanserna under skruvhuvudena och slutligen
skruva fast skruvarna på nytt.
Omhängning av dörrar
Dra ut kontakten från vägguttaget.
D594
Omhängning av dörren görs enligt följande:
1. Ta bort ventilationsgallret (D).
2. Lossa av nedre gångledet (E).
H
3. Nedre dörren avmonteras från mittersta
gångledet (H) och mittersta gångledet lossas.
G
4. Övre dörren dras bort från gångledstappen (G),
vilken skruvas bort och flyttas över på motsatt
sida.
5. Övre dörren ska placeras på motsatt sida, efter
att plastpropparna har lösgjorts från
gångledshålen.
6. Plastpropparna flyttas över på motsatt sida, efter
det skall mittre gångledet monteras på skåpet.
E
E
F
F
F
D
F
H
7. Propparna (F) lösgörs och nedre dörren samt
nedre gångledet (E) flyttas över på motsatt sida,
sedan skall propparna monteras i de tomma
hålen på motsatt sida.
8. Ventilatiosngallret (D) monteras fast i nedre
gallret.
9. Handtaget lossas och flyttas över på motsatt
sida. Ta bort plastpropparna från motsatta sidan
med en syl.
Sätt nya plastproppar (i material påsen som kom
med produkten) i de hålen som nu är tomma,
eftersom handtaget tagits bort.
Justera dörrarna genom att lossa de två skruvarna
och sedan justera det mellersta gångjärnet (H) i
sidled (se figur).
F
F
F
OBS
Förvissa er om att alla skruvar dragits åt ordentligt
efter skiftad dörrhängning, och kontrollera dessutom,
om magnetlisten på skåpet ligger an perfekt. Vid en
lägre rumstemperatur (t ex på vintern) kan det
förekomma, att listen inte sitter fast ordentligt på
skåpet. Efter en viss tid sker en automatisk
återanpassning. Om ni vill skynda på denna
process, räcker det att värma tätningen med en
hårtork.
E
E
D
F
13
Disse advarslene gis av hensyn til sikkerheten. Les dem nøye før du installerer apparatet eller tar det i
bruk.
Generell sikkerhet
•
Dette apparatet er kun beregnet til å bli brukt av
voksne. La ikke barn leke med knappene eller
med apparatet.
•
Det er farlig å foreta tekniske inngrep i apparatet.
•
Slå av strømmen og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold av apparatet.
•
Dette apparatet er tungt. Pass på når apparatet
skal flyttes.
•
Ispinner kan gi frostskader hvis de spises direkte
fra fryseren.
•
Vær forsiktig når du håndterer apparatet slik
at det ikke oppstår skader på kjølesystemet
og dermed mulighet for væskelekkasje.
•
Apparatet må ikke plasseres nær radiatorer
eller gasskomfyrer.
•
Sørg for at apparatet ikke utsettes for direkte
sollys i lengre perioder.
•
Det må være tilstrekkelig ventilasjon på
baksiden av apparatet, og skader på
kjølekretsløpet må absolutt unngås.
•
Det beste stedet å plassere fryseren er i
kjelleren (gjelder ikke innbyggingsmodeller).
•
Bruk ikke andre elektriske apparater (som
f.eks. iskremmaskiner) inne i kjøle.
bare utføres av autorisert personell.
•
Bruk
•
Kjøleskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer.
•
De beste ytelsene oppnås med en omgivelsestemperatur mellom +18°C og +43°C (Klasse T);
+18°C og +38°C (Klasse ST); +16°C og +32°C
(Klasse N); +10°C og +32°C (Klasse SN);
klassen produktet hører til er oppført på
merkeskiltet (det er plassert i kjølerommet ved
siden av grønnsakskuffen).
Advarsel: For andre omgivelsestemperaturer enn
de som er oppgitte i produktets tilhørende klimaklasse, må følgende anvisninger overholdes: når
omgivelsestemperaturen synker under minimumsverdien kan ikke oppbevaringstemperaturen i
fryseren garanteres, og det anbefales at
matvarene konsumeres så raskt som mulig.
•
Frosne matvarer som har tint, må ikke fryses ned
igjen.
•
Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing bør overholdes nøye. Se opplysningene på
emballasjen.
•
Den indre kledningen i apparatet består av kanaler
som kjølemiddelet ledes igjennom. Hvis det
kommer hull på disse, er apparatet ødelagt for
alltid, og matvarene vil gå tapt. BRUK DERFOR
IKKE SKARPE GJENSTANDER til å skrape bort
rim eller is. Rimen fjernes best med den skrapen
som følger med. Under ingen omstendigheter må
rimlaget fjernes fra den indre kledningen med
makt. Isklumper må få lov til å smelte når
apparatet avrimes. Se avrimingsveiledningen.
Service / reparasjon
•
Alt elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen
av dette apparatet må bare utføres av en autorisert elektroinstallatør eller annen kompetent person.
•
La bare et autorisert servicesenter utføre service
på apparatet og sørg for at det bare brukes
originale reservedeler eller deler som leveres av
servicesenteret.
•
Du må under ingen omstendigheter forsøke å
foreta reparasjoner på dette apparatet selv.
•
Reparasjoner som er utført av ukyndige personer,
kan medføre skader eller alvorlige funksjonsfeil. Ta
kontakt med ditt lokale servicesenter.
•
14
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjølesystemet; vedlikehold og påfylling må derfor
Bruk ikke metallredskaper når du rengjør apparatet, da det kan medføre skader på apparatet.
•
•
Ikke legg kullsyreholdige eller musserende
drikkevarer i fryseren, da det frembringer et trykk
i flasken som gjør at den kan bli sprengt i stykker
og dermed skade apparatet.
Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af
radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved
anden form for varmekilde.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal den
minimale ventilation være som vist på fig.
Placering af skabet under et overhængende
køkkenelement (se Fig. A)
Placering af skapet uden et overhængende
køkkenelement (se Fig. B)
A
B
15 mm
Om dette skapet med magnetlist på døren skal erstatte et gammelt skap med dørlås må denne låsen
fullstendig ødelegges før skapet kastes. Dette for å hindre at det gamle skapet blir en dødsfelle for barn.
Placering
100 mm
Det er meget viktig at denne instruksjonsboken oppbevares sammen med apparatet til senere bruk.
Dersom apparatet selges eller overdras til andre, eller hvis du flytter og etterlater apparatet, må du sørge
for at instruksjonsboken vedlegges apparatet slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan det
virker og advarslene i instruksjonsboken.
INSTALLATION
15 mm
ADVARSEL OG VIKTIGE OPPLYSNINGER
NP008
NB: Sørg for, at ventilationsåbninger ikke
blokeres.
Bemœrk:
Et eller flere justerbare ben på forsiden af skabets
sokkel sikrer, at køleskabet kan opstilles helt plant
(vandret).
Det skal være muligt at koble strømmen fra
apparatet. Det er således nødvendigt, at det er
muligt at opnå adgang til stikket efter installation af
apparatet.
Hyldestop
A
Apparatet er udstyret med hyldestop, som gør det
muligt at blokere hylderne i forbindelse med
transport.
Flyt hyldestoppene i pilens retning. Løft den bageste
del af glashylden og pres den fremad, indtil den
frigøres. Fjern herefter stoppene.
B
C
Bageste afstandsstykker
I posen med det skriftlige materiale finder De to
afstandsstykker, som skal monteres på de to
hjørner af toppladen bag på skabet.
Dette gøres ved at skrue skruerne ud, placere
afstandsstykkerne under skruehovederne, og til
sidst skrue skruerne fast igen.
D594
Bruk ikke andre mekaniske redskaper eller
kunstige midler for å fremskynde
smelteprosessen enn de som anbefales av
produsenten.
35
GARANTI
Installasjon
•
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
Produktansvar
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”.
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet “Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
•
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
•
At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
•
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
•
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
•
At der er brugt uoriginale reservedele.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
•
At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer elle defekte sikringer.
•
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
Reparation
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.
Reparation må kun foretages af autoriseret service.
Se servicekortet.
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis
en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er
udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis
ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale
reservedele.
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Udpakning
Under normal bruk vil kondensatoren og
kompressoren på baksiden av apparatet bli svært
varme. Av sikkerhetsgrunner må de
minimumsmålene for ventilasjon som er vist på
den relevante figuren, overholdes.
Merk: Ventilasjonsåpningene må ikke
tilstoppes.
•
Sørg for at apparatet ikke står på den elektriske
ledningen.
Viktig: dersom nettkabelen ødelegges, må den
skiftes ut med en spesialkabel eller et sett som
kan fåes ved henvendelse til produsenten eller
kundeservice.
•
Visse deler i dette apparatet blir svært varme. Sørg
derfor alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon.
Hvis du unnlater å gjøre dette, kan du risikere at
komponenter bryter sammen, og at matvarer går til
spille. Se installasjonsveiledningen.
•
Deler som blir varme, bør være tildekket. Om
mulig bør baksiden av apparatet stå opp mot en
vegg.
•
Hvis apparatet har vært transportert liggende,
kan det forekomme at oljen i kompressoren løper
ut i kjølekretsløpet. Det er derfor best å vente
minst to timer før apparatet tilkobles slik at oljen
kan renne tilbake i kompressoren.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan
skade ozonlaget, verken i kjølesystemet eller i
isoleringsmaterialet. Apparatet må ikke skrotes
sammen med husholdningsavfall eller
dagrenovasjon. Unngå å skade kjølesystemet,
spesielt på baksiden nær varmeveksleren. Ta
eventuelt kontakt med kommunen for å få
opplysninger om lokale mottaksstasjoner for
spesialavfall. Alle materialer på apparatet som er
merket med symbolet
kan resirkuleres.
INNHOLD
Advarsel og viktige opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Betjening/ Innvendig rengjøring - Betjeningspanel - Brug af Kjøleskapet - Inngrep - . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturregulering - Kjøling av matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Betjening/ Brug af Kjøleskapet - Inngrep - Temperaturregulering - Hurtig- nedfrysning - Fryseelementer
Service
Innfrysing av matvarer - Lagring av frysevarer - Opptining - Isbiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon
70 11 74 00 eller
Betjening/ Hyllene kan justeres i høyden - Plassering av hyllene og leskedrikkautomatene i døren . . .
Kontroll av fuktigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Fax
75 91 44 43
Råd / Råd for kjøling - Råd for frysing - Råd for oppbevaring av dypfryste matvarer . . . . . . . . . . . . . . . .19
Vedlikehold / Innvendig belysning - Periodisk rengjøring - Avstenging - Avriming . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Reservedele
Driftsforstyrrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
bestilles af
Garanti /Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Private hos nærmeste forhandler
Installering / Plassering - Elektisk tilkopling - Hyllesperrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon
45 88 77 55
Installering / Bakre avstandsstykker - Omhengsling av dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste servicecenter.
34
15
BETJENING
TEKNISKE DATA
Innvendig rengjøring
Køleskab nettokapacitet
256
Fryseskabets nettokapacitet
79
Før skapet tas i bruk, vaskes det innvendig med
lunkent vann og en nøytral såpe for å fjerne den
spesielle lukten av «nytt produkt», og tørkes godt.
IKKE bruk syntetisk vaskemiddel eller pulver som
kan ripe og ødelegge overflaten.
Betjeningspanel
ALARM
SUPER
AB C
D
F
E
0,575
Energiforbrug udtrykt i kWh/år
210
Nedfrysningskapacitet på 24 timer
13
Tidsrum for temperaturforøgelse fra -18°C til -9°C
30
Mål (mm)
ON
ON
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t
G
A - Alarmlampe
F - Kontrollampe kjøleskapet
B - N-S lampe
G -Termostast kjøleskapet
Højde
1850
Bredde
600
Dybde
625
De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.
C -Klimabryter
El-tilslutning
D -Kontrollampe fryseskapet
Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at
spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til
den spænding, der er angivet på skabets
mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til
stikkontakt eller afbryder i den faste installation.
E - Termostast fryseskapet
Brug af Kjøleskapet
Inngrep
Sett støpselet i stikkontakten.
Vri termostatknappen (G) til høyre, til en middels
innstilling (funksjonens lampe (F) vil lyse).
Inngrepet avbrytes ved å vri knotten til den står på
symbolet «■».
Temperaturregulering
Ved innstilling av temperaturen i kjøleskapet må det
tas hensyn til romtemperaturen, hvor ofte døren til
kjøleskapet åpnes, mengden av matvarer i skapet
og luftsirkulasjonen rundt skapet, da disse faktorene
har stor innflytelse på temperaturen inne i
kjøleskapet.
Flytting av termostatknappen med urviseren fra en
lavere til en høyere innstilling regulerer temperaturen
fra varmt til kaldt. Altså: laveste innstilling = høyest
innvendige temperatur, høyeste innstilling = lavest
innvendige temperatur.
Viktig
Dersom termostatknappen er satt på høyeste
innstilling (laveste temperatur) samtidig med at
romtemperaturen er høy og det er mange matvarer i
kjøleskapet, kan det medføre at kompressoren går
uavbrutt, og da vil det danne seg rim på
innerveggen inne i kjøleskapet. I så fall bør
termostatknappen settes på en lavere innstilling
(høyere temperatur) slik at den automatiske
avrimingen kan virke. Det vil også gi et lavere
strømforbruk.
Kjøling av matvarer
Kjøleskapet er beregnet til drikker og dagligvarer.
Sett ikke varme retter eller dampende drikker direkte
inn i kjøleskapet. Det reduserer kjøleskapets
kjøleevne.
Matvarer med sterk lukt må pakkes godt inn.
16
De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes,
når skabet tilsluttes.
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt.
ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt
ekstrabeskyttelse.
Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr.
87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af
radiostøj.
Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge
stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv
om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende
køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er
for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop,
og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes
jordklemmen (mærket
), hvis stikkontakten kun er
for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.
Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på
det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet køleskabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallatøren opsætte en HFI-afbryder.
Dette apparat overholder følgende EFdirektiver:
– 73/23 EØF af 19.2.73 (direktiv om lavspænding)
og efterfølgende ændringer;
– 89/336 EØF af 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende
ændringer.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle
stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen
i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som
beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes
til.
33
Fryseskab
Brug af fryseskapet
Når rimlaget i fryseskabet har nået en tykkelse på 4
mm, skal dette fjernes ved at bruge en
plastikskraber. Det er ikke nødvendigt at afbryde
skabet eller tage madvarerne ud.
Nedfrysing av matvarer og lagring
av frysevarer
Inngrep
Det 4-stjerners
frysedelen er beregnet til
nedfrysing av ferske matvarer og lagring av is og
dypfryste matvarer.
Sett støpselet i stikkontakten.
Vri termostatknappen (E) til høyre, til en middels
innstilling (funksjonens lampe (D) vil lyse).
Inngrepet avbrytes ved å vri knotten til den står på
symbolet «■».
Der må aldrig anvendes metalgenstande til at
skrabe rimlaget af, da det kan medføre varige skader på skabet.
Hvis der imidlertid har dannet sig et tykt lag is, skal
fryseskabet helt afrimes. Dette gøres på følgende
må-de:
Temperaturregulering
D068
1. traekke stikket ud af stikkontakten eller dreje
termostaten om på ”■” indstllingen;
2. alle de madvarer som befinder sig i fryseren
tages ud, og pakkes ind i flere lag avispapir,
derefter lœgges de på et koldt sted;
3. Lad døren stå åben, og placér plastskraberen
som vist på billedet, således at smeltevandet kan
løbe ned i en skål, som De har placeret under;
4. når afrimningen er afsluttet, tørres der grundigt
indvendigt;
5. termostaten køres tilbage på den ønskede
indstilling, eller stikket sœttes tilbage i
stikkontakten;
6. Efter 2-3 timer kan de frostvarer, som blev taget
ud tidligere, lœgges tilbage i fryseren.
Vigtigt:
Der må aldrig anvendes metalgenstande til at
skrabe rimlaget af, da det kan medføre varige
skader på skabet.
Der må ikke anvendes mekaniske apparater eller
kunstige midler til at fremskynde madvarernes
optøningsproces, bortset fra de metoder, som
producenterne angiver på emballagen.
Ved innstilling av temperaturen i kjøleskapet må det
tas hensyn til romtemperaturen, hvor ofte døren til
kjøleskapet åpnes, mengden av matvarer i skapet
og luftsirkulasjonen rundt skapet, da disse faktorene
har stor innflytelse på temperaturen inne i
kjøleskapet.
Flytting av termostatknappen med urviseren fra en
lavere til en høyere innstilling regulerer temperaturen
fra varmt til kaldt. Altså: laveste innstilling = høyest
innvendige temperatur, høyeste innstilling = lavest
innvendige temperatur.
Hurtig-nedfrysning
En temperaturstigning i de frosne madvarer
under afrimningen kan forkorte
opbevaringstiden.
Bryteren (C) være trykket inn. Bryterens varsellampe
(B) tennes.
Mange døråbninger forårsager større dannelser
af rimlag, isaer i den øverste del af skabet.
Temperatur-alarmlampe
Temperaturlampen lyser automatisk, når
temperaturen i fryseren overstiger en bestemt værdi
i forhold til termostatindstillingen.
HVIS NOGET IKKE FUNGERER
Der er helt normalt, at lampen lyser i kortere tid, nar
fryseren tilsluttes for første gang. Den forbliver
tændt, indtil den indstillede temperatur til opbevaring
af frosne madvarer er opnået.
Skulle der i løbet af årene forekomme en
driftsforstyrrelse på køleskabet, kan De først selv
forsøge at athjælpe driftsforstyrrelsen.
Fryseelementer
Ved åbning af døren tændes den indvendige
belysning ikke
Er strømtilførslen i orden? Sikring kontrolleres. Hvis
strømtilførslen er i orden, skal pæren udskiftes.
Ingen køleydelse
Er strømtilførslen i orden? Er termostatknappen
indstillet korrekt?
Kompressor kører konstant
Vibrationer eller generende støj
Kommer fryseskabet i for tæt berøring med væg eller
møbler?
Ved opringning til Deres nærmeste servicecenter bedes De opgive den modelbetegnelse og
det serienummer, som De kan finde på typeskiltet
(i fryseskabets indvendige venstre side
forneden). Dette bidrager til hurtigere
afhjælpning af driftsforstyrrelsen og
fremskaffelse af materiale.
I tilfelle av strømbrudd vil fryseelementet/-ene
forlenge holdbarheten på frysevarene med noen få
timer.
Av sikkerhetsgrunner er fryseelementet/-ene (på
noen modeller) plassert i den nederste skuffen i
fryseavdelingen.
For at det/de skal virke mest effektivt, bør
fryseelementet/-ene legges ovenpå frysevarene i
den øverste skuffen i fryseavdelingen.
Innfrysing av matvarer
Det firestjerners
frysedelen er beregnet
til nedfrysing av ferske matvarer og lagring av is og
dypfryste matvarer.
For å fryse fersk mat, skal fryseren stilles inn på
hurtigfrysing minst 24 timer før maten legges inn.
Legg de matvarene som skal fryses ned, i det
øverste rommet.
Lagring av frysevarer
Når apparatet tas i bruk for første gang eller har stått
ubrukt i en tid, For å fryse fersk mat, skal fryseren
stilles inn på hurtigfrysing minst 24 timer før maten
legges inn.
Ta ut alle skuffene og kurvene og legge matvarene
direkte på frysehyllene hvis du skal lagre store
mengder matvarer.
Den maksimale innfrysingsmengden
som er
oppgitt på siden av øvre seksjon (gjelder ikke alle
apparater), må overholdes.
Viktig
Hvis matvarene skulle tines opp ved et uhell, f.eks.
på grunn av et strømbrudd, og avbrytelsen varer
lenger enn tidsrommet som er oppgitt under punktet
“Tid for temperaturøkning” i tabellen med tekniske
data nedenfor, må man enten forbruke matvarene
innen kort tid, eller tilberede dem og deretter fryse
dem ned igjen (etter avkjøling).
Opptining
Matvarer bør tines opp før bruk. Avhengig av hvor
lang tid du har til rådighet, kan dette skje i
kjøleskapet eller ved romtemperatur. Mindre
mengder kan tilberedes i dypfryst tilstand.
Naturligvis medfører det en forlengelse av
tilberedningstiden.
Isbiter
Er temperaturindstillingen for høj?
Skapet har to isbitskåler som kan fylles med
drikkevann og settes inn i frysedelen. Det er lettere å
få ut isbitene hvis du først holder skålen under
rennende vann et kort øyeblikk. Du bør ikke bruke
metallgjenstander til å få ut isbitene.
32
17
VEDLIGEHOLDELSE
Hyllene kan justeres i høyden
Avstanden mellom de forskjellige hyllene kan endres
etter ønske. Ta ut hyllene og sett dem inn igjen i
ønsket høyde.
Vigtig:
Før ethvert vedligeholdelsesindgreb skal
strømtilførslen afbrydes.
D338
Plassering av hyllene og
leskedrikkautomatene i døren
Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden.
Vedligeholdelse af køleenheden og efterfølgende
påfyldning må derfor kun udføres af autoriserede
teknikere.
Periodisk stilstand
Når skabet ikke skal anvendes i længere tid,
afbrydes det på følgende måde:
For lagring av pakker i forskjellige størrelser med
mat, kan hyllene og leskedrikkautomatene i døren
justeres etter ønske dette gjøres på følgende måte:
Trekk hyllen forsiktig i pilens retning inntil den er ute,
deretter settes den på plass igjen i ønsket høyde.
•
Stikproppen trækkes ud af stikkontakten.
•
Alle madvarer tages ud af skabet.
•
Skabet afrimes, og de indvendige flader og
tilbehør rengøres.
Regelmæssig rengøring
Mange af de specifikke rengøringsmidler til
køkkenoverflader, indeholder kemiske agenser
som kan angribe/beskadige dette apparats
plastikkomponenter. Det anbefales derfor
udelukkende at rengøre dette apparats eksterne
beklædning med varmt vand, som indeholder en
lille mængde almindeligt opvaskemiddel.
Anvend aldrig metalgenstande til rengøring af
apparatet, da det kan blive beskadiget.
Afvask jævnligt apparatet indvendigt med lunkent
vand tilsat håndopvaskemiddel eller køleskabsrens,
som kan rekvireres hos forhandleren eller ved
henvendelse til service.
Døren skal stå åben for at sikre en god luftcirkulation
i skabet og dermed undgå, at der dannes
ubehagelig lugt.
Kontroll av fuktigheten
Indvendig belysning
Sammen med glasshyllen finnes det luftehull (som
kan reguleres med en skyvespak) for å regulere
temperaturen i grønnsakskuffen/e.
Hvis der opstår behov for at udskifte lysets pære, skal
man trykke på den bagerste krog og samtidig skyde
dækslet i pilens retning.
Når luftehullene er lukket igjen, oppnås det en
høyere temperatur og større fuktighet.
Når luftehullene er åpne, oppnås det en lavere
temperatur og lavere fuktighet.
Giv agt:
Pæren skal erstattes med én med samme styrke
(maksimalstyrken er vist på lyssprederen).
PR271
Afrimning
Køleskab
Rimlaget på køleelementerne afrimes automatisk,
hver gang kompressoren stopper. Smeltevandet
løber ud gennem en smeltevandsrende), som leder
det ned i en lille plastskål på bagsiden af skabet,
hvor det derefter fordamper.
Det anbefales at rense afløbshullet i midten af
smeltevandsrenden med jævne mellemrum for at
undgå, at smeltevandet løber over. Brug den rensepind, der allerede befinder sig i afløbshullet.
18
D037
31
RÅD
RÅD
Råd Køl af friske fødevarer
Råd for kjøling
For at hjælpe Dem til at bruge køleskabet mest
hensigtsmæssigt, gives hermed nogle nyttige tips.
•
Tilberedte madvarer: Pålæg, marmelade og
lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares
på en hvilken som helst hylde i køleskabet.
•
Frugt og grøntsager: Rengøres omhyggeligt og
opbevares i grøntsagsskuffen i bunden af
køleskabet.
•
Smør og ost: Bør lægges i en speciel lutttæt
beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer
for at udelukke så megen luft som muligt.
Mælkekartoner: Opbevares tillukkede i hylden i
køleskabets dør.
Råt kød (okse-svine- og lammekød samt vildt):
Indpakkes i plastposer og anbringes på hylden i
bunden af skabet eller oven på grøntsagsskuffen,
hvilket er det koldeste sted i køleskabet. NB: Kød
kan kun opbevares sikkert på denne måde i højst 12 døgn.
For at begrænse bakterievæksten i varm mad under
kølingsperioden, er det bedre at stille mindre
portioner mad til nedkøling i køleskabet end på
køkkenbordet. Dette kan lade sig gøre, da
køleskabet er termostatstyret. Maden skal først
tildækkes, når den er nedkølet.
•
Is og lignende bør ikke anvendes direkte fra
fryseren, da det kan forårsage frysesår på
huden.
Nedfrysningsdatoen bør anføres på de enkelte
madvarers emballage, således at
opbevaringstiden kan kontrolleres.
Symbolerne på skufferne viser forskellige typer
madvarer som kan dybfryses.
Tallene viser lagringstiden i måneder for de
forskellige typer madvarer. Om det er den øvre
eller nedre lagringstid der skal benyttes, er
afhængig af madens kvalitet og dens behandling
før indfrysning.
Kulsyreholdige drikkevarer og lignende må ikke
lægges i fryseren, da flasken (eller anden
beholder) kan sprænge.
Råd vedrørende dybfrysning
•
De bør kontrollere, at de dybfrosne madvarer er
blevet opbevaret korrekt i forretningen.
•
De bør sørge for, at de dybfrosne madvarer
transporteres så hurtigt som muligt fra
forretningen til Deres fryser.
Innfrysingen varer ca 24 timer. Under
innfrysingen bør du ikke legge flere matvarer inn i
frysedelen.
•
Del opp matvarene i mindre porsjoner før
innfrysingen slik at innfrysingen går raskere. På
den måten er det også mulig å tine opp mindre
porsjoner ad gangen senere.
•
Pakk matvarene lufttett i aluminiums- eller
plastfolie.
•
Unngå at matvarer som skal fryses ned, kommer
i berøring med varer som allerede er fryst ned,
for å forhindre at det overføres varme til disse
varene.
•
Is og lignende bør ikke nytes direkte fra fryseren,
da det kan medfører frostskader på huden.
•
Symbolerne på skufferne viser forskellige former
for dybfrost-varer.
•
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
Døren bør ikke åbnes ofte, og den bør ikke være
åben i længere tid end højst nødvendigt.
•
Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.
•
Den holdbarhedsdato, som er angivet på
emballagen, må ikke overskrides.
•
Den maksimale mængde madvarer, som kan
nedfryses på 24 timer, fremgår af typeskiltet.
Mængden bør ikke overskrides.
•
De bør kun nedfryse helt ferske og nøje rengjorte
madvarer af førsteklasses kvalitet.
•
Madvarerne bør nedfryses i små portioner, dels
fordi de nedfryses hurtigere, og dels fordi man på
et senere tidspunkt bedre kan udvælge den
mængde, man skal bruge, og optø den hurtigere.
•
Madvarerne skal emballeres lufttæt i alu-folie
eller fryseposer, før de lægges ind i skabet.
•
Ferske madvarer bør ikke lægges således, at de
berører dybfrosne madvarer, idet det medfører en
temperaturstigning i de dybfrosne madvarer.
•
Magre madvarer har længere holdbarhedstid end
fede.
•
Nedsœtter holdbarhedstiden.
30
•
kontrollere at allerede frosne matvarer har vært
forskriftmessig lagret i butikken
•
sørge for at allerede frosne matvarer
transporteres fra butikken og legges inn fryseren
på så kort tid som mulig
•
ikke åpne døren til fryseren oftere eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig
•
Matvarer som er tint opp, holder ikke så lenge og
kan ikke fryses ned igjen.
•
Den lagringsperioden som er oppgitt av i
matvareprodusenter, bør overholdes.
Ved å følge disse rådene oppnår du de beste
resultatene:
Den maksimale matvaremengden som kan
innfryses på 24 timer, fremgår av typeskiltet.
Denne mengden bør ikke overskrides.
Råd vedrørende nedfrysning
For å oppnå best utnyttelse av apparatet bør du:
Råd for frysing
•
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
•
Frukt og grønnsaker: Rengjøres omhyggelig og
oppbevares i grønnsaksskuffen i bunnen av
kjøleskapet.
Smør og ost: Bør oppbevares i lufttette beholdere
eller innpakkes i folie eller plastposer for å unngå luft
så mye som mulig.
Melkekartonger: Oppbevares lukket i hyllen i
kjøleskapets dør.
Rått kjøtt (okse-svin-og lammekjøtt samt vilt):
Legges i plastposer og anbringes på hyllen i bunnen
av kjøleskapet eller over
grønnsaksskuffen som er det kaldeste stedet i
kjøleskapet.
N.B.: Kjøtt kan kun oppbevares sikkert på denne
måten i 1-2 døgn.
Råd for oppbevaring av
frossenmat
Tallene oplyser om opbevaringstiden i måneder
for den pågældende art af dybfrostvarer. Om den
øverste eller den nederste værdi af de oplyste
opbevaringstider gælder, er afhængig af
fødevarernes kvalitet og deres forbehandling
inden nedfrysningen.
•
Legg ikke kullsyreholdige drikkevarer og
lignende i fryseren, da flasken (eller
beholderen) kan eksplodere.
19
VEDLIKEHOLD
Trekk først støpselet ut av stikkontakten.
Flytbare hylder
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjøleenheten. Derfor må vedlikehold og
etterfylling bare utføres av autoriserte
forhandlere.
Vask kjøleskapet innvendig med lunkent vann og
sodapulver.
Rengjør utvendige flater med en silikonvoks-spray.
Kondensatoren og kompressoren bør rengjøres med
børste eller støvsuger. Dette vil bidra til at
kjøleskapet beholder sine gode driftsegenskaper og
spare energi.
Periodisk rengjøring
Avstenging
Mange vaskemidler for kjøkkenoverflater
inneholder kjemiske agenter som kan skade
delene i plast som finnes på dette apparatet. Det
anbefales derfor å gjøre den ytre bekledningen
på dette apparatet ren kun med varmt vann som
inneholder en liten mengde med oppvaskmiddel.
Dersom skapet ikke skal brukes i lengre tid (f.eks.
under en ferie), skal det stenges av:
trekk støpselet ut av stikkontakten;
ta alle matvarene ut av kjøleskapet;
vask skapet godt innvendig;
la døren stå åpen for å få god luftsirkulasjon slik at
det ikke danner seg dårlig lukt.
Viktig
Køleskabet har flere indvendige spor, så
hyldehøjden kan justeres efter ønske.
D338
Placering af dørhylder
For at tillade bedst mulig placering af emballager af
forskellige størrelser, kan dørhylderne og
drinkbelholderen anbringes i forskellige højder.
Ved justering gøres følgende:
Gradvis trækkes hylderne i pilens retning indtil de er
helt ude. Derefter sætted de ind i den ønskede
højde.
Innvendig belysning
For å skifte ut lyspæren trykk på den bakre hekten og
trekk samtidig ut dekselet i retningen som angis av
pilene.
Advarsel:
Skift ut lyspæren med en med samme styrke
(maksimal effekt står oppgitt på lysdiffusøren).
Fugtighedskontrol
Fugtighedskontrollen er indbygget i glashylden og er
forsynet med vippeplader (som kan indstilles ved hjælp
af et skydegreb).
Når vippepladerne er lukkede, øges temperaturen og
dermed også fugtigheden.
Når vippepladerne er åbne, reduceres temperaturen og
dermed også fugtigheden.
Avriming
Kjøleskapets kjøleelement avrimes automatisk hver
gang kompressoren stopper når kjøleskapet er i normal bruk.
Smeltevannet ledes ut gjennom et avløpshull til en
skål over kompressoren på baksiden av kjøleskapet
der det fordamper.
PR271
Det er viktig å rense avløpshullet i midten av
smel-tevannsrennen med jevne mellomrom for å
forhin-dre at smeltevannet renner over og
drypper ned på matvarene i kjøleskapet.
Bruk den rensepinnen som allerede plassert i
av-løpshullet til dette.
Fryseskapet vil allikevel dekkes med rim etterhvert
som det er i bruk.
Rimen må skrapes bort med en plastskrape når
rimlaget er mer enn 4 mm tykt.
Det er ikke nødvendig å slå av skapet eller fjerne
20
D037
29
Brug af fryseskab
matvarene for å gjøre dette.
Funktion
Nedfrysning af madvarer
Stikket sættes i stikkontakten. Kontrollampen (D)
tænder. Termostatknappen (E) drejes med uret forbi
positionen “■” (stop).
Det 4-stjernede
fryseskab er beregnet til
nedfrysning af ferske madvarer og til opbevaring af
is og dybfrosne varer.
Termostatknappen drejes til positionen “■” for at
slukke apparatet.
Hvis fryseren allerede har været i drift i et stykke tid,
skal man trykke på N/S-knappen mindst 24 timer, før
madvarerne placeres i fryseren for at sikre et bedre
resultat.
De madvarer, der skal fryses, skal anbringes i det
særlige rum som vist på billedet.
For at kunne nedfryse den mængde, der er angivet
på oversigten, skal madvarerne placeres i direkte
kontakt med kølefladerne. Hvis madvarerne
nedfryses i kurvene, formindskes den maksimale
mængde en lille smule.
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk og kan øges for
at opnå en højere temperatur (varmere) ved at dreje
termostatknappen til minimum eller reduceres for at
opnå en lavere temperatur (koldere) ved at dreje
knappen til maks. Ved indstilling af den nøjagtige
temperatur skal man tage hensyn til, at skabets
indvendige temperatur afhænger af følgende
faktorer:
•
Temperaturen i det rum, hvor skabet er opstillet.
•
Hvor ofte døren åbnes.
•
Mængden af madvarer i skabet.
•
Skabets placering.
Hurtig nedfrysning
Tryk på N/S-knappen (C) for at opnå lynfrysning.
Signallampen for lynfrysning (B) begynder nu at lyse.
Temperatur-alarmlampe (A)
Temperatur-alarmlampen tændes automatisk, når
temperaturen i fryseren stiger over en bestemt
værdi, der kan forhindre en tilfredsstillende
langtidsopbevaring. Det er helt normalt, at
temperatur-alarmlampen forbliver tændt i en kort
periode, når fryseren tilsluttes for første gang.
Den vil forblive tændt, indtil den optimale temperatur
for opbevaring af frosne madvarer er nået.
Hvis alarmlampen forbliver tændt i mere end to
dage, og døren har været korrekt lukket, er det
nødvendigt at tilkalde service.
Køleelement
I tilfælde af strømsvigt vil køleelementeme sørge for,
at frysevarer forbliver nedfrosne i nogle timer
længere. Af sikkerhedsmæssige grunde (ved nogle
modeller) placeres køleelementeme under transport
i den nederste skufe i fryses kabet
Nedfrosne køleelementer udnyttes mesteffektivt,
hvis de placeres oven på frosne varer i den øverste
skufe.
28
Opbevaring af frosne madvarer
Når der tændes for fryseren første gang eller efter
en længere stilstand, skal man trykke på N/Sknappen mindst 24 timer før.
Derefter drejes termostatknappen tilbage til normal
igen. Hvis De har brug for at opbevare store
mængder madvarer, kan alle skuffer og kurve tages
ud, og madvarerne kan anbringes direkte på
hylderne. Der må ikke anbringes mere end den
tilladte mængde
som er angivet på siden
øverst i apparatet (alt efter model)
Vigtigt
I tilfælde, hvor madvarerne optøs ved et uheld
(eksempelvis som følge af strømsvigt), som
følge af tidsrummet for afbrydelse er længere
end tidsrummet for temperaturforøgelse, er det
nødvendigt at tilberede og spise madvarerne
straks. Alternativt er det muligt at tilberede og
herefter nedfryse madvarerne igen (når de er
afkølede).
Tilberedning af isterninger
Der medfølger isterningebakker, som kan fyldes med
vand og stilles ind i fryserummet. Isterningerne kan
tages ud ved kort at holde isterningebakken under
løbende vand. Der bør ikke anvendes
metalgenstande til at tage isterningerne ud af
bakken med.
Optøning
De frosne eller dybfrosne levnedsmidler bør optøs
inden brug, idet de bedst optøs i køleskabet eller alt
efter den tid, der er til rådighed, ved stuetemperatur.
Små stykker kan koges i frossen tilstand. Kogetiden
forlænges naturligvis herved.
Bruk ikke skarpe gjenstander til fjerne rimlaget på
kjøleelementet, da de vil kunne skade kjøleelementet.
Bruk ikke andre mekaniske redskaper eller metoder
til å fremskynde smelteprosessen enn de som er
oppgitt her.
Hvis rim-/islaget i fryserommet har blitt svaert tykt,
må det gjennomføres en komplett avriming på
følgende måte:
1. Trekk ut støpselet av stikkontakten eller sett
termostatknappen på «■».
2. Ta ut de dypfryste matvarene, pakk dem i flere
lag avispapir og still dem et kaldt sted.
3. La døren stå åpen, sett et fat på den øverste
hyllen i kjøleskapet under avløpshullet og trekkt
ut pluggen som vist på figur.
4. Når avrimingen er ferdig, må du tørke de
innvendige sidene grundig av og sett pluggen
tilbake på plass i avløpshullet.
5. Ta vare på plastskrapen til senere bruk.
D068
6. Sett termostatknappen tilbake på ønsket
innstilling eller sett støpselet i stikkontakten igjen.
7. Etter to til tre timer kan matvarene legges tilbake i
fryserommet igjen.
Viktig
Buk ikke mekaniske apparater eller kunstige
midler til å fremskynde opptiningen av
matvarene med unntak av de metodene som
produdenten anbefaler på pakken.
Du bør aldri bruke metallgjenstander til å skrape
bort rimlaget, da de kan gi varige skader.
En temperaturstigning i de dypfryste matvarene
under avrimingen kan forkorte lagringstiden
deres.
DRIFTSFORSTYRRELSER
Dersom det i årenes løp skulle oppstå en feil du ved
kjøleskapet, bør De først undersøke om du ikke kan
fjerne feilen selv.
Kompressoren går hele tiden
Er termostatknappen for kjøleskapet satt for høyt?
Vannpytter i bunnen av kjøleskapet
Lampen i yøleskapet Iyser ikke når døren åpnes
Får kjøleskapet strøm? Sjekk sikringene. Dersom
skapet får strøm, er Iyspæren gått og må sk¦ftes.
Ingen kjøling
Får kjøleskapet strøm? Er termostatknappen riktig
innstilt?
Er avløpet for smeltevannet tettet til?
Når du tilkaller service, ber vi deg om å oppgi
modellog produktnummer, som du finner på
typeskiltet (nederst til venstre på innsiden av
kjøleskapet). Det gjør det lettere for oss å reparere
skapet ditt så fort som mulig.
21
GARANTI
BRUG
Garantitiden er 2 år ved forbrukerkjøp og 6 mndr.
ved næringskjøp.
Hvis dokumentasjon mangler, vil serviceutøveren
vanligvis kreve kontant oppgjør.
Garantivilkårene fremgår av Norske
Elektroleverandørers Landsforenings (NEL’s)
leveringsbetingelser, som kan fåes av forhandleren
eller leverandøren.
Ved henvendelse til forhandleren eller vår
serviceavdeling, vil du få anvist godkjent
serviceutøver.
Ved eventuelle reklamasjoner utover 2-års fristen,
gjelder kjøpslovens bestemmelser.
Serviceutøveren skal dokumentere kjøpsdato,
normalt ved fremvisning av original kjøpskvittering.
Reservedeler kan bestilles ved henvendelse til
forhandler eller vår service/reservedelsavdeling.
Indvendig rengøring
Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det
indvendigt med lunkent vand og et mildt
rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et
nyt produkt.
De må ikke bruge stærke rengøringsmidler
eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.
Betjeningspanel
N.B. ! Se alltid pa apparatets dataskilt og oppgi
modell, produktnummer (prod. no.) og serienr, nâr
du bestiller reservedeler eller service.
ALARM
SUPER
ON
ON
Ta derfor godt vare på denne.
AB C
D
A - Temperatur-alarmlampe
B - Kontrollampe for N/S-kontakt
TEKNISKE DATA
F
E
G
F - Kontrollampe for el-tilslutning
G - Termostatknap temperaturundstilling
C - N/S kontakt
D - Funktionslampe
Kjøleskapets nettokapasitet i liter
256
E - Termostatknap
Fryseboksens nettokapasitet i liter
79
Brug af Køleskab
Strømforbruk i kWh/24 t (Kwh)
0,575
Strømforbruk i kWh/årlig (Kwh)
210
Funktion
Innfrysingskapasitet i kg/24 t
13
Tid for temperaturøkning fra -18°C til -9°C i timer
30
Stikket sættes i stikkontakten. Kontrollampen (F)
tænder. Termostatknappen (G) drejes med uret forbi
positionen “■” (stop).
Termostatknappen drejes til positionen “■” for at
slukke apparatet.
Dimensjoner i mm
høyde
1850
Temperaturindstilling
bredde
600
dybde
625
Temperaturen reguleres automatisk og kan øges for
at opnå en højere temperatur (varmere) ved at dreje
termostatknappen til minimum eller reduceres for at
opnå en lavere temperatur (koldere) ved at dreje
knappen til maks. Ved indstilling af den nøjagtige
temperatur skal man tage hensyn til, at skabets
indvendige temperatur afhænger af følgende
faktorer:
De tekniske dataene er oppført på dataskiltet som finnes på venstre side inne i apparatet.
22
Vigtigt
•
Temperaturen i det rum, hvor skabet er opstillet.
Hvis termostatknappen er sat på højeste indstilling
samtidig med at rumtemperaturen er høj, og der er
mange madvarer i køleskabet, kan det medføre at
kompressoren går hele tiden. I sådan et tilfælde vil
der danne sig rim på køleskabets bagvæg. Afrimning
kan ske ved at termostatknappen bliver sat på en
lavere indstilling (højere temperatur), således at den
automatiske afrimning kan virke. Dette vil samtidig
medføre et lavere strømforburg.
•
Hvor ofte døren åbnes.
Afkøling af fødevarer
•
Mængden af madvarer i skabet.
•
Skabets placering.
Man opnår den bedst mulige ydeevne på følgende
måde:
undlad at stille varm mad eller dampende væsker i
køleskabet;
tildæk fødevarerne eller pak dem ind, især hvis de
har en stærk smag;
anbring fødevarerne således, at luften kan cirkulere
frit rundt om dem.
27
Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
•
•
•
•
De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på
el-ledningen.
Vigtig: Hvis el-ledningen ødelagt, skal det skiftes
ud med en speciel el-ledning, der kan købes ved
henvendelse til kundeservice.
Når apparatet er i brug, bliver komponenterne
bag på apparatet varme. Der skal altid være
tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå
fejl og manglende køling. Se
installationsvejledningen.
Miljøbeskyttelse
Hverken i kølekredsløbet eller
isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter,
som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning
skal skabet afleveres på den kommunale
genbrugsstation. Køleenheden må ikke
beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på
bagsiden.
De materialer i dette apparat, som er mærket med
symbolet
, kan genbruges.
Komponenter, som bliver varme, må ikke være
tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt
muligt altid placeres mod en væg.
Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det
.DVVHULQJ
,QIRUPDWLRQRPDSSDUDWHWVHPEDOOHULQJ
‡ 'HPDWHULDOHULGHWWHDSSDUDWVRPHUP UNHWPHGV\PEROHW
NDQJHQEUXJHV
!3( SRO\ W\OHQ
!36 VNXPPHWSRO\VW\UHQ
!33 SRO\SURS\OHQ
$OOHDQYHQGWHPDWHULDOHUHUPLOM¡YHQOLJH'HUHVNRPPXQDOHUHQRYDWLRQVY VHQHOOHUDGPLQLVWUDWLRQNDQRSO\VH
RPDIKHQWQLQJVWLGHUHOOHUVDPOLQJVVWHGHU
Plassering
Skapet må ikke plasseres nær en varmekilde, som
radiator, ovn, direkte sol e.
Av sikkerhetsgrunner må de minimumsmålene for
ventilasjon som er vist på den relevante figuren,
overholdes.
For at skapet skal kunne virke på beste måte må
avstanden fra toppen av skapet og til overskap eller
lignende, minst være 100 mm (se Fig. A)
Likevel, den beste løsningen ville være som vist i
(Fig. B) uten overskap
Merk: Ventilasjonsåpningene må ikke tilstoppes
A
B
15 mm
Under normal drift bliver kondensator og
kompressor på bagsiden af skabet varme. Af
sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor
mindst have de ventilationsdimensioner, som er
angivet på figuren.
INSTALLERING
100 mm
•
ske, at olien i kompressoren løber ud i
kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til
kompressoren efter transporten tilrådes det at
vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes
igen.
15 mm
Installation
NP008
Med de to justerbare benene vatres skapet nøyaktig
Elektrisk tilkopling
Kjøleskapet tilsluttes strømnettet ved å sette støpsel
et i en forskriftsmessig jordet stikkontakt. Kontrollerat
den spenningen og frekvensen som er oppgitt på sk
apets typeskilt, stemmer med strømnettets spenning
og frekvens. Et avvik på ±6% fra nominell spenning
er tillatt.
Viktig
Apparatet må kunne koples fra nettet, og støpslet
må derfor være tilgjengelig etter at installasjonen er
utført
Det er viktig at apparatet er forskriftsmessig jordet.
Derfor er strørnkabelen forsynt med en spesiell
jordingskontakt. Hvis stikkontaktene i boligens
elektriske system ikke er jordet, må apparatet
tilkobles en separat jordledning av en faglært
elektriker i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar dersom
denne sikkerhetsbestemmelsen ikke blir fulgt.
Dette apparatet overholder følgende EFdirektiver:
INDHOLD
Advarsler og vigtige anvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Brug -Indvendig rengøring -Betjeningspanel -Funktion -Temperaturindstilling-Afkøling af fødevarer . .27
Brug - Funktion - Temperaturindstilling - Hurtig nedfrysning - Temperatur-alarmlampe - . . . . . . . . . . . .
Nedfrysning af madvarer - Opbevaring af frosne madvarer - Optøning - Tilberedning af isterninger - . . .
- 87/308 av 2.6.87 om demping av radiostøy.
- 73/23 EØF av 19.2.73 (direktiv om lavspenning)
med senere endringer;
- 89/336 EØF av 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) med senere
endringer.
Køleelement - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Brug - Flytbare hylder - Placering af dørhyider og drinkbeholder - Fugtighedskontrol . . . . . . . . . . . . .29
Råd - Råd Køl af friske fødevarer - Råd vedrørende nedfrysning - Råd vedrørende dybfrysning . . . .30
Vedligeholdelse - Periodisk rengøring - Periodisk stilstand - Indvendig belysning - Afrimning . . . . .31
Hvis noget ikke fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Tekniske data - El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Installation - Placering - Hyldestop - Bageste afstandsstykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Hyllesperrer
Apparatet er utstyrt med hyllesperrer som holder
hyllene festet under transporten.
Gå frem på følgende måte for å fjerne dem:
Flytt hyllesperrene i pilretningen, løft opp glasshyllen
bak og skyv den fremover helt til den løsner og ta av
sperrene.
A
B
C
Installation - Omhœngsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
26
23
Bakre avstandsstykker
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det følger to avstandsstykker med skapet som skal
monteres som vist på tegningen.
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet,
bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt
med apparatets funktion og de relevante advarsler.
Skru skruene på kabinettet litt ut, skyv
avstandsstykkende inn under sknuehodene og trekk
sknuene til igjen.
Omhengsling av dør
Slå av strømmen til skapet før du utfører noen
arbeidsoperasjoner.
Gå frem som følger for å hengsle om døren:
1. Ta av ventilasjonsgitteret (D) som er festet med
trykklås.
2. Demonter den nedre hengselen (E) ved å skru av
de tre festeskruene.
3. Ta av den nedre døren ved å trekke den av den
midtre hengselen.
4. Demonter den midtre hengselen (H).
5. Ta av den øvre døren ved å trekke den av den
øvre hengselpinnen (G).
6. Skru ut den øvre hengselpinnen (G) og skru dem
på igjen på motsatt side.
7. Fjern de to pluggene til dørene (hvis de finnes)
slik at hullene for hengselpinnene frigjøres, og
skru dem på igjen på motsatt side. Sett den øvre
døren på igjen.
8. Skru den midtre hengselen på igjen på motsatt
side.
9. Sett den nedre døren på igjen.
10.Skru ut hengselpinnen (E) med en 10 mm
nøkkel, og skru den på igjen på hengselens
motsatte side.
11.Sett den nedre hengselen (E) på igjen på motsatt
side ved å bruke skruene som ble fjernet
tidligere. Trekk ut hulldekselet (F) av
ventilasjonsgitteret (D) ved å skyve den i pilens
retning, og monter den igjen på motsatt side.
12.Sett ventilasjonsgitteret (D) på plass igjen. Det er
festet med trykklås.
13.Ta av håndtaget og flytt det over på motsatt side.
Lag hull i plastpluggene på motsatt side av
håndtakene med en syl. Dekk til de frigjorte
hullene med plastpluggene som følger med i
tilbehørspakken.
Dørene kan sentreres ved å justere den midtre
hengselen.
Den midtre hengselen (H) kan justeres vannrett med
et passende verktøy når de to skruene som holder
den, har blitt 1øsnet.
Merk
Når dørene har blitt hengslet om, må du kontrollere
at alle skruer er skrudd ordentlig fast, og at
tetningslisten slutter helt tett til skapet. Hvis
temperaturen i rommet er lav (f eks om vinteren),
kan det forekomme at tetningslisten ikke ligger helt
tett inn til skapet. Etter en viss tid vi tetningslisten
automatisk sluttet helt tett, men hvis De ønsker å
fremskynde denne prosessen, kan De varme opp
tetningslisten med en hårtørker.
24
Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med
smæklås, anbefales det at gøre denne smœklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende
børn ikke kan komme i fare.
Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør lœse dem grundigt igennem,
inden apparatet installeres eller tages i brug.
D594
Generelle sikkerhedsoplysninger
•
Dette apparat er beregnet til at blive betjent af
voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved
knapperne eller lege med apparatet.
•
Det er farligt at ændre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
•
Inden der udføres rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at
apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
•
G
H
F
F
F
Anvendelse
Køleskabe og frysere til hjemmebrug er
udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det
flyttes.
•
Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de
en gang har vaeret optøet.
•
Ispinde kan forårsage kuldeforbrændinger, hvis
de indtages straks efter, at de er taget ud af
apparatet.
•
Producentens anvisninger vedrørende opbevaring
af madvarer bør overholdes nøje. Læs
vejledningen på den pågældende emballage.
•
Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke
beskadiges, da dette kan medføre lækage.
•
•
Skabet må ikke placeres i nærheden af
radiator eller komfur.
•
Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i
laengere tid.
De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer
fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til
+38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse
N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets
klasse er angivet på identifikationspladen
(anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af
grøntsagsskuffen).
•
Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt
om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må
ikke beskadiges.
•
•
Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i
kælderen (ikke indbygningsmodeller).
•
El-apparater såsom ismaskiner må
ikkebenyttes inden i et køleskab.
Apparatets indvendige foring består af kanaler,
som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på
disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det
ikke kan repareres, og det vil medføre tab af
madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE
til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved
at anvende den medfølgende skraber. Islag bør
under ingen omstœndigheder skrabes af de
indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af
apparatet. Se afrimningsvejledningen.
•
Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må
ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i
flasken eller beholderen, som kan få den til at
eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.
•
Der må ikke anvendes andre genstande eller
hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end
dem, som er anbefalet af producenten.
F
D
Reparationer udført af usagkyndige kan medføre
skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det
nærmeste servicecenter og forlang altid originale
reservedele.
•
E
E
•
Service/reparation
•
Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere
apparatet, bør dette udføres af en autoriseret elinstallatør eller anden kompetent person.
•
Reparationer på apparatet bør kun udføres af et
autoriseret servicecenter og kun originale
reservedele bør anvendes.
•
Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under
ingen omstændigheder selv forsøge at reparere
apparatet.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement