Küppersbusch IKE309-62T Handleiding


Add to my manuals
68 Pages

advertisement

Küppersbusch IKE309-62T Handleiding | Manualzz
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice
d'utilisation
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateurcongélateur
Kühl-/Gefrierschrank
IKE309-6-2T
2
Inhoud
2
4
6
6
8
Onderhoud en reiniging
9
Problemen oplossen
11
Technische gegevens
12
Montage
13
Het milieu
17
Wijzigingen voorbehouden
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen
is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig
bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht,
zodat iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade
die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok
krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar
maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Veiligheidsinformatie
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit
instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit
is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van
het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
3
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor)
mogen uitsluitend vervangen worden
door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
•
•
•
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat er
een risico op een elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje.
1) voor de binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als
u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak
ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat
is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 3)
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Het lampje
3) Als het apparaat vorstvrij is
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van
voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen aan
het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken
als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt
is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet
aan als het beschadigd is. Meld mogelijke
beschadigingen onmiddellijk bij de winkel
waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi
in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot over-
4
•
•
•
•
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
verhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te
voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen
worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar
is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 4)
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die u bij de
lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum
Bedieningspaneel
˚C
1
2
MODE
3
4
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Thermostaatknop van de vriezer
3 Temperatuurknop van de koel-vriescombinatie
5
6
4 Display
5 Functietoets
Resetschakelaar van het alarm
6 Thermostaatknop van de koelkast
Display
1 2
3
1 Weergave koelvak
2 Weergave vriesvak
3 Lampje voor positieve of negatieve temperatuur
4 Weergave temperatuur
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is
4
5 8
5
6
7
8
7
6
Fast Freeeze-functie
Shopping-functie
Minidac-functie
Performance Optimization-functie
5
Inschakelen
Nadat u de stekker in het stopcontact heeft
gestoken drukt u, als het display niet verlicht
is, op de toets AAN/UIT.
Zodra het apparaat ingeschakeld is, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel.
• De indicatie positieve of negatieve temperatuur blijft positief, wat aangeeft dat de
temperatuur positief is.
• de temperatuur knippert, de displayachtergrond wordt rood en u hoort een zoemer.
Druk op de functietoets en de zoemer gaat
uit (zie ook "Alarm te hoge temperatuur" ) .
Stel de gewenste temperatuur weer in (zie
"Temperatuurregeling").
Uitschakelen
Het apparaat wordt uitgeschakeld door de
toets ON/OFF langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.
Hierna wordt het aftellen van de temperatuur
van -3 -2 -1 weergegeven.
Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld,
gaat ook het display uit.
Temperatuurdisplay
Iedere keer dat de indicatietoets temperatuur
van de koel-vriescombinatie wordt ingedrukt, geeft het display het volgende aan:
1. – De indicatie koelvak is aan.
– Het display geeft de koelkasttemperatuur aan.
2. – De indicatie vriesvak is aan. 5)
– Het display geeft de vriezertemperatuur aan.
Na tien seconden wordt het normale display
weer weergegeven.
Functiemenu
Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt,
worden de volgende functies rechtsom geactiveerd:
• Fast Freeze-functie
• Shopping-functie
• Minidac-functie
• Performance Optimization-functie
• geen symbool: normale werking.
Belangrijk! U kunt één functie tegelijkertijd
op ON zetten.
5) Onder normale omstandigheden.
Om de functies op OFF te zetten, drukt u
meerdere keren op de Functieknop tot er
geen pictogram verschijnt.
Temperatuurregeling
De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop, die zich aan
de bovenkant van het apparaat bevindt.
De temperatuur van het koelvak kan gereguleerd worden door de insteltoets koelruimte
te draaien. De tempertuur kan variëren tussen +2°C en +8°C.
De temperatuur van het vriesvak kan gereguleerd worden door de insteltoets vriesruimte te draaien. De tempertuur kan variëren
van -15°C tot -24°C.
Door te draaien aan de insteltoets, knippert
het display en wordt de gewenste temperatuur getoond.
Voor een juiste conservering van het voedsel
moeten de volgende temperaturen worden
ingesteld:
+5°C in de koelkast
-18°C in de vriezer.
Als na het instellen van de gewenste temperatuur de themostaatknop niet binnen 5 seconden is gedraaid, wordt de temperatuur
van het vriesvak aangegeven.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
• draai de thermostaatknop rechtsom om
de maximale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop linksom om de
minimale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• de plaats van het apparaat.
Performance optimization -functie
The Performance optimization -functie wordt
ingeschakeld door op de functietoets te
drukken (indien nodig meerdere keren) tot
het bijbehorende pictogram verschijnt
.
6
In deze omstandigheden wordt de gekozen
temperatuur automatisch ingesteld in de
beste omstandigheden om voedsel te bewaren daardoor kan er zolang deze functie is
ingeschakeld geen enkele handeling verricht
worden met behulp van de toetsen.
Het is mogelijk om de functie op elk moment
uit te schakelen door op de functietoets te
drukken (zie "Functieactivering").
Shopping-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren
wij u de Shopping-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om te
voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast
ligt warm wordt.
The Shopping-functie wordt ingeschakeld
door op de functietoets te drukken (indien
nodig meerdere keren) tot het bijbehorende
pictogram verschijnt
.
De Shopping-functie wordt automatisch na
ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Tijdens de Shopping-functie wordt ook de
ventilator in het koelvak automatisch geactiveerd.
Belangrijk! De ventilator in het koelvak
wordt ook automatisch geactiveerd als de
kamertemperatuur hoog is (hoger dan 38°C),
ook als de Shopping-functie niet geactiveerd
is.
Het is mogelijk om de functie op elk moment
uit te schakelen door op de functietoets te
drukken (zie "Functiemenu").
Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Het is mogelijk om de functie op elk moment
uit te schakelen door op de functietoets te
drukken (zie "Functiemenu").
Alarm hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval)
wordt aangegeven door:
• het knipperen van de temperatuur
• het knipperen van het vriesvak (weergave
vriesvak)
• rood lampje op het display
• het geluid van de zoemer
• alarmsymbool
Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:
• het geluidssignaal gaat uit
• blijft de temperatuurwaarde knipperen
• display blijft rood branden.
Wanneer u op de Functietoets / de knop om
het alarm uit te schakelen drukt, verschijnt de
hoogst bereikte temperatuur in het vak op
het display
gedurende enkele seconden.
Hier stopt het knipperen en schakelt de verlichting over van rood op wit.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op de Functietoets /
Alarm-resetschakelaar te drukken.
De verlichting van het display blijft rood tot de
normale opslagomstandigheden zijn hersteld.
Fast Freeze Functie
Om levensmiddelen in te vriezen, moet u de
functie Fast Freeze inschakelen.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur van
een nieuw product weg te nemen. Droog
daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Schakel om vers voedsel in te vriezen de
functie Snelvriezen in, minstens 24 uur voor-
7
dat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak
legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden
ingevroren in het onderste compartiment.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje; een label dat zich aan de binnenkant van de koelkast bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens
deze periode geen ander voedsel in.
Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de functie Snelvriezen weer uitzetten
(zie "functie Snelvriezen").
geval van een stroomonderbreking of
stroomuitval.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal geleiders zodat de schappen op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen
de voorste halve schappen over de achterste
worden geplaatst.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer
is uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of
op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor
nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een koude accumulator die de bewaartijd verlengt in
Het plaatsen van de deurschappen
Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een deurschap en dat naar de zijkant kan worden geschoven.
Voor een grondiger reiniging kunnen de bovenste en onderste deurschappen gemakkelijk verwijderd worden en op hun plek teruggezet worden
Luchtcirculatie
Het koelvak is uitgerust met een speciale
D.A.C.(Dynamic Air Cooling)-ventilator.
Deze voorziening maakt snelle koeling van
levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een
gelijkmatige temperatuur in het vak.
8
Zet de ventilator aan door op de functietoets
te drukken (indien nodig meerdere keren) tot
het bijbehorende pictogram verschijnt
.
Als het groene lampje (A) aan gaat, werkt de
ventilator.
Zet de ventilator aan als de omgevingstemperatuur warmer is dan 25°C.
Als de Shopping-functie aan is, is de ventilator automatisch aan.
Het is mogelijk om de ventilator uit te zetten
door op de functieknop te drukken tot het
pictogram
verdwijnt.
A
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is,
kan de compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
9
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger.
Deze handeling zal de prestatie van het ap-
paraat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen die
in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen
schoon te maken met warm water met een
beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
10
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Belangrijk! Zet, ongeveer 12 uur voordat u
gaat ontdooien, de thermostaatknop op een
hogere stand, om voldoende koudereserve
op te bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en
leg het op een koele plaats.
Let op! Raak ingevroren voedsel niet
met natte handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de producten
vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de
kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om
het dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen kunt
u een bak warm water in het vriesvak
zetten. Verwijder bovendien stukken ijs
die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.
6) indien nodig,
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na
twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit scherpe
metalen om de rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd kunnen
raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 6)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
11
Problemen oplossen
Waarschuwing! Voordat u problemen
oplost, trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld staan, dient te
worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
steld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen
de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak boven de com- de verdamperbak.
pressor.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
12
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er zijn veel producten tegelijk op- Berg minder producten tegelijk op.
geborgen.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt.
Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het lampje vervangen
Volg onderstaande aanwijzingen om het
lampje te vervangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Druk op de achterste haak en schuif het
kapje tegelijkertijd in de richting van de
pijl.
3. Vervang het lampje met één van hetzelfde
vermogen dat specifiek ontworpen is
voor huishoudelijke apparaten (het maximale vermogen wordt weergegeven op
de lamp zelf).
4. Vervang de afdekking van het lampje
door dit in de originele positie te schuiven.
5. Sluit het apparaat opnieuw aan.
6. Open de deur en controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
24 h
13
Montage
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig
door, alvorens het apparaat te
installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het
apparaat installeert:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
de afstandhouder.
2. Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.
3. Verwijder de afdekking van het scharnier
(A). Schroef de pennen (B) en de afstandstukken (C) los. Bevestig de afdekking
van het scharnier (A).
4. Verwijder de onderste deur.
5. Maak de onderste pen los.
C
B
A
Aan de tegenoverliggende kant:
1. Monteer de onderste pen.
2. Monteer de onderste deur.
3. Bevestig de pennen (B) en de afstandstukken (C) weer op het middelste scharnier aan de tegenoverliggende kant.
4. Monteer de bovenste deur.
5. Zet de afstandhouder en de bovenste
pen vast.
14
2
1
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
50 - min. 200 cm2
2. Stel het apparaat in de nis af.
De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat
en het keukenmeubel correct is.
Open de deur. Zet de afdekking van het
onderste scharnier op de juiste plek.
min.
200 cm2
4mm
Het apparaat installeren
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de kast
44 mm is.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast tegenover het
scharnier. Zorg ervoor dat er een ruimte
van 4 mm tussen het apparaat en de
kast is.
44mm
3. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
aan de nis.
15
I
6. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op
het scharnier.
D
4. Duw de afdichtstrip tussen het apparaat
en de naastliggende kast.
C
E
E
B
7. Als het apparaat aan de zijkant aan moet
sluiten op de deur van het keukenmeubel:
a) Maak de schroeven in de bevestigingshaken (H) los.
b) Verwijder de haken (H).
c) Draai de schroeven weer vast.
5. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de
linkerkant.
8. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd
los
16
Ha
Hb
Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel tegen elkaar en
markeer de gaten.
8 mm
Hc
Hd
Ha
9. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
ca. 50 mm
Hb
12. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van
de deur waar de nagel moet worden
vastgemaakt (K).
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
10. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
K
Ha
Ha
13. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de
deur van het apparaat uit met behulp van
onderdeel Hb.
Hc
11. Zet de deur van het apparaat en de deur
van het keukenmeubel open in een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).
17
Hb
Hb
14. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
Hd
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
18
Contents
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
18
20
22
22
24
Care and cleaning
24
What to do if…
26
Technical data
28
Installation
28
Environmental concerns
32
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and accidents,
it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar with its
operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life will be
properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you
can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to
close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid,
be sure to make that spring lock unusable
before you discard the old appliance. This
will prevent it from becoming a death trap
for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level of
environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit,
fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service agent or
qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
19
•
•
•
•
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover7) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps8) used in this appliance are
special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.9)
• Frozen food must not be re-frozen once it
has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage to
the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
7) If the lamp cover is foreseen
8) If the lamp is foreseen
9) If the appliance is Frost Free
10) If a water connection is foreseen
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible
damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation
follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.10)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine
spare parts must be used.
20
shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the
cooling unit, especially at the rear near
the heat exchanger. The materials used
on this appliance marked by the symbol
are recyclable.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in
either its refrigerant circuit or insulation
materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse
and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance
Control panel
˚C
1
2
MODE
3
4
1 ON/OFF switch
2 Freezer temperature regulator
3 Fridge-Freezer temperature indication
button
5
6
4 Display
5 Function button
Alarm reset switch
6 Fridge temperature regulator
Display
1 2
3
1 Fridge compartment indicator
2 Freezer compartment indicator
3 Positive or negative temperature indicator
4 Temperature indicator
5 Fast Freeeze function
6 Shopping function
7 Minidac function
8 Performance Optimization function
Switching on
After plugging the plug into the power outlet,
if the display is not illuminated, press ON/OFF
switch.
As soon as the appliance is turned on, the
following signals will appear on the control
panel:
• Positive or negative temperature indicator
will be positive, indicating that the temperature is positive
4
5 8
7
6
• the temperature flashes, the background
of the display is red and you will hear a
buzzer.
Press Function button and the buzzer will go
off (also refer to "Excessive temperature
alarm" ) .
Set the desired temperature (refer to "Temperature regulation").
Switching off
The appliance is shut off by pressing ON/OFF
switch for more than 1 second.
After this, a countdown of the temperature
from -3 -2 -1 will be shown.
When the appliance is switched off, Display
also goes off.
Temperature Indication
Each time the Fridge-Freezer temperature indication button is pressed, the display indicates in sequence:
21
1. – The Fridge compartment indicator is
on.
– The display indicates the fridge temperature.
2. – The Freezer compartment indicator is
on.11)
– The display indicates the freezer temperature.
In any case, after 10 seconds normal display
conditions are restored.
Functions menu
Each time Function button is pressed, the
following functions are activated in a clockwise direction:
• Fast Freeze function
• Shopping function
• Minidac function
• Performance Optimization function
• no symbol: normal operation.
Important! You can set one function ON at
a time.
To set the functions OFF, press the Function
button several times until no icon appears.
Temperature regulation
The temperature within the appliance is controlled by the Temperature regulator situated
at the top of the appliance.
The temperature of the fridge compartment
may be regulated by rotating the Fridge temperature regulator, and may vary between
more or less +2°C and +8°C.
The temperature of the freezer compartment
may be regulated by rotating the Freezer
temperature regulator, and may vary between more or less -15°C and -24°C.
By turning the Temperature regulator, the
display flashes and shows the desired temperature.
For a correct storage of the food the following
temperatures should be set:
+5°C in the fridge
-18°C in the freezer.
After having set the desired temperature, if
the Temperature regulator is not rotated
within 5 seconds, the temperature of the
freezer compartment will be indicated.
To operate the appliance, proceed as follows:
11) In normal conditions.
• turn the Temperature regulator clockwise
to obtain the maximum coldness
• turn the Temperature regulator counterclockwise to obtain the minimum coldness.
The intermediate position is usually the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside
the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Performance optimization Function
The Performance optimization function is activated by pressing Function button (several
times if necessary) until the corresponding
icon appears
.
In this condition the chosen temperatures are
automatically set, in the best conditions for
storing food and therefore any possible operation through the keys does not cause any
change as long as this function is activated.
It is possible to de-activate the function at
any time by pressing Function button (see
"Activation of functions" ) .
Shopping Function
If you need to insert a large amount of warm
food, for example after doing the grocery
shopping, we suggest activating the Shopping function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food
which is already in the refrigerator.
The Shopping function is activated by pressing Function button (several times if necessary) until the corresponding icon appears
.
The Shopping function shuts off automatically after approximately 6 hours.
During the Shopping function also the fan inside the refrigerator compartment is automatically activated.
Important! The fan inside the refrigerator
compartment is automatically activated also
when the room temperature is high (over
38°C), even though the Shopping function is
not activated.
22
It is possible to de-activate the function at
any time by pressing Function button (refer
to "Functions Menu").
Fast Freeze Function
To freeze fresh foods, you will need to activate the Fast Freeze function.
Press Function button (several times if necessary) until the corresponding icon appears.
This function stops automatically after 52
hours.
It is possible to deactivate the function at any
time by pressing Function button (refer to
"Functions Menu").
Excessive temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer
compartment (for example due to a power
failure) is indicated by:
• flashing temperature
• freezer compartment flashing (Freezer
compartment indicator )
• red illumination of display
• sounding of buzzer
• alarm symbol.
When normal conditions are restored:
• the acoustic signal shuts off
• the temperature value continues to flash
• the display illumination remains red.
When you press Function button / Alarm reset switch to deactivate the alarm, the highest temperature reached in the compartment
appears on indicator
for some seconds.
At this point the flashing stops and the display illumination changes over from red to
white.
During the alarm phase, the buzzer can be
switched off by pressing Function button /
Alarm reset switch.
The illumination of the display remains red
until normal storage conditions are restored.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap
so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast Freezing function at least 24 hours before placing
the food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the rating
plate, a label located on the inside of the
fridge.
The freezing process lasts 24 hours: during
this period do not add other food to be frozen.
After 24 hours, when the freezing process is
completed, deactivate the Fast Freezing
function (see "Fast Freezing function").
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2
hours.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending
on the time available for this operation.
23
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more
trays for the production of ice-cubes. Fill
these trays with water, then put them in the
freezer compartment.
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Cold accumulators
The freezer contains at least one cold accumulator which increases storage time in the
event of a power cut or breakdown.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
For better use of space, the front half-shelves
can lie over the rear ones.
For more thorough cleaning, the top and bottom door shelves can be easily removed and
refitted in position
Air recycling
The refrigerator compartment is equipped
with a special D.A.C. (Dynamic Air Cooling)
fan.
This device allows rapid cooling of foods and
a more uniform temperature in the compartment.
Set the fan to ON by pressing the Function
button (several times if necessary) until the
corresponding icon appears
.
When the green light (A) comes on, the fan is
working.
When the ambient temperature exceeds
25°C, set the fan to ON.
When the Shopping function is ON, the fan
is automatically ON.
It is possible to set the fan OFF at any time
by pressing the Function button until the icon
goes out of view.
A
Positioning the door shelves
The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf
compartment and can be slide sideways.
24
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded,
the compressor may run continuously,
causing frost or ice on the evaporator. If
this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on any
shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added
during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only
the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and re-
25
charging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance with
a brush or a vacuum cleaner. This operation
will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at
the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the
water overflowing and dripping onto the food
inside. Use the special cleaner provided,
which you will find already inserted into the
drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on
the freezer shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
Important! About 12 hours prior to
defrosting, set the Temperature regulator
toward higher settings , in order to build up
sufficient chill reserve for the interruption in
operation.
To remove the frost, follow the instructions
below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a
cool place.
Caution! Do not touch frozen goods
with wet hands. Hands can freeze to the
goods.
3. Leave the door open and insert the plastic scraper in the appropriate seating at
the bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water
In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm water in the
freezer compartment. In addition, remove pieces of ice that break away before defrosting is complete.
26
Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process other than those recommended
by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for
future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 12)and clean the appliance and all
accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody
to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
Warning! Never use sharp metal tools
to scrape off frost from the evaporator
as you could damage it.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that
is not in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
12) If foreseen.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
27
Problem
Possible cause
Solution
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does not Attach the melting water outlet to
flow in the evaporative tray above the evaporative tray.
the compressor.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before
storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is cold
air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
Replacing the bulb
If you want to replace the bulb, do these
steps:
1. Break the circuit of the appliance.
2. Press on the rear hook and at the same
time slide the cover in the direction of the
arrow.
3. Replace the bulb with one of the same
power and specifically designed for
household appliances. the maximum
power is shown on the light bulb cover)
4. Replace the light cover by sliding it into its
original position.
5. Reconnect the appliance.
6. Open the door and check if the light
comes on.
28
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the right.
If you want to open the door to the left, do
these steps before you install the appliance:
1. Loosen the upper pin and remove the
spacer.
2. Remove the upper pin and the upper
door.
3. Remove the hinge cover (A). Unscrew the
pins (B) and spacers (C). Fit the hinge
cover (A).
4. Remove the lower door.
5. Loosen the lower pin.
29
50 - min. 200 cm2
C
B
min.
200 cm2
A
Installing the appliance
Caution! Make sure that the mains
cable can move freely.
On the opposite side:
1. Install the lower pin.
2. Install the lower door.
3. Refit the pins (B) and the spacers (C) on
the middle hinge on the opposite side.
4. Install the upper door.
5. Tighten the spacer and tighten the upper
pin.
Do these steps.
1. Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of the
arrows (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture. Make
sure that the distance between the appliance and the cupboard front-edge is
44 mm.
Push the appliance in the direction of the
arrows (2) against the cupboard on the
opposite side of the hinge. Make sure
that the clearance between the appliance and the cupboard is 4 mm.
2
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
1
2. Adjust the appliance in the niche.
The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance
30
between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Open the door. Put the lower hinge cover
in position.
4mm
5. Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
44mm
3. Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
6. Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
4. Push the sealing strip between the appliance and the adjacent cabinet.
D
C
E
E
B
31
7. If the appliance must connect laterally to
the kitchen furniture door:
a) Slacken the screws in fixing brackets
(H).
b) Move the brackets (H).
c) Retighten the screws.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
10. Push the part Hc on the part Ha.
Ha
8. Disconnect the parts Ha, Hb, Hc and Hd
Hc
Ha
Hb
Hc
Hd
9. Install the part Ha on the inner side of the
kitchen furniture.
11. Open the appliance door and the kitchen
furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and the
furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
32
12. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the
door where the nail must be fitted (K).
14. Press the part Hd on the part Hb.
8 mm
Hb
K
Ha
13. Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part Hb.
Hd
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached
tightly to the cabinet.
Hb
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
33
Sommaire
Consignes de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
33
35
38
38
39
40
En cas d'anomalie de fonctionnement
42
Caractéristiques techniques
44
Installation
44
En matière de sauvegarde de
l'environnement
49
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance ou en l'absence d'instruction
d'une personne responsable qui puisse
leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique
au ras de l'appareil pour éviter les risques
d'électrocution. Démontez la porte pour
éviter que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d’aliments et/ou de boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système
artificiel pour accélérer le processus de
dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils sont
homologués pour cet usage par leur fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez
l'appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
34
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et tout
autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits,
d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un technicien d’entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
•
•
•
•
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple
(risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est
terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble, particulièrement lorsque
l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est
desserrée, ne la branchez pas dans la
prise murale. Risque d'électrocution
ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent. 13) pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en
le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de
la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules 14) utilisées dans cet appareil
sont des ampoules spéciales dédiées uniquement à un usage avec des appareils
13) Si le diffuseur est prévu
14) Si l'ampoule est équipée d'un diffuseur d'éclairage.
15) Si l'appareil est sans givre
ménagers. Elles ne conviennent pas à
l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 15)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant de
l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des
brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil hors tension et débranchez-le de
la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule
en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
35
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil
s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez
l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. 16)
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être
mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables
disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans
cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
Bandeau de commande
˚C
1
2
3
1 Touche Marche/Arrêt
2 Dispositif de réglage de température du
compartiment congélateur
3 Touche d'affichage de la température du
réfrigérateur-congélateur
16) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
MODE
4
5
6
4 Afficheur
5 Touche Fonctions
Touche de réinitialisation d'alarme
6 Dispositif de réglage de température du
compartiment réfrigérateur
36
Afficheur
1 2
3
4
5 8
7
6
1 Voyant du compartiment réfrigérateur
2 Voyant du compartiment congélateur
3 Indicateur de température positive ou négative
4 Indicateur de température
5 Fonction Fast Freeeze
6 Fonction Shopping
7 Fonction Minidac
8 Fonction Performance Optimization
1. – Le voyant du compartiment réfrigérateur est allumé.
– L'afficheur indique la température du
réfrigérateur.
2. – Le voyant du compartiment congélateur est allumé. 17)
– L'afficheur indique la température du
congélateur.
Dans tous les cas, les conditions d'affichage
normales sont rétablies après 10 secondes.
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil. Si l'écran d'affichage ne
s'allume pas, appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.
Dès que l'appareil est mis en fonctionnement, les signaux suivants apparaissent sur
le bandeau de commandes :
• L'indicateur de température sera positif,
indiquant que la température est positive
• La température clignote, le fond d'écran
est éclairé en rouge et l'alarme sonore retentit
Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche Fonctions (veuillez vous reporter aussi au
chapitre "Alarme de température").
Réglez la température souhaitée (veuillez
vous reporter au chapitre "Réglage de la
température").
Menu Fonctions
Chaque fois que vous appuyez sur la touche
Fonction, les fonctions suivantes sont activées, dans le sens des aiguilles d'une montre :
• Fonction Fast Freeze
• Fonction Shopping
• Fonction Minidac
• Fonction Performance Optimization
• Aucun symbole : fonctionnement normal.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, appuyez sur
la touche Marche / Arrêt pendant plus de
1 seconde.
L'afficheur effectue ensuite un décompte : -3
-2 -1.
Lorsque l'appareil est à l'arrêt, l'afficheur
s'éteint également.
Affichage de la température
Chaque fois que la touche d'indication de la
température du réfrigérateur-congélateur est
activée, l'afficheur indique tour à tour :
17) En conditions normales.
Important Vous ne pouvez activer qu'une
fonction à la fois.
Pour désactiver les fonctions, appuyez plusieurs fois sur la touche Fonction jusqu'à ce
qu'aucun symbole n'apparaisse plus.
Réglage de la température
La température régnant à l'intérieur de l'appareil est contrôlée par un thermostat situé
au-dessus de l'appareil.
La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée en tournant le thermostat du réfrigérateur, entre +2° C et +8° C.
La température du compartiment congélateur peut être réglée en tournant le thermostat du congélateur, entre -15 °C et -24 °C.
En tournant le thermostat, l'afficheur clignote
et indique la température souhaitée.
Pour une conservation correcte des aliments, sélectionnez les températures suivantes :
+5 °C dans le compartiment réfrigérateur
37
-18 °C dans le compartiment congélateur.
Après avoir réglé la température souhaitée, si
vous ne tournez pas le thermostat dans les
5 secondes qui suivent, la température du
compartiment congélateur s'affiche.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un réglage de froid maximum
• tournez le thermostat dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour obtenir un
réglage de froid minimum.
Une position médiane est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Fonction Performance optimization
Pour activer la fonction Performance optimization , appuyez sur la touche Fonction (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le
symbole correspondant apparaisse
.
Avec cette fonction, les températures sélectionnées sont automatiquement réglées, assurant des conditions optimales de conservation. Ainsi, aucune modification n'est possible par l'intermédiaire des touches tant que
cette fonction est activée.
Vous pouvez à tout moment désactiver cette
fonction en appuyant sur la touche Fonction
(reportez-vous au paragraphe « Activation
des fonctions »).
Fonction Shopping
Si vous devez ranger une grande quantité
d'aliments dans votre réfrigérateur, par
exemple après avoir fait vos courses, nous
vous suggérons d'activer la fonction Shopping : elle permet de refroidir rapidement les
aliments tout en évitant le réchauffement des
denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.
Pour activer la fonction Shopping, appuyez
sur la touche Fonction (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse
.
La fonction Shopping se désactive automatiquement au bout d'environ 6 heures.
Quand vous activez la fonction Shopping, le
ventilateur à l'intérieur du compartiment réfrigérateur se met automatiquement en fonctionnement.
Important Le ventilateur à l'intérieur du
compartiment réfrigérateur se met
également en fonctionnement quand la
température ambiante est élevée, supérieure
à 38 °C, même si la fonction Shopping n'est
pas activée.
Vous pouvez à tout moment désactiver cette
fonction en appuyant sur la touche Fonction
(reportez-vous au paragraphe « Menu Fonctions »).
Fast Freeze Fonction
Pour congeler des aliments frais, vous devez
activer la fonction Fast Freeze.
Appuyez sur la touche Fonctions (plusieurs
fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole
correspondant apparaisse.
Cette fonction s'arrête automatiquement au
bout de 52 heures.
Il est possible de désactiver la fonction à
n'importe quel moment en appuyant sur la
touche Fonctions (reportez-vous au chapitre
"Fonctions du Menu").
Alarme de température
Une augmentation de la température dans le
compartiment congélateur (par exemple lors
d'une coupure de courant) est indiquée par
• clignotement de la température
• clignotement du compartiment congélateur (voyant du compartiment congélateur)
• éclairage rouge de l'afficheur
• déclenchement d'une alarme sonore
• symbole d'alarme.
Au rétablissement des conditions normales :
• le signal sonore s'arrête
• la température continue de clignoter
• l'afficheur reste allumé en rouge
Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche Fonctions / réinitialisation d'alarme. La
température maximale atteinte dans le compartiment apparaît sur l'afficheur
pendant quelques secondes.
A ce stade, l'afficheur passe d'un affichage
clignotant à un affichage fixe et change de
couleur : il devient blanc
38
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore
peut être désactivée en appuyant sur la touche Fonctions / réinitialisation d'alarme.
L'éclairage de l'afficheur demeure rouge jusqu'à ce que les conditions de stockage normales soient rétablies.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse
pour supprimer l'odeur caractéristique du
"neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
à long terme des aliments surgelés ou congelés.
Pour congeler les denrées fraîches, activez la
fonction Congélation Rapide au moins 24
heures avant de placer les denrées à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans
le compartiment inférieur.
La quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures figure sur la
plaque signalétique, située à l'intérieur de
l’appareil.
Le processus de congélation dure 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre
denrée à congeler au cours de cette période.
Au bout de 24 heures, lorsque le processus
de congélation est terminé, désactivez la
fonction Congélation Rapide (reportez-vous
au chapitre « Fonction Congélation Rapide »).
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, faites fonctionner l'appareil pendant 2
heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage involontaire,
par exemple en cas de panne de courant, si
le courant a été interrompu pendant un délai
supérieur à celui indiqué dans le tableau des
caractéristiques techniques sous " Temps de
montée en température ", les aliments
décongelés doivent être consommés
rapidement ou cuisinés immédiatement puis
à nouveau congelés ( une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent
être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant
d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas,
la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs
bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs
et mettez-les dans le compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un accumulateur de froid qui permet d'augmenter
l'autonomie de votre appareil en cas de coupure de courant.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
39
Emplacement des balconnets de la
porte
Le modèle est équipé d'un compartiment de
rangement réglable, qui est fixé sous un balconnet de porte et qui peut glisser latéralement.
Ce dispositif permet le refroidissement rapide des aliments et l'obtention d'une température plus homogène dans le compartiment.
Pour mettre le ventilateur en fonctionnement,
appuyez sur la touche Fonction (plusieurs
fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole
correspondant apparaisse
.
Quand le voyant vert (A) s'allume, le ventilateur fonctionne.
Quand la température ambiante dépasse
25 °C, mettez le ventilateur en fonctionnement.
Quand la fonction Shopping est activée, le
ventilateur se met automatiquement en fonctionnement.
Vous pouvez à tout moment mettre à l'arrêt
le ventilateur en appuyant sur la touche
Fonction jusqu'à ce que le symbole
disparaisse.
A
Pour faciliter le nettoyage, il est possible de
retirer, puis de remettre en place aisément
les balconnets supérieur et inférieur de la
contre-porte.
Recirculation de l'air
Le compartiment réfrigérateur est équipé
d'un ventilateur spécial appelé Dynamic Air
Cooling (DAC).
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
dispositif de réglage de température est
sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu,
d'où un risque de formation excessive de
givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci,
modifiez la position du dispositif de réglage
de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où
des économies d'énergie.
40
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation dans
le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner
le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé
aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne
se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne
sont pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit
être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés
pour éviter une remontée en température
de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés
au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être
recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
41
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter
toute accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer
et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon
liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à
l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu
du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les
aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur
de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Important Environ 12 heures avant
d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du
thermostat vers le haut, de manière à assurer
une réserve de froid pendant l'interruption du
fonctionnement.
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
Attention Ne touchez pas d'aliments
surgelés avec des mains mouillées. Vos
mains risqueraient de rester collées.
3. Laissez la porte entrouverte et glissez la
spatule en plastique dans le logement
prévu, en bas de de l'appareil. Placez
dessous un récipient pour recevoir l'eau
de dégivrage.
Pour accélérer le dégivrage, placez un
récipient d'eau chaude dans le compartiment congélateur. De plus, retirez les
morceaux de givre qui se détachent en
se cassant avant la fin du dégivrage.
42
de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont
recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des
denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de conservation.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur du congélateur et conservez la spatule pour une prochaine utilisation.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Deux ou trois heures plus tard, replacez
les produits surgelés ou congelés dans le
compartiment.
Avertissement N'utilisez jamais de
couteau ou d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 18)et nettoyez l'appareil et tous
les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour
éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Avertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice doit être
exclusivement confiée à un électricien
qualifié ou à une personne compétente.
Symptôme
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
18) si cela est prévu.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche n'est pas correctement
branchée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Reportez-vous au paragraphe
« Remplacement de l'ampoule ».
43
Symptôme
Cause possible
Solution
Le compresseur fonctionne en permanence.
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau est Nettoyez l'orifice.
obstrué.
Des produits empêchent l'eau de Assurez-vous que les produits ne
s'écouler dans le réservoir d'eau. touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
pas dans le plateau d'évaporaplateau d'évaporation.
tion situé au-dessus du compresseur.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
basse.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir moins de froid.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
élevée.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du thermostat
pour obtenir plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger
dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
La température du réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule
dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Emballez les aliments correctement.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au paragraphe
« Fermeture de la porte ».
Remplacement de l'ampoule
Pour remplacer l'ampoule, suivez les instructions ci-dessous :
1. Débranchez l'appareil.
44
2. Tout en appuyant sur le crochet arrière,
faites glisser le diffuseur dans le sens de
la flèche.
3. Remplacez l'ampoule par un modèle de
puissance identique, spécifiquement
conçu pour les appareils électroménagers (la puissance maximale est indiquée
sur le diffuseur)
4. Remettez en place le diffuseur de l'ampoule d'éclairage dans sa position initiale.
5. Rebranchez l'appareil.
6. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule
fonctionne.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez
le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de remontée en température
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté gau-
24 h
che à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
d'énergie.
Installation
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe cli-
matique indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil :
45
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant
murale n'est pas mise à la terre, branchez
l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant
conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la porte est orienté
vers la droite. Si vous souhaitez modifier le
sens d'ouverture de la porte (vers la gauche),
effectuez les opérations suivantes avant
d'installer définitivement l'appareil :
1. Desserrez la goupille supérieure et retirez
l'entretoise.
2. Retirez la goupille supérieure et la porte
supérieure.
3. Retirez le cache de la charnière (A). Dévissez les pivots (B) et les entretoises (C).
Replacez le cache de la charnière (A).
4. Retirez la porte inférieure.
5. Desserrez la goupille inférieure.
C
B
A
Sur le côté opposé :
1. Installez la goupille inférieure.
2. Installez la porte inférieure.
3. Remettez les pivots (B) et les entretoises
(C) sur la charnière intermédiaire du côté
opposé.
4. Installez la porte supérieure.
5. Resserrez l'entretoise et la goupille supérieure.
46
2
1
Conditions requises en matière de
circulation d'air
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
50 - min. 200 cm2
2. Positionnez l'appareil dans le meuble
d'encastrement.
Le cache de la charnière inférieure (disponible dans le sachet des accessoires)
garantit une distance correcte entre l'appareil et le meuble.
Ouvrez la porte. Installez le cache de la
charnière inférieure.
min.
200 cm2
4mm
Installation de l'appareil
Attention Assurez-vous que le cordon
d'alimentation n'est pas coincé.
Procédez comme suit.
1. Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (1) jusqu'à ce que le cache de l'ouverture supérieure bute sur le
meuble de cuisine. Assurez-vous que la
distance entre l'appareil et le rebord
avant de l'armoire est de 44 mm.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (2) contre l'armoire, sur le
côté opposé aux charnières. Assurezvous que l'écart entre l'appareil et l'armoire est de 4 mm.
44mm
3. Fixez l'appareil au meuble d'encastrement à l'aide de 4 vis.
47
Installez la grille de ventilation (B).
Fixez les caches (E) à la charnière.
I
D
C
E
4. Placez le joint d'étanchéité entre l'appareil et le meuble adjacent.
E
B
7. Si l'appareil doit être relié latéralement à
la porte du meuble de cuisine :
a) Desserrez les vis des pattes de fixation (H)
b) Réglez les pattes de fixation (H).
c) Resserrez les vis.
5. Retirez la partie supérieure du cache de
la charnière (E). Veillez à retirer la partie
DX s'il s'agit de la charnière de droite, la
partie SX dans le cas contraire.
8. Détachez les pièces Ha, Hb, Hc et Hd.
6. Fixez les caches (C, D) aux pattes de fixation et dans les trous des charnières.
48
Ha
Hb
Assemblez la porte de l'appareil et celle
du meuble et marquez la position des
trous.
8 mm
Hc
Hd
Ha
9. Installez la pièce Ha sur la partie interne
du meuble.
ca. 50 mm
Hb
12. Retirez les pattes de fixation et faites une
marque à 8 mm du bord externe de la
porte, là où le clou devra être fixé (K).
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
K
10. Appliquez la pièce Hc sur la pièce Ha.
Ha
Hc
11. Ouvrez la porte de l'appareil et celle du
meuble de cuisine à 90 °.
Introduisez la petite pièce carrée (Hb)
dans le rail (Ha).
Ha
13. Replacez la petite pièce carrée sur le rail
et fixez-la à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine et
la porte de l'appareil en ajustant la pièce
Hb.
49
Hb
Hb
14. Appliquez la pièce Hd sur la pièce Hb.
Hd
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont serrées.
• Le joint d'étanchéité magnétique est solidement fixé au meuble.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
50
Inhalt
50
52
54
55
56
Reinigung und Pflege
57
Was tun, wenn …
59
Technische Daten
61
Montage
61
Hinweise zum Umweltschutz
66
Änderungen vorbehalten
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge und
Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen,
die das Gerät benutzen, mit der Bedienung
und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag
geschützt sind und sich nicht in dem Gerät
einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf
dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen
des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Sicherheitshinweise
Bedienblende
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Sicherheitshinweise
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen nur
unter Aufsicht oder nach ausreichender
Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das
Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät)
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen
müssen immer frei zugänglich sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in
der vorliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten,
wenn solche Geräte nicht ausdrücklich
vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht
zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches
und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
51
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert
ist, gut lüften
• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und
einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur
vom Kundendienst oder einer Fachkraft
ausgewechselt werden.
•
•
•
•
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
gequetscht oder beschädigt wird. Ein
gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen
Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung, 19) der Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies
zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel 20) in diesem Gerät sind
Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur
Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
19) Falls vorhanden.
20) Falls vorhanden.
21) No-Frost-Geräte
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass auf der Rückwand. 21)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.
Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen
kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen
wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden.
Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen.
Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich
das Wasser auf dem Boden des Geräts
an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb,
wenn es beschädigt ist. Melden Sie die
Schäden umgehend dem Händler, bei
dem Sie es erworben haben. Bewahren
Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
52
•
•
•
•
•
nem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie
stets Original-Ersatzteile.
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich
für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator)
möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei
zugänglich ist.
Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit
einer Trinkwasserzuleitung. 22)
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie
normaler Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche Gase:
das Gerät muss gemäß den geltenden
Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe des
Wärmetauschers. Die Materialien, die
bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt werden.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur
von einem qualifizierten Elektriker oder ei-
Bedienblende
˚C
1
2
MODE
3
4
1 EIN/AUS-Taste
2 Temperaturregler Gefriergerät
3 Kühl-/Gefrierschrank-Taste für Temperaturanzeige
5
6
4 Display
5 Funktionstaste
Lösch-Schalter für den Alarmton
6 Temperaturregler Kühlgerät
Display
1 2
3
1 Anzeige Kühlraum
2 Anzeige Gefrierraum
3 Positives oder negatives Temperaturvorzeichen
22) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
4
5 8
4
5
6
7
7
6
Temperatur-Kontrolllampe
Funktion Fast Freeeze
Funktion Shopping
Funktion Minidac
53
8 Funktion Performance Optimization
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Falls das Display nicht leuchtet,
drücken Sie die Taste ON/OFF (EIN/AUS).
Nach dem Einschalten des Geräts wird auf
dem Bedienfeld Folgendes angezeigt:
• Die Temperaturvorzeichenanzeige zeigt
ein Pluszeichen an
• Die Temperaturanzeige blinkt, der Hintergrund des Displays leuchtet rot und es ertönt ein Signalton.
Drücken Sie die Funktionstaste, um den Signalton abzuschalten (siehe auch "Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch).
Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein
(siehe "Temperaturregulierung").
Ausschalten
Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie die
EIN/AUS-Taste länger als 1 Sekunde lang
betätigen.
Danach wird ein Temperatur-Countdown (-3
-2 -1) angezeigt.
Nach dem Abschalten des Gerätes erlischt
auch das Display.
Temperaturanzeige
Wenn die Taste für die Temperaturanzeige
des Kühl-/Gefrierschranks gedrückt wird,
zeigt das Display nacheinander Folgendes
an:
1. – Die Anzeige des Kühlschranks leuchtet.
– Das Display zeigt die Kühlschranktemperatur an.
2. – Die Anzeige des Gefrierschranks
leuchtet. 23)
– Das Display zeigt die Temperatur im
Gefrierschrank an.
Nach 10 Sekunden werden stets die normalen Anzeigebedingungen wiederhergestellt.
Funktionsmenü
Mit jeder Betätigung der Funktionstaste werden nacheinander die folgenden Funktionen
aktiviert:
• Funktion Fast Freeze
• Funktion Shopping
• Funktion Minidac
• Funktion Performance Optimization
• Kein Symbol: Normalbetrieb.
23) Unter normalen Bedingungen.
Wichtig! Sie können nur jeweils eine
Funktion aktivieren.
Drücken Sie zum Ausschalten der Funktion
mehrmals die Funktionstaste, bis kein Symbol mehr angezeigt wird.
Temperaturregelung
Die Temperatur im Gerät wird vom Temperaturregler geregelt, der sich oben am Gerät
befindet.
Die Temperatur des Kühlschranks kann
durch Drehen des Temperaturreglers für den
Kühlschrank mehr oder weniger zwischen
+2°C und +8°C geregelt werden.
Die Temperatur des Gefrierfachs kann durch
Drehen des Temperaturreglers für das Gefrierfach mehr oder weniger zwischen -15°C
und -24°C geregelt werden.
Beim Drehen des Temperaturreglers blinkt
das Display und zeigt dabei die gewünschte
Temperatur an.
Für eine ordnungsgemäße Lagerung von Lebensmitteln sollten Sie folgende Temperatur
einstellen:
+5 °C im Kühlschrank
-18 °C im Gefriergerät.
Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt und der Temperaturregler innerhalb der
nächsten 5 Sekunden nicht mehr gedreht
wurde, wird die Temperatur des Gefrierfachs
angezeigt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen
• drehen Sie den Temperaturregler gegen
den Uhrzeigersinn, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen
Eine mittlere Stellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur
im Innern des Gerätes von verschiedenen
Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
54
Performance optimization -Funktion
Die Performance optimization -Funktion wird
aktiviert, indem Sie die Funktionstaste (gegebenenfalls mehrmals) drücken, bis das ge.
wünschte Symbol erscheint
Ist diese Funktion aktiviert, werden die ausgewählten Temperaturen automatisch auf
die optimalen Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel eingestellt. Aus diesem Grund ändert auch eine beliebige Betätigung der Tasten nichts an dieser Einstellung, solange diese Funktion aktiviert ist.
Die Funktion kann jederzeit durch Drücken
der Funktionstaste (siehe "Funktionen aktivieren") ausgeschaltet werden.
Shopping-Funktion
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf
größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Aktivierung
der Shopping-Funktion, um die Produkte
schneller zu kühlen und um zu vermeiden,
dass die bereits im Kühlschrank befindlichen
Lebensmittel erwärmt werden.
Die Funktion Shopping wird aktiviert, indem
Sie die Funktionstaste (gegebenenfalls mehrmals) drücken, bis das gewünschte Symbol
erscheint
.
Die Funktion Shopping wird nach ca. 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Bei aktivierter Shopping-Funktion wird auch
der Ventilator im Inneren des Kühlraums automatisch aktiviert.
Wichtig! Der Ventilator im Inneren des
Kühlraums wird auch dann automatisch
aktiviert, wenn die Raumtemperatur hoch ist
(über 38°C), selbst wenn die ShoppingFunktion nicht aktiviert ist.
Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe "Funktionsmenü") ausgeschaltet werden.
Fast Freeze Schnellgefrier-Funktion
Zum Einfrieren frischer Lebensmittel müssen
Sie die Funktion Fast Freeze einschalten.
Drücken Sie die Funktionstaste gegebenenfalls mehrmals, bis das gewünschte Symbol
erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach 52
Stunden.
Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe "Funktionsmenü") ausgeschaltet werden.
Temperaturwarnung (Temperatur zu
hoch)
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach
(zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls)
wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Temperaturanzeige
• blinkende Anzeige (Gefrierfach-Anzeige)
• Display leuchtet rot
• durch das Ertönen eines Summers
• Alarmsymbol.
Sobald die normalen Bedingungen wieder
hergestellt sind:
• wird das akustische Signal ausgeschaltet
• blinkt der Temperaturwert weiterhin
• das Display leuchtet weiter rot.
Wenn Sie die Funktionstaste/den AlarmRückstellschalter zum Ausschalten des
Alarms betätigen, wird in der Anzeige
einige Sekunden lang die wärmste Temperatur
im Fach angezeigt.
Die Temperaturanzeige hört zu diesem Zeitpunkt auf zu blinken, und das Display leuchtet nicht mehr rot, sondern weiß.
In der Alarmphase kann das Signal durch
Drücken der Funktionstaste/des AlarmRückstellschalters ausgeschaltet werden.
Das Display leuchtet weiterhin rot, bis die
normalen Lagerbedingungen wiederhergestellt sind.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am
besten durch Auswaschen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die
Oberfläche beschädigt wird.
55
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie bitte die Superfrost-Funktion
(Schnellgefrieren) mindestens 24 Stunden,
bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in
den Gefrierraum legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das untere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist
auf dem Typenschild angegeben, das sich im
Inneren des Gerätes befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das
Gerät.
Schalten Sie nach 24 Stunden, wenn der
Gefriervorgang beendet ist, die SuperfrostFunktion aus (siehe „Superfrost-Funktion“).
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige
Zeit nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie Lebensmittel hineingeben.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum
Herausholen der Schalen aus dem
Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.
Kälteakkumulatoren
Der Gefrierschrank wird mit einem oder mehreren Gefrierakkumulatoren geliefert. Diese
verlängern die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder einem
Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Anzahl von Führungsschienen ausgestattet,
die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die vorderen Halbteile der Ablagen auf die rückwärtigen hinaufgelegt werden.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen
die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und nach
dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank
oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank
entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall
dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Positionierung der Türeinsätze
Das Modell ist mit einem variablen Lagerfach
ausgerüstet, das sich unter einer Türablage
befestigen und seitlich verschieben lässt.
56
Der Ventilator sollte eingeschaltet werden,
wenn die Umgebungstemperatur 25 °C
übersteigt.
Der Ventilator wird bei der Auswahl der Funktion Shopping automatisch eingeschaltet.
Sie können den Ventilator jederzeit durch
Drücken der Funktionstaste ausschalten, bis
das Symbol
erlischt.
Die obere und untere Türablage kann für eine
gründlichere Reinigung einfach entnommen
und wieder eingesetzt werden.
A
Dynamische Luftkühlung
Der Kühlraum ist mit einem speziellen DACVentilator (Dynamic Air Cooling) ausgestattet.
Der Ventilator sorgt für eine rasche Kühlung
der Lebensmittel und für eine gleichmäßigere
Temperatur im Innenraum.
Drücken Sie zum Einschalten des Ventilators
(wenn notwendig mehrmals) die Funktionstaste, bis das entsprechende Symbol
aufleuchtet.
Die grün leuchtende Kontrolllampe (A) zeigt
an, dass der Ventilator in Betrieb ist.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die
ein automatisches Abtauen und damit
auch einen niedrigeren Energieverbrauch
ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese
auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf
diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in
die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmitte-
57
lechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu
haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in
der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell
verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in
das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel von
sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die
Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie
oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel
verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut
bekommen, da dieses sonst antauen
kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln
im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet,
können Sie zu Frostbrand auf der Haut
führen;
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit
zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;
• öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten
werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher
nur durch vom Hersteller autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen
in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von
Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig
ab.
58
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Motorkompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste oder einem
Staubsauger. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem
Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des
Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht
überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im
Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
Wichtig! Stellen Sie den Temperaturregler
bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine
kühlere Einstellung, damit eine ausreichende
Kälte als Reserve für die Unterbrechung im
Betrieb entstehen kann.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Gerät ausstecken.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern Sie
es an einem kühlen Ort.
Vorsicht! Fassen Sie eingefrorene
Lebensmittel nicht mit nassen Händen
an. Ihre Hände könnten an den
Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen und setzen Sie den Kunststoffschaber in den entsprechenden Sitz unten in
der Mitte; stellen Sie eine Schale zum
Auffangen des Tauwassers darunter
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen
Sie vorsichtig Eisstücke von den Wänden, bevor alles abgetaut ist.
59
Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich
dazu ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes
kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
4. Ist alles vollständig abgetaut, trocken Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und
bewahren Sie den Schaber für eine spätere Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in den Gefrierschrank hinein legen.
Warnung! Verwenden Sie niemals
scharfe Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis vom Verdampfer, da
dieser dadurch beschädigt werden
könnte.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab, 24)Reinigen Sie
das Gerät und alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um
das Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit
den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
Warnung! Ziehen Sie vor der
Fehlersuche immer den Netzstecker aus
der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten
Störung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Das Gerät ist abgeschaltet.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht rich- Stecken Sie den Netzstecker richtig in der Steckdose.
tig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
24) falls dies vorgesehen ist.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
60
Störung
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Lampe befindet sich in Stand- Schließen und öffnen Sie die Tür.
by.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät stellen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen
fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Kühlschranks
hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wasserablauf fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in Befestigen Sie den Tauwasserabdie Verdampferschale über dem lauf an der Verdampferschale.
Kompressor.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden
Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät
zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig Verpacken Sie die Lebensmittel
verpackt.
richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Ersetzen der Lampe
Bitte ersetzen Sie die Lampe wie folgt:
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
1. Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
61
2. Drücken Sie auf den Haken hinten und
schieben Sie die Abdeckung der Lampe
gleichzeitig in Pfeilrichtung.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe der gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Abdeckung
der Lampe)
4. Bringen Sie die Abdeckung der Lampe
wieder an, indem Sie sie an ihre ursprüngliche Position zurückschieben.
5. Schließen Sie das Gerät wieder an.
6. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die
Beleuchtung funktioniert.
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu "Gerät aufstellen".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Kontaktieren Sie den
Kundendienst.
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
24 h
Die technischen Informationen befinden sich
auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
Montage
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"
sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts
durch, um Gefahren für Sie selbst zu
vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
62
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf
dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet
sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß
den geltenden Vorschriften erden und fragen
Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechsel des Türanschlags
Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts.
Wenn Sie möchten, dass sich die Tür nach
links öffnet, gehen Sie vor dem Einbau des
Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:
1. Lösen Sie den oberen Scharnierstift und
entfernen Sie das Distanzstück.
2. Lösen Sie den oberen Bolzen und die
obere Tür.
3. Entfernen Sie die Scharnierabdeckung
(A). Lösen Sie die Stifte (B) und die Distanzstücke (C). Bringen Sie die Scharnierabdeckung (A) an.
4. Entfernen Sie die untere Tür.
5. Lösen Sie den unteren Scharnierstift.
C
B
A
Auf der gegenüberliegenden Seite:
1. Bringen Sie den unteren Scharnierstift an.
2. Installieren Sie die untere Tür.
3. Bringen Sie die Stifte (B) und die Distanzstücke (C) am mittleren Scharnier an der
gegenüber liegenden Seite an.
4. Installieren Sie die obere Tür.
5. Legen Sie das Distanzstück ein und ziehen Sie den oberen Scharnierstift fest.
63
Abstand zwischen dem Gerät und dem
Schrank 4 mm beträgt.
2
1
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss
ausreichend groß sein
2. Richten Sie das Gerät in der Nische aus.
Mit der unteren Scharnierabdeckung (im
Beipack) können Sie sicherstellen, dass
der Abstand zwischen Gerät und Küchenmöbel passt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken Sie die untere Scharnierabdeckung auf.
50 - min. 200 cm2
min.
200 cm2
Aufstellung des Geräts
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass
sich das Netzkabel des Geräts frei
bewegen lässt.
Führen Sie diese Schritte durch.
1. Installieren Sie das Gerät in der Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung
(1), bis der obere Anschlag am Küchenmöbel anliegt. Vergewissern Sie sich,
dass der Abstand zwischen dem Gerät
und der Schrankvorderkante 44 mm beträgt.
Schieben Sie das Gerät auf der den
Scharnieren gegenüberliegenden Seite
in Pfeilrichtung (2) soweit wie möglich
gegen die Seitenwand des Küchenmöbels. Vergewissern Sie sich, dass der
4mm
44mm
3. Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Nische.
64
I
6. Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkappen (C, D) in die Befestigungs- und
Scharnierlöcher ein.
Bauen Sie das Entlüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen
(E) auf das Scharnier auf.
D
4. Drücken Sie den Dichtungsstreifen zwischen das Gerät und das angrenzende
Küchenmöbel.
C
E
E
B
7. Das Gerät muss seitlich wie folgt an das
Küchenmöbel angeschlossen werden:
a) Lockern Sie die Schrauben in den
Haltewinkeln (H).
b) Verschieben Sie die Haltewinkel (H).
c) Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
5. Brechen Sie das gekennzeichnete Teil
aus der Scharnierabdeckung (E) heraus.
Achten Sie darauf, beim rechten Scharnier Teil DX bzw. beim anderen Scharnier
Teil SX abzunehmen.
8. Die Teile Ha, Hb, Hc und Hd abtrennen
65
Ha
Hb
Bringen Sie die Gerätetür und die Küchenmöbeltür zusammen und markieren
Sie die Bohrungen.
8 mm
Hc
Hd
Ha
9. Montieren Sie Teil Ha an der Innenseite
des Küchenmöbels.
ca. 50 mm
Hb
12. Nehmen Sie das Führungsstück (Hb)
wieder ab. Schlagen Sie 8 mm von der
Außenkante mit dem Nagel (K) und einem Hammer je ein kleines Loch in das
Türblech.
90°
21 mm
8 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
10. Drücken Sie Teil Hc auf Teil Ha.
K
Ha
Ha
Hc
11. Öffnen Sie die Gerätetür und die Tür des
Küchenmöbels in einem Winkel von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die
Führungsschiene (Ha) ein.
13. Setzen Sie das Führungsstück (Hb) erneut auf die Führungsschiene (Ha) und
schrauben Sie es mit den mitgelieferten
Schrauben fest.
Richten Sie die Küchenmöbeltür und die
Gerätetür mittels Führungsstück (Hb)
aus.
66
Hb
Hb
14. Drücken Sie Teil Hd auf Teil Hb.
Hd
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen sicher
am Gerät befestigt ist.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
67
222333525-00-042010

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement