Electrolux 812.203 8/41010, ERB7633 User manual

Electrolux 812.203 8/41010, ERB7633 User manual
køle - fryseskab
BRUGSANVISNING
ERB 7633
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
2223 353-91
DK
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet,
bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt
med apparatets funktion og de relevante advarsler.
Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med
smæklås, anbefales det at gøre denne smæklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende
børn ikke kan komme i fare.
Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør læse dem grundigt igennem,
inden apparatet installeres eller tages i brug.
Generelle sikkerhedsoplysninger
•
Dette apparat er beregnet til at blive betjent af
voksne. Børn bør ikke have lov til at pille ved
knapperne eller lege med apparatet.
•
Det er farligt at ændre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
•
De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på
el-tilførselsledningen.
Vigtig: Hvis el-ledningen ødelagt, skal det skiftes
ud med en speciel el-ledning, der kan købes ved
henvendelse til kundeservice.
•
Inden der udføres rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at
apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
•
Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det
flyttes.
•
Ispinde kan forårsage kuldeforbrændinger, hvis
de indtages straks efter, at de er taget ud af
apparatet.
•
Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke
beskadiges, da dette kan medføre lækage.
•
Skabet må ikke placeres i nærheden af
radiator eller komfur.
•
Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i
laengere tid.
•
Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt
om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må
ikke beskadiges.
•
Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i
kælderen (ikke indbygningsmodeller).
•
El-apparater såsom ismaskiner må
ikkebenyttes inden i et køleskab.
•
Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under
ingen omstændigheder selv forsøge at reparere
apparatet.
•
Reparationer udført af usagkyndige kan medføre
skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det
nærmeste servicecenter og forlang altid originale
reservedele.
Anvendelse
•
Køleskabe og frysere til hjemmebrug er
udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
•
Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de
en gang har vaeret optøet.
•
Producentens anvisninger vedrørende opbevaring
af madvarer bør overholdes nøje. Læs
vejledningen på den pågældende emballage.
•
De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer
fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til
+38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse
N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets
klasse er angivet på identifikationspladen
(anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af
grøntsagsskuffen).
•
Apparatets indvendige foring består af kanaler,
som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på
disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det
ikke kan repareres, og det vil medføre tab af
madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE
til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved
at anvende den medfølgende skraber. Islag bør
under ingen omstaendigheder skrabes af de
indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af
apparatet. Se afrimningsvejledningen.
•
Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må
ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i
flasken eller beholderen, som kan få den til at
eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.
•
Der må ikke anvendes andre genstande eller
hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end
dem, som er anbefalet af producenten.
Service/reparation
•
Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere
apparatet, bør dette udføres af en autoriseret elinstallatør eller anden kompetent person.
•
Reparationer på apparatet bør kun udføres af et
autoriseret servicecenter og kun originale
reservedele bør anvendes.
2
Omhængsling af dør
Før nogen form for indgreb påbegyndes, skal skabets
strømtilførsel afbrydes.
Udfør nedenstående handlinger for at omhængsle døren:
1. ventilationsgitteret (D), som er placeret i et gribesæde,
tages af.
2. fjern det nederste hængsel (E), ved at skrue de tre
fæsteskruer af.
3. den underste dør tages af, idet den trækkes ud af det
midterste hængsel.
4. afmonter det midterste hængsel (H).
5. aftag den øverste dør, idet den trækkes af den øverste
tap (G).
6. den øverste tap (G) skrues af og monteres igen på
den modsatte side.
7. fjern de to propper på skabets døre (hvis forudsete)
således at borehullerne, hvor hængslernes tapper skal
sættes i, frigøres. Propperne skal sættes i hullerne på
den modsatte side, hvorefter den øverste dør
monteres.
8. det midterste hængsel monteres på modsatte side.
9. monter den nederste dør.
10.ved hjælp af en 10-mm’ skruenøgle, skrues hængslets
tap (E) af og genmonteres på den modsatte side af
samme hængsel.
11.monter det nederste hængsel (E) på modsatte side
ved hjælp af de skruer, der før blev skruet af. Fjern
borehuls-beskyttelsen (F) på ventilationsgitteret (D),
ved at trykke i pilens retning, hvorefter den monteres
på den modsatte side.
12.monter ventilationsgitteret (D), der skal trykkes på
plads så der lyder et klik.
13.Håndtagene tages af og fastgøres på den modsatte
side.Plastpropperne på den modsatte side af
håndtagene gennemhulles med en syl. De frie huller
afdækkes med plastpropperne, som findes i pakken
med tilbehør.
Man indvirker på det midterste hængsel (H), for at liniere
dørene. De reguleres horisontalt, ved hjælp af et værktøj,
efter at de to skruer er blevet løsnet (se figuren).
Installation
•
E
E
F
F
F
Under normal drift bliver kondensator og
kompressor på bagsiden af skabet varme. Af
sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor
mindst have de ventilationsdimensioner, som er
angivet på figuren.
Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
•
D
F
Det er farligt at ændre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
Vigtigt: Såfremt forsyningskablet er beskadiget,
skal det udskiftes med et specialkabel og
udstyret, som fås ved henvendelse til
producenten eller det autoriserede servicecenter.
•
Når apparatet er i brug, bliver komponenterne
bag på apparatet varme. Der skal altid være
tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå
fejl og manglende køling. Se
installationsvejledningen.
•
Komponenter, som bliver varme, må ikke være
tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt
muligt altid placeres mod en væg.
•
Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det
ske, at olien i kompressoren løber ud i
kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til
kompressoren efter transporten tilrådes det at
vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes
igen.
G
H
Miljøbeskyttelse
Hverken i kølekredsløbet eller
isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter,
som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning
skal skabet afleveres på den kommunale
genbrugsstation. Køleenheden må ikke
beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på
bagsiden.
De materialer i dette apparat, som er mærket med
symbolet
, kan genbruges.
INDHOLD
Advarsler og vigtige anvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Brug - Indvendig rengøring - Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Brug - Start og temperaturindstilling - Nedfrysning af ferske fødevarer - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opbevaring af dybfrosne fødevarer - Køleelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Brug - Flytbare hylder - Placering af dørhyider - Råd - Råd Køl af friske fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærk:
Når dørene er blevet omhængslet, skal det
kontrolleres, at alle skruer er skruet helt fast, og at
tætningslisten slutter helt tæt til skabet. Hvis
temperaturen i lokalet er lav (f.eks. om vinteren), kan
det forekomme, at tætningsllsten ikke ligger helt tæt
ind til skabet. Efter en vis tid vil tætningslisten
automatisk slutte helt tæt. Men hvis De ønsker at
fremskynde denne proces, kan De opvarme
tætningslisten med en hårtørrer.
Råd vedrørende nedfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Råd - Råd vedrørende dybfrysning - Vedligeholdelse - Regelmæssing rengøring - . . . . . . . . . . . . . . .
Periodisk stilstand - Indvendig belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Afrimning - Hvis noget ikke fungerer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Garanti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Installation - Placering - Hyldestop - Bageste afstandsstyker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Installation - El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Installation - Omhængsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
14
3
BRUG
El-tilslutning
Indvendig rengøring
De må ikke bruge stærke rengøringsmidler
eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.
Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det
indvendigt med lunkent vand og et mildt
rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et
nyt produkt.
De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes,
når skabet tilsluttes.
Betjeningspanel
A
B
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt.
ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt
ekstrabeskyttelse.
C
D EF G
H
I
J
K L
M N
O
P
Kølerum
Fryserum
A. Kontrollampe for TÆNDT/SLUKKET
H. Kontrollampe for TÆNDT/SLUKKET
B. Knap for TÆNDT/SLUKKET kølerum
I. Knap for TÆNDT/SLUKKET fryserum
C. Temperaturindikator for køleskab
J. Temperaturindikator for fryser
D. Knapper til temperaturindstilling i køleskab
(højere temp.)
K. Knap til temperaturindstilling (højere temp.)
E. Knapper til temperaturindstilling i køleskab
(lavere temp.)
M. Kontrollampe for Frostmatic
F. Kontrollampe for Action cool
N. Knap for Frostmatic funktion
G. Knap for Action cool funktion
O. Kontrollampe for alarm
L. Knap til temperaturindstilling (lavere temp.)
P. Knap for frakobling af alarm
Kølerum
A. Kontrollampe for
TÆNDT/SLUKKET
temperaturen i kølerummet.
Den programmerede temperatur nås inden 24 timer.
B. Knap for TÆNDT/SLUKKET
TÆNDT:
Tryk på knappen (B). Kontrollampen (A)
tændes.
SLUKKET: Hold knappen (B) trykket nede, indtil
kontrollampen (A) og
temperaturindikatoren slukkes.
D - E. Knapper til
temperaturindstilling
Temperaturen kan indstilles fra +2 °C til +8 °C.
Når der trykkes på knappen (D eller E), begynder
den indstillede temperatur at blinke på indikatoren
(C). Det er kun muligt at ændre temperaturen, når
indikatoren blinker. Tryk på knappen (D) for at
indstille en højere temperatur. Tryk på knappen (E)
for at indstille en lavere temperatur. Indikatoren viser
temperaturen, som netop er blevet valgt, i yderligere
et par sekunder. Herefter viser indikatoren igen
4
Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at
spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til
den spænding, der er angivet på skabets
mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til
stikkontakt eller afbryder i den faste installation.
Advarsel:
I løbet af stabiliseringsperioden, når apparatet tages
i brug for første gang, svarer den fremviste
temperatur eventuelt ikke til den indstillede
temperatur. I løbet af denne periode er det muligt, at
den fremviste temperatur er lavere end den
indstillede temperatur.
C. Temperaturindikator
I forbindelse med normal brug fremvises den
gennemsnitlige temperatur i kølerummet.
Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr.
87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af
radiostøj.
Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge
stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv
om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende
køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.
Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.
I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle
stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen
i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som
beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes
til.
I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er
for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop,
og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes
jordklemmen (mærket
), hvis stikkontakten kun er
for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.
Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen
med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på
det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.
I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får
ekstrabeskyttet køleskabet.
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallatøren opsætte en HFI-afbryder.
Dette apparat overholder følgende EFdirektiver:
– 73/23 EØF af 19.2.73 (direktiv om lavspænding)
og efterfølgende ændringer;
– 89/336 EØF af 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende
ændringer.
Advarsel:
Der er normalt forskel mellem den fremviste og den
indstillede temperatur. Dette gælder specielt i
følgende tilfælde:
13
INSTALLATION
- Den indstillede temperatur er netop blevet ændret.
Placering
- Der er blevet anbragt varme fødevarer.
F. Knap for Action cool funktion
100 mm
Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af
radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved
anden form for varmekilde.
- Lågen har stået åben i lang tid.
G. Kontrollampe for Action cool
A
Placering af skapet uden et overhængende
køkkenelement (se Fig. B)
NB: Sørg for, at ventilationsåbninger ikke
blokeres.
B
10 mm
Placering af skabet under et overhængende
køkkenelement (se Fig. A)
10 mm
Af sikkerhedsmæssige årsager skal den
minimale ventilation være som vist på fig..
NP002
Et eller flere justerbare ben på forsiden af skabets
sokkel sikrer, at køleskabet kan opstilles helt plant
(vandret).
Hyldestop
A
Apparatet er udstyret med hyldestop, som gør det
muligt at blokere hylderne i forbindelse med
transport.
Supercooling funktionen indstiller køleskabet til
maks. kapacitet. Det anbefales at benytte denne
funktion i forbindelse med anbringelse af større
fødevaremængder.
Tryk på knappen for Supercooling funktionen (G).
Kontrollampen for Supercooling (F) tændes. Den
interne temperatur sænkes til +2 °C.
B
Sæt stikket i stikkontakten. Tryk på knappen (B).
Kølerummet er i gang.
- Lågen har stået åben i lang tid.
Kølerummet er indstillet til temperaturen +5 °C.
Denne temperatur opnås efter et par timer.
Forskelle på op til 5 °C i rummet er normale.
Den aktuelle temperatur i kølerummet vises på
indikatoren (D) umiddelbart efter tænding af
kølerummet.
N. Knap for Frostmatic funktion
H. Kontrollampe for
TÆNDT/SLUKKET
TÆNDT:
Tryk på knappen (I). Kontrollampen (H)
tændes.
Temperaturen kan indstilles fra -15 °C til -24 °C.
Når der trykkes på knappen (K eller L), begynder
den indstillede temperatur at blinke på indikatoren
(J). Det er kun muligt at ændre temperaturen, når
indikatoren blinker. Tryk på knappen (K) for at
indstille en højere temperatur. Tryk på knappen (L)
for at indstille en lavere temperatur. Indikatoren viser
temperaturen, som netop er blevet valgt, i yderligere
et par sekunder. Herefter viser indikatoren igen
temperaturen i fryserummet.
Dette gøres ved at skrue skruerne ud, placere
afstandsstykkerne under skruehovederne, og til
sidst skrue skruerne fast igen.
Advarsel:
- Den indstillede temperatur er netop blevet ændret.
K - L. Knapper til
temperaturindstilling
I posen med det skriftlige materiale finder De to
afstandsstykker, som skal monteres på de to
hjørner af toppladen bag på skabet.
I forbindelse med normal brug fremvises den
gennemsnitlige temperatur i fryserummet.
Start og temperaturindstilling
SLUKKET: Hold knappen (I) trykket nede, indtil
kontrollampen (H) og
temperaturindikatoren slukkes.
Bageste afstandsstykker
J. Temperaturindikator
Der er normalt forskel mellem den fremviste og den
indstillede temperatur. Dette gælder specielt i
følgende tilfælde:
I. Knap for TÆNDT/SLUKKET
C
I løbet af stabiliseringsperioden, når apparatet tages
i brug for første gang, svarer den fremviste
temperatur eventuelt ikke til den indstillede
temperatur. I løbet af denne periode er det muligt at
den fremviste temperatur er lavere end den
indstillede temperatur.
Supercooling funktionen frakobles automatisk efter
ca. 6 timer.
Fryserum
Flyt hyldestoppene i pilens retning. Løft den bageste
del af glashylden og pres den fremad, indtil den
frigøres. Fjern herefter stoppene.
Advarsel:
- Der er blevet anbragt varme fødevarer.
M. Kontrollampe for Frostmatic
Aktivér Frostmatic funktionen ved nedfrysning af
ferske fødevarer. Tryk på knappen (N).
Kontrollampen (M) tændes.
Tryk på knappen (N), hvis funktionen for hurtig
nedfrysning skal afbrydes. I modsat fald slukkes
funktionen automatisk. Kontrollampen (M) slukkes.
Advarsel:
Frostmatic funktionen benyttes i følgende tilfælde:
Ca. 6 timer
inden
Anbringelse af mindre mængder ferske
fødevarer (ca. 5 kg)
Ca. 24 timer Anbringelse af maksimal mængde ferske
inden
fødevarer (se typeskilt)
Funktionen
Ved anbringelse af dybfrosne fødevarer
er overflødig:
Funktionen Ved daglig anbringelse af mindre
er overflødig: mængder ferske fødevarer (maks. 2 kg)
O. Kontrollampe for alarm
P. Knap til frakobling af alarm
Den programmerede temperatur nås inden 24 timer.
D594
12
5
En usædvanlig temperaturforøgelse i fryserummet
(eksempelvis strømsvigt) angives ved, at
kontrollampen (O) blinker og der høres et lydsignal.
Lydsignalet afbrydes, når de normale betingelser
genetableres, men kontrollampen for alarm blinker
fortsat.
Ved at trykke på knappen for alarm (P) fremvises
den højeste temperatur, som er blevet nået i
fryserummet, i et par sekunder på indikatoren (K).
Eventuelt slukkes lydsignalet.
Køleelement
I tilfælde af strømsvigt vil køleelementeme sørge for,
at frysevarer forbliver nedfrosne i nogle timer
længere. Af sikkerhedsmæssige grunde (ved nogle
modeller) placeres køleelementeme under transport
i den nederste skufe i fryses kabet
Nedfrosne køleelementer udnyttes mesteffektivt,
hvis de placeres oven på frosne varer i den øverste
skufe.
GARANTI
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
Produktansvar
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”.
Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet “Service”
Omfang og bestemmelser
Start og temperaturindstilling
•
•
Sæt stikket i stikkontakten. Tryk på knappen (I).
Fryserummet er i gang. Fryserummet er indstillet
til temperaturen -18 °C. Denne temperatur opnås
efter et par timer.
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
•
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
•
At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
•
At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
Den aktuelle temperatur i fryserummet vises på
indikatoren (K) umiddelbart efter tænding af
fryserummet. Endvidere blinker kontrollampen for
alarm (O) og lydsignalet aktiveres.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
•
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
•
Tryk på knappen for alarm (P).
•
At der er brugt uoriginale reservedele.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
•
Lydsignalet slukkes, men kontrollampen for alarm
(O) fortsætter med at blinke, indtil den indstillede
temperatur nås.
•
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer elle defekte sikringer.
At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
•
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
Nedfrysning af ferske fødevarer
Rummet *** er egnet til nedfrysning af ferske
fødevarer og langvarig opbevaring af frosne og
dybfrosne fødevarer.
Aktivér Action freeze funktionen min. 24 timer inden
nedfrysning af ferske fødevarer.
Anbring fødevarerne, som skal nedfryses, i det
øverste rum, idet temperaturen er lavest her.
Opbevaring af dybfrosne fødevarer
I forbindelse med start eller efter langvarig stilstand
skal apparatet aktiveres i Action freeze funktionen i
min. 2 timer inden anbringelse af fødevarerne. Sluk
herefter Action freeze funktionen.
Vigtigt:
Hvis fødevarerne ved et uheld er tøet op
(eksempelvis i tilfælde af strømsvigt i en periode,
som er længere end den periode, der er angivet på
typeskiltet under overskriften "Interval for
temperaturforøgelse") er det nødvendigt straks at
tilberede fødevarerne og eventuelt nedfryse dem på
ny (når de er afkølet).
6
Reparation
Udpakning
Service og reservedele
Det er ikke tilladt at gøre indgreb i apparatet.
Hos Electrolux Service A/S er det muligt at bestille
service, samt købe reserverdele.
Reparation må kun foretages af autoriseret service.
Se servicekortet.
Benyt venligst nedenstående telefonnummer:
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis
en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er
udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis
ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale
reservedele.
70 11 74 00
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste servicecenter.
11
TEKNISKE DATA
Flytbare hylder
Køleskab nettokapacitet
176
Fryseskabets nettokapacitet
82
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t
0,85
Energiforbrug udtrykt i kWh/år
310
Nedfrysningskapacitet på 24 timer
13
Tidsrum for temperaturforøgelse fra -18°C til -9°C
20
Mål (mm)
Køleskabet har flere indvendige spor, så
hyldehøjden kan justeres efter ønske.
Placering af dørhylder og
drinkbeholder
D338
For at tillade bedst mulig placering af emballager af
forskellige størrelser, kan dørhylderne og
drinkbelholderen anbringes i forskellige højder.
Ved justering gøres følgende:
Højde
1655
Bredde
600
Dybde
600
Gradvis trækkes hylderne i pilens retning indtil de er
helt ude. Derefter sætted de ind i den ønskede
højde.
De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.
RÅD
Råd vedrørende køl af friske
fødevarer
For at hjælpe Dem til at bruge køleskabet mest
hensigtsmæssigt, gives hermed nogle nyttige tips.
Tilberedte madvarer: Pålæg, marmelade og
lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares
på en hvilken som helst hylde i køleskabet.
Frugt og grøntsager: Rengøres omhyggeligt og
opbevares i grøntsagsskuffen i bunden af
køleskabet.
Smør og ost: Bør lægges i en speciel lutttæt
beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer
for at udelukke så megen luft som muligt.
Mælkekartoner: Opbevares tillukkede i hylden i
køleskabets dør.
Råt kød (okse-svine- og lammekød samt vildt):
Indpakkes i plastposer og anbringes på hylden i
bunden af skabet eller oven på grøntsagsskuffen,
hvilket er det koldeste sted i køleskabet. NB: Kød
kan kun opbevares sikkert på denne måde i højst 12 døgn.
For at begrænse bakterievæksten i varm mad under
kølingsperioden, er det bedre at stille mindre
portioner mad til nedkøling i køleskabet end på
køkkenbordet. Dette kan lade sig gøre, da
køleskabet er termostatstyret. Maden skal først
tildækkes, når den er nedkølet.
10
Råd vedrørende nedfrysning
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
•
Den maksimale mængde madvarer, som kan
nedfryses på 24 timer, fremgår af typeskiltet.
Mængden bør ikke overskrides.
•
Madvarerne skal emballeres lufttæt i alu-folie
eller fryseposer, før de lægges ind i skabet.
•
Ferske madvarer bør ikke lægges således, at de
berører dybfrosne madvarer, idet det medfører en
temperaturstigning i de dybfrosne madvarer.
•
Is og lignende bør ikke anvendes direkte fra
fryseren, da det kan forårsage frysesår på
huden.
•
Nedfrysningsdatoen bør anføres på de enkelte
madvarers emballage, således at
opbevaringstiden kan kontrolleres.
•
Symbolerne på skufferne viser forskellige typer
madvarer som kan dybfryses.
Tallene viser lagringstiden i måneder for de
forskellige typer madvarer. Om det er den øvre
eller nedre lagringstid der skal benyttes, er
afhængig af madens kvalitet og dens behandling
før indfrysning.
•
Kulsyreholdige drikkevarer og lignende må ikke
lægges i fryseren, da flasken (eller anden
beholder) kan sprænge.
7
Råd vedrørende dybfrysning
Afrimning
De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger
disse råd:
Køleskabet
•
De bør sørge for, at de dybfrosne madvarer
transporteres så hurtigt som muligt fra
forretningen til Deres fryser.
•
Døren bør ikke åbnes ofte, og den bør ikke være
åben i længere tid end højst nødvendigt.
•
Det rimlag, der opstår på indersiden af køleskabet,
afrimes automatisk med jævne mellemrum.
Smeltevandet drypper ned i renden for smeltevand ,
løber ned i opfangsskålen på bagsiden af køleskabet
og fordamper der.
Vi anbefaler, at afløbshullet for smeltevand, der
befinder sig i midten af renden for smeltevand,
rengøres med jævne mellemrum.
Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.
Fryseskab
VEDLIGEHOLDELSE
Før ethvert vedligeholdelsesindgreb skal
strømtilførslen afbrydes.
Vigtig
Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden;
vedligeholdelse og efterfølgende påfyldning må
derfor kun udføres af autoriserede teknikere
Regelmæssig rengøring
Mange af de specifikke rengøringsmidler til
køkkenoverflader, indeholder kemiske agenser
som kan angribe/beskadige dette apparats
plastikkomponenter. Det anbefales derfor
udelukkende at rengøre dette apparats eksterne
beklædning med varmt vand, som indeholder en
lille mængde almindeligt opvaskemiddel.
Anvend aldrig metalgenstande til rengøring af
apparatet, da det kan blive beskadiget.
Afvask jævnligt apparatet indvendigt med lunkent
vand tilsat håndopvaskemiddel eller køleskabsrens,
som kan rekvireres hos forhandleren eller ved
henvendelse til service.
Periodisk stilstand
Når skabet ikke skal anvendes i længere tid,
afbrydes det på følgende måde:
•
Stikproppen trækkes ud af stikkontakten.
•
Alle madvarer tages ud af skabet.
•
Skabet afrimes, og de indvendige flader og
tilbehør rengøres.
Døren skal stå åben for at sikre en god
luftcirkulation i skabet og dermed undgå, at der
dannes ubehagelig lugt.
D037
Når rimlaget i fryseskabet har nået en tykkelse på 4
mm, skal det skrabes af med plastskraberen. Det er
ikke nødvendigt at afbryde skabet eller tage
madvarerne ud.
Hvis der imidlertid har dannet sig et tykt lag is, skal
fryseskabet helt afrimes. Dette gøres på følgende
måde:
1. Træk stikket ud af stikkontakten eller sluk for
apparatet.
2. Tag eventuelle, dybfrosne madvarer ud af
fryseskabet, pak dem ind i avispapir, og læg dem
på et koldt sted.
3. Lad døren stå åben, og placér plastskraberen
som vist på billedet, således at smeltevandet kan
løbe ned i en skål, som De har placeret under.
4. Når afrimningen er færdig, tørres rummet
grundigt.
5. Termostatknappen stilles på den ønskede
indstilling, eller stikproppen stikkes igen i
stikkontakten.
6. Efter 2-3 timer kan de dybfrosne madvarer
lægges tilbage i fryseskabet.
Kondensatoren og kompressoren på skabets
bagside bør rengøres med en børste eller en
støvsuger for at forøge varmeafgivelsen og dermed
nedsætte strømforbruget.
D068
Vigtigt
Der må aldrig anvendes metalgenstande til at
skrabe rimlaget af, da det kan medføre varige
skader på skabet.
Der må ikke anvendes mekaniske apparater eller
kunstige midler til at fremskynde madvarernes
optøningsproces, bortse fra de metoder, som
producenterne angiver på emballagen;
En temperaturstgning i de frosne madvarer
under afrimningen kan forkorte
opbevaringstiden.
HVIS NOGET IKKE FUNGERER
Indvendig belysning
Hvis der opstår behov for at udskifte lysets pære, skal
man trykke på den bagerste krog og samtidig skyde
dækslet i pilens retning.
Giv agt:
Pæren skal erstattes med én med samme styrke
(maksimalstyrken er vist på lyssprederen).
Skulle der i løbet af årene forekomme en
driftsforstyrrelse på køleskabet, kan De først selv
forsøge at athjælpe driftsforstyrrelsen.
Ved åbning af døren tændes den indvendige
belysning ikke
Er strømtilførslen i orden? Sikring kontrolleres. Hvis
strømtilførslen er i orden, skal pæren udskiftes.
Ingen køleydelse
Er strømtilførslen i orden? Er termostatknappen
indstillet korrekt?
Vibrationer eller generende støj
Kommer fryseskabet i for tæt berøring med væg eller
møbler?
Ved opringning til Deres nærmeste servicecenter bedes De opgive den modelbetegnelse og
det serienummer, som De kan finde på typeskiltet
(i fryseskabets indvendige venstre side
forneden). Dette bidrager til hurtigere
afhjælpning af driftsforstyrrelsen og
fremskaffelse af materiale.
Kompressor kører konstant
Er temperaturindstillingen for høj?
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement