Electrolux | EUF27391W | User manual | Electrolux EUF27391W Kullanım kılavuzu

Electrolux EUF27391W Kullanım kılavuzu
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
1
Kullanma Kýlavuzu
Dondurucu
EUF 27391 W
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
2
2 electrolux
Electrolux dünyasýna hoþgeldiniz
Size kullanýmý boyunca memnuniyet vereceðini umduðumuz birinci sýnýf bir
Electrolux ürünü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Electrolux, hayatýnýzý daha da
konforlu hale getirecek kaliteli ürünlerden oluþan geniþ bir ürün yelpazesi
sunmayý hedefler. Kýlavuzunuzun kapaðýnda bu ürünlerden bazý örnekler
bulabilirsiniz. Yeni makinenizin özelliklerinden tümüyle yararlanabilmeniz için
birkaç dakikanýzý ayýrýp, kýlavuzunuzu okumanýzý öneririz. Bunun size
hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz
veriyoruz. Ýyi þanslar!
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
3
electrolux 3
Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr:
Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile
ilgili önemli bilgiler.
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Ürünün veya ambalajýnýn üzerindeki
sembolü, bu ürünün normal ev atýðý gibi
iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geridönüþümü için uygun bir toplama noktasýna götürülmesi gerekir. Ürünün hatalý bir
þekilde atýlmasý veya imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz
sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný
saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý önlemeye yardýmcý olmuþ olursunuz. Bu
ürünün geri dönüþümü hakkýnda daha detaylý bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü
toplama servisiyle ya da ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
4
4 electrolux
ÝÇÝNDEKÝLER
Güvenlik bilgileri
Kullaným
Ýç kýsmýn temizliði
Kontrol paneli
Gösterge
Ýlk çalýþtýrma
Kapatma
Sýcaklýk ayarlamasý
Fonksiyonlar menüsü
Dondurucu bölmesinin kullanýmý
Donmuþ yiyeceklerin muhafazasý
Aþýrý sýcaklýk alarmý
Dondurma takvimi
Buz çözme
Buz-küpü yapma
Soðutucu aküler
5
8
8
8
9
9
9
10
10
12
13
13
13
13
14
14
Tavsiyeler
14
Dondurma tavsiyeleri
14
Donmuþ yiyeceklerin muhafazasýyla
ilgili tavsiyeler
14
Bakým
15
Periyodik temizlik
15
Kulaným-dýþý kalma süreleri
15
Buz çözme
15
Teknik bilgiler
16
Müþteri hizmeti ve yedek
parçalar
16
Montaj
17
Yer
17
Elektrik baðlantýsý
17
Arka aralayýcýlar
18
Kapý açýlma yönünün
deðiþtirilmesi
18
Garanti hizmetleri
20
Avrupa garantisi
23
www.electrolux.com
24
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
5
electrolux 5
GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
Ýleride kullanmak üzere bu talimat
kitapçýðýný cihazla birlikte muhafaza
etmeniz çok önemlidir. Eðer bu cihazý
baþka birisine satar veya verirseniz
ya da evinizden taþýnýr ve cihazýnýzý
eski evinizde býrakýrsanýz, yeni
kullanýcýnýn cihazýn fonksiyonlarýný ve
ilgili uyarýlarý öðrenebilmesi için
kitapçýðýn cihazla birlikte
verildiðinden emin olunuz.
Eðer mýknatýslý kapý contalarý olan bu
cihaz, kapýsýnda veya kapaðýnda
yaylý bir kilit (dil) mekanizmasý olan
eski bir cihazýn yerine alýnmýþ ise,
eski cihazýnýzý elden çýkarmadan
önce kilit mekanizmasýný kullanýlmaz
hale getiriniz. Böylece, bir çocuðun
içinde kilitli kalarak ölmesi önlenmiþ
olur.
Bu uyarýlar güvenlik açýsýndan
verilmektedir. Cihazý monte etmeden
veya kullanmadan önce bunlarý
dikkatlice okumalýsýnýz.
Genel güvenlik
• Bu cihaz, sadece yetiþkinler
tarafýndan kullaným için
tasarlanmýþtýr. Çocuklarýn cihazýn
kontrollerini kurcalamasýna veya
cihazla oynamasýna izin
verilmemelidir.
• Bu ürünün özelliklerini deðiþtirmek
veya ürünü modife etmek
tehlikelidir.
• Herhangi bir temizlik veya bakým
iþlemi yapmadan önce, cihazý
kapattýðýnýzdan ve fiþini
çektiðinizden emin olunuz.
• Bu cihaz aðýrdýr. Taþýrken dikkatli
olunmalýdýr
• Buz tanecikleri, eðer cihazdan
çýkarýlýr çýkarýlmaz direk
tüketilirse, don yanýklarýna neden
olabilir.
• Herhangi bir sývý kaçaðýna
neden olabilecek þekilde
soðutma ünitesine zarar
vermemek için, cihazýnýzý
taþýrken çok dikkatli olunuz.
• Cihaz, kalorifer veya gazlý
piþirim cihazlarýnýn yakýnýna
yerleþtirilmemelidir.
• Cihazýn uzun süre güneþ ýþýðýna
maruz kalmasýný önleyiniz.
• Cihazýn arka kýsmýnda yeterli
derecede havalandýrma
saðlanmalýdýr ve soðutucu
devresinin hasar görmesi
önlenmelidir.
• Sadece dondurucular için
(ankastre modeller hariç): en
ideal yer, bodrumlardaki
mahzen kýsmýdýr.
• Diðer elektrikli cihazlarý
(dondurma yapma makineleri
gibi) soðutucu cihazlarýn içinde
kullanmayýnýz.
Servis/Tamir
• Bu cihazýn montajý için gerekli
herhangi bir elektrik baðlantýsý,
kalifiye bir elektrik teknisyeni veya
uzman bir kiþi tarafýndan
yapýlmalýdýr
• Bu ürünün servis iþlemleri bir
Yetkili Servis tarafýndan yapýlmalý
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
6
6 electrolux
ve sadece orijinal yedek parçalar
kullanýlmalýdýr.
• Cihazý hiçbir zaman kendi
baþýnýza tamir etmeye
çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce
yapýlacak tamir iþlemleri
yaralanmalara veya ciddi arýzalara
neden olabilir. Yerel Yetkili
Servisinize danýþýnýz ve her zaman
orijinal yedek parça kullanýlmasýný
isteyiniz.
• Bu cihaz, soðutma devrelerinde
hidrokarbonlar içermektedir;
dolayýsýyla bakým ve doldurma
iþlemleri sadece yetkili teknisyenler
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kullaným
• Ev-içi kullaným amaçlý
buzdolaplarý ve dondurucular
sadece yenilebilir yiyeceklerin
muhafazasý için tasarlanmýþtýr.
• En iyi performans, ortam
sýcaklýðýnýn T sýnýfý için +18°C ile
+43°C; +ST sýnýfý için 18°C ile
+38°C; +N sýnýfý için 16°C ile
+32°C; +SN sýnýfý için 10°C ile
+32°C arasýnda olduðu þartlarda
elde edilir. Cihazýnýzýn sýnýfý veri
etiketinde gösterilmektedir.
Uyarý: ortam sýcaklýðý, bu cihazýn
sýnýfý için uygun aralýk dahilinde
olmadýðýnda aþaðýdaki talimatlara
uyulmalýdýr: ortam sýcaklýðý
minimum seviyenin altýna düþtüðü
zaman, dondurucu bölmesindeki
muhafaza sýcaklýðý elde edilemez;
dolayýsýyla, içindeki yiyeceklerin
en kýsa zamanda tüketilmesi
önerilir.
• Donmuþ yiyecekler, buzu
çözüldükten sonra tekrar
dondurulmamalýdýr.
• Üreticinin muhafaza önerilerine
harfiyen riayet edilmelidir. Ýlgili
talimatlara bakýnýz.
• Cihazýn iç kaplamasý, soðutucu
sývýnýn içinden geçtiði kanallarý
içermektedir. Eðer bu kanallar
delinirse, cihaz tamir
edilemeyecek þekilde hasar görür
ve içindeki yiyecekler bozulabilir.
Karlarý veya buzlarý kazýmak için
KESKÝN ALETLER
KULLANMAYINIZ. Ýçindeki karlar,
cihazla birlikte verilen raspa ile
çýkarýlabilir. Katý buzlarý hiçbir
halükarda kaplamadan zorlayarak
çýkartmayýnýz. Cihazýn buzunu
çözerken katý buz taneciklerinin
erimesi beklenmelidir.
• Dondurucuya karbonatlý veya
gazlý içecekler koymayýnýz, çünkü
bu sývýlar bulunduklarý kabýn
içinde basýnç oluþturur ve sonuç
olarak patlayýp cihazýn hasar
görmesine neden olabilir. Eritme
sürecini hýzlandýrmak için üretici
tarafýndan önerilenin dýþýnda
mekanik bir alet veya baþka suni
bir yöntem kullanmayýnýz.
Cihazýnýzý temizlemek için asla
metal nesneler kullanmayýnýz,
çünkü bunlar cihaza zarar
verebilir.
Montaj
• Normal çalýþma esnasýnda,
cihazýn arka tarafýndaki
yoðuþturucu ve kompresör önemli
derecede ýsýnýr. Güvenlik
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
7
electrolux 7
nedenlerinden ötürü, talimatlarda
belirtilen minimum havalandýrma
saðlanmalýdýr.
Dikkat: Havalandýrma
menfezlerini, týkanmasýný
önleyerek temiz halde tutunuz.
• Cihazýn elektrik kablosu üzerine
yerleþtirilmemesine dikkat
edilmelidir.
Önemli: Eðer elektrik kablosu
zarar görürse, üreticiden veya
yetkili servisten temin edilebilen
özel bir kablo veya tertibatla
deðiþtirilmelidir.
• Eðer cihaz yatay pozisyonda
taþýnýyorsa, kompresördeki yað
soðutucu devresine sýzýntý
yapabilir. Bu yaðýn geri
kompresöre akmasýný saðlamak
için, cihazýn fiþini takmadan önce
en az iki saat beklemeniz önerilir.
• Bu cihaz, ýsýnabilen parçalar
içermektedir. Her zaman için
uygun havalandýrma
saðlandýðýndan emin olunuz aksi
halde, parça arýza yapabilir ve
cihazýn içindeki yiyecekler
bozulabilir. Montaj talimatlarýna
bakýnýz.
• Isýnan parçalar açýkta olmamalýdýr.
Cihazýn arka kýsmý mümkün
mertebe bir duvara bakmalýdýr.
Çevre Korumasý
Bu cihazýn ne soðutucu devresinde
ne de yalýtým malzemelerinde ozon
tabakasýna zarar veren gazlar
bulunmaz. Bu cihaz, kentsel arýklar
ve çöplerle birlikte atýlmamalýdýr.
Soðutma ünitesine, özellikle de ýsý
eþanjörü yakýnýndaki kýsma zarar
gelmesini önleyiniz. Yerel çöp
toplama merkezleri hakkýnda bilgiyi
belediye yetkililerinden
edinebilirsiniz. Bu cihazda
kullanýlan,
sembolüyle iþaretli
olan malzemeler geridönüþümlüdür.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
8
8 electrolux
KULLANIM
Ýç kýsmýn temizliði
Cihazý ilk kez kullanmadan önce, yeni
bir ürünün sahip olduðu tipik kokuyu
gidermek için cihazýn iç kýsmýný ve dahili
aksesuarlarýný ýlýk su ve biraz nötr sabun
kullanarak yýkayýnýz ve daha sonra iyice
kurulayýnýz.
Deterjan veya aþýndýrýcý toz
temizlik ürünleri kullanmayýnýz,
çünkü bunlar cihazýn
kaplamasýna zarar verir.
Kontrol paneli
A B
A - Cihazý Açma/Kapama tuþu
B - Sýcaklýk ayarlamasý tuþu
C - Sýcaklýk ve fonksiyon göstergesi
C
D E
D - Fonksiyon tuþu
E - Onay tuþu
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
9
electrolux 9
Gösterge
Aþýrý sýcaklýk alarmý
Eðer yanýyorsa, gösterilen sýcaklýk
ortam sýcaklýðýdýr
negatif Sýcaklýk göstergesi
Sýcaklýk göstergesi
Eger Çocuk Kilidi fonksiyonu
aktifse yanar
Eðer Zamanlayýcý fonksiyonu
aktifse yanar
Eðer
Ýçecekleri
Soðutma
fonksiyonu aktifse yanar
Eðer
Süper
Dondurma
fonksiyonu aktifse yanar
Eðer Eko Modu fonksiyonu
aktifse yanar
Ýlk çalýþtýrma
Fiþi prize taktýktan sonra, eðer
gösterge yanmazsa cihazý açma
tuþuna (A) basýnýz.
Cihaz çalýþtýrýlýr çalýþtýrýlmaz alarm
durumuna geçer, sýcaklýk deðeri
yanýp söner ve bir ikaz sesi
duyarsýnýz.
(E) Tuþuna basýnýz, ikaz sesi susar
(ayrýca “aþýrý sýcaklýk alarmý”
bölümüne bakýnýz),
simgesi yanýp
sönmeye devam eder ve göstergede
ulaþýlan en sýcak derece
görüntülenir.
Yiyeceklerin doðru bir þekilde
muhafazasý için, aþaðýdaki sýcaklýk
ayarlarýný saðlayan Eko Modu
fonksiyonunu seçiniz:
-Dondurucu için -18°C
• Yiyecekleri dondurucuya
koymadan önce bölmenin iç
sýcaklýðýnýn -18°C’ye ulaþmasýný
bekleyiniz.
• Daha farklý bir sýcaklýk seçmek için
“Sýcaklýk ayarlamasý” bölümüne
bakýnýz.
Kapatma
Cihaz, (A) tuþu 1 saniyeden fazla
basýlý tutularak kapatýlabilir. Bu
esnada, sýcaklýk 3 -2 -1 þeklinde
geriye sayým ile gösterilir.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
10
10 electrolux
Sýcaklýk ayarlamasý
Sýcaklýk, B tuþuna basýlarak
ayarlanabilir.
B tuþuna basýldýðýnda, mevcut
sýcaklýk ayarý göstergede yanýp söner
ve B tuþuna tekrar basýldýðýnda
sýcaklýk ayarýný deðiþtirmek mümkün
olur.
Sýcaklýk seçimini E tuþuna basarak
(bir ikaz sesi duyarsýnýz) veya birkaç
saniye beklemek suretiyle (bir ikaz
sesi iþitilmez) onaylayabilirsiniz.
Daha sonra, göstergede iç bölmenin
sýcaklýðý görüntülenir.
Yeni seçilen sýcaklýða, 24 saat sonra
ulaþýlmalýdýr.
Cihaz uzunca bir süre kullaným dýþý
býrakýldýktan sonra, hafýzada kayýtlý
kaldýðýndan dolayý sýcaklýðýn tekrar
ayarlanmasý gerekmez.
Dikkat!
Cihaz ilk kez çalýþtýrýldýktan sonra
stabilite periyodu süresince,
görüntülen sýcaklýk ayar sýcaklýðýna
karþýlýk gelmez. Bu süre boyunca,
görüntülenen sýcaklýðýn ayar
sýcaklýðýndan farklý olmasý
mümkündür.
Fonksiyonlar Menüsü
D tuþuna basýlarak fonksiyonlar
menüsü görüntülenir.
Her bir fonksiyon E tuþuna basýlarak
onaylanabilir. Birkaç saniye boyunca
herhangi bir onaylama yapýlmazsa,
göstergede menü görüntülemesi
kaybolacak ve gösterge normal
çalýþma moduna dönecektir.
Aþaðýdaki fonksiyonlar
gösterilmektedir:
Ortam Sýcaklýðý
Çocuk Kilidi fonksiyonu
Eko Modu fonksiyonu
Süper Dondurma fonksiyonu
Ýçecekleri Soðutma fonksiyonu
Ortam Sýcaklýðý
Fonksiyonu
Ortam sýcaklýðý fonksiyonu, karþýlýk
gelen simge
yanana kadar D
tuþuna basýlarak (gerekirse birkaç
defa) aktive edilir.
Bu durumda, görüntülenen sýcaklýk
ortam sýcaklýðý olacaktýr.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk
durumda kalýr.
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak
ve ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre
dýþý býrakabilirsiniz.
Çocuk Kilidi fonksiyonu
Çocuk kilidi fonksiyonu, karþýlýk gelen
simge
yanana kadar D tuþuna
basýlarak (gerekirse birkaç defa)
aktive edilir.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk
durumda kalýr.
Bu durumda, bu fonksiyon aktif
olduðu sürece tuþlarla yapýlacak
iþlemler herhangi bir deðiþikliðe
neden olmaz.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
11
electrolux 11
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak
ve ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre
dýþý býrakabilirsiniz.
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak ve
ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre dýþý
býrakabilirsiniz.
Eko Modu fonksiyonu
Eko Modu fonksiyonu, karþýlýk gelen
simge
yanana kadar D tuþuna
basýlarak (gerekirse birkaç defa) veya
sýcaklýðý -18°C’ye ayarlayarak aktive
edilir.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir. Bir
ikaz sesi iþitirsiniz ve simge
yanýk durumda kalýr.
Bu durumda, yiyeceklerin en iyi þekilde
muhafazasý için, seçilen sýcaklýklar
otomatik olarak ayarlanýr (-18°C).
Soðutucu bölmesi için seçilen sýcaklýðý
deðiþtirmek suretiyle fonksiyonu
istenildiði zaman devre dýþý býrakýlabilir.
temas edecek þekilde yerleþtiriniz
(çekmeceyi veya sepeti çýkartýnýz).
Eðer yiyecekler çekmecelerde veya
sepetlerde dondurulacaksa,
dondurulabilir maksimum miktar biraz
daha azdýr.
Taze yiyecekleri dondurmak için,
Süper Dondurma fonksiyonunu aktive
etmeniz gerekir. D Tuþuna
karþýlýk gelen simge
yanana kadar
(gerekirse birkaç defa) basýnýz.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve göstergede
bazý çizgili animasyonlar görüntülenir.
24 Saatlik bir ön-soðutma sürecinden
sonra, yiyecekleri dondurucuya
yerleþtiriniz.
Dondurulacak olan yiyeceði
bölmesine yerleþtiriniz, çünkü bu en
soðuk yerdir.
10 kg
10 kg
Süper Dondurma
Fonksiyonu
Soðutucu bölmesi, piyasada satýlan
donmuþ ve derin-dondurulmuþ
yiyeceklerin uzun süreli muhafazasý
ve taze yiyeceklerin dondurulmasý için
uygundur.
24 Saat için dondurulabilecek
maksimum yiyecek miktarý seri
numarasý etiketinde gösterilmektedir.
Seri numarasý etiketinde gösterilen
miktarda yiyeceði dondurmak için,
yiyeceði soðutma yüzeylerine tam
Dondurma iþlemi 24 saat sürer. Su
süre boyunca, dondurucuya baþka
yiyecekler koymayýnýz.
Bu fonksiyon 52 saat sonra otomatik
olarak durur.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
12
12 electrolux
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak
ve ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre
dýþý býrakabilirsiniz.
Ýçecekleri Soðutma
Fonksiyonu
Ýçecekleri Soðutma fonksiyonu,
dondurucu bölmesine þiþeleri
koyarken bir güvenlik tedbiri olarak
kullanýlmalýdýr. Karþýlýk gelen simge
yanana kadar D tuþuna basýlarak
(gerekirse birkaç defa) aktive edilir.
Seçimi, birkaç saniye içinde E tuþuna
basarak onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi duyarsýnýz ve ilgili simge
yanýk durumda kalýr.
Bu durumda, varsayýlan ayar olarak 30
dakikadan baþlayan bir zamanlayýcý
devreye girer ve bu zamanlayýcý,
istediðiniz süreyi seçmek için B tuþuna
basýlarak 1 ile 90 dakika arasýnda
ayarlanabilir.
Seçilen süre sona erdiðinde,
göstergede aþaðýdakiler görüntülenir:
•
göstergesinde yanýp sönen
sembolü;
• yanýp sönen
simgesi;
• yanýp sönen
simgesi;
• E tuþuna basýlana kadar çalan
sesli bir alarm.
Bu aþamaya gelindiðinde, dondurucu
bölmesindeki içecekleri çýkartmayý
unutmayýnýz.
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak
ve ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre
dýþý býrakabilirsiniz.
Dondurucu bölmesinin
kullanýmý
Dondurucu, taze yiyeceklerin
dondurulmasý, dondurulmuþ ve
derin-dondurulmuþ yiyeceklerin
uzun süreli muhafazasý için uygun
olduðu anlamýna gelen
sembolü ile iþaretlenmiþtir.
Sýcaklýk -15°C ile -24°C arasýnda
ayarlanabilir.
Yiyeceklerin uygun þekilde
dondurulmasýný ve donmuþ
yiyeceklerin doðru muhafazasýný
garanti eden yaklaþýk -18°C civarýnda
bir ayarýn seçilmesini öneririz.
Dikkat!
Cihaz ilk kez çalýþtýrýldýktan sonra
stabilite periyodu süresince,
görüntülen sýcaklýk ayar sýcaklýðýna
karþýlýk gelmez. Bu süre boyunca,
görüntülenen sýcaklýðýn ayar
sýcaklýðýndan farklý olmasý
mümkündür.
Dikkat!
Gösterilen sýcaklýkla sýcaklýk ayarý
arasýndaki fark normaldir. Özellikle de:
• kýsa bir süre önce yeni bir ayar
seçilmiþse
• kapý uzunca bir süre açýk
býrakýlmýþsa
• bölmeye ýlýk bir yiyecek
yerleþtirilmiþse
Bölmenin içerisinde 5°C’ye kadar olan
bir fark gayet normaldir.
Normal çalýþma esnasýnda,
göstergede bölmenin içindeki en ýlýk
sýcaklýk gösterilir.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
13
electrolux 13
Donmuþ yiyeceklerin
muhafazasý
Cihazý ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda veya
belirli bir süre kullaným dýþý býraktýktan
sonra, yiyecekleri dondurucuya
yerleþtirmeden önce, cihazý en az
12 saat boyunca çalýþmaya býrakýnýz
Bu cihazdan en iyi performansý elde
etmek için, aþaðýdaki hususlara dikkat
etmelisiniz:
eðer çok fazla miktarda yiyecek
muhafaza edilecekse, cihazýn tüm
çekmece ve sepetlerini çýkarýnýz ve
yiyecekleri soðutma raflarýna
yerleþtiriniz.
Üst kýsmýn yan tarafýnda belirtilen
miktar limitini (varsa) aþmamaya
dikkat ediniz
Normal çalýþma koþullarýna yeniden
ulaþýldýðýnda:
• sesli uyarý susar;
• sýcaklýk deðeri yanýp sönmeye
devam eder;
Alarmý durdurmak için “E” tuþuna
bastýðýnýzda, bölme içinde ulaþýlmýþ
en yüksek sýcaklýk
göstergesinde birkaç saniyeliðine
görüntülenir. Daha sonra, seçili
bölmenin sýcaklýðýný göstermek
suretiyle normal çalýþma moduna
döner.
Alarm durumu süresince, sesli ikaz
cihazý E tuþuna basýlarak kapatýlabilir.
Dondurma takvimi
.
Önemli
Kazara buz çözme iþlemi
uygulanmasý halinde, örneðin bir
elektrik kesintisinden ötürü; eðer
elektrik kesintisi, teknik özellikler
bölümünde “baþlatma süresi” baþlýðý
kýsmýnda belirtilen süreden daha
uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek
hemen tüketilmeli veya derhal
piþirilmelidir ve sonra yeniden
dondurulmalýdýr (soðuduktan sonra).
Aþýrý sýcaklýk alarmý
Bir bölmedeki sýcaklýktaki
artýþ (örneðin bir elektrik kesintisinden
kaynaklanan)
aþaðýdaki þekillerde gösterilir:
• yanýp sönen sýcaklýk deðeri;
• yanýp sönen
simgesi;
• ikaz sesi verilmesi.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
Semboller, farklý tipte donmuþ
yiyecekleri göstermektedir.
Sayýlar, uygun tipte donmuþ yiyecekler
için ay cinsinden muhafaza sürelerini
belirtmektedir. Belirtilen muhafaza
süresinin hem üst hem de alt sýnýr
deðerin geçerliliði, yiyeceðin miktarýna
ve dondurma iþleminden önceki öniþlemin yapýlýp yapýlmadýðýna baðlýdýr.
Buz çözme
Derin-dondurulmuþ
veya
normal
donmuþ gýdalar kullanýlmadan önce,
soðutucu bölmesinde veya oda
sýcaklýðýnda (bu iþlem için gereken
süreye baðlý olarak) eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çýkartýlýr
çýkartýlmaz donmuþ haldeyken bile
piþirilebilir: böyle bir durumda, piþirme
iþlemi biraz daha uzun sürecektir.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
14
14 electrolux
Buz-küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada
kullanýlan bir veya daha fazla sayýda
kap içermektedir. Bu kaplara su
doldurunuz, daha sonra bunlarý
dondurucu bölmesine koyunuz.
Bu kaplarý dondurucudan
çýkarmak için metal aletler
kullanmayýnýz.
Soðutucu aküler
2 soðutucu aküsü dondurucu bölmesi
içinde ürünle birlikte verilmiþtir;
bunlar, bir elektrik kesintisi veya arýza
durumunda yiyeceðin muhafaza
edilebilme süresini uzatýrlar. Bunlar
üst çekmeceye yerleþtirilmelidir
TAVSÝYELER
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma iþleminde size
yardýmcý olacak bazý önemli tavsiyeler
aþaðýda verilmektedir:
• 24 saat içinde dondurulabilecek
maksimum yiyecek miktarý veri
etiketinde belirtilmektedir;
• dondurma iþlemi 24 saat sürer. Bu
süre boyunca, dondurulmak üzere
baþka bir yiyecek konulmamalýdýr;
• hýzlý ve tamamen donmasýný ve
buzu eridikten sonra sadece
tüketilecek miktarda tüketilebilmesini
saðlamak için yiyecekleri küçük
porsiyonlara bölünüz;
• yiyecekleri alüminyum folyoya veya
polietilene sarýnýz ve bu yaptýðýnýz
paketin hava geçirmez olduðundan
emin olunuz;
• cihazýn içindeki sýcaklýðýn
yükselmesini önlemek için taze veya
donmamýþ yiyeceklerin önceden
donmuþ yiyeceklere temas etmesine
izin vermeyiniz;
• eðer su buzlarý dondurucu
bölmesinden çýkarýldýktan hemen
sonra tüketilirse, ciltte soðuk
yanýklarýna neden olabilir;
• yiyeceklerin muhafaza sürelerini
kontrol edebilmek amacýyla, her bir
yiyecek paketinin üzerine
dondurucuya konulma tarihini
yazmanýz tavsiye edilir;
• dondurucu bölmesine karbonatlý
(gazlý içecekler, vs.) koymayýnýz,
çünkü bunlar patlayabilir.
Donmuþ yiyeceklerin
muhafazasýyla ilgili
tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansý elde
etmek için, aþaðýdaki hususlara
dikkat etmelisiniz:
• piyasada donmuþ halde satýlan
yiyeceklerin satýcý tarafýndan
uygun þekilde muhafaza edilmiþ
olduðundan emin olunuz;
• donmuþ yiyeceklerin, yiyecek
maðazasýndan dondurucunuza
mümkün olan en kýsa sürede
aktarýlmasýný saðlayýnýz;
• cihazýn kapýsýný sýkça açmayýnýz
veya kesinlikle gerekmedikçe açýk
býrakmayýnýz.
• Buz çözme iþlemi uygulandýðýnda,
yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar
dondurulamaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiði
muhafaza sürelerini aþmayýnýz.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
15
electrolux 15
BAKIM
Herhangi bir bakým iþlemi
yapmadan önce, cihazýn
fiþini prizden çekiniz.
Uyarý
Bu cihaz, soðutma
devrelerinde hidrokarbonlar
içermektedir; dolayýsýyla
bakým ve doldurma iþlemleri
sadece yetkili teknisyenler
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Periyodik temizlik
Cihazýn iç kýsmýný ýlýk su ve sodalý
karbonatla temizleyiniz.
Ýyice durulayýp, kurulayýnýz.
Kabinin içerisindeki borularý
ve/veya kablolarý çekmeyiniz,
oynatmayýnýz veya zarar
vermeyiniz.
Cihazýn arka tarafýndaki
yoðuþturucuyu (siyah ýzgara) ve
kompresörü bir fýrça veya bir
vakumlu temizlik aygýtý ile
temizleyiniz. Bu iþlem, cihazýn
performansýný artýrýr ve elektrik
tüketimini azaltýr.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi
temizleyicisi, bu cihazda kullanýlan
plastik aksamlara zarar verici
kimyasal maddeler içermektedir. Bu
sebeple, cihazýn dýþ kasasýný sadece
içine biraz yýkama sývýsý eklenmiþ ýlýk
su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Kulaným-dýþý kalma
süreleri
Cihaz uzunca bir süre
kullanýlmayacaksa, aþaðýdaki önlemleri
alýnýz:
• fiþini prizden çekiniz;
• içindeki tüm yiyecekleri çýkarýnýz;
• buz çözme iþlemi uygulayýnýz ve
cihazýn içini ve aksesuarlarýný
temizleyiniz;
• kötü kokularýn oluþmasýný önlemek
için havanýn devir-daim yapabilmesi
amacýyla kapýsýný hafif aralýk
býrakýnýz.
Buz çözme
Öte yandan, bu modelin dondurucu
bölmesi “no-frost” tiptir. Yani, çalýþýrken
ne panellerinde ne de yiyeceklerin
üzerinde buzlanma ve karlanma
yapmaz.
Buzun oluþmamasýnýn nedeni, soðuk
havanýn bölme içerisinde otomatik
kontrollü bir fan sayesinde devamlý
devir-daim ettirilmesidir.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
16
16 electrolux
TEKNÝK BÝLGÝLER
Net Dondurucu Kapasitesi lt.
Enerji Tüketimi kWs/24s
254
0,849
Enerji Tüketimi kWs/yýl
310
Dondurma Kapasitesi kg/24s
20
Baþlatma süresi
20
Boyutlar mm
Yükseklik
1800
Geniþlik
600
Derinlik
645
Teknik bilgiler, cihazýn iç sol tarafýndaki veri etiketinde belirtilmektedir.
MÜÞTERÝ HÝZMETÝ VE
YEDEK PARÇALAR
Eðer cihaz düzgün çalýþmýyorsa,
aþaðýdaki hususlarý kontrol ediniz:
• fiþin prize tam oturup oturmadýðýný ve
açma düðmesine basýlýp
basýlmadýðýný;
• prize elektrik akýmý gelip gelmediðini
(baþka bir cihazý ayný prize takarak
deneyiniz);
• Eðer yukarýdaki kontrolleri yaptýktan
sonra cihazýnýz hala düzgün
çalýþmýyorsa, size en yakýn yetkili
servise baþvurunuz.
Servisin en hýzlý þekilde verilmesi için,
garanti sertifikasýnda veya cihazýn iç
kýsmýnda sol alt tarafta bulunan veri
etiketinde yazýlý cihaz modelini ve seri
numarasýný yetkili servise
baþvurduðunuzda vermeniz önem arz
etmektedir.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
17
electrolux 17
MONTAJ
Yer
Elektrik baðlantýsý
Cihaz, kalorifer, ýsýtýcý kazan, direk güneþ
ýþýðý gibi ýsý kaynaklarýndan yeterince
uzaða monte edilmelidir.
Havanýn, kabinin arka tarafýnda rahatça
devir-daim yapabildiðinden emin olunuz.
En iyi performansý elde etmek için; eðer
cihaz bir asma tavan altýna monte
edilmiþse, cihaz kabininin üstü ile duvar
arasýndaki minimum boþluk en az
100 mm olmalýdýr. Bununla birlikte, ideal
olarak cihazýn asma tavanlar altýna
yerleþtirilmemelidir. Kabinin altýndaki
ayarlanabilir ayaklarýn biri veya daha
fazlasý kullanýlarak doðru düzlemsellik
elde edilir.
Cihazýn fiþini prize takmadan önce, seri
numarasý etiketinde yazýlý voltaj ve
frekans deðerlerinin evinizin elektrik
beslemesininki ile ayný olduðundan emin
olunuz. Voltaj, nominal gerilimin ±%6’sý
oranýnda deðiþebilir.
Farklý voltajlarda çalýþtýrmak için, uygun
boyutta bir oto-transformatörü
kullanýlmalýdýr.
Cihaz topraklanmalýdýr.
Elektrik kablosunun fiþi bu amaca
yönelik olarak bir kontak ile
donatýlmýþtýr.
Eðer evin elektrik prizi topraklý deðilse,
yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve
bir uzman teknisyene danýþarak cihazý
ayrý bir toprak hattýna baðlayýnýz.
Bu cihaz, aþaðýdaki E.E.C.
direktifleri ile uyumludur:
• 87/308 EEC - 2/6/87 tarihli radyo
paraziti indirgeme direktifi.
10 mm
10 mm
100 mm
Üretici firma, yukarýda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamamasý
halinde sorumluluk kabul etmez.
NP00
Dikkat
Cihazýn fiþini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalýdýr;
dolayýsýyla fiþ, cihaz kurulumundan
sonra kolay eriþilebilir olmalýdýr.
• 73/23 EEC - 19.2.73 tarihli Düþük
Voltaj Direktifi ve müteakip
modifikasyonlarý;
• 89/336 EEC - 3.5.89 tarihli
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
ve müteakip modifikasyonlarý.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
18
18 electrolux
Arka aralayýcýlar
Belgelerin içinde bulunduðu torbada,
þekilde gösterildiði gibi takýlmasý
gereken iki aralayýcý tampon
bulunmaktadýr.
Vidalarý gevþetiniz ve aralayýcýyý vida
baþýnýn altýna takýnýz, daha sonra
vidalarý geri sýkýnýz.
• Cihazý arkasýnýn üstüne yatýrýnýz.
• Menteþe kapaðýnýn (a) vidasýný
sökünüz.
• Üst menteþenin (b) vidasýný söküp
çýkartýnýz.
• Vidayý sökünüz ve kapýnýn
durdurucu aksamýný (c) çýkarýnýz.
PR153
b
Kapý açýlma yönünün
deðiþtirilmesi
Herhangi bir iþlem yapmadan önce,
cihazýn fiþini prizden çekiniz.
Kapýnýn açýlma yönünü deðiþtirmek
için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
• Aþaðýdaki iþlemler
gerçekleþtirilmesi esnasýnda,
cihazýn kapýlarýný saðlam bir
þekilde tutacak bir kiþi ile birlikte
çalýþmanýzý tavsiye ederiz.
• Kapýyý, cihazý dik bir konumda
iken açýnýz. Vidalarýný sökünüz ve
kapýnýn plastik kenar pervazýný
çýkarýnýz.
• Küçük plastik kapaðý kapýnýn
plastik pervazýndan çýkarýnýz ve
ters tarafa (d) takýnýz.
a
c
• Kapýyý çýkartýnýz.
• Bir alet kullanarak (e) kapaðýný
çýkarýnýz, alt menteþe pimini (f)
sökünüz ve bunu ters tarafa
takýnýz.
• Kapaðý (e) tekrar ters taraftaki
kýsma takýnýz.
• Kapýyý geri takýnýz.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
19
electrolux 19
• Kapýlarýn ön bordlarýnýn üst
kýsmýn ön borduna paralel
olmasýna dikkat ediniz.
• Kapý durdurucuyu ters tarafa takýnýz.
• Üst menteþeyi (kullaným talimat
kitapçýðý torbasýnda bulunmaktadýr)
ters tarafa yerleþtirip takýnýz.
• Yeni kapak menteþesinin kapaðýný
takýnýz (kullaným talimat kitapçýðý
torbasýnda bulunmaktadýr).
• Kulpu ters tarafa takýnýz, plastik
týpalarý (kullaným talimat kitapçýðý
torbasýnda bulunmaktadýr) sol açma
kýsmýndaki deliklere takýnýz.
Cihazý yeniden konumlandýrýp
düzlemselliðini ayarlayýnýz, en az
iki saat bekleyiniz ve daha sonra
cihazýn fiþini tekrar prize takýnýz.
Yukarýda belirtilen iþlemleri yapmak
istememeniz halinde, size en yakýn
Yetkili Servise baþvurunuz. Yetkili Servis
uzmaný, masrafý size ait olmak üzere
kapý açýlma yönünü deðiþtirme iþlemini
yapacaktýr.
Uyarý
Kapýlarýn açýlma yönlerini
deðiþtirdikten sonra, tüm vidalarýn
uygun þekilde sýkýlmýþ olduðundan ve
mýknatýslý contanýn kabine tam
yapýþmýþ olduðundan emin olunuz.
• Cihazý dikey pozisyona getiriniz.
• Kapýyý açýnýz ve vidalarý kullanarak
üst kapýnýn plastik pervazýný yeniden
konumlandýrýnýz.
Eðer ortam sýcaklýðý soðuk ise (yani
Kýþ mevsimi gibi), contalar kabine
tam olarak oturmayabilir. Böyle bir
durumda, contalarýn doðal olarak
oturmasýný bekleyiniz veya ilgili kýsmý
normal bir saç kurutucu makinesi ile
ýsýtarak bu süreci hýzlandýrýnýz. Cihazý
arkasýnýn üstüne yatýrýnýz.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
20
20 electrolux
Garanti/Müþteri hizmetleri
GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve
• Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve
Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi
kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre,
mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý
durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya
imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn
arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi
malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj
hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapýlacaktýr.
5. Malýn ;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl
içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten
fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý,
– Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
– Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii,
acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði
raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda
ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan
kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne
baþvurulabilir.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
21
electrolux 21
Buna göre
Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için
verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz.
– Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar,
– Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma,
düþürme, vs)
– Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj
dýþýnda kullanma,
– Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis
Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline
kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda,
– Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr.
– Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve
deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir.
– Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri
numarasý kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.
Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize
edilir. Geçerlilik süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan
belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ve /
veya ithalatçýlara ayný ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : 35 34437 Taksim / ÝSTANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en
yakýn Yetkili servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma
Merkezimizi arayýnýz
ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým.
1. Ýsim ve adres bilgisi
2. Telefon numaranýz
3. Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý
4. Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette
mevcut)
5. Satýn alma tarihi.
* Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý
ve diðer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis'e ibra
etmek zorundasýnýz.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
22
22 electrolux
MARKA
ONAY TARÝHÝ BELGE NO.
Ürün Grubu
Electrolux
Split Klima
Mikrdalga Fýrýn
Solo Fýrýnlar
Ocak
Þofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaþýk Makinalarý
Soðutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaþýr Makinalarý
Ekmek Kýzartýcý
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinasý
Meyva Sýkacaðý
Mikser
Saç Kurutma Makinasý
Kettle Su Isýtýcý
Ütü
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
AEG-Electrolux
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
23
electrolux 23
AVRUPA GARANTÝSÝ
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya kanunlarca belirlenen süre
boyunca, kýlavuzun arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her birinde
Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin
birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de aþaðýdaki þartlar dahilinde
sizinle birlikte yer deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan verilen geçerli bir satýn alma
belgesinin ibrazý ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn aldýðýnýz tarihte
baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve cihazýn bu özel modeli ve tipi için
yeni ikamet edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla ilgili olarak ayný
içeriðe sahip olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye mahsustur ve baþka bir
kullanýcýya devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar uyarýnca monte edilir ve
kullanýlýr ve sadece ev içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným amaçlý
deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar
uyarýnca monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca size tanýnan herhangi bir haktan
etkilenmez.
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
24
24 electrolux
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12 Budģjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300,Km.29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkiŝ29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte-Edificio Gonçalves Zarco-Q 35-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Trţaška 132, 1000 Ljubljana
Slovenija
+38 61 24 25 731
Slovensko
+421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiěe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Sverige
+46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25 TarlabaŏŽcaddesi no : 35 Taksim ástanbul
Россия
+7 095 937 7837
Konepajanranta 4, 28100 Pori
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
25
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
26
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
07:55
Pagina
27
2223 43641_TR_ver5.qxd
16/11/2006
www.electrolux.com
www.electrolux.com.tr
2223 436-41-00 15112006
07:55
Pagina
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising