Aeg-Electrolux | S80318KG68 | User manual | Aeg-Electrolux S80318KG68 Benutzerhandbuch

Aeg-Electrolux S80318KG68 Benutzerhandbuch
SANTO 80318-68 KG
Soðutucu - dondurucu
Kullaným Talimatlarý
Sevgili Müþterimiz
Yüksek kaliteli ürünlerimizden birini seçtiðiniz için teþekkür ederiz.
Elinizdeki bu cihazla, fonksiyonel dizayn ve ileri teknolojinin muhteþem bir
kombinasyonun keyfini çýkaracaksýnýz.
Cihazlarýmýzýn en iyi performans ve kontrolü sunacaðýndan emin olunuz,
gerçekten de sizin için mükemmelliðin en üst standartlarýný belirlemekteyiz.
Buna ek olarak, ürünlerimizin ayrýlmaz bir parçasý olarak çevreyle dost ve enerji
tasarruf özelliklerini de bulacaksýnýz.
Cihazýnýzdan en uygun ve düzenli performansý almak için, lütfen bu kullanma
kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu, bütün iþlemleri en iyi ve en etkin bir þekilde
anlamanýzý saðlayacaktýr.
Ýhtiyacýnýz olduðunda bakabilmeniz amacýyla bu kýlavuzu güvenli bir yerde
saklamanýzý tavsiye ederiz. Ve lütfen kýlavuzu cihazýn bir sonraki kullanýcýsýna da
veriniz.
Yeni cihazýnýzdan keyif almanýzý diliyoruz.
2
Ýçindekiler
Güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Elden çýkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Cihazýn ambalaj bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Eski cihazlarýn imhasý (elden çýkarma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Nakliye koruma aparatlarýnýn çýkartýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Montaj yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Cihazýnýz havaya ihtiyaç duyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Arka aralayýcýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Kapý Kulplarýnýn Takýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Elektrik baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ýlk çalýþtýrma öncesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Isý göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Cihazýn kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Dahili aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Muhafaza raflarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Kapý rafý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Nem kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Çekmece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Þiþe rafý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Hava devir-daimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Taze yiyeceklerin soðutulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Yiyeceklerin dondurulmasý ve dondurulmuþ
yiyeceklerin muhafazasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Buz küplerinin hazýrlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Dondurma takvimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Buz paketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Buz çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Temizlik ve bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Enerji tasarrufu ipuçlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Sorunlar ve çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Lamba ampulünün deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kurallar, standartlar, talimatlar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
3
Güvenlik
Buzdolaplarýmýzýn/dondurucularýmýzýn güvenlik özellikleri, kabul gören teknik
standartlara ve Alman Cihaz Güvenliði Kanununa uygundur. Bununla birlikte,
aþaðýdaki güvenlik bilgilerini size vermeyi sorumuluðumuz olarak kabul
etmekteyiz:
Tasarlanan kullaným
• Buzdolabý, evde kullaným için tasarlanmýþtýr. Dondurulmuþ yiyeceklerin
soðutulmasý, dondurulmasý ve muhafaza edilmesi ve ayrýca buz yapýmý için
uygundur. Eðer cihaz tasarlanan amaçlar dýþýnda kullanýlýrsa ya da yanlýþ bir
þekilde kullanýlýrsa, oluþabilecek zararlardan üretici hiçbir þekilde sorumlu
tutulamaz.
• Güvenlik sebeplerinden ötürü, dondurucuda deðiþiklikler yapýlmasýna izin
verilmez.
• Buzdolabýnýzý ticari amaçlý veya yiyeceklerin soðutulmasý, dondurulmasý ya da
donmuþ halde muhafazasý dýþýnda baþka bir amaçla kullanýrsanýz, lütfen
kullaným þeklinize uyan ilgili tüm yasal düzenlemelere riayet ediniz.
Ýlk çalýþtýrma öncesi
• Buzdolabýnýzý olasý nakliye hasarlarýna karþý kontrol ediniz. Hasar görmüþ bir
cihaz hiçbir þekilde çalýþtýrýlmamalýdýr! Bir hasar tespit etmeniz halinde, lütfen
aldýðýnýz satýcýyla temasa geçiniz.
Soðutucu gaz
Cihazýn soðutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doðal bir gaz olan ve
bununla birlikte yanýcý özelliði olan soðutucu izobütan (R600a) bulunmaktadýr.
• Cihazýn nakliyesi ve montajý süresince, soðutucu devre bileþenlerinin hiçbirinin
hasar görmediðinden emin olunuz.
• Eðer soðutucu devresi hasar görmüþse:
– çýplak ateþ ve ateþleme kaynaklarýný uzak tutunuz;
– cihazýn yerleþtirildiði odayý iyice havalandýrýnýz.
Çocuk güvenliði
• Ambalaj (örneðin paket kaðýtlarý, polistiren) çocuklar için tehlikeli olabilir.
Boðulma riski söz konusudur! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak
tutunuz!
• Eski cihazlarýnýzý elden çýkarmadan önce kullanýlamaz hale getiriniz. Elektrik
fiþini çekiniz, elektrik kablosunu kesiniz, koparýnýz veya eðer varsa yay veya
cývata tutucularýný çýkartýnýz. Bu þekilde, çocuklarýn oyun oynarken kendilerini
buzdolabýna kilitlemelerini (boðulma riski söz konusudur!) veya kendilerini
daha baþka tehlikeli durumlara sokmalarýný önlemiþ olursunuz.
• Çocuklar genellikle elektrikli ev aletlerinin içerdiði tehlikelerin farkýna varamaz.
Dolayýsýyla, uygun bir gözetim saðlamanýz ve çocuklarýn cihazla oynamalarýna
asla izin vermemeniz önemlidir.
4
Günlük Kullaným
• Ýçinde yanýcý gaz veya sývý bulunan kaplar düþük ýsýlarda sýzýntý yapabilir.
Patlama riski söz konusudur! Ýçinde yanýcý maddelerin bulunduðu kaplarý,
örneðin sprey kutularýný, yangýn söndürücü doldurma kartuþlarýný v.s.
buzdolabýnýza/dondurucunuza koymayýnýz.
• Þiþe ve konserveler dondurucu bölmesine konulmamalýdýr. Ýçindekiler
donduðunda bunlar çatlayabilir, hatta yüksek karbonat içerikli içecekler
patlayabilir! Limonata, meyve sularý, bira, þarap, köpüklü þarap v.s. gibi
içecekleri asla dondurucu bölmesine koymayýnýz. Ýstisnai durumlar: yüksek
alkol içerikli sývýlar dondurucu bölmesinde saklanabilir.
• Dondurma veya buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz
aðzýnýza almayýnýz. Çok soðuk olan buz, dudaklarý veya dili dondurabilir ve
yaralanmanýza neden olabilir.
• Donmuþ yiyeceðe ýslak ellerle dokunmayýnýz. Elleriniz yiyeceðe yapýþýp
donabilir.
• Buzdolabýnda/dondurucuda hiçbir elektrikli cihazý (örneðin elektrikli
dondurma makineleri, mikserler v.s.) çalýþtýrmayýnýz.
• Cihazý temizlemeden önce, her zaman cihazýnýzý kapatýnýz ve fiþini çekiniz veya
evin sigortasýný ya da þalterini attýrýnýz.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan tutarak deðil her zaman fiþin kendisini
tutarak çekiniz.
Arýza durumunda
• Cihazda arýza meydana gelirse lütfen öncelikle bu talimatlarýn “Sorunlar ve
çözümleri” kýsmýna bakýnýz. Bu kýsýmda verilen bilgiler yardýmcý olmazsa,
lütfen kendi kendinize tamir etmeye çalýþmayýnýz.
• Buzdolaplarý/
dondurucular sadece kalifiye servis teknisyenleri tarafýndan
tamir edilebilir. Yanlýþ onarýmlar ciddi tehlikelere yol açabilir. Cihazýnýz tamire
ihtiyaç duyduðunda, lütfen uzman satýcýnýzla veya Müþteri Hizmetleri
bölümümüzle temasa geçiniz.
5
Elden çýkarma
Cihazýn Ambalaj Bilgileri
Tüm malzemeler çevreyle dosttur! Bir yakma/imha tesisinde tehlike arz
etmeksizin imha edilebilir veya yakýlabilir!
Malzemeler hakkýnda bilgiler: Plastik aksamlar geri dönüþtürülebilir ve aþaðýdaki
þekilde tanýmlanmýþtýr:
>PE< polietilen, örneðin dýþ kabý ve iç kýsýmdaki torbalar.
>PS< polistiren köpük, örneðin hiçbirisi kloroflorokarbon içermeyen pedler.
Karton parçalar geri dönüþümlü kaðýttan yapýlmýþtýr ve bunlar atýk-kaðýt geri
dönüþüm toplama yerlerinde imha edilmelidir.
Eski cihazlarýn imhasý (elden çýkarma)
Çevresel sebeplerden dolayý, soðutma cihazlarý doðru bir þekilde imha
edilmelidir. Bu durum, sizin eski cihazýnýz için olduðu kadar kullaným ömrünün
sonunda yeni cihazýnýz için de geçerlidir.
Uyarý! Eski cihazlarýnýzý elden çýkarmadan önce onlarý çalýþtýrýlamaz hale
getiriniz. Fiþini prizden çekiniz, güç kablosunu kesiniz, mevcut kilit ve kilit dillerini
çýkartýnýz veya imha ediniz. Böylece, çocuklarýn oyun oynarken kendilerini
cihazýn içine kilitlemeleri (boðulma riski!) veya kendilerini hayati tehlike arz eden
baþka bir duruma sokmalarý önlenmiþ olur.
Elden çýkarma:
• Bu cihaz normal ev çöpleriyle veya büyük atýklarla birlikte atýlamaz.
• Soðutucu devresi, özellikle de cihazýn arkasýndaki ýsý eþanjörüne hasar
verilmemelidir.
• Ürünün veya ambalajýnýn üzerindeki
sembolü, bu ürünün normal ev
atýðý gibi iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve
elektronik ekipmanlarýn geri-dönüþümü için uygun bir toplama
noktasýna götürülmesi gerekir. Ürünün hatalý bir þekilde atýlmasý veya
imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlara yol
açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný
saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý önlemeye yardýmcý olmuþ
olursunuz. Bu ürünün geri dönüþümü hakkýnda daha detaylý bilgi için
lütfen mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü satýn
aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz.
6
Nakliye koruma aparatlarýnýn çýkartýlmasý
Cihaz ve içindeki donanýmlar nakliye amaçlý olarak korumaya alýnmýþtýr.
•• Cihazýn içindeki tüm yapýþtýrýcý bantlarý ve ambalaj parçalarýný çýkartýnýz.
Cihazýnýz, nakliye esnasýnda raflarýn
sabit durmasýný saðlayan raf tutucular
A
ile donatýlmýþtýr.
Bunlarý çýkartmak için:
Raf tutucularýný ok yönünde kaydýrýnýz,
rafý arka tarafýndan kaldýrýnýz ve serbest
B
kalana kadar öne doðru itiniz ve
tutucularý çýkartýnýz.
C
7
Montaj
Montaj Yeri
Cihaz, iyi havalandýrýlan kuru bir odaya yerleþtirilmelidir.
Enerji kullanýmý ortam sýcaklýðýndan etkilenir. Dolayýsýyla cihaz:
– direk güneþ ýþýðýna maruz býrakýlmamalýdýr;
– kaloriferlere, fýrýnlara veya diðer ýsý kaynaklarýna yakýn monte edilmemelidir;
– sadece cihazýn tasarýmýna uygun ve ortam sýcaklýðýnýn iklim sýnýfýna denk
geldiði bir yere monte edilmelidir.
Ýklim sýnýfý, cihazýn iç kýsmýnda sol tarafta bulunan seri numarasý plakasýnda
yazýlýdýr.
Aþaðýdaki tabloda, her bir iklim sýnýfý için hangi ortam sýcaklýðýnýn doðru olduðu
gösterilmektedir: :
Ýklim sýnýfý
karþýlýk geldiði ortam sýcaklýðý
SN
+10 ile +32 °C arasý
N
+16 ile +32 °C arasý
ST
+18 ile +38 °C arasý
T
+18 ile +43 °C arasý
Eðer bir ýsý kaynaðýnýn yakýnýna monte edilmesi kaçýnýlmazsa, aþaðýda belirtilen
minimum mesafeler cihazýn yanlarýnda býrakýlmalýdýr:
– elektrikli fýrýnlar için 3 cm;
– petrol ve kömür yakýtlý cihazlar için 30 cm.
Eðer bu mesafeler saðlanamazsa, fýrýn (ýsý kaynaðý) ile soðutma cihazý arasýnda
bir ýsý yalýtým pedi yerleþtirilmelidir.
Eðer soðutma cihazý baþka bir buzdolabýnýn veya dondurucunun yanýna monte
edilecekse, cihazýn dýþ kýsmýnda yoðunlaþma olmasýný önlemek amacýyla
yanlarda 5 cm boþluk býrakýlmalýdýr.
8
10 mm
100 mm
Güvenlik nedenlerinden ötürü, þekilde
gösterildiði
gibi
minimum
havalandýrma saðlanmalýdýr.
Dikkat: Havalandýrma menfezlerini,
týkanmasýný önleyerek temiz halde
tutunuz;
10 mm
Cihazýnýz havaya ihtiyaç
duyar
NP00
Arka aralayýcýlar
Cihazýn çalýþmasý esnasýnda
yayýlan ýsýyý daðýtmak için, belge
torbasýnýn içindeki arka aralayýcýlarý
takýnýz. Þekillerde gösterilen sýrayý
takip ediniz.
Kapý Kulplarýnýn Takýlmasý
1.
2.
Üst kulp desteðini kulp
çubuðuna vidalayýn (1). Alt
kulp desteðini kapýnýn sol
alt tarafýna takýnýz (2).
Üst kulp desteðini kapýnýn
üst sol tarafýna takýnýz (3) ve
kulp çubuðunu alt kulp
desteðine vidalayýnýz (4).
Dikkat!
Vidalarý aþýrý sýkmayýnýz
(maks. 2 Nm), aksi halde
kapý kulplarýna zarar
verebilirsiniz.
9
Elektrik baðlantýsý
Ýlk kez çalýþtýrmadan önce, besleme gerilimi ve akým deðerlerinin cihazý monte
ettiðiniz yerdeki þebeke deðerleriyle ayný olduðundan emin olmak için cihazýn
veri etiketine bakýnýz.
örneðin: AC
230 ... 240 V
50 Hz veya
230 ... 240 V~
50 Hz
(yani 230 ile 240 volt arasý, alternatif akýmlý 50 Hertz)
Veri etiketi cihazýn iç kýsmýnda sol taraftadýr.
Elektrik beslemesi için, doðru takýlmýþ ve topraklý bir priz gereklidir. Besleme
hattýna baðlý en az 10 Amperlik bir sigorta olmalýdýr.
Cihaz monte edildikten sonra priz ulaþýlamaz konumda kalýrsa, elektrik
baðlantýsý cihazý ana elektrik tesisatýndan yalýtan bir aygýt içermelidir (örneðin bir
sigorta, þalter, akým rölesi veya kontaklarý arasýndaki açýklýk en az 3 mm olan
benzer bir devre kesici).
Dikkat: Elektrik kablosu sadece tecrübeli bir elektrikçi tarafýndan
deðiþtirilmelidir. Tamir iþlemleri için lütfen satýcýnýzla veya müþteri hizmetleri
departmanýmýzla iletiþime geçiniz.
Ýlk çalýþtýrma öncesi
• Cihazý ilk kez çalýþtýrmadan önce iç kýsmýný ve tüm aksesuarlarýný temizleyiniz
(bkz. “Temizlik ve Bakým”).
10
Kontrol paneli
MODE
A BC
D
E
F
RESET
G
H
I L
M
N
A AÇMA/KAPAMA tuþu
B Soðutucu bölümü göstergesi
C Soðutucu bölümü ýsý göstergesi
D Soðutucu bölümü için ýsý ayar tuþlarý
E Soðutucu bölümü için termometre göstergesi (COOLMATIC özellikli)
F Ýþletim modu ayarý için MODE (Mod) tuþu
G Metin göstergesi
H RESET tuþu
I Dondurucu bölümü göstergesi
L Dondurucu bölümü için ýsý göstergesi
M Dondurucu bölümü için ýsý ayar tuþlarý
N Dondurucu bölümü için termometre göstergesi (FROSTMATIC özellikli)
Isý ayar tuþlarý
Isý, „+“ (SICAK) ve „-“ (SO UK) tuþlarý kullanýlarak ayarlanýr.
Bu tuþlar ýsý göstergesine baðlantýlýdýr.
• Isý göstergesi, GÜNCEL ýsý gösteriminden (Isý göstergesi aydýnlanýr)
ÝSTENÝLEN ýsý gösterimine (Isý göstergesi yanýp söner) „+“ (SICAK) veya „-“
(SO UK) tuþlarý kullanýlarak geçirilebilir.
• Bu iki tuþtan birine tekrar her basýldýðýnda, ÝSTENÝLEN ýsý 1 °C’lik kademelerle
ayarlanýr.
• Eðer tuþlardan hiçbirisine basýlmazsa, ýsý göstergesi kýsa bir süre sonra
(yaklaþýk 4 sn. sonra) GÜNCEL ýsý gösterimine otomatik olarak geri döner.
ÝSTENÝLEN ýsýnýn anlamý:
11
Soðutucu veya dondurucu bölümü için seçilen ýsýdýr. ÝSTENÝLEN ýsý, yanýp sönen
rakamlarla gösterilir.
GÜNCEL ýsýnýn anlamý:
Isý göstergesi, soðutucu veya dondurucu bölümünün mevcut ýsýsýný gösterir.
GÜNCEL ýsý, yanan rakamlarla gösterilir.
Isý Göstergeleri
Isý göstergeleri, farklý tipte birçok bilgiyi gösterir.
• Normal iþletimde, soðutucu bölümündeki ortalama ýsý gösterilir (GÜNCEL ýsý).
Soðutucu bölmesinin tamamýndaki ýsý deðiþimleri küçüktür.
• Dondurucu bölmesinde, en sýcak ýsý gösterilir (GÜNCEL ýsý). Tam dolu
olduðunda, en sýcak bölge normalde dondurucu bölmesinin ön kýsmýnýn üst
tarafýdýr. Bölümün nasýl doldurulduðuna baðlý olarak, dondurucu bölmesinin
diðer bölgelerindeki ýsýlar düþüktür.
• Isý ayarlanmaktayken, yanýp sönen bir gösterimle soðutucu veya dondurucu
bölmesinin o an ayarlý olan ýsýsý görüntülenir (ÝSTENÝLEN ýsý).
Ýpucu: Isý ayarýný deðiþtirirken, ýsý göstergesi sabit oluncaya kadar yaklaþýk
24 saat bekleyiniz.
• Dondurucu bölmesi için bir ýsý uyarýsý olduðunda, eðer RESET tuþuna basýlýrsa
ýsý göstergesinde dondurulmuþ yiyeceðin ulaþtýðý en sýcak ýsý 5 saniye
boyunca görüntülenir.
• Eðer cihazda bir arýza varsa, ýsý göstergesinde aþaðýdakiler gösterilir:
– soðutucu bölümünün ýsý göstergesinde soðutucudaki arýzayý belirten bir kare
veya harf,
– dondurucu bölümünün ýsý göstergesinde dondurucudaki arýzayý belirten bir
kare veya harf.
MODE (mod) tuþu
MOD tuþu kullanýlarak farklý iþletim modlarý ayarlanabilir.
Aþaðýdaki iþletim modlarý seçilebilir:
– SHOPPING (alýþ-veriþ): Soðutucu bölümünün ýsýsý 6 saat için 3 °C,
dondurucu bölümü için soðutma iþlemi devamlý iþletim halinde 1 saat çalýþýr.
– FROSTMATIC (buz-matik): Dondurucu bölümü için soðutma iþlemi, devamlý
iþletim halinde 52 saat çalýþýr.
– COOLMATIC (soðuk-matik): Soðutucu ýsýsý deðeri 6 saat boyunca 3 °C.
12
– FROSTMATIC ve COOLMATIC:
Dondurucu bölümü için soðutma iþlemi devamlý iþletim modunda 52 saat
uygulanýr, soðutucu ýsý deðer 6 saat için 3 °C olur.
– HOLIDAY (tatil): Soðutucu ýsý deðeri 14 °C.
– : Ayarlanan ýsý deðerlerine göre normal çalýþma.
1. MODE (MOD) tuþuna bir kez basýnýz. Göstergede SHOPPING (alýþ-veriþ)
iþletim modu yanýp sönecektir.
2. Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, gösterge yanýp sönmeyi keser ve böylece
SHOPPING (alýþ-veriþ) modu ayarlanmýþ demektir.
3. Eðer baþka bir iþletim modu ayarlanacaksa, 4 saniye geçmeden önce MODE
tuþuna, istediðiniz mod göstergede görüntüleninceye kadar devamlý olarak
basýnýz. Yaklaþýk olarak 4 saniye geçtikten sonra, gösterge yanýp sönmeyi
keser ve iþletim modu ayarlanmýþ olur. Eðer MODE tuþuna tekrar basýlýrsa,
bir sonraki iþletim modu gösterge ekranýnda belirir.
Normal iþletime dönmek için, göstergede hiçbir yazý görünmeyene kadar (“ ”)
MODE tuþuna devamlý olarak basýnýz.
Metin göstergesi
MODE tuþu ile seçilebilecek olan çeþitli iþletim modlarýnýn isimleri ve bir alarmý,
elektrik kesintisini veya elektrik arýzasýný belirten kelimeler metin göstergesinde
görüntülenir.
• Ýþletim modlarý: SHOPPING (alýþ-veriþ), FROSTMATIC (buz-matik),
COOLMATIC (soðuk-matik), FROSTMATIC ve COOLMATIC, HOLIDAY (tatil),
normal iþletim anýnda boþ alan.
• Alarm olduðunda: Bir ýsý uyarýsý için TEMPERATURE (ýsý) kelimesi görüntülenir
• Bir elektrik kesintisinden sonra: POWER (güç) kelimesi görüntülenir
• Elektrik arýzasý olduðunda: SERVICE (servis) kelimesi görüntülenir
RESET tuþu
RESET tuþu ile, sesli uyarý sinyali kapatýlabilir, örneðin soðutulacak veya
dondurulacak yiyeceði koyarken veya alýrken “Open Door” (Kapý Açýk) uyarýsý
gibi.
Dondurucu bölmesi için bir ýsý uyarýsý olduðunda, eðer RESET tuþuna basýlýrsa
ýsý göstergesinde dondurulmuþ yiyeceðin ulaþtýðý en sýcak ýsý 5 saniye boyunca
görüntülenir.
13
Ýlk Çalýþtýrma Öncesi
Cihazý ana elektrik hattýna baðlamadan ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, eðer
nakliyesi dik konumda gerçekleþtirilmiþse cihazý 30 dakikalýðýna bekletiniz. Eðer
yan yatýrýlarak taþýnmýþsa, cihaz çalýþtýrýlmaya baþlamadan önce 2 saat
dinlenmeye býrakýlmalýdýr. Bu iþlem, yaðýn kompresöre geri akmasýný saðlamak
için gereklidir. Aksi halde, kompresör hasar görebilir.
1. Cihazý ilk kez çalýþtýrmadan önce iç kýsmýný ve tüm aksesuarlarýný temizleyiniz
(bkz. “Bakým ve Temizlik”).
2. Cihaz, ilk kez çalýþtýrýlmadan önce “Montaj” bölümündeki talimatlara göre
doðru olarak monte edilmelidir. Elektrik tesisatýnýzýn gerilim ve frekans
deðerlerinin cihazýn veri etiketinde yazýlý olanlarla ayný olup olmadýðýna
özellikle dikkat ediniz.
3. Soðuk toplama bloðunu cihazdan çýkartýnýz.
4. Soðuk toplama bloðunu, sadece -18 °C’lik uygun muhafaza sýcaklýðýna
ulaþýldýktan sonra bir çekmeceye koyunuz ve donmaya býrakýnýz.
5. 24 Saat sonra, soðuk toplama bloðunu üst çekmecenin ön kýsmýna
yerleþtiriniz.
6. Erimiþ soðuk toplama bloðunu ayný þekilde dondurunuz, örneðin cihazý
temizledikten sonra.
Ýlk Kez Çalýþtýrma
1. Fiþi elektrik prizine takýnýz.
2. ON/OFF (açma/kapama) tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. Isý göstergesi ve
arka fon ýþýðý yanar, cihaz çalýþmaya baþlar. Bir alarm sesi iþitilir,
TEMPERATURE mesajý göstergede belirir ve arka fon ýþýðý kýrmýzý renkte
yanýp söner.
3. RESET tuþuna basarak alarmý ve kýrmýzý yanýp sönen fon ýþýðýný kapatýnýz.
Eðer cihazýn ýsýsý uyarý ýsýsýnýn altýna düþerse TEMPERATURE (ýsý) uyarýsý
söner.
3 Isý ayarlarý fabrikada yapýlmýþtýr: +Soðutucu bölümü için 5 °C, dondurucu
bölümü için -18 °C.
4. Buzdolabýný istediðiniz ýsýya ayarlayýnýz (bkz. “Isý Ayarlamasý”).
Soðutulacak yiyecekler cihazý çalýþtýrdýktan kýsa bir süre sonra buzdolabýna
konulabilir, çünkü buzdolabýndaki muhafaza ýsýsýna çabuk ulaþýlýr.
5. Dondurucu bölümünün sýcaklýðýný -18 °C’ye veya daha soðuk bir deðere
ayarlayýnýz (bkz. “Isý Ayarlamasý”).
Isý deðeri -18 °C’ye ulaþmadan veya kýrmýzý uyarý göstergesi sönmeden önce
dondurucuya yiyecek koymayýnýz.
14
Isý Ayarlamasý
Baðýmsýz ýsý ayar tuþlarý ile buzdolabý (soðutucu) ve dondurucu bölümünde için
arzu edilen ýsýlar birbirinden baðýmsýz olarak ayarlanabilir.
1. Soðutucu veya dondurucu bölümü ayarý için „+“ (SICAK) veya „-“ (SO UK)
tuþlarýndan birine basýnýz.
Isý göstergesi deðiþir ve ayarlanmýþ olan ÝSTENÝLEN ýsý deðeri ýsý göstergesinde
yanýp söner.
2. Daha sýcak bir ýsý ayarlamak için „+“ (SICAK) tuþuna basýnýz. Daha soðuk bir
ýsý ayarlamak için, „-“ (SO UK) tuþuna basýnýz. Deðiþtirilen ayar ýsý
göstergesinde hemen gösterilir.
Tuþa her basýldýðýnda, ýsý deðeri 1 °C’lik kademelerle artar/azalýr.
Dondurucu bölümü için ayarlanabilir ýsý deðerleri aralýðý
-15 °C ile -24 °C arasý.
Soðutucu bölümü için ayarlanabilir ýsý deðerleri aralýðý
+3 °C ile +8 °C arasý, (HOLIDAY (tatil): +14 °C)
Not: +Soðutucu bölümü için 5 °C ve dondurucu bölümü için -18 °C,
muhafaza için yeterli soðukluk deðerleri olarak görülmelidir.
3. Bir ayarlama yapýldýktan sonra tuþlara bir daha basýlmazsa, kýsa bir süre
sonra (yaklaþýk 5 sn.), ýsý göstergesi deðiþir ve tekrar soðutucu bölümündeki
GÜNCEL ýsý deðerini gösterir. Gösterge yanýp sönen formattan yanan
rakamlar formatýna geçer.
Ayar deðiþtirildiðinde, eðer otomatik buz-çözme iþlemi yapýlmaktaysa
kompresör hemen çalýþmaya baþlamaz.
Herhangi bir tuþa dokunulduðunda, gösterge aydýnlatmasý kendiliðinden çalýþýr.
Eðer hiçbir tuþa basýlmazsa, gösterge aydýnlatmasý yaklaþýk olarak 1 dakika
sonra kendiliðinden kapanýr.
Önemli! Lütfen uyarý göstergesini ve ýsý göstergesini düzenli olarak kontrol
ederek muhafaza ýsýsýnýn korunduðundan emin olunuz.
Ýpucu:
Cihaz ayarý, cihazýn fiþi prizden çekik olduðunda veya elektrik kesik olduðunda
deðiþtirilemez.
Elektrik beslemesi geri geldiðinde, cihaz elektrik kesilmeden hemen önceki
mevcut ayarlarla çalýþmaya devam eder.
Ýþletim modlarý
MODE tuþunu kullanarak farklý iþletim modlarý seçilebilir. Tanýmlanmýþ bir
sürenin ardýndan iþletim modlarý otomatik olarak devre dýþý kalýr, fakat ayrýca
manuel olarak da sonlandýrýlabilir. Bunun için, göstergede görüntülenen bir
kelime/mesaj kalmayýncaya kadar MODE tuþuna devamlý basýnýz. Ýþletim
modlarý tamamlandýktan sonra, cihaz önceden ayarlamýþ olduðunuz ýsý deðeri
ile çalýþmaya devam eder.
15
Ýstenilen ýsý ayarlandýktan sonra ýsý göstergesindeki rakamlar yanýp sönmeye
devam ettiði sürece, MODE tuþu kullanýlarak baþka bir iþletim modu seçilemez.
SHOPPING (alýþ-veriþ)
SHOPPING fonksiyonu, büyük miktardaki soðuk yiyeceklerin soðutucu
bölümünde hýzlý soðutulmasý için ve ayrýca küçük miktardaki donmuþ
yiyeceklerin dondurucu bölümünde muhafazasý için uygundur, örn . büyük bir
alýþ-veriþten sonra.
Bu fonksiyon, soðutucu bölümü için 6 saatliðine +3 °C ýsýsýný otomatik olarak
ayarlar. Dondurucu bölümü için soðutma iþlemi, devamlý iþletim modunda
1 saat devam eder.
1. SHOPPING kelimesi göstergede yanýp sönene kadar MODE tuþuna arka
arkaya basýnýz.
Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, SHOPPING iþletim modu aktive edilir,
SHOPPING gösterimi yanar. Göstergedeki her iki termometre gösterimi de
düþen bir ýsý sütunu gösterir.
SHOPPING (alýþ-veriþ) fonksiyonu, 6 saat sonra otomatik olarak devre dýþý kalýr.
SHOPPING göstergesi de söner.
Herhangi bir tuþa dokunulduðunda, gösterge aydýnlatmasý kendiliðinden çalýþýr.
Eðer hiçbir tuþa basýlmazsa, gösterge aydýnlatmasý yaklaþýk olarak 1 dakika
sonra kendiliðinden kapanýr.
FROSTMATIC (buz-matik)
FROSTMATIC fonksiyonu, taze gýdalarýn hýzlý bir þekilde dondurulmasý içindir ve
ayný zamanda daha önceden konulmuþ olan yiyecekleri dondurucu bölmesinde
istenmeyen bir ýsýnmaya karþý korur.
Dondurucu bölümünün soðutulmasý devamlý iþletim modunda yaklaþýk 52 saat
sürer.
1. Göstergede yanýp sönen FROSTMATIC yazýsý belirene kadar MODE tuþuna
arka arkaya basýnýz.
Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, FROSTMATIC iþletim modu aktive edilir,
FROSTMATIC gösterimi yanar. Dondurucu bölümü için göstergedeki
termometre düþen bir ýsý sütunu gösterir.
FROSTMATIC iþletim modu, cihazýn doluluk durumuna baðlý olarak belirli bir
süre sonra, en geç yaklaþýk 52 saat sonra otomatik olarak devre dýþý kalýr.
FROSTMATIC mesajýnýn gösterimi söner.
COOLMATIC (soðuk-matik)
COOLMATIC iþletim modu, büyük miktardaki soðuk yiyeceklerin soðutucu
bölümünde hýzlý soðutulmasý için uygundur, örn . içecekler, parti veya düðün
merasimi için hazýrlanan salatalar.
16
1. COOLMATIC kelimesi göstergede yanýp sönene kadar MODE tuþuna arka
arkaya basýnýz.
Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, COOLMATIC iþletim modu aktive edilir,
COOLMATIC gösterimi yanar. Göstergedeki soðutucu bölümü için olan
termometre düþen bir ýsý sütunu gösterir.
COOLMATIC fonksiyonu böylece yoðun bir soðutma saðlar. ÝSTENÝLEN sýcaklýk
olarak +3 °C deðeri otomatik olarak ayarlanýr. COOLMATIC fonksiyonu yaklaþýk
olarak 6 saat sonra otomatik olarak devre dýþý kalýr. Daha önceden ayarlanmýþ
olan ÝSTENÝLEN ýsý deðeri tekrar geçerli hale gelir. Isý göstergesinde GÜNCEL
soðutucu ýsýsý görüntülenir.
FROSTMATIC ve COOLMATIC
FROSTMATIC ve COOLMATIC fonksiyonlarý kombine edildiðinde, +3 °C’lik bir
ÝSTENÝLEN ýsý deðeri soðutucu bölümü için 6 saatliðine otomatik olarak
ayarlanýr. Dondurucu bölümü için soðutma iþlemi, devamlý iþletim halinde
52 saat çalýþýr.
1. FROSTMATIC ve COOLMATIC yazýlarý göstergede ayný anda yanýp sönene
kadar MODE tuþuna arka arkaya basýnýz.
Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, FROSTMATIC ve COOLMATIC iþletim modu
aktive edilir, FROSTMATIC ve COOLMATIC gösterimleri yanar. Göstergedeki
her iki termometre gösterimi de düþen bir ýsý sütunu gösterir.
FROSTMATIC ve COOLMATIC fonksiyonu otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr:
COOLMATIC en geç 6 saat sonra, FROSTMATIC ise en geç 52 saat sonra.
Gösterimler de müteakiben sönecektir.
HOLIDAY (tatil)
HOLIDAY (tatil ayarý) iþletim modunda, soðutucu bölümü için istenilen ýsý deðeri
+14 °C’dir. Dolayýsýyla tatil modunda, boþ olan buzdolabýnýn kapýsýný siz yokken
uzunca bir süre kapalý olarak býrakabilirsiniz. Avantajý: Kapýnýn istenmeden
kapatýlmasý veya sizin yokluðunuzda evinize gelecek bir kiþi tarafýndan kapýnýn
yanlýþlýkla kapatýlmasý önlenmiþ olacaktýr. Tatil modu ayarlanmadan kapýnýn
kapalý býrakýlmasý, cihazýn içinde kötü koku ve küflerin oluþmasýna neden
olacaktýr.
17
Cihazý boþalttýktan ve temizledikten sonra, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
1. Tatil fonksiyonunu çalýþtýrmak için, göstergede yanýp sönen HOLIDAY mesajý
belirinceye kadar MODE tuþuna arka arkaya basýnýz.
Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, HOLIDAY iþletim modu aktive edilir, HOLIDAY
gösterimi yanar.
Önemli! Cihaz tatil modunda çalýþmaktayken, buzdolabýna yiyecek koymayýnýz.
Cihaz tatil modunda çalýþýrken, ýsý yaklaþýk +14 °C civarýnda muhafaza edilir. Bu
deðer, gýdalar için çok sýcak bir deðerdir.
Eðer siz uzaktayken oda sýcaklýðý uzun bir süre için 15 °C’nin altýna düþerse,
soðutucu HOLIDAY iþletim modunda çalýþtýrýlmamalýdýr, bunun yerine kapatýlmalý
ve kapýsý açýk býrakýlmalýdýr.
Normal iþletime dönmek için, göstergede görüntülenen bir kelime/mesaj
kalmayýncaya kadar MODE tuþuna devamlý basýnýz.
Cihazýn Kapatýlmasý
Soðutucu ve dondurucu bölümleri birbirinden baðýmsýz olarak kapatýlabilir.
1. Cihazýn tamamýný kapatmak için, ON/OFF (açma/kapama) tuþuna basýnýz ve
basýlý tutunuz. Her iki ýsý göstergesinde de “3“ten “1“e doðru bir geri sayým
gösterilir. “1“ rakamýndan sonra kýsa bir süreliðine OF yazýsý gösterilir ve daha
sonra soðutucu ve dondurucu bölümleri kapanýrlar. Isý göstergeleri de söner.
Geri sayým tamamlanmadan önce kapama iþlemi ON/OFF tuþu serbest
býrakýlarak iptal edilebilir.
Dondurucu açýk kalýrken soðutucu bölümünün kapatýlmasý:
Soðutucu bölümünün “+“ ve “-“ tuþlarýna ayný anda basýnýz ve basýlý tutunuz.
“3“ten “1“e doðru bir “geri sayým” yapýlýr ve daha sonra ýsý göstergesinde “OF“
mesajý görüntülenir. Soðutucu bölümü kendiliðinden kapanýr.
Soðutucu bölümünü tekrar çalýþtýrmak için, “+“ veya “-“ tuþuna basýnýz.
Dondurucu bölümü kapalýyken soðutucu bölümünün de kapatýlmasý:
1. Soðutucu bölümünün “+“ ve “-“ tuþlarýna ayný anda basýnýz ve basýlý tutunuz.
“3“ten “1“e doðru bir “geri sayým” yapýlýr ve daha sonra ýsý göstergesinde
“OF“ mesajý görüntülenir. Soðutucu bölümü veya cihazýn tamamý
kendiliðinden kapanýr.
Geri sayým tamamlanmadan önce, kapama iþlemi “+” ve “-” tuþlarý serbest
býrakýlarak iptal edilebilir.
Soðutucu bölümü kapatýldýðýnda, dondurucu bölümü çalýþýr haldeyken aktive
edilebilecek tek iþletim modu FROSTMATIC’tir.
Soðutucu açýk kalýrken dondurucu bölümünün kapatýlmasý:
18
1. Dondurucu bölümünün “+“ ve “-“ tuþlarýna ayný anda basýnýz ve basýlý tutunuz.
Dondurucunun ýsý göstergesinde “3“ten “1“e doðru bir geri sayým yapýlýr.
Daha sonra göstergede “OF“ mesajý belirir. Dondurucu bölümü kendiliðinden
kapanýr.
Dondurucu bölümünü tekrar çalýþtýrmak için, “+“ veya “-“ tuþuna basýnýz.
Soðutucu bölümü kapalýyken dondurucu bölümünün de kapatýlmasý:
1. Dondurucu bölümünün “+“ ve “-“ tuþlarýna ayný anda basýnýz ve basýlý tutunuz.
“3“ten “1“e doðru bir geri sayým yapýlýr ve daha sonra ýsý göstergesinde “OF“
mesajý görüntülenir. Dondurucu bölümü veya cihazýn tamamý kendiliðinden
kapanýr.
Not: Cihazýn fiþi prizden çekik iken veya elektrik beslemesi yokken cihaz açýlýp
kapatýlamaz. Elektrik beslemesi geri geldiðinde, cihaz elektrik kesilmeden
önceki ayarlarla çalýþmaya devam eder.
Eðer cihaz uzunca bir süre kullanýlmayacaksa:
1. ON/OFF (açma/kapama) tuþuna basýp ve basýlý tutarak cihazý kapatýnýz
(yukarýdaki paragrafa bakýnýz).
2. Fiþini prizden çekiniz veya kapatýnýz.
3. Dondurucu bölmesinin eritiniz ve iyice temizleyiniz (bkz. “Bakým ve Temizlik”).
4. Kötü kokularýn birikmesini önlemek için buz çözme iþleminden sonra kapýlarý
açýk býrakýnýz.
Kontrol ve Bilgi Sistemleri
Kontrol ve bilgi sistemleri; bir ýsý göstergesi, bir optik uyarý gösterge ýþýðý ve sesli
bir uyarýdan oluþmaktadýr.
Sistemin uyarý yaptýðý durumlar:
– bir elektrik kesintisi olduðunda;
– cihazýn kapýlarý açýk kaldýðýnda;
– soðutucu veya dondurucu bölümündeki ýsý çok yüksek olduðunda;
– cihazda fonksiyonel aksaklýklar olduðunda.
Elektrik kesintisi uyarýsý
Bir elektrik besleme kesintisinden sonra, POWER mesajý göstergede
görüntülenir ve mevcut güncel ýsý deðeri tekrar görüntülenir. Cihaz, önceden
seçilmiþ ayarlarla çalýþmaya devam eder. Herhangi bir tuþa basýlýr basýlmaz
POWER gösterimi söner.
19
Isý uyarýsý
Soðutucu bölümü için:
Soðutucu bölümündeki ýsý deðeri 12 °C’nin üzerine çýktýðý zaman bir alarm iþitilir
ve TEMPERATURE gösterimi ile bir kýrmýzý arka fon ýþýðý yanýp söner.
Buna ek olarak, soðutucu bölümünün ýsý göstergesi yanýp söner. Eðer soðutucu
bölümündeki ýsý 12 °C’nin altýna düþerse, alarm otomatik olarak kapanýr.
TEMPERATURE gösterimi ve kýrmýzý arka fon ýþýðý yanýp sönmeye devam eder.
1. RESET tuþuna basarak alarmý ve uyarý ýþýðýný kapatabilirsiniz.
Soðutucu bölümünün ýsý göstergesi 5 saniyeliðine, ýsý uyarýsý esnasýnda
soðutucu bölümünün ulaþtýðý en sýcak ýsý deðerini gösterir. Daha sonra ýsý
göstergesi yanýp sönmeyi keser ve soðutucu bölümündeki mevcut ýsýyý
göstermeye devam eder. Bir ýsý uyarýsý olduðu müddetçe, TEMPERATURE
gösterimi yanýp sönmeye devam eder.
Dondurucu bölümü için:
Dondurucu bölümündeki ýsý deðeri -11 °C’nin üzerine çýktýðý zaman bir alarm
iþitilir ve TEMPERATURE gösterimi ile kýrmýzý bir arka fon ýþýðý yanýp söner. Buna
ek olarak, dondurucu bölümünün ýsý göstergesi yanýp söner.
Eðer dondurucu bölümündeki ýsý -11 °C’nin altýna düþerse, alarm otomatik
olarak kapanýr. TEMPERATURE gösterimi ve kýrmýzý arka fon ýþýðý yanýp
sönmeye devam eder.
1. RESET tuþuna basarak alarmý ve kýrmýzý fon ýþýðýný kapatabilirsiniz.
Dondurucu bölümünün ýsý göstergesi 5 saniyeliðine, ýsý uyarýsý esnasýnda
soðutucu bölümünün ulaþtýðý en sýcak ýsý deðerini gösterir. Daha sonra ýsý
göstergesi yanýp sönmeyi keser ve dondurucu bölümündeki mevcut ýsýyý
göstermeye devam eder. Bir ýsý uyarýsý olduðu müddetçe, TEMPERATURE
gösterimi yanýp sönmeye devam eder.
Eðer bir alarm esnasýnda bir elektrik kesintisi olursa, cihaza tekrar elektrik geldiði
zaman bir uyarý sesi ve görsel alarm vererek çalýþmaya baþlar.
Eðer yiyeceklerin kýsmen veya tamamen çözülme olasýlýðý varsa, yiyeceklerin
kalitesini kontrol etmelisiniz.
Isýdaki bir yükselmenin sebebi aþaðýdakiler olabilir:
– kapýnýn uzun bir süre için sýkça açýlmasý;
– fazla miktarda sýcak yiyeceklerin yerleþtirilmesi;
– yüksek ortam ýsýsý;
– cihazda oluþan bir hata.
20
Fonksiyon Hatalarý
Eðer cihazýn elektronik sistemi Müþteri Servis Departmanýnca tamir edilmesi
gereken teknik bir sorun algýlarsa, bir alarm sesi iþitilir ve yanýp sönen bir kýrmýzý
fon ýþýðý ile birlikte SERVICE mesajý görüntülenir.
Isý göstergesinde þunlar görüntülenir:
– soðutucu bölümünün ýsý göstergesinde soðutucudaki arýzayý belirten bir kare
veya harf,
– dondurucu bölümünün ýsý göstergesinde dondurucudaki arýzayý belirten bir
kare veya harf.
1. RESET tuþuna basarak alarmý ve yanýp sönen kýrmýzý ýþýðý kapatabilirsiniz. Bir
elektrik arýzasý olduðu sürece, SERVICE mesajý gösterilmeye devam eder.
Dahili Aksesuarlar
Muhafaza Raflarý
• Tam boyutlu þiþe muhafaza raflarýndan birisini daima, meyve ve sebze
çekmecesinin hemen üstündeki en alttaki kýlavuz raya yerleþtirmeli ve bu
pozisyonda býrakmalýsýnýz.
• Muhafaza raflarýnýn yüksekliði
ayarlanabilir:
• Bunun için, muhafaza rafýný aþaðý ve
yukarý doðru hareket edip yerinden
çýkana kadar ileriye doðru çekiniz.
• Rafý farklý bir yükseklikte tekrar
takmak için ayný iþlemi tersten
yapýnýz.
Üst kapý rafýnýn ayarlanmasý
D338
• Koyduðunuz yiyeceðe baðlý olarak, üst kapý raflarý diðer tutuculara takýlabilir
veya çýkartýlabilir. Buzdolabýndaki yiyecekleri çýkarýn, kapý raflarýna
kenarlarýndan çaprazlamasýna bastýrýnýz, konumlarýný yeniden ayarlayýnýz ve
tekrar yerlerine oturtunuz.
Nem Kontrolü
Þiþe
rafýnda,
sebze
çekmecesindeki/çekmecelerindeki
sýcaklýðýn ayarlanabilmesini saðlayan
delikli (sürgülü bir kolla ayarlanabilen) bir
aparat bulunmaktadýr. Daha sýcak bir ýsý
ve daha yüksek bir nem elde etmek için
yuvalarý birbirine yaklaþtýrýnýz. Daha
soðuk bir ýsý ve düþük bir nem elde
etmek için yuvalarý açýnýz.
PR271
21
Çekmece
Çekmece, meyve ve sebzeleri
koymak için uygundur. Çekmecenin
içinde, kiþisel ihtiyaçlarýnýza göre
çekmeceyi iki bölmeli hale
getirmenizi saðlayan ve farklý
konumlarda yerleþtirebileceðiniz bir
ayýrýcý bulunmaktadýr.
Çekmecenin alt tabanýnda, meyve
ve sebzelerin çekmece tabanýnda
oluþabilecek neme temas etmesini
önlemek için tasarlanmýþ bir ýzgara
vardýr.
Çekmeceyi çýkartmak için, yan kulplarýný kullanýnýz (þekilde gösterildiði
gibi). Çekmecenin içindeki tüm parçalar temizlenmek üzere çýkarýlabilir.
Þiþe rafý
Þiþeleri rafa, þiþelerin aðzý öne
gelecek þekilde yerleþtiriniz.
Önemli: Sadece açýlmamýþ þiþeleri
yatay konumda koyunuz.
Þiþe rafý, aðzý açýk þiþeleri koymak
için eðilebilir.
Bunu yapmak için, þiþe rafýný
yukarýya kalkana kadar öne doðru
çekiniz, daha sonra ön desteði bir
üst raya geçiriniz.
22
Hava devir-daimi
Soðutucu bölmesi, üzerindeki düðmeyi
kullanarak çalýþtýrýlabilen özel bir D.A.C.
yani Dinamik Hava Soðutmasý fanýyla
donatýlmýþtýr. Yeþil ýþýk yanýyorsa, fanýn
çalýþtýðý anlamýna gelir.
Ortam sýcaklýðý 25°C’nin üzerine
çýktýðýnda fanýn (D.A.C.) kullanýlmasý
tavsiye edilir.
Bu fan, yiyeceklerin daha çabuk
soðutulmasýný ve soðutucu bölmesinde
sýcaklýðýn daha eþit bir þekilde
daðýlmasýný saðlar.
INTERRUPTOR
Taze yiyeceklerin soðutulmasý
En iyi performansý elde etmek için:
• ýlýk/sýcak yiyecekleri veya buharlaþan sývýlarý buzdolabýna koymayýnýz
• yiyecekleri kapatýnýz veya sarýnýz (özellikle de keskin bir kokusu varsa).
• Yiyecekleri, etrafýnda hava rahatça devir-daim yapabilecek þekilde
yerleþtiriniz.
Faydalý tavsiyeler:
Et (her türlü): naylon torbalara sarýnýz ve sebze çekmecesinin/çekmecelerinin
üstündeki bardak rafýna yerleþtiriniz Güvenlik açýsýndan, bu þekilde en fazla
bir veya iki gün muhafaza ediniz.
Piþmiþ yiyecekler, soðuk yemekler, v.s.: bunlarýn aðzý kapalý olmak suretiyle
herhangi bir rafa yerleþtirilebilir.
Meyve ve sebzeler: bunlar iyice temizlenmeli ve temin edilmiþ özel
çekmecelere yerleþtirilmelidir.
Tereyaðý ve peynir: bunlar, içine havanýn mümkün olduðunca girmemesi için
özel hava-geçirmez kaplara konulmalý veya alüminyum folyoya sarýlmalý ya da
polietilen (naylon) torbalara konulmalýdýr.
Süt þiþeleri: bunlarýn aðzý kapaklý olmalý ve kapýdaki þiþe raflarýna
yerleþtirilmelidir.
Muzlar, patatesler, soðanlar ve sarýmsaklar (paketli deðilse),
buzdolabýna konulmamalýdýr.
23
Yiyeceklerin
dondurulmasý
ve
dondurulmuþ yiyeceklerin muhafazasý
Dondurucunuzu taze yiyecekleri kendiniz dondurmak için kullanabilirsiniz.
Önemli!
• Dondurucu bölümündeki ýsý, yiyecekleri dondurmadan önce –18 °C veya
1.
2.
3.
24
daha soðuk olmalýdýr.
• Lütfen veri etiketinde yazýlý olan dondurma kapasitelerini dikkate alýnýz.
Dondurma kapasitesi, 24 saatlik süre içerisinde dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarýdýr. Eðer yiyecekleri bir rafta bir iki günden fazla donmuþ halde
muhafaza etmek istiyorsanýz, veri etiketinde yazýlý kapasitenin maksimum 2/3
ile 3/4 oranýnda yiyecek koymaya dikkat ediniz. Yiyeceðin kalitesi, en iç
kýsmýna kadar mümkün olduðunca kýsa süre içinde dondurulduðu zaman en
iyi þekilde korunur.
• Ilýk/sýcak yiyecekleri dondurmadan önce soðumalarýný bekleyiniz. Sýcaklýk
yüksek buz oluþumuna neden olur ve enerji tüketimini artýrýr.
• Üretici tarafýndan belirtilen maksimum muhafaza sürelerine lütfen riayet ediniz.
• Artýk baþka iþlemden geçirilemeyecek olan çözülmüþ yiyecekler (piþmiþ) asla
ikinci bir kez dondurulmamalýdýr.
• Ýçinde yanýcý gaz veya sývý bulunan kaplar düþük ýsýlarda sýzýntý yapabilir.
Patlama riski söz konusudur! Ýçinde yanýcý maddelerin bulunduðu kaplarý,
örneðin sprey kutularýný, yangýn söndürücü doldurma kartuþlarýný v.s.
buzdolabýnýza/dondurucunuza koymayýnýz.
• Þiþe ve konserveler dondurucuya konulmamalýdýr. Ýçindekiler donduðunda
bunlar çatlayabilir, hatta yüksek karbonat içerikli içecekler patlayabilir!
Limonata, meyve sularý, bira, þarap, köpüklü þarap v.s. gibi içecekleri asla
dondurucuya koymayýnýz. Ýstisnai durumlar: yüksek alkol içerikli sývýlar
dondurucuda saklanabilir.
• Dondurulmadan önce tüm yiyecekler hava geçirmez bir þekilde
paketlenmelidir, böylece kurumaz veya tatlarýný kaybetmezler ve ayrýca diðer
donmuþ yiyeceklere tatlarý ve aromalarý karýþmaz.
Dikkat! Donmuþ yiyeceðe ýslak ellerle dokunmayýnýz. Elleriniz yiyeceðe yapýþýp
donabilir.
Daha hýzlý dondurabilmek veya izin verilen maksimum miktarda yiyeceði
dondurmak için, termostat ayarý ile oynamadan, yiyeceði koymadan 12 saat
önce ortam düðmesine basýnýz.
Dondurulacak yiyeceði en üstteki çekmeceye koyunuz.
Cihazýn kapýsýný sýkça açmayýnýz veya kesinlikle gerekmedikçe açýk býrakmayýnýz.
Buz Küplerinin Hazýrlanmasý
1.
2.
Buz küpü kabýna 3/4 doluluk oranýnda soðuk su doldurunuz, dondurucu
bölmesine koyunuz ve donmaya býrakýnýz.
Donmuþ küpleri gevþetmek için, buz küpü kabýný kývýrýnýz veya birkaç
saniyeliðine akan suyun altýna tutunuz.
Önemli! Dondurucu bölmesine yapýþmýþ olan bir buz küpü kabýný asla sivri uçlu
veya keskin kenarlý bir nesneyle çýkarmaya çalýþmayýnýz. Ürünle birlikte verilen
kazýyýcýyý kullanýnýz.
Dondurma takvimi
• Çekmeceler üzerindeki semboller, farklý tipten donmuþ yiyecekleri
göstermektedir.
• Sayýlar, uygun tipte donmuþ yiyecekler için ay cinsinden muhafaza sürelerini
belirtmektedir. Belirtilen muhafaza süresinin hem üst hem de alt sýnýr deðerin
geçerliliði, yiyeceðin miktarýna ve dondurma iþleminden önceki ön-iþlemin
yapýlýp yapýlmadýðýna baðlýdýr. Düþük deðer, yað içeriði yüksek olan yiyecekler
için geçerlidir.
Buz paketi
Dondurucunun bir çekmecesinde iki tane buz paketi bulunmaktadýr.
Bir elektrik kesintisi veya arýzasý durumunda buz paketleri, donmuþ yiyeceklerin
ýlýma süresini saatlerce geciktirir. Buz paketleri sadece, ön kýsýmda ve donmuþ
yiyeceklerin üstünde bulunan en üstteki çekmeceye yerleþtirildiklerinde bu
görevi yerine getirebilirler. Buz paketlerini soðuk torbalarý soðuk tutmak için
kullanabilirsiniz.
Buz çözme
Soðutucu
Soðutucu bölmesinin buharlaþtýrýcý devresindeki buzlar, normal çalýþma
esnasýnda motor kompresörü her durduðunda otomatik olarak giderilir. Buz
çözme suyu bir kanal vasýtasýyla motor kompresörü üzerinden geçerek
buharlaþtýrýldýðý yer olan cihazýn arka tarafýndaki özel bir kaba boþaltýlýr.
Dondurucu
Bununla birlikte dondurucu bölmesi, devamlý þekilde karla (buzla) kaplanacaktýr.
Bu karlanma, kalýnlýðý 4 mm’yi geçtiðinde özel plastik raspa (kazýyýcý) ile
temizlenmelidir. Bu iþlemi yaparken, cihazýn fiþini prizden çekmek veya
yiyecekleri çýkartmak gerekmez.
Ancak, iç kaplama üzerindeki buz kalýnlýðý çok aþýrýysa aþaðýda anlatýldýðý gibi
bir buz çözme iþlemi uygulayýnýz:
25
1.
Dondurucunun içindeki yiyecekleri
çýkarýnýz, birkaç kat gazete kaðýdýna
sarýnýz ve çok serin bir yere
koyunuz.
2.
Cihazý kapatýnýz ve fiþini çekiniz
veya güvenlik sigortalarýný çýkartýnýz
ya da gevþetiniz.
3.
Dondurucu bölümünün kapýsýný
açýk býrakýnýz.
4.
Plastik raspayý buz-çözme suyu
kanalýnýn
altýndaki
bölmeye
sokunuz ve altýna bir toplama kabý
yerleþtiriniz.
D068
5.
Buz çözme iþlemi tamamlandýðýnda, ileride kullanmak üzere raspayý saklayýnýz;
6.
Termostat düðmesini tekrar istediðiniz ayara getiriniz veya cihazýn fiþini prize
takýnýz.
Uyarý!
Buz/kar oluþumlarýný asla metal nesnelerle kazýmayýnýz
Eritme sürecini hýzlandýrmak için üretici tarafýndan önerilenin dýþýnda
mekanik bir alet veya baþka suni bir yöntem kullanmayýnýz.
Buz çözme esnasýnda donmuþ yiyecek paketlerinin sýcaklýðýnýn artmasý, bunlarýn
güvenli muhafaza ömrünü kýsaltabilir.
Temizlik ve Bakým
Hijyenik nedenlerden ötürü, dahili aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazýn iç
kýsmý düzenli olarak temizlenmelidir.
Uyarý!
• Temizlik iþlemi esnasýnda cihazýn fiþi prize takýlmamalýdýr. Elektrik çarpma
tehlikesi! Temizlik iþleminden önce, cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz
veya þalteri ya da sigortayý attýrýnýz veya çýkartýnýz.
• Cihazý asla bir buharlý temizleyici ile temizlemeyiniz. Elektrikli aksamlarda nem
birikebilir ve elektrik çarpma tehlikesine yol açabilir! Sýcak buharlar plastik
parçalarýn hasar görmesine neden olabilir.
• Cihaz tekrar çalýþtýrýlmadan önce kurulanmalýdýr.
Dikkat!
• Uçucu petrol ürünleri ve organik çözücüler plastik parçalara zarar verebilir,
örneðin
– limon suyu veya portakal kabuðu sularý;
– butirik asit;
– asetik asit içeren temizlik ürünleri.
26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bu tür maddelerin cihazýn parçalarýna temas etmesine izin vermeyiniz.
• Herhangi bir aþýndýrýcý temizlik ürünü kullanmayýnýz.
Donmuþ yiyeceði ve soðutucudaki yiyecekleri çýkartýnýz. Donmuþ yiyecekleri
birkaç kat gazete kaðýdýna sarýnýz. Kapalý bir halde soðuk bir yerde muhafaza
ediniz.
Temizlik iþleminden önce dondurucu bölümünün buzunu çözünüz (bkz. “Buz
çözme” bölümü).
Cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz veya þalteri ya da sigortayý attýrýnýz veya
çýkartýnýz.
Cihazý ve dahili aksesuarlarýný bir bez ve ýlýk suyla temizleyiniz. Piyasada
bulabileceðiniz bulaþýk deterjanlarýný da kullanabilirsiniz.
Temizlik iþlemini tamamladýktan sonra, su ile siliniz ve iyice kurulayýnýz.
Kondansatörde biriken tozlar enerji tüketimini artýrýr. Bu sebeple, cihazýn
arkasýndaki kondansatör ünitesini yýlda bir defa yumuþak bir fýrça veya bir
elektrik süpürgesi ile dikkatlice temizleyiniz.
Soðutucunun arka panelindeki su
tahliye deliðini kontrol ediniz.
Tahliye deliði týkanmýþsa, cihazla
birlikte verilen aksesuar paketinde
yer alan yeþil mandalla temizleyiniz.
Her þeyi kuruladýktan sonra, cihazý
tekrar çalýþtýrýnýz.
D037
Enerji Tasarrufu Ýpuçlarý
• Cihazý, fýrýnlarýn, kalorifer peteklerinin veya diðer ýsý kaynaklarýnýn yakýnýna
monte etmeyiniz. Yüksek ortam ýsýlarý, kompresörün daha uzun süre ve daha
sýk çalýþmasýna neden olur.
• Cihazýn tabaný ile arka panelinde yeterli hava devir-daimi ve hava
çýkýþýnýn gerçekleþebilmesini saðlayýnýz. Havalandýrma menfezlerini asla
kapatmayýnýz.
• Sýcak/ýlýk yiyecekleri cihaza koymayýnýz. Ilýk yiyeceklerin öncelikle soðumasýný
bekleyiniz.
• Kapýyý sadece gerekli olduðunda açýnýz.
• Isýyý gerektiðinden daha soðuk bir deðere ayarlamayýnýz.
• Donmuþ yiyeceði, buzunun çözülmesi için soðutucu bölümüne koyunuz.
Böylece, donmuþ yiyeceðin soðukluðu soðutucu bölümünü de soðutmaya
yardýmcý olacaktýr.
• Isý yayýcý kondansatörü, cihazýn arka panelindeki metal ýzgarayý daima temiz
tutunuz.
27
Sorunlar ve Çözümleri
Arýzalarýn Giderilmesi
Bir arýza, aþaðýdaki talimatlarý uygulayarak çözebileceðiniz ufak bir hatadan
kaynaklanýyor olabilir. Eðer aþaðýdaki bilgiler durumu düzeltmeniz için faydalý
olmadýysa, cihaz üzerinde herhangi baþka bir iþlem yapmayýnýz.
Uyarý! Soðutucunun/dondurucunun tamir iþlemleri sadece kalifiye servis
teknisyenlerince yapýlmalýdýr. Yanlýþ onarýmlardan dolayý kullanýcý için ciddi
tehlikeler oluþabilir. Cihazýnýz tamire ihtiyaç duyduðunda, lütfen uzman satýcýnýzla
veya Müþteri Hizmetleri bölümümüzle temasa geçiniz.
Sorun
Olasý Sebep
Cihaz açýlmamýþtýr
Cihaz çalýþmýyor.
Çözüm
Cihazý açýnýz.
Elektrik fiþi prize takýlmamýþtýr
Fiþi prize takýnýz.
veya gevþektir.
Sigortayý kontrol ediniz,
Sigorta yanmýþtýr/atmýþtýr
gerekirse deðiþtiriniz.
veya arýzalýdýr.
Priz arýzalýdýr.
Elektrik tesisatýyla ilgili arýzalar bir
elektrikçi tarafýndan düzeltilmelidir.
Cihaz çok fazla soðutuyor.
Isý çok yüksek ayarlanmýþtýr.
Isý ayarýný geçici olarak daha
sýcak bir ayara getirin.
Yiyecekler çok ýlýk.
Isý doðru olarak
ayarlanmamýþtýr.
Kapý uzunca bir süre açýk
kalmýþtýr.
Cihaza, son 24 saat içinde
çok fazla miktarda ýlýk/sýcak
yiyecek yerleþtirilmiþtir.
Cihaz bir ýsý kaynaðýna
yakýndýr.
Dahili aydýnlatma çalýþmýyor. Lamba ampulü bozuktur.
Lütfen “Ýlk Kez Çalýþtýrma”
bölümüne bakýnýz.
Kapýyý sadece gerektiði kadar
açýnýz.
Isý ayarýný geçici olarak daha
soðuk bir ayara getirin.
Lütfen “Montaj Yeri” bölümüne
bakýnýz.
Lütfen “Lamba Ampulünün
Deðiþtirilmesi” bölümüne bakýnýz.
Kapý contasýnýn kaçak yapan
yerlerini bir saç kurutma makinesi
Kapý contasý hava sýzdýrmaz ile dikkatlice temizleyiniz (yaklaþýk
Aþýrý miktarda buz oluþumu,
özelliðini kaybetmiþtir
50 °C’yi geçmemeye dikkat
muhtemelen kapý contasýnda
(muhtemelen menteþelerin ediniz). Ayný zamanda, kapý
da var.
yerini deðiþtirdikten sonra). contasýnýn doðru bir þekilde yerine
oturmasý için ýsýnan kýsýmlarýný
elinizle düzeltiniz.
Isý ayarýný deðiþtirdikten
hemen sonra kompresör
çalýþmýyor.
28
Bu normaldir, bir sorun
anlamýna gelmez.
Kompresör belirli bir süre sonra
çalýþmaya baþlar.
Sorun
Olasý Sebep
Cihaz düzlemsel deðildir.
Çözüm
Ayaklarý tekrar ayarlayýnýz.
Cihaz duvara veya baþka bir
Cihazý yavaþça çekiniz.
nesneye temas ediyordur.
Olaðandýþý sesler.
Zeminde veya muhafaza
raflarýnda su var.
Cihazýn arkasýndaki bir
bileþeni (örneðin bir boru)
cihazýn baþka bir kýsmýna
veya duvara deðiyordur.
Gerekirse, bileþeni biraz
eðerek normal
doðrultusundan saptýrýnýz.
Su tahliye deliði týkalýdýr.
“Temizlik ve Bakým”
bölümüne bakýnýz.
Lamba Ampulünün Deðiþtirilmesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uyarý! Elektrik çarpma riski söz konusudur! Lamba ampulünü deðiþtirmeden
önce, cihazý kapatýnýz ve fiþini çekiniz ya da sigortasýný veya þalterini attýrýnýz.
Lamba ampulü verileri: 220-240 V
Cihazý kapatmak için ON/OFF tuþuna
basýnýz.
Fiþini prizden çekiniz.
Lamba ampulünü deðiþtirmek için,
arka kancaya bastýrýnýz ve ayný anda
kapaðý ok ile belirtilen yönde kaydýrýnýz.
Arýzalý lamba ampulünü, ayný güçteki
bir yenisi ile deðiþtiriniz (maksimum
güç lamba difüzörü üzerinde
gösterilmektedir).
Lamba ampulünün kapaðýný geri takýnýz.
Buzdolabýný tekrar çalýþtýrýnýz.
Kurallar, Standartlar, Talimatlar
Bu cihaz, sadece evde kullaným için tasarlanmýþtýr ve ilgili standartlara uygun
olarak üretilmiþtir. Cihaz güvenliði yasal tüzükleri (GSG), soðutucu cihazlar için
kaza önleme tüzükleri (VBG 20) ve Alman Elektrik Mühendisleri Birliði tüzükleri
(VDE) uyarýnca alýnmasý gereken önlemler bu cihazýn üretimi esnasýnda
uygulanmýþtýr.
Soðutucu devresi kaçaklara karþý kontrolden geçirilmiþtir.
Bu cihaz, aþaðýdaki AB direktiflerine uygundur:
– 19 Þubat 1973 tarihli 73/23/EWG alçak gerilim direktifi.
– 3 Mayýs 1989 tarihli 89/336/EWG (direktif deðiþiklik bildirimi 92/31/EWG de
dahil) - EMV direktifi
29
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
2223 429-62
08/07
Önceden uyarýda bulunmaksýzýn
deðiþtirilebilir.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising