Electrolux ERN29801 Handleiding


Add to my manuals
92 Pages

advertisement

Electrolux ERN29801 Handleiding | Manualzz

gebruiksaanwijzing notice d'utilisation használati útmutató instrukcja obs

ł

ugi návod na používanie

Koel-vriescombinatie

Réfrigérateur-congélateur

H

ű

t

ő

- fagyasztó

Ch

ł

odziarko-zamra

ż

arka

Chladni

č

ka s mrazni

č

kou

ERN29801

2

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com

INHOUD

Het eerste gebruik

Dagelijks gebruik

Nuttige aanwijzingen en tips

7

7

9

Technische gegevens

Het milieu

10

11

13

18

Wijzigingen voorbehouden

VEILIGHEIDSINFORMATIE

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.

Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Waarschuwing!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

electrolux

3

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat.

Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje

1) voor de binnenverlichting.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/ nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.

2) Als er is voorzien in een lamp.

3) Als het apparaat vorstvrij is.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• Gloeilampjes 2)

gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.

3)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

4

electrolux

Installatie

Belangrijk!

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

BEDIENINGSPANEEL

• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding.

4)

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

˚C MODE

1 2 3

1 AAN/UIT-schakelaar

2 Thermostaatknop van de vriezer

3 Temperatuurknop van de koel-vriescombinatie

4 5 6

4 Display

5 Functietoets

Resetschakelaar van het alarm

6 Thermostaatknop van de koelkast

4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.

electrolux

5

Display

1 2 3 4 5 8 7 6

1 Indicatielampje koelvak

2 Indicatie vriescompartiment

3 Indicatie voor positieve of negatieve temperatuur

4 Temperatuurweergave

5 Action Freeze-functie in en uit

6 Shopping-functie in en uit

7 D.A.C.-functie in en uit

8 Performance Optimization-functie in en uit

Inschakelen

Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de toets AAN/UIT.

Zodra het apparaat ingeschakeld is, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel.

• De indicatie positieve of negatieve temperatuur blijft positief, wat aangeeft dat de temperatuur positief is.

• de temperatuur knippert, de displayachtergrond wordt rood en u hoort een zoemer.

Druk op de functietoets en de zoemer gaat uit (zie ook "Alarm te hoge temperatuur" ) .

Stel de gewenste temperatuur weer in (zie

"Temperatuurregeling").

Uitschakelen

Het apparaat wordt uitgeschakeld door de aan/uit-toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.

Hierna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven.

Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, gaat ook het display uit.

Temperatuurdisplay

Iedere keer dat de indicatietoets temperatuur van de koel-vriescombinatie wordt ingedrukt, geeft het display het volgende aan:

5) Onder normale omstandigheden.

1. – De indicatie koelvak is aan.

– Het display geeft de koelkasttemperatuur aan.

2. – De indicatie vriesvak is aan. 5)

– Het display geeft de vriezertemperatuur aan.

Na tien seconden wordt het normale display weer weergegeven.

Functiemenu

Elke keer als de functie-toets wordt ingedrukt, worden de volgende functies rechtsom geactiveerd:

• Action Freeze-functie in en uit

• Shopping-functie in en uit

• D.A.C.-functie in en uit

• Performance Optimization-functie in en uit

• geen symbool: normale werking.

Belangrijk!

U kunt één functie tegelijkertijd inschakelen.

Als u de functies wilt uitschakelen, drukt u meerdere keren op de functieknop tot er geen pictogram meer wordt weergegeven.

Temperatuurregeling

De temperatuur in het apparaat wordt geregeld door de thermostaatknop, die zich aan de bovenkant van het apparaat bevindt.

De temperatuur van het koelvak kan gereguleerd worden door de insteltoets koelruimte te draaien. De tempertuur kan variëren tussen +2°C en +8°C.

De temperatuur van het vriesvak kan gereguleerd worden door de insteltoets vriesruimte te draaien. De tempertuur kan variëren van -15°C tot -24°C.

Door te draaien aan de insteltoets, knippert het display en wordt de gewenste temperatuur getoond.

6

electrolux

Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden ingesteld:

+5°C in de koelkast

-18°C in de vriezer.

Als na het instellen van de gewenste temperatuur de themostaatknop niet binnen 5 seconden is gedraaid, wordt de temperatuur van het vriesvak aangegeven.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop rechtsom om de maximale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop linksom om de minimale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• de plaats van het apparaat.

Performance optimization -functie

Performance optimization -functie wordt ingeschakeld door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende pictogram verschijnt .

In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld in de beste omstandigheden om voedsel te bewaren daardoor kan er zolang deze functie is ingeschakeld geen enkele handeling verricht worden met behulp van de toetsen.

Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functieactivering").

Shopping-functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Shopping-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

Shopping-functie wordt ingeschakeld door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende pictogram verschijnt .

De Shopping-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.

Tijdens de Shopping-functie wordt ook de ventilator in het koelvak automatisch geactiveerd.

Belangrijk!

De ventilator in het koelvak wordt ook automatisch geactiveerd als de kamertemperatuur hoog is (hoger dan

38°C), ook als de Shopping-functie niet geactiveerd is.

Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu").

Action Freeze functie

Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet u de Action Freeze functie inschakelen. Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu").

Alarm hoge temperatuur

Een stijging van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een stroomuitval) wordt aangegeven door:

• het knipperen van de temperatuur

• het knipperen van het vriesvak (weergave vriesvak)

• rood lampje op het display

• het geluid van de zoemer

• alarmsymbool

Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:

• het geluidssignaal gaat uit

• blijft de temperatuurwaarde knipperen

• display blijft rood branden.

Wanneer u op de Functietoets / de knop om het alarm uit te schakelen drukt, verschijnt de hoogst bereikte temperatuur in het vak op het display gedurende enkele seconden.

Hier stopt het knipperen en schakelt de verlichting over van rood op wit.

Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de Functietoets / Alarm-resetschakelaar te drukken.

De verlichting van het display blijft rood tot de normale opslagomstandigheden zijn hersteld.

electrolux

7

HET EERSTE GEBRUIK

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur

DAGELIJKS GEBRUIK

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Activeer om vers voedsel in te vriezen de

Action Freeze functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.

Leg het in te vriezen verse voedsel in het bovenste deel van de vriezer, dat is namelijk het koudste punt.

De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het

typeplaatje

, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.

Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 12 uur op de hoge instelling Action Freeze laten werken voordat u er producten in plaatst.

Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, dient u alle laden en korven uit het apparaat te verwijderen en het voedsel op de koelschappen te zetten, hiermee verkrijgt u het beste resultaat.

Waarschuwing!

Zorg ervoor dat het voedsel de beladingslimiet, die op de zijkant van het bovenste gedeelte is vermeld, niet overschrijdt (indien van toepassing)

Belangrijk!

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder

'maximale bewaartijd bij stroomuitval' is van een nieuw product weg te nemen.

Droog daarna grondig af.

Belangrijk!

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.

vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

Koude accumulators

De vriezer is uitgerust met minstens een koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking of stroomuitval.

Het maken van ijsblokjes

Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.

Belangrijk!

Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve schappen over de achterste worden geplaatst.

8

electrolux

Wanneer de ventilatieopeningen geopend zijn: meer luchtcirculatie heeft een lagere luchtvochtigheidsgehalte tot gevolg in de fruiten groentelades.

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug.

Luchtrecycling - (D.A.C.-functie)

Het koelvak is uitgerust met een speciale

D.A.C.(Dynamic Air Cooling)-ventilator.

Deze voorziening maakt snelle koeling van levensmiddelen mogelijk en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in het vak.

Zet de ventilator aan door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende pictogram verschijnt .

Het is mogelijk om de ventilator uit te zetten door op de functieknop te drukken tot het pictogram verdwijnt.

Zet de ventilator aan als de omgevingstemperatuur warmer is dan 25°C.

Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan 38°C of wanneer de Shopping-functie is ingeschakeld, gaat de ventilator automatisch aan.

Vochtigheidsregeling

De glasplaat omvat een constructie met inkepingen (afstelbaar door middel van een schuifhendel), waarmee u de temperatuur in de groentelade(s) kunt regelen.

Wanneer de ventilatieopeningen gesloten zijn: het natuurlijke vochtgehalte van het voedsel in de fruit- en groentelades wordt langer behouden.

electrolux

9

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in

24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.

• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

10

electrolux

ONDERHOUD EN REINIGING

Let op!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Belangrijk!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Belangrijk!

Zet, ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien, de thermostaatknop op een hogere stand, om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de werking.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

1. Schakel het apparaat uit.

2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.

Let op!

Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.

electrolux

11

3. Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om het dooiwater op te vangen

Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.

6. Zet het eerder verwijderde voedsel na twee tot drie uur terug in het vriesvak.

Waarschuwing!

Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken.

Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• ontdooi de koelkast 6)

, en maak het apparaat en alle accessoires schoon,

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.

5. Schakel het apparaat in.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Waarschuwing!

Voordat u problemen opspoort, moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Het lampje brandt niet.

Belangrijk!

koelcircuit).

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor,

Oplossing

Schakel het apparaat in.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

6) Indien nodig,

12

electrolux

Probleem

De zoemer klinkt.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Mogelijke oorzaak

De temperatuur in de vriezer is te hoog.

Het lampje staat in stand-by.

Oplossing

Raadpleeg 'Alarm hoge temperatuur'

Sluit en open de deur.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het product is te hoog.

De kamertemperatuur is te hoog.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is te vaak open gedaan.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Dit is normaal.

Maak de waterafvoer schoon.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in het vriesvak is te hoog.

Er is te veel rijp.

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het product is te hoog.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Berg minder producten tegelijk op.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.

Producten liggen te dicht op elkaar.

Het voedsel is niet goed verpakt.

Verpak het op de juiste manier.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

Berg de producten zodanig op dat er koude lucht kan circuleren.

Het lampje vervangen

Volg onderstaande aanwijzingen om het lampje te vervangen:

1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.

2. Druk op de achterste haak en schuif het kapje tegelijkertijd in de richting van de pijl.

3. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen dat specifiek ontworpen is voor huishoudelijke apparaten.

(het maximale vermogen wordt weergegeven op de lamp zelf)

4. Vervang de afdekking van het lampje door dit in de originele positie te schuiven.

5. Sluit het apparaat opnieuw aan.

6. Open de deur en controleer of het lampje gaat branden.

electrolux

13

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Tijdsduur

Spanning

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

MONTAGE

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

14

electrolux

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Omkeerbaarheid van de deur

De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het apparaat installeert:

1. Maak de bovenste pen los en verwijder de afstandhouder.

2. Verwijder de bovenste pen en de bovenste deur.

3. Schroef de pennen (B) en de afstandhouders (C) los.

4. Verwijder de onderste deur.

5. Maak de onderste pen los.

C

B

C

Aan de tegenoverliggende kant:

1. Monteer de onderste pen.

2. Monteer de onderste deur.

3. Bevestig de pennen (B) en de afstandstukken (C) weer op het middelste scharnier aan de tegenoverliggende kant.

4. Monteer de bovenste deur.

5. Zet de afstandhouder en de bovenste pen vast.

Ventilatievereisten

De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.

min.

200 cm

2 electrolux

15

2. Boor in het scharnierdeksel A, zoals weergegeven op de afbeelding.

Breng de deksels A en A1 (in de zak) op het middenscharnier aan.

min.

200 cm 2

Het apparaat installeren

Let op!

Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.

Ga als volgt te werk.

1. Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op het apparaat zoals aangegeven op de afbeelding.

A A1

3. Installeer het apparaat in de nis.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (2) tegen de kast aan de andere kant van het scharnier.

2 x

1 x

16

electrolux

4. Stel het apparaat af in de nis.

Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en de voorste rand van de kast 44 mm is.

De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.

Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm tussen het apparaat en de kast aanwezig is.

Open de deur. Zet de afdekking van het onderste scharnier op de juiste plek.

6. Verwijder het juiste onderdeel van de scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat, of onderdeel SX als het scharnier links staat.

4mm

44mm

7. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.

Installeer het ventilatierooster (B).

Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op het scharnier.

5. Bevestig het apparaat met 4 schroeven in de nis.

D

C

E

E

B

I

8. Als het apparaat aan de zijkant moet aansluiten op de keukenkastdeur: a) Maak de schroeven in de bevestigingshaken (H) los.

b) Verwijder de haken (H).

c) Draai de schroeven weer vast.

electrolux

17

10. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.

ca. 50 mm

90°

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

11. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.

Ha

9. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd los

Ha Hb

Hc

Hc

Hd

18

electrolux

12. Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur open onder een hoek van 90°.

Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).

Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.

14. Plaats het kleine vierkantje terug op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.

Lijn de keukenkastdeur en de deur van het apparaat uit met behulp van onderdeel Hb.

8 mm

Ha

Hb

Hb

13. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur waar de nagel moet worden vastgemaakt (K).

15. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.

8 mm

Hb

Hd

K

Ha

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:

• Alle schroeven zijn aangedraaid.

• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.

HET MILIEU

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de

gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

electrolux

19

20

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

SOMMAIRE

Consignes de sécurité

Bandeau de commande

Première utilisation

Utilisation quotidienne

Conseils utiles

Entretien et nettoyage

20

22

25

25

27

28

En cas d'anomalie de fonctionnement 30

Caractéristiques techniques 32

En matière de sauvegarde de

Sous réserve de modifications

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez

à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Consignes générales de sécurité

Avertissement

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel of-

electrolux

21

frant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Avertissement

Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.

1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

2. Assurez-vous que la prise n'est pas

écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant

écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6. Votre appareil ne doit pas être utilisé sans le diffuseur de l'ampoule d'éclairage.

7) ieur.

pour l'éclairage intér-

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules 8)

utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques destinées uniquement à un usage sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas adaptées à l'éclairage d'une habitation.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.

9)

• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.

• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.

• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.

7) Si l'appareil est équipé d'un diffuseur d'éclairage.

8) Si l'ampoule d'éclairage est prévue.

9) Si l'appareil est sans givre.

22

electrolux

Installation

Important

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

BANDEAU DE COMMANDE

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.

10)

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de

C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas

être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

˚C MODE

1 2 3

1 Touche Marche/Arrêt

2 Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur

3 Touche d'affichage de la température du réfrigérateur-congélateur

4 5 6

4 Afficheur

5 Touche Fonctions

Touche de réinitialisation d'alarme

6 Dispositif de réglage de température du compartiment réfrigérateur

10) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.

electrolux

23

Affichage

1 2 3 4 5 8 7 6

1 Voyant du compartiment Réfrigérateur

2 Voyant du compartiment Congélateur

3 Indicateur de température positive ou négative

4 Indicateur de température/voyant du thermostat

5 fonction Action Freeze

6 fonction Shopping

7 fonction D.A.C.

8 fonction Performance Optimization

Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil. Si l'écran d'affichage ne s'allume pas, appuyez sur la touche

Marche/Arrêt.

Dès que l'appareil est mis en fonctionnement, les signaux suivants apparaissent sur le bandeau de commandes :

• L'indicateur de température sera positif, indiquant que la température est positive

• La température clignote, le fond d'écran est éclairé en rouge et l'alarme sonore retentit

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche Fonctions (veuillez vous reporter aussi au chapitre "Alarme de température").

Réglez la température souhaitée (veuillez vous reporter au chapitre "Réglage de la température").

Mise à l'arrêt

En appuyant sur la touche Marche / Arrêt pendant plus de 1 seconde, l'appareil est mis à l'arrêt.

L'afficheur effectue un décompte de 3 à 1.

Lorsque l'appareil est mis à l'arrêt, l'afficheur s'éteint également.

Affichage de la température

Chaque fois que la touche d'indication de la température du réfrigérateur-congélateur est activée, l'afficheur indique tour à tour :

11) En conditions normales.

1. – Le voyant du compartiment réfrigérateur est allumé.

– L'afficheur indique la température du réfrigérateur.

2. – Le voyant du compartiment congélateur est allumé.

11)

Dans tous les cas, les conditions d'affichage normales sont rétablies après 10 secondes.

– L'afficheur indique la température du congélateur.

Menu Fonctions

Chaque fois que vous appuyez sur la touche Fonctions, les fonctions ci-après sont activées de gauche à droite :

• fonction Action Freeze

• fonction Shopping

• fonction D.A.C.

• fonction Performance Optimization

• aucun symbole : fonctionnement normal.

Important

Vous ne pouvez activer qu'une fonction à la fois.

Pour désactiver les fonctions, appuyez plusieurs fois sur la touche Fonction jusqu'à ce qu'aucun symbole n'apparaisse plus.

Réglage de la température

La température régnant à l'intérieur de l'appareil est contrôlée par un thermostat situé au-dessus de l'appareil.

La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée en tournant le thermostat du réfrigérateur, entre +2° C et +8°

C.

La température du compartiment congélateur peut être réglée en tournant le thermostat du congélateur, entre -15 °C et -24

°C.

En tournant le thermostat, l'afficheur clignote et indique la température souhaitée.

24

electrolux

Pour une conservation correcte des aliments, sélectionnez les températures suivantes :

+5 °C dans le compartiment réfrigérateur

-18 °C dans le compartiment congélateur.

Après avoir réglé la température souhaitée, si vous ne tournez pas le thermostat dans les 5 secondes qui suivent, la température du compartiment congélateur s'affiche.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un réglage de froid maximum

• tournez le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un réglage de froid minimum.

Une position médiane est la plus indiquée.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

Fonction Performance optimization

Pour activer la fonction Performance optimization , appuyez sur la touche Fonction

(plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse .

Avec cette fonction, les températures sélectionnées sont automatiquement réglées, assurant des conditions optimales de conservation. Ainsi, aucune modification n'est possible par l'intermédiaire des touches tant que cette fonction est activée.

Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonction en appuyant sur la touche Fonction (reportez-vous au paragraphe « Activation des fonctions »).

Fonction Shopping

Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction

Shopping : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

Pour activer la fonction Shopping, appuyez sur la touche Fonction (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse .

La fonction Shopping se désactive automatiquement au bout d'environ 6 heures.

Quand vous activez la fonction Shopping, le ventilateur à l'intérieur du compartiment réfrigérateur se met automatiquement en fonctionnement.

Important

Le ventilateur à l'intérieur du compartiment réfrigérateur se met

également en fonctionnement quand la température ambiante est élevée, supérieure à 38 °C, même si la fonction

Shopping n'est pas activée.

Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonction en appuyant sur la touche Fonction (reportez-vous au paragraphe « Menu

Fonctions »).

Action Freeze Fonction

Pour congeler des aliments frais, vous devez activer la fonction Action Freeze. Appuyez sur la touche Fonctions (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.

Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.

Il est possible de désactiver la fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la touche Fonctions (reportez-vous au chapitre "Menu Fonctions").

Alarme de température

Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple lors d'une coupure de courant) est indiquée par

• clignotement de la température

• clignotement du compartiment congélateur (voyant du compartiment congélateur)

• éclairage rouge de l'afficheur

• déclenchement d'une alarme sonore

• symbole d'alarme.

Au rétablissement des conditions normales :

• le signal sonore s'arrête

• la température continue de clignoter

• l'afficheur reste allumé en rouge

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche Fonctions / réinitialisation d'alarme.

La température maximale atteinte dans le

electrolux

25

compartiment apparaît sur l'afficheur pendant quelques secondes.

A ce stade, l'afficheur passe d'un affichage clignotant à un affichage fixe et change de couleur : il devient blanc

Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur la touche Fonctions / réinitialisation d'alarme.

PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Congélation de denrées fraîches

Votre appareil porte le sigle normalisé 4

étoiles c'est à dire qu'il vous permet de congeler vous même des denrées fraîches et des plats cuisinés, et de conserver des aliments surgelés ou congelés.

Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Action Freeze au moins 24 heures avant de placer les denrées à congeler dans le compartiment congélateur.

Placez les aliments à congeler dans le haut du compartiment , car il s'agit du point le plus froid.

Respectez le pouvoir de congélation de votre appareil (c'est à dire la quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par 24 heures) qui figure sur la

plaque signalétique

située à l'intérieur de l'appareil.

Le temps de congélation est de 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée

à congeler au cours de cette période.

Stockage d'aliments congelés

À la mise en service ou après un arrêt prolongé, faites fonctionner l'appareil pendant

12 heures environ, avant d’introduire les produits dans le compartiment, sur le réglage Action Freeze.

Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs et paniers et placez directement les aliments sur les

L'éclairage de l'afficheur demeure rouge jusqu'à ce que les conditions de stockage normales soient rétablies.

Important

N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

clayettes réfrigérantes pour obtenir les meilleures performances possibles.

Avertissement

Assurez-vous que la quantité d'aliments ne dépasse pas la charge limite indiquée sur le côté de la section supérieure (si besoin)

Important

En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si le courant a été interrompu pendant une durée excédant la valeur indiquée dans le chapitre "caractéristiques techniques" sous le titre « Autonomie de fonctionnement », consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).

La décongélation

Les aliments surgelés ou congelés peuvent

être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.

Accumulateurs de froid

Le congélateur est équipé d'au moins un accumulateur de froid qui permet d'augmenter l'autonomie de votre appareil en cas de coupure de courant.

26

electrolux

Fabrication de glaçons

Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.

Important

N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs du congélateur.

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.

Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.

Contrôle de l'humidité

La clayette inférieure en verre est équipée d'un dispositif muni de fentes dont les ouvertures sont réglables à l'aide d'un levier coulissant. Le rôle de ce filtre est de retarder la déshydratation des fruits et légumes dans le bac à légumes, ce qui permet d'augmenter considérablement leur conservation.

Lorsque les fentes sont fermées : le taux d'humidité est plus élevé.

Lorsque les fentes sont ouvertes : le taux d'humidité est plus bas.

Emplacement des balconnets de la porte

En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Pour les ajuster, procédez comme suit : tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnezles selon les besoins.

Recyclage de l'air - (fonction D.A.C.)

Le compartiment réfrigérateur est équipé d'un ventilateur spécial appelé Dynamic Air

Cooling (DAC).

Ce dispositif permet le refroidissement rapide des aliments et une température plus homogène dans le compartiment.

electrolux

27

Pour mettre le ventilateur en fonctionnement, appuyez sur la touche Fonction (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse .

Vous pouvez à tout moment arrêter le ventilateur en appuyant sur la touche Fonction jusqu'à ce que le symbole disparaisse.

Quand la température ambiante dépasse

25 °C, mettez le ventilateur en fonctionnement.

Lorsque la température ambiante est supérieure à 38 °C ou lorsque la fonction

Shopping est activée, le ventilateur fonctionne automatiquement.

CONSEILS UTILES

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

Conseils pour la congélation

Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :

• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.

• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).

• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.

• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assu-

28

electrolux rez-vous que les emballages sont étanches ;

• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.

• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments

• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.

• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Attention

débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Important

Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce

Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :

• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;

• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation

à votre domicile ;

• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le temps nécessaire.

• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas

être recongelés.

• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Important

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

Dégivrage du réfrigérateur

Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur

à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé

à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

electrolux

29

3. Laissez la porte entrouverte et glissez la spatule en plastique dans le logement prévu, en bas de de l'appareil. Placez dessous un récipient pour recevoir l'eau de dégivrage.

Pour accélérer le dégivrage, placez un récipient d'eau chaude dans le compartiment congélateur. De plus, retirez les morceaux de givre qui se détachent en se cassant avant la fin du dégivrage.

Dégivrage du congélateur

Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.

Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.

Important

Environ 12 heures avant d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du thermostat vers le haut, de manière à assurer une réserve de froid pendant l'interruption du fonctionnement.

Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :

1. Mettez l'appareil à l'arrêt.

2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.

Attention

Ne touchez pas d'aliments surgelés avec des mains mouillées.

Vos mains risqueraient de rester collées.

4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur du congélateur et conservez la spatule pour une prochaine utilisation.

5. Mettez l'appareil en marche.

6. Deux ou trois heures plus tard, replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.

Avertissement

N'utilisez jamais de couteau ou d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.

N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.

Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de conservation.

30

electrolux

En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation

Prenez les précautions suivantes :

débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

• dégivrez 12)

et nettoyez l'appareil et tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Avertissement

Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.

La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit

être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.

Important

Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.

Anomalie

L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil est à l'arrêt.

Solution

Mettez l'appareil sous tension.

Branchez correctement la fiche dans la prise de courant.

Le signal sonore se déclenche.

L'ampoule ne fonctionne pas.

La fiche n'est pas correctement branchée dans la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

La température du congélateur est trop élevée.

L'ampoule est en mode veille.

L'ampoule est défectueuse.

Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant.

Faites appel à un électricien qualifié.

Consultez le paragraphe « Alarme température excessive ».

Fermez puis ouvrez la porte.

Le compresseur fonctionne en permanence.

Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».

Sélectionnez une température plus élevée.

Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.

La porte n'est pas correctement fermée.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température du produit est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée.

Reportez-vous au paragraphe

« Fermeture de la porte ».

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil.

Réduisez la température ambiante.

12) Si cela est prévu.

electrolux

31

Anomalie

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.

Cause possible

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur l'évaporateur.

L'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstrué.

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

De l'eau coule sur le sol.

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.

Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.

La porte n'est pas correctement fermée.

La température du produit est trop élevée.

Solution

Ce phénomène est normal.

Nettoyez l'orifice.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas l'évaporateur.

Fixez le tuyau de sortie de l'eau au plateau d'évaporation.

Sélectionnez une température plus élevée.

Sélectionnez une température plus basse.

La température du compartiment réfrigérateur est trop élevée.

La température du congélateur est trop élevée.

Il y a trop de givre.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Les produits sont trop près les uns des autres.

Les aliments ne sont pas correctement emballés.

La porte n'est pas correctement fermée.

Remplacement de l'ampoule

Pour remplacer l'ampoule, suivez les instructions ci-dessous :

1. Débranchez l'appareil.

2. Tout en appuyant sur le crochet arrière, faites glisser le diffuseur dans le sens de la flèche.

3. Remplacez l'ampoule par un modèle de puissance identique, spécifiquement conçu pour les appareils électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur)

Reportez-vous au paragraphe

« Fermeture de la porte ».

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil.

Introduisez moins de produits en même temps.

Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.

Rangez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.

Emballez les aliments correctement.

Reportez-vous au paragraphe

« Fermeture de la porte ».

4. Remettez en place le diffuseur de l'ampoule d'éclairage dans sa position initiale.

5. Rebranchez l'appareil.

6. Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule fonctionne.

32

electrolux

Fermeture de la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.

2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".

3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Aprèsvente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la niche d'encastrement

Temps de levée

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

INSTALLATION

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Température ambiante Classe climatique

SN

N

ST

T

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

electrolux

33

Réversibilité de la porte

Le sens d'ouverture de la porte est orienté vers la droite. Si vous souhaitez modifier le sens d'ouverture de la porte (vers la gauche), effectuez les opérations suivantes avant d'installer définitivement l'appareil :

1. Desserrez la goupille supérieure et retirez l'entretoise.

2. Retirez la goupille supérieure et la porte supérieure.

3. Dévissez les pivots (B) et les entretoises

(C).

4. Retirez la porte inférieure.

5. Desserrez la goupille inférieure.

Ventilation

La circulation d'air derrière l'appareil doit

être suffisante.

min.

200 cm 2 min.

200 cm

2

C

B

C

Sur le côté opposé :

1. Installez la goupille inférieure.

2. Installez la porte inférieure.

3. Remettez les pivots (B) et les entretoises (C) sur la charnière intermédiaire du côté opposé.

4. Installez la porte supérieure.

5. Resserrez l'entretoise et la goupille supérieure.

Installation de l'appareil

Attention

Assurez-vous que le câble n'est pas coincé.

Suivez les étapes ci-dessous.

34

electrolux

1. Si nécessaire, coupez la bande adhésive d'étanchéité et appliquez-la sur l'appareil, comme indiqué sur la figure.

x

3. Installez l'appareil dans son emplacement.

Poussez l'appareil dans le sens indiqué par les flèches (1) jusqu'à ce que le cache de l'ouverture supérieure bute sur le meuble de cuisine.

Poussez l'appareil dans le sens indiqué par les flèches (2) contre le meuble, dans le sens opposé aux charnières.

x

2

1

2. Percez le cache-charnière A comme indiqué sur la figure.

Placez les caches A et A1 (dans le sachet) sur la charnière intermédiaire.

A A1

electrolux

35

4. Calez l'appareil dans son emplacement.

La distance entre l'appareil et le bord de la face avant du meuble est de

44 mm.

Pour le cache-charnière inférieur (dans le sachet des accessoires), vérifiez si la distance entre l'appareil et le meuble de cuisine est correcte.

Le jour entre l'appareil et le meuble doit

être de 4 mm.

Ouvrez la porte. Positionnez le cachecharnière.

6. Retirez la bonne pièce du cache-charnière (E). Assurez-vous que vous retirez bien la pièce DX dans le cas de la charnière de droite, et SX dans le cas de l'autre charnière.

4mm

44mm

7. Fixez les protections (C,D) aux saillies et dans les trous des charnières.

Installez la grille d'aération (B).

Fixez les cache-charnières (E) sur les charnières.

5. Fixez l'appareil dans son emplacement

à l'aide de 4 vis.

D

C

E

E

B

I

36

electrolux

8. Si l'appareil doit être fixé latéralement à la porte du meuble de cuisine : a) Dévissez les vis dans les pattes de fixation (H).

b) Réglez les pattes de fixation (H).

c) Revissez les vis.

10. Installez la pièce Ha sur la face interne du meuble de cuisine.

ca. 50 mm

90°

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

11. Poussez la pièce Hc sur la pièce Ha.

Ha

9. Détachez les pièces Ha, Hb, Hc et Hd

Ha Hb

Hc

Hc

Hd

electrolux

37

12. Ouvrez la porte de l'appareil et la porte du meuble de cuisine à 90 °.

Insérez le petit carré Hb) dans le guide

(Ha).

Joignez la porte de l'appareil et la porte du meuble et repérez les trous.

14. Placez de nouveau le petit carré sur le guide et fixez-le à l'aide des vis fournies.

Alignez la porte du meuble de cuisine et la porte de l'appareil en ajustant la pièce Hb.

8 mm

Ha

Hb

Hb

13. Retirez les supports et repérez une distance de 8 mm. à partir de l'arête extérieure de la porte où le clou doit passer

(K).

15. Pressez la pièce Hd contre la pièce Hb.

8 mm

Hb

K

Hd

Ha

Faites une dernière vérification pour vous assurer que :

• Toutes les vis sont bien serrées.

• La bande magnétique d'étanchéité est fixée solidement au coffre.

EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut

être traité comme déchet ménager. Il doit

être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel

électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

38

electrolux

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

electrolux

39

Electrolux. Thinking of you.

Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

címen

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági információk

Els ő használat

Napi használat

Hasznos javaslatok és tanácsok

39

44

44

46

Ápolás és tisztítás

Kezel ő Mit tegyek, ha...

M ű szaki adatok

Üzembe helyezés

47

48

50

51

56

A változtatások jogát fenntartjuk

Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és els ő használata el ő tt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is.

A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak m ű ködését és biztonságos használatát. Ő rizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelel ő információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illet ő en.

Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati

útmutatóban szerepl ő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felel ő s az ezek elmulasztása miatt bekövetkez ő károkért.

Gyermekek és fogyatékkal él ő személyek biztonsága

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képesség ű , illetve megfelel ő tapasztalatok és ismeretek híján lév ő személyek

(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felel ő s személy nem biztosít számukra felügyeletet

és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.

Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletér ő l annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekekt ő l távol. Fulladásveszélyesek.

• A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megel ő zése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy magukat a készülékbe zárják.

• Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása el ő tt használatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben.

Általános biztonsági tudnivalók

Vigyázat

A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lév ő szell ő z ő nyílásokat tartsa akadálymentesen.

• A készülék rendeltetése élelmiszerek és/ vagy italok tárolása a normál háztartásban, amint azt a jelen használati útmutató ismerteti.

• Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási folyamat el ő segítésére.

• Ne m ű ködtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészít ő gépet) h ű t ő berendezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.

40

electrolux

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a h ű t ő kör.

• Izobután (R600a) h ű t ő anyagot tartalmaz a készülék h ű t ő köre, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony.

A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a h ű t ő kör semmilyen összetev ő je nem sérült meg.

Ha a h ű t ő kör megsérült:

– kerülje nyílt láng és t ű zgyújtó eszközök használatát

– alaposan szell ő ztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található

• Veszélyes a termék m ű szaki jellemz ő it megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

Vigyázat

A veszélyhelyzetek megel ő zése érdekében mindenféle elektromos részegység (hálózati tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképvisel ő nek vagy szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie.

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.

2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat.

3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugasza hozzáférhet ő legyen.

4. Ne húzza a hálózati kábelt.

5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ez

áramütést vagy tüzet okozhat.

6. A készüléket tilos a bels ő világítás lámpaburkolata

13)

nélkül üzemeltetni.

• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor kör-

ültekintéssel járjon el.

• Ne vegye ki, és ne érjen hozzá a fagyasztóban tárolt élelmiszerekhez nedves/vizes kézzel, mivel ez b ő rsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket okozhat.

• Ne tegye ki hosszú id ő n keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket.

13) Ha a bels ő világításnak van burkolata.

14) Ha készülék rendelkezik lámpával.

15) Ha a készülék dérmentesít ő rendszer ű .

• Az ebben a készülékben található lámpaizzók

14)

kizárólag háztartási eszközök számára tervezett fényforrások. Nem alkalmasak a helyiség megvilágítására.

Napi használat

• Ne tegyen meleg edényt a készülék m ű anyag részeire.

• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.

• Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lév ő leveg ő kimenet elé.

15)

• A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani.

• Az el ő recsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival

összhangban tárolja.

• A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani.

Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.

• Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.

• A jégnyalóka fagyásból ered ő égéseket okozhat, ha rögtön a készülékb ő l kivéve enni kezdik.

Ápolás és tisztítás

• A karbantartás el ő tt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból.

• Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.

• Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a készülékr ő l történ ő eltávolításához. Használjon m ű anyag kaparókést.

• Rendszeresen vizsgálja meg a h ű t ő szekrényben a leolvadt víz számára kialakított vízelvezet ő t. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezet ő t. Ha a vízelvezet ő el van záródva, a víz összegy ű lik a készülék aljában.

Üzembe helyezés

Fontos

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illet ő en kövesse a megfelel ő fejezetek útmutatását.

• Csomagolja ki a készüléket, és ellen ő rizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az eset-

leges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben ő rizze meg a csomagolást.

• Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba.

• Megfelel ő leveg ő áramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szell ő zés elérése érdekében kövesse a vonatkozó

üzembe helyezési utasításokat.

• Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megel ő zése érdekében.

• A készüléket nem szabad radiátorok vagy t ű zhelyek közelében elhelyezni.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhet ő legyen a készülék telepítése után.

• A készüléket csak ivóvízhálózathoz csatlakoztassa.

16)

Szerviz

• A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakkép-

KEZEL

Ő

PANEL

zett villanyszerel ő nek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.

• A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók.

Környezetvédelem

Ez a készülék sem a h ű t ő folyadék-keringet ő rendszerben, sem a szigetel ő anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetel ő hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhet ő vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a h ű t ő egység, különösen hátul a h ő cserél ő környéke. A készüléken használt és szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak.

˚C MODE electrolux

41

1 2 3

1 BE/KI kapcsoló

2 Fagyasztó h ő mérséklet-szabályozója

3 H ű t ő -fagyasztó h ő mérsékletjelz ő gomb

4 Kijelz ő

4 5 6

5 Funkciógomb

Riasztástörlés kapcsoló

6 H ű t ő h ő mérséklet-szabályozója

16) Ha van vízcsatlakozás.

42

electrolux

Kijelz ő

1 2 3 4 5 8 7 6

1 H ű t ő rekesz kijelzése

2 Fagyasztórekesz kijelzése

3 Pozitív vagy negatív h ő mérsékletjelzés

4 H ő mérsékletjelzés

5 Action Freeze funkció

6 Shopping funkció

7 D.A.C. funkció

8 Performance Optimization funkció

Bekapcsolás

A kijelz ő nem világít, miután a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba csatlakoztatta, nyomja meg a BE/KI kapcsolót.

Rögtön a készülék bekapcsolása után az alábbi jelek válnak láthatóvá a kezel ő panelen:

• a pozitív vagy negatív h ő mérsékletjelzés pozitív lesz, jelezve, hogy a h ő mérséklet pozitív;

• a h ő mérséklet villog, a kijelz ő háttérszíne piros, és megszólal egy cseng ő .

Nyomja meg a Funkciógombot, és a cseng ő kikapcsol (lásd még a "Magas h ő mérséklet miatti riasztás" c. részt).

Állítsa be a kívánt h ő mérsékletet (lásd a

"H ő mérséklet-szabályozás" c. részt).

Kikapcsolás

A készülék úgy kapcsolható ki, hogy a BE/

KI kapcsolót 1 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja.

Ezt követ ő en a h ő mérsékletérték visszaszámolása (-3 -2 -1) látható.

Amikor a készüléket kikapcsolják, a kijelz ő is kialszik.

H ő mérsékletjelzés

A kijelz ő a H ű t ő -fagyasztó h ő mérsékletjelz ő gomb minden egyes lenyomásakor sorrendben az alábbiakat mutatja:

1. – A H ű t ő rekesz kijelzése világít.

– A kijelz ő a h ű t ő h ő mérsékletét mutatja.

17) Normál körülmények esetén.

2. – A Fagyasztórekesz kijelzése világít.

17)

– A kijelz ő a fagyasztó h ő mérsékletét mutatja.

10 másodperc elteltével minden esetben visszatér a kijelzés alapállapota.

Funkciómenü

A Funkciógomb minden egyes lenyomására az alábbi funkciók bekapcsolására kerül sor az óramutató járásával megegyez ő irányban:

• Action Freeze funkció

• Shopping funkció

• D.A.C. funkció

• Performance Optimization funkció

• nincs szimbólum: normál üzemelés.

Fontos

Egyszerre csak egy funkció lehet

BE állásban.

A funkciók KI állásba állításához többször nyomja meg a Funkciógombot, amíg semmilyen ikon nem látható.

H ő mérséklet-szabályozás

A készüléken belüli h ő mérsékletet a készülék fels ő részén található H ő mérséklet-szabályozó gombbal lehet szabályozni.

A h ű t ő rekesz h ő mérsékletének szabályozását a H ű t ő h ő mérséklet-szabályozójának elforgatásával tudja elvégezni, és ez többékevésbé +2°C és +8°C között változhat.

A fagyasztórekesz h ő mérsékletének szabályozását a Fagyasztó h ő mérséklet-szabályozójának elforgatásával tudja elvégezni, és ez többé-kevésbé -15°C és -24°C között változhat.

A H ő mérséklet-szabályozó elfordítása után a kijelz ő villogni kezd, és a kívánt h ő mérsékletet mutatja.

Az élelmiszerek megfelel ő tárolásához az alábbi h ő mérsékleteket kell beállítani:

+5°C a h ű t ő szekrényben

-18°C a fagyasztóban.

electrolux

43

Miután beállította a kívánt h ő mérsékletet, és a H ő mérséklet-szabályozót 5 másodpercen belül nem forgatja el, a fagyasztórekesz h ő mérsékletének kijelzését fogja látni.

A készülék üzemeltetéséhez a következ ő k szerint járjon el:

• Forgassa el a H ő mérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyez ő irányban, hogy maximális h ű tést érjen el.

• Forgassa a H ő mérséklet-szabályozót az

óramutató járásával ellentétes irányban, hogy minimális h ű tést érjen el.

Rendszerint egy köztes beállítás a leginkább megfelel ő .

A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem el ő tt kell tartani, hogy a készülék belsejében uralkodó h ő mérséklet az alábbi tényez ő kt ő l függ:

• szobah ő mérséklet

• az ajtónyitások gyakorisága

• a tárolt élelmiszer mennyisége

• a készülék helye.

Performance optimization funkció

A Performance optimization funkció a Funkciógomb (szükség szerint többszöri) megnyomásával aktiválható, amíg a megfelel ő

ikon meg nem jelenik.

Ilyen feltételek mellett a kiválasztott h ő mérsékletek automatikusan beállításra kerülnek, ezek a legjobb feltételek az élelmiszerek tárolására, és ezért a gombok bármilyen esetleges m ű ködtetése nem eredményez semmilyen változást mindaddig, amíg a funkció be van kapcsolva.

Ez a funkció bármikor kikapcsolható a

Funkciógomb megnyomásával (lásd a

"Funkciók aktiválása" c. részt).

Shopping funkció

Ha nagyobb mennyiség ű meleg élelmiszert kell behelyeznie, például egy élelmiszer-bevásárlás után, azt javasoljuk, hogy aktiválja a Shopping funkciót a termékek gyorsabb leh ű tése és annak megel ő zése érdekében, hogy a már a h ű t ő szekrényben lév ő élelmiszerek felmelegedjenek.

A Shopping funkció a Funkciógomb (szükség szerint többszöri) megnyomásával aktiválható, amíg a megfelel ő ikon meg nem jelenik.

A Shopping funkció kb. 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

A Shopping funkció alatt a h ű t ő rekeszen belül automatikusan bekapcsol a ventillátor.

Fontos

A h ű t ő rekeszen belül akkor is automatikusan bekapcsol a ventillátor, amikor a szobah ő mérséklet nagyon magas

(38°C feletti), még ha nem is kapcsolták be a Shopping funkciót.

Ez a funkció bármikor kikapcsolható a

Funkciógomb megnyomásával (lásd a

"Funkció menü" c. részt).

Action Freeze funkció

Friss élelmiszerek lefagyasztásához aktiválnia kell az Action Freeze funkciót. Nyomja meg (szükség szerint többször) a Funkciógombot, amíg a megfelel ő ikon meg nem jelenik.

A funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Ez a funkció bármikor kikapcsolható a

Funkciógomb megnyomásával (lásd a

"Funkció menü" c. részt).

Magas h ő mérséklet miatti riasztás

A fagyasztórekeszben a h ő mérséklet (például áramkimaradás miatti) emelkedését a következ ő k jelzik:

• villogó h ő mérséklet

• fagyasztórekesz villog (Fagyasztórekesz kijelzése)

• a kijelz ő piros fénye

• a cseng ő hangjelzése

• riasztás jel.

Amikor a normál feltételek helyreálltak:

• a hangjelzés kikapcsol

• a h ő mérsékletérték továbbra is villog

• a kijelz ő fénye piros marad.

Amikor a riasztás kikapcsolásához megnyomja a Funkciógombot / Riasztástörlés kapcsolót, a rekeszben elért legmagasabb h ő mérséklet jelenik meg a kijelz ő n néhány másodpercre.

Ezen a ponton a villogás leáll, a kijelz ő fénye pedig pirosról fehérre vált.

A riasztási fázisban a cseng ő a Funkciógomb / Riasztástörlés kapcsoló megnyomásával kikapcsolható.

A kijelz ő fénye továbbra is piros marad, amíg helyre nem állnak a normális tárolási körülmények.

44

electrolux

ELS

Ő

HASZNÁLAT

A készülék belsejének tisztítása

A készülék legels ő használata el ő tt mossa ki a készülék belsejét semleges szappanos langyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.

NAPI HASZNÁLAT

Friss élelmiszerek lefagyasztása

A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyh ű tött élelmiszerek hosszú távú tárolására.

Friss élelmiszer lefagyasztásához aktiválja a

Action Freeze funkciót legalább 24 órával azel ő tt, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszert behelyezi a fagyasztórekeszbe.

Tegye a fagyasztásra váró friss élelmiszert a fagyasztó fels ő részébe, mivel ez a leghidegebb pont.

A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élelmiszer-mennyiség az

adatlapon

van feltüntetve, amely a készülék belsejében található.

A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez alatt az id ő alatt ne tegyen be további lefagyasztandó élelmiszert.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Az els ő indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli id ő után, miel ő tt az élelmiszereket a rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 12 óráig a készüléket a Action Freeze beállításon.

ha nagy mennyiség ű élelmiszert kíván tárolni, a legjobb teljesítmény elérése érdekében vegye ki az összes fiókot és kosarat a készülékb ő l, és az élelmiszert helyezze a h ű t ő polcokra.

Vigyázat

Ügyeljen arra, hogy az

élelmiszer ne lépje túl a fels ő szekció oldalfalán feltüntetett terhelési határértéket (ahol van ilyen)

Fontos

Véletlenszer ű en, például

áramkimaradás miatt bekövetkez ő leolvadás esetén, amikor az áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a m ű szaki jellemz ő k között a "felolvadási id ő " alatt fel van tüntetve, a felolvadt

élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy

Fontos

Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét.

azonnal meg kell f ő zni, majd pedig a

(kih ű lés után) újra lefagyasztani.

Kiolvasztás

A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek használat el ő tt a h ű t ő rekeszben vagy szobah ő mérsékleten kiolvaszthatók, attól függ ő en, hogy mennyi id ő áll rendelkezésre ehhez a m ű velethez.

A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megf ő zhet ő k: ebben az esetben a f ő zés ideje meghosszabbodik.

Jégakkuk

A fagyasztó legalább egy jégakkut tartalmaz, amely megnöveli a tárolási id ő tartamot

áramkimaradás vagy áramszünet esetén.

Jégkockakészítés

A készülékben egy vagy több jégkockatartó található jégkockák készítéséhez. Töltse fel a tartókat vízzel, majd tegye be ő ket a fagyasztórekeszbe.

Fontos

Amikor a jégkockatartókat ki akarja venni a fagyasztóból, ne próbáljon fémeszközzel segíteni.

Mozgatható polcok

A h ű t ő szekrény falai több sor csúszósínnel vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre lehessen tenni.

A jobb térkihasználás érdekében az elüls ő félpolcok ráfektethet ő k a hátsókra.

electrolux

45

Amikor a szell ő z ő nyílások nyitva vannak: a jobb leveg ő keringés a leveg ő alacsonyabb nedvességtartalmát eredményezi a gyümölcs- és zöldségrekeszekben.

Az ajtó polcainak elhelyezése

Ha különböz ő méret ű élelmiszercsomagok tárolásának szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat különböz ő magasságokba állíthatja.

A polcok áthelyezésénél a következ ő k szerint járjon el:

Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt irányba, amíg ki nem szabadul, majd szükség szerint tegye új helyre.

Leveg ő -újrahasznosítás (D.A.C.

funkció)

A h ű t ő rekeszben egy különleges D.A.C. (dinamikus légh ű téses) ventillátor m ű ködik.

Ez a berendezés lehet ő vé teszi az élelmiszerek gyors leh ű tését és a h ű t ő rekeszben egységesebb h ő mérséklet fenntartását.

Kapcsolja a ventillátort BE állásba a Funkci-

ógomb (szükség szerint többszöri) megnyomásával, amíg a megfelel ő ikon meg nem jelenik.

A ventillátor bármikor KI állásba kapcsolható a Funkciógomb megnyomásával, amíg az ikon el nem t ű nik.

Ha a küls ő h ő mérséklet meghaladja a

25°C-ot, állítsa a ventillátort BE állásba.

Amikor a szobah ő mérséklet meghaladja a

38°C-ot, vagy amikor a Shopping funkció

BE állásban van, a ventillátor automatikusan bekapcsol.

Páratartalom-szabályozás

Az üvegpolc fiók tartalmaz egy eszközt egy réssel (amely egy csúszkával szabályozható), ami lehet ő vé teszi a zöldségfiók(ok) h ő mérsékletének szabályozását.

Amikor a szell ő z ő nyílások zárva vannak: a gyümölcs- és zöldségrekeszekben lév ő

élelmiszerek természetes nedvességtartalma hosszabb ideig meg ő rizhet ő .

46

electrolux

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK

Energiatakarékossági ötletek

• Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva.

• Ha a környezeti h ő mérséklet magas, a h ő mérséklet-szabályozó magas beállításon van, és a készülék teljesen meg van töltve, be, el ő fordulhat, hogy a kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt jég vagy dér képz ő dik a párologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgassa a h ő mérsékletszabályozót alacsonyabb beállításokra, hogy lehet ő vé tegye az automatikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az

áramfogyasztással.

Ötletek friss élelmiszerek h ű téséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

• ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a h ű t ő szekrényben

• takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket, különösen ha valamelyiknek er ő s az aromája

• úgy helyezze be az ételeket, hogy a leveg ő szabadon körbe tudja járni ő ket.

Ötletek a h ű t ő szekrény használatához

Hasznos tanácsok:

Hús (minden fajtája): csomagolja nejlonzacskóba és helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra.

Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két napnál hosszabb ideig ily módon a húst.

Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni, majd bármelyik polcon elhelyezhet ő k.

Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell ő ket tisztítani és számukra külön biztosított fiók(ok)ban elhelyezni.

Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlonzacskókba csomagolni ő ket, és a lehet ő legtöbb leveg ő t kiszorítani körülöttük.

Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja ő ket az ajtó palacktartó rekeszében.

Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos ő ket a h ű t ő szekrényben tartani.

Ötletek fagyasztáshoz

Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást:

• az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24

órán belül lefagyasztható;

• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az id ő szak alatt nem szabad további fagyasztásra váró élelmiszert betenni;

• csak els ő osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;

• készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a kés ő bbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani;

• csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellen ő rizze, hogy sikerült-e a csomagolással kizárni a leveg ő t;

• ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak megemelkedik a h ő mérséklete;

• a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a só csökkenti az élelmiszerek

élettartamát;

• ha a vízb ő l képz ő dött jeget a fagyasztórekeszb ő l történ ő kivétel után rögtön fogyasztani kezdik, fagyásból ered ő égési sérüléseket okozhat a b ő rön;

• ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon lehessen követni a tárolási id ő ket.

Ötletek fagyasztott élelmiszerek tárolásához

Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél:

• ellen ő rizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelel ő en tárolta-e az eladó;

• gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott

élelmiszerek a lehet ő legrövidebb id ő n belül elkerüljenek az élelmiszerüzletb ő l a fagyasztóba.

• ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva.

• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, nem fagyaszthatók vissza.

• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási id ő tartamot.

electrolux

47

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Figyelem

Bármilyen karbantartási m ű velet el ő tt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.

Ennél a készüléknél szénhidrogén van a h ű t ő egységben; ezért csak megbízott szerel ő végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra.

Id ő szakos tisztítás

A készüléket rendszeresen tisztítani kell:

• a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogatószerrel tisztítsa meg.

• rendszeresen ellen ő rizze az ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisztaságát és szennyez ő désmentességét.

• gondosan öblítse le és szárítsa meg.

Fontos

Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lév ő csöveket

és/vagy kábeleket.

Soha ne használjon mosószereket, súrolóporokat, er ő teljesen illatosított tisztítószereket vagy viaszos polírozószereket a beltér tisztításához, mivel ezek károsítják a felületet, és er ő teljes illatot hagynak maguk után.

Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), majd a készülék hátulján lév ő kompresszort egy kefével. Ezzel a m ű velettel javíthatja a készülék teljesítményét, és csökkentheti az

áramfogyasztást.

Fontos

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a h ű t ő rendszer.

Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/károsíthatják a készülékben használt m ű anyagokat. Ebb ő l az okból javasoljuk, hogy a készülék küls ő felületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert adott.

A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a táphálózathoz.

A h ű t ő szekrény leolvasztása

Rendeltetésszer ű használat közben a dér minden alkalommal automatikusan leolvad a h ű t ő rekesz párologtatójáról, amint leáll a kompresszor. A jégmentesítéssel keletkezett víz a készülék hátulján kialakított elvezet ő csatornán keresztül egy, a kompresszoron elhelyezett tartályba kerül, ahol párolgásával hozzájárul a kompresszor h ű téséhez.

Fontos, hogy a vízelvezet ő csatorna közep-

én látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésb ő l származó vizet befogadja, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjon

és rácsöpögjön a készülékben lév ő élelmiszerekre. Használja a kapott speciális tisztítót, amely már eleve bent található a lefolyónyílás belsejében.

A fagyasztó leolvasztása

Bizonyos mennyiség ű dér mindig képz ő dik a fagyasztó polcain és a fels ő rekesz körül.

Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.

Fontos

A leolvasztás el ő tt kb. 12 órával

állítsa a h ő mérséklet-szabályozót a magasabb beállításokra annak érdekében, hogy elegend ő h ű tési tartalék halmozódjon fel a m ű ködés megszakítására.

A zúzmara eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Kapcsolja ki a készüléket.

48

electrolux

2. Szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja ő ket több réget újságpapírba, és tegye hideg helyre.

Figyelem

Ne érintse meg a fagyasztott

árukat nedves kézzel. Keze hozzáfagyhat az élelmiszerhez.

3. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a m ű anyag kaparólapátot az alsó középs ő megfelel ő támaszra, és tegyen alá egy lavórt a kiolvadt víz összegy ű jtése céljából

A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében helyezzen egy fazék meleg vizet a fagyasztórekeszbe. Emellett távolítsa el azokat a jégdarabokat, amelyek a leolvasztás befejezése el ő tt letörhet ő k.

5. Kapcsolja be a készüléket.

6. Két-három óra elteltével pakolja vissza a korábban kiszedett élelmiszereket a rekeszbe.

Vigyázat

Soha ne próbálja meg éles fémeszközök segítségével lekaparni a jeget a párologtatóról, mert megsértheti.

Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket az olvasztási folyamat el ő segítésére, ha azokat a gyártó nem ajánlja.

Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott

élelmiszercsomagoknak megemelkedik a h ő mérséklete, emiatt lerövidülhet a biztonságos tárolási élettartamuk.

A készülék üzemen kívül helyezése

Amikor a készüléket hosszabb id ő n keresztül nem használják, tegye meg az alábbi

óvintézkedéseket:

válassza le a készüléket a táphálózatról;

• vegye ki az összes élelmiszert;

• olvassza le 18)

és tisztítsa meg a készüléket és az összes tartozékot;

• hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy ne képz ő djenek kellemetlen szagok.

Ha a fagyasztót bekapcsolva hagyja, kérjen meg valakit, hogy alkalmanként ellen ő rizze, nehogy egy áramkimaradás esetén a benne lév ő élelmiszer tönkremenjen.

4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa ki alaposan a készülék belsejét, és tegye el a jégkaparót kés ő bbi használatra.

MIT TEGYEK, HA...

Vigyázat

A hibaelhárítás megkezdése el ő tt húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból.

Csak szakképzett villanyszerel ő vagy kompetens személy végezhet el bármilyen olyan hibaelhárítást, amely nem szerepel a jelen kézikönyvben.

Probléma

Fontos

Normál használat közben a bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, h ű

Lehetséges ok

t ő folyadék áramlása).

Megoldás

A készülék nem m ű ködik. A lámpa nem m ű ködik.

A készülék ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a készüléket.

18) Ha szükséges.

electrolux

49

Probléma

Megszólal a cseng

A lámpa nem m

A kompresszor folyamatosan m ű ködik.

Víz folyik le a h rény hátlapján.

ű ű t ködik.

ő ő .

szek-

Lehetséges ok

A hálózati dugasz nincs helyesen csatlakoztatva a hálózati aljzatba.

A készülék nem kap áramot.

Nincs feszültség a hálózati aljzatban.

A fagyasztóban a h ő mérséklet túl magas.

A lámpa készenléti üzemmódban van.

A lámpa hibás.

A h ő mérséklet nincs helyesen beállítva.

Az ajtó nincs jól becsukva.

Megoldás

Csatlakoztassa a hálózati dugaszt helyesen a hálózati aljzatba.

Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket a hálózati aljzatba.

Forduljon szakképzett villanyszerel ő höz.

Olvassa el a "Túl magas h ő mérséklet miatti riasztás" c. szakaszt

Zárja be és nyissa ki az ajtót.

Olvassa el az "Izzó kicserélése" c.

szakaszt.

Állítson be magasabb h ő mérsékletet.

Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.

szakaszt.

Túl gyakori az ajtó nyitogatása.

Ne hagyja nyitva az ajtót a szükségesnél hosszabb id ő n át.

A termékh ő mérséklet túl magas.

Hagyja, hogy a termékh ő mérséklet a szobah ő mérsékletre csökkenjen a tárolás el ő tt.

A szobah ő mérséklet túl magas.

Csökkentse a szobah ő mérsékletet.

Az automatikus leolvasztási folyamat során a zúzmara leolvad a hátlapon.

Ez normális jelenség.

A vízkifolyó eltöm ő dött.

Tisztítsa ki a vízkifolyót.

Víz folyik be a h ű t ő szekrénybe.

Víz folyik a padlóra.

A készülékben a h ő séklet túl alacsony.

mér-

A készülékben a h ő mérséklet túl magas.

Az élelmiszerek megakadályozzák, hogy a víz a vízgy ű jt ő be folyjon.

A leolvasztási vízkifolyó nem a kompresszor fölötti párologtató tálcához csatlakozik.

A h ő mérséklet-szabályozó nincs helyesen beállítva.

Ügyeljen rá, hogy a termékek ne

érjenek a hátsó falhoz.

Csatlakoztassa a leolvasztási vízkifolyót a párologtató tálcához.

Állítson be magasabb h ő mérsékletet.

A h ő mérséklet-szabályozó nincs helyesen beállítva.

Az ajtó nincs jól becsukva.

Állítson be alacsonyabb h ő mérsékletet.

Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.

szakaszt.

A termékh ő mérséklet túl magas.

Hagyja, hogy a termékh ő mérséklet a szobah ő mérsékletre csökkenjen a tárolás el ő tt.

Túl sok termék van tárolva egy id ő ben.

Tároljon kevesebb terméket egy id ő ben.

50

electrolux

Probléma

A h ű t ő szekrényben a h ő mérséklet túl magas.

Lehetséges ok

Nincs hidegleveg ő -keringetés a készülékben.

A fagyasztóban a h ő mérséklet túl magas.

A termékek túl közel vannak egymáshoz.

Túl sok a zúzmara.

Az élelmiszer nincs megfelel ő en becsomagolva.

Az ajtó nincs jól becsukva.

Megoldás

Gondoskodjon arról, hogy legyen hidegleveg ő -keringetés a készülékben.

Tárolja a termékeket úgy, hogy legyen hidegleveg ő -keringés a készülékben.

Csomagolja be megfelel ő en az

élelmiszereket.

Olvassa el "Az ajtó bezárása" c.

szakaszt.

Az izzó cseréje

Ha ki kívánja cserélni az izzót, hajtsa végre a következ ő lépéseket:

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Nyomja le a hátsó kampót, és ezzel egyidej ű leg csúsztassa a fedelet a nyíllal jelölt irányban.

3. Cserélje ki az izzót egy ugyanolyan teljesítmény ű és kifejezetten háztartási készülékek számára tervezett izzóra (a maximális teljesítmény megtekinthet ő a lámpaburkolaton).

4. Az eredeti pozíciójába csúsztatva helyezze vissza a lámpafedelet.

5. Csatlakoztassa ismét a készüléket.

6. Nyissa ki az ajtót, és ellen ő rizze le, hogy a világítás bekapcsol-e.

Az ajtó záródása

1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.

2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el az "Üzembe helyezés" c. szakaszt.

3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Forduljon a márkaszervizhez.

M

Ű

SZAKI ADATOK

Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelel ő en

Gyártó védjegye

A készülék kategóriája

Magasság a fülke

Electrolux

H ű t ő szekrény - fagyasztószekrény mm 1780 szélessége a fülke

Mélység a fülke

H ű t ő tér nettó térfogata

Fagyasztótér nettó térfogata mm mm liter liter

560

550

210

70

electrolux

51

Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A

++ a leghatékonyabb, a G a legkevésbé hatékony)

Energiafogyasztás (a használattól és az elhelyezést ő l függ ő en)

Fagyasztótér csillagszám jele

Áramkimaradási biztomság

Fagyasztási teljesítmény

Klímaosztály

Feszültség

Zajteljesítmény

Beépíthet ő kWh/év

óra kg/24 óra

Volt dB/A

A m ű szaki adatok megtalálhatók a készülék belsejében bal oldalon lév ő adattáblán és az energiatakarékossági címkén.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék üzembe helyezése el ő tt figyelmesen olvassa el a "Biztonsági információk" c. szakaszt saját biztonsága és a készülék helyes

üzemeltetése érdekében.

Elhelyezés

Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti h ő mérséklete megfelel annak a klímabesorolásnak, amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:

Környezeti h ő mérséklet Klímabesorolás

SN

N

ST

T

+10°C és +32°C között

+16°C és +32°C között

+16°C és + 38°C között

+16°C és + 43°C között

Elektromos csatlakoztatás

Az elektromos csatlakoztatás el ő tt gy ő z ő djön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megegyezik-e a háztartási hálózati áram értékeivel.

A készüléket kötelez ő földelni. A elektromos hálózatba ill ő vezeték dugója ilyen érintkezéssel van ellátva. Ha a háztartási hálózati csatlakozóaljzat nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket az érvényben lév ő jogszabályok szerint külön földpólushoz, miu-

A++

232

****

24

13

SN/N/ST/T

230

35

Igen tán konzultált egy képesített villanyszerel ő vel.

A gyártó minden felel ő sséget elhárít magától, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be.

Ez a készülék megfelel az EGK irányelveknek.

Az ajtó megfordításának lehet ő sége

A készülék ajtaja jobbra nyílik. Ha azt kívánja, hogy az ajtó balra nyíljon, hajtsa végre a következ ő lépéseket a készülék üzembe helyezése el ő tt:

1. Lazítsa meg a fels ő csapot, és vegye ki a távtartót.

2. Vegye le a fels ő csapot és a fels ő ajtót.

3. Csavarja ki a csapokat (B) és a távtartókat (C).

4. Vegye le az alsó ajtót.

5. Lazítsa meg az alsó csapot.

52

electrolux

Szell ő zési követelmények

A készülék mögött megfelel ő légáramlást kell biztosítani.

min.

200 cm 2 min.

200 cm

2

C

B

C

Az ellenkez ő oldalon:

1. Illessze be az alsó csapot.

2. Szerelje fel az alsó ajtót.

3. Szerelje vissza a csapokat (B) és a távtartókat (C) a másik oldalon a középs ő zsanérra.

4. Szerelje fel a fels ő ajtót.

5. Húzza meg a távtartót, és húzza meg a fels ő csapot.

A készülék üzembe helyezése

Figyelem

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel szabadon mozogjon.

Hajtsa végre a következ ő lépéseket.

1. Ha szükséges, vágjon egy darab öntapadós szalagot, és az ábra szerint ragassza a készülékre.

x x

electrolux

53

2. Fúrja át az A zsanérborítást, amint a kép mutatja.

Tegye az A és A1 borítást (a tasakból) a középs ő zsanérba.

A A1

4. Igazítsa be a készüléket a mélyedésbe.

Ügyeljen arra, hogy a készülék és a konyhaszekrény elüls ő széle közötti távolság 44 mm legyen.

A (tartozékok tasakjában lév ő ) alsó zsanérfedél garantálja, hogy a készülék és a konyhabútor közötti távolság megfelel ő legyen.

Ügyeljen arra, hogy a készülék és a konyhaszekrény közötti térköz 4 mm legyen.

Nyissa ki az ajtót. Tegye az alsó zsanérfedelet a helyére.

3. Állítsa be a készüléket a mélyedésbe.

Tolja a készüléket a nyilak irányába (1), amíg a fels ő fedél neki nem ütközik a konyhabútornak.

Tolja a készüléket a a konyhaszekrénynek, a nyilak irányába (2), a zsanérral ellentétes oldalon.

4mm

44mm

2

1

5. Rögzítse a készüléket a mélyedéshez 4 csavarral.

I

54

electrolux

6. Távolítsa el a zsanérfedélr ő l a megfelel ő részt (E). Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a DX-szel jelzett alkatrészt a jobb oldali zsanér esetén, illetve az SX-szel jelzett alkatrészt ellenkez ő esetben.

8. A készüléknek oldalirányból kell csatlakoznia a konyhabútor ajtajához: a) Lazítsa meg a rögzít ő konzolokban

(H) lév ő csavarokat.

b) Vegye le a konzolokat (H).

c) Húzza meg ismét a csavarokat.

7. Tegye fel a fedeleket (C, D) a fülekre és zsanérnyílásokra.

Szerelje fel a szell ő z ő rácsot (B).

Tegye fel a zsanérfedeleket (E) a zsanérra.

9. Válassza le a Ha, Hb, Hc és Hd alkatrészeket

Ha Hb

D

C

E

Hc

E

B

Hd

electrolux

55

10. Szerelje fel a Ha alkatrészt a konyhabútor bels ő oldalára.

ca. 50 mm

90°

12. Nyissa ki a készülék ajtaját és a konyhabútor ajtaját 90°-os szögben.

Tegye be a kis négyszöglet ű idomot

(Hb) a vezet ő be (Ha).

Szerelje össze a készülék ajtaját és a bútorajtót, majd jelölje be a nyílásokat.

8 mm

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

Ha

11. Helyezze fel a Hc alkatrészt a Ha alkatrészre.

Ha

Hb

13. Vegye ki a konzolokat, és jelöljön be egy 8 mm-es távolságot az ajtó küls ő szélét ő l számítva, ahová a szöget kell tenni (K).

8 mm

Hc

K

Ha

56

electrolux

14. Tegye rá újra a kis négyszöglet ű idomot a megvezet ő re, majd rögzítse a kapott csavarok segítségével.

Igazítsa be a bútorajtót és a készülék ajtaját a Hb alkatrész beállításával.

15. Helyezze fel a Hd alkatrészt a Hb alkatrészre.

Hb

Hd

Hb

Hajtson végre egy végs ő ellen ő rzést, hogy megbizonyosodjon következ ő kr ő l:

• Minden csavar meg van húzva.

• A mágneses tömít ő csík szorosan hozzátapad-e a konyhaszekrényhez.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található

szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet ő háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelel ő begy ű jt ő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésér ő l, segít megel ő zni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvez ő tlen következményeket, amelyeket ellenkez ő esetben a termék nem megfelel ő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi

önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végz ő szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

electrolux

57

Electrolux. Thinking of you.

Aby dowiedzie ć si ę wi ę cej o naszej filozofii, odwied ź nasz ą stron ę internetow ą www.electrolux.com

SPIS TRE

Ś

CI

Informacje dotycz ą ce bezpiecze ń stwa

Panel sterowania 59

Konserwacja i czyszczenie

Co zrobi ć , gdy…

65

67

Pierwsze u ż Dane techniczne

Codzienna eksploatacja

Przydatne rady i wskazówki

62

64 Ochrona ś

69

69

74

Producent zastrzega sobie mo ż liwo ść wprowadzenia zmian bez wcze ś niejszego powiadomienia

INFORMACJE

Ą

CE BEZPIECZE

Ń

STWA

W celu zapewnienia bezpiecze ń stwa u ż ytkownika i bezawaryjnej pracy urz ą dzenia przed instalacj ą i pierwszym u ż yciem nale ż y uwa ż nie przeczyta ć instrukcj ę obs ł ugi, zwracaj ą c szczególn ą uwag ę na wskazówki oraz ostrze ż enia. Wszyscy u ż ytkownicy urz ą dzenia powinni pozna ć zasady jego bezpiecznej obs ł ugi. Pozwoli to unikn ąć niepotrzebnych pomy ł ek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obs ł ugi przez ca ł y czas u ż ywania urz ą dzenia oraz przekazanie jej kolejnemu u ż ytkownikowi w razie odst ą pienia lub sprzeda ż y urz ą dzenia.

W celu unikni ę cia szkód na zdrowiu i ż yciu osób oraz szkód materialnych nale ż y przestrzega ć ś rodków ostro ż no ś ci podanych w niniejszej instrukcji obs ł ugi, gdy ż producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

Bezpiecze ń stwo dzieci i osób upo ś ledzonych

• Niniejsze urz ą dzenie nie jest przeznaczone do u ż ytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolno ś ciach fizycznych, sensorycznych czy umys ł owych, a tak ż e nieposiadaj ą ce wiedzy lub doś wiadczenia w u ż ytkowaniu tego typu urz ą dze ń , chyba, ż e b ę d ą one nadzorowane lub zostan ą poinstruowane na temat korzystania z tego urz ą dzenia przez osob ę odpowiedzialn ą za ich bezpiecze ń stwo.

Dzieci nale ż y pilnowa ć , aby mie ć pewno ść , ż e nie bawi ą si ę urz ą dzeniem.

• Opakowanie nale ż y przechowywa ć w miejscu niedost ę pnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

• W przypadku utylizacji urz ą dzenia nale ż y wyj ąć wtyczk ę z gniazdka, odci ąć przewód zasilaj ą cy (jak najbli ż ej urz ą dzenia) i odkr ę ci ć drzwi, aby uchroni ć bawi ą ce si ę dzieci przed pora ż eniem pr ą dem lub przed zamkni ę ciem si ę w ś rodku urz ą dzenia.

• Je ś li to urz ą dzenie zawieraj ą ce magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zast ą pi ć urz ą dzenie z blokad ą spr ęż ynow ą (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego urz ą dzenia do utylizacji nale ż y usun ąć blokad ę . Zapobiegnie to przypadkowemu uwi ę zieniu dziecka.

Ogólne zasady bezpiecze ń stwa

Ostrze ż enie!

Otwory wentylacyjne w obudowie urz ą dzenia lub w meblu do zabudowy nie mog ą by ć zakryte ani zanieczyszczone.

• Urz ą dzenie jest przeznaczone do przechowywania ż ywno ś ci i/lub napojów w zwyk ł ych warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obs ł ugi.

• Do przy ś pieszenia procesu rozmra ż ania nie wolno u ż ywa ć urz ą dze ń mechanicznych ani ż adnych innych sztucznych metod.

• Nie nale ż y stosowa ć innych urz ą dze ń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewn ą trz urz ą dze ń ch ł odniczych, o ile

58

electrolux nie zosta ł y one dopuszczone do tego celu przez producenta.

• Nale ż y zachowa ć ostro ż no ść , aby nie uszkodzi ć uk ł adu ch ł odniczego.

• W uk ł adzie ch ł odniczym urz ą dzenia znajduje si ę czynnik ch ł odniczy izobutan

(R600a), który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest ł atwopalny).

Nale ż y upewni ć si ę , ż e podczas transportu i instalacji urz ą dzenia nie zosta ł y uszkodzone ż adne elementy uk ł adu ch ł odniczego.

Je ś li uk ł ad ch ł odniczy zosta ł uszkodzony, nale ż y:

– unika ć otwartego p ł omienia oraz innych ź róde ł zap ł onu;

– dok ł adnie przewietrzy ć pomieszczenie, w którym znajduje si ę urz ą dzenie.

• Ze wzgl ę dów bezpiecze ń stwa zabrania si ę dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urz ą dzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilaj ą cego mog ą spowodowa ć zwarcie, po ż ar i/lub pora ż enie pr ą dem.

Ostrze ż enie!

Aby unikn ąć niebezpiecze ń stwa, wymiany elementów elektrycznych (przewód zasilaj ą cy, wtyczka, spr ęż arka) mo ż e dokona ć wy łą cznie technik autoryzowanego serwisu lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

1. Nie wolno przed ł u ż a ć przewodu zasilaj ą cego.

2. Nale ż y upewni ć si ę , ż e tylna ś cianka urz ą dzenia nie przygniot ł a ani nie uszkodzi ł a wtyczki przewodu zasilaj ą cego. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka mo ż e si ę przegrzewa ć i spowodowa ć po ż ar.

3. Nale ż y zapewni ć dost ę p do wtyczki przewodu zasilaj ą cego urz ą dzenia.

4. Nie ci ą gn ąć za przewód zasilaj ą cy.

5. Je ż eli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wk ł ada ć do niego wtyczki przewodu zasilaj ą cego. Wyst ę puje zagro ż enie po ż arem lub pora ż enia pr ą dem.

6. Nie wolno u ż ywa ć urz ą dzenia bez klosza ż arówki

19)

o ś wietlenia wn ę trza.

19) Je ś li urz ą dzenie jest wyposa ż one w klosz.

20) Je ś li urz ą dzenie jest wyposa ż one w o ś wietlenie.

21) Je ś li urz ą dzenie jest bezszronowe.

• Urz ą dzenie jest ci ęż kie. Nale ż y zachowa ć ostro ż no ść podczas jego przenoszenia.

• Nie wolno wyjmowa ć ani dotyka ć przedmiotów w komorze zamra ż arki wilgotnymi/mokrymi r ę koma, poniewa ż mo ż e to spowodowa ć uszkodzenie skóry lub odmro ż enie.

• Nie nale ż y wystawia ć urz ą dzenia na bezpo ś rednie dzia ł anie promieni s ł onecznych.

Ż arówki o ś wietlenia

20)

zastosowane w tym urz ą dzeniu s ą specjalnymi ż arówkami przeznaczonymi wy łą cznie do urz ą dze ń domowych. Nie nadaj ą si ę one do o ś wietlania pomieszcze ń domowych.

Codzienna eksploatacja

• Nie wolno stawia ć gor ą cych naczy ń na plastikowych elementach urz ą dzenia.

• Nie wolno przechowywa ć ł atwopalnych gazów ani p ł ynów w urz ą dzeniu, poniewa ż mog ą spowodowa ć wybuch.

• Nie wolno umieszcza ć ż ywno ś ci bezpoś rednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej ś ciance.

21)

• Mro ż onek nie wolno ponownie zamra ż a ć po rozmro ż eniu.

• Zapakowan ą zamro ż on ą ż ywno ść nale ż y przechowywa ć zgodnie z instrukcjami jej producenta.

• Nale ż y ś ci ś le stosowa ć si ę do wskazówek dotycz ą cych przechowywania podanych przez producenta urz ą dzenia.

Patrz odpowiednie instrukcje.

• W zamra ż arce nie nale ż y przechowywa ć napojów gazowanych, poniewa ż du ż e ci ś nienie w pojemniku mo ż e spowodowa ć ich eksplozj ę i w rezultacie uszkodzenie urz ą dzenia.

• Lody na patyku mog ą by ć przyczyn ą odmro ż e ń w przypadku konsumpcji bezpoś rednio po ich wyj ę ciu z zamra ż arki.

Konserwacja i czyszczenie

• Przed przeprowadzeniem konserwacji nale ż y wy łą czy ć urz ą dzenie i wyj ąć wtyczk ę przewodu zasilaj ą cego z gniazdka.

• Nie wolno czy ś ci ć urz ą dzenia metalowymi przedmiotami.

• Nie wolno u ż ywa ć ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urz ą dzenia. Nale ż y stosowa ć plastikow ą skrobaczk ę .

• Nale ż y regularnie sprawdza ć otwór odp ł ywowy skroplin w ch ł odziarce. W razie konieczno ś ci nale ż y go wyczy ś ci ć . Je ż eli otwór odp ł ywowy jest zablokowany, woda zacznie si ę zbiera ć na dnie ch ł odziarki.

Instalacja

Wa ż ne!

Pod łą czenie elektryczne urz ą dzenia nale ż y wykona ć zgodnie z wskazówkami podanymi w odpowiednich rozdzia ł ach.

• Rozpakowa ć urz ą dzenie i sprawdzi ć , czy nie jest w ż aden sposób uszkodzone. Nie wolno pod łą cza ć urz ą dzenia, je ś li jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia nale ż y natychmiast zg ł osi ć sprzedawcy.

W tym przypadku nale ż y zachowa ć opakowanie.

• Zaleca si ę odczekanie co najmniej czterech godzin przed pod łą czeniem urz ą dzenia, aby olej móg ł sp ł yn ąć z powrotem do spr ęż arki.

• Nale ż y zapewni ć odpowiedni ą wentylacj ę ze wszystkich stron urz ą dzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyska ć wystarczaj ą c ą wentylacj ę , nale ż y post ę powa ć zgodnie z wskazówkami dotycz ą cymi instalacji.

• W razie mo ż liwo ś ci tyln ą ś ciank ę urz ą dzenia nale ż y ustawi ć od ś ciany, aby unikn ąć dotykania lub chwytania za ciepł e elementy (spr ęż arka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym oparzeniom.

PANEL STEROWANIA

• Urz ą dzenia nie wolno umieszcza ć w pobli ż u kaloryferów lub kuchenek.

• Nale ż y zadba ć o to, aby po instalacji urz ą dzenia mo ż liwy by ł dost ę p do wtyczki sieciowej.

• Urz ą dzenie mo ż na pod łą czy ć wy łą cznie do instalacji doprowadzaj ą cej wod ę pitn ą .

22)

Serwis

• Wszelkie prace elektryczne zwi ą zane z serwisowaniem urz ą dzenia powinny by ć przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inn ą kompetentn ą osob ę .

• Naprawy tego produktu musz ą by ć wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nale ż y stosowa ć wy łą cznie oryginalne cz ęś ci zamienne.

Ochrona ś rodowiska

W obiegu czynnika ch ł odniczego ani w materia ł ach izolacyjnych urz ą dzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urz ą dzenia nie nale ż y wyrzuca ć wraz z odpadami komunalnymi i ś mieciami. Pianka izolacyjna zawiera ł atwopalne gazy: urz ą dzenie nale ż y utylizowa ć zgodnie z obowi ą zuj ą cymi przepisami, które mo ż na uzyska ć od w ł adz lokalnych. Nale ż y unika ć uszkodzenia uk ł adu ch ł odniczego, szczególnie z ty ł u przy wymienniku ciep ł a. Materia ł y zastosowane w urz ą dzeniu, które s ą oznaczone symbolem , nadaj ą si ę do ponownego przetworzenia.

˚C MODE electrolux

59

6 1 2 3

1 Przycisk W Ł ./WY Ł .

2 Regulator temperatury zamra ż arki

4

22) Je ś li przewidziane jest pod łą czenie do sieci wodoci ą gowej.

5

60

electrolux

3 Przycisk wska ź nika temperatury ch ł odziarki/zamra ż arki

4 Wy ś wietlacz

5

6

Przycisk funkcji

Przycisk kasowania alarmu

Regulator temperatury ch

Wy ś wietlacz

ł odziarki

1 2 3 4 5 8 7 6

1 Wska ź nik komory ch ł odziarki

2 Wska ź nik komory zamra ż arki

3 Wska ź nik dodatniej lub ujemnej temperatury

4 Wska ź nik temperatury

5 Funkcja Action Freeze

6 Funkcja Shopping

7 Funkcja D.A.C.

8 Funkcja Performance Optimization

W łą czanie

Je ś li po w ł o ż eniu wtyczki do gniazdka wyś wietlacz si ę nie pod ś wietli, nacisn ąć wyłą cznik (W Ł ./WY Ł .).

Po uruchomieniu na panelu sterowania pojawi ą si ę nast ę puj ą ce wska ź niki:

• Wska ź nik ujemnej lub dodatniej temperatury b ę dzie dodatni, co oznacza, ż e temperatura jest powy ż ej zera.

• Wska ź nik temperatury pulsuje, t ł o wyś wietlacza jest czerwone i s ł ycha ć brz ę czyk.

Wcisn ąć przycisk funkcji, a brz ę czyk si ę wy łą czy (patrz równie ż "Alarm przekroczenia temperatury" ) .

Ustawi ć żą dan ą temperatur ę (patrz "Regulacja temperatury").

Wy łą czanie

Aby wy łą czy ć urz ą dzenie, nale ż y nacisn ąć przycisk W Ł ./WY Ł . i przytrzyma ć go przez ponad 1 sekund ę .

Nast ę pnie wy ś wietli si ę wskazanie odliczania temperatury w kolejno ś ci -3 -2 -1.

Gdy urz ą dzenie jest wy łą czone, wy ś wietlacz ga ś nie.

Wska ź nik temperatury

Po ka ż dym wci ś ni ę ciu przycisku wska ź nika temperatury ch ł odziarko-zamra ż arki na wy-

23) W normalnych warunkach.

ś wietlaczu pojawiaj ą si ę nast ę puj ą ce informacje w kolejno ś ci:

1. – Wska ź nik komory ch ł odziarki jest w łą czony.

– Na wy ś wietlaczu pojawia si ę temperatura ch ł odziarki.

2. – Wska ź nik komory zamra ż arki jest w łą czony.

23)

– Na wy ś wietlaczu pojawia si ę temperatura zamra ż arki.

Zawsze po 10 sekundach powraca normalny stan wy ś wietlania.

Menu funkcji

Po ka ż dym wci ś ni ę ciu przycisku funkcji w łą czaj ą si ę nast ę puj ą ce funkcje, w kolejno ś ci zgodnej z ruchem wskazówek zegara:

• Funkcja Action Freeze

• Funkcja Shopping

• Funkcja D.A.C.

• Funkcja Performance Optimization

• Bez symbolu: normalne dzia ł anie.

Wa ż ne!

Mo ż na w łą czy ć tylko jedn ą funkcj ę naraz.

Aby wy łą czy ć funkcje, nale ż y wciska ć przycisk funkcji dopóki nie znikn ą wszystkie symbole.

Regulacja temperatury

Temperatur ą w urz ą dzeniu steruje regulator temperatury znajduj ą cy si ę w górnej cz ęś ci urz ą dzenia.

Obracaj ą c pokr ę t ł em regulacji temperatury ch ł odziarki mo ż na ustawi ć temperatur ę komory ch ł odziarki w zakresie od +2°C do

+8°C.

Obracaj ą c pokr ę t ł em regulacji temperatury zamra ż arki mo ż na ustawi ć temperatur ę ko-

electrolux

61

mory zamra ż arki w zakresie od -15°C do

-24°C.

Podczas obracania regulatora temperatury wy ś wietlacz miga i pokazuje wybran ą temperatur ę .

W celu zapewnienia optymalnych warunków przechowywania ż ywno ś ci nale ż y wybra ć nast ę puj ą ce ustawienia temperatury:

+5°C w komorze ch ł odziarki.

-18°C w komorze zamra ż arki.

Po ustawieniu żą danej temperatury, je ś li po ł o ż enie regulatora temperatury nie zostanie zmienione w ci ą gu 5 sekund, wskazana zostanie temperatura zamra ż arki.

Aby korzysta ć z urz ą dzenia, nale ż y:

• obróci ć pokr ę t ł o regulatora temperatury w stron ę zgodn ą z ruchem wskazówek zegara, aby uzyska ć najwi ę ksze ch ł odzenie

• obróci ć pokr ę t ł o regulatora temperatury w stron ę przeciwn ą do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska ć najmniejsze ch ł odzenie

Zazwyczaj ustawienie w po ł o ż eniu po ś rednim jest najodpowiedniejsze.

Dok ł adne ustawienie temperatury nale ż y wybra ć , bior ą c pod uwag ę fakt, ż e temperatura wewn ą trz urz ą dzenia zale ż y od takich czynników, jak:

• temperatura w pomieszczeniu,

• cz ę sto ść otwierania drzwi,

• ilo ść przechowywanej ż ywno ś ci,

• lokalizacja urz ą dzenia.

Funkcja Performance optimization

Funkcj ę Performance optimization w łą cza si ę , wciskaj ą c przycisk funkcji (kilka razy w razie potrzeby), dopóki nie pojawi si ę symbol .

W tym trybie pracy, wybrane temperatury ustawiane s ą automatycznie dla optymalnych warunków przechowywania ż ywno ś ci.

Dlatego, gdy w łą czona jest ta funkcja, naciskanie przycisków nie powoduje zmiany temperatury.

Funkcj ę t ę mo ż na w dowolnym czasie wy łą czy ć , naciskaj ą c przycisk funkcji (patrz

"W łą czanie funkcji").

Funkcja Shopping

Je ż eli istnieje konieczno ść przechowania wi ę kszej ilo ś ci ciep ł ych produktów spo ż ywczych, na przyk ł ad po dokonaniu zakupów, zaleca si ę uruchomienie funkcji Shopping, w celu szybkiego sch ł odzenia produktów bez doprowadzania do podwy ż szenia temperatury ż ywno ś ci b ę d ą cej ju ż wewn ą trz ch ł odziarki.

Funkcj ę Shopping w łą cza si ę , wciskaj ą c przycisk funkcji (kilka razy w razie potrzeby), dopóki nie pojawi si ę symbol .

Funkcja Shopping wy łą cza si ę automatycznie po ok. 6 godzinach.

Przy w łą czonej funkcji Shopping automatycznie w łą cza si ę równie ż wentylator w komorze ch ł odziarki.

Wa ż ne!

Wentylator w komorze ch ł odziarki w łą cza si ę automatycznie równie ż wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wysoka (powy ż ej 38°C), nawet je ś li funkcja

Shopping nie jest w łą czona.

Funkcj ę t ę mo ż na w dowolnym czasie wy łą czy ć , naciskaj ą c przycisk funkcji (patrz "Menu Funkcji").

Funkcja Action Freeze

W celu zamro ż enia ś wie ż ej ż ywno ś ci nale ż y w łą czy ć funkcj ę Action Freeze. Wciska ć przycisk funkcji (kilka razy w razie potrzeby), dopóki nie pojawi si ę odpowiedni symbol.

Funkcja wy łą cza si ę automatycznie po 52 godzinach.

Funkcj ę t ę mo ż na w dowolnym czasie wy łą czy ć , naciskaj ą c przycisk funkcji (patrz "Menu Funkcji").

Alarm wysokiej temperatury

Wzrost temperatury w komorze zamra ż arki

(np. spowodowany awari ą zasilania) jest sygnalizowany poprzez:

• pulsowanie wska ź nika temperatury

• pulsowanie wska ź nika komory zamra ż arki

• czerwone pod ś wietlenie wy ś wietlacza

• emitowanie sygna ł u akustycznego

• symbol alarmu.

Po przywróceniu normalnych warunków pracy:

• wy łą cza si ę sygna ł akustyczny

• dalej miga wska ź nik temperatury

• wy ś wietlacz jest nadal pod ś wietlony na czerwono.

Po wci ś ni ę ciu przycisku funkcji / przycisku kasowania alarmu w celu wy łą czenia alarmu na wska ź niku przez kilka sekund

62

electrolux pojawia si ę informacja o najwy ż szej temperaturze, jak ą osi ą gn ęł a komora.

W tym momencie pulsowanie ustanie, a pod ś wietlenie wy ś wietlacza zmieni kolor z czerwonego na bia ł y.

W trakcie alarmu sygna ł d ź wi ę kowy mo ż na wy łą czy ć , wciskaj ą c przycisk funkcji/przycisk kasowania alarmu.

PIERWSZE U

Ż

YCIE

Czyszczenie wn ę trza

W celu usuni ę cia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urz ą dzenia nale ż y wymy ć jego wn ę trze i znajduj ą ce si ę w nim elementy letni ą wod ą z ł agodnym myd ł em, a nast ę pnie dok ł adnie je wysuszy ć .

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Zamra ż anie ś wie ż ej ż ywno ś ci

Komora zamra ż arki jest przeznaczona do d ł ugotrwa ł ego przechowywania artyku ł ów mro ż onych i g łę boko mro ż onych, a tak ż e do zara ż enia ś wie ż ej ż ywno ś ci.

W celu zamro ż enia ś wie ż ej ż ywno ś ci, należ y w łą czy ć funkcj ę Action Freeze co najmniej 24 godziny przed umieszczeniem ż ywno ś ci przeznaczonej do zamro ż enia w komorze zamra ż arki.

Umie ś ci ć ż ywno ść do zamro ż enia w górnej cz ęś ci zamra ż arki, poniewa ż jest to jej najch ł odniejsza cz ęść .

Informacje o maksymalnej ilo ś ci ż ywno ś ci, jak ą mo ż na zamrozi ć w ci ą gu 24 godzin, podano na

tabliczce znamionowej

umieszczonej wewn ą trz urz ą dzenia.

Proces zamra ż ania trwa 24 godziny: w tym czasie do zamra ż arki nie nale ż y wk ł ada ć kolejnej partii ż ywno ś ci.

Przechowywanie zamro ż onej ż ywno ś ci

W przypadku pierwszego uruchomienia lub po okresie nieu ż ywania urz ą dzenia, przed w ł o ż eniem ż ywno ś ci do komory nale ż y odczeka ć co najmniej 12 godziny od w łą czenia urz ą dzenia przy ustawieniu Action Freeze.

W razie przechowywania du ż ych ilo ś ci ż ywno ś ci wyj ąć wszystkie szuflady i kosze z urz ą dzenia, umie ś ci ć ż ywno ść na pó ł kach, aby uzyska ć najlepsz ą wydajno ść urz ą dzenia.

Pod ś wietlenie wy ś wietlacza pozostaje czerwone do momentu przywrócenia normalnych warunków przechowywania.

Wa ż ne!

Nie nale ż y stosowa ć detergentów ani proszków do szorowania, poniewa ż mog ą one uszkodzi ć powierzchni urz ą dzenia.

Ostrze ż enie!

Nale ż y upewni ć si ę , ż e ż ywno ść nie przekracza dopuszczalnego limitu obci ąż enia podanego na boku górnej cz ęś ci urz ą dzenia (tam, gdzie ma to zastosowanie)

Wa ż ne!

Je ż eli dojdzie do przypadkowego rozmro ż enia ż ywno ś ci, np.

spowodowanego awari ą zasilania oraz je ś li urz ą dzenie by ł o wy łą czone przez czas d ł u ż szy ni ż podany w tabeli danych technicznych w punkcie "czas utrzymywania temperatury bez zasilania", nale ż y szybko skonsumowa ć rozmro ż on ą ż ywno ść lub niezw ł ocznie podda ć j ą obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozi ć (po ostudzeniu).

Rozmra ż anie

G łę boko zamro ż on ą ż ywno ść lub mro ż onki nale ż y przed u ż yciem rozmrozi ć w komorze ch ł odziarki lub w temperaturze pokojowej, zale ż nie od czasu przeznaczonego na t ę operacj ę .

Ma ł e kawa ł ki mo ż na gotowa ć w stanie zamro ż onym, od razu po wyj ę ciu z zamra ż arki. W takim przypadku gotowanie potrwa jednak d ł u ż ej.

Akumulatory zimna

Zamra ż arka posiada co najmniej jeden akumulator zimna, który wyd ł u ż a czas przechowywania w razie awarii lub braku zasilania.

electrolux

63

Wytwarzanie kostek lodu

Urz ą dzenie jest wyposa ż one w jedn ą lub wi ę cej tacek do wytwarzania kostek lodu.

Nape ł ni ć tacki wod ą , a nast ę pnie umie ś ci ć w komorze zamra ż arki.

Wa ż ne!

Do wyjmowania tacek z zamra ż arki nie nale ż y u ż ywa ć metalowych narz ę dzi.

Zmiana po ł o ż enia pó ł ek

Ś ciany komory ch ł odziarki wyposa ż ono w kilka prowadnic umo ż liwiaj ą cych umieszczenie pó ł ek zgodnie z aktualnymi potrzebami.

W celu lepszego wykorzystania miejsca przednie w ą skie pó ł ki mog ą zosta ć umieszczone na tylnych.

Kontrola wilgotno ś ci

Szklana pó ł ka posiada mechanizm ze szczelinami (regulowanymi d ź wigienk ą ), dzi ę ki któremu mo ż na regulowa ć temperatur ę w szufladzie na warzywa.

Gdy szczeliny wentylacyjne s ą zamkni ę te: potrawy w szufladzie na warzywa i owoce d ł u ż ej zachowuj ą naturaln ą wilgotno ść .

Gdy szczeliny wentylacyjne s ą otwarte: wi ę ksza cyrkulacja powietrza powoduje obni ż enie wilgotno ś ci powietrza w komorze na warzywa i owoce.

Rozmieszczanie pó ł ek na drzwiach

Aby umo ż liwi ć przechowywanie artyku ł ów spo ż ywczych w opakowaniach o ró ż nej wielko ś ci, pó ł ki w drzwiach mo ż na umieszcza ć na ró ż nych wysoko ś ciach.

Aby dokona ć odpowiedniego ustawienia, nale ż y: stopniowo wyci ą ga ć pó ł k ę w kierunku strza ł ek, a ż zostanie uwolniona, a nast ę pnie umie ś ci ć j ą w żą danym miejscu.

Obieg powietrza – funkcja DAC.

Komora ch ł odziarki jest wyposa ż ona w specjalny wentylator dynamicznego ch ł odzenia powietrzem (ang. Dynamic Air Cooling – DAC).

Urz ą dzenie to umo ż liwia szybkie sch ł adzanie ż ywno ś ci i zapewnia jednolit ą temperatur ę w komorze.

64

electrolux

W łą czy ć wentylator naciskaj ą c przycisk funkcyjny (w razie potrzeby kilkakrotnie), a ż pojawi si ę symbol .

Wentylator mo ż na wy łą czy ć w dowolnej chwili naciskaj ą c przycisk funkcyjny, a ż zniknie symbol .

W łą cza ć wentylator, gdy temperatura otoczenia przekracza 25°C.

Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 38°C lub gdy w łą czona jest funkcja

Shopping, wentylator w łą cza si ę automatycznie.

PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI

Wskazówki dotycz ą ce oszcz ę dzania energii

• Nie otwiera ć zbyt cz ę sto drzwi zamra ż arki i nie zostawia ć ich otwartych d ł u ż ej ni ż jest to absolutnie konieczne.

• Je ś li temperatura otoczenia jest wysoka, pokr ę t ł o regulacji temperatury jest ustawione w najwy ż szej pozycji, urz ą dzenie jest w pe ł ni za ł adowane spr ęż arka b ę dzie pracowa ł a bezustannie, powoduj ą c zbieranie si ę szronu lub lodu na parowniku.

W takim przypadku nale ż y obróci ć pokr ę t ł o regulacji temperatury w kierunku ni ż szego ustawienia, aby umo ż liwi ć automatyczne usuwanie szronu i jednocze ś nie zmniejszy ć zu ż ycie energii.

Wskazówki dotycz ą ce przechowywania ś wie ż ej ż ywno ś ci

Aby uzyska ć najlepsze wyniki:

• Nie przechowywa ć w ch ł odziarce przechowywa ć ciep ł ej ż ywno ś ci ani paruj ą cych p ł ynów.

• Artyku ł y spo ż ywcze nale ż y przykry ć lub owin ąć , szczególnie te, które maj ą silny zapach.

• Zapewni ć swobodny przep ł yw powietrza wokó ł artyku ł ów spo ż ywczych.

Wskazówki dotycz ą ce przechowywania ż ywno ś ci

Przydatne wskazówki:

Mi ę so (ka ż dy rodzaj): zapakowa ć do polietylenowych worków i umie ś ci ć na szklanej pó ł ce nad szuflad ą na warzywa.

Ze wzgl ę dów bezpiecze ń stwa mo ż na je przechowywa ć w ten sposób najwy ż ej przez jeden lub dwa dni.

Ż ywno ść gotowana, potrawy na zimno itp.: nale ż y je przykry ć i umie ś ci ć na dowolnej pó ł ce.

Owoce i warzywa: nale ż y je dok ł adnie oczy ś ci ć i umie ś ci ć w przeznaczonych dla nich szufladach.

Mas ł o i ser: nale ż y je umieszcza ć w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapakowa ć w foli ę aluminiow ą lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczy ć dost ę p powietrza.

Butelki z mlekiem: nale ż y za ł o ż y ć na nie nakr ę tki i przechowywa ć na pó ł ce na butelki na drzwiach.

Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeś li nie s ą zapakowane, nie nale ż y przechowywa ć w ch ł odziarce.

Wskazówki dotycz ą ce zamra ż ania

Aby uzyska ć najlepsze wyniki zamra ż ania, nale ż y skorzysta ć z poni ż szych wa ż nych wskazówek:

• Maksymaln ą ilo ść ż ywno ś ci, któr ą mo ż na zamrozi ć w ci ą gu 24 godzin, podano na tabliczce znamionowej.

• Proces zamra ż ania trwa 24 godziny. W tym czasie nie nale ż y wk ł ada ć do zamraż arki wi ę cej ż ywno ś ci przeznaczonej do zamro ż enia.

• Nale ż y zamra ż a ć tylko artyku ł y spo ż ywcze najwy ż szej jako ś ci, ś wie ż e i dok ł adnie oczyszczone.

• Ż ywno ść nale ż y dzieli ć na ma ł e porcje, aby móc j ą szybko zupe ł nie zamrozi ć , a pó ź niej rozmra ż a ć tylko potrzebn ą ilo ść .

• Ż ywno ść nale ż y pakowa ć w foli ę aluminiow ą lub polietylenow ą zapewniaj ą c ą hermetyczne zamkni ę cie.

electrolux

65

• Nie dopuszcza ć do stykania si ę ś wie ż ej, niezamro ż onej ż ywno ś ci z zamro ż onymi produktami, aby unikn ąć wzrostu temperatury produktów zamro ż onych.

• Produkty niskot ł uszczowe przechowuj ą si ę lepiej i d ł u ż ej ni ż o wysokiej zawarto ś ci t ł uszczu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania ż ywno ś ci.

• Spo ż ywanie sorbetu bezpo ś rednio po wyj ę ciu z komory zamra ż arki mo ż e spowodowa ć odmro ż enia skóry.

• Zaleca si ę umieszczanie daty zamro ż enia na ka ż dym opakowaniu w celu kontrolowania d ł ugo ś ci okresu przechowywania.

Wskazówki dotycz ą ce przechowywania zamro ż onej ż ywno ś ci

Aby urz ą dzenie funkcjonowa ł o z najlepsz ą wydajno ś ci ą , nale ż y:

• sprawdza ć , czy mro ż onki by ł y odpowiednio przechowywane w sklepie.

• zapewni ć jak najszybszy transport zamro ż onej ż ywno ść ze sklepu do zamraż arki.

• nie otwiera ć zbyt cz ę sto drzwi zamra ż arki i nie zostawia ć ich otwartych d ł u ż ej ni ż jest to absolutnie konieczne.

• Po rozmro ż eniu ż ywno ść szybko traci ś wie ż o ść i nie mo ż e by ć ponownie zamra ż ana.

• Nie przekracza ć daty przydatno ś ci do spo ż ycia podanej przez producenta ż ywno ś ci.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Uwaga!

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, nale ż y od łą czy ć urz ą dzenie od zasilania.

Uk ł ad ch ł odniczy urz ą dzenia zawiera w ę glowodory. Prace konserwacyjne i uzupe ł nianie mog ą wykonywa ć wy łą cznie technicy autoryzowanego serwisu.

Okresowe czyszczenie

Urz ą dzenie nale ż y czy ś ci ć regularnie:

• Wn ę trze i akcesoria nale ż y czy ś ci ć za pomoc ą ciep ł ej wody z dodatkiem ł agodnego myd ł a.

• Nale ż y regularnie sprawdza ć i czy ś ci ć uszczelki drzwi.

• Dok ł adnie op ł uka ć i wysuszy ć .

Wa ż ne!

Nie ci ą gn ąć , nie przesuwa ć ani nie niszczy ć rurek i/lub przewodów umieszczonych w urz ą dzeniu.

Do czyszczenia wn ę trza urz ą dzenia nie stosowa ć ś rodków czyszcz ą cych, proszków do szorowania, pachn ą cych ś rodków czyszcz ą cych lub wosku do polerowania, gdy ż mog ą one uszkodzi ć powierzchni ę i pozostawi ć silny zapach.

Oczy ś ci ć skraplacz (czarna kratka) i spr ę ż ark ę z ty ł u urz ą dzenia za pomoc ą szczotki.

Poprawi to wydajno ść urz ą dzenia i zmniejszy zu ż ycie energii elektrycznej.

Wa ż ne!

Nale ż y uwa ż a ć , aby nie uszkodzi ć uk ł adu ch ł odniczego.

Niektóre kuchenne ś rodki czyszcz ą ce zawieraj ą substancje chemiczne, które mog ą uszkodzi ć tworzywo zastosowane w urz ą dzeniu. Z tego wzgl ę du zaleca si ę mycie zewn ę trznych cz ęś ci urz ą dzenia ciep łą wod ą z niewielk ą ilo ś ci ą p ł ynu do mycia naczy ń .

Po czyszczeniu ponownie pod łą czy ć urz ą dzenie do zasilania.

Rozmra ż anie ch ł odziarki

Przy ka ż dorazowym wy łą czeniu silnika spr ęż arki w czasie normalnego u ż ytkowania szron jest usuwany z parownika komory ch ł odziarki automatycznie. Woda ze szronu sp ł ywa rynienk ą do specjalnego pojemnika, umieszczonego z ty ł u urz ą dzenia nad spr ę ż ark ą , gdzie odparowuje.

Nale ż y pami ę ta ć o okresowym czyszczeniu otworu odp ł ywowego umieszczonego na ś rodku kana ł u w ch ł odziarce w celu zapobie ż enia przelewaniu si ę wody i skapywaniu jej na ż ywno ść . Nale ż y u ż ywa ć specjalnej przetyczki dostarczonej z urz ą dzeniem, umieszczonej w otworze odp ł ywowym.

66

electrolux

3. Pozostawi ć drzwi otwarte i wsun ąć plastykow ą skrobaczk ę w odpowiednie miejsce po ś rodku na dole, umieszczaj ą c poni ż ej tack ę na wod ę z rozmro ż enia szronu.

Aby przyspieszy ć proces rozmra ż ania, nale ż y umie ś ci ć misk ę z ciep łą wod ą w komorze zamra ż arki. Ponadto usun ąć kawa ł ki lodu, które odrywaj ą si ę przed uko ń czeniem rozmra ż ania.

Rozmra ż anie zamra ż arki

Pewna ilo ść szronu zawsze powstanie na pó ł kach i wokó ł górnej komory.

Zamra ż ark ę nale ż y rozmra ż a ć , gdy warstwa szronu ma grubo ść 3-5 mm.

Wa ż ne!

Na oko ł o 12 godzin przed rozmra ż aniem nale ż y ustawi ć regulator na wy ż sz ą temperatur ę , w celu nagromadzenia odpowiedniej rezerwy niskiej temperatury dla przerwania operacji.

Aby usun ąć szron nale ż y:

1. Wy łą czy ć urz ą dzenie.

2. Usun ąć wszelk ą przechowywan ą ż ywno ść , zawin ąć j ą w kilka warstw gazet i umie ś ci ć w ch ł odnym miejscu.

Uwaga!

Nie wolno dotyka ć zamro ż onej ż ywno ś ci mokrymi d ł o ń mi.

R ę ce mog ą przymarzn ąć do zamro ż onych produktów.

4. Po zako ń czeniu rozmra ż ania, dok ł adnie wysuszy ć wn ę trze i zachowa ć skrobaczk ę do kolejnego rozmra ż ania.

5. W łą czy ć urz ą dzenie.

6. Po up ł ywie dwóch lub trzech godzin ponownie umie ś ci ć wcze ś niej wyj ę t ą ż ywno ść w komorze.

Ostrze ż enie!

Do usuwania szronu z parownika nigdy nie u ż ywa ć ostrych metalowych przedmiotów, poniewa ż mo ż e to spowodowa ć jego uszkodzenie.

Do przy ś pieszenia procesu rozmra ż ania nie wolno u ż ywa ć urz ą dze ń mechanicznych ani ż adnych innych sztucznych metod oprócz tych, które s ą zalecane przez producenta.

Wzrost temperatury zamro ż onych artyku ł ów ż ywno ś ciowych, podczas rozmra ż ania mo ż e spowodowa ć skrócenie czasu ich przechowywania.

electrolux

67

Okresy przerw w eksploatacji urz ą dzenia

Je ś li urz ą dzenie nie jest u ż ywane przez d ł ugi czas, nale ż y wykona ć nast ę puj ą ce czynno ś ci:

od łą czy ć urz ą dzenie od zasilania

• wyj ąć wszystkie artyku ł y spo ż ywcze

• rozmrozi ć

24)

i wyczy ś ci ć urz ą dzenie oraz wszystkie akcesoria

• pozostawi ć uchylone drzwi, aby unikn ąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Je ś li urz ą dzenie pozostanie w łą czone, należ y poprosi ć kogo ś o regularne sprawdzanie, aby unikn ąć zepsucia si ę ż ywno ś ci w przypadku przerwy w zasilaniu.

CO ZROBI

Ć

, GDY…

Ostrze ż enie!

Przed przyst ą pieniem do usuni ę cia problemu nale ż y wyj ąć wtyczk ę z gniazdka.

Naprawy nieuwzgl ę dnione w niniejszej instrukcji mog ą by ć wykonywane wyłą cznie przez wykwalifikowanego elektryka lub osob ę kompetentn ą .

Problem

Wa

urz urz ch ł ą ą

ż

odniczego).

Mo ż liwa przyczyna ne!

Podczas normalnej pracy dzenia s ł ycha dzenia (spr ęż ć odg ł osy pracy arka, obieg czynnika

Rozwi ą zanie

Urz ą dzenie nie dzia ł a.

Nie dzia ł a o ś wietlenie.

Urz ą dzenie jest wy łą czone.

W łą czy ć urz ą dzenie.

Emitowany jest sygna ł akustyczny.

Nie dzia ł a o ś wietlenie.

Spr ęż arka pracuje bezustannie.

Po tylnej ś ciance ch ł odziarki sp ł ywa woda.

Wtyczka przewodu zasilaj ą cego nie zosta ł a w ł a ś ciwie w ł o ż ona do gniazdka.

Brak zasilania urz napi ę ą dzenia. Brak cia w gniazdku.

Temperatura w zamra ż arce jest zbyt wysoka.

O ś wietlenie jest w trybie czuwania.

Ż arówka jest uszkodzona.

Temperatura nie jest ustawiona prawid ł owo.

Drzwi nie s ą prawid ł owo zamkni ę te.

W ł ry".

o ż y ć

Zamkn

wtyczk gniazdka.

ąć ę

Pod łą czy ć inne urz ą dzenie elektryczne do tego samego gniazdka.

Skontaktowa ć si ę z wykwalifikowanym elektrykiem.

Patrz "Alarm wysokiej temperatu-

i otworzy

Patrz "Wymiana

Ustawi ć wy ż sz ą

prawid ż ć ł owo do

drzwi.

arówki".

temperatur

Patrz "Zamykanie drzwi".

ę .

Drzwi s ą otwierane zbyt cz ę sto.

Nie pozostawia ć drzwi otwartych d ł u ż ej ni ż to konieczne.

Temperatura produktów jest zbyt wysoka.

Poczeka piero wtedy w ł o ż y ć je do urz ą dzenia.

ć , a ż produkty ostygn ą do temperatury pokojowej i do-

Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka.

Podczas procesu automatycznego rozmra ż ania szron rozmraż a si ę na tylnej ś ciance.

Obni ż y ć temperatur ę w pomieszczeniu.

Jest to w ł a ś ciwe.

24) Je ś li przewidziano.

68

electrolux

Problem

Woda sp ł ywa do komory ch ł odziarki.

Woda wyp ł ywa na pod ł og ę .

Temperatura w urz ą dzeniu jest zbyt niska.

Temperatura w urz ą dzeniu jest zbyt wysoka.

Mo ż liwa przyczyna

Odp ł yw skroplin jest zatkany.

Produkty uniemo ż liwiaj ą sp ł ywanie skroplin do rynienki na tylnej ś cianie.

Ko ń cówka w ęż yka odprowadzaj ą cego skropliny nie jest skierowana do pojemnika umieszczonego nad spr ęż ark ą .

Regulator temperatury nie jest ustawiony prawid ł owo.

Regulator temperatury nie jest ustawiony prawid ł owo.

Drzwi nie s ą prawid ł owo zamkni ę te.

Temperatura produktów jest zbyt wysoka.

Rozwi ą zanie

Wyczy ś ci ć odp ł yw skroplin.

Upewni ć si ę , ż e produkty nie stykaj ą si ę z tyln ą ś ciank ą .

Zamocowa ć ko ń cówk ę w ęż yka odprowadzaj ą cego skropliny w pojemniku umieszczonym nad spr ęż ark ą .

Ustawi ć wy ż sz ą temperatur ę .

Ustawi ć ni ż sz ą temperatur ę .

Patrz "Zamykanie drzwi".

Temperatura w ch ł odziarce jest zbyt wysoka.

Temperatura w zamraż arce jest zbyt wysoka.

Zbyt wiele produktów w ł o ż ono na raz do przechowania.

Brak cyrkulacji zimnego powietrza w urz ą dzeniu.

Produkty s ą umieszczone zbyt blisko siebie.

Poczeka ć , a ż produkty ostygn ą do temperatury pokojowej i dopiero wtedy w ł o ż y ć je do urz ą dzenia.

Ograniczy ć ilo ść produktów wk ł adanych jednocze ś nie do przechowania.

Zapewni ć cyrkulacj ę zimnego powietrza w urz ą dzeniu.

Produkty nale ż y przechowywa ć w sposób umo ż liwiaj ą cy cyrkulacj ę zimnego powietrza.

Prawid ł owo zapakowa ć produkty spo ż ywcze.

Patrz "Zamykanie drzwi".

Zbyt du ż o szronu.

Produkty spo ż ywcze nie s ą w ł a ś ciwie zapakowane.

Drzwi nie s ą prawid ł owo zamkni ę te.

Wymiana ż arówki

Aby wymieni ć ż arówk ę , nale ż y post ę powa ć zgodnie z poni ż szymi poleceniami:

1. Od łą czy ć urz ą dzenie od zasilania.

2. Nacisn ąć tylny zaczep i jednocze ś nie przesun ąć os ł on ę o ś wietlenia w kierunku wskazanym za pomoc ą strza ł ki.

3. Wymieni ć ż arówk ę na now ą o takiej samej mocy i zaprojektowan ą specjalnie do urz ą dze ń domowych (maksymaln ą moc podano na kloszu).

4. Za ł o ż y ć os ł on ę o ś wietlenia, wsuwaj ą c j ą na w ł a ś ciwe miejsce.

5. Ponownie w łą czy ć urz ą dzenie.

6. Otworzy ć drzwi i sprawdzi ć , czy ż arówka w łą czy si ę .

Zamykanie drzwi

1. Wyczy ś ci ć uszczelki drzwi.

electrolux

69

2. W razie konieczno ś ci wyregulowa ć drzwi. Patrz punkt "Instalacja".

3. W razie konieczno ś ci wymieni ć uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktowa ć si ę z autoryzowanym punktem serwisowym.

DANE TECHNICZNE

Wymiary wn ę ki

Czas utrzymywania temperatury bez zasilania

Napi ę cie

Cz ę stotliwo ść

Wysoko ść

Szeroko ść

G łę boko ść

Dane techniczne podane s ą na tabliczce znamionowej znajduj ą cej si ę z lewej strony

INSTALACJA

Przed instalacj ą urz ą dzenia nale ż y dok ł adnie przeczyta ć "Informacje dotycz ą ce bezpiecze ń stwa" w celu zapewnienia w ł asnego bezpiecze ń stwa i prawid ł owego dzia ł ania urz ą dzenia.

Ustawianie

Urz ą dzenie nale ż y instalowa ć w miejscu, w którym temperatura otoczenia b ę dzie odpowiada ć klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urz ą dzenia:

Temperatura otoczenia

SN

N

Klasa klimatyczna

ST

T od +10°C do +32°C od +16°C do +32°C od +16°C do +38°C od +16°C do +43°C

Przy łą cze elektryczne

Przed pod łą czeniem urz ą dzenia do sieci elektrycznej nale ż y sprawdzi ć , czy napi ę cie oraz cz ę stotliwo ść podane na tabliczce znamionowej odpowiadaj ą parametrom domowej instalacji zasilaj ą cej.

Urz ą dzenie musi by ć uziemione. Wtyczka przewodu zasilaj ą cego do łą czonego do urz ą dzenia posiada styk uziemiaj ą cy . Je ś li gniazdko zasilania nie jest uziemione, urz ą -

1780 mm

560 mm

550 mm

24 godz.

230-240 V

50 Hz wewn ą trz urz ą dzenia oraz na etykiecie informuj ą cej o zu ż yciu energii.

dzenie nale ż y odr ę bnie uziemi ć zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniaj ą c to z wykwalifikowanym elektrykiem.

Producent nie ponosi ż adnej odpowiedzialno ś ci w przypadku nieprzestrzegania powy ż szych wskazówek dotycz ą cych bezpiecze ń stwa.

Niniejsze urz ą dzenie spe ł nia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Drzwi urz ą dzenia otwieraj ą si ę w praw ą stron ę . Aby zmieni ć kierunek otwierania si ę drzwi na lew ą stron ę , nale ż y wykona ć poni ż sze czynno ś ci przed instalacj ą urz ą dzenia:

1. Odkr ę ci ć górny sworze ń zawiasu i wyj ąć element dystansuj ą cy.

2. Zdj ąć górny sworze ń oraz drzwi górne.

3. Odkr ę ci ć sworznie (B) i podk ł adki dystansowe (C).

4. Wymontowa ć dolne drzwi.

5. Odkr ę ci ć dolny sworze ń .

70

electrolux

Wymagania dotycz ą ce wentylacji

Przep ł yw powietrza za urz ą dzeniem musi by ć wystarczaj ą cy.

min.

200 cm 2 min.

200 cm

2

C

B

C

Po przeciwnej stronie:

1. Przykr ę ci ć dolny sworze ń .

2. Zamontowa ć dolne drzwi.

3. Ponownie zamontowa ć sworznie (B) i podk ł adki dystansowe (C) w ś rodkowym zawiasie po przeciwnej stronie.

4. Zamontowa ć górne drzwi.

5. Za ł o ż y ć element dystansuj ą cy i dokr ę ci ć górny sworze ń .

Instalacja urz ą dzenia

Uwaga!

Upewni ć si ę , ż e przewód zasilaj ą cy nie jest przyci ś ni ę ty.

Wykona ć poni ż sze czynno ś ci.

1. Je ś li jest to konieczne, nale ż y przyci ąć na wymiar samoprzylepn ą listw ę i przyklei ć j ą do urz ą dzenia tak, jak pokazano na rysunku.

x x

2. Nawierci ć os ł on ę zawiasu A, jak pokazano na rysunku.

Za ł o ż y ć os ł ony A i A1 (znajduj ą si ę w torbie) na ś rodkowy zawias.

A A1

3. Umie ś ci ć urz ą dzenie we wn ę ce.

Przesun ąć urz ą dzenie w kierunku wskazywanym przez strza ł ki (1) a ż do oparcia os ł ony górnej szczeliny o szafk ę kuchenn ą .

Przesun ąć urz ą dzenie w kierunku wskazanym przez strza ł ki (2) do ś ciany szafki po stronie przeciwnej do zawiasów.

electrolux

71

4. Wypoziomowa ć urz ą dzenie we wn ę ce.

Upewni ć si ę , ż e odleg ł o ść mi ę dzy urz ą dzeniem a przedni ą kraw ę dzi ą szafki wynosi 44 mm.

Os ł ona dolnego zawiasu (znajduj ą ca si ę w torebce z akcesoriami) zapewnia prawid ł owy odst ę p pomi ę dzy szafk ą a urz ą dzeniem.

Upewni ć si ę , ż e mi ę dzy urz ą dzeniem a szafk ą jest 4 mm wolnej przestrzeni.

Otworzy ć drzwi. Zamocowa ć os ł on ę dolnego zawiasu w odpowiednim po ł oż eniu.

4mm

44mm

2

1

5. Przykr ę ci ć urz ą dzenie do wn ę ki 4 wkr ę tami.

I

72

electrolux

6. Usun ąć w ł a ś ciw ą cz ęść os ł ony zawiasu

(E). Nale ż y zwróci ć uwag ę , aby usun ąć cz ęść DX, gdy zawias zamontowano po prawej stronie lub cz ęść SX, gdy zawias znajduje si ę po lewej stronie.

8. Je ś li urz ą dzenie musi zosta ć przymocowane do boku szafki: a) Poluzowa ć ś ruby wsporników mocuj ą cych (H).

b) Przesun ąć wsporniki (H).

c) Dokr ę ci ć ś ruby.

7. Wcisn ąć za ś lepki (C, D) w otwory monta ż owe i otwory zawiasów.

Zamontowa ć kratk ę wentylacyjn ą (B).

Za ł o ż y ć os ł ony zawiasów (E) na zawiasy.

9. Rozdzieli ć elementy Ha, Hb, Hc i Hd.

Ha Hb

D

C

E

Hc

Hd

E

B

electrolux

73

10. Zamontowa ć element Ha po wewn ę trznej stronie szafki kuchennej.

ca. 50 mm

90°

12. Otworzy ć drzwi urz ą dzenia oraz drzwi szafki pod k ą tem 90°.

Umie ś ci ć ma ł y k ą townik (Hb) w prowadnicy (Ha).

Przytrzyma ć razem drzwi urz ą dzenia i drzwi szafki, a nast ę pnie odrysowa ć otwory.

90°

21 mm

8 mm

ca. 50 mm

21 mm

11. Wcisn ąć element Hc na element Ha.

Ha

Ha

Hb

13. Zdj ąć k ą towniki i w odleg ł o ś ci 8 mm od zewn ę trznej kraw ę dzi drzwi zaznaczy ć gwo ź dziem (K) miejsca na otwory.

8 mm

Hc

K

Ha

74

electrolux

14. Umie ś ci ć ponownie ma ł e k ą towniki na prowadnicy i przykr ę ci ć do łą czonymi wkr ę tami.

Wyrówna ć drzwi szafki kuchennej i drzwi urz ą dzenia poprzez odpowiednie wyregulowanie cz ęś ci Hb.

15. Wcisn ąć element Hd na element Hb.

Hb

Hb

Hd

Na ko ń cu upewni ć si ę , czy:

• Wszystkie wkr ę ty zosta ł y dokr ę cone.

• Uszczelki magnetyczne szczelnie przylegaj ą do obudowy urz ą dzenia.

OCHRONA

Ś

RODOWISKA

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ż e tego produktu nie wolno traktowa ć tak, jak innych odpadów domowych. Nale ż y odda ć go do w ł a ś ciwego punktu skupu surowców wtórnych zajmuj ą cego si ę z ł omowanym sprz ę tem elektrycznym i elektronicznym.

W ł a ś ciwa utylizacja i z ł omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp ł ywu z ł omowanych produktów na ś rodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska ć szczegó ł owe dane dotycz ą ce mo ż liwo ś ci recyklingu niniejszego urz ą dzenia, nale ż y skontaktowa ć si ę z lokalnym urz ę dem miasta, s ł u ż bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta ł zakupiony.

electrolux

75

Electrolux. Thinking of you.

Viac o nás na www.electrolux.com

OBSAH

Bezpe č nostné pokyny

Ovládací panel

Prvé použitie

Každodenné používanie

Užito č né rady a tipy

75

77

79

79

81

Ošetrovanie a

Č o robi ť , ke ď č istenie

...

Technické údaje 86

Otázky ochrany životného prostredia 91

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPE

Č

NOSTNÉ POKYNY

V záujme vlastnej bezpe č nosti a na zabezpe č enie správneho používania si pred nain-

štalovaním a prvým použitím spotrebi č a starostlivo pre č ítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbyto č ným chybám a úrazom zaru č ilo, že všetci užívatelia tohto spotrebi č a budú podrobne oboznámení s jeho obsluhou a s bezpe č nostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri spotrebi č i, aj po pres ť ahovaní alebo predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpe č nosti spotrebi č a.

Dodržiavajte tieto bezpe č nostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalos ť ou.

Bezpe č nos ť detí a zranite ľ ných osôb

• Tento spotrebi č nie je ur č ený pre osoby

(vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnos ť ami, ani pre osoby s nedostato č nými skúsenos ť ami a vedomos ť ami, ak nie je zabezpe č ený doh ľ ad alebo pou č enie o bezpe č nom používaní spotrebi č a zo strany osoby zodpovednej za ich bezpe č nos ť .

Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte ma ť istotu, že sa nebudú so spotrebi č om hra ť .

• Všetky obaly odstrá ň te z dosahu detí.

Hrozí riziko zadusenia.

• Ak spotrebi č likvidujete, vytiahnite zástr č ku spotrebi č a z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací kábel (pod ľ a možnosti č o najbližšie k spotrebi č u) a demontujte dvierka, aby deti pri hre nemohol zasiahnu ť elektrický prúd a aby sa nemohli zatvori ť vnútri spotrebi č a.

• Ak má tento spotrebi č s magnetickými tesneniami dvierok nahradi ť starší spotrebi č s pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou starého spotrebi č a poško ď te zatvárací mechanizmus tak, aby bol nefunk č ný. Predídete tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebi č i.

Všeobecné bezpe č nostné pokyny

Varovanie

Vetracie otvory na telese spotrebi č a alebo na vstavanej konštrukcii nesmú by ť prekryté.

• Spotrebi č je ur č ený na uchovávanie potravín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vysvet ľ uje v návode na použitie.

• Na urých ľ ovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani umelé prostriedky.

• Vnútri chladiacich spotrebi č ov nepoužívajte iné elektrické spotrebi č e (ako sú výrobníky zmrzliny), ak nie sú schválené na tento ú č el výrobcom.

• Nepoškodzuje chladiaci okruh.

• Chladiaci okruh spotrebi č a obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je však hor ľ avý.

Po č as prepravy a inštalácie spotrebi č a dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu č as ť chladiaceho okruhu.

Ak sa chladiaci okruh poškodil:

76

electrolux

– nepribližujte sa s otvoreným oh ň om ani so zápalnými zdrojmi

– dokonale vyvetrajte miestnos ť so spotrebi č om

• Je nebezpe č né upravova ť technické vlastnosti alebo akoko ľ vek meni ť tento spotrebi č . Akéko ľ vek poškodenie prípojného kábla môže spôsobi ť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Varovanie

Elektrické komponenty (sieť ový kábel, zástr č ka, kompresor) smie vymie ň a ť len autorizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál, aby sa predišlo nebezpe č enstvu.

1. Napájací kábel sa nesmie predlžova ť .

2. Presved č te sa, že napájací kábel za spotrebi č om nie je stla č ený ani po-

škodený. Pritla č ená alebo poškodená sie ť ová zástr č ka sa môže prehria ť a spôsobi ť požiar.

3. Zabezpe č te, aby ste mali vždy vo ľ ný prístup k zásuvke elektrickej siete.

4. Ne ť ahajte za napájací elektrický kábel.

5. Ak je elektrická zásuvka uvo ľ nená, zástr č ku nezapájajte. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

6. Spotrebi č nesmiete používa ť , ak chýba kryt lampy

25)

vnútorného osvetlenia.

• Tento spotrebi č je ť ažký. Pri jeho premiest ň ovaní postupujte opatrne.

• Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho priestoru ni č nevyberajte ani sa ni č oho nedotýkajte, pretože môže dôjs ť k odretiu kože na rukách alebo k omrzlinám.

• Zabrá ň te dlhodobému vystaveniu spotrebi č a priamemu slne č nému svetlu.

• Žiarovky 26)

použité v tomto spotrebi č i sú

špeciálne žiarovky ur č ené iba na použitie v domácich spotrebi č och. Nie sú vhodné ako osvetlenie izieb v domácnosti.

Každodenné používanie

• Nekla ď te horúce hrnce na plastové diely spotrebi č a.

• Neuchovávajte v spotrebi č i hor ľ avý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodova ť .

25) Ak sa má používa ť kryt.

26) Ak sa v tomto spotrebi č i používajú žiarovky.

27) Ak je spotrebi č beznámrazový.

• Potraviny nekla ď te priamo na otvor na vývod vzduchu na zadnej stene.

27)

• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova zmrazova ť .

• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.

• Odporú č ania výrobcu spotrebi č a na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiava ť . Pozri príslušné pokyny.

• Do mraziaceho priestoru nekla ď te sýtené ani šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká tlak, ktorý môže spôsobi ť ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spotrebič a.

• Zmrzlina môže spôsobi ť mrazové popáleniny, ak sa konzumuje priamo po vybratí zo spotrebi č a.

Starostlivos ť a č istenie

• Pred vykonávaním údržby spotrebi č vypnite a vytiahnite jeho zástr č ku zo zásuvky elektrickej siete.

• Pri č istení spotrebi č a nepoužívajte kovové predmety.

• Na odstra ň ovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú

škrabku.

• Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru. Pod ľ a potreby ho vy č istite. Ak je odtokový kanálik upchatý, voda sa bude zhromaž ď ova ť na dne spotrebi č a.

Inštalácia

Dôležité upozornenie

Pri elektrickom zapájaní starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných odsekoch.

• Spotrebi č rozba ľ te a skontrolujte, č i nie sú vidite ľ né poškodenia. Spotrebi č nepripájajte, ak je poškodený. Prípadné po-

škodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebi č zakúpili. V takomto prípade si odložte obal.

• Pred zapojením spotrebi č a po č kajte najmenej štyri hodiny, aby olej mohol stiec ť spä ť do kompresora.

• Okolo spotrebi č a musí by ť zabezpe č ené dostato č né vetranie, v opa č nom prípade hrozí prehrievanie. Aby ste dosiahli dosta-

to č né vetranie, ria ď te sa pokynmi na in-

štaláciu.

• Výrobok treba vždy pod ľ a možnosti umiest ň ova ť k stene, aby sa predišlo dotyku alebo zachyteniu horúcich dielov

(kompresor, kondenzátor) a možným popáleninám.

• Spotrebi č sa nesmie umiest ň ova ť v blízkosti radiátorov alebo sporákov.

• Ubezpe č te sa, č i je sie ť ová zástr č ka po nainštalovaní spotrebi č a prístupná.

• Spotrebi č pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody.

28)

Servis

• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebi č a musí vykona ť kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.

• Servis tohto výrobku musí vykonáva ť autorizované servisné stredisko. Musia sa

OVLÁDACÍ PANEL

používa ť výhradne originálne náhradné dielce.

Ochrana životného prostredia

Chladiaci okruh ani izola č né materiály spotrebi č a neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodi ť ozónovú vrstvu. Spotrebi č sa nesmie likvidova ť spolo č ne s komunálnym ani domovým odpadom.

Penová izolácia obsahuje hor ľ avé plyny: spotrebi č sa musí likvidova ť v súlade s platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú miestne orgány.

Dávajte pozor, aby sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane blízko výmenníka tepla. Materiály použité v tomto spotrebi č i ozna č ené symbolom sú recyklovate ľ né.

˚C MODE electrolux

77

1 2 3 4 5 6

1 Tla č idlo ZAP/VYP

2 Regulátor teploty mrazni č ky

3 Tla č idlo indikácie teploty v chladni č ke/ mrazni č ke

4 Indikácia

5 Funk č né tla č idlo

Zrušenie alarmu

6 Regulátor teploty chladni č ky

Indikácia

1 2 3

1 Indikátor chladni č ky

2 Indikátor mrazni č ky

3 Indikátor teploty nad nulou alebo pod nulou

4 Indikátor teploty

5 Funkcia Action Freeze

6 Funkcia Shopping

28) Ak sa ráta s pripojením na prívod vody.

4 5 8 7 6

7 Funkcia D.A.C.

8 Funkcia Performance Optimization

Zapínanie

Ak sa po pripojení zástr č ky spotrebi č a do zásuvky nerozsvieti indikátor, stla č te vypína č ZAP/ VYP.

78

electrolux

Ihne ď po zapnutí spotrebi č a sa na ovládacom paneli rozsvietia tieto kontrolky:

• Indikátor kladnej alebo zápornej teploty bude kladný, č o znamená, že teplota je nad nulou

• teplota bliká, pozadie displeja je č ervené a budete po č u ť bzu č iak.

Stla č te tla č idlo Funkcia a bzu č iak sa vypne

(pozri aj "Signalizácia vysokej teploty").

Nastavte požadovanú teplotu (pozri "Regulácia teploty").

Vypínanie

Spotrebi č sa vypne, ak vypína č ZAP/VYP podržíte stla č ený dlhšie ako 1 sekundu.

Potom sa bude zobrazova ť odratávanie teploty od -3 -2 -1.

Po vypnutí spotrebi č a zhasne aj displej.

Indikácia teploty

Pri každom stla č ení tla č idla indikácie teploty v chladni č ke s mrazni č kou sa displej prepína v tomto poradí:

1. – Je zapnutý indikátor chladni č ky.

– Displej indikuje teplotu v chladni č ke.

2. – Je zapnutý indikátor mrazni č ky.

29)

– Displej indikuje teplotu v mrazni č ke.

V každom prípade sa po 10 sekundách obnoví štandardný stav displeja.

Ponuka funkcií

Po každom stla č ení tla č idla Funkcia sa aktivujú nasledujúce funkcie v smere pohybu hodinových ru č i č iek:

• Funkcia Action Freeze

• Funkcia Shopping

• Funkcia D.A.C.

• Funkcia Performance Optimization

• žiadny symbol: normálna prevádzka.

Dôležité upozornenie

Naraz možno

ZAPNÚ Ť len jednu funkciu.

Funkcia sa VYPNE opakovaným stlá č aním tla č idla Funkcia, až kým sa nebude zobrazova ť žiadna ikona.

Regulácia teploty

Teplota v spotrebi č i sa ovláda regulátorom teploty v hornej č asti spotrebi č a.

Teplotu chladni č ky možno regulova ť otá č aním regulátora teploty chladni č ky. Môže sa meni ť pribl. od +2°C do +8°C.

Teplotu mrazni č ky možno regulova ť otá č aním regulátora teploty mrazni č ky. Môže sa pohybova ť pribl. od -15°C do -24°C.

Po oto č ení regulátora teploty displej zabliká a zobrazuje požadovanú teplotu.

Správne teploty usklad ň ovania potravín:

+5°C v chladni č ke

-18°C v mrazni č ke.

Ak po nastavení požadovanej teploty regulátor teploty do 5 sekúnd neoto č íte, zobrazí sa teplota v mraziacom priestore.

Pri prevádzkovaní spotrebi č a postupujte takto:

• otá č aním regulátora teploty v smere pohybu hodinových ru č i č iek sa chlad zintenzív ň uje

• otá č aním regulátora teploty proti smeru pohybu hodinových ru č i č iek sa chlad znižuje.

Spravidla je najvhodnejšia poloha v strede.

Presné nastavenie si treba vybera ť s prihliadnutím na skuto č nos ť , že teplota v spotrebi č i závisí od:

• teploty v miestnosti

• ako č asto sa otvárajú dvere

• množstva uchovávaných potravín

• umiestnenia spotrebi č a.

Funkcia Performance optimization

Funkcia Performance optimization sa aktivuje stla č ením tla č idla Funkcia (pod ľ a potreby opakovane), kým sa nezobrazí príslušná ikona .

Za týchto podmienok sa automaticky nastavia naprogramované teploty, ktoré predstavujú najlepšie podmienky na skladovanie potravín, a kým je aktivovaná táto funkcia, stla č enie tla č idla nespôsobí žiadnu zmenu nastavení.

Túto funkciu možno kedyko ľ vek vypnú ť stla č ením tla č idla Funkcia (pozrite "Aktivácia funkcií")

Funkcia Shopping

Ak potrebujete vloži ť ve ľ ké množstvo teplých potravín, napríklad po nákupe v potravinách, odporú č ame vám aktivova ť funkciu Shopping na rýchlejšie ochladenie a predchádzanie zohriatia iných potravín, ktoré už máte v chladni č ke.

Funkcia Shopping sa aktivuje stla č ením tlač idla Funkcia (pod ľ a potreby opakovane), kým sa nezobrazí príslušná ikona .

29) Za normálnych podmienok.

electrolux

79

Funkcia Shopping sa automaticky vypne pribl. po 6 hodinách.

Pri funkcii Shopping sa automaticky aktivuje aj ventilátor v chladni č ke.

Dôležité upozornenie

Ventilátor v chladni č ke sa automaticky aktivuje aj pri vysokej izbovej teplote (viac ako 38°C), hoci nie je aktivovaná funkcia Shopping.

Túto funkciu možno kedyko ľ vek vypnú ť stla č ením tla č idla Funkcia (pozri "Ponuka

Funkcie").

Funkcia Action Freeze

Pri zmrazovaní č erstvých potravín bude potrebné aktivova ť funkciu Action Freeze.

Stlá č ajte tla č idlo Funkcia (pod ľ a potreby opakovane), kým sa nezobrazí príslušná ikona.

Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.

Túto funkciu možno kedyko ľ vek vypnú ť stla č ením tla č idla Funkcia (pozri "Ponuka

Funkcie").

Alarm pri zvýšenej teplote

Zvýšenie teploty v mrazni č ke (napríklad v dôsledku poruchy) indikuje:

PRVÉ POUŽITIE

Č istenie interiéru

Pred prvým použitím spotrebi č a umyte jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebi č a a potom všetky povrchy dôkladne osušte.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Zmrazovanie č erstvých potravín

Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie č erstvých potravín a na uchovávanie mrazených a hlboko zmrazených potravín po dlhší č as.

Pri zmrazovaní č erstvých potravín aktivujte funkciu Action Freeze najmenej 24 hodín pred vložením zmrazovaných potravín do mraziaceho priestoru.

Vložte č erstvé zmrazované potraviny do hornej č asti mrazni č ky, pretože to je najchladnejše miesto.

• blikajúce zobrazenie teploty

• blikajúce zobrazenie mrazni č ky (Indikátor mrazni č ky)

• č ervená farba displeja

• znie bzu č iak

• symbol alarmu.

Po obnovení normálnych podmienok:

• zvukový signál sa vypne

• hodnota teploty na ď alej bliká

• osvetlenie displeja zostáva č ervené.

Stla č ením tla č idla Funkcia / Zrušenie alarmu sa alarm zruší, na displeji sa na nieko ľ ko sekúnd objaví najvyššia dosiahnutá teplota

.

V tomto okamihu sa blikanie zastaví a farba displeja sa zmení z č ervenej na bielu.

Po č as alarmovej fázy možno bzu č iak vypnú ť stla č ením tla č idla Funkcia / Zrušenie alarmu.

Farba displeja zostáva č ervená, až kým sa neobnovia normálne skladovacie podmienky.

Dôležité upozornenie

Nepoužívajte abrazívne č istiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.

Maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmrazi ť za 24 hodín, sa uvádza na

typovom štítku

, ktorý sa nachádza vnútri spotrebi č a.

Zmrazovanie trvá 24 hodín: v tomto č ase nepridávajte iné zmrazované potraviny.

Skladovanie mrazených potravín

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po dlhodobejšom vypnutí nechajte spotrebi č pred vložením potravín beža ť najmenej 12 hodín s nastavením Action Freeze.

80

electrolux

Ak potrebujete uloži ť ve ľ ké množstvo potravín, na dosiahnutie najlepšej ú č innosti vyberte zo spotrebi č a všetky zásuvky a koše a potraviny vložte na chladiace police.

Varovanie

Presved č ite sa, že potraviny neprekro č ia hranicu naplnenia uvedenú na boku hornej č asti (pod ľ a modelu)

Dôležité upozornenie

V prípade neúmyselného rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku výpadku napájacieho napätia, za predpokladu, že č as trvania výpadku energie nebol dlhší ako údaj uvedený v technických údajoch pod položkou "akumula č ná doba", rozmrazené potraviny treba č o najskôr spotrebova ť alebo uvari ť a potom znova zmrazi ť (po ochladení).

Rozmrazovanie

Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred použitím môžu rozmrazova ť v chladiacom priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od č asu, ktorý máme k dispozícii.

Malé kúsky možno dokonca vari ť aj ke ď sú ešte zmrazené, priamo z mrazni č ky: v tomto prípade varenie potrvá dlhšie.

Akumulátor chladu

Mrazni č ka obsahuje najmenej jeden akumulátor chladu na pred ĺ ženie doby skladovate ľ nosti v prípade výpadku napájacieho napájania alebo poruchy.

Príprava ľ adových kociek

Tento spotrebi č je vybavený jednou alebo dvoma miskami na prípravu ľ adových kociek. Tieto misky napl ň te vodou a potom ich vložte do mraziaceho priestoru.

Dôležité upozornenie

Na uvo ľň ovanie misiek z mrazni č ky nepoužívajte kovové nástroje.

Prestavite ľ né police

Steny chladni č ky sú vybavené nieko ľ kými li-

štami, aby ste police mohli umiestni ť do polohy, ktorú požadujete.

Kvôli lepšiemu využitiu priestoru môžu by ť predné polovi č né police umiestnené nad zadnými.

Umiestnenie poli č iek na dvierkach

Aby ste mohli uloži ť balenia s potravinami rôznych ve ľ kostí, poli č ky na dvierkach možno umiestni ť do rôznej výšky.

Pri týchto úpravách postupujte takto: postupne vytiahnite policu v smere šípky, až pokia ľ sa neuvo ľ ní, potom ju vložte do inej požadovanej polohy.

Regulácia vlhkosti

V sklenenej polici je vetracie zariadenie (nastavite ľ né pomocou posuvnej pá č ky), ktoré umož ň uje regulova ť teplotu v priehradke

(priehradkách) na zeleninu.

Ke ď sú zatvorené vetracie štrbiny: prirodzená vlhkos ť potravín v priehradke na ovocie a zeleninu sa dlhšie uchová.

Ke ď sú vetracie štrbiny otvorené: cirkuluje viac vzduchu, č o spôsobuje zníženie obsahu vlhkosti vo vzduchu v priehradkách na ovocie a zeleninu.

electrolux

81

Ventilátor možno kedyko ľ vek vypnú ť stla č ením tla č idla Funkcia, až kým nezhasne ikona .

Ke ď teplota okolia prekro č í 25 °C, zapnite ventilátor.

Ak je izbová teplota vyššia ako 38 °C alebo ke ď je zapnutá funkcia Shopping, ventilátor je automaticky zapnutý.

Recyklácia vzduchu - (funkcia D.A.C.)

Chladiaci priestor je vybavený špeciálnym ventilátorom D.A.C (Dynamic Air Cooling – dynamické chladenie vzduchom).

Toto zariadenie umož ň uje rýchle schladenie potravín a zaru č uje rovnomernejšiu teplotu v celom priestore.

Ventilátor zapnete stla č ením tla č idla Funkcia (v prípade potreby opakovane), až kým sa neobjaví príslušná ikona .

UŽITO

Č

NÉ RADY A TIPY

Upozornenie na šetrenie energiou

• Neotvárajte dvere príliš č asto a nenechávajte ich otvorené dlhšie ako je absolútne nevyhnutné.

• Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor teploty je nastavený na vyššie nastavenie a spotrebi č je plne naložený, kompresor môže beža ť nepretržite, pri č om sa vytvorí námraza alebo ľ ad na výparníku. Ak sa tak stane, oto č te regulátor teploty smerom k nižším nastaveniam, aby bolo možné automatické odmrazovanie a aby ste ušetrili elektrickú energiu.

Rady na chladenie č erstvých potravín

Aby ste dosiahli č o najvyššiu výkonnos ť :

• do chladni č ky nevkladajte teplé potraviny ani odparujúce sa kvapaliny

• potraviny prikryte alebo zaba ľ te, hlavne ak majú prenikavú arómu

• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol vo ľ ne cirkulova ť okolo nich

Rady na chladenie

Užito č né rady:

Mäso (všetky druhy) : zaba ľ te do polyetylénových vreciek a položte na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu.

Kvôli bezpe č nosti mäso takto uchovávajte najviac jeden alebo dva dni.

Varené a studené jedlá a pod..: treba ich prikry ť a potom uloži ť na ktorúko ľ vek policu.

Ovocie a zelenina: treba dôkladne o č isti ť a vloži ť do špeciálnej zásuvky (zásuviek).

Maslo a syry: treba ich vloži ť do špeciálnych vzduchotesných nádob, zabali ť do alobalu alebo vloži ť do polyetylénových vreciek, aby sa k nim dostalo č o najmenej vzduchu.

F ľ aše s mliekom: mali by by ť uzavreté vie č kom a treba ich skladova ť v stojane na f ľ aše na vnútornej strane dverí.

V chladni č ke sa nesmú skladova ť banány, zemiaky, cibu ľ a ani cesnak.

Rady na zmrazovanie

Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame nieko ľ ko dôležitých rád:

82

electrolux

• maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmrazi ť za 24 hodín. sa uvádza na typovom štítku;

• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto č ase sa nesmú pridáva ť žiadne ď alšie potraviny na zmrazovanie;

• Zmrazujte iba potraviny špi č kovej kvality, č erstvé a dôkladne vy č istené;

• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa mohli rýchlo a úplne zmrazi ť a aby ste neskôr mohli odmrazi ť iba potrebné množstvo;

• Potraviny zaba ľ te do alobalu alebo do polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli zabalené vzduchotesne;

• Nedovo ľ te, aby sa č erstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich teploty;

• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tu č né; so ľ skracuje dobu skladovate ľ nosti potravín;

• zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z mraziaceho priestoru môžu spôsobi ť popálenie kože mrazom;

OŠETROVANIE A

Č

ISTENIE

Pozor

Pred akouko ľ vek údržbou spotrebi č odpojte od elektrickej siete.

Tento spotrebi č obsahuje uh ľ ovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a plnenie chladiaceho okruhu vykonáva ť výhradne autorizovaní technici.

Pravidelné č istenie

Spotrebi č sa musí pravidelne č isti ť :

• umyte vnútro spotrebi č a a príslušenstvo vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu.

• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutierajte ich, aby boli č isté a bez ne č istôt.

• dôkladne ich opláchnite a utrite dosucha.

Dôležité upozornenie

Nevy ť ahujte, nepresúvajte a nepoškodzujte žiadne rúrky a/ani káble v skrinke.

Nikdy nepoužívajte žiadne č istiace prostriedky, drsné práškové prípravky, aromatizované č istiace prípravky ani voskové le-

štiace prostriedky na č istenie interiéru, pretože poškodzujú povrch a zanechávajú silnú vô ň u.

• odporú č a sa ozna č i ť každé balenie dátumom zmrazovania, aby ste mohli presne sledova ť dobu uchovávania;

Rady na uchovávanie mrazených potravín

Aby ste maximálne využili možnosti tohto spotrebi č a:

• presved č ite sa, že maloobchodný predajca adekvátne skladuje komer č né mrazené potraviny;

• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli z predajne potravín do mrazni č ky pod ľ a možnosti č o najrýchlejšie;

• neotvárajte dvere príliš č asto a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.

• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa znova zmrazova ť .

• Neprekra č ujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

Kefou vy č istite kondenzátor ( č iernu mriežku) a kompresor na zadnej stene spotrebi č a.

Touto operáciou zvýšite výkonnos ť spotrebi č a a usporíte elektrickú energiu.

Dôležité upozornenie

Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

Mnohé zna č kové č isti č e kuchynských povrchov obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobi ť agresívne/poškodi ť plasty použité v tomto spotrebi č i. Z tohto dôvodu sa odporú č a č isti ť vonkajší kryt tohto spotrebi č a iba teplou vodou s malým množstvom umývacieho prostriedku.

Po č istení znova pripojte zariadenie k sie ť ovému napájaniu.

Odmrazovanie chladni č ky

Pri normálnom používaní sa námraza automaticky odstra ň uje z výparníka chladiaceho priestoru pri každom zastavení motora kompresora. Odmrazená voda steká cez žliabok do osobitnej nádoby na zadnej stene spotrebi č a, nad motorom kompresora, z ktorej sa odparuje.

electrolux

83

Je dôležité, aby sa vypúš ť ací otvor v strednej č asti chladiaceho priestoru pravidelne č istil, aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na potraviny vnútri chladni č ky.

Používajte dodávanú špeciálnu č istiacu pomôcku, ktorú nájdete už vloženú vo vypú-

š ť acom otvore.

3. Nechajte dvere otvorené a zasu ň te plastovú škrabku na príslušné miesto v strednej č asti dna, podložte misku na zachytávanie rozmrazenej vody

Aby sa proces odmrazovania urýchlil, vložte do mraziaceho priestoru hrniec s teplou vodou. Okrem toho vyberajte kusy ľ adu, ktoré sa oddelia ešte pred

úplným odmrazením.

Odmrazovanie mrazni č ky

Na policiach a v okolí hornej č asti mrazni č ky sa vždy vytvára ur č ité množstvo námrazy.

Ke ď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3-5 mm, mrazni č ku odmrazte.

Dôležité upozornenie

Približne 12 hodín pred odmrazovaním nastavte regulátor teploty na najintenzívnejšie chladenie, aby sa vytvorila dostato č ná teplotná rezerva pred prerušením č innosti.

Pri odstra ň ovaní námrazy vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vypnite spotrebi č .

2. Vyberte všetky skladované potraviny, zaba ľ te ich do nieko ľ kých vrstiev novinového papiera a uložte na studenom mieste.

Pozor

Nedotýkajte sa mrazených potravín mokrými rukami. Ruky by sa vám mohli primrazi ť na potraviny.

4. Po ukon č ení odmrazovania vnútro starostlivo osušte a odložte si škrabku na budúce použitie.

5. Zapnite spotrebi č .

6. Po dvoch alebo troch hodinách vložte skladované potraviny opä ť do vnútra spotrebi č a.

Varovanie

Na odstra ň ovanie námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré predmety, mohli by ste ho poškodi ť .

Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické prostriedky ani iné pomôcky, ktoré nie sú odporúč ané výrobcom.

Po č as odmrazovania spotrebi č a stúpne teplota balí č kov zmrazených jedál, preto sa môže skráti ť ich trvanlivos ť .

Obdobia mimo prevádzky

Ak sa spotrebi č po dlhší č as nepoužíva, potrebné sú nasledujúce preventívne opatrenia:

spotrebi č odpojte od elektrického napájania

• vyberte všetky potraviny

84

electrolux

• odmrazte spotrebi č

30)

a vy č istite spotrebi č a všetko príslušenstvo

• nechajte dvere pootvorené, aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.

Ak sa chladni č ka ponecháva zapnutá, požiadajte niekoho, aby ju raz za č as skontroloval a zabránil tak znehodnoteniu potravín v prípade výpadku napájania.

Č

O ROBI

Ť

, KE

Ď

...

Varovanie

Pred odstra ň ovaním problémov odpojte spotrebi č od elektrickej siete.

Zásahy a opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie vykonáva ť výhradne vyškolený elektrikár alebo technik.

Problém

Spotrebi č nefunguje. Nesvieti žiarovka.

Dôležité upozornenie

Po č as bežnej prevádzky chladni č ka vydáva zvuky

(kompresor, chladiaci okruh).

Možná prí č ina

Spotrebi č je vypnutý.

Riešenie

Zapnite spotrebi č .

Bzu č iak vydáva zvukový signál.

Nesvieti žiarovka.

Kompresor pracuje nepretržite.

Po zadnej stene chladni č ky steká voda.

Voda steká do chladiaceho priestoru.

Sie ť ová zástr č ka spotrebi č a nie je správne zasunutá do sie ť ovej zásuvky.

Spotrebi č nie je napájaný elektrinou. Zásuvka elektrickej siete nie je pod napätím.

Teplota v mrazni č ke je príliš vysoká.

Žiarovka je v pohotovostnom režime.

Žiarovka je vypálená.

Nie je správne nastavená teplota.

Zapojte sie ť ovú zástr č ku správne do zásuvky elektrickej siete.

Do zásuvky elektrickej siete skúste zapoji ť iný spotrebi č .

Zavolajte kvalifikovaného elektrikára.

Pozrite "Alarm pri zvýšenej teplote"

Otvorte a zatvorte dvere.

Pozrite č as ť "Výmena žiarovky".

Nastavte vyššiu teplotu.

Dvere spotrebi č a nie sú správne zatvorené.

Dvere sa príliš č asto otvárajú.

Pozrite č as ť "Zatvorenie dverí".

Okolitá teplota v miestnosti je príliš vysoká.

Dvere nenechávajte otvorené dlh-

šie ako je nevyhnutné.

Teplota potravín je príliš vysoká.

Pred vložením do spotrebi č a nechajte potraviny najprv ochladi ť na izbovú teplotu.

Znížte teplotu v miestnosti.

Je to normálne.

Po č as automatického rozmrazovania sa námraza roztápa na zadnej stene.

Upchaný odtokový kanálik na vodu.

Vy č istite odtokový kanálik.

Potraviny uložené v spotrebi č i bránia odtekaniu vody do odtokového kanálika.

Dávajte pozor, aby sa potraviny nedotýkali zadnej steny.

30) Ak sa to vz ť ahuje na príslušný model spotrebi č a.

electrolux

85

Problém

Voda steká na podlahu.

Teplota v spotrebi č i je príliš nízka.

Teplota v spotrebi č i je príliš vysoká.

Teplota v chladni č ke je príliš vysoká.

Teplota v mrazni č ke je príliš vysoká.

Príliš ve ľ a námrazy.

Možná prí č ina

Voda z rozmrazenej námrazy nevteká do odparovacej misky nad kompresorom.

Riešenie

Pripevnite odtokový kanálik k odparovacej miske.

Nie je správne nastavený regulátor teploty.

Nie je správne nastavený regulátor teploty.

Dvere spotrebi č a nie sú správne zatvorené.

Nastavte vyššiu teplotu.

Nastavte nižšiu teplotu.

Pozrite č as ť "Zatvorenie dverí".

Teplota potravín je príliš vysoká.

Pred vložením do spotrebi č a nechajte potraviny najprv ochladi ť na izbovú teplotu.

Do chladni č travín naraz.

ky ste vložili ve ľ a poVkladajte naraz menej potravín.

V spotrebi č i neprúdi studený vzduch.

Potraviny sú uložené príliš blízko pri sebe.

Zabezpe vzduchu v spotrebi

Balí č ky potravín uložte tak, aby bolo umožnené prúdenie vzduchu.

č te prúdenie studeného č i.

Potraviny zaba ľ te správne.

Potraviny nie sú správne zabalené.

Dvere spotrebi č a nie sú správne zatvorené.

Pozrite č as ť "Zatvorenie dverí".

Výmena žiarovky

Ak chcete vymeni ť žiarovku, postupujte takto:

1. Odpojte spotrebi č od elektrickej siete.

2. Stla č te zadný há č ik a sú č asne odsu ň te kryt v smere šípky.

3. Vyme ň te žiarovku za žiarovku s rovnakým príkonom špeciálne navrhnutú pre domáce spotrebi č e (maximálny príkon je uvedený na kryte žiarovky)

4. Nasa ď te kryt žiarovky spä ť zasunutím do jej pôvodnej polohy.

5. Znova pripojte spotrebi č .

6. Otvorte dvere a skontrolujte, č i sa rozsvieti svetlo.

Zatvorenie dverí

1. O č istite tesnenia dverí.

2. Pod ľ a potreby upravte dvere. Pozrite č as ť "Inštalácia".

3. Pod ľ a potreby vyme ň te poškodené tesnenie dverí. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

86

electrolux

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery priestoru pre chladni č ku

Akumula č ná doba

Elektrické napätie

Frekvencia

Výška

Šírka

H ĺ bka

Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľ avej strane spotrebi č a a na štítku energetických parametrov.

INŠTALÁCIA

Aby bola zaru č ená bezpe č ná a správna č innos ť spotrebi č a, pred jeho inštaláciou si pozorne pre č ítajte

"bezpe č nostné pokyny".

Výber miesta

Tento spotrebi č nainštalujte v mieste, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebi č a:

Okolitá teplota

SN

N

Klimatická trieda

ST

T

+10 °C až + 32 °C

+16 °C až + 32 °C

+16 °C až + 38 °C

+16 °C až + 43 °C

Zapojenie do elektrickej siete

Pred pripojením sa presved č ite, č i napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú napätiu vašej domácej siete.

Spotrebi č musí by ť uzemnený. Napájací elektrický kábel je na tento ú č el vybavený príslušným kontaktom. Ak domáca sie ť ová zásuvka nie je uzemnená, spotrebi č pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Pora ď te sa s kvalifikovaným elektrikárom.

Výrobca odmieta akúko ľ vek zodpovednos ť pri nedodržaní hore uvedených bezpe č nostných opatrení.

Tento spotrebi č vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES.

1780 mm

560 mm

550 mm

24 h

230-240 V

50 Hz

Zmena smeru otvárania dverí

Dvere spotrebi č a sa otvárajú doprava. Ak chcete, aby sa dvere otvárali do ľ ava, pred nainštalovaním spotrebi č a urobte toto:

1. Povo ľ te horný kolík a vyberte vymedzovaciu vložku.

2. Vyberte horný kolík a horné dvere.

3. Vyskrutkujte kolíky (B) a dištan č né vložky (C).

4. Vyberte spodné dvere.

5. Povo ľ te spodný kolík.

electrolux

87

min.

200 cm

2

C

B

C min.

200 cm 2

Na proti ľ ahlej strane:

1. Nainštalujte dolný kolík.

2. Nainštalujte dolné dvere.

3. Namontujte kolíky (B) a rozperné vložky

(C) na stredný záves na opa č nej strane.

4. Nainštalujte horné dvere.

5. Zatiahnite rozpernú vložku a zatiahnite horný kolík.

Inštalácia spotrebi č a

Pozor

Zabezpe č te, aby bol prívodný elektrický kábel vedený vo ľ ne.

Postupujte takto.

1. V prípade potreby odrežte lepiaci tesniaci prúžok a potom ho aplikujte na spotrebi č pod ľ a obrázku.

x x

Požiadavky na vetranie

Za spotrebi č om musí by ť zabezpe č ené dostato č né prúdenie vzduchu.

88

electrolux

2. Kryt závesu A prev ŕ ajte pod ľ a obrázku.

Kryty A a A1 (vo vrecku) umiestnite do stredného závesu.

A A1

3. Spotrebi č nainštalujte do výklenku.

Spotrebi č potla č te v smere šípok (1) tak, aby sa horný kryt medzery dotýkal kuchynského nábytku.

Spotrebi č potla č te v smere šípok (2) tak, aby sa spotrebi č dotýkal skrinky na strane, ktorá je na opa č nej strane závesu.

4. Spotrebi č zarovnajte vo výklenku.

Medzi spotrebi č om a prednou hranou skrinky musí by ť vzdialenos ť 44 mm.

Kryt spodného závesu (vo vrecku s príslušenstvom) zabezpe č uje správnu vzdialenos ť medzi kuchynským nábytkom a spotrebi č om.

Dbajte na to, aby bola vzdialenos ť medzi spotrebi č om a skrinkou 4 mm.

Otvorte dvierka. Kryt spodného závesu umiestnite na svoje miesto.

4mm

44mm

2

1

5. Spotrebi č pripevnite do výklenku 4 skrutkami.

I

6. Vyberte správnu č as ť z krytu závesu

(E). Presved č te sa, č i bol vybraný diel

DX v prípade pravého závesu a diel SX v opa č nom prípade.

electrolux

89

8. Ak sa spotrebi č musí pripoji ť po stranách k dvierkam kuchynského nábytku: a) Povo ľ te skrutky v upev ň ovacích držiakoch (H).

b) Posu ň te držiaky (H).

c) Znova zatiahnite skrutky.

7. Upevnite kryty (C, D) na výstupky a na otvory závesu.

Nainštalujte vetraciu mriežku (B).

Na záves pripevnite kryty závesu (E).

9. Odpojte diely Ha, Hb, Hc a Hd

D

C

Ha Hb

E

E

B

Hc

Hd

90

electrolux

10. Diel Ha nainštalujtena vnútornú stranu kuchynského nábytku.

ca. 50 mm

90°

12. Otvorte dvere spotrebi č a a dvere kuchynského nábytku pod uhlom 90°.

Malý štvorec (Hb) umiestnite na vodidlo

(Ha).

Priložte dvere spotrebi č a a dvere nábytku k sebe a ozna č te otvory.

8 mm

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

11. Zatla č te diel Hc na diel Ha.

Ha

Ha

Hb

13. Odstrá ň te držiaky a vyzna č te vzdialenos ť 8 mm od vonkajšieho okraja dverí, kde treba umiestni ť klinec (K).

8 mm

Hc

K

Ha

14. Znova nasa ď te malý štvor č ek na vodidlo a pripevnite ho dodávanými skrutkami.

Zarovnajte dvere kuchynského nábytku a dvere spotrebi č a nastavením č asti

Hb.

15. Pritla č te diel Hd na diel Hb.

electrolux

91

Hb

Hd

Hb

Vykonajte závere č nú kontrolu a uistite sa, že:

• Všetky skrutky sú dotiahnuté.

• Magnetický tesniaci prúžok správne prilieha ku skrinke.

OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záru č nom liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádza ť ako s komunálnym odpadom.

Namiesto toho je potrebné ho odovzda ť do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za ú č elom jeho ď alšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predaj ň a uskuto čň uje spätný odber.

Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľ udské zdravie.

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.

www.electrolux.com/shop

222348466-A-182011

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement