Aeg-Electrolux | A80220GS | User manual | Aeg-Electrolux A80220GS Instrukcja obsługi

Aeg-Electrolux A80220GS Instrukcja obsługi
ARCTIS 80220 GS
Instrukcja obsługi
Navodila za uporabo
Zamrażarka
Zamrzovalnik
2
Spis treści
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej
jakości.
Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia
prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to
Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi
procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w
bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w
przyszłości. Ponadto prosimy o przekazanie jej przyszłemu
właścicielowi urządzenia.
Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Codzienna eksploatacja
Konserwacja i czyszczenie
Instalacja
Serwis
Panel sterowania
Włączanie
Wyłączanie
Wskaźnik temperatury
Regulacja temperatury
Funkcja FROSTMATIC
Alarm wysokiej temperatury
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
Codzienna eksploatacja
Zamrażanie świeżej żywności
Przechowywanie zamrożonej
żywności
Kalendarz zamrażania
Rozmrażanie
2
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
Wytwarzanie kostek lodu
9
Akumulatory zimna
9
Pomocne wskazówki
9
Wskazówki dotyczące zamrażania
9
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
10
Konserwacja i czyszczenie
10
Okresowe czyszczenie
10
Rozmrażanie zamrażarki
11
Okresy przerw w eksploatacji
urządzenia
11
Co zrobić, gdy…
12
Zamykanie drzwi
13
Dane techniczne
14
Instalacja
14
Miejsce instalacji
14
Miejsce instalacji
15
Przyłącze elektryczne
15
Tylne elementy dystansowe
16
Zmiana kierunku otwierania drzwi
16
Ochrona środowiska
18
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą‐
dzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać in‐
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
strukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej
obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o
zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia oraz prze‐
kazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urzą‐
dzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych na‐
leży przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsłu‐
gi, gdyż producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek
ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umy‐
słowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poin‐
struowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowie‐
dzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ist‐
nieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić
bawiące się dzieci przed porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma za‐
stąpić urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokry‐
wie, przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji należy usunąć bloka‐
dę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
UWAGA!
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów
w zwykłych warunkach domowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń me‐
chanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
• Nie wolno stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lo‐
dów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, jeśli nie zostały one zaakceptowane
do tego celu do tego celu przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobu‐
tan (R600a), ekologiczny gaz naturalny, lecz łatwopalny.
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu,
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
• Zmiany parametrów lub jakiekolwiek modyfikacje urządzenia stanowią po‐
tencjalne zagrożenie. Uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodo‐
wać zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka) mo‐
gą zostać wymienione wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu lub
w przez wykwalifikowany personel techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest zmiaż‐
dżona ani uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia. Zmiażdżona lub
uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.
4. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo jest poluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki
przewodu zasilającego. Występuje niebezpieczeństwo porażenia prą‐
dem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez nałożonej osłony oświetlenia 1) wew‐
nętrznego.
• Urządzenie jest ciężkie. Przy jego przemieszczaniu należy zachować os‐
trożność.
• Nie wolno usuwać ani dotykać przedmiotów znajdujących się w komorze
zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękoma, gdyż może to spowodować
uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni sło‐
necznych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządze‐
nia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu,
ponieważ mogą spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym
na tylnej ściance. 2)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instruk‐
cjami jej producenta.
1) Jeśli urządzenie posiada osłonę oświetlenia
2) Jeśli urządzenie posiada system Frost Free (nie wymaga rozmrażania)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
5
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania
podanych przez producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ
duże ciśnienie w pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie
uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji
bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Jeśli brak dostępu do gniazdka
zasilającego, należy przerwać dopływ prądu.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia.
Stosować plastykową skrobaczkę.
Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami
podanymi w odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszko‐
dzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne
uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku na‐
leży zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem
urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia.
Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać
wystarczającą wentylację, należy postępować zgodnie z wskazówkami do‐
tyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby
uniknąć dotykania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do
wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę
pitną. 3)
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny
być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompe‐
tentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie
serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
3) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej
6
Panel sterowania
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia
nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wy‐
rzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera
łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Należy unikać uszko‐
dzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła. Ma‐
, nadają
teriały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem
się do ponownego przetworzenia.
Panel sterowania
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4 5
6
7
8
Przełącznik ON/OFF
Regulator temperatury (najcieplej)
Wskaźnik temperatury
Regulator temperatury (najzimniej)
Wskaźnik FROSTMATIC
Przełącznik FROSTMATIC
Wskaźnik ALARM
Przełącznik ALARM
Włączanie
1. Podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
2. Nacisnąć przełącznik ON/OFF.
Wyłączanie
1. Przytrzymać przełącznik ON/OFF naciśnięty przez ponad 5 sekund.
2. Urządzenie jest wyłączone. Wskaźnik temperatury gaśnie.
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik temperatury wyświetla różne informacje:
• Podczas normalnej pracy wyświetla się bieżąca wartość temperatury w
chłodziarce (temperatura BIEŻĄCA). BIEŻĄCA temperatura jest oznaczona
podświetlonymi liczbami.
• W trakcie regulacji temperatury wskaźnik temperatury wyświetla obecnie
ustawianą temperaturę (temperaturę ŻĄDANĄ). Temperatura ŻĄDANA jest
oznaczona migającymi liczbami.
Panel sterowania
7
Regulacja temperatury
W celu ustawienia temperatury należy postępować w następujący sposób:
1. Ustawić wymaganą temperaturę odpowiednim regulatorem temperatury.
Na wyświetlaczu temperatury natychmiast pojawi się zmieniona wartość
(ŻĄDANA temperatura) i wskaźnik temperatury miga.
2. Po każdym naciśnięciu regulatora temperatury ŻĄDANA temperatura jest
zmieniana o 1°C. ŻĄDANA temperatura zostanie osiągnięta w ciągu 24
godzin.
3. Po ustawieniu wymaganej temperatury i po upływie krótkiej chwili (ok. 5
sekund) wskaźnik temperatury ponownie będzie wyświetlać BIEŻĄCĄ tem‐
peraturę w odpowiedniej komorze. Wskaźnik temperatury przestanie mi‐
gać i cyfry będą świecić światłem stałym.
Aby zapewnić odpowiednie przechowywanie żywności, należy ustawić nastę‐
pującą temperaturę:
• -18°C w komorze zamrażarki.
Sprężarka nie rozpocznie pracy natychmiast po wprowadzeniu opisanej zmia‐
ny, jeśli w danym momencie trwa automatyczne odszranianie. Ponieważ chło‐
dziarka szybko osiąga ustawioną temperaturę przechowywania, artykuły spo‐
żywcze można wkładać natychmiast po jej włączeniu.
Funkcja FROSTMATIC
Funkcja FROSTMATIC przyspiesza zamrażanie świeżej żywności i jedno‐
cześnie chroni przechowywane produkty przed niepożądanym ogrzaniem.
Aby włączyć tę funkcję, należy:
1. Nacisnąć przełącznik FROSTMATIC.
2. Włączy się wskaźnik FROSTMATIC.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy:
1. Nacisnąć przełącznik FROSTMATIC .
2. Wskaźnik COOLMATIC wyłączy się.
Funkcja FROSTMATIC wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.
Jeśli włączona jest funkcja COOLMATIC, nie można zmienić ustawienia tem‐
peratury.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w zamrażarce (spowodowany na przykład awarią zasila‐
nia lub otwarciem drzwi) jest sygnalizowany poprzez:
• miganie lampki kontrolnej ALARM
• sygnał akustyczny.
Po przywróceniu normalnych warunków pracy:
• wyłącza się sygnał akustyczny
• lampka kontrolna ALARM nadal miga.
Należy wyłączyć lampkę kontrolną naciskając przełącznik ALARM .
Przytrzymanie przełącznika ALARM powoduje wyświetlenie na wskaźniku
temperatury najwyższej temperatury osiągniętej w komorze.
8
Pierwsze użycie
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią
wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Nie należy stosować detergentów ani proszków do szorowania, ponieważ mo‐
gą one uszkodzić powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania
mrożonek, żywności głęboko zamrożonej oraz do zamrażania świeżej żyw‐
ności.
W celu zamrożenia świeżej żywności, należy włączyć funkcję Action Freeze
co najmniej 24 godziny przed umieszczeniem żywności przeznaczonej do za‐
mrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w dwóch górnych komorach.
Informacje o maksymalnej ilości żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24
godzin, podano na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz urządze‐
nia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nie‐
używania, przed włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać
co najmniej 2 godziny od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy
chłodzenia.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu dłuższy niż podany w parame‐
trach technicznych w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania",
należy szybko skonsumować rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać
ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Kalendarz zamrażania
Symbole przedstawiają różne rodzaje mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju żywności. To, czy zastosowanie ma wyższa, czy niższa wartość wska‐
Pomocne wskazówki
9
zanego okresu przechowywania zależy od jakości żywności i stopnia prze‐
tworzenia przed zamrożeniem.
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki należy przed użyciem rozmrozić w
komorze chłodziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu prze‐
znaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od razu po wyjęciu z za‐
mrażarki. W takim przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
Wytwarzanie kostek lodu
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej tacek do wytwarzania kostek
lodu. Napełnić tacki wodą, a następnie umieścić w komorze zamrażarki.
Do wyjmowania tacek z zamrażarki nie należy używać metalowych narzędzi.
Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada jeden lub więcej akumulatorów zimna; wydłużają one
czas przechowywania żywności na wypadek awarii zasilania lub urządzenia.
Pomocne wskazówki
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych
ważnych wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, pod‐
ano na tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do
zamrażarki więcej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i do‐
kładnie oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamro‐
zić, a później rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewnia‐
jącą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamro‐
żonymi produktami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożo‐
nych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i dłużej niż o wysokiej za‐
wartości tłuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania żyw‐
ności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu
kontrolowania długości okresu przechowywania.
10
Konserwacja i czyszczenie
Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wydajnością, należy:
• sprawdzać, czy mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie.
• zapewnić jak najszybszy transport zamrożonej żywność ze sklepu do za‐
mrażarki.
• nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐
żej niż jest to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
• Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta
żywności.
Konserwacja i czyszczenie
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłą‐
czyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem
łagodnego mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć rurek i/lub przewodów umie‐
szczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować środków czyszczących,
proszków do szorowania, pachnących środków czyszczących lub wosku do
polerowania, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię i pozostawić silny za‐
pach.
Skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia należy wyczyścić za
pomocą szczotki lub odkurzacza. Zwiększy to wydajność urządzenia i zmniej‐
szy zużycie energii elektrycznej.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które
mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca
się mycie zewnętrznych części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością pły‐
nu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Konserwacja i czyszczenie
11
Rozmrażanie zamrażarki
Pewna ilość szronu zawsze powstanie na półkach zamrażarki oraz w górnej
części komory.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
Na około 12 godzin przed planowanym rozmrażaniem pokrętło regulacji tem‐
peratury należy ustawić na większe chłodzenie, aby zapewnić odpowiednią
rezerwę energii chłodniczej w zamrożonych produktach na czas przerwy w
działaniu.
Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym miejscu.
UWAGA!
Nie wolno dotykać zamrożonej żywności mokrymi dłońmi. Ręce mogą przy‐
marznąć do mrożonki.
3. Pozostawić drzwi otwarte i wsunąć
plastykową skrobaczkę w odpo‐
wiednie miejsce pośrodku na dole,
umieszczając poniżej tackę na spły‐
wającą wodę.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić miskę z ciepłą wodą w
komorze zamrażarki. Ponadto usunąć
kawałki lodu, które odrywają się przed
ukończeniem rozmrażania.
4. Po zakończeniu rozmrażania, do‐
kładnie wysuszyć wnętrze i zacho‐
wać skrobaczkę do kolejnego roz‐
mrażania.
5. Włączyć urządzenie.
6. Po upływie dwóch lub trzech godzin ponownie załadować wcześniej wyjętą
żywność do komory.
Do usuwania szronu z parownika nigdy nie używać ostrych metalowych przed‐
miotów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mecha‐
nicznych ani żadnych innych sztucznych metod oprócz tych, które są zalecane
przez producenta.
Wzrost temperatury zamrożonych artykułów spożywczych podczas rozmra‐
żania może spowodować skrócenie czasu ich przechowywania.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następu‐
jące czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
12
Co zrobić, gdy…
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić 4)i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie elementy
• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych za‐
pachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne
sprawdzanie, aby uniknąć zepsucia się żywności w przypadku przerwy w za‐
silaniu.
Co zrobić, gdy…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do usunięcia problemu należy wyjąć wtyczkę z gniazd‐
ka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji można po‐
wierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej
osobie.
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy pracy urządzenia (sprę‐
żarka, obieg czynnika chłodniczego).
Problem
Urządzenie nie działa.
Lampka kontrolna nie
miga.
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasila‐
jącego nie została właści‐
wie włożona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę prawidłowo
do gniazdka.
Brak zasilania urządzenia.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego gniazd‐
ka.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Zaświeci się lampka
kontrolna.
Urządzenie nie działa pra‐
widłowo.
Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Lampka kontrolna alar‐
mu miga.
Temperatura w zamrażarce Patrz "Alarm wysokiej tem‐
jest zbyt wysoka.
peratury"
Sprężarka pracuje bez‐ Ustawiono niewłaściwą
ustannie.
temperaturę.
Ustawić wyższą temperatu‐
rę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐ Patrz "Zamykanie drzwi".
mknięte.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
4) Jeśli przewidziano.
Nie pozostawiać drzwi ot‐
wartych dłużej, niż to ko‐
nieczne.
Co zrobić, gdy…
Problem
Temperatura w zamra‐
żarce jest zbyt niska.
Temperatura w zamra‐
żarce jest zbyt wysoka.
Możliwa przyczyna
13
Rozwiązanie
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w po‐
mieszczeniu.
Funkcja Action Freeze jest
włączona.
Patrz "Funkcja FROSTMA‐
TIC".
Ustawiono niewłaściwą
temperaturę.
Ustawić wyższą temperatu‐
rę.
Funkcja Action Freeze jest
włączona.
Patrz "Funkcja FROSTMA‐
TIC".
Ustawiono niewłaściwą
temperaturę.
Ustawić niższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐ Patrz "Zamykanie drzwi".
mknięte.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Zbyt wiele produktów wło‐
Ograniczyć ilość produktów
żono na raz do przechowa‐ wkładanych jednocześnie do
nia.
przechowania.
Za dużo szronu.
Produkty są umieszczone
zbyt blisko siebie.
Produkty należy przechowy‐
wać w sposób umożliwiający
cyrkulację zimnego powie‐
trza.
Żywność nie została właś‐
ciwie zapakowana.
Należy dokładniej zapako‐
wać żywność.
Drzwi nie są prawidłowo za‐ Patrz "Zamykanie drzwi".
mknięte.
Ustawiono niewłaściwą
temperaturę.
Ustawić wyższą temperatu‐
rę.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".
3. W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. W tym celu
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
14
Dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary wnęki
Czas utrzymywania tem‐
peratury bez zasilania
Wysokość
1600 mm
Szerokość
600 mm
Głębokość
625 mm
35 h
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej
strony wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie efektywności energetycznej.
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia należy dokładnie przeczytać "Informacje dotyczą‐
ce bezpieczeństwa" w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i prawid‐
łowego działania urządzenia.
Miejsce instalacji
Urządzenie należy zainstalować z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery,
bojlery, bezpośrednie promienie słoneczne itd. Należy zapewnić, aby powie‐
trze mogło swobodnie przepływać z tyłu urządzenia. W przypadku zamonto‐
wania urządzenia pod wiszącą szafką, dla zapewnienia jego optymalnej
sprawności, odległość między górną powierzchnią urządzenia a szafką musi
wynosić co najmniej 100 mm. Najlepiej jednak nie ustawiać urządzenia pod
wiszącymi szafkami. Urządzenie można dokładnie wypoziomować dzięki re‐
gulowanym nóżkom.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione w kącie pomieszczenia w taki sposób, że
zawiasy skierowane są do ściany, wóczas odległość między ścianą i urządze‐
niem musi wynosić co najmniej 10 mm, w celu umożliwienia otwarcia drzwi na
tyle szeroko, aby dało się wyjąć półki.
OSTRZEŻENIE!
Należy zapewnić możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania; dlate‐
go, po zainstalowaniu urządzenia, musi być łatwy dostęp do wtyczki.
15
10mm
10mm
100mm
Instalacja
Miejsce instalacji
OSTRZEŻENIE!
W przypadku utylizacji starego urządzenia posiadającego zamek lub rygiel na
drzwiach, należy najpierw go unieszkodliwić, aby dzieci nie mogły zatrzasnąć
się wewnątrz.
Należy pozostawić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego po zainstalowa‐
niu urządzenia.
Urządzenie należy instalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia bę‐
dzie odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej
urządzenia:
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do +32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+16°C do +38°C
T
+16°C do +43°C
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączone‐
go do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest
uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepi‐
sami, uzgadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzega‐
nia powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
16
Instalacja
Tylne elementy dystansowe
Wewnątrz urządzenia znajdują się dwa
elementy dystansowe, które należy za‐
montować tak, jak przedstawiono na ry‐
sunku.
Należy poluzować śruby (po obu stronach
obudowy), umieścić pod nimi elementy
dystansowe i dokręcić śruby.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem prac należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, należy wykonać następujące czynnoś‐
ci:
1. Zdjąć kratkę wentylacyjną zamy‐
kaną na zatrzaski (D). Zdjąć dolny
zawias (E) odkręcając trzy śruby
mocujące i zachować uszczelkę
F
zawiasu (X).
X
N
M
Z
Y
E
F
D
Instalacja
17
2. Zdjąć drzwi ze sworznia (G). Od‐
kręcić sworzeń (G) i zamontować
po przeciwnej stronie.
3. Odkręcić sworzeń (Z) zawiasu (E)
i tylną śrubę (Y) kluczem 10 mm
oraz zdjąć mechanizm zamykania
(M). Z torebki akcesoriów wyjąć le‐
G
wostronny, dolny mechanizm za‐
mykania i zamontować go po prze‐
ciwnej stronie tego samego zawia‐
su ponownie przykręcając tylną
śrubę.
4. Odkręcić górny mechanizm zamy‐
kania (N) z dolnej części drzwi. Z
torebki akcesoriów wyjąć lewo‐
stronny, górny mechanizm zamykania i zamontować go po przeciwnej
stronie, na dole drzwi ponownie przykręcając śrubę.
5. Zamontować drzwi.
6. Zamontować dolny zawias (E) po przeciwnej stronie stosując trzy, wcześ‐
niej odkręcone śruby i montując uszczelkę zawiasu (X).
7. Zdjąć osłonę (F) z kratki wentylacyjnej (D) przesuwając ją w kierunku
strzałki, a następnie zamontować osłonę po przeciwnej stronie.
8. Zamontować kratkę wentylacyjną (D) wciskając ją na miejsce.
9. Odkręcić uchwyt. Wyjąć zaślepkę.
Zamontować uchwyt i zaślepkę po
przeciwnej stronie. Z torebki z ak‐
cesoriami wyjąć dwie zaślepki i za‐
ślepić otwory pozostałe po odkrę‐
ceniu uchwytu.
10. Upewnić się, że przednia listwa
drzwi jest równoległa do przedniej
listwy górnej części urządzenia.
11. Ustawić i wypoziomować urządze‐
nie, odczekać co najmniej cztery
godziny, a następnie podłączyć je
do zasilania.
Sprawdzić jeszcze raz, czy:
• Wszystkie śruby zostały dokręcone.
• Uszczelka magnetyczna przylega do obudowy.
• Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo.
Jeśli temperatura otoczenia jest niska (np. zimą), uszczelka może nie przyle‐
gać dokładnie. W tym przypadku, należy poczekać na naturalne dopasowanie
się uszczelki.
18
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Vsebina
19
Zahvaljujemo se vam za izbiro enega od naših visoko kakovostnih
izdelkov.
Za zagotovitev optimalnega in pravilnega delovanja vaše naprave,
pozorno preberite ta priročnik z navodili. Tako boste lahko brezhibno
upravljali vse postopke s kar največjo učinkovitostjo. Priročnik shranite
na varnem mestu, da vam je, po potrebi, vedno pri roki. Prosimo vas
tudi, da priročnik izročite morebitnim bodočim lastnikom naprave.
Želimo vam veliko užitkov ob uporabi vaše nove naprave.
Vsebina
Varnostna navodila
Varnost otrok in občutljivih oseb
Splošna varnost
Vsakodnevna uporaba
Vzdrževanje in čiščenje
Namestitev
Servis
Upravljalna plošča
Vklop
Izklop
Temperature indicator
Regulacija temperature
Funkcija FROSTMATIC
Alarm visoke temperature
Prva uporaba
Čiščenje notranjosti
Vsakodnevna uporaba
Zamrzovanje svežih živil
Shranjevanje zamrznjenih živil
Freezing Calendar
Odtaljevanje
Priprava ledenih kock
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
Hladilni akumulatorji
25
Koristni namigi in nasveti
25
Nasveti za zamrzovanje
25
Nasveti za shranjevanje zamrznjenih
živil
26
Vzdrževanje in čiščenje
26
Redno čiščenje
26
Odtaljevanje zamrzovalnika
27
Časi nedelovanja
28
Kaj storite v primeru…
28
Zapiranje vrat
29
Tehnični podatki
30
Namestitev
30
Location
30
Namestitev
31
Priključitev na električno napetost
31
Zadnja distančnika
32
Sprememba smeri odpiranja vrat
32
Skrb za okolje
34
222348061-00-032009
Pridržujemo si pravico do sprememb
Varnostna navodila
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natančno preberite navodila za upo‐
rabo, vključno z nasveti in opozorili. S tem zagotovite varno in pravilno upora‐
bo. V izogib nepotrebnim napakam in nesrečam poskrbite, da bodo vsi upo‐
rabniki hladilnika podrobno seznanjeni z njegovim delovanjem in varnostnimi
funkcijami. Navodila shranite in poskrbite, da ob selitvi ali prodaji ostanejo s
20
Varnostna navodila
hladilnikom. Tako zagotovite, da so vsi kasnejši uporabniki ustrezno sezna‐
njeni z načinom uporabe in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme izvedite varnostne ukrepe, opisane v
navodilih za uporabo. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, do katerih pride
ob neizvedenih ukrepih.
Varnost otrok in občutljivih oseb
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi telesnimi,
čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkušnjami in zna‐
njem, razen v primeru, ko je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, za‐
gotovila nadzor oz. jih natančno seznanila z uporabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, odrežite
priključni kabel (čim bližje hladilniku) in odstranite vrata. Tako preprečite, da
bi bili otroci izpostavljeni nevarnosti udara električnega toka ali bi se zaprli
v hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali starejši model, ki ima namesto magnet‐
nega tesnjenja vrat uporabljeno zaskočno (patentno) ključavnico na vratih,
pred odstranjevanjem rabljenega hladilnika pokvarite ključavnico (da ne bo
več možno zaklepanje). Na ta način preprečite, da rabljen hladilnik postane
smrtno nevarna past.
Splošna varnost
PREVIDNOST!
Prezračevalne odprtine pustite neovirane.
• Hladilnik je namenjen shranjevanju živil in/ali pijač v običajnem gospodinj‐
stvu v skladu z navodili za uporabo.
• Ne uporabljajte mehanskih ali nenaravnih sredstev za hitrejše odtaljevanje.
• Znotraj hladilnih naprav ne uporabljajte drugih električnih naprav (kot so npr.
stroji za izdelavo sladoleda), če jih proizvajalec ni odobril za ta namen.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• V hladilnem krogotoku hladilnika je hladilno sredstvo izobutan (R600a), to
je zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti, ki ni lahko gorljiv.
Med transportom in namestitvijo hladilnika zagotovite, da se noben hladilni
krogotok ne poškoduje.
V primeru poškodbe hladilnega krogotoka:
– se izogibajte odprtemu ognju in virom vžiga
– temeljito prezračite prostor, v katerem je nameščen hladilnik
Varnostna navodila
21
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali samega izdelka je nevarno. V
primeru poškodbe kabla lahko pride do kratkega stika, ognja in/ali udara
električnega toka.
OPOZORILO!
Električne sestavne dele (napajalni kabel, vtič, kompresor) mora zamenjati
pooblaščen serviser ali strokovno usposobljena oseba.
1. Napajalnega kabla ni dovoljeno podaljšati.
2. Zagotovite, da pri namestitvi hladilnika ne stisnete oz. poškodujete elek‐
tričnega vtiča. Stisnjen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči
požar.
3. Zagotovite enostaven dostop do omrežnega vtiča hladilnika.
4. Vtiča ne izvlecite iz vtičnice s potegom za kabel.
5. Vtiča ne priključite v omrežno vtičnico, ki ni dobro pritrjena. Obstaja ne‐
varnost udara električnega toka ali požara.
6. Hladilnika ni dovoljeno uporabljati brez nameščenega pokrova žarnice
5)za osvetlitev notranjosti.
• Hladilnik je težak. Bodite previdni, ko ga premikate.
• Delov iz zamrzovalnika ne premikajte in se jih ne dotikajte z vlažnimi/mokrimi
rokami, ker bi lahko prišlo do razjed kože ali ozeblin.
• Izogibajte se dolgotrajnemu neposrednemu sončnemu obsevanju hladilni‐
ka.
Vsakodnevna uporaba
Na plastične dele hladilnika ne postavljajte vročih posod.
V hladilniku ne hranite vnetljivih plinov in tekočin, ker lahko eksplodirajo.
Živil ne postavljajte neposredno ob izstop zraka na zadnji steni. 6)
Odtajanih zamrznjenih živil ni dovoljeno ponovno zamrzniti.
Embalirana zamrznjena živila shranjujte v skladu z navodili proizvajalca živil.
Natančno upoštevajte priporočila proizvajalca hladilnika za shranjevanje ži‐
vil. Oglejte si ustrezna navodila.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pijač ne shranjujte v zamrzovalniku, ker
nastane pritisk na posodo, ki lahko eksplodira in povzroči poškodbo hladil‐
nika.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebline, če jih zaužijete takoj po jemanju iz
zamrzovalnika.
•
•
•
•
•
•
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred izvajanjem vzdrževalnih del izklopite hladilnik in izvlecite vtič iz omrež‐
ne vtičnice. Če nimate dostopa do omrežne vtičnice, prekinite napajalno na‐
petost.
• Hladilnika ne čistite s kovinskimi predmeti.
• Za odstranjevanje ivja iz hladilnika ne uporabljajte ostrih predmetov. Upo‐
rabite plastično strgalo.
5) Če je pokrov žarnice predviden
6) Pri hladilniku s sistemom Frost Free
Upravljalna plošča
22
Namestitev
Za priključitev na električno napetost dosledno upoštevajte navodila v poseb‐
nih točkah.
• Odstranite embalažo in preverite hladilnik glede morebitnih poškodb. Če je
hladilnik poškodovan, ga ne priključite. Morebitne poškodbe takoj sporočite
v trgovino, kjer ste hladilnik kupili. V tem primeru obdržite embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hladilnika počakate najmanj štiri ure, da
olje steče nazaj v kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno ustrezno kroženje zraka, da ne pride
do pregrevanja. Za dosego zadostnega zračenja upoštevajte navodila za
pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran hladilnika obrnjena proti steni, da je
preprečeno dotikanje vročih delov (kompresorja, kondenzatorja) in posle‐
dičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiatorjev ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi po namestitvi hladilnika.
• Hladilnik lahko priključite samo na dovod pitne vode. 7)
Servis
• Vsa električna dela, potrebna za izvajanje servisnih del na hladilniku, mora
izvesti usposobljen električar ali strokovno usposobljena oseba.
• Izdelek mora servisirati pooblaščen serviser. Uporablja lahko samo origi‐
nalne nadomestne dele.
Varstvo okolja
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi lahko poškodovali ozonsko plast - niti v hla‐
dilnem krogotoku, niti v izolacijskih materialih. Hladilnika ni dovoljeno odstra‐
njevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izolacijska pena vsebuje
vnetljive pline: hladilnik odstranite v skladu z veljavnimi predpisi, ki jih dobite
na ustreznem občinskem uradu. Izogibajte se poškodbam hladilne enote,
predvsem na zadnji strani poleg toplotnega izmenjevalnika. Materiali, ki so
, se lahko reciklirajo.
uporabljeni pri tej napravi in so označeni s simbolom
Upravljalna plošča
1
2
3
4 5
6
1 Stikalo za ON/OFF
7) Če je predvidena priključitev na vodo
7
8
Upravljalna plošča
2
3
4
5
6
7
8
23
Regulator temperature (najvišja)
Prikazovalnik temperature
Regulator temperature (najnižja)
Indikator za FROSTMATIC
Stikalo za FROSTMATIC
Indikator za ALARM
Stikalo za ALARM
Vklop
1. Omrežni vtič priključite v omrežno vtičnico.
2. Pritisnite stikalo za ON/OFF.
Izklop
1. Stikalo za ON/OFF držite pritisnjeno za več kot 5 sekund.
2. Zamrzovalnik je izključen. Izklopi se tudi prikazovalnik temperature.
Temperature indicator
The temperature indicator shows several information:
• During normal operation, the temperature indicator shows the current tem‐
perature inside the fridge (ACTUAL temperature). The ACTUAL temperature
is indicated with illuminated numbers.
• During temperature adjusting operation, the temperature indicator shows the
fridge temperature currently set (DESIRED temperature). The DESIRED
temperature is indicated by flashing numbers.
Regulacija temperature
Opis postopka za upravljanje zamrzovalnika:
1. S pritiskom na ustrezni regulator temperature nastavite želeno temperatu‐
ro. Spremenjena nastavitev (ŽELENA temperatura) se takoj prikaže na pri‐
kazovalniku temperature, prikazovalnik temperature pa utripa.
2. Ob vsakem pritisku na regulator temperature se ŽELENA temperatura
spremeni za 1 °C. ŽELENA temperatura se mora doseči v 24 urah.
3. Po nastavitvi želene temperature se na prikazovalniku temperature v krat‐
kem času (pribl. v 5 sekundah) ponovno prikaže trenutna DEJANSKA tem‐
peratura v ustreznem predelu. Prikazovalnik temperature preneha utripati,
temperatura je stalno prikazana.
Za pravilno shranjevanje živil je potrebno nastaviti naslednjo temperaturo:
• -18 °C v zamrzovalniku.
Po končani nastavitvi se kompresor ne zažene takoj, če trenutno poteka sa‐
modejno odtaljevanje. Temperatura za shranjevanje živil se v hladilniku dose‐
že hitro. Zato lahko živila vstavite takoj po vklopu hladilnika.
Funkcija FROSTMATIC
Funkcija FROSTMATIC pospeši zamrzovanje svežih živil in hkrati zaščiti za‐
mrznjena živila pred neželenim ogrevanjem.
Postopek za vklop funkcije:
24
Prva uporaba
1. Pritisnite stikalo za FROSTMATIC.
2. Zasveti indikator funkcije FROSTMATIC.
Postopek za izklop funkcije:
1. Pritisnite stikalo za FROSTMATIC .
2. Indikator funkcije FROSTMATIC ugasne.
Funkcija FROSTMATIC se po približno 52 urah samodejno izklopi.
Če je funkcija FROSTMATIC vključena, nastavitve temperature ni možno
spreminjati.
Alarm visoke temperature
Na dvig temperature v zamrzovalniku (npr. zaradi predčasnega izpada elek‐
trične napetosti ali odprtih vrat) opozarja:
• utripanje kontrolne lučke ALARM
• zvočni signal.
Ob ponovni vzpostavitvi normalnega stanja:
• se izklopi zvočni signal
• kontrolna lučka ALARM še vedno utripa.
Opozorilno lučko izklopite s pritiskom na stikalo za ALARM .
Ko zadržite stikalo za ALARM , začne na prikazovalniku temperature utripati
najvišja temperatura, dosežena v zamrzovalniku.
Prva uporaba
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo hladilnika očistite notranjost in vso notranjo opremo. Za
čiščenje uporabite mlačno vodo z nevtralnim milom, da odstranite tipičen vonj
po novem izdelku. Hladilnik nato obrišite do suhega.
Ne uporabljajte detergentov ali čistilnih praškov, ker le-ti lahko poškodujejo
površino.
Vsakodnevna uporaba
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje svežih živil in dolgotrajno shranje‐
vanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Za zamrzovanje svežih živil najmanj 24 ur pred vstavljanjem živil v zamrzoval‐
nik vklopite funkcijo FROSTMATIC.
Živila, ki jih želite zamrzniti, vstavite v dva zgornja predala.
Največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v 24 urah, je določena na napisni
ploščici , to je na nalepki v notranjosti zamrzovalnika.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: med tem časom ne dodajajte drugih živil za
zamrznitev.
Koristni namigi in nasveti
25
Shranjevanje zamrznjenih živil
Pri prvem zagonu oz. pri zagonu po daljšem obdobju neuporabe pustite prazen
hladilnik delovati najmanj 2 uri pri najvišje nastavljeni temperaturi.
Če pride po nesreči do odtaljevanja, npr. zaradi izpada elektrike, in je bil izpad
daljši od časovne vrednosti, ki je v tehničnih karakteristikah navedena kot "čas
dviganja", odmrznjena živila čim prej porabite ali pa jih skuhajte in nato po‐
novno zamrznite (po ohladitvi).
Freezing Calendar
Simboli prikazujejo različne tipe zamrznjenih živil.
Številke prikazujejo čas shranjevanja v mesecih za posamezne tipe zamrz‐
njenih živil. Ali velja zgornja oz. spodnja meja označenega časa shranjevanja,
je odvisno od kakovosti živil in načina obdelave pred zamrznitvijo.
Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila se pred uporabo lahko odtajajo v
hladilniku ali pri sobni temperaturi, odvisno od časa, ki ga imate na voljo za ta
postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika:
kuhanje bo v tem primeru trajalo dalj časa.
Priprava ledenih kock
Hladilnik ima najmanj en modelček za pripravo ledenih kock. V modelčke na‐
lijte vodo in jih vstavite v zamrzovalnik.
Za odstranjevanje modelčkov iz zamrzovalnika ne uporabljajte kovinskih pred‐
metov.
Hladilni akumulatorji
V zamrzovalniku je najmanj en hladilni akumulator, ki podaljša čas shranjeva‐
nja v primeru izpada električne napetosti ali okvare.
Koristni namigi in nasveti
Nasveti za zamrzovanje
Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši postopek zamrzovanja:
• največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v času 24 ur je prikazana na
napisni ploščici;
• postopek zamrzovanja traja 24 ur; med tem časom ne dodajajte drugih živil
za zamrznitev;
• zamrznete lahko samo visoko kakovostna, sveža in temeljito očiščena živila;
26
Vzdrževanje in čiščenje
• živila razdelite v manjše zavoje, da hitreje in popolnoma zamrznejo, pozneje
pa lahko odtajate samo količino, ki jo potrebujete;
• živila zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v polivinilaste vrečke, da zago‐
tovite neprodušnost;
• preprečite, da bi se sveža, nezamrznjena živila dotikala zamrznjenih živil,
ker bi se lahko pri tem povišala temperatura slednjih;
• pusta živila se shranjujejo bolje in daljši čas kot mastna živila; sol skrajša
čas shranjevanja živil;
• če ledene kocke zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika, lahko pride do
ozeblin;
• priporočamo, da na posamezne pakete napišete datum, da zagotovite pre‐
gled nad časom shranjevanja;
Nasveti za shranjevanje zamrznjenih živil
Nasveti za dosego najboljšega delovanja hladilnika:
• preverite, če so komercialno zamrznjena živila v trgovini pravilno shranjena;
• zagotovite čim hitrejši transport zamrznjenih živil iz trgovine do zamrzoval‐
nika;
• vrat ne odpirajte prepogosto ter jih ne držite odprta dalj časa, kot je nujno
potrebno.
• Ko so živila odmrznjena, se hitro pokvarijo in jih ni možno ponovno zamrzniti.
• Živil ne shranjujte dalj časa, kot predpisuje proizvajalec.
Vzdrževanje in čiščenje
PREVIDNOST!
Pred vzdrževalnimi deli izklopite hladilnik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v hladilni enoti; vzdrževalna dela in ponovno
polnjenje lahko izvajajo samo pooblaščeni tehniki.
Redno čiščenje
Opremo je potrebno redno čistiti:
• Notranjost hladilnika in opremo očistite z mlačno vodo in nevtralnim milom.
• Redno preverite tesnila vrat in jih dobro obrišite; na tesnilu ne sme biti os‐
tankov.
• Temeljito splaknite in posušite.
Ne vlecite, premikajte ali poškodujte cevi in/ali kablov v notranjosti.
Za čiščenje notranjosti ne uporabljajte detergentov, čistilnih praškov, močno
odišavljenih čistilnih sredstev ali loščil na osnovi voska, ker poškodujejo po‐
vršino in puščajo močne vonjave.
Kondenzator (črno rešetko) in kompresor na hrbtni strani hladilnika očistite z
metlico ali sesalnikom za prah. Na ta način izboljšate delovanje hladilnika in
zmanjšate porabo energije.
Vzdrževanje in čiščenje
27
Pazite, da ne poškodujete hladilnega sistema.
Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinjskih površin vsebuje kemikalije, ki lah‐
ko razjedajo/poškodujejo plastične dele hladilnika. Zaradi tega priporočamo,
da zunanje dele hladilnika čistite samo s toplo vodo z dodano majhno količino
sredstva za pomivanje.
Hladilnik po čiščenju ponovno priključite na omrežno napetost.
Odtaljevanje zamrzovalnika
Na policah in okoli zgornjega razdelka zamrzovalnika se vedno nabere nekaj
ledu.
Ko debelina ledu doseže 3-5 mm, ga morate odstraniti.
Približno 12 ur pred začetkom odtaljevanja zavrtite regulator temperature proti
višji nastavitvi, da zagotovite zadostno ohladitev za čas prekinitve delovanja.
Postopek za odstranjevanje ledu:
1. Izklopite hladilnik.
2. Odstranite zamrznjena živila, jih zavijte v več plasti časopisnega papirja in
jih odložite v hladen prostor.
PREVIDNOST!
Zamrznjenih živil se ne dotikajte z mokrimi rokami. Roke se lahko primrznejo
na živila.
3. Vrata pustite odprta in plastično
strgalo vstavite na ustrezno mesto
na sredini spodnjega dela, kamor
podstavite posodo za prestrezanje
odtaljene vode
Za pospešitev postopka odmrzovanja
postavite v zamrzovalnik posodo z vr‐
očo vodo. Poleg tega pred zaključkom
odtaljevanja odstranite odpadle kose
ledu.
4. Po odtaljevanju do suhega zbrišite
notranjost hladilnika in strgalo obdr‐
žite za nadaljnjo uporabo.
5. Vključite hladilnik.
6. Po dveh ali treh urah ponovno vstavite predhodno odstranjena živila.
Za odstranjevanje ivja ali ledu iz izparilnika nikoli ne uporabljajte ostrih kovin‐
skih pripomočkov, ker lahko poškodujete izparilnik.
Za hitrejše odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih ali nenaravnih sredstev,
razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Povišanje temperature paketov zamrznjenih živil med odtaljevanjem lahko
skrajša čas varnega shranjevanja živil.
28
Kaj storite v primeru…
Časi nedelovanja
Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali, izvedite naslednje ukrepe:
• hladilnik izključite iz omrežne napetosti
• odstranite vsa živila
• odtajajte 8)in očistite hladilnik in vso opremo
• vrata hladilnika pustite priprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.
Če ostane hladilnik vključen, prosite nekoga, da občasno pogleda, če se ni
hrana v njem pokvarila zaradi morebitnega izpada elektrike.
Kaj storite v primeru…
OPOZORILO!
Pred odpravljanjem težav izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
Težave, ki niso opisane v tem priročniku, mora odpraviti usposobljen električar
ali strokovno usposobljena oseba.
Med običajnim delovanjem nastajajo določeni zvoki (kompresor, kroženje hla‐
dilne tekočine).
Motnja
Možni vzrok
Zamrzovalnik ne deluje. Zamrzovalnik je izključen.
Kontrolna lučka ne utri‐
pa.
Utripa kontrolna lučka.
Vtič ni pravilno priključen v
omrežno vtičnico.
Vtič pravilno priključite v om‐
režno vtičnico.
Na zamrzovalniku ni elek‐
trične napetosti. V omrežni
vtičnici ni električne napeto‐
sti.
V omrežno vtičnico priključite
drugo električno napravo.
Posvetujte se s strokovno
usposobljenim električarjem.
Zamrzovalnik ne deluje pra‐ Posvetujte se s strokovno
vilno.
usposobljenim električarjem.
Utripa opozorilna lučka. Temperatura v zamrzoval‐
niku je previsoka.
Kompresor deluje ne‐
prekinjeno.
Rešitev
Vključite zamrzovalnik.
Oglejte si poglavje "Alarm vi‐
soke temperature"
Temperatura ni pravilno na‐ Nastavite višjo temperaturo.
stavljena.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapira‐
nje vrat".
Vrata se prepogosto odpi‐
rajo.
Vrat ne držite odprtih dalj ča‐
sa, kot je potrebno.
Temperatura živila je previ‐ Pred shranjevanjem živila
soka.
počakajte, da se njegova
temperatura zniža na sobno
temperaturo.
8) Če je predvideno.
Kaj storite v primeru…
Motnja
Temperatura v zamrz‐
ovalniku je prenizka.
Temperatura v zamrz‐
ovalniku je previsoka.
Možni vzrok
29
Rešitev
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Znižajte temperaturo v pro‐
storu.
Vključena je funkcija
FROSTMATIC.
Oglejte si poglavje "Funkcija
FROSTMATIC".
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo temperaturo.
Vključena je funkcija
FROSTMATIC.
Oglejte si poglavje "Funkcija
FROSTMATIC".
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite nižjo temperaturo.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapira‐
nje vrat".
Temperatura živila je previ‐ Pred shranjevanjem živila
soka.
počakajte, da se njegova
temperatura zniža na sobno
temperaturo.
Veliko živil je bilo shranjenih Istočasno shranjujte manjšo
istočasno.
količino izdelkov.
Živila so postavljena prebli‐ Živila shranjujte tako, da lah‐
zu skupaj.
ko med njimi kroži hladen
zrak.
Nastaja preveč ivja.
Živila niso pravilno embali‐
rana.
Živila pravilno embalirajte.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapira‐
nje vrat".
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo temperaturo.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnilo v vratih.
2. Če je potrebno, prilagodite vrata. Oglejte si poglavje "Namestitev".
3. Če je potrebno, zamenjajte okvarjeno tesnilo v vratih. Pokličite servisni
center.
30
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Čas dviganja
Višina
1600 mm
Širina
600 mm
Globina
625 mm
35 h
Tehnični podatki so zapisani na napisni ploščici na notranji levi strani hladilnika
ter na energijski nalepki.
Namestitev
OPOZORILO!
Pred namestitvijo hladilnika natančno preberite "varnostna navodila" za vašo
varnost in pravilno delovanje hladilnika.
Location
Hladilnik namestite na zadostni razdalji od virov toplote, kot so radiatorji, grel‐
niki, neposredno sončno obsevanje itd. Na hrbtni strani hladilnika mora biti
omogočeno prosto kroženje zraka. Za zagotovitev optimalnega delovanja hla‐
dilnika v primeru namestitve pod previsnim stenskim elementom mora biti mi‐
nimalna razdalja med zgornjim delom hladilnika in stenskim elementom vsaj
100 mm . Še boljše pa je, če hladilnika ne namestite pod previsne stenske
elemente. Za natančno namestitev v vodoraven položaj uporabite eno ali več
nastavljivih nog na dnu hladilnika.
Če želite hladilnik postaviti v kot, s tečaji vrat ob steni, mora biti najmanjša
razdalja med hladilnikom in steno 10 mm. To omogoča, da se vrata odprejo
dovolj široko, da lahko iz hladilnika vzamete police.
OPOZORILO!
Zagotovite možnost izklopa hladilnika iz električnega omrežja; zagotovite eno‐
staven dostop do omrežnega vtiča.
31
10mm
10mm
100mm
Namestitev
Namestitev
OPOZORILO!
Ko odstranjujete rabljen zamrzovalnik, ki ima na vratih zapiralo ali kljuko, le-to
pokvarite, da se otroci ne morejo zakleniti v notranjost.
Zamrzovalnik mora imeti po namestitvi omogočen dostop do vtiča.
Zamrzovalnik namestite na mesto, kjer temperatura prostora ustreza klimat‐
skemu razredu na napisni ploščici zamrzovalnika:
Klimatski razred
Temperatura okolice
SN
+10 °C do 32 °C
N
+16 °C do 32 °C
ST
+16 °C do 38 °C
T
+16 °C do 43 °C
Priključitev na električno napetost
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta napetost in frekvenca na napisni plo‐
ščici enaki kot sta omrežna napetost in frekvenca na mestu priključitve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen je na napajalnem kablu nameščen
varnostni omrežni vtič. Če omrežna vtičnica ni ozemljena, priključite hladilnik
na ločeno ozemljitveno točko v skladu s trenutno veljavnimi predpisi. Posve‐
tujte se z usposobljenim električarjem.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi smernicami EGS.
32
Namestitev
Zadnja distančnika
V notranjosti zamrzovalnika sta dva di‐
stančnika, ki morata biti nameščena, kot je
prikazano na sliki.
Popustite vijaka ter pod glavi vijakov vsta‐
vite distančnika. Vijaka nato ponovno pritr‐
dite.
Sprememba smeri odpiranja vrat
OPOZORILO!
Pred poljubnimi deli na stroju izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
Postopek za spremembo smeri odpiranja vrat:
1. Odstranite vpeto prezračevalno
rešetko (D). Odstranite spodnji te‐
čaj (E): odvijte tri pritrdilne vijake in
zadržite tesnilo tečaja (X).
F
X
N
M
Z
Y
E
F
D
Namestitev
33
2. Vrata potisnite s tečaja (G). Odvijte
tečaj (G) in ga namestite na na‐
sprotno stran.
3. Z izvijačem velikosti 10 mm odvijte
zatič tečaja (Z) iz tečaja (E) in za‐
dnji vijak (Y) ter odstranite zapiralni
element (M). Iz vrečke z dodatnimi
G
deli vzemite spodnji levi zapiralni
element in ga namestite na na‐
sprotno stran istega tečaja: ponov‐
no privijte zadnji vijak.
4. S spodnjega dela vrat odvijte zgor‐
nji zapiralni element (N). Iz vrečke
z dodatnimi deli vzemite zgornji le‐
vi zapiralni element in ga namesti‐
te na nasprotno stran spodnjega dela vrat: ponovno privijte vijak.
5. Namestite vrata.
6. Spodnji tečaj (E) namestite na nasprotno stran. Uporabite predhodno od‐
stranjene tri vijake in vstavite tesnilo tečaja (X).
7. Iz prezračevalne rešetke (D) odstranite pokrovček (F): potisnite ga v smeri
puščice in ga namestite na nasprotno stran.
8. Namestite prezračevalno rešetko (D): potisnite jo, da se zaskoči na svoje
mesto.
9. Odvijte ročaj. Z žebljem ali točka‐
lom odstranite čep. Ročaj in čep
namestite na nasprotno stran. Iz
vrečke z dodatnimi deli vzemite
dva čepa in pokrijte odprtine na le‐
vi strani, kjer ste odstranili ročaj.
10. Sprednji rob vrat mora biti vzpore‐
den s sprednjim robom zgornje
plošče.
11. Zamrzovalnik namestite v vodora‐
ven položaj, počakajte najmanj šti‐
ri ure in ga nato priključite v om‐
režno vtičnico.
Nazadnje preverite:
• Da so vsi vijaki dobro pritrjeni.
• Da je magnetno tesnilo dobro pritrjeno na ohišje.
• Da se vrata pravilno odpirajo in zapirajo.
Če je temperatura okolice nizka (na primer pozimi), je možno, da se tesnilo ne
prilega popolnoma na ohišje. V tem primeru počakajte, da se tesnilo naravno
prilagodi.
34
Skrb za okolje
Skrb za okolje
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno
ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, Izdelek odpeljite na ustrenzo
zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim
načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreViti morebitne
negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile
v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o
odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste
izdelek kupili.
35
www.electrolux.com
222348061-00-032009
www.aeg-electrolux.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising