Aeg-Electrolux SKZ71800F0 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux SKZ71800F0 Uživatelský manuál
SKZ71800F0
CS
NO
PL
SK
CHLADNIČKA
KJØLESKAP
CHŁODZIARKA
CHLADNIČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
22
43
65
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
6
9
9
14
14
16
18
18
19
21
Bezpečnostní informace
Ovládací panel
Při prvním použití
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Zvuky
Poznámky k životnímu prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte
a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek,
a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové
strojky) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní
plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
– nepoužívejte v blízkosti spotřebiče otevřený oheň a jiné zápalné zdroje;
Bezpečnostní informace
5
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
1.
2.
•
•
•
•
Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče.
Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu žárovky1) vnitřního osvětlení.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření.
Žárovky2) použité v tomto spotřebiči jsou určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
Denní používání
•
•
•
•
•
•
Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.
Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 3)
Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce.
Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte
se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo
nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a
poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.
Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený,
uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky.
1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky.
2) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením.
3) Pokud je spotřebič beznámrazový.
6
Ovládací panel
Instalace
U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké
části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
• Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 4)
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím
okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a
smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné.
OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
2
Tlačítko ON/OFF
Tlačítko Mode
Tlačítko OK
Tlačítko nižší teploty
4) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou.
3
4
5
6
Ovládací panel
7
5 Tlačítko vyšší teploty
6 Displej
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit na hlasitější současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund. Změnu je možné vrátit.
Displej
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Funkce časovače
Funkce COOLMATIC
Funkce Minute Minder
Funkce dětské pojistky
Ukazatel výstrahy
Kontrolka teploty
Zapnutí spotřebiče
Spotřebič se zapíná následujícím postupem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko ON/OFF .
3. Pokud se na displeji zobrazí "dEMo" , spotřebič se nachází v režimu Demo. Viz odstavec „Co dělat, když...“.
4. Ukazatele teploty ukazují nastavenou výchozí teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“.
Vypnutí spotřebiče
Spotřebič se vypíná následujícím postupem:
1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu pěti sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.
Regulace teploty
Nastavenou teplotu v chladničce lze změnit stisknutím tlačítka teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou uloženy i při výpadku proudu.
Funkce Minute Minder
Pomocí funkce Minute Minder nastavíte, aby ve stanovený moment, například když na určitou dobu potřebujete nechat vychladnout připravovanou směs, zazněla zvuková výstraha.
8
Ovládací panel
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Minute Minder .
Časovač po dobu několika sekund ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím tlačítka regulace časovače upravte nastavenou hodnotu v rozsahu od 1 do
90 minut.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Minute Minder .
Časovač začne blikat (min). .
Na konci odpočítávání času zabliká ukazatel Minute Minder a rozezní se zvuková signalizace:
1. stisknutím tlačítka OK vypnete zvukovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli během odpočítávání vypnout:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel Minute Minder .
2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
3. Ukazatel Minute Minder se přestane zobrazovat.
Nastavenou dobu lze kdykoliv během odpočtu změnit současným stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
Funkce dětské pojistky
Pomocí funkce dětské pojistky zablokujete tlačítka před nechtěným použitím.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.
2. Ukazatel funkce dětské pojistky zabliká.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské pojistky.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud ukazatel funkce dětské pojistky nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce dětské pojistky se přestane zobrazovat.
Funkce COOLMATIC
Potřebujete-li například po nákupu uložit velké množství teplých potravin, doporučujeme zapnout funkci COOLMATIC, aby se potraviny rychleji zchladily a nezahřály ostatní potraviny
již uložené v chladničce.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel COOLMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Zobrazí se ukazatel COOLMATIC.
Funkce COOLMATIC se automaticky vypne po přibližně 6 hodinách.
Tuto funkci vypnete před jejím automatickým vypnutím následovně:
Při prvním použití
1.
2.
3.
9
Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel COOLMATIC.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Ukazatel COOLMATIC se přestane zobrazovat.
Tato funkce se vypne při nastavení jiné teploty chladničky.
Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře spotřebiče otevřené několik minut. Výstraha
otevřených dveří je signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek (zavřené dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou signalizaci vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku. Pak vše důkladně vytřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
Pokud se na displeji zobrazí “dEMo”, spotřebič se nachází v režimu Demo: Viz odstavec
„Co dělat, když...“.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Tento spotřebič se prodává ve Francii.
V souladu s předpisy platnými v této zemi musí být vybaven speciálním označením (viz obrázek) umístěným v dolním oddílu chladničky, které udává nejchladnější zónu chladničky.
10
Denní používání
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do kterých
se podle přání zasunují police.
K lepšímu využití prostoru mohou přední poloviční
police ležet na zadních policích.
Umístění dveřních poliček
Dveřní poličky můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
Umístění posuvného dveřního boxu
Posuvný dveřní box lze umístit do různých výšek.
Tyto úpravy provedete následujícím způsobem:
1. zvedněte poličku s posuvným dveřním
boxem vzhůru a vytáhněte ji z držáků ve
dveřích
2. vyjměte podpěru z vodicí dráhy pod poličkou
3. Stejným postupem v obráceném pořadí
zasuňte posuvný dveřní box do jiné výšky.
Uhlíkový vzduchový filtr
Tento spotřebič je vybavený uhlíkovým filtrem
CLEANAIR CONTROL za klapkou na zadní stěně
chladicího oddílu.
Filtr čistí vzduch odstraňováním nežádoucích pachů v chladničce a oddílu LONGFRESH , a dále
tak zlepšuje kvalitu skladování potravin.
Při provozu musí být vzduchová klapka zavřená.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Denní používání
11
LONGFRESH Přihrádka
V oddílu LONGFRESH 0°C se teplota kontroluje automaticky. Zůstává stále na 0 °C, žádné
seřizování není nutné.
Stálá skladovací teplota kolem 0 °C a relativní vlhkost mezi 45 a 90 % zajišťují optimální
podmínky pro různé druhy potravin.
V oddílu LONGFRESH 0°C můžete proto skladovat různé druhy čerstvých potravin, a v porovnání s normálními oddíly chladničky v něm vydrží až 3 x déle a v lepší kvalitě. Tímto
způsobem vydrží potraviny díle čerstvé. Dobře se uchová chuť, svěžest, kvalita i vyživovací
hodnoty (vitamíny a minerály) potravin. Ztráta váhy zeleniny i ovoce bude nižší. Potraviny
budou mít celkově vyšší vyživovací hodnotu.
Oddíl LONGFRESH 0°C je také vhodný pro rozmrazování potravin.
V takovém případě můžete rozmrazené potraviny uchovat až dva dny.
Regulace vlhkosti
V obou zásuvkách je možné nezávisle na sobě
udržovat požadované skladovací podmínky a to
včetně vyšší či nižší vlhkosti.
Regulace prostředí se v obou zásuvkách provádí
odděleně pomocí šoupátka na přední straně zásuvky.
• „Suché“: nízká vlhkost vzduchu - relativní
vlhkost do 50 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když jsou obě šoupátka nastavená do polohy a ventilační otvory jsou zcela otevřené.
• „Vlhké“: vysoká relativní vlhkost - až 90 %
a
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když jsou obě šoupátka nastavená do polohy
ventilační otvory jsou zcela zavřené. Vlhkost je zachycena a nemůže unikat.
Zásuvky Longfresh
Vlhkost nelze nastavit.
12
Denní používání
Drátěné police uvnitř zásuvky umožňují volný
oběh vzduchu a tedy lepší uchování potravin.
Oddíl má zarážky, které brání vypadnutí zásuvek
při jejich úplném vytažení.
Chcete-li zásuvky odstranit (např. k čištění), vytáhněte je až na doraz, nadzdvihněte a vyjměte.
Jestliže vytáhnete všechny zásuvky, můžete uložit
velké množství potravin.
Doba uchovávání čerstvých potravin v oddílu LongFresh 0 °C
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzduchu
Doba uchovávání
Cibule
„Suché“
až 5 měsíců
Máslo
„Suché“
až 1 měsíc
Větší kusy vepřového
„Suché“
až 10 dní
Hovězí, zvěřina, malé kusy
vepřového, drůbež
„Suché“
až 7 dní
Rajčatová omáčka
„Suché“
až 4 dny
Ryby, korýši, vařené masité
pokrmy
„Suché“
až 3 dny
Vařené mořské plody
„Suché“
až 2 dny
Salát, zelenina, mrkve, bylinky, růžičková kapusta, celer
„Vlhké“
až 1 měsíc
Artyčoky, květák, čekankový
kořen, ledový salát, čekanka,
polníček, hlávkový salát, pórek, salát radicchio
„Vlhké“
až 21 dní
Brokolice, čínské zelí, kapusta, zelí, ředkvičky
„Vlhké“
až 14 dní
Hrášek, kedlubny
„Vlhké“
až 10 dní
Jarní cibulky, ředkvičky,
chřest, špenát
„Vlhké“
až 7 dní
Ovoce 1)
Hrušky, datle (čerstvé), jahody, broskve 1)
„Vlhké“
až 1 měsíc
Denní používání
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzduchu
13
Doba uchovávání
Švestky 1)
rebarbora, angrešt
„Vlhké“
až 21 dní
Jablka (ne odrůdy citlivé na
chlad), kdoule
„Vlhké“
až 20 dní
Meruňky, třešně
„Vlhké“
až 14 dní
Slívy, hroznové víno
„Vlhké“
až 10 dní
Ostružiny, černý rybíz
„Vlhké“
až 8 dní
Fíky (čerstvé)
„Vlhké“
až 7 dní
Borůvky, maliny
„Vlhké“
až 5 dní
1) Čím zralejší ovoce, tím kratší doba uchovávání
Koláče se šlehačkou nebo jiné druhy pečiva lze uchovávat v oddílu LongFresh 0 °C po dva
až tři dny.
Není určeno k uložení do oddílu LongFresh 0 °C:
• ovoce citlivé na chlad, které musí být uchováváno ve sklepě nebo při pokojové teplotě,
jako například ananas, banány, grapefruity, melouny, mango, papája, pomeranče, citrony, kiwi.
• Druhy potravin, které nebyly uvedené výše, by měly být uchovávány v chladicím oddíle
(např. všechny druhy sýrů, studené nářezy atd.).
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuvkách závisí na vlhkosti obsažené v uchovávaných potravinách, ovoci a zelenině a na četnosti otevírání dveří.
Oddíl LongFresh 0 °C je také vhodný pro pomalé rozmrazování potravin. V takovém případě
lze rozmrazené potraviny v oddílu LongFresh 0 °C uchovávat až dva dny.
Tipy:
• Věnujte pozornost čerstvosti potravin, obzvláště pak datu spotřeby. Kvalita a čerstvost
ovlivňují dobu uchovávání.
• Celý cyklus doby uchovávání závisí na skladovacích podmínkách potravin před jejich konečným uložením do chladničky.
• Potraviny, ovoce nebo zelenina by měly být uchovávány v původním či dodatečném obalu.
• Krmivo pro domácí zvířata by mělo být vždy uchováváno zabalené a suché.
• Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí rychleji. To znamená, že mořské plody se zkazí
rychleji než ryby, a ty se zkazí rychleji než ostatní maso. Při uchovávání potravin v oddíle
0 °C lze délku jejich skladování prodloužit až třikrát bez ztráty kvality.
• Veškeré potraviny uchovávané v oddíle 0 °C by měly být ze zásuvek vyjmuty přibližně 15
—30 minut před konzumací, obzvláště pak ovoce a zelenina, které se konzumují bez další tepelné úpravy. Pokud necháte ovoce či zeleninu určitou chvíli v pokojové teplotě, zvýrazní se jejich textura a chuť.
14
Užitečné rady a tipy
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je
zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námraza
nebo led. V tomto případě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu energie.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici nad
zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či
do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto
provádět pouze autorizovaný pracovník.
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Čištění a údržba
15
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím
se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Nejnižší polici, oddělující chladnější oddíl od oddílu LONGFRESH 0°C lze vyjmout pouze při
čištění. Chcete-li ji odstranit, prostě ji vytáhněte.
Kryty zásuvek v oddílu můžete k čištění také vytáhnout.
Po vyčištění musíte tuto polici a kryty vrátit zpět na jejich místo, jinak by oddíl LONGFRESH
0°C správně nefungoval.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
Výměna uhlíkového filtru
Uhlíkový filtr pomáhá omezovat nepříjemné pachy uvnitř chladničky a brání tak vzniku
nepříjemné příchuti v choulostivých potravinách.
K zajištění nejlepší účinnosti uhlíkového vzduchového filtru je nutné ho každý rok vyměnit.
Nové aktivní vzduchové filtry lze koupit v příslušných prodejnách v místě bydliště.
• Vzduchový filtr se instaluje za kryt a můžete
1
ho vyjmout vytažením krytu směrem ven (1).
• Vypotřebovaný uhlíkový filtr vytáhněte ze
štěrbiny.
2
• Do štěrbiny vložte nový filtr (2).
• Kryt zavřete.
16
Co dělat, když...
Uhlíkový filtr je příslušenství ze spotřebního materiálu a proto se na něj nevztahuje záruka.
Při provozu musí být kryt vzduchového větrání vždy zavřený.
Se vzduchovým filtrem zacházejte opatrně, abyste nepoškrábali povrch filtru.
Odmrazování chladničky
Odmrazování chladicího oddílu je automatické.
Rozmrazená voda teče do nádoby na kompresoru a odpařuje se. Tuto nádobu nelze odstranit.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte5) a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství
• nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu.
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Před odstraňováním závady vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Odstraňování závady, která není uvedena v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně postaven na podkladu.
Zkontrolujte, zda spotřebič stojí
stabilně (všechny čtyři nožičky
musí stát na podlaze).
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovostním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
5) Pokud je to zapotřebí.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
17
Řešení
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš často.
Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné.
Teplota potravin je příliš vysoká.
Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Teplota v místnosti je příliš vyso- Snižte teplotu v místnosti.
ká.
Po stisknutí spínače
COOLMATIC nebo po
změně teploty se kompresor nespustí okamžitě.
Toto je normální jev, který
nepřestavuje poruchu spotřebiče.
Kompresor se spouští až po určité době.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmrazo- Nejde o závadu.
vání se na zadní stěně rozmrazuje námraza.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vysoká.
Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství
lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče menší
množství potravin.
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Na displeji teploty je zobrazen horní nebo spodní
čtverec.
Při měření teploty došlo k chybě
Zavolejte do místního servisního
centra (chladicí systém bude potraviny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Na displeji se zobrazí dEMo.
Spotřebič je v režimu Demo (dE- Na přibližně 10 sekund podržte
Mo).
stisknuté tlačítko OK, dokud nezazní dlouhý zvukový signál a na
krátkou chvíli se nevypne displej:
spotřebič začne pracovat v normálním režimu
Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením pomocí LED diod s dlouhou životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze autorizované servisní středisko. Kontaktujte servisní
středisko.
Zavření dveří
1.
Vyčistěte těsnění dveří.
18
Technické údaje
2.
3.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace".
V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní středisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
230—240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě před instalací k zajištění bezpečnosti a
správného provozu spotřebiče.
Umístění
UPOZORNĚNÍ
Jestliže likvidujete starý spotřebič se zámkem nebo západkou na dveřích, musíte ho znehodnotit tak, aby se malé děti nemohly uvnitř zavřít.
Síťová zástrčka musí být po instalaci volně přístupná.
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Zvuky
19
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Instalace uhlíkového vzduchového filtru
Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivního uhlíku, který pohlcuje nepříjemné pachy a umožňuje zachování té nejlepší chuti a vůně všech potravin bez nebezpečí mísení vůní.
Uhlíkový filtr se dodává v plastovém sáčku, aby se
1
zachovaly jeho vlastnosti a životnost. Filtr je nutné
umístit do štěrbiny krytu ještě před zapnutím
spotřebiče.
1. Otevřete kryt klapky (1).
2. Vyjměte filtr z plastového sáčku.
3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní straně krytu
klapky (2).
4. Zavřete kryt klapky.
2
Při provozu musí být klapka vzduchového větrání
zavřená.
S filtrem zacházejte opatrně, aby se z jeho povrchu nemohlo nic uvolnit.
ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).
20
Zvuky
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Poznámky k životnímu prostředí
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
21
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
22
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette
produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom
funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være
sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har
full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av
produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEGproduktene skal holde seg plettfrie og fungere perfekt.
Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og
utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra
spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra flaskeholdere til
poser for ømfintlige tekstiler…
Besøk vår internettbutikk
www.aeg.com/shop
Innhold
23
INNHOLD
24
26
29
29
34
34
36
38
38
40
42
Sikkerhetsinformasjon
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Støy
Miljøhensyn
Følgende symboler brukes i denne
bruksanvisningen:
Viktig informasjon angående din personlige
sikkerhet og informasjoner om hvordan du
kan unngå skader på apparatet.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer
24
Sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For
å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene.
Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger
eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de
ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så
nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få
elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap,
med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og
meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
Sikkerhetsinformasjon
25
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller endre dette produktet på noen måte. All skade
på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
Strømledningen må ikke forlenges.
Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på produktet. Et sammenklemt
eller skadet støpsel kan overopphetes og medføre brann.
Pass på at du kan komme til produktets støpsel.
Ikke trekk i strømledningen.
Ikke sett i støpselet hvis kontakten er løs. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
Dette produktet må ikke brukes uten lampedeksel6) til innvendig belysning.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når det flyttes.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, for dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
Unngå å utsette produktet for direkte sollys over lengre tid.
Lyspærer7) som brukes i dette produktet er spesialpærer beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
•
Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen.8)
Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært int.
Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes
trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
6) Hvis lampedekselet skal brukes
7) Hvis produktet er utstyrt med lys
8) Hvis apparatet er frostfritt (Frost Free).
26
Betjeningspanel
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved
behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat.
Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må
du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan
berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må bare kobles til drikkevannsforsyning.9)
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet
må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i
isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes.
BETJENINGSPANEL
1
2
1 ON/OFF-knapp
9) Hvis produktet er utstyrt med vanntilkobling.
3
4
5
6
Betjeningspanel
27
2 Mode-knapp
3 OK-knapp
4 Termostatknapp, minus
5 Termostatknapp, pluss
6 Display
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode knappen og Termostatknappen, minus inne samtidig i noen sekunder. Du kan endre tilbake.
Display
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Tidsur-funksjon
COOLMATIC-funksjon
Minute Minder -funksjon
Barnesikring
Alarmindikator
Termostatlampe
Slå på
Gå frem som følger for å slå på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF -knappen hvis displayet er slokket.
3. Hvis "dEMo" vises i displayet, er produktet i demomodus. Se avsnittet “Hva må gjøres,
hvis…”.
4. Temperaturindikatorene viser innstilt standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Slå av
Gå frem som følger for å slå apparatet av:
1. Trykk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Nå slukkes displayet.
3. For å koble fra maskinen fra strømmen, ta ut støpselet fra stikkontakten.
Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på kjøleskapet kan justeres ved å trykke på termostatknappen.
Still inn standardtemperatur:
• +5 °C i kjøleskapet
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et døgn.
Etter strømbrudd gjenopprettes den innstilte temperaturen.
28
Betjeningspanel
Minute Minder-funksjon
Minute Minder -funksjonen skal brukes til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler noe en viss tid.
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Minute Minder -indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30 minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Minute Minder -indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en alarm:
1. trykk på OK-knappen for å slå av alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Mode-knappen til Minute Minder -indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Minute Minder -indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet under nedtellingen og på slutten, ved å trykke på
minus eller pluss.
Barnesikring
Aktiver barnesikringen hvis du vil låse knappene og hindre utilsiktet betjening.
For å slå på funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slokker.
COOLMATIC-funksjonen
Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har
handlet, foreslår vi at du aktiverer COOLMATIC-funksjonen først, slik at matvarene avkjøles
raskere. Samtidig unngår du at de matvarene som allerede befinner seg i Kjøleskap, blir
oppvarmet.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
Første gangs bruk
29
COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den slutter automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.
Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved åpen dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av ved å trykke på en hvilken som helst knapp.
FØRSTE GANGS BRUK
Innvendig rengjøring
Før du tar skapet i bruk, må du vaske innsiden samt alt innvendig tilbehør i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i helt nye produkter.
Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
Hvis “dEMo” vises i displayet, er produktet i demomodus: Se avsnittet “HVA MÅ GJØRES,
HVIS…”.
DAGLIG BRUK
Dette apparatet selges i Frankrike.
Ifølge bestemmelsene der må det utstyres med en spesialinnretning (se figur) i det nederste
rommet for å indikere den kaldeste sonen i apparatet.
30
Daglig bruk
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.
For å utnytte plassen bedre, kan de fremre halvhyllene ligge over de bakre hyllene.
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig
størrelse.
Plassering av boksen
Boksen kan plasseres i forskjellige høyder.
Gå frem som følger for å justere høyden på hyllene:
1. Løft hyllen med boksen oppover og ut
av holderne i døren.
2. Fjern låsebraketten fra festet under hyllen.
3. Gå frem i motsatt rekkefølge for å sette
bruk inn på en annen høyde.
Kull-filter
Skapet er utstyrt med et kullfilter CLEANAIR CONTROL bak en klaff i kjøleseksjonens bakvegg.
Filteret renser luften for uønsket lukt i kjøleskapet
og LONGFRESH -seksjonen, noe som innebærer at
oppbevaringskvaliteten blir ytterligere forbedret.
Når produktet er i bruk skal klaffen på luftventilasjonsluken alltid være lukket.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Daglig bruk
31
LONGFRESH -seksjonen
I LONGFRESH 0°C -seksjonen styres temperaturen automatisk. Den holder seg alltid på ca. 0
°C, du trenger ikke regulere den.
Den konstante lagringstemperaturen på ca. 0 °C og den relative luftfuktigheten på mellom
45 and 90 % gir optimale forhold for forskjellige typer mat.
Derfor kan du oppbevare en rekke forskjellige typer ferskvare i LONGFRESH 0°C -seksjonen,
der maten holder seg opptil 3 ganger lenger med bedre kvalitet sammenlignet med vanlige
kjøleskapsseksjoner. Dette lar deg handle inn større mengder ferske matvarer. Smak, grad av
ferskhet, kvalitet og ernæringsverdier (vitaminer og mineraler) blir godt tatt vare på. Det blir
mindre tap av vekt i grønnsaker og frukt. Maten gir mer ernæringsverdi.
LONGFRESH 0°C -seksjonen er også egnet til å tine mat.
Hvis du bruker seksjonen slik, kan den opptinte maten oppbevares i opptil to dager.
Kontroll av luftfuktigheten
Begge skuffene kan brukes i henhold til ønskede
oppbevaringsforhold, med lavere eller høyere luftfuktighet uavhengig av hverandre.
Luftfuktigheten i hver enkelt skuff reguleres separat, og styres ved hjelp av glideventilen foran på
skuffen.
• "Tørr": lav luftfuktighet - opptil 50 % relativ
luftfuktighet
Luftfuktighetsnivået er nådd når begge gliderne er satt inn i denne posisjonen og ventilasjonsåpningene er vidåpne.
• "Fuktig": høy relativ luftfuktighet - opptil 90 %
og venLuftfuktighetsnivået er nådd når begge gliderne er satt i denne posisjonen
tilasjonsåpningene er lukket. Luftfuktigheten bevares og lekker ikke ut.
Longfresh-skuffene
Luftfuktigheten kan ikke justeres.
32
Daglig bruk
Trådhyllene i skuffene sørger for at luften får sirkulere fritt, og bevarer dermed matvarene bedre.
Seksjonen har stoppskinner for å forhindre at
skuffene faller ut når de er trukket helt ut.
For å fjerne skuffene (for eksempel i forbindelse
med rengjøring), trekk dem så langt ut de går, løft
dem opp og ta dem ut.
Du kan ta ut alle skuffene hvis du trenger å oppbevare større mengder matvarer.
Lagringstid for ferskvarer i Longfresh 0 °C-seksjonen
Matvaretype
Luftfuktighetsinnstilling
Lagringstid
Løk
"tørr"
opptil 5 måneder
Smør
"tørr"
opptil 1 måned
Store stykker svinekjøtt
"tørr"
opptil 10 dager
Oksekjøtt, vilt, små stykker svinekjøtt, fjærfe
"tørr"
opptil 7 dager
Tomatsaus
"tørr"
opptil 4 dager
Fisk, skalldyr, kokte/stekte
kjøttprodukter
"tørr"
opptil 3 dager
Kokt/stekt sjømat
"tørr"
opptil 2 dager
Salat, grønnsaker Gulrøtter,
urter, rosenkål, selleri
“fuktig”
opptil 1 måned
Artisjokker, blomkål, sikori, isbergsalat, endivier, vårsalat,
bladsalat, purreløk, rosensalat
“fuktig”
opptil 21 dager
Brokkoli, kinakål, grønnkål, kål,
reddiker, savoikål
“fuktig”
opptil 14 dager
Erter, kålrot
“fuktig”
opptil 10 dager
Vårløk, reddiker, asparges, spinat
“fuktig”
opptil 7 dager
Frukt 1)
Pærer, fikener (ferske), jordbær, fersken 1)
“fuktig”
opptil 1 måned
Daglig bruk
Matvaretype
Luftfuktighetsinnstilling
33
Lagringstid
Plommer 1)
rabarbra, stikkelsbær
“fuktig”
opptil 21 dager
Epler (ikke kuldefølsomme),
kvedeepler
“fuktig”
opptil 20 dager
Aprikos, kirsebær
“fuktig”
opptil 14 dager
Damaskuskplommer, druer
“fuktig”
opptil 10 dager
Bjørnebær, rips
“fuktig”
opptil 8 dager
Fikener (ferske)
“fuktig”
opptil 7 dager
Blåbær, bringebær
“fuktig”
opptil 5 dager
1) Jo mer moden frukten er, jo kortere tid kan den lagres
Kremkaker og andre typer bakverk kan oppbevares i Longfresh-skuffen (0 °C) i 2-3 dager.
Kremkaker og andre typer bakverk kan oppbevares i Longfresh-skuffen (0 °C) i 2-3 dager.
Må ikke legges i Longfresh-skuffen (0 °C):
• kuldefølsom frukt som skal oppbevares ved kjeller- eller romtemperatur, som ananas, bananer, grapefrukt, meloner, mango, papaya, appelsin, sitron, kiwi.
• Matvaretyper som ikke er nevnt ovenfor skal oppbevares i kjøleskapet (for eksempel alle
typer ost, oppskåret pålegg, osv.)
Luftfuktigheten i skuffene avhenger av væskeinnholdet i matvarene, grønnsakene og frukten som oppbevares, samt hvor ofte døren åpnes
Longfresh-skuffen (0 °C) egner seg også for langsom opptining av matvarer. Hvis du bruker
skuffen på den måten, kan den opptinte maten oppbevares i Longfresh-skuffen (0 °C) i opptil to dager.
Tips:
• Kontroller hvor ferske matvarene er. Hold øye med holdbarhetsdatoen. Kvalitet og ferskhet påvirker lagringstiden.
• Hele lagringssyklustiden vil avhenge av hvordan varen ble oppbevart før den siste lagringen i kjøleskapet.
• Matvarer, frukt eller grønnsaker skal alltid pakkes inn før de lagres.
• Dyrefôr lagres alltid innpakket og tørt.
• Mat som er rik på proteiner vil bli fortere dårlig. Det betyr at sjømat vil bli dårlig før fisk,
og fisk vil bli dårlig før kjøtt. Når mat oppbevares i et rom med 0 °C, kan lagringstiden
økes med opptil tre ganger uten at matvarene forringes.
• All mat som oppbevares i 0 °C-rommet skal tas ut av skuffene ca. 15-30 minutter før
bruk, spesielt frukt og grønnsaker som skal spises uten videre tilberedning. Konsistensen
og smaken på frukt og grønnsaker blir bedre når de får tilbake romtemperatur.
• Matvarer, frukt eller grønnsaker skal alltid pakkes inn før oppbevaring i kjøleskap.
• Dyrefôr lagres alltid innpakket og tørt.
34
Nyttige tips og råd
• Mat som er rik på proteiner vil bli fortere dårlig. Det betyr at sjømat vil bli dårlig før fisk,
og fisk vil bli dårlig før kjøtt. Når mat oppbevares i en 0 °C-seksjon kan oppbevaringstiden for den typen mat økes med opptil tre ganger uten at matvarene forringes.
• All mat som oppbevares i 0 °C-seksjoner skal tas ut av skuffene ca. 15-30 minutter før
bruk, spesielt frukt og grønnsaker som skal spises uten videre tilberedning. Konsistensen
og smaken på frukt og grønnsaker er best i romtemperatur.
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim
eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling,
slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst
hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde
luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
Stell og rengjøring
35
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og tørk av dem for å være sikker på at de er rene
og fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler til rengjøring inne i skapet. Dette skader overflaten og etterlater sterk
lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en børste.
Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Den nederste hyllen, som skiller kjølerommet fra LONGFRESH 0°C -seksjonen, kan bare tas
ut i forbindelse med rengjøring. Trekk hyllen rett ut for å fjerne den.
Dekselplatene over skuffene i seksjonen kan tas ut ved rengjøring.
For å forsikre deg om at LONGFRESH 0°C -seksjonen virker som den skal, må den nederste
hyllen og dekselplatene settes tilbake i den opprinnelige posisjonen etter rengjøring.
Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene
som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Skifte kullfilteret
Kullfilteret bidrar til å redusere lukt i kjøleskapet og begrenser risikoen for uønsket lukt i
følsom mat.
For at kullfilteret skal være mest mulig effektivt, bør det skiftes en gang hvert år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive luftfiltre.
36
Hva må gjøres, hvis...
• Luftfilteret sitter bak dekselet og kan tas ut
ved å trekke dekselet utover (1).
• Trekk det gamle kullfilteret ut av luftfilteret.
1
2
• Sett det nye luftfilteret inn i spalten (2).
• Lukk dekselet.
Luftfilteret er en forbruksvare og dekkes dermed ikke av garantien.
Når apparatet er i bruk skal klaffen på luftventilasjonsluken alltid være lukket.
Luftfilteret skal behandles forsiktig for å hindre at overflaten ripes.
Avriming av kjøleskapet
Avriming av kjøleskapsrommet skjer automatisk.
Vannet som samler seg flyter inn i en beholder på kompressoren og fordamper. Denne beholderen kan ikke fjernes.
Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over et lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
• trekk støpselet ut av stikkontakten
• fjern alle matvarer
• avrim10) og rengjør apparatet og alt tilbehøret
• la døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen
for å sikre at ikke matevarene blir ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen må kun utbedres av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
10) Etter modell.
Hva må gjøres, hvis...
Problem
Mulig årsak
37
Løsning
Produktet støyer
Produktet står ikke støtt
Kontroller at produktet står stabilt (alle de fire føttene skal være
i kontakt med gulvet)
Produktet virker ikke.
Lampen virker ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i
stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Produktet får ikke strøm. Det er
ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk produkt
til stikkontakten for å sjekke om
den er strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn
nødvendig.
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem
inn.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på COOLMATIC
-bryteren eller etter at
temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har ikke
oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter en viss
tid.
Det renner vann på bakveggen inne i kjøleskapet.
Rimet på bakveggen tiner under
den automatiske avrimingen.
Dette er normalt.
Temperaturen i produktet
er for høy/for lav.
Termostaten er ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til romtemperatur før du legger dem
inn.
Det er lagt inn for mange matvarer på en gang.
Legg inn færre matvarer samtidig.
Lampen lyser ikke.
Kompressoren arbeider
hele tiden.
Temperaturen i kjøleskapet Det sirkulerer ikke kald luft i
er for høy.
produktet.
Pass på at den kalde luften kan
sirkulere i produktet.
38
Tekniske data
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det vises en firkant øverst
eller nederst i temperaturdisplayet.
Det har oppstått en feil i temperaturmålingen
Kontakt et serviceverksted. (kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke
være mulig å justere temperaturen).
dEMo vises i displayet.
Produktet er i demonstrasjonsmodus (dEMo).
Hold den nede i ca. 10 sek. til OKknappen til det høres en lyd og
displayet slukkes en kort stund:
produktet begynner å fungere
normalt
Skifte lyspære
Skapet er utstyrt med et longlife LED-taklys.
Kun en servicetekniker kan bytte ut den lysende enheten. Kontakt ditt servicesenter
Lukke døren
1.
2.
3.
Rengjør dørpakningene.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Montering".
Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.
TEKNISKE DATA
Nisjens dimensjon
Høyde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på apparatets innside og på
energietiketten.
MONTERING
ADVARSEL
Før skapet installeres bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" grundig, for din egen sikkerhets
skyld og for å få informasjon om korrekt bruk.
Montering
39
Plassering
ADVARSEL
Dersom du vraker et gammelt apparat som er utstyrt med lås eller smekklås på døren, må
du passe på at låsen blir gjort ubrukelig for å forhindre at barn kan stenge seg inne.
Apparatets støpsel må være tilgjengelig også etter at apparatet er installert.
Installere dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Rommets temperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16 °C til + 32 °C
ST
+16 °C til + 38 °C
T
+16 °C til + 43 °C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak apparatet må være tilstrekkelig.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Montering av kull-luftfilteret
Kull-luftfilteret er et aktivt kullfilter som absorberer ubehagelig lukt og opprettholder best
mulig smak og aroma for alle matvarer uten risiko for at lukt skal smitte over på andre matvarer.
40
Støy
Kullfilteret leveres i en plastpose for å opprettholde levetiden og egenskapene. Filteret skal plasseres bak klaffen før apparatet slås på.
1. Åpne klaffen (1).
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i spalten på baksiden av klaffen (2).
4. Lukk dekselet.
1
2
Når skapet er i bruk skal klaffen på luftventilasjonsluken alltid være lukket.
Filteret bør håndteres forsiktig, slik at partikler ikke løsner fra overflaten.
STØY
Fryseren lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
Støy
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
41
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
42
Miljøhensyn
CRACK!
CRACK!
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
43
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG.
Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które
ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć
w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co
niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym
stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,
półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
44
Spis treści
SPIS TREŚCI
45 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
48 Panel sterowania
51 Pierwsze użycie
51 Codzienna eksploatacja
56 Przydatne rady i wskazówki
56 Konserwacja i czyszczenie
59 Co zrobić, gdy…
61 Dane techniczne
61 Instalacja
62 Hałas/głośna praca
64 Ochrona środowiska
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
45
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia
oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego
urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w meblu do zabudowy nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych
warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
46
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),
który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wyłącznie technik autoryzowanego serwisu lub osoba o
odpowiednich kwalifikacjach może dokonać wymiany elementów elektrycznych (przewód
zasilający, wtyczka, sprężarka).
1.
2.
•
•
•
•
Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona
ani uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia. Przygnieciona lub uszkodzona
wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkładać do niego wtyczki przewodu zasilającego. Występuje zagrożenie pożarem lub porażenia prądem
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki11) oświetlenia wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Żarówki oświetlenia12) zastosowane w tym urządzeniu są specjalnymi żarówkami przeznaczonymi wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej
ściance. 13)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej producenta.
11) Jeśli urządzenie jest wyposażone w klosz.
12) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie.
13) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
47
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie
w pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio
po ich wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy stosować plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W razie konieczności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie się
zbierać na dnie chłodziarki.
Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację,
należy postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby uniknąć dotykania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym
oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną. 14)
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
14) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej.
48
Panel sterowania
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Należy unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła.
Materiały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem , nadają się do ponownego przetworzenia.
PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
1 Przycisk ON/OFF
2 Przycisk Mode
3 Przycisk OK
4 Przycisk obniżania temperatury
5 Przycisk podwyższania temperatury
6 Wyświetlacz
Istnieje możliwość zmiany zdefiniowanego dźwięku przycisków na głośniejszy poprzez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund przycisku Mode oraz przycisku obniżania temperatury. Zmianę tę można cofnąć.
Wyświetlacz
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Funkcja zegara
Funkcja COOLMATIC
Funkcja Minute Minder
Funkcja blokady uruchomienia
Wskaźnik alarmu
Wskaźnik temperatury
Włączanie
Aby włączyć urządzenie, należy:
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, nacisnąć przycisk ON/OFF .
Panel sterowania
49
3.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol "dEMo" , urządzenie działa w trybie demo.
Patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”.
4. Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną domyślną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury, należy zapoznać się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać przez 5 sekund.
2. Wyświetlacz wyłączy się.
3. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazda zasilającego.
Regulacja temperatury
Ustawienia temperatury w chłodziarce można zmieniać poprzez naciskanie przycisku regulacji temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• +5°C w komorze chłodziarki
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną temperaturę.
Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta w ciągu 24 godzin.
W przypadku awarii zasilania ustawiona temperatura pozostaje zapisana w pamięci.
Funkcja Minute Minder
Funkcja Minute Minder , umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego, jest przydatna np.
w przypadku konieczności schładzania produktu przez określony czas.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Minute Minder zacznie migać.
Przez kilka sekund będzie wyświetlana ustawiona wartość dla minutnika (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutnika, aby zmienić ustawienie w zakresie od 1 do 90
minut.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik Minute Minder .
Wskazanie minutnika zacznie migać (min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Minute Minder zacznie migać i zostanie wyemitowany
dźwiękowy sygnał alarmowy:
1. nacisnąć przycisk OK, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i zakończyć działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili przed zakończeniem odliczania:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik Minute Minder .
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik Minute Minder wyłączy się.
W dowolnej chwili podczas odliczania można zmienić ustawiony czas naciskając przycisk
obniżania temperatury oraz przycisk podwyższania temperatury.
50
Panel sterowania
Funkcja „Blokada uruchomienia”
Aby zablokować działanie przycisków przed przypadkowym użyciem, należy wybrać funkcję
„Blokada uruchomienia”.
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż pojawi się odpowiednia ikona.
2. Wskaźnik blokady uruchomienia zacznie migać.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
Wskaźnik blokady uruchomienia będzie widoczny.
Aby wyłączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik blokady uruchomienia.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
3. Wskaźnik blokady uruchomienia zgaśnie.
Funkcja COOLMATIC
Jeżeli istnieje konieczność przechowania większej ilości ciepłych produktów spożywczych,
na przykład po zrobieniu zakupów, zaleca się włączenie funkcji COOLMATIC w celu szybkiego schłodzenia produktów bez ryzyka podwyższenia temperatury żywności, która już
znajduje się w chłodziarce.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik COOLMATIC zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik COOLMATIC.
Funkcja COOLMATIC wyłącza się automatycznie po około 6 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycznym wyłączeniem:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik COOLMATIC.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik COOLMATIC zniknie.
Funkcja wyłącza się po wybraniu innego ustawienia temperatury w chłodziarce.
Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte przez kilka minut, włącza się alarm dźwiękowy.
Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany przez:
• migający wskaźnik alarmu,
• sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych warunków (zamknięte drzwi), alarm wyłączy się.
Podczas działania alarmu sygnał dźwiękowy można wyłączyć naciskając dowolny przycisk.
Pierwsze użycie
51
PIERWSZE UŻYCIE
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim akcesoria letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je osuszyć.
Nie należy stosować silnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.
Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny symbol “dEMo”, urządzenie działa w trybie demo: patrz
rozdział „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
niniejsze urządzenie jest sprzedawane we Francji
Zgodnie z prawem tego kraju w dolnej szufladzie chłodziarki powinno znajdować się specjalne urządzenie (patrz rysunek), które wskazuje jej najchłodniejszą strefę.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka
prowadnic umożliwiających umieszczenie półek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
W celu lepszego wykorzystania miejsca przednie
wąskie półki mogą zostać umieszczone nad tylnymi.
52
Codzienna eksploatacja
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spożywczych w opakowaniach o różnej wielkości,
półki w drzwiach można umieszczać na różnych wysokościach.
Zmiana położenia przesuwanego pojemnika
Przesuwany pojemnik można umieścić na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy:
1. Podnieść półkę z przesuwanym pojemnikiem i wysunąć ją z uchwytów w
drzwiach.
2. Wyjąć wspornik mocujący z prowadnicy
pod półką.
3. Wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności, aby umieścić przesuwany pojemnik na innej wysokości.
Węglowy filtr powietrza
Urządzenie jest wyposażone w filtr węglowy
CLEANAIR CONTROL umieszczony za pokrywą
na tylnej ściance komory chłodziarki.
Filtr oczyszcza powietrze w chłodziarce i komorze
LONGFRESH z niepożądanych zapachów, zapewniając lepsze warunki przechowywania żywności.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Podczas pracy urządzenia pokrywa filtra powinna być zawsze zamknięta.
Komora LONGFRESH
Temperatura w komorze LONGFRESH 0°C kontrolowana jest automatycznie. Pozostaje
przez cały czas w granicach 0°C i nie wymaga żadnej regulacji.
Stała temperatura w granicach 0°C oraz wilgotność względna mieszcząca się w przedziale
od 45 do 90 % zapewniają optymalne warunki do przechowywania różnych rodzajów artykułów spożywczych.
Z tego powodu komora LONGFRESH 0°C nadaje się do przechowywania różnych rodzajów
żywności przez okres czasu nawet 3-krotnie dłuższy w porównaniu do zwykłych komór chłodziarek, równocześnie gwarantując ich lepszą jakość. Umożliwia to przechowywanie większej ilości świeżej żywności. Smak, świeżość, jakość i wartości odżywcze (witaminy i mine-
Codzienna eksploatacja
53
rały) pozostają zachowane. Zminimalizowane są również straty wagi warzyw i owoców.
Żywność zachowuje więcej wartości odżywczych.
Komora LONGFRESH 0°C nadaje się również do rozmrażania żywności.
W tym przypadku rozmrożoną żywność można przechowywać do dwóch dni.
Regulacja wilgotności
Obu szuflad można używać zgodnie z wymaganymi warunkami przechowywania, przy zachowaniu
niezależnego – wyższego lub niższego – poziomu
wilgotności.
Każda szuflada umożliwia oddzielną regulację za
pomocą suwaka umieszczonego w przedniej
części szuflady.
• „Sucho”: niski poziom wilgotności powietrza – do 50% wilgotności względnej
Ten poziom wilgotności uzyskuje się, gdy oba suwaki są ustawione w położeniu , a otwory wentylacyjne są całkowicie otwarte.
• „Wilgotno”: wysoki poziom wilgotności względnej – do 90%
,a
Ten poziom wilgotności uzyskuje się, gdy oba suwaki są ustawione w położeniu
otwory wentylacyjne są zamknięte. Wilgoć jest zatrzymywana w szufladach i nie może
się wydostać.
Szuflady Longfresh
Poziom wilgotności nie może być regulowany.
54
Codzienna eksploatacja
Kratki wewnątrz szuflad umożliwiają swobodny
obieg powietrza, zapewniając tym samym lepszą
konserwację żywności.
Komora posiada ograniczniki zapobiegające przypadkowemu wypadnięciu szuflad po ich wysunięciu.
Aby wyjąć szuflady (np. w celu ich wyczyszczenia), należy je wyciągnąć do oporu, podnieść i wyjąć.
Aby zmieścić w urządzeniu większą ilość żywności, można wyjąć wszystkie szuflady.
Czas przechowywania artykułów spożywczych w komorze na świeżą
żywność w temp. 0°C
Typ żywności
Regulacja wilgotności powietrza
Czas przechowywania
Cebula
"sucho"
do 5 miesięcy
Masło
"sucho"
do 1 miesiąca
Duże kawałki wieprzowiny
"sucho"
do 10 dni
Wołowina, dziczyzna, małe ka- "sucho"
wałki wieprzowiny, drób
do 7 dni
Sos pomidorowy
"sucho"
do 4 dni
Ryby, skorupiaki, gotowane
potrawy mięsne
"sucho"
do 3 dni
Gotowane owoce morza
"sucho"
do 2 dni
Sałatka, warzywna marchew,
zioła, brukselka, seler
"wilgotno"
do 1 miesiąca
Karczochy, kalafior, cykoria,
sałata lodowa, endywia, roszponka, sałata, pory, cykoria
czerwona
"wilgotno"
do 21 dni
Brokuły, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta, rzodkiewki, kapusta głowiasta
"wilgotno"
do 14 dni
Groszek, kalarepa
"wilgotno"
do 10 dni
Dymka, rzodkiewki, szparagi,
szpinak
"wilgotno"
do 7 dni
Codzienna eksploatacja
Typ żywności
Regulacja wilgotności powietrza
55
Czas przechowywania
Owoce1)
Gruszki, daktyle (świeże) truskawki, brzoskwinie 1)
"wilgotno"
do 1 miesiąca
Śliwki 1)
rabarbar, agrest
"wilgotno"
do 21 dni
Jabłka (niewrażliwe na zimno), "wilgotno"
pigwy
do 20 dni
Morele, wiśnie/czereśnie
"wilgotno"
do 14 dni
Damascenki, winogrona
"wilgotno"
do 10 dni
Jeżyny, porzeczki
"wilgotno"
do 8 dni
Figi (świeże)
"wilgotno"
do 7 dni
Jagody, maliny
"wilgotno"
do 5 dni
1) Im dojrzalsze owoce, tym krótszy czas ich przechowywania.
Ciasta z kremem i inne wyroby cukiernicze można przechowywać w komorze LongFresh
0°C przez 2 lub 3 dni.
Produkty, których nie należy przechowywać w komorze LongFresh 0°C:
• owoce wrażliwe na chłód, które muszą być przechowywane w piwnicy lub temperaturze
pokojowej, np. ananasy, banany, grejpfruty, melony, mango, papaja, pomarańcza, cytryny, kiwi.
• Rodzaje żywności, które nie zostały wymienione powyżej, powinny być przechowywane
w komorze chłodziarki (np. wszystkie gatunki sera, wędliny w plastrach itp.).
Poziom wilgotności powietrza w szufladach zależy od wilgotności przechowywanych produktów, warzyw i owoców oraz od częstotliwości otwierania drzwi.
Komora LongFresh 0°C nadaje się również do powolnego rozmrażania żywności. W takim
przypadku rozmrażana żywność może być przechowywana w komorze LongFresh 0°C do
dwóch dni.
Wskazówki:
• Należy zwracać uwagę na świeżość produktów, szczególnie na datę ważności. Jakość i
stopień świeżości mają wpływ na okres przechowywania.
• Całkowity okres przechowywania zależy od sposobu przygotowania żywności przed jej
ostatecznym przechowywaniem w chłodziarce.
• Żywność, owoce lub warzywa powinny być zawsze zapakowane lub owinięte przed przechowywaniem.
• Żywność dla zwierząt zawsze należy przechowywać zapakowaną i suchą.
• Produkty o dużej zawartości białka psują się szybciej. Oznacza to, że owoce morza psują
się szybciej niż ryby, a ryby psują się szybciej niż mięso. W przypadku przechowywania
żywności w komorze 0°C okres przechowywania danego rodzaju żywności można wydłużyć do trzech razy bez utraty jakości produktów.
56
Przydatne rady i wskazówki
• Wszystkie produkty przechowywane w komorze 0°C powinny być wyjmowane z szuflad
około 15-30 minut przed spożyciem – zwłaszcza owoce i warzywa, które mają być spożywane bez dodatkowego gotowania. Odczekanie aż owoce i warzywa powrócą do temperatury pokojowej poprawi smak i wygląd potraw.
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest ustawione w
najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane sprężarka będzie pracowała bezustannie, powodując zbieranie się szronu lub lodu na parowniku. W takim przypadku należy obrócić pokrętło regulacji temperatury w kierunku niższego ustawienia, aby umożliwić automatyczne usuwanie szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć, szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na szklanej półce
nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać w ten sposób najwyżej przez jeden
lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: należy je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapakować w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na butelki na
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie należy przechowywać
w chłodziarce.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie
od zasilania.
Konserwacja i czyszczenie
57
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie
mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy regularnie czyścić:
• wnętrze i akcesoria należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego mydła.
• regularnie sprawdzać i przecierać uszczelki drzwi, aby upewnić się, że są czyste.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie należy ciągnąć, przesuwać ani uszkadzać rurek i/lub przewodów w urządzeniu.
Nigdy nie należy stosować środków czyszczących, ściernych, produktów do czyszczenia o
intensywnym zapachu lub woskowych środków czyszczących do czyszczenia wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni i pozostawić silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Najniższą półkę, oddzielającą komorę chłodziarki od komory LONGFRESH 0°C można wyjmować tylko w celu jej wyczyszczenia. Aby wyjąć półkę, należy ją wyciągnąć, trzymając
prosto.
Płyty przykrywające szuflady w komorze chłodziarki można wyjąć w celu ich wyczyszczenia.
Aby zapewnić prawidłowe działanie komory LONGFRESH 0°C , po wyczyszczeniu najniższa półka i płyty przykrywające szuflady muszą zostać ponownie włożone na miejsce.
Należy chronić system chłodzący przed uszkodzeniem.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych
części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Wymiana filtra węglowego
Filtr węglowy pomaga zmniejszyć powstawanie nieprzyjemnych zapachów w chłodziarce,
ograniczając ryzyko przeniknięcia niepożądanego zapachu do pozostałych potraw.
W celu uzyskania najlepszych wyników filtr węglowy należy wymieniać co najmniej raz na
rok.
Nowe filtry powietrza z węglem aktywnym można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
58
Konserwacja i czyszczenie
• Filtr powietrza znajduje się za klapką, a dostęp do niego uzyskać można poprzez pociągnięcie klapki na zewnątrz (1)
• wyciągnąć z rowków zużyty filtr powietrza.
1
2
• wsunąć do rowków nowy filtr powietrza (2)
• Zamknąć pokrywę.
Filtr powietrza należy do materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu, w związku z
czym nie jest objęty gwarancją.
Podczas pracy urządzenia, pokrywa filtra powinna być zawsze zamknięta.
Z filtrem powietrza należy się obchodzić ostrożnie, aby nie dopuścić do jego porysowania.
Rozmrażanie chłodziarki
Odszranianie komory chłodziarki przebiega automatycznie.
Woda powstająca z topniejącego szronu spływa do pojemnika zamontowanego na sprężarce i paruje. Tego pojemnika nie można wyjąć.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić15) i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie akcesoria
• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.
15) Jeśli przewidziano.
Co zrobić, gdy…
59
CO ZROBIĆ, GDY…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji można powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie głośno pracuje
Urządzenie nie jest prawidłowo
ustawione
Sprawdzić, czy urządzenie stoi
stabilnie (wszystkie cztery nóżki
powinny stać na podłodze)
Urządzenie nie działa. Nie
działa oświetlenie.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilającego
nie została prawidłowo podłączona do gniazdka.
Podłączyć prawidłowo wtyczkę do
gniazdka.
Urządzenie nie jest zasilane.
Brak napięcia w gniazdku elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie elektryczne do tego samego gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Oświetlenie jest w trybie czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Wystąpiła usterka oświetlenia.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Temperatura nie jest ustawiona
prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt często.
Nie pozostawiać otwartych drzwi
dłużej niż to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopiero wtedy włożyć je do urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciśnięciu przycisku COOLMATIC lub zmianie ustawienia temperatury.
Jest to normalne zjawisko, które
nie oznacza usterki.
Sprężarka rozpoczyna pracę dopiero po pewnym czasie.
Po tylnej ściance chłodziarki spływa woda.
Podczas procesu automatyczne- Jest to normalne zjawisko.
go rozmrażania szron roztapia
się na tylnej ściance.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje w sposób ciągły.
60
Co zrobić, gdy…
Problem
Temperatura w urządzeniu jest zbyt niska/wysoka.
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Regulator temperatury nie jest
ustawiony prawidłowo.
Ustawić wyższą/niższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopiero wtedy włożyć je do urządzenia.
Włożono jednocześnie zbyt wiele produktów.
Ograniczyć ilość jednocześnie
wkładanych produktów.
Brak obiegu zimnego powietrza
w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego powietrza w urządzeniu.
Na wyświetlaczu tempera- Wystąpił błąd podczas pomiaru
tury pojawia się górny lub temperatury
dolny kwadrat.
Skontaktować się z serwisem
(układ chłodniczy będzie nadal
chłodził żywność, ale regulacja
temperatury stanie się niemożliwa).
Temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie dEMo.
Urządzenie działa w trybie demo Nacisnąć przycisk OK na około
(dEMo).
10 sekund po usłyszeniu długiego
sygnału dźwiękowego. Wyświetlacz wyłączy się na chwilę: urządzenie rozpocznie normalną pracę.
Wymiana żarówki
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wnętrza typu LED o wydłużonej żywotności.
Wymiany oświetlenia może dokonać wyłącznie pracownik serwisu. Należy skontaktować się
z punktem serwisowym.
Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".
W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Dane techniczne
61
DANE TECHNICZNE
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
230-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie efektywności energetycznej.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia należy dokładnie przeczytać rozdział "Informacje dotyczące
bezpieczeństwa" w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania urządzenia.
Miejsce instalacji
OSTRZEŻENIE!
W przypadku utylizacji starego urządzenia posiadającego zamek lub rygiel na drzwiach, należy najpierw go unieszkodliwić, aby dzieci nie mogły zatrzasnąć się wewnątrz.
Należy pozostawić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego po zainstalowaniu urządzenia.
Urządzenie należy instalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do +32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+16°C do +38°C
T
+16°C do +43°C
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie nale-
62
Hałas/głośna praca
ży odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Wymagania dotyczące wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być wystarczający.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Instalacja węglowego filtra powietrza
Węglowy filtr powietrza zawiera węgiel aktywny, który pochłania nieprzyjemne zapachy,
umożliwiając tym samym zachowanie smaków i zapachów wszystkich artykułów żywnościowych bez ryzyka ich przenikania do innych artykułów.
Filtr węglowy jest dostarczony w woreczku folio1
wym w celu wydłużenia jego żywotności i zachowania jego właściwości. Filtr należy umieścić za
pokrywą przed włączeniem urządzenia.
1. Otworzyć pokrywę (1).
2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.
3. Wsunąć filtr do rowków znajdujących się z tyłu pokrywy (2).
4. Zamknąć pokrywę.
2
Podczas pracy urządzenia, pokrywa filtra powinna
być zawsze zamknięta.
Z filtrem należy obchodzić się delikatnie, aby zapobiec odczepianiu się fragmentów z jego powierzchni.
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnego działania urządzenia słychać odgłosy jego pracy (sprężarka, obieg
czynnika chłodniczego).
Hałas/głośna praca
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
63
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
64
Ochrona środowiska
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
65
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky
AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý
výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných
technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u
bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím,
niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj
spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo
potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo vyzerali a
bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou
príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa
najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali od špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na fľaše až po
vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
66
Obsah
OBSAH
67
69
72
72
77
77
79
81
82
83
85
Bezpečnostné pokyny
Ovládací panel
Prvé použitie
Každodenné používanie
Užitočné rady a tipy
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Inštalácia
Zvuky
Otázky ochrany životného
prostredia
V tejto príručke používatel’a sa používajú
nasledujúce symboly:
Dôležité informácia týkajúce sa váš osobnej
bezpečnosti a informácie o tom, ako predíst'
poškodeniu spotrebiča.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné pokyny
67
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane
tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a úrazom
zaručilo, že všetci užívatelia tohto spotrebiča budú podrobne oboznámení s jeho obsluhou a
s bezpečnostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri spotrebiči, aj po presťahovaní alebo predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ani pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami a
vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní
spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí riziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací kábel (podľa možnosti čo najbližšie k spotrebiču) a demontujte dvierka, aby deti
pri hre nemohol zasiahnuť elektrický prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotrebiča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesneniami dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou starého spotrebiča poškoďte zatvárací mechanizmus tak, aby bol nefunkčný. Predídete tak
uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebiči.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Vetracie otvory na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmú byť prekryté.
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vysvetľuje v návode na použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani umelé
prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky
zmrzliny), ak nie sú schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť
chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so zápalnými zdrojmi
68
Bezpečnostné pokyny
– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akokoľvek meniť tento spotrebič.
Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Elektrické komponenty (sieťový kábel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať len autorizovaný
servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
1.
2.
•
•
•
•
Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
Presvedčte sa, že napájací kábel za spotrebičom nie je stlačený ani poškodený. Pritlačená alebo poškodená sieťová zástrčka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prístup k zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zástrčku nezapájajte. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba kryt lampy16) vnútorného osvetlenia.
Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho priestoru nič nevyberajte ani sa ničoho
nedotýkajte, pretože môže dôjsť k odretiu kože na rukách alebo k omrzlinám.
Zabráňte dlhodobému vystaveniu spotrebiča priamemu slnečnému svetlu.
Žiarovky 17) použité v tomto spotrebiči sú špeciálne žiarovky určené iba na použitie v domácich spotrebičoch. Nie sú vhodné ako osvetlenie izieb v domácnosti.
Každodenné používanie
•
•
•
•
•
•
Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spotrebiča.
Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodovať.
Potraviny neklaďte priamo na otvor na vývod vzduchu na zadnej stene. 18)
Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova zmrazovať.
Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiavať.
Pozri príslušné pokyny.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká
tlak, ktorý môže spôsobiť ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny, ak sa konzumuje priamo po vybratí zo spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.
16) Ak sa má používať kryt.
17) Ak sa v tomto spotrebiči používajú žiarovky.
18) Ak je spotrebič beznámrazový.
Ovládací panel
69
• Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru.
Podľa potreby ho vyčistite. Ak je odtokový kanálik upchatý, voda sa bude zhromažďovať
na dne spotrebiča.
Inštalácia
Pri elektrickom zapájaní starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných odsekoch.
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia. Spotrebič nepripájajte,
ak je poškodený. Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebič
zakúpili. V takomto prípade si odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča počkajte najmenej štyri hodiny, aby olej mohol stiecť späť do
kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, v opačnom prípade hrozí
prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa pokynmi na inštaláciu.
• Výrobok treba vždy podľa možnosti umiestňovať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo
zachyteniu horúcich dielov (kompresor, kondenzátor) a možným popáleninám.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
• Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody.19)
Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár alebo zaškolená osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Musia sa používať
výhradne originálne náhradné dielce.
Ochrana životného prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť
ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia obsahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v súlade s
platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby
sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane blízko výmenníka tepla. Materiály použité v tomto spotrebiči označené symbolom sú recyklovateľné.
OVLÁDACÍ PANEL
1
1 Tlačidlo ON/OFF
2 Tlačidlo Mode
19) Ak sa ráta s pripojením na prívod vody.
2
3
4
5
6
70
Ovládací panel
3 Tlačidlo OK
4 Tlačidlo zníženia teploty
5 Tlačidlo zvýšenia teploty
6 Displej
Predvolenú hlučnosť zvukovej signalizácie tlačidiel môžete zvýšiť tak, že súčasne stlačíte
tlačidlo Mode a tlačidlo zníženia teploty na niekoľko sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
Displej
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Funkcia Časovač
Funkcia COOLMATIC
Funkcia Minute Minder
Funkcia detskej poistky
Indikátor alarmu
Indikátor teploty
Zapnutie
Ak chcete zapnúť spotrebič, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej siete.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo ON/OFF .
3. Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", spotrebič je v ukážkovom režime. Pozrite časť „Čo
robiť, keď...“.
4. Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú predvolenú teplotu.
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si časť „Regulácia teploty“.
Vypnutie
Ak chcete vypnúť spotrebič, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF na 5 sekúnd.
2. Displej sa vypne.
3. Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej siete, odpojte zástrčku spotrebiča zo sieťovej
zásuvky.
Regulácia teploty
Nastavenú vnútornú teplotu chladničky možno upraviť stlačením tlačidla teploty.
Nastavte predvolenú teplotu:
• + 5 °C v chladničke
Indikátor teploty zobrazuje nastavenú teplotu.
Nastavená teplota sa dosiahne do 24 hodín.
Po výpadku elektrického prúdu zostane nastavená teplota uložená.
Ovládací panel
71
Funkcia Minute Minder
Funkcia Minute Minder slúži na spustenie zvukového signálu v požadovanom čase, čo je
užitočné napríklad vtedy, keď je podľa receptu potrebné, aby zmes chladila len určitý čas.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Indikátor Minute Minder bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stlačením ovládacieho tlačidla časovača zmeníte nastavenú hodnotu časovača od 1
do 90 minút.
3. Stlačením tlačidla OK potvrdíte výber.
Zobrazí sa indikátor Minute Minder .
Indikátor časovača (min). začne blikať.
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ Minute Minder a spustí sa zvukový alarm:
1. stlačením tlačidla OK vypnete zvuk a funkciu.
Funkciu možno počas odpočítavania kedykoľvek zrušiť:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať ukazovateľ Minute Minder .
2. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
3. Ukazovateľ Minute Minder sa vypne.
Nastavenie časovača môžete zmeniť kedykoľvek počas odpočítavania a na konci nastaveného času prostredníctvom tlačidla zníženia alebo zvýšenia teploty.
Funkcia Detská poistka
Funkcia Detská poistka slúži na zablokovanie tlačidiel pred neúmyselným stlačením.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí príslušná ikona.
2. Indikátor detskej poistky bliká.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor detskej poistky.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým nezačne blikať indikátor Detská poistka.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor detskej poistky sa vypne.
Funkcia COOLMATIC
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo teplých potravín, napríklad po nákupe potravín, odporúčame vám aktivovať funkciu COOLMATIC, aby sa čerstvé potraviny rýchlejšie vychladili a
aby nedošlo k otepleniu potravín, ktoré sú už vložené v chladničke.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ COOLMATIC bliká.
2. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
Zobrazí sa ukazovateľ COOLMATIC.
72
Prvé použitie
Funkcia COOLMATIC sa automaticky vypne pribl. po 6 hodinách.
Vypnutie funkcie pred jej automatickým vypnutím:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor COOLMATIC.
2. Stlačením tlačidla OK potvrdíte výber.
3. Indikátor COOLMATIC sa vypne.
Funkcia sa vypína aj nastavením inej teploty v chladničke.
Signalizácia otvorených dverí
Zvukový signál zaznie, ak necháte dvere otvorené dlhšie ako niekoľko minút. Stav signalizácie otvorených dverí indikujú:
• blikajúci výstražný ukazovateľ alarmu,
• zvuková signalizácia.
Po obnovení normálnych podmienok (zatvorené dvere) sa signalizácia vypne.
Počas alarmu môžete zvukový signál vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.
PRVÉ POUŽITIE
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebiča a potom všetky povrchy dôkladne osušte.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.
Ak sa na displeji zobrazí “dEMo”, spotrebič je v ukážkovom režime. Pozrite si časť „Čo robiť,
keď...“.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
tento spotrebič bol predaný vo Francúzsku.
V súlade s predpismi platnými v tejto krajine, musí byť vybavený špeciálnym zariadením
(pozrite obrázok) umiestneným v spodnej časti chladničky na označenie jej najchladnejšej
zóny.
Každodenné používanie
73
Prestaviteľné police
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami,
aby ste police mohli umiestniť do polohy, ktorú požadujete.
Kvôli lepšiemu využitiu priestoru môžu byť predné
polovičné police umiestnené nad zadnými.
Umiestnenie poličiek na dvierkach
Aby ste mohli uložiť balenia s potravinami rôznych veľkostí, poličky na dvierkach možno
umiestniť do rôznej výšky.
Umiestnenie posuvnej priehradky
Posuvnú priehradku môžete umiestniť v rôznej výške.
Pri úprave umiestnenia vykonajte nasledujúce kroky:
1. Nadvihnite poličku s posuvnou priehradkou a vyberte ju z držiakov vo dverách.
2. Vyberte úchytnú konzolu z lišty pod poličkou.
3. Pri vložení posuvnej priehradky do inej
výšky vykonajte kroky v opačnom poradí.
Vzduchový filter s uhlím
Váš spotrebič je vybavený filtrom s uhlím CLEANAIR CONTROL za klapkou na zadnej stene priestoru chladničky.
Filter čistí vzduch od nežiadúcich pachov v chladničke a priehradke LONGFRESH , čo znamená,
že kvalita skladovania sa ešte viac zvyšuje.
C L E A N A I R
C O N T R O L
74
Každodenné používanie
Počas prevádzky vždy nechávajte vzduchovú ventilačnú klapku zatvorenú.
Zóna LONGFRESH
V zóne LONGFRESH 0°C sa teplota reguluje automaticky. Udržiava sa neustále na úrovni
približne 0°C, žiadne nastavenie nie je potrebné.
Konštantná teplota uskladnenia je 0°C a relatívna vlhkosť v rozsahu od 45 do 90 % zabezpečuje optimálne podmienky pre rôzne druhy jedál.
Z tohto dôvodu môžete rôzne čerstvé potraviny skladovať v zóne LONGFRESH 0°C , kde
vydržia až trikrát dlhšie a v lepšej kvalite v porovnaní s bežnými chladiacimi zónami. Môžete
tak skladovať väčšie zásoby čerstvých potravín. Chuť, čerstvosť, kvalita a výživná hodnota
(vitamíny a minerály) sa dobre zachovávajú. Minimalizujú sa straty na hmotnosti zeleniny a
ovocia. Potraviny majú vyššiu výživnú hodnotu.
Zóna LONGFRESH 0°C je vhodná aj na rozmrazovanie potravín.
V tomto prípade možno rozmrazené potraviny skladovať až dva dni.
Regulácia vlhkosti
V oboch zásuvkách môžete nezávisle nastaviť vysoký alebo nízky úroveň vlhkosti podľa typu skladovaných potravín, a teda požadovaného skladovacieho prostredia.
Každá zásuvka má samostatnú reguláciu vo forme posuvného zariadenia na prednej strane zásuvky.
• „Sucho:“ nízka vlhkosť vzduchu – do 50 % relatívnej vlhkosti
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vtedy, keď sú obidva posuvné mechanizmy nastavené
v polohe a keď sú vetracie otvory úplne otvorené.
• „Vlhko“: vysoká relatívna vlhkosť – do 90 %
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vtedy, keď sú obidva posuvné mechanizmy nastavené
a keď sú vetracie otvory zatvorené. Vlhkosť sa zadrží a nemôže uniknúť.
v polohe
Každodenné používanie
75
Longfresh zásuvky
Vlhkosť sa nedá nastaviť.
Drôtené rošty v zásuvkách umožňujú voľnú cirkuláciu, vďaka čomu sú potraviny lepšie chránené.
Táto zóna má narážky, aby zásuvky nevypadli pri
úplnom vytiahnutí.
Pri vyberaní (napr. pri čistení) zásuvku vytiahnite
úplne až po narážku, nadvihnite a vyberte ju.
Pri skladovaní veľkého množstva potravín môžete
vybrať všetky zásuvky von.
Doba skladovateľnosti v zóne predĺženého skladovania pri 0°C pre čerstvé
potraviny
Druh jedla
Nastavenie vlhkosti vzduchu
Doba skladovateľnosti
Cibuľa
"suchá"
až do 5 mesiacov
Maslo
"suchá"
až do 1 mesiaca
Veľké kusy bravčového mäsa
"suchá"
až do 10 dní
Hovädzie mäso, divina, malé
bravčové rezne, hydina
"suchá"
až do 7 dní
Paradajková omáčka
"suchá"
až do 4 dní
Ryby, lastúry, varené mäsové
výrobky
"suchá"
až do 3 dní
Varené morské živočíchy
"suchá"
až do 2 dní
Šalát, zelenina Mrkva, bylinky, ružičkový kel, zeler
"vlhká"
až do 1 mesiaca
76
Každodenné používanie
Druh jedla
Nastavenie vlhkosti vzduchu
Doba skladovateľnosti
Artičoky, kaleráb, čakanka, ľadový šalát, endívia, valeriánka
poľná, pór, červená čakanka
"vlhká"
až do 21 dní
Brokolica, čínska kapusta, kel,
kapusta, reďkovky, kučeravá
kapusta
"vlhká"
až do 14 dní
Hrášok, kaleráb
"vlhká"
až do 10 dní
Jarná cibuľka, reďkovky, špargľa, špenát
"vlhká"
až do 7 dní
Ovocie 1)
Hrušky, ďatle (čerstvé), jahody, broskyne 1)
"vlhká"
až do 1 mesiaca
Slivky 1)
rebarbora, egreše
"vlhká"
až do 21 dní
Jablká (necitlivé na chlad), dule
"vlhká"
až do 20 dní
Marhule, čerešne
"vlhká"
až do 14 dní
Slivky, hrozno
"vlhká"
až do 10 dní
Černice, ríbezle
"vlhká"
až do 8 dní
Figy (čerstvé)
"vlhká"
až do 7 dní
Brusnice, maliny
"vlhká"
až do 5 dní
1) Čím je ovocie zrelšie, tým kratší čas sa môže skladovať
Koláče s plnkou a iné druhy pečiva môžete skladovať v zásuvkách LongFresh 0 °C po dobu
2 alebo 3 dní.
Do zásuvky LongFresh 0 °C sa nesmie vkladať:
• ovocie citlivé na chlad, ktoré je potrebné skladovať v pivnici alebo pri izbovej teplote, ako
je ananás, banány, grapefruity, melóny, mango, papája, pomaranče, citróny, kiwi.
• Typy potravín, ktoré neboli uvedené vyššie, by sa mali skladovať v oddelení chladničky
(napr. syry, studené rezy a pod.)
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuvkách závisí na obsahu vlhkosti v skladovaných potravinách, zelenine a ovocí a na frekvencii otvárania dverí.
Zásuvka LongFresh 0 °C je vhodná aj pre pomalé rozmrazovanie potravín. V takom prípade
môžete potraviny skladovať v zásuvke LongFresh 0 °C až dva dni.
Tipy:
• Dbajte na čerstvosť ovocia, obzvlášť na dátum trvanlivosti. Kvalita a čerstvosť majú vplyv
na dobu skladovania.
• Celková doba skladovania závisí od podmienok skladovania pred konečným uskladnením v chladničke.
Užitočné rady a tipy
77
• Potraviny, ovocie a zeleninu treba pred vložením do chladničky zabaliť.
• Potravu pre zvieratá vždy skladujte zabalenú a suchú.
• Potraviny s vysokým obsahom bielkovín sa kazia rýchlejšie. To znamená, že morské živočíchy sa pokazia skôr než ryba a tá sa zase pokazí skôr než mäso. V zásuvke LongFresh 0 °C môžete dobu skladovania pre daný typ jedla zvýšiť až trojnásobne bez straty
kvality.
• Všetky potraviny skladované v zásuvkách LongFresh 0 °C by sa mali zo zásuviek vybrať
približne 15 až 30 minút pred konzumáciou. To platí hlavne pre ovocie a zeleninu, ktorá
sa bude konzumovať bez tepelnej úpravy. Ohriatie ovocia a zeleniny späť na izbovú teplotu im vráti textúru a vôňu.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Upozornenie na šetrenie energiou
• Neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte ich otvorené dlhšie ako je absolútne nevyhnutné.
• Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor teploty je nastavený na vyššie nastavenie a spotrebič je plne naložený, kompresor môže bežať nepretržite, pričom sa vytvorí námraza alebo
ľad na výparníku. Ak sa tak stane, otočte regulátor teploty smerom k nižším nastaveniam,
aby bolo možné automatické odmrazovanie a aby ste ušetrili elektrickú energiu.
Rady na chladenie čerstvých potravín
Aby ste dosiahli čo najvyššiu výkonnosť:
• do chladničky nevkladajte teplé potraviny ani odparujúce sa kvapaliny
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak majú prenikavú arómu
• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne cirkulovať okolo nich
Rady na chladenie
Užitočné rady:
Mäso (všetky druhy) : zabaľte do polyetylénových vreciek a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu.
Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávajte najviac jeden alebo dva dni.
Varené a studené jedlá a pod..: treba ich prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek policu.
Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť a vložiť do špeciálnej zásuvky (zásuviek).
Maslo a syry: treba ich vložiť do špeciálnych vzduchotesných nádob, zabaliť do alobalu alebo vložiť do polyetylénových vreciek, aby sa k nim dostalo čo najmenej vzduchu.
Fľaše s mliekom: mali by byť uzavreté viečkom a treba ich skladovať v stojane na fľaše na
vnútornej strane dverí.
V chladničke sa nesmú skladovať banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
POZOR
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
78
Ošetrovanie a čistenie
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a
plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici.
Pravidelné čistenie
Spotrebič sa musí pravidelne čistiť:
• umyte vnútro spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu.
• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez nečistôt.
• Opláchnite a dôkladne osušte.
Nevyťahujte, nepresúvajte a nepoškodzujte žiadne rúrky a/ani káble v skrinke.
Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, drsné práškové prípravky, aromatizované čistiace prípravky ani voskové leštiace prostriedky na čistenie interiéru, pretože poškodzujú
povrch a zanechávajú silnú vôňu.
Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu mriežku) a kompresor na zadnej stene spotrebiča. Touto operáciou zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte elektrickú energiu.
Spodná polica, ktorá rozdeľuje chladnejší priestor od zóny LONGFRESH 0°C sa vyberá iba
pri čistení. Polička sa vyberá potiahnutím rovno von.
Krycie dosky na zásuvkách v tejto zóne možno vybrať a vyčistiť.
Po čistení sa spodná polica a krycie dosky musia vložiť späť do ich pôvodnej polohy na zaistenie úplnej funkčnosti zóny LONGFRESH 0°C .
Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.
Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobiť
agresívne/poškodiť plasty použité v tomto spotrebiči. Z tohto dôvodu sa odporúča čistiť vonkajší kryt tohto spotrebiča iba teplou vodou s malým množstvom umývacieho prostriedku.
Po čistení znova pripojte zariadenie k sieťovému napájaniu.
Výmena filtra s uhlím
Filter s uhlím pomáha pri odstraňovaní zápachov vnútri chladničky, čím sa znižuje riziko
vzniku pachutí u citlivých potravín
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete každý rok vymieňať filter s uhlím.
Nové aktívne filtre si možno zakúpiť u predajcu.
Čo robiť, keď...
• Vzduchový filter je za klapkou a sprístupní
sa odtiahnutím klapky smerom von (1)
• vytiahnite z drážky použitý vzduchový filter.
79
1
2
• zasuňte do drážky (2) nový vzduchový filter
• zatvorte klapku.
Vzduchový filter je spotrebný materiál a záruka sa na neho nevzťahuje.
Počas činnosti vždy nechávajte vzduchovú vetraciu klapku zatvorenú.
So vzduchovým filtrom zaobchádzajte opatrne, aby sa nepoškriabal jeho povrch.
Odmrazovanie chladničky
Odmrazovanie chladiacej zóny je automatické.
Vznikajúca voda steká do zbernej nádrže na kompresore a odparuje sa. Táto zberná nádoba sa nedá vybrať.
Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva, potrebné sú nasledujúce preventívne opatrenia:
• spotrebič odpojte od elektrického napájania
• vyberte všetky potraviny
• odmrazte spotrebič20) a vyčistite spotrebič a všetko príslušenstvo
• nechajte dvere pootvorené, aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
Ak sa chladnička ponecháva zapnutá, požiadajte niekoho, aby ju raz za čas skontroloval a
zabránil tak znehodnoteniu potravín v prípade výpadku napájania.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pred odstraňovaním problémov vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár
alebo technik.
20) Ak sa to vzťahuje na príslušný model spotrebiča.
80
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spotrebiča
Spotrebič nestojí pevne na podlahe
Skontrolujte, či spotrebič stabilne
stojí (všetky štyri nožičky musia
priliehať k podlahe).
Spotrebič nefunguje. Nesvieti žiarovka.
Spotrebič je vypnutý.
Zapnite spotrebič.
Sieťová zástrčka spotrebiča nie
je správne zapojená do sieťovej
zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte správne
do sieťovej zásuvky.
Spotrebič nie je napájaný elektri- Do zásuvky elektrickej siete skúnou. Zásuvka elektrickej siete
ste zapojiť iný spotrebič.
nie je pod napätím.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovostnom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť Výmena žiarovky.
Kompresor pracuje nepre- Nie je správne nastavená teplotržite.
ta.
Nastavte vyššiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.
Pozrite si časť Zatvorenie dvierok.
Dvierka sa príliš často otvárajú.
Dvierka nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je potrebné.
Teplota potravín je príliš vysoká.
Pred vložením do spotrebiča nechajte potraviny najprv vychladnúť na izbovú teplotu.
Okolitá teplota v miestnosti je
príliš vysoká.
Znížte teplotu v miestnosti.
Kompresor sa nezapne ih- Je to normálne, nie je to poruneď po stlačení vypínača cha.
COOLMATIC alebo po
zmene teploty.
Kompresor sa zapne po určitej
dobe.
Po zadnej stene chladničky steká voda.
Počas automatického rozmrazovania sa námraza roztápa na
zadnej stene.
Je to normálne.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo vysoká.
Nie je správne nastavený regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.
Pozrite si časť Zatvorenie dvierok.
Teplota potravín je príliš vysoká.
Pred vložením do spotrebiča nechajte potraviny najprv vychladnúť na izbovú teplotu.
Technické údaje
Problém
Možná príčina
81
Riešenie
Do spotrebiča ste vložili naraz
veľa potravín.
Do chladničky vkladajte naraz
menej potravín.
Teplota v chladničke je
príliš vysoká.
V spotrebiči neprúdi studený
vzduch.
Zabezpečte prúdenie studeného
vzduchu v spotrebiči.
Na displeji teploty je zobrazený horný alebo dolný štvorec.
Pri meraní teploty sa vyskytla
chyba
Zavolajte servisné stredisko (chladiaci systém bude udržovať potraviny v chlade, ale nastavenie teploty nebude možné).
dEMo sa zobrazí na displeji.
Spotrebič je v ukážkovom režime (dEMo).
Držte tlačidlo OK stlačené približne na 10 sekúnd, kým nezaznie
dlhý zvuk bzučiaka a displej sa na
chvíľu nevypne: zapnutie spotrebiča funguje správne
Výmena žiarovky
Spotrebič je vybavený trvácnym vnútorným osvetlením LED.
Osvetlenie smie vymieňať len servisné stredisko. Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.
Zatvorenie dverí
1.
2.
3.
Očistite tesnenia dverí.
Podľa potreby upravte dvere. Pozrite časť "Inštalácia".
Podľa potreby vymeňte poškodené tesnenie dverí. Kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery priestoru pre chladničku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Elektrické napätie
230-240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľavej strane spotrebiča
a na štítku energetických parametrov.
82
Inštalácia
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Aby bola zaručená bezpečná a správna činnosť spotrebiča, pred jeho inštaláciou si pozorne
prečítajte "bezpečnostné predpisy".
Výber miesta
VAROVANIE
Pri likvidácii starého spotrebiča s uzáverom alebo západkou na dverách musíte zabezpečiť,
aby bol nepoužiteľný a predchádzať tak hrozbe, že sa v ňom zatvoria malé deti.
Zástrčka spotrebiča musí po inštalácii zostať prístupná.
Tento spotrebič nainštalujte v mieste, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:
Klimatická trieda
Okolitá teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú napätiu vašej domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektrický kábel je na tento účel vybavený príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES.
Zvuky
83
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Inštalácia vzduchového filtra s uhlím
Vzduchový filter je filter s aktívnym uhlím, ktorý pohlcuje nepríjemné zápachy na zachovanie
najlepšej chuti a vône všetkých potravín bez rizika znehodnotenia zápachom.
Pri dodávke je filter v plastovom vrecku, aby si
1
udržal svoju trvanlivosť a vlastnosti. Filter treba
vložiť za klapku ešte pred zapnutím spotrebiča.
1. Otvorte kryt klapky (1)
2. Vyberte filter z plastového vrecka
3. Filter vsuňte do štrbiny na zadnej stene klapkového krytu (2)
4. Zatvorte klapku
Počas činnosti vždy nechávajte vzduchovú ventilačnú klapku zatvorenú.
S filtrom manipulujte opatrne, aby sa neodlúpil jeho povrch.
2
ZVUKY
Počas bežnej prevádzky chladnička vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
84
Zvuky
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
Otázky ochrany životného prostredia
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
85
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
86
87
www.aeg.com/shop
222346607-A-112011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement