Electrolux ERC39353X User manual

Electrolux ERC39353X User manual
ERC39353X
................................................
NL KOELKAST
EN REFRIGERATOR
FR RÉFRIGÉRATEUR
DE KÜHLSCHRANK
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
17
NOTICE D'UTILISATION
32
BENUTZERINFORMATION
48
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
4
www.electrolux.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer,
indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
NEDERLANDS
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds-
2. BEDIENINGSPANEEL
A B
C
D E
A - Toets AAN/UIT
D - Functietoets
B - Toets temperatuurregeling
E - Bevestigingstoets
C - Display temperatuur en functie
5
6
www.electrolux.com
2.1 Display
Als Ecomodusfunctie is ingeschakeld
Als de Boodschappenfunctie is ingeschakeld
Controlelampje van de positieve
temperatuur
Als Kinderslot is ingeschakeld
temperatuurlampje
2.2 Inschakelen
2.5 Functiemenu
Steek de stekker in het stopcontact. Als
het display niet verlicht is, drukt u op toets
(A) om het apparaat in te schakelen.
Kies, voor het optimaal bewaren van
voedsel Eco Mode en de temperatuur
wordt ingesteld op +5°C in de koelkast.
Zie "Temperatuuregeling" om een andere
temperatuur te kiezen.
Door het indrukken van toets D activeert u
het functiemenu. Elke keuze moet bevestigd worden door toets E in te drukken.
Als de keuze na enkele seconden niet bevestigd is, wordt het menu op het display
gesloten en wordt de normale toestand
weergegeven. De volgende functies worden aangegeven:
Als de deur gedurende enkele minuten open blijft staan, gaat de
verlichting automatisch uit. De
verlichting wordt gereset door de
deur te sluiten en weer te openen.
2.3 Uitschakelen
Het apparaat wordt uitgeschakeld door
de toets (A) langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.
Gedurende die tijd wordt het aftellen van
de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven.
2.4 Temperatuurregeling
De temperatuur kan gewijzigd worden
door op toets (B) te drukken.
De huidige temperatuurinstelling knippert
en door nogmaals op de toets (B) te drukken kunt u de ingestelde temperatuur veranderen in stappen van één graad.
Na een paar seconden wordt de ingestelde standaardtemperatuur getoond.
functie Ecomodus
Boodschappenfunctie
Kinderslotfunctie
2.6 Ecomodusfunctie
De Ecomodusfunctie wordt geactiveerd
door op toets D te drukken (meerdere keren, indien nodig) tot het bijbehorende
pictogram verschijnt
(of door de temperatuur in te stellen op +5°C).
U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets E te drukken. De zoemer klinkt en het pictogram
blijft verlicht.
In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld (+
5 °C), op de beste omstandigheden om
voedsel te bewaren.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door de ingestelde
temperatuur in het vak te veranderen.
2.7 Boodschappenfunctie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Boodschappen-
NEDERLANDS
functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen
dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
De Boodschappenfunctie wordt geactiveerd door op toets (D) te drukken (meerdere keren, indien nodig) tot het bijbeho. U moet
rende pictogram verschijnt .
deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. De
zoemer klinkt en het pictogram blijft verlicht.
De Boodschappenfunctie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld. De
functie kan te allen tijde uitgeschakeld
worden door op toets (D) te drukken tot
het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken.
2.8 Functie Kinderslot
De functie Kinderslot wordt ingeschakeld
door op toets (D) te drukken (meerdere
keren indien nodig) tot het bijbehorende
.
pictogram verschijnt
U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. De zoemer klinkt en het pictogram
blijft verlicht. Zolang deze functie is inge-
7
schakeld kan er geen enkele handeling
verricht worden met behulp van de toetsen.
De functie kan te allen tijde uitgeschakeld
worden door op toets (D) te drukken tot
het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken.
2.9 Vakantiefunctie "H"
De vakantiefunctie stelt de temperatuur in
op +15°C.
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode (bijv. de zomervakantie)
zonder dat u vieze luchtjes krijgt.
Om de vakantiefunctie in te schakelen
gaat u net zo te werk als om de temperatuur te wijzigen. Op het temperatuurdisplay kan de weergegeven temperatuur tot
+ 8 °C gewijzigd worden, in stappen van
1 ° + 2 °C, gevolgd door de letter "H ".
Druk op toets E om te bevestigen.
Nu staat de koelkast in de "vakantie"functie en in de energiebesparende modus.
Als de vakantiefunctie actief is,
moet het koelvak leeg zijn.
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typi-
sche geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
3.2 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
8
www.electrolux.com
3.3 Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte
terug.
3.4 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait
en op het niveau erboven kan worden geplaatst.
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
4.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
4.3 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
NEDERLANDS
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
9
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
5. REINIGING EN ONDERHOUD
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het ap-
paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
10 www.electrolux.com
5.3 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een gootje in een speciale opvangbak aan
de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Maak het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig
schoon om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast
gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht door
een gekwalificeerd technicus of
competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld.
Het lampje werkt
niet.
De compressor
werkt continu.
Oplossing
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
NEDERLANDS
Probleem
11
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te Verlaag de kamertemperahoog.
tuur.
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
Dit is normaal.
ontdooiproces ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Maak de waterafvoer
schoon.
Producten verhinderen het Zorg ervoor dat de producwater om in de wateropten de achterwand niet ravangbak te lopen.
ken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop is niet Stel een hogere temperagoed ingesteld.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop is niet Stel een lagere temperatuur
goed ingesteld.
in.
6.1 Het lampje vervangen
1.
2.
1
2
3.
4.
5.
6.
6.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2.
Het apparaat uitschakelen
Druk op de achterste haak en schuif
het kapje tegelijkertijd in de richting
van de pijl
Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje).
Schuif de afdekking van de lamp terug op z'n oorspronkelijke plek.
Schakel het apparaat in.
Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
12 www.electrolux.com
3.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
10mm
10mm
100mm
7.1 Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst,
moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten
minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de
zijkant bevat scharnieren die naar de
muur wijzen, moet de afstand tussen de
muur en de kast ten minste 10 mm zijn
om de deur ver genoeg open te krijgen
zodat de planken verwijderd kunnen worden.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet
verbroken kunnen worden; de stekker
moet daarom na de installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
7.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
NEDERLANDS
13
7.3 Afstandsstukken achterkant
In het apparaat vindt u twee afstandsstukken die geplaatst moeten worden
zoals aangegeven op de afbeelding.
Draai de schroeven los en plaats het afstandsstuk onder de kop van de schroef,
draai daarna de schroeven weer vast.
7.4 Omkeerbaarheid van de
deur
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat
de stekker uit het stopcontact is getrokken. Om de draairichting van de deur te
veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Om de volgende handelingen uit te
voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat
stevig vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
Open de deur terwijl het apparaat
rechtop staat. Draai de schroeven
los en verwijder de kunststof rand
van de bovenste deur.
Verwijder de kleine kunststof afdekking van de kunststof rand van de
deur en bevestig dit aan de andere
kant (D).
Leg het apparaat op de achterkant.
D
D
B
A
C
Verwijder de schroef van de afdekking van het scharnier (A).
Draai de schroef van het bovenste
scharnier los en verwijder het (B).
Draai de schroef los en verwijder
de deurstop (C).
14 www.electrolux.com
E
5
2
1
F
3
4
Verwijder de deur.
Verwijder met behulp van gereedschap afdekking (E), draai het onderste scharnier los (F) en plaats
het aan de andere kant.
Plaats de deksel (E) terug aan de
andere kant.
Plaats de deur terug.
Let erop dat de voorste plaat van
de deur parallel loopt met de voorste plaat van de bovenkant.
Bevestig de deurstop aan de andere kant.
Plaats en bevestig het bovenste
scharnier (in het zakje van de gebruiksaanwijzing) op de tegenoverliggende kant.
Draai de schroef van de afdekking
van het scharnier vast (in het zakje
van de gebruiksaanwijzing).
Zet het apparaat weer rechtop.
Open de deur en plaats de kunststof rand van de bovenste deur
met schroeven terug.
Bevestig de handgreep aan de andere kant, steek de plastic pluggen
in de opengelaten openingen. Deze
bevinden zich in het zakje van de
gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat op zijn plaats,
zet het waterpas, wacht minstens
vier uur en steek dan de stekker in
het stopcontact.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De
deskundige van de Klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten
veranderen.
WAARSCHUWING!
Controleer na het omkeren van de
deur of alle schroeven goed zijn
aangedraaid en de magnetische
afdichting tegen de behuizing
kleeft.
Als de omgevingstemperatuur
laag is (bijv. in de winter), kan het
zijn dat de pakking niet precies op
de kast past. Wacht in dat geval
tot de pakking op natuurlijke wijze
passend wordt. Leg het apparaat
op zijn achterkant.
NEDERLANDS
8. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
15
16 www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1800 mm
Breedte
600 mm
Diepte
650 mm
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
17
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
21
23
23
24
26
29
31
31
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
18 www.electrolux.com
1.
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all
people using the appliance are thoroughly
familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make
sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using
it through its life will be properly informed
on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit of
the appliance, a natural gas with a high
level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of
the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a
short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
1.2 General safety
WARNING!
3.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a fire.
Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
ENGLISH
4.
5.
•
•
•
•
Do not pull the mains cable.
If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks
in the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
19
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom
of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully
follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to
the place you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If
a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
20 www.electrolux.com
tains flammable gases: the appliance shall be disposed according
to the applicable regulations to
obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit,
especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on
this appliance marked by the symare recyclable.
bol
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and
rubbish. The insulation foam con-
2. CONTROL PANEL
A B
C
D E
A - Appliance button ON/OFF
D - Function button
B - Temperature regulation button
E - Confirmation button
C - Temperature and function indicator
2.1 Display
If on the Eco Mode function is on
If on the Shopping function is on
Positive Temperature indicator
If on the Child Lock function is on
Temperature indicator
2.2 Switching on
2.3 Switching off
Insert the plug into the power outlet. If the
display is not illuminated, press button (A),
to start the appliance.
For optimal food storage select the Eco
Mode and the temperature is set to +5°C
in the fridge.
To select a different temperature refer to
"Temperature regulation".
The appliance is shut off by pressing key
(A) for more than 1 second.
During this, a countdown of the temperature from -3 -2 -1 will be shown.
If the door remains open for some
minutes, the light will turn off automatically. The light is reset by
closing and opening the door itself.
2.4 Temperature regulation
The temperature may be changed by
pressing the button (B).
The current temperature setting flashes
and by pressing button (B) again the set
temperature is possible to change in
steps of one degree.
ENGLISH
After some seconds is shown the set default temperature.
2.5 Functions Menu
By activating the key D the functions
menu is operating. Each function could be
confirmed by pressing button E. If there is
no confirmation after some seconds the
display will go out from the menu and return in normal condition. The following
functions are indicated:
Eco Mode function
Shopping function
Child Lock function
2.6 Eco Mode Function
The Eco Mode function is activated by
pressing key D (several times if necessary)
until the corresponding icon appears
(or setting the temperature at +5°C).
You must confirm the choice by pressing
key E within few seconds. You will hear
the buzzer and the icon remains lighted.
In this condition the chosen temperatures
are automatically set (+ 5°C), in the best
conditions for storing food.
It is possible to de-activate the function at
any time by changing the selected temperature in the compartment.
2.7 Shopping Function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
grocery shopping, we suggest activating
the Shopping function to chill the products more rapidly and to avoid warming
the other food which is already in the refrigerator.
The Shopping function is activated by
pressing key (D) (several times if necessary) until the corresponding icon appears
. You must confirm the choise by
21
pressing key (E) within few seconds. You
will hear the buzzer and the icon remains
lighted.
The Shopping function shuts off automatically after approximately 6 hours. It is possible to de-activate the function at any
time by pressing key (D) until the corresponding icon will flash and then key (E).
2.8 Child Lock Function
The Child Lock function is activated by
pressing key (D) (several times if necessary) until the corresponding icon appears
.
You must confirm the choice by pressing
key (E) within few seconds. You will hear
the buzzer and the icon remains lighted.
In this condition any possible operation
through the keys does not cause any
change as long as this function is activated.
It is possible to de-activate the function at
any time by pressing key (D) until the corresponding icon will flash and then key
(E).
2.9 Holiday Function "H"
The holiday function sets the temperature
at + 15°C.
This function allows you to keep the refrigerator shut and empty during a long
holiday period ( e. g. the summer holidays)
without the formation of a bad smell.
To turn on the holiday function operate as
per modift the selected temperature. The
temperature indicator can modify the displayed temperature up to + 8 °C, 1 °at a
tim. + 2 °C will be followed by the letter
"H ". Press key E to confirm.
Now the refrigerator is in the "holiday
"function in the energy- saving mode.
The fridge compartment must be
empty with holiday function on.
3. DAILY USE
3.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal ac-
cessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
22 www.electrolux.com
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage
the finish.
3.2 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
3.3 Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
3.4 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing
front) in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally, place
only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in order to store previously opened bottles. To
obtain this result, pull the shelf up so it
can rotate upwards and be placed on the
next higher level.
ENGLISH
23
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for energy saving
4.3 Hints for refrigeration
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting
and so a saving in electricity consumption.
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
4.2 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/dam-
24 www.electrolux.com
age the plastics used in this appliance.
For this reason it is recommended that
the outer casing of this appliance is only
cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case
of a power failure.
5.3 Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor
stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
Periodically clean the defrost water drain
hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided,
which you will find already inserted into
the drain hole.
6. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to
nected to the mains sock- the mains socket correctly.
et correctly.
ENGLISH
Problem
Possible cause
25
Solution
The appliance has no
Connect a different electripower. There is no voltage cal appliance to the mains
in the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not
work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The compressor op- The temperature is not set
erates continually.
correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door open
longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into the water
collector.
Make sure that products do
not touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet
does not flow in the evaporative tray above the
compressor.
Attach the melting water
outlet to the evaporative
tray.
The temperature in
the appliance is too
low.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in
the appliance is too
high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a lower temperature.
26 www.electrolux.com
6.1 Replacing the lamp
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
6.2 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
7. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
3.
Switch off the appliance.
Press on the rear hook and at the
same time slide the cover in the direction of the arrow.
Replace the lamp with one of the
same power and specifically designed
for household appliances. (the maximum power is shown on the lamp
cover).
Slide the lamp cover into its original
position.
Switch on the appliance.
Open the door. Make sure that the
light comes on.
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
ENGLISH
27
10mm
10mm
100mm
7.1 Location
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the
side with the hinges facing the wall, the
distance between the wall and the cabinet
must be at least 10 mm to allow the door
to open enough so that the shelves can
be removed.
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the
plug must therefore be easily accessible
after installation.
7.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power
supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
7.3 Rear spacers
Inside the appliance you find two
spacers which must be fitted as
shown in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer
under the screw head, then retighten the
screws.
28 www.electrolux.com
7.4 Door reversibility
Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket. To
change the opening direction of the door,
proceed as follows:
• To carry out the following operations,
we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold
on the doors of the appliance during
the operations.
Open the door with the appliance
in the upright position. Unscrew the
screws and remove the upper door
plastic trim.
Remove the little plastic cover from
the door plastic trim and refit on
the opposite side (D).
Lay down the appliance back side
down.
D
D
B
C
A
E
5
2
1
4
F
3
Remove the screw of the hinge
cover plug (A).
Unscrew the upper hinge and remove it (B).
Unscrew the screw and remove the
door stopper (C).
Remove the door.
Remove using a tool the cover (E),
unscrew the lower hinge pivot (F)
and place it on the opposite side.
Reinsert the cover (E) on the opposite side.
Reinsert the door.
Pay attention that the front board
of the doors are parallel to the front
board of the top.
Fix the door stopper on the opposite side.
Position and fix the upper hinge
(that can be found in the instruction
for use bag) on the opposite side.
Fix the screw of the new cover
hinge (that can be found in the instruction for use bag).
Lift up the appliance to vertical position.
Open the door and reposition the
upper door plastic trim with
screws.
ENGLISH
29
Fix the handle on the opposite side,
insert the plastic plugs into the
holes left open that can be found in
the instruction for use bag.
WARNING!
Reposition, level the appliance,
wait for at least four hours and
then connect it to the power
socket.
WARNING!
After having reversed the opening
direction of the doors check that
all the screws are properly tightened and that the magnetic seal
adheres to the cabinet.
If the ambient temperature is cold
(i.e. in Winter), the gasket may not
fit perfectly to the cabinet. In that
case, wait for the natural fitting of
the gasket. Lay down the appliance back side down.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact the
nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out
the reversibility of the doors at your cost.
8. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CR
AC
K!
30 www.electrolux.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ENGLISH
31
9. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1800 mm
Width
600 mm
Depth
650 mm
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side of
the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
32 www.electrolux.com
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
35
37
38
39
40
42
46
47
47
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années
d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour
vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
33
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils
et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre
personne, veillez à remettre cette notice
au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et
sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et des
personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou
en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages
à portée des enfants. Ils pourraient
s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation
électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil
équipé d'une fermeture à ressort, nous
vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser.
Ceci afin d'éviter aux enfants de s'en-
fermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement
à la conservation des aliments et/ou
des boissons dans le cadre d’un usage
domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette
utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court
circuit, un incendie et/ou une électrocution.
34 www.electrolux.com
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel
qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager
ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le,
si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l'appareil.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas
l'appareil s'il est endommagé. Signalez
immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans
ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil
pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il ne
FRANÇAIS
•
•
•
•
surchauffe. Pour assurer une ventilation
suffisante, respectez les instructions de
la notice (chapitre Installation).
Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant
ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères
et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au
rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez
à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent
être réalisés par un électricien qualifié
ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
2. BANDEAU DE COMMANDE
A B
C
D E
A - Touche Marche/Arrêt
D - Touche Fonctions
B - Touche de réglage de la température
E - Touche de confirmation
C - Affichage de la température et de la
fonction
35
36 www.electrolux.com
2.1 Écran
S'il est allumé, la fonction Mode
Éco est activée
S'il est allumé, la fonction Shopping
est activée
Indicateur de température positive
S'il est allumé, la fonction Sécurité
Enfants est activée
Indicateur de température/voyant
du thermostat
2.2 Mise en fonctionnement
2.5 Menu Fonctions
Branchez l'appareil. Si l'afficheur n'est
pas allumé, appuyez sur la touche (A)
pour mettre l'appareil en fonctionnement.
Pour une conservation optimale des aliments, sélectionnez le Eco Mode, la température est alors réglée sur +5°C dans le
réfrigérateur.
Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe "Réglage de la température".
Pour activer le menu Fonctions, appuyez
sur la touche D. Pour confirmer la fonction
sélectionnée, appuyez sur la touche E. Si
la sélection de la fonction n'est pas confirmée dans les secondes qui suivent, l'affichage reprend son aspect initial. Les
fonctions affichées sont les suivantes :
Si la porte reste ouverte pendant
quelques minutes, l'éclairage
s'éteint automatiquement. Pour le
rallumer, fermez et ouvrez de nouveau la porte.
2.3 Mise à l'arrêt
Pour mettre l'appareil à l'arrêt, appuyez
sur la touche (A) pendant plus de 1 seconde.
L'afficheur effectue un décompte de 3 à
1.
2.4 Réglage de la température
Pour modifier la température, appuyez sur
la touche (B).
Le réglage actuel de la température clignote. Vous pouvez le modifier par paliers
d'un degré en appuyant de nouveau sur
la touche (B).
La température par défaut s'affiche au
bout de quelques secondes.
Fonction Mode éco
Fonction Shopping
Fonction Sécurité enfants
2.6 Fonction Mode Éco
Pour activer la fonction Mode Éco, appuyez sur la touche (D) (plusieurs fois si
nécessaire), jusqu'à ce que le symbole
correspondant apparaisse.
(ou que
+5°C s'affiche).
Vous devez valider votre sélection en appuyant sur la touche (E) dans les secondes qui suivent. Un signal sonore retentit
et le symbole reste allumé.
Dans ce cas, les températures sélectionnées sont automatiquement réglées
(+5 °C), assurant des conditions optimales de conservation.
Il est possible de désactiver la fonction à
tout moment en modifiant la température
sélectionnée à l'intérieur du compartiment.
2.7 Fonction Shopping
Si vous avez besoin de stocker une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos
courses, nous vous suggérons d'activer la
FRANÇAIS
fonction Shopping : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant
le réchauffement des denrées déjà stockées dans le compartiment.
Pour activer la fonction Shopping, appuyez sur la touche (D) (plusieurs fois, si
nécessaire), jusqu'à ce que le symbole
Vous devez
correspondant apparaisse
valider votre sélection en appuyant sur la
touche (E) dans les secondes qui suivent.
Un signal sonore retentit et le symbole
reste allumé.
La fonction Shopping se désactive automatiquement au bout de 6 heures. Il est
possible de désactiver la fonction à tout
moment en appuyant sur la touche (D)
jusqu'à ce que le symbole correspondant
clignote, puis sur la touche (E).
2.8 Fonction Sécurité enfants
Pour activer la fonction Sécurité enfants,
appuyez sur la touche (D) (plusieurs fois,
si nécessaire), jusqu'à ce que le symbole
correspondant apparaisse
Vous devez valider votre sélection en appuyant sur la touche (E) dans les secondes qui suivent. Un signal sonore retentit
et le symbole reste allumé. Dans ce cas,
aucune modification n'est possible en appuyant sur l'une des touches tant que la
fonction est activée.
37
Il est possible de désactiver la fonction à
tout moment en appuyant sur la touche
(D) jusqu'à ce que le symbole correspondant clignote, puis sur la touche (E).
2.9 Fonction Vacances "H"
La fonction Vacances règle la température
à +15 °C dans le compartiment réfrigérateur.
Cette fonction vous permet de garder le
compartiment réfrigérateur vide et fermé
pendant une longue période (par exemple, les vacances d'été), sans formation
de mauvaises odeurs.
Pour activer la fonction Vacances, procédez comme pour modifier la température
sélectionnée. L'afficheur de température
peut modifier la température indiquée jusqu'à + 8 °C, par paliers de 1°C. + 2 °C
est suivi de la lettre "H ". Appuyez sur la
touche E pour confirmer votre sélection.
Le réfrigérateur est à présent en fonction
"Vacances" et en mode économie d'énergie.
Le compartiment réfrigérateur doit
être vide quand la fonction Vacances est activée. Vous ne devez
pas conserver de marchandises
dans ce compartiment !
3. UTILISATION QUOTIDIENNE
3.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristi-
que du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
3.2 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les
clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
38 www.electrolux.com
3.3 Emplacement des balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement sur le balconnet
dans le sens des flèches pour le dégager,
puis repositionnez-le selon vos besoins.
3.4 Compartiment à bouteilles
Placez les bouteilles (ouverture vers
l'avant) sur la clayette prévue à cet effet.
Si la clayette est en position horizontale,
placez uniquement des bouteilles non entamées.
Cette clayette peut être inclinée afin de
pouvoir y placer des bouteilles déjà ouvertes. Pour cela, tirez la clayette vers le haut
afin qu'elle puisse glisser vers le haut et
être placée sur le niveau supérieur.
4. CONSEILS UTILES
4.1 Conseils pour l'économie
d'énergie
4.2 Conseils pour la réfrigération
de denrées fraîches
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température
est sur la position de froid maximum et
l'appareil est plein : il est possible que
le compresseur fonctionne en régime
continu, d'où un risque de formation
excessive de givre sur l'évaporateur.
Pour éviter ceci, modifiez la position du
dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du
compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
4.3 Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
FRANÇAIS
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du
bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou envelop-
39
pez-les soigneusement dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
5.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour
éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette
opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies
d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par
conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
5.2 En cas d'absence prolongée
ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs
désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites
vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.
40 www.electrolux.com
5.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque
fois que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Nettoyez régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau
de déborder et de couler à l'intérieur de
l'appareil. Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet
spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant de résoudre les problèmes,
débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non
mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une
personne compétente.
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
Anomalie
Cause possible
Remède
L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche sur la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
Branchez un autre appareil
l'appareil. La prise de cou- électrique sur la prise de
rant n'est pas alimentée.
courant.
Faites appel à un électricien
qualifié.
L'ampoule ne fonctionne pas.
L'ampoule est en mode
veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe
"Remplacement de l'ampoule".
FRANÇAIS
41
Anomalie
Cause possible
Remède
Le compresseur
fonctionne en permanence.
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte trop Ne laissez pas la porte ousouvent.
verte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit
est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le ranger dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Réduisez la température
ambiante.
De l'eau s'écoule
Pendant le dégivrage ausur la plaque arrière tomatique, le givre fond
du compartiment ré- sur la plaque arrière.
frigérateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule
dans le compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage est
obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
Des produits empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
De l'eau coule sur le
sol.
L'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau au plateau
d'évaporation.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse.
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus basse.
42 www.electrolux.com
6.1 Remplacement de l'ampoule
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
6.2 Fermeture de la porte
1.
2.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes
de sécurité" avant d'installer l'appareil.
3.
Éteignez l'appareil.
Simultanément, dégagez le crochet
arrière et faites glisser le diffuseur
dans le sens des flèches.
Remplacez l'ampoule par une ampoule de puissance identique, spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers. (La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.)
Glissez le diffuseur en verre à son emplacement d'origine.
Mettez l'appareil en marche.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
FRANÇAIS
43
10mm
10mm
100mm
7.1 Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du
soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil
est installé sous un élément suspendu, la
distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit être d'au moins
100 mm. Si possible, évitez de placer
l'appareil sous des éléments suspendus.
La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou
de plusieurs pieds réglables à la base de
l'appareil.
Si l'appareil est placé dans un coin avec
le côté des charnières contre le mur, laissez au moins 10 mm entre le mur et l'appareil pour permettre une ouverture suffisante de la porte, afin de pouvoir retirer
les clayettes.
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à
tout moment ; il est donc nécessaire que
la prise reste accessible après l'installation.
7.2 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de
courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre
conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
7.3 Entretoises arrière
Vous trouverez deux entretoises jointes à l'appareil qui doivent être installées comme indiqué sur la figure.
Desserrez les vis et introduisez l'entretoise
sous la tête de vis, puis resserrez les vis.
44 www.electrolux.com
7.4 Réversibilité de la porte
Avant toute opération, débranchez la fiche
de la prise de courant. Pour changer le
sens d'ouverture de la porte, procédez
comme suit :
• Pour effectuer les opérations suivantes,
il est conseillé de se faire aider par une
autre personne pour maintenir fermement les portes lors de toute manipulation de l'appareil.
Ouvrez la porte lorsque l'appareil
est debout. Dévissez les vis et retirez la moulure en plastique de la
porte supérieure.
Retirez le petit cache en plastique
de la moulure de la porte et remettez-le en place sur le côté opposé
(D).
Couchez l'appareil sur le dos.
D
D
B
A
C
Retirez la vis du cache charnière
(A).
Dévissez la charnière supérieure et
enlevez-la (B).
Dévissez la vis et retirez la butée de
porte (C).
FRANÇAIS
E
5
2
1
F
3
4
45
Démontez la porte.
Enlevez le cache (E) à l'aide d'un
outil, dévissez le gond de la charnière inférieure (F) et placez-le sur
le côté opposé.
Installez le cache (E) sur le côté opposé.
Installez la porte.
Vérifiez que le panneau avant des
portes est parallèle au panneau
avant de l'élément supérieur.
Fixez la butée de porte sur le côté
opposé.
Positionnez et fixez la charnière supérieure (vous la trouverez dans le
sachet de la notice d'utilisation) sur
le côté opposé.
Fixez la vis du nouveau cache
charnière (vous le trouverez dans le
sachet de la notice d'utilisation).
Remettez l'appareil en position verticale.
Ouvrez la porte et remettez en place la moulure en plastique de la
porte supérieure en utilisant les vis.
Fixez la poignée sur le côté opposé, puis insérez les caches en plastique (fournis dans le sachet de la
notice d'utilisation) dans les trous
restés libres.
AVERTISSEMENT
Remettez l'appareil en place, mettez-le d'aplomb, attendez quatre
heures au moins puis branchez-le
sur la prise de courant.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité des portes à vos frais.
AVERTISSEMENT
Après avoir changé le sens d'ouverture des portes, vérifiez que
toutes les vis sont correctement
serrées et que le joint magnétique
adhère bien à l'appareil.
Si la température ambiante est
basse (par exemple, en hiver), il se
peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez
que le joint reprenne sa taille naturelle. Couchez l'appareil sur le
dos.
46 www.electrolux.com
8. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
FRANÇAIS
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
47
CRACK!
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1800 mm
Largeur
600 mm
Profondeur
650 mm
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les données techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gau-
che à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
électroniques. Ne jetez pas les appareils
avec les ordures
portant le symbole
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
48 www.electrolux.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
51
53
54
55
56
58
62
63
63
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
49
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die
vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge
und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur
Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle
Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des
Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt bestimmt,
wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht
die Komponenten des Kältekreislaufs
zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
50 www.electrolux.com
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das
Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss
sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
DEUTSCH
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
sierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind,
mit dem Symbol
können recycelt werden.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autori-
2. BEDIENFELD
A B
C
D E
A - Gerät Taste EIN/AUS
D - Funktionstaste
B - Taste Temperaturregelung
E - Taste Bestätigung
C - Anzeige Temperatur und Funktion
51
52 www.electrolux.com
2.1 Display
Die Funktion „Energiesparen“ ist
aktiviert.
Wenn dieses Symbol leuchtet, ist
die Funktion Einkaufen aktiv.
Positives Vorzeichen für die Temperatur
Die Kindersicherung ist aktiviert.
Temperaturkontrolllampe
2.2 Einschalten des Geräts
2.5 Funktionsmenü
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die
Steckdose. Falls das Display nicht leuchtet, drücken Sie die Taste (A), um das Gerät einzuschalten.
Wählen Sie für eine optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel Eco Mode und die Temperatur ist im Kühlschrank auf +5°C eingestellt.
Näheres zur Auswahl einer anderen Temperatur siehe "Temperaturregelung".
Durch Drücken der Taste D gelangen Sie
in das Menü Funktionen. Jede Funktion
muss durch Drücken der Taste E bestätigt werden. Wenn einige Sekunden lang
keine Bestätigung erfolgt, erlischt die Anzeige und im Display wird der normale
Betriebszustand angezeigt. Es werden folgende Funktionen angezeigt:
Falls die Tür einige Minuten lang
offen steht, schaltet sich die Innenbeleuchtung automatisch aus.
Die Beleuchtung wird durch das
Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. eingeschaltet.
2.3 Ausschalten des Geräts
Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie
die Taste (A) länger als 1 Sekunde lang
drücken.
Dabei wird ein Temperatur-Countdown
(-3 -2 -1) angezeigt.
2.4 Temperaturregelung
Die Temperatur kann durch Drücken der
Taste (B) geändert werden.
Die aktuelle Temperatureinstellung blinkt,
und es ist durch erneutes Drücken der
Taste (B) möglich, die eingestellte Temperatur in Schritten zu je einem Grad zu ändern.
Nach einigen Sekunden wird die voreingestellte Temperatur angezeigt.
Energiesparen
Einkaufen
Kindersicherung
2.6 Funktion Energiesparen
Die Funktion Energiesparen wird durch
(eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste (D) eingeschaltet, bis das entsprechende Symbol
erscheint (oder durch das
Einstellen der Temperatur auf +5 °C).
Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb
weniger Sekunden mit der Taste E. Der
Summer ertönt und das Symbol leuchtet
dauerhaft.
In diesem Modus werden die Temperaturen automatisch (+ 5 °C) für die optimale
Lagerung Ihrer Lebensmittel eingestellt.
Diese Funktion kann jederzeit durch Ändern der ausgewählten Temperatur im
Kühlraum ausgeschaltet werden.
2.7 Funktion Einkaufen
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die
Aktivierung der Funktion Einkaufen, um
die Produkte schneller zu kühlen und um
DEUTSCH
zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.
Die Funktion Einkaufen wird durch (eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste (D)
eingeschaltet, bis das entsprechende
erscheint. Bestätigen Sie dieSymbol
se Auswahl innerhalb weniger Sekunden
mit der Taste (E). Der Summer ertönt und
das Symbol leuchtet dauerhaft.
Die Funktion Einkaufen wird nach 6 Stunden automatisch abgeschaltet. Diese
Funktion kann jederzeit ausgeschaltet
werden. Drücken Sie die Taste (D), bis
das entsprechende Symbol blinkt, und
drücken Sie dann die Taste (E).
2.8 Funktion Kindersicherung
Die Funktion Kindersicherung wird durch
(eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste (D) eingeschaltet, bis das entsprechende Symbol
erscheint.
Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb
weniger Sekunden mit der Taste (E). Der
Summer ertönt und das Symbol leuchtet
dauerhaft. Solange die Kindersicherung
eingeschaltet ist, kann durch Drücken einer beliebigen Taste keinerlei Funktion
ausgelöst werden.
53
Diese Funktion kann jederzeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Taste (D), bis
das entsprechende Symbol blinkt, und
drücken Sie dann die Taste (E).
2.9 Urlaubsmodus "H"
Im Urlaubsmodus wird die Temperatur auf
+15 °C eingestellt.
Mit dieser Funktion können Sie den Kühlschrank über längere Zeit (z. B. während
des Sommerurlaubs) mit geschlossener
Tür leer stehen lassen, ohne dass sich ein
unangenehmer Geruch entwickelt.
Um den Urlaubsmodus einzustellen, gehen Sie bitte so vor wie zur Änderung der
eingestellten Temperatur. Die Temperaturanzeige kann die angezeigte Temperatur
um bis zu + 8 °C in Schritten zu jeweils 1
°C-Schritten ändern. nach + 2 °C kommt
der Buchstabe "H ". Drücken Sie die Taste E zur Bestätigung.
Der Kühlschrank befindet sich jetzt im Urlaubsmodus und arbeitet im Energiesparbetrieb.
Das Gefrierteil muss leer sein,
wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
3.2 Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für
das Einsetzen der Ablagen bieten.
54 www.electrolux.com
3.3 Positionierung der Türeinsätze
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit das
Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann nach Wunsch
wieder ein.
3.4 Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können
Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach oben
kippen, damit dort auch bereits geöffnete
Flaschen gelagert werden können. Ziehen
Sie dazu den Flaschenhalter nach oben
und lassen Sie ihn in die nächsthöhere
Stellung einrasten.
4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
4.1 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
4.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in
den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
DEUTSCH
4.3 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie
diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
55
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n)
Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür
speziell verpackt.
5. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.1 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und
es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
5.2 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
56 www.electrolux.com
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall
nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
5.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Rinne in einen speziellen Behälter an der
Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte
des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu
bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
6. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
nicht beschrieben ist, darf nur von
einem qualifizierten Elektriker oder
einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Störung
Mögliche Ursache
Das Gerät funktioDas Gerät ist abgeschalniert nicht. Die Lam- tet.
pe funktioniert nicht.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Abhilfe
Gerät einschalten.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
DEUTSCH
Störung
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
57
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät
legen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Wasser fließt an der Beim automatischen AbRückwand des Kühl- tauen fließt das abgetaute
schranks hinunter.
Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Reinigen Sie den Ablauf.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass die
mittel verhindern, dass das Lebensmittel nicht die
Wasser zum Wasserablauf Rückwand berühren.
fließt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft
nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
58 www.electrolux.com
6.1 Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
6.2 Schließen der Tür
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
3.
Schalten Sie das Gerät aus.
Drücken Sie auf den hinteren Haken
und schieben Sie gleichzeitig die Abdeckung der Lampe in Pfeilrichtung.
Ersetzen Sie die Lampe durch eine
mit der gleichen Leistung, die für
Haushaltsgeräte geeignet sein muss.
(Die maximale Leistung ist auf der
Lampenabdeckung angegeben.)
Schieben Sie die Lampenabdeckung
in die ursprüngliche Position.
Schalten Sie das Gerät ein.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
DEUTSCH
59
10mm
10mm
100mm
7.1 Standort
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich,
dass Luft an der Rückseite des Gehäuses
frei zirkulieren kann. Um einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand
zwischen der Oberseite des Gehäuses
und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit
vermieden werden. Die ordnungsgemäße
waagrechte Ausrichtung des Gerätes
kann mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt,
und zeigt die Scharnierseite dabei zur
Wand, so muss der Abstand zwischen
Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen
der Ablagen geöffnet werden kann.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät von der
Hauptstromversorgung zu trennen; daher
sollte der Netzstecker nach der Installation leicht zugänglich sein.
7.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
bitte gemäß den geltenden Vorschriften
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
60 www.electrolux.com
7.3 Distanzstücke hinten
Im Gerät befinden sich zwei Distanzstücke, die, wie in der Abbildung gezeigt, angebracht werden müssen.
Lockern Sie dazu die Schrauben etwas
und legen Sie die Distanzstücke unter die
Schraubenköpfe. Anschließend ziehen Sie
die Schrauben wieder fest.
7.4 Wechsel des Türanschlags
Vor der Durchführung von Arbeiten am
Gerät ist stets der Netzstecker ziehen.
Beim Wechsel des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
Öffnen Sie die Tür bei aufrecht stehendem Gerät. Lösen Sie die
Schrauben und entfernen Sie die
Kunststoffverkleidung der oberen
Tür.
Entfernen Sie das kleine Kunststoffteil von der Kunststoffverkleidung
der Tür und bringen Sie es an der
gegenüberliegenden Seite (D) wieder an.
Legen Sie das Gerät auf seine
Rückseite.
D
D
B
A
• Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
C
Entfernen Sie die Schraube der
Scharnierabdeckung (A).
Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers (B) und entfernen
Sie dieses.
Lösen Sie die Schraube, entfernen
Sie den Türanschlag (C).
DEUTSCH
E
5
2
1
F
3
4
61
Hängen Sie die Tür aus.
Mit einem Werkzeug die Abdeckung (E) entfernen, den unteren
Scharnierstift (F) abschrauben und
auf der gegenüberliegenden Seite
wieder anbringen.
Bringen Sie die Abdeckung (E) auf
der gegenüberliegenden Seite an.
Setzen Sie die Tür wieder ein.
Achten Sie darauf, dass die Frontplatte der Türen parallel zur oberen
Frontplatte verläuft.
Befestigen Sie den Türanschlag auf
der gegenüberliegenden Seite.
Setzen Sie das obere Scharnier,
das sich im Beutel mit der Anleitung befindet, an der gegenüberliegenden Seite an und befestigen Sie
es.
Die Schraube der neuen Scharnierabdeckung, die sich ebenfalls im
Beutel mit der Anleitung befindet,
festziehen.
Heben Sie das Gerät in die vertikale
Position.
Öffnen Sie die Tür und befestigen
Sie die Kunststoffabdeckung der
oberen Tür mit den Schrauben.
Bringen Sie den Griff an der gegenüberliegenden Seite an. Setzen Sie
die Kunststoffkappen, die sich im
Beutel mit der Anleitung befinden,
in die Öffnungen ein.
WARNUNG!
Schieben Sie das Gerät wieder an
seinen Standort, richten Sie es
waagerecht aus und nehmen Sie
es mindestens vier Stunden lang
nicht in Betrieb. Schließen Sie es
dann an die Stromversorgung an.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
um bei den oben beschriebenen Tätigkeiten Unterstützung zu bekommen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
WARNUNG!
Überprüfen Sie nach dem Wechsel des Türanschlags, dass alle
Schrauben fest angezogen sind
und die Magnetdichtung am
Schrank anliegt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es
vorkommen, dass die Türdichtung
nicht richtig am Gerät anliegt.
Warten Sie in diesem Fall ab, bis
sich die Dichtung allmählich anpasst. Legen Sie das Gerät auf
seine Rückseite.
62 www.electrolux.com
8. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
DEUTSCH
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
63
CRACK!
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1800 mm
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol
nicht mit
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
222341779-A-252012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement