AEG | SCE81925TS | User manual | Aeg SCE81925TS Ohjekirja

Aeg SCE81925TS Ohjekirja
SCE81925TS
FI
SV
USER
MANUAL
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
19
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................2
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. KÄYTTÖ........................................................................................................................6
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ............................................................................................. 9
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 10
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 12
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 13
8. ASENNUS...................................................................................................................15
9. ÄÄNET........................................................................................................................ 16
10. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 17
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
SUOMI
3
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
• Laite sisältää pussin kuivausainetta.
Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä
ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se
välittömästi.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
SUOMI
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto
vaurioidu. Se sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen
kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
5
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
6
www.aeg.com
3. KÄYTTÖ
3.1 Käyttöpaneeli
1
8
7
6
1 Näyttö
2 Pakastimen lämpötilan nostopainike
3 Pakastimen lämpötilan
alennuspainike
4 OK
5 Mode
6 Jääkaapin lämpötilan nostopainike
5
4
3
2
7 Jääkaapin lämpötilan alennuspainike
8 ON/OFF
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
3.2 Näyttö
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
3.3 Laitteen käynnistäminen
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta,
jos näyttö ei ole päällä.
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Hälytyksen äänimerkki
saattaa kuulua muutaman
sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen
kuittausohjeet kohdasta
"Korkean lämpötilan
hälytys".
A. Jääkaappiosaston merkkivalo
B. Ajastimen näyttö
/Lämpötilanäyttö
C. ON/OFF -merkkivalo
D. COOLMATIC -toiminto
E. Holiday -tila
F. FROSTMATIC -toiminto
G. Lämpötilan merkkivalo
H. Pakastimen merkkivalo
I. Hälytyksen merkkivalo
J. ChildLock -toiminto
K. DrinksChill -toiminto
L. DYNAMICAIR -toiminto
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".
3.4 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina laitteen ON/OFF-painiketta 5
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
SUOMI
3.5 Lämpötilan säätäminen
Aseta laitteen lämpötila painamalla
lämpötilan säätimiä.
Lämpötilan oletusasetus:
• jääkaappi +5 °C
• pakastin -18 °C
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu
lämpötila.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy
laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
3.6 Jääkaapin kytkeminen
päälle
Kytke jääkaappi toimintaan painamalla
jääkaapin lämpötilan säädintä. Jääkaapin
kytkeminen toimintaan muussa
tapauksessa:
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin OFF-merkkivalo vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Jääkaapin OFF-merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa
lämpötila-asetusta, katso
kohta "Lämpötilan
säätäminen".
3.7 Jääkaapin kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin OFF-merkkivalo ja
jääkaappiosaston merkkivalo vilkkuvat.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy
viivoja.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Jääkaapin OFF-merkkivalo syttyy.
3.8 Korkean lämpötilan hälytys
Pakastimen lämpötilan noususta
ilmoittaa (esimerkiksi sähkökatkoksen
jälkeen) vilkkuvat hälytyksen merkkivalo ja
pakastimen lämpötilanäytöt sekä
äänimerkki.
Paina mitä tahansa painiketta.
7
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan ja sen jälkeen
lämpötila-asetuksen uudelleen.
Hälytyksen merkkivalo
vilkkuu, kunnes normaalit
olosuhteet palautuvat.
3.9 COOLMATIC -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä COOLMATICtoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät
nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
myös muiden jo jääkaapissa olevien
elintarvikkeiden lämpeneminen.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo COOLMATIC vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
COOLMATIC-merkkivalo syttyy.
COOLMATIC-toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta automaattisesti noin kuuden
tunnin kuluttua.
Kytke toiminto pois päältä ennen sen
automaattista päättymistä toistamalla
toimenpide.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
jääkaapin lämpötilaasetusta.
3.10 Holiday -tila
Tämän tilan avulla voit tyhjentää laitteen
ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän
loman ajaksi ilman, että jääkaappiin
muodostuu epämiellyttävää hajua.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo Holiday vilkkuu.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Holiday-merkkivalo syttyy.
Tämä tila kytkeytyy pois
päältä, kun lämpötilaa on
muutettu.
8
www.aeg.com
3.11 FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC-toiminto nopeuttaa
tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista
suojaten samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
1. Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FROSTMATIC vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FROSTMATIC-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä ennen
sen automaattista päättymistä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo FROSTMATIC sammuu.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
lämpötilaa.
3.12 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkkivalo
• äänimerkki.
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu. Äänimerkin voi vaientaa myös
painamalla jotakin painiketta.
3.13 ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.
3.14 DrinksChill -toiminto
DrinksChill-toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen
tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
Se on hyödyllinen myös silloin, kun
tarvitset muistutuksen pakastimeen
pikajäähdytystä varten asetettujen
pullojen poistamiseksi.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DrinksChill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla ajastimen
säätöpainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
DrinksChill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina OKpainiketta äänimerkin pois päältä
kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DrinksChill sammuu.
Aika-asetusta voidaan
muuttaa milloin tahansa
ajastuksen aikana ja sen
päättyessä painamalla
lämpötilan alennuspainiketta
ja lämpötilan
lisäyspainiketta.
3.15 DYNAMICAIR -toiminto
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DYNAMICAIR vilkkuu.
2. Vahvista OK-painikkeella.
Merkkivalo DYNAMICAIR syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo DYNAMICAIR sammuu.
DYNAMICAIR-toiminnon
käyttäminen lisää
energiankulutusta.
Jos toiminto on aktivoitu
automaattisesti,
DYNAMICAIR-merkkivalo ei
pala (katso kohta
"Päivittäinen käyttö").
SUOMI
9
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
1
4.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
2
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
4.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Jääkaappiosaston ovessa on
kannattimet, jotka mahdollistavat
ovihyllyjen sijoittamisen omien
vaatimuksien mukaisesti.
4.4 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto ja aseta
elintarvikkeet pakastinosastoon.
1
1
2
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta pakastettava tuore ruoka
ylälokeroa .
Voit sijoittaa ovihyllyt uudelleen
liu'uttamalla ovihyllyjä varoen nuolien
suuntaan.
4.3 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
10
www.aeg.com
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
palauttamiseksi nopeasti oven avaamisen
jälkeen tai silloin, kun ympäristön
lämpötila on korkea.
4.5 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden
tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
VAROITUS!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
4.6 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
4.7 DYNAMICAIR
Jääkaappi osastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite voidaan kytkeä
manuaalisesti päälle
tarvittaessa (katso kohta
"DYNAMICAIR-toiminto").
DYNAMICAIR pysähtyy kun
ovi on auki ja käynnistyy
uudelleen oven sulkemisen
jälkeen.
4.8 Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä
2. Laita jääastiat pakastimeen.
4.9 Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu vähintään yksi
kylmävaraaja, joka pidentää
kylmäsäilytysaikaa sähkökatkon tai
toimintahäiriön sattuessa.
Laite aktivoituu automaattisesti
esimerkiksi oikean lämpötilan
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
5.1 Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
SUOMI
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
5.2 Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
5.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen
säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä
5.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
11
5.5 Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä
ohjeita tehokkaan pakastamisen
varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
• Pakastusprosessi kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti.
Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita
tuotteita, jotta niiden lämpötila ei
nouse.
• Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät
paremmin ja pitempään rasvaisiin
ruokiin verrattuna. Suola vähentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan
pakastimesta otettuina, ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
5.6 Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään
pidä ovea auki pitempään kuin on
tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
12
www.aeg.com
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja
kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO!
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta
lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
6.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
6.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
SUOMI
13
VAROITUS!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
Suosittelemme Holidaytoiminnon käyttöä.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Pakastin on juuri kytketty
päälle tai lämpötila on vielä liian korkea.
Katso kohta "Ovihälytys" tai
"Korkean lämpötilan hälytys".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys".
Ovi on jätetty auki.
Sulje luukku. Lue ohjeet kohdasta "Ovihälytys"
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai paikalliseen valtuutettuun huoltopalveluun.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Lämpötilanäytössä näkyy
symboli
tai
den sijaan.
numeroi-
14
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö".
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteeseen on pantu mo- Odota muutama tunti ja tarkisnia elintarvikkeita samanai- ta lämpötila uudelleen.
kaisesti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
"FROSTMATIC" tai
"COOLMATIC" on kytketty päälle.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto" tai "COOLMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty he- Tämä on normaalia, eikä
ti "FROSTMATIC" tai
tarkoita vikaa.
"COOLMATIC" -painikkeen
painamisen tai lämpötilan
muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle. Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii- Kiinnitä sulatusveden poistotetty kompressorin yläpuo- putki haihdutusastiaan.
lella olevaan haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FROSTMATIC-toiminto"
tai "COOLMATIC-toiminto" on kytketty päälle.
Kytke "FROSTMATIC-toiminto" tai "COOLMATIC-toiminto" pois päältä manuaalisesti
tai odota, kunnes toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "FROSTMATIC-toiminto"
tai "COOLMATIC-toiminto".
SUOMI
15
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
dEMo tulee näkymään näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä OK -painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
"FROSTMATIC-toiminto"
tai "COOLMATIC-toiminto" on kytketty päälle.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto" tai "COOLMATICtoiminto".
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
7.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. ASENNUS
8.1 Sijainti
Lue erilliset asennusohjeet
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
8.2 Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
16
www.aeg.com
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
N
+16 °C – +32 °C
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
8.4 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
8.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
HUOMIO!
Lue asennusohjeet.
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
SUOMI
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tekniset tiedot
Asennusmitat
Korkeus
mm
1894
Leveys
mm
560
Syvyys
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
17
18
www.aeg.com
Käyttöönottoaika
Tuntia
21
Jännite
V
230 - 240
Taajuus
Hz
50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
19
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................19
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 21
3. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 23
4. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 25
5. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................27
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................28
7. FELSÖKNING.............................................................................................................29
8. INSTALLATION..........................................................................................................32
9. BULLER....................................................................................................................... 33
10. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 34
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
20
www.aeg.com
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
SVENSKA
•
•
•
•
•
21
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
• Med produkten följer en påse med
torkmedel. Detta är ingen leksak. Det
är inget man kan äta. Kassera den
omedelbart.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
22
www.aeg.com
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet. Denna gas är
lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
23
3. ANVÄNDNING
3.1 Kontrollpanel
1
8
1
2
3
4
5
6
7
6
Display
Knapp för högre temperatur i frysen
Knapp för lägre temperatur i frysen
OK
Mode
Knapp för högre temperatur i kylen
5
4
3
2
7 Knapp för lägre temperatur i kylen
8 ON/OFF
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in Mode-knappen och knappen för att
sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
3.2 Display
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
3.3 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Larmet kan ljuda efter några
sekunder.
För återställning av larmet,
se "Larm vid för hög
temperatur".
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
A. Indikator för kylen
B. Timerdisplay
/Temperaturindikator
C. ON/OFF-indikator
D. COOLMATIC-funktion
E. Holiday-läge
F. FROSTMATIC-funktion
G. Temperaturindikator
H. Indikator för frysen
I. Larmindikator
J. ChildLock-funktion
K. DrinksChill-funktion
L. DYNAMICAIR-funktion
Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.
3.4 Stänga av
1. Tryck på produktens ON/OFF i 5
sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från
eluttaget.
3.5 Temperaturreglering
Ställ in temperaturen genom att trycka
på temperaturreglaget.
Förinställd temperatur:
24
www.aeg.com
• +5°C i kylen
• -18 °C i frysen
Temperaturindikatorerna visar den
inställda temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
3.6 Slå på kylen
För att slå på kylen räcker det med att
trycka på temperaturreglaget. Slå på
kylen på det andra sättet:
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Kylens OFF-indikator släcks.
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om
du vill välja en annan
temperatur.
3.7 Stänga av kylen
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Kylens OFF-indikator och frysens
indikator blinkar.
Kylens temperaturdisplay visar streck.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Kylens OFF-indikator visas.
3.8 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott)
indikeras med en blinkande larmsymbol
och frystemperaturindikatorer och ljudet
från en signal.
Tryck på valfri knapp.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder och sedan visas den inställda
temperaturen igen.
Larmindikatorn fortsätter att
blinka tills normala
förhållanden råder igen.
3.9 COOLMATIC-funktion
Om du behöver lägga in en större
mängd varma matvaror när du har
handlat rekommenderar vi att du
aktiverar COOLMATIC-funktionen för att
kyla matvarorna snabbare för att inte
värma upp andra matvaror i produkten.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
COOLMATIC-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
COOLMATIC-indikatorn visas.
COOLMATIC-funktionen stängs av
automatiskt efter cirka 6 timmar.
Stäng av funktionen innan den kommit
till det automatiska slutet genom att
upprepa proceduren.
Funktionen avaktiveras när
man väljer en annan
temperatur i kylen.
3.10 Holiday-läge
I detta läge kan produkten vara stängd
och tom under en lång semester utan att
dålig lukt bildas.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
Holiday-indikatorn blinkar.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Holiday-indikatorn visas.
Detta läge stängs av efter att
en annan temperatur har
valts.
3.11 FROSTMATIC-funktion
FROSTMATIC-funktionen accelererar
infrysningen av färska varor och skyddar
samtidigt redan frusen mat från oönskad
uppvärmning.
1. Aktivera den här funktionen genom
att trycka på Mode tills motsvarande
symbol visas.
FROSTMATIC-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
SVENSKA
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
För att stänga av funktionen innan den
stängs av automatiskt, upprepa stegen
tills FROSTMATIC-indikatorn slocknar.
Funktionen inaktiveras när
man väljer en annan
temperatur att ställa in.
3.12 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• en larmindikator blinkar
• en ljudsignal.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Ljudsignalen kan stängas av genom att
trycka på valfri knapp
3.13 ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ChildLock-indikatorn visas.
Inaktivera ChildLock-funktionen genom
att upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.
3.14 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen används för att
ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är
användbart när t.ex. matvaror enligt
receptet ska svalna en viss tid.
Det är även praktiskt när det behövs en
påminnelse för att inte glömma flaskorna
i frysen som snabbkyls.
25
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra
det inställda värdet från 1 till 90
minuter.
3. Tryck på OK för att bekräfta.
DrinksChill-indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs. Tryck på OK-knappen för att stänga
av ljudet och avsluta funktionen.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DrinksChill slocknar.
Det går att ändra den
inställda tiden när som helst
under nedräkningen och
innan den är över genom att
trycka på knappen för att
sänka temperaturen och
knappen för att höja
temperaturen.
3.15 DYNAMICAIR-funktion
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DYNAMICAIR-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
DYNAMICAIR-indikatorn visas.
Stäng av funktionen genom att upprepa
proceduren tills DYNAMICAIR-indikatorn
slocknar.
Om du aktiverar
DYNAMICAIR-funktionen
ökar energiförbrukningen.
Om funktionen aktiveras
automatiskt visas inte
indikatorn DYNAMICAIR (se
"Daglig användning").
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
26
www.aeg.com
4.4 Infrysning av färska
livsmedel
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel ska
FROSTMATIC-funktionen aktiveras och
livsmedlet som ska frysas placeras i
facket.
4.2 Placering av dörrhyllorna
Dörren till frysen har skenor som gör att
dörrhyllornas position kan ändras efter
individuella önskemål.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som skall
frysas placeras i frysfacket.
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i det översta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
1
1
2
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infrysningen är klar.
För att ändra dörrhyllorna skjut
dörrhyllorna försiktigt enligt pilarna.
4.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
1
2
Placera inte glashyllan
ovanför grönsakslådan för
att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
4.5 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst 2 timmar med en hög inställning
innan du lägger in några matvaror.
VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
SVENSKA
4.6 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
4.7 DYNAMICAIR
Kylskåpet är utrustad med en funktion
som möjliggör snabb nedkylning av
matvaror och håller en jämnare
temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
27
Du kan aktivera funktionen
manuellt vid behov (se
"DYNAMICAIR-funktion").
DYNAMICAIR inaktiveras när
dörren öppnas och startar
direkt igen när dörren har
stängts.
4.8 Tillverkning av isbitar
Denna produkt är utrustad med en eller
flera brickor för tillverkning av isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
4.9 Frysklampar
Frysen är utrustad med minst en
frysklamp som ökar förvaringstiden i
händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
5. RÅD OCH TIPS
5.1 Normala driftljud
5.2 Tips för energibesparing
Följande ljud är normala under drift:
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
• Avlägsna inte kylackumulatorerna från
fryskorgen.
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
5.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
För att få bästa resultat:
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
28
www.aeg.com
• placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den
5.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
5.5 Tips för infrysning
Här följer några värdefulla tips som
hjälper dig att använda
infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• den största mängd mat som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
• frysprocessen tar 24 timmar, inga
andra livsmedel får läggas i frysen
under denna tid.
• frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning,
•
•
•
•
•
därefter kan du plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
slå in maten i aluminiumfolie, eller
lägg den i plastpåsar och se till att
förpackningarna är lufttäta.
låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den
infrysta maten.
magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar
livslängden på matvaror.
isglass kan, om den konsumeras
direkt från frysfacket, orsaka
frysskador på huden.
det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
5.6 Tips för förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja
produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt;
• öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• när fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av tillverkaren.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
SVENSKA
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och
undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
29
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska
du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
6.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
VARNING!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Vi rekommenderar att du
aktiverar Holiday-läget.
30
www.aeg.com
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm för öppen dörr" eller
"Larm för hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se avsnitt "Larm vid för hög
temperatur".
Dörren har lämnats öppen. Stäng luckan. Se ”Larm vid öppen dörr”
Temperaturen i produkten
är för hög.
Kontakta en behörig elektriker
eller närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
En
-,
-symbol visas istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensor.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se "Drift".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Funktionen "FROSTMATIC" eller "COOLMATIC"
är påslagen.
Se "FROSTMATIC"- eller
"COOLMATIC"-funktionen.
31
Kompressorn startar inte
Detta är normalt och indiomedelbart när "FROSTMA- kerar inte att något fel har
TIC" eller "COOLMATIC"
uppstått.
trycks in eller när temperaturen ändras.
Kompressorn startar efter en
stund.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror har placerats så
att de hindrar vattnet från
att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen "FROSTMATIC" eller "COOLMATIC"
är påslagen.
Stäng av "FROSTMATIC"eller
"COOLMATIC" manuellt eller
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC"- eller
"COOLMATIC"-funktionen.
dEMo visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll OK intryckt ca 10 sek tills
en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
32
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Funktionen "FROSTMATIC" eller "COOLMATIC"
är påslagen.
Se "FROSTMATIC"- eller
"COOLMATIC"-funktionen.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
7.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
8. INSTALLATION
8.1 Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
8.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
Klimatklass
Omgivningstemperatur
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
8.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
SVENSKA
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
8.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
33
34
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
10. TEKNISKA DATA
10.1 Tekniska data
Inbyggnadsmått
Höjd
mm
1894
Bredd
mm
560
Djup
mm
550
Temperaturökningstid
Timmar
21
Nätspänning
Volt
230 - 240
Frekvens
Hz
50
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
CRACK!
SVENSKA
35
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
222375037-A-512017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising