Progress | PKGN1845CF | User manual | Progress PKGN1845CF Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Kühl - Gefrierschrank
PKGN1845CF
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Bediening
Dagelijks gebruik
2
3
5
6
7
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
9
10
11
14
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
Progress 3
Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in
de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden
aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed. Dit
is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij
het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet
klem zit of wordt beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik
geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
Progress 5
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
Verwijdering
Onderhoud en reiniging
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat
liggen.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat.
Kli‐
maat‐
klasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
6 Progress
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat kan
enkel gegarandeerd worden als
het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of
de dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
geldende regels, raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
min.
200 cm2
LET OP! Raadpleeg de
montage-instructies voor de
installatie.
BEDIENING
Bedieningspaneel
1
2
4
3
1
2
3
4
Temperatuurindicatie LED
FastFreeze Indicator LED
FastFreeze-toets
Temperatuurknop
AAN/UIT-toets
Progress 7
Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Raak de toets van de
temperatuurregelaar aan als alle leds
uit zijn.
Uitschakelen
Blijf de toets van de temperatuurregelaar
3 seconden aanraken.
Alle indicatielampjes zijn uit.
Temperatuurregelaar
Druk om het apparaat te bedienen op de
temperatuurregelaar totdat de LED die bij
de vereiste temperatuur hoort oplicht. De
selectie loopt van 2°C tot 8°C.
Koudste instelling: +2°C.
Warmste instelling: +8°C.
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het meest
geschikt.
Houd bij de instellingskeuze rekening met
het feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• de frequentie waarmee de deur wordt
geopend
• de hoeveelheid etenswaren die wordt
bewaard
• de plek van het apparaat.
1. Raak de temperatuurregelaar aan.
Het huidige temperatuurindicatielampje
knippert. Bij elke aanraking van de
temperatuurregelaar gaat de instelling een
stand vooruit. Het relevante LED knippert
een tijdje.
2. Druk op de temperatuurregalaar tot de
vereiste temperatuur is geselecteerd.
FastFreeze-functie
U kunt de FastFreeze-functie inschakelen
door te drukken op de FastFreeze-knop.
De LED die bij het symbool FastFreeze
hoort gaat branden.
U kunt de FastFreeze-functie inschakelen
door te drukken op de FastFreeze-knop.
Het FastFreeze-indicatielampje gaat
branden.
Deze functie stopt automatisch
na 52 uur.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg
te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Het plaatsen van de
deurschappen
De deur van het koelvak is uitgerust met
glijders die het mogelijk maken de
deurschappen naar individuele
voorkeuren te herpositioneren.
1
1
2
8 Progress
Schuif om de deurschappen te
herpositioneren de deurschappen
voorzichting in de richting van de pijlen.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Het is normaal dat de indicator
geen OK aanduidt nadat u
voedsel in het apparaat
geplaatst hebt of na
herhaaldelijk openen van de
deur. Wacht minstens 12 uur
voordat u de
temperatuurregelaar opnieuw
aanpast.
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
functie FastFreeze minimaal 24 uur
voordat u deze in het vriesvak legt.
Verwijder de glasplaat boven
de groentelade niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
Indicatielampje voor
temperatuur
Voor de juiste bewaring van het voedsel is
de koelkast uitgerust met een
temperatuurlampje. Het symbool op de
zijkant van het apparaat duidt het koudste
deel van de koelkast aan.
Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u
het verse voedsel in het gedeelte dat
wordt aangegeven door het symbool. Zo
niet (B) past u de temperatuurregelaar
aan naar een koudere stand en wacht u
12 uur voordat u het temperatuurlampje
weer controleert.
A
OK
B
OK
In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk
onder de 0°C. Als dit het geval
is, stelt u de thermostaatknop
weer in op een warmere
instelling.
Plaats het verse in te vriezen voedsel het
bovenste vak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan de
binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries
tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
Als het invriesproces is voltooid, kunt u de
eerder ingestelde temperatuur in ere
herstellen (zie 'FastFreeze'-functie).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid
tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
Progress 9
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Dit moet in het voorste gedeelte bovenop
het bevroren voedsel worden geplaatst.
Het maken van ijsblokjes
Kalender ingevroren
etenswaren
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes
Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit
de vriezer te halen
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd
verlengt in geval van een
stroomonderbreking of stroomuitval.
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren etenswaren aan.
De cijfers geven de bewaartijd in
maanden aan voor de bijbehorende
ingevroren etenswaren. Of de hoogste of
laagste waarde van de aangegeven
bewaartijd van toepassing is, hangt af van
de kwaliteit van de etenswaren en
eventuele bereiding voordat deze werden
ingevroren.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door leidingen
wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Verwijder de koelelementen niet uit de
vriesmand.
Tips voor het koelen van vers
voedsel
• Zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren.
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een schap
leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
10 Progress
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic. Zorg ervoor dat de verpakking
luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
dient u vers voedsel hier niet direct
naast te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt
voedsel minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit de
vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar
voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de winkelier
werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
Periodieke reiniging
LET OP! Trek niet aan
leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van het apparaat
en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water en
wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Progress 11
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik
reduceren.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel.
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
LET OP! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag
dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
12 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch ap‐
paraat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektri‐
cien.
Het lampje staat in de
stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De temperatuur is goed in‐
gesteld.
Zie 'Bediening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en contro‐
leer dan nogmaals de tempe‐
ratuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de kli‐
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap‐
paraat werd geplaatst,
was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot ka‐
mertemperatuur voordat u het
opslaat.
De deur is niet goed ge‐
sloten.
Zie "De deur sluiten".
De "FastFreeze" is inge‐
schakeld.
Zie "FastFreeze functie".
De compressor start niet on‐
middellijk na het drukken op
"FastFreeze", of na het ver‐
anderen van de tempera‐
tuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De compressor start na enige
tijd.
Er loopt water over de ach‐
terkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koel‐
kast.
Producten verhinderen dat
het water in de waterop‐
vangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
De waterafvoer is ver‐
stopt.
Reinig de waterafvoer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de ver‐
damperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt conti‐
nu.
Er ligt water op de vloer.
Progress 13
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Temperatuur kan niet wor‐
den ingesteld.
De "FastFreeze functie" is
ingeschakeld.
Schakel "FastFreeze functie"
handmatig uit, of wacht tot de
automatisch reset om de tem‐
peratuur in te stellen. Zie
"FastFreeze functie".
De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere tempe‐
ratuur in.
De deur is niet goed ge‐
sloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tege‐
lijk.
De deur is te vaak geo‐
pend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De "FastFreeze functie" is
ingeschakeld.
Zie "FastFreeze functie".
Er is geen koude luchtcir‐
culatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
is.
Er is een fout opgetreden
in de temperatuurmeting.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Het koelsysteem blijft werken
om uw levensmiddelen koud
te houden, maar de tempera‐
tuur kan niet aangepast wor‐
den.
Alle leds voor de tempera‐
tuurinstelling knipperen te‐
gelijkertijd.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
14 Progress
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de inbouw
In hoogte
mm
1780
Breedte
mm
560
Diepte
mm
550
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Uur
20
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 15
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Installation
Operation
Daily use
15
16
18
19
20
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical data
22
23
24
26
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
This appliance may be used by children between 3 and 8
years of age and persons with very extensive and complex
disabilities, if they have been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away
unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
16 Progress
Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging and the
transit bolts.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing the
door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the door),
remove the plug from the power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
Progress 17
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
• The appliance contains a bag of
desiccant. This is not a toy. This is not
food. Please dispose of it immediately.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electric shock.
WARNING! When positioning
the appliance, ensure the
supply cord is not trapped or
damaged.
WARNING! Do not use multiplug adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electric shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by the
manufacturer.
• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. This gas
is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
Internal lighting
WARNING! Risk of electric
shock.
• The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
Care and cleaning
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
18 Progress
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Location
Refer to the assembly
instructions for the installation.
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
Positioning
Install the appliance in a dry, well
ventilated indoors where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance.
Cli‐
mate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Some functional problems
might occur for some types of
models when operating outside
of that range. The correct
operation can only be
guaranteed within the specified
temperature range. If you have
any doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
Progress 19
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
CAUTION! Refer to the
assembly instructions for the
installation.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OPERATION
Control panel
1
2
4
1
2
3
4
Temperature indicator LED
FastFreeze indicator LED
FastFreeze button
Temperature regulator
ON/OFF button
3
Switching on
Temperature regulation
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Touch the temperature regulator
button if all LED indicators are off.
To operate the appliance, touch the
temperature regulator until the LED
corresponding to the required temperature
lights up. Selection is progressive, varying
from 2°C to 8°C.
Switching off
Keep touching the temperature regulator
button for 3 seconds.
All indicators light off.
20 Progress
Coldest setting: +2°C.
Warmest setting: +8°C.
A medium setting is generally
the most suitable.
Choose the setting keeping in mind that
the temperature inside the appliance
depends on:
•
•
•
•
room temperature
frequency of opening the door
quantity of food stored
appliance location.
1. Touch temperature regulator.
Current temperature indicator blinks. Any
time you touch the temperature regulator,
the setting moves by one position. The
corresponding LED blinks for a while.
2. Touch the temperature regulator until
the required temperature is selected.
FastFreeze function
You can activate FastFreeze function by
pressing the FastFreeze button.
The LED corresponding to the symbol
FastFreeze indicator lights up.
You can deactivate FastFreeze function
by pressing the FastFreeze button again.
The FastFreeze indicator will light off.
This function stops
automatically after 52 hours.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cleaning the interior
1
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap to
remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use
detergents, abrasive powders,
chlorine or oil-based cleaners
as they will damage the finish.
Positioning of the door shelves
The door of the fridge compartment is
equipped with runners which enable
repositioning of the door shelves
according to individual preferences.
1
2
To reposition the door shelves, please
slide the door shelves carefully according
to arrows.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
Progress 21
To freeze fresh food activate the
FastFreeze function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
In this condition, the
refrigerator compartment
temperature might drop below
0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a
warmer setting.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer to
ensure correct air circulation.
Temperature indicator
For proper storage of food the refrigerator
is equipped with the temperature indicator.
The symbol on the side wall of the
appliance indicates the coldest area in the
refrigerator.
If OK is displayed (A), put fresh food into
area indicated by symbol, if not (B), adjust
the temperature controller to a colder
setting and wait 12 hours before checking
the temperature indicator again.
A
OK
B
OK
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long
period, it is normal for the
indicator not to show OK. Wait
at least 12 hours before
readjusting the temperature
controller.
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
Place the fresh food to be frozen in the top
compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours,
during this period do not add other food to
be frozen.
When the freezing process is completed,
you can restore previously set
temperature (see "FastFreeze function").
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature,
depending on the time available for this
operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Do not use metallic instruments
to remove the trays from the
freezer.
1. Fill these trays with water
2. Put the ice trays in the freezer
compartment.
22 Progress
Cold accumulators
The freezer contains at least one cold
accumulator which increases storage time
in the event of a power cut or breakdown.
This shall be placed on top of the frozen
food in the front part.
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of
frozen goods.
The numbers indicate storage times in
months for the appropriate types of frozen
goods. Whether the upper or lower value
of the indicated storage time is valid
depends on the quality of the foods and
treating before freezing.
HINTS AND TIPS
Normal operating sounds
Hints for refrigeration
The following sounds are normal during
operation:
Useful hints:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation
(a natural and not dangerous physical
phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor
switches on or off.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• Do not remove the cold accumulators
from the freezer basket.
Hints for fresh food refrigeration
• Do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator.
• Cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour.
• Position food so that air can circulate
freely around it.
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass
shelf above the vegetable drawer.
Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly
and place in a special drawer.
Bananas, potatoes, onions and garlic
must not be kept in the refrigerator if
not packed.
• Butter and cheese: place in a special
airtight container or wrap in an
aluminium foil or a polythene bag to
exclude as much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available) on
the bottle rack.
Hints for freezing
• Freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned food products.
• For more efficient freezing and thawing
divide food into small portions.
• Wrap the food in aluminium foil or
polythene. Make sure that the
packages are airtight.
• To avoid increase in temperature of
already frozen food, do not place fresh
unfrozen food directly next to it.
Progress 23
• Lean foods store better and longer than
fatty ones. Salt reduces the storage life
of food.
• Do not eat ice cubes, water ices or ice
lollies immediately after taking them out
of the freezer. Risk of frostbites.
• It is advisable to show the freezing date
on each individual pack to enable you
to keep tab of the storage time.
• Make sure that frozen foodstuffs are
transferred from the food store to the
freezer in the shortest possible time.
• Once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
Hints for storage of frozen food
• Make sure that the commercially frozen
food products were adequately stored
by the retailer.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General warnings
CAUTION! Unplug the
appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging
must therefore only be carried
out by authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not suitable
for washing in a dishwasher.
Periodic cleaning
CAUTION! Do not pull, move
or damage any pipes and/or
cables inside the appliance.
CAUTION! Do not damage the
cooling system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and
the compressor at the back of the
appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water
drains out through a trough into a special
container at the back of the appliance,
over the motor compressor, where it
evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
24 Progress
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
Defrosting of the freezer
The freezer compartment is frost free. This
means that there is no build up of frost
when it is in operation, neither on the
internal walls, nor on the foods.
CAUTION! If you want to keep
the appliance switched on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a
power failure.
Periods of non-operation
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not op‐
erate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con‐
nected to the mains sock‐
et correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre.
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation".
Many food products were
put in at the same time.
Wait few hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
Progress 25
Problem
Possible cause
Solution
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before stor‐
ing.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The "FastFreeze" is
switched on.
Refer to "FastFreeze function".
The compressor does not
start immediately after
pressing the "FastFreeze",
or after changing the tem‐
perature.
This is normal, no error
has occurred.
The compressor starts after a
period of time.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic de‐
frosting process, frost
melts on the rear plate.
This is correct.
Water flows inside the refrig‐
erator.
Food products prevent the
water to flow into the wa‐
ter collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
The water outlet is clog‐
ged.
Clean the water outlet.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is
not connected to the evap‐
orative tray above the
compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
Temperature cannot be set.
The "FastFreeze function"
is switched on.
Switch off "FastFreeze func‐
tion" manually, or wait until the
resets automatically to set the
temperature. Refer to "Fast‐
Freeze function".
The temperature in the ap‐
pliance is too low/too high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower tempera‐
ture.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The food products' tem‐
perature is too high.
Let the food products temper‐
ature decrease to room tem‐
perature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Add less food products at the
same time.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessa‐
ry.
26 Progress
Problem
All the temperature setting
LEDs flash at the same
time.
Possible cause
Solution
The "FastFreeze function"
is switched on.
Refer to "FastFreeze function".
There is no cold air circu‐
lation in the appliance.
Make sure that there is cold
air circulation in the appliance.
An error has occurred in
measuring the tempera‐
ture.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre. The cool‐
ing system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible.
Closing the door
If the advice does not lead to
the desired result, contact the
nearest Authorised Service
Centre.
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
assembly instructions.
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
TECHNICAL DATA
Dimensions of the recess
Height
mm
1780
Width
mm
560
Depth
mm
550
Rising time
Hours
20
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information is situated in the
rating plate, on the external or internal
side of the appliance and in the energy
label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
Progress 27
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
28 Progress
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Fonctionnement
Utilisation quotidienne
28
30
31
33
34
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
35
37
38
40
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très important
et complexe à condition d'avoir reçu de bonnes
instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart,
à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Progress 29
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique
ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques
à l'intérieur des compartiments de conservation des
aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé
par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
30 Progress
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage et les
boulons de transport.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet à
l'huile de refouler dans le compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil (par
ex. inversion de la porte), débranchez
la fiche de la prise de courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
• L'appareil contient un sachet de
dessiccateur. Ce n'est pas un jouet. Ce
n'est pas un aliment. Jetez-le
immédiatement.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque
vous installez l'appareil,
assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez
pas d'adaptateurs multiprises ni
de rallonges.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation ou
le compresseur. Contactez le service
après-vente agréé ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane
(R600a), un gaz naturel ayant un
niveau élevé de compatibilité
Progress 31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
environnementale. Ce gaz est
inflammable.
Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire, nettoyezle. Si l'orifice est bouché, l'eau
provenant du dégivrage s'écoulera en
bas de l'appareil.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Emplacement
Consultez la notice de montage
lors de l'installation.
32 Progress
Pour assurer des performances optimales,
l'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil.
Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
clima‐
tique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles fonctionnant
hors de cette plage de
températures. Seul le respect
de la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil.
En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service aprèsvente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENTION! Consultez la
notice de montage lors de
l'installation.
Progress 33
FONCTIONNEMENT
Bandeau de commande
1
2
4
Indicateur de température LED
Voyant FastFreeze
Touche FastFreeze
Thermostat
Touche Marche/Arrêt
3
Mise en marche
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Appuyez sur le thermostat si tous les
voyants LED sont éteints.
Mise à l'arrêt
Maintenez la touche du thermostat
enfoncée pendant 3 secondes.
Tous les voyants sont éteints.
Réglage de la température
Pour mettre l'appareil en marche, appuyez
sur la touche du thermostat jusqu'à ce que
le voyant LED correspondant à la
température souhaitée apparaisse. La
sélection se fait progressivement, de 2 °C
à 8 °C.
Réglage le plus froid : +2 °C.
Réglage le plus chaud : +8 °C.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Choisissez le réglage en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
1
2
3
4
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées
• l'emplacement de l'appareil.
1. Appuyez sur la touche du thermostat.
Le voyant de la température actuelle
clignote. À chaque fois que vous appuyez
sur la touche du thermostat, le réglage
change d'une position. Le voyant LED
correspondant clignote un instant.
2. Appuyez sur la touche du thermostat
jusqu'à ce que la température
souhaitée s'affiche.
Fonction FastFreeze
Pour activer la fonction FastFreeze,
appuyez sur la touche FastFreeze.
Le voyant LED correspondant au symbole
FastFreeze s'allume.
Pour désactiver la fonction FastFreeze,
appuyez une nouvelle fois sur la touche
FastFreeze.
Le voyant FastFreeze s'éteint.
Cette fonction s'arrête
automatiquement au bout de
52 heures.
34 Progress
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais
de détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à base
de chlore ou d'huile car ils
pourraient endommager le
revêtement.
Mise en place des balconnets
de la porte
La porte du compartiment congélateur est
doté de glissières permettant de
repositionner les balconnets de porte,
selon vos préférences.
1
1
2
Pour repositionner les balconnets de
porte, faites-les doucement glisser dans le
sens des flèches.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Ne modifiez pas l'emplacement
de la clayette en verre située
au-dessus du bac à légumes,
afin de garantir une circulation
d'air optimale.
Indicateur de température
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les aliments
frais dans la zone indiquée par le
symbole. Si ce n'est pas le cas (B), réglez
le thermostat sur une température
inférieure et attendez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
A
OK
B
OK
Après chargement de denrées
fraîches dans l'appareil ou
après des ouvertures répétées
(ou une ouverture prolongée)
de la porte, il est normal que
l'inscription OK. disparaisse.
Attendez au moins 12 heures
avant de régler le thermostat.
Progress 35
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Activez la fonction FastFreeze au moins
24 heures avant d'introduire des aliments
frais à congeler dans le compartiment
congélateur.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur est
susceptible de descendre en
dessous de 0 °C. Si cela se
produit, repositionnez le
thermostat sur une position
inférieure pour obtenir moins
de froid.
Placez les aliments frais à congeler dans
le compartiment du haut.
La quantité maximale d'aliments frais que
vous pouvez congeler par tranche de
24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation demande 24
heures. Vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, vous pouvez restaurer la
température réglée précédemment
(reportez-vous à la fonction FastFreeze).
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans le
compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
Production de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs
bacs à glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les
bacs du congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs dans le compartiment
congélateur.
Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet
d'augmenter l'autonomie de conservation
de votre appareil en cas de coupure de
courant ou de panne.
Il doit être placé sur les aliments congelés
dans la partie avant.
Calendrier des aliments
congelés
Les symboles indiquent différents types
d'aliments congelés.
Les numéros indiquent les durées de
conservation en mois correspondant aux
différents types d'aliments congelés. La
validité de la durée de conservation
maximale ou minimale indiquée dépend
de la qualité des aliments et de leur
traitement avant la congélation.
CONSEILS
Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
36 Progress
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
Conseils d'économie d'énergie
• Congelez uniquement des aliments
frais, de qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une
décongélation plus efficaces, séparez
les aliments en petites portions.
• Emballez les aliments dans du papier
aluminium ou en polyéthylène.
Assurez-vous que les emballages sont
hermétiques.
• Pour éviter d'augmenter la température
des aliments déjà surgelés, ne placez
pas d'aliments frais non congelés
directement à proximité.
• Les aliments faibles en gras se
conservent mieux et plus longtemps
que les aliments gras. Le sel diminue la
durée de conservation des aliments.
• Ne mangez pas les glaçons, les glaces
à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur
sortie du congélateur. Risque de
gelure !
• Il est conseillé d'indiquer la date de
congélation des aliments sur chaque
paquet afin de garder une trace du
temps de conservation.
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire.
• Ne retirez pas les accumulateurs de
froid du panier de congélation.
Conseils pour la réfrigération
des aliments frais
• Ne placez pas les aliments chauds ou
les liquides bouillants dans le
réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage adapté
et placez-la sur l'étagère en verre audessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les
et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas être
mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont
pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant que
possible à l'abri de l'air.
Conseils pour la congélation
Conseils pour le stockage des
aliments surgelés
• Assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
ont été correctement entreposées par
le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du
magasin d'alimentation à votre
domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le fabricant.
Progress 37
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Dégivrage du réfrigérateur
ATTENTION! Débranchez
l'appareil avant toute opération
d'entretien et de nettoyage.
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque
fois que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit
de réfrigération ; l'entretien et la
recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel
qualifié.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Avertissements généraux
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
Nettoyage périodique
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez
pas les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez
pas le circuit de
refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée d'un
détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous assurer
qu'ils sont propres et ne contiennent
pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés à
l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur est garanti
sans givre. Cela signifie qu'il n'y a aucune
formation de givre lorsqu'il est en marche,
ni sur les parois intérieures, ni sur les
aliments.
En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
38 Progress
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
ATTENTION! Si, toutefois,
vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et de vider
l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon
fonctionnement de celui-ci pour
éviter que les aliments qu'il
contient ne pourrissent en cas
de coupure de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Quel comportement adopter si...
Le problème
Cause possible
Solution
L’appareil ne fonctionne
pas.
L’appareil est éteint.
Allumer l’appareil.
La fiche d’alimentation
n’est pas correctement
branchée sur la prise sec‐
teur.
Branchez correctement la fi‐
che d’alimentation sur la prise
secteur.
Il n’y a pas de tension
dans la prise de courant.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de cou‐
rant. Contactez un électricien
qualifié.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
La lampe est défectueuse.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tempé‐
rature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la pla‐
que signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant
de les mettre dans l'appareil.
L’éclairage ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Progress 39
Le problème
Cause possible
Solution
Le hublot n’est pas fermé
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de le hublot ».
Le « »FastFreeze » est
allumé.
Reportez-vous au chapitre
« FastFreeze Mode ».
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur « »Fast‐
Freeze », ou après avoir
changé la température.
Ce phénomène est nor‐
mal, il ne s'agit pas d'une
anomalie.
Le compresseur démarre au
bout d’un certain temps.
De l’eau s’écoule sur la pla‐
que arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage au‐
tomatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque ar‐
rière.
L’orifice d’écoulement
d’eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l’orifice d’écoulement
d’eau de dégivrage.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d’évacuation
d’eau au bac d’évaporation
d’eau de dégivrage.
Il est impossible de régler la
température.
Le « FastFreeze Mode »
est activé.
Éteignez le « FastFreeze Mo‐
de » manuellement, ou atten‐
dez jusqu’à la réinitialisation
automatique du à la tempéra‐
ture de réglage. Reportezvous au chapitre « FastFreeze
Mode ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n’est pas
réglé correctement.
Augmentez / réduisez la tem‐
pérature.
Le hublot n’est pas fermé
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de le hublot ».
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
40 Progress
Le problème
Tous les voyants de réglage
de la température clignotent
en même temps.
Cause possible
Solution
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
Le « FastFreeze Mode »
est activé.
Reportez-vous au chapitre
« FastFreeze Mode ».
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l’air froid
circule dans l’appareil.
Une erreur s’est produite
en mesurant la températu‐
re.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche. Le
système de réfrigération conti‐
nue de maintenir les aliments
au frais, mais le réglage de la
température n'est pas pos‐
sible.
technicien du service après-vente.
Contactez votre service après-vente
agréé.
Si ces conseils n'apportent pas
de solution à votre problème,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
Fermeture de la porte
Remplacement de l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED
longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage
doit uniquement être effectué par un
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le service
après-vente agréé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
mm
1780
Largeur
mm
560
Profondeur
mm
550
Autonomie de fonctionnement
Heures
20
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
Progress 41
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
42 Progress
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Betrieb
Täglicher Gebrauch
42
44
46
47
48
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
50
51
52
55
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die
sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Progress 43
•
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der
Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten
Tuch. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
44 Progress
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Die Montage des
Geräts darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht Regen aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
• Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein
Spielzeug. Dieser Beutel ist kein
Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei
der Montage des Geräts
darauf, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie
keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Progress 45
Verwendung
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Legen Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
46 Progress
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Standort
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klima‐
klasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten,
wenn sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den
geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
Progress 47
5 cm
VORSICHT! Beachten Sie bei
der Installation die
Montageanleitung.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BETRIEB
Bedienfeld
1
2
4
1
2
3
4
Anzeige-LED Temperatur
Anzeige-LED FastFreeze
Taste FastFreeze
Temperaturregler
Taste EIN/AUS
3
Einschalten
1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
2. Berühren Sie den Temperaturregler,
wenn alle LEDs ausgeschaltet sind.
Temperatur kann im Bereich von 2 °C bis
8 °C eingestellt werden.
Niedrigste Temperatur: +2 °C.
Höchste Temperatur: +8 °C.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten
geeignet.
Ausschalten des Geräts
Halten Sie den Temperaturregler länger
als 3 Sek. gedrückt.
Alle Kontrolllampen erlöschen.
Temperaturregelung
Zur Inbetriebnahme des Geräts, berühren
Sie den Temperaturregler, bis die LED der
gewünschten Temperatur aufleuchtet. Die
Berücksichtigen Sie für eine exakte
Einstellung, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von folgenden
Faktoren abhängt:
•
•
•
•
Raumtemperatur
Häufigkeit der Türöffnung
Menge der gelagerten Lebensmittel
Aufstellungsort des Geräts.
1. Berühren Sie den Temperaturregler.
48 Progress
Die Kontrolllampe der aktuellen
Temperatur blinkt. Mit jeder Berührung
des Temperaturreglers ändert sich die
Einstellung um eine Position. Die
entsprechende LED blinkt eine Zeit lang.
2. Berühren Sie den Temperaturregler so
oft, bis die gewünschte Temperatur
ausgewählt ist.
Funktion FastFreeze
Sie können die Funktion FastFreeze durch
Drücken der Taste FastFreeze
einschalten.
Die entsprechende LED für die Funktion
FastFreeze leuchtet auf.
Sie können die Funktion FastFreeze durch
Drücken der Taste FastFreeze
ausschalten.
Die Kontrolllampe für die Funktion
FastFreeze erlischt.
Diese Funktion endet
automatisch nach 52 Stunden.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie
keine chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel, da
diese die Oberfläche
beschädigen.
Positionieren der Türablagen
Die Tür des Kühlraums ist mit
Führungsschienen ausgestattet, so dass
die Türablagen entsprechend den
individuellen Wünschen neu positioniert
werden können.
1
1
2
Schieben Sie zum Umsetzen der
Türablagen diese vorsichtig in
Pfeilrichtung.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Progress 49
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt werden,
um eine korrekte Luftzirkulation
zu gewährleisten.
Temperaturanzeige
Um eine korrekte Lagerung der
Lebensmittel zu gewährleisten, verfügt
dieser Kühlschrank über eine
Temperaturanzeige. Das Symbol an der
Seitenwand des Geräts zeigt den
kältesten Bereich im Kühlraum an.
Legen Sie bei der Anzeige OK (A) frische
Lebensmittel in den durch das Symbol
angezeigten Bereich; sollte kein
„OK“ angezeigt werden (B), dann stellen
Sie eine niedrigere Temperatur ein und
warten Sie 12 Stunden, bevor Sie die
Temperaturanzeige erneut prüfen.
A
OK
B
OK
Nach dem Einlegen von
frischen Lebensmitteln oder
nach häufigem Öffnen der Tür
über einen längeren Zeitraum,
ist es normal, dass die Anzeige
OK erlischt. Warten Sie
mindestens 12 Stunden, bevor
Sie den Temperaturregler neu
einstellen.
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln und
zum längerfristigen Lagern von bereits
gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die FastFreeze-Funktion
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel in das Gefrierfach legen, ein.
Unter diesen Umständen kann
die Temperatur im Kühlschrank
unter 0 °C fallen. Ist dies der
Fall, stellen Sie den
Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Legen Sie die frischen einzufrierenden
Lebensmittel indas oberste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des Geräts
befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
Wenn der Gefriervorgang beendet ist,
können Sie die vorher eingestellte
Temperatur wieder einstellen (siehe
„FastFreeze-Funktion“).
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur
aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht werden.
In diesem Fall dauert der Garvorgang
allerdings etwas länger.
Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet.
Verwenden Sie zum
Entnehmen der Schalen aus
dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser.
2. Stellen Sie die Eisschalen in das
Gefrierfach.
50 Progress
Kälteakkus
Das Gefriergerät enthält mindestens einen
Kälteakku, der die Lagerzeit im Falle eines
Stromausfalls oder einer Störung
verlängert.
Dieser muss vorne auf die gefrorenen
Lebensmittel gelegt werden.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten
gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in
Monaten für das entsprechende Gefriergut
an. Es hängt von der Qualität der
Lebensmittel und ihrer Behandlung vor
dem Einfrieren ab, ob der obere oder der
untere Wert für die angezeigte Lagerzeit
gilt.
TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
• Nehmen Sie die Kälteakkus nicht aus
dem Gefrierkorb.
Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte:
Decken Sie die Speisen ab und ordnen
Sie sie auf einer beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
Progress 51
Hinweise zum Einfrieren
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine
Portionen, um das Einfrieren und
Auftauen zu erleichtern.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in Aluoder Kunststofffolie. Vergewissern Sie
sich, dass die Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits
eingefrorener Lebensmittel zu
verhindern, legen Sie die frischen, nicht
gefrorenen Lebensmittel nicht direkt
neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere.
Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln.
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis
oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus
dem Gefriergerät genommen wurden.
Gefahr von Erfrierungen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen Überblick
über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen Lebensmittel
in der kürzest möglichen Zeit in Ihr
Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT! Ziehen Sie vor
jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und
das Nachfüllen ausschließlich
durch autorisiertes
Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich nicht
für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
VORSICHT! Ziehen Sie nicht
an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese nicht
zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie
nicht das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
52 Progress
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese zugänglich
sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in
einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen
Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Kompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
Abtauen des Gefrierraums
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des Betriebs
weder an den Innenwänden noch an
Lebensmitteln Reif bildet.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
VORSICHT! Möchten Sie bei
einer längeren Abwesenheit
das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen, damit
die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht
im Innern des Gerätes
verderben.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschal‐
tet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steck‐
dose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Progress 53
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es liegt keine Spannung
an der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kunden‐
dienststelle.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Tem‐
peratur erneut.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raum‐
temperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
„FastFreeze“ ist einge‐
schaltet.
Siehe Funktion „FastFreeze “.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nach‐
dem Sie „FastFreeze“ ge‐
drückt oder die Temperatur
auf einen anderen Wert ein‐
gestellt haben.
Dies ist normal, keine Stö‐
rung.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Wasser fließt an der Rück‐
wand des Kühlschranks hi‐
nunter.
Während des automati‐
schen Abtauprozesses
schmilzt Reif auf der
Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühl‐
schrank.
Die eingelagerten Lebens‐
mittel verhindern, dass
das Wasser zum Wasser‐
sammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rück‐
wand berühren.
Der Wasserablauf ist ver‐
stopft.
Reinigen Sie den Wasserab‐
lauf.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durch‐
gehend in Betrieb.
54 Progress
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampfer‐
schale über dem Kom‐
pressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwas‐
serablauf mit der Verdampfer‐
schale.
Eine Temperatureinstellung
ist nicht möglich.
Die Funktion „FastFree‐
ze “ ist eingeschaltet.
Schalten Sie die Funktion
„FastFreeze “ manuell aus
oder warten Sie, bis die Funk‐
tion automatisch auf die einge‐
stellte Temperatur umschaltet.
Siehe Funktion „FastFreeze “.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/nied‐
rigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abküh‐
len, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Legen Sie weniger Lebensmit‐
tel gleichzeitig ein.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion „FastFree‐
ze “ ist eingeschaltet.
Siehe Funktion „FastFreeze “.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Fehler beim Messen der
Temperatur.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kunden‐
dienststelle. Das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstel‐
lung ist nicht mehr möglich.
Alle LEDs der einstellbaren
Temperaturen blinken
gleichzeitig.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg
führen.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Progress 55
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
mm
1780
Breite
mm
560
Tiefe
mm
550
Lagerzeit bei Störung
Stunden
20
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
www.progress-hausgeraete.de
222375562-A-232018
Download PDF

advertising