IKEA FÖRKYLD Handleiding

IKEA FÖRKYLD Handleiding | Manualzz
FÖRKYLD
GR
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
24
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία
Πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
4
6
8
9
9
10
10
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιβαλλοντικα θεματα
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
13
14
16
19
21
21
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι
αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να
φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με
εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες και
περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την
εντοιχισμένη κατασκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας
απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές
στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της
συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για
αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού
την τοποθετήσετε στην κατασκευή
εντοιχισμού.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι
να επιστρέψει στον συμπιεστή.
• Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή
της πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους
ή εστίες μαγειρέματος.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
• Η συσκευή περιέχει μια σακούλα με
αφυγραντική ουσία. Αυτό δεν είναι
παιχνίδι. Αυτό δεν είναι φαγητό. Να
απορριφθεί άμεσα.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την
τοποθέτηση της συσκευής
φροντίστε το καλώδιο
τροφοδοσίας να μην πιαστεί ή
υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη
χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
7
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο,
ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
συμβατότητας. Προσέχετε να μην προκληθεί
ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που
περιέχει ισοβουτάνιο.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,
εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για
τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο του
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα
από τον θάλαμο του καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Ο τύπος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται
για αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.
Η συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορία
T
Θέση
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες,
άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής:
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορία
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή λειτουργία
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο
εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Περιγραφή προϊόντος
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Γυάλινο κάλυμμα συρταριού
Σχάρα μπουκαλιών
Γυάλινο ράφι
Θάλαμος καταψύκτη
Μονάδα ελέγχου και φωτισμός LED
Θάλαμος γαλακτοκομικών με καπάκι
Ράφια πόρτας
Ράφι μπουκαλιών με στήριγμα
Συρτάρια λαχανικών
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Λιγότερο ψυχρή ζώνη
Ζώνη ενδιάμεσης θερμοκρασίας
10
9
8
Περισσότερο κρύα ζώνη
Λειτουργία
Ενεργοποίηση της συσκευής
Απενεργοποίηση της συσκευής
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
2. Στρέψτε τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση.
Θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας.
Εάν η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της συσκευής είναι
πολύ υψηλή, αναβοσβήνει η
λυχνία Συναγερμού.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Ταχεία Κατάψυξη.
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, στρέψτε
τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «O».
Η λυχνία λειτουργίας θα σβήσει.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
1. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μικρότερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της ελάχιστης ψύξης.
2. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της μέγιστης ψύξης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10
Η πλέον κατάλληλη είναι
συνήθως μια ενδιάμεση ρύθμιση.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση
πρέπει να επιλεγεί λαμβάνοντας
υπόψη ότι η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της συσκευής
εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία δωματίου,
• πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα,
• την ποσότητα των
αποθηκευμένων τροφίμων,
• τη θέση της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η
συσκευή είναι πλήρως
φορτωμένη και έχει ρυθμιστεί
στις χαμηλότερες θερμοκρασίες,
ενδέχεται να λειτουργεί συνεχώς
δημιουργώντας πάγο στο πίσω
τοίχωμα. Σε αυτή την περίπτωση
πρέπει να επιλέγεται υψηλότερη
θερμοκρασία ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απόψυξη και
επομένως η μειωμένη
κατανάλωση ενέργειας.
Πρώτη χρήση
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το
εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής
μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος
και, στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για
να στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή
καθαριστικά που έχουν ως βάση
το πετρέλαιο καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Παγοθήκη
Εξαρτήματα
Αβγοθήκη
x1
x1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
Μετακινούμενα ράφια
Ξύστρα πάγου
x1
Ένδειξη θερμοκρασίας
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι
εφοδιασμένα με μια σειρά αυλακώσεων
ώστε να είναι δυνατή η κατ’ επιλογή
τοποθέτηση των γυάλινων ραφιών
ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλίσετε
τη σωστή κυκλοφορία του αέρα,
μη μετακινήσετε το γυάλινο ράφι
πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
Η συσκευή αυτή πωλείται στη
Γαλλία.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στη χώρα αυτή,
πρέπει να παρέχεται με μια ειδική
διάταξη (βλ. εικόνα)
τοποθετημένη στον κάτω θάλαμο
του ψυγείου για να υποδεικνύει
την πιο κρύα ζώνη του.
Σχάρα μπουκαλιών
Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το άνοιγμα
προς τα εμπρός) στην ήδη τοποθετημένη
σχάρα.
Αν η σχάρα είναι τοποθετημένη
οριζόντια, τοποθετήστε μόνο
κλειστά μπουκάλια.
12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συρτάρια λαχανικών
Αυτή η σχάρα μπουκαλιών μπορεί να πάρει
κλίση για την αποθήκευση μη
σφραγισμένων μπουκαλιών. Για να
επιτύχετε αυτό το αποτέλεσμα, τοποθετήστε
τους εμπρόσθιους γάντζους της σχάρας ένα
επίπεδο υψηλότερα από τους πίσω
γάντζους.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Τα συρτάρια αυτά προορίζονται για τα
φρούτα και τα λαχανικά (βλ. εικόνα).
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων,
καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων δεν
είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη μέτρια
ρύθμιση.
Ωστόσο, για λειτουργία πιο γρήγορης
κατάψυξης, στρέψτε το ρυθμιστή
θερμοκρασίας στις υψηλότερες ρυθμίσεις
για την επίτευξη μεγαλύτερης ψύξης.
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,
τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις
προσαρμογές, κάντε τα εξής: τραβήξτε
σταδιακά το ράφι προς τα πάνω έως ότου
ελευθερωθεί, και στη συνέχεια τοποθετήστε
το εκ νέου όπως απαιτείται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την
περίπτωση, η θερμοκρασία στο
θάλαμο του ψυγείου ενδέχεται να
μειωθεί κάτω από τους 0°C. Αν
συμβεί αυτό, θέστε και πάλι το
ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια
πιο θερμή ρύθμιση.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για
τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση
ακούσιας απόψυξης, για
παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα
ήταν κομμένο για περισσότερο
διάστημα από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην
ενότητα «χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να καταψυχθούν και
πάλι (αφού έχουν κρυώσει).
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να
13
αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή σε
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την
περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
Παγάκια
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν
δίσκο για να παρασκευάζετε παγάκια.
1. Γεμίστε τον δίσκο με νερό.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο στον θάλαμο του
καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
μεταλλικά αντικείμενα για την
αφαίρεση του δίσκου από τον
καταψύκτη.
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
• Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται.
• Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα.
• Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους.
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε
κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε
το στο γυάλινο ράφι επάνω από το
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
συρτάρι των λαχανικών. Μην
αποθηκεύετε κρέας για περισσότερο από
1-2 ημέρες.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα:
σκεπάστε τα και τοποθετήστε τα σε
οποιοδήποτε ράφι.
Φρούτα και λαχανικά: πλύντε τα καλά και
τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι. Οι
μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και
το σκόρδο δεν πρέπει να διατηρούνται
στο ψυγείο, εάν δεν είναι συσκευασμένα.
Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε
ειδικά αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με
αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες
αφαιρώντας όσο το δυνατόν
περισσότερο αέρα.
Μπουκάλια: ταπώστε τα και
αποθηκεύεστε τα στο ράφι μπουκαλιών
στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα
μπουκαλιών.
Συμβουλές κατάψυξης
• Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
• Για πιο αποδοτική κατάψυξη και απόψυξη
διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές
μερίδες.
• Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι οι
συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
• Για την αποφυγή αύξησης της
θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων
τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη
14
κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε
κατεψυγμένα.
• Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά Το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
• Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες
αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον
καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος
κρυοπαγήματος.
• Είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε τον χρόνο αποθήκευσης.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο
κατάστημα αγοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα
έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το
κατάστημα αγοράς στον καταψύκτη.
• Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά.
• Μην υπερβαίνετε τον χρόνο
αποθήκευσης που υποδεικνύεται από
τους παρασκευαστές των τροφίμων.
• Μην αποθηκεύετε γυάλινα δοχεία με
υγρά στον θάλαμο καταψύκτη καθώς
μπορεί να σπάσουν.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Περιοδικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε
σωληνώσεις ή/και καλώδια που
βρίσκονται στο εσωτερικό της
συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλείτε
ζημιά στο σύστημα ψύξης.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε τον
συμπυκνωτή και τον συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Κάτι τέτοιο βελτιώνει την απόδοση της
συσκευής και εξοικονομεί ηλεκτρική
ενέργεια
Απόψυξη του καταψύκτη
Κάποια ποσότητα πάγου θα
δημιουργείται πάντα στα ράφια
του καταψύκτη και γύρω από τον
επάνω θάλαμο.
Ο καταψύκτης πρέπει να
αποψύχεται όταν το στρώμα
πάγου έχει πάχος περίπου 3-5
mm.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
15
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και
τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη,
στεγνώστε καλά το εσωτερικό και
τοποθετήστε ξανά την πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
στην κατάλληλη θέση ώστε να επιτευχθεί
μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις
ώρες σε αυτή τη ρύθμιση.
7. Τοποθετήστε ξανά στον θάλαμο τα
τρόφιμα που είχατε αφαιρέσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία
για την απόξεση του πάγου από
τον εξατμιστήρα, καθότι μπορεί
να του προκαλέσετε ζημιά. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα
για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης εκτός από
αυτά που συνιστά ο
κατασκευαστής. Η άνοδος της
θερμοκρασίας των συσκευασιών
κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη
διάρκεια της απόψυξης μπορεί
να μειώσει τη διάρκεια της
ασφαλούς αποθήκευσής τους.
Απόψυξη του ψυγείου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
16
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το
νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω
μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της
απόψυξης στη μέση του αγωγού του
θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να
αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του
θαλάμου.
Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείτε τον
καθαριστή οπής αποστράγγισης που
παρέχεται στη σακούλα με τα αξεσουάρ.
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Πραγματοποιήστε απόψυξη της
συσκευής (αν είναι απαραίτητο).
4. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
5. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες
οσμές.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιθυμείτε η
συσκευή να παραμείνει
ενεργοποιημένη, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει τον
θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε
να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργο- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
ποιημένη.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
17
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
λειτουργία κατάστασης
αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω- Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιματικός.
κατάσταση του λαμπτήρα».
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειθερμοκρασία.
τουργία».
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Περιμένετε μερικές ώρες και,
μεγάλες ποσότητες τροφί- στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
μων.
θερμοκρασία.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Τα τρόφιμα που τοποθετή- Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
σατε στη συσκευή ήταν πο- να αποκτήσουν θερμοκρασία
λύ ζεστά.
δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Έχει σχηματιστεί υπερβολικός πάγος.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα ή το λάστιχο είναι
παραμορφωμένο/βρώμικο.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Έχει σχηματιστεί υπερβολικός πάγος.
Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το πώμα αποστράγγισης νερού.
Τοποθετήστε σωστά το πώμα
αποστράγγισης νερού.
Έχει σχηματιστεί υπερβολικός πάγος.
Τα τρόφιμα δεν είναι συσκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε σωστά τα τρόφιμα.
Έχει σχηματιστεί υπερβολικός πάγος.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειθερμοκρασία.
τουργία».
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
18
Πιθανή αιτία
Λύση
Υπάρχει ροή νερού στην πίσω πλάκα του ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυτό- Αυτό είναι φυσιολογικό.
ματης διαδικασίας απόψυξης, ο πάγος λιώνει στην
πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Υπάρχουν τρόφιμα που
εμποδίζουν τη ροή του νερού στον συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
έρχονται σε επαφή με την πίσω
πλάκα.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
ο ρυθμιστής θερμοκραυψηλή.
σίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει κλείσει σωστά η
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η θερμοκρασία των τροφί- Αφήστε τη θερμοκρασία των
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μων είναι πολύ υψηλή.
τροφίμων να μειωθεί στη θερυψηλή.
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Τοποθετήστε λιγότερα τρόφιμα
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μεγάλες ποσότητες τροφί- ταυτόχρονα.
υψηλή.
μων.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Το πάχος του πάγου είναι
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μεγαλύτερο από 4-5 mm.
υψηλή.
Πραγματοποιήστε απόψυξη
της συσκευής.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Ανοίγετε πολύ συχνά την
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Προσπαθήσατε να ανοίξετε πάλι την πόρτα αμέσως
μετά το κλείσιμό της.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα από το κλείσιμο της πόρτας και ανοίξτε την πάλι.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά μετά τους
παραπάνω ελέγχους,
επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Θα βρείτε τη λίστα στο τέλος του
παρόντος εγχειριδίου.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό
φωτισμό LED μακράς διάρκειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το φις
από την πρίζα.
1. Ταυτόχρονα, πιέστε με τα δάχτυλά σας
το διαφανές κάλυμμα προς τα πάνω και
προς τα κάτω και απαγκιστρώστε το
ακολουθώντας την κατεύθυνση που
δείχνουν τα βέλη.
1
19
2. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν
ίδιας ισχύος και σχήματος, ειδικά
σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές.
(Η μέγιστη ισχύς αναγράφεται στο
κάλυμμα του λαμπτήρα.)
Δεν επιτρέπονται λαμπτήρες
πυράκτωσης.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
4. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
5. Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
2
1
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία προϊόντος
Τύπος προϊόντος
Ψυγείο
Τύπος εγκατάστασης
Εντοιχιζόμενη συσκευή μόνο
Διαστάσεις προϊόντος
Ύψος
1218 mm
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
20
Πλάτος
540 mm
Βάθος
549 mm
Όγκος (καθαρός)
Ψυγείο
173 λίτρα
Καταψύκτης
14 λίτρα
Σύστημα απόψυξης
Ψυγείο
auto
Καταψύκτης
manual
12 ώρες
Χωρητικότητα κατάψυξης
2 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας
0,477 kWh/24 ώρες
Στάθμη θορύβου
35 dB (A)
Ενεργειακή κλάση
A++
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού σειράς) αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής,
καθώς και στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
XXX W
SER.N.
TYPE I
PQM
Χρόνος ανόδου
xxxx
Βαθμολογία αστεριών
XXXXXXXX
21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για 5 έτη από την
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής
σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς
απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν
στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες
επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική
διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
23
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος
IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον
Αριθμό Σειράς (κωδικός 8
ψηφίων που βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
24
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
24
26
28
29
29
30
30
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Milieubescherming
IKEA GARANTIE
33
34
36
39
40
40
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde
installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
NEDERLANDS
•
25
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in
de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden
aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
NEDERLANDS
26
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u het
in de ingebouwde structuur installeert.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u minstens
4 uur wachten voordat u het apparaat
op de stroom aansluit. Hierdoor kan de
olie terug in de compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes die
te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
• Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed. Dit
is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
WAARSCHUWING! Zorg er bij
het plaatsen van het apparaat
voor dat het stroomsnoer niet
klem zit of wordt beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik
geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
27
NEDERLANDS
Onderhoud en reiniging
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit. Zorg
ervoor dat u het koelcircuit dat isobutaan
bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
28
NEDERLANDS
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat
lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Voor sommige typen of modellen
kunnen zich enige functionele
problemen voordoen als ze
worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Plaatsing
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
NEDERLANDS
29
Beschrijving van het product
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Glazen afdekking lade
Flessenrek
Glazen plateau
Vriesruimte
Bedieningseenheid en ledlampje
Zuivelvak met klepje
Deurvakken
Flessen- en blikjesschap met houder
Groentelades
Typeplaatje
Minst koude zone
Middelste temperatuurzone
10
9
8
Koudste zone
Bediening
Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts
op een gemiddelde stand.
Het controlelampje gaat aan.
Als de temperatuur in het
apparaat te hoog is, gaat het
alarmlampje knipperen. Activeer
de Snelvries--functie.
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Het controlelampje gaat uit.
Temperatuurregelaar
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter
worden gekozen rekening
houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend
wordt
• de hoeveelheid voedsel die
wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
NEDERLANDS
30
Let op! Als de
omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig
gevuld is en de thermostaatknop
op de koudste instelling staat,
kan het apparaat continu
werken, waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet
worden om automatische
ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te
beperken.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Let op! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Bakje voor ijsblokjes
Accessoires
Eierbakje
x1
x1
NEDERLANDS
31
Verplaatsbare legrekken
IJsschraper
x1
Temperatuurweergave
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de
schappen van veiligheidsglas op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Let op! Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet om
een goede luchtcirculatie te
garanderen.
Flessenrek
Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de
richtlijnen die gelden in dit land,
moet dit apparaat worden
geleverd met een speciaal
onderdeel (zie afbeelding). Dit
onderdeel is geplaatst in de
onderste lade van de koelkast
om de koudste zone aan te
geven.
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste rek.
Als het rek horizontaal geplaatst
is, mogen alleen afgesloten
flessen worden geplaatst.
32
NEDERLANDS
Groentelades
Dit flessenrek kan schuin worden gezet om
niet goed afsluitende flessen te plaatsen.
Plaats hiervoor de voorste haken van het
rek een niveau hoger dan de achterste
haken.
Het plaatsen van de deurschappen
Fruit en groente kan in deze lades worden
geplaatst (zie de afbeelding).
Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen,
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale kou
te verkrijgen.
Let op! In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk onder
de 0°C. Als dit het geval is, stelt u
de thermostaatknop weer in op
een warmere instelling.
Om het bewaren van voedselverpakkingen
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op
verschillende hoogtes worden geplaatst.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk: trek het schap
geleidelijk naar boven totdat het los komt
en plaats vervolgens op de gewenste
hoogte terug.
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
dient u het apparaat minstens 2 uur op een
hoge instelling te laten werken voordat u er
producten in plaatst.
NEDERLANDS
Let op! In het geval van
onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur
die op de kaart met technische
kenmerken onder "maximale
bewaartijd bij stroomuitval" is
vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
33
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bakjes voor het maken van ijsblokjes.
1. Vul het bakje met water.
2. Zet het bakje in het vriesvak
Let op! Gebruik geen metalen
voorwerpen om het bakje uit de
vriezer te verwijderen.
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
Tips voor het koelen van vers voedsel
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren.
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of uit
gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
NEDERLANDS
34
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar
voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het invriezen
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic. Zorg ervoor dat de verpakking
luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
dient u vers voedsel hier niet direct naast
te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt voedsel
minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit de
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de winkelier werden
bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
• Bewaar geen glazen potten met
vloeistoffen in de vriezer. Deze kunnen
breken.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een afwasmachine
gewassen te worden.
Periodieke reiniging
Let op! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van het apparaat en verplaats of
beschadig ze niet.
Let op! Let op dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
35
NEDERLANDS
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik
reduceren.
De vriezer ontdooien
Let op! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp
van de verdamper te krabben,
deze zou beschadigd kunnen
raken. Gebruik geen
mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen
die door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Het ontdooien van de koelkast
Een zekere hoeveelheid rijp zal
zich altijd vormen op de
schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer
3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de
binnenkant grondig droog maken en de
dop terugzetten.
5. Zet het apparaat aan.
6. Zet de thermostaatknop op de
maximale koude en laat het apparaat
twee tot drie uur in deze instelling
werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik hiervoor de buisreiniger die in de
zak met accessoires zit.
NEDERLANDS
36
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1.
2.
3.
4.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder al het voedsel
Ontdooi het apparaat (indien nodig).
Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
Let op! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag
dan iemand om het zo nu en dan
te controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld.
Het apparaat werkt niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat werkt niet.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Bel een gekwalificeerd
elektricien.
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig Controleer of het apparaat
en stabiel geplaatst.
stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
De compressor werkt continu.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
NEDERLANDS
Probleem
37
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De compressor werkt continu.
De kamertemperatuur is te Zie het typeplaatje voor de
hoog.
klimaatklasse.
De compressor werkt continu.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst,
was te warm.
Er is te veel vorst en ijs.
De deur is niet correct ge- Zie 'De deur sluiten'.
sloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
Er is te veel vorst en ijs.
De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op
de juiste plaats.
Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.
Er is te veel vorst en ijs.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
Er is te veel vorst en ijs.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
Dat is juist.
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Plaats minder producten tegelijk.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
NEDERLANDS
Probleem
38
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Deur gaat niet makkelijk
open.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Als het apparaat nog steeds niet
naar behoren werkt na uitvoeren
van de bovenstaande controles,
neem dan contact op met de
erkende klantenservice. U kunt
een lijst aan het einde van deze
handleiding vinden.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met
een LED-binnenlampje dat een
lange levensduur heeft.
Let op! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Beweeg tegelijkertijd de transparante
deksel zachtjes omhoog en omlaag en
haak deze tegelijk los in de richting van
de pijlen.
1
2
1
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
en vorm dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten.
(Het maximale vermogen wordt
getoond op de afdekking van het
lampje).
Gloeilampjes mogen niet
worden gebruikt.
3. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de instructies voor het
monteren.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
NEDERLANDS
39
Technische gegevens
Productcategorie
Producttype
Koelkast
Installatietype
Alleen ingebouwd
Productafmetingen
Hoogte
1218 mm
Breedte
540 mm
Diepte
549 mm
Nettovolume
Koelkast
173 Liter
Vriezer
14 Liter
Ontdooisysteem
Koelkast
auto
Vriezer
manual
Sterren waardering
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
12 uur
Invriesvermogen
2 kg/24u
Energieverbruik
0,477 kWh/24u
Geluidsniveau
35 dB (A)
Energieklasse
A++
Voltage
230 – 240 V
Frequentie
50 Hz
GROSS CAPACITY
BRUTTO INHALT
XXX l
REFRIGERATOR NET CAPACITY
KUEHLSCHRANK NUTZINHALT
XXX l
FREEZER NET CAPACITY
GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT
XX l
FREEZING CAPACITY
GEFRIERVERMOEGEN
X kg/24h
RISING TIME
LAGERZEIT BEI STORUNG
CLASS
KLASSE
XX h
Made in Hungary
@ Inter IKEA Systems B.V. 1999
XXXXXXXXX
xxxxx
IKEA of Sweden AB
SE 343 81 Älmhult
MODEL
XXXXXXXXXXXX
PNC
XXX XXX XXX
XX/X/XX/X
XXXXXXXXXX
230-240V 50 Hz
1.0 A
TYPE-TYP
REFRIGERANT
KAELTEMITTEL
DEFROST HEATER
ABTAUWIDERSTAND
xxxxxxxxx
SER.N.
PQM
De technische gegevens (waaronder het
serienummer) staan op het typeplaatje aan
de linker binnenkant in het apparaat en op
het energielabel.
40
xxxx
NEDERLANDS
XXXXXXXX
TYPE I
XXX W
Milieubescherming
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is geldig voor 5 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien
onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
41
NEDERLANDS
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
42
NEDERLANDS
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
NEDERLANDS
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
43
44
Country
Phone number
België
Belgique
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
Nederland
Luxembourg
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
45
46
47
222375878-A-482018
© Inter IKEA Systems B.V. 2018
21552
AA-1876013-6
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement