AEG | SKZ71800F0 | User manual | Aeg SKZ71800F0 Manuali i perdoruesit

SQ
DA
EN
SL
Udhëzimet për përdorim
Frigorifer
Brugsanvisning
Køleskab
User Manual
Refrigerator
Navodila za uporabo
Hladilnik
2
21
39
57
SKZ71800F0
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. FUNKSIONIMI.................................................................................................... 6
4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................8
5. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 12
6. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 12
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 14
8. INSTALIMI........................................................................................................ 17
9. ZHURMAT........................................................................................................ 18
10. TË DHËNA TEKNIKE..................................................................................... 19
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele me mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi
Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në karkasën e
pajisjes ose në strukturën inkaso.
Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo mjete të tjera
për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, veç atyre të
rekomanduara nga prodhuesi.
Mos e dëmtoni qarkun ftohës.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve për
ruajtjen e ushqimit në pajisje nëse ato nuk janë të
rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani lëndë që shpërthejnë, si kuti aerosoli me
lëndë djegëse në këtë pajisje.
Nëse kablloja e furnizimit me energji është e dëmtuar,
ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i
shërbimit ose persona të kualifikuar, për të shmangur
rreziqet.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instaloj
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Prisni të paktën 4 orë përpara se të
lidhni pajisjen me energjinë elektrike.
Kjo bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Pjesa e pasme e pajisjes duhet të
mbështetet pas murit.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni pajisjen në zona me
shumë lagështi ose shumë të ftohta,
•
si shtesa ndërtimi, garazhe ose qilarë
vere.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën e rrjetit, kabllon
e rrjetit, kompresorin). Kontaktoni
shërbimin ose një inxhinier elektrik
për të ndërruar pjesët elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën
nivelin e spinës së rrjetit.
SHQIP
•
•
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
Bëni kujdes të mos shkaktoni
dëmtime te qarku i agjentit ftohës. Ai
përmban izobutan (R600a), një gaz
natyror me nivel të lartë
pajtueshmërie me mjedisin. Ky gaz
merr flakë.
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
ose mbi pajisje.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
•
5
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
2.5 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
6
www.aeg.com
3. FUNKSIONIMI
3.1 Paneli i kontrollit
1
6
1
2
3
4
5
5
Ekrani
Butoni i rritjes së temperaturës
Butoni i uljes së temperaturës
OK
Mode
4
3
2
6 ON/OFF
Mund të ndryshohen tingujt e
paracaktuar të butonave duke shtypur
njëkohësisht butonin Mode dhe butonin e
uljes së temperaturës për disa sekonda.
Ndryshimi është i kthyeshëm.
Ekrani
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B
Funksioni i kohëmatësit
Funksioni COOLMATIC
Funksioni MinuteMinder
Funksioni ChildLock
Treguesi i alarmit
Treguesi i temperaturës
3.2 Ndezja e
1. Futeni spinën në prizë.
2. Shtypni ON/OFF në pajisje nëse
ekrani është i fikur.
Alarmi mund të funksionojë pas pak
sekondash.
Treguesit e temperaturës tregojnë
temperaturën e vendosur si të
paracaktuar.
Për ta rivendosur alarmin drejtojuni
kapitullit "Alarmi i temperaturës së lartë".
Për të zgjedhur një temperaturë tjetër,
drejtojuni seksionit "Rregullimi i
temperaturës".
Nëse në ekran shfaqet "dEMo", drejtojuni
kapitullit "Si të veprohet nëse...".
C D E
F
Nëse dera qëndron e hapur
për disa minuta, drita do të
fiket automatikisht. Drita
rivendoset duke e mbyllur
dhe e hapur derën.
3.3 Çaktivizimi
1. Shtypni butonin NDEZUR/FIKUR të
pajisjes për disa sekonda.
Ekrani do të fiket.
2. Shkëputeni spinën elektrike nga
priza.
3.4 Rregullimi i temperaturës
Temperatura e cilësuar e frigoriferit mund
të ndryshohet duke shtypur butonin e
temperaturës.
Temperatura e parazgjedhur:
• +5°C për frigoriferin
Treguesi i temperaturës tregon
temperaturën e vendosur.
SHQIP
Temperatura e vendosur do
të arrihet brenda 24 orëve.
Pas një shkëputjeje të
energjisë, temperatura e
vendosur mbahet e ruajtur.
3.5 Alarm ndaj temperaturës
së lartë
Rritja e temperaturës në ndarjen e
frigoriferit (për shembull për shkak të një
defekti të mëparshëm elektrik) tregohet
nëpërmjet:
•
•
pulsimit të alarmit dhe treguesve të
temperaturës së frigoriferit;
aktivizimit të sinjalizuesit.
Shtypni një buton çfarëdo për të
riaktivizuar alarmin.
Zilja fiket.
Treguesi i temperaturës së frigoriferit
tregon temperaturën më të lartë që
arrihet për disa sekonda. Pastaj tregon
përsëri temperaturën e vendosur.
Treguesi i alarmit vazhdon të pulsojë
derisa të rivendosen kushtet normale.
3.6 Funksioni COOLMATIC
Nëse ju duhet të fusni një sasi të madhe
ushqimi të ngrohtë, për shembull, pasi
keni bërë pazarin e ushqimeve,
sugjerojmë të aktivizoni
funksioninCOOLMATIC për t'i ftohur më
shpejt produktet dhe për të shmangur
ngrohjen e ushqimeve të tjera që janë
tashmë në frigorifer.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Treguesi COOLMATIC pulson.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi COOLMATIC.
Funksioni COOLMATIC
çaktivizohet automatikisht
pas 52 orësh. Për ta
çaktivizuar funksionin
përpara se të ndalojë
automatikisht, përsëritni
hapat derisa treguesi
COOLMATIC të fiket.
7
3.7 Alarmi i hapjes së derës
Do të dëgjohet një alarm akustik nëse
dera lihet e hapur për pak minuta.
Kushtet e alarmit të derës së hapur
tregohen nga:
• Tregues alarmi që pulson;
• sinjalizuesi akustik.
Pasi të jenë rregulluar sërish kushtet
normale (dera e mbyllur), alarmi do të
ndalojë. Sinjalizuesi mund të fiket duke
shtypur çdo buton.
3.8 Funksioni MinuteMinder
Funksioni MinuteMinder duhet të
përdoret për të vendosur alarmin akustik
në kohën e preferuar, i dobishëm për
shembull kur për një recetë kërkohet që
të ftohen produkte ushqimore në një
kohë të caktuar ose kur nevojitet
rikujtuesi për të mos harruar shishet e
vendosura në ngrirës për ftohje të
shpejtë.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Treguesi MinuteMinder pulson.
Kohëmatësi tregon vlerën e cilësuar (30
minuta) për disa sekonda.
2. Shtypni butonin e rregullatorit të
kohëmatësit për ta ndryshuar vlerën
e caktuar të kohëmatësit nga 1 deri
në 90 minuta.
3. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi MinuteMinder.
Kohëmatësi fillon të pulsojë (min).
Është e mundur të ndryshohet ora në
çdo kohë gjatë numërimit mbrapsht në
përfundim duke shtypur butonin e uljes
së temperaturës dhe butonin e rritjes së
temperaturës.
Në fund të numërimit mbrapsht treguesi
MinuteMinder pulson dhe dëgjohet një
sinjal akustik. Shtypni OK për të fikur
sinjalin akustik dhe për të përfunduar
funksionin.
Funksionin mund ta çaktivizoni në çdo
kohë gjatë numërimit mbrapsht duke
përsëritur hapat e funksionit derisa
treguesi të fiket.
8
www.aeg.com
3.9 Funksioni ChildLock
Aktivizoni funksionin ChildLock për të
bllokuar butonat nga përdorimi i
pamenduar.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Treguesi ChildLock pulson.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi ChildLock.
Për ta çaktivizuar funksionin ChildLock,
përsëritni procedurën derisa treguesi
ChildLock të fiket.
4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
4.1 Raftet e lëvizshme
Muret e frigoriferit janë të pajisura me një
sërë shinash në mënyrë që raftet të
mund të vendosen sipas dëshirës.
Mos e lëvizni raftin prej
xhami mbi sirtarin e
zarzavateve dhe raftin e
shisheve për të siguruar një
qarkullim të mirë të ajrit.
4.2 Vendosja e rafteve të
derës
Për të mundësuar ruajtjen e pakove të
ushqimit të madhësive të ndryshme,
raftet e derës mund të vendosen në
lartësi të ndryshme.
Për të bërë këto rregullime, veproni si
vijon:
1. Tërhiqeni gradualisht raftin në
drejtimin e shigjetave derisa të
çmontohet.
2. Rivendoseni raftin siç kërkohet.
Ky model është i pajisur me një kuti për
ruajtje të ndryshme, e cila vendoset
poshtë një prej ndarjeve të raftit të derës
dhe mund të rrëshqitet anash.
4.3 Ndarja LONGFRESH
Në ndarjen LONGFRESH 0°C
temperatura kontrollohet automatikisht.
Ajo qëndron në mënyrë konstante në
rreth 0°C, nuk është nevoja për
rregullime të temperaturës.
Temperatura konstante e ruajtjes prej
rreth 0°C dhe lagështira relative prej 45
deri 90% sigurojnë kushte optimale për
lloje të ndryshme ushqimesh.
SHQIP
Për këtë arsye, ju mund të
ruani një shumëllojshmëri
ushqimesh të freskëta në
ndarjen LONGFRESH 0°C ,
ku këto ushqime ruhen për
një afat deri në 3 herë më të
gjatë dhe me cilësi më të
mirë në krahasim me ndarjet
normale të frigoriferëve. Kjo
ju lejon të ruani më shumë
ushqime të freskëta. Ruhen
mjaft mirë shija, freskia,
cilësia dhe vlerat ushqyese
(vitaminat dhe mineralet).
Ulet humbja e peshës së
perimeve dhe frutave.
Ushqimi ka një shkallë më të
lartë vlerash ushqyese.
Ndarja LONGFRESH 0°C
është e përshtatshme edhe
për shkrirjen e ushqimit. Në
këtë rast, ushqimi i shkrirë
mund të ruhet për një afat
deri në dy ditë.
4.4 Koha e ruajtjes së ushqimeve të ngrira në ndarjen
LongFresh
Lloji i gatimit
Rregullimi i lagështisë së
ajrit
Koha e ruajtjes
Qepë
"e thatë”
deri në 5 muaj
Gjalpë
"e thatë"
deri në 1 muaj
Copa të mëdha mishi derri
"e thatë"
deri në 10 ditë
Mish lope, mish dreri, copa
të vogla mishi derri, shpezë
"e thatë"
deri në 7 ditë
Salcë domateje
"e thatë"
deri në 4 ditë
Peshk, midhje, produkte
mishi të gatuara
"e thatë"
deri në 3 ditë
Ushqime deti të gatuara
"e thatë"
deri në 2 ditë
Sallatë, perimeKarota, bar‐
ishte, lakra Brukseli, selino
"e lagësht"
deri në 1 muaj
Karçofë, lulelakër, çikore,
marule, radhiqe, lakra, sal‐
latë jeshile, prasë, rrepa
"e lagësht"
deri në 21 ditë
Brokoli, sallatë kineze, lakër
jeshile, lakër, rrepa, lakër
Savoy
"e lagësht"
deri në 14 ditë
Bizele, kohlrabi
"e lagësht"
deri në 10 ditë
9
10
www.aeg.com
Lloji i gatimit
Rregullimi i lagështisë së
ajrit
Koha e ruajtjes
Qepë të njoma, rrepa, as‐
paragë, spinaq
"e lagësht"
deri në 7 ditë
Fruta
Dardha, hurma Arabie (të
freskëta), luleshtrydhe,
pjeshkë
"e lagësht"
deri në 1 muaj
Kumbulla
raven, kullumbri
"e lagësht"
deri në 21 ditë
Mollë (jo të ndjeshme ndaj
të ftohtit), ftonj
"e lagësht"
deri në 20 ditë
Kajsi, qershi
"e lagësht"
deri në 14 ditë
Kumbulla vardare, rrush
"e lagësht"
deri në 10 ditë
Manaferra, rrush i egër i
thatë
"e lagësht"
deri në 8 ditë
Fiq (të freskët)
"e lagësht"
deri në 7 ditë
Boronica, mjedra
"e lagësht"
deri në 5 ditë
Kekët që përmbajnë krem
dhe lloje të tjera brumërash
mund të ruhen në ndarjen
LongFresh për 2 ose 3 ditë.
Nuk duhen vendosur në
ndarjen LongFresh :
•
•
fruta të ndjeshme ndaj të ftohtit të cilat
janë ruajtur në qilar ose në
temperaturë dhome siç janë ananasi,
bananet, qitrot, pjeprat, mangot,
papajat, portokajtë, limonët, kivit.
Llojet e ushqimeve që nuk përmenden
më lart duhet të ruhen në ndarjen e
frigoriferit (p.sh. të gjitha llojet e
djathërave, sallamet etj.)
Niveli i lagështisë së ajrit në
sirtar varet nga përmbajtja e
lagështisë në ushqimin e
ruajtur, në perimet dhe frutat
dhe nga shpeshtësia e
hapjes së derës
Ndarja LongFresh është e përshtatshme
edhe për shkrirjen e ngadaltë të
ushqimit. Në këtë rast, ushqimi i shkrirë
mund të ruhet për një afat deri në dy ditë
në ndarjen LongFresh .
•
•
•
•
•
Kushtojini kujdes freskisë së ushqimit,
veçanërisht datës së skadimit. Cilësia
dhe freskia ndikojnë në kohëzgjatjen
e ruajtjes.
E gjithë kohëzgjatja e ciklit të ruajtjes
do të varet nga kushtet e mbajtjes që
ka pasur ushqimi përpara ruajtjes
përfundimtare në frigorifer.
Përpara ruajtjes, ushqimet, frutat ose
perimet duhet gjithmonë të paketohen
ose të mbështillen.
Ushqimet për kafshët ruajini
gjithmonë të ambalazhuara dhe të
thata.
Ushqimet e pasura me proteina
prishen më shpejt se të tjerat. Kjo do
të thotë se ushqimet e detit prishen
më shpejt se peshku, i cili prishet më
shpejt se mishi. Gjatë ruajtjes së
ushqimit në një ndarje LongFresh,
kohëzgjatja e ruajtjes për atë lloj
ushqimi mund të rritet deri në tre herë,
pa pasur humbje në cilësinë e tij.
SHQIP
•
Të gjitha ushqimet që ruhen në një
ndarje LongFresh duhet të nxirren
nga sirtarët rreth 15-30 minuta
përpara konsumimit, në veçanti frutat
dhe perimet që do të konsumohen pa
u gatuar. Duke u lejuar frutave dhe
perimeve të kthehen në temperaturën
e ambientit, do të përmirësohet cilësia
dhe shija e tyre.
Skarat brenda rafteve lejojnë ajrin të
qarkullojë lirshëm dhe si rrjedhojë
ushqimet ruhen më mirë.
Ndarja ka ndalesa për të mos lejuar
raftet të bien kur tërhiqen deri në fund.
4.5 Filtri i ajrit me karbon
Pajisja juaj është e pajisur me një filtër
me karbon CLEANAIR CONTROL prapa
një ventili në pjesën e pasme të murit të
ndarjes së frigoriferit.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Filtri e pastron ajrin nga aromat e
padëshiruara brenda në frigorifer dhe në
ndarjen LONGFRESH , gjë që do të
thotë se cilësia e ruajtjes do të
përmirësohet më shumë.
Gjatë përdorimit, mbajeni
gjithmonë të mbyllur
kapakun e ajrimit.
4.6 Sirtarët Longfresh
Lagështia nuk mund të përshtatet.
Për të hequr sirtarët (p.sh. për qëllime
pastrimi):
1. Tërhiqini derisa të ndalen,
2. ngrijini sirtarët dhe hiqini.
Hiqni të gjithë sirtarët për të
ruajtur sasi të mëdha
ushqimi.
11
12
www.aeg.com
5. UDHËZIME DHE KËSHILLA
5.1 Tingujt e funksionimit
normal
Gjatë punës tingujt e mëposhtëm janë
normalë:
•
•
•
•
Një tingull i lehtë gurgullues ose
flluskues nga bobina kur pompohet
lëndë ftohëse.
Një tingull gumëzhitës ose pulsues
nga kompresori kur pompohet lënda
ftohëse.
Një zhurmë e papritur kërcitëse nga
brenda pajisjes që shkaktohet nga
zgjerimi termik (një fenomen fizik i
natyrshëm dhe jo i rrezikshëm).
Një zhurmë e dobët kërcitëse nga
rregullatori i temperaturës kur
kompresori ndizet ose fiket.
5.2 Këshilla për kursimin e
energjisë
•
•
Mos e hapni shpesh derën e
frigoriferit ose mos e lini atë
absolutisht të hapur më shumë se
ç'duhet.
Nëse temperatura e ambientit është e
lartë, rregullatori i temperaturës është
vendosur në temperaturë të ulët dhe
pajisja është e mbushur plot,
kompresori mund të punojë pa
pushim duke shkaktuar formimin e
ngricës ose akullit në aparatin e
avullimit. Nëse kjo gjë ndodh,
vendoseni rregullatorin e
temperaturës drejt një përzgjedhjeje
më të ngrohtë për të lejuar shkrirjen
automatike dhe si rrjedhojë kursimin e
konsumit të energjisë.
5.3 Këshilla për ftohjen e
ushqimeve të freskëta
Për të arritur një funksionim më të mirë:
6. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
•
•
mos depozitoni ushqime të ngrohta
apo lëngje që avullojnë në ftohës
mbuloni me kapak ose mbështillni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë
të fortë
vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë
që ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij
5.4 Këshilla për ftohjen
Këshilla të nevojshme:
•
•
•
•
•
•
•
Mish (të gjitha llojet): mbështillini në
qeska polietileni dhe vendosini mbi
raftin e xhamit që ndodhet mbi sirtarin
e perimeve.
Për siguri, ruajini në këtë mënyrë jo
më shumë se një ose dy ditë.
Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta,
etj...: këto duhet të mbulohen dhe
mund të vendosen në çdo raft.
Frutat dhe perimet: këto duhet të
pastrohen mirë dhe të vendosen në
sirtarin(ët) e posaçëm.
Gjalpi dhe djathi: këto duhet të
vendosen në mbajtëset e posaçme
hermetike ose të mbështjella në letër
alumini ose qeska prej polietileni, për
të lejuar brenda sa më pak ajër të jetë
e mundur.
Shishet: duhet të jenë të mbyllura me
kapak dhe të ruhen në raftin e
shisheve në derën e pajisjes ose
(nëse ka) në mbajtësen e shisheve.
Bananet, patatet, qepët dhe hudhrat,
nëse nuk janë të paketuara, nuk
duhet të mbahen në ftohës.
SHQIP
6.1 Paralajmërime të
përgjithshme
KUJDES!
Shkëputeni nga korrenti
pajisjen përpara se të kryeni
çdo veprim mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban
hidrokarbure brenda njësisë
ftohëse; për këtë arsye,
mirëmbajtja dhe rimbushja
duhet të kryhen vetëm nga
teknikë të autorizuar.
Aksesorët dhe pjesët e
pajisjes nuk duhet të lahen
në enëlarëse.
13
6.3 Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga
avulluesi i dhomëzës së frigoriferit sa
herë që kompresori i motorit ndalon,
gjatë përdorimit normal. Uji i shkrirjes
shkarkohet nëpërmjet një zgavre brenda
një mbajtëseje të posaçme që ndodhet
në pjesën e pasme të pajisjes, mbi
kompresorin e motorit, ku dhe avullon.
Është e rëndësishme të pastroni
periodikisht vrimën e shkarkimit të ujit të
shkrirjes që ndodhet në mes të kanalit të
dhomëzës së ftohjes, për të parandaluar
që uji të rrjedhë e të pikojë mbi ushqimin
brenda.
6.2 Pastrimi periodik
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni ndonjë nga tubat
dhe/ose kabllot brenda
pajisjes.
KUJDES!
Kujdesuni që të mos
dëmtoni sistemin ftohës.
KUJDES!
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni
nga cepi i përparmë për të
shmangur gërvishtjen e
dyshemesë.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
performancën e pajisjes dhe do të
kursejë energjinë.
6.4 Periudhat e
mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga ushqimi
elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe gjithë
aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
PARALAJMËRIM!
Nëse pajisjen do ta mbani të
ndezur, kërkojini dikujt të
kontrollojë herë pas herë për
të shmangur prishjen e
ushqimit brenda, në rast të
luhatjeve elektrike.
14
www.aeg.com
6.5 Zëvendësimi i filtrit të
karbonit
Filtri i ajrit është një aksesor
i konsumueshëm, dhe si i
tillë ai nuk mbulohet nga
garancia.
Filtra të rinj aktivë të ajrit mund të blihen
pranë shitësit tuaj lokal.
Referojuni "Instalimi i filtrit të karbonit për
ajrin" për udhëzime.
Për të arritur funksionim optimal, filtri i
karbonit për ajrin duhet të ndërrohet një
herë në vit.
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja nuk punon.
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur siç
duhet në prizën elektrike.
Futeni spinën siç duhet në
prizën elektrike.
Në prizën elektrike nuk ka‐ Lidhni një pajisje tjetër elek‐
lon tension.
trike në prizën elektrike. Kon‐
taktoni një elektricist të kualifi‐
kuar.
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është mbështe‐ Kontrolloni nëse pajisja është
tur mirë në dysheme.
e qëndrueshme.
Alarmi audio ose vizual
është aktivizuar.
Ngrirësi është ndezur së
fundi ose temperatura
është ende shumë e lartë.
Drejtojuni seksionit "Alarmi i
derës së hapur" ose "Alarmi i
temperaturës së lartë".
Temperatura në pajisje
është tepër e lartë.
Drejtojuni seksionit "Alarmi i
derës së hapur" ose "Alarmi i
temperaturës së lartë".
Dera është lënë hapur.
Mbylleni derën.
Temperatura në pajisje
është tepër e lartë.
Kontaktoni me një elektricist të
kualifikuar ose me qendrën më
të afërt të autorizuar të shërbi‐
mit.
SHQIP
15
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Në ekranin e temperaturës
shfaqet një simbol drejtkën‐
dor në vend të numrave.
Problem me sensorin e
temperaturës.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit
(sistemi i ftohjes do të vazh‐
dojë t'i mbajë produktet ushqi‐
more të ftohta, por nuk mund
të bëhet rregullimi i tempera‐
turës).
Llamba nuk punon.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba nuk punon.
Llamba është me defekt.
Lidhuni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit.
Kompresori punon pa ndër‐
prerje.
Temperatura nuk është
vendosur siç duhet.
Drejtojuni kapitullit "Funksioni‐
mi".
Janë futur shumë produkte Prisni disa orë dhe më pas
ushqimore njëkohësisht në kontrollojeni temperaturën sër‐
pajisje.
ish.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Drejtojuni grafikut të katego‐
risë klimatike në pllakën e kla‐
sifikimeve.
Ushqimet e vendosura në
pajisje kanë qenë shumë
të ngrohta.
Lëreni ushqimin të ftohet deri
në temperaturën e dhomës
përpara se ta fusni në pajisje.
Dera nuk është mbyllur siç Drejtojuni seksionit "Mbyllja e
duhet.
derës".
Funksioni COOLMATIC
është ndezur.
Kompresori nuk fillon menjë‐ Kjo është normale, nuk ka
herë pasi të keni shtypur bu‐ asnjë defekt.
tonin COOLMATIC, ose pas
ndryshimit të temperaturës.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Drejtojuni funksionit "COOL‐
MATIC".
Kompresori fillon pas një peri‐
udhe kohe.
Vrima e daljes së ujit është Pastroni vrimën e daljes së
bllokuar.
ujit.
Produktet ushqimore e
Sigurohuni që produktet ushqi‐
pengojnë ujin të rrjedhë në more të mos prekin pllakëzën
kolektorin e ujit.
e pasme.
Ka ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
Bashkoni tubin e shkarkimit të
shkrirë nuk është lidhur me ujit të shkrirë me tabakanë e
tabakanë e avullimit mbi
avullimit.
kompresor.
16
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Temperatura nuk mund të
vendoset.
Funksioni FROSTMATIC
ose COOLMATIC është
ndezur.
Fikeni FROSTMATIC ose
COOLMATIC me dorë, ose
për të vendosur temperaturën,
prisni derisa funksioni të jetë
rivendosur automatikisht. Drej‐
tojuni funksionit "FROSTMAT‐
IC ose COOLMATIC".
DEMO shfaqet në ekran.
Pajisja është në funksionin Mbajeni OK shtypur për afër‐
e demonstrimit.
sisht 10 sekonda derisa të
dëgjoni një tingull të gjatë dhe
ekrani të fiket për pak kohë.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregulluesi i temperaturës Vendosni një temperaturë më
nuk është regjistruar si du‐ të lartë/më të ulët.
het.
Dera nuk është mbyllur siç Drejtojuni seksionit "Mbyllja e
duhet.
derës".
Temperatura e produkteve Lëreni temperaturën e produk‐
ushqimore është tepër e
teve ushqimore të bjerë në
lartë.
temperaturën e ambientit, për‐
para se ta futni në pajisje.
Janë futur shumë produkte Futni më pak produkte ushqi‐
ushqimore njëkohësisht në more njëkohësisht në pajisje.
pajisje.
Dera është hapur shumë
shpesh.
Hapeni derën vetëm kur është
e nevojshme.
Funksioni COOLMATIC
është ndezur.
Drejtojuni funksionit "COOL‐
MATIC".
Në pajisje nuk qarkullon
ajër i ftohtë.
Sigurohuni që në pajisje të
ketë qarkullim të ajrit të ftohtë.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni shërbimin më të
afërt të markës së pajisjes.
7.2 Mbyllja e derës
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni
derën. Shihni paragrafin "Instalimi".
3. Nëse është e nevojshme,
zëvendësoni guarnicionet me defekt
të derës. Ju lutemi kontaktoni me
Shërbimin pas shitjes.
7.3 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të brendshme LED
me jetëgjatësi të madhe.
Vetëm punonjësit e shërbimit lejohen që
ta zëvendësojnë dritën. Ju lutemi
kontaktoni me Shërbimin pas shitjes.
SHQIP
17
8. INSTALIMI
8.1 Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në ambient
të brendshëm të thatë dhe të ajrosur
mirë, ku temperatura e ambientit
përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në tabelën e vlerave të pajisjes:
Katego‐
ria e
klimës
Temperatura e ambientit
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Kur funksionon jashtë atij
diapazoni, te disa lloje
modelesh mund të ndodhin
disa probleme funksionale.
Funksionimi i saktë mund të
garantohet vetëm brenda
diapazonit të specifikuar të
temperaturës. Nëse keni
dyshime rreth vendit të
instalimit të pajisjes,
kontaktoni me shitësin,
shërbimin për klientin ose
shërbimin më të afërt
8.3 Instalimi i filtrit të karbonit
për ajrin
Kur dërgohet, filtri i karbonit gjendet
brenda një qeseje plastike, në mënyrë që
të ruhet jetëgjatësia dhe karakteristikat e
tij. Filtri duhet të vendoset pas fletëzës,
përpara se të ndizet pajisja.
Gjatë përdorimit, mbajeni
gjithmonë të mbyllur
ventilatorin e ajrimit.
Trajtojeni filtrin me kujdes,
në mënyrë që copëzat të
mos shkëputen nga
sipërfaqja.
Filtri i karbonit për ajrin është një filtër
karboni aktiv i cili thith aromat e këqija
dhe mundëson ruajtjen e shijes dhe
aromës më të mirë për të gjitha gatesat,
pa rrezikuar ndotjen nga shkëmbimi i
aromave.
1. Hapni kapakun e ventilatorit (1).
2. Hiqni filtrin nga qesja plastike.
3. Fusni filtrin në vendin që gjendet në
pjesën e pasme të kapakut të
ventilatorit (2).
4. Mbylleni kapakun e fletëzës.
1
8.2 Lidhja elektrike
•
•
•
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër
gjithë përgjegjësinë nëse nuk ndiqen
masat paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2
8.4 Nevojat për ventilim
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të
jetë i mjaftueshëm.
18
www.aeg.com
5 cm
KUJDES!
Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. ZHURMAT
Gjatë funksionimit normal dëgjohen disa zhurma (nga kompresori, qarkullimi i lëndës
ftohëse).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
SHQIP
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
19
CRACK!
10. TË DHËNA TEKNIKE
10.1 Të dhëna teknike
Përmasat e dhomëzës së furrës
Lartësia
mm
1780
Gjerësia
mm
560
Thellësia
mm
550
Tensioni
Volt
230 - 240
Frekuenca
Hz
50
Të dhënat teknike ndodhen në tabelën e
vlerave që gjendet në anën e jashtme
ose të brendshme të pajisjes dhe në
etiketën e energjisë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
20
www.aeg.com
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
DANSK
21
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...................................................................................................... 22
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................. 23
3. BETJENING............................................................................................................. 25
4. DAGLIG BRUG.........................................................................................................27
5. RÅD OG TIP.............................................................................................................30
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 31
7. FEJLFINDING.......................................................................................................... 32
8. INSTALLATION....................................................................................................... 35
9. STØJ.........................................................................................................................36
10. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................37
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
22
1.
www.aeg.com
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med
mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
DANSK
•
•
•
23
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, dennes
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette
er for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes
mod væggen.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Installér ikke dette apparat på
områder, der er for fugtige eller for
kolde, som f.eks. udhuse, garager og
vinkældere.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt
servicecenteret eller en elektriker for
at skifte de elektriske komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i
selve netstikket.
24
www.aeg.com
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at
forårsage skade på kølekredsløbet.
Det indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
DANSK
25
3. BETJENING
3.1 Betjeningspanel
1
6
1
2
3
4
5
5
Display
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK
Mode
4
3
2
6 ON/OFF
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur
samtidigt i nogle sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.
Display
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B
Timerfunktion
COOLMATIC -funktion
MinuteMinder-funktion
ChildLock-funktion
Alarmindikator
Lampe for temperatur
3.2 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Alarmsignalet kan gå i gang efter få
sekunder.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se "Alarm for for høj temperatur" for at
nulstille alarmen.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
Se i kapitlet "Hvis noget går galt", hvis
"dEMo" vises i displayet.
C D E
F
Hvis døren står åben i nogle
minutter, slukkes lyset
automatisk. Når døren
lukkes og åbnes igen,
tænder lyset igen.
3.3 Deaktivering
1. Tryk på apparatets tænd/sluk-knap i
nogle få sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3.4 Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturknappen.
Standardtemperatur:
• +5 °C i køleskabet
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer. Den indstillede
temperatur huskes efter et
strømsvigt.
26
www.aeg.com
3.5 Alarm for for høj
temperatur
også slås fra ved at trykke på en vilkårlig
knap.
Temperaturstigning i køleskabet (f.eks.
på grund af strømsvigt) vises ved at:
3.8 MinuteMinder-funktion
• alarm- og
køleskabstemperaturindikatorerne
blinker
• en alarm lyder.
Tryk på en hvilken som helst knap for at
nulstille alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Køleskabets temperaturindikator viser
den højeste opnåede temperatur i nogle
få sekunder. Derefter vises den
indstillede temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
3.6 COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere COOLMATIC-funktionen for
at afkøle varerne hurtigere og for at
undgå at opvarme de andre madvarer i
køleskabet.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funktionen
afbrydes automatisk efter 52
timer. Funktionen slås fra før
tid ved at gentage
proceduren, indtil
COOLMATIC-indikatoren
slukkes.
3.7 Alarm for åben låge
En alarm lyder hvis lågen står åben i få
minutter. Alarmen for åben låge bliver
vist ved:
• en blinkende alarmindikator
• en akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen. Alarmen kan
MinuteMinder-funktionen benyttes til at
indstille en lydalarm til det ønskede
tidspunkt. Det er f.eks. nyttigt, når en
opskrift kræver, at fødevareprodukter
afkøles i en vis tid, eller hvis du har brug
for en påmindelse for ikke at glemme de
flasker, du har lagt i fryseren til hurtig
afkøling.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
MinuteMinder-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
MinuteMinder-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
Ved nedtællingens afslutning blinker
MinuteMinder-lampen, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slukkes når som helst
under nedtællingen ved at gentage
funktionstrinnene, indtil lampen slukkes.
3.9 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
DANSK
27
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen og
flaskehylden. De sikrer
korrekt luftcirkulation.
4.2 Placering af lågehylder
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre
følgende:
1. Træk gradvis hylden i pilenes retning,
indtil hylden er fri.
2. Sæt hylden på den ønskede plads.
Modellen er udstyret med en variabel
opbevaringskasse, som er placeret under
et hylderum i døren og kan skubbes til
side.
4.3 LONGFRESH -afdelingen
I LONGFRESH 0°C -afdelingen styres
temperaturen automatisk. Den holdes
konstant på ca. 0°C, og det er ikke
nødvendigt at indstille den.
Takket være en konstant
opbevaringstemperatur på ca. 0°C og en
relativ luftfugtighed mellem 45 og 90 %
kan forskellige slags madvarer opbevares
under de bedst mulige forhold.
28
www.aeg.com
Det betyder, at mange
forskellige ferskvarer kan
opbevares i LONGFRESH
0°C afdelingen, hvor de
holder sig op til 3 gange så
længe som i et almindeligt
køleskab, og med bedre
kvalitet. Det giver mulighed
for at opbevare flere friske
madvarer. Smag, friskhed,
kvalitet og næringsstoffer
(vitaminer og mineraler)
holder sig godt. Frugt og
grøntsager svinder mindre.
Madvarerne beholder mere
af deres næringsværdi.
LONGFRESH 0°C afdelingen er også velegnet
til optøning af madvarer. I
dette tilfælde kan de
optøede madvarer
opbevares i op til to dage.
4.4 Holdbarhed for ferskvarer i LongFresh -afdelingen
Madvare
Indstilling for luftfugtighed
Holdbarhed
Løg
"tør"
op til 5 måneder
Smør
"tør"
op til 1 måned
Store stykker svinekød
"tør"
op til 10 dage
Kød, vildt, små stykker svinekød, fjerkræ
"tør"
op til 7 dage
Tomatsauce
"tør"
op til 4 dage
Fisk, skaldyr, tilberedte
kødvarer
"tør"
op til 3 dage
Tilberedte skaldyr
"tør"
op til 2 dage
“fugtig”
op til 1 måned
Artiskokker, blomkål, cikorie, icebergsalat, julesalat,
vårsalat, salat, porrer, radicchio
“fugtig”
op til 21 dage
Broccoli, kinakål, grønkål,
hvidkål, radiser, savoykål
“fugtig”
op til 14 dage
Ærter, glaskål
“fugtig”
op til 10 dage
Forårsløg, radiser, asparges, spinat
“fugtig”
op til 7 dage
Salat, grøntsager Gulerødder, krydderurter,
rosenkål, selleri
DANSK
Madvare
Frugt
Pærer, dadler (friske), jordbær, ferskener
Indstilling for luftfugtighed
Holdbarhed
“fugtig”
op til 1 måned
Blommer
rabarber, stikkelsbær
“fugtig”
op til 21 dage
Æbler (ikke frostfølsomme),
kvæder
“fugtig”
op til 20 dage
Abrikoser, kirsebær
“fugtig”
op til 14 dage
Små blommer, vindruer
“fugtig”
op til 10 dage
Brombær, solbær, ribs
“fugtig”
op til 8 dage
Figener (friske)
“fugtig”
op til 7 dage
Blåbær, hindbær
“fugtig”
op til 5 dage
Kager med fløde og andet
bagværk kan opbevares i
LongFresh afdelingen i 2
eller 3 dage.
Må ikke sættes i LongFresh afdelingen:
• frostfølsom frugt, der skal opbevares
ved kælder- eller stuetemperatur,
f.eks. ananas, bananer, grapefrugter,
meloner, mango, papaya, appelsiner,
citroner, kiwifrugter.
• Madvarer, der ikke er nævnt på listen,
bør opbevares i køleskabet (f.eks. alle
slags ost, pålæg osv.)
Luftfugtigheden i skufferne
afhænger af vandindholdet i
den opbevarede mad, frugt
og grøntsager, og også af,
hvor tit lågen åbnes
LongFresh -afdelingen er også velegnet
til langsom optøning af dybfrost. I så fald
kan de optøede madvarer opbevares op
til to dage i LongFresh -afdelingen.
• Læg mærke til, hvor frisk maden er,
og hold især øje med udløbsdatoen.
Kvalitet og friskhed påvirker
holdbarheden.
29
• Den samlede opbevaringstid
afhænger af, hvordan madvarerne har
været opbevaret, inden de blev lagt i
køleskabet.
• Madvarer, frugt og grøntsager bør
altid pakkes ind eller lægges i
opbevaringsbeholder, inden det
lægges til opbevaring.
• Dyrefoder skal altid opbevares
indpakket og tørt.
• Madvarer med højt proteinindhold er
mere letfordærvelige. Skaldyr holder
sig altså dårligere end fisk, der igen
holder sig dårligere end kød. Ved
opbevaring i en LongFresh-afdeling
kan holdbarheden for den slags
madvarer forlænges op til tre gange,
uden at kvaliteten forringes.
• Alle madvarer, der opbevares i en
LongFresh-afdeling, bør tages op af
skufferne ca. 15-30 minutter før brug.
Det gælder især frugt og grøntsager,
der skal spises som de er, dvs. uden
tilberedning. Konsistensen i frugt og
grøntsager bliver bedre, hvis de får
tid til at komme op på
stuetemperatur.
30
www.aeg.com
4.5 Luftfilter med aktivt kul
Skabet har et aktivt kulfilter CLEANAIR
CONTROL, der sidder bag en klap i
køleskabets bagvæg.
C L E A N A I R
Trådhylderne i skufferne tillader luften at
cirkulere frit, og det betyder, at
madvarerne holder sig bedre.
Afdelingen har stop, så skufferne ikke
falder ud, når de trækkes helt ud.
C O N T R O L
Filteret renser luften i køleskabet og
LONGFRESH -afdelingen for uønskede
lugte, så forholdene under opbevaringen
bliver endnu bedre.
Klappen i luftfordelerboksen
skal altid være lukket, når
skabet er i brug.
4.6 Longfresh-skuffer
Fugtigheden kan ikke reguleres.
For at fjerne skufferne (f.eks. mhp.
rengøring):
1. Træk dem helt ud til stoppene,
2. løft skufferne og fjern dem.
Tag alle skuffer ud, hvis du
vil opbevare mange
madvarer.
5. RÅD OG TIP
5.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
5.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på lav
temperatur, og apparatet er helt fyldt,
kører kompressoren muligvis
konstant, så der dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis det sker, sættes
DANSK
termostatknappen på en varmere
indstilling, så den automatiske
afrimning starter, og strømforbruget
dermed falder.
5.3 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
5.4 Råd om køling
31
• Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: bør pakkes ind og kan
stilles på alle hylder.
• Frugt og grønt: bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r).
• Smør og ost: bør lægges i specielle
lufttætte beholdere eller pakkes ind i
alufolie eller polyætylenposer, så
luften holdes bedst muligt ude.
• Flasker: disse har brug for en hætte
og skal opbevares i dørflaskehylden,
eller (hvis udstyret hermed) på
flaskestativet.
• Bananer, kartofler, løg og hvidløg må
ikke lægges i køleskab, med mindre
de er pakket ind.
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i
polyætylenposer og lægges på
glashylden over grøntsagsskuffen.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Generelle advarsler
PAS PÅ!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
6.2 Regelmæssig rengøring
PAS PÅ!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i skabet.
PAS PÅ!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
PAS PÅ!
Når du flytter skabet, skal du
løfte op i forkanten, så
gulvet ikke bliver ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag
32
www.aeg.com
på apparatet (over kompressoren), hvor
det fordamper.
ADVARSEL!
Hvis der skal være tændt for
skabet: Bed nogen se til det
en gang imellem, så maden
ikke bliver fordærvet, hvis
der har været strømsvigt.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
6.5 Udskiftning af kulfilteret
Kulfilteret er en forbrugsvare
og er derfor ikke omfattet af
garantien.
En gang om året bør luftfilteret med
aktivt kul skiftes for at sikre, at det virker
optimalt.
Nye filtre med aktivt kul fås i
hvidevareforretninger.
6.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Se "Isætning af luftfilteret med aktivt kul"
vedrørende anvisninger.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker slet ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Apparatet støjer.
DANSK
Problem
Mulige årsager
33
Løsning
Lydsignalet eller den visuelle Der er tændt for apparatet Se "Alarm for åben dør" eller
alarm er slået til.
for nylig, eller temperatu- "Alarm for høj temperatur".
ren er stadig for høj.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm for åben dør" eller
"Alarm for høj temperatur".
Lågen står åben.
Luk lågen.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Kontakt en autoriseret elektriker, eller kontakt det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Der vises et firkantet symbol
i temperaturdisplayet i stedet for tal.
Problem med temperaturføler.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter (kølesystemet fortsætter med at holde
madvarerne kolde, men det er
ikke muligt at regulere temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
Vent nogle timer, og kontroller
mængder mad i på samme så temperaturen igen.
tid.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typeskiltet.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme ned
da de blev lagt i apparatet. på stuetemperatur, før de
lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Funktionen COOLMATIC
er slået til.
Se "COOLMATIC-funktion".
Kompressoren starter ikke
Det er normalt og skyldes
straks, når der er trykket på
ikke fejl.
COOLMATIC-knappen, eller
når temperaturen er ændret.
Kompressoren går i gang efter
et stykke tid.
Der løber vand inde i køleskabet.
Rens vandafløbet.
Vandafløbet er tilstoppet.
34
www.aeg.com
Problem
Mulige årsager
Løsning
Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet til
tilsluttet til fordampnings- fordampningsbakken.
bakken over kompressoren.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller
COOLMATIC-funktionen
er slået til.
Sluk for FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent, indtil funktionen nulstilles
automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO vises i displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold OK nede i ca. 10 sekunder, indtil der lyder et langt
lydsignal, og displayet slukker
et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke infor lav/høj.
dstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store mængder mad i på samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Døren er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun døren, når det er
nødvendigt.
Funktionen COOLMATIC
er slået til.
Se "COOLMATIC-funktion".
Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer
i apparatet.
kold luft i apparatet.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
henvende dig til nærmeste
mærkeværksted.
7.2 Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt eftersalgsservicen.
DANSK
7.3 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
35
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt eftersalgsservicen.
8. INSTALLATION
8.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til 32°C
N
+16°C til 32°C
ST
+16°C til 38°C
T
+16°C til 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste serviceværksted
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
8.3 Installation af luftfilter med
aktivt kul
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose for at sikre dets holdbarhed og
virkning. Filteret skal sættes i bag på
klappen, inden der tændes for apparatet.
Klappen til
luftfordelerboksen skal altid
være lukket, når skabet er i
brug. Filteret skal håndteres
med forsigtighed, så der
ikke løsner sig partikler fra
dets overflade.
Luftfilteret med aktivt kul opsuger dårlig
lugt og bevarer smag og duft i alle
madvarer, uden risiko for at de får
afsmag af hinanden.
1. Åbn klappen (1).
2. Tag filteret ud af plastposen.
3. Sæt filteret ind i spalten bag på
klappen (2).
4. Luk klappens låg.
1
8.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
2
36
www.aeg.com
8.4 Krav til lufttilførsel
PAS PÅ!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
DANSK
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. TEKNISK INFORMATION
10.1 Tekniske data
Nichemål
Højde
mm
1780
Bredde
mm
560
Dybde
mm
550
Spænding
Volt
230 - 240
Frekvens
Hz
50
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkepladen udvendigt eller indvendigt
i apparatets samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
37
38
www.aeg.com
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
ENGLISH
39
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................40
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 41
3. OPERATION............................................................................................................ 42
4. DAILY USE................................................................................................................44
5. HINTS AND TIPS..................................................................................................... 48
6. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 49
7. TROUBLESHOOTING.............................................................................................50
8. INSTALLATION....................................................................................................... 52
9. NOISES.................................................................................................................... 54
10. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................55
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
40
1.
www.aeg.com
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
ENGLISH
•
•
•
•
41
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Service or an electrician
to change the electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
42
www.aeg.com
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental
compatibility. This gas is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
3. OPERATION
3.1 Control panel
1
6
1 Display
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
5
4
3
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
2
ENGLISH
It is possible to change predefined
sound of buttons by pressing together
43
Mode and Temperature colder button
for some seconds. Change is reversible.
Display
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B
Timer function
COOLMATIC function
MinuteMinder function
ChildLock function
Alarm indicator
Temperature indicator
3.2 Switching on
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the appliance ON/OFF if the
display is off.
The alarm buzzer could operate after few
seconds.
The temperature indicators show the set
default temperature.
To reset the alarm refer to "High
temperature alarm".
To select a different set temperature
refer to "Temperature regulation".
If "dEMo" appears on the display, refer
to "What to do if..." chapter.
If the door remains open for
some minutes, the light will
turn off automatically. The
light is reset by closing and
opening the door itself.
3.3 Switching off
1. Press the appliance ON/OFF button
for a few seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
3.4 Temperature regulation
The set temperature of the fridge may be
adjusted by pressing the temperature
button.
Default temperature:
• +5°C for the fridge
C D E
F
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
3.5 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
fridge compartment (for example due to
an earlier power failure) is indicated by:
• a flashing of the alarm and fridge
temperature indicators;
• a sounding of the buzzer.
Press any button to reset the alarm.
The buzzer switches off.
The fridge temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the set
temperature.
The alarm indicator continues to flash
until the normal conditions are restored.
3.6 COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing
grocery shopping, we suggest activating
the COOLMATIC function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The COOLMATIC indicator is shown.
44
www.aeg.com
The COOLMATIC function
shuts off automatically after
52 hours. To switch off the
function before its automatic
end, repeat the steps until
the COOLMATIC indicator
goes off.
3.7 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• a flashing Alarm indicator;
• an acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop. The
buzzer can also be switched off by
pressing any button.
3.8 MinuteMinder function
The MinuteMinder function is to be used
to set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for
a certain length of time or when a
reminder is needed in order not to forget
the bottles placed in the freezer for fast
cooling.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The MinuteMinder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator to change
the Timer set value from 1 to 90
minutes.
3. Press OK to confirm.
4. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
4.1 Movable shelves
The walls of the refrigerator are
equipped with a series of runners so that
the shelves can be positioned as desired.
The MinuteMinder indicator is shown.
The Timer starts to flash (min).
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
At the end of the countdown, the
MinuteMinder indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown by
repeating the function steps, until the
indicator turns off.
3.9 ChildLock function
Activate the ChildLock function to lock
the buttons from unintentional
operation.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
ENGLISH
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer
and the bottle shelf to
ensure correct air circulation.
4.2 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
shelf compartment and can be slide
sideways.
4.3 LONGFRESH
Compartment
In the LONGFRESH 0°C compartment
the temperature is controlled
automatically. It stays constantly at about
0°C, no adjustment is necessary.
The constant storage temperature of
about 0°C and the relative humidity of
between 45 and 90 % provide optimal
conditions for the various kinds of food.
1. Gradually pull the shelf in the
direction of the arrows until it comes
free.
You can therefore store a
variety of fresh food in the
LONGFRESH 0°C
compartment, where it will
last up to 3 times longer with
better quality compared to
normal refrigerator
compartments. This allows
you to stock more fresh
food. Taste, degree of
freshness, quality and
nutritional values (vitamins
and minerals) are well
preserved. Loss of weight in
vegetables and fruit
diminishes. Food yields a
higher degree of nutritional
value.
The LONGFRESH 0°C
compartment is also suitable
for defrosting food. In this
case the thawed food can be
stored up to two days .
2. Reposition the shelf as required.
The model is equipped with a variable
storage box which is fitted under a door
4.4 Fresh food storage time in the LongFresh compartment
Type of food
45
Air humidity adjustment
Storage time
Onion
"dry”
up to 5 months
Butter
“dry”
up to 1 month
Large pork cuts
“dry”
up to 10 days
46
www.aeg.com
Type of food
Air humidity adjustment
Storage time
Beef, venison, small pork
cuts, poultry
“dry”
up to 7 days
Tomato sauce
“dry”
up to 4 days
Fish, shellfish, cooked meat
products
“dry”
up to 3 days
Cooked seafood
“dry”
up to 2 days
“humid”
up to 1 month
Artichokes, cauliflower,
chicory, iceberg lettuce, endive, lamb’s lettuce, lettuce,
leeks, radicchio
“humid”
up to 21 days
Broccoli, Chinese leaves,
kale, cabbage, radishes, Savoy cabbage
“humid”
up to 14 days
Peas, kohlrabi
“humid”
up to 10 days
Spring onions, radishes, asparagus, spinach
“humid”
up to 7 days
“humid”
up to 1 month
Plums
rhubarb, gooseberries
“humid”
up to 21 days
Apples (not sensitive to
cold), quinces
“humid”
up to 20 days
Apricots, cherries
“humid”
up to 14 days
Damsons, grapes
“humid”
up to 10 days
Blackberries, currants
“humid”
up to 8 days
Figs (fresh)
“humid”
up to 7 days
Blueberries, raspberries
“humid”
up to 5 days
Salad, vegetables Carrots,
herbs, Brussels sprouts,
celery
Fruit
Pears, dates (fresh), strawberries, peaches
ENGLISH
Cakes containing cream and
other kinds of pastry
products can be stored in
the LongFresh compartment
for 2 or 3 days.
Not to be placed in the
LongFresh compartment:
• cold sensitive fruit which have to be
stored at cellar or room temperature
like pineapple, bananas, grapefruit,
melons, mango, papaya, oranges,
lemons, kiwi fruit.
• The types of food not mentioned
above should be stored in the
refrigerator compartment (e.g. all
sorts of cheese, cold cuts, etc.)
The level of air humidity in
the drawers depends on the
content of humidity in the
stored food, vegetable and
fruit and on the frequency of
door opening
The LongFresh compartment is also
suitable for slow thawing of food. In this
case the thawed food can be stored in
the LongFresh compartment for up to
two days.
• Pay attention to the freshness of the
food, especially on the expiry date.
Quality and freshness influence the
storage time.
• The whole storage cycle time will
depend on the preservation
conditions made prior to the final
storage in the fridge.
• Food, fruit or vegetables should
always be packed or wrapped up
before storage.
• Animal food always store packed and
dry.
• Food rich in proteins will go bad
quicker. This means seafood will spoil
before fish which in turn will spoil
before meat. While storing food in a
LongFresh compartment storage time
for that kind of food can be increased
by up to three times as well without
loss on quality.
• All food stored in a LongFresh
compartment should be taken out of
the drawers roughly 15-30 min before
consumption, particularly fruit and
47
vegetables to be consumed without
any additional cooking process.
Allowing fruit and vegetables to
return to room temperature will
improve the texture and flavour.
4.5 Carbon Air Filter
Your appliance is equipped with a
carbon filter CLEANAIR CONTROL
behind a flap in the rear wall of the fridge
compartment.
C L E A N A I R
C O N T R O L
The filter purifies the air from unwanted
odours in the fridge and LONGFRESH
compartment meaning that the storage
quality will be further improved.
During the operation, always
keep the air ventilation flap
closed.
4.6 Longfresh drawers
The humidity is not adjustable.
The wire shelves inside the drawers
permit that air can circulate freely and
consequently a better conservation of
foods.
The compartment has stops to prevent
the drawers from falling out when fully
extended.
48
www.aeg.com
To remove the drawers (e.g. for cleaning
purposes):
1. Pull them out as far as the stops,
2. lift drawers and remove them.
Remove all drawers to store
large quantities of foods.
5. HINTS AND TIPS
5.1 Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic
dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the
temperature regulator when the
compressor switches on or off.
5.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high
and the Temperature Regulator is set
to low temperature and the appliance
is fully loaded, the compressor may
run continuously, causing frost or ice
on the evaporator. If this happens, set
the Temperature Regulator toward
warmer settings to allow automatic
defrosting and so a saving in
electricity consumption.
5.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or
evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types) : wrap in polythene
bags and place on the glass shelf
above the vegetable drawer.
• For safety, store in this way only one
or two days at the most.
• Cooked foods, cold dishes, etc..:
these should be covered and may be
placed on any shelf.
• Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
• Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or
polythene bags to exclude as much
air as possible.
• Bottles: these need a cap and should
be stored on the door bottle shelf, or
(if equipped) on the bottle rack.
ENGLISH
49
• Bananas, potatoes, onions and garlic,
if not packed, must not be kept in the
refrigerator.
6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any
maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and
recharging must therefore
only be carried out by
authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
6.2 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION!
Take care of not to damage
the cooling system.
CAUTION!
When moving the cabinet,
lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and
save electricity consumption.
6.3 Defrosting of the
refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator
compartment every time the motor
compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a
trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and
dripping onto the food inside.
50
www.aeg.com
6.4 Periods of non-operation
6.5 Replacing the carbon filter
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
WARNING!
If the cabinet will be kept on,
ask somebody to check it
once in a while to prevent
the food inside from spoiling
in case of a power failure.
The air filter is a consumable
accessory and as such is not
covered by the guarantee.
To get best performance the carbon air
filter should be changed once every year.
New active air filters can be purchased
from your local dealer.
Refer to “Installation of the carbon air
filter” for the instructions.
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to the
nected to the mains socket mains socket correctly.
correctly.
The appliance is noisy.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is on. The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open Alarm"or
"High Temperature Alarm".
The temperature in the ap- Refer to "Door Open Alarm"or
pliance is too high.
"High Temperature Alarm".
The door is left open.
Close the door.
The temperature in the ap- Contact a qualified electrician
pliance is too high.
or contact the nearest Authorized Service Centre.
ENGLISH
Problem
Possible cause
51
Solution
A rectangular symbol is
Temperature sensor probshown instead of numbers
lem.
on the Temperature Display.
Contact the nearest Authorized Service Centre (the cooling system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Authorized Service Centre.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
The COOLMATIC function Refer to "COOLMATIC funcis switched on.
tion".
The compressor does not
start immediately after
pressing the COOLMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has The compressor starts after a
occurred.
period of time.
Water flows inside the refrig- The water outlet is clogerator.
ged.
Food products prevent
that water flows into the
water collector.
Water flows on the floor.
Clean the water outlet.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the
let to the evaporative tray.
evaporative tray above the
compressor.
52
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
Temperature cannot be set.
The FROSTMATIC or
COOLMATIC function is
switched on.
Switch off FROSTMATIC or
COOLMATIC manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC
or COOLMATIC function".
DEMO appears on the display.
The appliance is in demon- Keep the OK pressed for apstration mode.
proximately 10 seconds until a
long sound is heard and display shuts off for a short time.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator Set a higher/lower temperais not set correctly.
ture.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at the
same time.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessary.
The COOLMATIC function Refer to "COOLMATIC funcis switched on.
tion".
There is no cold air circula- Make sure that there is cold air
tion in the appliance.
circulation in the appliance.
If the advice does not lead
to the desired result, call the
nearest brand-mark service.
7.2 Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the After Sales
Service.
7.3 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your After Sales
Service.
8. INSTALLATION
8.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
ENGLISH
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Some functional problems
might occur for some types
of models when operating
outside of that range. The
correct operation can only
be guaranteed within the
specified temperature
range. If you have any
doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Service Centre
8.2 Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
8.3 Installation of the carbon
air filter
On delivery the carbon filter is in a plastic
bag to maintain its duration and
characteristics. The filter should be
placed behind the flap before the
appliance is turned on.
53
During operation, always
keep the air ventilation flap
closed. Handle carefully the
filter so fragments do not
loosen from the surface.
The carbon air filter is an active carbon
filter which absorbs bad odors and
permits to maintain the best flavour and
aroma for all foodstuffs without risk of
odor cross contamination.
1. Open the flap cover (1).
2. Remove the filter from the plastic
bag.
3. Insert the filter in the slot found in
the back of the flap cover (2).
4. Close the flap cover.
1
2
8.4 Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
54
www.aeg.com
5 cm
CAUTION!
Refer to the assembly
instructions for the
installation.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
ENGLISH
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
55
CRACK!
10. TECHNICAL INFORMATION
10.1 Technical data
Dimensions of the recess
Height
mm
1780
Width
mm
560
Depth
mm
550
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and in the
energy label.
11. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
56
www.aeg.com
your local recycling facility or contact
your municipal office.
SLOVENŠČINA
57
KAZALO
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO................................................................. 58
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 59
3. DELOVANJE.................................................................................................... 60
4. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................62
5. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 66
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 66
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 67
8. NAMESTITEV...................................................................................................70
9. ZVOKI............................................................................................................... 71
10. TEHNIČNE INFORMACIJE............................................................................ 72
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
58
1.
www.aeg.com
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.
Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali
drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne
uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
59
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Počakajte vsaj štiri ure, preden
napravo priključite na napajanje. To
pa zato, da olje steče nazaj v
kompresor.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore, kot so prizidki,
garaže ali vinske kleti.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na servis ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
60
www.aeg.com
2.3 Uporaba
•
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
zemeljski plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti. Ta plin je
vnetljiv.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
3. DELOVANJE
3.1 Upravljalna plošča
1
6
1 Prikazovalnik
2 Tipka za višjo temperaturo
3 Tipka za nižjo temperaturo
5
4
3
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
2
SLOVENŠČINA
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk
lahko spremenite, če sočasno za nekaj
sekund pritisnete tipko Mode in tipko za
61
nižjo temperaturo. Spremembo lahko
razveljavite.
Prikazovalnik
A
A)
B)
C)
D)
E)
F)
B
Funkcija programske ure
Funkcija COOLMATIC
Funkcija MinuteMinder
Funkcija ChildLock
Indikator alarma
Prikazovalnik temperature
C D E
• +5 °C za hladilnik
Prikazovalnik temperature prikazuje
nastavljeno temperaturo.
Nastavljena temperatura bo
dosežena v 24 urah. Po
izpadu električnega toka
ostane nastavljena
temperatura shranjena.
3.2 Vklop
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite tipko ON/OFF za vklop/
izklop naprave, če je prikazovalnik
izklopljen.
Po nekaj sekundah se lahko vklopi
brenčalo alarma.
Prikazovalnika temperature kažeta
nastavljeno privzeto temperaturo.
Za ponastavitev alarma glejte »Alarm
visoke temperature«.
Za izbiro druge temperature si oglejte »
Nastavitev temperature«.
Če se na prikazovalniku prikaže "dEMo",
si oglejte poglavje »Kaj storite v
primeru ...«.
Če vrata nekaj minut
ostanejo odprta, lučka
samodejno ugasne. Lučka
ponovno zasveti ob
zapiranju in odpiranju vrat.
3.3 Izklop
1. Nekaj sekund pritiskajte tipko za
VKLOP/IZKLOP naprave.
Prikazovalnik se izklopi.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
3.4 Nastavitev temperature
Nastavljeno temperaturo hladilnika lahko
spremenite s pritiskanjem tipke za
temperaturo.
Privzeta temperatura:
F
3.5 Alarm visoke temperature
Zvišanje temperature v hladilniku (na
primer zaradi predhodnega izpada
električne energije) ponazarjajo:
•
•
utripanje indikatorja alarma in
prikazovalnika temperature v
hladilniku,
zvočni signal.
Pritisnite poljubno tipko za ponastavitev
alarma.
Zvočni signal se izklopi.
Prikazovalnik temperature v hladilniku
nekaj sekund prikazuje najvišjo
doseženo temperaturo. Nato ponovno
prikaže nastavljeno temperaturo.
Indikator alarma utripa, dokler se
ponovno ne vzpostavijo normalni pogoji.
3.6 Funkcija COOLMATIC
Če želite dati v hladilnik večjo količino
tople hrane, na primer po nakupu,
predlagamo, da vklopite funkcijo
COOLMATIC, da hitreje ohladite izdelke
in se s tem izognete segrevanju ostale
hrane v hladilniku.
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator COOLMATIC utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator COOLMATIC.
62
www.aeg.com
Po 52 urah se funkcija
COOLMATIC samodejno
izklopi. Za izklop funkcije
pred njenim samodejnim
izklopom korake ponavljajte,
dokler indikator
COOLMATIC ne ugasne.
3.7 Alarm za odprta vrata
Če vrata pustite odprta nekaj minut, se
oglasi zvočni signal. Stanje alarma za
odprta vrata ponazarjajo:
• utripajoč indikator alarma,
• zvočni signal.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni
pogoji (zaprta vrata), se alarm izklopi.
Zvočni signal lahko izklopite tudi s
pritiskom poljubne tipke.
3.8 Funkcija MinuteMinder
Funkcija MinuteMinder se uporablja za
nastavitev zvočnega signala ob želenem
času, ki je koristen v primeru, če je v
receptu navedeno, da je treba živila
določen čas hladiti, ali ko potrebujete
opomnik, da ne pozabite steklenic, ki ste
jih dali v zamrzovalnik za hitrejše
ohlajanje.
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator MinuteMinder utripa.
Programska ura nekaj sekund prikazuje
nastavljeno vrednost (30 minut).
2. Pritisnite regulator programske ure,
da spremenite nastavljeno vrednost
programske ure od 1 do 90 minut.
3. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator MinuteMinder.
Programska ura začne utripati (min).
Čas lahko spremenite kadarkoli med
odštevanjem in na koncu s pritiskom
tipke za nižjo temperaturo in tipke za
višjo temperaturo.
Ob koncu odštevanja utripa indikator
MinuteMinder in oglasi se zvočni signal.
Pritisnite OK, da izklopite zvok in
zaključite funkcijo.
Funkcijo lahko med odštevanjem
kadarkoli izklopite, tako da ponavljate
korake funkcije, dokler indikator ne
ugasne.
3.9 Funkcija ChildLock
Funkcijo ChildLock vklopite, da zaklenete
tipke zaradi morebitnega nenamernega
upravljanja.
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator ChildLock utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator ChildLock.
Za izklop funkcije ChildLock postopek
ponavljajte, dokler indikator ne ugasne
ChildLock.
4. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
4.1 Premične police
Stene hladilnika so opremljene s
številnimi vodili, da so lahko police
postavljene tako, kot želite.
Ne premikajte steklene
police nad predalom za
zelenjavo in police za
steklenice, da zagotovite
pravo kroženje zraka.
SLOVENŠČINA
4.2 Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane
različnih velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
Za spreminjanje višine nadaljujte na
naslednji način:
1. Postopoma vlecite police v smeri
puščic, dokler jih ne odstranite.
nameščena pod vratnimi policami in jo
lahko premikate z ene strani na drugo.
4.3 Predal LONGFRESH
V predalu LONGFRESH 0°C se
temperatura nadzira samodejno. Stalno
je na približno 0 °C in je ni treba
nastavljati.
Stalna temperatura shranjevanja
približno 0 °C in relativna vlažnost med
45 in 90 % zagotavljata optimalne pogoje
za shranjevanje različnih vrst živil.
Zato lahko v predal
LONGFRESH 0°C shranite
različne vrste svežih živil,
kjer bodo zdržala do 3-krat
dlje in ohranila boljšo
kakovost kot v običajnih
predalih hladilnika. To vam
omogoča shranjevanje več
svežih živil. Okus, stopnja
svežine, kakovost in hranilne
vrednosti (vitamini ter
minerali) se odlično ohranijo.
Sadje in zelenjava se ne
izsušita. Živila ohranijo višjo
stopnjo hranilnih vrednosti.
2. Police prestavite na želeno mesto.
Model je opremljen s premikajočo
posodo za shranjevanje, ki je
LONGFRESH 0°C je prav
tako primeren za
odtaljevanje živil. V tem
primeru lahko odtajana živila
hranite do dva dni.
4.4 Čas shranjevanja svežih živil v predalu LongFresh
Vrsta jedi
63
Nastavitev zračne vlage
Čas shranjevanja
Čebula
»suho«
do 5 mesecev
Maslo
»suho«
do 1 mesec
Veliki svinjski kotleti
»suho«
do 10 dni
Govedina, divjačina, majhni
svinjski kotleti, perutnina
»suho«
do 7 dni
Paradižnikova omaka
»suho«
do 4 dni
Ribe, školjke, kuhani mesni
izdelki
»suho«
do 3 dni
64
www.aeg.com
Vrsta jedi
Nastavitev zračne vlage
Čas shranjevanja
Kuhani morski sadeži
»suho«
do 2 dni
Solata, zelenjavakorenje,
zelišča, brstični ohrovt, ze‐
lena
»vlažno«
do 1 mesec
Artičoke, cvetača, radič, le‐
denka, endivija, motovilec,
zelena solata, por
»vlažno«
do 21 dni
Brokoli, kitajsko zelje, zeleni
ohrovt, zelje, redkev, ko‐
drasti ohrovt
»vlažno«
do 14 dni
Grah, koleraba
»vlažno«
do 10 dni
Mlada čebula, redkev, belu‐
ši, špinača
»vlažno«
do 7 dni
Sadje
Hruške, dateljni (sveži), ja‐
gode, breskve
»vlažno«
do 1 mesec
Slive
Rabarbara, kosmulje
»vlažno«
do 21 dni
Jabolka (neobčutljiva na
mraz), kutine
»vlažno«
do 20 dni
Marelice, češnje
»vlažno«
do 14 dni
Drobne temne slive, grozdje
»vlažno«
do 10 dni
Robide, ribez
»vlažno«
do 8 dni
Fige (sveže)
»vlažno«
do 7 dni
Borovnice, maline
»vlažno«
do 5 dni
Hrano s smetano in drugo
pecivo lahko v predalu
LongFresh hranite od 2 do 3
dni.
V predal LongFresh ne
smete dati:
•
sadja, občutljivega na mraz, ki ga je
treba hraniti v kleti ali pri sobni
temperaturi, kot so ananas, banane,
grenivke, melone, mango, papaja,
pomaranče, limone in kivi.
•
Vrsto živil, ki ni navedena zgoraj, je
treba hraniti v hladilniku (npr. vse
vrste sira, narezki itd.).
Stopnja zračne vlažnosti v
predalih je odvisna od
vsebnosti vlage v shranjenih
živilih, zelenjavi in sadju ter
od pogostosti odpiranja vrat.
Predal LongFresh je prav tako primeren
za počasno odtaljevanje živil. V tem
primeru lahko odtajano hrano hranite v
predalu LongFresh do dva dni.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
Bodite pozorni na svežino živil,
predvsem pa na rok uporabnosti.
Kakovost in svežina vplivata na čas
shranjevanja.
Celoten čas shranjevalnega cikla bo
odvisen od pogojev shranjevanja,
vzpostavljenih pred končnim
shranjevanjem živil v hladilniku.
Živila, sadje ali zelenjavo je treba pred
shranjevanje zapakirati ali zaviti.
Hrano za živali vedno hranite
zapakirano in suho.
Živila, bogata z beljakovinami, se
hitreje pokvarijo. To pomeni, da se
bodo morski sadeži pokvarili hitreje
kot riba, ta pa hitreje kot meso. Če
tovrstno hrano hranite v predalu
LongFresh, se bo njen čas
shranjevanja podaljšal do 3-krat in
njena kakovost se bo ohranila.
Vsa živila, shranjena v predalu
LongFresh, je treba vzeti iz predala
približno 15-30 minut pred uporabo,
predvsem sadje in zelenjavo, ki ju
pred zaužitjem ne boste kuhali. Če
počakate, da se sadje in zelenjava
segrejeta na sobno temperaturo, se
jima bosta izboljšala sestava in okus.
4.6 Predali Longfresh
Vlažnosti se ne da nastavljati.
Ožičene police v predalih omogočajo
prosto kroženje zraka in posledično
boljše ohranjanje živil.
Hladilnik ima zaustavitvene elemente, ki
preprečujejo, da bi predali padli ven, ko
so popolnoma izvlečeni.
4.5 Ogleni zračni filter
Vaša naprava je opremljena z oglenim
filtrom CLEANAIR CONTROL, ki se
nahaja za loputo v zadnji steni hladilnika.
C L E A N A I R
C O N T R O L
Filter očisti zrak neželenih vonjav v
hladilniku in predelku LONGFRESH , kar
še dodatno izboljša kakovost
shranjevanja živil.
Med delovanjem naj bo
prezračevalna loputa vedno
zaprta.
65
Če želite odstraniti predale (npr. za
čiščenje):
1. Izvlecite jih, kolikor je mogoče.
2. Dvignite jih in odstranite.
Če želite shraniti večje
količine živil, odstranite vse
predale.
66
www.aeg.com
5. NAMIGI IN NASVETI
5.1 Običajni zvoki delovanja
•
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
•
•
•
•
•
•
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
5.2 Nasveti za varčevanje z
energijo
•
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
Če je temperatura okolja visoka in je
regulator temperature nastavljen na
nizko temperaturo ter je naprava
povsem napolnjena, lahko kompresor
neprestano deluje, zaradi česar se na
izparilniku nabere ivje ali led. V tem
primeru nastavite regulator
temperature na višjo temperaturo, da
omogočite samodejno odtaljevanje in
prihranek pri porabi energije.
5.3 Namigi za hlajenje svežih
živil
v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin,
živila pokrijte ali zavijte, še posebej,
če imajo močan vonj,
živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
5.4 Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
•
•
•
•
•
•
•
Meso (vse vrste): zavijte v
polietilenske vrečke in postavite na
stekleno polico nad predalom za
zelenjavo.
Iz varnostnih razlogov na tak način
shranjujte le dan ali dva.
Pripravljene jedi, hladne jedi itd.:
morate jih pokriti, postavite jih lahko
na katerokoli polico.
Sadje in zelenjava: morate ju temeljito
očistiti in položiti v posebej za to
namenjen predal.
Maslo in siri: morate jih položiti v
posebne nepropustne posode ali
zaviti v aluminijasto folijo ali
polietilenske vrečke, da izločite čim
več zraka.
Steklenice: zaprte morajo biti s
pokrovčki in shranjene na vratni polici
za steklenice ali (če je na voljo) na
držalu za steklenice.
Nepakiranih banan, krompirja, čebule
in česna ne smete hraniti v hladilniku.
Za najboljšo učinkovitost:
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Splošna opozorila
POZOR!
Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem
stroju.
SLOVENŠČINA
67
6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v omari ne
smete vleči, premikati ali jih
poškodovati.
POZOR!
Pazite, da ne poškodujete
hladilnega sistema.
POZOR!
Napravo pri premikanju
dvignite na sprednjem delu,
da ne opraskate tal.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.4 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
OPOZORILO!
Če bo hladilnik ostal
vklopljen, prosite nekoga, da
ga občasno preveri, da se
živila v njem v primeru
izpada električne energije ne
bi pokvarila.
6.5 Menjava oglenega filtra
Zračni filter je potrošni
material in kot takšen ni
vključen v garancijo.
Za najboljšo učinkovitost morate oglen
zračni filter zamenjati enkrat letno.
Nove aktivne zračne filtre lahko kupite pri
svojem krajevnem prodajalcu.
Za navodila si oglejte »Namestitev
oglenega zračnega filtra«.
68
www.aeg.com
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Ob‐
rnite se na usposobljenega
električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podpr‐ Preverite, ali je naprava stabil‐
ta.
no na tleh.
Deluje zvočni ali vidni alarm. Napravo ste vklopili pred
kratkim ali pa je tempera‐
tura še vedno previsoka.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke tem‐
perature«.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke tem‐
perature«.
Vrata ste pustili odprta.
Zaprite vrata.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Obrnite se na usposobljenega
električarja ali na najbližji poo‐
blaščen servisni center.
Na prikazovalniku tempera‐
ture je prikazan simbol pra‐
vokotnika namesto številk.
Težava s tipalom tempera‐ Obrnite se na najbližji pooblaš‐
ture.
čen servisni center (hladilni
sistem bo še naprej ohranjal
živila hladna, a temperature ne
boste mogli spreminjati).
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji pooblaš‐
čen servisni center.
Kompresor deluje neprekin‐
jeno.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delovanje
«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico klimat‐
skih razredov na ploščici za
tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v nap‐
ravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija COOL‐
MATIC«.
69
Kompresor se ne zažene ta‐ To je običajno, ni prišlo do
koj po pritisku COOLMATIC napake.
ali spremembi temperature.
Kompresor se zažene čez ne‐
kaj časa.
Voda teče v hladilnik.
Očistite odvod vode.
Zamašen je odvod vode.
Živila v napravi preprečuje‐ Živila se ne smejo dotikati
jo odtekanje vode v zbiral‐ zadnje stene.
nik.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče
nastaviti.
Funkcija FROSTMATIC ali Ročno izklopite funkcijo
COOLMATIC je vklopljena. FROSTMATIC ali COOLMAT‐
IC ali počakajte, da se funkcija
samodejno ponastavi na nas‐
tavljeno temperaturo. Oglejte
si »Funkcija FROSTMATIC ali
COOLMATIC«.
Na prikazovalniku se prikaže Naprava je v predstavitve‐
DEMO.
nem načinu.
OK držite pritisnjeno približno
10 sekund, dokler ne zaslišite
dolgega zvočnega signala in
se prikazovalnik za kratek čas
ne izklopi.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija COOL‐
MATIC«.
V napravi ni kroženja hlad‐ Poskrbite za kroženje hladne‐
nega zraka.
ga zraka v napravi.
70
www.aeg.com
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, pokličite
najbližji pooblaščeni servis.
7.2 Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte
si »Namestitev«.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na servisno
službo.
7.3 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
Žarnico lahko zamenja le serviser.
Obrnite se na servisno službo.
8. NAMESTITEV
8.1 Postavitev
•
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Klimat‐
ski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko
zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih
glede mesta namestitve
naprave, se obrnite na
prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
servisni center.
8.2 Priključitev na električno
napetost
•
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
•
•
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
8.3 Namestitev oglenega
zračnega filtra
Ob dostavi je ogleni filter v plastični
vrečki, ker tako ohrani svojo trajnost in
lastnosti. Filter je treba vstaviti za loputo,
preden vklopite napravo.
Med delovanjem naj bo
prezračevalna loputa vedno
zaprta. S filtrom ravnajte
previdno, da se delci ne
ločijo od površine.
Ogleni zračni filter je aktiven ogleni filter,
ki vpija neprijetne vonjave in ohranja
najboljši okus ter aromo vseh živil brez
tveganja, da bi se eno živilo navzelo
vonja drugega živila.
1. Odprite pokrov lopute (1).
2. Vzemite filter iz plastične vrečke.
3. Filter vstavite v režo na zadnji strani
pokrova lopute (2).
4. Zaprite pokrov lopute.
SLOVENŠČINA
1
71
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
2
POZOR!
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
8.4 Zahteve glede
prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
9. ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega
sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
72
www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. TEHNIČNE INFORMACIJE
10.1 Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
mm
1780
Širina
mm
560
Globina
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SLOVENŠČINA
Napetost
V
230 - 240
Frekvenca
Hz
50
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
*
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
73
74
www.aeg.com
SLOVENŠČINA
75
222370267-A-222014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising