AEG | AGN71800F0 | User manual | Aeg AGN71800F0 Handleiding

NL
EN
DE
PT
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
User Manual
Freezer
Benutzerinformation
Gefriergerät
Manual de instruções
Congelador
2
17
31
46
AGN71800F0
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BEDIENING .............................................................................................................. 6
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8
5. AANWIJZINGEN EN TIPS........................................................................................ 9
6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 10
7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 11
8. MONTAGE...............................................................................................................13
9. GELUIDEN............................................................................................................... 14
10. TECHNISCHE INFORMATIE................................................................................ 15
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant of diens technische dienst of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?
stalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
Servicedienst of een elektrotechnicus
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
NEDERLANDS
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
5
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
www.aeg.com
3. BEDIENING
3.1 Bedieningspaneel
1
6
5
1 Weergave
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
4
3
2
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ook weer ongedaan maken.
Weergave
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Timer-functie
FROSTMATIC-functie
Temperatuurweergave
Alarmlampje
ChildLock-functie
MinuteMinder-functie
3.2 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op ON/OFF als het display uit
is.
Als DEMO verschijnt op het display,
staat het apparaat in de
demonstratiestand. Zie 'Problemen
oplossen'.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling'
om een andere temperatuur
in te stellen.
LET OP!
Als de deur gedurende
enkele minuten open blijft
staan, gaat de verlichting
automatisch uit. De
verlichting wordt gereset
door de deur te sluiten en
weer te openen.
3.3 Uitschakelen
Druk 5 seconden op de knop AAN/UIT
van het apparaat.
Het display wordt uitgeschakeld.
Trek de stekker uit het stopcontact om
de stroomtoevoer naar het apparaat af te
sluiten.
NEDERLANDS
3.4 Temperatuurregeling
3.6 ChildLock-functie
De standaard ingestelde temperatuur
van de koelkast is +5°C.
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
Stel de temperatuur van de koelkast in
door op de temperatuurknop te drukken.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt. Na een
stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur
opgeslagen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
3.5 MinuteMinder-functie
3.7 FROSTMATIC-functie
DeMinuteMinder-functie wordt gebruikt
om een akoestisch alarm in te stellen op
een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld
nuttig wanneer voedingsmiddelen
gedurende een bepaalde tijd moeten
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten
dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst
om ze snel te laten afkoelen.
De FROSTMATIC-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd
tegen ongewenste opwarming.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het MinuteMinder-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het MinuteMinder-lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
Op het einde van de aftelling knippert
het MinuteMinder-lampje en klinkt een
alarm: Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewnest moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje uit gaat.
7
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt
getoond.
De FROSTMATIC-functie
wordt automatisch na
ongeveer 52 uur
uitgeschakeld. Om de
functie uit te schakelen voor
de automatische
uitschakeleing, herhaalt u de
procedure totdat het
bijbehorende pictogram
FROSTMATIC is
uitgeschakeld.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
vriezertemperatuur te
selecteren.
3.8 Alarm bij hoge
temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
8
www.aeg.com
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Druk op een willekeurige toets om het
alarm te resetten.
De zoemer gaat uit.
De temperatuurweergave van de vriezer
toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde
temperatuur.
Het indicatielampje alarm blijft
knipperen totdat de normale
omstandigheden zijn hersteld.
3.9 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur
bestaat uit:
• een knipperend alarmindicatielampje:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
kan worden uitgeschakeld door op een
knop te drukken.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in
te vriezen is het niet nodig om de
instelling te veranderen.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer
de FROSTMATIC-functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat u in wilt
vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje, een etiket
dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FROSTMATIC-functie").
4.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, het apparaat minstens 2 uur
laten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Verwijder alle
laden voor de bewaring van grote
hoeveelheden voedsel. Op alle planken
kan voedsel worden gelegd dat uitsteekt
tot de belastingslimiet die vermeld staat
op de zijkant van het middengedeelte
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder 'maximale
bewaartijd bij stroomuitval'
is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
4.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
NEDERLANDS
4.4 Het maken van ijsblokjes
4.5 Koude accumulators
Dit apparaat is uitgerust met twee bakjes
voor het maken van ijsblokjes.
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd
verlengt in geval van een
stroomonderbreking of stroomuitval
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de bakjes in het vriesvak
9
LET OP!
Gebruik geen metalen
voorwerpen om het bakje uit
de vriezer te verwijderen.
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden:
5.3 Tips voor het invriezen
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de
koelkast automatisch te laten
ontdooien en zo elektriciteitsverbruik
te besparen.
• Verwijder indien aangebracht de
koelelementen niet uit de vriesmand.
• De maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden,
wordt vermeld op het typeplaatje.
• Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig
worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt
• Mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout
zorgt dat het voedsel minder lang in
de vriezer goed blijft
• Water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt,
kan het aan de huid vastvriezen
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
10
www.aeg.com
5.4 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
6.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
6.3 De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel
Dit komt door de continue circulatie van
koude lucht binnen het vak door een
automatisch aangedreven ventilator
NEDERLANDS
6.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
11
WAARSCHUWING!
Als uw apparaat aan blijft
staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te
voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie "Deur open alarm" of
gezet of de temperatuur is "Alarm hoge temperatuur".
nog steeds te hoog.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
De deur is open gelaten.
Sluit de vuldeur.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
12
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er verschijnt een rechthoekig symbool in plaats van
getallen op het temperatuurdisplay.
Probleem met de temperatuur van de sensor.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden)
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kliis te hoog.
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
opslaat
De deur is niet goed
gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De functie FROSTMATIC is Raadpleeg "FROSTMATICingeschakeld.
functie".
Er is te veel rijp en ijs.
De deur is niet correct
gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
FROSTMATIC of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige
tijd.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC
of COOLMATIC is ingeschakeld.
Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC handmatig uit,
of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie "FROSTMATIC of COOLMATIC functie".
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
13
Oplossing
DEMO verschijnt op het dis- Het apparaat staat in de
play.
demonstratiemodus.
Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is
raat is te laag/hoog.
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie FROSTMATIC is Raadpleeg "FROSTMATICingeschakeld.
functie".
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
7.2 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
8. MONTAGE
8.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u vragen
hebt m.b.t. de
montagelocatie van het
apparaat, raadpleeg dan de
dealer, uw klantenservice of
de dichtstbijzijnde
technische dienst
14
www.aeg.com
8.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
8.3 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
LET OP!
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
NEDERLANDS
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
10. TECHNISCHE INFORMATIE
10.1 Technische gegevens
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
mm
1780
Breedte
mm
560
Diepte
mm
550
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
uur
21
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
CRACK!
15
16
www.aeg.com
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
17
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................18
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 19
3. OPERATION............................................................................................................ 21
4. DAILY USE................................................................................................................23
5. HINTS AND TIPS..................................................................................................... 23
6. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 24
7. TROUBLESHOOTING.............................................................................................25
8. INSTALLATION....................................................................................................... 27
9. NOISES.................................................................................................................... 28
10. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................29
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
18
1.
www.aeg.com
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
ENGLISH
•
•
•
•
19
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Service or an electrician
to change the electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
20
www.aeg.com
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental
compatibility. This gas is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
ENGLISH
21
3. OPERATION
3.1 Control panel
1
6
1
2
3
4
5
5
Display
Temperature warmer button
Temperature colder button
OK
Mode
4
3
2
6 ON/OFF
It is possible to change predefined
sound of buttons by pressing together
Mode and Temperature colder button
for some seconds. Change is reversible.
Display
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Timer function
FROSTMATIC function
Temperature indicator
Alarm indicator
ChildLock function
MinuteMinder function
CAUTION!
If the door remains open for
some minutes, the light will
turn off automatically. The
light is reset by closing and
opening the door itself.
3.2 Switching on
3.3 Switching off
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press ON/OFF if the display is off.
If DEMO appears on the display, the
appliance is in demonstration mode.
Refer to "What to do if...".
The temperature indicators show the set
default temperature.
Press the appliance ON/OFF for 5
seconds.
The display switches off.
To disconnect the appliance from the
power, disconnect the mains plug from
the power socket.
To select a different set
temperature refer to
"Temperature regulation".
3.4 Temperature regulation
The default set temperature for the
fridge is +5°C.
Set the temperature of the fridge by
pressing the temperature button.
The temperature indicator shows the set
temperature.
22
www.aeg.com
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
3.5 MinuteMinder function
The MinuteMinder function is to be used
to set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for
a certain length of time or when a
reminder is needed in order not to forget
the bottles placed in the freezer for fast
cooling.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The MinuteMinder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator to change
the Timer set value from 1 to 90
minutes.
3. Press OK to confirm.
The MinuteMinder indicator is shown.
The Timer starts to flash (min).
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
At the end of the countdown, the
MinuteMinder indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
3.7 FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates
the freezing of fresh food and, at the
same time, protects foodstuffs already
stored from undesirable warming.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
The FROSTMATIC function
shuts off automatically after
52 hours. To switch off the
function before its automatic
end, repeat the steps until
the FROSTMATIC indicator
goes off.
The function switches off by
selecting a different freezer
set temperature.
3.8 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
an earlier power failure) is indicated by:
• a flashing of the alarm and freezer
temperature indicators;
• a sounding of the buzzer.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown by
repeating the function steps, until the
indicator turns off.
Press any button to reset the alarm.
The buzzer switches off.
The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the set
temperature.
The alarm indicator continues to flash
until the normal conditions are restored.
3.6 ChildLock function
3.9 Door open alarm
Activate the ChildLock function to lock
the buttons from unintentional
operation.
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
• a flashing Alarm indicator;
• an acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop. The
buzzer can also be switched off by
pressing any button.
ENGLISH
23
4. DAILY USE
4.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze small amount of fresh foods it
is not necessary to change the present
setting.
To freeze fresh food activate the
FROSTMATIC function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
In the event of accidental
defrosting, for example due
to a power failure, if the
power has been off for
longer that the value shown
in the technical
characteristics chart under
"Rising time", the defrosted
food must be consumed
quickly or cooked
immediately and then refrozen (after cooling).
Place the food to be frozen in the two
top compartments.
4.3 Thawing
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the
inside of the appliance.
Deep-frozen or frozen food, prior to
being used, can be thawed in the
refrigerator compartment or at room
temperature, depending on the time
available for this operation.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food
to be frozen.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
When the freezing process is completed,
return to the required temperature (see
"FROSTMATIC Function").
4.4 Ice-cube production
4.2 Storage of frozen food
This appliance is equipped with two trays
for the production of ice-cubes.
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours.
The freezer baskets ensure that it is quick
and easy to find the food packages you
want. If large quantities of food are to be
stored, remove all drawers. On all
shelves it is possible to place food that
protrude until load limit stated on the
side of the middle section
1. Fill the trays with water.
2. Put the trays in the freezer
compartment
CAUTION!
Do not use metallic
instruments to remove the
tray from the freezer.
4.5 Cold accumulators
The freezer contains at least one cold
accumulator which increases storage
time in the event of a power cut or
breakdown.
5. HINTS AND TIPS
5.1 Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
24
www.aeg.com
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic
dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the
temperature regulator when the
compressor switches on or off.
•
•
5.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high
and the Temperature Regulator is set
to low temperature and the appliance
is fully loaded, the compressor may
run continuously, causing frost or ice
on the evaporator. If this happens, set
the Temperature Regulator toward
warmer settings to allow automatic
defrosting and so a saving in
electricity consumption.
• If foreseen, do not remove the cold
accumulators from the freezer basket.
5.3 Hints for freezing
To help you make the most of the
freezing process, here are some
important hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to
enable it to be rapidly and completely
•
•
•
frozen and to make it possible
subsequently to thaw only the
quantity required;
wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the
storage life of food;
water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer
compartment, can possibly cause the
skin to be freeze burnt;
it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to
enable you to keep tab of the storage
time.
5.4 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially
frozen foodstuffs were adequately
stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely
necessary;
• once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any
maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and
recharging must therefore
only be carried out by
authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
ENGLISH
6.2 Periodic cleaning
25
6.3 Defrosting the freezer
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
The freezer compartment is frost free.
This means that there is no build up of
frost when it is in operation, neither on
the internal walls nor on the foods.
CAUTION!
Take care of not to damage
the cooling system.
The absence of frost is due to the
continuous circulation of cold air inside
the compartment, driven by an
automatically controlled fan.
CAUTION!
When moving the cabinet,
lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and
save electricity consumption.
6.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
WARNING!
If the cabinet will be kept on,
ask somebody to check it
once in a while to prevent
the food inside from spoiling
in case of a power failure.
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to the
nected to the mains socket mains socket correctly.
correctly.
The appliance is noisy.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
26
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Audible or visual alarm is on. The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Solution
Refer to "Door Open Alarm"or
"High Temperature Alarm".
The temperature in the ap- Refer to "Door Open Alarm"or
pliance is too high.
"High Temperature Alarm".
The door is left open.
Close the door.
The temperature in the ap- Contact a qualified electrician
pliance is too high.
or contact the nearest Authorized Service Centre.
A rectangular symbol is
Temperature sensor probshown instead of numbers
lem.
on the Temperature Display.
Contact the nearest Authorized Service Centre (the cooling system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
The FROSTMATIC function Refer to "FROSTMATIC funcis switched on.
tion".
There is too much frost and
ice.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly or the gasket is deformed/dirty.
The compressor does not
start immediately after
pressing the FROSTMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has The compressor starts after a
occurred.
period of time.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the
let to the evaporative tray.
evaporative tray above the
compressor.
ENGLISH
27
Problem
Possible cause
Solution
Temperature cannot be set.
The FROSTMATIC or
COOLMATIC function is
switched on.
Switch off FROSTMATIC or
COOLMATIC manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC
or COOLMATIC function".
DEMO appears on the display.
The appliance is in demon- Keep the OK pressed for apstration mode.
proximately 10 seconds until a
long sound is heard and display shuts off for a short time.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator Set a higher/lower temperais not set correctly.
ture.
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessary.
The FROSTMATIC function Refer to "FROSTMATIC funcis switched on.
tion".
There is no cold air circula- Make sure that there is cold air
tion in the appliance.
circulation in the appliance.
If the advice does not lead
to the desired result, call the
nearest brand-mark service.
7.2 Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the After Sales
Service.
8. INSTALLATION
8.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
Climate
class
Ambient temperature
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
28
www.aeg.com
Some functional problems
might occur for some types
of models when operating
outside of that range. The
correct operation can only
be guaranteed within the
specified temperature
range. If you have any
doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Service Centre
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
8.3 Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
min.
200 cm2
5 cm
8.2 Electrical connection
min.
200 cm2
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
CAUTION!
Refer to the assembly
instructions for the
installation.
9. NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
ENGLISH
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. TECHNICAL INFORMATION
10.1 Technical data
Dimensions of the recess
Height
mm
1780
Width
mm
560
Depth
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
29
30
www.aeg.com
Rising time
Hours
21
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and in the
energy label.
11. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
DEUTSCH
31
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 32
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 33
3. BETRIEB................................................................................................................... 35
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................37
5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 38
6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................39
7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 40
8. MONTAGE...............................................................................................................43
9. GERÄUSCHE............................................................................................................43
10. TECHNISCHE DATEN.......................................................................................... 45
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.aeg.com
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warn-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Umweltinformationen
Änderungen vorbehalten.
32
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
33
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
DEUTSCH
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
35
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. BETRIEB
3.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
Mode
4
3
2
6 ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
Display
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Uhrfunktion
Funktion FROSTMATIC
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
Funktion ChildLock
Funktion MinuteMinder
3.2 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist.
Wenn auf dem Display DEMO
angezeigt wird, befindet sich das
Gerät im Demo-Modus. Schlagen Sie
dazu bitte unter „Was tun, wenn...
“ nach.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Informationen zur Auswahl
einer anderen Temperatur
finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
36
www.aeg.com
ACHTUNG!
Bleibt die Tür einige
Minuten lang geöffnet,
schaltet sich die
Beleuchtung automatisch
aus. Die Beleuchtung wird
durch das Schließen und
Öffnen der Tür automatisch
aus- bzw. eingeschaltet.
3.3 Ausschalten des Geräts
Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 5
Sekunden lang.
Das Display wird ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Gerätestecker aus der
Steckdose, um das Gerät vom Netz zu
trennen.
Timers auf 1 bis 90 Minuten zu
ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die MinuteMinder-Anzeige erscheint.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlöscht.
3.4 Temperaturregelung
3.6 Funktion ChildLock
Die Standardtemperatur für den
Kühlschrank beträgt +5 °C.
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
Stellen Sie die Kühlschranktemperatur
durch Drücken der Temperaturtaste ein.
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
3.5 Funktion MinuteMinder
Mit der Funktion MinuteMinder lässt sich
ein Alarmton einstellen, der zu der
gewünschten Zeit ertönt. Dies ist zum
Beispiel praktisch, wenn eine Speise eine
gewisse Zeit abkühlen muss oder Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die MinuteMinder-Anzeige blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Regler des Timers,
um den eingestellten Wert des
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
3.7 Funktion FROSTMATIC
Die FROSTMATIC-Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten
Lebensmittel vor unerwünschter
Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die FROSTMATIC-Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die FROSTMATIC-Anzeige erscheint.
DEUTSCH
Die Funktion FROSTMATIC
wird nach etwa 52 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
FROSTMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Gefriertemperatur
ausgeschaltet.
3.8 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierfach (zum Beispiel nach einem
Stromausfall) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und
Temperaturanzeige des Gefriergeräts;
• Ertönen des Summers.
37
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des
Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang an.
Danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die
normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind.
3.9 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der
Alarm „Tür offen“ wird wie folgt
angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand
wiederhergestellt ist (Tür geschlossen),
wird der Alarm ausgeschaltet. Der
Summer kann auch durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Alarm auszuschalten.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren einer kleinen Menge
frischer Lebensmittel ist keine Änderung
der Einstellung erforderlich.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Funktion FROSTMATIC
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die einzufrierenden
Lebensmittel in die beiden oberen
Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem im
Inneren des Geräts befindlichen
Typenschild angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gerät.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe „Funktion
FROSTMATIC“).
4.2 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät bei der ersten
Inbetriebnahme oder wenn das Gerät
einige Zeit nicht benutzt wurde,
mindestens 2 Stunden lang
eingeschaltet, bevor Sie Lebensmittel
hineingeben.
Die Gefrierkörbe ermöglichen eine
übersichtliche Lagerung und schnelles
Auffinden Ihrer Lebensmittel. Sollen
große Mengen an Lebensmitteln
aufbewahrt werden, entfernen Sie alle
Schubladen. Es ist auf allen Ablagen
möglich, Lebensmittel bis zur
38
www.aeg.com
Beladungsgrenze
, die seitlich im
mittleren Teil angegeben ist,
einzulagern.
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht
werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
4.4 Herstellen von Eiswürfeln
Dieses Gerät ist mit zwei Schalen für die
Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser.
2. Stellen Sie die Schalen in das
Gefrierfach
ACHTUNG!
Bitte verwenden Sie zum
Entnehmen der Schale aus
dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
4.3 Abtauen
4.5 Kälteakkus
Tiefgefrorene oder gefrorene
Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Das Gefriergerät verfügt über
mindestens einen Kälteakku, der die
Lagerzeit im Falle eines Stromausfalls
oder Geräteausfalls verlängert.
5. TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches
Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch
ermöglicht.
• Nehmen Sie die Kälteakkus (falls
vorhanden) nicht aus dem
Gefrierkorb.
5.3 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen
Gefriervorgang:
• Die maximale Menge an
Lebensmitteln, die in 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild angegeben.
DEUTSCH
• Der Gefriervorgang dauert 24
Stunden. Legen Sie während dieses
Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach.
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie benötigen.
• Verpacken Sie die einzufrierenden
Lebensmittelportionen stets luftdicht
in Alufolie oder in Gefrierbeuteln und
achten Sie darauf, dass die
Verpackung so wenig Luft wie
möglich enthält.
• Achten Sie beim Hineinlegen von
frischen, noch ungefrorenen
Lebensmitteln darauf, dass sie keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen, da
dieses sonst antauen könnte.
• Magere Lebensmittel lassen sich
besser und länger als fetthaltige
lagern; durch Salz wird die maximale
Lagerungsdauer verkürzt.
• Wird Wassereis direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach
verzehrt, kann dies zu Frostbrand auf
der Haut führen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen
Überblick über die Lagerzeit zu
haben.
5.4 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die
gefrorenen Lebensmittel vom Händler
angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen
Lebensmittel in der kürzest möglichen
Zeit zum Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie die Tür nicht länger
offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung darf nicht
überschritten werden.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Allgemeine Warnhinweise
ACHTUNG!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
39
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
6.2 Regelmäßige Reinigung
ACHTUNG!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
ACHTUNG!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
40
www.aeg.com
ACHTUNG!
Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu
verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
Betriebs weder an den Innenwänden
noch an Lebensmitteln Reif bilden kann.
Die Reifbildung wird durch die
kontinuierliche, von einem automatisch
geregelten Ventilator gesteuerte
Luftzirkulation im Inneren des
Gefrierraums verhindert.
6.4 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
6.3 Abtauen des Gefriergeräts
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des
WARNUNG!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiterlaufen lassen,
bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur
zu prüfen, damit das Kühlgut
bei einem möglichen
Stromausfall nicht im
Inneren des Geräts verdirbt.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn...
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Hauptstecker steckt
nicht korrekt in der Netzdose.
Hauptstecker korrekt in die
Netzdose stecken.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
41
Lösung
Es liegt keine Spannung an Schließen Sie ein anderes
der Steckdose an.
Elektrogerät an die Netzdose
an. Wenden Sie sich an einen
Fachelektriker.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Das Gerät ist nicht einwandfrei aufgestellt.
Prüfen, ob das Gerät stabil
steht.
Akustischer oder optischer
Alarm ist an.
Der Schrank wurde kürzlich Siehe "Alarm Tür offen" oder
angeschaltet oder die
"Alarm Hochtemperatur".
Temperatur ist noch zu
hoch.
Die Gerätetemperatur ist
zu hoch.
Siehe "Alarm Tür offen" oder
"Alarm Hochtemperatur".
Die Tür steht offen.
Tür schließen.
Die Gerätetemperatur ist
zu hoch.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker oder
das nächstgelegene autorisierte Service Center.
Ein Rechtecksymbol wird an- Problem Temperaturfühler. Wenden Sie sich an das
stelle der Zahlen in der Temnächstgelegene autorisierte
peraturanzeige angezeigt.
Service Center (das Kühlsystem kühlt Nahrungsmittelproduke weiterhin, aber die Temperatur lässt sich nicht regulieren).
Der Kompressor arbeitet
kontinuierlich.
Zu viel Reif und Eis.
Inkorrekte Temperatureinstellung.
Siehe Kapitel "Betrieb".
Viele Nahrungsmittelprodukte wurden gleichzeitig
eingelagert.
Einige Stunden warten, dann
die Temperatur erneut prüfen.
Raumtemperatur zu hoch.
Siehe Klimaklassen auf dem
Leistungsschild.
Im Gerät eingelagerte
Nahrungsmittelprodukte
waren zu warm.
Nahrungsmittelprodukte vor
dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
Tür nicht richtig geschlossen.
Siehe "Tür schließen".
Funktion FROSTMATIC ist
angeschaltet.
Siehe "Funktion FROSTMATIC".
Tür nicht richtig geschlossen oder Flachdichtung
deformiert/verschmutzt.
Siehe "Tür schließen".
42
www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der Kompressor startet nicht Dies ist normal, keine Stör- Der Kompressor startet erst
umgehend nach Drücken
ung.
nach einer gewissen Zeit.
von FROSTMATIC oder nach
Temperaturwechsel.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Schmelzwasserablauf
ist nicht mit der Tauwasserschale über dem Kompressor verbunden.
Schmelzwasserablauf mit Tauwasserschale verbinden.
Temperaturregelung nicht
möglich.
Funktion FROSTMATIC
oder COOLMATIC ist angeschaltet.
FROSTMATIC oder COOLMATIC manuell abschalten
oder warten, bis die Funktion
sich automatisch zurück setzt
und die Temperatur reguliert
werden kann. Siehe Funktion
"FROSTMATIC oder COOLMATIC".
DEMO wird angezeigt.
Das Gerät befindet sich im Halten Sie OK ca. 10 SekunDemonstrationsmodus.
den gedrückt, bis ein langer
Ton zu hören ist und das Display sich kurz abschaltet.
Die Gerätetemperatur ist zu
niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht korrekt eingestellt.
Höhere/niedrigere Temperatur einstellen.
Temperatur der Nahrungs- Die Nahrungsmittelprodukte
mittelprodukte zu hoch.
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
Die Tür wurde häufig geöf- Tür nur bei Bedarf öffnen.
fnet.
Funktion FROSTMATIC ist
angeschaltet.
Siehe "Funktion FROSTMATIC".
Keine Kaltluftzirkulation im Keine Kaltluftzirkulation im
Gerät.
Gerät.
Kann das gewünschte
Ergebnis mit dem Gerät
nicht erzielt werden, wenden
Sie sich an den
nächstgelegenen Service
des Herstellers.
7.2 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Kontaktieren Sie den Kundendienst.
DEUTSCH
43
8. MONTAGE
8.1 Standort
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen ServicePartner.
8.2 Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
8.3 Anforderungen an die
Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ACHTUNG!
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
9. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und
Kühlkreislauf).
44
www.aeg.com
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
DEUTSCH
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
mm
1780
Breite
mm
560
Tiefe
mm
550
Lagerzeit bei Störung
Stunden
21
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
45
46
www.aeg.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA........................................................................47
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA............................................................................ 48
3. FUNCIONAMENTO................................................................................................50
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA...............................................................................................52
5. SUGESTÕES E DICAS.............................................................................................53
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA...................................................................................54
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS..............................................................................55
8. INSTALAÇÃO.......................................................................................................... 57
9. RUÍDOS.................................................................................................................... 58
10. INFORMAÇÃO TÉCNICA.................................................................................... 59
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo
partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Autorizado, certifique-se de
que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
1.
47
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por lesões ou danos resultantes de
instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças.
1.2 Segurança geral
•
•
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação
do aparelho ou da estrutura onde ele se encontra
encastrado.
Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação
além daqueles recomendados pelo fabricante.
Não danifique o circuito de refrigeração.
48
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos,
a não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos
metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente de pressão inflamável, dentro
do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
ADVERTÊNCIA!
A instalação deste aparelho
só deve ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque o
aparelho é pesado. Use sempre luvas
de protecção.
• Certifique-se de que o ar pode
circular em torno do aparelho.
• Aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à fonte de
alimentação. Isto permite que o óleo
regresse ao compressor.
• Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
• A parte posterior do aparelho deve
ficar virada para uma parede.
• Não instale o aparelho em locais com
luz solar directa.
• Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios, como
anexos exteriores, garagens ou caves.
• Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
2.2 Ligação eléctrica
ADVERTÊNCIA!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra.
• Todas as ligações eléctricas devem
ser efectuadas por um electricista
qualificado.
• Certifique-se de que a informação
sobre a ligação eléctrica existente na
placa de características está em
conformidade com a alimentação
eléctrica. Se não estiver, contacte um
electricista.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
eléctricos.
PORTUGUÊS
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não danifica os
componentes eléctricos (por ex. a
ficha e o cabo de alimentação
eléctrica, compressor). Contacte a
• O cabo de alimentação eléctrica deve
ficar abaixo do nível da ficha de
alimentação.
• Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação
para desligar o aparelho. Puxe
sempre a ficha de alimentação.
2.3 Utilização
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos,
queimaduras, choque
eléctrico ou incêndio.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos eléctricos
(por ex. máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, excepto se
forem autorizados pelo fabricante.
• Tenha cuidado para não provocar
danos no circuito de refrigeração.
Contém isobutano (R600a), um gás
natural com um alto nível de
compatibilidade ambiental. Este gás
é inflamável.
• Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição
na divisão. Ventile bem a divisão.
• Não permita que objectos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
• Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis,
nem objectos molhados com
produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no
condensador. Estes estão quentes.
49
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com
as mãos húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
• Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.
2.4 Manutenção e limpeza
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
• Este aparelho contém
hidrocarbonetos na sua unidade de
arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser
efectuados por uma pessoa
qualificada.
• Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o,
se necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a
água descongelada fica acumulada
na parte inferior do aparelho.
2.5 Eliminação
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
• Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
• O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste
aparelho não prejudicam a camada
de ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
• Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
50
www.aeg.com
3. FUNCIONAMENTO
3.1 Painel de comandos
1
6
1
2
3
4
5
5
Visor
Botão de aumento da temperatura
Botão de diminuição da temperatura
OK
Mode
4
3
2
6 ON/OFF
É possível alterar o som predefinido dos
botões premindo simultaneamente
Mode e o botão de diminuição da
temperatura durante alguns segundos. A
alteração é reversível.
Visor
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Função de temporizador
Função FROSTMATIC
Indicador de temperatura
Indicador de alarme
Função ChildLock
Função MinuteMinder
3.2 Ligar
1. Ligue a ficha numa tomada eléctrica.
2. Prima ON/OFF se o visor estiver
desligado.
Se o visor indicar DEMO, o aparelho
está em modo de demonstração.
Consulte “O que fazer se...”.
Os indicadores de temperatura
apresentam a temperatura predefinida.
Para seleccionar uma
temperatura diferente,
consulte “Regulação da
temperatura”.
CUIDADO!
Se a porta permanecer
aberta durante alguns
minutos, a luz desliga-se
automaticamente. A luz é
reposta se a porta for
fechada e novamente
aberta.
3.3 Desligar
Prima ON/OFF no aparelho durante 5
segundos.
O visor desliga-se.
Para desligar o aparelho da alimentação
eléctrica, desligue a ficha da tomada
eléctrica.
3.4 Regulação da temperatura
A temperatura predefinida para o
frigorífico é +5 °C.
Seleccione a temperatura do frigorífico
premindo o botão da temperatura.
PORTUGUÊS
O indicador de temperatura apresenta a
temperatura seleccionada.
A temperatura seleccionada
será alcançada ao fim de 24
horas. Após uma falha de
energia, a temperatura
seleccionada permanece
memorizada.
3.5 Função MinuteMinder
A função MinuteMinder serve para
definir um sinal sonoro para uma hora
escolhida, sendo útil, por exemplo,
quando uma receita requer o
arrefecimento de produtos alimentares
durante algum tempo ou quando é
necessário um aviso para não se
esquecer das garrafas colocadas no
congelador para arrefecimento rápido.
1. Prima Mode até aparecer o ícone
correspondente.
O indicador MinuteMinder fica
intermitente.
O temporizador apresenta o valor
definido (30 minutos) durante alguns
segundos.
2. Prima o botão regulador do
temporizador para alterar o valor
definido do temporizador entre 1 e
90 minutos.
3. Prima OK para confirmar.
Aparece o indicador MinuteMinder.
O temporizador apresenta (min). a
piscar.
É possível alterar o tempo em qualquer
momento, durante a contagem
decrescente e no final, bastando premir
o botão de diminuição da temperatura e
o botão de aumento da temperatura.
No fim da contagem decrescente, o
indicador MinuteMinder fica intermitente
e o aparelho emite um alarme sonoro.
Prima OK para desligar o som e terminar
a função.
É possível desactivar a função em
qualquer momento durante a contagem
decrescente, repetindo os passos da
função até que o indicador se apague.
51
3.6 Função ChildLock
Active a função ChildLock para impedir a
utilização acidental dos botões.
1. Prima Mode até aparecer o ícone
correspondente.
O indicador ChildLock fica intermitente.
2. Prima OK para confirmar.
Aparece o indicador ChildLock.
Para desactivar a função ChildLock,
repita a acção até que o indicador de
ChildLock se apague.
3.7 Função FROSTMATIC
A função FROSTMATIC acelera a
congelação de alimentos frescos e
também protege os alimentos já
armazenados contra um aquecimento
indesejável.
1. Prima Mode até aparecer o ícone
correspondente.
O indicador FROSTMATIC fica
intermitente.
2. Prima OK para confirmar.
Aparece o indicador FROSTMATIC.
A função FROSTMATIC é
desactivada
automaticamente após 52
horas. Para desactivar a
função antes da
desactivação automática,
repita os passos até que o
indicador FROSTMATIC se
apague.
A função é desactivada se
for seleccionada uma
temperatura diferente para
o congelador.
3.8 Alarme de temperatura
elevada
Um aumento da temperatura no
compartimento do congelador (por
exemplo, devido a uma falha de
alimentação) é indicado por:
• intermitência dos indicadores de
alarme e temperatura do congelador;
• alarme sonoro.
Prima qualquer botão para reinicializar o
alarme.
52
www.aeg.com
O alarme sonoro desliga-se.
O indicador de temperatura do
congelador apresenta durante alguns
segundos a temperatura mais elevada
que foi atingida. Em seguida, apresenta
novamente a temperatura seleccionada.
O indicador de alarme continua a piscar
até que as condições normais sejam
restabelecidas.
minutos. As condições do alarme de
porta aberta são indicadas por:
• indicador de alarme intermitente;
• alarme sonoro.
Quando as condições normais são
restabelecidas (porta fechada), o alarme
pára. Também pode desligar o alarme
sonoro premindo qualquer botão.
3.9 Alarme de porta aberta
Ouve-se um alarme sonoro se a porta
permanecer aberta durante alguns
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
4.1 Congelar alimentos frescos
O congelador é adequado para congelar
alimentos frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Para congelar pequenas quantidades de
alimentos frescos, não é necessário
alterar a regulação actual.
Para congelar alimentos frescos, active a
função FROSTMATIC pelo menos 24
horas antes de colocar os alimentos a
congelar no congelador.
Coloque os alimentos a congelar nos
dois compartimentos superiores.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
situada no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24
horas: não introduza mais alimentos para
congelar durante este período.
Quando o processo de congelação
terminar, regresse à temperatura
desejada (consulte “Função
FROSTMATIC”).
4.2 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho funcionar pelo menos 2 horas
antes de colocar produtos no
compartimento.
Os cestos do congelador permitem
encontrar as embalagens pretendidas
com rapidez e facilidade. Se forem
armazenadas grandes quantidades de
alimentos, retire todas as gavetas. É
possível colocar alimentos salientes em
todas as prateleiras até ao limite de
carga indicado na parte lateral da secção
do meio
.
Em caso de descongelação
acidental, por exemplo,
devido a falta de
electricidade, se a energia
estiver desligada durante
mais tempo do que o
“Tempo de autonomia”
indicado na tabela de
características técnicas, os
alimentos descongelados
terão de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados
imediatamente e depois
novamente congelados
(após arrefecerem).
4.3 Descongelação
Antes de serem utilizados, os alimentos
congelados e ultra-congelados podem
ser descongelados no compartimento
do frigorífico ou à temperatura
ambiente, dependendo do tempo
disponível para esta operação.
Os artigos pequenos podem ser
cozinhados ainda congelados, logo após
retirados do congelador: neste caso, a
cozedura demora mais tempo.
PORTUGUÊS
4.4 Produção de cubos de
gelo
Este aparelho está equipado com dois
tabuleiros para a produção de cubos de
gelo.
53
4.5 Acumuladores de frio
O congelador possui, pelo menos, um
acumulador de frio que aumenta o
tempo de armazenamento em caso de
falha de energia.
1. Encha os tabuleiros com água.
2. Coloque os tabuleiros no
compartimento congelador
CUIDADO!
Não utilize instrumentos
metálicos para remover os
tabuleiros do congelador.
5. SUGESTÕES E DICAS
5.1 Sons de funcionamento
normais
Os seguintes sons são normais durante o
funcionamento:
• Um som de gorgolejar ou borbulhar
quando o refrigerante está a ser
bombeado.
• Um som sibilante e ritmado
proveniente do compressor quando o
refrigerante está a ser bombeado.
• Um ruído repentino de estilhaçar no
interior do aparelho, causado pela
dilatação térmica (fenómeno físico
natural e não perigoso).
• Um ruído de clique proveniente do
regulador de temperatura quando o
compressor é ligado e desligado.
5.2 Conselhos para poupar
energia
• Não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o
absolutamente necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e
o regulador de temperatura se
encontrar na definição de baixa
temperatura com o aparelho
completamente cheio, o compressor
pode funcionar continuamente,
causando gelo no evaporador. Se isto
acontecer, coloque o regulador de
temperatura em definições mais
quentes, para permitir a
descongelação automática e poupar
no consumo de electricidade.
• Se existirem, não retire os
acumuladores de frio do cesto do
congelador.
5.3 Conselhos para a
congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos
importantes:
• a quantidade máxima de alimentos
que podem ser congelados em 24
horas está indicada na placa de
características;
• o processo de congelação demora 24
horas; não devem ser adicionados
mais alimentos para congelação
durante este período;
• congele apenas alimentos de boa
qualidade, frescos e bem limpos;
• prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congelados
e para poder descongelar apenas a
quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de
alumínio ou politeno e certifique-se
de que as embalagens são
herméticas;
• não permita que os alimentos frescos
e não congelados entrem em
contacto com os alimentos já
congelados, para evitar o aumento da
temperatura dos alimentos
congelados;
• os alimentos magros conservam-se
melhor e durante mais tempo do que
54
www.aeg.com
o alimentos gordos; o sal reduz o
tempo de conservação dos alimentos;
• os alimentos podem causar
queimaduras na pele quando tocados
imediatamente após a sua remoção
do compartimento do congelador,
devido à congelação da água;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem
para poder controlar o tempo de
armazenamento.
5.4 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos
congelados comercialmente foram
armazenados adequadamente pelo
vendedor;
• certifique-se de que os alimentos
congelados são transferidos do
supermercado para o congelador no
tempo mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o
necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não
podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de
armazenamento indicado pelo
produtor dos alimentos.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Avisos gerais
CUIDADO!
Desligue o aparelho da
tomada eléctrica antes de
qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém
hidrocarbonetos na unidade
de refrigeração, pelo que a
manutenção e a recarga
devem ser efectuadas
exclusivamente por técnicos
autorizados.
Os acessórios e as peças
deste aparelho não podem
ser lavados na máquina de
lavar loiça.
6.2 Limpeza periódica
CUIDADO!
Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos no interior
do aparelho.
CUIDADO!
Tenha cuidado para não
danificar o sistema de
arrefecimento.
CUIDADO!
Quando deslocar o
aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o
chão.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de
detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes
da porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na
parte de trás do aparelho com uma
escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de electricidade.
6.3 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador é do
tipo “frost free”. Isto significa que não há
qualquer formação de gelo durante o
PORTUGUÊS
seu funcionamento, quer nas paredes
interiores, quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação
contínua de ar frio no interior do
compartimento, accionado por um
ventilador controlado automaticamente.
6.4 Períodos de inactividade
55
ADVERTÊNCIA!
Se o aparelho permanecer
ligado, peça a alguém para
o verificar com alguma
regularidade, para evitar
que os alimentos no interior
se estraguem em caso de
falha eléctrica.
Quando não utilizar o aparelho durante
longos períodos, adopte as seguintes
precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho não funciona.
O aparelho está desligado. Ligue o aparelho.
A ficha não está correcta- Ligue a ficha correctamente na
mente introduzida na tom- tomada eléctrica.
ada eléctrica.
Não existe voltagem na
tomada eléctrica.
Ligue outro aparelho eléctrico
na tomada eléctrica. Contacte
um electricista qualificado.
O aparelho emite demasiado ruído.
O aparelho não está
apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está
estável.
O alarme sonoro ou visual
está ligado.
O aparelho foi ligado recentemente e a temperatura está ainda demasiado
elevada.
Consulte “Alarme de porta
aberta” ou “Alarme de temperatura elevada”.
A temperatura no aparelho Consulte “Alarme de porta
está demasiado elevada.
aberta” ou “Alarme de temperatura elevada”.
A porta foi deixada aberta. Feche a porta.
56
www.aeg.com
Problema
Causa possível
Solução
A temperatura no aparelho Contacte um electricista qualiestá demasiado elevada.
ficado ou o Centro de Assistência Técnica Autorizado
mais próximo.
O visor da temperatura
apresenta um símbolo rectangular em vez de números.
Problema no sensor de
temperatura.
Contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado
mais próximo (o sistema de refrigeração irá continuar a manter os produtos alimentares
frios, mas a regulação da temperatura não será possível).
O compressor funciona con- A temperatura está regula- Consulte o capítulo “Funciotinuamente.
da incorrectamente.
namento”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e
volte a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados no Deixe que os alimentos arrefeaparelho estavam demaçam até à temperatura ambisiado quentes.
ente antes de os guardar.
A porta não está bem fechada.
Consulte “Fechar a porta”.
A função FROSTMATIC es- Consulte “Função FROSTtá ligada.
MATIC”.
Existe demasiado gelo acumulado.
A porta não está bem fechada ou a junta da porta
está deformada/suja.
Consulte “Fechar a porta”.
O compressor não arranca
imediatamente após o botão FROSTMATIC ser pressionado ou após uma alteração da regulação de temperatura.
Isto é normal e não significa qualquer problema.
O compressor arranca após
um período de tempo.
Existe água a escorrer para
o chão.
A saída da água descongelada não está ligada ao
tabuleiro de evaporação,
por cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída da
água descongelada no tabuleiro de evaporação.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
57
Solução
Não é possível definir a tem- A função FROSTMATIC ou Desactive manualmente a funperatura.
COOLMATIC está activação FROSTMATIC ou COOLda.
MATIC ou aguarde que a função se desactive automaticamente antes de regular a temperatura. Consulte “Função
FROSTMATIC ou COOLMATIC”.
O visor apresenta DEMO.
O aparelho está no modo
de demonstração.
Mantenha o botão OK premido durante 10 segundos, até
ouvir um sinal sonoro longo e
o visor se apagar por um
breve momento.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperaSeleccione uma temperatura
tura não está bem posicio- mais alta/baixa.
nado.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os
guardar.
A porta foi aberta muitas
vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
A função FROSTMATIC es- Consulte “Função FROSTtá ligada.
MATIC”.
Não há circulação de ar
frio no interior do aparelho.
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o
serviço de assistência
técnica da marca mais
próximo.
Certifique-se de que o ar frio
pode circular no interior do
aparelho.
7.2 Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta.
Consulte “Instalação”.
3. Se necessário, substitua as juntas da
porta defeituosas. Contacte o serviço
pós-venda.
8. INSTALAÇÃO
8.1 Posicionamento
Este aparelho deve ser instalado num
espaço interior seco e bem ventilado,
onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
58
www.aeg.com
Classe
climática
Temperatura ambiente
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
Podem ocorrer alguns
problemas de
funcionamento em alguns
tipos de modelos se
estiverem a funcionar fora
destas condições. O
funcionamento correcto só
pode ser garantido no
intervalo de temperaturas
indicado. Se tiver dúvidas
em relação ao local onde
deve instalar o aparelho,
contacte o vendedor, o
nosso serviço de apoio ao
cliente ou o serviço de
assistência técnica mais
próximo.
é fornecida com um contacto para
esse fim. Se a tomada eléctrica
doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
actuais; consulte um electricista
qualificado.
• O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
• Este aparelho está em conformidade
com as Directivas da UE.
8.3 Requisitos de ventilação
A circulação de ar na parte posterior do
aparelho tem de ser suficiente.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
8.2 Ligação eléctrica
• Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
eléctrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra. A ficha do cabo de alimentação
CUIDADO!
Consulte as instruções de
montagem para efectuar a
instalação.
9. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do
refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
PORTUGUÊS
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
CRACK!
BLUBB!
10. INFORMAÇÃO TÉCNICA
10.1 Dados técnicos
Dimensões do nicho de instalação
Altura
mm
1780
Largura
mm
560
Profundidade
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
59
60
www.aeg.com
Tempo de autonomia
Horas
21
Voltagem
Volts
230 - 240
Frequência
Hz
50
As informações técnicas encontram-se
na placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho, bem
como na etiqueta de energia.
11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
*
PORTUGUÊS
61
62
www.aeg.com
PORTUGUÊS
63
222370273-A-232014
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising