Aeg SKD71800F0 Handleiding


Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Aeg SKD71800F0 Handleiding | Manualzz

NL

Gebruiksaanwijzing

Koelkast

EN

User Manual

Refrigerator

FR

Notice d'utilisation

Réfrigérateur

DE

Benutzerinformation

Kühlschrank

2

18

32

48

SKD71800F0

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4

3. BEDIENING .............................................................................................................. 6

4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8

5. AANWIJZINGEN EN TIPS........................................................................................ 9

6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 10

7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 11

8. MONTAGE...............................................................................................................14

9. GELUIDEN............................................................................................................... 15

10. TECHNISCHE INFORMATIE................................................................................16

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

1.2

Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

3

4 www.aeg.com

Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.

• Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.

• Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.

• De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.

• Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.

• Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders.

• Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Gebruik altijd een correct ge?

stalleerd, schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de elektrische onderdelen

(hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de

Servicedienst of een elektrotechnicus om de elektrische onderdelen te wijzigen.

• De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Plaats geen elektrische apparaten

(bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.

• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan

(R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.

• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.

• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.

• Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.

2.4 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

NEDERLANDS

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.

• Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

• Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

• Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.

• Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

5

6 www.aeg.com

3.

BEDIENING

3.1 Bedieningspaneel

1

6 5 4 3 2

1 Weergave

2 Toets om de temperatuur hoger te zetten

3 Toets om de temperatuur lager te zetten

4 OK

5 Mode

Weergave

A B C

6 ON/OFF

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen door de

Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ook weer ongedaan maken.

D

H G F E

A) Timer-functie

B) COOLMATIC-functie

C) Holiday-functie

D) Temperatuurweergave

E) Alarmlampje

F) ChildLock-functie

G) MinuteMinder-functie

H) DYNAMICAIR-functie

3.2 Inschakelen

1.

Steek de stekker in het stopcontact.

2.

Druk op de ON/OFF-toets van het apparaat als het display uit is.

Het alarm kan na een paar seconden afgaan.

Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Zie als "dEMo" op het display verschijnt het hoofdstuk "Problemen oplossen".

Als de deur gedurende enkele minuten open blijft staan, gaat de verlichting automatisch uit. De verlichting wordt gereset door de deur te sluiten en weer te openen.

3.3 Uitschakelen

1.

Druk een paar seconden op de knop

AAN/UIT van het apparaat.

Het display wordt uitgeschakeld.

2.

Trek de stekker uit het stopcontact.

NEDERLANDS 7

3.4 Temperatuurregeling

De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken.

Standaardtemperatuur:

• +5°C voor de koelkast

Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

3.5 COOLMATIC-functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de

COOLMATIC-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het COOLMATIC-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het COOLMATIC-lampje wordt getoond.

De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 52 uur uitgeschakeld. Om de functie uit te schakelen voor de automatische uitschakeleing, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram

COOLMATIC is uitgeschakeld.

3.6 Holiday-modus

Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.

Als de Holiday-functie actief is, moet het koelvak leeg zijn.

1.

Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende Holiday-pictogram verschijnt.

Het pictogramHoliday knippert.

Het temperatuurlampje van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.

2.

Druk op de toets OK om te bevestigen.

Het pictogram Holiday verschijnt.

Als u de modus Holiday wilt uitschakelen, herhaalt u deze procedure totdat het bijbehorende pictogram Holiday is uitgeschakeld.

3.7 Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.

Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:

• een knipperend alarmindicatielampje:

• een zoemer.

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer kan worden uitgeschakeld door op een knop te drukken.

3.8 MinuteMinder-functie

DeMinuteMinder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer voedingsmiddelen gedurende een bepaalde tijd moeten afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het MinuteMinder-lampje knippert.

De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).

2.

Druk op de timertoets om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.

3.

Druk op OK om te bevestigen.

Het MinuteMinder-lampje wordt getoond.

De timer begint te knipperen (min).

8 www.aeg.com

Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

Op het einde van de aftelling knippert het MinuteMinder-lampje en klinkt een alarm: Druk op de OK-toets om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen.

Om de functie tijdens het aftellen op elk gewnest moment uit te schakelen, herhaalt u de functiestappen tot het indicatielampje uit gaat.

3.9 ChildLock-functie

Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het ChildLock-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 Verplaatsbare legrekken

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Het ChildLock-lampje wordt getoond.

Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram

ChildLock uit gaat.

3.10 DYNAMICAIR-functie

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het DYNAMICAIR-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het DYNAMICAIR-lampje wordt getoond.

Het activeren van de functie

DYNAMICAIR verhoogt het energieverbruik. Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het indicatielampje

DYNAMICAIR niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").

Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram DYNAMICAIR is uitgeschakeld.

Verwijder de glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

4.2 Het plaatsen van de deurplateaus

Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

1.

Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt.

2.

Opnieuw plaatsen zoals gewenst.

Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een deurschap wat naar de zijkant kan worden geschoven.

4.3 DYNAMICAIR

NEDERLANDS

Het koelvak is voorzien van een apparaat dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en een gelijkmatigere temperatuur in het vak.

Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is.

Het is mogelijk om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig

(zie 'DYNAMICAIR -functie').

Het DYNAMICAIR -apparaat stopt als de deur open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de deur is gesloten.

9

5.

AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1 Normale bedrijfsgeluiden:

De volgende geluiden zijn normaal tijdens de werking:

• Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.

• Een zoemend en kloppend geluid van de compressor als het koelmiddel wordt rondgepompt.

• Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant van het apparaat veroorzaakt door thermische uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).

• Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als de compressor aan of uit gaat.

5.2 Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat

10 www.aeg.com

volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

5.3 Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

5.4 Tips voor het koelen

Nuttige tips:

• Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

• Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

• Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

• Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

• Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht in te sluiten.

• Flessen: deze moeten een dop hebben en opgeslagen worden oftewel in het flessenrek of het deurflessenrek (indien voorzien).

• Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1 Algemene waarschuwingen

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud en hervullen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

De toebehoren en onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt om in een afwasmachine gewassen te worden.

6.2 Periodieke reiniging

LET OP!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

LET OP!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

LET OP!

Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

1.

Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

2.

Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.

3.

Spoel ze af en maak ze grondig droog.

4.

Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel.

Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

6.3 Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd.

Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het

7.

PROBLEEMOPLOSSING

NEDERLANDS 11 koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

6.4 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:

1.

Trek de stekker uit het stopcontact.

2.

verwijder al het voedsel

3.

Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.

4.

Laat de deur/deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen.

WAARSCHUWING!

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Problemen oplossen

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing

Zet het apparaat aan.

12 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Oplossing

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Het apparaat maakt lawaai.

Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.

De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog.

Zie "Deur open alarm" of

"Alarm hoge temperatuur".

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Zie "Deur open alarm" of

"Alarm hoge temperatuur".

De deur is open gelaten.

Sluit de vuldeur.

Er verschijnt een rechthoekig symbool in plaats van getallen op het temperatuurdisplay.

Het lampje werkt niet.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Probleem met de temperatuur van de sensor.

Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice.

Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden)

Het lampje staat in de stand-by stand.

Het lampje is stuk.

Sluit en open de deur.

Neem contact op met de service-afdeling.

De temperatuur is goed ingesteld.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.

Er worden veel producten tegelijk geplaatst.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.

Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.

De deur is niet goed gesloten.

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat

Zie 'De deur sluiten'.

NEDERLANDS 13

Probleem

De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op

COOLMATIC of na het veranderen van de temperatuur.

Er loopt water in de koelkast.

Mogelijke oorzaak

De functie COOLMATIC is ingeschakeld.

Dit is normaal, er is geen storing.

Oplossing

Raadpleeg "COOLMATICfunctie".

De compressor start na enige tijd.

De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.

Er ligt water op de vloer.

De temperatuur kan niet worden ingesteld.

DEMO verschijnt op het display.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.

De functie FROSTMATIC of COOLMATIC is ingeschakeld.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Schakel FROSTMATIC of

COOLMATIC handmatig uit, of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie "FROST-

MATIC of COOLMATIC functie".

Het apparaat staat in de demonstratiemodus.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even uitschakelt.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

De deur is te vaak geopend.

De functie COOLMATIC is ingeschakeld.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Conserveer minder producten tegelijk.

Open de deur alleen als het nodig is.

Raadpleeg "COOLMATICfunctie".

14 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

7.2 De deur sluiten

1.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2.

Stel de deur, indien nodig, af.

Raadpleeg "Montage".

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

8.

MONTAGE

8.1 Opstelling

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Oplossing

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

7.3 Het lampje vervangen

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met de klantenservice.

N

ST

T

Klimaatklasse

SN

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst

8.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een

NEDERLANDS 15 afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.

8.3 Ventilatievereisten

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

5 cm min.

200 cm 2 min.

200 cm 2

LET OP!

Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

16 www.aeg.com

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNISCHE INFORMATIE

10.1 Technische gegevens

Afmetingen van de inbouw

Hoogte

Breedte

Diepte

Spanning

Frequentie mm mm mm

Volt

Hz

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de bonne- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

1780

560

550

230 - 240

50

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en

elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

NEDERLANDS 17

18 www.aeg.com

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................19

2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 20

3. OPERATION............................................................................................................ 21

4. DAILY USE................................................................................................................23

5. HINTS AND TIPS..................................................................................................... 24

6. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 25

7. TROUBLESHOOTING.............................................................................................26

8. INSTALLATION....................................................................................................... 29

9. NOISES.................................................................................................................... 29

10. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................31

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.registeraeg.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

ENGLISH 19

1.

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Keep all packaging away from children.

1.2

General Safety

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments

By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

20 www.aeg.com

Do not use water spray and steam to clean the appliance.

Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

2.

SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

• Remove all the packaging.

• Do not install or use a damaged appliance.

• Obey the installation instruction supplied with the appliance.

• Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.

• Make sure the air can circulate around the appliance.

• Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.

• Do not install the appliance close to radiators or cookers, oven or hobs.

• The rear of the appliance must stand against the wall.

• Do not install the appliance where there is direct sunlight.

• Do not install this appliance in areas that are too humid or too colds, such as the construction appendices, garages or wine cellars.

• When you move the appliance, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electrical shock.

• The appliance must be earthed.

• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.

• Always use a correctly installed shockproof socket.

• Do not use multi-plug adapters and extension cables.

• Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor).

Contact the Service or an electrician to change the electrical components.

• The mains cable must stay below the level of the mains plug.

• Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.

• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Use

WARNING!

Risk of injury, burns, electrical shock or fire.

• Do not change the specification of this appliance.

• Do not put electrical appliances (e.g.

ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.

• Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit. It contains isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. This gas is flammable.

• If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.

• Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance.

• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

• Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.

2.4 Care and cleaning

WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

3.

OPERATION

3.1 Control panel

ENGLISH 21

• This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.

• Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.

2.5 Disposal

WARNING!

Risk of injury or suffocation.

• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains cable and discard it.

• Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.

• The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.

• The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

• Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

1

1 Display

2 Temperature warmer button

3 Temperature colder button

4 OK

5 Mode

6 5 4 3 2

6 ON/OFF

It is possible to change predefined sound of buttons by pressing together

Mode and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.

22 www.aeg.com

Display

A B C D

H G F E

A) Timer function

B) COOLMATIC function

C) Holiday function

D) Temperature indicator

E) Alarm indicator

F) ChildLock function

G) MinuteMinder function

H) DYNAMICAIR function

3.2 Switching on

1.

Connect the mains plug to the power socket.

2.

Press the appliance ON/OFF if the display is off.

The alarm buzzer could operate after few seconds.

The temperature indicators show the set default temperature.

To reset the alarm refer to "High temperature alarm".

To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".

If "dEMo" appears on the display, refer to "What to do if..." chapter.

If the door remains open for some minutes, the light will turn off automatically. The light is reset by closing and opening the door itself.

3.3 Switching off

1.

Press the appliance ON/OFF button for a few seconds.

The display switches off.

2.

Disconnect the mains plug from the power socket.

3.4 Temperature regulation

The set temperature of the fridge may be adjusted by pressing the temperature button.

Default temperature:

• +5°C for the fridge

The temperature indicator shows the set temperature.

The set temperature will be reached within 24 hours.

After a power failure the set temperature remains stored.

3.5 COOLMATIC function

If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing grocery shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The COOLMATIC indicator flashes.

2.

Press OK to confirm.

The COOLMATIC indicator is shown.

The COOLMATIC function shuts off automatically after

52 hours. To switch off the function before its automatic end, repeat the steps until the COOLMATIC indicator goes off.

3.6 Holiday mode

This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long holiday period without the formation of a bad smell.

Empty the fridge compartment before turning the Holiday mode on.

1.

Press the Mode button until the

Holiday indicator icon appears.

The Holiday icon flashes.

The fridge temperature indicator shows the set temperature.

2.

Press the OK button to confirm.

The Holiday icon appears.

To turn off the Holiday mode, repeat the procedure until the Holiday indicator icon goes off.

3.7 Door open alarm

An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm conditions are indicated by:

• a flashing Alarm indicator;

• an acoustic buzzer.

When normal conditions are restored

(door closed), the alarm will stop. The buzzer can also be switched off by pressing any button.

3.8 MinuteMinder function

The MinuteMinder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a recipe requires to cool down food products for a certain length of time or when a reminder is needed in order not to forget the bottles placed in the freezer for fast cooling.

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The MinuteMinder indicator flashes.

The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.

2.

Press the Timer regulator to change the Timer set value from 1 to 90 minutes.

3.

Press OK to confirm.

The MinuteMinder indicator is shown.

The Timer starts to flash (min).

It is possible to change the time at any time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.

4.

DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

4.1 Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

ENGLISH 23

At the end of the countdown, the

MinuteMinder indicator flashes and an audible alarm sounds. Press OK to switch off the sound and terminate the function.

It is possible to deactivate the function at any time during the countdown by repeating the function steps, until the indicator turns off.

3.9 ChildLock function

Activate the ChildLock function to lock the buttons from unintentional operation.

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The ChildLock indicator flashes.

2.

Press OK to confirm.

The ChildLock indicator is shown.

To deactivate the ChildLock function, repeat the procedure until the ChildLock indicator goes off.

3.10 DYNAMICAIR function

1.

Press Mode until the corresponding icon appears.

The DYNAMICAIR indicator flashes.

2.

Press OK to confirm.

The DYNAMICAIR indicator is shown.

The activation of the

DYNAMICAIR function increases energy consumption. If the function is activated automatically, the DYNAMICAIR indicator is not shown (refer to "Daily use").

To switch off the function, repeat the steps until the DYNAMICAIR indicator goes off.

24 www.aeg.com

Do not move the glass shelf above the vegetable drawer and the bottle shelf to ensure correct air circulation.

4.2 Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follows:

1.

Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free.

The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf compartment and can be slide sideways.

4.3 DYNAMICAIR

The refrigerator compartment is equipped with a device that allows for rapid cooling of foods and more uniform temperature in the compartment.

This device activates by itself when needed, for example for a quick temperature recovering after door opening or when the ambient temperature is high.

It is possible to switch on the device manually when needed (refer to

"DYNAMICAIR Function").

The DYNAMICAIR device stops when the door is open and restarts immediately after the door closing.

2.

Reposition the shelf as required.

5.

HINTS AND TIPS

5.1 Normal operating sounds

The following sounds are normal during operation:

• A faint gurgling and bubbling sound from coils sound when refrigerant is pumped.

• A whirring and pulsating sound from the compressor when refrigerant is pumped.

• A sudden cracking noise from inside appliance caused by thermic dilatation (a natural and not dangerous physical phenomenon).

• A faint click noise from the temperature regulator when the compressor switches on or off.

5.2 Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

5.3 Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

5.4 Hints for refrigeration

Useful hints:

6.

CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

6.1 General warnings

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

The accessories and parts of the appliance are not suitable for washing in a dishwasher.

ENGLISH 25

• Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

• For safety, store in this way only one or two days at the most.

• Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

• Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

• Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

• Bottles: these need a cap and should be stored on the door bottle shelf, or

(if equipped) on the bottle rack.

• Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

6.2 Periodic cleaning

CAUTION!

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

CAUTION!

Take care of not to damage the cooling system.

CAUTION!

When moving the cabinet, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

26 www.aeg.com

The equipment has to be cleaned regularly:

1.

Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

2.

Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

3.

Rinse and dry thoroughly.

4.

If accessible, clean the condenser and the compressor at the back of the appliance with a brush.

This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

6.3 Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use.

The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

7.

TROUBLESHOOTING

6.4 Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

1.

Disconnect the appliance from electricity supply.

2.

Remove all food.

3.

Clean the appliance and all accessories.

4.

Leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.

WARNING!

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

WARNING!

Refer to Safety chapters.

7.1 What to do if...

Problem

The appliance does not operate.

Possible cause Solution

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

There is no voltage in the mains socket.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

ENGLISH 27

Problem

The appliance is noisy.

Possible cause

The appliance is not supported properly.

Solution

Check if the appliance stands stable.

Audible or visual alarm is on. The cabinet has been recently switched on or the temperature is still too high.

Refer to "Door Open Alarm"or

"High Temperature Alarm".

The temperature in the appliance is too high.

Refer to "Door Open Alarm"or

"High Temperature Alarm".

A rectangular symbol is shown instead of numbers on the Temperature Display.

The lamp does not work.

The lamp does not work.

The door is left open.

Close the door.

The temperature in the appliance is too high.

Contact a qualified electrician or contact the nearest Authorized Service Centre.

Temperature sensor problem.

Contact the nearest Authorized Service Centre (the cooling system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).

The lamp is in stand-by.

The lamp is defective.

Close and open the door.

Contact the nearest Authorized Service Centre.

Refer to "Operation" chapter.

The compressor operates continually.

Temperature is set incorrectly.

Many food products were put in at the same time.

The room temperature is too high.

Wait some hours and then check the temperature again.

Refer to climate class chart on the rating plate.

The compressor does not start immediately after pressing the COOLMATIC, or after changing the temperature.

Food products placed in the appliance were too warm.

Allow food products to cool to room temperature before storing.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The COOLMATIC function is switched on.

This is normal, no error has occurred.

Refer to "COOLMATIC function".

The compressor starts after a period of time.

28 www.aeg.com

Problem Possible cause

Water flows inside the refrigerator.

The water outlet is clogged.

Water flows on the floor.

Food products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet is not connected to the evaporative tray above the compressor.

Solution

Clean the water outlet.

Make sure that food products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Temperature cannot be set.

DEMO appears on the display.

The temperature in the appliance is too low/too high.

The FROSTMATIC or

COOLMATIC function is switched on.

Switch off FROSTMATIC or

COOLMATIC manually, or wait until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC or COOLMATIC function".

The appliance is in demonstration mode.

The temperature regulator is not set correctly.

Keep the OK pressed for approximately 10 seconds until a long sound is heard and display shuts off for a short time.

Set a higher/lower temperature.

The door is not closed correctly.

The food products' temperature is too high.

Refer to "Closing the door".

Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.

Many food products are stored at the same time.

The door has been opened often.

The COOLMATIC function is switched on.

Store less food products at the same time.

Open the door only if necessary.

Refer to "COOLMATIC function".

There is no cold air circulation in the appliance.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

If the advice does not lead to the desired result, call the nearest brand-mark service.

7.2 Closing the door

1.

Clean the door gaskets.

2.

If necessary, adjust the door. Refer to

"Installation".

3.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the After Sales

Service.

ENGLISH 29

7.3 Replacing the lamp

The appliance is equipped with a longlife

LED interior light.

8.

INSTALLATION

8.1 Positioning

This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class

SN

N

ST

T

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your After Sales

Service.

• The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

• The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

• This appliance complies with the

E.E.C. Directives.

8.3 Ventilation requirements

The airflow behind the appliance must be sufficient.

Some functional problems might occur for some types of models when operating outside of that range. The correct operation can only be guaranteed within the specified temperature range. If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Service Centre

5 cm min.

200 cm 2 min.

200 cm 2

8.2 Electrical connection

• Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

CAUTION!

Refer to the assembly instructions for the installation.

9.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

30 www.aeg.com

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSR

HISSS!

BL

R

UB

R!

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

ENGLISH 31

10.

TECHNICAL INFORMATION

10.1 Technical data

Dimensions of the recess

Height

Width

Depth

Voltage

Frequency mm mm mm

Volts

Hz

1780

560

550

230 - 240

50

The technical information are situated in the rating plate, on the external or

11.

ENVIRONMENT CONCERNS

internal side of the appliance and in the energy label.

Recycle the materials with the symbol .

Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

32 www.aeg.com

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 33

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 34

3. FONCTIONNEMENT..............................................................................................36

4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................38

5. CONSEILS................................................................................................................39

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 40

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................41

8. INSTALLATION....................................................................................................... 44

9. BRUITS......................................................................................................................45

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................. 46

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

FRANÇAIS 33

1.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.

Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

1.2

Consignes générales de sécurité

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :

– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins,

– bureaux et autres lieux de travail ; pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

34 www.aeg.com

N'endommagez pas le circuit frigorifique.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Portez toujours des gants de sécurité.

• Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

• Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

• La surface arrière de l'appareil doit

être positionnée contre un mur.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit trop humide ou trop froid, comme une dépendance extérieure, un garage ou une cave.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

2.2 Connexion électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente ou un électricien pour changer les composants

électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

• Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Usage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne placez aucun appareil électrique

(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

• Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

• Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés

FRANÇAIS 35 de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

2.4 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Avant toute opération d'entretien,

éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

• Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

2.5 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

• Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

• Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

• La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

36 www.aeg.com

3.

FONCTIONNEMENT

3.1 Panneau de commande

1

6 5 4 3 2

1 Affichage

2 Touche d'augmentation de la température

3 Touche de diminution de la température

4 OK

5 Mode

Affichage

A B C

6 ON/OFF

Pour augmenter le volume de la tonalité des touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche de diminution de la température pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.

D

H G F E

A) Fonction Minuteur

B) Fonction COOLMATIC

C) Fonction Holiday

D) Indicateur de température

E) Voyant d'alarme

F) Fonction ChildLock

G) Fonction MinuteMinder

H) Fonction DYNAMICAIR

3.2 Mise en marche

1.

Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.

2.

Appuyez sur la touche ON/OFF de l'appareil si l'affichage est éteint.

L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes.

Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.

Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ».

Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe

« Réglage de la température ».

Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

Si la porte reste ouverte pendant quelques minutes, l'éclairage s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, fermez et ouvrez de nouveau la porte.

3.3 Mise à l'arrêt

1.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de l'appareil pendant quelques secondes.

L'affichage s'éteint.

2.

Débranchez la fiche électrique de l'appareil de la prise de courant.

FRANÇAIS 37

3.4 Réglage de la température

La température du réfrigérateur est réglée en appuyant sur la touche de température.

Température par défaut :

• +5 °C dans le réfrigérateur

L'indicateur de température indique la température programmée.

La température programmée sera atteinte sous 24 heures. Après une coupure de courant, la température programmée reste enregistrée.

3.5 Fonction COOLMATIC

Si vous avez besoin de ranger une grande quantité d'aliments chauds dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction

COOLMATIC pour refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur COOLMATIC clignote.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

L'indicateur COOLMATIC s'affiche.

La fonction COOLMATIC se désactive automatiquement au bout de 52 heures. Pour désactiver la fonction avant qu'elle ne s'arrête automatiquement, répétez la procédure jusqu'à ce que le voyant COOLMATIC s'éteigne.

3.6 Mode Holiday

Cette fonction vous permet de laisser le compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant une longue période sans formation de mauvaises odeurs.

Videz le compartiment de réfrigération avant d'activer le mode Holiday.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'icône du mode Holiday apparaisse.

L'icône Holiday clignote.

L'indicateur de température du réfrigérateur indique la température programmée.

2.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'icône Holiday apparaît.

Pour désactiver le mode Holiday, répétez les mêmes opérations jusqu'à ce que l'icône Holiday disparaisse.

3.7 Alarme de porte ouverte

Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les conditions d'alarme de porte ouverte sont indiquées par :

• un voyant d'alarme clignotant ;

• une alarme sonore.

Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête. Vous pouvez également

éteindre le signal sonore en appuyant sur n'importe quelle touche.

3.8 Fonction MinuteMinder

La fonction MinuteMinder est à utiliser pour le réglage d'une alarme sonore à une heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir des aliments pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine ou lorsque l'on refroidit des bouteilles rapidement dans le congélateur.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur MinuteMinder clignote.

Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée

(30 minutes).

2.

Appuyez sur le réglage de la minuterie pour modifier la valeur programmée (de 1 à 90 minutes).

3.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

38 www.aeg.com

L'indicateur MinuteMinder s'affiche.

Le minuteur se met à clignoter (min).

Il est possible de modifier la durée à tout moment et avant la fin du décompte en appuyant sur la touche de diminution de la température et sur la touche d'augmentation de la température.

Une fois le décompte terminé, le voyant

MinuteMinder clignote et un signal sonore retentit. Appuyez sur la touche

OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction.

Il est possible de désactiver une fonction

à tout moment pendant le décompte en répétant les étapes de sélection de la fonction, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

3.9 Fonction ChildLock

Activez la fonction ChildLock pour verrouiller les touches et éviter toute opération accidentelle.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur ChildLock clignote.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

L'indicateur ChildLock s'affiche.

Pour désactiver la fonction ChildLock, répétez la procédure jusqu'à ce que le voyant ChildLock s'éteigne.

3.10 Fonction DYNAMICAIR

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur DYNAMICAIR clignote.

2.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur DYNAMICAIR s'affiche.

L'activation de la fonction

DYNAMICAIR augmente la consommation d'électricité.

Si la fonction est activée automatiquement, le voyant

DYNAMICAIR reste éteint

(reportez-vous à la section

« Utilisation quotidienne »).

Pour désactiver la fonction, répétez les

étapes jusqu'à ce que l'indicateur

DYNAMICAIR s'éteigne.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

4.1 Glissières amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez.

Pour permettre une bonne circulation de l'air, n'enlevez pas la clayette en verre audessus du bac à légumes ni le compartiment à bouteilles.

4.2 Mise en place des balconnets de la porte

En fonction de la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Pour les ajuster, procédez comme suit :

1.

Faites glisser le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se libère.

2.

Repositionnez le balconnet selon les besoins.

Le modèle est équipé d'un bac de rangement réglable, qui est fixé sous un balconnet de porte et qui peut glisser latéralement.

4.3 DYNAMICAIR

FRANÇAIS 39

Le compartiment réfrigérateur est

équipé d'un dispositif qui permet le refroidissement rapide des aliments et qui maintient une température plus homogène dans le compartiment.

Ce dispositif s'active automatiquement en cas de besoin, par exemple pour rafraîchir rapidement le réfrigérateur lorsque la porte est laissée ouverte ou si la température ambiante est élevée.

Il est possible de mettre manuellement le dispositif en fonctionnement si nécessaire (reportez-vous au chapitre

« Fonction DYNAMICAIR »).

Le dispositif DYNAMICAIR s'arrête si la porte est ouverte et redémarre sitôt la porte refermée.

5.

CONSEILS

5.1 Bruits normaux de fonctionnement

Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement :

• Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant est pompé.

• Un ronronnement et un bruit de pulsation provenant du compresseur lorsque le liquide réfrigérant est pompé.

• Un bruit de craquement soudain provenant de l'intérieur de l'appareil provoqué par une dilatation thermique (un phénomène naturel et inoffensif).

• Un léger cliquetis du thermostat lorsque le compresseur s'active ou se désactive.

40 www.aeg.com

5.2 Conseils d'économie d'énergie

• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.

• Si la température ambiante est

élevée, le thermostat réglé sur la position maximale et l'appareil plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation de givre ou de glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez le thermostat sur une température plus élevée pour faciliter le dégivrage automatique, ce qui permet ainsi d'économiser de l'énergie.

5.3 Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleurs résultats :

• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur

• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques

• placez correctement les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Avertissements généraux

ATTENTION!

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien et de nettoyage.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération ; l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel qualifié.

5.4 Conseils pour la réfrigération

Conseil utiles :

• Viande (tous types de viande) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la clayette en verre au-dessus du bac à légumes.

• Pour des raisons de sécurité, ne la conservez de cette manière que pendant un ou deux jours maximum.

• Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.

• Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le bac à légumes.

• Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou des sachets en plastique, afin que le volume d'air avec lesquels ils sont en contact soit réduit autant que possible.

• Bouteilles : elles nécessitent un bouchon et doivent être stockées sur l'étagère à bouteilles de la porte ou

(si équipé) sur la grille à bouteilles.

• Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne doivent pas être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont pas emballés.

Les pièces et accessoires de l'appareil ne doivent pas

être lavés au lave-vaisselle.

6.2 Nettoyage périodique

ATTENTION!

Ne tirez pas, ne déplacez pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION!

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

FRANÇAIS 41

ATTENTION!

Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

1.

Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent doux.

2.

Vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus.

3.

Rincez et séchez soigneusement.

4.

S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur et le compresseur situés

à l'arrière de l'appareil avec une brosse.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'électricité.

6.3 Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

6.4 En cas de non-utilisation prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

1.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2.

Retirez tous les aliments.

3.

Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.

4.

Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

AVERTISSEMENT!

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon de fonctionnement de celuici et ceci en tenant compte de sa charge et de son autonomie de fonctionnement.

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement ...

Problème

L'appareil ne fonctionne pas du tout.

Cause probable

L'appareil est à l'arrêt.

Solution

Mettez l'appareil en marche.

42 www.aeg.com

Problème

L'appareil est bruyant.

Les signaux sonores et visuels sont activés.

Un symbole rectangulaire apparaît à la place des chiffres sur l'écran de température.

L'éclairage ne fonctionne pas.

L'éclairage ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

Cause probable

La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

Solution

Branchez correctement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.

La prise de courant n'est pas alimentée.

Branchez un autre appareil

électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.

L'appareil n'est pas stable. Assurez-vous de la stabilité de l'appareil.

L'appareil a récemment

été mis en marche ou la température est toujours trop élevée.

Consultez le paragraphe

« Alarme porte ouverte » ou

« Alarme haute température ».

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Consultez le paragraphe

« Alarme porte ouverte » ou

« Alarme haute température ».

La porte est laissée ouverte.

Refermez la porte.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente agréé le plus proche.

Problème de capteur de température.

Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage de la température n'est pas possible).

L'éclairage est en mode veille.

Fermez puis ouvrez la porte.

L'éclairage est défectueux. Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.

Il y a une erreur dans le réglage de la température.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

Trop de produits ont été introduits simultanément.

La température ambiante est trop élevée.

Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

Reportez-vous au tableau des classes climatiques de la plaque signalétique.

FRANÇAIS 43

Problème Cause probable Solution

Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.

Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.

La porte n'est pas fermée correctement.

La fonction COOLMATIC est activée.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Consultez le paragraphe

« Fonction COOLMATIC ».

Le compresseur démarre au bout d'un certain temps.

Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche

COOLMATIC, ou après avoir changé la température.

De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.

Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

De l'eau coule sur le sol.

Il est impossible de régler la température.

DEMO s'affiche sur le panneau.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/

élevée.

Le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.

La fonction FROSTMATIC ou COOLMATIC est activée.

Désactivez manuellement la fonction FROSTMATIC ou

COOLMATIC, ou attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « FonctionFROSTMATIC ou COOL-

MATIC ».

L'appareil est en mode démonstration.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ

10 secondes, jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage s'éteigne pendant un court instant.

Augmentez/réduisez la température.

La porte n'est pas fermée correctement.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

44 www.aeg.com

Problème

Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service après-vente le plus proche.

7.2 Fermeture de la porte

1.

Nettoyez les joints de la porte.

2.

Si nécessaire, ajustez la porte.

Reportez-vous au chapitre

« Installation ».

3.

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez le service après-vente.

8.

INSTALLATION

8.1 Installation

Cet appareil peut être installé dans un pièce intérieure sèche et bien ventilée où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Cause probable

La température des produits est trop élevée.

Solution

Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

La porte a été ouverte trop souvent.

Introduisez moins de produits en même temps.

N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.

La fonction COOLMATIC est activée.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Consultez le paragraphe

« Fonction COOLMATIC ».

Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

7.3 Remplacement de l'éclairage

L'appareil est équipé d'un éclairage à

DEL longue durée.

Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.

Classe climatique

T

Température ambiante

+16 °C à +43 °C

Classe climatique

SN

N

ST

Température ambiante

+10 °C à +32 °C

+16 °C à +32 °C

+16 °C à +38 °C

FRANÇAIS 45

Des problèmes fonctionnels peuvent se produire sur certains types de modèles fonctionnant hors de cette plage de températures. Seul le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un bon fonctionnement de l'appareil. En cas de doute concernant l'emplacement d'installation de l'appareil, veuillez contacter le vendeur, notre service après-vente ou le centre de maintenance le plus proche.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.

8.3 Exigences en matière de ventilation

Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.

5 cm min.

200 cm 2

8.2 Branchement électrique

• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique domestique.

• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation est fournie avec un contact à cette fin. Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en consultant un électricien spécialisé.

min.

200 cm 2

ATTENTION!

Consultez la notice de montage lors de l'installation.

9.

BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

46 www.aeg.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10.1 Caractéristiques techniques

Dimensions de la niche d'encastrement

Hauteur

Largeur

mm

mm

1780

560

FRANÇAIS 47

Profondeur

Voltage

Fréquence

mm

V

Hz

550

230 - 240

50

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté intérieur ou extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

48 www.aeg.com

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 49

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 50

3. BETRIEB................................................................................................................... 52

4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................54

5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................55

6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................56

7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 57

8. MONTAGE...............................................................................................................60

9. GERÄUSCHE............................................................................................................61

10. TECHNISCHE DATEN.......................................................................................... 62

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.

Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren: www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen: www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warn-/ Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Umweltinformationen

Änderungen vorbehalten.

DEUTSCH 49

1.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des

Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller

übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und

Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von

Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.

1.2

Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in

Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im

Gehäuse um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.

Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

50 www.aeg.com

Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen

Elektrogeräte.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder

Dampfstrahl.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten

Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven

Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen

Treibgasen auf.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

2.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte

Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des

Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das

Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen

Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann.

• Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Dies ist erforderlich, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Stellen Sie das Gerät nicht in der

Nähe von Heizkörpern, Herden,

Backöfen oder Kochfeldern auf.

• Die Geräterückseite muss gegen die

Wand gestellt werden.

• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.

• Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten oder kalten Orten auf, wie z.

B. in Nebengebäuden, Garagen oder

Weinkellern.

• Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem

Typenschild den Daten Ihrer

Stromversorgung entsprechen.

Wenden Sie sich andernfalls an eine

Elektrofachkraft.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte

Schutzkontaktsteckdose an.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, elektrische

Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst oder eine

Elektrofachkraft, um die elektrischen

Bauteile auszutauschen.

• Das Netzkabel muss unterhalb des

Netzsteckers verlegt werden.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

2.3 Verwendung

WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-,

Verbrennungs-,

Stromschlag- und

Brandgefahr.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Stellen Sie keine elektrischen Geräte

(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom

Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen. Er enthält

Isobutan (R600a), ein Erdgas mit einem hohen Grad an

Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.

• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte sicher, dass es keine

Flammen und Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den Raum.

• Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts.

• Bewahren Sie keine entzündbaren

Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.

DEUTSCH 51

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

• Berühren Sie nicht den Kompressor oder den Kondensator. Sie sind heiß.

2.4 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie

Risiko von Schäden am

Gerät.

• Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

• Der Kältekreis des Gerätes enthält

Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt werden.

• Prüfen Sie regelmäßig den

Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des

Geräts an.

2.5 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

• Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder

Haustiere in dem Gerät einschließen.

• Der Kältekreislauf und die

Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.

• Die Isolierung enthält entzündliches

Gas. Für Informationen zur korrekten

Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.

• Achten Sie darauf, dass die

Kühleinheit in der Nähe des

Wärmetauschers nicht beschädigt wird.

52 www.aeg.com

3.

BETRIEB

3.1 Bedienfeld

1

6 5 4 3 2

1 Display

2 Taste zum Erhöhen der Temperatur

3 Taste zum Senken der Temperatur

4 OK

5 Mode

Display

A B C

6 ON/OFF

Der voreingestellte Tastenton lässt sich

ändern. Halten Sie dazu Mode und die

Taste zum Senken der Temperatur einige

Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.

D

H G F E

A) Uhrfunktion

B) Funktion COOLMATIC

C) Funktion Holiday

D) Temperaturanzeige

E) Alarmanzeige

F) Funktion ChildLock

G) Funktion MinuteMinder

H) Funktion DYNAMICAIR

3.2 Einschalten des Geräts

1.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

2.

Drücken Sie die Taste ON/OFF, wenn das Display ausgeschaltet ist.

Nach ein paar Sekunden ertönt möglicherweise ein akustisches

Alarmsignal.

Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.

Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren

Sie unter „Temperaturwarnung“.

Informationen zur Auswahl einer anderen

Temperatur finden Sie unter

„Temperaturregelung“.

Wenn auf dem Display "dEMo" angezeigt wird, siehe Abschnitt „Was tun, wenn“.

Bleibt die Tür einige

Minuten lang geöffnet, schaltet sich die

Beleuchtung automatisch aus. Die Beleuchtung wird durch das Schließen und

Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. eingeschaltet.

3.3 Ausschalten des Geräts

1.

Drücken Sie einige Sekunden lang die EIN/AUS-Taste.

Das Display wird ausgeschaltet.

2.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Netzsteckdose.

3.4 Temperaturregelung

Die Temperatur des Kühlschranks lässt sich durch Drücken des

Temperaturreglers einstellen.

Standardtemperatur:

• +5 °C für den Kühlschrank

Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an.

Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24

Stunden erreicht. Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.

3.5 Funktion COOLMATIC

Wenn Sie zum Beispiel nach einem

Einkauf größere Mengen warmer

Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Funktion

COOLMATIC einzuschalten, um die

Produkte schneller zu kühlen und um zu vermeiden, dass die bereits im

Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige COOLMATIC blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.

Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 52 Stunden automatisch abgeschaltet.

Zum Ausschalten der

Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung, wiederholen Sie die obigen

Schritte, bis die Anzeige

COOLMATIC erlischt.

3.6 Holiday-Modus

Mit dieser Funktion können Sie den

Kühlschrank über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne dass sich ein unangenehmer

Geruch entwickelt.

DEUTSCH 53

Leeren Sie den Kühlraum, bevor Sie den Holiday-

Modus einschalten.

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis die

Holiday-Anzeige erscheint.

Das Holiday-Symbol blinkt.

Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an.

2.

Mit OK bestätigen.

Das Holiday-Symbol erscheint.

Wiederholen Sie zum Ausschalten des

Holiday-Modus die obigen Schritte, bis die Holiday-Anzeige erlischt.

3.7 Alarm „Tür offen“

Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der

Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:

• Blinkende Alarmanzeige

• Akustisches Signal.

Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm ausgeschaltet. Der

Summer kann auch durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

3.8 Funktion MinuteMinder

Mit der Funktion MinuteMinder lässt sich ein Alarmton einstellen, der zu der gewünschten Zeit ertönt. Dies ist zum

Beispiel praktisch, wenn eine Speise eine gewisse Zeit abkühlen muss oder Sie die

Flaschen, die Sie für eine schnellere

Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben, nicht vergessen möchten.

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die MinuteMinder-Anzeige blinkt.

Der Timer zeigt den eingestellten Wert

(30 Minuten) einige Sekunden lang an.

2.

Drücken Sie den Regler des Timers, um den eingestellten Wert des

Timers auf 1 bis 90 Minuten zu

ändern.

3.

Mit OK bestätigen.

Die MinuteMinder-Anzeige erscheint.

Im Timer blinkt (min)..

Die Zeit kann während des Countdowns und am Ende geändert werden, indem

54 www.aeg.com

Sie die Tasten zur Erhöhung und

Verringerung der Temperatur drücken.

Nach Ablauf des Countdowns blinkt die

Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein

Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit OK aus.

Diese Funktion kann während des

Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden. Wiederholen Sie hierzu die obigen Schritte, bis die Anzeige erlöscht.

3.9 Funktion ChildLock

Schalten Sie die Funktion ChildLock ein, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die ChildLock Anzeige blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die Anzeige ChildLock leuchtet.

Um die Funktion ChildLock auszuschalten, wiederholen Sie den

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

4.1 Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene

Möglichkeiten für das Einsetzen der

Ablagen bieten.

Vorgang, bis die Anzeige ChildLock erlöscht.

3.10 Funktion DYNAMICAIR

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die DYNAMICAIR-Anzeige blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die DYNAMICAIR-Anzeige erscheint.

Durch das Einschalten der

Funktion DYNAMICAIR erhöht sich der

Energieverbrauch. Wird die

Funktion automatisch eingeschaltet, leuchtet die

Anzeige DYNAMICAIR nicht

(siehe „Täglicher

Gebrauch“).

Wiederholen Sie zum Ausschalten der

Funktion die obigen Schritte, bis die

DYNAMICAIR-Anzeige erlischt.

Die Glasablage über der

Gemüseschublade und der

Flaschenhalter sollten jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte

Luftzirkulation zu gewährleisten.

4.2 Positionierung der

Türablagen

Die Türablagen können in verschiedener

Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.

Ziehen Sie die Ablage langsam in

Pfeilrichtung, bis sie sich löst.

2.

Setzen Sie die Ablage in gewünschter Höhe ein.

Das Modell ist mit einem variablen

Lagerfach ausgerüstet, das unter einer

Türablage befestigt ist und sich seitlich verschieben lässt.

4.3 DYNAMICAIR

DEUTSCH 55

Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im

Innenraum sorgt.

Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion selbsttätig ein, z. B. zur raschen

Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist.

Sie können die Funktion bei Bedarf manuell einschalten (siehe „Funktion

DYNAMICAIR “).

Die Funktion DYNAMICAIR schaltet sich ab, wenn die

Tür geöffnet wird und schaltet sich wieder ein, sobald die Tür geschlossen wird.

5.

TIPPS UND HINWEISE

5.1 Normale

Betriebsgeräusche

Folgende Geräusche sind während des normalen Gerätebetriebs normal:

• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das Kältemittel durch die

Leitungen gepumpt wird.

• Ein Surren und ein pulsierendes

Geräusch vom Kompressor, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.

• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem Geräteinneren, verursacht durch thermische Ausdehnung (eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung).

• Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.

56 www.aeg.com

5.2 Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des

Kompressors und damit zu Reif- oder

Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den

Temperaturregler auf eine höhere

Einstellung ein, die ein automatisches

Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

5.3 Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den

Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

5.4 Hinweise für die Kühlung

Tipps:

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

6.1 Allgemeine Warnhinweise

ACHTUNG!

Ziehen Sie vor jeder

Wartungsmaßnahme immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

• Fleisch (alle Sorten): Verpacken Sie

Fleisch in einem Frischhaltebeutel und legen Sie diesen auf die

Glasablage über der

Gemüseschublade.

• Bitte lagern Sie Fleisch aus

Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.

• Gekochte Lebensmittel, kalte

Gerichte usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen gelegt werden.

• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in die dafür vorgesehene(n)

Schublade(n) legen.

• Butter und Käse: Diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der

Flaschenablage in der Tür oder im

Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt werden.

• Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und

Knoblauch sollten im Kühlschrank nicht unverpackt aufbewahrt werden.

Dieses Gerät enthält

Kohlenwasserstoffe in seinem Kältekreislauf. Aus diesem Grund dürfen die

Wartung und das Nachfüllen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Das Zubehör des Geräts und die Innenteile eignen sich nicht für die Reinigung im

Geschirrspüler.

6.2 Regelmäßige Reinigung

ACHTUNG!

Ziehen Sie nicht an

Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Geräts und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

ACHTUNG!

Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

ACHTUNG!

Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den

Fußboden nicht zu verkratzen.

Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:

1.

Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

2.

Prüfen und säubern Sie die

Türdichtungen in regelmäßigen

Abständen, um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von

Fremdkörpern sind.

3.

Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

4.

Reinigen Sie den Kondensator und den Kompressor auf der

Geräterückseite, falls diese zugänglich sind, mit einer Bürste.

Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

6.3 Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des

Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser

7.

FEHLERSUCHE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

DEUTSCH 57 sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des

Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung in der Mitte der

Auffangrinne an der Rückwand des

Kühlraums, damit das Tauwasser nicht

überläuft und auf die gelagerten

Lebensmittel tropft.

6.4 Stillstandszeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1.

Trennen Sie das Gerät von der

Netzstromversorgung.

2.

Entnehmen Sie alle Lebensmittel.

3.

Reinigen Sie das Gerät und alle

Zubehörteile.

4.

Lassen Sie die Tür(en) offen, um das

Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

WARNUNG!

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das

Gerät weiterlaufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Kühlgut bei einem möglichen

Stromausfall nicht im

Inneren des Geräts verdirbt.

58 www.aeg.com

7.1 Was tun, wenn...

Problem Mögliche Ursache

Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ist ausgeschaltet.

Lösung

Gerät einschalten.

Der Hauptstecker steckt nicht korrekt in der Netzdose.

Es liegt keine Spannung an der Steckdose an.

Hauptstecker korrekt in die

Netzdose stecken.

Schließen Sie ein anderes

Elektrogerät an die Netzdose an. Wenden Sie sich an einen

Fachelektriker.

Das Gerät erzeugt Geräusche.

Akustischer oder optischer

Alarm ist an.

Das Gerät ist nicht einwandfrei aufgestellt.

Der Schrank wurde kürzlich angeschaltet oder die

Temperatur ist noch zu hoch.

Die Gerätetemperatur ist zu hoch.

Prüfen, ob das Gerät stabil steht.

Siehe "Alarm Tür offen" oder

"Alarm Hochtemperatur".

Siehe "Alarm Tür offen" oder

"Alarm Hochtemperatur".

Die Tür steht offen.

Die Gerätetemperatur ist zu hoch.

Ein Rechtecksymbol wird anstelle der Zahlen in der Temperaturanzeige angezeigt.

Problem Temperaturfühler. Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte

Service Center (das Kühlsystem kühlt Nahrungsmittelproduke weiterhin, aber die Temperatur lässt sich nicht regulieren).

Die Leuchte funktioniert nicht.

Die Leuchte funktioniert nicht.

Die Leuchte ist im Modus

Stand-by .

Die Leuchte ist defekt.

Tür schließen und wieder öffnen.

Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte

Service Center.

Der Kompressor arbeitet kontinuierlich.

Inkorrekte Temperatureinstellung.

Viele Nahrungsmittelprodukte wurden gleichzeitig eingelagert.

Tür schließen.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder das nächstgelegene autorisierte Service Center.

Siehe Kapitel "Betrieb".

Einige Stunden warten, dann die Temperatur erneut prüfen.

DEUTSCH 59

Problem Mögliche Ursache Lösung

Raumtemperatur zu hoch.

Siehe Klimaklassen auf dem

Leistungsschild.

Im Gerät eingelagerte

Nahrungsmittelprodukte waren zu warm.

Tür nicht richtig geschlossen.

Nahrungsmittelprodukte vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Siehe "Tür schließen".

Der Kompressor startet nicht umgehend nach Drücken von COOLMATIC oder nach

Temperaturwechsel.

Funktion COOLMATIC ist angeschaltet.

Dies ist normal, keine Störung.

Wasser läuft im Kühlschrank. Der Wasserablauf ist verstopft.

Siehe "Funktion COOLMAT-

IC".

Der Kompressor startet erst nach einer gewissen Zeit.

Wasserablauf reinigen.

Sicherstellen, dass Nahrungsmittelprodukte nicht an der

Rückwand anstoßen.

Nahrungsmittelprodukte behindern den Ablauf von

Wasser in die Auffangrinne.

Wasser läuft auf den Boden. Der Schmelzwasserablauf ist nicht mit der Tauwasserschale über dem Kompressor verbunden.

Temperaturregelung nicht möglich.

Funktion FROSTMATIC oder COOLMATIC ist angeschaltet.

Schmelzwasserablauf mit Tauwasserschale verbinden.

DEMO wird angezeigt.

Die Gerätetemperatur ist zu niedrig/zu hoch.

Das Gerät befindet sich im

Demonstrationsmodus.

Der Temperaturregler ist nicht korrekt eingestellt.

Tür nicht richtig geschlossen.

FROSTMATIC oder COOL-

MATIC manuell abschalten oder warten, bis die Funktion sich automatisch zurück setzt und die Temperatur reguliert werden kann. Siehe Funktion

"FROSTMATIC oder COOL-

MATIC".

Halten Sie OK ca. 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer

Ton zu hören ist und das Display sich kurz abschaltet.

Höhere/niedrigere Temperatur einstellen.

Siehe "Tür schließen".

60 www.aeg.com

Problem

Kann das gewünschte

Ergebnis mit dem Gerät nicht erzielt werden, wenden

Sie sich an den nächstgelegenen Service des Herstellers.

7.2 Schließen der Tür

1.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

2.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

3.

Ersetzen Sie die defekten

Türdichtungen, falls erforderlich.

Kontaktieren Sie den Kundendienst.

8.

MONTAGE

8.1 Standort

Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die Umgebungstemperatur mit der

Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem

Typenschild des Geräts angegeben ist:

Mögliche Ursache

Temperatur der Nahrungsmittelprodukte zu hoch.

Lösung

Die Nahrungsmittelprodukte vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Viele Nahrungsmittelprodukte wurden gleichzeitig eingelagert.

Weniger Nahrungsmittelprodukte gleichzeitig einlagern.

Die Tür wurde häufig geöffnet.

Tür nur bei Bedarf öffnen.

Funktion COOLMATIC ist angeschaltet.

Keine Kaltluftzirkulation im

Gerät.

Siehe "Funktion COOLMAT-

IC".

Keine Kaltluftzirkulation im

Gerät.

7.3 Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

Die Beleuchtung darf nur von einer

Fachkraft ausgetauscht werden.

Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Klimaklasse

T

Umgebungstemperatur

+16 °C bis +43 °C

Klimaklasse

SN

N

ST

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis +38 °C

DEUTSCH 61

Bei einigen Modellen können Funktionsstörungen auftreten, wenn sie außerhalb dieses

Temperaturbereichs betrieben werden. Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur innerhalb des angegebenen

Temperaturbereichs gewährleistet. Bei Fragen zum Aufstellungsort des

Geräts wenden Sie sich an den Verkäufer, unseren

Kundendienst oder nächstgelegenen Service-

Partner.

den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

• Der Hersteller übernimmt keinerlei

Haftung bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.

• Das Gerät entspricht den EWG-

Richtlinien.

8.3 Anforderungen an die

Belüftung

Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine ausreichende Luftzirkulation sein.

5 cm min.

200 cm 2

8.2 Elektrischer Anschluss

• Kontrollieren Sie vor der ersten

Benutzung des Geräts, ob die

Netzspannung und -frequenz Ihres

Hausanschlusses mit den auf dem

Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet.

Falls die Steckdose Ihres

Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß

ACHTUNG!

Beachten Sie bei der

Installation die

Montageanleitung.

min.

200 cm 2

9.

GERÄUSCHE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und

Kühlkreislauf).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

62 www.aeg.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNISCHE DATEN

10.1 Technische Daten

Abmessungen der Einbaunische

Höhe

Breite

Tiefe mm mm mm

1780

560

550

DEUTSCH 63

Spannung

Frequenz

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild auf der Außen- oder

11.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

Volt

Hz

230 - 240

50

Innenseite des Geräts sowie auf der

Energieplakette.

*

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals