IKEA FÖRKYLD Handleiding

Add to my manuals
48 Pages

advertisement

IKEA FÖRKYLD Handleiding | Manualzz
FÖRKYLD
GR
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
25
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία
Πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
4
5
7
9
9
10
10
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά στοιχεία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
14
15
17
20
21
21
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες
μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5
Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα
αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη
κατασκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά
τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του
θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν
είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από
τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι
βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν
συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή
ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να
μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο
συμπιεστή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους
ή εστίες μαγειρέματος.
• Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την
πλάτη στον τοίχο.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως
αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά
με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν
με την παροχή ρεύματος. Αν δεν
συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,
εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για
τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα
ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο
(R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας.
Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο
θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα
από τον θάλαμο του καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Εσωτερικός φωτισμός
• Ο τύπος του λαμπτήρα που
χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή δεν
είναι κατάλληλος για φωτισμό οικιακών
χώρων
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.
Η συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
7
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Θέση
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες,
άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής:
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορί
α
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή λειτουργία
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο
εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
8
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Περιγραφή προϊόντος
Επισκόπηση προϊόντος
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Γυάλινο κάλυμμα συρταριού
Σχάρα μπουκαλιών
Γυάλινο ράφι
Θάλαμος καταψύκτη
Μονάδα ελέγχου και φωτισμός
Θάλαμος γαλακτοκομικών με καπάκι
Ράφια πόρτας
Ράφι μπουκαλιών με στήριγμα
Συρτάρια λαχανικών
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Λιγότερο ψυχρή ζώνη
Ζώνη ενδιάμεσης θερμοκρασίας
10
9
8
Ψυχρότερη ζώνη
Λειτουργία
Ενεργοποίηση της συσκευής
Ρύθμιση θερμοκρασίας
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου.
2. Στρέψτε τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση.
Θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας.
Εάν η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της συσκευής είναι
πολύ υψηλή, αναβοσβήνει η
λυχνία Συναγερμού.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Fast
Freezing.
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, στρέψτε
τον Ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «O».
Η λυχνία λειτουργίας θα σβήσει.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η πλέον κατάλληλη είναι
συνήθως μια ενδιάμεση ρύθμιση.
Ωστόσο, η ακριβής ρύθμιση
πρέπει να επιλεγεί λαμβάνοντας
υπόψη ότι η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της συσκευής
εξαρτάται από:
• τη θερμοκρασία δωματίου,
• πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα,
• την ποσότητα των
αποθηκευμένων τροφίμων,
• τη θέση της συσκευής.
1. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μικρότερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της ελάχιστης ψύξης.
2. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη της μέγιστης ψύξης.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η
συσκευή είναι πλήρως
φορτωμένη και έχει ρυθμιστεί
στις χαμηλότερες θερμοκρασίες,
ενδέχεται να λειτουργεί συνεχώς
δημιουργώντας πάγο στο πίσω
τοίχωμα. Σε αυτή την περίπτωση
πρέπει να επιλέγεται υψηλότερη
θερμοκρασία ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απόψυξη και
επομένως η μειωμένη
κατανάλωση ενέργειας.
Πρώτη χρήση
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το
εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής
μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος
και, στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για
να στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Εξαρτήματα
Αβγοθήκη
x1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
Μετακινούμενα ράφια
Παγοθήκη
x1
Ξύστρα πάγου
x1
Ένδειξη θερμοκρασίας
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι
εφοδιασμένα με μια σειρά αυλακώσεων
ώστε να είναι δυνατή η κατ’ επιλογή
τοποθέτηση των γυάλινων ραφιών
ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλίσετε
τη σωστή κυκλοφορία του αέρα,
μη μετακινήσετε το γυάλινο ράφι
πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
Σχάρα μπουκαλιών
Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το στόμιο
προς τα εμπρός) στο ήδη τοποθετημένο
ράφι.
Η συσκευή αυτή πωλείται στη
Γαλλία.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στη χώρα αυτή,
πρέπει να παρέχεται με μια ειδική
διάταξη (βλ. εικόνα)
τοποθετημένη στον κάτω θάλαμο
του ψυγείου για να υποδεικνύει
την πιο κρύα ζώνη του.
Εάν το ράφι είναι τοποθετημένο
οριζόντια, τοποθετήστε μόνο
σφραγισμένα μπουκάλια.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
12
Συρτάρια λαχανικών
Αυτό το ράφι συγκράτησης μπουκαλιών
μπορεί να πάρει κλίση για την αποθήκευση
ανοιγμένων μπουκαλιών. Για να κάνετε κάτι
τέτοιο, τραβήξτε το ράφι προς τα πάνω,
μέχρι να μπορεί να περιστραφεί και να
τοποθετηθεί στο αμέσως υψηλότερο
επίπεδο.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Τα συρτάρια αυτά προορίζονται για τα
φρούτα και τα λαχανικά (βλ. εικόνα).
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων,
καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων δεν
είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη μέτρια
ρύθμιση.
Ωστόσο, για λειτουργία πιο γρήγορης
κατάψυξης, στρέψτε το ρυθμιστή
θερμοκρασίας στις υψηλότερες ρυθμίσεις
για την επίτευξη μεγαλύτερης ψύξης.
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,
τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις
προσαρμογές, κάντε τα εξής: τραβήξτε
σταδιακά το ράφι προς τα πάνω έως ότου
ελευθερωθεί, και στη συνέχεια τοποθετήστε
το εκ νέου όπως απαιτείται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την
περίπτωση, η θερμοκρασία στο
θάλαμο του ψυγείου ενδέχεται να
μειωθεί κάτω από τους 0°C. Αν
συμβεί αυτό, θέστε και πάλι το
ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια
πιο θερμή ρύθμιση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13
Ημερολόγιο κατάψυξης
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο
ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης
εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων
και την επεξεργασία τους πριν
καταψυχθούν.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από
μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για
τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση
ακούσιας απόψυξης, για
παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα
ήταν κομμένο για περισσότερο
διάστημα από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην
ενότητα «χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να καταψυχθούν και
πάλι (αφού έχουν κρυώσει).
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να
αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή σε
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την
περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
Παγάκια
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν
δίσκο για να παρασκευάζετε παγάκια.
1. Γεμίστε τον δίσκο με νερό.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο στον θάλαμο του
καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
μεταλλικά αντικείμενα για την
αφαίρεση του δίσκου από τον
καταψύκτη.
14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε
πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το
στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι
των λαχανικών.
• Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με
αυτό τον τρόπο μόνο για μία ή δύο
ημέρες το πολύ.
• Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κ.λπ.:
αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και
μπορούν να τοποθετούνται σε
οποιοδήποτε ράφι.
• Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται
στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που
παρέχεται(ονται).
• Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να
τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή
δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο
ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας
όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.
• Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι
ταπωμένα και θα πρέπει να
αποθηκεύονται στο ράφι μπουκαλιών
στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα
μπουκαλιών.
• Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια
και το σκόρδο, εάν δεν είναι
συσκευασμένα, δεν πρέπει να
διατηρούνται στο ψυγείο.
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε
στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης,
ακολουθούν ορισμένες σημαντικές
συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που
μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες
αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών,
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου δεν θα πρέπει να προστίθενται
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές
μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη
και πλήρης κατάψυξή τους και η
μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της
απαιτούμενης ποσότητας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να
αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας
των δεύτερων
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως
μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη,
μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα
εγκαύματα από πάγο
• είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης.
15
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των
κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς
τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή
μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη,
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά,
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους
παρασκευαστές των τροφίμων.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση
της συσκευής αυτής:
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τακτικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε
σωληνώσεις ή/και καλώδια που
βρίσκονται στο εσωτερικό του
θαλάμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε να μην
προκληθεί ζημιά στο σύστημα
ψύξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν μετακινείτε τη
συσκευή, να την ανασηκώνετε
από το μπροστινό μέρος για να
μη χαράξετε το δάπεδο.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε το
συμπυκνωτή και το συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την
απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί
κατανάλωση ρεύματος.
Απόψυξη του καταψύκτη
Κάποια ποσότητα πάγου θα
δημιουργείται πάντα στα ράφια
του καταψύκτη και γύρω από τον
επάνω θάλαμο.
Ο καταψύκτης πρέπει να
αποψύχεται όταν το στρώμα
πάγου έχει πάχος περίπου 3-5
mm.
Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:
16
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,
τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και
τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη,
στεγνώστε καλά το εσωτερικό και
τοποθετήστε ξανά την πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας
στην κατάλληλη θέση ώστε να επιτευχθεί
μέγιστη ψύξη και αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις
ώρες σε αυτή τη ρύθμιση.
7. Τοποθετήστε ξανά στον θάλαμο τα
τρόφιμα που είχατε αφαιρέσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά
μεταλλικά εργαλεία για την
απόξεση του πάγου από τον
εξατμιστήρα, καθότι μπορεί να
του προκαλέσετε ζημιά. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα
για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απόψυξης εκτός από
αυτά που συνιστά ο
κατασκευαστής. Η άνοδος της
θερμοκρασίας των συσκευασιών
κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη
διάρκεια της απόψυξης μπορεί
να μειώσει τη διάρκεια της
ασφαλούς αποθήκευσής τους.
Απόψυξη του ψυγείου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το
νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω
μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της
απόψυξης στη μέση του αγωγού του
θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να
αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο
νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του
θαλάμου. Χρησιμοποιείτε τον ειδικό
καθαριστήρα που παρέχεται, τον οποίο θα
βρείτε ήδη τοποθετημένο μέσα στην οπή
αποστράγγισης.
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες
οσμές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν ο
θάλαμος πρόκειται να παραμείνει
ενεργοποιημένος, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει το
θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε
να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις
τροφοδοσίας στην πρίζα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
18
Πιθανή αιτία
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι σταθερή.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
Ο λαμπτήρας είναι
ελαττωματικός.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει τάση
ρεύματος στην πρίζα.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Αντικατάσταση του
λαμπτήρα».
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
θερμοκρασία.
«Λειτουργία».
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
μεγάλες ποσότητες
τροφίμων.
Περιμένετε μερικές ώρες και
ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι πολύ
υψηλή.
Ανατρέξτε στον πίνακα
κλιματικής κατηγορίας στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Τα τρόφιμα που
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
τοποθετήσατε στη συσκευή να αποκτήσουν θερμοκρασία
ήταν πολύ ζεστά.
δωματίου πριν τα
αποθηκεύσετε.
Έχει σχηματιστεί
υπερβολικός πάγος.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
Ανατρέξτε στην ενότητα
πόρτα ή το λάστιχο είναι
«Κλείσιμο της πόρτας».
παραμορφωμένο/βρόμικο.
Τα τρόφιμα δεν είναι
συσκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε σωστά τα τρόφιμα.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
θερμοκρασία.
«Λειτουργία».
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νερού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Υπάρχουν τρόφιμα που
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
εμποδίζουν τη ροή του
έρχονται σε επαφή με την πίσω
νερού στο συλλέκτη νερού. πλάκα.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
ο ρυθμιστής
υψηλή.
θερμοκρασίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/
χαμηλότερη θερμοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των
τροφίμων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία των
τροφίμων να μειωθεί στη
θερμοκρασία δωματίου πριν
από την αποθήκευση.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Αποθηκεύστε λιγότερα
μεγάλες ποσότητες
τρόφιμα ταυτόχρονα.
τροφίμων.
Το πάχος του πάγου είναι
μεγαλύτερο από 4-5 mm.
Πραγματοποιήστε απόψυξη
της συσκευής.
Ανοίγετε πολύ συχνά την
πόρτα.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά μετά τους
παραπάνω ελέγχους,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Θα βρείτε τη λίστα στο τέλος του
παρόντος εγχειριδίου.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή διαθέτει
εσωτερικό φωτισμό LED μακράς
διάρκειας.
1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα του
λαμπτήρα.
3. Πιέστε και σπρώξτε το κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
4. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν
παρόμοιων χαρακτηριστικών και ισχύος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5.
6.
7.
8.
Δεν επιτρέπονται λαμπτήρες
πυράκτωσης.
Συνιστάται η χρήση λαμπτήρα
LED E14 μέγιστης ισχύος 1,5
Watt.
Τοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα.
Σφίξτε τη βίδα στο κάλυμμα του
λαμπτήρα.
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Ανοίξτε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει.
20
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία προϊόντος
Τύπος συσκευής
Ψυγείο
Διαστάσεις προϊόντος
Ύψος
1218 mm
Πλάτος
540 mm
Βάθος
549 mm
Όγκος (καθαρός)
Ψυγείο
193 λίτρα
Καταψύκτης
17 λίτρα
Σύστημα απόψυξης
Ψυγείο
αυτόματη
Καταψύκτης
χειροκίνητη
Βαθμολογία αστεριών
Χρόνος ανόδου
12 ώρες
Χωρητικότητα κατάψυξης
2 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας
0,504 kWh/24 ώρες
Στάθμη θορύβου
36 dB (A)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
Ενεργειακή κλάση
A++
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής,
καθώς και στην ετικέτα ενεργειακής
κατανάλωσης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) έτη από
την αρχική ημερομηνία αγοράς της
συσκευής σας στην IKEA, με εξαίρεση τις
συσκευές που ονομάζονται LAGAN όπου
ισχύει εγγύηση μόνο δύο (2) ετών. Ως
αποδεικτικό αγοράς απαιτείται η αρχική
απόδειξη πώλησης. Αν στο πλαίσιο της
εγγύησης γίνουν εργασίες επισκευής, δεν
παρατείνεται η χρονική διάρκεια της
εγγύησης για τη συσκευή, ούτε για τα νέα
εξαρτήματα.
Ποιες συσκευές δεν καλύπτονται με την
εγγύηση πέντε (5) ετών της IKEA;
Η σειρά συσκευών με το όνομα LAGAN και
όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν στην
IKEA πριν από την 1η Αυγούστου 2007.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
•
•
•
•
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
•
•
•
•
•
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
23
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Πριν μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό είδους IKEA
(8-ψήφιος κωδικός) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
24
25
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
25
26
28
29
29
30
30
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
MILIEUBESCHERMING
IKEA GARANTIE
34
35
37
39
40
40
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
NEDERLANDS
26
Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheidsvoorschriften
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen, ovens
of kookplaten.
NEDERLANDS
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
27
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit
apparaat is niet geschikt voor de
verlichting van huishoudelijke ruimten.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het
apparaat.
28
NEDERLANDS
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat
lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Plaatsing
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaatklasse
SN
Omgevingstemperatuur
+10°C tot + 32°C
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Voor sommige typen of modellen
kunnen zich enige functionele
problemen voordoen als ze
worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
NEDERLANDS
29
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
Beschrijving van het product
Productoverzicht
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Glazen afdekking lade
Flessenrek
Glazen plateau
Vriesruimte
Bedieningseenheid en lampje
Zuivelvak met klepje
Deurschappen
Flessen- en blikjesschap met houder
Groentelades
Typeplaatje
Minst koude zone
Middelste temperatuurzone
10
9
8
Koudste zone
Bediening
Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts
op een gemiddelde stand.
Het controlelampje gaat aan.
Als de temperatuur in het
apparaat te hoog is, gaat het
alarmlampje knipperen. Activeer
de Fast Freezing-functie.
Uitschakelen
Draai de temperatuurknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
NEDERLANDS
Het controlelampje gaat uit.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter
worden gekozen rekening
houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend
wordt
• de hoeveelheid voedsel die
wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
30
2. draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
Let op! Als de
omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig
gevuld is en de thermostaatknop
op de koudste instelling staat,
kan het apparaat continu
werken, waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet
worden om automatische
ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te
beperken.
1. draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Let op! Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
31
NEDERLANDS
Accessoires
Eierbakje
x1
Bakje voor ijsblokjes
Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de
richtlijnen die gelden in dit land,
moet dit apparaat worden
geleverd met een speciaal
onderdeel (zie afbeelding). Dit
onderdeel is geplaatst in de
onderste lade van de koelkast
om de koudste zone aan te
geven.
Verplaatsbare legrekken
x1
IJsschraper
x1
Temperatuurweergave
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de
schappen van veiligheidsglas op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Let op! Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet om
een goede luchtcirculatie te
garanderen.
Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste schap.
NEDERLANDS
32
maken, kunnen de schappen op
verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk: trek het schap
geleidelijk naar boven totdat het los komt
en plaats vervolgens op de gewenste
hoogte terug.
Groentelades
Als het schap horizontaal
geplaatst is, mogen alleen
afgesloten flessen worden
neergezet.
Fruit en groente kan in deze lades worden
geplaatst (zie de afbeelding).
Invriezen van vers voedsel
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de
houder omhoog zodat deze omhoog draait
en op het niveau erboven kan worden
geplaatst.
Het plaatsen van de deurschappen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen,
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale kou
te verkrijgen.
Let op! In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk onder
de 0°C. Als dit het geval is, stelt u
de thermostaatknop weer in op
een warmere instelling.
Om het bewaren van voedselverpakkingen
van verschillende afmetingen mogelijk te
NEDERLANDS
33
Invriesagenda
1-2
3-6
3-4
10-12
Ontdooien
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden
aan voor de bijbehorende ingevroren
levensmiddelen. Of de hoogste of laagste
waarde van de aangegeven bewaartijd
van toepassing is, hangt af van de kwaliteit
van het voedsel en eventuele bereiding
voordat het werd ingevroren.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
dient u het apparaat minstens 2 uur op een
hoge instelling te laten werken voordat u er
producten in plaatst.
Let op! In het geval van
onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur
die op de kaart met technische
kenmerken onder "maximale
bewaartijd bij stroomuitval" is
vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bakjes voor het maken van ijsblokjes.
1. Vul het bakje met water.
2. Zet het bakje in het vriesvak
Let op! Gebruik geen metalen
voorwerpen om het bakje uit de
vriezer te verwijderen.
34
NEDERLANDS
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of uit
gaat.
•
•
•
•
mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten
zorgvuldig schoongemaakt worden en in
de speciaal daarvoor bedoelde lade(n)
geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes
gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht in te sluiten.
Flessen: deze moeten een dop hebben
en opgeslagen worden oftewel in het
flessenrek of het deurflessenrek (indien
voorzien).
Bananen, aardappelen, uien en
knoflook, indien niet verpakt, mogen niet
in de koelkast bewaard worden.
Tips voor energiebesparing
Tips voor het invriezen
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar
belangrijke tips:
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
• Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
• Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en
• De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, wordt
vermeld op het typeplaatje.
• Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden
ingevroren en zo kunt u later alleen die
hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt
35
NEDERLANDS
• Mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt
dat het voedsel minder lang in de vriezer
goed blijft
• Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een afwasmachine
gewassen te worden.
Periodieke reiniging
Let op! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
Let op! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Let op! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
36
NEDERLANDS
van het apparaat schoon met een
borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal
zich altijd vormen op de
schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer
3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een koele
plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de
binnenkant grondig droog maken en de
dop terugzetten.
5. Zet het apparaat aan.
6. Zet de thermostaatknop op de
maximale koude en laat het apparaat
twee tot drie uur in deze instelling
werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
WAARSCHUWING! Gebruik
nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die
al in het afvoergaatje zit.
NEDERLANDS
37
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAARSCHUWING! Als uw
apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan
te controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel
bederft als de stroom uitvalt.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig Controleer of het apparaat
en stabiel geplaatst.
stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de
is te hoog.
klimaatklasse.
NEDERLANDS
Probleem
Er is te veel rijp en ijs.
38
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst,
was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
bewaart.
De deur is niet correct
gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Als het apparaat na uitvoeren
van de bovenstaande controles
nog steeds niet naar behoren
werkt, neem dan contact op met
de erkende servicedienst. U kunt
een lijst aan het einde van deze
handleiding vinden.
Het lampje vervangen
Let op! Het apparaat is uitgerust
met een LED-binnenlampje dat
een lange levensduur heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
NEDERLANDS
2. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
3. De afdekking van het lampje indrukken
en verwijderen.
39
5. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
6. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
4. Vervang de lamp door een lamp met
dezelfde eigenschappen en vermogen.
Gloeilampjes mogen niet
worden gebruikt.
Aanbevolen wordt om een
E14 LED-lamp te gebruiken
van maximaal 1,5 Watt.
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de instructies voor het
monteren.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
Technische informatie
Technische gegevens
Productcategorie
Apparaattype
Koelkast
Productafmetingen
In hoogte
1218 mm
Breedte
540 mm
Diepte
549 mm
Nettovolume
Koelkast
193 Liter
Vriezer
17 Liter
Ontdooisysteem
Koelkast
auto
Vriezer
handmatig
NEDERLANDS
40
Aantal sterren
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
12 uur
Invriescapaciteit
2 kg/24u
Energieverbruik
0,504 kWh/24u
Geluidsniveau
36 dB (A)
Energieklasse
A++
Spanning
230 – 240 V
Tijd
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf
de oorspronkelijke datum van aankoop van
uw apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat
van het merk LAGAN is, dan geldt een
garantieperiode van twee (2) jaar. De
originele kassabon is nodig als
aankoopbewijs. Als er tijdens de
garantieperiode werkzaamheden worden
uitgevoerd, wordt de garantie- periode van
41
NEDERLANDS
het apparaat niet verlengd, dat geldt ook
voor de nieuwe onderdelen.
Welke apparatuur valt niet onder de vijf
(5) jaar garantie van IKEA?
De apparaten van het merk LAGAN en alle
apparaten die gekocht zijn vóór 1 augustus
2007.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
NEDERLANDS
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
42
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Zorg
ervoor dat u het artikelnummer
(8 cijfers) van het IKEA apparaat
bij de hand hebt, voordat u ons
belt om assistentie te vragen.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
43
44
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
45
46
47
222370599-A-402014
© Inter IKEA Systems B.V. 2014
21552
AA-1394740-1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement