Electrolux EUF27391W5 Handleiding

Electrolux EUF27391W5 Handleiding
EUF27393X
EUF27391W5
................................................
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
DE GEFRIERGERÄT
PT CONGELADOR
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
17
NOTICE D'UTILISATION
31
BENUTZERINFORMATION
47
MANUAL DE INSTRUÇÕES 63
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
4
www.electrolux.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander
verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting kan de
kunststof binnenkant beschadigen, en
door binnendringend vocht kan het apparaat onder stroom komen staan.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
NEDERLANDS
•
•
•
•
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds-
2. BEDIENINGSPANEEL
A B
C
D E
A - Toets AAN/UIT
D - Functietoets
B - Toets temperatuurregeling
E - Bevestigingstoets
C - Display temperatuur en functie
2.1 Display
Ecomodus is geactiveerd
5
Temperatuuralarm
6
www.electrolux.com
Action Freeze is geactiveerd
Drinks Chill is geactiveerd
Lampje negatieve temperatuur
Kinderslot is geactiveerd
Temperatuur
2.2 Inschakelen
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Als het display niet verlicht is, drukt u op
toets (A) om het apparaat in te schakelen.
Kies voor het optimaal bewaren van voedsel de Ecomodus en de temperatuur
wordt ingesteld op -18°C in de vriezer.
• Wacht ongeveer 24 uur voordat u eten
in het vriesvak plaatst.
• Zie "Temperatuuregeling" om een andere temperatuur te kiezen.
2.3 Uitschakelen
Het apparaat wordt uitgeschakeld door
op toets (A) te drukken totdat het aftellen
van -3 -2 -1 is voltooid.
2.4 Temperatuurregeling
De temperatuur kan gewijzigd worden
door op toets (B) te drukken.
De huidige temperatuurinstelling knippert
en door nogmaals op de toets (B) te drukken kunt u de ingestelde temperatuur veranderen in stappen van één graad.
Na een paar seconden wordt de ingestelde standaardtemperatuur getoond.
2.5 Functiemenu
Door het indrukken van toets (D) activeert
u het functiemenu. Elke functie moet bevestigd worden door op toets (E) te drukken. Als de keuze na enkele seconden
niet bevestigd is, wordt het menu op het
display gesloten en wordt de normale toestand weergegeven. De volgende functies
worden aangegeven:
functie Ecomodus
Functie Snelvriezen
Drinks Chill functie
functie Kinderslot
2.6 Functie Ecomodus
De Ecomodusfunctie wordt geactiveerd
door op toets (D) te drukken (meerdere
keren, indien nodig) tot het bijbehorende
(of door de tempictogram verschijnt
peratuur in te stellen op -18 °C).
U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets E te drukken. De zoemer klinkt en het pictogram
blijft verlicht.
In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld (18 °C), in de beste omstandigheden om
voedsel te bewaren.
Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door de ingestelde
temperatuur in het vak te veranderen.
2.7 Action Freeze-functie
Als u vers voedsel wilt invriezen, drukt u
herhaaldelijk op knop (D) voor toegang tot
de Action Freeze-functie.
Bevestig de selectie door op knop (E) te
drukken. De zoemer klinkt en het schermt
geeft draaiende lijnen aan.
Voor een maximale invriescapaciteit laat u
het voedsel eerst 24 koelen voordat u het
plaatst in het FAST FREEZE-vriesvak.
Het invriesproces duurt 24 uur. Plaats gedurende deze periode niet nog meer
voedsel in de vriezer.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
De functie kan te allen tijde worden uitgeschakeld door op knop (D) te drukken tot
het bijbehorende pictogram gaat knipperen. Druk dan op knop (E).
2.8 Drinks Chill functie
De Drinks Chill functie moet gebruikt worden als een veiligheidswaarschuwing
wanneer er flessen in de vriesruimte worden geplaatst Deze functie wordt ingeschakeld door op toets (D) te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbe.
horende pictogram verschijnt
U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. De zoemer klinkt en het pictogram
blijft verlicht.
In deze omstandigheden wordt er een timer ingeschakeld met een standaardwaarde van 30 min., u kunt deze tijd ver-
NEDERLANDS
anderen in een waarde van 1 tot 90 min.,
door op toets (B) te drukken kunt u het
aantal minuten kiezen.
Na afloop van de ingestelde tijd verschijnen de volgende indicaties:
• op het display
knippert het symbool
• het pictogram
knippert
• er klinkt een geluidsalarm tot er op
toets (E) gedrukt wordt
Vergeet op dit punt niet de flessen uit de
vriesruimte te halen
De functie kan te allen tijde uitgeschakeld
worden door op toets (D) te drukken tot
het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken.
2.9 Functie Kinderslot
De functie Kinderslot wordt ingeschakeld
door op toets (D) te drukken (meerdere
keren indien nodig) tot het bijbehorende
pictogram verschijnt
.
U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. De zoemer klinkt en het pictogram
blijft verlicht. Zolang deze functie is ingeschakeld kan er geen enkele handeling
verricht worden met behulp van de toetsen.
7
De functie kan te allen tijde uitgeschakeld
worden door op toets (D) te drukken tot
het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken.
2.10 Temperatuuralarm
Een stijging van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door een stroomuitval of
doordat de deur openstaat) wordt aangegeven door:
• het knipperen van de temperatuur
• knipperend pictogram
• zoemer
Wanneer de normale omstandigheden
worden hersteld:
• het alarmsignaal zal stoppen
• de temperatuurwaarde blijft knipperen
• het pictogram alarm blijft knipperen
Wanneer u op toets (E) drukt om het
alarm uit te schakelen, verschijnt de
hoogst bereikte temperatuur gedurende
.
enkele seconden op de indicatie
Daarna wordt de normale werking weer
aangegeven met de temperatuur van het
gekozen vak.
Tijdens de alarmfase kan de zoemer worden uitgeschakeld door op toets (E) te
drukken.
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
3.2 Gebruik van het vriesvak
Het symbool
betekent dat de
vriezer geschikt is voor het invriezen van
vers voedsel voor een lange bewaarperiode. De temperatuur kan tussen de -15°C
en -24°C worden ingesteld. We raden u
aan de temperatuur in te stellen op -18°C,
wat optimaal is voor het energieverbruik
en voor het bewaren van bevroren voedsel.
Een verschil tussen de feitelijke
temperatuur en de temperatuursinstelling is normaal.
In het bijzonder als:
• er kort geleden een nieuwe temperatuur
is ingesteld.
• de deur lange tijd heeft opengestaan.
• er warm voedsel in het vak geplaatst is.
Verschillen tot 5°C in het vak zijn normaal.
Tijdens de werking toont de temperatuurweergave de instelde waarde.
8
www.electrolux.com
3.3 Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is, inschakelt, moet het apparaat voordat u er
producten in plaatst, eerst minstens 24
uur werken in de Action Freeze-instelling.
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, dient u alle laden
en korven uit het apparaat te verwijderen
en het voedsel op de koelschappen te
zetten, hiermee verkrijgt u het beste resultaat.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat het voedsel de
beladingslimiet, die op de zijkant
van het bovenste gedeelte is vermeld, niet overschrijdt (indien van
3.4 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
3.5 Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van een stroomonderbreking of stroomuitval.
toepassing)
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
4. HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen
•
•
•
•
die hoeveelheid laten ontdooien die u
nodig heeft;
wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel, om
te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
NEDERLANDS
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
4.2 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
9
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel
naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
5. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
5.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het ap-
paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.2 Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van
koude lucht in het vak, die aangedreven
wordt door een automatisch geregelde
ventilator.
5.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
10 www.electrolux.com
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
6. PROBLEMEN OPLOSSEN
Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen een
monteur hoeft te worden gebeld. In de
onderstaande tabel wordt informatie gegeven over deze problemen om onnodige
servicekosten te vermijden.
Het apparaat werkt niet continu,
dus als de compressor stopt betekent dit niet dat er geen stroom
is. Daarom moet u geen elektrische onderdelen van het apparaat
aanraken voordat u de stroom
heeft uitgeschakeld.
De werking van het apparaat gaat
gepaard met bepaalde geluiden
(geluid van compressor en circulatie). Dat is geen probleem, maar
de normale werking.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat wordt niet
goed ondersteund.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier pootjes en wielen moeten op de
vloer staan). Zie "Waterpas
zetten".
De afstandsstukken tussen de achterkant van de
kast en de leidingen zitten
los.
Zet ze weer op hun plaats.
De zoemer klinkt.
Het alarmpictogram
knippert.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Zie "Alarm hoge temperatuur".
wordt weergegeven op het temperatuurdisplay
Er is een fout opgetreden
in de temperatuurmeting.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
NEDERLANDS
Probleem
11
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De kamertemperatuur is te Verlaag de kamertemperahoog.
tuur.
Er is te veel rijp en
ijs.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Verpak het voedsel op de
juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deurpakking is vervormd of vuil.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop staat
misschien niet goed.
Stel een lagere temperatuur
in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
Producten liggen te dicht
op elkaar.
Berg de producten zodanig
op dat er koude lucht kan
circuleren.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer geplaatst.
Leg kleinere hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer.
De temperatuur in
het vriesvak is te
hoog.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact. Controleer de zekering. Neem contact op
met een gekwalificeerde
elektricien.
De deur te lang opengestaan.
Sluit de deur.
12 www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er ligt veel ijs op de
bovenkant van het
vak in het apparaat. .
Er ligt te veel rijp en ijs op
de verdamper van het apparaat, de deur heeft te
lang open gestaan.
Zie "De verdamper schoonmaken".
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor
dit merk.
6.1 De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
6.2 De verdamper schoonmaken
1.
2.
3.
Schakel het apparaat uit.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Haal alle etenswaren uit de vriezer en
plaats deze op een frisse plaats.
4. Plaats het apparaat ver van de muur
af.
5. Laat de deur open staan.
6. Na ongeveer 20 minuten begint de afvoerslang op de achterkant van de
kast water te lozen in de lekbak.
7. Droog de lekbak af met een spons
om te voorkomen dat het water eruit
komt.
8. Het ontdooiproces stopt als het water
stopt met druppelen. Het kan een
paar uur duren als het probleem lang
ervoor is begonnen.
9. Zet het apparaat weer terug op zijn
oorspronkelijke plaats.
10. Maak de binnenkant van het apparaat
schoon en droog.
11. Steek de stekker in het stopcontact.
12. Schakel het apparaat in.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
NEDERLANDS
13
10mm
10mm
100mm
7.1 Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst,
moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten
minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
Als de kast in een hoek is geplaatst en de
zijkant bevat scharnieren die naar de
muur wijzen, moet de afstand tussen de
muur en de kast ten minste 10 mm zijn
om de deur ver genoeg open te krijgen
zodat de planken verwijderd kunnen worden.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet
verbroken kunnen worden; de stekker
moet daarom na de installatie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
7.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
14 www.electrolux.com
7.3 Afstandsstukken achterkant
In het apparaat vindt u twee afstandsstukken die geplaatst moeten worden
zoals aangegeven op de afbeelding.
Draai de schroeven los en plaats het afstandsstuk onder de kop van de schroef,
draai daarna de schroeven weer vast.
7.4 Omkeerbaarheid van de
deur
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat
de stekker uit het stopcontact is getrokken. Om de draairichting van de deur te
veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Om de volgende handelingen uit te
voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat
stevig vasthoudt tijdens de werkzaamheden.
Open de deur terwijl het apparaat
rechtop staat. Draai de schroeven
los en verwijder de kunststof rand
van de bovenste deur.
Verwijder de kleine kunststof afdekking van de kunststof rand van de
deur en bevestig dit aan de andere
kant (D).
Leg het apparaat op de achterkant.
D
D
B
A
C
Verwijder de schroef van de afdekking van het scharnier (A).
Draai de schroef van het bovenste
scharnier los en verwijder het (B).
Draai de schroef los en verwijder
de deurstop (C).
NEDERLANDS
E
5
2
1
F
3
4
15
Verwijder de deur.
Verwijder met behulp van gereedschap afdekking (E), draai het onderste scharnier los (F) en plaats
het aan de andere kant.
Plaats de deksel (E) terug aan de
andere kant.
Plaats de deur terug.
Let erop dat de voorste plaat van
de deur parallel loopt met de voorste plaat van de bovenkant.
Bevestig de deurstop aan de andere kant.
Plaats en bevestig het bovenste
scharnier (in het zakje van de gebruiksaanwijzing) op de tegenoverliggende kant.
Draai de schroef van de afdekking
van het scharnier vast (in het zakje
van de gebruiksaanwijzing).
Zet het apparaat weer rechtop.
Open de deur en plaats de kunststof rand van de bovenste deur
met schroeven terug.
Bevestig de handgreep aan de andere kant, steek de plastic pluggen
in de opengelaten openingen. Deze
bevinden zich in het zakje van de
gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat op zijn plaats,
zet het waterpas, wacht minstens
vier uur en steek dan de stekker in
het stopcontact.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde Klantenservice. De
deskundige van de Klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten
veranderen.
WAARSCHUWING!
Controleer na het omkeren van de
deur of alle schroeven goed zijn
aangedraaid en de magnetische
afdichting tegen de behuizing
kleeft.
Als de omgevingstemperatuur
laag is (bijv. in de winter), kan het
zijn dat de pakking niet precies op
de kast past. Wacht in dat geval
tot de pakking op natuurlijke wijze
passend wordt. Leg het apparaat
op zijn achterkant.
16 www.electrolux.com
8. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1800 mm
Breedte
600 mm
Diepte
650 mm
Tijdsduur
20 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
9. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
17
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
22
23
23
24
27
30
30
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
18 www.electrolux.com
1.
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all
people using the appliance are thoroughly
familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make
sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using
it through its life will be properly informed
on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit of
the appliance, a natural gas with a high
level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of
the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a
short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
1.2 General safety
WARNING!
3.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a fire.
Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
ENGLISH
4.
5.
•
•
•
•
Do not pull the mains cable.
If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks
in the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
19
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Never use a hair drier or other heating
appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic
interior, and humidity could enter the
electric system making it live.
1.5 Installation
For electrical connection carefully
follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to
the place you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If
a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
20 www.electrolux.com
tains flammable gases: the appliance shall be disposed according
to the applicable regulations to
obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit,
especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on
this appliance marked by the symare recyclable.
bol
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and
rubbish. The insulation foam con-
2. CONTROL PANEL
A B
C
D E
A - Appliance button ON/OFF
D - Function button
B - Temperature regulation button
E - Confirmation button
C - Temperature and function indicator
2.1 Display
Eco Mode is activated
Temperature alarm
Action Freeze is activated
Drinks Chill is activated
Negative Temperature sign
Child Lock is activated
Temperature
2.2 Switching on
2.3 Switching off
Insert the plug into the power outlet. If the
display is not illuminated, press button (A),
to start the appliance.
For optimal food storage select the Eco
Mode and the temperature is set to -18°C
in the freezer.
• Wait ca. 24 h, before loading food into
the freezer compartment.
• To select a different temperature see
"Temperature regulation".
The appliance is shut off by pressing button (A) until a countdown from -3 -2 -1 is
completed.
2.4 Temperature regulation
The temperature may be changed by
pressing the button (B).
The current temperature setting flashes
and by pressing button (B) again the set
temperature is possible to change in
steps of one degree.
ENGLISH
After some seconds is shown the set default temperature.
2.5 Functions Menu
By activating the key (D) the functions
menu is operating. Each function could be
confirmed by pressing button (E). If there
is no confirmation after some seconds the
display will go out from the menu and return in normal condition. The following
functions are indicated:
Eco Mode function
Action Freeze function
Drinks Chill function
Child Lock function
2.6 Eco Mode Function
The Eco Mode function is activated by
pressing key D (several times if necessary)
until the corresponding icon appears
(or setting the temperature at -18°C).
You must confirm the choice by pressing
key E within few seconds. You will hear
the buzzer and the icon remains lighted.
In this condition the chosen temperatures
are automatically set (-18°C), in the best
conditions for storing food.
It is possible to de-activate the function at
any time by changing the selected temperature in the compartment.
2.7 Action Freeze Function
To freeze fresh foods, press button (D) repeatedly to access the Action Freeze
function.
Confirm the selection by pressing button
(E), and you will hear the buzzer and the
display will show rotating lines.
To achieve maximum freezing capacity,
allow a pre-cooling period of 24 hours,
before placing the fresh food in the FAST
FREEZE compartment .
The freezing process takes 24 hours. During this period do not put other foods in
the freezer.
This function stops automatically after 52
hours.
It is possible to deactivate the function at
any time by pressing button (D) until the
corresponding icon will flash and then
button (E).
21
2.8 Drinks Chill Function
The Drinks Chill function is to be used as
a safety warning when placing bottles in
the freezer compartment. It is activated by
pressing key (D) (several times if necessary) until the corresponding icon appears
.
You must confirm the choice by pressing
key (E) within few seconds. You will hear
the buzzer and the icon remains lighted.
In this condition it operates a timer with a
default value of 30 min. and it could
change from 1 to 90 min., by pressing key
(B) you select the minutes needed.
At the end of the selected time there are
the following indications:
• on the indicator
the symbol
flashing
• the icon
flashing
• sounding of an acoustic alarm until key
(E) is pressed
At this point bear in mind to remove the
drinks contained in the freezer compartment.
It is possible to deactivate the function at
any time by pressing key (D) until the corresponding icon will flash and then key
(E).
2.9 Child Lock Function
The Child Lock function is activated by
pressing key (D) (several times if necessary) until the corresponding icon appears
.
You must confirm the choice by pressing
key (E) within few seconds. You will hear
the buzzer and the icon remains lighted.
In this condition any possible operation
through the keys does not cause any
change as long as this function is activated.
It is possible to de-activate the function at
any time by pressing key (D) until the corresponding icon will flash and then key
(E).
2.10 Temperature alarm
Temperature increase in the freezer compartment (for example due to an power
failure or door is open) is indicated by:
• flashing temperature
• flashing icon
22 www.electrolux.com
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored:
• the acoustic alarm will stop
• the temperature value continues to
flash
• the Alarm icon continues to flash
When you press button (E) to deactivate
the alarm, the highest temperature
reached in the compartment appears on
for some seconds.
indicator
Then it returns on the normal operation
showing the temperature of the selected
compartment.
During the alarm phase, the buzzer can
be switched off by pressing button (E).
3. DAILY USE
3.1 Cleaning the interior
3.3 Storage of frozen food
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
24 hours on the Action Freeze setting.
If large quantities of food are to be stored,
remove all drawers and baskets from appliance and place food on cooling shelves
to obtain the best performance.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage
the finish.
3.2 Use of the freezer
compartment
The symbol
means that the
freezer is suitable for freezing fresh food
and for long term storage. The temperature may be regulated between -15°C
and -24°C. We suggest setting the temperature to -18°C, which is optimal for energy consumption and frozen food storage.
Difference between setting temperature and actual temperature is
normal.
Especially when:
• a new setting has recently been selected
• the door has been open for a long time
• warm food has been placed in the
compartment.
Difference until 5°C inside the compartment are quite normal.
During operation the temperature indicator shows setting value.
WARNING!
Make sure that foods do not exceed the load limit stated on the
side of the upper section (where
applicable)
In the event of accidental defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off
for longer that the value shown in
the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly
or cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
3.4 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
3.5 Cold accumulators
The freezer contains at least one cold accumulator which increases storage time in
the event of a power cut or breakdown.
ENGLISH
23
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should be
added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable
it to be rapidly and completely frozen
and to make it possible subsequently to
thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life
of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be
freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
4.2 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by
the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer
in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
5. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
5.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/dam-
24 www.electrolux.com
age the plastics used in this appliance.
For this reason it is recommended that
the outer casing of this appliance is only
cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.2 Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model,
on the other hand, is a "no frost" type.
This means that there is no buildup of
frost when it is in operation, neither on the
internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the
compartment, driven by an automatically
controlled fan.
5.3 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case
of a power failure.
6. WHAT TO DO IF…
During operation of the appliance some
smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling a technician out. In the following chart information is given about them to avoid unnecessary charges on service.
The operation of the appliance
goes with certain sounds (compressor and circulating sound).
This not means a trouble, but a
normal operation.
The appliance operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean being no
current. That is why you must not
touch the electrical parts of the
appliance before breaking the circuit.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all feet and
wheels should be on the
floor). Refer to "Levelling".
The cushion spacers located between the back of
the cabinet and the pipes
come loose.
Put them back in place
again.
The temperature in the
freezer is too high.
Refer to "High Temperature
Alarm".
The buzzer sounds.
The Alarm icon
flashing.
ENGLISH
25
Problem
Possible cause
Solution
is displayed in the
temperature display
An error has occurred in
measuring the temperature.
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not be
possible).
The compressor op- The Temperature regulator Set a warmer temperature.
may be set incorrectly.
erates continually.
There is too much
frost and ice.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door open
longer than necessary.
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Food are not wrapped
properly.
Wrap the food better.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The door gasket is deformed or dirty.
Refer to "Closing the door".
The temperature in
the appliance is too
low.
The Temperature regulator Set a higher temperature.
may be set incorrectly.
The temperature in
the appliance is too
high.
The Temperature regulator Set a lower temperature.
may be set incorrectly.
The temperature in
the freezer is too
high.
The appliance does
not operate.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
Food is too near to each
other.
Store food so that there is
cold air circulation.
Large quantities of food to
be frozen were put in at
the same time.
Insert smaller quantities of
food to be frozen at the
same time.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
26 www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
The mains plug is not con- Connect the mains plug to
nected to the mains sock- the mains socket correctly.
et correctly.
The appliance has no
Connect another electrical
power. There is no voltage appliance to the mains
in the mains socket.
socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.
A large quantity of
drops ice covers the
top compartment inside the appliance. .
The door has been open
to long.
Close the door.
There is too much frost
and ice on the evaporator
of the appliance, the door
was open for too long
time.
Refer to "Cleaning the
evaporator".
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
6.1 Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
6.2 Cleaning the evaporator
1.
2.
Switch off the appliance.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
3. Remove all foods from the freezer
and put them in a fresh place.
4. Move the appliance far from the wall.
5. Leave the door open.
6. After approximately 20 minutes the
drain hose at the rear of the cabinet
starts to discharge water into the drip
tray.
7. To prevent the water overflowing from
the drip tray dry with a sponge.
8. The defrosting process ends when
the water stops dripping. It may take
several hours if the problem started
long before.
9. Move the appliance to the original position.
10. Clean and dry the inside of the appliance.
11. Connect the mains plug into the
mains socket.
12. Switch on the appliance.
ENGLISH
27
7. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
10mm
10mm
100mm
7.1 Location
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the
side with the hinges facing the wall, the
distance between the wall and the cabinet
must be at least 10 mm to allow the door
to open enough so that the shelves can
be removed.
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the
plug must therefore be easily accessible
after installation.
7.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power
supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
28 www.electrolux.com
7.3 Rear spacers
Inside the appliance you find two
spacers which must be fitted as
shown in the figure.
Slacken the screws and insert the spacer
under the screw head, then retighten the
screws.
7.4 Door reversibility
Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket. To
change the opening direction of the door,
proceed as follows:
• To carry out the following operations,
we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold
on the doors of the appliance during
the operations.
Open the door with the appliance
in the upright position. Unscrew the
screws and remove the upper door
plastic trim.
Remove the little plastic cover from
the door plastic trim and refit on
the opposite side (D).
Lay down the appliance back side
down.
D
D
B
A
C
Remove the screw of the hinge
cover plug (A).
Unscrew the upper hinge and remove it (B).
Unscrew the screw and remove the
door stopper (C).
ENGLISH
E
5
2
1
F
3
4
29
Remove the door.
Remove using a tool the cover (E),
unscrew the lower hinge pivot (F)
and place it on the opposite side.
Reinsert the cover (E) on the opposite side.
Reinsert the door.
Pay attention that the front board
of the doors are parallel to the front
board of the top.
Fix the door stopper on the opposite side.
Position and fix the upper hinge
(that can be found in the instruction
for use bag) on the opposite side.
Fix the screw of the new cover
hinge (that can be found in the instruction for use bag).
Lift up the appliance to vertical position.
Open the door and reposition the
upper door plastic trim with
screws.
Fix the handle on the opposite side,
insert the plastic plugs into the
holes left open that can be found in
the instruction for use bag.
WARNING!
Reposition, level the appliance,
wait for at least four hours and
then connect it to the power
socket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact the
nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out
the reversibility of the doors at your cost.
WARNING!
After having reversed the opening
direction of the doors check that
all the screws are properly tightened and that the magnetic seal
adheres to the cabinet.
If the ambient temperature is cold
(i.e. in Winter), the gasket may not
fit perfectly to the cabinet. In that
case, wait for the natural fitting of
the gasket. Lay down the appliance back side down.
30 www.electrolux.com
8. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1800 mm
Width
600 mm
Depth
650 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side of
the appliance and in the energy label.
9. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
FRANÇAIS
31
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
34
37
38
38
39
42
46
46
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années
d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour
vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
32 www.electrolux.com
1.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils
et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre
personne, veillez à remettre cette notice
au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et
sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et des
personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou
en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages
à portée des enfants. Ils pourraient
s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation
électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil
équipé d'une fermeture à ressort, nous
vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser.
Ceci afin d'éviter aux enfants de s'en-
fermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement
à la conservation des aliments et/ou
des boissons dans le cadre d’un usage
domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette
utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court
circuit, un incendie et/ou une électrocution.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel
qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
33
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager
ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou
agents chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur excessive pourrait endommager le revêtement plastique interne et l'humidité pourrait s'introduire
dans le système électrique.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas
l'appareil s'il est endommagé. Signalez
immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans
ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil
pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il ne
34 www.electrolux.com
•
•
•
•
surchauffe. Pour assurer une ventilation
suffisante, respectez les instructions de
la notice (chapitre Installation).
Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant
ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères
et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au
rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez
à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent
être réalisés par un électricien qualifié
ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
2. BANDEAU DE COMMANDE
A B
C
D E
A - Touche Marche/Arrêt
D - Touche Fonctions
B - Touche de réglage de la température
E - Touche de confirmation
C - Affichage de la température et de la
fonction
2.1 Affichage
La fonction mode Éco est activée.
Alarme de température
FRANÇAIS
35
La fonction Congélation rapide est
activée.
La fonction Refroidissement des
boissons est activée.
Signe de température négative
La fonction Sécurité enfants est activée.
Température
2.2 Mise en fonctionnement
2.5 Menu Fonctions
Branchez correctement la fiche sur la prise de courant. Si l'afficheur n'est pas allumé, appuyez sur la touche (A) pour mettre
l'appareil en fonctionnement.
Pour une conservation optimale des aliments, sélectionnez le mode Eco, la température est alors réglée sur -18 °C dans
le compartiment congélateur.
• Attendez 24 h avant de mettre des aliments dans le compartiment congélateur.
• Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Pour activer le menu Fonctions, appuyez
sur la touche (D). Pour confirmer la fonction sélectionnée, appuyez sur la touche
(E). Si vous omettez de confirmer votre
sélection, l'affichage quitte le menu au
bout de quelques secondes et retourne
au mode de fonctionnement normal. Les
fonctions affichées sont les suivantes :
2.3 Mise à l'arrêt
Pour mettre l'appareil à l'arrêt, appuyez
sur la touche (A) jusqu'à ce que le décompte de -3 -2 -1 soit terminé.
2.4 Réglage de la température
Pour modifier la température, appuyez sur
la touche (B).
Le réglage actuel de la température clignote. Vous pouvez le modifier par paliers
d'un degré en appuyant de nouveau sur
la touche (B).
La température par défaut s'affiche au
bout de quelques secondes.
Fonction Mode éco
Fonction Congélation rapide
Fonction Refroidissement des boissons
Fonction Sécurité enfants
2.6 Fonction Mode Éco
Pour activer la fonction Mode Éco, appuyez sur la touche (D) (plusieurs fois si
nécessaire), jusqu'à ce que le symbole
(ou que
correspondant apparaisse.
-18 °C s'affiche).
Vous devez valider votre sélection en appuyant sur la touche (E) dans les secondes qui suivent. Un signal sonore retentit
et le symbole reste allumé.
Dans ce cas, les températures sélectionnées sont automatiquement réglées
(-18 °C), assurant des conditions optimales de conservation.
Il est possible de désactiver la fonction à
tout moment en modifiant la température
sélectionnée à l'intérieur du compartiment.
2.7 Fonction Action Freeze
Pour congeler des denrées fraîches, appuyez sur la touche (D) à plusieurs reprises pour accéder à la fonction Action
Freeze.
Confirmez la sélection en appuyant sur la
touche (E), un signal sonore retentit et des
lignes s'affichent.
Respectez le pouvoir de congélation de
votre appareil (c'est-à-dire la quantité
36 www.electrolux.com
maximale de denrées fraîches que vous
pouvez congeler par 24 heures), attendez
24 heures avant de placer les denrées
dans le compartiment FAST FREEZE.
Le temps de congélation est de 24 heures : Vous ne devez ajouter aucune autre
denrée à congeler au cours de cette période.
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
Il est possible de désactiver la fonction à
tout moment en appuyant sur la touche
(D) jusqu'à ce que le symbole correspondant clignote, puis sur la touche (E).
2.8 Fonction Refroidissement
des boissons
Une alarme sonore retentit pour rappeler
que des boissons ont été placées dans le
compartiment congélateur. Pour activer la
fonction, appuyez sur la touche (D) (plusieurs fois, si nécessaire), jusqu'à ce que
le symbole correspondant apparaisse.
.
Vous devez valider votre sélection en appuyant sur la touche (E) dans les secondes qui suivent. Un signal sonore retentit
et le symbole reste allumé.
Dans ce cas, une minuterie est réglée par
défaut sur 30 minutes. Il vous est possible
de sélectionner une durée différente (de 1
à 90 minutes) en appuyant sur la touche
(B).
Dès que le temps réglé est écoulé, les indications suivantes s'affichent :
• sur le voyant
le symbole clignote.
• le symbole
clignote.
• un signal sonore retentit jusqu'à ce que
la touche (E) soit activée
À ce stade, n'oubliez pas de retirer les
boissons qui sont à l'intérieur du compartiment congélateur.
Il est possible de désactiver la fonction à
tout moment en appuyant sur la touche
(D) jusqu'à ce que le symbole correspondant clignote, puis sur la touche (E).
2.9 Fonction Sécurité enfants
Pour activer la fonction Sécurité enfants,
appuyez sur la touche (D) (plusieurs fois,
si nécessaire), jusqu'à ce que le symbole
correspondant apparaisse
Vous devez valider votre sélection en appuyant sur la touche (E) dans les secondes qui suivent. Un signal sonore retentit
et le symbole reste allumé. Dans ce cas,
aucune modification n'est possible en appuyant sur l'une des touches tant que la
fonction est activée.
Il est possible de désactiver la fonction à
tout moment en appuyant sur la touche
(D) jusqu'à ce que le symbole correspondant clignote, puis sur la touche (E).
2.10 Alarme de température
Une augmentation de la température dans
le compartiment congélateur (par exemple
à cause d'une coupure de courant ou de
l'ouverture de la porte) est indiquée par :
• clignotement de la température
• clignotement du symbole
• une alarme sonore
Au rétablissement des conditions normales :
• l'alarme sonore s'arrête
• la température continue de clignoter
• le symbole d'alarme continue de clignoter
Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la
touche (E). La température maximum régnant dans le compartiment apparaît sur
pendant quelques seconl'afficheur
des.
Il retourne ensuite en condition de fonctionnement normal et indique la température du compartiment sélectionné.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur
la touche (E).
FRANÇAIS
37
3. UTILISATION QUOTIDIENNE
3.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
3.2 Utilisation du compartiment
congélateur
Le symbole
signifie que votre
congélateur permet la congélation et la
conservation à long terme de denrées
fraîches. Vous pouvez régler la température entre -15 °C et -24 °C. Effectuez un
premier réglage sur une position moyenne
(-18 °C), et ce pour garantir une conservation optimale des aliments congelés et
des économies d'énergie.
Une différence entre la température affichée et la température réglée est normale.
En particulier lorsque :
• un nouveau réglage a été récemment
sélectionné
• la porte a été laissée ouverte longtemps
• des aliments chauds ont été placés
dans le compartiment.
Une différence maximale de 5 °C à l’intérieur du compartiment est tout à fait normale.
Durant le fonctionnement, le voyant de
température indique la valeur du paramétrage.
3.3 Conservation d'aliments
congelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, faites fonctionner l'appareil pen-
dant 24 heures environ, avant d’introduire
les produits dans le compartiment, sur le
réglage Action Freeze.
Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs et paniers et placez directement les aliments
sur les clayettes réfrigérantes pour obtenir
les meilleures performances possibles.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la quantité
d'aliments ne dépasse pas la
charge limite indiquée sur le côté
de la section supérieure (si besoin).
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a
duré plus de temps qu'il n'est prévu au paragraphe « Autonomie de
fonctionnement », au chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler
(une fois refroidis).
3.4 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans le
compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps
disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable (la
cuisson sera cependant un peu plus longue).
3.5 Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet d'augmenter l'autonomie de votre appareil en
cas de coupure de courant.
38 www.electrolux.com
4. CONSEILS
4.1 Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne
doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et
assurez-vous que les emballages sont
étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compar-
timent congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée
de conservation indiquée par le fabricant.
4.2 Conseils pour la
conservation des produits
surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que
le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
5.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour
éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
FRANÇAIS
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette
opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies
d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par
conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
5.2 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il n'y
a aucune formation de givre pendant son
39
fonctionnement, ni sur les parois internes
si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation
continuelle de l'air froid à l'intérieur du
compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
5.3 En cas d'absence prolongée
ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs
désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites
vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Pendant le fonctionnement de l'appareil,
des dysfonctionnements minimes mais
gênants peuvent se produire, qui n'exigent cependant pas l'intervention d'un
technicien. Le tableau suivant vous donne
les informations vous permettant d'éviter
les frais de réparation inutiles.
L'appareil produit certains bruits
lorsqu'il fonctionne (compresseur
et bruits de circulation). Cela est
normal.
L'appareil fonctionne de façon
discontinue. L'arrêt du compresseur ne signifie donc pas l'absence de courant électrique. C'est
pourquoi vous ne devez jamais
toucher les parties électriques de
l'appareil avant de couper le courant.
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable. Vérifiez que l'appareil est de
niveau et d'aplomb (les
pieds et les roulettes doivent être en contact avec le
sol). Reportez-vous au paragraphe « Mise à niveau ».
Les entretoises situées en- Remettez-les en place.
tre l'arrière de l'appareil et
les tuyaux sont desserrées.
40 www.electrolux.com
Problème
Cause possible
Solution
Le signal sonore se
déclenche. Le symbole d'alarme clignote.
La température du congélateur est trop élevée.
Reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ».
Faites appel au service
apparaît sur l'affi- Une erreur s'est produite
cheur de températu- en mesurant la températu- après-vente (le système de
re.
réfrigération continuera à
re.
maintenir les aliments au
froid, mais il ne sera pas
possible de régler la température).
Le compresseur
fonctionne en permanence.
Le dispositif de réglage de Modifiez le dispositif de rétempérature n'est pas cor- glage de température pour
rectement réglé.
obtenir moins de froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous à « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop Ne laissez pas la porte ousouvent.
verte plus longtemps que
nécessaire.
La température des aliments est trop élevée.
Laissez les aliments revenir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Réduisez la température
ambiante.
Il y a trop de givre et Les aliments ne sont pas
de glace.
correctement emballés.
Enveloppez les aliments
correctement.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous à « Fermeture de la porte ».
Le joint de porte est défor- Reportez-vous à « Fermetumé ou sale.
re de la porte ».
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse.
Le dispositif de réglage de Modifiez la position du distempérature n'est pas cor- positif de réglage de temrectement réglé.
pérature pour obtenir moins
de froid.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
Le dispositif de réglage de Modifiez la position du distempérature n'est pas cor- positif de réglage de temrectement réglé.
pérature pour obtenir plus
de froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous à « Fermeture de la porte ».
La température des aliments est trop élevée.
Laissez les aliments revenir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
FRANÇAIS
41
Problème
Cause possible
Solution
La température du
congélateur est trop
élevée.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
Trop de produits à conge- Introduisez de plus petites
ler ont été introduits en
quantités d'aliments à conmême temps dans l'appa- geler en même temps.
reil.
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche n'est pas correctement branchée dans la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
Branchez un autre appareil
l'appareil. La prise de cou- électrique sur la prise de
rant n'est pas alimentée.
courant. Contrôlez le fusible. Faites appel à un
électricien qualifié.
La porte a été ouverte trop Fermez la porte.
longtemps.
Une grande quantité
de glace recouvre le
compartiment supérieur à l'intérieur de
l'appareil. .
L'évaporateur de l'appareil Reportez-vous au chapitre
est recouvert de trop de
« Nettoyage de l'évaporagivre et de glace, la porte teur ».
est restée trop longtemps
ouverte.
Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service après-vente de votre revendeur.
6.1 Fermeture de la porte
1.
2.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3.
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
42 www.electrolux.com
6.2 Nettoyage de l'évaporateur
1.
2.
Éteignez l'appareil.
Débranchez la fiche de l'appareil de la
prise secteur.
3. Sortez tous les aliments du réfrigérateur et placez-les dans un endroit
frais.
4. Éloignez l'appareil du mur.
5. Laissez la porte ouverte.
6. Au bout d'environ 20 minutes, de
l'eau doit s'écouler du flexible d'évacuation situé à l'arrière de l'appareil
vers le bac collecteur.
7. Pour éviter tout débordement, épongez cette eau.
8. Le processus de dégivrage est terminé lorsque l'eau cesse de s'écouler.
Cela peut prendre plusieurs heures, si
le problème dure depuis longtemps.
9. Remettez l'appareil en place.
10. Nettoyez et séchez l'intérieur de l'appareil.
11. Branchez la fiche de l'appareil dans la
prise secteur.
12. Mettez l'appareil en marche.
7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes
de sécurité" avant d'installer l'appareil.
FRANÇAIS
43
10mm
10mm
100mm
7.1 Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du
soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil
est installé sous un élément suspendu, la
distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit être d'au moins
100 mm. Si possible, évitez de placer
l'appareil sous des éléments suspendus.
La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou
de plusieurs pieds réglables à la base de
l'appareil.
Si l'appareil est placé dans un coin avec
le côté des charnières contre le mur, laissez au moins 10 mm entre le mur et l'appareil pour permettre une ouverture suffisante de la porte, afin de pouvoir retirer
les clayettes.
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à
tout moment ; il est donc nécessaire que
la prise reste accessible après l'installation.
7.2 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de
courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre
conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
7.3 Entretoises arrière
Vous trouverez deux entretoises jointes à l'appareil qui doivent être installées comme indiqué sur la figure.
Desserrez les vis et introduisez l'entretoise
sous la tête de vis, puis resserrez les vis.
44 www.electrolux.com
7.4 Réversibilité de la porte
Avant toute opération, débranchez la fiche
de la prise de courant. Pour changer le
sens d'ouverture de la porte, procédez
comme suit :
• Pour effectuer les opérations suivantes,
il est conseillé de se faire aider par une
autre personne pour maintenir fermement les portes lors de toute manipulation de l'appareil.
Ouvrez la porte lorsque l'appareil
est debout. Dévissez les vis et retirez la moulure en plastique de la
porte supérieure.
Retirez le petit cache en plastique
de la moulure de la porte et remettez-le en place sur le côté opposé
(D).
Couchez l'appareil sur le dos.
D
D
B
A
C
Retirez la vis du cache charnière
(A).
Dévissez la charnière supérieure et
enlevez-la (B).
Dévissez la vis et retirez la butée de
porte (C).
FRANÇAIS
E
5
2
1
F
3
4
45
Démontez la porte.
Enlevez le cache (E) à l'aide d'un
outil, dévissez le gond de la charnière inférieure (F) et placez-le sur
le côté opposé.
Installez le cache (E) sur le côté opposé.
Installez la porte.
Vérifiez que le panneau avant des
portes est parallèle au panneau
avant de l'élément supérieur.
Fixez la butée de porte sur le côté
opposé.
Positionnez et fixez la charnière supérieure (vous la trouverez dans le
sachet de la notice d'utilisation) sur
le côté opposé.
Fixez la vis du nouveau cache
charnière (vous le trouverez dans le
sachet de la notice d'utilisation).
Remettez l'appareil en position verticale.
Ouvrez la porte et remettez en place la moulure en plastique de la
porte supérieure en utilisant les vis.
Fixez la poignée sur le côté opposé, puis insérez les caches en plastique (fournis dans le sachet de la
notice d'utilisation) dans les trous
restés libres.
AVERTISSEMENT
Remettez l'appareil en place, mettez-le d'aplomb, attendez quatre
heures au moins puis branchez-le
sur la prise de courant.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité des portes à vos frais.
AVERTISSEMENT
Après avoir changé le sens d'ouverture des portes, vérifiez que
toutes les vis sont correctement
serrées et que le joint magnétique
adhère bien à l'appareil.
Si la température ambiante est
basse (par exemple, en hiver), il se
peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez
que le joint reprenne sa taille naturelle. Couchez l'appareil sur le
dos.
46 www.electrolux.com
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1800 mm
Largeur
600 mm
Profondeur
650 mm
Temps de levée
20 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le cô-
té gauche à l'intérieur de l'appareil et sur
l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
électroniques. Ne jetez pas les appareils
avec les ordures
portant le symbole
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
47
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HILFREICHE HINWEISE UND TIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
50
52
53
54
55
58
62
62
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
48 www.electrolux.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die
vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge
und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur
Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle
Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des
Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt bestimmt,
wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht
die Komponenten des Kältekreislaufs
zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
49
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das
Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis
im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um
das Abtauen zu beschleunigen. Starke
Hitze kann die Plastikteile im Innenraum
beschädigen und Feuchtigkeit kann in
das elektrische System eindringen, so
dass die Teile unter Spannung stehen.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
50 www.electrolux.com
•
•
•
•
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind,
mit dem Symbol
können recycelt werden.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
2. BEDIENFELD
A B
C
D E
A - Gerät Taste EIN/AUS
D - Funktionstaste
B - Taste Temperaturregelung
E - Taste Bestätigung
C - Anzeige Temperatur und Funktion
2.1 Display
Die Funktion Energiesparen ist aktiviert
Temperaturwarnung
Die Funktion Superfrost ist aktiviert
Die Funktion Getränke kühlen ist aktiviert
DEUTSCH
Negatives Temperaturvorzeichen
51
Die Kindersicherung ist aktiviert
Temperatur
2.2 Einschalten
2.6 Funktion Energiesparen
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Falls das Display nicht leuchtet,
drücken Sie die Taste (A), um das Gerät
einzuschalten.
Wählen Sie für eine optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel die Funktion Energiesparen und eine Temperatureinstellung von
-18 °C im Gefriergerät.
• Warten Sie ca. 24 Stunden, bevor Sie
Lebensmittel in den Gefrierraum einlegen.
• Näheres zur Wahl einer anderen Temperatur siehe „Temperaturregelung“.
Die Funktion Energiesparen wird durch
(eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste (D) eingeschaltet, bis das entsprechende Symbol
erscheint (oder durch das
Einstellen der Temperatur auf -18 °C).
Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb
weniger Sekunden mit der Taste E. Der
Summer ertönt und das Symbol leuchtet
dauerhaft.
In diesem Modus wird die Temperatur automatisch (-18 °C) für die optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel eingestellt.
Diese Funktion kann jederzeit durch Ändern der ausgewählten Temperatur im
Kühlraum ausgeschaltet werden.
2.3 Ausschalten
Das Gerät wird ausgeschaltet, indem Sie
die Taste (A) solange drücken, bis der
Countdown von -3-2-1 abgelaufen ist.
2.4 Temperaturregelung
Die Temperatur kann durch Drücken der
Taste (B) geändert werden.
Die aktuelle Temperatureinstellung blinkt,
und es ist durch erneutes Drücken der
Taste (B) möglich, die eingestellte Temperatur in Schritten zu je einem Grad zu ändern.
Nach einigen Sekunden wird die voreingestellte Temperatur angezeigt.
2.5 Funktionsmenü
Durch Drücken der Taste (D) gelangen Sie
in das Menü „Funktionen“. Jede Funktion
kann durch Drücken der Taste (E) bestätigt werden. Wenn einige Sekunden lang
keine Bestätigung erfolgt, erlischt die Anzeige im Display und das Gerät schaltet
wieder in den normalen Betrieb zurück. Es
werden folgende Funktionen angezeigt:
Energiesparen
Superfrost
Getränke kühlen
Kindersicherung
2.7 Funktion Action Freeze
Zum Einfrieren frischer Lebensmittel drücken Sie bitte mehrmals die Taste (D), um
die Funktion Superfrost Action Freeze aufzurufen.
Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste (E). Sie hören dann den
Summer, und das Display zeigt rotierende
Linien an.
Um die maximale Gefrierleistung zu erreichen, lassen Sie das Gerät mindestens 24
Stunden vorkühlen, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum mit dem Symbol FAST FREEZE legen.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren Lebensmittel in das Gefriergerät.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Diese Funktion kann jederzeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie dazu die Taste
(D), bis das entsprechende Symbol blinkt,
und drücken Sie dann die Taste (E).
2.8 Funktion Getränke kühlen
Die Funktion Getränke kühlen dient als Sicherheitseinrichtung, wenn Flaschen in
den Gefrierraum eingelegt werden. Diese
Funktion wird durch (eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste (D) eingeschaltet,
.
bis zum Aufleuchten des Symbols
52 www.electrolux.com
Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb
weniger Sekunden mit der Taste (E). Der
Summer ertönt und das Symbol leuchtet
dauerhaft.
In diesem Modus arbeitet ein Timer mit einer Standardeinstellung von 30 Min. Diese
Standardeinstellung kann durch Drücken
der Taste (B) durch Auswahl der gewünschten Dauer zwischen 1 und 90 Minuten geändert werden.
Am Ende der ausgewählten Zeit erscheinen folgende Anzeigen:
• In der Anzeige
blinkt das Symbol
.
• Das Symbol
blinkt
• Der akustische Alarm ertönt, bis die
Taste (E) gedrückt wird
Bitte denken Sie daran, jetzt die Getränke
aus dem Gefrierraum zu entnehmen.
Diese Funktion kann jederzeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie dazu die Taste
(D), bis das entsprechende Symbol blinkt,
und drücken Sie dann die Taste (E).
2.9 Funktion Kindersicherung
Die Funktion Kindersicherung wird durch
(eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste (D) eingeschaltet, bis das entsprechende Symbol
erscheint.
Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb
weniger Sekunden mit der Taste (E). Der
Summer ertönt und das Symbol leuchtet
dauerhaft. Solange die Kindersicherung
eingeschaltet ist, kann durch Drücken einer beliebigen Taste keinerlei Funktion
ausgelöst werden.
Diese Funktion kann jederzeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Taste (D), bis
das entsprechende Symbol blinkt, und
drücken Sie dann die Taste (E).
2.10 Temperaturalarm
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls oder einer geöffneten Gerätetür)
wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Temperaturanzeige
• Blinkendes Symbol
• Akustisches Signal
Sobald die normalen Bedingungen wieder
hergestellt sind:
• Der Warnton schaltet sich aus
• Der Temperaturwert blinkt weiterhin
• Das Alarmsymbol blinkt weiterhin
Wenn Sie die Taste (E) zum Ausschalten
des Alarms betätigen, wird in der Anzeige
einige Sekunden lang die wärmste
Temperatur im Gefrierraum angezeigt.
Anschließend schaltet die Anzeige in den
normalen Betrieb zurück und zeigt die
Temperatur des ausgewählten Geräteteils
an.
In der Alarmphase kann der Summer
durch Drücken der Taste (E) ausgeschaltet werden.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
3.2 Gebrauch des
Gefrierschranks
Das Symbol
bedeutet, dass
sich der Gefrierschrank zum Einfrieren frischer Lebensmittel für einen längeren
Zeitraum eignet. Die Temperatur kann
zwischen -15 °C und -24 °C geregelt werden. Wir empfehlen Ihnen, für eine optimale Lagerung gefrorener Lebensmittel
und einen optimalen Energieverbrauch eine Temperatur von -18 °C einzustellen.
Ein Abweichen der eingestellten
Temperatur von der tatsächlichen
Temperatur ist normal.
DEUTSCH
Besonders dann, wenn:
• erst kürzlich eine neue Einstellung gewählt wurde
• die Tür längere Zeit offen stand
• warme Lebensmittel in den Gefrierraum
eingestellt wurden.
Unterschiede von bis zu 5 °C innerhalb
des Gefrierraums sind normal.
Während des Betriebs zeigt die Temperaturanzeige den eingestellten Wert an.
3.3 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige
Zeit nicht benutzt wurde, mindestens 24
Stunden lang mit der aktivierten Funktion
Action Freeze eingeschaltet, bevor Sie Lebensmittel hineingeben.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln
aufbewahrt werden, entfernen Sie alle
Körbe und Schubladen aus dem Gerät
und legen Sie die Lebensmittel auf Kühlablagen, um die optimale Leistung zu erhalten.
WARNUNG!
Bitte achten Sie unbedingt darauf,
die Beladungsgrenze nicht zu
überschreiten, die seitlich im oberen Teil angegeben ist (wo zutref-
53
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
3.4 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas
länger.
3.5 Kälteakkumulatoren
Der Gefrierschrank wird mit einem oder
mehreren Gefrierakkumulatoren geliefert.
Diese verlängern die Zeitdauer, in der die
Lebensmittel bei einem Stromausfall oder
einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.
fend).
4. HILFREICHE HINWEISE UND TIPPS
4.1 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild
angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später nur
die Menge auftauen müssen, die Sie
gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig
Luft wie möglich in der Verpackung zu
haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
54 www.electrolux.com
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der
Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren,
um einen genauen Überblick über die
Lagerzeit zu haben.
4.2 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten
werden.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
5. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.1 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und
es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
DEUTSCH
5.2 Abtauen des
Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom
Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es
während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln
zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach
verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
5.3 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
55
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall
nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
6. WAS TUN, WENN …
Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen Problemen kommen, für die kein Techniker gerufen werden muss. Die folgende Tabelle gibt Ihnen
eine Übersicht über kleinere Störungen,
die nicht von Fachpersonal behoben werden müssen.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und kreisende Geräusche). Dies ist normal und kein
Grund zur Beunruhigung.
Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn sich der Kompressor
ausschaltet, bedeutet dies also
nicht, dass es einen Stromausfall
gibt. Aus diesem Grund dürfen Sie
erst dann elektrische Teile des
Geräts berühren, wenn Sie den
Stromkreis unterbrochen haben.
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu
laut.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
stabil steht (alle Füße und
Räder müssen fest auf dem
Boden stehen). Siehe hierzu
„Ausrichten des Geräts“.
Die Distanzstücke zwischen der Rückseite des
Gefrierschranks und den
Leitungen sind lose.
Setzen Sie sie bitte wieder
an ihrem Platz ein.
Es ertönt ein Alarmsignal. Das Alarmsymbol blinkt.
Die Temperatur im Gefrier- Siehe „Temperaturwarraum ist zu hoch.
nung“.
56 www.electrolux.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
wird in der Temperaturanzeige angezeigt.
Beim Messen der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter (das Kühlsystem hält
zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Der Kompressor arbeitet ständig.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine höhere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie Lebensmittel auf
kühlenden Lebensmittel ist Raumtemperatur abkühlen,
zu hoch.
bevor Sie sie in das Gerät
legen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Zu starke Reif- und
Eisbildung.
Die Lebensmittel sind nicht Verpacken Sie die Lebensrichtig verpackt.
mittel richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Türdichtung ist verzogen oder verschmutzt.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine höhere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Der Temperaturregler kann Stellen Sie eine niedrigere
falsch eingestellt sein.
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie Lebensmittel auf
kühlenden Lebensmittel ist Raumtemperatur abkühlen,
zu hoch.
bevor Sie sie in das Gerät
legen.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
Die einzufrierenden Pack- Stellen Sie sicher, dass die
ungen liegen zu dicht anei- Kaltluft im Gerät zirkuliert
nander.
und die Lebensmittel dies
nicht verhindern.
Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln
gleichzeitig zum Einfrieren
eingelegt.
Legen Sie nur kleinere Lebensmittelmengen gleichzeitig zum Einfrieren in das
Gerät.
DEUTSCH
57
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert. Prüfen Sie die Sicherung. Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Tür stand zu lange offen.
Schließen Sie die Tür.
Auf dem Verdampfer des
Geräts hat sich zu viel Reif
und Eis gebildet, weil die
Tür zu lange geöffnet war.
Siehe hierzu „Reinigen des
Verdampfers“.
Im obersten Fach
des Geräts hat sich
zu viel Eis gebildet. .
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst in Ihrer Nähe an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.
6.1 Schließen der Tür
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
58 www.electrolux.com
6.2 Reinigen des Verdampfers
1.
2.
Schalten Sie das Gerät aus.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
3. Nehmen Sie alle Lebensmittel aus
dem Gerät und lagern Sie sie an einem kühlen Ort.
4. Schieben Sie das Gerät weit von der
Wand weg.
5. Lassen Sie die Tür offen.
6. Nach etwa 20 Minuten beginnt der
Ablaufschlauch auf der Rückseite des
Geräts Wasser in die Auffangwanne
abzulassen.
7. Saugen Sie das Wasser mit einem
Schwamm auf, um einen Überlauf der
Auffangwanne zu verhindern.
8. Der Abtauvorgang ist beendet, wenn
das Wasser nicht mehr tropft. Dies
kann einige Stunden dauern, wenn
das Problem bereits längere Zeit besteht.
9. Schieben Sie das Gerät in seine ursprüngliche Position zurück.
10. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum des Geräts.
11. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
12. Gerät einschalten.
7. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
DEUTSCH
59
10mm
10mm
100mm
7.1 Standort
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich,
dass Luft an der Rückseite des Gehäuses
frei zirkulieren kann. Um einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand
zwischen der Oberseite des Gehäuses
und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit
vermieden werden. Die ordnungsgemäße
waagrechte Ausrichtung des Gerätes
kann mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt,
und zeigt die Scharnierseite dabei zur
Wand, so muss der Abstand zwischen
Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen
der Ablagen geöffnet werden kann.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät von der
Hauptstromversorgung zu trennen; daher
sollte der Netzstecker nach der Installation leicht zugänglich sein.
7.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
bitte gemäß den geltenden Vorschriften
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
60 www.electrolux.com
7.3 Distanzstücke hinten
Im Gerät befinden sich zwei Distanzstücke, die, wie in der Abbildung gezeigt, angebracht werden müssen.
Lockern Sie dazu die Schrauben etwas
und legen Sie die Distanzstücke unter die
Schraubenköpfe. Anschließend ziehen Sie
die Schrauben wieder fest.
7.4 Wechsel des Türanschlags
Vor der Durchführung von Arbeiten am
Gerät ist stets der Netzstecker ziehen.
Beim Wechsel des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
Öffnen Sie die Tür bei aufrecht stehendem Gerät. Lösen Sie die
Schrauben und entfernen Sie die
Kunststoffverkleidung der oberen
Tür.
Entfernen Sie das kleine Kunststoffteil von der Kunststoffverkleidung
der Tür und bringen Sie es an der
gegenüberliegenden Seite (D) wieder an.
Legen Sie das Gerät auf seine
Rückseite.
D
D
B
A
• Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
C
Entfernen Sie die Schraube der
Scharnierabdeckung (A).
Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers (B) und entfernen
Sie dieses.
Lösen Sie die Schraube, entfernen
Sie den Türanschlag (C).
DEUTSCH
E
5
2
1
F
3
4
61
Hängen Sie die Tür aus.
Mit einem Werkzeug die Abdeckung (E) entfernen, den unteren
Scharnierstift (F) abschrauben und
auf der gegenüberliegenden Seite
wieder anbringen.
Bringen Sie die Abdeckung (E) auf
der gegenüberliegenden Seite an.
Setzen Sie die Tür wieder ein.
Achten Sie darauf, dass die Frontplatte der Türen parallel zur oberen
Frontplatte verläuft.
Befestigen Sie den Türanschlag auf
der gegenüberliegenden Seite.
Setzen Sie das obere Scharnier,
das sich im Beutel mit der Anleitung befindet, an der gegenüberliegenden Seite an und befestigen Sie
es.
Die Schraube der neuen Scharnierabdeckung, die sich ebenfalls im
Beutel mit der Anleitung befindet,
festziehen.
Heben Sie das Gerät in die vertikale
Position.
Öffnen Sie die Tür und befestigen
Sie die Kunststoffabdeckung der
oberen Tür mit den Schrauben.
Bringen Sie den Griff an der gegenüberliegenden Seite an. Setzen Sie
die Kunststoffkappen, die sich im
Beutel mit der Anleitung befinden,
in die Öffnungen ein.
WARNUNG!
Schieben Sie das Gerät wieder an
seinen Standort, richten Sie es
waagerecht aus und nehmen Sie
es mindestens vier Stunden lang
nicht in Betrieb. Schließen Sie es
dann an die Stromversorgung an.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
um bei den oben beschriebenen Tätigkeiten Unterstützung zu bekommen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
WARNUNG!
Überprüfen Sie nach dem Wechsel des Türanschlags, dass alle
Schrauben fest angezogen sind
und die Magnetdichtung am
Schrank anliegt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es
vorkommen, dass die Türdichtung
nicht richtig am Gerät anliegt.
Warten Sie in diesem Fall ab, bis
sich die Dichtung allmählich anpasst. Legen Sie das Gerät auf
seine Rückseite.
62 www.electrolux.com
8. TECHNISCHE DATEN
Abmessung der Aussparung
Höhe
1800 mm
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Ausfalldauer
20 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Gerät sowie auf der Energieplakette.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
nicht mit
Geräte mit diesem Symbol
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
PORTUGUÊS
63
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O QUE FAZER SE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
66
68
69
70
71
73
77
77
ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz consigo
décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar
em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de quem sabe que terá sempre óptimos
resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.electrolux.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.electrolux.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:
www.electrolux.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
64 www.electrolux.com
1.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de
instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes
desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que
venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade,
guarde as precauções destas instruções
de utilização, uma vez que o fabricante
não é responsável pelos danos causados
por omissão.
1.1 Segurança para crianças e
pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver
sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para
assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do
alcance das crianças. Existe o risco de
asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da
tomada, corte o cabo eléctrico (o mais
perto do aparelho possível) e retire a
porta para evitar que crianças a brincar
sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de
porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola
(lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho
aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.
1.2 Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha as aberturas de ventilação da
caixa do aparelho ou da estrutura integrada sem obstruções.
• O aparelho destina-se à conservação
de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal, como explicado
neste manual de instruções.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o
processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos
(como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a
não ser que sejam aprovados para este
fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho
contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental que é, no entanto, inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de que nenhum
dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o
aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou
modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo poderão
provocar um curto-circuito, incêndio e/
ou choque eléctrico.
PORTUGUÊS
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem
de ser efectuada por um agente
de assistência certificado ou por
pessoal técnico qualificado, para
evitar perigo.
1.
•
•
•
•
Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela
parte posterior do aparelho. Uma
ficha esmagada ou danificada pode
sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de
choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar sem
a tampa da lâmpada (se prevista)
da iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.
Não retire nem toque nos itens do
compartimento do congelador se estiver com as mãos húmidas/molhadas,
pois pode sofrer abrasões na pele ou
queimaduras provocadas pelo gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas
neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas para
iluminação doméstica.
1.3 Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente
em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost
Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
65
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções
do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento
dos fabricantes do aparelho devem ser
estritamente cumpridas. Consulte as
respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria
pressão no recipiente, podendo fazer
com que expluda, provocando danos
no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar
queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
1.4 Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de
metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.
• Nunca utilize um secador de cabelo ou
outro aparelho de aquecimento para
acelerar a descongelação. O calor excessivo pode danificar o interior de
plástico e a humidade pode entrar no
sistema eléctrico tornando-o activo.
1.5 Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se
existem danos. Não ligue o aparelho se
estiver danificado. Em caso de danos,
informe imediatamente o local onde o
adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos
duas horas antes de ligar o aparelho,
para permitir que o óleo regresse ao
compressor.
• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para
a instalação.
66 www.electrolux.com
• Sempre que possível, a traseira do
aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e
possíveis queimaduras.
• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação
do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
cia autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças sobressalentes originais.
1.7 Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases
que possam danificar a camada
de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de
isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico. A espuma de
isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas
aplicáveis que pode obter junto
das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento,
especialmente na parte traseira,
perto do permutador de calor. Os
materiais utilizado neste aparelho
são
marcados pelo símbolo
recicláveis.
1.6 Assistência
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho
devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
• A manutenção deste produto deve ser
efectuada por um Centro de Assistên-
2. PAINEL DE CONTROLO
A B
C
D E
A - Botão LIGAR/DESLIGAR o aparelho
D - Botão de função
B - Botão de regulação da temperatura
E - Botão de confirmação
C - Indicador da temperatura e da função
2.1 Visor
O Modo Ecológico está activado.
Alarme da temperatura
A função Action Freeze está activada.
A função Arrefecimento de Bebidas
está activada.
PORTUGUÊS
Sinal de Temperatura Negativa
67
O Bloqueio de Segurança para Crianças está activado.
Temperatura
2.2 Ligar
2.6 Função Modo Ecológico
Ligue a ficha do aparelho correctamente à
tomada de alimentação. Se o visor não
estiver iluminado, prima o botão (A) para
ligar o aparelho.
Para o armazenamento ideal de alimentos, seleccione o Modo Ecológico e regule a temperatura do congelador para os
-18 °C.
• Aguarde cerca de 24 h antes de colocar alimentos no compartimento do
congelador.
• Para seleccionar uma temperatura diferente, consulte "Regulação da temperatura".
A função Modo Ecológico é activada, premindo a tecla D (várias vezes, se necessário) até o respectivo ícone aparecer
(ou definir a temperatura para -18 °C).
Confirme a opção, premindo a tecla E no
espaço de alguns segundos. Ouvirá o sinal acústico e o ícone permanece aceso.
Neste estado, as temperaturas escolhidas
são definidas automaticamente (- 18 °C),
nas melhores condições para armazenar
alimentos.
É possível desactivar a função a qualquer
altura, alterando a temperatura seleccionada no compartimento.
2.3 Desligar
2.7 Função Action Freeze
O aparelho é desligado premindo o botão
(A) até a contagem decrescente de -3 -2
-1 estar concluída.
Para congelar alimentos frescos, prima
repetidamente o botão (D) para aceder à
função Action Freeze.
Confirme a selecção premindo o botão
(E), irá ouvir o alarme sonoro e o visor irá
apresentar linhas rotativas.
Para atingir a capacidade máxima de
congelação, permita um período de pré-arrefecimento de 24 horas antes de colocar os alimentos frescos no compartimento FAST FREEZE.
O processo de congelação demora 24
horas. Durante este período, não coloque
outros alimentos no congelador.
Esta função pára automaticamente após
52 horas.
É possível desactivar a função a qualquer
altura premindo o botão (D) até que o ícone correspondente fique intermitente e,
em seguida, o botão (E).
2.4 Regulação da temperatura
A temperatura pode ser alterada ao premir o botão (B).
A definição actual da temperatura pisca e
ao premir o botão (B) novamente é possível alterar a temperatura definida em intervalos de um grau.
A temperatura predefinida configurada é
apresentada após alguns segundos.
2.5 Menu de funções
Ao activar a tecla (D), o menu de funções
é activado. Cada função pode ser confirmada, premindo o botão (E). Se não existir confirmação após alguns segundos, o
visor abandonará o menu e regressará ao
estado normal. São indicadas as seguintes funções:
Função Modo Ecológico
Função Action Freeze
Função Arrefecimento de Bebidas
Função Bloqueio de Segurança para Crianças
2.8 Função Arrefecimento de
Bebidas
A função Arrefecimento de Bebidas deve
ser utilizada como um aviso de segurança
quando colocar garrafas no congelador. É
activada premindo a tecla (D) (várias vezes se necessário) até o respectivo ícone
.
aparecer
Tem de confirmar a opção premindo a tecla (E) no espaço de alguns segundos.
68 www.electrolux.com
Ouvirá o sinal acústico e o ícone permanece aceso.
Neste estado, activa um temporizador
com um valor predefinido de 30 min. e
pode mudar de 1 para 90 min., premindo
a tecla (B) selecciona os minutos necessários.
No final do tempo seleccionado, são
apresentadas as seguintes indicações:
• no indicador
o símbolo pisca
• o ícone
pisca
• ouve-se um sinal acústico até premir a
tecla (E)
Nesta altura, retire as bebidas do interior
do congelador.
É possível desactivar a função a qualquer
altura, premindo a tecla (D) até o respectivo ícone piscar e, de seguida, a tecla (E).
2.9 Função de bloqueio de
segurança para crianças
A função de bloqueio de segurança para
crianças é activada premindo a tecla (D)
(várias vezes, se necessário) até que o
.
respectivo ícone apareça
Tem de confirmar a opção premindo a tecla (E) no espaço de segundos. Ouvirá o
sinal acústico e os ícones permanecem
acesos. Neste estado, qualquer operação
através das teclas não causará qualquer
alteração, desde que esta função não seja activada.
É possível desactivar a função a qualquer
altura premindo a tecla (D) até que o ícone correspondente fique intermitente e,
de seguida, a tecla (E).
2.10 Alarme da temperatura
Um aumento na temperatura no congelador (por exemplo, devido a uma falha de
alimentação ou a porta aberta) é indicado
por:
• intermitência da temperatura
• ícone intermitente
• alarme sonoro acústico
Quando são restabelecidas as condições
normais:
• o alarme sonoro acústico pára
• o valor da temperatura continua intermitente
• o ícone do Alarme continua intermitente
Quando prime o botão (E) para desactivar
o alarme, a temperatura mais elevada
atingida no compartimento é apresentada
durante alguns segunno indicador
dos.
De seguida, regressa ao funcionamento
normal, mostrando a temperatura do
compartimento seleccionado.
Durante a fase de alarme, o sinal acústico
pode ser desligado premindo o botão (E).
3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
3.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os acessórios
internos com água morna e sabão neutro
de modo a remover o cheiro típico de um
produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o
acabamento.
3.2 Utilização do compartimento
do congelador
O símbolo
significa que o
congelador é adequado para congelar alimentos frescos e para um armazenamento a longo prazo. A temperatura pode ser
regulada entre os -15 °C e os -24 °C. Sugerimos a regulação da temperatura para
os -18 °C, que é ideal para o consumo de
energia e armazenamento de alimentos
congelados.
As diferenças entre a temperatura
regulada e a temperatura real são
normais.
PORTUGUÊS
Especialmente quando:
• tiver sido seleccionada recentemente
uma nova definição
• a porta tiver sido deixada aberta durante um longo período
• tiverem sido colocados alimentos quentes no compartimento.
As diferenças até 5 °C no interior do compartimento são normais.
Durante o funcionamento, o indicador de
temperatura apresenta o valor regulado.
3.3 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento, deixe
o aparelho em funcionamento durante, no
mínimo, 24 horas na definição Action
Freeze.
Se forem armazenadas grandes quantidades de alimentos, retire todas as prateleiras e cestos do aparelho e coloque os alimentos nas prateleiras de refrigeração
para obter o melhor desempenho.
ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que os alimentos
não ultrapassam o limite de carga
indicado na parte lateral da secção superior (onde aplicável)
69
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada durante
mais tempo do que aquele indicado na tabela de características
técnicas em "tempo de reinício",
os alimentos descongelados têm
de ser consumidos rapidamente
ou cozinhados imediatamente e
depois novamente congelados
(depois de arrefecerem).
3.4 Descongelação
Antes de serem utilizados, os alimentos
congelados e ultra-congelados podem
ser descongelados no compartimento do
frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta
operação.
Os artigos pequenos podem ser cozinhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção demora mais tempo.
3.5 Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem
utilizados, podem ser descongelados no
compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo
disponível para esta operação.
4. SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS
4.1 Conselhos para a
congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que
pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora
24 horas. Não devem ser adicionados
mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congeladas e
para tornar possível subsequentemente
descongelar apenas a quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que
as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e
descongelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura
dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos
com gordura; o sal reduz o tempo de
armazenamento dos alimentos;
70 www.electrolux.com
• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo
de armazenamento.
4.2 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais
curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes de
efectuar qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga
devem, por isso, ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados.
5.1 Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com
água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de
que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos
dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós
abrasivos, produtos de limpeza
muito perfumados ou cera de polir
para limpar o interior, pois isto irá
danificar a superfície e deixar um
odor forte.
Limpe o condensador (grelha preta) e o
compressor que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá
melhorar o desempenho do aparelho e
poupar consumo de electricidade.
Tenha cuidado para não danificar
o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies
de cozinhas contêm químicos que podem
atacar/danificar os plásticos usados neste
aparelho. Por esta razão é aconselhável
que a estrutura exterior deste aparelho
seja limpa apenas com água morna com
um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
5.2 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste
modelo, por sua vez, é do tipo "no frost".
Isto significa que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores, quer nos
alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação
contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador controlado automaticamente.
PORTUGUÊS
5.3 Períodos de inactividade
Quando o aparelho não é utilizado por
longos períodos, observe as seguintes
precauções:
• desligue o aparelho da tomada da
electricidade
• retire todos os alimentos
71
• descongele (se previsto) e limpe o aparelho e todos os acessórios
• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
cheiros desagradáveis.
Se o armário for mantido ligado, peça a
alguém para o verificar esporadicamente,
para evitar que os alimentos no interior se
estraguem em caso de falha eléctrica.
6. O QUE FAZER SE…
Durante o funcionamento do aparelho podem ocorrer algumas pequenas falhas
que não necessitam de intervenção técnica. Na tabela seguinte são dadas informações sobre estas para evitar custos de
assistência desnecessários.
O funcionamento do aparelho é
acompanhado de alguns sons
(som do compressor e de circulação). Isto é um funcionamento
normal e não representa qualquer
falha.
Problema
O aparelho funciona de forma
descontinuada, assim, a paragem
do compressor não significa que
esteja sem corrente. É por este
motivo que não pode tocar nas
partes eléctricas do aparelho antes de desligar da corrente.
Possível causa
O aparelho faz baru- O aparelho não está apoilho.
ado correctamente.
Os espaçadores de amortecimento posicionados
entre a traseira do armário
e os tubos ficam soltos.
Solução
Verifique se o aparelho está
estável (os quatro pés e rodas devem estar no chão).
Consulte a secção "Nivelamento".
Coloque-os novamente no
sítio.
É emitido o aviso
A temperatura no congela- Consulte "Alarme de temacústico. O ícone de dor está demasiado alta.
peratura elevada".
alarme está intermitente.
é apresentado no
visor da temperatura
Ocorreu um erro ao medir
a temperatura.
O compressor funciona continuamente.
O regulador da temperatu- Defina uma temperatura
ra pode estar mal definido. mais elevada.
A porta não está fechada
correctamente.
Contacte o serviço de assistência (o sistema de arrefecimento continuará a
manter os alimentos frios,
mas não é possível regular
a temperatura).
Consulte "Fechar a porta".
72 www.electrolux.com
Problema
Existe demasiado
gelo.
Possível causa
Solução
A porta foi aberta muitas
vezes.
Não mantenha a porta
aberta mais tempo do que
o necessário.
A temperatura do produto
está muito alta.
Deixe que a temperatura do
produto diminua até à temperatura ambiente antes de
o guardar.
A temperatura ambiente
está muito alta.
Diminua a temperatura ambiente.
Os alimentos não estão
Embale os alimentos corembalados correctamente. rectamente.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A junta da porta está deformada ou suja.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura no
O regulador da temperatu- Defina uma temperatura
aparelho está dema- ra pode estar mal definido. mais elevada.
siado baixa.
A temperatura no
O regulador da temperatu- Defina uma temperatura
aparelho está dema- ra pode estar mal definido. mais baixa.
siado alta.
A temperatura no
congelador está demasiado alta.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte "Fechar a porta".
A temperatura do produto
está muito alta.
Deixe que a temperatura do
produto diminua até à temperatura ambiente antes de
o guardar.
Os produtos estão demasiado perto uns dos outros.
Armazene os produtos de
forma a haver circulação de
ar frio.
Foram colocadas grandes Introduza quantidades mais
quantidades de alimentos pequenas de alimentos a
para serem congelados ao congelar em simultâneo.
mesmo tempo.
O aparelho não funciona.
O aparelho está desligado. Ligue o aparelho.
A ficha não está correcta- Ligue a ficha do aparelho
mente inserida na tomada. correctamente à tomada de
alimentação.
O aparelho não tem aliLigue um aparelho eléctrico
mentação. Não existe ten- diferente à tomada. Verificar
são na tomada.
o fusível. Contacte um electricista qualificado.
A porta foi deixada aberta
demasiado tempo.
Feche a porta.
PORTUGUÊS
73
Problema
Possível causa
Uma grande quantidade de gelo cobre
o compartimento
superior no interior
do aparelho. .
Existe demasiado gelo no Consulte "Limpeza do evaevaporador do aparelho, a porador".
porta esteve aberta durante muito tempo.
Solução
Se estes conselhos não resultarem, contacte o serviço de assistência da marca mais
perto de si.
6.1 Fechar a porta
1.
2.
3.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
Se necessário, substitua as juntas defeituosas da porta. Contacte o Centro
de Assistência Técnica.
6.2 Limpar o evaporador
1.
2.
3.
Desligue o aparelho.
Desligue a ficha da tomada eléctrica.
Retire os alimentos do congelador e
coloque-os num local fresco.
4. Afaste o aparelho da parede.
5. Deixe a porta aberta.
6. Após cerca de 20 minutos, a mangueira de escoamento na parte de
trás do aparelho começa a despejar
água para a bandeja de recolha de
gotas.
7. Para evitar que a água transborde da
bandeja de recolha de gotas, absorva
a água com uma esponja.
8. O processo de descongelação termina quando a água parar de cair. Pode
demorar algumas horas se o problema tiver iniciado muito antes.
9. Mova o aparelho para a posição original.
10. Limpe e seque o interior do aparelho.
11. Ligue a ficha à tomada eléctrica.
12. Ligue o aparelho.
7. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua
segurança e funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.
74 www.electrolux.com
10mm
10mm
100mm
7.1 Local
O aparelho deve ser instalado num local
afastado de fontes de calor, como radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode
circular livremente atrás do aparelho. Para
garantir o melhor desempenho possível
se o aparelho estiver debaixo de uma unidade suspensa na parede, a distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de parede deve ser pelo menos 100
mm. Em todo o caso, deve-se evitar colocar o aparelho debaixo de uma unidade
suspensa na parede. O nivelamento preciso é garantido por um ou vários pés
ajustáveis na base do aparelho.
Se o aparelho for colocado num canto e
se o lado com dobradiças ficar virado para a parede, a distância entre a parede e
o aparelho deve ser de, pelo menos, 10
mm para permitir que a porta abra o suficiente para poder retirar as prateleiras.
ADVERTÊNCIA
Deve ser possível desligar o aparelho da
corrente eléctrica; a ficha de alimentação
eléctrica tem de ficar facilmente acessível
após a instalação.
7.2 Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de
dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra.
A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo.
Se a tomada da fonte de alimentação do-
méstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada,
em conformidade com as normas actuais,
consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança
acima não sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas.
E.E.C.
7.3 Separadores traseiros
Existem dois espaçadores no interior
do aparelho, que devem ser instalados conforme ilustrado.
Desaperte os parafusos, introduza o espaçador debaixo da cabeça do parafuso
e volte a apertar os parafusos.
PORTUGUÊS
7.4 Reversibilidade da porta
Antes de executar qualquer operação retire a ficha da tomada. Para alterar o sentido de abertura, faça o seguinte:
• Recomendamos que execute as seguintes operações com outra pessoa,
que irá segurar as portas do aparelho
durante as operações.
Abra a porta com o aparelho na
posição vertical. Desaperte os parafusos e remova o friso de plástico
superior da porta.
Remova a pequena cobertura de
plástico do friso de plástico da porta e volte a colocar no lado oposto
(D).
Pouse o aparelho com a parte posterior para baixo.
D
D
B
A
75
C
Remova o parafuso da tampa da
dobradiça (A).
Desaperte a dobradiça superior e
remova-a (B).
Desaperte o parafuso e remova o
batente da porta (C).
76 www.electrolux.com
E
5
2
1
F
3
4
Remova a porta.
Remova a cobertura (E) com uma
ferramenta, desaperte a cavilha da
dobradiça inferior (F) e coloque-a
no lado oposto.
Reintroduza a cobertura (E) no lado
oposto.
Reintroduza a porta.
Certifique-se de que as placas
frontais das portas estão paralelas
à placa frontal do tampo.
Fixe o batente da porta no lado
oposto.
Posicione e fixe a dobradiça superior (que pode encontrar no saco
do manual de instruções) no lado
oposto.
Fixe o parafuso da nova cobertura
da dobradiça (que pode encontrar
no saco do manual de instruções).
Levante o aparelho para a posição
vertical.
Abra a porta e volte a colocar o friso de plástico superior da porta
com parafusos.
Fixe a pega no lado oposto, insira
os tampões de plástico (que pode
encontrar no saco do manual de
instruções) nos orifícios abertos.
ADVERTÊNCIA
Volte a colocar o aparelho no sítio
e nivele-o, aguarde pelo menos
quatro horas e ligue-o à tomada.
Caso não queira executar as operações
acima mencionadas, contacte o Centro
de Apoio ao Cliente mais perto. Os custos da execução da reversibilidade das
portas pelo técnico do Centro de Apoio
ao Cliente serão suportados por si.
ADVERTÊNCIA
Depois de inverter a direcção de
abertura das portas, verifique se
todos os parafusos estão correctamente apertados e que o fecho
magnético prende ao armário.
Se a temperatura ambiente for fria
(por ex. no Inverno), pode acontecer que a junta não adira perfeitamente ao aparelho. Nesse caso,
aguarde o encaixe natural do vedante. Deite o aparelho sobre a
traseira.
PORTUGUÊS
77
8. DADOS TÉCNICOS
Dimensão do nicho de
instalação
Altura
1800 mm
Largura
600 mm
Profundidade
650 mm
Tempo de reinício
20 h
Tensão
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na
placa de características no lado esquerdo
interno do aparelho e na etiqueta de energia.
9. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
. Coloque a embalagem nos
símbolo
elimine os aparelhos que tenham o
juntamente com os resíduos
símbolo
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
78 www.electrolux.com
PORTUGUÊS
79
222347383-A-262012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement