Aeg AGN71800F0 Brukermanual

advertisement

Aeg AGN71800F0 Brukermanual
AGN71800F0
NOBruksanvisning
TR Kullanma Kılavuzu
UK Інструкція
2
14
27
2
www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NYTTIGE RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med
apparatet hvis du selger eller flytter det,
slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet
eller materiell skade er det viktig at alle
instruksjonene i bruksanvisningen blir
fulgt. Produsenten overtar intet ansvar
for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som
mulig) og fjern døren for å forhindre at
lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger,
skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger
smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det
gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i
en vanlig husholdning og lignende
steder som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater
(for eksempel iskremmaskiner) inne i
et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet
står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene
eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker
for å unngå fare.
4
www.aeg.com
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og
forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten
at lampedekselet (avhengig av
modell) til den innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender,
da dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrettprodusenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre
eller musserende vin i fryseseksjonen,
for det dannes trykk på beholderen
som kan føre til at den eksploderer,
som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan
apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for
å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
NORSK
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må
kun brukes originale reservedeler.
5
med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet
skal avfallsbehandles i samsvar
med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er
, kan
merket med symbolet
gjenvinnes.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
2. BETJENINGSPANEL
1
6
5
1 Display
3
2
2.2 Slå på
2 Temperatur, plussknapp
3 Temperatur, minusknapp
4 OK -knapp
5 Mode-knapp
6 ON/OFF -knapp
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode-knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i noen
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
2.1 Display
1
4
2
3 4 5
1 Tidsur-funksjon
2 FROSTMATIC-funksjon
3 Minute Minder-funksjon
4 Barnesikringsfunksjon
5 Alarmindikator
6 Temperaturindikator
6
Gå frem som følger for å slå på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Alarmen kan gå etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm
ved høy temperatur".
4. Hvis "dEMo" vises på displayet, er
produktet i demofunksjon. Se avsnittet “Hva må gjøres, hvis…”.
5. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
2.3 Slå av
Gå frem som følger for å slå apparatet
av:
1. Trykk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Nå slukkes displayet.
6
www.aeg.com
3.
For å koble fra maskinen fra strømmen, ta ut støpselet fra stikkontakten.
2.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren
kan justeres ved å trykke på termostatknappen.
Still inn standardtemperatur:
• -18 °C i fryseren
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
2.5 FROSTMATIC-funksjon
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. FROSTMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur på
fryseskapet.
2.6 Minute Minder-funksjonen
Minute Minder -funksjonen skal brukes
til å stille inn en akustisk alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever
at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som du har satt i frysedelen så de skal bli fort kalde.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Minute Minder-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien
(30 minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Minute Minder-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder-indikatoren og det høres en
alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står
i fryseseksjonen.
2. Trykk på OK-knappen for å slå av
alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Mode-knappen til Minute
Minder -indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Minute Minder -indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
2.7 Barnesikring
Aktiver barnesikringen hvis du vil låse
knappene og hindre utilsiktet betjening.
For å slå på funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slokker.
2.8 Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i fryseseksjonen
(for eksempel på grunn av tidligere
strømbrudd) vises ved at:
• alarmen og frysertemperaturindikatorene blinker
• det høres et lydsignal.
For å nullstille alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
NORSK
3.
Frysertemperaturindikatoren viser
den høyest oppnådde temperatuaren i noen sekunder. Viser deretter
den innstilte temperaturen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke
til normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å blinke.
7
2.9 Dør åpen-alarm
Det høres et lydsignal hvis døren blir stående åpen i ca. 80 sekunder
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren lukket), slår alarmen seg av automatisk.
3. DAGLIG BRUK
3.1 Innvendig rengjøring
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen.
Hvis "dEMo" vises i displayet, er produktet i demonstrasjonsmodus: se avsnittet
“HVA MÅ GJØRES, HVIS…”.
3.2 Innfrysing av ferske
matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må
FROSTMATIC -funksjonen aktiveres
minst 24 timer før varene som skal fryses
inn, legges i fryseseksjonen.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, i de to øverste seksjonene.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på 24 timer er spesifisert på typeskiltet, en etikett som sitter inne i skapet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: I
løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.
3.3 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når fryseren slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke har vært i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
før du legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Fjern alle skuffene hvis du skal oppbevare større mengder matvarer. På samtlige hyller er det
mulig å lagre matvarer fram til markeringen på siden av midtseksjonen
(etter modell)
Dersom matvarene tiner ved et
uhell, for eksempel på grunn av
strømbrudd, og hvis strømmen
er borte lenger enn tiden som er
oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under “stigetid”, må
den tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses på nytt
(etter avkjøling).
3.4 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens
de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I
så fall tar tilberedningen lengre tid.
3.5 Isterningproduksjon
Dette apparatet er utstyrt med ett eller
flere brett for produksjon av isterninger.
Fyll brettene med vann og legg dem i
fryseseksjonen.
Ikke bruk gjenstander av metall
for å fjerne brettene fra fryseren.
8
www.aeg.com
3.6 Fryseelementer
Det er en eller flere fryseelementer i fryseren; disse forlenger holdbarhetstiden
for matvarene i tilfelle strømsvikt eller
strømbrudd.
4. NYTTIGE RÅD OG TIPS
4.1 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine
kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.
4.2 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den
ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
5. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor
kun utføres av autorisert tekniker.
5.1 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler,
skurepulver, sterkt parfymerte
rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader
overflaten og etterlater sterk lukt.
NORSK
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet
med en børste. Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av
dette apparatet kun rengjøres med
varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i
stikkontakten igjen.
5.2 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er
en "no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under bruk, hverken
på de indre veggene eller på matvarene.
9
Det faktum at det ikke danner seg rim
skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av
kald luft inne i seksjonen, som drives av
en vifte som reguleres automatisk.
5.3 Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over
et lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
• trekk støpselet ut av stikkontakten
• fjern alle matvarer
• tine (hvis frossen) og rengjør produktet og alt tilbehøret
• la døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å sikre at ikke matevarene
blir ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
6. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, må kun utbedres av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet virker ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn
i stikkontakten.
Produktet får ikke strøm.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk
produkt til stikkontakten
for å sjekke om den er
strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Alarmlampen blinker.
Temperaturen i fryseskapet er for høy.
Se "Alarm ved høy temperatur".
Kompressoren går
hele tiden.
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
10 www.aeg.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn nødvendig.
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Romtemperaturen er for
høy.
Senk romtemperaturen.
FROSTMATIC-funksjonen Se "FROSTMATIC -funker aktivert.
sjonen".
Temperaturen i fryseren er for lav.
Termostaten er ikke riktig
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
FROSTMATIC-funksjonen Se "FROSTMATIC -funker aktivert.
sjonen".
Temperaturen i fryseskapet er for høy.
Termostaten er ikke riktig
innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Det er lagt inn for mye
mat på en gang.
Legg inn færre matvarer
samtidig.
Matvarene ligger for tett
inntil hverandre.
Plasser matvarene slik at
den kalde luften kan sirkulere.
Det vises en firkant
Det har oppstått en feil i
øverst eller nederst i temperaturmålingen.
temperaturdisplayet.
Kontakt et serviceverksted
(kjølesystemet fortsetter å
holde matvarene kalde,
men det vil ikke være mulig å justere temperaturen).
dEMo vises i display- Produktet er i demomoet.
dus (dEMo)..
Hold OK-knappen inne i
ca. 10 sekunder til du hører
et langt lydsignal og displayet slokker en kort
stund: produktet begynner
å fungere som det skal.
6.1 Lukke døren
1.
2.
Rengjør dørpakningene.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
3.
Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
NORSK
11
7. MONTERING
7.1 Plassering
ADVARSEL
Dersom du vraker et gammelt
apparat som er utstyrt med lås
eller smekklås på døren, må du
passe på at låsen blir gjort ubrukelig for å forhindre at barn kan
stenge seg inne.
Apparatets støpsel må være tilgjengelig også etter at apparatet
er installert.
Installere dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Rommets temperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16 °C til + 32 °C
ST
+16 °C til + 38 °C
Klimaklasse
Rommets temperatur
T
+16 °C til + 43 °C
7.2 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er
jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir
fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
7.3 Krav til ventilasjon
5 cm
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
12 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
NORSK
9. TEKNISKE DATA
Nisjens mål
Høyde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Tid, temperaturøkning
21 t
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
13
14 www.aeg.com
İÇINDEKILER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GÜNLÜK KULLANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YARARLI İPUÇLARI VE BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAKIM VE TEMIZLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVISI ARAMADAN ÖNCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SESLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNIK VERILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
17
19
20
21
22
23
24
25
MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN
Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda bulamayacağınız
hayatı kolaylaştıran özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak, size uzun yıllar üstün
performans vermesi için tasarladır. Lütfen, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için
birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.aeg.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.aeg.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.aeg.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve ipuçları
Çevresel bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
15
GÜVENLİK TALİMATLARI
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kul‐
lanımı için cihazı monte etmeden ve ilk
kez kullanmadan önce, bu kullanma kıla‐
vuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil
olmak üzere, dikkatle okuyun. Gereksiz
hatalardan ve kazalardan kaçınmak için,
cihazı kullanan tüm kişilerin cihazın kul‐
lanımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili
bilgiye sahip olması önemlidir. Bu kılavu‐
zu saklayın ve cihaz başka bir yere ta‐
şındığında veya satıldığında beraberinde
verin, böylece cihazı kullanacak diğer ki‐
şilerin de cihazın kullanımı ve güvenlik
için yapılması gerekenler hakkında bilgi
sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan
zararlardan sorumlu olmadığından, ken‐
di can ve mal güvenliğiniz için bu kullanı‐
cı talimatlarındaki uyarıları dikkate alın.
1.1 Çocuklar ve savunmasız
kişilerin güvenliği
• Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat ve‐
ya gözetim güvenliklerinden sorumlu
kişi tarafından sağlanmadıkça, fiziksel,
duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az
kişilerce (çocuklar dahil) veya deneyi‐
mi ve bilgisi olmayanlarca kullanılma‐
malıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamaya‐
caklarından emin olunması için göze‐
tim altında tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklar‐
dan uzak tutun. Boğulma riski söz ko‐
nusudur.
• Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun
oynayan çocukları elektrik çarpmama‐
sı ve cihazda kilitli kalmamaları için fi‐
şini prizden çekin, elektrik kablosunu
kesin (mümkün olduğunca cihaza ya‐
kın kısmından) ve kapağını çıkartın.
• Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu
cihaz, kapısında veya kapağında yaylı
bir kilit (dil) mekanizması olan eski bir
cihazın yerine alınmış ise, eski cihazı‐
nızı elden çıkarmadan önce kilit meka‐
nizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu
şekilde, çocukların cihazın içinde kilitli
kalarak kendilerine zarar vermelerini
önlemiş olursunuz.
1.2 Genel güvenlik
UYARI
Cihazın çevresindeki veya ankastre ya‐
pıdaki havalandırma menfezlerinin tıkan‐
masını önleyin.
• Bu cihaz, evde ve aşağıdaki uygula‐
malara benzer durumlarda kullanılan
yiyecek ve/veya içecekleri muhafaza
etmek içindir:
– Mağaza, ofis ve diğer çalışma orta‐
mlarındaki mutfak bölümleri;
– Çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer
konaklama tarzı yerlerdeki müşteri‐
ler tarafından;
– Pansiyon tipi ortamlarda;
– İkram servisi ve benzeri perakende
olmayan uygulamalar.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak için
mekanik bir aygıt veya başka suni bir
yöntem kullanmayın.
• Üretici firma tarafından onaylanmadığı
sürece, diğer elektrikli cihazları (don‐
durma yapma makineleri gibi) soğutu‐
cu cihazların içinde kullanmayın.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Cihazın soğutucu devresinde, çevrey‐
le oldukça dost doğal bir gaz olan ve
bununla birlikte yanıcı özelliği olan
soğutucu izobütan (R600a) bulunmak‐
tadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresin‐
ce, soğutucu devre bileşenlerinin hiç‐
birinin hasar görmediğinden emin
olun.
Eğer soğutucu devre hasar görmüşse:
– Çıplak ateş ve ateşleme kaynakları‐
nı uzak tutun.
– Cihazın yerleştirildiği odayı iyice ha‐
valandırın.
• Bu ürünün özelliklerinde değişiklik
yapmak veya ürünü herhangi bir şekil‐
de değiştirmek tehlikelidir. Kablodaki
herhangi bir hasar bir kısa devreye,
yangına ve/veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
16 www.aeg.com
UYARI
Tehlikeden kaçınmak için tüm
elektrikli parçalar (elektrik kablo‐
su, fiş, kompresör) sertifikalı bir
servis yetkilisi veya kalifiye bir
servis personeli tarafından değiş‐
tirilmelidir.
Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
Elektrik fişinin cihazın arkasında
sıkışıp ezilmediğinden veya zarar
görmediğinden emin olun. Sıkışıp
ezilmiş veya zarar görmüş bir
elektrik fişi aşırı ısınabilir ve bir
yangına neden olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebil‐
diğinizden emin olun.
4. Elektrik kablosunu çekmeyin.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi
takmayın. Elektrik çarpması veya
yangın riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambası‐
nın kapağı (bu özellik varsa) olma‐
dan çalıştırmamalısınız.
Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli
olunmalıdır.
Elleriniz nemli / ıslak ise, cildiniz tahriş
olabileceğinden veya donmaya /
soğuk yanığına neden olabileceğin‐
den, dondurucu bölmesinden bir şey
çıkarmayın veya içindekilere dokun‐
mayın.
Cihazı uzun süre doğrudan güneş
ışığına maruz bırakmayın.
Bu cihazda kullanılan elektrik ampulle‐
ri (bu özellik varsa) sadece ev cihazla‐
rında kullanılan özel ampullerdir. Bun‐
lar evdeki normal aydınlatma için kul‐
lanılamazlar.
1.
2.
•
•
•
•
1.3 Günlük Kullanım
• Sıcak kapları cihazın içindeki plastik
parçaların üzerine koymayın.
• Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koyma‐
yın, çünkü bunlar patlayabilir.
• Gıda ürünlerini doğrudan arka duvar‐
daki hava çıkışına dayamayın. (Eğer
cihaz No-Frost ise)
• Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten
sonra tekrar dondurulmamalıdır.
• Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gı‐
da üreticisinin talimatlarına göre mu‐
hafaza edin.
• Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine
tümüyle uyulmalıdır. İlgili talimatlara
bakın.
• Dondurucuya karbonatlı veya gazlı
içecekler koymayın, çünkü bu sıvılar
bulundukları kabın içinde basınç oluş‐
turur ve patlayarak cihazın hasar gör‐
mesine neden olabilirler.
• Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarıl‐
dığı anda hemen tüketilirse, don ya‐
nıklarına neden olabilir.
1.4 Bakım ve temizlik
• Bakımdan önce, cihazı kapatınız ve
elektrik fişini prizden çekiniz.
• Cihazı metal nesneler kullanarak te‐
mizlemeyiniz.
• Cihazın buzunu temizlemek için keskin
nesneler kullanmayınız. Plastik bir ras‐
pa kullanınız.
1.5 Montaj
Elektrik bağlantısı için ilgili parag‐
raflarda verilen talimatlara uyun.
• Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar
olup olmadığını kontrol edin. Eğer ha‐
sar varsa cihazın fişini prize takmayın.
Olası hasarları derhal satın aldığınız
yere bildirin. Böyle bir durumda amba‐
lajı atmayın.
• Yağın geri kompresöre akmasını
sağlamak için, cihazın fişini takmadan
önce en az iki saat beklemeniz önerilir.
• Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı
olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısına‐
bilir. Yeterli havalandırma sağlamak
için, montajla ilgili talimatlara uyun.
• Olası yanmaları önlemek için cihazın
sıcak parçalarına (kompresör, yoğuş‐
turucu) dokunulmasını engellemek
amacıyla cihazın arka kısmı mümkün‐
se bir duvara yaslanmalıdır.
• Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazları‐
nın yakınına yerleştirilmemelidir.
• Cihaz monte edildikten sonra elektrik
prizinin erişilebilir konumda kaldığın‐
dan emin olun.
• Sadece içilebilir su kaynağına (Su
bağlantısı mevcutsa) bağlayın.
TÜRKÇE
1.6 Servis
• Cihazın servis işlemi için yapılması ge‐
reken elektrikle ilgili herhangi bir iş, ka‐
lifiye bir elektrikçi veya uzman bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
• Bu ürünün servis işlemleri yetkili servis
tarafından yapılmalı ve sadece orijinal
yedek parçalar kullanılmalıdır.
1.7 Çevre Koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde
ve yalıtım malzemelerinde ozon
tabakasına zarar veren gazlar
bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atık‐
lar ve çöplerle birlikte atılmamalı‐
dır. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar
içerir: cihaz, yerel yetkili makam‐
larınızdan bilgi edinebileceğiniz
yürürlükteki kanunlara uygun ola‐
rak elden çıkartılmalıdır. Soğut‐
ma ünitesine, özellikle ısı eşanjö‐
17
rü yakınındaki kısma zarar gel‐
mesini önleyin. Bu cihazda kulla‐
simgesiyle işaretli
nılan ve
olan malzemeler geri dönüşümlü‐
dür.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
2. KONTROL PANELİ
1
6
5
1 Gösterge ekranı
2 Sıcaklık artırma tuşu
4
3
2
2.1 Gösterge ekranı
3 Sıcaklık azaltma tuşu
4 OK tuşu
5 Mode tuşu
6 ON/OFF tuşu
Birkaç saniye süreyle Mode tuşuna ve
Sıcaklık azaltma tuşuna birlikte basarak
tuşların önceden belirlenmiş ses düzey‐
lerini artırmak mümkündür. Değişiklik ge‐
ri alınabilir.
1
2
3 4 5
6
1 Zamanlayıcı fonksiyonu
2 FROSTMATIC fonksiyonu
3 Minute Minder fonksiyonu
4 Çocuk Kilidi fonksiyonu
5 Alarm göstergesi
6 Sıcaklık göstergesi
2.2 Cihazın açılması
Cihazı açmak için aşağıdaki adımları iz‐
leyin:
18 www.aeg.com
Elektrik fişini prize takın.
Gösterge ekranı kapalıysa ON/OFF
tuşuna basın.
3. Sesli uyarı birkaç saniye sonra dev‐
reye girebilir.
Alarmı sıfırlamak için, bkz. "Yüksek
sıcaklık alarmı".
4. Gösterge ekranında "dEMo" belirir‐
se, cihaz demo modundadır. "Servisi
aramadan önce..." paragrafına ba‐
kın.
5. Sıcaklık göstergeleri, ayarlanmış
olan varsayılan sıcaklığı gösterir.
Farklı bir sıcaklık seçmek için "Sıcaklığın
ayarlanması" bölümüne bakın.
1.
2.
2.3 Cihazı kapama
Cihazı kapamak için aşağıdaki adımları
izleyin:
1. Kapamak için ON/OFF tuşuna 5 sa‐
niye basın.
2. Gösterge ekranı kapanacaktır.
3. Cihazın elektrik bağlantısını kesmek
için, elektrik fişini prizden çekin.
2.4 Sıcaklığın ayarlanması
Dondurucunun mevcut sıcaklığı, sıcaklık
tuşuna basılarak ayarlanabilir.
Ayarlanmış sıcaklık:
• Dondurucu için -18°C
Sıcaklık göstergesi ayarlanmış olan sı‐
caklığı gösterir.
Ayarlanmış sıcaklığa 24 saat içinde ula‐
şılır.
Bir elektrik kesintisi durumunda
ayarlanmış sıcaklık korunur.
2.5 FROSTMATIC fonksiyonu
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge gösterilene kadar Mode
tuşuna basın.
FROSTMATIC göstergesi yanıp sö‐
ner.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
FROSTMATIC göstergesi ekrana
gelir.
Bu fonksiyon 52 saat sonra otomatik ola‐
rak durur.
Otomatik olarak sona ermeden önce
fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1.
2.
3.
FROSTMATIC göstergesi yanıp sö‐
nene kadarMode tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
FROSTMATIC göstergesi söner.
Farklı bir dondurucu ayarlanmış
sıcaklığının seçilmesiyle fonksi‐
yon devre dışı kalır.
2.6 Minute Minder fonksiyonu
Minute Minder fonksiyonu istenilen bir
zamana bir sesli alarmın ayarlanması
için kullanılmakta olup, örneğin bir ye‐
mek tarifindeki karışımın belirli bir süre
boyunca soğutulması gerektiğinde ya da
hızlı soğutma için dondurucuya konan şi‐
şelerin unutulmaması amacıyla bir uyarı‐
ya ihtiyaç duyulduğu durumlarda yararlı
olur.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge gösterilene kadar Mode
tuşuna basın.
Minute Minder göstergesi yanıp sö‐
ner.
Zamanlayıcı birkaç saniye boyunca
ayarlanmış değeri (30 dakika) göste‐
rir.
2. Zamanlayıcı ayarlanmış değerini 1
ila 90 dakika arasında değiştirmek
için Zamanlayıcı ayar tuşuna basın.
3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Minute Minder göstergesi ekrana ge‐
lir.
Zamanlayıcı yanıp sönmeye başlar
(min).
Geri sayımın sonunda, Minute Minder
göstergesi yanıp söner ve bir sesli alarm
duyulur:
1. Dondurucu bölmesinde bulunan her
türlü içeceği çıkarın.
2. Sesi kapamak ve fonksiyonu sonlan‐
dırmak için OK tuşuna basın.
Fonksiyonu, geri sayım sırasında iste‐
diğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz:
1. Minute Minder göstergesi yanıp sö‐
nene kadar Mode tuşuna basın.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
3. Minute Minder göstergesi söner.
Sıcaklık azaltma tuşuna ve Sıcaklık artır‐
ma tuşuna basarak geri sayım sırasında
ve işlem sonunda zamanı değiştirebilirsi‐
niz.
TÜRKÇE
2.7 Çocuk Kilidi fonksiyonu
İstenmeyen bir işlemi önlemek üzere tuş‐
ları kilitlemek için Çocuk Kilidi işlevini se‐
çiniz.
Fonksiyonu etkinleştirmek için:
1. İlgili simge belirene kadar Mode tu‐
şuna basınız.
2. Çocuk Kilidi göstergesi yanıp söner.
3. Onaylamak için OK tuşuna basınız.
Çocuk Kilidi göstergesi yanar.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:
1. Çocuk Kilidi göstergesi yanıp söne‐
ne kadar Mode tuşuna basınız.
2. Onaylamak için OK tuşuna basınız.
3. Çocuk Kilidi göstergesi söner.
2.8 Yüksek sıcaklık alarmı
Dondurucu bölmesindeki sıcaklığın art‐
ması (örneğin önceki bir elektrik kesinti‐
sinden ötürü) aşağıdaki şekillerde belirti‐
lir:
19
• alarm ve dondurucu sıcaklığı göster‐
gelerinin yanıp sönmesi
• ikaz sesi verilmesi.
Alarmı sıfırlamak için:
1. Herhangi bir tuşa basınız.
2. Sesli ikaz kapatılır.
3. Dondurucu sıcaklık göstergesi birkaç
saniye boyunca erişilen en yüksek
sıcaklığı gösterir. Ardından, ayarlan‐
mış olan sıcaklığı tekrar gösterir.
4. Normal şartlara dönülene kadar
alarm göstergesi yanıp sönmeye de‐
vam eder.
Alarm eski haline döndüğünde alarm
göstergesi söner.
2.9 Açık kapı alarmı
Kapı yaklaşık 80 saniye süresince açık
bırakıldığında bir sesli alarm çalar.
Normal koşullar sağlandığında (kapı ka‐
pandığında), sesli alarm durur.
3. GÜNLÜK KULLANIM
3.1 İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gider‐
mek için cihazın iç kısmını ve dahili ak‐
sesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun
kullanarak yıkayın ve daha sonra iyice
kurulayın.
Cihazın kaplamasına zarar ver‐
diklerinden dolayı, deterjan veya
aşındırıcı toz temizlik ürünleri kul‐
lanmayın.
Ekranda "dEMo" yazısı belirirse, cihaz
demo modundadır: "SERVİSİ ARAMA‐
DAN ÖNCE" paragrafına bakın.
3.2 Taze yiyeceklerin
dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin
dondurulması, dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, dondu‐
rulacak olan yiyecekleri dondurucu böl‐
mesine yerleştirmeden önce FROSTMA‐
TIC fonksiyonunu en az 24 saat boyunca
çalıştırın.
Dondurulacak olan taze yiyeceği en üst‐
teki iki bölmeye yerleştirin.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan
bilgi etiketinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek koymayın.
3.3 Donmuş yiyeceklerin
muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belir‐
li bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra,
yiyecekleri bölmeye yerleştirmeden ön‐
ce, cihazı en az 2 saat boyunca çalışma‐
ya bırakın.
Dondurucu sepetleri istediğiniz yiyecek
paketini bulmanızı hızlandırır ve kolay‐
laştırır. Büyük miktarlarda besin saklana‐
caksa, tüm çekmeceleri çıkarın. Tüm raf‐
larda orta kısmın yan tarafında belirtilen
20 www.aeg.com
yük limitine kadar besinlerin yerleştiril‐
mesi mümkündür
(bu özellik varsa).
Bir elektrik kesintisi durumunda
olduğu gibi kazara buz çözme iş‐
leminin uygulanması halinde,
elektrik kesintisi, teknik özellikler
bölümünde "başlatma süresi"
başlığı kısmında belirtilen süre‐
den daha uzun sürerse, buzu çö‐
zülen yiyecek hemen tüketilmeli
veya derhal pişirilmelidir ve sonra
yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
3.4 Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş
gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu
bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu iş‐
lem için gereken süreye bağlı olarak) bu‐
zu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıl‐
dığı anda donmuş haldeyken bile pişirile‐
bilir: böyle bir durumda pişirme işlemi da‐
ha uzun sürecektir.
3.5 Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan
bir veya daha fazla sayıda kap içermek‐
tedir. Bu kaplara su doldurun, daha son‐
ra bunları dondurucu bölmesine koyun.
Bu kapları dondurucudan çıkar‐
mak için metal aletler kullanma‐
yın.
3.6 Soğutucu aküler
Bir veya daha fazla soğutucu akü, don‐
durucu bölmesi içinde ürünle birlikte ve‐
rilmiştir; bunlar, bir elektrik kesintisi veya
arıza durumunda yiyeceğin muhafaza
edilebilme süresini uzatırlar.
4. YARARLI İPUÇLARI VE BİLGİLER
4.1 Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardım‐
cı olacak bazı önemli tavsiyeler aşağıda
verilmektedir:
• 24 saat içinde dondurulabilecek mak‐
simum yiyecek miktarı. veri etiketinde
belirtilmektedir;
• dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu sü‐
re boyunca, dondurulmak üzere başka
bir yiyecek konulmamalıdır;
• sadece birinci kalite, taze ve iyi temiz‐
lenmiş yiyecekleri dondurun;
• hızlı ve tamamen donmasını ve buzu
eridikten sonra sadece tüketilecek
miktarda tüketilebilmesini sağlamak
için yiyecekleri küçük porsiyonlara bö‐
lün;
• yiyecekleri alüminyum folyoya veya
polietilene sarın ve bu yaptığınız pake‐
tin hava geçirmez olduğundan emin
olun;
• cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesi‐
ni önlemek için taze veya donmamış
yiyeceklerin önceden donmuş yiyecek‐
lere temas etmesine izin vermeyin;
• yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere gö‐
re daha iyi ve daha uzun süre muhafa‐
za edilir; tuz, yiyeceğin muhafaza öm‐
rünü kısaltır;
• eğer su buzları dondurucu bölmesin‐
den çıkarıldıktan hemen sonra tüketi‐
lirse, ciltte soğuk yanıklarına neden
olabilir;
• yiyeceklerin muhafaza sürelerini kon‐
trol edebilmek amacıyla, her bir yiye‐
cek paketinin üzerine dondurucuya ko‐
nulma tarihini yazmanız tavsiye edilir.
4.2 Donmuş yiyeceklerin
muhafazasıyla ilgili tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde et‐
mek için, aşağıdaki hususlara dikkat et‐
melisiniz:
• Piyasada donmuş halde satılan yiye‐
ceklerin satıcı tarafından uygun şekil‐
de muhafaza edilmiş olduğundan emin
olun.
• Donmuş yiyeceklerin, marketten don‐
durucunuza mümkün olan en kısa sü‐
rede aktarılmasını sağlayın.
TÜRKÇE
• Cihazın kapısını sıkça açmayın veya
kesinlikle gerekmedikçe açık bırakma‐
yın.
• Buz çözme işlemi uygulandığında, yi‐
yecekler çabuk çözülür ve tekrar don‐
durulamaz.
21
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
sürelerini aşmayın.
5. BAKIM VE TEMİZLİK
DİKKAT
Herhangi bir bakım işlemi yap‐
madan önce, cihazın fişini priz‐
den çekin.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde
hidrokarbonlar içermektedir; do‐
layısıyla bakım ve şarj işlemleri
sadece yetkili teknisyenler tara‐
fından yapılmalıdır.
5.1 Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
• Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını
ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak
temizleyin.
• Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
• İyice durulayın ve kurulayın.
Kabinin içerisindeki boruları ve/
veya kabloları çekmeyin, oynat‐
mayın veya zarar vermeyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek
için asla deterjanlar, aşındırıcı
toz temizlik ürünleri, yüksek dere‐
cede kokulu deterjan veya cilalar
kullanmayın, aksi halde yüzey
zarar görebilir ve güçlü kötü bir
koku oluşabilir.
Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu
(siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça ile
temizleyin. Bu işlem, cihazın performan‐
sını artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
Soğutma sistemine zarar verme‐
meye dikkat edin.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi,
bu cihazda kullanılan plastik aksamlara
zarar verici kimyasal maddeler içermek‐
tedir. Bu yüzden, cihazın dış kasasını
sadece içine biraz deterjan eklenmiş ılık
su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar ta‐
kın.
5.2 Dondurucunun buzunun
çözülmesi
Öte yandan, bu modelin dondurucu böl‐
mesi "no-frost" tiptir. Yani, çalışırken ne
panellerinde ne de yiyeceklerin üzerinde
buzlanma ve karlanma yapmaz.
Buzun oluşmamasının nedeni, soğuk ha‐
vanın bölme içerisinde otomatik kontrollü
bir fan sayesinde devamlı devir-daim et‐
tirilmesidir.
5.3 Kulanım-dışı kalma süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacak‐
sa, aşağıdaki önlemleri alınız:
• Cihazın elektrik beslemesini kesiniz,
• İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız,
• buz çözme (bu özellik varsa) işlemini
yapıp, cihazı ve tüm aksesuarlarını te‐
mizleyin
• Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapısını/kapılarını hafif aralık bıra‐
kınız.
Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa, bir
elektrik kesintisi durumunda içindeki yi‐
yeceklerin bozulmasını önlemek için biri‐
lerinden ara sıra kontrol etmesini isteyi‐
niz.
22 www.aeg.com
6. SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
UYARI
Sorunun kaynağını bulmaya ça‐
lışmadan önce, cihazın fişini priz‐
den çekin.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir
arıza teşhis veya sorun giderme
işlemi sadece kalifiye bir elektrik‐
çi veya uzman bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Sorun
Olası neden
Çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır.
Cihazı açın.
Cihazın fişi prize doğru
şekilde takılı değildir.
Fişi prize doğru şekilde ta‐
kın.
Cihaza elektrik gelmiyor‐ Prize başka bir elektrikli ci‐
dur. Prizde elektrik yoktur. haz takın.
Kalifiye bir elektrikçi
çağırın.
Alarm ışığı yanıp sö‐
nüyor.
Dondurucunun içindeki sı‐ "Yüksek sıcaklık alarmı"
caklık çok yüksektir.
bölümüne bakın.
Kompresör devamlı
çalışıyor.
Sıcaklık doğru ayarlan‐
mamıştır.
Daha yüksek bir sıcaklık
seçin.
Kapı doğru kapatılmamış‐ "Kapının kapatılması" bölü‐
tır.
müne bakın.
Kapı çok sık açılıyordur.
Kapıyı gerektiğinden daha
uzun süre açık bırakmayın.
Yiyecek sıcaklığı çok yük‐ Saklamadan önce yiyecek
sektir.
sıcaklığının oda sıcaklığına
düşmesini bekleyin.
Oda sıcaklığı çok yüksek‐ Oda sıcaklığını düşürün.
tir.
FROSTMATIC fonksiyonu "FROSTMATIC fonksiyo‐
aktif hale gelmiştir.
nu" bölümüne bakın.
Dondurucunun içinde‐ Sıcaklık ayarı doğru yapıl‐ Daha yüksek bir sıcaklık
ki sıcaklık çok düşük. mamıştır.
seçin.
FROSTMATIC fonksiyonu "FROSTMATIC fonksiyo‐
aktif hale gelmiştir.
nu" bölümüne bakın.
Dondurucunun içinde‐ Sıcaklık ayarı doğru yapıl‐ Daha düşük bir sıcaklık
ki sıcaklık çok yüksek. mamıştır.
ayarlayın.
Kapı doğru kapatılmamış‐ "Kapının kapatılması" bölü‐
tır.
müne bakın.
Yiyecek sıcaklığı çok yük‐ Saklamadan önce yiyecek
sektir.
sıcaklığının oda sıcaklığına
düşmesini bekleyin.
TÜRKÇE
Sorun
23
Olası neden
Çözüm
Aynı anda birçok yiyecek
konulmuştur.
Aynı anda daha az yiyecek
koyun.
Yiyecekler birbirine çok
yakındır.
Yiyecekleri, soğuk hava
dolaşımına izin verecek
şekilde yerleştirin.
Sıcaklık göstergesin‐
de üst ya da alt kare
gösteriliyor.
Sıcaklık ölçümü sırasında Yetkili servisi arayın
bir hata meydana gelmiş‐ (soğutma sistemi yiyecek‐
tir.
leri serin tutmayı sürdüre‐
cek fakat sıcaklık ayarı
mümkün olmayacaktır).
dEMo ekranda beliri‐
yor.
Cihaz demo modundadır
(dEMo).
6.1 Kapının kapatılması
1.
2.
3.
Kapı contalarını temizleyin.
Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj"
bölümüne bakın.
OK tuşunu, uzun bir uyarı
sesi duyulana kadar yakla‐
şık 10 saniye boyunca ba‐
sılı tutun, ekran kısa süre‐
liğine kapanır: cihaz düz‐
gün bir şekilde çalışmaya
başlar.
Gerekirse sorunlu kapı contalarını
değiştirin. Yetkili servisi arayın.
7. MONTAJ
7.1 Konumlandırma
UYARI
Eğer kapısında bir kilit veya kilit
dili olan eski bir cihazı elden çı‐
karıyorsanız, küçük çocukların ci‐
hazın içinde kilitli kalmasını önle‐
mek için bu kilidi kullanılamaz ha‐
le getiriniz.
Cihaz monte edildikten sonra fişi
erişilebilir konumda olmalıdır.
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi
etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun
olduğu bir yere monte ediniz:
İklim
sınıfı
Ortam sıcaklığı
SN
+10 °C ile +32 °C arası
N
+16 °C ile +32 °C arası
ST
+16 °C ile +38 °C arası
İklim
sınıfı
Ortam sıcaklığı
T
+16 °C ile +43 °C arası
7.2 Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi
etiketinde yazılı voltaj ve frekans değer‐
lerinin evinizin elektrik beslemesi ile aynı
olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosu‐
nun fişi bu amaca yönelik olarak bir kon‐
tak ile donatılmıştır. Eğer evin elektrik
prizi topraklı değilse, yürürlükteki kanun‐
lara uygun olarak ve bir uzman teknisye‐
ne danışarak cihazı ayrı bir toprak hattı‐
na bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik
önlemlerine uyulmaması halinde sorum‐
luluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumlu‐
dur.
24 www.aeg.com
7.3 Havalandırma gereksinimleri
5 cm
Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli ol‐
malıdır.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. SESLER
Normal çalışma sırasında bazı sesler ge‐
lebilir (kompresör, soğutucu devresi).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
TÜRKÇE
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
9. TEKNİK VERİLER
Kabin boyutları
Yükseklik
1780 mm
Genişlik
560 mm
Derinlik
550 mm
Başlatma Süresi
21 sa.
Gerilim
230-240 V
Frekans
50 Hz
Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki
bilgi etiketinde ve enerji etiketinde bulun‐
maktadır.
10. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
25
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun.
26 www.aeg.com
Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre
ve insan sağlığının korunmasına
yardımcı olun. Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın. Ürünü
yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata
geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Українська
27
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОРИСНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩО РОБИТИ, КОЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНІ ДАНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
30
33
34
34
35
37
38
39
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи
протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя
простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка,
приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна
інформація:
www.aeg.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.aeg.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для
вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний
номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
28 www.aeg.com
1.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
В інтересах вашої безпеки та для на‐
лежного використання приладу уваж‐
но прочитайте цю інструкцію, вклю‐
чаючи підказки та застереження, перш
ніж встановлювати його і розпочинати
ним користуватися. Аби уникнути по‐
милкових дій і нещасних випадків не‐
обхідно, щоб усі, хто користується
приладом, ретельно ознайомилися з
правилами експлуатації і техніки без‐
пеки. Збережіть цю інструкцію і в разі
продажу або передачі приладу іншим
особам обов'язково передайте її ра‐
зом із приладом, щоб усі користувачі
змогли в будь-який час ознайомитися
з правилами експлуатації і технікою
безпеки.
Задля безпеки життя та майна дотри‐
муйтеся викладених у цій інструкції ре‐
комендацій з техніки безпеки, оскільки
компанія-виробник не несе відпові‐
дальності за шкоду, що сталася через
недотримання цих рекомендацій.
1.1 Безпека дітей і вразливих
осіб
• Прилад не призначений для кори‐
стування ним людьми (в т.ч. дітьми)
з обмеженими фізичними, сенсорни‐
ми чи розумовими здібностями чи
недостатнім досвідом та знаннями,
якщо їм не було проведено відповід‐
ного інструктажу з користування
приладом особою, відповідальною
за їх безпеку.
Щоб діти не гралися з приладом, во‐
ни мають користуватися ним під на‐
глядом дорослих.
• Не дозволяйте дітям гратися з паку‐
вальними матеріалами. Порушення
цієї вимоги може призвести до того,
що вони можуть задихнутися.
• Перш ніж утилізувати прилад, вий‐
міть вилку з розетки, відріжте ка‐
бель (у місці, яке знаходиться яко‐
мога ближче до корпусу) і зніміть
дверцята, щоб запобігти випадкам,
коли діти, граючись, отримають
електрошок або замкнуться всере‐
дині.
• Якщо цей прилад, оснащений маг‐
нітним замком, має замінити старий
прилад із замком на пружині (клям‐
кою), подбайте про те, щоб вивести
з ладу пружину, перш ніж утилізува‐
ти старий прилад. У такий спосіб ви
попередите ситуацію, коли він може
стати смертельною пасткою для ди‐
тини.
1.2 Загальні правила безпеки
Попередження!
Вентиляційні отвори в корпусі приладу
та в конструкції, що вбудовується, ма‐
ють бути відкритими.
• Прилад призначений для зберігання
харчових продуктів і напоїв у зви‐
чайному домогосподарстві, та под‐
ібних застосувань, таких як:
– на кухнях магазинів, офісів та ін‐
ших робочих установ;
– на фермах та клієнтами готелів,
мотелів та інших житлових примі‐
щень;
– в установах, що пропонують на‐
півпансіон;
– в установах, що пропонують по‐
слуги харчування, та для подібних
застосувань не в сфері роздрібної
торгівлі.
• Не застосовуйте механічні пристрої
чи інші штучні засоби для приско‐
рення процесу розморожування.
• Не використовуйте інші електричні
пристрої (наприклад, прилад для ви‐
готовлення морозива) всередині хо‐
лодильника, якщо це не передбаче‐
но виробником.
• Стежте за тим, щоб не пошкодити
контур циркуляції холодоагенту.
• У контурі циркуляції холодоагенту
міститься холодоагент ізобутан
(R600a) — природний газ, що майже
не шкідливий для довкілля, проте
займистий.
Подбайте, щоб під час транспорту‐
вання й установки приладу жоден із
компонентів контуру циркуляції хо‐
лодоагенту не був пошкоджений.
У разі пошкодження контуру цирку‐
ляції холодоагенту:
Українська
– уникайте контакту з відкритим во‐
гнем або джерелами займання;
– ретельно провітріть приміщення,
де знаходиться прилад.
• З міркувань безпеки не слід зміню‐
вати технічні характеристики прила‐
ду чи будь-яким чином його модифі‐
кувати. Будь-яке пошкодження кабе‐
лю може викликати коротке зами‐
кання, пожежу й ураження електрич‐
ним струмом.
Попередження!
Щоб уникнути нещасних випад‐
ків, заміну всіх електричних
компонентів (кабель живлення,
вилка, компресор) має викону‐
вати сертифікований майстер
або спеціаліст сервісного цент‐
ру.
Забороняється подовжувати ка‐
бель живлення.
2. Подбайте про те, щоб вилка ка‐
белю живлення не була розда‐
влена чи пошкоджена задньою
частиною приладу. Роздавлена
чи пошкоджена вилка кабелю
живлення може перегрітися і
спричинити пожежу.
3. Подбайте про наявність доступу
до вилки кабелю живлення.
4. Не тягніть за кабель живлення.
5. Якщо розетка хитається, не
вставляйте в неї вилку. Існує ри‐
зик ураження електричним стру‐
мом чи виникнення пожежі.
6. Не можна користуватися прила‐
дом без плафона на лампі (якщо
передбачено) для внутрішнього
освітлення.
Прилад важкий. Пересувати його
слід обережно.
Не беріть речі в морозильному від‐
діленні та не торкайтеся до них, як‐
що ваші руки вологі чи мокрі — це
може призвести до поранення або
холодового опіку.
Не слід надовго залишати прилад
під прямими сонячними променями.
Скляні лампи в цьому приладі (якщо
передбачені) — це спеціальні лам‐
пи, призначені лише для побутових
приладів. Вони не придатні для ос‐
вітлення житлових приміщень.
1.
•
•
•
•
29
1.3 Щоденне використання
• Не ставте гарячий посуд на пласти‐
кові частини приладу.
• Не зберігайте в приладі займистий
газ або рідини, бо вони можуть ви‐
бухнути.
• Не кладіть продукти безпосередньо
навпроти отворів для повітря в за‐
дній стінці. (Якщо прилад оснащено
системою Frost Free)
• Заморожені продукти після розморо‐
жування не можна заморожувати
знову.
• Фасовані заморожені продукти збе‐
рігайте у відповідності з інструкція‐
ми виробника.
• Необхідно чітко дотримуватися ре‐
комендацій виробника приладу що‐
до зберігання продуктів. Зверніться
до відповідних інструкцій.
• Не розміщуйте газовані або шипучі
напої в морозильному відділенні, бо
через підвищення тиску на пляшку
вони можуть вибухнути, що пошко‐
дить прилад.
• Морозиво на паличці спроможне ви‐
кликати холодові опіки, якщо його їс‐
ти прямо з морозильника.
1.4 Догляд і чищення
• Перш ніж виконувати технічне об‐
слуговування, вимкніть прилад і
вийміть вилку з розетки.
• При чищенні не можна користувати‐
ся металевими предметами.
• Не використовуйте гострі предме‐
тидля чищення приладу від льоду.
Користуйтеся пластиковим шкреб‐
ком.
1.5 Установка
Під час підключення до елек‐
тромережі ретельно дотримуй‐
теся інструкцій, наведених у
відповідних параграфах.
• Розпакуйте прилад і огляньте на
предмет пошкоджень. Не користуй‐
теся приладом, якщо він пошкодже‐
ний. У разі виявлення пошкоджень
негайно повідомте про це торго‐
вельний заклад, де ви придбали
30 www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
прилад. У цьому разі збережіть па‐
кування.
Рекомендується зачекати щонай‐
менше дві години, перш ніж вмикати
прилад, з тим щоб масло поверну‐
лося до компресора.
Повітря має нормально циркулюва‐
ти довкола приладу; недотримання
цієї рекомендації призводить до пе‐
регрівання. Щоб досягти достатньої
вентиляції, дотримуйтеся відповід‐
них інструкцій щодо встановлення.
По можливості, встановлюйте при‐
лад так, щоб його задня стінка була
повернута до стіни. Це дозволить
уникнути торкання гарячих частин
(компресора, конденсора) і відповід‐
но опіків.
Прилад не можна ставити біля бата‐
реї опалення або плити.
Подбайте про те, щоб до розетки
був доступ після встановлення при‐
ладу.
Підключення з метою подачі води
здійснюйте лише до джерела питної
води (якщо передбачено підключен‐
ня до водопроводу).
1.6 Технічне обслуговування
• Електричні роботи, необхідні для
обслуговування приладу, мають ви‐
конуватися кваліфікованим електри‐
ком або компетентною особою.
• Технічне обслуговування цього при‐
ладу має здійснюватися лише квалі‐
фікованим персоналом. Для ремон‐
ту необхідно використовувати лише
оригінальні запасні частини.
1.7 Захист довкілля
Ні в охолоджувальній системі,
ні в ізоляційних матеріалах
цього приладу не міститься га‐
зів, які могли б нанести шкоду
озоновому шару. Прилад не
можна утилізувати разом з
міськими відходами та сміттям.
Ізоляційна піна містить займи‐
сті гази: прилад необхідно ути‐
лізувати згідно з відповідними
нормативними актами, видани‐
ми місцевими органами влади.
Уникайте пошкодження холо‐
дильного агрегату, особливо в
задній частині, поблизу теп‐
лообмінника. Матеріали, позна‐
, підлягають
чені символом
вторинній переробці.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від
3 грудня 2008р.)
2. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
6
5
1 Дисплей
2 Кнопка підвищення температури
3 Кнопка зниження температури
4 Кнопка OK
5 Кнопка Mode
6 Кнопка ON/OFF
4
3
2
Стандартний звук кнопок можна зміни‐
ти на голосніший, одночасно натис‐
нувши й утримуючи декілька секунд
кнопку Mode і кнопку зниження темпе‐
ратури. Нову настройку можна скасу‐
вати у будь-який час.
Українська
2.1 Дисплей
1
2
31
2.4 Регулювання
температури
3 4 5
6
1 Функція таймера
2 Функція FROSTMATIC
3 Функція Minute Minder
4 Функція захисту від доступу дітей
5 Сигнальний індикатор
6 Індикатор температури
2.2 Увімкнення
Щоб увімкнути прилад, виконайте ниж‐
ченаведені дії.
1. Підключіть вилку до розетки.
2. Натисніть ON/OFF, якщо дисплей
вимкнений.
3. Через декілька секунд може про‐
лунати звуковий сигнал.
Інструкції щодо скидання сигналу
див. у розділі «Сигнал високої тем‐
ператури».
4. Якщо на дисплеї відображається
символ "dEMo", прилад працює в
демонстраційному режимі. Звер‐
ніться до розділу «Що робити, ко‐
ли ...».
5. Індикатори температури показу‐
ють температуру, встановлену за
промовчанням.
Інструкції щодо вибору і встановлення
іншої температури див. у розділі «Ре‐
гулювання температури».
2.3 Вимкнення
Щоб вимкнути прилад, дотримуйтеся
наведених нижче вказівок.
1. Натисніть і утримуйте кнопку ON/
OFF протягом 5 секунд.
2. Дисплей вимкнеться.
3. Щоб від’єднати прилад від джере‐
ла живлення, витягніть вилку з ро‐
зетки.
Настроєну температуру морозильника
можна змінити за допомогою кнопки
температури.
Температура, встановлена за замов‐
чуванням:
• –18°C для морозильної камери
На індикаторі температури відобра‐
жається встановлена температура.
Ця температура буде досягнута про‐
тягом 24 годин.
Після перебоїв у подачі елек‐
троенергії встановлена темпе‐
ратура зберігається у пам’яті.
2.5 Функція FROSTMATIC
Щоб увімкнути функцію, виконайте та‐
кі дії.
1. Натисніть і утримуйте кнопку
Mode, доки не з’явиться відповід‐
ний символ.
Блимає індикатор FROSTMATIC.
2. Натисніть кнопку OK для підтверд‐
ження.
Горить індикатор FROSTMATIC.
Функція автоматично вимикається че‐
рез 52 години.
Щоб вимкнути функцію до автоматич‐
ного вимкнення, виконайте такі дії.
1. Натисніть і утримуйте кнопку
Mode, доки не почне блимати інди‐
катор FROSTMATIC.
2. Натисніть кнопку OK для підтверд‐
ження.
3. Індикатор FROSTMATIC згасне.
Функція вимикається шляхом
встановлення іншої температу‐
ри для морозильної камери.
2.6 Функція Minute Minder
Функція Minute Minder дозволяє на‐
строїти звуковий сигнал на потрібний
час, наприклад, якщо згідно рецепту
тісто потребує охолодження протягом
певного часу або якщо ви поставили у
морозильник пляшки для швидкого
охолодження і не хочете про них забу‐
ти.
Щоб увімкнути функцію, виконайте
нижченаведені дії.
32 www.aeg.com
Натисніть і утримуйте кнопку
Mode, доки не з’явиться відповід‐
ний символ.
Блимає індикатор Minute Minder.
Протягом кількох секунд таймер
відображає задане значення (30
хвилин).
2. Натисніть кнопку керування тайме‐
ром, щоб змінити це значення у
діапазоні від 1 до 90 хвилин.
3. Натисніть кнопку OK для підтверд‐
ження.
Відобразиться індикатор Minute
Minder.
Таймер починає миготіти (min).
Після закінчення зворотного відліку
блимає індикатор Minute Minder і луна‐
ють звукові сигнали:
1. Витягніть напої з морозильної ка‐
мери.
2. Натисніть кнопку OK , щоб вимкну‐
ти звук і завершити функцію.
Цю функцію можна вимкнути в будьякий момент під час зворотного відлі‐
ку:
1. Натисніть і утримуйте кнопку
Mode, доки не почне мигтіти інди‐
катор Minute Minder.
2. Натисніть кнопку OK для підтверд‐
ження.
3. Індикатор Minute Minder згасне.
Змінити настроєний час можна в будьякий момент до закінчення зворотного
відліку шляхом натискання кнопок зни‐
ження і підвищення температури.
1.
2.7 Функція блокування від
доступу дітей
Для блокування кнопок від випадково‐
го натиснення оберіть функцію блоку‐
вання від доступу дітей.
Щоб увімкнути функцію, виконайте та‐
кі дії.
1. Натискайте кнопку Mode, доки не
з'явиться відповідний символ.
2. Блимає індикатор блокування від
доступу дітей.
3. Натисніть кнопку OK для підтверд‐
ження.
Відображається індикатор блоку‐
вання від доступу дітей.
Щоб вимкнути функцію, виконайте такі
дії.
1. Натискайте кнопку Mode, доки ін‐
дикатор блокування від доступу ді‐
тей не почне миготіти.
2. Натисніть кнопку OK для підтверд‐
ження.
3. Індикатор блокування від доступу
дітей згасає.
2.8 Сигнал високої
температури
Підвищення температури у морозиль‐
ному відділенні (наприклад, через пе‐
ребої в постачанні електроенергії)
позначається:
• миготінням сигнального індикатору
та індикатору температури в моро‐
зильній камері;
• звуковим сигналом.
Для налаштування сигналу поперед‐
ження, виконайте такі дії.
1. Натисніть будь-яку кнопку.
2. Звуковий сигнал вимкнено.
3. Протягом декількох секунд індика‐
тор температури в морозильній ка‐
мері показує найвищу досягнуту
температуру. Потім знову відобра‐
жається встановлена температу‐
ра.
4. Сигнальний індикатор продовжує
миготіти до відновлення нормаль‐
них умов.
При досягненні звичайних умов сиг‐
нальний індикатор згасає.
2.9 Сигнал відчинених
дверей
Якщо двері залишаються відчиненими
приблизно 80 секунд, лунає звуковий
сигнал.
Після відновлення звичайних умов
(двері зачинені) звуковий сигнал при‐
пиняється.
Українська
33
3. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
3.1 Миття камери
Перед першим використанням прила‐
ду помийте його камеру й усі внутріш‐
ні аксесуари теплою водою з нейт‐
ральним милом, щоб усунути харак‐
терний запах нового обладнання, а
потім ретельно витріть воду.
Не застосовуйте миючі засоби
або абразивні порошки, оскіль‐
ки вони можуть пошкодити по‐
верхню.
Якщо на дисплеї відображається сим‐
вол «dEMo», прилад працює в демон‐
страційному режимі: зверніться до
розділу «ЩО РОБИТИ, КОЛИ ...».
3.2 Заморожування свіжих
продуктів
Морозильне відділення підходить для
заморожування свіжих продуктів та
для тривалого зберігання замороже‐
них продуктів і продуктів глибокої за‐
морозки.
Щоб заморозити свіжі продукти, акти‐
вуйте функцію FROSTMATIC принайм‐
ні за 24 години до того, як покласти до
морозильного відділення продукти для
заморожування.
Свіжі продукти, які потрібно заморози‐
ти, покладіть у два верхні відділення.
Максимальна кількість продуктів, які
можна заморозити за 24 години, вка‐
зана на табличці з технічними даними,
прикріпленій на внутрішній стороні
приладу
Процес заморожування триває 24 го‐
дини: упродовж цього періоду не до‐
давайте нові продукти для заморожу‐
вання.
3.3 Зберігання заморожених
продуктів
Перед тим як завантажувати продукти
при першому увімкненні, а також після
тривалого періоду бездіяльності, дай‐
те приладу попрацювати щонайменше
2 години.
Корзини морозильної камери дозволя‐
ють легко знайти бажаний пакет з про‐
дуктами. Щоб завантажити велику
кількість продуктів, вийміть усі шухля‐
ди. На всіх полицях можна зберігати
продукти, які виступають за краї, але
за умови дотримання граничного на‐
вантаження, зазначеного збоку на се‐
редньому відсіку
(за наявності).
У разі випадкового розморожу‐
вання, якщо електропостачан‐
ня було відсутнє довше, ніж за‐
значено у таблиці технічних ха‐
рактеристик у графі «rising
time», розморожені продукти
необхідно якнайшвидше спо‐
жити або негайно приготувати,
охолодити і знову заморозити.
3.4 Розморожування
Перш ніж споживати продукти глибо‐
кої заморозки, їх можна розморозити у
холодильному відділенні або при кім‐
натній температурі, залежно від того,
скільки часу у вас є на це.
Невеликі шматки можна готувати на‐
віть замороженими, прямо з моро‐
зильника: У цьому випадку на готуван‐
ня піде більше часу.
3.5 Приготування кубиків
льоду
Цей прилад оснащений одним або
кількома лотками для приготування ку‐
биків льоду. Наповніть ці лотки водою,
а потім покладіть їх у морозильне від‐
ділення.
Виймаючи лотки з морозильни‐
ка, не користуйтеся металеви‐
ми інструментами.
3.6 Акумулятори холоду
Морозильник оснащується одним або
кількома акумуляторами холоду; вони
збільшують час, протягом якого про‐
дукти можуть зберігатися у випадку
перебоїв у постачанні електроенергії
або поламки.
34 www.aeg.com
4. КОРИСНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
4.1 Поради щодо
заморожування
Ось кілька важливих підказок, які до‐
поможуть вам одержати найкращі ре‐
зультати заморожування:
• максимальна кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 год. вказа‐
на на табличці з технічними даними;
• процес заморожування триває 24
години. Упродовж цього періоду не
можна додавати продукти до тих, які
вже заморожуються;
• заморожуйте лише продукти найви‐
щої якості, свіжі і ретельно вимиті;
• готуйте продукти невеликими пар‐
тіями, щоб можна було їх швидко і
повною мірою заморозити, а потім
розморозити стільки, скільки потріб‐
но;
• загортайте продукти в алюмінієву
фольгу або складайте в поліетиле‐
нові кульки; пакування має бути гер‐
метичним;
• не давайте незамороженим продук‐
там контактувати з уже заморожени‐
ми; в іншому разі температура оста‐
нніх підвищиться;
• пласкі продукти зберігаються краще
і довше, ніж товсті; сіль зменшує
термін зберігання продуктів;
• шматочки льоду, якщо їх проковтну‐
ти відразу після того, як продукт був
вийнятий з морозильника, можуть
викликати холодовий опік;
• рекомендується вказувати на кожній
окремій упаковці дату заморожуван‐
ня, щоб не перевищувати трива‐
лість зберігання;
4.2 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів
Щоб отримати найкращі результати:
• переконайтеся, що продукти, які
продаються замороженими, належ‐
ним чином зберігалися в магазині;
• подбайте про те, щоб заморожені
продукти якнайшвидше були пере‐
несені з продуктового магазину до
морозильника;
• не відкривайте часто дверцята і не
залишайте їх відкритими довше, ніж
це абсолютно необхідно;
• після розморожування продукти
швидко псуються, і їх не можна за‐
морожувати знову;
• не можна зберігати продукти довше,
ніж вказано їх виробником.
5. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Обережно!
Перш ніж виконувати операції з
технічного обслуговування,
завжди виймайте вилку з ро‐
зетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні;
тому технічне обслуговування
та перезарядку його має вико‐
нувати лише кваліфікований
майстер.
5.1 Періодичне миття
Прилад необхідно регулярно мити:
• камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
• регулярно перевіряйте ізоляцію
дверцят, щоб переконатися, що во‐
на чиста і на ній немає решток про‐
дуктів.
• протріть чистою водою і ретельно
витріть.
Українська
Не тягніть, не пересувайте і не
пошкоджуйте трубки та/або ка‐
белі всередині камери.
Ніколи не застосовуйте детер‐
генти, абразивні порошки, чи‐
стильні засоби з сильним запа‐
хом або поліролі, щоб почисти‐
ти камеру зсередини, бо вони
можуть пошкодити поверхню
або залишити сильний запах.
Конденсатор (чорну решітку) і компре‐
сор у задній частині приладу необхід‐
но чистити за допомогою щітки. Це по‐
кращить роботу приладу і дозволить
заощадити електроенергію.
Дбайте про те, щоб не пошко‐
дити систему охолодження.
Багато комерційних засобів для чи‐
щення поверхонь містять хімікати, які
можуть пошкодити пластик у цьому
приладі. Тому рекомендується мити
корпус ззовні виключно теплою водою
з додаванням невеликої кількості рід‐
кого миючого засобу.
Завершивши миття, знову підключіть
прилад до електромережі.
35
рожування). Це означає, що під час
роботи приладу поклади криги не
утворюються ні на внутрішніх стінках,
ні на продуктах.
Відсутність криги досягається завдяки
постійній циркуляції холодного повітря
всередині камери, яке нагнітає венти‐
лятор, робота якого регулюється авто‐
матично.
5.3 Періоди простою
Коли прилад тривалий час не експлуа‐
тується, виконайте такі запобіжні дії:
• відключіть прилад від джерела елек‐
тричного струму
• вийміть з нього всі продукти
• розморозьте (якщо передбачено) та
почистіть прилад і все приладдя;
• залишіть дверцята прочиненими,
щоб запобігти утворенню неприєм‐
них запахів.
Якщо ви не виключатимете прилад, то
попросіть кого-небудь періодично пе‐
ревіряти продукти, які в ньому знаход‐
яться, на предмет псування через від‐
ключення електроенергії.
5.2 Розморожування
морозильника
Морозильна камера цієї моделі пра‐
цює за принципом "no frost" (без намо‐
6. ЩО РОБИТИ, КОЛИ ...
Попередження!
Перш ніж намагатися ліквідува‐
ти несправність, відключіть
прилад від розетки.
Усунення несправностей, які не
вказані у цій інструкції, повинно
здійснюватися кваліфікованим
електриком або іншою компе‐
тентною особою.
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад не працює.
Прилад вимкнений.
Увімкніть прилад.
Кабель живлення не під‐ Правильно вставте вилку
ключено належним чи‐
кабелю живлення у ро‐
ном до електромережі.
зетку.
36 www.aeg.com
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
На прилад не подається
струм. Відсутня напруга
в розетці.
Підключіть до розетки ін‐
ший електроприлад.
Зверніться до кваліфіко‐
ваного електрика.
Блимає сигнальна
лампочка.
Температура у моро‐
зильнику надто висока.
Див. розділ «Сигнал ви‐
сокої температури».
Компресор працює
без зупинок.
Настроєна неправильна
температура.
Встановіть вищу темпе‐
ратуру.
Дверцята не зачинено
належним чином.
Див. розділ «Зачинення
дверцят».
Дверцята відчинялися
надто часто.
Не тримайте дверцята
відчиненими довше, ніж
необхідно.
Температура продуктів
надто висока.
Дайте продуктам охоло‐
нути до кімнатної темпе‐
ратури, перш ніж класти
їх у прилад.
Температура у примі‐
щенні надто висока.
Охолодіть приміщення.
Увімкнена функція
FROSTMATIC.
Див. розділ «Функція
FROSTMATIC».
Температура у моро‐ Неправильно встано‐
зильнику надто низь‐ влено регулятор темпе‐
ка.
ратури.
Увімкнена функція
FROSTMATIC.
Температура у моро‐ Неправильно встано‐
зильнику надто висо‐ влено регулятор темпе‐
ка.
ратури.
Встановіть вищу темпе‐
ратуру.
Див. розділ «Функція
FROSTMATIC».
Встановіть нижчу темпе‐
ратуру.
Дверцята не зачинено
належним чином.
Див. розділ «Зачинення
дверцят».
Температура продуктів
надто висока.
Дайте продуктам охоло‐
нути до кімнатної темпе‐
ратури, перш ніж класти
їх у прилад.
У приладі знаходиться
надто багато продуктів.
Не тримайте у приладі
багато продуктів одно‐
часно.
Продукти розташовані
надто близько один до
одного.
Зберігайте продукти так,
щоб холодне повітря мог‐
ло циркулювати.
Українська
37
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
На дисплеї темпера‐
тури горить верхній
або нижній квадрат.
Під час вимірювання
температури виникла
помилка.
Зателефонуйте до сер‐
вісного центру (система
охолодження продовжує
охолоджувати продукти,
однак настроїти темпера‐
туру неможливо).
dEMo з’являється на
дисплеї.
Прилад перебуває в де‐
монстраційному режимі
(dEMo).
Натисніть і утримуйте
кнопку OK приблизно 10
секунд, доки не пролунає
тривалий звуковий сиг‐
нал, а дисплей на корот‐
кий час не вимкнеться:
прилад починає працю‐
вати у звичайному режи‐
мі.
6.1 Закривання дверцят
1.
2.
3.
Прочистіть прокладки дверцят.
У разі потреби відрегулюйте двер‐
цята. Див. розділ «Установка».
У разі потреби замініть пошкодже‐
ні ущільнювачі на дверцятах.
Зверніться у сервісний центр.
7. УСТАНОВКА
7.1 Розташування
Попередження!
Якщо ви утилізуєте старий при‐
лад, який має замок або засув‐
ку на дверцятах, необхідно
подбати про те, щоб вивести їх
з ладу, аби діти не могли зам‐
кнутися всередині.
Після встановлення приладу
доступ до розетки має залиша‐
тися вільним.
Встановіть прилад у місці, де темпера‐
тура навколишнього середовища від‐
повідає кліматичному класу, вказано‐
му на табличці з технічними даними
приладу:
Кліма‐ Температура навко‐
тичний лишнього середовища
клас
SN
від +10°C до + 32°C
N
від +16°C до + 32°C
ST
від +16°C до + 38°C
Кліма‐ Температура навко‐
тичний лишнього середовища
клас
T
від +16°C до + 43°C
7.2 Підключення до
електромережі
Перш ніж підключати прилад до елек‐
тромережі, переконайтеся, що показ‐
ники напруги і частоти, вказані на та‐
бличці з паспортними даними, відпові‐
дають показникам мережі у вашому
регіоні.
Прилад має бути заземлений. З цією
меторю вилка приладу оснащена спе‐
ціальним контактом. Якщо у розетці
заземлення немає, заземліть прилад
окремо у відповідності до чинних нор‐
мативних вимог, проконсультував‐
шись із кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності у
разі недотримання цих правил техніки
безпеки.
Цей прилад відповідає Директивам
ЄС .
38 www.aeg.com
7.3 Вимоги щодо вентиляції
5 cm
Позаду приладу має бути достатньо
місця для циркуляції повітря.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. ШУМИ
Під час нормальної роботи приладу
чути певні звуки (спричинені компре‐
сором або циркуляцією холодоагенту).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
Українська
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри ніші
Висота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глибина
550 мм
Час виходу в робочий
режим
21 год.
Напруга
230-240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на та‐
бличці, розташованій на внутрішньому
10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
39
лівому боці приладу, та на ярлику
енергоспоживання.
40 www.aeg.com
символом . Викидайте упаковку
у відповідні контейнери для
вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших
людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і
електронних приладів. Не
викидайте прилади, позначені
відповідним символом , разом з
іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до
місцевих муніципальних органів
влади.
Українська
41
42 www.aeg.com
Українська
43
2222347293-A-032013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement