Aeg AGN71800F0 Uživatelský manuál

Aeg AGN71800F0 Uživatelský manuál
AGN71800F0
CS Návod k použití
PL Instrukcja obsługi
RU Инструкция по эксплуатации
SK Návod na používanie
SL Navodila za uporabo
2
15
29
43
56
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně Přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a ne‐
hodami je důležité, aby se všechny oso‐
by, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpeč‐
nostními funkcemi. Tyto pokyny uscho‐
vejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi‐
če i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby
se tak všichni uživatelé po celou dobu ži‐
votnosti spotřebiče mohli řádně informo‐
vat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto ná‐
vodu k použití, abyste neohrozili své
zdraví a majetek, a uvědomte si, že vý‐
robce neručí za úrazy a poškození způ‐
sobené jejich nedodržením.
1.1 Bezpečnost dětí a
hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat oso‐
by (včetně dětí) se sníženými fyzický‐
mi, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesle‐
dují osoby odpovědné za jejich bez‐
pečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vy‐
táhněte zástrčku ze zásuvky, odřízně‐
te napájecí kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a odstraňte dveře, aby ne‐
došlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven
magnetickým těsněním dveří a nahra‐
zuje starší spotřebič s pružinovým zá‐
mkem (západkou) na dveřích nebo ví‐
ku, nezapomeňte před likvidací pruži‐
nový zámek znehodnotit. Děti se pak
nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
1.2 Všeobecné bezpečnostní
informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem ve‐
stavěného spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání
potravin nebo nápojů v běžné domác‐
nosti, jak je uvedeno v návodu k pou‐
žití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů ne‐
používejte jiné elektrické přístroje
(např. výrobníky zmrzliny) než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je
obsaženo v chladicím okruhu spotřebi‐
če, je zemní plyn, který je dobře sná‐
šen životním prostředím, ale je za urči‐
tých podmínek hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebi‐
če dbejte na to, aby nedošlo k poško‐
zení žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče
otevřený oheň a všechny jeho mo‐
žné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve
které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐
bezpečná. Jakékoli poškození kabelu
může způsobit zkrat, požár nebo úraz
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást
(napájecí kabel, zástrčku, kom‐
presor) smí z důvodu možného
rizika vyměňovat pouze autorizo‐
vaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
1.
Napájecí kabel se nesmí nastavo‐
vat.
4
www.aeg.com
Zkontrolujte, zda není zástrčka
stlačená nebo poškozená zadní
stranou spotřebiče. Stlačená nebo
poškozená zástrčka se může
přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka
spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolně‐
ná, nezasunujte do ní zástrčku.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky
vnitřního osvětlení (je-li součástí
vybavení) nesmí provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťo‐
vání spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu,
ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké
nebo mokré ruce, protože byste si mo‐
hli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vy‐
staven přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální žárovky (jsou-li součástí výbavy)
určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Tyto žárovky nejsou
vhodné pro osvětlení místností.
2.
•
•
•
•
1.3 Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby
na plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo
tekutiny, protože by mohly vybu‐
chnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací
otvory v zadní stěně. (Pokud je
spotřebič beznámrazový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po roz‐
mrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skla‐
dujte podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně do‐
držovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápo‐
je s vysokým obsahem kysličníku uhli‐
čitého nebo nápoje s bublinkami, pro‐
tože vytvářejí tlak na nádobu, a mo‐
hou dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z
mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
1.4 Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
• Nečistěte spotřebič kovovými předmě‐
ty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte
ostré předměty. Použijte plastovou
škrabku.
1.5 Instalace
U elektrického připojení se pečli‐
vě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda
není poškozený. Je-li spotřebič poško‐
zený, nezapojujte ho do sítě. Případné
poškození okamžitě nahlaste prodejci,
u kterého jste spotřebič koupili. V tom‐
to případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapoje‐
ním spotřebiče počkali nejméně čtyři
hodiny, aby olej mohl natéct zpět do
kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná
cirkulace vzduchu, jinak by se
přehříval. K dosažení dostatečného
větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič
stát zadní stranou ke stěně, aby byly
jeho horké části nepřístupné (kompre‐
sor, kondenzátor), a nemohli jste o ně
zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkos‐
ti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po insta‐
laci spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody
(pokud je k dispozici vodovodní přípoj‐
ka).
1.6 Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné
pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, ob‐
raťte se na autorizované servisní
středisko, které smí použít výhradně
originální náhradní díly.
ČESKY
1.7 Ochrana životního prostředí
5
vat podle příslušných předpisů,
které získáte na obecním úřadě.
Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti
výměníku tepla. Materiály použité
u tohoto spotřebiče označené
jsou recyklovatel‐
symbolem
né.
Tento přístroj neobsahuje plyny,
které mohou poškodit ozónovou
vrstvu, ani v chladicím okruhu,
ani v izolačních materiálech.
Spotřebič nelikvidujte společně s
domácím odpadem a smetím.
Izolační pěna obsahuje hořlavé
plyny: spotřebič je nutné zlikvido‐
2. OVLÁDACÍ PANEL
1
6
5
1 Displej
3
2
Síťovou zástrčku zasuňte do zásuv‐
ky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF .
3. Po několika sekundách by se mohla
spustit zvuková výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz část
„Výstraha vysoké teploty“.
4. Pokud se na displeji zobrazí "dEMo",
spotřebič se nachází v režimu demo.
Viz odstavec „Co dělat, když...“.
5. Ukazatele teploty ukazují nastave‐
nou výchozí teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
1.
2 Tlačítko vyšší teploty
3 Tlačítko nižší teploty
4 Tlačítko OK
5 Tlačítko Mode
6 Tlačítko ON/OFF
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
na hlasitější současným stisknutím tlačít‐
ka Mode a tlačítka nižší teploty na něko‐
lik sekund. Změnu je možné vrátit.
2.1 Displej
1
4
2
3 4 5
6
1 Funkce časovače
2 Funkce FROSTMATIC
3 Funkce Minute Minder
4 Funkce dětské pojistky
5 Ukazatel výstrahy
6 Ukazatel teploty
2.3 Vypnutí spotřebiče
Spotřebič se vypíná následujícím postu‐
pem:
1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF
po dobu pěti sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové zá‐
suvky.
2.2 Zapnutí spotřebiče
2.4 Regulace teploty
Spotřebič se zapíná následujícím postu‐
pem:
Nastavenou teplotu v mrazničce lze
změnit stisknutím tlačítka teploty.
6
www.aeg.com
Nastavená výchozí teplota:
• -18 °C v mrazničce
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24
hodin.
Nastavené teploty zůstanou ulo‐
ženy i při výpadku proudu.
2.5 Funkce FROSTMATIC
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel FROSTMA‐
TIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
Zobrazí se ukazatel FROSTMATIC.
Funkce se automaticky vypne za 52 ho‐
din.
Tuto funkci vypnete před jejím automa‐
tickým vypnutím následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ne‐
začne blikat ukazatel FROSTMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel FROSTMATIC se přestane
zobrazovat.
Tato funkce se vypne při nasta‐
vení jiné teploty mrazničky.
2.6 Funkce Minute Minder
Pomocí funkce Minute Minder nastavíte,
aby ve stanovený moment, zazněla zvu‐
ková výstraha (například, když na určitou
dobu potřebujete nechat vychladnout
připravovanou směs nebo když potřebu‐
jete připomenout, že máte v mrazničce
uložené lahve k rychlému zchlazení).
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Minute Min‐
der .
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 mi‐
nut).
2. Stisknutím tlačítka regulace časova‐
če upravte nastavenou hodnotu v
rozsahu od 1 do 90 minut.
Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
Zobrazí se ukazatel Minute Minder .
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká uka‐
zatel Minute Minder a rozezní se zvuko‐
vá signalizace:
1. Vyndejte všechny nápoje z mraznič‐
ky.
2. Stisknutím tlačítka OK vypnete zvu‐
kovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli během odpočí‐
távání vypnout:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ne‐
začne blikat ukazatel Minute Min‐
der .
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel Minute Minder se přestane
zobrazovat.
Funkci je možné kdykoli vypnout.
3.
2.7 Funkce dětské pojistky
Pomocí funkce dětské pojistky zabloku‐
jete tlačítka před nechtěným použitím.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
2. Ukazatel funkce dětské pojistky za‐
bliká.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské
pojistky.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud ukazatel funkce dětské pojist‐
ky nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce dětské pojistky se
přestane zobrazovat.
2.8 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky
(například z důvodu výpadku proudu) je
signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty
mrazničky
• zvukovým signálem.
Resetování výstrahy:
1. Stiskněte libovolné tlačítko.
2. Zvukový signál se vypne.
ČESKY
Ukazatel teploty mrazničky na pár
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu. Poté opět zobrazuje nasta‐
venou teplotu.
4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat,
dokud nedojde k obnovení normál‐
ních provozních podmínek.
Pokud podmínky výstrahy pominou, uka‐
zatel výstrahy se přestane zobrazovat.
3.
7
2.9 Výstražný signál
otevřených dveří
Výstražný akustický signál se spustí,
jsou-li dveře otevřené po dobu asi 80
vteřin.
Po obnovení normálních podmínek
(uzavřené dveře) se výstražný akustický
signál vypne.
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního my‐
cího prostředku, abyste odstranili typický
pach nového výrobku, pak vše důkladně
vytřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky
nebo abrazivní prášky, které mo‐
hou poškodit povrch spotřebiče.
Pokud se na displeji zobrazí „dEMo“,
spotřebič se nachází v režimu demo: Viz
odstavec „Co dělat, když...“.
3.2 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a dlouhodobé uložení
zmrazených a hlubokozmrazených po‐
travin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, za‐
pněte funkci FROSTMATIC minimálně
24 hodiny před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit,
položte do dvou horních oddílů.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této
době nevkládejte do spotřebiče žádné
další potraviny ke zmrazení.
3.3 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně 2 hodiny.
Koše na zmrazování potravin zajišťují ry‐
chlý a snadný přístup k balení potravin,
které potřebujete. Pokud chcete uložit
velké množství potravin, vyndejte vše‐
chny zásuvky. Na všech policích je mo‐
žné umístit přečnívající potraviny až po
mezní značku uvedenou na straně
středové sekce
(je-li součástí výbavy modelu).
V případě náhodného rozmraze‐
ní, například z důvodu výpadku
proudu, a pokud výpadek proudu
trval delší dobu, než je uvedeno
v tabulce technických údajů, je
nutné rozmražené potraviny ry‐
chle spotřebovat nebo ihned te‐
pelně upravit a (po ochlazení)
opět zmrazit.
3.4 Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potra‐
viny je možné před použitím rozmrazit v
chladničce nebo při pokojové teplotě,
podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě
zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v tomto případě delší.
3.5 Výroba ledových kostek
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu ledových kostek.
8
www.aeg.com
Naplňte je vodou, a pak je vložte do
mrazničky.
bezpečného uchování potravin v případě
poruchy nebo výpadku proudu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
3.6 Akumulátory chladu
Mraznička je vybavena jedním nebo ně‐
kolika zásobníky chladu; prodlužují dobu
4. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
4.1 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího
procesu dodržujte následující důležité
rady:
• maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno
na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V té‐
to době nepřidávejte žádné další po‐
traviny ke zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a
bylo pak možné rozmrazit pouze poža‐
dované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo po‐
lyetylénu a přesvědčte se, že jsou ba‐
líčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se ne‐
smí dotýkat již zmrazených potravin,
protože by zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potra‐
vin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddí‐
lu způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balí‐
ček viditelně datum uskladnění, aby‐
ste mohli správně dodržet dobu ucho‐
vání potravin.
4.2 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupe‐
ného spotřebiče dodržujte následující
podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupe‐
né zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nene‐
chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐
ně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle ka‐
zí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvede‐
nou výrobcem na obalu.
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovo‐
díky v chladicí jednotce; údržbu a
doplňování smí proto provádět
pouze autorizovaný pracovník.
5.1 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
ČESKY
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou neu‐
trálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usaze‐
ných nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami
nebo kabely uvnitř spotřebiče,
netahejte za ně a nepoškozujte
je.
Nikdy nepoužívejte k čištění
vnitřku spotřebiče abrazivní práš‐
ky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla,
protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompre‐
sor na zadní straně spotřebiče čistěte
kartáčem. Tím se zlepší výkon spotřebi‐
če a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v
kuchyni obsahuje chemikálie, které mo‐
hou poškodit umělou hmotu použitou v
tomto spotřebiči. Doporučujeme proto či‐
stit povrch spotřebiče pouze teplou vo‐
dou s trochou tekutého mycího
prostředku na nádobí.
9
Po čištění znovu připojte spotřebič k
elektrické síti.
5.2 Rozmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznám‐
razového typu "no frost". To znamená,
že se v zapnutém spotřebiči nevytváří
námraza ani na vnitřních stěnách, ani na
potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace chlad‐
ného vzduchu uvnitř oddílu automaticky
řízeným ventilátorem.
5.3 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte (předpokládá-li se) a vyči‐
stěte spotřebič a všechno příslušen‐
ství
• nechte dveře pootevřené, abyste za‐
bránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požá‐
dejte někoho, aby ho občas zkontroloval,
zda se potraviny nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
6. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Před odstraňováním závady vy‐
táhněte zástrčku ze síťové zá‐
suvky.
Odstraňování závady, která není
uvedena v tomto návodu, smí
provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐ Zasuňte zástrčku správně
sunutá do zásuvky.
do zásuvky.
10 www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je bez proudu.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Výstražná kontrolka
bliká.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Viz „Výstraha vysoké te‐
ploty“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Není správně nastavená
teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš
často.
Nenechávejte dveře
otevřené déle, než je ne‐
zbytně nutné.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Snižte teplotu v místnosti.
Je zapnutá funkce
FROSTMATIC.
Viz „Funkce FROSTMA‐
TIC“.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší teplotu.
Je zapnutá funkce
FROSTMATIC.
Viz „Funkce FROSTMA‐
TIC“.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Vložili jste příliš velké
množství lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče
menší množství potravin.
Potraviny jsou položeny
příliš těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby
mohl dobře obíhat chladný
vzduch.
Při měření teploty došlo k
chybě.
Zavolejte do místního se‐
rvisního centra (chladicí
systém bude potraviny
nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Teplota v mrazničce
je příliš nízká.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Na displeji teploty je
zobrazen horní nebo
spodní čtverec.
ČESKY
11
Problém
Možná příčina
Řešení
dEMo se zobrazí na
displeji.
Spotřebič je v režimu De‐
mo (dEMo)..
Na přibližně 10 sekund
podržte stisknuté tlačítko
OK, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a na krát‐
kou chvíli se nevypne dis‐
plej: spotřebič začne pra‐
covat v normálním režimu.
6.1 Zavření dveří
1.
2.
3.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Obraťte se na autori‐
zované servisní středisko.
7. INSTALACE
7.1 Umístění
UPOZORNĚNÍ
Jestliže likvidujete starý spotřebič
se zámkem nebo západkou na
dveřích, musíte ho znehodnotit
tak, aby se malé děti nemohly
uvnitř zavřít.
Síťová zástrčka musí být po in‐
stalaci volně přístupná.
Spotřebič instalujte na místě, jehož okol‐
ní teplota odpovídá klimatické třídě uve‐
dené na typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
T
+16°C až + 43°C
7.2 Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzem‐
něn. Zástrčka napájecího kabelu je k to‐
muto účelu vybavena příslušným kontak‐
tem. Pokud není domácí zásuvka uzem‐
něná, poraďte se s odborníkem a připoj‐
te spotřebič k samostatnému uzemnění
v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených po‐
kynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrni‐
cemi EHS.
12 www.aeg.com
7.3 Požadavky na větrání
5 cm
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. ZVUKY
Během normálního provozu vydává
spotřebič různé zvuky (kompresor, cirku‐
lace chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
ČESKY
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
BRRR!
13
BRRR!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poru‐
še
21 h
Napětí
230-240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typo‐
vém štítku umístěném na vnitřní levé
straně spotřebiče a na energetickém štít‐
ku.
14 www.aeg.com
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
POLSKI
15
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POMOCNE PORADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO ZROBIĆ, GDY… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
20
22
22
23
25
26
28
28
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
16 www.aeg.com
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą‐
dzenia przed instalacją i pierwszym uży‐
ciem należy uważnie przeczytać instruk‐
cję obsługi, zwracając szczególną uwa‐
gę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy urządzenia powin‐
ni poznać zasady jego bezpiecznej ob‐
sługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zacho‐
wanie instrukcji obsługi przez cały czas
używania urządzenia oraz przekazanie
jej kolejnemu użytkownikowi w razie od‐
stąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i ży‐
ciu osób oraz szkód materialnych należy
przestrzegać środków ostrożności pod‐
anych w niniejszej instrukcji obsługi,
gdyż producent nie jest odpowiedzialny
za szkody spowodowane wskutek ich
nieprzestrzegania.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przezna‐
czone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych czy umy‐
słowych, a także nieposiadające wie‐
dzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że będą
one nadzorowane lub zostaną poin‐
struowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzial‐
ną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pew‐
ność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Ist‐
nieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia na‐
leży wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (jak najbliżej urzą‐
dzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić
bawiące się dzieci przed porażeniem
prądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające mag‐
netyczne uszczelnienie drzwi ma za‐
stąpić urządzenie z blokadą sprężyno‐
wą (ryglem) w drzwiach lub w pokry‐
wie, przed oddaniem starego urządze‐
nia do utylizacji należy usunąć bloka‐
dę. Zapobiegnie to przypadkowemu
uwięzieniu dziecka.
1.2 Ogólne zasady
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urzą‐
dzenia lub w zabudowie nie mogą być
zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do
przechowywania żywności i/lub napo‐
jów w zwykłych warunkach domo‐
wych, tak jak to opisano w niniejszej
instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmraża‐
nia nie wolno używać urządzeń me‐
chanicznych ani żadnych innych
sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń
elektrycznych (np. maszynek do lo‐
dów) wewnątrz urządzeń chłodni‐
czych, o ile nie zostały one dopusz‐
czone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajduje się czynnik chłodniczy izobu‐
tan (R600a), który jest ekologicznym
gazem naturalnym (jednak jest łatwo‐
palny).
Należy upewnić się, że podczas trans‐
portu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu
chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszko‐
dzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz in‐
nych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszcze‐
nie, w którym znajduje się urządze‐
nie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabra‐
nia się dokonywania jakichkolwiek mo‐
dyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w
urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia
przewodu zasilającego mogą spowo‐
dować zwarcie, pożar i/lub porażenie
prądem.
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
Aby można było uniknąć niebez‐
pieczeństwa, wymiany elemen‐
tów elektrycznych (przewód zasi‐
lający, wtyczka, sprężarka) może
dokonać wyłącznie technik auto‐
ryzowanego serwisu lub osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
Nie wolno przedłużać przewodu
zasilającego.
2. Należy upewnić się, że tylna
ścianka urządzenia nie przygniotła
ani nie uszkodziła wtyczki przewo‐
du zasilającego. Przygnieciona lub
uszkodzona wtyczka może się
przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtycz‐
ki przewodu zasilającego urządze‐
nia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilają‐
cy.
5. Jeżeli gniazdo elektryczne jest ob‐
luzowane, nie wolno wkładać do
niego wtyczki przewodu zasilają‐
cego. Występuje zagrożenie poża‐
rem lub porażeniem prądem.
6. Nie wolno używać urządzenia bez
klosza żarówki (jeśli występuje)
oświetlenia wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zacho‐
wać ostrożność podczas jego przeno‐
szenia.
Nie wolno wyjmować ani dotykać
przedmiotów w komorze zamrażarki
wilgotnymi/mokrymi rękoma, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie
skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni sło‐
necznych.
Do oświetlenia urządzenia zastosowa‐
no specjalne żarówki (jeśli występują)
przeznaczone wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie nadają się one do oś‐
wietlania pomieszczeń domowych.
1.
•
•
•
•
1.3 Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopal‐
nych gazów ani płynów w urządzeniu,
ponieważ mogą spowodować wybuch.
17
• Nie wolno umieszczać żywności bez‐
pośrednio przy otworze wentylacyjnym
na tylnej ściance. (Jeśli urządzenie
jest odszraniane automatycznie)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamra‐
żać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność na‐
leży przechowywać zgodnie z instruk‐
cjami jej producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazó‐
wek dotyczących przechowywania
podanych przez producenta urządze‐
nia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowy‐
wać napojów gazowanych, ponieważ
duże ciśnienie w pojemniku może spo‐
wodować ich eksplozję i w rezultacie
uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną
odmrożeń w przypadku konsumpcji
bezpośrednio po ich wyjęciu z zamra‐
żarki.
1.4 Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalo‐
wymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmio‐
tów do usuwania szronu z urządzenia.
Użyć plastikowego skrobaka.
1.5 Instalacja
Podłączenie elektryczne urzą‐
dzenia należy wykonać zgodnie
z wskazówkami podanymi w od‐
powiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić,
czy nie jest w żaden sposób uszko‐
dzone. Nie wolno podłączać urządze‐
nia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne
uszkodzenia należy natychmiast zgło‐
sić sprzedawcy. W tym przypadku na‐
leży zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej
czterech godzin przed podłączeniem
urządzenia, aby olej mógł spłynąć z
powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wenty‐
lację ze wszystkich stron urządzenia.
18 www.aeg.com
•
•
•
•
Nieodpowiednia wentylacja prowadzi
do jego przegrzewania. Aby uzyskać
wystarczającą wentylację, należy po‐
stępować zgodnie z wskazówkami do‐
tyczącymi instalacji.
W razie możliwości tylną ściankę urzą‐
dzenia należy ustawić od ściany, aby
uniknąć dotykania lub chwytania za
ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
Urządzenia nie wolno umieszczać w
pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
Należy zadbać o to, aby po instalacji
urządzenia możliwy był dostęp do
wtyczki sieciowej.
Urządzenie można podłączyć wyłącz‐
nie do instalacji doprowadzającej wo‐
dę pitną (jeśli przewidziane jest podłą‐
czenie do sieci wodociągowej).
• Naprawy tego produktu muszą być
wykonywane w autoryzowanym punk‐
cie serwisowym. Należy stosować wy‐
łącznie oryginalne części zamienne.
1.7 Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego
ani w materiałach izolacyjnych
urządzenia nie ma gazów szkod‐
liwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy wyrzucać
wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Pianka izolacyjna za‐
wiera łatwopalne gazy: urządze‐
nie należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami, któ‐
re można uzyskać od władz lo‐
kalnych. Należy unikać uszko‐
dzenia układu chłodniczego,
szczególnie z tyłu przy wymienni‐
ku ciepła. Materiały zastosowane
w urządzeniu, które są oznaczo‐
, nadają się do
ne symbolem
ponownego przetworzenia.
1.6 Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane
z serwisowaniem urządzenia powinny
być przeprowadzone przez wykwalifi‐
kowanego elektryka lub inną kompe‐
tentną osobę.
2. PANEL STEROWANIA
1
6
5
1 Wyświetlacz
2 Przycisk podwyższania temperatury
4
3
2
2.1 Wyświetlacz
3 Przycisk obniżania temperatury
4 Przycisk OK
5 Przycisk Mode
6 Przycisk ON/OFF
Istnieje możliwość zmiany zdefiniowane‐
go dźwięku przycisków na głośniejszy
poprzez jednoczesne naciśnięcie i przy‐
trzymanie przez kilka sekund przycisku
Mode oraz przycisku obniżania tempera‐
tury. Zmianę tę można cofnąć.
1
2
3 4 5
6
1 Funkcja zegara
2 Funkcja FROSTMATIC
3 Funkcja Minute Minder
4 Funkcja „Blokada uruchomienia”
5 Wskaźnik alarmu
6 Wskaźnik temperatury
POLSKI
2.2 Włączanie
Aby włączyć urządzenie, należy:
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilają‐
cego do gniazdka elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, na‐
cisnąć przycisk ON/OFF .
3. Po kilku sekundach może zostać wy‐
emitowany sygnał dźwiękowy alar‐
mu.
Informacje na temat wyłączania alar‐
mu znajdują się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
4. Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "dEMo", urządzenie dzia‐
ła w trybie demo. Patrz rozdział
„Rozwiązywanie problemów”.
5. Wskaźniki temperatury wskazują us‐
tawioną domyślną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej temperatu‐
ry, należy zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
2.3 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wyko‐
nać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF i przy‐
trzymać przez 5 sekund.
2. Wyświetlacz wyłączy się.
3. Aby odłączyć urządzenie od zasila‐
nia, należy wyjąć wtyczkę elektrycz‐
ną z gniazda zasilającego.
2.4 Regulacja temperatury
Ustawienia temperatury w zamrażarce
można zmieniać poprzez naciskanie
przycisku regulacji temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźnik temperatury wskaże ustawio‐
ną temperaturę.
Ustawiona temperatura zostanie osiąg‐
nięta w ciągu 24 godzin.
W przypadku awarii zasilania us‐
tawiona temperatura pozostaje
zapisana w pamięci.
2.5 Funkcja FROSTMATIC
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
19
Wskaźnik FROSTMATIC zacznie
migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automa‐
tycznym wyłączeniem:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik FROSTMATIC.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik FROSTMATIC wyłączy
się.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innej temperatury zamrażarki.
2.6 Funkcja Minute Minder
Funkcja Minute Minder , umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatna np. w przypadku konieczności
schładzania przez określony czas jakie‐
goś produktu lub przypomnienia, że w
zamrażarce znajdują się butelki umie‐
szczone tam w celu szybkiego schłodze‐
nia.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Minute Minder zacznie mi‐
gać.
Przez kilka sekund będzie wyświet‐
lana ustawiona wartość dla minutni‐
ka (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutni‐
ka, aby zmienić ustawienie w zakre‐
sie od 1 do 90 minut.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik Mi‐
nute Minder .
Wskazanie minutnika zacznie migać
(min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Mi‐
nute Minder zacznie migać i zostanie
wyemitowany dźwiękowy sygnał alarmo‐
wy:
1. Wyjąć napoje przechowywane w ko‐
morze zamrażarki.
20 www.aeg.com
Nacisnąć przycisk OK , aby wyłą‐
czyć sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili przed zakończeniem odliczania:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik Minute Minder.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik Minute Minder wyłączy
się.
Funkcję można w dowolnej chwili wyłą‐
czyć.
2.
2.7 Funkcja „Blokada
uruchomienia”
Aby zablokować działanie przycisków
przed przypadkowym użyciem, należy
wybrać funkcję „Blokada uruchomienia”.
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
2. Wskaźnik blokady uruchomienia za‐
cznie migać.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
Wskaźnik blokady uruchomienia bę‐
dzie widoczny.
Aby wyłączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż zacznie migać wskaźnik blokady
uruchomienia.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
3.
Wskaźnik blokady uruchomienia
zgaśnie.
2.8 Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamra‐
żarki (spowodowany, na przykład, awa‐
rią zasilania) jest sygnalizowany po‐
przez:
• miganie wskaźników alarmu i tempe‐
ratury zamrażarki
• dźwięk alarmowy.
Anulowanie alarmu:
1. Nacisnąć dowolny przycisk.
2. Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
3. Wskaźnik temperatury zamrażarki
przez kilka sekund wskazuje najwyż‐
szą odnotowaną temperaturę. Na‐
stępnie ponownie wskazuje ustawio‐
ną temperaturę.
4. Wskaźnik alarmu miga aż do chwili
przywrócenia normalnych warun‐
ków.
Gdy normalne warunki przechowywania
zostaną przywrócone, wskaźnik alarmu
zgaśnie.
2.9 Alarm otwartych drzwi
Alarm akustyczny uruchamia się, gdy
drzwiczki urządzenia pozostaną otwarte
przez około 80 sekund.
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi), alarm akustycz‐
ny wyłączy się.
3. CODZIENNA EKSPLOATACJA
3.1 Czyszczenie wnętrza
Aby usunąć zapach nowego urządzenia
przed pierwszym uruchomieniem należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem, a następnie dokładnie je osu‐
szyć.
Nie należy stosować silnych de‐
tergentów ani materiałów ścier‐
nych, ponieważ mogłoby to spo‐
wodować uszkodzenie powierz‐
chni urządzenia.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie „dEMo”, urządzenie działa w
trybie demonstracyjnym: patrz rozdział
„ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.
3.2 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania mro‐
POLSKI
żonek, żywności głęboko zamrożonej
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję Action Freeze co
najmniej 24 godziny przed umieszcze‐
niem żywności przeznaczonej do zamro‐
żenia w komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamroże‐
nia w dwóch górnych komorach.
Informacje o maksymalnej ilości żywnoś‐
ci, jaką można zamrozić w ciągu 24 go‐
dzin, podano na tabliczce znamionowej
umieszczonej wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności.
3.3 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
powinno ono pracować przez co naj‐
mniej 2 godziny przed umieszczeniem
produktów w komorze.
Kosze zamrażarki umożliwiają szybkie i
łatwe odszukiwanie potrzebnych produk‐
tów. W przypadku konieczności przecho‐
wania większej ilości żywności, należy
wyjąć wszystkie szuflady. Na wszystkich
półkach można umieszczać żywność w
granicach dopuszczalnego obciążenia,
podanego na ściance środkowej części
urządzenia
(jeśli przewidziano).
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, np. wsku‐
tek awarii zasilania lub jeśli urzą‐
dzenie było wyłączone przez
czas dłuższy niż podany w tabeli
danych technicznych, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury
bez zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie ponow‐
nie zamrozić (po ostudzeniu).
21
3.4 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mro‐
żonki należy przed użyciem rozmrozić w
komorze chłodziarki lub w temperaturze
pokojowej, zależnie od czasu przezna‐
czonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z za‐
mrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa jednak dłużej.
3.5 Wytwarzanie kostek lodu
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub
więcej tacek do wytwarzania kostek lo‐
du. Napełnić tacki wodą, a następnie
umieścić w komorze zamrażarki.
Do wyjmowania tacek z zamra‐
żarki nie należy używać metalo‐
wych narzędzi.
3.6 Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada jeden lub więcej
akumulatorów zimna; wydłużają one
czas przechowywania żywności na wy‐
padek awarii zasilania lub urządzenia.
22 www.aeg.com
4. POMOCNE PORADY I WSKAZÓWKI
4.1 Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamraża‐
nia, należy skorzystać z poniższych waż‐
nych wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą
można zamrozić w ciągu 24 godzin,
podano na tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny.
W tym czasie nie należy wkładać do
zamrażarki więcej żywności przezna‐
czonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spoży‐
wcze najwyższej jakości, świeże i do‐
kładnie oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe po‐
rcje, aby móc ją szybko zupełnie za‐
mrozić, a później rozmrażać tylko po‐
trzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię alu‐
miniową lub polietylenową zapewnia‐
jącą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świe‐
żej, niezamrożonej żywności z zamro‐
żonymi produktami, aby uniknąć
wzrostu temperatury produktów za‐
mrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowu‐
ją się lepiej i dłużej niż o wysokiej za‐
wartości tłuszczu. Sól powoduje skró‐
cenie okresu przechowywania żyw‐
ności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamro‐
żenia na każdym opakowaniu w celu
kontrolowania długości okresu prze‐
chowywania.
4.2 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
• Upewnić się, że mrożonki były odpo‐
wiednio przechowywane w sklepie.
• Starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do za‐
mrażarki w jak najkrótszym czasie.
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamra‐
żarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐
żej niż jest to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie za‐
mrażana.
• nie przekraczać okresu przechowywa‐
nia podanego przez producenta żyw‐
ności.
5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakich‐
kolwiek prac konserwacyjnych,
należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia za‐
wiera węglowodory. Prace kon‐
serwacyjne i uzupełnianie mogą
wykonywać wyłącznie technicy
autoryzowanego serwisu.
5.1 Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za
pomocą ciepłej wody z dodatkiem ła‐
godnego mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić
uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
POLSKI
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani
nie niszczyć rurek i/lub przewo‐
dów umieszczonych w urządze‐
niu.
Do czyszczenia wnętrza urzą‐
dzenia nie stosować środków
czyszczących, proszków do szo‐
rowania, pachnących środków
czyszczących lub wosku do pole‐
rowania, gdyż mogą one uszko‐
dzić powierzchnię i pozostawić
silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i
sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą
szczotki. Poprawi to wydajność urządze‐
nia i zmniejszy zużycie energii elektrycz‐
nej.
Należy uważać, aby nie uszko‐
dzić układu chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące
zawierają substancje chemiczne, które
mogą uszkodzić tworzywo zastosowane
w urządzeniu. Z tego względu zaleca się
mycie zewnętrznych części urządzenia
ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do
mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć
urządzenie do zasilania.
cza to, że podczas działania urządzenia
szron nie gromadzi się na wewnętrznych
ściankach ani na żywności.
Jest to możliwe dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz tej komory,
co zapewnia automatycznie sterowany
wentylator.
5.3 Okresy przerw w
eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez
długi czas, należy wykonać następujące
czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić (jeśli przewidziano) i wy‐
czyścić urządzenie oraz wszystkie ak‐
cesoria
• pozostawić uchylone drzwi, aby unik‐
nąć powstawania nieprzyjemnych za‐
pachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone,
należy poprosić kogoś o regularne
sprawdzanie, aby uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku przerwy w zasila‐
niu.
5.2 Rozmrażanie zamrażarki
Komora zamrażarki w tym modelu jest
typu "no-frost" ("bezszronowa"). Ozna‐
6. CO ZROBIĆ, GDY…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do rozwią‐
zywania problemów należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nie‐
uwzględnionych w niniejszej in‐
strukcji można powierzyć wyłącz‐
nie wykwalifikowanemu elektry‐
kowi lub innej kompetentnej oso‐
bie.
Problem
23
Prawdopodobna przyczy‐
na
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączo‐
ne.
Rozwiązanie
Włączyć urządzenie.
24 www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Wtyczka przewodu zasila‐ Podłączyć prawidłowo
jącego nie została prawid‐ wtyczkę do gniazdka.
łowo podłączona do
gniazdka.
Urządzenie nie jest zasi‐
lane. Brak napięcia w
gniazdku elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego same‐
go gniazdka.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem.
Miga kontrolka alar‐
mu.
Temperatura w zamrażar‐ Patrz „Alarm wysokiej tem‐
ce jest zbyt wysoka.
peratury”
Sprężarka pracuje w
sposób ciągły.
Temperatura nie jest us‐
tawiona prawidłowo.
Ustawić wyższą tempera‐
turę.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
Nie pozostawiać otwartych
drzwi dłużej niż to koniecz‐
ne.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wyso‐
ka.
Obniżyć temperaturę w po‐
mieszczeniu.
Funkcja FROSTMATIC
jest włączona.
Patrz „Funkcja FROSTMA‐
TIC”.
Temperatura w za‐
mrażarce jest zbyt ni‐
ska.
Regulator temperatury nie Ustawić wyższą tempera‐
jest ustawiony prawidło‐
turę.
wo.
Funkcja FROSTMATIC
jest włączona.
Temperatura w za‐
mrażarce jest zbyt
wysoka.
Patrz „Funkcja FROSTMA‐
TIC”.
Regulator temperatury nie Ustawić niższą temperatu‐
jest ustawiony prawidło‐
rę.
wo.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Włożono jednocześnie
zbyt wiele produktów.
Ograniczyć ilość jedno‐
cześnie wkładanych pro‐
duktów.
25
Produkty są umieszczone Produkty należy przecho‐
zbyt blisko siebie.
wywać w sposób umożli‐
wiający obieg zimnego po‐
wietrza.
Na wyświetlaczu tem‐ Wystąpił błąd podczas
peratury pojawia się
pomiaru temperatury.
górny lub dolny kwad‐
rat.
Skontaktować się z serwi‐
sem (układ chłodniczy bę‐
dzie nadal chłodził żyw‐
ność, ale regulacja tempe‐
ratury stanie się niemożli‐
wa).
dEMo pojawia się na
wyświetlaczu.
Nacisnąć przycisk OK na
około 10 sekund po usły‐
szeniu długiego sygnału
dźwiękowego. Wyświetlacz
wyłączy się na chwilę:
urządzenie rozpocznie nor‐
malną pracę.
Urządzenie działa w try‐
bie demo (dEMo).
6.1 Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować
drzwi. Patrz punkt „Instalacja”.
W razie potrzeby wymienić uszko‐
dzone uszczelki drzwi. Skontakto‐
wać się z punktem serwisowym.
7. INSTALACJA
7.1 Miejsce instalacji
OSTRZEŻENIE!
W przypadku utylizacji starego
urządzenia posiadającego za‐
mek lub rygiel na drzwiach, nale‐
ży najpierw go unieszkodliwić,
aby dzieci nie mogły zatrzasnąć
się wewnątrz.
Należy pozostawić dostęp do
wtyczki przewodu zasilającego
po zainstalowaniu urządzenia.
Urządzenie należy instalować w miejscu,
w którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskaza‐
nej na tabliczce znamionowej urządze‐
nia:
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do +32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+16°C do +38°C
T
+16°C do +43°C
7.2 Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy na‐
pięcie oraz częstotliwość podane na tab‐
liczce znamionowej odpowiadają para‐
metrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtycz‐
ka przewodu zasilającego dołączonego
26 www.aeg.com
do urządzenia posiada styk uziemiają‐
cy . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uzie‐
mione, urządzenie należy odrębnie uzie‐
mić zgodnie z aktualnymi przepisami,
uzgadniając to z wykwalifikowanym elek‐
trykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowie‐
dzialności w przypadku nieprzestrzega‐
nia powyższych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dy‐
rektyw Unii Europejskiej.
7.3 Wymagania dotyczące wentylacji
5 cm
Przepływ powietrza za urządzeniem mu‐
si być wystarczający.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia
słychać odgłosy (sprężarka, obieg czyn‐
nika chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
POLSKI
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
27
CLICK!
BRRR!
CRACK!
28 www.aeg.com
9. DANE TECHNICZNE
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Czas utrzymywania tem‐
peratury bez zasilania
21 godz.
Napięcie
230-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podane są na tabliczce
znamionowej znajdującej się z lewej
strony wewnątrz urządzenia oraz na ety‐
kiecie informującej o zużyciu energii.
10. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
РУССКИЙ
29
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
32
35
36
37
38
39
40
42
42
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий,
которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных
приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу
от своей покупки.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код
изделия (PNC), серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
30 www.aeg.com
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безо‐
пасности и правильной эксплуатации
прибора, перед его установкой и пер‐
вым использованием внимательно
прочитайте данное руководство, не
пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелатель‐
ных ошибок и несчастных случаев,
важно, чтобы все, кто пользуется дан‐
ным прибором, подробно ознакоми‐
лись с его работой и правилами тех‐
ники безопасности. Сохраните настоя‐
щее руководство и в случае продажи
прибора или его передачи в пользова‐
ние другому лицу передайте вместе с
ним и данное руководство, чтобы но‐
вый пользователь получил соответ‐
ствующую информацию о правильной
эксплуатации и правилах техники
безопасности.
В интересах безопасности людей и
имущества соблюдайте меры пред‐
осторожности, указанные в настоя‐
щем руководстве, так как производи‐
тель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением
указанных мер.
1.1 Безопасность детей и лиц
с ограниченными
возможностями
• Данное изделие не предназначено
для эксплуатации лицами (в том
числе детьми) с ограниченными фи‐
зическими, сенсорными или ум‐
ственными способностями или с не‐
достаточным опытом или знаниями
без присмотра лица, отвечающего
за их безопасность, или получения
от него соответствующих инструк‐
ций, позволяющих им безопасно эк‐
сплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы
дети не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материа‐
лы в недоступном для детей месте.
Существует опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, вы‐
ньте вилку из розетки, обрежьте
шнур питания (как можно ближе к
прибору) и снимите дверцу, чтобы
дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий маг‐
нитное уплотнение дверцы) пред‐
назначен для замены старого холо‐
дильника с пружинным замком (за‐
щелкой) дверцы или крышки, перед
утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из
строя. Это позволит исключить пре‐
вращение его в смертельную лову‐
шку для детей.
1.2 Общие правила по
технике безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные от‐
верстия в корпусе прибора или в ме‐
бели, в которую он встроен.
• Настоящий прибор предназначен
для хранения продуктов питания и
напитков в бытовых условиях, как
описано в настоящем руководстве.
• Не используйте механические прис‐
пособления и другие средства для
ускорения процесса разморажива‐
ния.
• Не используйте другие электропри‐
боры (например, мороженицы) внут‐
ри холодильных приборов, если
производителем не допускается
возможность такого использования.
• Не допускайте повреждения конту‐
ра холодильника.
• Холодильный контур прибора со‐
держит хладагент изобутан (R600a)
– безвредный для окружающей сре‐
ды, но, тем не менее, огнеопасный
природный газ.
При транспортировке и установке
прибора следите за тем, чтобы не
допустить повреждения компонен‐
тов контура холодильника.
В случае повреждения контура хо‐
лодильника:
– не допускайте использования от‐
крытого пламени и источников
возгорания;
РУССКИЙ
– тщательно проветрите помеще‐
ние, в котором установлен при‐
бор.
• Изменение характеристик прибора и
внесение изменений в его конструк‐
цию сопряжено с опасностью. Лю‐
бое повреждение кабеля может при‐
вести к короткому замыканию, воз‐
никновению пожара и/или пораже‐
нию электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных слу‐
чаев замену любых электро‐
технических деталей (шнура
питания, вилки, компрессора)
должен производить сертифи‐
цированный представитель
сервисного центра или квали‐
фицированный обслуживаю‐
щий персонал.
Запрещается удлинять сетевой
шнур.
2. Убедитесь, что вилка сетевого
шнура не раздавлена и не по‐
вреждена задней частью прибо‐
ра. Раздавленная или повре‐
жденная вилка сетевого шнура
может перегреться и стать при‐
чиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к
вилке сетевого шнура прибора.
4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт,
не вставляйте в нее вилку кабе‐
ля питания. Существует опас‐
ность поражения электрическим
током или возникновения пожа‐
ра.
6. Запрещается эксплуатировать
прибор без плафона (если он
предусмотрен конструкцией)
лампы внутреннего освещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте
осторожны при его перемещении.
Не вынимайте и не трогайте пред‐
меты в морозильнике мокрыми или
влажными руками: это может приве‐
сти к появлению на руках ссадин
или ожогов от обморожения.
Не подвергайте прибор длительно‐
му воздействию прямых солнечных
лучей.
В приборе используются специаль‐
ные лампы (если предусмотрено
1.
•
•
•
•
31
конструкцией), предназначенные
только для бытовых приборов. Они
не подходят для освещения поме‐
щений.
1.3 Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспла‐
меняющиеся газы и жидкости, так
как они могут взорваться.
• Не помещайте продукты, перекры‐
вая вентиляционное отверстие у
задней стенки (если прибор отно‐
сится к виду приборов «Без образ‐
ования инея»).
• Замороженные продукты после раз‐
мораживания не должны подвер‐
гаться повторной заморозке.
• При хранении расфасованных замо‐
роженных продуктов следуйте реко‐
мендациям производителя.
• Следует тщательно придерживать‐
ся рекомендаций по хранению, дан‐
ных изготовителем прибора. См. со‐
ответствующие указания.
• Не помещайте в холодильник гази‐
рованные напитки, т.к. они создают
внутри емкости давление, которое
может привести к тому, что она лоп‐
нет и повредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать
ожог обморожения, если брать их в
рот прямо из морозильной камеры.
1.4 Чистка и уход
• Перед выполнением операций по
чистке и уходу за прибором выклю‐
чите его и выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
• Не следует чистить прибор метал‐
лическими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предмета‐
ми для удаления льда с прибора.
Используйте пластиковый скребок.
1.5 Установка
Для подключения к электросе‐
ти тщательно следуйте ин‐
струкциям, приведенным в со‐
ответствующих параграфах.
32 www.aeg.com
• Распакуйте изделие и проверьте,
нет ли повреждений. Не подключай‐
те к электросети поврежденный
прибор. Немедленно сообщите о
повреждениях продавцу прибора. В
таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее
четыре часа перед тем, как вклю‐
чать холодильник, чтобы масло вер‐
нулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг хо‐
лодильника достаточную циркуля‐
цию воздуха, в противном случае
прибор может перегреваться. Что‐
бы обеспечить достаточную венти‐
ляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.
• Если возможно, изделие должно
располагаться обратной стороной к
стене так, чтобы во избежание ожо‐
га нельзя было коснуться горячих
частей (компрессор, испаритель).
• Данный прибор нельзя устанав‐
ливать вблизи радиаторов отопле‐
ния или кухонных плит.
• Убедитесь, что к розетке будет до‐
ступ после установки прибора.
• Подключайте прибор только к пить‐
евому водоснабжению (если такое
подключение предусмотрено кон‐
струкцией прибора).
квалифицированным электриком
или уполномоченным специали‐
стом.
• Техобслуживание данного прибора
должно выполняться только специа‐
листами авторизованного сервисно‐
го центра с использованием исклю‐
чительно оригинальных запчастей.
1.7 Защита окружающей
среды
Ни холодильный контур, ни
изоляционные материалы на‐
стоящего прибора не содержат
газов, которые могли бы повре‐
дить озоновый слой. Данный
прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами и
мусором. Изоляционный пено‐
пласт содержит горючие газы:
прибор подлежит утилизации в
соответствии с действующими
нормативными положениями, с
которыми следует ознакомить‐
ся в местных органах власти.
Не допускайте повреждения
холодильного контура, особен‐
но, вблизи теплообменника.
Материалы, использованные
для изготовления данного при‐
бора, помеченные символом
, пригодны для вторичной
переработки.
1.6 Обслуживание
• Любые операции по техобслужива‐
нию прибора должны выполняться
2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
6
5
1 Дисплей
2 Кнопка повышения температуры
3 Кнопка понижения температуры
4 Кнопка OK («Вкл/Выкл»)
4
3
2
5 Кнопка Mode («Режим»)
6 Кнопка ON/OFF («Вкл/Выкл»)
Предустановленный уровень громко‐
сти можно изменить. Для этого на не‐
сколько секунд нажмите одновремен‐
РУССКИЙ
но кнопку Mode и кнопку понижения
температуры. Это изменение можно
отменить.
2.1 Дисплей
1
2
3 4 5
6
1 Функция таймера
2 Функция FROSTMATIC
3 Функция Minute Minder
4 Функция «Защита от детей»
5 Сигнальный индикатор
6 Индикатор температуры
2.2 Включение
Чтобы выключить прибор, выполните
следующие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите
на кнопку ON/OFF .
3. Через несколько секунд может
прозвучать звуковой сигнал.
Сведения о сбросе сигнализации
см. в разделе «Оповещение о вы‐
сокой температуре».
4. Если на дисплее высветилось со‐
общение "dEMo", значит, прибор
находится в деморежиме. См.
«Что делать, если...»
5. На индикаторах температуры от‐
ображаются значения температу‐
ры, заданные по умолчанию.
Как выбрать другую температуру, см.
в разделе "Регулирование температу‐
ры".
2.3 Выключение
Для выключения прибора выполните
приведенные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удер‐
живайте ее нажатой в течение 5
секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети
электропитания извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
33
2.4 Регулирование
температуры
Установленное значение температуры
морозильника можно изменить нажа‐
тием кнопки регулировки температу‐
ры.
Установленная температура по умол‐
чанию:
• -18°C для морозильника
На дисплее температуры отобразится
заданное значение температуры.
Заданная температура достигается в
течение 24 часов.
При сбое в подаче электроэ‐
нергии заданное значение тем‐
пературы сохраняется.
2.5 Функция FROSTMATIC
Включение режима
1. Нажимайте на кнопку Mode ("Ре‐
жим"), пока на дисплее не появит‐
ся соответствующий значок.
Замигает индикатор
FROSTMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
Появится индикатор
FROSTMATIC.
Эта функция автоматически выклю‐
чается через 52 часа.
Выключение функции до ее автомати‐
ческого завершения
1. Нажмите и не отпускайте кнопку
Mode, пока не замигает индикатор
FROSTMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтвер‐
ждения.
3. Индикатор FROSTMATIC погас‐
нет.
Функция выключается при за‐
дании другой температуры мо‐
розильного отделения.
2.6 Функция Minute Minder
Функцию (Minute Minder ) можно ис‐
пользовать для выдачи звукового сиг‐
нала в нужное время. Это может ока‐
заться полезным, когда, например, по
рецепту требуется охлаждать тесто в
течение определенного времени или
когда требуется не забыть о бутылках,
34 www.aeg.com
помещенных в морозильник для бы‐
строго охлаждения.
Включение режима
1. Нажимайте на кнопку Mode, пока
на дисплее не появится соответ‐
ствующий значок.
Замигает индикатор Minute Minder.
На дисплее таймера в течение не‐
скольких секунд отображается за‐
данное значение (30 минут).
2. Нажатием кнопки регулятора тай‐
мера измените заданное значение
таймера в интервале от 1 до 90
минут.
3. Нажмите на кнопку OK для под‐
тверждения.
Появится индикатор Minute
Minder.
Индикатор таймера начнет мигать
(min).
По окончании обратного отсчета ин‐
дикатор Minute Minder начнет мигать и
раздастся звуковой сигнал:
1. Извлеките напитки из морозильно‐
го отделения.
2. Нажмите кнопку OK для выключе‐
ния звукового сигнала и отключе‐
ния функции.
Функцию можно отключить в любой
момент обратного отсчета:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку
Mode, пока не замигает индикатор
Minute Minder.
2. Нажмите на кнопку OK для под‐
тверждения.
3. Индикатор Minute Minder погаснет.
Данную функцию можно отключить в
любое время.
2.7 Функция «Защита от
детей»
Функция «Защита от детей» служит
для блокировки кнопок управления хо‐
лодильником.
Включение функции:
1. нажимайте кнопку Mode, пока на
дисплее не отобразится соответ‐
ствующий значок.
Замигает индикатор «Защита от
детей».
3. Чтобы подтвердить выбор, нажми‐
те кнопку OK.
Отобразится индикатор «Защита
от детей».
Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не
замигает индикатор «Защита от
детей».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажми‐
те кнопку OK.
3. Индикатор «Защита от детей» по‐
гаснет.
2.
2.8 Оповещение о высокой
температуре
Повышение температуры в морозиль‐
ной камере (например, из-за имевше‐
го ранее место перебоя в подаче
электропитания) отображается:
• миганием сигнального индикатора и
дисплея температуры;
• звуковым сигналом.
Отключение оповещения.
1. Нажмите любую кнопку.
2. Звуковой сигнал выключится.
3. На дисплее температуры моро‐
зильной камеры в течение не‐
скольких секунд отобразится са‐
мое высокое достигнутое значе‐
ние температуры. Затем снова от‐
образится заданная температура.
4. Сигнальный индикатор продолжит
мигать до достижения заданной
температуры.
При достижении заданной температу‐
ры сигнальный индикатор погаснет.
2.9 Звуковой сигнал открытой
дверцы
Если дверь остается открытой более
80 секунд, раздается звуковой сигнал
тревоги.
После восстановления нормальных
условий (закрытия дверцы) звуковой
сигнал отключается.
РУССКИЙ
35
3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
3.1 Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
чтобы удалить запах, характерный
для недавно изготовленного изделия,
затем тщательно протрите их.
Не используйте моющие или
абразивные средства, т.к. они
могут повредить покрытие по‐
верхностей прибора.
Если на дисплее высветилось сооб‐
щение «dEMo», значит, прибор нахо‐
дится в деморежиме. См. «ЧТО ДЕ‐
ЛАТЬ, ЕСЛИ...»
3.2 Замораживание свежих
продуктов
Морозильное отделение предназначе‐
но для замораживания свежих продук‐
тов и продолжительного хранения за‐
мороженных продуктов, а также про‐
дуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов
включите функцию FROSTMATIC не
менее, чем за 24 часа до закладки в
морозильное отделение продуктов,
подлежащих замораживанию.
Кладите подлежащие замораживанию
свежие продукты в два верхних отде‐
ления.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с паспорт‐
ными данными, расположенной внут‐
ри прибора.
Процесс замораживания занимает 24
часа: в течение этого времени не до‐
бавляйте другие продукты для замо‐
раживания.
3.3 Хранение замороженных
продуктов
При первом запуске или после дли‐
тельного простоя перед закладкой
продуктов в отделение дайте прибору
поработать не менее 2 часов.
Корзины морозильника позволяют
быстро и легко найти тот пакет с про‐
дуктами, который вам нужен. Если не‐
обходимо поместить для хранения
очень большое количество продуктов,
выньте все ящики. На всех полках
можно помещать продукты, выступаю‐
щие за края полок, но придерживаясь
ограничения по весу, указанного на
боковой стенке средней секции
(если это предусмотрено).
При случайном разморажива‐
нии продуктов, например, при
сбое электропитания, если на‐
пряжение в сети отсутствовало
в течение времени, превышаю‐
щего указанное в таблице тех‐
нических данных «время повы‐
шения температуры», разморо‐
женные продукты следует
быстро употребить в пищу или
немедленно подвергнуть теп‐
ловой обработке, затем по‐
вторно заморозить (после того,
как они остынут).
3.4 Размораживание
продуктов
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно разморажи‐
вать в холодильном отделении или
при комнатной температуре, в зависи‐
мости от времени, которым Вы распо‐
лагаете для выполнения этой опера‐
ции.
Маленькие куски можно готовить, да‐
же не размораживая, в том виде, в ка‐
ком они взяты из морозильной каме‐
ры: в этом случае процесс приготов‐
ления пищи займет больше времени.
3.5 Замораживание кубиков
льда
Данный прибор оснащен одной или
несколькими ванночками для замора‐
живания кубиков льда. Налейте в эти
ванночки воду и поставьте их в моро‐
зильную камеру.
36 www.aeg.com
Не используйте металлические
инструменты для отделения
ванночек от дна морозильного
отделения.
лода; такие аккумуляторы увеличи‐
вают время сохранности продуктов в
случае сбоя электропитания или по‐
ломки морозильной камеры.
3.6 Аккумуляторы холода
С морозильной камерой поставляется
одни или несколько аккумуляторов хо‐
4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
4.1 Рекомендации по
замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций, на‐
правленных на то, чтобы помочь сде‐
лать процесс замораживания макси‐
мально эффективным:
• максимальное количество продук‐
тов, которое может быть замороже‐
но в течение 24 часов. указано на
табличке технических данных;
• процесс замораживания занимает
24 часа. В этот период не следует
класть в морозильную камеру новые
продукты, подлежащие заморажива‐
нию;
• замораживайте только высококаче‐
ственные, свежие и тщательно вы‐
мытые продукты;
• перед замораживанием разделите
продукты на маленькие порции для
того, чтобы быстро и полностью их
заморазить, а также чтобы иметь
возможность размораживать только
нужное количество продуктов;
• заверните продукты в алюминиевую
фольгу или в полиэтиленовую плен‐
ку и проверьте, чтобы к ним не было
доступа воздуха;
• не допускайте, чтобы свежие неза‐
мороженные продукты касались уже
замороженных продуктов во избе‐
жание повышения температуры по‐
следних;
• постные продукты сохраняются луч‐
ше и дольше, чем жирные; соль со‐
кращает срок хранения продуктов;
• пищевой лед может вызвать ожог
кожи, если брать его в рот прямо из
морозильной камеры;
• рекомендуется указывать дату за‐
мораживания на каждой упаковке;
это позволит контролировать срок
хранения.
4.2 Рекомендации по
хранению замороженных
продуктов
Для получения оптимальных резуль‐
татов позаботьтесь о следующем:
• убедитесь, что продукты промы‐
шленной заморозки хранились у
продавца в должных условиях;
• обеспечьте максимально короткий
интервал времени между покупкой
замороженных продуктов в магази‐
не и их помещением в морозильник;
• не открывайте дверцу слишком ча‐
сто и не держите ее открытой дол‐
ьше, чем необходимо;
• после размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат по‐
вторному замораживанию;
• не превышайте время хранения,
указанное изготовителем продуктов.
РУССКИЙ
37
5. УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-ли‐
бо операций по чистке или ухо‐
ду за прибором выньте вилку
сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данно‐
го прибора содержатся углево‐
дороды; поэтому его обслужи‐
вание и заправка должны осу‐
ществляться только уполномо‐
ченными специалистами.
5.1 Периодическая чистка
Прибор нуждается в регулярной чист‐
ке:
• внутренние поверхности прибора и
принадлежности мойте теплой во‐
дой с нейтральным мылом.
• тщательно проверьте уплотнение
дверцы и вытрите его дочиста, что‐
бы оно было чистым и без мусора.
• сполосните и тщательно вытрите.
Не тяните, не двигайте и ста‐
райтесь не повредить трубки и
кабели внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для
чистки внутренних поверхнос‐
тей моющими средствами,
абразивными порошками, чи‐
стящими средствами с силь‐
ным запахом или полироваль‐
ными пастами, так как они мо‐
гут повредить поверхность и
оставить стойкий запах.
Чтобы очистить конденсатор (решетка
черного цвета) и компрессор, распо‐
ложенные с задней стороны прибора,
воспользуйтесь щеткой. Эта операция
повышает эффективность работы
прибора и снижает потребление элек‐
троэнергии.
Будьте осторожны, чтобы не
повредить систему охлажде‐
ния.
Некоторые чистящие средства для
кухни содержат химикаты, могущие
повредить пластмассовые детали
прибора. По этой причине рекомен‐
дуется мыть внешний корпус прибора
только теплой водой с небольшим
количеством моющего средства.
После чистки подключите прибор к се‐
ти электропитания.
5.2 Размораживание
морозильной камеры
Морозильная камера данной модели
относится к типу "no frost" (без инея).
Это означает, что в ней не образуют‐
ся иней и лед ни на продуктах, ни на
стенках самой камеры.
Отсутствие инея обеспечивается бла‐
годаря постоянной циркуляции холод‐
ного воздуха внутри камеры от авто‐
матически включающегося вентилято‐
ра.
5.3 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться
в течение продолжительного времени,
примите следующие меры предосто‐
рожности:
• отключите устройство от сети элек‐
тропитания
• удалите все продукты
• разморозьте (если эта операция
предусмотрена конструкцией прибо‐
ра) и вымойте прибор и все принад‐
лежности;
• оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить образование
неприятного запаха.
Если прибор будет продолжать рабо‐
тать, попросите кого-нибудь провер‐
ять его время от времени, чтобы не
допустить порчи находящихся в нем
продуктов в случае отключения элек‐
троэнергии.
38 www.aeg.com
6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ!
Перед устранением неисправ‐
ностей извлеките вилку шнура
питания из розетки.
Устранять неисправности, не
указанные в данном руковод‐
стве, должен только квалифи‐
цированный электрик или упо‐
лномоченный специалист.
Неисправность
Возможная причина
Прибор не работает. Прибор выключен.
Способ устранения
Включите прибор.
Вилка шнура питания не Как следует вставьте
вставлена как следует в вилку шнура питания в
розетку.
розетку.
Отсутствует электропи‐
тание прибора. Отсут‐
ствует напряжение в ро‐
зетке электросети.
Подключите к этой сете‐
вой розетке другой элек‐
троприбор.
Обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Мигает сигнальный
индикатор.
Температура в моро‐
См. раздел «Сигнализа‐
зильнике слишком высо‐ ция превышения темпе‐
кая.
ратуры».
Компрессор рабо‐
тает непрерывно.
Неправильно задана
температура.
Задайте более высокую
температуру.
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
Дверцу открывали
слишком часто.
Не оставляйте дверцу от‐
крытой дольше, чем это
необходимо.
Температура продуктов
слишком высока.
Прежде чем положить
продукты на хранение,
дайте им охладиться до
комнатной температуры.
Температура воздуха в
помещении слишком
высока.
Обеспечьте понижение
температуры воздуха в
помещении.
Включена функция
FROSTMATIC.
См. раздел «Функция
FROSTMATIC».
Температура в каме‐ Неправильно задана
ре слишком низкая.
температура.
Включена функция
FROSTMATIC.
Температура в моро‐ Неправильно задана
зильнике слишком
температура.
высокая.
Задайте более высокую
температуру.
См. раздел «Функция
FROSTMATIC».
Задайте меньшее значе‐
ние температуры.
РУССКИЙ
Неисправность
39
Возможная причина
Способ устранения
Неплотно закрыта двер‐
ца.
См. «Закрывание двер‐
цы».
Температура продуктов
слишком высока.
Прежде чем положить
продукты на хранение,
дайте им охладиться до
комнатной температуры.
Одновременно хранится Одновременно заклады‐
слишком много продук‐ вайте меньшее количе‐
тов.
ство продуктов.
Продукты расположены
слишком близко друг к
другу.
Укладывайте продукты
так, чтобы обеспечить
циркуляцию холодного
воздуха.
Сверху или снизу на
дисплее температу‐
ры отображается
квадрат.
Произошла ошибка в из‐ Позвоните в сервисный
мерении температуры.
центр (система охлажде‐
ния будет и далее под‐
держивать низкую темпе‐
ратуру продуктов, однако
регулировка температу‐
ры будет невозможна).
dEMo высвечивает‐
ся на дисплее.
Прибор находится в де‐
морежиме (dEMo).
6.1 Закрытие дверцы
1.
2.
Прочистите уплотнители дверцы.
При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. раздел «Установка».
3.
Нажмите на кнопку OK и
удерживайте ее прибли‐
зительно 10 секунд; про‐
звучит длинный сигнал
зуммера, а дисплей на
короткое время погаснет,
после чего прибор пере‐
йдет в нормальный ре‐
жим работы.
При необходимости замените не‐
пригодные уплотнения дверцы.
Обратитесь в сервисный центр.
7. УСТАНОВКА
7.1 Размещение
ВНИМАНИЕ!
Если вы выбрасываете старый
холодильник с пружинным зам‐
ком (защелкой) дверцы, необ‐
ходимо вывести замок из
строя, чтобы дети, играя, не
оказались запертыми внутри.
После установки прибора дол‐
жен быть обеспечен свобод‐
ный доступ к сетевой вилке.
Устанавливайте холодильник в месте,
где температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с технически‐
ми данными:
40 www.aeg.com
Клима‐ Температура окружаю‐
тиче‐
щей среды
ский
класс
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
7.2 Подключение к
электросети
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и ча‐
стота, указанные в табличке техниче‐
ских данных, соответствуют парамет‐
рам вашей домашней электрической
сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой
целью вилка сетевого шнура имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное за‐
земление прибора в соответствии с
действующими нормами, поручив эту
операцию квалифицированному элек‐
трику.
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность в случае несоблюде‐
ния вышеуказанных правил техники
безопасности.
Данное изделие соответствует дирек‐
тивам Европейского Союза.
7.3 Требования по вентиляции
5 cm
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы
слышны некоторые звуки (работы ком‐
прессора, циркуляции хладагента).
РУССКИЙ
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
41
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
42 www.aeg.com
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для
встраивания
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Время повышения тем‐
пературы
21 час
Напряжение
230-240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на пас‐
портной табличке на левой стенке
внутри прибора и на табличке энерго‐
потребления.
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья.
Принимая участие в переработке
старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не
выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику,
помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь
в свое муниципальное
управление.
SLOVENSKY
43
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
44
46
48
49
50
50
52
53
54
55
44 www.aeg.com
1.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V záujme vlastnej bezpečnosti a na za‐
bezpečenie správneho používania si
pred nainštalovaním a prvým použitím
spotrebiča starostlivo prečítajte tento ná‐
vod na používanie vrátane tipov a upo‐
zornení. Je dôležité, aby sa kvôli pred‐
chádzaniu zbytočným chybám a úrazom
zaručilo, že všetci užívatelia tohto spo‐
trebiča budú podrobne oboznámení s je‐
ho obsluhou a s bezpečnostnými pokym‐
ni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby
sa vždy nachádzali pri spotrebiči, aj po
presťahovaní alebo predaji inej osobe, a
aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný
o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny
na ochranu zdravia, života a majetku,
pretože výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nedbalosťou.
1.1 Bezpečnosť detí a
zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre oso‐
by (vrátane detí) so zníženými fyzický‐
mi, senzorickými alebo duševnými
schopnosťami, ani pre osoby s nedo‐
statočnými skúsenosťami a vedomo‐
sťami, ak nie je zabezpečený dohľad
alebo poučenie o bezpečnom použí‐
vaní spotrebiča zo strany osoby zod‐
povednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte
mať istotu, že sa nebudú so spotrebi‐
čom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí.
Hrozí riziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zá‐
strčku spotrebiča z elektrickej zásuv‐
ky, odrežte pripojovací kábel (podľa
možnosti čo najbližšie k spotrebiču) a
demontujte dvierka, aby deti pri hre
nemohol zasiahnuť elektrický prúd a
aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotre‐
biča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými
tesneniami dvierok nahradiť starší
spotrebič s pružinovým uzáverom (prí‐
chytkou dvierok) na dvierkach alebo
na veku, pred likvidáciou starého spo‐
trebiča poškoďte zatvárací mechaniz‐
mus tak, aby bol nefunkčný. Predídete
tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spo‐
trebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné
pokyny
VAROVANIE
Vetracie otvory na telese spotrebiča ale‐
bo na vstavanej konštrukcii nesmú byť
prekryté.
• Spotrebič je určený na uchovávanie
potravín a nápojov v bežnej domácno‐
sti, ako sa vysvetľuje v návode na
použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepou‐
žívajte žiadne mechanické zariadenia
ani umelé prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepou‐
žívajte iné elektrické spotrebiče (ako
sú výrobníky zmrzliny), ak nie sú
schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje
izobután (R600a), prírodný plyn s vy‐
sokou kompatibilitou so životným pro‐
stredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča
dávajte pozor, aby ste nepoškodili
žiadnu časť chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom
ani so zápalnými zdrojmi
– dokonale vyvetrajte miestnosť so
spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické
vlastnosti alebo akokoľvek meniť tento
spotrebič. Akékoľvek poškodenie prí‐
pojného kábla môže spôsobiť skrat,
požiar alebo zásah elektrickým prú‐
dom.
VAROVANIE
Elektrické komponenty (sieťový
kábel, zástrčka, kompresor) smie
vymieňať len autorizovaný ser‐
visný pracovník alebo kvalifikova‐
ný servisný personál, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
SLOVENSKY
Napájací kábel sa nesmie predlžo‐
vať.
2. Uistite sa, že zástrčka za spotrebi‐
čom nie je stlačená ani poškode‐
ná. Pritlačená alebo poškodená
sieťová zástrčka sa môže prehriať
a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľ‐
ný prístup k zásuvke elektrickej
siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický
kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená,
zástrčku nezapájajte. Hrozí riziko
zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak
chýba kryt vnútorného osvetlenia
(ak sa má používať kryt).
Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho pre‐
miestňovaní postupujte opatrne.
Ak máte vlhké alebo mokré ruky,
z mraziaceho priestoru nič nevyberajte
ani sa ničoho nedotýkajte, pretože
môže dôjsť k poraneniu kože na ru‐
kách alebo k omrzlinám.
Zabráňte dlhodobému vystaveniu spo‐
trebiča priamemu slnečnému svetlu.
Žiarovky (ak sa majú používať) použi‐
té v tomto spotrebiči sú špeciálne žia‐
rovky určené výlučne na použitie v do‐
mácich spotrebičoch. Nie sú vhodné
na osvetlenie izieb v domácnosti.
1.
•
•
•
•
1.3 Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové
diely spotrebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý
plyn ani tekutinu, pretože môžu explo‐
dovať.
• Potraviny neklaďte priamo k ventilač‐
nému otvoru v zadnej stene. (Ak je
spotrebič beznámrazový)
• Mrazené potraviny sa po rozmrazení
nesmú znova zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávaj‐
te v súlade s pokynmi výrobcu mraze‐
ných potravín.
• Odporúčania výrobcu spotrebiča na
uchovávanie potravín sa musia strikt‐
ne dodržiavať. Pozri príslušné pokyny.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sý‐
tené ani šumivé nápoje, pretože v
45
nádobách vzniká tlak, ktorý môže spô‐
sobiť ich explóziu a tá spôsobí poško‐
denie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové po‐
páleniny, ak sa konzumuje priamo po
vybratí zo spotrebiča.
1.4 Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte ko‐
vové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepouží‐
vajte ostré predmety. Používajte pla‐
stovú škrabku.
1.5 Inštalácia
Pri elektrickom zapájaní starostli‐
vo dodržiavajte pokyny uvedené
v príslušných odsekoch.
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či
nie sú viditeľné poškodenia. Spotrebič
nepripájajte, ak je poškodený. Prípad‐
né poškodenia okamžite nahláste v
mieste, kde ste si spotrebič zakúpili. V
takomto prípade si odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča počkajte
najmenej štyri hodiny, aby olej mohol
stiecť späť do kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpeče‐
né dostatočné vetranie, v opačnom
prípade hrozí prehrievanie. Aby ste
dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa
pokynmi na inštaláciu.
• Výrobok treba vždy podľa možnosti
umiestňovať k stene, aby sa predišlo
dotyku alebo zachyteniu horúcich die‐
lov (kompresor, kondenzátor) a mož‐
ným popáleninám.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v
blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka
po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
• Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju
pitnej vody (ak sa má použiť pripojenie
k prívodu vody).
1.6 Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a
opravách spotrebiča musí vykonať
46 www.aeg.com
kvalifikovaný elektrikár alebo zaškole‐
ná osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať
autorizované servisné stredisko. Mu‐
sia sa používať výhradne originálne
náhradné dielce.
smie likvidovať spoločne s komu‐
nálnym ani domovým odpadom.
Penová izolácia obsahuje horľa‐
vé plyny: spotrebič sa musí likvi‐
dovať v súlade s platnými pred‐
pismi, ktoré vám na požiadanie
poskytnú miestne orgány. Dávaj‐
te pozor, aby sa nepoškodila
chladiaca jednotka, hlavne na
zadnej strane blízko výmenníka
tepla. Materiály použité v tomto
spotrebiči označené symbolom
sú recyklovateľné.
1.7 Ochrana životného
prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné ma‐
teriály spotrebiča neobsahujú
plyny, ktoré by mohli poškodiť
ozónovú vrstvu. Spotrebič sa ne‐
2. OVLÁDACÍ PANEL
1
6
5
1 Displej
4
3
2
6 Ukazovateľ teploty
2 Tlačidlo zvýšenia teploty
3 Tlačidlo zníženia teploty
2.2 Zapnutie
4 Tlačidlo OK
2 Funkcia FROSTMATIC
Ak chcete zapnúť spotrebič, vykonajte
nasledujúce kroky:
1. Zapojte zástrčku spotrebiča do zá‐
suvky elektrickej siete.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF .
3. O niekoľko sekúnd sa môže spustiť
výstražná zvuková signalizácia.
Ak chcete zrušiť alarm, pozrite si
časť „Alarm pri zvýšení vnútornej te‐
ploty“.
4. Ak sa na displeji zobrazí "dEMo",
spotrebič je v ukážkovom režime.
Pozrite si časť „Čo robiť, keď...“.
5. Ukazovatele teploty zobrazujú na‐
stavenú predvolenú teplotu.
Ak chcete vybrať inú nastavenú teplotu,
pozrite si časť „Regulácia teploty“.
4 Funkcia detskej poistky
2.3 Vypnutie
5 Tlačidlo Mode
6 Tlačidlo ON/OFF
Pôvodnú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zvýšiť tak, že
súčasne stlačíte tlačidlo Mode a tlačidlo
zníženia teploty na niekoľko sekúnd. Vy‐
konané zmeny môžete vrátiť späť.
2.1 Displej
1
2
3 4 5
1 Funkcia časomera
3 Funkcia Minute Minder
5 Ukazovateľ alarmu
6
Ak chcete vypnúť spotrebič, vykonajte
nasledujúce kroky:
SLOVENSKY
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo ON/OFF na 5 sek‐
únd.
Displej sa vypne.
Ak chcete spotrebič odpojiť od elek‐
trickej siete, odpojte zástrčku spotre‐
biča zo sieťovej zásuvky.
2.4 Regulácia teploty
Nastavenú teplotu mrazničky môžete
zmeniť stlačením tlačidla teploty.
Nastavte predvolenú teplotu:
• - 18 °C v mrazničke
Indikátor teploty zobrazuje nastavenú te‐
plotu.
Nastavená teplota sa dosiahne do 24
hodín.
Po výpadku elektrického prúdu
zostane nastavená teplota ulože‐
ná.
2.5 Funkcia FROSTMATIC
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ FROSTMATIC bliká.
2. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
Zobrazí sa ukazovateľ FROSTMA‐
TIC.
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52
hodinách.
Vypnutie funkcie pred jej automatickým
vypnutím:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým neza‐
čne blikať ukazovateľ FROSTMA‐
TIC.
2. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
3. Ukazovateľ FROSTMATIC sa vypne.
Funkcia sa vypína aj nastavením
inej teploty v mrazničke.
2.6 funkcia Minute Minder
Funkcia Minute Minder sa používa na
nastavenie zvukového alarmu v určitom
čase, čo môže byť užitočné, napr. ak je
podľa receptu potrebné zmes chladiť len
určitú dobu alebo ak potrebujete pripo‐
menúť, že máte v mrazničke fľaše, ktoré
sa majú rýchlo vychladiť.
Zapnutie funkcie:
47
Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ Minute Minder bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním ovládacieho tlačidla časo‐
vača zmeníte nastavenú hodnotu
časovača v škále od 1 do 90 minút.
3. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ Minute Min‐
der.
Na časovači začne blikať (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
Minute Minder a spustí sa zvukový sig‐
nál:
1. Vyberte nápoje uložené v mrazia‐
com priestore.
2. Stlačením tlačidla OK vypnete zvu‐
kový signál a ukončíte funkciu.
Funkciu možno počas odpočítavania ke‐
dykoľvek zrušiť:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým neza‐
čne blikať ukazovateľ Minute Minder.
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
3. Ukazovateľ Minute Minder sa vypne.
Nastavenie časovača môžete zmeniť ke‐
dykoľvek pred uplynutím nastaveného
času prostredníctvom tlačidla zníženia
teploty alebo tlačidla zvýšenia teploty.
1.
2.7 Funkcia Detská poistka
Funkcia Detská poistka slúži na zabloko‐
vanie tlačidiel pred neúmyselným stlače‐
ním.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
2. Indikátor detskej poistky bliká.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte vý‐
ber.
Zobrazí sa indikátor detskej poistky.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým ne‐
začne blikať indikátor Detská poist‐
ka.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte vý‐
ber.
3. Indikátor detskej poistky sa vypne.
48 www.aeg.com
2.8 Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty
Zvýšenie teploty v mraziacom priestore
(napríklad následkom skoršieho výpadku
elektrického prúdu) indikujú:
• blikajúci indikátor alarmu a indikátor
teploty v mrazničke,
• bzučanie bzučiaka.
Zrušenie alarmu:
1. Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2. Bzučiak sa vypne.
3. Indikátor teploty mrazničky na nie‐
koľko sekúnd zobrazí najvyššiu do‐
siahnutú teplotu. Potom znovu zo‐
brazí nastavenú teplotu.
4. Indikátor alarmu bude naďalej blikať,
kým sa neobnovia normálne pod‐
mienky.
Keď sa alarm vypne, vypne sa aj indiká‐
tor alarmu.
2.9 Alarm otvorených dverí
Zvukový signál zaznie, ak necháte dvere
otvorené dlhšie ako približne 80 sekúnd.
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa zvukový signál vy‐
pne.
3. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
3.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča umyte
jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho umýva‐
cieho prostriedku, aby ste odstránili ty‐
pický zápach nového spotrebiča, a po‐
tom všetky povrchy dôkladne osušte.
Nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky ani prášky, pretože
by poškodili povrch.
Ak sa na displeji zobrazí „dEMo” , spo‐
trebič je v ukážkovom režime. Pozrite si
časť „ČO ROBIŤ, KEĎ...“.
3.2 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazo‐
vanie čerstvých potravín a na uchováva‐
nie mrazených potravín dlhší čas.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín akti‐
vujte funkciu FROSTMATIC najmenej 24
hodín pred vložením zmrazovaných po‐
travín do mraziaceho priestoru
Potraviny, ktoré chcete zmraziť, vložte
do dvoch horných oddelení
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza vo
vnútri spotrebiča
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
3.3 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom zapnutí spotrebiča alebo ak
ste ho dlho nepoužívali, nechajte spotre‐
bič v prevádzke aspoň 2 hodiny, až po‐
tom vložte potraviny do mrazničky.
Koše mrazničky zaisťujú rýchle a jedno‐
duché hľadanie požadovaných potravín.
Ak chcete uskladniť veľké množstvo po‐
travín, vyberte všetky zásuvky. Zo všet‐
kých poličiek môžu uložené potraviny
prečnievať po hranicu zobrazenú v
strednej časti na bočnej strane.
(ak je k dispozícii).
V prípade neúmyselného roz‐
mrazenia potravín, napríklad
v dôsledku výpadku elektrického
prúdu, za predpokladu, že čas tr‐
vania výpadku energie bol dlhší
ako údaj uvedený v technických
údajoch pod položkou „akumu‐
lačná doba“, rozmrazené potravi‐
ny treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
3.4 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potra‐
viny sa pred použitím môžu rozmrazovať
SLOVENSKY
v chladiacom priestore alebo pri izbovej
teplote, v závislosti od času, ktorý máme
k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť aj keď
sú ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v
tomto prípade varenie potrvá dlhšie.
3.5 Príprava ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou ale‐
bo dvoma miskami na prípravu ľadových
kociek. Tieto misky naplňte vodou a po‐
tom ich vložte do mraziaceho priestoru.
49
Na uvoľňovanie misiek z mraz‐
ničky nepoužívajte kovové ná‐
stroje.
3.6 Akumulátor chladu
Mraznička sa dodáva spolu s jedným
alebo viacerými akumulátormi chladu;
tieto predlžujú dobu uchovania potravín
v prípade výpadku dodávaky elektriny.
4. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
4.1 Rady na zmrazovanie
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní
uvádzame niekoľko dôležitých rád:
• maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín. sa uvá‐
dza na typovom štítku;
• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto
čase sa nesmú pridávať žiadne ďalšie
potraviny na zmrazovanie;
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kva‐
lity, čerstvé a dôkladne vyčistené;
• potraviny naporcujte na malé porcie,
aby sa mohli rýchlo a úplne zmraziť a
aby ste neskôr mohli odmraziť iba po‐
trebné množstvo;
• Potraviny zabaľte do alobalu alebo do
polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli
zabalené vzduchotesne;
• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmraze‐
né potraviny dotýkali potravín, ktoré sú
už zmrazené, predídete tak zvýšeniu
ich teploty;
• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie
a dlhšie ako tučné; soľ skracuje dobu
skladovateľnosti potravín;
• zmrzliny konzumované bezprostredne
po vybraní z mraziaceho priestoru mô‐
žu spôsobiť popálenie kože mrazom;
• odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazovania, aby ste mohli
presne sledovať dobu uchovávania;
4.2 Rady na uchovávanie
mrazených potravín
Keď chcete maximálne využiť možnosti
tohto spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi:
• uistite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mraze‐
né potraviny,
• dbajte, aby ste mrazené potraviny pre‐
niesli z predajne potravín do mraznič‐
ky podľa možnosti čo najrýchlejšie,
• neotvárajte dvierka príliš často a ne‐
nechávajte ich otvorené dlhšie, než je
absolútne nevyhnutné,
• po rozmrazení sa potraviny rýchlo ka‐
zia a nesmú sa znova zmrazovať,
• neprekračujte dobu skladovania uve‐
denú výrobcom potravín.
50 www.aeg.com
5. OŠETROVANIE A ČISTENIE
POZOR
Pred akoukoľvek údržbou spotre‐
bič odpojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovo‐
díky v chladiacom agregáte; z
tohto dôvodu môžu údržbu a pl‐
nenie chladiaceho okruhu vyko‐
návať výhradne autorizovaní
technici.
5.1 Pravidelné čistenie
Spotrebič sa musí pravidelne čistiť:
• umyte vnútro spotrebiča a príslušen‐
stvo vlažnou vodou s prídavkom ne‐
utrálneho saponátu.
• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a
vyutierajte ich, aby boli čisté a bez ne‐
čistôt.
• dôkladne ich opláchnite a utrite dosu‐
cha.
Nevyťahujte, nepresúvajte a ne‐
poškodzujte žiadne rúrky a/ani
káble v skrinke.
Nikdy nepoužívajte žiadne čistia‐
ce prostriedky, drsné práškové
prípravky, aromatizované čistiace
prípravky ani voskové leštiace
prostriedky na čistenie interiéru,
pretože poškodzujú povrch a za‐
nechávajú silnú vôňu.
Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu
mriežku) a kompresor na zadnej stene
spotrebiča. Touto operáciou zvýšite vý‐
konnosť spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
Dbajte, aby ste nepoškodili chla‐
diaci systém.
6. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pred odstraňovaním problémov
vytiahnite zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
Opravy, ktoré nie sú popísané v
tomto návode, smie vykonávať
iba kvalifikovaný elektrikár alebo
technik.
Mnohé značkové čističe kuchynských
povrchov obsahujú chemikálie, ktoré mô‐
žu pôsobiť agresívne/poškodiť plasty
použité v tomto spotrebiči. Z tohto dôvo‐
du sa odporúča čistiť vonkajší kryt tohto
spotrebiča iba teplou vodou s malým
množstvom umývacieho prostriedku.
Po čistení znova pripojte zariadenie k
sieťovému napájaniu.
5.2 Odmrazovanie mrazničky
Na druhej strane, mraziaci priestor tohto
modelu je "beznámrazového" typu. Zna‐
mená to, že sa tu počas prevádzky ne‐
tvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách ani na potravinách.
Absencia námrazy sa dosahuje vďaka
nepretržitému obehu studeného vzduchu
v tomto priestore, ktorý je poháňaný ve‐
ntilátorom s automatickou reguláciou.
5.3 Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva,
potrebné sú nasledujúce preventívne
opatrenia:
• spotrebič odpojte od elektrického na‐
pájania
• vyberte všetky potraviny
• spotrebič odmrazte (podľa typu spotre‐
biča) a spotrebič a všetky časti príslu‐
šenstva vyčistite
• nechajte dvere pootvorené, aby sa za‐
bránilo vzniku nepríjemného zápachu.
Ak sa chladnička ponecháva zapnutá,
požiadajte niekoho, aby ju raz za čas
skontroloval a zabránil tak znehodnote‐
niu potravín v prípade výpadku napája‐
nia.
SLOVENSKY
51
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Zapnite spotrebič.
Sieťová zástrčka spotre‐
biča nie je správne zapo‐
jená do zásuvky elektric‐
kej siete.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do zásuvky elek‐
trickej siete.
Spotrebič nie je napájaný
elektrinou. Zásuvka elek‐
trickej siete nie je pod na‐
pätím.
Do zásuvky elektrickej sie‐
te skúste zapojiť iný spo‐
trebič.
Obráťte sa na kvalifikova‐
ného elektrikára.
Výstražný ukazovateľ
bliká.
Teplota v mrazničke je
príliš vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri
zvýšení vnútornej teploty"
Kompresor pracuje
nepretržite.
Nie je správne nastavená
teplota.
Nastavte vyššiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Dvierka sa príliš často
otvárajú.
Dvierka nenechávajte
otvorené dlhšie, ako je po‐
trebné.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebi‐
ča nechajte potraviny naj‐
prv vychladnúť na izbovú
teplotu.
Okolitá teplota v miestno‐
sti je príliš vysoká.
Znížte teplotu v miestnosti.
Je zapnutá funkcia
FROSTMATIC.
Pozrite si časť „Funkcia
FROSTMATIC“.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu teplotu.
Je zapnutá funkcia
FROSTMATIC.
Pozrite si časť „Funkcia
FROSTMATIC“.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte nižšiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebi‐
ča nechajte potraviny naj‐
prv vychladnúť na izbovú
teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte
naraz menej potravín.
Potraviny sú uložené prí‐
liš blízko pri sebe.
Potraviny uložte tak, aby
bolo umožnené prúdenie
vzduchu.
Teplota v mrazničke
je príliš nízka.
Teplota v mrazničke
je príliš vysoká.
52 www.aeg.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Na displeji teploty je
zobrazený horný ale‐
bo dolný štvorec.
Pri meraní teploty sa vy‐
skytla chyba.
Zavolajte servisné stredi‐
sko (chladiaci systém bude
udržovať potraviny v chla‐
de, ale nastavenie teploty
nebude možné).
dEMo sa zobrazí na
displeji.
Spotrebič je v ukážkovom Tlačidlo OK podržte stlače‐
režime (dEMo).
né približne 10 sekúnd,
kým nezaznie dlhý zvuko‐
vý signál a displej sa na
chvíľu nevypne: zapnutie
spotrebiča funguje správ‐
ne.
6.1 Zatvorenie dverí
1.
2.
3.
Očistite tesnenia dverí.
V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si časť „Inštalácia“.
V prípade potreby vymeňte poško‐
dené tesnenia dverí. Kontaktujte ser‐
visné stredisko.
7. INŠTALÁCIA
7.1 Výber miesta
VAROVANIE
Pri likvidácii starého spotrebiča s
uzáverom alebo západkou na
dverách musíte zabezpečiť, aby
bol nepoužiteľný a predchádzať
tak hrozbe, že sa v ňom zatvoria
malé deti.
Zástrčka spotrebiča musí po in‐
štalácii zostať prístupná.
Tento spotrebič nainštalujte v mieste,
kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku spo‐
trebiča:
Klima‐
tická
trieda
Okolitá teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
Klima‐
tická
trieda
Okolitá teplota
T
+16 °C až +43 °C
7.2 Zapojenie do elektrickej
siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napä‐
tie a frekvencia uvedené na typovom
štítku zodpovedajú napätiu vašej domá‐
cej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací
elektrický kábel je na tento účel vybave‐
ný príslušným kontaktom. Ak domáca
sieťová zásuvka nie je uzemnená, spo‐
trebič pripojte k samostatnému uzemne‐
niu v súlade s platnými predpismi. Po‐
raďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpoved‐
nosť pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim
smerniciam. ES.
SLOVENSKY
53
7.3 Požiadavky na vetranie
5 cm
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
8. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydá‐
va zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
54 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BLUBB!
BRRR!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery priestoru pre
chladničku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Akumulačná doba
21 h
Elektrické napätie
230-240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické informácie sa uvádzajú na ty‐
povom štítku na vnútornej ľavej strane
spotrebiča a na štítku energetických pa‐
rametrov.
SLOVENSKY
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
55
56 www.aeg.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZVOKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil
vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih morda ne boste
našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek
čim bolje izkoristili.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.aeg.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
57
59
61
62
62
63
65
66
67
67
SLOVENŠČINA
1.
57
VARNOSTNA NAVODILA
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika
natančno preberite navodila za uporabo,
vključno z nasveti in opozorili. S tem za‐
gotovite varno in pravilno uporabo. V iz‐
ogib nepotrebnim napakam in nesrečam
poskrbite, da bodo vsi uporabniki hladil‐
nika podrobno seznanjeni z njegovim
delovanjem in varnostnimi funkcijami.
Navodila shranite in poskrbite, da ob se‐
litvi ali prodaji ostanejo s hladilnikom. Ta‐
ko zagotovite, da so vsi kasnejši uporab‐
niki ustrezno seznanjeni z načinom upo‐
rabe in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme
izvedite varnostne ukrepe, opisane v na‐
vodilih za uporabo. Proizvajalec ni odgo‐
voren za poškodbe, do katerih pride ob
neizvedenih ukrepih.
1.1 Varnost otrok in občutljivih
oseb
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe
(vključno z otroci) z omejenimi telesni‐
mi, čutnimi ali razumskimi sposobnost‐
mi oz. zmanjšanimi izkušnjami in zna‐
njem, razen v primeru, ko je oseba, ki
je odgovorna za njihovo varnost, za‐
gotovila nadzor oz. jih natančno se‐
znanila z uporabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in
preprečite igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega
otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, iz‐
vlecite vtič iz omrežne vtičnice, odreži‐
te priključni kabel (čim bližje hladilniku)
in odstranite vrata. Tako preprečite, da
bi bili otroci izpostavljeni nevarnosti
udara električnega toka ali bi se zaprli
v hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali
starejši model, ki ima namesto mag‐
netnega tesnjenja vrat uporabljeno za‐
skočno (patentno) ključavnico na vra‐
tih, pred odstranjevanjem rabljenega
hladilnika pokvarite ključavnico (da ne
bo več možno zaklepanje). Na ta na‐
čin preprečite, da rabljen hladilnik po‐
stane smrtno nevarna past.
1.2 Splošna varnostna navodila
OPOZORILO!
Prezračevalne odprtine na ohišju napra‐
ve ali vgradni konstrukciji naj ne bodo
prekrite.
• Naprava je namenjena hrambi hrane
in/ali pijače v običajnem gospodinj‐
stvu, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
• Za pospeševanje odtajevanja ne upo‐
rabljajte mehanske naprave ali umet‐
nih sredstev.
• V hladilnih napravah ne uporabljajte
drugih električnih naprav (kot so apa‐
rati za sladoled), razen če jih za ta na‐
men odobri proizvajalec.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• Znotraj hladilnega krogotoka naprave
se nahaja hladilno sredstvo izobutan
(R600a), naravni plin z visoko stopnjo
okoljske neoporečnosti, ki pa je vse‐
eno vnetljiv.
Pazite, da se med prevozom in name‐
ščanjem naprave ne poškodujejo se‐
stavni deli hladilnega krogotoka.
Če se hladilni krogotok poškoduje, na‐
redite naslednje:
– izogibajte se odprtemu ognju in vi‐
rom vžiga,
– temeljito prezračite prostor, kjer stoji
naprava.
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdel‐
ka ali samega izdelka je nevarno. Po‐
škodbe kabla lahko povzročijo kratek
stik, požar in/ali električni udar.
OPOZORILO!
Da se izognete nevarnosti, mora
vse električne dele (električni ka‐
bel, vtič, kompresor) zamenjati
pooblaščen zastopnik ali uspo‐
sobljeno servisno osebje.
1.
2.
Električnega kabla ni dovoljeno
podaljševati.
Pazite, da z zadnjim delom napra‐
ve ne stisnete ali poškodujete vti‐
ča. Stisnjen ali poškodovan vtič se
lahko pregreje in povzroči požar.
58 www.aeg.com
Poskrbite, da boste imeli dostop
do električnega vtiča naprave.
4. Električnega priključnega kabla ne
vlecite.
5. Če je vtičnica za električni vtič
zrahljana, vanjo ne vstavljajte vti‐
ča. Lahko pride do električnega
udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez
nameščenega pokrova žarnice (če
je predviden) za notranjo osvetli‐
tev.
Naprava je težka. Bodite previdni, ko
jo premikate.
Ne odstranite ali se dotikajte elemen‐
tov v predalih zamrzovalnika, če imate
mokre/vlažne roke, ker lahko pride do
odrgnin ali ozeblin na koži.
Naprava ne sme biti dlje časa izpo‐
stavljena neposrednemu soncu.
Žarnice (če so predvidene) v tej napra‐
vi so posebne vrste, namenjene le
uporabi v gospodinjskih aparatih. Niso
primerne za osvetlitev prostora.
3.
•
•
•
•
1.3 Vsakodnevna uporaba
• Na plastične dele hladilnika ne postav‐
ljajte vročih posod.
• V hladilniku ne hranite vnetljivih plinov
in tekočin, ker lahko eksplodirajo.
• Živil ne postavljajte neposredno ob iz‐
stopno odprtino za zrak na zadnji ste‐
ni. (Če ima naprava funkcijo samodej‐
nega odtaljevanja)
• Odtajanih zamrznjenih živil ni dovolje‐
no ponovno zamrzniti.
• Embalirana zamrznjena živila shranjuj‐
te v skladu z navodili proizvajalca živil.
• Natančno upoštevajte priporočila pro‐
izvajalca hladilnika za shranjevanje ži‐
vil. Oglejte si ustrezna navodila.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pi‐
jač ne shranjujte v zamrzovalniku, ker
nastane pritisk na posodo, ki lahko
eksplodira in povzroči poškodbo hla‐
dilnika.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebli‐
ne, če jih zaužijete takoj po jemanju iz
zamrzovalnika.
1.4 Vzdrževanje in čiščenje
• Pred vzdrževalnjem izklopite napravo
in izključite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne čistite s kovinskimi pred‐
meti.
• Za odstranjevanje zmrzali z naprave
ne uporabljajte ostrih predmetov. Upo‐
rabite plastično strgalo.
1.5 Namestitev
Za priključitev na električno na‐
petost dosledno upoštevajte na‐
vodila v posebnih točkah.
• Odstranite embalažo in preverite hla‐
dilnik glede morebitnih poškodb. Če je
hladilnik poškodovan, ga ne priključite.
Morebitne poškodbe takoj sporočite v
trgovino, kjer ste hladilnik kupili. V tem
primeru obdržite embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hla‐
dilnika počakate najmanj štiri ure, da
olje steče nazaj v kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno
ustrezno kroženje zraka, da ne pride
do pregrevanja. Za dosego zadostne‐
ga zračenja upoštevajte navodila za
pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran
hladilnika obrnjena proti steni, da je
preprečeno dotikanje vročih delov
(kompresorja, kondenzatorja) in posle‐
dičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg
radiatorjev ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi
po namestitvi hladilnika.
• Priključite le na vodovodni sistem s pit‐
no vodo (Če je predvidena vodovodna
napeljava).
1.6 Servis
• Vsa električna dela, potrebna za servi‐
siranje naprave, mora izvesti usposob‐
ljen električar ali strokovno usposoblje‐
na oseba.
• Izdelek lahko servisira samo poobla‐
ščen serviser, ki mora uporabljati sa‐
mo originalne nadomestne dele
SLOVENŠČINA
1.7 Varstvo okolja
59
te v skladu z veljavnimi predpisi,
ki jih dobite na ustreznem občin‐
skem uradu. Izogibajte se po‐
škodbam hladilne enote, pred‐
vsem na zadnji strani poleg to‐
plotnega izmenjevalnika. Mate‐
riali, ki so uporabljeni pri tej na‐
pravi in so označeni s simbolom
, se lahko reciklirajo.
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi
lahko poškodovali ozonsko plast
- niti v hladilnem krogotoku, niti v
izolacijskih materialih. Hladilnika
ni dovoljeno odstranjevati skupaj
z običajnimi gospodinjskimi od‐
padki. Izolacijska pena vsebuje
vnetljive pline: hladilnik odstrani‐
2. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
6
5
2 Tipka za višjo temperaturo
3 Tipka za nižjo temperaturo
4 Tipka OK
5 Tipka Mode
6 Tipka ON/OFF
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk
lahko povečate, če hkrati za nekaj se‐
kund pritisnete tipko Mode in tipko za
nižjo temperaturo. Spremembo lahko
razveljavite.
2.1 Prikazovalnik
2
3 4 5
1 Funkcija programske ure
2 Funkcija FROSTMATIC
3 Funkcija Minute Minder
4 Funkcija Varovalo za otroke
5 Indikator alarma
6 Indikator temperature
3
2
2.2 Vklop
1 Prikazovalnik
1
4
6
Za vklop naprave izvedite naslednje ko‐
rake:
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite tipko ON/OFF, če je prika‐
zovalnik izklopljen.
3. Po nekaj sekundah se lahko vklopi
zvok alarma.
Za ponastavitev alarma glejte
»Alarm visoke temperature«.
4. Če se na prikazovalniku prikaže "dE‐
Mo" , je naprava v predstavitvenem
načinu. Glejte odstavek »Kaj storite
v primeru ...«.
5. Prikazovalnika temperature kažeta
nastavljeno privzeto temperaturo.
Da izberete drugo temperaturo, glejte
»Nastavitev temperature«.
2.3 Izklop
Za izklop naprave izvedite naslednje ko‐
rake:
1. Pritisnite tipko ON/OFF za 5 sekund.
2. Prikazovalnik se izključi.
3. Za izklop naprave iz napajanja izvle‐
cite vtič iz vtičnice.
60 www.aeg.com
2.4 Regulacija temperature
Nastavljeno temperaturo zamrzovalnika
lahko spremenite s pritiskanjem tipke za
temperaturo.
Nastavite privzeto temperaturo:
• -18 °C za zamrzovalnik
Prikazovalnik temperature prikazuje na‐
stavljeno temperaturo.
Nastavljena temperatura bo dosežena v
24 urah.
Po izpadu električnega toka osta‐
ne nastavljena temperatura shra‐
njena.
2.5 Funkcija FROSTMATIC
Vklop funkcije:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
Indikator FROSTMATIC utripa.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazan je indikator FROSTMATIC.
Ta funkcija se samodejno izklopi po 52
urah.
Za izklop funkcije pred njenim samodej‐
nim izklopom:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne za‐
čne utripati indikator FROSTMATIC.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
3. Indikator FROSTMATIC se izklopi.
Funkcija se izklopi z izbiro druge
nastavljene temperature v zamrz‐
ovalniku.
2.6 Funkcija Minute Minder
Funkcija Minute Minder se uporablja za
nastavitev zvočnega signala ob želenem
času, ki je koristen v primeru, če je v re‐
ceptu navedeno, da je treba mešanico
določen čas hladiti, ali ko potrebujete
opomnik, da ne pozabite steklenic, ki ste
jih dali v zamrzovalnik za hitrejše ohlaja‐
nje.
Vklop funkcije:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
Indikator Minute Minder utripa.
Programska ura nekaj sekund prika‐
zuje nastavljeno vrednost (30 minut).
Pritisnite tipko Regulator program‐
ske ure, da nastavite programsko
uro od 1 do 90 minut.
3. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazan je indikator Minute Minder .
Programska ura začne utripati (min).
Ob koncu odštevanja indikator Minute
Minder utripa in oglasi se zvočni signal:
1. Odstranite pijačo, ki je v zamrzoval‐
niku.
2. Pritisnite tipko OK , da izklopite zvok
in zaključite funkcijo.
Funkcijo je mogoče izklopiti kadarkoli
med odštevanjem:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne za‐
čne utripati indikator Minute Minder .
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
3. Indikator Minute Minder se izklopi.
Funkcijo je možno kadarkoli izključiti.
2.
2.7 Funkcija Varovalo za otroke
Če želite zaradi morebitnega nenamer‐
nega upravljanja zakleniti tipke, izberite
funkcijo Varovalo za otroke.
Vklop funkcije:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
2. Indikator Varovalo za otroke utripa.
3. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazan je indikator varovala za
otroke.
Izklop funkcije:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne za‐
čne utripati indikator Varovalo za
otroke.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
3. Indikator Varovalo za otroke se iz‐
klopi.
2.8 Alarm visoke temperature
Zvišanje temperature v zamrzovalniku
(na primer zaradi predhodnega izpada
električne energije) ponazarjajo:
• utripanje indikatorja alarma in prikazo‐
valnika temperature v zamrzovalniku;
• zvočni signal.
Za ponastavitev alarma:
1. Pritisnite poljubno tipko.
2. Zvočni signal se izklopi.
SLOVENŠČINA
Prikazovalnik temperature v zamrz‐
ovalniku nekaj sekund prikazuje naj‐
višjo doseženo temperaturo. Nato
ponovno prikaže nastavljeno tempe‐
raturo.
4. Indikator alarma utripa, dokler se po‐
novno ne vzpostavijo normalni pogo‐
ji.
Ko se alarm povrne, se indikator alarma
izklopi.
3.
61
2.9 Alarm za odprta vrata
Če vrata pustite odprta približno 80 se‐
kund, se oglasi zvočni signal.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni po‐
goji (zaprta vrata), se zvočni signal izklo‐
pi.
3. VSAKODNEVNA UPORABA
3.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave očistite no‐
tranjost in vso notranjo opremo z mlačno
vodo in blagim milom, da odstranite tipi‐
čen vonj po novem, ter nato temeljito po‐
sušite.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev
ali grobih praškov, ker lahko po‐
škodujete premaz.
3.3 Shranjevanje zamrznjene
hrane
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe mora zamrzovalnik delovati
vsaj dve uri, preden vanj položite živila.
Košare v zamrzovalniku omogočajo hitro
in preprosto iskanje želenih živil. Če na‐
meravate shraniti večje količine živil, od‐
stranite vse predale. Na vseh policah
lahko hranite živila, ki segajo čeznje do
meje pri strani srednjega predelka
(če je predvideno).
Če se na prikazovalniku prikaže »dE‐
Mo«, je naprava v predstavitvenem nači‐
nu: glejte odstavek »KAJ STORITE V
PRIMERU ...«.
3.2 Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzova‐
nje svežih živil in dolgotrajno shranjeva‐
nje zamrznjenih in globoko zamrznjenih
živil.
Za zamrzovanje svežih živil najmanj 24
ur pred vstavljanjem živil v zamrzovalnik
vklopite funkcijo FROSTMATIC.
Živila, ki jih želite zamrzniti, vstavite v
dva zgornja predala.
Največja količina živil, ki jih lahko zamrz‐
nete v 24 urah, je določena na napisni
ploščici, to je na nalepki v notranjosti za‐
mrzovalnika.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: med
tem časom ne dodajajte drugih živil za
zamrznitev.
V primeru nenamernega odtaja‐
nja, npr. da je izpad električnega
toka daljši od vrednosti, navede‐
ne v razpredelnici tehničnih pod‐
atkov pod »Čas naraščanja tem‐
perature«, morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati in
ponovno zamrzniti.
3.4 Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena ži‐
vila se pred uporabo lahko odtajajo v
hladilniku ali pri sobni temperaturi, odvis‐
no od časa, ki ga imate na voljo za ta
postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrz‐
njene, neposredno iz zamrzovalnika: ku‐
hanje bo v tem primeru trajalo dalj časa.
3.5 Priprava ledenih kock
Hladilnik ima najmanj en modelček za
pripravo ledenih kock. V modelčke nalijte
vodo in jih vstavite v zamrzovalnik.
62 www.aeg.com
Za odstranjevanje modelčkov iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
v primeru izpada električne napetosti ali
okvare.
3.6 Hladilni akumulatorji
V zamrzovalniku je najmanj en hladilni
akumulator, ki podaljša čas shranjevanja
4. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
4.1 Nasveti za zamrzovanje
Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši
postopek zamrzovanja:
• največja količina živil, ki jih lahko za‐
mrznete v času 24 ur je prikazana na
napisni ploščici;
• postopek zamrzovanja traja 24 ur;
med tem časom ne dodajajte drugih
živil za zamrznitev;
• zamrznete lahko samo visoko kako‐
vostna, sveža in temeljito očiščena ži‐
vila;
• živila razdelite v manjše zavoje, da hi‐
treje in popolnoma zamrznejo, pozne‐
je pa lahko odtajate samo količino, ki
jo potrebujete;
• živila zavijte v aluminijasto folijo oz.
vstavite v polivinilaste vrečke, da za‐
gotovite neprodušnost;
• preprečite, da bi se sveža, nezamrz‐
njena živila dotikala zamrznjenih živil,
ker bi se lahko pri tem povišala tempe‐
ratura slednjih;
• pusta živila se shranjujejo bolje in dalj‐
ši čas kot mastna živila; sol skrajša
čas shranjevanja živil;
• če ledene kocke zaužijete takoj po je‐
manju iz zamrzovalnika, lahko pride
do ozeblin;
• priporočamo, da na posamezne pake‐
te napišete datum, da zagotovite pre‐
gled nad časom shranjevanja.
4.2 Nasveti za shranjevanje
zamrznjenih živil
Za najboljšo učinkovitost naprave mora‐
te narediti naslednje:
• prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena,
• poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času,
• vrat ne odpirajte pogosto in jih ne pu‐
ščajte odprtih dlje, kot je potrebno,
• odtajana živila hitro izgubijo kakovost
in jih ne smete ponovno zamrzniti,
• ne prekoračite obdobja zamrzovanja,
ki ga navede proizvajalec živil.
5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
PREVIDNOST!
Pred vzdrževalnimi deli izklopite
hladilnik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti; vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje lahko izvajajo
samo pooblaščeni tehniki.
5.1 Redno čiščenje
Opremo je potrebno redno čistiti:
• Notranjost hladilnika in opremo očistite
z mlačno vodo in nevtralnim milom.
• Redno preverite tesnila vrat in jih do‐
bro obrišite; na tesnilu ne sme biti os‐
tankov.
• Temeljito splaknite in posušite.
SLOVENŠČINA
Ne vlecite, premikajte ali poško‐
dujte cevi in/ali kablov v notranjo‐
sti.
Za čiščenje notranjosti ne upo‐
rabljajte detergentov, čistilnih
praškov, močno odišavljenih či‐
stilnih sredstev ali loščil na osno‐
vi voska, ker poškodujejo površi‐
no in puščajo močne vonjave.
Kondenzator (črna mreža) in kompresor
na hrbtni strani naprave očistite s krtač‐
ko. Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Pazite, da ne poškodujete hladil‐
nega sistema.
Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinj‐
skih površin vsebuje kemikalije, ki lahko
razjedajo/poškodujejo plastične dele hla‐
dilnika. Zaradi tega priporočamo, da zu‐
nanje dele hladilnika čistite samo s toplo
vodo z dodano majhno količino sredstva
za pomivanje.
Hladilnik po čiščenju ponovno priključite
na omrežno napetost.
63
ni, da se v zamrzovalniku med delova‐
njem ne nabira ivje - niti na notranjih ste‐
nah, niti na živilih.
To je doseženo z neprekinjenim krože‐
njem hladnega zraka v notranjosti. Zrak
poganja samodejno krmiljen ventilator.
5.3 Časi nedelovanja
Če hladilnika dalj časa ne boste uporab‐
ljali, izvedite naslednje ukrepe:
• napravo izključite iz električnega om‐
režja
• odstranite vsa živila
• odtajajte (če je predvideno) in očistite
napravo ter vso opremo,
• vrata hladilnika pustite priprta, da pre‐
prečite nastanek neprijetnih vonjav.
Če ostane hladilnik vključen, prosite ne‐
koga, da občasno pogleda, če se ni hra‐
na v njem pokvarila zaradi morebitnega
izpada elektrike.
5.2 Odtaljevanje zamrzovalnika
Zamrzovalnik ima pri tem modelu upo‐
rabljeno tehnologijo "No frost". To pome‐
6. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Pred odpravljanjem težav iztakni‐
te vtič iz vtičnice.
Težave, ki niso opisane v tem
priročniku, lahko odpravlja le
usposobljena oseba - pooblašče‐
ni serviser.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtič‐
nico.
Naprava nima električne
moči. Ni napetosti v vtič‐
nici.
V omrežno vtičnico vključi‐
te drugo električno napra‐
vo.
Obrnite se na usposoblje‐
nega električarja.
64 www.aeg.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Opozorilna lučka utri‐
pa.
Temperatura v zamrz‐
ovalniku je previsoka.
Glejte »Alarm visoke tem‐
perature«.
Kompresor deluje ne‐
prekinjeno.
Temperatura ni pravilno
nastavljena.
Nastavite višjo temperatu‐
ro.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Glejte »Zapiranje vrat«.
Vrata so bila prepogosto
odprta.
Vrat ne puščajte odprtih
dlje, kot je potrebno.
Temperatura živila je pre‐
visoka.
Živilo naj se pred hrambo
ohladi na sobno tempera‐
turo.
Temperatura v prostoru je Znižajte temperaturo v pro‐
previsoka.
storu.
Funkcija FROSTMATIC je Oglejte si »Funkcija
vklopljena.
FROSTMATIC«.
Temperatura v zamrz‐ Regulator temperature ni
ovalniku je prenizka.
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo temperatu‐
ro.
Funkcija FROSTMATIC je Oglejte si »Funkcija
vklopljena.
FROSTMATIC«.
Temperatura v zamrz‐ Regulator temperature ni
ovalniku je previsoka. pravilno nastavljen.
Nastavite nižjo temperatu‐
ro.
Vrata niso pravilno zapr‐
ta.
Glejte »Zapiranje vrat«.
Temperatura živila je pre‐
visoka.
Živilo naj se pred hrambo
ohladi na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je shranjenih veliko Hkrati imejte shranjenih
izdelkov.
manj izdelkov.
Živila so zložena preblizu
skupaj.
Živila shranjujte tako, da je
omogočeno kroženje hlad‐
nega zraka.
Na prikazovalniku
temperature je prika‐
zan zgornji ali spodnji
kvadrat.
Prišlo je do napake pri
merjenju temperature.
Pokličite serviserja (hladilni
sistem bo še naprej ohra‐
njal živila hladna, a tempe‐
rature ne boste mogli spre‐
minjati).
dEMo se prikaže na
prikazovalniku.
Naprava je v predstavit‐
venem načinu (dEMo).
Približno 10 sek. držite pri‐
tisnjeno tipko OK, da zasli‐
šite dolg zvočni signal in
se prikazovalnik izklopi za
kratek čas: naprava začne
delovati na običajen način.
6.1 Zapiranje vrat
1.
Očistite tesnilo v vratih.
2.
Po potrebi nastavite vrata. Glejte
»Namestitev«.
SLOVENŠČINA
3.
65
Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na servisni
center.
7. NAMESTITEV
7.1 Namestitev
OPOZORILO!
Ko odstranjujete rabljen zamrz‐
ovalnik, ki ima na vratih zapiralo
ali kljuko, le-to pokvarite, da se
otroci ne morejo zakleniti v notra‐
njost.
Zamrzovalnik mora imeti po na‐
mestitvi omogočen dostop do vti‐
ča.
Zamrzovalnik namestite na mesto, kjer
temperatura prostora ustreza klimatske‐
mu razredu na napisni ploščici zamrz‐
ovalnika:
Klimat‐ Temperatura okolice
ski raz‐
red
SN
+10 °C do 32 °C
N
+16 °C do 32 °C
ST
+16 °C do 38 °C
Klimat‐ Temperatura okolice
ski raz‐
red
T
+16 °C do 43 °C
7.2 Priključitev na električno
napetost
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta
napetost in frekvenca na napisni ploščici
enaki kot sta omrežna napetost in fre‐
kvenca na mestu priključitve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen
je na napajalnem kablu nameščen var‐
nostni omrežni vtič. Če omrežna vtičnica
ni ozemljena, priključite hladilnik na loče‐
no ozemljitveno točko v skladu s trenut‐
no veljavnimi predpisi. Posvetujte se z
usposobljenim električarjem.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovor‐
nost v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednji‐
mi smernicami EGS.
7.3 Zahteve za zračenje
5 cm
Na zadnji strani naprave mora biti zago‐
tovljen zadosten pretok zraka.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
66 www.aeg.com
8. ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo
nekateri zvoki (kompresor, kroženje hla‐
dilnega sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
SLOVENŠČINA
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
9. TEHNIČNI PODATKI
Dimenzija izreza
Višina
1780 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Čas naraščanja tempe‐
rature
21 h
Napetost
230-240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na notranji levi
strani naprave in energijski nalepki.
10. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v
ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav,
67
označenih s simbolom , ne
odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno
zbirališče za recikliranje ali se obrnite
na občinski urad.
222347235-A-162012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement