Aeg AGN71800F0 Uživatelský manuál

Aeg AGN71800F0 Uživatelský manuál
AGN71800F0
CS MRAZNIČKA
PL ZAMRAŻARKA
RU МОРОЗИЛЬНИК
SK MRAZNIČKA
SL ZAMRZOVALNIK
NÁVOD K POUŽITÍ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
NAVODILA ZA UPORABO
2
18
35
53
69
2
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
6
9
10
11
11
12
14
14
15
17
Bezpečnostní informace
Ovládací panel
Při prvním použití
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Zvuky
Poznámky k životnímu prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
4
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte
a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek,
a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové
strojky) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní
plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
– nepoužívejte v blízkosti spotřebiče otevřený oheň a jiné zápalné zdroje;
Bezpečnostní informace
5
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
1.
2.
•
•
•
•
Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče.
Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu žárovky1) vnitřního osvětlení.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření.
Žárovky2) použité v tomto spotřebiči jsou určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
Denní používání
•
•
•
•
•
•
Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.
Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 3)
Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce.
Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte
se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo
nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a
poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.
1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky.
2) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením.
3) Pokud je spotřebič beznámrazový.
6
Ovládací panel
Instalace
U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké
části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
• Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 4)
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím
okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a
smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné.
OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
2
Tlačítko ON/OFF
Tlačítko Mode
Tlačítko OK
Tlačítko nižší teploty
4) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou.
3
4
5
6
Ovládací panel
7
5 Tlačítko vyšší teploty
6 Displej
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit na hlasitější současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund. Změnu je možné vrátit.
Displej
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Funkce časovače
Funkce FROSTMATIC
Funkce Minute Minder
Funkce dětské pojistky
Ukazatel výstrahy
Kontrolka teploty
Zapnutí spotřebiče
Spotřebič se zapíná následujícím postupem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko ON/OFF .
3. Po několika sekundách by se mohla spustit zvuková výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz část „Výstraha vysoké teploty“.
4. Pokud se na displeji zobrazí "dEMo", spotřebič se nachází v režimu Demo. Viz odstavec „Co dělat, když...“.
5. Ukazatele teploty ukazují nastavenou výchozí teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“.
Vypnutí spotřebiče
Spotřebič se vypíná následujícím postupem:
1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu pěti sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.
Regulace teploty
Nastavenou teplotu v mrazničce lze změnit stisknutím tlačítka teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• -18 °C v mrazničce
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou uloženy i při výpadku proudu.
8
Ovládací panel
Funkce FROSTMATIC
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel FROSTMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Zobrazí se ukazatel FROSTMATIC.
Funkce se automaticky vypne za 52 hodin.
Tuto funkci vypnete před jejím automatickým vypnutím následovně:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel FROSTMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
3. Ukazatel FROSTMATIC se přestane zobrazovat.
Tato funkce se vypne při nastavení jiné teploty mrazničky.
Funkce Minute Minder
Pomocí funkce Minute Minder nastavíte, aby ve stanovený moment zazněla zvuková výstraha (například, když na určitou dobu potřebujete nechat vychladnout připravovanou směs nebo když potřebujete připomenout, že máte v mrazničce uložené lahve k rychlému zchlazení).
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Minute Minder .
Časovač po dobu několika sekund ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím tlačítka regulace časovače upravte nastavenou hodnotu v rozsahu od 1 do
90 minut.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Zobrazí se ukazatel Minute Minder .
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká ukazatel Minute Minder a rozezní se zvuková signalizace:
1. Vyndejte všechny nápoje z mrazničky.
2. Stisknutím tlačítka OK vypnete zvukovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli během odpočítávání vypnout:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel Minute Minder .
2. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
3. Ukazatel Minute Minder se přestane zobrazovat.
Nastavenou dobu lze kdykoliv během odpočtu změnit současným stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
Funkce dětské pojistky
Pomocí funkce dětské pojistky zablokujete tlačítka před nechtěným použitím.
Tuto funkci zapnete následovně:
Při prvním použití
9
1.
2.
3.
Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví příslušná ikona.
Ukazatel funkce dětské pojistky zabliká.
Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské pojistky.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud ukazatel funkce dětské pojistky nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce dětské pojistky se přestane zobrazovat.
Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v oddílu mrazničky (například z důvodu výpadku proudu) je signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty mrazničky
• zvukovým signálem.
Resetování výstrahy:
1. Stiskněte libovolné tlačítko.
2. Zvukový signál se vypne.
3. Ukazatel teploty mrazničky na pár sekund zobrazí nejvyšší dosaženou teplotu. Poté
opět zobrazuje nastavenou teplotu.
4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat, dokud nedojde k obnovení normálních provozních
podmínek.
Pokud podmínky výstrahy pominou, ukazatel výstrahy se přestane zobrazovat.
Výstražný signál otevřených dveří
Výstražný akustický signál se spustí, jsou-li dveře otevřené po dobu asi 80 vteřin.
Po obnovení normálních podmínek (uzavřené dveře) se výstražný akustický signál vypne.
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku. Pak vše důkladně vytřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
Pokud se na displeji zobrazí “dEMo”, spotřebič se nachází v režimu Demo: Viz odstavec
„Co dělat, když...“.
10
Denní používání
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených
a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci FROSTMATIC minimálně 24 hodiny před
uložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu.
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do dvou horních oddílů.
Maximální množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době nevkládejte do spotřebiče žádné další potraviny ke zmrazení.
Uskladnění zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny.
Koše na zmrazování potravin zajišťují rychlý a snadný přístup k balení potravin, které
potřebujete. Pokud chcete uložit velké množství potravin, vyndejte všechny zásuvky. Na
všech policích je možné umístit přečnívající potraviny až po mezní značku uvedenou na
straně středové sekce
(je-li součástí výbavy modelu).
V případě náhodného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek
proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmražené
potraviny rychle spotřebovat nebo ihned tepelně upravit a (po ochlazení) opět zmrazit.
Kalendář zmrazování potravin
Symboly ukazují různé druhy zmrazených potravin.
Čísla udávají dobu uskladnění v měsících pro příslušné druhy zmrazených potravin. Zda
platí horní nebo dolní hodnota uvedeného času skladování, závisí na kvalitě potravin a jejich
zpracování před zmrazením.
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné před použitím rozmrazit v chladničce
nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude
ale v tomto případě delší.
Výroba ledových kostek
Spotřebič je vybaven jednou nebo více nádobkami pro výrobu ledových kostek. Naplňte je
vodou, a pak je vložte do mrazničky.
K vyjmutí nádobek z mrazničky nepoužívejte kovové nástroje.
Užitečné rady a tipy
11
Akumulátory chladu
Mraznička je vybavena jedním nebo několika zásobníky chladu; prodlužují dobu bezpečného uchování potravin v případě poruchy nebo výpadku proudu.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém
štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit
popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně
dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto
provádět pouze autorizovaný pracovník.
12
Co dělat, když...
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím
se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
Rozmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznámrazového typu "no frost". To znamená, že se v zapnutém spotřebiči nevytváří námraza ani na vnitřních stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace chladného vzduchu uvnitř oddílu automaticky řízeným ventilátorem.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte5) a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství
• nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu.
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Před odstraňováním závady vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Odstraňování závady, která není uvedena v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
5) Pokud je to zapotřebí.
Co dělat, když...
Problém
Spotřebič nefunguje.
Možná příčina
13
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasunutá
do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Výstražná kontrolka bliká.
Příliš vysoká teplota v mrazničce.
Viz „Výstraha vysoké teploty“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš často.
Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné.
Teplota potravin je příliš vysoká.
Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Teplota v místnosti je příliš vyso- Snižte teplotu v místnosti.
ká.
Teplota v mrazničce je
příliš nízká.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Na displeji teploty je zobrazen horní nebo spodní
čtverec.
Je zapnutá funkce FROSTMATIC.
Viz „Funkce FROSTMATIC“.
Není správně nastavený regulátor teploty.
Nastavte vyšší teplotu.
Je zapnutá funkce FROSTMATIC.
Viz „Funkce FROSTMATIC“.
Není správně nastavený regulátor teploty.
Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vysoká.
Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství
lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče menší
množství potravin.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Při měření teploty došlo k chybě. Zavolejte do místního servisního
centra (chladicí systém bude potraviny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
14
Technické údaje
Problém
Možná příčina
dEMo se zobrazí na displeji.
Řešení
Spotřebič je v režimu Demo (dE- Na přibližně 10 sekund podržte
Mo)..
stisknuté tlačítko OK, dokud nezazní dlouhý zvukový signál a na
krátkou chvíli se nevypne displej:
spotřebič začne pracovat v normálním režimu.
Zavření dveří
1.
2.
3.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace".
V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní středisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Skladovací čas při poruše
21 h
Napětí
230—240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku.
INSTALACE
Umístění
UPOZORNĚNÍ
Jestliže likvidujete starý spotřebič se zámkem nebo západkou na dveřích, musíte ho znehodnotit tak, aby se malé děti nemohly uvnitř zavřít.
Síťová zástrčka musí být po instalaci volně přístupná.
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
Zvuky
Klimatická třída
15
Okolní teplota
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
16
Zvuky
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
Poznámky k životnímu prostředí
SSSRRR!
CRACK!
17
SSSRRR!
CRACK!
POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
18
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG.
Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które
ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć
w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co
niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym
stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,
półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
Spis treści
19
SPIS TREŚCI
20 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
23 Panel sterowania
26 Pierwsze użycie
26 Codzienna eksploatacja
27 Pomocne porady i wskazówki
28 Konserwacja i czyszczenie
29 Co zrobić, gdy…
31 Dane techniczne
31 Instalacja
32 Hałas/głośna praca
34 Ochrona środowiska
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
20
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia
oraz przekazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych należy przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego
urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w meblu do zabudowy nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych
warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
21
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),
który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wyłącznie technik autoryzowanego serwisu lub osoba o
odpowiednich kwalifikacjach może dokonać wymiany elementów elektrycznych (przewód
zasilający, wtyczka, sprężarka).
1.
2.
•
•
•
•
Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona
ani uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia. Przygnieciona lub uszkodzona
wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkładać do niego wtyczki przewodu zasilającego. Występuje zagrożenie pożarem lub porażenia prądem
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki6) oświetlenia wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Żarówki oświetlenia7) zastosowane w tym urządzeniu są specjalnymi żarówkami przeznaczonymi wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej
ściance. 8)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej producenta.
6) Jeśli urządzenie jest wyposażone w klosz.
7) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie.
8) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.
22
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie
w pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio
po ich wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyć plastikowego skrobaka.
Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację,
należy postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby uniknąć dotykania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym
oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną. 9)
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
9) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej.
Panel sterowania
23
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Należy unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła.
Materiały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem , nadają się do ponownego przetworzenia.
PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
1 Przycisk ON/OFF
2 Przycisk Mode
3 Przycisk OK
4 Przycisk obniżania temperatury
5 Przycisk podwyższania temperatury
6 Wyświetlacz
Istnieje możliwość zmiany zdefiniowanego dźwięku przycisków na głośniejszy poprzez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund przycisku Mode oraz przycisku obniżania temperatury. Zmianę tę można cofnąć.
Wyświetlacz
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Funkcja zegara
Funkcja FROSTMATIC
Funkcja Minute Minder
Funkcja blokady uruchomienia
Wskaźnik alarmu
Wskaźnik temperatury
Włączanie
Aby włączyć urządzenie, należy:
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, nacisnąć przycisk ON/OFF .
24
Panel sterowania
3.
Po kilku sekundach może zostać wyemitowany sygnał dźwiękowy alarmu.
Informacje na temat wyłączania alarmu znajdują się w rozdziale „Alarm wysokiej temperatury”.
4. Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny symbol "dEMo", urządzenie działa w trybie demo.
Patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”.
5. Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną domyślną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury, należy zapoznać się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać przez 5 sekund.
2. Wyświetlacz wyłączy się.
3. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazda zasilającego.
Regulacja temperatury
Ustawienia temperatury w zamrażarce można zmieniać poprzez naciskanie przycisku regulacji temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną temperaturę.
Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta w ciągu 24 godzin.
W przypadku awarii zasilania ustawiona temperatura pozostaje zapisana w pamięci.
Funkcja FROSTMATIC
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik FROSTMATIC zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycznym wyłączeniem:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik FROSTMATIC.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik FROSTMATIC wyłączy się.
Funkcja wyłącza się po wybraniu innej temperatury zamrażarki.
Funkcja Minute Minder
Funkcja Minute Minder , umożliwiająca ustawienie alarmu dźwiękowego, jest przydatna np.
w przypadku konieczności schładzania przez określony czas jakiegoś produktu lub przy-
Panel sterowania
25
pomnienia, że w zamrażarce znajdują się butelki umieszczone tam w celu szybkiego schłodzenia.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Minute Minder zacznie migać.
Przez kilka sekund będzie wyświetlana ustawiona wartość dla minutnika (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutnika, aby zmienić ustawienie w zakresie od 1 do 90
minut.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik Minute Minder .
Wskazanie minutnika zacznie migać (min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Minute Minder zacznie migać i zostanie wyemitowany
dźwiękowy sygnał alarmowy:
1. Wyjąć napoje przechowywane w komorze zamrażarki.
2. Nacisnąć przycisk OK , aby wyłączyć sygnał dźwiękowy i zakończyć działanie funkcji.
Podczas odliczania czasu funkcję można w dowolnej chwili wyłączyć:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik Minute Minder .
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik Minute Minder zgaśnie.
W dowolnej chwili podczas odliczania można zmienić ustawiony czas poprzez naciśnięcie
przycisku obniżania temperatury oraz przycisku podwyższania temperatury.
Funkcja „Blokada uruchomienia”
Aby zablokować działanie przycisków przed przypadkowym użyciem, należy wybrać funkcję
„Blokada uruchomienia”.
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż pojawi się odpowiednia ikona.
2. Wskaźnik blokady uruchomienia zacznie migać.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
Wskaźnik blokady uruchomienia będzie widoczny.
Aby wyłączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż zacznie migać wskaźnik blokady uruchomienia.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
3. Wskaźnik blokady uruchomienia zgaśnie.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki (spowodowany, na przykład, awarią zasilania)
jest sygnalizowany poprzez:
• miganie wskaźników alarmu i temperatury zamrażarki
• dźwięk alarmowy.
Anulowanie alarmu:
1. Nacisnąć dowolny przycisk.
26
Pierwsze użycie
2.
3.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez kilka sekund wskazuje najwyższą odnotowaną
temperaturę. Następnie ponownie wskazuje ustawioną temperaturę.
4. Wskaźnik alarmu miga aż do chwili przywrócenia normalnych warunków.
Gdy normalne warunki przechowywania zostaną przywrócone, wskaźnik alarmu zgaśnie.
Alarm otwartych drzwi
Alarm akustyczny uruchamia się, gdy drzwiczki urządzenia pozostaną otwarte przez około
80 sekund.
Po przywróceniu normalnych warunków pracy (zamknięte drzwi), alarm akustyczny wyłączy
się.
PIERWSZE UŻYCIE
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim akcesoria letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je osuszyć.
Nie należy stosować silnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.
Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny symbol “dEMo”, urządzenie działa w trybie demo: patrz
rozdział „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, żywności głęboko zamrożonej oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności, należy włączyć funkcję Action Freeze co najmniej 24
godziny przed umieszczeniem żywności przeznaczonej do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w dwóch górnych komorach.
Informacje o maksymalnej ilości żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano
na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym czasie do zamrażarki nie należy wkładać kolejnej partii żywności.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym okresie wyłączenia urządzenia powinno ono
pracować przez co najmniej 2 godziny przed umieszczeniem produktów w komorze.
Kosze zamrażarki umożliwiają szybkie i łatwe odszukiwanie potrzebnych produktów. W
przypadku konieczności przechowania większej ilości żywności, należy wyjąć wszystkie
szuflady. Na wszystkich półkach można umieszczać żywność w granicach dopuszczalnego
obciążenia, podanego na ściance środkowej części urządzenia
Pomocne porady i wskazówki
27
(jeśli przewidziano).
Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, np. wskutek awarii zasilania lub jeśli urządzenie było wyłączone przez czas dłuższy niż podany w tabeli danych technicznych,
w punkcie „czas utrzymywania temperatury bez zasilania”, należy szybko spożyć rozmrożone produkty lub niezwłocznie poddać je obróbce termicznej, a następnie ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
Kalendarz zamrożonej żywności
Symbole przedstawiają różne rodzaje mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju produktów spożywczych. To, czy zastosowanie ma wyższa czy niższa wartość wskazanego okresu przechowywania, zależy od jakości żywności i stopnia przetworzenia przed zamrożeniem.
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki należy przed użyciem rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu przeznaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażarki. W
takim przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
Wytwarzanie kostek lodu
Urządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej tacek do wytwarzania kostek lodu. Napełnić
tacki wodą, a następnie umieścić w komorze zamrażarki.
Do wyjmowania tacek z zamrażarki nie należy używać metalowych narzędzi.
Akumulatory zimna
Zamrażarka posiada jeden lub więcej akumulatorów zimna; wydłużają one czas przechowywania żywności na wypadek awarii zasilania lub urządzenia.
POMOCNE PORADY I WSKAZÓWKI
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych ważnych wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do zamrażarki
więcej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
28
Konserwacja i czyszczenie
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później
rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamrożonymi produktami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować
odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu kontrolowania
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wydajnością, należy:
• sprawdzać, czy mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie.
• zapewnić jak najszybszy transport zamrożonej żywność ze sklepu do zamrażarki.
• nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świeżość i nie może być ponownie zamrażana.
• Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta żywności.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie
od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie
mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć rurek i/lub przewodów umieszczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować środków czyszczących, proszków do szorowania, pachnących środków czyszczących lub wosku do polerowania, gdyż mogą one
uszkodzić powierzchnię i pozostawić silny zapach.
Co zrobić, gdy…
29
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych
części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Rozmrażanie zamrażarki
Komora zamrażarki w tym modelu jest typu "no-frost" ("bezszronowa"). Oznacza to, że podczas działania urządzenia szron nie gromadzi się na wewnętrznych ściankach ani na żywności.
Jest to możliwe dzięki ciągłej cyrkulacji zimnego powietrza wewnątrz tej komory, co zapewnia automatycznie sterowany wentylator.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić10) i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie akcesoria
• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności w przypadku przerwy w zasilaniu.
CO ZROBIĆ, GDY…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji można powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.
Problem
Urządzenie nie działa.
10) Jeśli przewidziano.
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilającego
nie została prawidłowo podłączona do gniazdka.
Podłączyć prawidłowo wtyczkę do
gniazdka.
Urządzenie nie jest zasilane.
Brak napięcia w gniazdku elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie elektryczne do tego samego gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
30
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Miga kontrolka alarmu.
Temperatura w zamrażarce jest
zbyt wysoka.
Patrz „Alarm wysokiej temperatury”
Sprężarka pracuje w sposób ciągły.
Temperatura nie jest ustawiona
prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt często.
Nie pozostawiać otwartych drzwi
dłużej niż to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopiero wtedy włożyć je do urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.
Funkcja FROSTMATIC jest włączona.
Patrz „Funkcja FROSTMATIC”.
Regulator temperatury nie jest
ustawiony prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Funkcja FROSTMATIC jest włączona.
Patrz „Funkcja FROSTMATIC”.
Regulator temperatury nie jest
ustawiony prawidłowo.
Ustawić niższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopiero wtedy włożyć je do urządzenia.
Włożono jednocześnie zbyt wiele produktów.
Ograniczyć ilość jednocześnie
wkładanych produktów.
Produkty są umieszczone zbyt
blisko siebie.
Produkty należy przechowywać w
sposób umożliwiający obieg zimnego powietrza.
Temperatura w zamrażarce jest zbyt niska.
Temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka.
Na wyświetlaczu tempera- Wystąpił błąd podczas pomiaru
tury pojawia się górny lub temperatury.
dolny kwadrat.
dEMo pojawia się na wyświetlaczu.
Skontaktować się z serwisem
(układ chłodniczy będzie nadal
chłodził żywność, ale regulacja
temperatury stanie się niemożliwa).
Urządzenie działa w trybie demo Nacisnąć przycisk OK na około
(dEMo).
10 sekund po usłyszeniu długiego
sygnału dźwiękowego. Wyświetlacz wyłączy się na chwilę: urządzenie rozpocznie normalną pracę.
Dane techniczne
31
Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".
W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
DANE TECHNICZNE
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Czas utrzymywania temperatury bez zasilania
21 godz.
Napięcie
230-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie informującej o zużyciu energii.
INSTALACJA
Miejsce instalacji
OSTRZEŻENIE!
W przypadku utylizacji starego urządzenia posiadającego zamek lub rygiel na drzwiach, należy najpierw go unieszkodliwić, aby dzieci nie mogły zatrzasnąć się wewnątrz.
Należy pozostawić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego po zainstalowaniu urządzenia.
Urządzenie należy instalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do +32°C
N
+16°C do +32°C
ST
+16°C do +38°C
T
+16°C do +43°C
32
Hałas/głośna praca
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Wymagania dotyczące wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być wystarczający.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnego działania urządzenia słychać odgłosy jego pracy (sprężarka, obieg
czynnika chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
B
LU
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
Hałas/głośna praca
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
33
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
34
Ochrona środowiska
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
35
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG.
Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие
годы – ведь мы создали его с помощью
инновационных технологий, которые облегчат Вашу
жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в
привычных приборах. Потратьте немного времени на
чтение, чтобы получить максимальную пользу от
своей покупки.
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все
необходимое для того, чтобы все ваши приборы AEG
сверкали чистотой и радовали Вас безотказной
работой. Помимо этого, здесь Вы найдете широкий
выбор аксессуаров, разработанных и изготовленных
по самым высоким стандартам, какие только можно
представить – от профессиональной кухонной посуды
до лотков для хранения ножей, от держателей
бутылок до мешков для деликатного белья…
Посетите Интернет-магазин по адресу
www.aeg.com/shop
36
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
37 Сведения по технике
безопасности
40 Панель управления
43 Первое использование
43 Ежедневное использование
45 Полезные советы и
рекомендации
46 Уход и очистка
47 Что делать, если ...
49 Технические данные
49 Установка
50 Шумы при работе
52 Забота об окружающей среде
В данном руководстве по эксплуатации
используются следующие символы:
Важная информация по обеспечению
личной безопасности и предотвращению
повреждений прибора.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей
среды
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
37
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данным прибором, подробно ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохраните настоящее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользование другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы новый
пользователь получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации и
правилах техники безопасности.
В интересах безопасности людей и имущества соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как производитель не несет ответственности
за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.
Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями
• Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует
опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, выньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания
(как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не получили
удар током или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для
замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки,
перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя.
Это позволит исключить превращение его в смертельную ловушку для детей.
Общие правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую он встроен.
• Настоящий прибор предназначен для хранения продуктов питания и напитков в
обычном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве.
• Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения
процесса размораживания.
• Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования.
38
Сведения по технике безопасности
• Не допускайте повреждения холодильного контура.
• Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но,
тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a).
При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить повреждения компонентов холодильного контура.
В случае повреждения холодильного контура:
– не допускайте использования открытого пламени и источников воспламенения;
– тщательно проветрите помещение, в котором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструкцию сопряжено с опасностью. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возникновению пожара и/или поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура
питания, вилки, компрессора) должен производить сертифицированный представитель сервисного центра или квалифицированный обслуживающий персонал.
1.
2.
•
•
•
•
Запрещается удлинять сетевой шнур.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура не раздавлена и не повреждена задней
частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка сетевого шнура может перегреться и стать причиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке сетевого шнура прибора.
4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт, не вставляйте в нее вилку кабеля питания. Существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара.
6. Нельзя пользоваться прибором с лампой без плафона 11) лампы внутреннего
освещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при его перемещении.
Не вынимайте и не трогайте предметы в морозильнике мокрыми или влажными руками: это может привести к появлению на руках ссадин или ожогов от обморожения.
Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей.
Лампы, 12) применяемые в данном приборе – это специальные лампы, предназначенные только для бытовых приборов. Они не подходят для освещения помещений.
Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспламеняющиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.
• Не помещайте продукты питания прямо напротив воздуховыпускного отверстия в
задней стенке. 13)
11) Если предусмотрен плафон лампы освещения.
12) Если предусмотрена лампа освещения.
Сведения по технике безопасности
39
• Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной заморозке.
• При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям
производителя.
• Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем прибора. См. соответствующие указания.
• Не помещайте в холодильник газированные напитки, т.к. они создают внутри емкости давление, которое может привести к тому, что она лопнет и повредит холодильник.
• Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из
морозильной камеры.
Чистка и уход
• Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
• Не следует чистить прибор металлическими предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда с прибора. Используйте
пластиковый скребок.
Установка
Для подключения к электросети тщательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.
• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли повреждений. Не подключайте к электросети поврежденный прибор. Немедленно сообщите о повреждениях продавцу прибора. В таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее четыре часа перед тем, как включать холодильник, чтобы масло вернулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, в
противном случае прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную
вентиляцию, следуйте инструкциям по установке.
• Если возможно, изделие должно располагаться обратной стороной к стене так, чтобы во избежание ожога нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель).
• Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных
плит.
• Убедитесь, что к розетке будет доступ после установки прибора.
• Подключайте прибор только к питьевому водоснабжению. 14)
Обслуживание
• Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специалистом.
13) Если прибор относится к классу Frost Free (без образования инея).
14) Если предусмотрено подключение к водопроводу.
40
Панель управления
• Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра с использованием исключительно оригинальных
запчастей.
Защита окружающей среды
Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы настоящего прибора не содержат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормативными положениями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не допускайте повреждения холодильного контура, особенно, вблизи теплообменника. Материалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом , пригодны для вторичной переработки.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
1 Кнопка ON/OFF
2 Кнопка Mode
3 Кнопка OK
4 Кнопка понижения температуры
5 Кнопка повышения температуры
6 Дисплей
Предустановленный уровень громкости можно изменить. Для этого на несколько секунд нажмите одновременно кнопку Mode и кнопку понижения температуры. Это изменение можно отменить.
Дисплей
1
1
2
3
4
5
6
Функция таймера
Функция FROSTMATIC
Функция Minute Minder
Функция "Защита от детей"
Сигнальный индикатор
индикатор температуры
2
3 4 5
6
Панель управления
41
Включение
Чтобы выключить прибор, выполните следующие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите на кнопку ON/OFF .
3. Через несколько секунд может прозвучать звуковой сигнал.
Сведения о сбросе сигнализации см. в разделе "Оповещение о высокой температуре".
4. Если на дисплее высветилось сообщение "dEMo", значит, прибор находится в деморежиме. См. «Что делать, если...»
5. На индикаторах температуры отображаются значения температуры, заданные по
умолчанию.
Как выбрать другую температуру, см. в разделе "Регулирование температуры".
Выключение
Для выключения прибора выполните приведенные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети электропитания извлеките вилку сетевого шнура
из розетки.
Регулирование температуры
Установленное значение температуры морозильника можно изменить нажатием кнопки регулировки температуры.
Установленная температура по умолчанию:
• -18°C для морозильника
На дисплее температуры отобразится заданное значение температуры.
Заданная температура достигается в течение 24 часов.
При сбое в подаче электроэнергии заданное значение температуры сохраняется.
Функция FROSTMATIC
Включение режима
1. Нажимайте на кнопку Mode ("Режим"), пока на дисплее не появится соответствующий значок.
Замигает индикатор FROSTMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
Появится индикатор FROSTMATIC.
Эта функция автоматически выключается через 52 часа.
Выключение функции до ее автоматического завершения
1. Нажмите и не отпускайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор FROSTMATIC.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор FROSTMATIC погаснет.
42
Панель управления
Функция выключается при задании другой температуры морозильного отделения.
Функция Minute Minder (таймер)
Функцию "Таймер" Minute Minder можно использовать для выдачи звукового сигнала в
нужное время. Это может оказаться полезным, когда, например, по рецепту требуется
охлаждать тесто в течение определенного времени или когда требуется не забыть о
бутылках, помещенных в морозильник для быстрого охлаждения.
Включение функции
1. Нажимайте кнопку Mode (режим), пока на дисплее не появится соответствующий
значок.
Замигает индикатор Minute Minder (таймер).
На дисплее таймера в течение нескольких секунд отображается заданное значение (30 минут).
2. Нажатием кнопки регулятора таймера измените заданное значение таймера в интервале от 1 до 90 минут.
3. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
Появится индикатор Minute Minder (таймер).
Индикатор "Таймер" начнет мигать (min).
По окончании обратного отсчета индикатор Minute Minder (таймер) начнет мигать и
раздастся звуковой сигнал:
1. Извлеките напитки из морозильной камеры.
2. Нажмите на кнопку OK для выключения звукового сигнала и отключения функции.
Функцию можно отключить в любой момент обратного отсчета
1. Нажмите и не отпускайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор Minute Minder
(таймер).
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор Minute Minder (таймер) погаснет.
Время можно изменить как в любой момент обратного отсчета, так и в его конце, нажав кнопки повышения и понижения температуры.
Функция «Защита от детей»
Функция «Защита от детей» служит для блокировки кнопок управления холодильником.
Включение функции:
1. нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.
2. Замигает индикатор «Защита от детей».
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
Отобразится индикатор «Защита от детей».
Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор «Защита от детей».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
3. Индикатор «Защита от детей» погаснет.
Первое использование
43
Оповещение о высокой температуре
Повышение температуры в морозильной камере (например, из-за имевшего ранее место перебоя в подаче электропитания) отображается:
• миганием сигнального индикатора и дисплея температуры;
• звуковым сигналом.
Отключение оповещения.
1. Нажмите любую кнопку.
2. Звуковой сигнал выключится.
3. На дисплее температуры морозильной камеры в течение нескольких секунд отобразится самое высокое достигнутое значение температуры. Затем снова отобразится заданная температура.
4. Сигнальный индикатор продолжит мигать до достижения заданной температуры.
При достижении заданной температуры сигнальный индикатор погаснет.
Звуковой сигнал открытой дверцы
Если дверь остается открытой более 80 секунд, раздается звуковой сигнал тревоги.
После восстановления нормальных условий (закрытия дверцы) звуковой сигнал отключается.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Очистка внутренних поверхностей
Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах,
характерный для недавно изготовленного изделия, затем тщательно протрите их.
Не используйте моющие или абразивные средства, т.к. они могут повредить покрытие
поверхностей прибора.
Если на дисплее высветилось сообщение “dEMo”, значит, прибор находится в деморежиме. См. «Что делать, если...»
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Замораживание свежих продуктов
Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и продолжительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов включите функцию FROSTMATIC не менее,
чем за 24 часа до закладки в морозильное отделение продуктов, подлежащих замораживанию.
Кладите подлежащие замораживанию свежие продукты в два верхних отделения.
Максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено за 24 часа,
указано на табличке с паспортными данными, расположенной внутри прибора.
44
Ежедневное использование
Процесс замораживания занимает 24 часа: в течение этого времени не добавляйте
другие продукты для замораживания.
Хранение замороженных продуктов
При первом запуске или после длительного простоя перед закладкой продуктов в отделение дайте прибору поработать не менее 2 часов.
Корзины морозильника позволяют быстро и легко найти тот пакет с продуктами, который вам нужен. Если необходимо поместить для хранения очень большое количество
продуктов, выньте все ящики. На всех полках можно помещать продукты, выступающие за края полок, но придерживаясь ограничения по весу, указанного на боковой
стенке средней секции
(если это предусмотрено).
При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если
напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных «время повышения температуры», размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке, затем повторно заморозить (после того, как они остынут).
Календарь хранения замороженных продуктов
Символы обозначают различные типы замороженных продуктов.
Цифры указывают время хранения в месяцах соответствующих типов замороженных
продуктов. Какая из указанных величин срока хранения (верхняя или нижняя) является действительной, определяется качеством продуктов и обработкой, которой они
подверглись перед замораживанием.
Размораживание продуктов
Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использованием можно размораживать в холодильном отделении или при комнатной температуре, в зависимости от времени, которым Вы располагаете для выполнения этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже не размораживая, в том виде, в каком они взяты из морозильной камеры: в этом случае процесс приготовления пищи займет больше времени.
Замораживание кубиков льда
Данный прибор оснащен одной или несколькими ванночками для замораживания кубиков льда. Налейте в эти ванночки воду и поставьте их в морозильную камеру.
Не используйте металлические инструменты для отделения ванночек от дна морозильного отделения.
Полезные советы и рекомендации
45
Аккумуляторы холода
С морозильной камерой поставляется одни или несколько аккумуляторов холода; такие аккумуляторы увеличивают время сохранности продуктов в случае сбоя электропитания или поломки морозильной камеры.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации по замораживанию
Ниже приведен ряд рекомендаций, направленных на то, чтобы помочь сделать процесс замораживания максимально эффективным:
• максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено в течение 24
часов. указано на табличке технических данных;
• процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период не следует класть в морозильную камеру новые продукты, подлежащие замораживанию;
• замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно вымытые продукты;
• перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы
быстро и полностью их заморазить, а также чтобы иметь возможность размораживать только нужное количество продуктов;
• заверните продукты в алюминиевую фольгу или в полиэтиленовую пленку и проверьте, чтобы к ним не было доступа воздуха;
• не допускайте, чтобы свежие незамороженные продукты касались уже замороженных продуктов во избежание повышения температуры последних;
• постные продукты сохраняются лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок
хранения продуктов;
• пищевой лед может вызвать ожог кожи, если брать его в рот прямо из морозильной
камеры;
• рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке; это позволит
контролировать срок хранения.
Рекомендации по хранению замороженных продуктов
Для получения оптимальных результатов следует:
• убедиться, что продукты индустриальной заморозки хранились у продавца в должных условиях;
• обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина в
свою морозильную камеру;
• не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необходимо.
• После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию.
• Не превышайте время хранения, указанное изготовителем продуктов.
46
Уход и очистка
УХОД И ОЧИСТКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за прибором выньте
вилку сетевого шнура из розетки.
В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды; поэтому его обслуживание и заправка должны осуществляться только уполномоченными специалистами.
Периодическая чистка
Прибор нуждается в регулярной чистке:
• внутренние поверхности прибора и принадлежности мойте теплой водой с нейтральным мылом.
• тщательно проверьте уплотнение дверцы и вытрите его дочиста, чтобы оно было
чистым и без мусора.
• сполосните и тщательно вытрите.
Не тяните, не двигайте и старайтесь не повредить трубки и кабели внутри корпуса.
Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами,
абразивными порошками, чистящими средствами с сильным запахом или полировальными пастами, так как они могут повредить поверхность и оставить стойкий запах.
Прочистите испаритель (черная решетка) и компрессор, расположенные с задней стороны прибора, щеткой или пылесосом. Эта операция повышает эффективность работы прибора и снижает потребление электроэнергии.
Будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения.
Некоторые чистящие средства для кухни содержат химикаты, могущие повредить
пластмассовые детали прибора. По этой причине рекомендуется мыть внешний корпус прибора только теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
После чистки подключите прибор к сети электропитания.
Размораживание морозильной камеры
Морозильная камера данной модели относится к типу "no frost" (без инея). Это означает, что в ней не образуются иней и лед ни на продуктах, ни на стенках самой камеры.
Отсутствие инея обеспечивается благодаря постоянной циркуляции холодного воздуха внутри камеры от автоматически включающегося вентилятора.
Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени, примите
следующие меры предосторожности:
• отключите устройство от сети электропитания
• удалите все продукты
• разморозьте15) вымойте прибор и все принадлежности
Что делать, если ...
47
• оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного запаха.
Если прибор будет продолжать работать, попросите кого-нибудь проверять его время
от времени, чтобы не допустить порчи находящихся в нем продуктов в случае отключения электроэнергии.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ВНИМАНИЕ!
Перед устранением неисправностей извлеките вилку шнура питания из розетки.
Устранять неисправности, не указанные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист.
Неисправность
Прибор не работает.
Возможная причина
Способ устранения
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка шнура питания не вставлена как следует в розетку.
Как следует вставьте вилку
шнура питания в розетку.
Отсутствует электропитание
прибора. Отсутствует напряжение в розетке электросети.
Подключите к этой сетевой розетке другой электроприбор.
Обратитесь к квалифицированному электрику.
Мигает сигнальный индикатор.
Температура в морозильнике
слишком высокая.
См. раздел «Сигнализация превышения температуры».
Компрессор работает
непрерывно.
Неправильно задана температура.
Задайте более высокую температуру.
Неплотно закрыта дверца.
См. «Закрывание дверцы».
Дверцу открывали слишком
часто.
Не оставляйте дверцу открытой
дольше, чем это необходимо.
Температура продуктов слишком высока.
Прежде чем положить продукты
на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.
Температура воздуха в помещении слишком высока.
Обеспечьте понижение температуры воздуха в помещении.
Включена функция
FROSTMATIC.
См. раздел «Функция
FROSTMATIC».
Неправильно задана температура.
Задайте более высокую температуру.
Включена функция
FROSTMATIC.
См. раздел «Функция
FROSTMATIC».
Неправильно задана температура.
Задайте меньшее значение
температуры.
Температура в камере
слишком низкая.
Температура в морозильнике слишком высокая.
15) Если предусмотрено.
48
Что делать, если ...
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Неплотно закрыта дверца.
См. «Закрывание дверцы».
Температура продуктов слишком высока.
Прежде чем положить продукты
на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.
Одновременно хранится слишком много продуктов.
Одновременно закладывайте
меньшее количество продуктов.
Продукты расположены слишком близко друг к другу.
Укладывайте продукты так, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха.
Сверху или снизу на
дисплее температуры
отображается квадрат.
Произошла ошибка в измерении температуры.
Позвоните в сервисный центр
(система охлаждения будет и
далее поддерживать низкую
температуру продуктов, однако
регулировка температуры будет
невозможна).
dEMo высвечивается на
дисплее.
Прибор находится в деморежиме (dEMo).
Нажмите на кнопку OK и удерживайте ее приблизительно 10
секунд; прозвучит длинный сигнал зуммера, а дисплей на короткое время погаснет, после
чего прибор перейдет в нормальный режим работы.
Закрытие дверцы
1.
2.
3.
Прочистите уплотнители дверцы.
При необходимости отрегулируйте дверцу. См. раздел "Установка".
При необходимости замените непригодные уплотнители дверцы. Обратитесь в
сервисный центр.
Технические данные
49
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для встраивания
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Время повышения температуры
21 час
Напряжение
230-240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора
и на табличке энергопотребления.
УСТАНОВКА
Размещение
ВНИМАНИЕ!
Если вы выбрасываете старый холодильник с пружинным замком (защелкой) дверцы,
необходимо вывести замок из строя, чтобы дети, играя, не оказались запертыми внутри.
После установки прибора должен быть обеспечен свободный доступ к сетевой вилке.
Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными:
Климатический
класс
Температура окружающей среды
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указанные в табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней
электрической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электрической сети не заземлена, выполните
50
Шумы при работе
отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив
эту операцию квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам Европейского Союза.
Требования по вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха с задней стороны холодильника.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора,
циркуляции хладагента).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
Шумы при работе
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
51
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
52
Забота об окружающей среде
CRACK!
CRACK!
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете
предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального
ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего
обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
53
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky
AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý
výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných
technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u
bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím,
niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj
spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo
potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo vyzerali a
bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou
príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa
najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali od špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na fľaše až po
vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
54
Obsah
OBSAH
55
57
60
60
62
62
63
65
65
66
68
Bezpečnostné pokyny
Ovládací panel
Prvé použitie
Každodenné používanie
Užitočné rady a tipy
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Inštalácia
Zvuky
Otázky ochrany životného
prostredia
V tejto príručke používatel’a sa používajú
nasledujúce symboly:
Dôležité informácia týkajúce sa váš osobnej
bezpečnosti a informácie o tom, ako predíst'
poškodeniu spotrebiča.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné pokyny
55
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane
tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a úrazom
zaručilo, že všetci užívatelia tohto spotrebiča budú podrobne oboznámení s jeho obsluhou a
s bezpečnostnými pokymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vždy nachádzali pri spotrebiči, aj po presťahovaní alebo predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na ochranu zdravia, života a majetku, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ani pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami a
vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní
spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí riziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte pripojovací kábel (podľa možnosti čo najbližšie k spotrebiču) a demontujte dvierka, aby deti
pri hre nemohol zasiahnuť elektrický prúd a aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotrebiča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesneniami dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým uzáverom (príchytkou dvierok) na dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou starého spotrebiča poškoďte zatvárací mechanizmus tak, aby bol nefunkčný. Predídete tak
uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebiči.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Vetracie otvory na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmú byť prekryté.
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a nápojov v bežnej domácnosti, ako sa vysvetľuje v návode na použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani umelé
prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky
zmrzliny), ak nie sú schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť
chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so zápalnými zdrojmi
56
Bezpečnostné pokyny
– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akokoľvek meniť tento spotrebič.
Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Elektrické komponenty (sieťový kábel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať len autorizovaný
servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
1.
2.
•
•
•
•
Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
Presvedčte sa, že napájací kábel za spotrebičom nie je stlačený ani poškodený. Pritlačená alebo poškodená sieťová zástrčka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prístup k zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zástrčku nezapájajte. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba kryt lampy16) vnútorného osvetlenia.
Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziaceho priestoru nič nevyberajte ani sa ničoho
nedotýkajte, pretože môže dôjsť k odretiu kože na rukách alebo k omrzlinám.
Zabráňte dlhodobému vystaveniu spotrebiča priamemu slnečnému svetlu.
Žiarovky 17) použité v tomto spotrebiči sú špeciálne žiarovky určené iba na použitie v domácich spotrebičoch. Nie sú vhodné ako osvetlenie izieb v domácnosti.
Každodenné používanie
•
•
•
•
•
•
Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spotrebiča.
Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodovať.
Potraviny neklaďte priamo na otvor na vývod vzduchu na zadnej stene. 18)
Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova zmrazovať.
Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchovávanie potravín sa musia striktne dodržiavať.
Pozri príslušné pokyny.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká
tlak, ktorý môže spôsobiť ich explóziu a tá spôsobí poškodenie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny, ak sa konzumuje priamo po vybratí zo spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.
16) Ak sa má používať kryt.
17) Ak sa v tomto spotrebiči používajú žiarovky.
18) Ak je spotrebič beznámrazový.
Ovládací panel
57
Inštalácia
Pri elektrickom zapájaní starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných odsekoch.
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia. Spotrebič nepripájajte,
ak je poškodený. Prípadné poškodenia okamžite nahláste v mieste, kde ste si spotrebič
zakúpili. V takomto prípade si odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča počkajte najmenej štyri hodiny, aby olej mohol stiecť späť do
kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, v opačnom prípade hrozí
prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa pokynmi na inštaláciu.
• Výrobok treba vždy podľa možnosti umiestňovať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo
zachyteniu horúcich dielov (kompresor, kondenzátor) a možným popáleninám.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
• Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody.19)
Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár alebo zaškolená osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Musia sa používať
výhradne originálne náhradné dielce.
Ochrana životného prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť
ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia obsahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v súlade s
platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby
sa nepoškodila chladiaca jednotka, hlavne na zadnej strane blízko výmenníka tepla. Materiály použité v tomto spotrebiči označené symbolom sú recyklovateľné.
OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
Tlačidlo ON/OFF
Tlačidlo Mode
Tlačidlo OK
Tlačidlo zníženia teploty
19) Ak sa ráta s pripojením na prívod vody.
2
3
4
5
6
58
Ovládací panel
5 Tlačidlo zvýšenia teploty
6 Displej
Predvolenú hlučnosť zvukovej signalizácie tlačidiel môžete zvýšiť tak, že súčasne stlačíte
tlačidlo Mode a tlačidlo zníženia teploty na niekoľko sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
Displej
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Funkcia Časovač
funkcia FROSTMATIC
funkcia Minute Minder
Funkcia detskej poistky
Indikátor alarmu
Indikátor teploty
Zapnutie
Ak chcete zapnúť spotrebič, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej siete.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo ON/OFF .
3. O niekoľko sekúnd sa môže spustiť zvukový signál alarmu.
Ak chcete zrušiť alarm, pozrite si časť „Alarm pri zvýšení vnútornej teploty“.
4. Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", spotrebič je v ukážkovom režime. Pozrite si časť „Čo
robiť, keď...“.
5. Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú predvolenú teplotu.
Ak chcete vybrať inú nastavenú teplotu, pozrite si časť „Regulácia teploty“.
Vypnutie
Ak chcete vypnúť spotrebič, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF na 5 sekúnd.
2. Displej sa vypne.
3. Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej siete, odpojte zástrčku spotrebiča zo sieťovej
zásuvky.
Regulácia teploty
Nastavenú teplotu mrazničky môžete zmeniť stlačením tlačidla teploty.
Nastavte predvolenú teplotu:
• - 18 °C v mrazničke
Indikátor teploty zobrazuje nastavenú teplotu.
Nastavená teplota sa dosiahne do 24 hodín.
Po výpadku elektrického prúdu zostane nastavená teplota uložená.
Ovládací panel
59
Funkcia FROSTMATIC
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ FROSTMATIC bliká.
2. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
Zobrazí sa ukazovateľ FROSTMATIC.
Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.
Vypnutie funkcie pred jej automatickým vypnutím:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať ukazovateľ FROSTMATIC.
2. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
3. Ukazovateľ FROSTMATIC sa vypne.
Funkcia sa vypína aj nastavením inej teploty v mrazničke.
Funkcia Minute Minder
Funkcia Minute Minder sa používa na nastavenie zvukového alarmu v určitom čase, čo môže byť užitočné, napr. ak je podľa receptu potrebné zmes chladiť len určitú dobu, alebo ak
potrebujete pripomenúť, že máte v mrazničke fľaše, ktoré sa majú rýchlo vychladiť.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí príslušná ikona.
Indikátor Minute Minder bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním ovládacieho tlačidla časovača zmeníte nastavenú hodnotu časovača v škále
od 1 do 90 minút.
3. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
Zobrazí sa indikátor Minute Minder .
Časovač začne blikať (min).
Na konci odpočítavania zabliká indikátor Minute Minder a zaznie zvukový alarm:
1. Vyberte nápoje uložené v mraziacom priestore.
2. Stlačením tlačidla OK vypnite zvuk a deaktivujte funkciu.
Funkciu možno zrušiť kedykoľvek počas odpočítavania.
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým nezačne blikať indikátor Minute Minder .
2. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
3. Indikátor Minute Minder sa vypne.
Nastavenie času počas odpočítavania a pred uplynutím nastaveného času môžete zmeniť
prostredníctvom tlačidla zníženia teploty alebo tlačidla zvýšenia teploty.
Funkcia Detská poistka
Funkcia Detská poistka slúži na zablokovanie tlačidiel pred neúmyselným stlačením.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí príslušná ikona.
2. Indikátor detskej poistky bliká.
60
Prvé použitie
3.
Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zobrazí sa indikátor detskej poistky.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým nezačne blikať indikátor Detská poistka.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Indikátor detskej poistky sa vypne.
Alarm pri zvýšení vnútornej teploty
Zvýšenie teploty v mraziacom priestore (napríklad následkom skoršieho výpadku elektrického prúdu) indikujú:
• blikajúci indikátor alarmu a indikátor teploty v mrazničke,
• bzučanie bzučiaka.
Zrušenie alarmu:
1. Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2. Bzučiak sa vypne.
3. Indikátor teploty mrazničky na niekoľko sekúnd zobrazí najvyššiu dosiahnutú teplotu.
Potom znovu zobrazí nastavenú teplotu.
4. Indikátor alarmu bude naďalej blikať, kým sa neobnovia normálne podmienky.
Keď sa alarm vypne, vypne sa aj indikátor alarmu.
Alarm otvorených dverí
Zvukový signál zaznie, ak necháte dvere otvorené dlhšie ako približne 80 sekúnd.
Po obnovení normálnych podmienok (zatvorené dvere) sa zvukový signál vypne.
PRVÉ POUŽITIE
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebiča a potom všetky povrchy dôkladne osušte.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.
Ak sa na displeji zobrazí “dEMo”, spotrebič je v ukážkovom režime. Pozrite si časť „Čo robiť,
keď...“.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na uchovávanie mrazených potravín dlhší čas.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín aktivujte funkciu FROSTMATIC najmenej 24 hodín pred
vložením zmrazovaných potravín do mraziaceho priestoru
Každodenné používanie
61
Potraviny, ktoré chcete zmraziť, vložte do dvoch horných oddelení
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny na zmrazenie.
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom zapnutí spotrebiča alebo ak ste ho dlho nepoužívali, nechajte spotrebič v prevádzke aspoň 2 hodiny, až potom vložte potraviny do mrazničky.
Koše mrazničky zaisťujú rýchle a jednoduché hľadanie požadovaných potravín. Ak chcete
uskladniť veľké množstvo potravín, vyberte všetky zásuvky. Zo všetkých poličiek môžu uložené potraviny prečnievať po hranicu zobrazenú v strednej časti na bočnej strane.
(ak je k dispozícii).
V prípade neúmyselného rozmrazenia potravín, napríklad v dôsledku výpadku elektrického
prúdu, za predpokladu, že čas trvania výpadku energie bol dlhší ako údaj uvedený v technických údajoch pod položkou „akumulačná doba“, rozmrazené potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a potom znova zmraziť (po ochladení).
Kalendár mrazených potravín
Tieto symboly označujú rôzne druhy mrazených potravín.
Čísla indikujú dobu skladovania príslušných druhov potravín v mesiacoch. To, či platí horný
alebo dolný limit uvádzaných dôb skladovania, závisí od kvality potravín a od ich úpravy
pred zmrazovaním.
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred použitím môžu rozmrazovať v chladiacom priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť aj keď sú ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.
Príprava ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo dvoma miskami na prípravu ľadových kociek. Tieto misky naplňte vodou a potom ich vložte do mraziaceho priestoru.
Na uvoľňovanie misiek z mrazničky nepoužívajte kovové nástroje.
Akumulátor chladu
Mraznička sa dodáva spolu s jedným alebo viacerými akumulátormi chladu; tieto predlžujú
dobu uchovania potravín v prípade výpadku dodávaky elektriny.
62
Užitočné rady a tipy
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Rady na zmrazovanie
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame niekoľko dôležitých rád:
• maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín. sa uvádza na typovom
štítku;
• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa nesmú pridávať žiadne ďalšie potraviny na
zmrazovanie;
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené;
• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby ste neskôr mohli odmraziť iba potrebné množstvo;
• Potraviny zabaľte do alobalu alebo do polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli zabalené
vzduchotesne;
• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich teploty;
• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tučné; soľ skracuje dobu skladovateľnosti potravín;
• zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z mraziaceho priestoru môžu spôsobiť
popálenie kože mrazom;
• odporúča sa označiť každé balenie dátumom zmrazovania, aby ste mohli presne sledovať dobu uchovávania;
Rady na uchovávanie mrazených potravín
Aby ste maximálne využili možnosti tohto spotrebiča:
• presvedčite sa, že maloobchodný predajca adekvátne skladuje komerčné mrazené potraviny;
• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli z predajne potravín do mrazničky podľa možnosti čo najrýchlejšie;
• neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
• Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa znova zmrazovať.
• Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
POZOR
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a
plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici.
Pravidelné čistenie
Spotrebič sa musí pravidelne čistiť:
Čo robiť, keď...
63
• umyte vnútro spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu.
• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez nečistôt.
• dôkladne ich opláchnite a utrite dosucha.
Nevyťahujte, nepresúvajte a nepoškodzujte žiadne rúrky a/ani káble v skrinke.
Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, drsné práškové prípravky, aromatizované čistiace prípravky ani voskové leštiace prostriedky na čistenie interiéru, pretože poškodzujú
povrch a zanechávajú silnú vôňu.
Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu mriežku) a kompresor na zadnej stene spotrebiča. Touto operáciou zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte elektrickú energiu.
Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci systém.
Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobiť
agresívne/poškodiť plasty použité v tomto spotrebiči. Z tohto dôvodu sa odporúča čistiť vonkajší kryt tohto spotrebiča iba teplou vodou s malým množstvom umývacieho prostriedku.
Po čistení znova pripojte zariadenie k sieťovému napájaniu.
Odmrazovanie mrazničky
Na druhej strane, mraziaci priestor tohto modelu je "beznámrazového" typu. Znamená to, že
sa tu počas prevádzky netvorí námraza, a to ani na vnútorných stenách ani na potravinách.
Absencia námrazy sa dosahuje vďaka nepretržitému obehu studeného vzduchu v tomto
priestore, ktorý je poháňaný ventilátorom s automatickou reguláciou.
Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva, potrebné sú nasledujúce preventívne opatrenia:
• spotrebič odpojte od elektrického napájania
• vyberte všetky potraviny
• odmrazte spotrebič20) a vyčistite spotrebič a všetko príslušenstvo
• nechajte dvere pootvorené, aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
Ak sa chladnička ponecháva zapnutá, požiadajte niekoho, aby ju raz za čas skontroloval a
zabránil tak znehodnoteniu potravín v prípade výpadku napájania.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pred odstraňovaním problémov vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár
alebo technik.
Problém
Spotrebič nefunguje.
Možná príčina
Spotrebič je vypnutý.
20) Ak sa to vzťahuje na príslušný model spotrebiča.
Riešenie
Zapnite spotrebič.
64
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Sieťová zástrčka spotrebiča nie
je správne zapojená do zásuvky
elektrickej siete.
Sieťovú zástrčku zapojte správne
do zásuvky elektrickej siete.
Spotrebič nie je napájaný elektri- Do zásuvky elektrickej siete skúnou. Zásuvka elektrickej siete
ste zapojiť iný spotrebič.
nie je pod napätím.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Výstražný ukazovateľ bliká.
Teplota v mrazničke je príliš vysoká.
Kompresor pracuje nepre- Nie je správne nastavená teplotržite.
ta.
Teplota v mrazničke je
príliš nízka.
Teplota v mrazničke je
príliš vysoká.
Na displeji teploty je zobrazený horný alebo dolný štvorec.
Pozrite si časť „Alarm pri zvýšení
vnútornej teploty"
Nastavte vyššiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvierok“.
Dvierka sa príliš často otvárajú.
Dvierka nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je potrebné.
Teplota potravín je príliš vysoká.
Pred vložením do spotrebiča nechajte potraviny najprv vychladnúť na izbovú teplotu.
Okolitá teplota v miestnosti je
príliš vysoká.
Znížte teplotu v miestnosti.
Je zapnutá funkcia FROSTMATIC.
Pozrite si časť „Funkcia FROSTMATIC“.
Nie je správne nastavený regulátor teploty.
Nastavte vyššiu teplotu.
Je zapnutá funkcia FROSTMATIC.
Pozrite si časť „Funkcia FROSTMATIC“.
Nie je správne nastavený regulátor teploty.
Nastavte nižšiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie dvierok“.
Teplota potravín je príliš vysoká.
Pred vložením do spotrebiča nechajte potraviny najprv vychladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili naraz
veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Potraviny sú uložené príliš blízko pri sebe.
Potraviny uložte tak, aby bolo
umožnené prúdenie vzduchu.
Pri meraní teploty sa vyskytla
chyba.
Zavolajte servisné stredisko (chladiaci systém bude udržovať potraviny v chlade, ale nastavenie teploty nebude možné).
Technické údaje
Problém
Možná príčina
dEMo sa zobrazí na displeji.
65
Riešenie
Spotrebič je v ukážkovom režime (dEMo).
Tlačidlo OK podržte stlačené približne 10 sekúnd, kým nezaznie
dlhý zvukový signál a displej sa
na chvíľu nevypne: zapnutie spotrebiča funguje správne.
Zatvorenie dverí
1.
2.
3.
Očistite tesnenia dverí.
Podľa potreby upravte dvere. Pozrite časť "Inštalácia".
Podľa potreby vymeňte poškodené tesnenie dverí. Kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery priestoru pre chladničku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Akumulačná doba
21 h
Elektrické napätie
230-240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľavej strane spotrebiča
a na štítku energetických parametrov.
INŠTALÁCIA
Výber miesta
VAROVANIE
Pri likvidácii starého spotrebiča s uzáverom alebo západkou na dverách musíte zabezpečiť,
aby bol nepoužiteľný a predchádzať tak hrozbe, že sa v ňom zatvoria malé deti.
Zástrčka spotrebiča musí po inštalácii zostať prístupná.
Tento spotrebič nainštalujte v mieste, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:
Klimatická trieda
SN
Okolitá teplota
+10 °C až +32 °C
66
Zvuky
Klimatická trieda
Okolitá teplota
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú napätiu vašej domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektrický kábel je na tento účel vybavený príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ZVUKY
Počas bežnej prevádzky chladnička vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
!
ICK
CL
CR
AC
K!
Zvuky
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
67
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
68
Otázky ochrany životného prostredia
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
69
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z
namenom, da bi vam brezhibno služil vrsto let, inovativna
tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih
morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo,
vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek
čim bolje izkoristili.
DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL
V spletni trgovini AEG boste našli vse, kar potrebujete, da
bi vaši aparati AEG izgledali enkratno in delovali odlično.
Čaka pa vas tudi pestra izbira dodatkov, ki so bili
oblikovani in narejeni v skladu z visokokakovostnimi
standardi, ki jih pričakujete, od vrhunske kuhinjske
posode do košar za jedilni pribor, od držal za steklenice
do prefinjenih vreč za perilo ...
Obiščite spletno trgovino na naslovu
www.aeg.com/shop
70
Vsebina
VSEBINA
71
73
76
76
78
78
79
81
81
82
84
Varnostna navodila
Upravljalna plošča
Prva uporaba
Vsakodnevna uporaba
Koristni namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Kaj storite v primeru…
Tehnični podatki
Namestitev
Zvoki
Skrb za okolje
V navodilih za uporabo so uporabljeni
naslednji simboli:
Pomembne informacije glede vaše osebne
varnosti in informacije za preprečitev
poškodb na napravi.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb
Varnostna navodila
71
VARNOSTNA NAVODILA
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natančno preberite navodila za uporabo, vključno z
nasveti in opozorili. S tem zagotovite varno in pravilno uporabo. V izogib nepotrebnim napakam in nesrečam poskrbite, da bodo vsi uporabniki hladilnika podrobno seznanjeni z njegovim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Navodila shranite in poskrbite, da ob selitvi ali
prodaji ostanejo s hladilnikom. Tako zagotovite, da so vsi kasnejši uporabniki ustrezno seznanjeni z načinom uporabe in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme izvedite varnostne ukrepe, opisane v navodilih za
uporabo. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, do katerih pride ob neizvedenih ukrepih.
Varnost otrok in občutljivih oseb
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, razen v primeru, ko je
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno seznanila z
uporabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, odrežite priključni kabel (čim bližje hladilniku) in odstranite vrata. Tako preprečite, da bi bili otroci izpostavljeni
nevarnosti udara električnega toka ali bi se zaprli v hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali starejši model, ki ima namesto magnetnega tesnjenja
vrat uporabljeno zaskočno (patentno) ključavnico na vratih, pred odstranjevanjem rabljenega hladilnika pokvarite ključavnico (da ne bo več možno zaklepanje). Na ta način preprečite, da rabljen hladilnik postane smrtno nevarna past.
Splošna varnostna navodila
OPOZORILO!
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo prekrite.
• Naprava je namenjena hrambi hrane in/ali pijače v običajnem gospodinjstvu, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
• Za pospeševanje odtajevanja ne uporabljajte mehanske naprave ali umetnih sredstev.
• V hladilnih napravah ne uporabljajte drugih električnih naprav (kot so aparati za sladoled), razen če jih za ta namen odobri proizvajalec.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• Znotraj hladilnega krogotoka naprave se nahaja hladilno sredstvo izobutan (R600a), naravni plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti, ki pa je vseeno vnetljiv.
Pazite, da se med prevozom in nameščanjem naprave ne poškodujejo sestavni deli hladilnega krogotoka.
Če se hladilni krogotok poškoduje, naredite naslednje:
– izogibajte se odprtemu ognju in virom vžiga,
– temeljito prezračite prostor, kjer stoji naprava.
72
Varnostna navodila
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali samega izdelka je nevarno. Poškodbe kabla
lahko povzročijo kratek stik, požar in/ali električni udar.
OPOZORILO!
Da se izognete nevarnosti, mora vse električne dele (električni kabel, vtič, kompresor) zamenjati pooblaščen zastopnik ali usposobljeno servisno osebje.
1.
2.
•
•
•
•
Električnega kabla ni dovoljeno podaljševati.
Pazite, da z zadnjim delom naprave ne stisnete ali poškodujete vtiča. Stisnjen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Poskrbite, da boste imeli dostop do električnega vtiča naprave.
4. Električnega priključnega kabla ne vlecite.
5. Če je vtičnica za električni vtič zrahljana, vanjo ne vstavljajte vtiča. Lahko pride do
električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez pokrova luči21) notranje osvetljave.
Naprava je težka. Bodite previdni, ko jo premikate.
Ne odstranite ali se dotikajte elementov v predalih zamrzovalnika, če imate mokre/vlažne
roke, ker lahko pride do odrgnin ali ozeblin na koži.
Naprava ne sme biti dlje časa izpostavljena neposrednemu soncu.
Žarnice22) v tej napravi so posebne vrste, namenjene le uporabi v gospodinjskih aparatih.
Niso primerne za osvetlitev prostora.
Vsakodnevna uporaba
•
•
•
•
•
•
Na plastične dele hladilnika ne postavljajte vročih posod.
V hladilniku ne hranite vnetljivih plinov in tekočin, ker lahko eksplodirajo.
Živil ne postavljajte neposredno ob izstop zraka na zadnji steni. 23)
Odtajanih zamrznjenih živil ni dovoljeno ponovno zamrzniti.
Embalirana zamrznjena živila shranjujte v skladu z navodili proizvajalca živil.
Natančno upoštevajte priporočila proizvajalca hladilnika za shranjevanje živil. Oglejte si
ustrezna navodila.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pijač ne shranjujte v zamrzovalniku, ker nastane pritisk na posodo, ki lahko eksplodira in povzroči poškodbo hladilnika.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebline, če jih zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika.
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred vzdrževalnjem izklopite napravo in izključite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti.
• Za odstranjevanje zmrzali z naprave ne uporabljajte ostrih predmetov. Uporabite plastično strgalo.
21) Če je predviden pokrov luči.
22) Če je predvidena luč.
23) Če ima naprava funkcijo samodejnega odtajevanja.
Upravljalna plošča
73
Namestitev
Za priključitev na električno napetost dosledno upoštevajte navodila v posebnih točkah.
• Odstranite embalažo in preverite hladilnik glede morebitnih poškodb. Če je hladilnik poškodovan, ga ne priključite. Morebitne poškodbe takoj sporočite v trgovino, kjer ste hladilnik kupili. V tem primeru obdržite embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hladilnika počakate najmanj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno ustrezno kroženje zraka, da ne pride do pregrevanja. Za dosego zadostnega zračenja upoštevajte navodila za pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran hladilnika obrnjena proti steni, da je preprečeno dotikanje vročih delov (kompresorja, kondenzatorja) in posledičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiatorjev ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi po namestitvi hladilnika.
• Priključite le na vodovodni sistem s pitno vodo.24)
Servis
• Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora izvesti usposobljen električar
ali strokovno usposobljena oseba.
• Izdelek lahko servisira samo pooblaščen serviser, ki mora uporabljati samo originalne nadomestne dele
Varstvo okolja
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi lahko poškodovali ozonsko plast - niti v hladilnem krogotoku, niti v izolacijskih materialih. Hladilnika ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izolacijska pena vsebuje vnetljive pline: hladilnik odstranite v skladu z
veljavnimi predpisi, ki jih dobite na ustreznem občinskem uradu. Izogibajte se poškodbam
hladilne enote, predvsem na zadnji strani poleg toplotnega izmenjevalnika. Materiali, ki so
uporabljeni pri tej napravi in so označeni s simbolom , se lahko reciklirajo.
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
1
2
3
4
Tipka za ON/OFF
Tipka Mode
Tipka OK
Tipka za nižjo temperaturo
24) Če je vodni priključek predviden.
2
3
4
5
6
74
Upravljalna plošča
5 Tipka za višjo temperaturo
6 Prikazovalnik
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk lahko povečate, če hkrati za nekaj sekund pritisnete tipko Mode in tipko za nižjo temperaturo. Spremembo lahko razveljavite.
Prikazovalnik
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Funkcija programske ure
Funkcija FROSTMATIC
Funkcija Minute Minder
Funkcija Varovalo za otroke
Indikator alarma
Prikazovalnik temperature
Vklop
Za vklop naprave izvedite naslednje korake:
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop ON/OFF , če je prikazovalnik izklopljen.
3. Po nekaj sekundah se lahko vklopi brenčalo alarma.
Za ponastavitev alarma glejte »Alarm visoke temperature«.
4. Če se na prikazovalniku prikaže "dEMo" , je naprava v predstavitvenem načinu. Glejte
odstavek »Kaj storite v primeru ...«.
5. Prikazovalnika temperature kažeta nastavljeno privzeto temperaturo.
Da izberete drugo temperaturo, glejte »Nastavitev temperature«.
Izklop
Za izklop naprave izvedite naslednje korake:
1. Pritisnite tipko ON/OFF za 5 sekund.
2. Prikazovalnik se izključi.
3. Za izklop naprave iz napajanja izvlecite vtič iz vtičnice.
Regulacija temperature
Nastavljeno temperaturo zamrzovalnika lahko spremenite s pritiskanjem tipke za temperaturo.
Nastavite privzeto temperaturo:
• -18 °C za zamrzovalnik
Prikazovalnik temperature prikazuje nastavljeno temperaturo.
Nastavljena temperatura bo dosežena v 24 urah.
Po izpadu električnega toka ostane nastavljena temperatura shranjena.
Upravljalna plošča
75
Funkcija FROSTMATIC
Vklop funkcije:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler se ne prikaže ustrezna ikona.
Indikator FROSTMATIC utripa.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazan je indikator FROSTMATIC.
Ta funkcija se samodejno izklopi po 52 urah.
Za izklop funkcije pred njenim samodejnim izklopom:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne začne utripati indikator FROSTMATIC.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
3. Indikator FROSTMATIC se izklopi.
Funkcija se izklopi z izbiro druge nastavljene temperature v zamrzovalniku.
Funkcija Minute Minder
Funkcija Minute Minder se uporablja za nastavitev zvočnega signala ob želenem času, ki je
koristen v primeru, če je v receptu navedeno, da je treba mešanico določen čas hladiti ali ko
potrebujete opomnik, da ne pozabite steklenic, ki ste jih dali v zamrzovalnik za hitrejše ohlajanje.
Vklop funkcije:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler se ne prikaže ustrezna ikona.
Indikator Minute Minder utripa.
Programska ura nekaj sekund prikazuje nastavljeno vrednost (30 minut).
2. Pritisnite tipko Regulator programske ure, da nastavite programsko uro od 1 do 90 minut.
3. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazan je indikator Minute Minder .
Programska ura začne utripati (min).
Ob koncu odštevanja indikator Minute Minder utripa in oglasi se zvočni signal:
1. Odstranite pijačo, ki je v zamrzovalniku.
2. Pritisnite tipko OK , da izklopite zvok in zaključite funkcijo.
Funkcijo je mogoče izklopiti kadarkoli med odštevanjem:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne začne utripati indikator Minute Minder .
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
3. Indikator Minute Minder se izklopi.
Čas lahko spremenite med odštevanjem in na koncu s pritiskom tipke za nižjo temperaturo
in tipke za višjo temperaturo.
Funkcija Varovalo za otroke
Če želite zaradi morebitnega nenamernega upravljanja zakleniti tipke, izberite funkcijo Varovalo za otroke.
Vklop funkcije:
76
Prva uporaba
1.
2.
3.
Pritiskajte tipko Mode, dokler se ne prikaže ustrezna ikona.
Indikator Varovalo za otroke utripa.
Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazan je indikator varovala za otroke.
Izklop funkcije:
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne začne utripati indikator Varovalo za otroke.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
3. Indikator Varovalo za otroke se izklopi.
Alarm visoke temperature
Zvišanje temperature v zamrzovalniku (na primer zaradi predhodnega izpada električne
energije) ponazarjajo:
• utripanje indikatorja alarma in prikazovalnika temperature v zamrzovalniku;
• zvočni signal.
Za ponastavitev alarma:
1. Pritisnite poljubno tipko.
2. Zvočni signal se izklopi.
3. Prikazovalnik temperature v zamrzovalniku nekaj sekund prikazuje najvišjo doseženo
temperaturo. Nato ponovno prikaže nastavljeno temperaturo.
4. Indikator alarma utripa, dokler se ponovno ne vzpostavijo normalni pogoji.
Ko se alarm povrne, se indikator alarma izklopi.
Alarm za odprta vrata
Če vrata pustite odprta približno 80 sekund, se oglasi zvočni signal.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni pogoji (zaprta vrata), se zvočni signal izklopi.
PRVA UPORABA
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave očistite notranjost in vso notranjo opremo z mlačno vodo in blagim milom, da odstranite tipičen vonj po novem, ter nato temeljito posušite.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali grobih praškov, ker lahko poškodujete premaz.
Če se na prikazovalniku prikaže “dEMo”, je naprava v predstavitvenem načinu: glejte odstavek »KAJ STORITE V PRIMERU ...«.
VSAKODNEVNA UPORABA
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje svežih živil in dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Vsakodnevna uporaba
77
Za zamrzovanje svežih živil najmanj 24 ur pred vstavljanjem živil v zamrzovalnik vklopite
funkcijo FROSTMATIC.
Živila, ki jih želite zamrzniti, vstavite v dva zgornja predala.
Največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v 24 urah, je določena na napisni ploščici, to
je na nalepki v notranjosti zamrzovalnika.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: med tem časom ne dodajajte drugih živil za zamrznitev.
Shranjevanje zamrznjene hrane
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju neuporabe mora zamrzovalnik delovati vsaj dve
uri, preden vanj položite živila.
Košare v zamrzovalniku omogočajo hitro in preprosto iskanje želenih živil. Če nameravate
shraniti večje količine živil, odstranite vse predale. Na vseh policah lahko hranite živila, ki
segajo čeznje do meje pri strani srednjega predelka
(če je predvideno).
V primeru nenamernega odtajanja, npr. da je izpad električnega toka daljši od vrednosti, navedene v razpredelnici tehničnih podatkov pod »Čas naraščanja temperature«, morate odtajana živila porabiti hitro ali takoj skuhati in ponovno zamrzniti.
Koledar zamrznjenih živil
Simboli predstavljajo različne vrste zamrznjenih živil.
Številke predstavljajo čas shranjevanja v mesecih za ustrezne vrste zamrznjenih živil. Ali
zgornja ali spodnja vrednost navedenega časa shranjevanja velja ali ne, je odvisno od kakovosti živil in rokovanja z njimi pred zamrzovanjem.
Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila se pred uporabo lahko odtajajo v hladilniku ali pri
sobni temperaturi, odvisno od časa, ki ga imate na voljo za ta postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: kuhanje bo v
tem primeru trajalo dalj časa.
Priprava ledenih kock
Hladilnik ima najmanj en modelček za pripravo ledenih kock. V modelčke nalijte vodo in jih
vstavite v zamrzovalnik.
Za odstranjevanje modelčkov iz zamrzovalnika ne uporabljajte kovinskih predmetov.
Hladilni akumulatorji
V zamrzovalniku je najmanj en hladilni akumulator, ki podaljša čas shranjevanja v primeru
izpada električne napetosti ali okvare.
78
Koristni namigi in nasveti
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
Nasveti za zamrzovanje
Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši postopek zamrzovanja:
• največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v času 24 ur je prikazana na napisni ploščici;
• postopek zamrzovanja traja 24 ur; med tem časom ne dodajajte drugih živil za zamrznitev;
• zamrznete lahko samo visoko kakovostna, sveža in temeljito očiščena živila;
• živila razdelite v manjše zavoje, da hitreje in popolnoma zamrznejo, pozneje pa lahko odtajate samo količino, ki jo potrebujete;
• živila zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v polivinilaste vrečke, da zagotovite neprodušnost;
• preprečite, da bi se sveža, nezamrznjena živila dotikala zamrznjenih živil, ker bi se lahko
pri tem povišala temperatura slednjih;
• pusta živila se shranjujejo bolje in daljši čas kot mastna živila; sol skrajša čas shranjevanja živil;
• če ledene kocke zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin;
• priporočamo, da na posamezne pakete napišete datum, da zagotovite pregled nad časom shranjevanja.
Nasveti za shranjevanje zamrznjenih živil
Nasveti za dosego najboljšega delovanja hladilnika:
• preverite, če so komercialno zamrznjena živila v trgovini pravilno shranjena;
• zagotovite čim hitrejši transport zamrznjenih živil iz trgovine do zamrzovalnika;
• vrat ne odpirajte prepogosto ter jih ne držite odprta dalj časa, kot je nujno potrebno.
• Ko so živila odmrznjena, se hitro pokvarijo in jih ni možno ponovno zamrzniti.
• Živil ne shranjujte dalj časa, kot predpisuje proizvajalec.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
PREVIDNOST!
Pred vzdrževalnimi deli izklopite hladilnik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v hladilni enoti; vzdrževalna dela in ponovno polnjenje lahko
izvajajo samo pooblaščeni tehniki.
Redno čiščenje
Opremo je potrebno redno čistiti:
• Notranjost hladilnika in opremo očistite z mlačno vodo in nevtralnim milom.
• Redno preverite tesnila vrat in jih dobro obrišite; na tesnilu ne sme biti ostankov.
• Temeljito splaknite in posušite.
Kaj storite v primeru…
79
Ne vlecite, premikajte ali poškodujte cevi in/ali kablov v notranjosti.
Za čiščenje notranjosti ne uporabljajte detergentov, čistilnih praškov, močno odišavljenih čistilnih sredstev ali loščil na osnovi voska, ker poškodujejo površino in puščajo močne vonjave.
Kondenzator (črna mreža) in kompresor na hrbtni strani naprave očistite s krtačko. Na ta
način boste izboljšali delovanje naprave in prihranili porabo električne energije.
Pazite, da ne poškodujete hladilnega sistema.
Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinjskih površin vsebuje kemikalije, ki lahko razjedajo/
poškodujejo plastične dele hladilnika. Zaradi tega priporočamo, da zunanje dele hladilnika
čistite samo s toplo vodo z dodano majhno količino sredstva za pomivanje.
Hladilnik po čiščenju ponovno priključite na omrežno napetost.
Odtaljevanje zamrzovalnika
Zamrzovalnik ima pri tem modelu uporabljeno tehnologijo "No frost". To pomeni, da se v
zamrzovalniku med delovanjem ne nabira ivje - niti na notranjih stenah, niti na živilih.
To je doseženo z neprekinjenim kroženjem hladnega zraka v notranjosti. Zrak poganja samodejno krmiljen ventilator.
Časi nedelovanja
Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali, izvedite naslednje ukrepe:
• napravo izključite iz električnega omrežja
• odstranite vsa živila
• odtajajte25) in očistite hladilnik in vso opremo
• vrata hladilnika pustite priprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.
Če ostane hladilnik vključen, prosite nekoga, da občasno pogleda, če se ni hrana v njem
pokvarila zaradi morebitnega izpada elektrike.
KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Pred odpravljanjem težav iztaknite vtič iz vtičnice.
Težave, ki niso opisane v tem priročniku, lahko odpravlja le usposobljena oseba - pooblaščeni serviser.
Težava
Naprava ne deluje.
25) Če je predvideno.
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtičnico.
80
Kaj storite v primeru…
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava nima električne moči.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite drugo
električno napravo.
Obrnite se na usposobljenega
električarja.
Opozorilna lučka utripa.
Temperatura v zamrzovalniku je
previsoka.
Glejte »Alarm visoke temperature«.
Kompresor deluje neprekinjeno.
Temperatura ni pravilno nastavljena.
Nastavite višjo temperaturo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Glejte »Zapiranje vrat«.
Vrata so bila prepogosto odprta.
Vrat ne puščajte odprtih dlje, kot
je potrebno.
Temperatura živila je previsoka.
Živilo naj se pred hrambo ohladi
na sobno temperaturo.
Temperatura v prostoru je previsoka.
Znižajte temperaturo v prostoru.
Funkcija FROSTMATIC je vklop- Oglejte si »Funkcija FROSTMAljena.
TIC«.
Temperatura v zamrzovalniku je prenizka.
Regulator temperature ni pravilno nastavljen.
Nastavite višjo temperaturo.
Funkcija FROSTMATIC je vklop- Oglejte si »Funkcija FROSTMAljena.
TIC«.
Temperatura v zamrzovalniku je previsoka.
Regulator temperature ni pravilno nastavljen.
Nastavite nižjo temperaturo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Glejte »Zapiranje vrat«.
Temperatura živila je previsoka.
Živilo naj se pred hrambo ohladi
na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko izdelkov.
Hkrati imejte shranjenih manj izdelkov.
Živila so zložena preblizu skupaj.
Živila shranjujte tako, da je omogočeno kroženje hladnega zraka.
Na prikazovalniku temperature je prikazan zgornji
ali spodnji kvadrat.
Prišlo je do napake pri merjenju
temperature.
Pokličite serviserja (hladilni sistem bo še naprej ohranjal živila
hladna, a temperature ne boste
mogli spreminjati).
dEMo se prikaže na prikazovalniku.
Naprava je v predstavitvenem
načinu (dEMo).
Približno 10 sek. držite pritisnjeno
tipko OK, da zaslišite dolg zvočni
signal in se prikazovalnik izklopi
za kratek čas: naprava začne delovati na običajen način.
Zapiranje vrat
1.
Očistite tesnilo v vratih.
Tehnični podatki
2.
3.
81
Če je potrebno, prilagodite vrata. Oglejte si poglavje "Namestitev".
Če je potrebno, zamenjajte okvarjeno tesnilo v vratih. Pokličite servisni center.
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzija izreza
Višina
1780 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
Čas naraščanja temperature
21 h
Napetost
230-240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe na notranji levi strani naprave
in energijski nalepki.
NAMESTITEV
Namestitev
OPOZORILO!
Ko odstranjujete rabljen zamrzovalnik, ki ima na vratih zapiralo ali kljuko, le-to pokvarite, da
se otroci ne morejo zakleniti v notranjost.
Zamrzovalnik mora imeti po namestitvi omogočen dostop do vtiča.
Zamrzovalnik namestite na mesto, kjer temperatura prostora ustreza klimatskemu razredu
na napisni ploščici zamrzovalnika:
Klimatski razred
Temperatura okolice
SN
+10 °C do 32 °C
N
+16 °C do 32 °C
ST
+16 °C do 38 °C
T
+16 °C do 43 °C
Priključitev na električno napetost
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta napetost in frekvenca na napisni ploščici enaki kot
sta omrežna napetost in frekvenca na mestu priključitve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen je na napajalnem kablu nameščen varnostni omrežni vtič. Če omrežna vtičnica ni ozemljena, priključite hladilnik na ločeno ozemljitveno točko v skladu s trenutno veljavnimi predpisi. Posvetujte se z usposobljenim električarjem.
82
Zvoki
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi smernicami EGS.
Zahteve za zračenje
Zagotovite zadostno kroženje zraka za napravo.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
Zvoki
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
83
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
84
Skrb za okolje
CRACK!
CRACK!
SKRB ZA OKOLJE
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za predelavo
električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste
pomagali prepreViti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi
se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije
o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje
odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
85
86
87
www.aeg.com/shop
222347234-A-122011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement