Juno JCN14024F5 Uživatelský manuál

Juno JCN14024F5 Uživatelský manuál
Návod k
použití
JCN14024F5
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Chladnička
Chladnička
Hladilnik
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Provoz
Denní používání
Tipy a rady
2
3
5
7
10
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Technické údaje
11
12
15
16
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné
pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
•
•
•
•
•
•
napájení. Olej tak může natéct zpět do
kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Spotřebič obsahuje sáček pohlcovače
vlhkosti. Nejde o hračku. Nejde o
poživatinu. Okamžitě zlikvidujte.
4
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento plyn
je hořlavý.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Vnitřní osvětlení
• Typ žárovky použitý v tomto spotřebiči
není vhodný pro osvětlení místností.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
5
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
PROVOZ
Ovládací panel
1
Functions
6
1
2
3
4
5
4
3
2
5 Functions
6 ON/OFF
Displej
Tlačítko vyšší teploty
Tlačítko nižší teploty
OK
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
současným stisknutím tlačítka Functions a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
Displej
A
B
C D
E
Off
min
H G F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Ukazatel časovače
Ukazatel ON/OFF
Funkce Shopping
Funkce NaturaFresh
Ukazatel teploty
Ukazatel výstrahy
Funkce ChildLock
Funkce DrinksChill
Zapnutí spotřebiče
Vypnutí spotřebiče
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF spotřebiče. Ukazatele
teploty ukazují nastavenou výchozí
teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si
oddíl „Regulace teploty“.
1. Na 5 sekund stiskněte tlačítko ON/
OFF.
Displej se vypne.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Pokud se na displeji zobrazí "dEMo", viz
část „Odstraňování závad“.
Regulace teploty
Nastavte teplotu ve spotřebiči stisknutím
regulátorů teploty.
Nastavená výchozí teplota:
• +5 °C v chladničce
6
Ukazatele teploty zobrazují nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku proudu.
Funkce Shopping
Potřebujete-li uložit velké množství teplých
potravin, například po nákupu,
doporučujeme zapnout funkci Shopping,
aby se potraviny rychleji zchladily a
nezahřály další potraviny, které jsou už v
chladničce.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Shopping.
2. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.
Zobrazí se ukazatel Shopping.
Funkce Shopping se automaticky vypne
asi za šest hodin.
K vypnutí funkce před jejím automatickým
ukončením zopakujte uvedený postup.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
Nastavení oddílu NaturaFresh
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Na displeji se zobrazí 3. Jedná se o
výchozí nastavení, které zajišťuje
optimální výkon.
2. Požadované nastavení zvolíte
stisknutím tlačítek teploty na
ovládacím panelu.
3. Stisknutím OK potvrďte nastavení.
Ukazatel se za několik sekund přepne na
nastavení teploty v chladničce.
Na‐
stave‐
ní
1-3
Použití
Maso a ryby
Na‐
stave‐
ní
4-5
Použití
Maso, ryby, zelenina a ovoce
uskladněné dohromady
Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut.
Výstraha otevřených dveří je
signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy;
• zvukovou signalizací.
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Zvukovou signalizaci lze také vypnout
stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
Funkce ChildLock
Zapnutím funkce ChildLock zablokujete
tlačítka před nechtěným použitím.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel ChildLock.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel ChildLock.
Funkci ChildLock vypnete zopakováním
postupu, dokud nezhasne kontrolka
ChildLock.
Funkce DrinksChill
Pomocí funkce DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment, například když na
určitou dobu potřebujete nechat
vychladnout potraviny, zazněla zvuková
výstraha.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DrinksChill.
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím ovladače časovače upravte
nastavenou hodnotu v rozsahu od 1 do
90 minut.
3. Potvrďte stisknutím OK.
7
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se zvuková
výstraha. Stisknutím tlačítka OK vypnete
zvukovou signalizaci a funkci vypnete.
Nastavenou dobu lze kdykoliv
během odpočtu změnit
současným stisknutím tlačítek
nižší a vyšší teploty.
Funkci vypnete zopakováním postupu,
dokud se nepřestane zobrazovat ukazatel
DrinksChill.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
1
2
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
1. Pomalu posunujte polici ve směru
šipek, dokud se neuvolní.
2. Změňte umístění dle potřeby.
Skleněná police nad zásuvkou
na zeleninu musí ale vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Oddíl NaturaFresh
Skladovací teplota kolem a relativní
vlhkost (mezi 45 a 90 %) zaručují
optimální podmínky pro uchovávání
různých druhů potravin.
Více informací o nastavení teploty v oddíle
NaturaFresh se dozvíte v části „Nastavení
oddílu NaturaFresh“.
Oddíl NaturaFresh je vhodný pro
uchovávání celé řady čerstvých potravin,
neboť ve srovnání s běžnou chladničkou
8
zachovává jejich vysoké nutriční hodnoty
a vysokou vlhkost po mnohem delší dobu.
Oddíl NaturaFresh je také vhodný pro
rozmrazování potravin.
Rozmrazené potraviny lze uchovávat až
dva dny.
Regulace vlhkosti
Tento oddíl má zarážky, které brání
vypadnutí zásuvek při plném vytažení.
Chcete-li vyjmout zásuvku:
1. Vytáhněte zásuvku do nejzazší polohy.
2. Zásuvku zdvihněte a vytáhněte ven.
udržovat požadované skladovací
podmínky, a to včetně vyšší či nižší
vlhkosti.
Regulace prostředí se v obou zásuvkách
provádí odděleně pomocí šoupátka na
přední straně zásuvky.
• „Suché“: nízká vlhkost vzduchu relativní vlhkost do 50 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když
jsou obě šoupátka nastavená do
polohy
a ventilační otvory jsou zcela
otevřené.
• „Vlhké“: vysoká relativní vlhkost - až 90
%
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když
jsou obě šoupátka nastavená do
polohy
a ventilační otvory jsou
zcela zavřené. Vlhkost je zachycena a
nemůže unikat.
Zásuvky označené symboly kapky vody: V
a
je možné nezávisle na sobě
Druh jídla
Nastavení vlhkosti vzdu‐
chu
Doba uchovávání
Cibule
„suché“
až 5 měsíců
Máslo
„suché“
až 1 měsíc
Hovězí, zvěřina, malé kusy
masa, drůbež
„suché“
až 7 dní
Rajčatová omáčka
„suché“
až 4 dny
Ryby, korýši, vařené masité
pokrmy
„suché“
až 3 dny
Vařené mořské plody
„suché“
až 2 dny
Salát, zeleninaMrkve, by‐
linky, růžičková kapusta,
celer
„vlhké“
až 1 měsíc
Artyčoky, květák, čekanko‐
vý kořen, ledový salát, če‐
kanka, polníček, hlávkový
salát, pórek, salát radicchio
„vlhké“
až 21 dní
9
Druh jídla
Nastavení vlhkosti vzdu‐
chu
Doba uchovávání
Brokolice, čínské zelí, ka‐
pusta, zelí, ředkvičky
„vlhké“
až 14 dní
Hrášek, kedlubny
„vlhké“
až 10 dní
Jarní cibulky, ředkvičky,
chřest, špenát
„vlhké“
až 7 dní
Ovoce
Hrušky, datle (čerstvé), ja‐
hody, broskve
„vlhké“
až 1 měsíc
Švestky
rebarbora, angrešt
„vlhké“
až 21 dní
Jablka (ne odrůdy citlivé na
chlad), kdoule
„vlhké“
až 20 dní
Meruňky, třešně
„vlhké“
až 14 dní
Slívy, hroznové víno
„vlhké“
až 10 dní
Ostružiny, černý rybíz
„vlhké“
až 8 dní
Fíky (čerstvé)
„vlhké“
až 7 dní
Borůvky, maliny
„vlhké“
až 5 dní
Koláče se šlehačkou nebo jiné
druhy pečiva lze uchovávat v
oddílu NaturaFresh po dva až
tři dny.
Co neukládat do oddílu
NaturaFresh:
• Ovoce citlivé na chlad, které musí být
uchováváno ve sklepě nebo při
pokojové teplotě, jako například
ananas, banány, grapefruity, melouny,
mango, papája, pomeranče, citrony,
kiwi.
• Druhy potravin, které nebyly uvedené
výše, by měly být uchovávány v
chladicím oddílu (např. všechny druhy
sýrů, studené nářezy atd.).
Úroveň vlhkosti vzduchu v
zásuvkách závisí na vlhkosti
obsažené v uchovávaných
potravinách, ovoci a zelenině a
na četnosti otevírání dveří.
Oddíl NaturaFresh je také vhodný pro
pomalé rozmrazování potravin. V takovém
případě lze rozmrazené potraviny v oddílu
NaturaFresh uchovávat až dva dny.
• Věnujte pozornost čerstvosti potravin,
obzvláště pak datu spotřeby. Kvalita a
čerstvost ovlivňují dobu uchovávání.
• Celý cyklus doby uchovávání závisí na
skladovacích podmínkách potravin
před jejich konečným uložením do
chladničky.
• Potraviny, ovoce nebo zelenina by
měly být uchovávány v původním či
dodatečném obalu.
10
• Krmivo pro domácí zvířata: mělo by být
vždy uchováváno zabalené a suché.
• Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí
rychleji. To znamená, že mořské plody
se zkazí rychleji než ryby, a ty se zkazí
rychleji než ostatní maso. Při
uchovávání potravin v oddílu
NaturaFresh lze délku jejich skladování
prodloužit až třikrát bez ztráty kvality.
• Veškeré potraviny uchovávané v oddílu
NaturaFresh by měly být ze zásuvek
vyjmuty přibližně 15–30 minut před
konzumací, obzvláště pak ovoce a
zelenina, které se konzumují bez další
tepelné úpravy. Pokud necháte ovoce
či zeleninu určitou chvíli v pokojové
teplotě, zvýrazní se jejich textura a
chuť.
Ukazatel teploty
Po vložení čerstvých potravin
do spotřebiče nebo po
opakovaném otevření dveří na
delší dobu je normální, když se
přestane zobrazovat hlášení
OK. Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové nastavení
ovladače teploty.
FreeStore
Chladicí oddíl je vybaven zařízením, které
umožňuje rychlé chlazení potravin a
udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Toto zařízení se v případě potřeby
automaticky aktivuje, například pro rychlé
obnovení teploty po otevření dveří nebo v
případě vysoké okolní teploty.
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A), vložte
čerstvé potraviny do oddílu označeného
symbolem; pokud se nezobrazuje (B),
nastavte regulátor teploty na chladnější
nastavení a vyčkejte 12 hodin, než
ukazatel teploty opět zkontrolujete.
A
OK
B
OK
Zařízení FreeStore se vypne
při otevření dveří a znovu se
spustí ihned po jejich zavření.
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
11
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
• potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
Tipy pro chlazení
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
vhodného obalu a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou. Maso skladujte nejdéle 1-2
dny.
• Vařená jídla, studená jídla: zakryjte a
položte na libovolnou polici.
• Ovoce a zelenina: důkladně očistěte a
vložte do zvláštní zásuvky. Banány,
brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
• Máslo a sýr: vložte do speciální
vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do
hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: uzavřete víčkem a uložte buďto
v polici na lahve ve dveřích spotřebiče
nebo ve stojanu na lahve (je-li součástí
výbavy).
Užitečné rady:
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR! Při přemisťování
skříně spotřebiče ji
nadzdvihněte za přední okraj,
abyste zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
12
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Odmrazování mrazicího oddílu se provádí
automaticky. Vzniklá voda odtéká do
zásobníku na kompresoru a odpařuje se.
Zásobník nelze vyjmout.
Vyřazení spotřebiče z provozu
VAROVÁNÍ! Pokud chcete
nechat spotřebič zapnutý,
požádejte někoho, aby jej
občas zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je je‐
ště příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké teplo‐
ty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké teplo‐
ty“.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře.
13
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Funkce Shopping je za‐
pnutá.
Viz „funkceShopping“.
Po stisknutí Shopping nebo
po změně teploty se kom‐
presor nespustí okamžitě.
Toto je normální jev, který
nepřestavuje poruchu
spotřebiče.
Kompresor se spouští až po
určité době.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na displeji teploty se namí‐
sto číslic zobrazí symbol
nebo symbol
.
Na displeji teploty se namí‐
sto číslic zobrazí symbol
.
14
Problém
Možná příčina
Řešení
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo funkce Shop‐
ping.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo Shopping, či
případně vyčkejte s nastavo‐
váním teploty, dokud se daná
funkce neresetuje automatic‐
ky. Viz „Funkce FastFreeze“
nebo „Funkce Shopping“.
Na displeji se zobrazí dEMo.
Spotřebič je v
předváděcím režimu.
Držte OK stisknutý na asi 10
sekund, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a displej se na
krátkou chvíli nevypne.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo funkce Shop‐
ping.
Viz „Funkce FastFreeze“ nebo
„Funkce Shopping“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
15
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny k montáži.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
INSTALACE
Umístění
Připojení k elektrické síti
Řiďte se pokyny k montáži při
instalaci.
K zajištění nejlepšího výkonu instalujte
spotřebič v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Zkontrolujte, zda
může vzduch volně cirkulovat kolem zadní
části skříně spotřebiče.
Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
POZOR! Řiďte se pokyny k
montáži při instalaci.
16
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
1400
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
17
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Prevádzka
Každodenné používanie
Tipy a rady
17
18
20
22
26
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Inštalácia
Technické údaje
26
27
30
31
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
18
•
•
•
•
•
•
•
•
Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na
zabudovanie musia zostať voľné.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
voľne cirkulovať vzduch.
• Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to potrebné
na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
• Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
• Tento spotrebič neinštalujte na
miestach, ktoré sú príliš vlhké alebo
chladné, ako napr. prístavby, garáže
alebo vínne pivnice.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
• Spotrebič obsahuje vrecko s
vysúšadlom. Nie je to hračka. Nie je na
jedenie. Okamžite ho vyhoďte.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
19
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických častí (napr.
zástrčky napájacieho kábla,
elektrického napájacieho kábla,
kompresora). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko
alebo elektrikára.
• Elektrický napájací kábel musí zostať
vždy nižšie ako zástrčka napájacieho
kábla.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú výslovne
určené výrobcom na tento účel.
• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie chladiaceho okruhu.
Obsahuje izobután (R600a), prírodný
plyn s vysokou kompatibilitou so
životným prostredím. Tento plyn je
horľavý.
• V prípade poškodenia chladiaceho
okruhu zabezpečte, aby sa v miestnosti
nenachádzali žiadne plamene ani iné
zápalné zdroje. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Dbajte na to, aby sa horúce predmety
nedostali do kontaktu s plastovými
časťami spotrebiča.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Vnútorné osvetlenie
• Druh žiarovky používaný v tomto
spotrebiči nie je vhodný na osvetlenie
izieb domácností
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
20
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
PREVÁDZKA
Ovládací panel
1
Functions
6
1
2
3
4
5
4
3
2
5 Functions
6 ON/OFF
Displej
Tlačidlo zvýšenia teploty
Tlačidlo zníženia teploty
OK
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zmeniť
súčasným stlačením tlačidla Functions a
tlačidla zníženia teploty na niekoľko
sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
Displej
A
B
C D
E
Off
min
H G F
Zapnutie
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF. Ukazovatele teploty
zobrazujú nastavenú predvolenú
teplotu.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Ukazovateľ časovača
Ukazovateľ ON/OFF
Funkcia Shopping
Funkcia NaturaFresh
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ alarmu
Funkcia ChildLock
Funkcia DrinksChill
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", pozrite
si časť „Riešenie problémov”.
Vypnutie
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF spotrebiča na
5 sekúnd.
21
Displej sa vypne.
2. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla
zo zásuvky elektrickej siete.
Regulácia teploty
Stlačením regulátorov teploty nastavte
teplotu v spotrebiči.
Predvolená nastavená teplota:
• +5 °C v chladničke
Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
teplotu.
Nastavená teplota sa dosiahne
do 24 hodín.
Po výpadku elektrického prúdu
zostane nastavená teplota
uložená.
Funkcia Shopping
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po nákupe
potravín, odporúčame vám aktivovať
funkciu Shopping, aby sa čerstvé
potraviny rýchlejšie vychladili a aby
nedošlo k otepleniu potravín, ktoré sú už
vložené v chladničke.
1. Stláčajte tlačidlo Functions, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie Shopping bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie Shopping.
Funkcia Shopping sa automaticky vypne
približne po 6 hodinách.
Ak chcete funkciu vypnúť pred jej
automatickým skončením, postup
zopakujte.
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
Nastavenie priečinka
NaturaFresh
1. Stláčajte tlačidlo Functions, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Na displeji sa zobrazí 3. Ide o predvolené
nastavenie, ktoré zabezpečí
najefektívnejšiu prevádzku.
2. Požadované nastavenie dosiahnete
stláčaním tlačidiel teploty na
ovládacom paneli.
3. Stlačením OK potvrďte nastavenie.
Ukazovateľ sa do niekoľkých sekúnd vráti
na nastavenie teploty v chladničke.
Na‐
stave‐
nie
Použitie
1-3
Mäso a ryby
4-5
Mäso, ryby, zelenina a ovocie
skladované spolu
Alarm otvorených dverí
Zvukový signál sa spustí, ak necháte
dvere otvorené niekoľko minút. Alarm
otvorených dverí indikujú:
• blikajúci ukazovateľ alarmu,
• zvukový signál.
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa zvukový signál
vypne. Zvukový signál môžete vypnúť aj
stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia ChildLock
Zapnutím funkcie ChildLock zablokujete
tlačidlá, čím zabránite ich náhodnému
stlačeniu.
1. Stláčajte tlačidlo Functions, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie ChildLock bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie ChildLock.
Funkciu ChildLock vypnete zopakovaním
postupu, kým nezhasne ukazovateľ
funkcie ChildLock.
Funkcia DrinksChill
Funkcia DrinksChill slúži na spustenie
zvukového alarmu v požadovanom čase,
čo je užitočné napríklad vtedy, keď je
podľa receptu potrebné, aby sa potraviny
chladili len určitý čas.
1. Stláčajte tlačidlo Functions, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
22
Ukazovateľ funkcie DrinksChill bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním ovládacieho tlačidla
časovača zmeníte nastavenú hodnotu
časovača v škále od 1 do 90 minút.
3. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie DrinksChill.
Časovač začne blikať (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
DrinksChill a spustí sa zvukový alarm.
Stlačením tlačidla OK vypnete zvukový
signál a ukončíte funkciu.
Ak chcete funkciu vypnúť, zopakujte
vyššie uvedený postup, kým nezhasne
ukazovateľ funkcie DrinksChill.
Nastavenie časovača môžete
zmeniť kedykoľvek počas
odpočítavania a na konci
nastaveného času
prostredníctvom tlačidla
zníženia alebo zvýšenia
teploty.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste odstránili
typický zápach nového spotrebiča. Potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
Umiestnenie poličiek na
dverách
Poličky na dverách možno umiestniť v
rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia
potravín rôznych veľkostí.
1. Poličku postupne ťahajte v smere
šípok, až kým sa neuvoľní.
2. Vložte ju do požadovanej polohy.
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
23
Regulácia vlhkosti
Chladiaci priestor má zarážky, ktoré
zabraňujú vypadnutiu zásuviek pri ich
úplnom vysunutí. Odstránenie zásuvky:
1
1. Potiahnite zásuvku na doraz.
2. Zásuvku nadvihnite a vytiahnite.
2
Nepremiestňujte sklenenú
policu nad zásuvkou na ovocie
a zeleninu, aby bola zaručená
správna cirkulácia vzduchu.
Chladiaci priečinok NaturaFresh
Teplota skladovania a relatívna vlhkosť
(medzi 45 and 90 %) poskytujú optimálne
podmienky na skladovanie širokého radu
potravín.
Bližšie informácie o nastaveniach teploty v
chladiacom priečinku NaturaFresh nájdete
v časti „Nastavenie chladiaceho priečinka
NaturaFresh”
Chladiaci priečinok NaturaFresh je vhodný
na skladovanie rôznych druhov čerstvých
potravín a zachováva vysoké nutričné
hodnoty ako aj vysokú úroveň vlhkosti
omnoho dlhšie v porovnaní s bežnou
chladničkou.
Chladiaci priečinok NaturaFresh je vhodný
aj na rozmrazovanie potravín.
Zásuvky označené symbolom vodnej
kvapky: V zásuvkách
a
môžete
nezávisle nastaviť vysokú alebo nízku
úroveň vlhkosti podľa typu skladovaných
potravín, a teda požadovaného
skladovacieho prostredia.
Každá zásuvka má samostatnú reguláciu
vo forme posuvného zariadenia na
prednej strane zásuvky.
• „Sucho“: nízka vlhkosť vzduchu – do 50
% relatívnej vlhkosti
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vtedy,
keď sú obidva posuvné mechanizmy
nastavené v polohe
a keď sú
vetracie otvory úplne otvorené.
• „Vlhko“: vysoká relatívna vlhkosť – do
90 %
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vtedy,
keď sú obidva posuvné mechanizmy
nastavené v polohe
a keď sú
vetracie otvory zatvorené. Vlhkosť sa
zadrží a nemôže uniknúť.
Rozmrazené potraviny je možné
skladovať až dva dni.
Typ potraviny
Nastavenie vlhkosti vzdu‐
chu
Doba skladovania
Cibuľa
„sucho“
do 5 mesiacov
Maslo
„sucho“
do 1 mesiaca
24
Typ potraviny
Nastavenie vlhkosti vzdu‐
chu
Doba skladovania
Hovädzina, zverina, malé
kusy mäsa, hydina
„sucho“
do 7 dní
Paradajková omáčka
„sucho“
do 4 dní
Ryba, mäkkýše, produkty z
vareného mäsa
„sucho“
do 3 dní
Varené morské živočíchy
„sucho“
do 2 dní
Šaláty, zeleninaMrkva, by‐
linky, ružičkový kel, zeler
„vlhko“
do 1 mesiaca
Artičoky, karfiol, čakanka,
ľadový šalát, endívia, poľný
šalát, hlávkový šalát, pór,
radicchio (červená čakan‐
ka)
„vlhko“
do 21 dní
Brokolica, čínska kapusta,
kel, kapusta, reďkovka, ku‐
čeravý špenát
„vlhko“
do 14 dní
Hrášok, kaleráb
„vlhko“
do 10 dní
Jarná cibuľka, reďkovka,
špargľa, špenát
„vlhko“
do 7 dní
Ovocie
Hrušky, datle (čerstvé), ja‐
hody, broskyne
„vlhko“
do 1 mesiaca
Slivky
rebarbora, egreše
„vlhko“
do 21 dní
Jablká (necitlivé na chlad),
duly
„vlhko“
do 20 dní
Marhule, čerešne
„vlhko“
do 14 dní
Slivy, hrozno
„vlhko“
do 10 dní
Černice, ríbezle
„vlhko“
do 8 dní
Figy (čerstvé)
„vlhko“
do 7 dní
Čučoriedky, maliny
„vlhko“
do 5 dní
25
Koláče s plnkou a iné druhy
pečiva môžete skladovať v
chladiacom priečinku
NaturaFresh 2 alebo 3 dni.
Potraviny, ktoré by sa nemali
skladovať v chladiacom
priečinku NaturaFresh:
• Ovocie citlivé na chlad, ktoré je
potrebné skladovať v pivnici alebo pri
izbovej teplote, ako je ananás, banány,
grapefruity, melóny, mango, papája,
pomaranče, citróny, kivi.
• Typy potravín, ktoré neboli uvedené
vyššie, by sa mali skladovať v
chladiacom priestore (napr. syry,
studené nárezy a pod.)
Úroveň vlhkosti vzduchu v
zásuvkách závisí od obsahu
vlhkosti v skladovaných
potravinách, zelenine a ovocí a
od frekvencie otvárania dverí.
Chladiaci priečinok NaturaFresh je vhodný
aj na pomalé rozmrazovanie potravín. V
takom prípade môžete rozmrazené
potraviny skladovať v chladiacom
priečinku NaturaFresh až do dvoch dní.
• Dbajte na čerstvosť potravín a
predovšetkým na dátum trvanlivosti.
Kvalita a čerstvosť majú vplyv na dobu
skladovania.
• Celková doba skladovania závisí od
podmienok skladovania pred konečným
uskladnením v chladničke.
• Potraviny, ovocie a zeleninu treba pred
vložením do chladničky zabaliť.
• Krmivo pre zvieratá: vždy skladujte
zabalené a v suchom prostredí.
• Potraviny s vysokým obsahom
bielkovín sa kazia rýchlejšie. To
znamená, že morské živočíchy sa
pokazia skôr než ryba a tá sa zase
pokazí skôr než mäso. V chladiacom
priečinku NaturaFresh môžete dobu
skladovania pre daný typ jedla zvýšiť
až trojnásobne bez straty kvality.
• Všetky potraviny skladované v
chladiacom priečinku NaturaFresh by
sa mali zo zásuviek vybrať približne 15
až 30 minút pred konzumáciou. To platí
hlavne pre ovocie a zeleninu, ktorá sa
bude konzumovať bez tepelnej úpravy.
Po zohriatí ovocia a zeleniny na izbovú
teplotu sa im vráti textúra a vôňa.
Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania potravín
je chladnička vybavená ukazovateľom
teploty. Symbol na bočnej stene
spotrebiča indikuje najchladnejšiu oblasť v
chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje (B),
nastavte ovládač teploty na nižšiu teplotu
a počkajte 12 hodín. Až potom znovu
skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
Hlásenie OK môže zmiznúť, ak
vložíte do spotrebiča čerstvé
potraviny alebo opakovane
otvárate dvierka na dlhší čas.
Je to normálne. Počkajte
minimálne 12 hodín pred
opätovným nastavením
ovládača teploty.
FreeStore
Chladiaci priestor je vybavený zariadením,
ktoré umožňuje rýchle chladenie potravín
a jednotnejšiu teplotu v chladiacom
priestore.
Toto zariadenie sa automaticky aktivuje
podľa potreby, napríklad na rýchlu obnovu
teploty po otvorení dvierok alebo pri
vysokej okolitej teplote.
26
Zariadenie FreeStore sa
zastaví pri otvorení dvierok a
znovu sa spustí ihneď po ich
zatvorení.
TIPY A RADY
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých
potravín
V záujme optimálnej účinnosti:
• do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny,
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu,
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do
vhodného balenia a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu. Mäso uskladnite na
maximálne 1-2 dni.
• Varené a studené jedlá: zakryte a
umiestnite na ľubovoľný rošt.
• Ovocie a zelenina: dôkladne vyčistite a
vložte do špeciálnej zásuvky.
V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak, ak
nie sú zabalené.
• Maslo a syry: vložte do špeciálneho
vzduchotesného zásobníka alebo
zabaľte do hliníkovej fólie alebo
polyténového vrecka, aby ste odstránili
čo najviac vzduchu.
• Fľaše: zavrite uzáverom a položte do
priehradky na fľaše na dverách alebo
do police na fľaše (ak je k dispozícii).
27
Všeobecné upozornenia
UPOZORNENIE! Pred
akoukoľvek údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie údržbu
a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v
umývačke riadu.
3. Opláchnite a dôkladne osušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
Odmrazovanie chladničky
Odmrazovanie chladiaceho priestoru je
automatické. Voda, ktorá sa vytvára, tečie
do zbernej nádoby na kompresore a
vyparuje sa. Zbernú nádobu nesmiete
odstrániť.
Obdobia mimo prevádzky
Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE! Neťahajte,
neposúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/alebo káble v
spotrebiči alebo na ňom.
UPOZORNENIE! Dbajte na to,
aby ste nepoškodili chladiaci
systém.
UPOZORNENIE! Pri presúvaní
spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne
čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.
VAROVANIE! Ak chcete
spotrebič ponechať zapnutý,
požiadajte niekoho, aby ho raz
za čas skontroloval a zabránil
tak znehodnoteniu potravín
v prípade výpadku napájania.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
28
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Sieťová zástrčka spotrebi‐
ča nie je správne zapoje‐
ná do sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je
pod napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐
zuálny alarm.
Spotrebič ste zapli iba ne‐
dávno alebo teplota je
ešte stále vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri otvo‐
rených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri otvo‐
rených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Dvierka zostali otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára alebo kontaktujte
najbližšie autorizované servis‐
né stredisko.
Problém so snímačom te‐
ploty.
Kontaktujte najbližšie autorizo‐
vané servisné stredisko (chla‐
diaci systém bude udržovať
potraviny v chlade, ale nasta‐
venie teploty nebude možné).
Problém so snímačom te‐
ploty.
Kontaktujte najbližšie autorizo‐
vané servisné stredisko (chla‐
diaci systém bude udržovať
potraviny v chlade, ale nasta‐
venie teploty nebude možné).
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie auto‐
rizované servisné stredisko.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Namiesto čísiel sa na teplot‐
nom displeji zobrazuje sym‐
bol
alebo symbol
.
Namiesto čísiel sa na teplot‐
nom displeji zobrazuje sym‐
bol
.
29
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Je zapnutá funkcia Shop‐
ping.
Pozrite si časť „Shopping
funkcia“.
Kompresor sa nezapne ih‐
neď po stlačení Shopping
alebo po zmene teploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového kaná‐
lika.
Dávajte pozor, aby sa potravi‐
ny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu
z rozmrazenej námrazy
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping.
Funkciu FastFreeze alebo
Shopping vypnite manuálne
alebo počkajte, kým sa funkcia
nevypne automaticky. Pozrite
si časť „Funkcia FastFreeze“
alebo „Funkcia Shopping“.
Na displeji sa zobrazí dEMo.
Spotrebič je v predvádza‐
com režime.
Tlačidlo OK podržte stlačené
po dobu asi 10 sekúnd, kým
nezaznie dlhý zvukový signál
a displej sa na krátku dobu ne‐
vypne.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
30
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping.
Pozrite si časť „Funkcia Fast‐
Freeze“ alebo „Funkcia Shop‐
ping“.
V spotrebiči neprúdi stu‐
dený vzduch.
Zabezpečte prúdenie studené‐
ho vzduchu v spotrebiči.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Výmena osvetlenia
Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si montážne pokyny.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
INŠTALÁCIA
Umiestnenie
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
V záujme najlepšieho výkonu nainštalujte
spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od
tepelných zdrojov, ako sú radiátory,
ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Zabezpečte, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Miesto inštalácie
Tento spotrebič nainštalujte do suchého a
dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede
uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
31
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže dôjsť
pri niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
Zapojenie do elektrickej siete
• Pred pripojením sa presvedčte, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú
parametrom vašej domácej elektrickej
siete.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Napájací elektrický kábel je na tento
účel vybavený príslušným kontaktom.
Ak domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
min.
200 cm2
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
mm
1400
Šírka
mm
560
Hĺbka
mm
550
Napätie
Voltov
230 - 240
Frekvencia
Hz
50
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
32
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
33
KAZALO
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
Namigi in nasveti
33
34
36
38
41
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Namestitev
Tehnični podatki
42
43
45
46
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Splošna varnostna navodila
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.
34
•
•
•
•
•
•
•
Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali
drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne
uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo in transportne
vijake.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri
ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
• Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore, kot so prizidki,
garaže ali vinske kleti.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
• Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To
ni igrača. To ni hrana. Takoj jo zavrzite.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
35
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske
neoporečnosti. Ta plin je vnetljiv.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.
Notranja lučka
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
ni primerna za osvetlitev prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
36
DELOVANJE
Upravljalna plošča
1
Functions
6
1
2
3
4
5
Prikazovalnik
Tipka za višjo temperaturo
Tipka za nižjo temperaturo
OK
4
3
2
5 Functions
6 ON/OFF
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk
lahko spremenite, če sočasno za nekaj
sekund pritisnete tipko Functions in tipko
za nižjo temperaturo. Spremembo lahko
razveljavite.
Prikazovalnik
A
B
C D
E
Off
min
H G F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Prikazovalnik programske ure
Indikator ON/OFF
Funkcija Shopping
Funkcija NaturaFresh
Prikazovalnik temperature
Indikator alarma
Funkcija ChildLock
Funkcija DrinksChill
Vklop
Izklop
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite tipko ON/OFF za vklop/izklop
naprave, če je prikazovalnik izklopljen.
Prikazovalnika temperature kažeta
nastavljeno privzeto temperaturo.
Za izbiro druge temperature si oglejte »
Nastavitev temperature«.
1. Tipko ON/OFF za vklop/izklop naprave
držite pritisnjeno 5 sekund.
Prikazovalnik se izklopi.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
Če se na prikazovalniku prikaže "dEMo",
si oglejte »Odpravljanje težav«.
Nastavitev temperature
Nastavite temperaturo naprave s pritiskom
regulatorjev temperature.
Privzeta nastavljena temperatura:
• +5 °C za hladilnik
Prikazovalnika temperature kažeta
nastavljeno temperaturo.
37
Nastavljena temperatura bo
dosežena v 24 urah.
Po izpadu električnega toka
ostane nastavljena temperatura
shranjena.
Funkcija Shopping
Če želite dati v hladilnik večjo količino
toplih živil, na primer po nakupu,
predlagamo, da vklopite funkcijo
Shopping, da hitreje ohladite izdelke in se
s tem izognete segrevanju ostalih živil v
hladilniku.
1. Pritiskajte Functions, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
Indikator Shopping utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator Shopping.
Po približno šestih urah se funkcija
Shopping samodejno izklopi.
Za izklop funkcije pred njenim samodejnim
izklopom postopek ponovite.
Funkcijo izklopite tako, da
izberete drugo nastavljeno
temperaturo v hladilniku.
Nastavitev predala NaturaFresh
1. Pritiskajte Functions, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
Na prikazovalniku se prikaže 3. To je
privzeta nastavitev, ki zagotavlja najbolj
učinkovito zmogljivost.
2. Pritisnite tipko za izbiro temperature na
upravljalni plošči za izbiro potrebne
nastavitve.
3. Pritisnite OK, da potrdite nastavitev.
Prikazovalnik se v nekaj sekundah vrne
na nastavitev temperature hladilnika.
Alarm za odprta vrata
Če vrata pustite odprta nekaj minut, se
oglasi zvočni signal. Stanje alarma za
odprta vrata ponazarjajo:
• utripajoč indikator alarma,
• zvočni signal.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni
pogoji (zaprta vrata), se alarm izklopi.
Zvočni signal lahko izklopite tudi s
pritiskom poljubne tipke.
Funkcija ChildLock
Funkcijo ChildLock vklopite, da zaklenete
tipke zaradi morebitnega nenamernega
upravljanja.
1. Pritiskajte Functions, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
Indikator ChildLock utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator ChildLock.
Za izklop funkcije ChildLock postopek
ponavljajte, dokler indikator ChildLock ne
ugasne.
Funkcija DrinksChill
Funkcija DrinksChill se uporablja za
nastavljanje zvočnega signala ob želenem
času, kar je uporabno na primer za
recepte, ki zahtevajo določen čas hlajenja
živil.
1-3
Meso in ribe
1. Pritiskajte Functions, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
Indikator DrinksChill utripa.
Programska ura nekaj sekund prikazuje
nastavljeno vrednost (30 minut).
2. Pritisnite regulator programske ure, da
spremenite nastavljeno vrednost
programske ure od 1 do 90 minut.
3. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator DrinksChill.
Programska ura začne utripati (min).
Ob koncu odštevanja indikator DrinksChill
utripa in oglasi se zvočni signal. Pritisnite
OK, da izklopite zvok in zaključite funkcijo.
4-5
Meso, ribe, zelenjava in sadje,
shranjeni skupaj
Za izklop funkcije postopek ponavljajte,
dokler indikator DrinksChill ne ugasne.
Na‐
stavi‐
tev
Uporaba
38
Čas lahko spremenite kadarkoli
med odštevanjem in na koncu
s pritiskom tipke za nižjo
temperaturo in tipke za višjo
temperaturo.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Čiščenje notranjosti
1
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte
čistilnih sredstev, grobih
praškov, klora ali oljnih čistil,
ker poškodujejo površino.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
1. Postopoma vlecite police v smeri
puščic, dokler jih ne odstranite.
2. Prestavite na želeno mesto.
2
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo, da
zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Predal NaturaFresh
Temperatura shranjevanja in relativna
vlažnost (med 45 in 90 %) zagotavljata
optimalne pogoje za shranjevanje različnih
vrst živil.
Če želite izvedeti več o nastavitvah
temperature v predalu NaturaFresh, si
oglejte razdelek »Nastavitev predala
NaturaFresh«
Predal NaturaFresh je primeren za
shranjevanje različnih vrst svežih živil, ker
v primerjavi z običajnimi hladilniki veliko
dalj časa ohrani njihovo visoko hranilno
vrednost, kot tudi visoko stopnjo vlage.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako,
kot želite.
Predal NaturaFresh je prav tako primeren
za odtaljevanje živil.
Odtajana živila lahko hranite do dva dni.
39
Regulator vlage
Hladilnik ima zaustavitvene elemente, ki
preprečujejo, da bi predali padli ven, ko so
popolnoma izvlečeni. Za odstranitev
predala:
1. Predal povlecite do konca.
2. Dvignite ga in izvlecite.
Predal je označen s simboli vodnih kapljic:
in
lahko neodvisno drug od
drugega uporabljate skladno z želenimi
pogoji shranjevanja z nižjo ali višjo
vlažnostjo.
Vrsta jedi
Vsak predal uravnavate posebej in
nadzirate s pomočjo drsnega ventila na
sprednji strani predala.
• »Suho«: nizka zračna vlažnost – do 50
% relativne vlažnosti.
Ta stopnja vlažnosti se doseže, ko sta
oba drsnika nastavljena na položaj in
so prezračevalne odprtine široko
odprte.
• »Vlažno«: visoka relativna vlažnost –
do 90 %.
Ta stopnja vlažnosti se doseže, ko sta
oba drsnika nastavljena na položaj
in so prezračevalne odprtine
zaprte. Vlaga se zadržuje in ne more
uiti.
Nastavitev zračne vlage
Čas shranjevanja
Čebula
»suho«
do 5 mesecev
Maslo
»suho«
do 1 mesec
Govedina, divjačina, majhni
kosi mesa, perutnina
»suho«
do 7 dni
Paradižnikova omaka
»suho«
do 4 dni
Ribe, školjke, kuhani mesni
izdelki
»suho«
do 3 dni
Kuhani morski sadeži
»suho«
do 2 dni
Solata, zelenjavakorenje,
zelišča, brstični ohrovt, ze‐
lena
»vlažno«
do 1 mesec
Artičoke, cvetača, radič, le‐
denka, endivija, motovilec,
zelena solata, por
»vlažno«
do 21 dni
Brokoli, kitajsko zelje, zele‐
ni ohrovt, zelje, redkev, ko‐
drasti ohrovt
»vlažno«
do 14 dni
Grah, koleraba
»vlažno«
do 10 dni
40
Vrsta jedi
Nastavitev zračne vlage
Čas shranjevanja
Mlada čebula, redkev, belu‐
ši, špinača
»vlažno«
do 7 dni
Sadje
Hruške, dateljni (sveži), ja‐
gode, breskve
»vlažno«
do 1 mesec
Slive
Rabarbara, kosmulje
»vlažno«
do 21 dni
Jabolka (neobčutljiva na
mraz), kutine
»vlažno«
do 20 dni
Marelice, češnje
»vlažno«
do 14 dni
Drobne temne slive, groz‐
dje
»vlažno«
do 10 dni
Robide, ribez
»vlažno«
do 8 dni
Fige (sveže)
»vlažno«
do 7 dni
Borovnice, maline
»vlažno«
do 5 dni
Hrano s smetano in drugo
pecivo lahko v predalu
NaturaFresh hranite od 2 do 3
dni.
V predal NaturaFresh ne smete
dati:
• sadja, občutljivega na mraz, ki ga je
treba hraniti v kleti ali pri sobni
temperaturi, kot so ananas, banane,
grenivke, melone, mango, papaja,
pomaranče, limone in kivi.
• Vrsto živil, ki ni navedena zgoraj, je
treba hraniti v hladilniku (npr. vse vrste
sira, narezki itd.).
Stopnja zračne vlažnosti v
predalih je odvisna od
vsebnosti vlage v shranjenih
živilih, zelenjavi in sadju ter od
pogostosti odpiranja vrat.
Predal NaturaFresh je prav tako primeren
za počasno odtaljevanje živil. V tem
primeru lahko odtajano hrano hranite v
predalu NaturaFresh do dva dni.
• Bodite pozorni na svežino živil,
predvsem pa na rok uporabnosti.
Kakovost in svežina vplivata na čas
shranjevanja.
• Celoten čas shranjevalnega cikla bo
odvisen od pogojev shranjevanja,
vzpostavljenih pred končnim
shranjevanjem živil v hladilniku.
• Živila, sadje ali zelenjavo je treba pred
shranjevanje zapakirati ali zaviti.
• Hrana za živali: vedno jo shranite
zapakirano in suho.
• Živila, bogata z beljakovinami, se
hitreje pokvarijo. To pomeni, da se
bodo morski sadeži pokvarili hitreje kot
riba, ta pa hitreje kot meso. Če tovrstno
hrano hranite v predalu NaturaFresh,
se bo njen čas shranjevanja podaljšal
do 3-krat in njena kakovost se bo
ohranila.
• Vsa živila, shranjena v predalu
NaturaFresh, je treba vzeti iz predala
približno 15-30 minut pred uporabo,
predvsem sadje in zelenjavo, ki ju pred
zaužitjem ne boste kuhali. Če
počakate, da se sadje in zelenjava
41
segrejeta na sobno temperaturo, se
jima bosta izboljšala sestava in okus.
Prikazovalnik temperature
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom temperature.
Simbol na stranski steni naprave
predstavlja najhladnejši predel v
hladilniku.
FreeStore
Predal hladilnika je opremljen z napravo,
ki omogoča hitro hlajenje živil in bolj
enakomerno temperaturo v predalu.
Ta naprava se po potrebi vklopi
samodejno, na primer za hitro obnovitev
temperature, ko odprete vrata ali pri visoki
temperaturi okolja.
Če je prikazan OK (A), položite živila v
predel, ki ga ponazarja simbol, če ni (B),
nastavite termostat na nižjo temperaturo
in počakajte 12 ur, preden ponovno
preverite prikazovalnik temperature.
A
OK
B
OK
Ko zložite sveža živila v
napravo ali ko večkrat ali za
dalj časa odprete vrata,
prikazovalnik ponavadi ne
prikaže OK. Počakajte vsaj 12
ur, preden ponovno nastavite
termostat.
FreeStore se zaustavi, ko
odprete vrata, in se ponovno
zažene, ko jih zaprete.
NAMIGI IN NASVETI
Običajni zvoki delovanja
Nasveti za varčevanje z energijo
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
Namigi za hlajenje svežih živil
Za najboljšo učinkovitost:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin,
• živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj,
• živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
42
• Meso (vse vrste): zavijte v primerno
embalažo in postavite na stekleno
polico nad predalom za zelenjavo.
Meso shranjujte največ 1-2 dni.
• Pripravljene jedi, hladne jedi: pokrijte in
postavite na poljubno polico.
• Sadje in zelenjava: temeljito očistite in
položite v poseben predal. Nepakiranih
banan, krompirja, čebule in česna ne
smete hraniti v hladilniku.
• Maslo in siri: položite v posebno
nepropustno posodo ali zavijte v
aluminijasto folijo ali polietilensko
vrečko, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprite s pokrovčki in
položite na vratno polico za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za
steklenice.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi
deli izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
omari ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
POZOR! Pazite, da ne
poškodujete hladilnega
sistema.
POZOR! Napravo pri
premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne
opraskate tal.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Odtaljevanje hladilnika poteka samodejno.
Voda, ki pri tem nastane, odteče v
zbiralnik na kompresorju in izhlapi.
Zbiralnika ni mogoče odstraniti.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
OPOZORILO! Če želite
napravo pustiti vklopljeno,
prosite nekoga, da jo občasno
preveri, da se živila v njej v
primeru izpada električne
energije ne bi pokvarila.
43
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Obr‐
nite se na usposobljenega
električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava stabil‐
no na tleh.
Deluje zvočni ali vidni alarm.
Napravo ste vklopili pred
kratkim ali pa je tempera‐
tura še vedno previsoka.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke tem‐
perature«.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke tem‐
perature«.
Vrata ste pustili odprta.
Zaprite vrata.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Obrnite se na usposobljenega
električarja ali najbližji poobla‐
ščeni servisni center.
Težava s tipalom tempera‐
ture.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center (hladilni
sistem bo še naprej ohranjal
živila hladna, a temperature
ne boste mogli spreminjati).
Težava s tipalom tempera‐
ture.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center (hladilni
sistem bo še naprej ohranjal
živila hladna, a temperature
ne boste mogli spreminjati).
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center.
Na prikazovalniku tempera‐
ture je prikazan simbol
ali
namesto številk.
Na prikazovalniku tempera‐
ture je prikazan simbol
namesto številk.
44
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si »Delovanje«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Funkcija Shopping je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija načina
Shopping «.
Kompresor se ne zažene ta‐
koj po pritisku Shopping ali
spremembi temperature.
To je običajno, ni prišlo do
napake.
Kompresor se zažene čez ne‐
kaj časa.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbi‐
ralnik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namesti‐
te na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče na‐
staviti.
Funkcija FastFreeze ali
Shopping je vklopljena.
Ročno izklopite funkcijo Fast‐
Freeze ali Shopping ali poča‐
kajte, da se funkcija samodej‐
no ponastavi na nastavljeno
temperaturo. Oglejte si »Funk‐
cija FastFreeze« ali »Shopp‐
ing«.
Na prikazovalniku se prikaže
dEMo.
Naprava je v predstavitve‐
nem načinu.
OK pritiskajte približno 10 se‐
kund, dokler ne zaslišite dol‐
gega zvočnega signala in se
prikazovalnik za kratek čas ne
izklopi.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
45
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
Funkcija FastFreeze ali
Shopping je vklopljena.
Oglejte si »Funkcija FastFree‐
ze« ali »Shopping«.
V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.
Poskrbite za kroženje hladne‐
ga zraka v napravi.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite na
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Žarnico lahko zamenja le serviser. Obrnite
se na pooblaščeni servisni center.
NAMESTITEV
Mesto namestitve
Za namestitev si oglejte
navodila za montažo.
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov
toplote, kot so radiatorji, grelci,
neposredna sončna svetloba itd.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Postavitev
Napravo namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave.
Kli‐
matski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
46
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko zagotovljeno
samo znotraj določenega
temperaturnega območja. Če
ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
5 cm
min.
200 cm2
Priključitev na električno
napetost
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
min.
200 cm2
POZOR! Za namestitev si
oglejte navodila za montažo.
TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
mm
1400
Širina
mm
560
Globina
mm
550
Napetost
V
230 - 240
Frekvenca
Hz
50
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol
. Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
47
odpadke električnih in elektronskih
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
*
222371160-B-272017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement