Juno JCN12224F5 Uživatelský manuál

Juno JCN12224F5 Uživatelský manuál
Návod k
použití
JCN12224F5
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Chladnička
Chladnička
Hladilnik
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Provoz
Denní používání
Tipy a rady
2
3
5
7
11
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické informace
Instalace
Zvuky
11
13
15
15
16
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za
škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné
pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Tento
spotřebič smí instalovat jen
kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
4
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí zranění, popálení,
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento plyn
je hořlavý.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí poranění nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí
nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
5
PROVOZ
Ovládací panel
1
2
Functions
6
1
2
3
4
5
4
3
5 Tlačítko OK
6 Tlačítko Functions
Tlačítko ON/OFF
Displej
Tlačítko vyšší teploty
Tlačítko nižší teploty
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit na
hlasitější současným stisknutím tlačítka
Functions a tlačítka nižší teploty na
několik sekund. Změnu je možné vrátit.
Displej
A
A)
B)
C)
D)
B C D E
Funkce časovače
Funkce Intenzivní chlazení
Funkce Drinks Chill
Funkce Child Lock
Zapnutí spotřebiče
Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky.
1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF.
Ukazatel teploty ukazuje nastavenou
výchozí teplotu.
2. Po několika sekundách by se mohla
spustit zvuková výstraha.
Pokud se na displeji zobrazí "DEMO",
spotřebič se nachází v režimu demo.
F
E) Ukazatel výstrahy
F) Ukazatel teploty
Řiďte se pokyny v „Odstraňování
závad“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl „Regulace
teploty“.
Vypnutí spotřebiče
1. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP spotřebiče
na pět sekund.
Displej se vypne.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
6
Regulace teploty
Výchozí nastavená teplota v chladničce je
+5 °C.
Nastavte teplotu v chladničce stisknutím
tlačítka teploty.
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude
dosaženo do 24 hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku proudu.
Funkce DrinksChill
Pomocí režimu DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment, například když na
určitou dobu potřebujete nechat rychle
vychladit nějaké potraviny, zazněla
zvuková výstraha.
1. Chcete-li funkci zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Functions, dokud se
nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel DrinksChill.
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut).
2. Stisknutím tlačítka nastavení nižší
nebo vyšší teploty upravte nastavenou
hodnotu časovače v rozsahu od 1 do
90 minut.
3. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel DrinkChill. Časovač
začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se zvuková
výstraha.
4. Stisknutím tlačítka OK vypnete
zvukovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné vypnout
kdykoliv během
odpočítávání stisknutím
Functions, dokud nezačne
blikat ukazatel DrinksChill,
a následujícím stisknutím
OK pro potvrzení.
Nastavenou dobu lze
kdykoliv během odpočtu
změnit současným
stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
Funkce ChildLock
Pokud chcete zablokovat ovládání pomocí
tlačítek, zvolte funkci ChildLock.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel ChildLock.
2. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel ChildLock.
3. Chcete-li funkci vypnout, stiskněte
tlačítko Functions, dokud ukazatel
ChildLock nezačne blikat, a poté
potvrďte stisknutím OK.
Ukazatel ChildLock se přestane
zobrazovat.
IntensiveCooling
Potřebujete-li například po nákupu uložit
velké množství teplých potravin,
doporučujeme zapnout režim
IntensiveCooling, aby se potraviny rychleji
zchladily a nezahřály ostatní potraviny již
uložené v chladničce.
Režim IntensiveCooling se automaticky
vypne asi za šest hodin.
1. Tuto funkci zapnete následovně:
a. Opakovaně stiskněte tlačítko
Functions, dokud se nezobrazí
příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel IntensiveCooling.
b. Potvrďte stisknutím OK.
Zobrazí se ukazatel IntensiveCooling.
2. Tuto funkci vypnete před jejím
automatickým vypnutím následovně:
a. Stiskněte Functions, dokud
nezačne blikat ukazatel
IntensiveCooling.
b. Potvrďte stisknutím OK.
Ukazatel IntensiveCooling se přestane
zobrazovat.
7
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
chladničky.
Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut.
Výstraha otevřených dveří je
signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy;
• zvukovou signalizací.
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou
signalizaci vypnout stisknutím jakéhokoliv
tlačítka na ovládacím panelu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Tato nastavení provedete následovně:
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
1. Pomalu posunujte polici ve směru
šipek, dokud se neuvolní.
Nepoužívejte čisticí prostředky
nebo abrazivní prášky, které
mohou poškodit povrch
spotřebiče.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
2. Dle potřeby polici přemístěte.
Spodní dveřní police musí
zůstat na svém místě, aby
byla zajištěna řádná
cirkulace vzduchu.
Oddíl s 0 °C
Skleněná police nad oddílem
pro ovoce a zeleninu musí vždy
zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
V oddílu s 0 °C je teplota řízena
automaticky. Teplota je stabilně
udržována na 0 °C a není ji třeba
upravovat.
Stálá skladovací teplota kolem 0 °C a
relativní vlhkost mezi 45 a 90 % zaručuje
optimální podmínky pro různé druhy
potravin.
8
V oddílu s 0 °C proto můžete
uchovávat řadu čerstvých
potravin, které ve srovnání s
běžnými chladicími oddíly
vydrží až třikrát déle. Můžete
tak uchovávat více čerstvých
potravin. Chuť, čerstvost,
kvalita a nutriční hodnoty
(vitamíny a minerály) zůstanou
zachovány. Úbytek na
hmotnosti ovoce a zeleniny se
sníží. Potraviny mají také vyšší
nutriční hodnotu.
Oddíl s 0 °C je také vhodný pro
rozmrazování potravin.
V takovém případě lze
rozmrazené potraviny
uchovávat až dva dny.
Regulace vlhkosti
V obou zásuvkách je možné nezávisle na
sobě udržovat požadované skladovací
podmínky a to včetně vyšší či nižší
vlhkosti.
Regulace prostředí se v obou zásuvkách
provádí odděleně pomocí šoupátka na
přední straně zásuvky.
• „Suché“: nízká vlhkost vzduchu relativní vlhkost do 50 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když
jsou obě šoupátka nastavená do
polohy
a ventilační otvory jsou zcela
otevřené.
• „Vlhké“: vysoká relativní vlhkost - až 90
%
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete, když
jsou obě šoupátka nastavená do
polohy
a ventilační otvory jsou
zcela zavřené. Vlhkost je zachycena a
nemůže unikat.
Uchovávání čerstvých potravin v oddílu s 0 °C
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzdu‐
chu
Doba uchovávání
Cibule
„suché“
až 5 měsíců
Máslo
„suché“
až 1 měsíc
Větší kusy vepřového
„suché“
až 10 dní
Hovězí, zvěřina, malé kusy
vepřového, drůbež
„suché“
až 7 dní
Rajčatová omáčka
„suché“
až 4 dny
Ryby, korýši, vařené masité
pokrmy
„suché“
až 3 dny
Vařené mořské plody
„suché“
až 2 dny
9
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzdu‐
chu
Doba uchovávání
Salát, zelenina, mrkve, by‐
linky, růžičková kapusta,
celer
„vlhké“
až 1 měsíc
Artyčoky, květák, čekanko‐
vý kořen, ledový salát, če‐
kanka, polníček, hlávkový
salát, pórek, salát radicchio
„vlhké“
až 21 dní
Brokolice, čínské zelí, ka‐
pusta, zelí, ředkvičky
„vlhké“
až 14 dní
Hrášek, kedlubny
„vlhké“
až 10 dní
Jarní cibulky, ředkvičky,
chřest, špenát
„vlhké“
až 7 dní
Ovoce1)
Hrušky, datle (čerstvé), jah‐
„vlhké“
až 1 měsíc
Švestky 1)
rebarbora, angrešt
„vlhké“
až 21 dní
Jablka (ne odrůdy citlivé na
chlad), kdoule
„vlhké“
až 20 dní
Meruňky, třešně
„vlhké“
až 14 dní
Slívy, hroznové víno
„vlhké“
až 10 dní
Ostružiny, černý rybíz
„vlhké“
až 8 dní
Fíky (čerstvé)
„vlhké“
až 7 dní
Borůvky, maliny
„vlhké“
až 5 dní
ody, broskve 1)
1) Čím zralejší ovoce, tím kratší doba uchovávání
Koláče se šlehačkou nebo jiné druhy pečiva lze uchovávat v oddílu s 0 °C po
dva až tři dny.
Co neukládat do oddílu s 0 °C:
• ovoce citlivé na chlad, které musí být uchováváno ve sklepě nebo při pokojové
teplotě, jako například ananas, banány, grapefruity, melouny, mango, papája,
pomeranče, citrony, kiwi.
• Druhy potravin, které nebyly uvedené výše, by měly být uchovávány v chladicím
oddílu (např. všechny druhy sýrů, studené nářezy atd.).
10
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuvkách závisí na vlhkosti obsažené v
uchovávaných potravinách, ovoci a zelenině a na četnosti otevírání dveří.
Oddíl s 0 °C je také vhodný pro pomalé rozmrazování potravin. V takovém případě lze
rozmrazené potraviny v oddílu 0 °C uchovávat až dva dny.
Tipy:
• Věnujte pozornost čerstvosti potravin, obzvláště pak datu spotřeby. Kvalita a
čerstvost ovlivňují dobu uchovávání.
• Celý cyklus doby uchovávání závisí na skladovacích podmínkách potravin před jejich
konečným uložením do chladničky.
• Potraviny, ovoce nebo zelenina by měly být uchovávány v původním či dodatečném
obalu.
• Krmivo pro domácí zvířata by mělo být vždy uchováváno zabalené a suché.
• Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí rychleji. To znamená, že mořské plody se
zkazí rychleji než ryby, a ty se zkazí rychleji než ostatní maso. Při uchovávání
potravin v oddíle 0 °C lze délku jejich skladování prodloužit až třikrát bez ztráty
kvality.
• Veškeré potraviny uchovávané v oddíle 0 °C by měly být ze zásuvek vyjmuty
přibližně 15–30 minut před konzumací, obzvláště pak ovoce a zelenina, které se
konzumují bez další tepelné úpravy. Pokud necháte ovoce či zeleninu určitou chvíli v
pokojové teplotě, zvýrazní se jejich textura a chuť.
Vysazení zásuvek
Drátěné police uvnitř zásuvek umožňují
volné proudění vzduchu a tím lepší
konzervaci potravin.
Chcete-li zásuvky vyjmout (například za
účelem čištění), vytáhněte je až k zarážce,
nadzvedněte a vyjměte.
Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení „OK“ (A),
vložte čerstvé potraviny do oddílu
označeného symbolem; pokud se
nezobrazuje (B), nastavte regulátor teploty
na chladnější nastavení a vyčkejte 12
hodin, než ukazatel teploty opět
zkontrolujete.
Tento oddíl má zarážky, které brání
vypadnutí zásuvek při plném vytažení.
A
OK
B
OK
11
Po vložení čerstvých potravin
do spotřebiče nebo po
opakovaném otevření dveří či
otevření dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení „OK“;
vyčkejte alespoň 12 hodin, než
provedete nové nastavení
ovladače teploty.
TIPY A RADY
Normální provozní zvuky
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
• Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
• Když se čerpá chladící kapalina, může
to být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
• Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
• Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
• potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
• Maso (všechny druhy) : zabalte do
polyetylénového sáčku a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou.
• Z hlediska bezpečné konzumace takto
skladujte maso pouze jeden nebo dva
dny.
• Vařená jídla, studená jídla apod:
můžete zakrýt a položit na jakoukoli
polici.
• Ovoce a zelenina: musí být důkladně
očištěné, vložte je do speciální zásuvky
(nebo zásuvek), které jsou součástí
vybavení.
• Máslo a sýr: musí být ve speciální
vzduchotěsné nádobě nebo zabalené
do hliníkové fólie či do polyetylénového
sáčku, aby k nim měl vzduch co
nejméně přístup.
• Lahve: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy buďto v polici na lahve ve
dveřích spotřebiče nebo v držáku na
lahve (je-li součástí výbavy).
• Banány, brambory, cibule a česnek smí
být v chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
12
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v chladicím
okruhu; údržbu a doplnění smí
tedy provádět pouze oprávněný
a kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
Plnou funkčnost oddílu
FreshZone zajistíte tak, že
nejspodnější polici a krytky
vrátíte po čištění na své místo.
Krytky nad zásuvkami lze při čištění
vyjmout.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí
motoru kompresoru. Rozmrazená voda
vytéká žlábkem do speciální nádoby na
zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit,
aby voda nemohla přetéct a kapat na
uložené potraviny.
POZOR! Při přemisťování
skříně spotřebiče ji
nadzdvihněte za přední okraj,
abyste zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Nejnižší polici oddělující chladicí oddíl od
oddílu lze vyjmout, pouze však při jejím
čištění. Polici vyjmete jejím vytažením.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
13
UPOZORNĚNÍ! Pokud necháte
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se
uchovávaný obsah nekazí,
např. z důvodu výpadku
proudu.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod prou‐
dem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je
ještě příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké teplo‐
ty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké teplo‐
ty“.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře nebo na nejbližší
autorizované servisní středi‐
sko.
Na displeji teploty se zobrazí
obdélníkový symbol namísto
číslic.
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
14
Problém
Možná příčina
Řešení
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko.
Kompresor funguje nepřetr‐
žitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu mís‐
tnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Na displeji se zobrazí
DEMO.
Spotřebič je v režimu
Demo.
Držte Functions stisknuté na
asi 10 sekund, dokud nezazní
dlouhý zvukový signál a dis‐
plej se na krátkou chvíli ne‐
vypne.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu mís‐
tnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
V chladničce teče voda.
15
Problém
Možná příčina
Řešení
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Výměna žárovky
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
TECHNICKÉ INFORMACE
Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
1 225
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější nebo
vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
16
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
T
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz
lze zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního
rozsahu. Pokud máte jakékoliv
pochyby ohledně místa
instalace spotřebiče, obraťte se
na prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
5 cm
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
min.
200 cm2
ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
17
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
18
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
19
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Prevádzka
Každodenné používanie
Tipy a rady
19
20
22
24
28
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické informácie
Inštalácia
Zvuky
29
30
32
33
33
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou
inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte
vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na
zabudovanie musia zostať voľné.
20
•
•
•
•
•
•
•
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
voľne cirkulovať vzduch.
• Pred zapojením spotrebiča do
elektrickej siete počkajte aspoň 4
hodiny. Je to potrebné na to, aby olej
stiekol späť do kompresora.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť oproti stene.
• Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
• Tento spotrebič neinštalujte na
miestach, ktoré sú príliš vlhké alebo
chladné, ako napr. prístavby, garáže
alebo vínne pivnice.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických častí (napr.
zástrčky napájacieho kábla,
elektrického napájacieho kábla,
kompresora). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa
21
na autorizované servisné stredisko
alebo elektrikára.
• Elektrický napájací kábel musí zostať
vždy nižšie ako zástrčka napájacieho
kábla.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú výslovne
určené výrobcom na tento účel.
• Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie chladiaceho okruhu.
Obsahuje izobután (R600a), prírodný
plyn s vysokou kompatibilitou so
životným prostredím. Tento plyn je
horľavý.
• V prípade poškodenia chladiaceho
okruhu zabezpečte, aby sa v miestnosti
nenachádzali žiadne plamene ani iné
zápalné zdroje. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Dbajte na to, aby sa horúce predmety
nedostali do kontaktu s plastovými
časťami spotrebiča.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
22
PREVÁDZKA
Ovládací panel
1
2
Functions
6
1
2
3
4
5
4
3
5 Tlačidlo OK
6 Tlačidlo Functions
Tlačidlo ON/OFF
Displej
Tlačidlo zvýšenia teploty
Tlačidlo zníženia teploty
Predvolenú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zvýšiť tak, že
súčasne stlačíte tlačidlo Functions a
tlačidlo zníženia teploty na niekoľko
sekúnd. Vykonané zmeny môžete vrátiť
späť.
Displej
A
A)
B)
C)
D)
Funkcia časovača
Funkcia intenzívneho chladenia
Funkcia Drinks Chill
Funkcia Child Lock
Zapnutie
Zástrčku spotrebiča zapojte do zásuvky
elektrickej siete
1. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF.
Ukazovateľ teploty zobrazuje nastavenú
predvolenú teplotu.
2. O niekoľko sekúnd sa môže spustiť
výstražný zvukový signál.
B C D E
F
E) Ukazovateľ alarmu
F) Ukazovateľ teploty
Ak sa na displeji zobrazí "DEMO",
spotrebič je v ukážkovom režime.
Pozrite si časť „Riešenie problémov“.
Ak chcete nastaviť inú teplotu,
pozrite si časť „Regulácia
teploty“.
23
Vypnutie
1. Stlačte tlačidlo spotrebiča ZAP/VYP na
5 sekúnd.
Displej sa vypne.
2. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla
zo zásuvky elektrickej siete.
Regulácia teploty
Nastavená predvolená teplota v
chladničke je +5 °C.
Stlačením tlačidla teploty nastavte teplotu
v chladničke.
Ukazovateľ teploty zobrazuje nastavenú
teplotu.
Nastavená teplota sa dosiahne
do 24 hodín.
Po výpadku elektrického prúdu
zostane nastavená teplota
uložená.
Funkcia DrinksChill
Režim DrinksChill slúži na spustenie
zvukového alarmu v požadovanom čase,
čo je užitočné napríklad vtedy, keď chcete
dať rýchlo vychladiť potraviny len na určitý
čas.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, stláčajte
tlačidlo Functions dovtedy, kým sa
neobjaví príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie DrinksChill bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním tlačidla zníženia alebo
zvýšenia teploty môžete zmeniť
nastavenú hodnotu časovača v škále
od 1 do 90 minút.
3. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
OK.
Zobrazí sa ukazovateľ DrinkChill.
Ukazovateľ časovača začne blikať (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
DrinksChill a spustí sa zvukový alarm.
4. Stlačením tlačidla OK vypnete zvukový
signál a ukončíte funkciu.
Funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek počas
odpočítavania stlačením
tlačidla Functions, kým
nezačne blikať ukazovateľ
DrinksChill a následne
potvrdiť stlačením tlačidla
OK.
Nastavenie časovača
môžete zmeniť kedykoľvek
počas odpočítavania a pri
uplynutí nastaveného času
prostredníctvom tlačidla
zníženia teploty alebo
tlačidla zvýšenia teploty.
Funkcia ChildLock
Ak chcete zablokovať tlačidlá (po ich
stlačení sa nespustí žiadna funkcia),
zvoľte funkciu ChildLock.
1. Stláčajte tlačidlo Functions, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie ChildLock bliká.
2. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
OK.
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie ChildLock.
3. Funkciu vypnete stláčaním tlačidla
Functions, kým nezačne blikať
ukazovateľ ChildLock a následne
potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Ukazovateľ ChildLock sa vypne.
IntensiveCooling
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo
teplých potravín, napríklad po veľkom
nákupe, odporúčame vám zapnúť funkciu
IntensiveCooling, aby sa potraviny rýchlo
vychladili a aby nedošlo k otepleniu
potravín, ktoré už máte v chladničke.
Funkcia IntensiveCooling sa automaticky
vypne približne po 6 hodinách.
1. Zapnutie funkcie:
a. Stláčajte tlačidlo Functions, až kým
sa nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ funkcie IntensiveCooling bliká.
b. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
24
Zobrazí sa ukazovateľ funkcie
IntensiveCooling.
2. Vypnutie funkcie pred jej
automatickým skončením:
a. Stláčajte tlačidlo Functions, až kým
nezačne blikať ukazovateľ
IntensiveCooling.
b. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Ukazovateľ IntensiveCooling sa vypne.
Funkcia sa vypína aj
nastavením inej teploty v
chladničke.
Alarm otvorených dverí
Zvukový signál sa spustí, ak necháte
dvere otvorené niekoľko minút. Alarm
otvorených dverí indikujú:
• blikajúci ukazovateľ alarmu,
• zvukový signál.
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa zvukový signál
vypne.
Počas fázy alarmu môžete zvukový signál
vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na
ovládacom paneli.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča umyte
jeho vnútro a všetko vnútorné
príslušenstvo vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho umývacieho prostriedku, aby
ste odstránili typický zápach nového
spotrebiča, a potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
Nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky ani prášky,
pretože by poškodili povrch.
Umiestnenie priehradiek na
dvierkach
Priehradky na dvierkach možno umiestniť
v rôznej výške, aby ste mohli uložiť
balenia potravín rôznych veľkostí.
Pri týchto úpravách postupujte
nasledovne:
1. Priehradku postupne ťahajte v smere
šípok, až kým sa neuvoľní
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
2. Upravte polohu priehradky podľa
potreby.
Sklenenú policu nad zásuvkou
na ovocie a zeleninu ani
priehradku na fľaše
nepremiestňujte, aby bola
zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
Nepremiestňujte spodnú
priehradku na dvierkach,
aby bola zaručená správna
cirkulácia vzduchu.
25
Chladiaci priestor 0 °C
Regulácia vlhkosti
V chladiacom priestore s teplotou 0 °C sa
teplota riadi automaticky. Ostáva
konštantne na úrovni približne 0 °C, nie je
potrebné žiadne nastavovanie.
Konštantná teplota skladovania okolo 0 °C
a relatívna vlhkosť medzi 45 and 90 %
poskytujú optimálne podmienky na
skladovanie širokého radu potravín.
V chladiacom priestore 0 °C
preto môžete skladovať rôzne
druhy čerstvých potravín,
pričom vydržia až 3-krát dlhšie
a lepšie si zachovajú svoju
kvalitu než v bežnom
chladiacom priestore. Vďaka
tomu môžete skladovať viac
čerstvých potravín. Chuť,
čerstvosť, kvalita a nutričné
hodnoty (vitamíny a minerály)
sa zachovajú. Zníži sa úbytok
hmotnosti zeleniny a ovocia.
Potraviny si uchovajú vyššiu
výživovú hodnotu.
Chladiaci priestor 0 °C je
vhodný aj na rozmrazovanie
potravín.
V takom prípade je možné
rozmrazené potraviny
skladovať až do dvoch dní.
V každej zásuvke môžete nastaviť vysokú
alebo nízku úroveň vlhkosti podľa typu
skladovaných potravín, a teda
požadovaného skladovacieho prostredia.
Každá zásuvka má samostatnú reguláciu
vo forme posuvného zariadenia na
prednej strane zásuvky.
• „Sucho“: nízka vlhkosť vzduchu – do 50
% relatívnej vlhkosti
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vtedy,
keď sú obidva posuvné mechanizmy
nastavené v polohe
a keď sú
vetracie otvory úplne otvorené.
• „Vlhko“: vysoká relatívna vlhkosť – do
90 %
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vtedy,
keď sú obidva posuvné mechanizmy
nastavené v polohe
a keď sú
vetracie otvory zatvorené. Vlhkosť sa
zadrží a nemôže uniknúť.
Skladovanie čerstvých potravín v chladiacom priestore 0 °C
Typ potraviny
Nastavenie vlhkosti vzdu‐
chu
Doba skladovania
Cibuľa
„sucho“
do 5 mesiacov
Maslo
„sucho“
do 1 mesiaca
Veľké kusy bravčoviny
„sucho“
do 10 dní
Hovädzina, zverina, malé
kusy bravčoviny, hydina
„sucho“
do 7 dní
Paradajková šťava
„sucho“
do 4 dní
26
Typ potraviny
Nastavenie vlhkosti vzdu‐
chu
Doba skladovania
Ryba, mäkkýše, produkty z
vareného mäsa
„sucho“
do 3 dní
Varené morské živočíchy
„sucho“
do 2 dní
Šaláty, zeleninaMrkva, by‐
linky, ružičkový kel, zeler
„vlhko“
do 1 mesiaca
Artičoky, karfiol, čakanka,
ľadový šalát, endívia, poľný
šalát, hlávkový šalát, pór,
radicchio (červená čakan‐
ka)
„vlhko“
do 21 dní
Brokolica, čínska kapusta,
kel, kapusta, reďkovka, ku‐
čeravý špenát
„vlhko“
do 14 dní
Hrášok, kaleráb
„vlhko“
do 10 dní
Jarná cibuľka, reďkovka,
špargľa, špenát
„vlhko“
do 7 dní
Ovocie1)
Hrušky, datle (čerstvé), jah‐
„vlhko“
do 1 mesiaca
Slivky 1)
rebarbora, egreše
„vlhko“
do 21 dní
Jablká (necitlivé na chlad),
duly
„vlhko“
do 20 dní
Marhule, čerešne
„vlhko“
do 14 dní
Slivy, hrozno
„vlhko“
do 10 dní
Černice, ríbezle
„vlhko“
do 8 dní
Figy (čerstvé)
„vlhko“
do 7 dní
Čučoriedky, maliny
„vlhko“
do 5 dní
ody, broskyne 1)
1) Čím zrelšie je ovocie, tým kratší je čas skladovania.
Koláče so šľahačkou alebo krémom a iné druhy pečiva môžete skladovať v
chladiacom priestore 0 °C po dobu 2 alebo 3 dní.
Potraviny, ktoré by sa nemali skladovať v chladiacom priestore 0 °C:
27
• ovocie citlivé na chlad, ktoré je potrebné skladovať v pivnici alebo pri izbovej teplote,
ako je ananás, banány, grapefruity, melóny, mango, papája, pomaranče, citróny,
kiwi.
• Typy potravín, ktoré neboli uvedené vyššie, by sa mali skladovať v chladiacom
priestore (napr. syry, studené nárezy a pod.)
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuvkách závisí od obsahu vlhkosti v
skladovaných potravinách, zelenine a ovocí a od frekvencie otvárania dverí.
Chladiaci priestor 0 °C je vhodný aj na pomalé rozmrazovanie potravín. V takom
prípade môžete rozmrazené potraviny skladovať v chladiacom priestore 0 °C až dva
dni.
Tipy:
• Dbajte na čerstvosť potravín a predovšetkým na dátum trvanlivosti. Kvalita a
čerstvosť majú vplyv na dobu skladovania.
• Celková doba skladovania závisí od podmienok skladovania pred konečným
uskladnením v chladničke.
• Potraviny, ovocie a zeleninu treba pred vložením do chladničky zabaliť.
• Potravu pre zvieratá vždy skladujte zabalenú a suchú.
• Potraviny s vysokým obsahom bielkovín sa kazia rýchlejšie. To znamená, že morské
živočíchy sa pokazia skôr než ryba a tá sa zase pokazí skôr než mäso. V chladiacom
priestore 0 °C môžete dobu skladovania pre daný typ pokrmu zvýšiť až trojnásobne
bez straty kvality.
• Všetky potraviny skladované v chladiacom priestore 0 °C by sa mali zo zásuviek
vybrať približne 15 až 30 minút pred konzumáciou. To platí hlavne pre ovocie a
zeleninu, ktorá sa bude konzumovať bez tepelnej úpravy. Ohriatie ovocia a zeleniny
späť na izbovú teplotu im vráti textúru a vôňu.
Vybratie zásuviek
Drôtené priehradky vnútri zásuviek
umožňujú vzduchu voľne cirkulovať,
vďaka čomu dochádza k lepšiemu
konzervovaniu potravín.
28
Chladiaci priečinok má zarážky, ktoré
zabraňujú vypadnutiu zásuviek pri ich
úplnom vysunutí.
Ak chcete vybrať zásuvky (napr. za
účelom čistenia), vytiahnite ich až po
zarážky, nadvihnite ich a vyberte ich.
Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania potravín
je chladnička vybavená ukazovateľom
teploty. Symbol na bočnej stene
spotrebiča indikuje najchladnejšiu oblasť v
chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie „OK” (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje (B),
nastavte ovládač teploty na nižšiu teplotu
a počkajte 12 hodín. Až potom znovu
skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
Keď do chladničky vložíte
čerstvé potraviny alebo
necháte dvierka dlhšie
otvorené, prípadne ich otvárate
opakovane, je normálne, že
ukazovateľ nezobrazí hlásenie
„OK“. Počkajte aspoň 12 hodín,
až potom v prípade potreby
upravte nastavenie teploty.
TIPY A RADY
Normálne zvuky pri prevádzke
Nasledovné zvuky sú pri bežnej
prevádzke normálne:
• Cievka vydáva slabé bublanie a
zurčanie pri prečerpávaní chladiva.
• Kompresor vydáva bzučanie a
pulzovanie pri prečerpávaní chladiva.
• Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie
nebezpečný fyzický jav).
• Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie
pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
• Dvere spotrebiča neotvárajte príliš
často a nenechávajte ich otvorené
dlhšie, ako je absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých
potravín
V záujme optimálnej účinnosti:
• do chladničky nevkladajte teplé
potraviny ani odparujúce sa kvapaliny,
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu,
• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
• Mäso (všetky druhy): zabaľte do
polyetylénových vreciek a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na
zeleninu.
• Kvôli bezpečnosti mäso takto
uchovávajte najviac jeden alebo dva
dni.
• Varené a studené jedlá a pod: treba ich
prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek
policu.
• Ovocie a zelenina: treba dôkladne
očistiť a vložiť do špeciálnej zásuvky
(zásuviek).
• Maslo a syry: treba ich vložiť do
špeciálnych vzduchotesných nádob,
zabaliť do alobalu alebo vložiť do
polyetylénových vreciek, aby sa k nim
dostalo čo najmenej vzduchu.
• Fľaše: musia mať uzáver a treba ich
skladovať v poličke na fľaše na dverách
alebo v stojane na fľaše (ak je ním
spotrebič vybavený).
29
• V chladničke sa nesmú skladovať
banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
POZOR! Pred akoukoľvek
údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke
spotrebiča sa nachádzajú
uhľovodíky, preto smie údržbu
a doplnenie chladiva vykonať
výhradne autorizovaný technik.
Príslušenstvo a časti
spotrebiča sa nesmú umývať v
umývačke riadu.
Pravidelné čistenie
POZOR! Neťahajte,
neposúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/alebo káble v
spotrebiči alebo na ňom.
POZOR! Dbajte na to, aby ste
nepoškodili chladiaci systém.
POZOR! Pri presúvaní
spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne
čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.
3. Opláchnite a dôkladne osušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
Najnižšiu priehradku, ktorá oddeľuje
chladiaci priestor od zvyšného priestoru,
môžete odstrániť iba za účelom čistenia.
Vytiahnete ju priamym potiahnutím.
Ak chcete zabezpečiť plnú
funkčnosť priestoru FreshZone,
najnižšiu priehradku a krycie
dosky je potrebné po čistení
vrátiť na pôvodné miesto.
Krycie dosky nad zásuvkami v chladiacom
priestore je možné vybrať a vyčistiť.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Odmrazená voda odteká cez žliabok do
osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
30
Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
4. Nechajte dvierka pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
VAROVANIE! Ak spotrebič
necháte zapnutý, požiadajte
niekoho, aby ho raz za čas
skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu obsahu
v prípade výpadku elektrického
prúdu.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Spotrebič nefunguje.
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐
ča nie je správne zapoje‐
ná do sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je
pod napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráťte
sa na kvalifikovaného elektri‐
kára.
Nadmerná hlučnosť spotreb‐
iča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐
zuálny alarm.
Spotrebič ste zapli iba ne‐
dávno alebo teplota je
ešte stále vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri ot‐
vorených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri ot‐
vorených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Dvierka zostali otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára alebo kontaktujte
najbližšie autorizované ser‐
visné stredisko.
31
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Namiesto čísiel sa na teplot‐
nom displeji zobrazuje sym‐
bol obdĺžnika.
Problém so snímačom te‐
ploty.
Kontaktujte najbližšie autorizo‐
vané servisné stredisko (chla‐
diaci systém bude udržovať
potraviny v chlade, ale nasta‐
venie teploty nebude možné).
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie autor‐
izované servisné stredisko.
Kompresor pracuje nepretr‐
žite.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Okolitá teplota v miestnos‐
ti je príliš vysoká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potra‐
viny vychladnúť na izbovú te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového kaná‐
lika.
Dávajte pozor, aby sa potravi‐
ny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu
z rozmrazenej námrazy
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Na displeji sa zobrazí
DEMO.
Spotrebič je v predvádza‐
com režime.
Tlačidlo Functions podržte
stlačené po dobu asi 10 se‐
kúnd, kým nezaznie dlhý zvu‐
kový signál a displej sa na
krátku dobu nevypne.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
32
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
V spotrebiči neprúdi stu‐
dený vzduch.
Zabezpečte prúdenie studené‐
ho vzduchu v spotrebiči.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Zatvorenie dvierok
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si časť „Inštalácia“.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
mm
1225
Šírka
mm
560
Hĺbka
mm
550
Napätie
Volt
230 - 240
Frekvencia
Hz
50
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
33
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
typovom štítku zodpovedajú
parametrom vašej domácej elektrickej
siete.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Napájací elektrický kábel je na tento
účel vybavený príslušným kontaktom.
Ak domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
Pri prevádzke mimo
uvedeného rozsahu môže dôjsť
pri niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Zapojenie do elektrickej siete
• Pred pripojením sa presvedčte, či
napätie a frekvencia uvedené na
ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
34
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
35
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
36
KAZALO
Navodila za varno uporabo
Varnostne informacije
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
Namigi in nasveti
36
37
38
40
44
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnične informacije
Namestitev
Zvoki
45
46
48
48
49
Pridržujemo si pravico do sprememb.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati
otroci brez nadzora.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.
Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali
drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
37
•
•
•
•
•
•
Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne
uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni,
ker je težka. Vedno nosite zaščitne
rokavice.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Počakajte vsaj štiri ure, preden napravo
priključite na napajanje. To pa zato, da
olje steče nazaj v kompresor.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore, kot so prizidki,
garaže ali vinske kleti.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
38
Vzdrževanje in čiščenje
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske
neoporečnosti. Ta plin je vnetljiv.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
DELOVANJE
Upravljalna plošča
1
2
Functions
6
1 Tipka ON/OFF
5
4
3
2 Prikazovalnik
39
3 Tipka za višjo temperaturo
4 Tipka za nižjo temperaturo
5 Tipka OK
6 Tipka Functions
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk
lahko povečate, če hkrati za nekaj sekund
pritisnete tipko Functions in tipko za nižjo
temperaturo. Spremembo lahko
razveljavite.
Prikazovalnik
A
A)
B)
C)
D)
B C D E
Funkcija programske ure
Funkcija intenzivnega hlajenja
Funkcija Drinks Chill
Funkcija Child Lock
F
E) Indikator alarma
F) Prikazovalnik temperature
Vklop
Nastavitev temperature
Vtaknite vtič v vtičnico.
Privzeta nastavljena temperatura za
hladilnik je +5 °C.
1. Pritisnite ON/OFF, če je prikazovalnik
izklopljen.
Prikazovalnik temperature kaže
nastavljeno privzeto temperaturo.
2. Po nekaj sekundah se lahko vklopi
brenčalo alarma.
Če se na prikazovalniku prikaže
"DEMO", je naprava v
predstavitvenem načinu. Oglejte si »
Odpravljanje težav ...«.
Za izbiro druge temperature si
oglejte »Nastavitev
temperature«.
Izklop
1. Pet sekund pritiskajte tipko za VKLOP/
IZKLOP naprave.
Prikazovalnik se izklopi.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
Nastavite temperaturo hladilnika s
pritiskom tipke za temperaturo.
Prikazovalnik temperature prikazuje
nastavljeno temperaturo.
Nastavljena temperatura bo
dosežena v 24 urah.
Po izpadu električnega toka
ostane nastavljena temperatura
shranjena.
Funkcija DrinksChill
Način DrinksChill se uporablja za
nastavljanje zvočnega signala ob želenem
času, kar je uporabno, ko želite živila
hladiti določen čas.
1. Za vklop funkcije pritiskajte tipko
Functions, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator DrinksChill utripa.
40
Programska ura nekaj sekund prikazuje
nastavljeno vrednost (30 minut).
2. Pritisnite tipko za nižjo temperaturo ali
tipko za višjo temperaturo, da
spremenite nastavljeno vrednost
programske ure od 1 do 90 minut.
3. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator DrinkChill.
Programska ura začne utripati (min).
Ob koncu odštevanja indikator DrinksChill
utripa in oglasi se zvočni signal.
4. Pritisnite OK, da izklopite zvok in
zaključite funkcijo.
Funkcijo lahko med
odštevanjem kadarkoli
izklopite tako, da pritiskate
Functions, dokler ne začne
utripati indikator DrinksChill,
nato pa pritisnete OK za
potrditev.
Čas lahko spremenite med
odštevanjem in na koncu s
pritiskom tipke za nižjo
temperaturo in tipke za
višjo temperaturo.
Funkcija ChildLock
Če želite zakleniti katerokoli tipko
hladilnika, izberite funkcijo ChildLock.
1. Pritiskajte tipko Functions, dokler se
ne prikaže ustrezna ikona.
Indikator ChildLock utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator ChildLock.
3. Za izklop funkcije pritiskajte tipko
Functions, dokler ne začne utripati
indikator ChildLock, nato pa pritisnite
OKza potrditev.
Indikator ChildLock ugasne.
IntensiveCooling
Če želite dati v hladilnik večjo količino
tople hrane, na primer po nakupu,
predlagamo, da vklopite funkcijo
IntensiveCooling, da hitreje ohladite
izdelke in se s tem izognete segrevanju
ostale hrane v hladilniku.
Po približno šestih urah se funkcija
IntensiveCooling samodejno izklopi.
1. Vklop funkcije:
a. Pritiskajte Functions, dokler se ne
prikaže ustrezna ikona.
Indikator IntensiveCooling utripa.
b. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator IntensiveCooling.
2. Za izklop funkcije pred njenim
samodejnim izklopom:
a. Pritiskajte Functions, dokler ne
začne utripati indikator
IntensiveCooling.
b. Za potrditev pritisnite OK.
Indikator IntensiveCooling ugasne.
Funkcijo izklopite tako, da
izberete drugo nastavljeno
temperaturo v hladilniku.
Alarm za odprta vrata
Če vrata pustite odprta nekaj minut, se
oglasi zvočni signal. Stanje alarma za
odprta vrata ponazarjajo:
• utripajoč indikator alarma,
• zvočni signal.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni
pogoji (zaprta vrata), se alarm izklopi.
Med alarmom lahko signal izklopite s
pritiskom poljubne tipke na upravljalni
plošči.
VSAKODNEVNA UPORABA
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave očistite
notranjost in vso notranjo opremo z
mlačno vodo in blagim milom, da
odstranite tipičen vonj po novem, ter nato
temeljito posušite.
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev ali grobih praškov, ker
lahko poškodujete premaz.
41
Premične police
Predal 0°C
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako,
kot želite.
V predalu 0°C se temperatura nadzira
samodejno. Stalno je na približno 0 °C in
je ni treba nastavljati.
Stalna temperatura shranjevanja približno
0 °C in relativna vlažnost med 45 in 90 %
zagotavljata optimalne pogoje za
shranjevanje različnih vrst živil.
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo in
police za steklenice, da
zagotovite pravo kroženje
zraka.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police
nameščene na različnih višinah.
Za spreminjanje višine nadaljujte na
naslednji način:
1. Police postopoma vlecite v smeri
puščic, dokler jih ne odstranite.
Zato lahko v predal 0°C
shranite različne vrste svežih
živil, kjer bodo zdržala do 3krat dlje in ohranila boljšo
kakovost kot v običajnih
predalih hladilnika. To vam
omogoča shranjevanje več
svežih živil. Okus, stopnja
svežine, kakovost in hranilne
vrednosti (vitamini ter minerali)
se odlično ohranijo. Sadje in
zelenjava se ne izsušita. Živila
ohranijo višjo stopnjo hranilnih
vrednosti.
Predal 0°C je prav tako
primeren za odtaljevanje živil.
V tem primeru lahko odtajana
živila hranite do dva dni.
Regulator vlage
Oba predala lahko neodvisno drug od
drugega uporabljate z želenimi pogoji
shranjevanja – z nižjo ali višjo vlažnostjo.
2. Polico prestavite na želeno mesto.
Ne premikajte spodnje
vratne police, da zagotovite
pravo kroženje zraka.
Vsak predal uravnavate posebej in
nadzirate s pomočjo drsnega ventila na
sprednji strani predala.
• »Suho«: nizka zračna vlažnost – do 50
% relativne vlažnosti.
Ta stopnja vlažnosti se doseže, ko sta
oba drsnika nastavljena na položaj
in so prezračevalne odprtine široko
odprte.
42
• »Vlažno«: visoka relativna vlažnost –
do 90 %.
Ta stopnja vlažnosti se doseže, ko sta
oba drsnika nastavljena na položaj
in so prezračevalne odprtine
zaprte. Vlaga se zadržuje in ne more
uiti.
Shranjevanje svežih živil v predalu 0°C
Vrsta jedi
Nastavitev zračne vlage
Čas shranjevanja
Čebula
»suho«
do 5 mesecev
Maslo
»suho«
do 1 mesec
Veliki svinjski kotleti
»suho«
do 10 dni
Govedina, divjačina, majhni
svinjski kotleti, perutnina
»suho«
do 7 dni
Paradižnikova omaka
»suho«
do 4 dni
Ribe, školjke, kuhani mesni
izdelki
»suho«
do 3 dni
Kuhani morski sadeži
»suho«
do 2 dni
Solata, zelenjavakorenje,
zelišča, brstični ohrovt, ze‐
lena
»vlažno«
do 1 mesec
Artičoke, cvetača, radič, le‐
denka, endivija, motovilec,
zelena solata, por
»vlažno«
do 21 dni
Brokoli, kitajsko zelje, zele‐
ni ohrovt, zelje, redkev, ko‐
drasti ohrovt
»vlažno«
do 14 dni
Grah, koleraba
»vlažno«
do 10 dni
Mlada čebula, redkev, belu‐
ši, špinača
»vlažno«
do 7 dni
Sadje1)
Hruške, dateljni (sveži), ja‐
»vlažno«
do 1 mesec
Slive 1)
Rabarbara, kosmulje
»vlažno«
do 21 dni
Jabolka (neobčutljiva na
mraz), kutine
»vlažno«
do 20 dni
Marelice, češnje
»vlažno«
do 14 dni
gode, breskve 1)
43
Vrsta jedi
Nastavitev zračne vlage
Čas shranjevanja
Drobne temne slive,
grozdje
»vlažno«
do 10 dni
Robide, ribez
»vlažno«
do 8 dni
Fige (sveže)
»vlažno«
do 7 dni
Borovnice, maline
»vlažno«
do 5 dni
1) Zrelejše kot je sadje, krajši je čas shranjevanja
Hrano s smetano in drugo pecivo lahko v predalu 0°C hranite od 2 do 3 dni.
V predal 0°C ne smete dati:
• sadja, občutljivega na mraz, ki ga je treba hraniti v kleti ali pri sobni temperaturi, kot
so ananas, banane, grenivke, melone, mango, papaja, pomaranče, limone in kivi.
• Vrsto živil, ki ni navedena zgoraj, je treba hraniti v hladilniku (npr. vse vrste sira,
narezki itd.).
Stopnja zračne vlažnosti v predalih je odvisna od vsebnosti vlage v
shranjenih živilih, zelenjavi in sadju ter od pogostosti odpiranja vrat.
Predal 0°C je prav tako primeren za počasno odtaljevanje živil. V tem primeru lahko
odtajana živila hranite v predalu 0°C do dva dni.
Nasveti:
• Bodite pozorni na svežino živil, predvsem pa na rok uporabnosti. Kakovost in svežina
vplivata na čas shranjevanja.
• Celoten čas shranjevalnega cikla bo odvisen od pogojev shranjevanja, vzpostavljenih
pred končnim shranjevanjem živil v hladilniku.
• Živila, sadje ali zelenjavo je treba pred shranjevanje zapakirati ali zaviti.
• Hrano za živali vedno hranite zapakirano in suho.
• Živila, bogata z beljakovinami, se hitreje pokvarijo. To pomeni, da se bodo morski
sadeži pokvarili hitreje kot riba, ta pa hitreje kot meso. Če tovrstna živila hranite v
predalu 0°C, se bo čas shranjevanja podaljšal do 3-krat, kakovost pa se bo ohranila.
• Vsa živila, shranjena v predalu 0°C, je treba vzeti iz predala približno 15-30 minut
pred uporabo, predvsem sadje in zelenjavo, ki ju pred zaužitjem ne boste kuhali. Če
počakate, da se sadje in zelenjava segrejeta na sobno temperaturo, se jima bosta
izboljšala sestava in okus.
Odstranjevanje predalov
Ožičene police v predalih omogočajo
prosto kroženje zraka in posledično boljše
ohranjanje živil.
44
Simbol na stranski steni naprave
predstavlja najhladnejši predel v
hladilniku.
Če je prikazan »OK« (A), položite živila v
predel, ki ga ponazarja simbol, če ni (B),
nastavite termostat na nižjo temperaturo
in počakajte 12 ur, preden ponovno
preverite prikazovalnik temperature.
Hladilnik ima zaustavitvene elemente, ki
preprečujejo, da bi predali padli ven, ko so
popolnoma izvlečeni.
Če želite odstraniti predal (npr. pri
čiščenju), ga izvlecite, kolikor je mogoče,
dvignite in odstranite.
A
OK
B
OK
Ko zložite sveža živila v
napravo ali večkrat odprete
vrata ali ta odprete za dalj
časa, je običajno, da »OK« ni
prikazan; preden ponovno
nastavite termostat, počakajte
vsaj 12 ur.
Prikazovalnik temperature
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom temperature.
NAMIGI IN NASVETI
Običajni zvoki delovanja
Nasveti za varčevanje z energijo
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti
naprave zaradi toplotnega raztezanja
(naraven in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
Namigi za hlajenje svežih živil
Za najboljšo učinkovitost:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin,
• živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj,
• živila shranite tako, da bo okoli njih
lahko prosto krožil zrak.
Namigi za hlajenje
Uporabni nasveti:
45
• Meso (vse vrste): zavijte v polietilenske
vrečke in postavite na stekleno polico
nad predalom za zelenjavo.
• Iz varnostnih razlogov na tak način
shranjujte le dan ali dva.
• Pripravljene jedi, hladne jedi itd.:
morate jih pokriti, postavite jih lahko na
katerokoli polico.
• Sadje in zelenjava: morate ju temeljito
očistiti in položiti v posebej za to
namenjen predal.
• Maslo in siri: morate jih položiti v
posebne nepropustne posode ali zaviti
v aluminijasto folijo ali polietilenske
vrečke, da izločite čim več zraka.
• Steklenice: zaprte morajo biti s
pokrovčki in shranjene na vratni polici
za steklenice ali (če je na voljo) na
držalu za steklenice.
• Nepakiranih banan, krompirja, čebule
in česna ne smete hraniti v hladilniku.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi
deli izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi
česar mora vzdrževanje in
polnjenje izvajati pooblaščen
serviser.
Dodatna oprema in deli
naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
omari ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
POZOR! Pazite, da ne
poškodujete hladilnega
sistema.
POZOR! Napravo pri
premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne
opraskate tal.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Najnižjo polico, ki ločuje predelek za
hlajenje od predala, lahko odstranite samo
za čiščenje. Če želite polico odstraniti, jo
izvlecite naravnost ven.
Za zagotovitev polne
funkcionalnosti predala
FreshZone je treba najnižjo
polico in pokrivne plošče po
čiščenju namestiti nazaj v
prvotni položaj.
Pokrivne plošče nad predaloma lahko
prav tako odstranite in očistite.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Odtajana voda odteka skozi odprtino za
odtekanje vode v posebno posodo na
zadnji strani naprave nad kompresorjem,
kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
46
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
OPOZORILO! Če bo hladilnik
ostal vklopljen, prosite nekoga,
da ga občasno preveri, da se
živila v njem v primeru izpada
električne energije ne bi
pokvarila.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtični‐
co.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Ob‐
rnite se na usposobljenega
električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podpr‐
ta.
Preverite, ali je naprava stabil‐
no na tleh.
Deluje zvočni ali vidni alarm.
Napravo ste vklopili pred
kratkim ali pa je tempera‐
tura še vedno previsoka.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke tem‐
perature«.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke tem‐
perature«.
Vrata ste pustili odprta.
Zaprite vrata.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Obrnite se na usposobljenega
električarja ali najbližji poo‐
blaščen servisni center.
47
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku tempera‐
ture je prikazan simbol pra‐
vokotnika namesto številk.
Težava s tipalom tempera‐
ture.
Obrnite se na najbližji poo‐
blaščen servisni center (hladil‐
ni sistem bo še naprej ohranjal
živila hladna, a temperature
ne boste mogli spreminjati).
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poo‐
blaščen servisni center.
Kompresor deluje neprekin‐
jeno.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delovanje
«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico kli‐
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v nap‐
ravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbir‐
alnik.
Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Na prikazovalniku se prikaže
DEMO.
Naprava je v predstavitve‐
nem načinu.
Functions držite pritisnjeno pri‐
bližno 10 sekund, dokler ne
zaslišite dolgega zvočnega
signala in se prikazovalnik za
kratek čas ne izklopi.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Voda teče v hladilnik.
48
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je tre‐
ba.
V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.
Poskrbite za kroženje hladne‐
ga zraka v napravi.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite na
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Zamenjava žarnice
Zapiranje vrat
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si »
Namestitev«.
Žarnico lahko zamenja le serviser. Obrnite
se na pooblaščeni servisni center.
TEHNIČNE INFORMACIJE
Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
mm
1225
Širina
mm
560
Globina
mm
550
Napetost
V
230 - 240
Frekvenca
Hz
50
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Postavitev
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Kli‐
matski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
49
Pri nekaterih modelih lahko
zunaj tega območja pride do
težav v delovanju. Pravilno
delovanje je lahko zagotovljeno
samo znotraj določenega
temperaturnega območja. Če
ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
Priključitev na električno
napetost
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
min.
200 cm2
5 cm
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
min.
200 cm2
ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega
sredstva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
50
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
naprav. Naprav, označenih s simbolom
,
51
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
*
222371163-A-492014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement