Progress | PK1205 | User manual | Progress PK1205 Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
PK1205
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
2
3
5
5
5
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
6
7
8
10
11
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Algemene veiligheid
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen, ovens
of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een plaats
met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden die
te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op als u
hem wilt verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
4 Progress
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit
apparaat is niet geschikt voor de
verlichting van huishoudelijke ruimten.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
Progress 5
BEDIENING
Inschakelen
1. Steek dan de stekker in het
stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts
op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai om het apparaat uit te zetten de
temperatuurregeling naar de "0" positie
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch
geregeld.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest
geschikt.
De exacte instelling moet echter
worden gekozen rekening
houdend met het feit dat de
temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend
wordt
• de hoeveelheid voedsel die
wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
1. Draai de thermostaatknop op een
lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een
hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
LET OP! Als de
omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig
gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat
continu werken, waardoor er ijs
op de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de
knop op een hogere
temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing
mogelijk te maken en zodoende
het energieverbruik te beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van voedselverpakkingen
van verschillende afmetingen mogelijk te
6 Progress
maken, kunnen de schappen op
verschillende hoogtes worden geplaatst.
1. Trek het plateau geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Verwijder de glasplaat boven de
groentela en het flessenrek niet
om een goede luchtcirculatie te
garanderen.
Indicatielampje voor
temperatuur
Voor de juiste bewaring van het voedsel is
de koelkast uitgerust met een
temperatuurlampje. Het symbool op de
zijkant van het apparaat duidt het koudste
deel van de koelkast aan.
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Als “OK” wordt weergegeven (A), plaatst u
het verse voedsel in het gedeelte dat wordt
aangegeven door het symbool. Zo niet (B)
past u de temperatuurregelaar aan naar
een koudere stand en wacht u 12 uur
voordat u de temperatuurlampje weer
controleert.
A
OK
B
OK
Nadat u verse levensmiddelen in
de koelkast heeft gelegd of
nadat de deur regelmatig of
langer is opengeweest, is het
normaal dat er geen 'OK' wordt
weergegeven; wacht minstens
12 uur voordat u de
temperatuur opnieuw instelt.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat veroorzaakt
door thermische uitzetting (een natuurlijk
en ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
Progress 7
Tips voor het koelen van vers
voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen legplateau
leggen, boven de groentelade.
• Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
• Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en
mogen op willekeurig plateau gezet
worden.
• Fruit en groente: deze moeten
zorgvuldig schoongemaakt worden en in
de speciaal daarvoor bedoelde lade(n)
geplaatst worden.
• Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in
aluminiumfolie of plastic zakjes
gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht in te sluiten.
• Flessen: deze moeten een dop hebben
en opgeslagen worden oftewel in het
flessenrek of het deurflessenrek (indien
voorzien).
• Bananen, aardappelen, uien en
knoflook, indien niet verpakt, mogen niet
in de koelkast bewaard worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
Periodieke reiniging
LET OP! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
LET OP! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
8 Progress
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale opvangbak
aan de achterkant van het apparaat, boven
de compressormotor, waar het verdampt.
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
WAARSCHUWING! Als uw
apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en
dan te controleren, om te
voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft als de stroom
uitvalt.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Progress 9
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
bewaart.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De compressor werkt continu.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
10 Progress
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
Het lampje vervangen
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Beweeg tegelijkertijd de transparante
deksel zachtjes omhoog en omlaag en
haak deze tegelijk los in de richting van
de pijlen.
1
2
1
2. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
en vorm dat specifiek bedoeld is voor
huishoudelijke apparaten. (het maximale
vermogen wordt getoond op de
afdekking van het lampje).
3. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
MONTAGE
Plaatsing
Dit apparaat kan worden geïnstalleerd op
een droge, goed geventileerde plek
binnenshuis waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die op het typeplaatje van
het apparaat wordt weergegeven:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Voor sommige typen of
modellen kunnen zich enige
functionele problemen voordoen
als ze worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of
de dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Progress 11
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan aan
op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
Ventilatievereisten
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
LET OP! Raadpleeg de
montage-instructies voor de
installatie.
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
TECHNISCHE INFORMATIE
Technische gegevens
Afmetingen van de inbouw
In hoogte
mm
1225
Breedte
mm
560
Diepte
mm
550
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
12 Progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Operation
First use
Daily use
12
13
14
15
15
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
16
17
18
20
20
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
General Safety
•
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in
the built-in structure, clear of obstruction.
Progress 13
•
•
•
•
•
•
•
Do not use mechanical devices or other means to accelerate
the defrosting process, other than those recommended by
the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before connecting
the appliance to the power supply. This
is to allow the oil to flow back in the
compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas that
are too humid or too colds, such as the
construction appendices, garages or
wine cellars.
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
14 Progress
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electrical shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice
cream makers) in the appliance unless
they are stated applicable by the
manufacturer.
• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level of
environmental compatibility. This gas is
flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
Care and cleaning
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons in
the cooling unit. Only a qualified person
must do the maintenance and the
recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains flammable
gas. Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
Internal light
• The type of lamp used for this appliance
is not suitable for household room
illumination
OPERATION
Switching on
1. Insert the plug into the wall socket.
2. Turn the Temperature regulator
clockwise to a medium setting.
Progress 15
Switching off
To turn off the appliance, turn the
temperature regulator to the "0" position.
Temperature regulation
The temperature is regulated automatically.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting
should be chosen keeping in
mind that the temperature inside
the appliance depends on:
• room temperature,
• how often the door is
opened,
• the quantity of food stored,
• the location of the appliance.
1. Turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
2. Turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
CAUTION! If the ambient
temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest
temperatures, it may run
continuously causing frost to
form on the rear wall. In this
case the dial must be set to a
higher temperature to allow
automatic defrosting and
therefore reduced energy
consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
the interior and all internal accessories
should be washed with lukewarm water
and some neutral soap to remove the
typical smell of a brand-new product, then
dried thoroughly.
CAUTION! Do not use
detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
1. Gradually pull the shelf in the direction
of the arrows until it comes free.
2. Reposition as required.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
16 Progress
If “OK” is displayed (A), put fresh food into
area indicated by symbol, if not (B), adjust
the temperature controller to a colder
setting and wait 12 hours before checking
the temperature indicator again.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer and
the bottle shelf to ensure correct
air circulation.
Temperature indicator
For proper storage of food the refrigerator is
equipped with the temperature indicator.
The symbol on the side wall of the
appliance indicates the coldest area in the
refrigerator.
A
OK
B
OK
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long
period, it is normal for the
indicator not to show "OK"; wait
at least 12 hours before
readjusting the temperature
controller.
HINTS AND TIPS
Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound from
coils sound when refrigerant is pumped.
• A whirring and pulsating sound from the
compressor when refrigerant is pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation (a
natural and not dangerous physical
phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor switches
on or off.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
• For safety, store in this way only one or
two days at the most.
• Cooked foods, cold dishes, etc. : these
should be covered and may be placed
on any shelf.
• Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
• Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Progress 17
• Bottles: these need a cap and should be
stored on the door bottle shelf, or (if
equipped) on the bottle rack.
• Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the
refrigerator.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Defrosting of the refrigerator
CAUTION! Unplug the
appliance before carrying out
any maintenance operation.
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water drains
out through a trough into a special
container at the back of the appliance, over
the motor compressor, where it evaporates.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging
must therefore only be carried
out by authorized technicians.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
General warnings
The accessories and parts of
the appliance are not suitable for
washing in a dishwasher.
Periodic cleaning
CAUTION! Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION! Take care of not to
damage the cooling system.
CAUTION! When moving the
cabinet, lift it by the front edge
to avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean and
free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and
the compressor at the back of the
appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all accessories.
4. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
WARNING! If the cabinet will be
kept on, ask somebody to
check it once in a while to
prevent the food inside from
spoiling in case of a power
failure.
18 Progress
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket
correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent that
water flows into the water
collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
The melting water outlet is
not connected to the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
The compressor operates
continually.
Water flows inside the refrigerator.
Water flows on the floor.
Progress 19
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at the
same time.
The door has been opened
often.
Open the door only if necessary.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
If the advice does not lead to
the desired result, contact the
nearest Authorised Service
Centre.
Replacing the lamp
CAUTION! Disconnect the plug
from the mains socket.
1. At the same time, with the fingers
expand up and down the transparent
cover and unhook it in the direction of
the arrows.
1
2
1
2. Replace the lamp with one of the same
power and shape, specifically designed
for household appliances. (the
maximum power is shown on the light
bulb cover).
3. Reassemble the lamp cover.
4. Connect the plug to the mains socket.
5. Open the door.
Make sure that the light comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
20 Progress
INSTALLATION
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided with
a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
Some functional problems might
occur for some types of models
when operating outside of that
range. The correct operation
can only be guaranteed within
the specified temperature range.
If you have any doubts
regarding where to install the
appliance, please turn to the
vendor, to our customer service
or to the nearest Authorised
Service Centre.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your domestic
power supply.
CAUTION! Refer to the
assembly instructions for the
installation.
TECHNICAL INFORMATION
Technical data
Dimensions of the recess
Height
mm
1225
Width
mm
560
Progress 21
Depth
mm
550
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in the
rating plate, on the external or internal side
of the appliance and in the energy label.
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
22 Progress
TABLE DES MATIÈRES
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
22
23
25
25
25
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
26
27
28
31
32
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Consignes générales de sécurité
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées
aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux
de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels
et autres lieux de séjour.
Progress 23
•
•
•
•
•
•
•
•
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne
soient pas obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour
accélérer le processus de dégivrage que ceux
recommandés par le fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil,
sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement par
un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur. Cela
•
•
•
•
•
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou
d'une table de cuisson.
La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre un mur.
N'installez pas l'appareil dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans un endroit
trop humide ou trop froid, comme une
dépendance extérieure, un garage ou
une cave.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez
à le soulever par l'avant pour éviter de
rayer le sol.
24 Progress
Connexion électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la fiche
secteur, le câble d'alimentation ou le
compresseur. Contactez le service
après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la fiche d'alimentation est accessible
une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
Usage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane
(R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale.
Ce gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Éclairage interne
• Le type d'ampoule utilisé dans cet
appareil n'est pas adapté à l'éclairage
de votre habitation.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
• Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit de réfrigération.
L'entretien et la recharge du circuit de
réfrigération doivent être effectués par
un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si
l'orifice est bouché, l'eau provenant du
dégivrage s'écoulera en bas de
l'appareil.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
Progress 25
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
FONCTIONNEMENT
Mise en marche
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite sur
une position médiane.
Mise à l'arrêt
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « "0" ».
Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Toutefois, on obtiendra le
réglage exact en tenant compte
du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend
de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de
la porte,
• la quantité d'aliments
stockés,
• l'emplacement de l'appareil.
1. Tournez le thermostat sur la position
minimale pour obtenir moins de froid.
2. Tournez le thermostat sur la position
maximale pour obtenir plus de froid.
ATTENTION! Si la température
ambiante est élevée ou
l'appareil très rempli et si le
thermostat est réglé sur la
température la plus basse, il est
possible que le compresseur
fonctionne en régime continu,
d'où un risque de formation de
givre sur la paroi arrière. Pour
éviter cet inconvénient, modifiez
la position du thermostat pour
obtenir moins de froid, de façon
à permettre un dégivrage
automatique et, par
conséquent, des économies
d'énergie.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède savonneuse
(pour supprimer toute odeur de neuf), puis
séchez-les soigneusement.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
ATTENTION! N'utilisez jamais
de produits abrasifs ou
caustiques car ils pourraient
endommager le revêtement.
26 Progress
Mise en place des balconnets
de la porte
Selon la taille des emballages des aliments
conservés, les balconnets de la porte
peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
1. Faites glisser le balconnet dans le sens
des flèches jusqu'à ce qu'il se libère.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
Pour permettre une bonne
circulation de l'air, n'enlevez pas
la clayette en verre au-dessus
du bac à légumes ni le
compartiment à bouteilles.
Indicateur de température
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la plus
froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les aliments
frais dans la zone indiquée par le symbole.
Si ce n'est pas le cas (B), réglez le
thermostat sur une température inférieure
et attendez 12 heures avant de vérifier à
nouveau.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées comme
vous le souhaitez.
A
OK
B
OK
Après chargement de denrées
fraîches dans l'appareil ou après
des ouvertures répétées (ou une
ouverture prolongée) de la
porte, il est normal que
l'inscription « OK » n'apparaisse
pas dans l'indicateur de
température ; attendez au moins
12 heures avant d'ajuster le
thermostat.
CONSEILS
Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
Progress 27
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat lorsque
le compresseur s'active ou se désactive.
Conseils d'économie d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que
le temps nécessaire.
Conseils pour la réfrigération
des aliments frais
Pour obtenir les meilleurs résultats :
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques
• placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
• Viande (tous types de viande) :
enveloppez-la dans des sachets en
plastique et placez-la sur la clayette en
verre au-dessus du bac à légumes.
• Pour des raisons de sécurité, ne la
conservez de cette manière que
pendant un ou deux jours maximum.
• Aliments cuits, plats froids, etc. : ils
doivent être couverts et peuvent être
placés sur n'importe quelle clayette.
• Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le bac à légumes.
• Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou
enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou des sachets en
plastique, afin que le volume d'air avec
lesquels ils sont en contact soit réduit
autant que possible.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles (si installé) ou dans le
balconnet à bouteilles de la porte.
• Bananes, pommes de terre, oignons et
ail ne doivent pas être mis dans le
réfrigérateur, s'ils ne sont pas emballés.
Conseil utiles :
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avertissements généraux
ATTENTION! Débranchez
l'appareil avant toute opération
d'entretien et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit
de réfrigération ; l'entretien et la
recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
Nettoyage périodique
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez
pas les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION! Attention à ne
pas endommager le système de
réfrigération.
ATTENTION! Lorsque vous
déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter
de rayer le sol.
28 Progress
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte
et essuyez-les pour vous assurer qu'ils
sont propres et ne contiennent pas de
résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés à
l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque fois
que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
AVERTISSEMENT! Si,
toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de
vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci et
ceci en tenant compte de sa
charge et de son autonomie de
fonctionnement.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Progress 29
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne pas
du tout.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise
de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant.
Contactez un électricien qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
30 Progress
Problème
Cause probable
Solution
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas
de solution à votre problème,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
Remplacement de l'éclairage
1
2
1
ATTENTION! Débranchez la
fiche de l'appareil de la prise
secteur.
1. Dans le même temps, placez vos doigts
en haut et en bas du diffuseur
transparent et glissez-le dans le sens
indiqué par les flèches pour le détacher.
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule
de puissance et de forme identiques,
spécifiquement conçue pour les
appareils électroménagers. (La
puissance maximale est indiquée sur le
diffuseur.)
3. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez le hublot.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Progress 31
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous au chapitre
« Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le service
après-vente agréé.
INSTALLATION
Installation
Cet appareil peut être installé dans une
pièce intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10°C à + 32°C
N
+16°C à + 32°C
ST
+16°C à + 38°C
T
+16°C à + 43°C
Des problèmes fonctionnels
peuvent se produire sur certains
types de modèles fonctionnant
hors de cette plage de
températures. Seul le respect de
la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil. En
cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service aprèsvente agréé le plus proche.
Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à la
terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de non-respect de ces consignes
de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ATTENTION! Consultez la
notice de montage lors de
l'installation.
32 Progress
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
mm
1225
Largeur
mm
560
Profondeur
mm
550
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté
intérieur ou extérieur de l'appareil et sur
l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à
la protection de l'environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques
et électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Progress 33
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Betrieb
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
33
34
36
36
37
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
38
38
40
42
43
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
34 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als
vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Nur eine
qualifizierte Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich, damit
•
•
•
•
•
das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein
könnte.
Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z. B.
in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden nicht
zu verkratzen.
Progress 35
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung
trennen möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
Verwendung
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- und Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z.
B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller
für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit einem
hohen Grad an Umweltverträglichkeit.
Dieses Gas ist brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren Gase
und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Innenbeleuchtung
• Der in diesem Gerät verwendete
Lampentyp eignet sich nicht zur
Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG! Verletzungsgefahr
sowie Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem
Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
36 Progress
• Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem
Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches Gas.
Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere
Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position "0".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten
geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt
werden, dass die Temperatur im
Innern des Geräts von
verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal
mögliche Kühlung zu erreichen.
ACHTUNG! Ist die
Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen,
dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann
es bei andauerndem Betrieb des
Geräts an der Rückwand zu
Frostbildung kommen. In
diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren
Energieverbrauch.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen "Neugeruch"
am besten durch Auswaschen der
Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
ACHTUNG! Verwenden Sie
keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da diese die
Oberfläche beschädigen.
Progress 37
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade und der
Flaschenhalter sollten jedoch
nicht verstellt werden, um eine
korrekte Luftzirkulation zu
gewährleisten.
Positionierung der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in der
gewünschten Höhe wieder ein.
Temperaturanzeige
Um eine korrekte Lagerung der
Lebensmittel zu gewährleisten, verfügt
dieser Kühlschrank über eine
Temperaturanzeige. Das Symbol an der
Seitenwand des Geräts zeigt den kältesten
Bereich im Kühlraum an.
Legen Sie bei der Anzeige von „OK“ (A)
frische Lebensmittel in den durch das
Symbol angezeigten Bereich; sollte kein
„OK“ angezeigt werden (B), dann stellen Sie
eine niedrigere Temperatur ein und warten
Sie 12 Stunden, bevor Sie die
Temperaturanzeige erneut prüfen.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet,
die verschiedene Möglichkeiten für das
Einsetzen der Ablagen bieten.
A
OK
B
OK
Nachdem frische Lebensmittel
eingelagert wurden oder nach
häufigem oder langem Öffnen
der Tür, ist es normal, wenn die
Anzeige nicht „OK“ anzeigt.
Warten Sie mindestens 12
Stunden, bevor Sie den
Temperaturregler neu einstellen.
38 Progress
TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn
das Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt
wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine natürliche
und nicht gefährliche physikalische
Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Verpacken Sie
Fleisch in einem Frischhaltebeutel und
legen Sie diesen auf die Glasablage über
der Gemüseschublade.
• Bitte lagern Sie Fleisch aus
Sicherheitsgründen nur einen oder
maximal zwei Tage auf diese Weise.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine
der Ablagen gelegt werden.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in die dafür vorgesehene(n)
Schublade(n) legen.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in
lebensmittelechte Tüten eingepackt
werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
• Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten im Kühlschrank nicht
unverpackt aufbewahrt werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
ACHTUNG! Ziehen Sie vor
jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und
das Nachfüllen ausschließlich
durch autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Progress 39
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich nicht
für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
ACHTUNG! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im
Innern des Geräts und achten
Sie darauf, diese nicht zu
verschieben oder zu
beschädigen.
vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in
einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter
an der Rückseite des Geräts über dem
Kompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne
an der Rückwand des Kühlraums, damit
das Tauwasser nicht überläuft und auf die
gelagerten Lebensmittel tropft.
ACHTUNG! Bitte achten Sie
darauf, das Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
ACHTUNG! Wenn Sie das
Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite,
falls diese zugänglich sind, mit einer
Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen
Sie folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
WARNUNG! Möchten Sie bei
einer längeren Abwesenheit das
Gerät weiterlaufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit
das Kühlgut bei einem
möglichen Stromausfall nicht im
Inneren des Geräts verdirbt.
40 Progress
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich im
Stand-by-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel vor
dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass
das Wasser zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Progress 41
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn es
notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg
führen.
1
2
1
Austauschen der Lampe
ACHTUNG! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Schieben Sie die transparente
Abdeckung mit den Fingern nach oben
und unten und nehmen Sie sie in
Pfeilrichtung ab.
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch
eine Lampe mit der gleichen Leistung
und Form, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (Die
maximal erlaubte Leistung finden Sie
auf der Lampenabdeckung.)
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung
wieder an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
42 Progress
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.
MONTAGE
Standort
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild
des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten,
wenn sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
gemäß den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ACHTUNG! Beachten Sie bei
der Installation die
Montageanleitung.
Progress 43
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
mm
1225
Breite
mm
560
Tiefe
mm
550
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
*
www.progress-hausgeraete.de
222371739-A-172015
Download PDF

advertising